11 fructele

Date post:13-Apr-2017
Category:
View:87 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • GRUPA 11

 • sori~~B urod isouraz J~~J,.J

 • r

  Gama' variata' de soiuri 1 - ._ - = - ACCESORII: C3 rr&r cu &cfkin$ liberg 0 cazrna C3 foarfece C3 compost Q arac de suport

  iar toamna cu roade gustoase.

  Merii pot atinge d i m i Unele &id nu &rite, &el penuu fiecare sunt autofertile, gradmi pot fi *&site soiurile mrespmzihoare. hGl+rnea lor atinge 1,8 m (mroanH hs) gi .1,5 m (pomi cu tulpina hdtg), dar pot fi chiar gi mai Pna+. Diametrul pomilor mai mici este de 2-3 m, iar celd merilor mai mari de 8-10 m.

  Merii lncep sH produd rod dupH 3-5 ani. Cele rnai mari producfii le dau la *te de 10-

  condiFia de ba rodirii. [email protected] a e s pomi trebuie culti vate a te soiuri, cu rolul de polenizator. La cumphrea pomilor, informag-d despre soiurile bune polenizatoare.

  PrimKvara merii imbrad minunata lor hain% flo& alb5 sau roz.

  1 !%pati o groapi de 15-2 ori 2 Ti%@ radicinile uscate si mai adsnci ~i de 2 ori mai pe cele cr6pate. [email protected] lata dedt rgdgcina. Adunafi gri- rildicinile la lungime egala. mad6 solul xos. kurtafi coroana pornului cu

  o treime. 30 ani, dar pot rodi gi la 50 de ani.

  MA'I'U KAKE CAKAC'l'EKlS'l'lCI

  mijlocul lui octornbrie

  3 Am-$ solul scos cu 4 infiieji aracul 7h sol, la dir- compost $ repunefi-l in [email protected] de 5-8 cm de trunchi. groap&. &anjag rtidkclnile Fiti atenti sa nu raniti rad6cinlle. pomului. Coletul sfi fie deasupra Tasati solul in jurul araeului. suprafqei solului,

  ,,Ingrid Marie" m i j l d septembie "v-a~; p+ PC duke- acrisoc ideal oentru &mitare; d n t I

  Pentru evitarea daunelor din timpul creflerii, fixafi :orespunzZtor merii de uport. Folositi sfoari sau

  area curnpirati din rnaga- zinele de specialitate. Fixafi pornul cu noduri opt cu 10 crn sub rarnura inferioara. Ca pornul s3 n u se sufoce, desfacefi legatura cdnd rnirul incepe si creasci.

  1 ,,Gravenst,&" ( sh i tu l lui august I d-gbu i ; ~arfum ~licurmmat; foarte

  ,,"Y.UCL. U W W U U ulce; parfumat; ideal penuu depozirare; rcren+a Eqi & I d de culdvarc

  \ &ma Grieven tmpuarl lui "pmbrie *b PCD e k d u b a+r; nu pate fi depozicat

  *Boskoopn ma; tan; ideal pcntru dcpmtan; poaivit p w prijicuri $ con-

  Forrnafi o farfurie de udat Forrnafi rnu~uroaie Tn jurul trunchiului, astfel apa de 5 A~terneti la ridacinile maru- lui pamintul in straturi $i

  tasafi solul. Udati pomul abun- dent ~i regulat.

  lr~itul lui septembrie ulce; cu pulpa crocanta; roade abundenre

 • --. . -- GRUPA 11 1

  - -- . P . 4 ' . I .<

  I Gridiniiit iscusit " = " 5- 1

  Cumparagi rneri cu radicina libera, de calitate garantat& Alegefi porni dt rnai rnari pentru a rodi cat rnai devrerne.

  Soare. MBrul necesita zilnic cel pufin aase ore de soare.

  Taind fructul se poate stabili sirnplu d a d merele sunt coapte sau nu: daca serninfele sunt rnaro, marul este cornestibil.

  Pentru depozitare Trnpa- chetafi rnerele unul cate unul In hartie, ca sa nu se atinga tntre ele.

  So1 permeabil, bogat R substanp nutritive. Marul, d a d are sol corespunzator, rodese tirnp de decenii.

  Nu c u w r a f i porni uscafi sau porni cu rnulte frunze.

  ~octorul plan relor I

  Tnainte de plantare asezafi Taiafi rarnurile ranite si pe pornul Intr-o galeata plina cele verticale. Mulcifi solul In cu api (dreapta, jos). jurul ridacinii ~ i , la nevoie,

  fertilizafi cu ingra~irnlnt I lichid.

  I

  VARA TlMBllRlU Ratire Merele vor f i rnai GinAtoase $i rnai gustoase dad4 prima- vara rarnurile sunt rarite la distanfe & 20-30 crn. in&- pirtafi fructele prea apropi- ate c3nd acestea ating 4arnetrul de 2-3 cm.

  Petele verzi care devin rnaro-Inchis avertizeazi asupra micozei care cauzeazi rapinul. Coaja crapa ~i devine rapanoasii. fndepartafi fructele bol- nave. In caz de contarninare rnai grava, stropifi cu sub- stanfa biologicii.

  O IMP ABllMP SRL RO-P-02-10-014 ISBN 978-963-86092-8-1

 • Form e silba tice lm blrinzite l A K t 31 INbKIJIKt I Atinele cu fiucte maripot fi plantate In toate &nile pi

  ACCESORII: afin la container P cazrna 0 material pentru drenaj Ci folie D nisip Ci humus de turba sau de scoarja

  vor r o d cu sipanpi.

  cu uqtere dreapt& stu- foasg. f nflorepe In mai pi iunie pi '

  roz, ce ue flOri

  si J fi recoltate Pncephd

  form& ciorchini laqi. Bacele coapte pot

  din iulie. Avand o perioadfi de postmaturare, fructele afinului se recolt& epalonat, deoarece la anumite soiuri boabele coapte se pot scutura de la sine.

  Toat2 lumea cunoqte arbustul scund care produce bace albas- tre, gustoase gi care este pe meleagurile noastre prezent in piidurile rare de r$inoase. Formele de culturp, inalte gi viguroase, ins2 sunt originare din Statele Unite ale Americii. Fructele acestora sunt la fel de gustoase ca cele sdbatice gi cul- tivarea lor in griidini nu este deloc ~roblematid. Anual

  1 Afinul mcesiti sol acid. in [email protected] in groapi un&ra&[email protected] solul obi~nuit de griidini 2 nisip, a p i ammecap PY sipafi o groapri de 1 x 1 m, scos cu nisip gi turbri sau hum& - adtinci4 de 50 crn. C3ptugifi-o cu de scorn. folie.

  aduc produc~ii mari. Afinul cultivat este un arbust

  .Bluettan ~ e ~ m m p ~ i ; h m a r i , n r i , d b v r m ~ dehmijkdlui I I cu pnrini, aromi &a; prcducpe mijlocie iulie

  3 Dad plantafi plante la con- 4 Umplefi groapa cu @mBRtul tainer, dgsfacati rAricinile cu amelbrat tasafi solul ji udafi grijri, far3 a le rupe. abundent cu apa cu continut

  scizut de calcar (apa de ploaie).

  I .Patriot" soi vlguros $1 raistent lager; fructe marl, tarc, albastre. P " d U q j i l n a I i ~ a , ~ t e MIJLOCIU .mecrop

  dschis, cu pruini, aromi p h i t i ; foarre productiv iulie 1 ' : la s k i d lui

  ,die soi viguros, tufi robusd; bace tari, albastru-deschis, cu pruini, acrigoare, aromi slabi; producfii mari $i cons- tanre

  Bacele zemoase, albastre reprezinta delicatesele indragite ale p5sirilor. Acoperiji arbugii cu plask contra pisarilor pentru a feri roadele de pk i r i . Pasarile nu provoacii doar

  I daune, ci ajutii In lupta

  L

  w soi viguros cu tufi vohunind vcmcah bace de (,,H= 1") &e medic, dbasuu-dachis, cu pruina; prod+

  m r i ci mnann

  I

  de la & i d hi iulie

  1 1 - . 5 Mulciti solul in jurul plantei 6 Prima taiere de rarire se face cu humus de scoaqa de la 4-5 ani de la plantare. conifer. Valoarea pH a scoaqei Taiati ramurile batrdne imediat stejarului este prea mare. deasupra suprafetei solului.

  -: , f . ' . .- , 7 f i .

  I impotriva cotarului brun. ,Heennan c~ arbuJti baccde ASezaf i vn qgdina hrani- (,,Heem 2") d i m raedic, wi, d k cu pruint& gwm% pro- august

  duqii mijlocii toare pentru pasari, ornizile vor disparea qi astfel vefi ,

  :la mijlocul lui albastm-d&, cu pruini, gustoase; nu este raisrent la cdplturi; roade In cantirate rnedie I I avea &ai pu$n de lucru in gradins.

 • GRUPA 11 2

  I Gridingrit iscusit

  LUMINA $1 SOL 11 TRUCURI e Cumpgrafi plante de doi Soare. Afinul necesiti rnulti Fructele vor fi dulci d a d ani, la container sau cu lumini gi soare. Fiecare plant& dupi atingerea culorii Tnchise ridicina tn balot tare, cu are nevoie de un spafiu de sunt lisate pe arbust t n d trei minim trei ramuri viguroase. doi metri p4trati. zile.

  Majoritatea afinilor sunt m Sd add. Se demolta cel mai autofertili, dar plantgnd

  Nu cump&afi plante cu bine tn sol permeabil (valoare alaturat doui-trei soiuri rsdk in i l i k r i . Rcjdiciniie pH: 4-5) ~i strat afBnat de diferite veti obfine made mai plantei se uxa repde. humus. bogate.

  I I' , -- --L I [#I .-. .,,. ingrijire tot a> UI - -.I-_ -.- :I PRIMAVARA TIMPURIU sipt imini . Pentru conge-

  Plantare $i taiere lare punefi fructele fn conge- La inceputul primiverii t i iafi lator pe o placi de metal, iar ramurile slabe si uscate. In dupi ce au hghefat pot fi cel de-al patrulea an de puse R pungi 00s). vegetafie rarifi ramurile batrine ~i cioturoase cu pufin deasupra suprafetei . solului. Fertilizati solul cu pufin hgrisamint. Afinele sunt des atacate de

  cotarul brun, care roade florile. Omizile pot f i

  VARA e adunate ~i cu mina. Daci RecvEtare gi pastrare frunzele se ingilbenesc $i se Culegeti afinele c%nd se usuci, suferi probabil de desprind uror de peduncul. cloroza provocati de lipsa In vas plat ~i la rece fructele de fier, fenomen ce apare pot f i pistrate chiar ~i o ( pe solul prea calcaros. 1

  O IMP AMMP SRL ISBN 978-963-66092-8-1

 • 2 8

  3

  0 4

  :

  4 3 3

  3 'Z 'B

  .2 2

  4 g

  5 &."

  ms

  P? * e

  .n

  '$

  .0

  ~~

  &:

  gk

  Tf

  3

  B ~

  30

  ~2

  O,.

  . a

  -34 a:

  :$gag

  3

  3

  $ 4

  J.s x;,aza~.a

  4

  3.2

  pgs 8-54

  ;a '$3

  5 g.;r

  ,$4

  =

  yw

  .Y

  e0

  e t;C

  O

  -d

  g &

  Yl;;ln

  -1 I

  f:

  eg

  g:

  ~+

  oq

  3+

  & ~nze:, u~ .!nlnlo!$ad ezeq ad aseode oJew ajad ~ede !nl

  -n$alo> !nln!etiar$nd gl!Jolea

  alas 'aseolsnS ~ur luns nhr -dgs 9-z ap durn ~ap!%!q Inw!ur n3 aTun!oS 'ap~a~ nes

  el pm~~d y a~eod eqnqax a!So~ g a~eod !n~nlo!lad eaun=) mag 9-$ leop m .n!u!+ !S n!md~nd-nhr

  -pys 'ue eal!op pap las u!p anuj yqp eaieoIn=) 'JO$DE pvdmu~ ~rmp as plopad nes rncreld mpp y alvod

  , ..I- . . .. .agn! !n~ 1n3of~ gdnp :apds ap a!buy ul pa39 . . - eseap amqaa nu aqnqal SOU.T~~ mlnlo!lad pus113 ppse '!al?z !mnp ~a~alhl3 nnr, eyqmnuad ul nes anot;---

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended