+ All Categories

Download - Sinteza economie

Transcript
Page 1: Sinteza economie

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL Specializarea: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SINTEZE

Anul III. Învăţământ la distanţă

Page 2: Sinteza economie

Autori: Prof. univ. dr. Marin DUMITRU Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU Prof. univ. dr. Iosefina MOROŞAN Prof. univ. dr. Dumitru NICA Prof. univ. dr. ing. Ion POPESCU Conf. univ. dr. Luminiţa IONESCU Conf. univ. dr. Lucian POPESCU Conf. univ. dr. Marin POPESCU Lector univ. dr. Cătălin GHINĂRARU Lector univ. drd. Maria ANDRONIE Lector univ. drd. Corneliu BÂRNEA

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Facultatea de Management Financiar-Contabil: Specializarea:

Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Sinteze: anul III – învăţământ la distanţă / coordonator: Zenovic Gherasim, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită – Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 452p., 23,5 cm. Bibliogr. ISBN 973-725-327-2 I. Gherasim, Zenovic (coord.) 65(075.8)

Page 3: Sinteza economie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL Specializarea: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

SINTEZE Anul III

Învăţământ la distanţă Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

Coordonator Conf. univ. dr. Zenovic GHERASIM

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2005

Page 4: Sinteza economie

Redactor: Roxana ENE Tehnoredactor: Marian BOLINTIŞ

Coperta: Stan BARON

Bun de tipar: 12.08.2005; Coli tipar: 28,25 Format: 16/70x100

Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti, s. 6, O. P. 83

Tel./Fax: 316.97.90; www.spiruharet.ro e-mail: [email protected]

Page 5: Sinteza economie

5

CUPRINS

Introducere ………………………………………………………………………….. 11

DISCIPLINE OBLIGATORII

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ (1) Prof. univ. dr. Iosefina MOROŞAN

Obiective …………………………………………………………………………... 13 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 13

1. Analiza economico-financiară şi managementul modern al firmei ………….. 13 2. Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare …... 14 3. Analiza cifrei de afaceri, valorii adăugate şi calităţii produselor …………….. 19 4. Analiza cheltuielilor ………………………………………………………….. 22

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 27 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………………… 27 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 28

CONTABILITATE APROFUNDATĂ Conf. univ. dr. Luminiţa IONESCU

Obiective …………………………………………………………………………... 29 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 29

1. Guvernarea corporativă ………………………………………………………. 29 2. Contabilitatea achiziţiei societăţilor comerciale ……………………………... 31 3. Contabilitatea lichidării de societăţi comerciale ……………………………... 32 4. Contabilitatea fuziunii societăţilor comerciale ................................................. 38 5. Contabilitatea operaţiunilor de leasing ………………………………………. 44 6. Contabilitate consolidată ……………………………………………………... 46

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 49 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………………… 49 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 51

CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR (1)

Conf. univ. dr. Lucian POPESCU

Obiective …………………………………………………………………………... 52 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 52

1. Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor 52 2. Contabilitatea de gestiune. Cheltuieli şi costuri …………………………….. 58 3. Organizarea contabilităţii de gestiune. Sistemul de conturi şi înregistrări contabile ………………………………………………………………………..

59

4. Gestiune bugetară şi control bugetar …………………………………………. 62 5. Procedee de calculaţie a costurilor …………………………………………… 65

Page 6: Sinteza economie

6

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………... 72 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………………… 73 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………….. 75

CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR (2)

Conf. univ. dr. Lucian POPESCU

Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 76 1. Metoda globală de calculaţie a costurilor de producţie – varianta Simplex …. 76 2. Metoda globală de calculaţie a costurilor de producţie – varianta Duplex …... 79 3. Metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi de fabricaţie ………………….. 87 4. Studiu de caz privind metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi de fabricaţie 87 5. Metoda Standard Cost ………………………………………………………... 96 6. Metoda Direct Costing de calculaţie a costurilor de producţie ……………... 97

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 99 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………………… 100 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 102

INFORMATICĂ DE GESTIUNE (PSI) (1) Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

Obiective …………………………………………………………………………... 103 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 103 Introducere ………………………………………………………………………… 103

1. Sistem economic, sistem informaţional şi sistem informatic ………………… 105 2. Gestiunea şi sistemul informatic de gestiune ………………………………… 108 3. Metode de proiectare a sistemelor informatice de gestiune ………………….. 113 4. Modelarea abstractă a realităţii de informatizat ……………………………… 115 5. Proiectarea sistemică a sistemului informatic de gestiune …………………… 125

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 142 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………………… 143 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 145

INFORMATICĂ DE GESTIUNE (PSI) (2) Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 146 6. Restricţii de integritate ……………………………………………………….. 146 7. Modelarea logică a datelor …………………………………………………… 167 8. Modelarea conceptuală a prelucrărilor ……………………………………….. 175

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 188 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………………. 189 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 190

AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE (1) Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

Obiective …………………………………………………………………………... 191 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 191 Introducere …………………………………………………………………………... 191

1. Sistemul informatic ……………………………………………………………... 193 2. Controlul intern într-un sistem informatic ………………………………………. 198

Page 7: Sinteza economie

7

3. Sarcinile de control ale auditorilor într-un sistem informatic ………………... 213 4. Utilizarea sistemelor integrate de testare în auditarea sistemelor informatice …… 214 5. Impactul utilizării sistemelor informatice asupra auditului organismelor economice 215 6. Consideraţiile auditorilor cu privire la controlul intern într-un sistem infor- matic …………………………………………………………………………..

216

7. Auditarea sistemelor PC ……………………………………………………… 221 8. Auditarea centrelor de calcul ……………………………………………………. 222

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 223 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………… 223 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 225

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ (1) Conf. univ. dr. Marin POPESCU

Lector univ. drd. Corneliu BÂRNEA

Obiective …………………………………………………………………………... 226 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 226

CONTROL FINANCIAR 1. Conceptul de control financiar ……………………………………………….. 226 2. Metodologia de exercitare a controlului financiar …………………………… 229 3. Organizarea controlului financiar ……………………………………………. 231 4. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Riscuri pentru persoanele cu drept de decizie şi cele cu atribuţii de control …………………………………………

231

5. Controlul activităţilor entităţilor economice …………………………………. 232 6. Controlul fiscal al entităţilor economice ……………………………………... 237

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 243 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………….. 244 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 246

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ (2)

Conf. univ. dr. Marin POPESCU Lector univ. drd. Corneliu BÂRNEA

EXPERTIZĂ CONTABILĂ Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 247

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili ... 247 2. Raportul de expertiză contabilă ………………………………………………. 250

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 254 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………….. 254 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 255

DOCTRINE CONTABILE ŞI SISTEME CONTABILE

COMPARATE Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU

Obiective …………………………………………………………………………... 256 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 256

1. Controverse actuale privind definirea contabilităţii şi poziţia ei în câmpul cunoaşterii ştiinţifice …………………………………...…………………….

256

Page 8: Sinteza economie

8

2. Fundamentele teoretice ale contabilităţii contemporane: abordările contabile normativiste şi pozitiviste ……………………………………………………

262

3. Cauzele diferenţelor contabile naţionale şi armonizării contabile internaţio- nale …………………………………………………………………………...

274

4. Exemple de tratamente contabile conform doctrinei normelor contabile inter- naţionale ………………………………………………………………………

284

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 297 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………….. 297 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 300

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Prof. univ .dr. Marin DUMITRU

Obiective …………………………………………………………………………... 301 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 301

1. Obiectul şi conţinutul gestiunii financiare ………………………………….. 301 2. Analiza echilibrului financiar ………………………………………………... 304 3. Analiza rezultatelor întreprinderii ……………………………………………. 306 4. Echilibrul financiar dinamic ………………………………………………….. 309 5. Diagnosticul financiar ………………………………………………………... 310 6. Bugetele întreprinderii ……………………………………………………….. 312 7. Previziunea trezoreriei ……………………………………………………….. 313 8. Gestiunea ciclului de exploatare ……………………………………………... 315 9. Determinarea necesarului de finanţare a ciclului de exploatare ……………… 316 10. Sursele de finanţare a ciclului de exploatare ………………………………... 319 11. Decizia de investiţii …………………………………………………………. 321 12. Decizii de finanţare pe termen lung ………………………………………… 324

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 326 Teste grilă (Modele) ……………………………………………………………….. 327 Bibliografie selectivă ………………………………………………………………. 328

DISCIPLINE OPŢIONALE

ECONOMETRIE Lector univ. dr. Cătălin GHINĂRARU

Obiective …………………………………………………………………………... 329 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 329

1. Econometria în câmpul disciplinelor funcţionale ale ştiinţei economice ……. 329 2. Obiectul şi importanţa studiului econometriei ……………………………….. 330 3. Modelele econometrice: caracteristici, mod de utilizare, interpretare şi limite 331 4. Funcţiile şi teoria acestora ca bază a modelarii matematice a fenomenelor economice ……………………………………………………………………

333

5. Aplicaţii ale funcţiilor şi modelelor constituite pe baza acestora în analiza şi interpretarea fenomenelor din economia reală ……………………………….

335

6. Modele economice ale tranziţiei şi creşterii economice ……………………... 338 7. Indicii sintetici şi măsurile neconvenţionale ca soluţii alternative de modelare simplă şi interpretare a unor fenomene economice ……………………………..

342

Page 9: Sinteza economie

9

Întrebări de autoevaluare ………………………………………………………….. 346 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………… 347 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………….. 347

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A FIRMEI Prof. univ. dr. Dumitru NICA

Obiective …………………………………………………………………………... 348 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 348

1. Consideraţii generale privind valoarea întreprinderii ………………………... 348 2. Metode de evaluare a întreprinderilor ………………………………………... 352 3. Abordarea pe bază de active în evaluarea întreprinderii ……………………... 354 4. Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii ……………………… 358 5. Abordarea prin comparaţie în evaluarea întreprinderii ………………………. 364

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 368 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………. 368 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 369

PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ Prof. univ. dr. Dumitru NICA

Obiective …………………………………………………………………………... 370 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 370

1. Piaţa şi concurenţa …………………………………………………………… 370 2. Protecţia concurenţei economice …………………………………………….. 372 3. Abordări teoretice privind preţurile ………………………………………….. 373 4. Sistemul preţurilor în cadrul economiei de piaţă …………………………….. 381 5. Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei ………………………….. 384 6. Metodologia stabilirii preţurilor în întreprinderi ……………………………... 387 7. Activitatea decizională privind preţurile ……………………………………... 390 8. Fundamentarea şi actualizarea preţurilor de ofertă …………………………... 394 9. Metode fundamentale şi de corelare a preţurilor produselor noi …………….. 397

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 399 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………. 399 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 400

PREVIZIUNE ECONOMICĂ Prof. univ. dr. ing. Ion POPESCU

Obiective …………………………………………………………………………... 401 Concepte-cheie ……………………………………………………………………. 401

1. Consideraţii generale, teoretice şi metodologice …………………………….. 401 2. Tipologia sau clasificarea cercetărilor prospective …………………………… 414 3. Fiabilitatea sau gradul de încredere în previziuni ……………………………. 424 4. Metode şi tehnici specifice previziunii ………………………………………. 432

Întrebări de autoevaluare …………………………………………………………. 450 Teste grilă (Modele) ………………………………………………………………. 450 Bibliografie selectivă ……………………………………………………………… 452

Page 10: Sinteza economie

10

Page 11: Sinteza economie

11

INTRODUCERE Acest volum este destinat studenţilor din anul III, învăţământ la distanţă (ID),

ai Facultăţii de Management Financiar-Contabil, specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune” şi conţine sintezele la disciplinele obligatorii şi opţionale.

Disciplinele (cursurile) obligatorii definesc curriculumul de bază al speciali-zării. În volumul de faţă sunt cuprinse sintezele pentru următoarele discipline obligatorii: Analiză economico-financiară 1; Contabilitate aprofundată; Contabili-tate de gestiune şi sistemul informaţional al costurilor 1,2; Informatică de gestiune (PSI) 1,2; Auditarea sistemelor informatice; Control financiar şi expertiză contabilă 1,2; Doctrine contabile şi sisteme contabile comparate; Gestiunea financiară a întreprinderii.

Disciplinele (cursurile) opţionale sunt la alegerea studentului, opţiune care se exprimă în scris la începutul anului universitar la secretariatul Facultăţii sau Centrului Teritorial ID. Grupul de discipline opţionale prezintă acelaşi grad de dificultate şi, în principiu, fac parte din acelaşi domeniu tematic (Econometrie, Metode şi tehnici de evaluare a firmei, Preţuri şi concurenţă, Previziune economică). După alegerea disciplinei opţionale de către student, aceasta este inclusă în categoria disciplinelor obligatorii.

La disciplinele (cursurile) care se desfăşoară pe ambele semestre ale anului universitar – Contabilitate de gestiune şi sistemul informaţional al costurilor 1,2; Informatică de gestiune (PSI şi asistarea deciziei) 1,2; Control financiar şi expertiză contabilă 1,2, – cifrele „1” şi „2” semnifică partea de curs corespunzătoare semestrului 1, respectiv semestrului 2. La disciplina Analiză economico-financiară 1, cifra „1” semnifică prima parte a cursului, urmând ca partea a doua a cursului să fie parcursă în primul semestru al anului universitar următor.

Fiecare sinteză cuprinde obiectivele urmărite de disciplină, concepte-cheie, conţinutul propriu-zis, întrebări de autoevaluare, modele de teste grilă şi biblio-grafie selectivă.

Pentru studentul anului III, învăţământ la distanţă, sintezele reprezintă un ghid preţios în pregătirea pentru examene. Aceste sinteze nu înlocuiesc însă studiul obligatoriu al manualelor (cursurilor) elaborate de către cadrele didactice titulare ale disciplinelor respective. Este obligatorie, de asemenea, parcurgerea celorlalte lucrări cuprinse în bibliografia selectivă prezentată.

Menţionăm, în încheiere, că volumul de Sinteze are în vedere legislaţia în vigoare la 30 iunie 2005. Studenţii au obligaţia de a ţine seama în studiul lor de noile reglementări legale, de modificările intervenite în legislaţie ulterior acestei date, consultând totodată lucrări apărute după aceste modificări şi care tratează problematica aferentă disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ.

Coordonatorul

Page 12: Sinteza economie

12

Page 13: Sinteza economie

13

DISCIPLINE OBLIGATORII

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ (1)

Prof. univ. dr. Iosefina MOROŞAN

OBIECTIVE Prin conţinut şi structura sa, disciplina Analiză economico-financiară oferă

studenţilor cadrul metodologic general de analiză economico-financiară, structurat pe problematica de bază a activităţii societăţilor comerciale industriale, agricole, de comerţ şi turism. Abordarea întregii problematici este subordonată cerinţelor managementului modern al întreprinderii, care trebuie să utilizeze rezultatele analizei economico-financiare la fundamentarea actului decizional. În acelaşi timp, metodologia analizei economico-financiare constituie un cadru de abordare a problematicii întreprinderii prin prisma obiectivelor unor subiecţi, din sfera aceasta, interesaţi să-i cunoască activitatea acesteia.

CONCEPTE-CHEIE: analiza economico-financiară; metoda substituirilor

în lanţ (iterării); metoda balanţieră; cifra de afaceri; producţia marfă; producţia exerciţiului; valoarea adăugată; coeficientul mediu de calitate pe produs; coeficientul mediu de exploatare; cheltuieli variabile; cheltuieli fixe; cheltuieli materiale; cheltuieli salariale; cheltuieli cu amortizarea; cheltuieli cu dobânzile; cost; rate de eficienţă; nivel al cheltuielilor la 1000 lei venituri.

1. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ŞI MANAGEMENTUL MODERN AL FIRMEI În literatura de specialitate s-au conturat două teorii ce vizează obiectivele

unei întreprinderi: teoria managerială şi teoria behavioristă. Pentru teoria managerială, maximizarea profitului nu mai este un obiectiv

esenţial; motivaţiile managerilor converg către maximizarea cifrei de afaceri, în detrimentul profitului, aceasta asigurându-le atât salariul cel mai ridicat posibil, cât şi un prestigiu corespunzător. Fiecare dintre modelele elaborate în cadrul teoriei manageriale conţine obiective diverse pentru întreprindere: maximizarea cifrei de afaceri; maximizarea cifrei de afaceri sub restricţia unui cost minim; independenţa financiară a întreprinderii; mărirea cotei de piaţă a întreprinderii.

Din studiul acestor modele rezultă că teoreticienii au dorit să adapteze analiza economico-financiară la realitatea economică în continuă schimbare. Din această perspectivă, întreprinderea apare ca fiind formată dintr-un grup de participanţi la procesul decizional, cu interese diferite. Obiectivele întreprinderii sunt rezultatul arbitrajului dintre scopurile diverselor grupuri de persoane participante atât la activitatea acesteia, cât şi la elaborarea şi fundamentarea deciziilor.

Page 14: Sinteza economie

14

Adepţii teoriei behaviorismului în stabilirea obiectivelor unei întreprinderi consideră că la baza alegerii acestor obiective trebuie să stea următoarele ipoteze: analiza problemelor întreprinderii, antrenarea salariaţilor în rezolvarea acestor probleme, limitarea incertitudinii, rezolvarea parţială a conflictelor de interese.

Managerii unei întreprinderi trebuie să găsească o poziţie de echilibru între obiectivele stabilite prin prisma teoriei manageriale şi cele stabilite în conformitate cu teoria behavioristă. Pentru accelerarea obiectivelor strategice ale unei întreprinderi se pot utiliza criterii precum: rentabilitatea, cerinţele de dezvoltare în viitor, realismul financiar.

Funcţiile analizei economico-financiare, instrumentul de bază al managemen-tului modern al întreprinderii, sunt: descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne; întărirea autonomiei financiare; diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii.

Fiecare dintre funcţiile analizei economico-financiare contribuie la funda-mentarea procesului decizional în întreprinderi.

Odată stabilite obiectivele, concretizate într-un sistem de indicatori econo-mico-financiari, întreprinderea va trece la faza de execuţie. În această fază, analiza economico-financiară cercetează modul în care sunt utilizaţi factorii de producţie, evidenţiază abaterile, factorii care au generat abaterile şi aportul acestora.

Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care fac obiectul analizei economico-financiare a condus la apariţia diverselor tipuri de analiză, grupate după criterii diverse, în funcţie de scopul urmărit în activitatea decizională: analiza microeconomică şi macroeconomică, analiza statică şi dinamică, analiza calitativă şi cantitativă, analiza postfactum şi analiza previzională, analiza diagnostic, analiza financiară etc.

2. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE

ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiară este o disciplină independentă, cu obiect şi

metodă bine determinate. Analiza economică cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere

economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute. Esenţial în analiza economică este luarea în consideraţie a relaţiilor structural-funcţionale, cât şi a celor de cauză-efect. Analiza financiară, o componentă a analizei economice, are ca scop stabilirea unui diagnostic asupra situaţiei financiare a întreprinderii, utilizând informaţii din bilanţ, contul de profit şi pierdere şi raportul anual.

Analiza economico-financiară se realizează în sensul invers al evoluţiei reale a fenomenului economic, şi anume: de la rezultatele procesului cercetat către elemente şi factori.

Conţinutul analizei economico-financiare poate fi conceput în următoarele etape:

– delimitarea obiectului analizei (fapte, fenomene, rezultate); – determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat; – determinarea corelaţiei dintre fiecare factor şi fenomenul analizat, cât şi a

corelaţiei dintre diferiţi factori care acţionează; – sintetizarea rezultatelor analizei sub forma concluziilor şi aprecierilor asu-

pra activităţii cercetate; – elaborarea măsurilor pentru sporirea eficienţei activităţii în viitor.

Page 15: Sinteza economie

15

Analiza economico-financiară are o metodă proprie, care constă în parcur-gerea următoarelor etape:

– diviziunea şi descompunerea rezultatelor; – comparaţia; – determinarea sistemului factorial-cauzal al explicării fenomenului cercetat; – modelarea fenomenelor economice; – măsurarea relaţiilor factorial-cauzale; – generalizarea sau evaluarea rezultatelor. Diviziunea şi descompunerea rezultatelor. Rezultatele, reflectate prin dife-

riţi indicatori ai activităţii întreprinderii, se divid şi se descompun pentru a se con-stitui un suport concret al analizei. Diviziunea şi descompunerea rezultatelor sunt de mai multe feluri: diviziunea după timpul de formare a rezultatelor, diviziunea după locul de formare a lor şi descompunerea pe părţi, elemente, factori, cauze.

Comparaţia constă în studierea fenomenelor, proceselor şi rezultatelor eco-nomico-financiare prin prisma unui criteriu de referinţă, a unei baze de comparaţie, cum ar fi: nivelul obiectivelor programate, rezultatele perioadei precedente, rezul-tatele altor întreprinderi concurente, normative, standarde.

Condiţia esenţială ce determină caracterul ştiinţific al comparaţiei o repre-zintă comparabilitatea datelor care trebuie să aibă un conţinut omogen, să fie exprimate într-un etalon unic, să fie determinate după o metodologie unică.

Determinarea sistemului factorial-cauzal al explicării fenomenului anali-zat constă în cunoaşterea schimbărilor de stare în activitatea întreprinderii, a relaţiilor structural-funcţionale ce se formează între elementele acesteia. Determi-narea sistemului factorial-cauzal asigură premisa constituirii modelelor de analiză.

Modelarea fenomenelor economice. Modelul construit reprezintă reprodu-cerea simplificată, dar exactă a unor aspecte ale realităţii, în care, fiind abstracţie de tot ceea ce se consideră neesenţial, se realizează o sinteză de un anumit fel, o generalizare. În funcţie de forma de reprezentare a fenomenului, se disting trei tipuri de modele: imitative, analogice şi simbolice. În analiza economico-financiară prevalează modelele simbolice. Ca exemplu, se pot avea în vedere:

a) modelele de corelaţie deterministe:

s

e

NP

în care: Pe – profitul din exploatare; Ns – numărul mediu de salariaţi. b) modelele multiplicative:

CAP

ACAAP e

eee ⋅⋅=

în care: CA – cifra de afaceri; Ae – active de exploatare. Măsurarea relaţiilor factorial-cauzale. Cuantificarea relaţiilor factorial-cauzale

are drept scop determinarea mărimii, sensului şi intensităţii acţiunii factorilor

Page 16: Sinteza economie

16

asupra fenomenului cercetat. Pentru comensurarea acţiunii fiecărui factor asupra fenomenului cercetat se recurge, mai întâi, la determinarea sistemului de legături dintre factori: legături de tip funcţional şi legături statistice.

Legăturile funcţionale se manifestă între două fenomene, în care unul este cauză şi celălalt efect; modificarea fenomenului cauză determină în mod univoc schimbarea fenomenului efect. În cazul în care factorii de influenţă sunt legaţi de rezultatul economic prin legături de tip funcţional, şi anume: a) produs, raport; b) sumă, diferenţă, se aplică următoarele metode de calcul al influenţei factorilor asupra modificării indicatorilor analizaţi: metoda substituirilor în lanţ, metoda balanţieră, cercetările operaţionale.

Metoda substituirilor în lanţ, considerată de unii autori ca fiind metoda analizei, se aplică numai în cazul în care între factorii de influenţă şi rezultatul analizat există relaţia de produs sau raport.

Aplicarea acestei metode impune respectarea următoarelor principii: a) construcţia modelului se face pe baza aşezării factorilor în ordinea de

condiţionare economică, ceea ce înseamnă că substituirea se face astfel: întâi, factorii cantitativi şi după aceea, factorii calitativi (când apar şi factorii de structură, ei urmează celor cantitativi);

b) substituirile se fac succesiv; c) un factor substituit se menţine ca atare, în operaţiile ulterioare. În expresia cea mai simplă, legătura de condiţionare a factorilor capătă

expresia unei funcţii: Y = f (x). De exemplu, într-o relaţie de trei factori, rezultatul reprezintă o funcţie exprimată astfel: Y = f(x1, x2, x3).

Folosind valorile din baza de comparaţie şi cele efective, relaţia se notează astfel:

R0 = a0 · b0 · c0; R1 = a1 · b1 · c1. În cazul relaţiei de produs între factorii de influenţă ai rezultatului

economic analizat, aplicarea metodei substituirilor în lanţ se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de analiză:

a) calculul abaterii rezultatului economic faţă de perioada anterioară sau programată:

∆R = R1 – R0; b) descompunerea abaterii rezultatului economic pe factorii de influenţă: ∆R = a1 · b1 · c1 – a0 · b0 · c0; c) calculul influenţei fiecărui factor asupra abaterii rezultatului economic de

la nivelul programat sau cel obţinut în perioada anterioară: ∆R = ∆a + ∆b + ∆c; – influenţa factorului a (∆a): ∆a = a1 · b0 · c0 – a0 · b0 · c0 = (a1 – a0) · b0 · c0; – influenţa factorului b (∆b): ∆b = a1 · b1 · c0 – a1 · b0 · c0 = a1 (b1 – b0) · c0; – influenţa factorului c (∆c): ∆c = a1 · b1 · c1 – a1 · b1 · c0 = a1 · b1 (c1 – c0). Influenţele modificării factorilor a, b şi c asupra abaterii rezultatului

economic analizat sunt diferite de abaterile înregistrate de factorii de influenţă de la o perioadă la alta sau faţă de perioada prognozată:

Page 17: Sinteza economie

17

∆a ≠ a1 – a0; ∆b ≠ b1 – b0; ∆c ≠ c1 – c0. Atunci când un factor nu se modifică (a1 = a0), influenţa acestuia asupra

abaterii rezultatului economic este nulă (∆a = 0). Dacă relaţia este prezentată pe bază de indici, atunci:

1nn321

100i...iii

I −

⋅⋅=

în care: I = indicele rezultatului supus analizei i1, i2, ... in = indicele factorului respectiv

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅⋅ etc. 100

bb

;100aa

0

1

0

1

În exemplul de faţă, relaţia fiind compusă din trei factori, înseamnă că:

2321

100iii

I⋅⋅

=

Influenţele se calculează astfel:

a) 100(%);–Ir 1000

01 =∆⋅−

=∆R

RRr

b) (%);1001002 −

⋅⋅=∆ cba iiir

c) ∆r = ∆a + ∆b + ∆c ∆a(%) = i0 – 100;

( )100

100iisau i

100ii

(%)b baa

ba −−

⋅=∆

( )2

cbaba2

cba

100100iiisau

100ii

100iii∆c(%) −⋅⋅−

⋅⋅= .

În cazul când relaţia determinată se exprimă sub formă de raport, modelul de analiză în situaţia în care este condiţionat de doi factori se notează astfel:

;baR ;

baR

1

11

0

00 ==

∆R = R1 – R0. Separarea influenţei celor doi factori, când factorul cantitativ se află la

numărătorul raportului, se face pe baza formulelor: – influenţa factorului a(∆a):

;ba

ba∆a

0

0

0

1 −=

Page 18: Sinteza economie

18

– influenţa factorului b(∆b):

0

1

1

1

ba

bab −=∆ .

Dacă relaţia se exprimă prin indici, atunci:

100bbi şi 100

aai 100

ii

I0

1b

0

1a

b

a ⋅=⋅=⋅=

Influenţele celor doi factori, în situaţia de faţă, se stabilesc astfel: – influenţa factorului a(∆a): ∆a = ia – 100; – influenţa factorului b(∆b):

.i100ii∆b a

b

a −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅=

În cazul în care factorul cantitativ este la numitorul relaţiei, se va determina mai întâi influenţa acesteia:

0

0

1

0

ba

ba

b −=∆

respectiv, pe baza indicilor:

100100i

100100100

bb1b

b

0

1−⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅=−⋅=∆ ;

– influenţa factorului a(∆a):

1

0

1

1

ba

baa −=∆

respectiv pe baza indicilor:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅−⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅=⋅−⋅=∆ 100

i100100

ii

100

bb1100

bbaa

abb

a

0

1

0

1

0

1

.

În afara substituirilor în lanţ, în scopul separării influenţei factorilor în cazul relaţiilor de proporţionalitate directă sau inversă, în literatura de specialitate se întâlneşte şi metoda determinării izolate a acţiunii factorilor, cu o serie de variante. Potrivit acestei metode se respectă un singur principiu din cele enunţate anterior, şi anume că substituirile se fac succesiv. Formele metodei sunt:

∆R = R1 – R0; – influenţa factorului a(∆a): ∆a = a1 · b0 · c0 – a0 · b0 · c0; – influenţa factorului b(∆b): ∆b = a0 · b1 · c0 – a0 · b0 · c0;

Page 19: Sinteza economie

19

– influenţa factorului c(∆c): ∆c = a0 · b0 · c1 – a0 · b0 · c0. În acest caz, ∆R = ∆a + ∆b + ∆c + r, în care „r” reprezintă restul nedescompus

în legătură cu care s-au emis diferite ipoteze de repartizare pe factori: Metoda balanţieră permite evidenţierea cauzelor care au determinat

modificarea unui rezultat, comparând elementele balanţei – valori efective cu cele din baza de referinţă. Un exemplu al balanţei îl constituie relaţia:

R = a + b – c, întâlnită în practică în exprimarea, de exemplu, a volumului vânzărilor.

În relaţia de mai sus, influenţele elementelor componente se stabilesc astfel: – influenţa elementului a(∆a): ∆a = a1 – a0; – influenţa elementului b(∆b): ∆b = b1 – b0; – influenţa elementului c(∆c): ∆c = (–c1) – (–c0). Corelaţia statistică exprimă dependenţa dintre două sau mai multe

caracteristici exprimate numeric. În cazul în care avem o singură caracteristică factorială (x) şi o singură caracteristică rezultativă (y), se va aplica metoda corelaţiei simple. În schimb, dacă avem înregistrate mai multe caracteristici factoriale (x1, x2, ... xn) şi o singură caracteristică rezultativă „y”, se vor aplica metodele corelaţiei multiple.

Cercetările operaţionale reprezintă un ansamblu de metode matematice care sunt utilizate în adoptarea deciziilor, în cazul când intervin numeroşi factori ce trebuie avuţi în vedere.

Generalizarea rezultatelor analizei, ultima etapă a analizei economico-financiare, înseamnă reunirea într-un ansamblu coerent a constatărilor rezultate din studiul factorial-cauzal al fenomenelor, reţinându-se aspectele esenţiale pentru procesul decizional de valorificare eficientă a resurselor întreprinderii.

3. ANALIZA CIFREI DE AFACERI,

VALORII ADĂUGATE ŞI CALITĂŢII PRODUSELOR Pentru dimensionarea activităţii de producţie a întreprinderii se utilizează

indicatorii: producţia exerciţiului, producţia marfă fabricată, cifra de afaceri şi valoarea adăugată.

Producţia exerciţiului sau globală (Qe) este formată din producţia vândută, producţia stocată şi producţia imobilizată (ultimele exprimate în costuri de producţie).

Producţia marfă fabricată (Qf) reprezintă valoarea produselor destinate livrării şi cuprinde: valoarea produselor finite şi semifabricatelor destinate livrării, valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate.

Cifra de afaceri (CA) reprezintă suma totală a veniturilor din vânzarea produselor şi mărfurilor într-o perioadă determinată. Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrarea de bunuri, executarea de lucrări şi prestări de servicii şi alte venituri din exploatare.

Valoarea adăugată (Qa) exprimă măsura bogăţiei realizate de activitatea întreprinderii şi se calculează ca diferenţă dintre valoarea producţiei exerciţiului

Page 20: Sinteza economie

20

(Qe) şi consumurile intermediare (totalul consumatorilor de bunuri şi servicii formate de terţi).

Pentru o apreciere corectă a dinamicii cifrei de afaceri este necesar să se corecteze cifra de afaceri în preţuri curente cu indicele preţurilor.

În contextul diagnosticului cifrei de afaceri pe total şi pe produse prezintă interes examinarea acesteia din punct de vedere al structurii, şi anume:

a) ca structură a producţiei vândute (cu eliminarea influenţei preţurilor de vânzare);

b) ca structură valorică pe produse (cu includerea şi a influenţei preţurilor de vânzare).

Pentru analiza factorială a abaterii cifrei de afaceri faţă de un nivel de referinţă se poate opera cu următoarele modele de analiză factorială:

1. ∑=

⋅=n

1iii pqvCA

2. T

CANTNsau cahTCA

ss ⋅⋅⋅=

3. fa

fa

MCA

TM

TCA ⋅⋅=

4. e

e ACAACA ⋅=

5. faf

fa

c

f

e

ce M

CAMM

AM

AA

ACA ⋅⋅⋅⋅=

în care: CA – cifra de afaceri; qvi – volumul fizic al produselor vândute;

ip – preţul mediu de vânzare (exclusiv TVA); T – timpul de muncă total (fondul de timp);

sN – numărul mediu de salariaţi;

cah – cifra de afaceri pe unitatea de timp (oră);

fM – valoarea medie a mijloacelor fixe;

faM – valoarea medie a mijloacelor fixe active; Ae – valoarea medie a activelor de exploatare; Ac – valoarea medie a activelor corporale. Influenţa principalilor factori asupra abaterii cifrei de afaceri se calculează

prin aplicarea metodei substituirilor în lanţ. Valoarea adăugată se calculează prin două metode: a) metoda sintetică, potrivit căreia din producţia exerciţiului (Qe) se scad

consumurile intermediare: Qa = Qe – M;

Page 21: Sinteza economie

21

b) metoda aditivă, care constă în însumarea elementelor componente: cheltuielile cu personalul salariat, impozite şi taxe, amortizarea şi profitul.

Analiza factorială a valorii adăugate permite punerea în evidenţă a factorilor care au determinat modificarea acesteia, precum şi direcţiile în care trebuie să se acţioneze în viitor.

În acest scop se pot utiliza ca modele de analiză:

1. ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−=⋅=

eee Q

M1QVAsau vaQVA

2. vahwtNVAsau QVA

TQ

TVA s

e

e ⋅⋅⋅=⋅⋅=

3. efa

e

f

faf

QVA

MQ

MM

TMTVA ⋅⋅⋅⋅= sau

efa

e

f

fa

s

fs Q

VAMQ

MM

NMNVA ⋅⋅⋅⋅=

4. efa

e

f

faf Q

VAMQ

MM

MVA ⋅⋅⋅=

5. efa

e

f

fa

c

f

e

ce Q

VAMQ

MM

AM

AA

AVA ⋅⋅⋅⋅⋅=

Modelele sunt similare, în cazul valorii adăugate, cu cele aferente cifrei de afaceri, doar că în loc de producţia exerciţiului (Qe) se foloseşte cifra de afaceri (CA), iar va are sens de valoare adăugată la 1 leu cifră de afaceri şi wh reprezintă cifra de afaceri medie orară.

Calitatea producţiei reflectă capacitatea unui bun sau serviciu de a satisface, prin caracteristicile tehnice, economice, sociale, nevoia pentru care a fost creat.

Analiza calităţii la nivel de produs se efectuează cu ajutorul următorilor coeficienţi:

1) coeficientul mediu de calitate pe produs ( )ik , determinat pe baza indicilor claselor de calitate:

100kg

ksau qkq

k iii

i

iii

∑∑∑ ==

în care: qi – cantitatea fabricată din clase de calitate „i”; ki – coeficientul clasei de calitate „i”; gi – structura producţiei fabricate pe clase de calitate; 2) coeficientul mediu de calitate ( )eik , determinat pe baza coeficienţilor de

echivalenţă:

100kg

ksau qkq

k eiiei

i

eiiei

∑∑∑ ==

în care: kei reprezintă coeficientul de echivalenţă al clasei de calitate „i”;

Page 22: Sinteza economie

22

3) preţul mediu de vânzare ( )ip :

100pg

psau qpq

p iii

i

iii

∑∑∑ ==

în care: pi reprezintă preţul unitar al produselor din clasa de calitate „i”. La nivel de firmă se utilizează coeficientul mediu generalizat al calităţii

( )gk :

100kg

k iig

∑ ⋅=

în care: gi – structura producţiei fabricate pe produse;

ik – coeficientul mediu de calitate pe produs.

4. ANALIZA CHELTUIELILOR Orice analiză a cheltuielilor, pe total sau pe categorii de activităţi, se

efectuează în corelare cu categoriile de venituri la a căror realizare contribuie. Indicatorul utilizat în analiza cheltuielilor aferente veniturilor este rata medie

de eficienţă a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei venituri totale, al cărei model de analiză este următorul:

100

rgRsau 1000

v

cR

n

1icii

ctn

1ii

n

1ii

ct

∑=

=

=⋅

=⋅=

în care:

ctR – rata medie de eficienţă a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei venituri totale;

∑=

n

1iic – suma cheltuielilor pe categorii de activităţi (exploatare, financiare,

excepţionale);

∑=

n

1iiv – suma veniturilor pe categorii de activităţi (exploatare, financiare,

excepţionale);

gi – structura veniturilor pe categorii de activităţi ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅= 100

Vv

gt

ii ;

rci – rata de eficienţă a cheltuielilor pe categorii de venituri ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅= 100

vc

rt

ici .

Page 23: Sinteza economie

23

Cheltuielile de exploatare deţin ponderea principală în totalul cheltuielilor firmei, deoarece suma lor este în legătură directă cu obiectul de activitate al firmei.

Analiza cheltuielilor de exploatare se realizează cu ajutorul următorilor indicatori:

1. Cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare, pe categorii de cheltuieli:

1000Vcece

e

i1000i ⋅=

2. Rata medie de eficienţă a cheltuielilor de exploatare:

100

rgRsau 1000

ve

ceR

n

1iceii

cen

1ii

n

1ii

ce

∑=

=

=⋅

=⋅=

în care:

∑=

n

1iice – suma cheltuielilor din exploatare pe tipuri de activităţi;

∑=

n

1iive – suma veniturilor de exploatare pe tipuri de activităţi;

gi – structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activităţi; rcei – rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri pe

tipuri de activităţi ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅= 1000

vece

ri

icei .

Cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri (C1000) sunt principala componentă a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare şi se determină cu următoarele relaţii:

1) 1000pqvcqv

C1000 ⋅⋅⋅

=∑∑

2) 100

cgC

1000ii1000 ∑ ⋅

=

în care: qv – volumul fizic al producţiei vândute pe produse; gi – structura producţiei vândute pe produse; p – preţurile de vânzare unitare (exclusiv TVA); c – costurile complete unitare; 1000

ic – cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri pe produse. În cadrul cheltuielilor de exploatare, partea variabilă (care depinde de

volumul de activitate) este predominantă. Teoria şi practica economică utilizează noţiunea de dependenţă proporţională, caz în care suma costurilor variabile se exprimă prin relaţia:

Cv = a · Q în care: a – suma costurilor variabile pe produs; Q – cantitatea.

Page 24: Sinteza economie

24

În cazul unei dependenţe neproporţionale, suma costurilor variabile se poate exprima prin următoarea relaţie:

Cv = f(Q). Analiza dinamicii cheltuielilor variabile se efectuează cu ajutorul următorilor

indicatori: 1) cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare; 2) cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri. În ceea ce priveşte analiza structurii cheltuielilor variabile, aceasta poate viza

natura cheltuielilor şi locul lor de formare, iar în cadrul acestora, structura pe produse.

Cheltuielile fixe sau constante nu sunt în dependenţă proporţională cu producţia sau vânzările.

Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor fixe se poate realiza cu ajutorul următorilor indicatori:

1) cheltuieli fixe la 1000 lei venituri din exploatare; 2) cheltuieli fixe la 1000 lei cifra de afaceri. Raportul dintre cheltuielile fixe cele variabile în activitatea practică

caracterizează structura de exploatare şi stă la baza analizei riscului operaţional, ca o componentă a riscului global al firmei.

Riscul de exploatare sau operaţional se determină cu ajutorul „indicatorului de poziţie” faţă de pragul de rentabilitate (λ), astfel:

– în mărimi absolute: λ = CA1 – CAcr

– în mărimi relative: 100CAcr

⋅λ

=λ′

în care: CA1 – cifra de afaceri în perioada curentă;

CAcr – cifra de afaceri critică ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−

=v

cr R1CfCA .

Riscul de exploatare scade pe măsură ce indicatorul de poziţie este mai mare decât zero (λ > 0).

Cheltuielile materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile materiale aferente exploatării se pot analiza, ca nivel la 1000 lei venituri (Cm), cu relaţia:

100

cmgC

n

1iii

m

∑==

în care: gi – coeficientul de structură al veniturilor (%); cmi – cheltuielile materiale la 1000 lei venituri, pe categoriile „i” de venituri. Cheltuielile materiale la 1000 lei cifră de afaceri (Cm

*), care constituie partea cea mai importantă a veniturilor din exploatare, se analizează cu relaţia:

Page 25: Sinteza economie

25

1000pqv

cmqvC n

1iii

n

1i

*ii

*m ⋅

⋅=∑

=

=

în care: cm*i – cheltuielile materiale pe produsele „i”.

Amortizarea este expresia valorică a uzurii fizice a mijloacelor fixe, inclusă în costul produselor. Amortizarea este un element structural al costurilor produselor, în general, iar al cheltuielilor materiale, în special.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe pot fi analizate în două moduri: a) ca nivel la 1000 lei venituri din exploatare sau cifră de afaceri; b) ca sumă aferentă veniturilor din exploatare sau cifră de afaceri. Cheltuielile cu personalul cuprind toate cheltuielile firmei privind

remunerarea muncii ca factor al producţiei şi cheltuielile privind protecţia socială. În cadrul analizei cheltuielilor cu personalul pot fi urmărite următoarele

obiective: A. Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile. B. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica

salariului mediu. Cheltuielile cu salariile (Cs) pot fi analizate cu ajutorul următoarelor modele:

1.

cs

VC

W

NV

NCe

s

a

s

ess

↓↓

⋅⋅= ; 100

csgcs ii∑ ⋅=

csh

TC

t

NTNC s

sss

↓↓

⋅⋅=

în care:

s

e

NV

– productivitatea medie anuală ( )aw calculată pe baza veniturilor din

exploatare;

e

s

VC

– cheltuielile medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare ( )cs ;

gi – structura veniturilor din exploatare pe produse, lucrări, servicii etc. csi – cheltuieli cu salariile la 1 leu producţie pe produse, lucrări, servicii etc.

sNT

– numărul mediu de ore lucrate de un salariat într-un an ( )t ;

TCs – salariul mediu orar ( )csh .

Page 26: Sinteza economie

26

Devansarea creşterii salariului mediu de către productivitatea medie a muncii determină realizarea de economii privind cheltuielile cu salariile, ceea ce se evidenţiază pozitiv la nivelul acestor cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri şi implicit, în creşterea ratei de eficienţă a cheltuielilor totale.

Indicele corelaţiei (Ic) dintre creşterea productivităţii muncii şi creştere a salariului mediu se poate calcula astfel:

wa

csac I

II =

în care:

csaI – indicele salariului mediu anual;

waI – indicele productivităţii medii anuale. Eficienţa cheltuielilor cu personalul poate fi analizată cu ajutorul

următoarelor modele:

(1) 1000VC

Ce

p1000p ⋅=

în care: 1000pC – cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare (cifră de

afaceri). În ansamblul cheltuielilor financiare ale firmei, dobânzile deţin o pondere

importantă. Ele reprezintă costuri ale capitalului împrumutat şi cuprind diferenţa dintre dobânzile plătite de firmă pentru creditele primite şi dobânzile încasate pentru disponibilităţile sale în cont.

Obiectul analizei cheltuielilor cu dobânzile îl constituie: • suma absolută a cheltuielilor cu dobânzile; • cheltuieli cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri. Modelul utilizat în analiză pentru determinarea cheltuielilor totale cu

dobânzile este următorul:

1001DCC îd ⋅⋅=

în care: Cd – cheltuielile totale cu dobânzile; D – procesul mediu al dobânzii (%); Cî – capitalul împrumutat.

Page 27: Sinteza economie

27

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE 1. Cum definiţi procesul de analiză economico-financiară şi care sunt etapele

acestuia? 2. Care sunt principalele metode de analiză cantitativă? 3. Care sunt principiile metodei substituirilor în lanţ? 4. Cum interpretaţi influenţa cu semnul „–” a modificării structurii producţiei

exerciţiului asupra valorii adăugate? 5. Cum interpretaţi cazul: – indicele producţiei exerciţiului 102%; – indicele producţiei marfă 106%; – indicele cifrei de afaceri 108%. 6. Indicele cifrei de afaceri este de 97%, iar indicele stocurilor de produse

finite 114%. La ce conduce această situaţie? a) creşterea volumului vânzărilor prin reducerea stocurilor de produse finite; b) creşterea stocurilor şi încetinirea vitezei de rotaţie a acestora; c) creşterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionării cu materii prime; d) creşterea volumului de activitate a întreprinderii şi o sporire a stocurilor; e) creşterea stocurilor prin accelerarea vitezei de rotaţie a acestora. 7. Care sunt factorii ce influenţează nivelul cheltuielilor la 1000 de lei cifră de

afaceri? Cum se interpretează influenţa cu semnul „+” a preţului de vânzare asupra indicatorului C1000?

8. Care este modelul de analiză a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifră de afaceri şi care sunt factorii de influenţă?

9. Cum se determină cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifră de afaceri şi factorii de influenţă?

10. Care sunt modelele şi factorii de influenţă în cazul cheltuielilor variabile şi fixe la 1000 lei cifră de afaceri?

TESTE GRILĂ (Modele) Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 1. Pe baza indicatorilor:

Indicatori P0 P1 – cheltuieli variabile 40.000 41.000 – cifra de afaceri 65.000 71.000 – indicele preţurilor de vânzare – 105% – indicele costurilor variabile – 104% Influenţa cheltuielilor variabile pe unitatea de produs asupra cheltuielilor

variabile la 1000 lei cifră de afaceri este de: a) + 22,21 lei; b) + 25,45 lei; c) + 32,40 lei; d) – 24,30 lei; e) – 18,70 lei.

Page 28: Sinteza economie

28

2. Influenţa cu semnul plus a modificării structurii producţiei exerciţiului asupra valorii adăugate presupune:

a) creşterea valorii adăugate totale; b) scăderea valorii adăugate pe produse; c) creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată la 1 leu producţie mai

mare decât media valorii adăugate pe întreprindere; d) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată la 1 leu producţie mai

mică decât media valorii adăugate pe produse; e) scăderea ponderii produselor cu valoare adăugată la 1 leu producţie mai

mare decât media valorii adăugate pe întreprindere. 3. Indicele producţiei exerciţiului = 105%; indicele valorii adăugate = 109%;

indicele numărului de personal = 95%. Aceasta înseamnă: a) creşterea productivităţii muncii şi reducerea ponderii consumurilor inter-

mediare; b) sporirea productivităţii muncii şi creşterea ponderii consumurilor interme-

diare; c) scăderea productivităţii muncii şi reducerea ponderii consumurilor interme-

diare; d) scăderea productivităţii muncii şi creşterea ponderii consumurilor interme-

diare; e) scăderea numărului de personal şi a productivităţii muncii. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 4. Indicele corelaţiei dintre creşterea salariului mediu şi creşterea

productivităţii muncii este mai mare decât 1.

Test de tipul – completare (Completion): 5. Eficienţa cheltuielilor cu personalul poate fi analizată cu ajutorul corelaţiei

dintre creşterea productivităţii muncii şi creşterea ________________.

Test de tipul – răspuns scurt (Short answer): 6. Care este metoda analizei economice?

Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. a; 2. c; 3. a; 4. Fals (False); 5. salariului mediu; 6. substituirilor în lanţ.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Moroşan, Iosefina, Analiza economico-financiară. Tehnici şi metode,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002. 2. Moroşan, Iosefina, Analiza economico-financiară. Lucrări practice,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.

Page 29: Sinteza economie

29

CONTABILITATE APROFUNDATĂ

Conf. univ. dr. Luminiţa IONESCU OBIECTIVE În ultimele decenii, globalizarea economiei şi internaţionalizarea afacerilor

a condus la dezvoltarea societăţilor multinaţionale, concomitent cu apariţia unor fenomene de concentrare a capacităţilor de producţie şi a capitalurilor. Toate acestea s-au concretizat în fenomenele cunoscute cum ar fi: preluare de societăţi (achiziţie de societăţi), fuziuni în vederea abordării unor proiecte de dezvoltare la nivel regional şi internaţional şi nu în ultimul rând s-a permanentizat fenomenul de incapacitate de plată, reorganizare juridică şi faliment. Într-o economie modernă, concurenţa este acerbă şi conduce la dezvoltarea societăţilor mari şi foarte mari care elimină societăţile mici sau mijlocii prin calitatea serviciilor sau produselor şi chiar a preţurilor mai avantajoase pentru consumatori.

De aceea, obiectivele acestui curs sunt prezentarea modalităţilor specifice de evidenţiere în contabilitate a lichidărilor de societăţi comerciale, fuziuni de societăţi comerciale şi consolidări ale situaţiilor financiare aferente grupurilor de societăţi. Grupurile de societăţi se caracterizează printr-o poziţie tot mai impor-tantă la nivel mondial, iar în ultimii ani acest fenomen s-a manifestat şi în România.

CONCEPTE-CHEIE: guvernare corporativă; corporaţie; stakeholderi;

achiziţie de societăţi comerciale; contract de achiziţie; dizolvare; lichidare; bilanţ contabil de lichidare; partaj şi bilanţ de partaj; fuziune; proiect de fuziune; societate absorbită; societate absorbantă; raport de schimb al acţiunilor sau părţilor sociale; primă de fuziune; contract de leasing; leasing financiar; leasing operaţional; societăţi de grup; societăţi mame-fiice; participaţii şi tipologia acestora; situaţii financiare consolidate; bilanţ contabil consolidat.

1. GUVERNAREA CORPORATIVĂ

Guvernarea corporativă este unul dintre cele mai moderne concepte de origine anglo-saxonă. Termenul Corporate governance a fost împrumutat de tot mai multe ţări şi de curând şi în România. Această terminologie consacrată pe plan mondial se referă la organizarea şi conducerea marilor corporaţii sau a societăţilor foarte mari în interesul sau sub controlul acţionarilor şi cu respectarea drepturilor altor părţi care deţin interese în societate.

În sens larg, guvernarea corporativă are următoarea semnificaţie: – un set de relaţii între managementul societăţii, consiliul de administraţie,

acţionarii săi şi alte grupuri cu interese în societate; – structura prin care se stabilesc obiectivele societăţii şi mijloacele pentru

realizarea acestor obiective;

Page 30: Sinteza economie

30

– sistemul de stimulente acordate Consiliului de Administraţie şi conducerii pentru a urmării obiectivele care sunt în interesul societăţii şi al acţionarilor şi pentru a facilita monitorizarea, încurajând în acest fel societăţile să-şi utilizeze resursele într-un mod mai eficient.

Problema guvernării corporative a devenit din ce în ce mai importantă în ultimul deceniu, pe măsura creşterii rolului sectorului în întreaga lume. În această perioadă, în ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) s-au produs reforme substanţiale în vederea îmbunătăţirii cadrului de guvernare corporativă. Crizele financiare de pe pieţele în curs de formare şi îndelungatul proces de globalizare şi internaţionalizare a afacerilor au arătat clar importanţa unei bune guvernări corporative ca o caracteristică structurală şi instituţională, cheie a unei economii globale. Acest lucru este valabil şi pentru România, care nu avea mari întreprinderi private la începutul ultimului deceniu, dar care are în prezent un sector important de astfel de societăţi ce produc peste 60% din PIB şi asigură locuri de muncă pentru majoritatea salariaţilor.

O bună guvernare corporativă face ca societăţile să-şi utilizeze mai eficient resursele şi să aibă relaţii mai bune cu salariaţii, creditorii şi alte părţi interesate. Şi mai important pentru economiile în tranziţie, precum este cea a României, este faptul că o bună guvernare corporativă sporeşte încrederea investitorilor români şi străini. Este o cerinţă preliminară importantă pentru atragerea investiţiilor străine, în special a capitalului investit pe termen lung, necesar pentru susţinerea unei mai rapide dezvoltări economice de durată.

În ultimii 200 ani, influenţa mediului de afaceri asupra societăţii noastre a crescut rapid. Nu este de mirare că scopul urmărit de marile corporaţii este analizat de multe persoane cu diferite pregătiri profesionale, incluzând:

– teoreticieni în economie, legislaţie, ştiinţe politice, sociologie; – specialişti în etică şi filozofie; – oameni politici, sindicate, ecologişti, diverse comunităţi; – mass-media şi publicul, în general. În contextual globalizării economiei, este general acceptat faptul că

societăţile trebuie să urmărească profitabilitatea economică. Totuşi, nu mulţi oameni ar dezaproba faptul că societăţile au anumite responsabilităţi sociale. Profitabilitatea şi responsabilitatea pot şi ar trebui să fie indisolubile într-o lume ideală, chiar dacă este cert că parţial cele două sunt contradictorii.

Pe de-o parte, afacerile trebuie să fie profitabile pentru a supravieţui, iar societăţile trebuie să obţină un profit mai mare decât dobânda pe care ar fi obţinut-o asociaţii dacă şi-ar fi plasat disponibilul într-un cont bancar. Profitul obţinut câştigă încrederea investitorilor în viitorul societăţii, ceea ce se va reflecta în creşterea cursului acţiunilor. Profiturile obţinute nu sunt numai un rezultat, ci şi o sursă a prosperităţii societăţii şi a competitivităţii ei pe piaţă.

Pe de altă parte, corporaţiile sunt reţele constituite din persoane şi părţi implicate în vederea atingerii unui scop comun. În zilele noastre, salariaţii sunt cei care dau valoare unei societăţi, reprezentând capitalul intelectual al societăţii. Pentru ai motiva pe salariaţi să lucreze cu maximă eficienţă pentru atingerea intereselor companiei, aceasta trebuie să le câştige încrederea. De asemenea, este important ca relaţii bazate pe încredere să se dezvolte şi cu partenerii din mediul extern societăţii, cum ar fi: clienţii, furnizorii, Guvernul, grupuri de interese. Acest

Page 31: Sinteza economie

31

lucru se poate realiza dacă stakeholderii1 vor avea convingerea că interesele lor vor fi protejate. În genere, stakeholderii reprezintă acele organisme şi categorii de persoane cu interese majore în desfăşurarea şi rezultatele activităţilor firmei, a căror luare în considerare de către manageri are un impact major asupra performanţelor organizaţiei.

Acţionarii vor pune accent pe profitabilitate şi nu pe responsabilitate, văzând în societate un instrument pentru atingerea propriilor interese. În opinia acţionarilor, succesul afacerii poate fi măsurat prin cotaţia acţiunilor, dividende, profit economic, iar managementul stakeholderilor este văzut ca un mijloc şi nu o finalitate. Ei consideră că responsabilitatea socială nu este o problemă ce priveşte întreprinderea, iar societatea este mai bine servită de organizaţii care urmăresc interesele proprii şi eficienţa economică.

2. CONTABILITATEA ACHIZIŢIEI

SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Achiziţia de societăţi mai este cunoscută în literatura de specialitate şi prin

denumirea de operaţiune de preluare de societăţi. În ţările anglo-saxone, această procedură este adesea utilizată de marile corporaţii. Orice operaţiune de preluare de societăţi presupune parcurgerea următoarelor etape:

A. Achiziţia unei societăţi comerciale poate avea loc fie prin negocierea directă, fie prin licitaţie publică. În ambele cazuri, se pot prevede în contracte şi unele condiţii agreate de părţi, cum ar fi: efectuarea de investiţii, într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat, menţinerea personalului preluat sau mărirea acestuia, salarizarea sa la un anumit nivel, precum şi alte clauze.

B. Patrimoniul se poate prelua în faza în care se află la data achiziţiei, sau se reevaluează individual fiecare element, utilizându-se diferite metode de reevaluare, cum ar fi: valoarea de rentabilitate, valoarea patrimonială de piaţă sau procedee mixte şi combinate.

Din punct de vedere economico-financiar şi juridic, achiziţia de societăţi se poate face în diferite moduri, astfel:

1) preluarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv, întreprinderea cumpă-rătoare având obligaţia să achite şi drepturile vechilor asociaţi sau acţionari;

2) preluarea tuturor activelor şi a datoriilor, exclusiv cele faţă de acţionari, acestea urmând să se deconteze de către societatea vânzătoare;

3) achiziţionarea tuturor titlurilor de participare de societatea cumpărătoare. În primele două cazuri, societatea vânzătoare dispare, iar în ultimul caz, ea

poate rămâne ca entitate juridică, dar aparţine altor acţionari, efectuându-se modificările de înregistrare la Registrul Comerţului şi la organul fiscal teritorial.

Dacă se preiau numai elementele de activ, parţial sau integral, operaţiunile respective nu constituie achiziţia unei întreprinderi, ci cumpărări de bunuri, şi se înregistrează în mod obişnuit în contabilitate, nefiind vorba nici de fuziune.

În cazul preluării activelor, inclusiv a creanţelor către terţi şi a datoriilor către aceştia, societatea cumpărătoare va efectua decontările cu aceştia şi va răspunde integral, creanţele şi datoriile fiind inventariate, inclusiv evaluate anterior preluării, cu mare exactitate. Cele care nu sunt clare şi incerte, pot fi lăsate în seama întreprinderii vânzătoare, fie de la început, sau cu clauze în contract, de răspundere ulterioară pentru acestea.

1 Stakeholders, sursa www.valuebasedmanagement.net

Page 32: Sinteza economie

32

Principalele operaţiunile de achiziţie a unei societăţi sunt următoarele: • hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii vânzătoare luate în

acest sens de vânzare, inventarierea şi reevaluarea patrimoniului, întocmirea unui bilanţ de reevaluare şi vânzare, publicitatea vânzării şi organizarea licitaţiei, inclusiv întocmirea unui caiet de sarcini cu documentaţia aferentă;

• desfăşurarea licitaţiei sau a negocierilor directe între parteneri, inclusiv reevaluarea unor elemente de patrimoniu, stabilirea preţului de vânzare, conţinutul integral sau parţial al vânzării patrimoniului, stabilirea analitică a creanţelor şi datoriilor care se vor efectua de către fiecare întreprindere, data la care întreprinderea vândută îşi încetează activitatea, şi data efectivă a preluării-predării patrimoniului şi decontărilor ce se vor face, inclusiv de investiţii ulterioare etc.

Decizia de achiziţie a unei societăţi comerciale apaţine Adunării Generale a Acţionarilor. Ca urmare, documentele specifice operaţiunilor de achiziţie a unei societăţi comerciale sunt:

– hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor; – actul adiţional la actele constitutive ale societăţii; – contractul de achiziţie. În situaţia achiziţiei de societăţi comerciale, de regulă se întâlneşte fenomenul

de negociere între cele două părţi, iar evaluarea se face după: metoda valorii patrimoniale, metoda valorii de rentabilitate şi metoda fixă, în funcţie de care se poate finaliza tranzacţia respectivă.

Pentru contabilizarea patrimoniului achiziţionat se pot întâlni două forme: − achiziţionarea activelor unei societăţi; − achiziţionarea totală sau parţială a unei societăţi.

3. CONTABILITATEA LICHIDĂRII DE SOCIETĂŢI COMERCIALE

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de legislaţia privind societăţile comerciale, completată cu prevederile legilor speciale2 şi cele ale Codului Comercial. Conform legii, încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape distincte: dizolvarea şi lichidarea.

Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale sunt:

1) inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale socie-tăţilor comerciale care urmează să se lichideze, înregistrarea rezultatelor inven-tarierii şi ale evaluării, efectuate cu această ocazie;

2) inventarierea patrimoniului şi întocmirea situaţiilor financiare; 3) stabilirea de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau a Asociaţilor

a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societăţii comerciale;

2 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în „Monitorul Oficial”, nr. 1066,

17 noiembrie 2004; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, în „Monitorul Oficial”, nr. 1066, 17 noiembrie 2004.

Page 33: Sinteza economie

33

4) valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor, încasarea creanţelor, a investiţiilor financiare pe termen scurt etc.);

5) achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;

6) stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere); 7) calcularea, reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a

impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare; 8) întocmirea bilanţului contabil de partaj; 9) efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii

comerciale, rezultat din lichidarea societăţii comerciale, în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate; b) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau a Asociaţilor, consemnată

în registrul şedinţelor adunării generale; c) cota de participare la capitalul social. Societatea comercială care nu mai poate face faţă plăţilor, la cererea ei, a

creditorilor sau a Camerei de Comerţ şi Industrie intră în procedura de reorganizare juridică şi de faliment. Scopul acestei proceduri este plata datoriilor către creditori, fie prin reorganizarea întreprinderii şi a activităţii ei, fie prin declanşarea falimentului, fie prin vânzarea averii debitorului.

În procedura de reorganizare şi faliment sunt implicate următoarele organe: – tribunalul (instanţa judecătorească); – judecătorul sindic; – administratorul; – lichidatorul; – adunarea creditorilor; – comitetul creditorilor. Legiuitorul român instituie o fază premergătoare falimentului, denumită

reorganizare juridică, care poate conduce fie la redresarea economică a societăţii, adică reluarea plăţilor, stingerea datoriilor, acoperirea pierderilor şi obţinerea de profit, fie se realizează lichidarea societăţii comerciale prin faliment.

Reorganizarea juridică şi falimentul sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în jurisdicţia căruia se află sediul principal al debitorului. Totodată, tribunalul numeşte şi judecătorul sindic, cât şi administratorul special, în cazul reorganizării sau lichidatorul, în cazul falimentului.

Creditorii debitorului se constituie în adunarea creditorilor al cărei preşedinte e judecătorul sindic şi au dreptul să aleagă, în prima lor şedinţă, un comitet al creditorilor format din 3-5 creditori. Dacă creditorii nu reuşesc să desemneze (să aleagă), acesta e numit de judecătorul sindic.

După începerea procedurii de organizare sau de faliment, debitorul, unii creditori şi alte persoane abilitate de lege, propun un plan privind reorganizarea activităţii sau lichidarea averii debitorului. Dacă se propune continuarea activităţii, proiectul planului de organizare trebuie să prezinte perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile existente, specificul activităţii debitorului, cererea pieţei în raport cu oferta debitorului, modalităţile de lichidare a datoriilor, politica socială a întreprinderii în perioada reorganizării (se va preciza şi justifica perspectiva locurilor de muncă şi condiţiile sociale prevăzute pentru continuarea activităţii.

Page 34: Sinteza economie

34

Proiectul planului de reorganizare e admis de către judecătorul sindic şi confirmat de către tribunal, debitorul trebuind să se conformeze planului aprobat. Debitorul aflat în situaţie de reorganizare, pe baza unui plan de redresare economică confirmat de tribunal îşi continuă activitatea şi îşi administrează averea sub supravegherea judecătorului sindic până când tribunalul dispune, în mod motivat, fie încetarea reorganizării datorită relansării activităţii economice, fie lichidarea prin faliment.

O societate aflată în reorganizare judiciară are puteri restrânse în ceea ce priveşte controlul social, deoarece acţionarii şi asociaţii cu răspundere limitată nu au dreptul să intervină în conducerea activităţii sau în administrarea averii debitorului.

Dacă lipseşte un plan de reorganizare confirmat de tribunal se trece direct la lichidarea prin faliment. De asemenea, se declanşează procedura falimentului şi atunci când tribunalul dispune motivat ca reorganizarea să înceteze sau când debitorul nu respectă planul de redresare, şi când există o cerere scrisă din partea celor îndreptăţiţi de lege şi aprobată de tribunal.

Documente specifice dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale Cu ocazia dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale se utilizează o serie

de documente specifice, care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. Obligatoriu, dizolvarea societăţilor comerciale trebuie înscrisă în Registrul

Comerţului şi publicată în „Monitorul Oficial”. Principalele documente care se întomesc cu ocazia dizolvării societăţii sunt:

− hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau a Asociaţilor; − actul adiţional la actele constitutive ale societăţii; − cererea de obţinere a certificatului fiscal; − certificatul fiscal obţinut de la Administraţiile Financiare pentru verificarea

lipsei datoriilor faţă de bugetul statului; − cererea de radiere din Registrul Comerţului semnată de administrator; − certificatul de radiere al societăţii din Registrul Comerţului. În contabilitate, cu ocazia lichidării societăţii comerciale, au loc următoarele

înregistrări: 1. Vânzarea activelor:

461 = % – cu valoarea activelor vândute „Debitori diverşi” 7583 „Venituri din vânzarea

activelor şi alte operaţiuni de capital”

4427 „TVA colectată”

În doctrina contabilă românească, operaţiile de lichidare sunt contabilizate ca

şi în ipoteza continuării activităţii.

Page 35: Sinteza economie

35

2. Încasarea valorii mijloacelor fixe:

5121 = 461 – cu sumele încasate „Conturi la bănci în lei” „Debitori diverşi” 3. Descărcarea gestiunii pentru mijloacele fixe vândute:

% = 212 – cu valoarea de inventar „Construcţii”

281 „Amortizări privind

imobilizările corporale”

6583 „Cheltuieli privind activele

cedate şi alte operaţiuni de capital”

4. Vânzarea mărfurilor:

411 = % – cu valoarea mărfurilor vândute „Clienţi” 707

„Venituri din vânzarea mărfurilor”

4427 „TVA colectată”

5. Încasarea mărfurilor vândute:

5121 = 411 – cu sumele încasate „Conturi la bănci în lei” „Clienţi”

6. Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute:

607 = 371 – cu valoarea de inventar „Cheltuieli privind

mărfurile” „Mărfuri”

7. Anularea provizioanelor pentru deprecierea mărfurilor vândute:

397 = 7814 – cu valoarea provizionului „Provizioane

pentru deprecierea mărfurilor”

„Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor

circulante”

Page 36: Sinteza economie

36

8. Încasarea creanţelor clienţi cărora li s-au acordat un scont de decontare:

% = 411 – cu sumele încasate 5121 „Clienţi”

„Conturi la bănci în lei”

667 „Cheltuieli privind conturile acordate”

9. Plata datoriilor către furnizorii de la care s-a obţinut un scont de

decontare: 401 = % – cu sumele plătite

„Furnizori” 5121 „Conturi

la bănci în lei”

767 „Venituri din

conturi obţinute”

10. Înregistrarea cheltuielilor de lichidare:

628 = 5121 – cu sumele înregistrate „Cheltuieli privind serviciile executate

de terţi”

„Conturi la bănci în lei”

11. Anularea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli:

151 = 7862 – cu sumele înregistrate „Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”

„Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”

12. Regularizarea TVA:

4427 = 4423 – cu TVA de plată „TVA colectată” „TVA de plată”

13. Plata TVA datorată la buget:

4423 = 5121 – cu sumele achitate „TVA de plată” „Conturi

la bănci în lei”

Page 37: Sinteza economie

37

14. Închiderea conturilor de cheltuieli: 121/RL = % – cu suma cheltuielilor

„Rezultatul 607 lichidării” „Cheltuieli

privind mărfurile”

628 „Cheltuieli cu serviciile

executate de terţi”

676 „Cheltuieli cu sconturile

acordate”

6583 „Cheltuieli privind activele cedate

şi alte operaţiuni de capital”

15. Închiderea conturilor de venituri:

% = 121/RL – cu veniturile obţinute 707 „Rezultatul

„Venituri din vânzarea mărfurilor”

lichidării”

767 „Venituri din

conturi acordate”

7583 „Venituri din cedarea

activelor şi alte operaţiuni de capital”

7862 „Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”

7814 „Venituri din provizioane

pentru deprecierea activelor circulante”

16. Înregistrarea impozitului pe profit aferent operaţiilor de lichidare:

691 = 441 – cu sumele datorate „Cheltuieli cu impozitul pe profit” „Impozitul pe profit”

17. Plata impozitului pe profit:

441 = 5121 – cu sumele plătite „Impozitul pe profit” „Conturi la bănci în lei”

18. Închiderea conturilor de cheltuieli cu impozitul pe profit:

121 = 691 – cu sumele înregistrate „Profit şi pierdere” „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Page 38: Sinteza economie

38

4. CONTABILITATEA FUZIUNII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Problema fuziunii societăţilor comerciale este reglementată atât la nivel

european, cât şi la nivel naţional prin legislaţia specifică acestui domeniu3. Generic, fuziunea este operaţia prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc separat transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre societăţi sau înfiinţarea unei noi societăţi comerciale în scopul comasării activităţilor.

Fuziunea nu este doar o simplă punere în comun de patrimonii şi activităţi, ci o combinare şi coordonare a acestor elemente în vederea obţinerii de noi capacităţi de concepţie, de producţie, de finanţare şi de comercializare.

Tipologia operaţiilor de fuziune În literatura de specialitatea au fost identificate mai multe tipologii, însă cele

mai reprezentative sunt: A. După apartenenţa societăţilor comerciale la diferite ramuri de

activitate (sau după scop); în aceeaşi ramură, în scopul intensificării specializării. Fuziunile duc la fenomenul de concentrare a producţiei şi a capitalurilor.

Atunci când partenerii de fuziune sunt aleşi dintre concurenţi se realizează o concentrare orizontală, iar în cazul în care se realizează între parteneri comerciali (clienţi/furnizori) se realizează o concentrare pe verticală.

B. După modalitatea juridică de realizare, fuziunile pot fi: 1) fuziune reunire – constă din crearea unei noi societăţi din două sau mai

multe societăţi vechi. Reunirea se realizează astfel: – pentru societatea nou creată, constituie un aport în natură; – pentru societăţile vechi, constituie o lichidare şi un partaj, cu atribuirea

titlurilor (acţiuni şi părţi sociale) societăţii nou creată către vechile societăţi; 2) fuziune absorbţie – constă în faptul că una din societăţi subzistă şi absoarbe

celelalte societăţi. Absorbţia se realizează astfel: – pentru societatea absorbantă, operaţia reprezintă o creştere de capital ca

aport în natură; – pentru societatea absorbită, reprezintă o lichidare şi un partaj cu atribuirea

de acţiuni sau părţi sociale create de societatea absorbantă. C. După motivaţiile ce stau la baza fuziunii, acestea pot fi: a) fuziune dezvoltare – realizată din considerente economice pentru creşterea

specializării şi/sau diversificării; b) fuziune solvare – operaţiune bazată pe motive juridice sau financiare în

scopul redresării întreprinderilor aflate în dificultate economică; c) fuziune realizată din motive sociale – în scopul evitării şomajului sau

pentru favorizarea sectoarelor economice aflate în criză. Caracterizarea operaţiunilor de fuziune Conform legislaţiei în vigoare în România, fuziunea societăţilor comerciale

se realizează prin două modalităţi: 1) fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăţi comerciale de către

o altă societate comercială;

3 Directiva a III-a Europeană, emisă de CEE la 9 octombrie 1978.

Page 39: Sinteza economie

39

2) fuziunea prin contopirea a două sau mai multe societăţi comerciale pentru a alcătui o societate comercială nouă.

Societatea comercială care absoarbe, dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile societăţilor comerciale pe care le absoarbe, din punct de vedere juridic.

Societatea comercială absorbită este societatea care dispare prin fuziune, patrimoniul său fiind transmis societăţii absorbante, iar acţionarii sau asociaţii societăţii absorbite devin acţionarii sau asociaţii societăţii absorbante.

Analizând operaţiunile de fuziune, constatăm o serie de elemente specifice: − fuziunea are loc numai între societăţi comerciale şi o societatea comercială

şi una sau mai multe persoane individuale; − fuziunea se poate realiza şi între societăţi comerciale de formă diferită; − operaţiunile de fuziune presupun implicarea a cel puţin două societăţi, dar

numărul nu este limitat de nici un act normativ; − în urma fuziunii se reduce numărul de societăţi, respectiv are loc dispariţia

societăţii absorbite; − fuziunea antrenează transmiterea de patrimoniu de la o societate la alta; − în final, fuziunea presupune remunerarea acţionarilor sau asociaţilor, care

se realizează prin transmiterea de drepturi sociale. În urma procesului de fuziune rezultă o nouă societatea ce cuprinde

patrimoniul tuturor societăţilor care fuzionează. Inventarierea şi evaluarea patrimoniului cu ocazia fuziunii Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor

comerciale care fuzionează, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, efectuate cu această ocazie, constituie atât o necesitate, cât şi o obligaţie. Astfel, prima etapă în efectuarea operaţiunilor de fuziune o constituie în primul rând inventarierea, urmată de evaluarea bunurilor care intră sub incidenţa fuziunii. În situaţia fuziunii, principala problemă o constituie evaluarea aporturilor de active şi datorii, precum şi a raportului de schimb al acţiunilor sau părţilor sociale.

În bilanţ, un activ trebuie recunoscut numai atunci când: – este probabilă realizarea unor beneficii economice viitoare de către

societate; – costul sau valoarea activului poate fi evaluat(ă) în mod credibil. Întocmirea bilanţului contabil este obligatorie de către toate societăţile

indiferent de mărime sau structura capitalului social. Determinarea activului net face parte integrantă din metoda evaluării patrimoniale. Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune se determină activul net contabil, potrivit formulei:

Activ net contabil = Total active – Total datorii Evaluarea globală a societăţilor. Determinarea aportului net Evaluarea patrimonială este o condiţie esenţială în situaţia fuziunii societăţilor

comerciale. În mod concret, pentru evaluarea societăţilor intrate în fuziune se poate folosi una dintre următoarele metode:

metoda patrimonială sau metoda activului net; metoda bursieră; metoda bazată pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament,

valoarea de supraprofit);

Page 40: Sinteza economie

40

metode mixte; metoda bazată pe fluxul financiar sau cash flow-ul.

Valoarea globală a societăţii stabilită printr-una dintre metodele menţionate, reprezintă valoarea aportului net de fuziune al fiecărei societăţi intrate în fuziune. Pe baza acestei valori se stabileşte raportul de schimb.

Valoarea activului net contabil este egală cu valoarea aportului net numai în cazul în care s-a folosit metoda patrimonială de evaluare globală a societăţii. În cazul în care cele două valori nu sunt egale, la societatea absorbită sau intrată în contopire, diferenţele sunt recunoscute ca elemente de câştiguri sau pierderi din fuziune, astfel: dacă valoarea aportului net este mai mare decât activul net contabil, diferenţa este recunoscută ca profit. În situaţia inversă, diferenţa este recunoscută ca pierdere. Recunoaşterea se poate realiza fie prin conturile 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” şi 7583 „Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital”, iar pe această bază în contul 121 „Profit şi pierdere”, fie la rezultatul reportat, cont 117 „Rezultatul reportat”.

Pentru respectarea principiului independenţei exerciţiului, recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta în contul 117 „Rezultatul reportat” cu identificarea acestora pe exerciţii financiare, dacă aceasta este posibilă.

Evaluarea patrimoniului este urmată de determinarea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, pentru a acoperi capitalul societăţilor comerciale absorbite. În cadrul acestei etape specifice fuziunii se procedează la:

a. Determinarea valorii contabile a acţiunilor sau a părţilor sociale ale societăţilor comerciale care fuzionează, prin raportarea aportului net la numărul de acţiuni sau de părţi sociale emise.

Valoarea contabilă a unei acţiuni/părţi sociale se poate obţine şi prin raportarea activului net contabil la numărul de acţiuni/părţi sociale.

b. Stabilirea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei acţiuni ori părţi sociale a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau părţi sociale a societăţii absorbante, raport verificat şi aprobat de experţi în conformitate cu prevederile legale.

În mod firesc urmează determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune:

a) determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale ce trebuie emise de societatea comercială care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau părţi sociale a societăţii comerciale absorbante, fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii comerciale absorbite cu raportul de schimb;

b) majorarea capitalului social la societatea comercială care absoarbe, prin înmulţirea numărului de acţiuni care trebuie emise de societatea comercială care absoarbe cu valoarea nominală a unei acţiuni sau a unei părţi sociale de la această societate comercială;

c) calcularea primei de fuziune, ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor sau a părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora.

Societăţile comerciale care sunt absorbite se dizolvă şi îşi pierd personalitatea juridică, o dată cu înregistrarea în Registrul Comerţului de încetarea existenţei.

Page 41: Sinteza economie

41

Metode de contabilizare în cazul fuziunii societăţilor comerciale Pentru contabilizarea operaţiilor de fuziune se pot folosi două metode: − metoda rezultatului, respectiv evaluarea globală a societăţilor; − metoda capitalizării, respectiv metoda valorii nete contabile a societăţilor

comerciale.

Metoda rezultatului Această metodă se inspiră din contabilitatea franceză. Ea constă în folosirea

conturilor de cheltuieli şi venituri, implicit calculul rezultatului fuziunii, pentru transmiterea patrimoniului de la societatea absorbită la societatea absorbantă sau de la societăţile care îşi încetează existenţa la societatea nou înfiinţată.

Pe exemplul fuziunii prin absorbţie tipurile de înregistrări contabile sunt:

A. Societatea absorbantă În contabilitatea societăţii absorbante se efectuează înregistrările: a) înregistrarea aportului de primit de la societăţile absorbite:

456 = 1011 „Decontări cu asociaţii

privind capitalul” „Capital subscris nevărsat”

(pentru valoarea nominală) 1042 „Prima de fuziune” (pentru prima de fuziune)

b) transferarea elementelor patrimoniale, inclusiv realizarea aportului:

„Conturile de active bilanţiere” = „Conturile de datorii bilanţiere” 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”

iar pentru aportul realizat: 1011 = 1012

„Capital subscris nevărsat” „Capital subscris vărsat” B. Societatea absorbită a) transferarea activelor: (a1) pentru valoarea din reevaluare stabilită cu ocazia evaluării societăţii

comerciale la fuziune:

461 = 7583 „Debitori diverşi” „Venituri din vânzarea activelor

şi alte operaţii de capital”

Page 42: Sinteza economie

42

(a2) pentru valoarea contabilă: 28x =

„Conturile de imobilizări” „Conturile de active bilanţiere” 29x;39x;49x;59x

„Conturile de provizioane pentru deprecieri”

6583 „Cheltuieli privind activele

cedate şi alte operaţii de capital”

b) transferarea elementelor de datorii, la valoarea contabilă:

= 461 „Conturile de datorii bilanţiere” „Debitori diverşi”

c) primirea titlurilor de valoare pentru remunerarea aportului net:

503 = 461 „Acţiuni” „Debitori diverşi”

d) determinarea rezultatului din fuziune:

121 = 6583 „Profit şi pierdere” „Cheltuieli privind activele cedate şi

alte operaţii de capital” şi

7583 = 121 „Venituri din vânzarea activelor

şi alte operaţii de capital” „Profit şi pierdere”

e) consemnarea drepturilor acţionarilor/asociaţilor asupra activului net

(aportului net): 1xx = 456

„Conturi de capitaluri proprii”

„Decontări cu asociaţii privind capitalul”

f) distribuirea (remunerarea acţionarilor/asociaţilor pentru drepturile asupra

aportului net) acţiunilor: 456 = 503

„Decontări cu asociaţii privind capitalul”

„Acţiuni”

Metoda capitalizării

Se bazează pe recunoaşterea ca elemente de capitaluri proprii, în speţă contul 105 „Rezerve din reevaluare” a plusvalorilor şi minusvalorilor din reevaluare. Totodată, transmiterea patrimoniului se reflectă la societatea absorbantă prin contul 891 „Bilanţ de deschidere”, iar la societatea absorbită la contul 892 „Bilanţ de închidere”.

Page 43: Sinteza economie

43

Tipurile de înregistrări contabile sunt: A. Societatea absorbantă a) înregistrarea diferenţei din reevaluare, plusvaloare:

= 105 „Conturile de active bilanţiere” „Rezerve din reevaluare”

În cazul minusvalorii, înregistrarea este inversă. b) înregistrarea aportului de primit (capital social şi prima de fuziune):

456 = 1011 „Decontări cu asociaţii

privind capitalul” „Capital subscris

vărsat” 1042 „Prima de fuziune”

c) preluarea posturilor de activ de la societatea absorbită:

= 891 „Conturile de active bilanţiere

la valoarea reevaluată” „Bilanţ de deschidere”

d) preluarea posturilor de pasiv de la societatea absorbită:

891 = „Bilanţ de deschidere” „Conturile de datorii bilanţiere”

456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”

B. Societatea absorbită a) înregistrarea diferenţei din reevaluare, plusvaloare:

= 105 „Conturile de active bilanţiere” „Rezerve din reevaluare”

În cazul minusvalorii, înregistrarea este inversă. b) înregistrarea activului net (aportului net) de transmis în cadrul fuziunii:

= 456 „Conturile de capitaluri

proprii, inclusiv contul 105” „Decontări cu asociaţii privind

capitalul” c) transmiterea posturilor de activ:

892 = „Bilanţ de închidere” „Conturile de active bilanţiere” d) transmiterea posturilor de pasiv, inclusiv lichidarea contului de amortizări

şi provizioane: = 892

„Conturile de datorii bilanţiere” „Bilanţ de închidere”

Page 44: Sinteza economie

44

5. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING

Definiţia leasingului poate fi analizată atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.

Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti preţul.

Fenomenul de leasing este necunoscut în limba română, fiind preluat din Dicţionarul Economic şi Comercial Englez, unde s-a impus de aproximativ un secol, fiind apoi preluat de ţările europene occidentale ca: Germania, Franţa, Olanda, Italia etc.; aici apar reglementări specifice fiecărei ţări, iar terminologia cunoaşte unele nuanţări specifice; astfel, în Franţa apare sub denumirea de credit-bail. Leasingul este un contract prin care proprietarul unui activ îl transmite pentru folosinţă unei alte părţi, pe o perioadă determinată, contra unei plăţi solicitate.

Această formă de finanţare a investiţiilor reprezintă o alternativă de utilizare şi/sau achiziţie, a activelor imobilizate (computere, nave, avioane, vagoane de cale ferată, utilaje şi instalaţii etc.).

Operaţiunea de leasing este iniţiată de firma care doreşte să utilizeze bunul şi care se adresează societăţii de leasing cu o cerere. Societatea de leasing, în urma acceptării cererii procedează la stabilirea contractului cu producătorul bunului solicitat în vederea achiziţionării lui, în aceasta operaţiune fiind implicat şi viitorul beneficiar. Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plăti societăţii de leasing costul sub formă de rate eşalonate pe perioada de valabilitate a contractului. La sfârşitul perioadei de utilizare, beneficiarul poate opta pentru una din variantele: să prelungească contractul, să-l abandoneze sau să cumpere bunul la valoarea reziduală.

Din punct de vedere legislativ, activităţile de leasing se împart în: – locaţie-finanţare (financial lease – leasing financiar); – locaţie-exploatare (operating lease – leasing operaţional).

Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

1) riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul în care contractul de leasing produce efecte; nerespectarea acestei condiţii defineşte contractul de locaţie simplă sau de exploatare;

2) contractul de leasing prevede expres că, la expirarea leasingului, se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului;

3) utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului la un preţ, care ar trebui să fie suficient de avantajos, suficient de mic în raport cu valoarea sa justă (cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are), la data la care opţiunea poate fi exprimată;

4) perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normală de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului, incluzând orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

Page 45: Sinteza economie

45

5) valoarea actuală a redevenţelor este egală sau depăşeşte 90% din valoarea reală a bunului în regim de leasing;

6) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără efectuarea unor modificări majore.

Leasingul financiar nu furnizează servicii de întreţinere, este nereziliabil şi complet amortizabil (asigură societăţii de leasing recuperarea sumelor investite în capital plus o remunerare a fondurilor investite). Este o operaţie care presupune:

– în plan juridic, distingerea dreptului de proprietate de cel de folosinţă, acestuia din urmă acordându-i-se o consideraţie deosebită, deoarece pentru ingineri şi economişti, rata rentabilităţii aşteptată de la un echipament are mai mare importanţă decât dreptul abstract de proprietate;

– în plan fiscal, disocierea între amortismente şi ratele chiriei.

Leasingul operaţional sau funcţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una din condiţiile leasingului financiar şi are o importanţă deosebită în acţiunile de introducere a tehnicii noi, fiind acceptat mai uşor de clienţii dornici să utilizeze în producţie maşini, utilaje, aparate ultramoderne cu grad ridicat de tehnicitate.

În cadrul acestui tip de leasing se realizează, în perioada închirierii de bază, doar o parte din preţul de vânzare-export al obiectului contractului. Părţile participante la contract, după scurgerea perioadei de bază, pot recurge fie la rezilierea contractului, fie la prelungirea închirierii, ceea ce se şi întâmplă în mod tacit între părţi.

Cu ocazia operaţiunilor de leasing se întocmesc următoarele documente: 1) cererea de leasing; 2) oferta de leasing; 3) contractul de leasing; 4) biletul la ordin. Schema clasică de derulare a contractelor de leasing, prezintă un element

esenţial al contractului, şi anume părţile contractului – trei personaje principale, respectiv: furnizorul, finanţatorul (locatorul) şi beneficiarul (locatarul sau utilizatorul).

Finanţator

(Societatea de leasing) achită bunul închiriază bunul Furnizor Beneficiar (Producător) livrează bunul (Utilizator)

Schema clasică a operaţiunilor de leasing

Page 46: Sinteza economie

46

6. CONTABILITATE CONSOLIDATĂ Consolidarea este o operaţiune periodică de centralizare a situaţiilor

financiare consolidate, ale unor societăţi independente din punct de vedere juridic, dar legate de un centru de comandă pe linie financiară, în principal prin participarea la formarea capitalului acestora, în relaţia mamă – fiică. De asemenea, consolidarea conturilor se poate realiza şi pentru alte relaţii sau interese importante cum ar fi: interese de familie, pentru care se face centralizarea bilanţurilor întreprinderilor care aparţin membrilor unei familii; pentru grupuri de societăţi care au contracte importante de realizat în comun, în domeniul producţiei, comercializării de bunuri, cercetare ştiinţifică etc.

Prin consolidare se redă o imagine mai exactă a patrimoniului unui grup de întreprinderi, decât fiecare bilanţ individual pentru fiecare întreprindere. Aceste situaţii financiare consolidate se realizează de regulă anual şi dacă este necesar şi trimestrial, şi cuprind:

− bilanţul consolidat; − contul de profit şi pierdere consolidat; − situaţia modificărilor capitalului propriu; − politicile contabile şi notele explicative. După caz poate fi întocmită şi situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie.

În economia modernă, adesea se formează grupuri de societăţi cu interese comune şi cu un centru de comandă, chiar dacă întreprinderile respective sunt independente din punct de vedere juridic.

Formele de participare la formarea capitalului la întreprinderile din grup pot fi următoarele: directe, indirecte, reciproce şi circulare, combinate sau paralele.

Legăturile directe se realizează prin aceea că o societate investitoare, numită mamă, participă la formarea capitalului altei societăţi, numită fiică, această formă de legături prezentându-se astfel:

investeşte M F Legăturile indirecte constau în aceea că o întreprindere mamă participă la

formarea capitalurilor unei societăţi-fiice F1, iar aceasta în continuare participă la formarea altei societăţi-fiice, respectiv fiică F2, în raport cu prima mamă, forma acestei legături fiind ca în schema următoare:

investeşte investeşte M F1 F2

Legăturile reciproce constau în aceea că o întreprindere mamă participă la capitalul unei societăţi-fiice, iar aceasta din urmă participă la mărirea capitalului întreprinderii mame, schema acestei legături exprimându-se astfel:

investeşte M F investeşte Legăturile circulare constau în aceea că întreprinderea mamă participă la

formarea capitalului unei societăţi-fiice F1, iar aceasta apoi la formarea capitalului unei alte societăţi-fiice F2, iar aceasta din urmă, într-o perioadă următoare participă la mărirea capitalului mamei, deci astfel:

Page 47: Sinteza economie

47

M F1 F2

Legăturile paralele constau în aceea că întreprinderea mamă participă la

formarea capitalului unei fiice 1, iar apoi ambele la formarea capitalului fiicei 2, potrivit schemei următoare:

M F1 F2 Grupurile de societăţi reprezintă o realitate tot mai dezvoltată a lumii

afacerilor în perioada actuală, în cele mai multe ţări. Aceste grupuri de societăţi mari şi foarte mari se întâlnesc în ţările dezvoltate sub forma grupurilor industriale, comerciale, financiar-bancare etc. Structuri de grup se întâlnesc adesea şi la întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării acestora în comun, pentru satisfacerea unor cerinţe ale acestora, precum şi pentru rezistenţa lor la concurenţă cu marile grupuri.

IFRS 3 Business Combinations În ultima perioadă au fost discutate şi analizate Standardele Internaţionale de

Raportare Financiară (IFRS) de către specialiştii în domeniu, deşi majoritate statelor europene prezintă particularităţi şi probleme diverse cu privire la modul de adoptare a normelor contabile internaţionale. În general, statele europene dispun în momentul prezent de două seturi de norme contabile, acestea fiind: standardele contabile naţionale şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS). În accepţiunea Consiliului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB), sistemul de raportare financiară reprezintă o condiţie esenţială în vederea dezvoltării economice. Astfel, standardele de raportare financiară, standardele de audit şi etica profesională conferă un plus de credibilitate informaţiei financiare, stimulând în acest fel creşterea investiţiilor, stabilitatea şi dezvoltarea economică, în general.

Începând cu anul 2005, ţările membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte IFRS, deşi practica în domeniu a demonstrat o serie de dificultăţi cu privire la adoptarea acestora. Între acestea putem menţiona faptul că sistemul de drept din fiecare ţară membră a Uniunii Europene este diferit, iar modificarea bazei legislative necesită timp pentru studiu şi implementare.

Deşi iniţial IASB a susţinut adoptarea IFRS de către toate societăţile, ulterior acest lucru s-a dovedit foarte dificil, în special pentru societăţile mici şi mijlocii. Astfel, la nivelul Uniunii Europene s-a decis în final adoptarea IFRS-urilor numai de către societăţile cotate la Bursa de Valori şi cele care aparţin unui grup de societăţi şi care întocmesc şi prezintă situaţii financiare anuale consolidate. Ca urmare, pentru cele mai multe societăţi de acest tip, adoptarea IFRS-urilor va avea un impact semnificativ asupra instrumentelor financiare şi politicilor comerciale.

Page 48: Sinteza economie

48

IFRS reprezintă atât Standarde, cât şi interpretări adoptate de IASB. Astfel, IASB a dat publicităţii un număr de cinci IFRS-uri, după cum urmează:

– IFRS 1 „Aplicarea pentru prima dată a IFRS-urilor” (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards);

– IFRS 2 „Plăţi bazate pe acţiuni” (Share-based Payment); – IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (Business Combinations); – IFRS 4 „Contractele de asigurări” (Insurance Contracts); – IFRS 5 „Activele pe termen lung deţinute pentru vânzăre şi activităţile

întrerupte” (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations). IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” a fost adoptat în luna martie 2004 cu

aplicabilitate pentru societăţile de grup începând cu data de 31 martie 2004 sau după această dată. IFRS 3 prevede modalitatea de raportare financiară de către entităţile economice care desfăşoară combinări de întreprinderi şi specifică în mod expres utilizarea metodei de achiziţie, adică din punct de vedere al societăţii care achiziţionează şi deci care deţine controlul asupra celorlalte întreprinderi.

IFRS 3 înlocuieşte: − IAS 22 „Combinări de întreprinderi”; − SIC 9 „Combinări de întreprinderi – Clasificare fie ca achiziţii, fie ca

uniuni de interese”; − SIC 22 „Combinări de întreprinderi – Ajustarea ulterioară a valorilor juste

şi a fondului comercial raportate iniţial”; − SIC 28 „Combinări de întreprinderi – Data schimbului şi valoarea justă a

instrumentelor de capital”. În accepţiunea IFRS 3 sunt redifinite o serie de concepte fundamentale ale

consolidării, între care cele mai semnificative sunt după cum urmează: − combinarea de întreprinderi reprezintă gruparea unor entităţi sau activităţi

cu scop lucrativ distincte într-o singură entitate raportoare; − controlul constituie puterea de a guverna politicile financiare şi

operaţionale ale unei entităţi sau activităţi cu scop lucrativ în aşa fel încât să se obţină beneficii din activitatea pe care o desfăşoară;

− valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ poate fi tranzacţionat sau o datorie poate fi decontată, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştiinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.

Specific pentru IFRS 3 este o modalitate clară şi exactă de desfăşurare a consolidării, după următorul model:

− încadrarea în perimetrul de consolidare; − depersonalizarea, adică eliminarea tranzacţiilor reciproce între societăţile

membre ale grupului; − elaborarea unui manual de grup; − aplicarea metodelor de consolidare, după cum urmează: pentru filiale – metoda achiziţiei; pentru întreprinderi asociate – metoda punerii în echivalenţă; pentru asocierile în participaţii – metoda proporţională.

Page 49: Sinteza economie

49

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE 1. Unde a fost folosit pentru prima dată conceptul de „guvernare corporativă”? 2. Ce reprezintă stakeholderii? 3. Care este organul de control al corporaţiei? 4. Care sunt documentele specifice achiziţiei de societăţi comerciale? 5. Care este originea conceptului de „achiziţie a societăţilor comerciale”? 6. Când se efectuează inventarierea patrimoniului unei societăţi comerciale? 7. Ce reprezintă fuziunea comercială? 8. Când se efectuează inventarierea patrimoniului cu ocazia fuziunii? 9. Când se întocmeşte Bilanţul contabil de fuziune? 10. Care este originea conceptului de „leasing”? 11. Care sunt categoriile de utilizatori în situaţia contractului de leasing? 12. Care este baza de calcul a taxelor vamale şi a comisionului vamal în

momentul încheierii contractului de leasing? 13. Care sunt documentele specifice tranzacţiei de leasing? 14. Pentru ce tipuri de societăţi se realizează consolidarea? 15. Când se elaborează situaţiile financiare consolidate? 16. Care sunt formele de participare la formarea capitalului? 17. Ce documente cuprind situaţiile financiare consolidate? 18. Care este semnificaţia conceptului de influenţă notabilă? 19. Ce reprezintă procentul de control? 20. Ce reprezintă procentul de interes?

TESTE GRILĂ (Modele)

Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examene. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 1. Stakeholderii sunt: a) acţionari; b) asociaţi; c) salariaţi; d) directori; e) organisme şi categorii de persoane cu interese majore în desfăşurarea şi

rezultatele activităţilor firmei. 2. Decizia de achiziţie a unei societăţi comerciale aparţine: a) Adunării Generale a Acţionarilor sau a Asociaţilor; b) administratorilor; c) salariaţilor. 3. Inventarierea patrimoniului societăţii comerciale în lichidare se efectuează

la iniţiativa: a) administratorului; b) directorului general;

Page 50: Sinteza economie

50

c) preşedintelui; d) lichidatorilor; e) creditorilor. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 4. Achiziţia de societăţi mai este cunoscută în literatura de specialitate şi prin

denumirea de operaţiune de preluare de societăţi. Test de tipul – Da/Nu (Yes/No): 5. Fuziunea nu este combinare şi coordonare de patrimonii şi activităţi în

vederea obţinerii de noi capacităţi de concepţie, de producţie, de finanţare şi de comercializare?

Teste de tipul – completare (Completion): 6. Consolidarea este o operaţiune periodică de centralizare a situaţiilor

financiare consolidate, ale unor societăţi independente din punct de vedere juridic, dar legate de un _________________pe linie financiară, în principal prin participarea la formarea capitalului acestora, în relaţia mamă-fiică.

7. Grupul de societăţi reprezintă un ansamblu de unităţi independente juridic,

dar care sunt legate prin participaţii la capital, în primul rând, şi prin alte contracte importante, pe termen lung, şi care îşi execută activităţile sub direcţia şi controlul uneia dintre întreprinderi, numită _______________________.

Test de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 8. Formele de participare la formarea capitalului la întreprinderile din grup

pot fi următoarele: a) legăturile directe; b) legăturile indirecte; c) legăturile reciproce; d) legăturile circulare; e) legăturile paralele. Teste de tipul – răspuns scurt (Short answer): 9. Când se efectuează inventarierea patrimoniului unei societăţi comerciale? 10. Ce cuprind situaţiile financiare consolidate? Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. e; 2. a; 3. d; 4. Adevărat (True); 5. Da (Yes); 6. centru de comandă;

7. societate-mamă; 8. a,b,c,d,e; 9. la finele exerciţiului; 10. bilanţ consolidat, fond de profit şi pierdere, anexă consolidată, raport de gestiune consolidat.

Page 51: Sinteza economie

51

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Ionescu, Luminiţa, Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005. 2. Ionescu, Luminiţa, Contabilitate aprofundată, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2002. 3. Ionescu, Luminiţa, Lucian Ilincuţă, Contabilitate aprofundată: teste grilă

şi aplicaţii practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2004. 4. Ristea, M., Dumitru, Corina, Contabilitate aprofundată, Editura Universitară,

Bucureşti, 2003. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 1012, 3 noiembrie 2004.

*** Anexa la OMFP nr. 1376/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 1012 bis, 3 noiembrie 2004.

*** Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 1066, 17 noiembrie 2004.

*** Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a fali-mentului, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 1066, 17 noiembrie 2004.

*** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în „Monitorul Oficial”, nr. 48, 14 ianuarie 2005.

Page 52: Sinteza economie

52

CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR (1)

Conf. univ. dr. Lucian POPESCU

OBIECTIVE Disciplina Contabilitate de gestiune şi sistemul informaţional al costurilor, prin

caracterul său teoretic şi ştiinţific-aplicativ urmăreşte însuşirea de către studenţi a problemelor fundamentale privind domeniul calculaţiei costurilor, precum şi formarea deprinderilor de valorificare în procesul decizional a informaţiilor furnizate de metodele de calculaţie a costurilor.

Prin asigurarea fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor, cursul îşi propune să formeze pe această bază, la studenţi, o gândire economică orientată spre administrarea şi gestionarea eficientă a întregului patrimoniu de care dispun agenţii economici.

Prima parte a cursului prezintă obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor, organizarea contabilităţii de gestiune (sistemul de conturi şi înregistrări contabile), gestiunea bugetară şi controlul bugetar şi procedee de calculaţie a costurilor.

Partea a doua a cursului tratează metodele globale de calculaţie a costurilor de producţie (variantele Simplex, Duplex şi pe comenzi de fabricaţie), metoda Standard Cost şi metoda Direct Costing

CONCEPTE-CHEIE: contabilitate de gestiune; calculaţia costurilor; costul

stocurilor; costul de achiziţie; costul de producţie; costul serviciilor; costul complet costul îndatorării; activ cu ciclu lung de fabricaţie; produs finit; semifabricat; produs rezidual; producţie în curs de execuţie.

1. OBIECTIVELE, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR

1.1. Noţiuni privind preţurile şi costurile

De la început trebuie să precizăm că în acest material vom utiliza cuvântul cost numai pentru a defini operaţiile interne unei organizaţii lucrative, legate de înregistrarea sau individualizarea cheltuielilor (consumurilor) pe purtători (produse, lucrări, servicii, comenzi), pe sectoare (zone sau centre) de activitate sau pe perioade de referinţă.

Page 53: Sinteza economie

53

De aceea, vom vorbi despre costul producţiei finite ca rezultat intern al însumării cheltuielilor efectuate pentru parcurgerea ciclului complet de fabricaţie, şi în mod corespunzător, despre costul semifabricatelor, al producţiei în curs de execuţie, costul perioadei (lună, trimestru, an) sau, după caz, despre costurile de înregistrare ale acestora.

În situaţii comparative, în aceste cazuri, vom vorbi numai despre diferenţe de cost.

Prin cuvântul preţ vom desemna valoarea unui bun (serviciu, lucrare) ca rezultat al unor tranzacţii comerciale (de translatare a drepturilor de proprietate), din şi spre exteriorul organizaţiei, termen care corespunde, în general, accepţiunii economice1 sau juridice2 româneşti. Vom vorbi deci, după caz, despre preţuri de cumpărare, (preţuri de achiziţie3) pentru materii prime, materiale, mărfuri, mijloace fixe, (în general tot ceea ce se primeşte din exterior) sau preţuri de vânzare, pentru produse finite, mărfuri (în general tot ceea ce se livrează spre exterior). În unele cazuri, vom vorbi şi despre preţuri de utilitate pentru bunurile dobândite cu titlu gratuit sau ca urmare a unor aporturi în natură la capitalul social ş.a., utilizând pentru situaţii comparative, numai expresia „diferenţe de preţ”. Se vor evita astfel sintagme supărătoare, precum diferenţe de preţuri între costuri şi preţuri, sau invers, considerând, în virtutea celor de mai sus, că se referă la locuri distincte de formare a acestora.

Facem aceste precizări pentru că, referitor la conţinutul materialului de faţă, şi nu numai, reglementările date în aplicarea Legii contabilităţii utilizează, după cum vom constata, numeroase sinonime, care pot provoca dificultăţi de înţelegere a noţiunilor.

Astfel, conform reglementărilor, „la intrarea în patrimoniu materiile prime, materialele ... se înregistrează la costul de achiziţie” în timp ce „la intrarea în patrimoniu titlurile de plasament se evaluează la costul de achiziţie prin care se înţelege preţul de cumpărare” în accepţiunea noastră, preţuri de achiziţie sau de cumpărare.

Diferenţierea costului faţă de preţ, pe criteriul că preţul apare în urma unei negocieri iar costul în urma unei calculaţii, ni se pare simplistă, pentru că ceea ce se negociază este de fapt profitul, calculele (costurile) stând la baza formării oricăror categorii de preţuri.

Numeroase sinonime sunt utilizate şi pentru înregistrările contabile ale produselor finite (cont 345), semifabricatelor (cont 341) ş.a., de care ne preocupăm în capitolul de faţă.

Astfel, „în creditul contului 711 «Venituri din producţia stocată» se înregis-trează: preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale obţinute, precum şi diferenţele între preţul prestabilit şi costul de producţie”,

1 Beju, Viorel, Preţuri, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 97 (preţul presupune

un act de vânzare-cumpărare). 2 Cărpenaru, D. Stanciu, Drept comercial român, ediţia a III-a, Editura All Beck,

Bucureşti, 2000, p. 394 (preţul este suma de bani pe care cumpărătorul o dă vânzătorului ...). 3 Dacă pentru obţinerea sa au fost efectuate şi alte cheltuieli incorporabile (de

transport, aprovizionare, taxe ş.a.).

Page 54: Sinteza economie

54

de fapt acelaşi lucru, dacă avem în vedere conţinutul normei: „evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a ... produselor, ... se poate face şi la preţuri standard (prestabilite), pe baza preţurilor medii ale bunurilor respective, denumite preţuri de înregistrare, cu condiţia evidenţierii distincte a diferenţelor de preţ faţă de ... costul de producţie ....”

Dacă mai adăugăm la acestea, că la clasa a 9-a de conturi (conturi de gestiune), preţul prestabilit este denumit şi preţ cu ridicata, avem deja cinci sinonime pentru aceeaşi noţiune.

De aceea, toate acestea vor fi numite costuri de înregistrare (sau provizorii), indiferent de modul cum au fost obţinute (prestabilite, medii, standard, cu ridicata etc.).

În conformitate cu cele enunţate anterior, înregistrările contabile privind producţia finită şi în curs de execuţie din contabilitatea financiară, sunt (tabelul nr.1):

Tabelul nr.1 Înregistrarea produselor finite în contabilitate

La ieşirea din gestiune 411 = % la preţul de vânzare plus TVA colectată

701 La vânzare la preţul de vânzare

La intrarea în gestiune (la stocare)

4427 la TVA colectată (cota × preţul de vânzare) 345 = 711 711 = 345 la costul de înregistrare (sau cost provizoriu) 348 = 711 711 = 348 la diferenţele între costul de producţie şi costul de înregistrare 711 = 348 348 = 711 la diferenţele între costul de înregistrare şi costul de producţie 331 = 711 711 = 331 la costul de producţie al producţiei în curs de execuţie

Să analizăm de ce a fost necesară introducerea noţiunii de diferenţe de cost (preţ, cum spun Normele), dat fiind faptul că, la prima vedere, înregistrările 345 = 711; 348 = 711 (la stocare) şi înregistrările inverse 711 = 345; 711 = 348, la ieşirea din gestiune (prin vânzare), lasă impresia că sumele aferente nu prezintă nici o importanţă, de îndată ce ele se anulează.

APLICAŢII PRACTICE PRIVIND ÎNREGISTRAREA COSTURILOR

Cazul A (tabelul nr. 2): • Cost (preţ) de înregistrare prestabilit (cont 345): 100 u.m. • Producţia în curs de execuţie reintrodusă în fabricaţie la începutul lunii

(cont 331): 35 u.m. • Cheltuieli de exploatare (activitatea de bază), înregistrate după natura lor

(cont 6xx): 95 u.m. • Producţia în curs de execuţie inventariată la sfârşitul lunii (cont 331): 30 u.m. • Venituri din vânzarea produselor finite (cont 701): 110 u.m.

Page 55: Sinteza economie

55

Tabelul nr. 2 Înregistrarea produselor finite în contabilitate conform cazului A

La intrarea în gestiune (stocare) La ieşirea din gestiune 345 = 711 (100 u.m.) 711 = 331 (35 u.m.) 331 = 711 (30 u.m.)

411 = 701 (110 u.m.)4 711 = 345 (100 u.m.) (la vânzare)

în acest caz, profitul înregistrat exclusiv ca urmare a acestor operaţii, va fi: 121 701 = 121 (110 u.m.)

121 = 711 (100 u.m.) 121

95 100 130 130 35 30 100 110

130 130 230 240

121 = 6xx (95 u.m.) 711 = 121 (100 u.m.) 121 = 711 (35 u.m.) 711 = 121 (30 u.m.)

0

PROFIT S.C. = 10

Întâmplător sau nu, contul de profit şi pierdere calculat la intrarea în gestiune arată că operaţiile interne de obţinere a produselor (de gestiune), reflectă echilibrul dintre cheltuieli şi venituri, respectiv nu denaturează rezultatul exerciţiului. Cu alte cuvinte cheltuielile efectuate, înglobate în costul producţiei finite sau a celei în curs de execuţie sunt echilibrate (anulate) temporar de veniturile din producţia stocată (345 = 711; 331 = 711). La reluarea fabricaţiei, formula contabilă inversă, 711 = 331 reprezintă reactivarea (transferarea) cheltuielilor în perioada curentă, prin anularea veniturilor înregistrate dar şi a producţiei în curs de execuţie. Şi formula contabilă inversă efectuată la vânzare, 711 = 345, reactivează cheltuielile producţiei finite şi anulează producţia stocată dar acestea sunt transferate clienţilor: 411 = 701.

Cazul B (tabelul nr. 3): • Cost (preţ) de înregistrare prestabilit (cont 345): 75 u.m. (restul ipotezelor

rămân aceleaşi). Tabelul nr. 3

Înregistrarea produselor finite în contabilitate conform cazului B La intrarea în gestiune (stocare) La ieşirea din gestiune

345 = 711 (75 u.m.) 711 = 331 (35 u.m.) 331 = 711 (30 u.m.)

411 = 701 (110 u.m.)711 = 345 (75 u.m.) (la vânzare)

în acest caz, profitul înregistrat exclusiv ca urmare a acestor operaţii, va fi: 121 121

95 75 130 105

35 30 75 110 130 105 205 215

121 = 6xx (95 u.m.) 711 = 121 (75 u.m.) 121 = 711 (35 u.m.) 711 = 121 (30 u.m.)

PIERDERE = 25

701 = 121 (110 u.m.)121 = 711 (75 u.m.)

PROFIT SC = 10

Se observă, în tabelul nr. 3, că situaţia finală se menţine la nivelul precedent, în schimb la intrarea în gestiune, operaţiile înregistrate generează pierdere. Acest

4 Contul 4427 „TVA colectată” nu are relevanţă în expunerea de faţă.

Page 56: Sinteza economie

56

fapt denaturează rezultatul şi indicatorii de rentabilitate, în perioada de la intrarea în gestiune până la vânzare, (ieşirea din gestiune), micşorând impozitul pe profit, în favoarea agentului economic.

Cazul C (tabelul nr. 4): Cost (preţ) de înregistrare prestabilit (cont 345): 125 u.m. (restul ipotezelor

rămân aceleaşi). Tabelul nr. 4

Înregistrarea produselor finite în contabilitate conform cazului C La intrarea în gestiune (stocare) La ieşirea din gestiune

345 = 711 (125 u.m.) 711 = 331 (35 u.m.) 331 = 711 (30 u.m.)

411 = 701 (110 u.m.) 711 = 345 (125 u.m.) (la vânzare)

în acest caz, profitul înregistrat exclusiv ca urmare a acestor operaţii, va fi: 121 121

95 125 130 155 35 30 125 110

130 155 255 265

121 = 6xx (95 u.m.) 711 = 121 (125 u.m.) 121 = 711 (35 u.m.) 711 = 121 (30 u.m.)

PROFIT = 25

701 = 121 (110 u.m.)121 = 711 (125 u.m.)

PROFIT SC = 10

Se observă că, şi în acest caz, rezultatul la vânzare este acelaşi, dar la stocare, înregistrările generează profit şi în consecinţă, impozit nejustificat pe profit.

Aceste denaturări se petrec, fie dacă costul de înregistrare (cazul B) este mai mic decât costul complet (cheltuielile efectuate) când restul de cheltuieli neechilibrate de către veniturile din producţia stocată, pătrund în contul de rezultate şi provoacă pierdere, fie dacă costul de înregistrare este mai mare decât costul complet (cazul C), când veniturile din producţia stocată care depăşesc cheltuielile efectuate, pătrund în contul de rezultate şi generează profit.

În concluzie, utilizarea unor costuri de înregistrare arbitrare produce o denaturare a rezultatului, cu atât mai importantă, cu cât abaterile de cost sunt mai mari şi cu cât intervalul dintre predarea la magazie şi livrarea producţiei finite este mai lung. Dar în timp ce producţia finită se obţine şi se înregistrează continuu în cursul perioadei, costul real este cunoscut doar la sfârşitul ei, datorită cheltuielilor indirecte care sunt colectate pe zone şi perioade de gestiune. Numai după colectarea tuturor cheltuielilor ocazionate se poate calcula un cost complet şi se pot corecta înregistrările provizorii, cu diferenţele de cost în plus sau în minus.

Sarcina calculării costului revine contabilităţii de gestiune care, în paralel, prin conturile sale din clasa a 9-a, preia pe destinaţii cheltuielile înregistrate conform naturii lor din contabilitatea financiară şi face repartizarea cheltuielilor comune asupra purtătorilor.

Să calculăm costul (tabelul nr. 5), în cazul utilizării costului de înregistrare de 75 u.m. (cazul B). Costul complet calculat va fi de 100 u.m., ceea ce va presupune completarea cazului B, cu înregistrarea 348 = 711 (25 u.m.) echivalând de fapt cu înregistrările de tip A.

Page 57: Sinteza economie

57

Tabelul nr.5 Înregistrarea produselor finite după determinarea costului

CONTABILITATEA FINANCIARĂ SUME CONTABILITATEA DE GESTIUNE5 Obs. Se redeschid conturile 933 cu SD (35 u.m.) şi 901 cu SC (35 u.m.) aferente producţiei în curs

de execuţie din luna anterioară (a se vedea şi punctul 8'): 1 Reluarea fabricaţiei: 711 = 331 35 921 = 933 (a se vedea şi punctul 4)

Înregistrarea cheltuielilor de exploatare ocazionate de fabricaţia producţiei: Cheltuieli după natura lor, cu: Cheltuieli după destinaţie: • materii prime, materiale 60 = 3 % = 901 (aici 921 = 901) • materiale nestocate 60 = 4 921 „Cheltuielile activităţii de bază” • lucrări şi servicii 61(2) = 40 922 „Cheltuielile activităţilor auxiliare” • impozite, taxe, vărsăminte 635 = 44 923 „Cheltuieli indirecte de producţie” • personalul 64 = 42(3) 924 „Cheltuieli generale de

administraţie” • alte cheltuieli exploatare 65 = 4 925 „Cheltuieli de desfacere" şi apoi6:

2

• amortizări şi provizioane 68 = 28

95

921 = 922 (923, 924, 925) 3 Producţia finită 345 = 711 75 931 = 902 (în cursul lunii)

4 Înregistrarea producţiei în curs de execuţie 331 = 711 30 933 = 921 (la finele lunii)

Determinarea diferenţelor de cost prin compararea cheltuielilor de producţie, soldul debitor al contului 921 (100 u.m.) cu costul (preţul) de înregistrare (75 u.m.): 5 Este de fapt o calculaţie 100 - 75 = 25 u.m. 100 902 = 921 (interfaţă de calculaţie) Înregistrarea diferenţelor de cost (preţ), cu SD. 902 în negru sau SC. 902 în roşu: 6 348 = 711 25 903 = 902 (cu SD. în negru)

7 25 931 = 903 (preluarea diferenţelor) 8

Înregistrări specifice de gestiune. (SD al contului 931 reprezintă costul producţiei) 100 901 = 931 (închiderea conturilor)

8' Rămân deschise conturile 933 (SD. 30 u.m., corespondentul lui 331) şi 901 (SC. 30 u.m., corespondent pentru 711), care pot fi închise şi redeschise în perioada următoare:

9 Se reia producţia în curs: 711 = 331 30 921 = 933 (a se vedea punctul 1) 10 Se deschid conturile producţiei finite 7: 100 931 = 901 (a se vedea punctul 8)

11 711 = 345 75 12

Ieşirea din gestiune 711 = 348 25 901 = 931 100

Contul 931 se închide definitiv la vânzare

Se vinde producţia

finită: 13 livrarea 411 = 701 110 nu are corespondenţă în gestiune Rămân deschise şi pregătite conturile 921 (sold D. 30 u.m.) şi 901 (sold C 30 u.m.)

Înregistrările complete pentru cazul B (∆C = CP - CÎ = 100 - 75 = 25 u.m.) devin: la intrarea în gestiune (stocare) la ieşirea din gestiune (la vânzare)

345 = 711 (75 u.m.) 331 = 711 (30 u.m.) 411 = 701 (110 u.m.)711 = 331 (35 u.m.) 348 = 711 (25 u.m.) 711 = 345 (75 u.m.) 711 = 348 (25 u.m.)

121 121 95 75 130 130 35 30 75 110

25 25

121 = 6xx (95 u.m.) 711 = 121 (75 u.m.) 121 = 711 (35 u.m.) 711 = 121 (30 u.m.) 711 = 121 (25 u.m.)

130 130

701 = 121 (110 u.m.) 121 = 711 (75 u.m.) 121 = 711 (25 u.m.)

230 240 Se observă că introducerea diferen-

ţelor de cost reface echilibrul 0 Situaţia finală rămâne

neschimbată S.C. = 10 PROFIT

5 A se vedea: Oprea, Călin (coordonator), Contabilitate de gestiune, Editura Tribuna

Economică, Bucureşti, 2000. 6 Există de fapt şi livrări reciproce între destinaţii – Oprea, Călin (coordonator), op.cit. 7 Contabilitatea de gestiune nu este obligată să urmărească ce se întâmplă ulterior cu

producţia finită.

Page 58: Sinteza economie

58

2. CONTABILITATEA DE GESTIUNE. CHELTUIELI ŞI COSTURI

„Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligaţia să organizeze şi să conducă contabi-litatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit legii, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.” (art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 modificată şi republicată – vezi schema nr.1)

Contabilitatea de gestiune este destinată, în principal, pentru înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, decontarea producţiei, precum şi calculul costului de producţie al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate (PLS), inclusiv al producţiei în curs. (art. 105 din Regulament). Ca atare:

( ) ∑= iS,L,PP CHC – costul de producţie reprezintă deci totalitatea cheltuielilor (pe feluri de cheltuieli, numite articole de calculaţie) ocazionate de producerea unui produs, lucrare, serviciu (obiecte de calculaţie). Noţiunea de cost a fost extinsă în literatura de specialitate şi în privinţa unor costuri (parţiale) precum: cost variabil (CV – totalitatea cheltuielilor care se modifică cu volumul producţiei), cost fix (CF – totalitatea cheltuielilor care rămân constante cu variaţia volumului producţiei), cost direct, cost indirect, costul perioadei (totalitatea cheltuielilor perioadei), costul unui sector de costuri ş.a. Cheltuielile efectuate se găsesc înregistrate după natură în conturile din clasa a 6-a din contabilitatea financiară şi se regrupează după destinaţii în conturile din clasa a 9-a din contabilitatea de gestiune.

Cheltuielile şi costul de producţie reprezintă legătura (relaţia) dintre contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară:

Schema nr. 1

Page 59: Sinteza economie

59

3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE. SISTEMUL DE CONTURI ŞI ÎNREGISTRĂRI CONTABILE

DESCHIDEREA CONTURILOR (la finele unei perioade, în contabilitatea de gestiune toate conturile8 se închid – vezi operaţia 8). DESCHIDEREA conturilor producţiei în curs de execuţie9 neterminată în luna anterioară (la începutul perioadei).

1

ÎNREGISTRAREA pe cheltuieli (de regulă, directe) a producţiei în curs de execuţie10 (la începutul perioadei).

933 = 901 921 = 933

(921 = 901)

2 DECONTAREA CHELTUIELILOR, după caz: ale activităţii de bază, ale activităţii auxiliare, indirecte de producţie, celelalte cheltuieli indirecte, respectiv cheltuielile generale de administraţie şi cheltuielile de desfacere.

92x = 901 x = 1, 2, 3, 4, 5

3 REPARTIZAREA CHELTUIELILOR: indirecte de producţie şi după caz celelalte cheltuieli11, prilej cu care conturile se închid.

921 = 923

4 ÎNREGISTRAREA PRODUCŢIEI la preţ standard (prestabilit) numit preţ de înregistrare (cu denumirea specifică în CG & CC de cost standard), în cursul perioadei, respectiv atunci când producţia finită se depozitează la magazie.

931 = 902

5 DECONTAREA PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE inventariată şi evaluată la cost de producţie la sfârşitul perioadei12.

933 = 921

8 Conturile sunt: 901 „Decontări interne privind cheltuielile”; 902 „Decontări interne

privind producţia obţinută”; 903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ”; 921 „Cheltuielile activităţii de bază”; 922 „Cheltuielile activităţii auxiliare”; 923 „Cheltuieli indirecte de producţie”; 924 „Cheltuieli generale de administraţie”; 925 „Cheltuieli de desfacere”; 931 „Costul producţiei obţinute”; 933 „Costul producţiei în curs de execuţie”.

9 Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. Se determină prin inventarierea producţiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau gradului de finisare şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.

10 Costul producţiei în curs de execuţie de la începutul perioadei se adaugă la cheltuielile perioadei, pe purtători, respectiv pe analiticele contului 921, deoarece aceasta continuă fabricaţia din perioada precedentă în care au fost colectate cheltuielile sale (se va observa debitarea contului de cheltuieli 921).

11 Cheltuielile generale de administraţie şi cheltuielile de desfacere sunt în general excluse din costul de producţie, în afară de cazul când condiţiile specifice de exploatare justifică luarea lor în consideraţie. În măsura în care cheltuielile generale de administraţie se includ în costul de producţie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielilor indirecte de producţie. Cheltuielile de desfacere se adaugă la costul de producţie al produselor pentru care s-au efectuat, iar în cazul în care identificarea lor nu este posibilă pe produs, acestea pot fi repartizate, proporţional cu greutatea sau volumul produselor livrate, sau în funcţie de alte criterii.

12 Costul producţiei în curs de execuţie de la finele perioadei se deduce (scade) din totalul cheltuielilor perioadei (cheltuieli transferate acum pe purtători, respectiv în analiticele contului 921) pentru a rămâne numai cheltuielile producţiei finite al cărui cost dorim să-l determinăm (se va observa creditarea contului de cheltuieli 921).

Page 60: Sinteza economie

60

6 DECONTAREA PRODUCŢIEI13 la cost efectiv (toate cheltuielile efectuate, prilej cu care 921 se închide la sfârşitul perioadei).

902 = 921

7 DECONTAREA DIFERENŢELOR DE PREŢ 14 (prilej cu care contul 902 se închide la sfârşitul perioadei). 903 = 902

8 ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE DIFERENŢE DE PREŢ (prilej cu care contul 903 se închide la sfârşitul perioadei). 931 = 903

9 ÎNCHIDEREA TUTUROR CONTURILOR (prilej cu care şi conturile 931 şi 933 se închid la sfârşitul perioadei). 901 = 931(3)

Să efectuăm înregistrările contabile în următoarea aplicaţie: Firma S.C. Luxor S.A. produce tipurile de semafoare X şi Y; cheltuielile

directe ale acestora sunt: pentru X = 5.000.000 lei şi pentru Y = 3.000.000 lei. Produsul X se fabrică numai în secţia l, iar produsul Y în secţiile 1 şi 2. Cheltuielile secţiei 1 sunt 2.000.000 lei, iar cele ale secţiei 2 sunt 800.000 lei. Cheltuielile generale ale întreprinderii sunt 600.000 lei. La produsul X costul producţiei neterminate la începutul perioadei este de 75.000 lei, iar la produsul Y la sfârşitul perioadei 90.000 lei. Baza de repartizare a cheltuielilor secţiei o reprezintă cheltuielile directe. Care este costul de producţie aferent produselor finite X şi Y?

Tabelul nr. 6 Calculul costului semafoarelor pe articole de calculaţie

Explicaţia Produsul X Produsul Y Conturile producţiei în curs redeschise din luna anterioară 933 X 901 0,075 mil.

0,075 mil. – –

Producţia în curs de execuţie reluată la începutul lunii 921X = 933X 0,075 mil. – –

Cheltuieli directe pentru activitatea de bază 921X = 901 5,000 mil. 921Y = 901 3,00 mil.

Cheltuielile comune 923S1 = 901 2,00 mil. 923S2 = 901 0,80 mil.

Repartizarea cheltuielilor comune pe produsele X şi Y 2 mil. x

35

5

+= 1,25 mil. 2 mil. x

35

3

+= 0,75 mil.

Colectarea cheltuielilor comune 921X = 923S1 1,25 mil. 921Y = 923S2

921Y = 923S1 0,80 mil. 0,75 mil.

Colectarea cheltuielilor generale de administraţie

924 = 901 (0,6 mil.) (de regulă, nu se repartizează pe produse)

13 Prin producţie se înţelege, respectiv: semifabricatele, care sunt produsele al căror

proces tehnologic a fost terminat într-o secţie şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor; produsele finite, respectiv produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii patrimoniale, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor; produsele reziduale reprezentând rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri.

14 Diferenţele de preţ sau abaterile dintre costul de producţie şi costul standard pot fi nefavorabile (costul de producţie mai mare decât costul standard, respectiv contul 902 prezintă sold debitor – înregistrări în negru) sau favorabile (costul de producţie mai mic decât costul standard, respectiv contul 902 prezintă sold creditor – înregistrări în roşu).

2

3

1

Page 61: Sinteza economie

61

Înregistrarea producţiei finite la cost de înregistrare **5,00 mil.

931X = 902X 5,00 mil. 931Y = 902Y 5,00 mil.

Producţia în curs de execuţie la finele lunii curente – 933Y = 921Y 0,09 mil.

921X 921Y 0,075 3,000 0,090 5,000 0,800

Fişele de cont 921:

1,250 0,750 Cheltuieli de producţie (mil.): 6,325 (6,325) 4,460 (4,460)

902X = 921X 6,325 mil. 902Y = 921Y 4,46 mil.

902X 902Y 6,325 5,000 4,460 5,000 1,325 (1,325) (0,540) 0,540

Compararea cheltuielilor cu costurile de înregistrare (soldul conturilor 902X, 902Y)

SD se înregistrează în negru; SC se înregistrează în roşu Diferenţele de cost (preţ) 903X = 902X 1,325 mil. 903Y = 902Y 0,5400 Preluarea diferenţelor de cost 931X = 903X 1,325 mil. 931Y = 903Y 0,5400

Fişele de cont 931 931X 931Y 5,000 5,000 *** Analitic costul produse-

lor se obţine însumând: 1+2+3-4 1,325 0,5400

Costul de producţie (mil.): 6,325 (6,325) 4,460 (4,460) Închiderea conturilor ..... 901 = 931X 6,325 mil. 901 = 931Y 4,460 mil.

Observaţii: * Înregistrările în contabilitatea de gestiune se efectuează, de regulă, în analiticele

conturilor de gestiune, în funcţie de posibilităţile de identificare a cheltuielilor, astfel: • 902, 903 se dezvoltă pe obiecte de calculaţie (produsele X şi Y): 902X, 902Y,

903X, 903Y ; • 921 se dezvoltă pe secţii (SI, SII) şi pe produsele X şi Y: 921SIX, 921SIIX,

921SIY, 921SIIY (în cazul problemei nu este necesară o detaliere pe secţii, ci numai pe produse);

• 923 se dezvoltă pe secţii (SI, SII): 923SI, 923SII ; • 931, 933 se dezvoltă pe obiecte de calculaţie (produsele X şi Y): 931X, 931Y,

933X, 933Y. ** Au fost alese pentru înregistrare: costurile directe. *** Pentru determinarea costului produselor este suficient să se observe că în

costul produselor finite intră producţia în curs de execuţie din luna anterioară care continuă fabricaţia în luna curentă, cheltuielile directe împreună cu cheltuielile indirec-te repartizate, din care se scade producţia în curs de execuţie de la finele lunii. Acest lucru îl realizează de fapt contabilitatea de gestiune prin înregistrările principale prezentate.

Din analiza anterioară a rezultat că în contabilitatea financiară nu ne interesează neapărat costul, diferenţele de cost (preţ) fiind suficiente pentru „corectarea” costului (preţului) provizoriu de înregistrare. De aceea, prezentăm o variantă (tabelul nr. 7), care

4

5

Page 62: Sinteza economie

62

pune accent pe diferenţele de cost (preţ) şi oglindeşte mai fidel contabilitatea financiară, fiind mai apropiată de semnificaţia conturilor normalizate de gestiune. Aceasta metodă foloseşte drept interfaţă de calcul chiar contul 903 şi nu contul 902, precum metoda anterioară.

Este de fapt un prim pas pe care îl facem în integrarea contabilităţii de gestiune în contabilitatea financiară15.

Tabelul nr. 7 Variantă de înregistrări contabile în contabilitatea de gestiune16

Explicaţia Cazul B Cazul C Redeschiderea conturilor producţiei în curs de execuţie 933 = 901 35 u.m. 933 = 901 35 u.m.

Producţia în curs de execuţie reintrodusă în fabricaţie 921 = 933 35 u.m. 921 = 933 35 u.m.

Cheltuieli (directe) ocazionate 921 = 901 95 u.m. 921 = 901 95 u.m. Înregistrarea producţiei finite 931 = 902 75 u.m. 931 = 902 125 u.m. Producţia în curs de execuţie la finele lunii curente 933 = 921 30 u.m. 933 = 921 30 u.m.

921 921 35 30 35 30

Fişele de cont 921:

95 95 Cheltuieli de producţie (mil.): 100 (100) 100 (100)

902 = 903 75 u.m. 902 = 903 125 u.m. Compararea costurilor de înregistrare cu cheltuielile 903 = 921 100 u.m. 903 = 921 100 u.m.

903 903 Fişele de cont 903: 100 75 100 125

25 (25) (25) 25 Diferenţele de cost (preţ) S.D. diferenţe în plus S.C. diferenţe în minus Costul producţiei 931 = 903 25 u.m. 931 = 903 25 u.m .0 Închiderea conturilor 901 = 931 100 u.m. 901 = 931 100 u.m. Închiderea conturilor 901 = 933 30 u.m. 901 = 933 30 u.m.

4. GESTIUNE BUGETARĂ ŞI CONTROL BUGETAR

Bugetul poate fi definit ca expresia cantitativă a obiectivelor pe care o firmă şi-a propus să le atingă într-o perioadă de timp determinată, de regulă un an. Sau, cu alte cuvinte, bugetele reprezintă planuri numerice17. Se cunosc mai multe definiţii ale bugetelor.

Astfel, potrivit Dicţionarului Enciclopedic Webster18, „bugetul reprezintă o estimare pe articole a veniturilor şi cheltuielilor previzibile, sau a rezultatelor din

15 A se vedea: Popescu, Lucian, Modele integrate de înregistrări contabile, în

„Gestiunea şi contabilitatea firmei”, nr. 7/2001. 16 Popescu, Lucian, Cost versus preţ, în „Tribuna Economică”, nr. 6, februarie, 2001. 17 Stăncioiu, Ion, Nicolae Militaru, Management. Elemente fundamentale, Editura

Teora, Bucureşti, 1998. 18 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, NY,

Gramercy Books, 1994.

Page 63: Sinteza economie

63

operaţii, aferente unei perioade de timp viitoare”. În acelaşi dicţionar sunt redate şi următoarele definiţii:

• „Bugetul reprezintă o alocare de fonduri pe articole, corespunzătoare unei perioade de timp date” (deci, cheltuieli, pe articole, dintr-un fond pus la dispoziţie).

• „Bugetul este compus din totalitatea valorilor băneşti necesare sau rezervate pentru un scop bine determinat” (deci, o sumă de bani rezervată anumitor cheltuieli).

În literatura de specialitate sunt folosite toate definiţiile enunţate mai sus. În aceste definiţii există un „numitor” comun: valoarea în expresie bănească a planurilor viitoare.

Sunt însă cazuri în care conceptul de buget se aplică şi altor categorii economice, de exemplu, bugete de resurse materiale, sau chiar bugete de timp.

Elaborarea bugetelor se face de regulă într-o anumită ordine, dictată de un anumit criteriu sau metodă avute în vedere.

Elaborarea descentralizată a bugetelor (exemplu)

Bugetul

vânzărilor

Bugetul stocurilor de produse finite

BUGETUL PRODUCŢIEI

Bugetul cheltuielilor cu manopera

directă

Bugetul utilizării

capacităţilor productive

Bugetul cheltuielilor de desfacere şi distribuţie

Bugetul consumului de

materiale directe

Bugetul cheltuielilor

indirecte

Bugetul cheltuielilor

administrative

Bugetul cheltuielilor de investiţie

Bugetul de lichidităţi

Page 64: Sinteza economie

64

Trebuie remarcat faptul că, bugetul de lichidităţi, bugetul contului de profit şi pierdere şi bilanţul contabil previzional formează ceea ce se numeşte bugetul principal.

În momentul în care este aprobat, bugetul urmează să intre în execuţie. Dacă, factorii de decizie nu îl aprobă, el este retras şi revizuit. Aprobarea bugetului principal reprezintă punctul final al activităţii de

bugetare după care urmează transpunerea sa în practică. Mai jos se prezintă schema procesului de elaborare centralizată a bugetelor

financiare care ţine seamă de tipologia menţionată 19.

Elaborarea centralizată a bugetelor (exemplu)

Astfel, având în vedere criteriul centralizat, se poate întocmi şi următoarea

schemă:

19 Robbins, Stephen, Management, Third Edition, Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall,

1991.

Bugetul desfacerilor:– cantităţi vândute; – valori încasate;

Bugetul producţiei: – cantităţi de produs; – costuri de producţie.

Bugetul de marketing:– promovare; – cheltuieli defalcate.

Bugetul de cheltuieli Bugetul de venituri

Bugetul financiar: – situaţia veniturilor şi cheltuielilor; – bugete asociate.

Bugetul vânzărilor

– Bugetul producţiei – Bugetul cheltuielilor indirecte – Bugetul stocurilor de produse finite – Bugetul cheltuielilor de desfacere – Bugetul cheltuielilor administrative

– Bugetul consumului de materiale directe – Bugetul aprovizionării cu materiale directe – Bugetul manoperei directe

– Bugetul de numerar – Contul de profit şi pierdere – Bilanţul previzional

Page 65: Sinteza economie

65

5. PROCEDEE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR 5.1. Procedeul suplimentării pentru calculul costurilor

Împărţirea cheltuielilor în cheltuieli directe şi indirecte ca şi definiţia regu-lamentară20 conduc la relaţia costului de producţie al unui PLS (J):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1iCh.JcotăiCh.JCh.C IND.PROD.JDIR.iSL,P,PJ ∑∑∑ +== în care i sunt articole de calculaţie (de exemplu: materii prime şi materiale, salarii, amortizări ş.a.).

Cheltuielile directe sunt identificate de la începutul perioadei ca aparţinând produsului j, iar cheltuielile indirecte de producţie (secţie): CIFU, CGS, CAGS21 sunt identificate pe sectoare (secţii) de producţie fiind comune tuturor produselor fabricate şi sunt cunoscute în totalitate, de regulă, la sfârşitul perioadei.

„Cota J” reprezintă o parte din cheltuielile indirecte de producţie sau indirecte generale22 determinate raţional ca fiind legate de fabricaţia produsului.

Dacă ţinem cont şi de producţia în curs de execuţie, atunci: )2( CPÎCECPÎCECh.cotăCh.C 10IND.PROD.jDIR.jPj −++= ∑∑

Calculul costului de producţie în cazul când unitatea nu utilizează întreaga capacitate de producţie

În aceste condiţii, cheltuielile directe ale produselor, legate de nerealizarea întregii capacităţii de producţie ca şi ale rebuturilor sunt relativ uşor de determinat şi se deduc din totalul cheltuielilor directe. Problema care se ridică este dacă şi toate cheltuielile indirecte colectate se vor repartiza asupra produselor finite valide obţinute. Regulamentul stabileşte că, în acest caz, din totalul cheltuielilor indirecte se va deduce (scădea) o cotă SA de cheltuieli denumită subactivitate23 (activitate

redusă), determinată cu formula: ( )31F AS ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−×=

nNrN

C , în care: CF sunt cos-

turile fixe; Nr este nivelul real (realizat) al activităţii; Nn este nivelul normal (planificat) al activităţii, iar raportul NR/NN este numit grad de activitate. Costul de producţie, în aceste condiţii, devine:

( ) ( )4 CPÎCECPÎCES.Ch.cotăCh.C 10AIND.PRODjDIR.jPj −+−+= ∑∑

Procedeul suplimentării (repartizării) Calculul costului de producţie prin însumarea cheltuielilor directe cu cote de

cheltuieli indirecte, se numeşte procedeul suplimentării şi stabileşte modul concret

20 Cheltuielile directe, plus cheltuielile indirecte de producţie, repartizate raţional asupra produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, formează costul de producţie al acestora.

21 Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor, cheltuieli generale de secţie, cheltuieli administrativ gospodăreşti de secţie.

22 Dacă la costul de producţie se adaugă cheltuielile generale de administraţie şi cheltuielile de desfacere se obţine costul complet al acestora (art. 106 din Regulament).

23 Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate în calcul: volumul producţiei, orele de funcţionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie sau alţi factori. În costul subactivităţii vor fi incluse şi pierderile din rebuturi determinate de eşecul tehnic al producţiei (art. 110 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii 82/1991).

Page 66: Sinteza economie

66

de calcul al cotelor de cheltuieli indirecte imputate (repartizate) raţional asupra PLS. Procedeul este reflectat şi de înregistrările contabile care se efectuează în contabilitatea de gestiune, respectiv, conturile în care sunt înscrise cheltuielile directe – analiticele contului 921, deschise pe fiecare produs în parte, se debitează (suplimentează) prin creditul conturilor de cheltuieli indirecte deschise pe sectoare (secţii) de colectare. Repartizarea este de fapt un procedeu matematic prin care o sumă (cheltuielile indirecte) se împarte proporţional cu nişte numere (baze de repartizare). Deşi procedeul este convenţional, între cheltuiala de repartizat şi bazele de repartizare trebuie să existe o anumită relaţie (legătură) de cauzalitate24. Procedeul presupune înmulţirea cheltuielilor de repartizat cu ponderile fiecărei baze de

repartizare (GJ) în totalul bazelor ( jINDj

jINDJ GCh

B

BChCota ×=×=

∑. – forma cifrelor

relative la structură) sau împărţirea cheltuielilor de repartizat la suma bazelor şi înmulţirea rezultatului (KS) cu fiecare bază de repartizare, ( jsj

j

INDJ BKB

BCh

Cota ×=×=∑

.

– procedeul suplimentării în varianta coeficientului unic), ambele procedee conducând la acelaşi rezultat, reprezentând de fapt aceiaşi relaţie scrisă în două moduri. Procedeul poate fi întâlnit în variantele coeficienţilor diferenţiaţi (pe fiecare fel sau subgrupă de cheltuieli) şi a coeficienţilor selectivi pe produse (PLS).

5.2. Procedee specifice de calcul al costului unitar

Procedeul diviziunii simple Se aplică în cazul producţiei perfect omogene şi constă în raportarea tuturor

cheltuielilor la producţia obţinută: QCh

C iU

∑= (i = feluri de cheltuieli numite

articole de calculaţie, Q = cantitatea de produse/buc., t, kg, m3 ş.a.). Procedeul stă la baza calcului CU pentru majoritatea celorlalte procedee.

Procedeul cantitativ Se utilizează pentru calculul costului unitar al produselor asociate (colaterale,

simultane sau cuplate) care au valori de întrebuinţare apropiate. Toate produsele obţinute sunt considerate principale, iar la unele dintre ele nu se utilizează întreaga cantitate rezultată, în special, din cauza pierderilor tehnologice suferite. Procedeul presupune calculul unui cost unitar mediu ca raport dintre totalitatea cheltuielilor

efectuate şi totalitatea cantităţilor obţinute: ∑∑=

j

iU q

ChC . Costul unitar efectiv

pentru produsele la care intervin reutilizări sau pierderi tehnologice se determină înmulţind costul unitar mediu cu raportul dintre cantitatea fabricată dintr-un anumit produs şi cantitatea utilizată din acel produs (cantitatea fabricată din care

24 Cheltuielile indirecte de producţie se repartizează asupra costurilor în raport de costul de secţie, salariile directe, consumurile de materiale directe, orele de funcţionare a utilajelor şi alţi factori care să asigure repartizarea raţională a acestor cheltuieli asupra acestora (art. 19, 106 şi 107 din Regulament).

Page 67: Sinteza economie

67

se scade cantitatea pierdută): utilizat

fabricatUUef q

qCC ×= . Această corecţie face ca costul

unitar al produselor utilizate să se majoreze în funcţie de aceste pierderi.

Procedee de echivalenţă Se utilizează pentru calculul costului unitar al produselor considerate a fi

principale (în totalitate sau majoritatea). Repartizarea cheltuielilor pentru astfel de produse se face în funcţie de una sau mai multe din caracteristicile lor tehnice, precum: greutăţi, lungimi, volume, suprafeţe, diametre sau de caracteristicile lor fizico-chimice, precum: densităţi, putere calorică, sau chiar de anumiţi indicatori economici (preţuri de vânzare, marje brute de profit). Aceste caracteristici sunt denumite parametrii de produs şi vor fi utilizate în valorile lor absolute (neraportate) sau raportate (relative) unele faţă de altele. Procedeul se practică în două variante:

1. Procedeul cifrelor de echivalenţă în valori absolute Prin acest procedeu se echivalează cantitatea de produse obţinute dintr-un

sortiment, în funcţie de o caracteristică aleasă (parametru de produs). Conform procedeului, se totalizează întreaga cantitate echivalată şi se raportează cheltuielile colectate la cantitatea echivalată obţinându-se un cost unitar echivalent (sau convenţional) pe unitatea de parametru. În final, pentru calculul costului unitar al fiecărui produs se înmulţeşte costul unitar echivalent pe unitatea de parametru cu parametrul respectiv. Costul total al sortimentului se obţine înmulţind costul unitar al produsului cu cantitatea de produse obţinute din sortimentul respectiv.

De exemplu, pentru obţinerea a 3 (sortimente de) produse (pâine) A, B, C, se colectează cheltuielile Chi. Din fiecare sortiment se obţin cantităţile qA, qB, qC, iar produsele au respectiv greutăţile (masele) mA, mB, mC (kg) care sunt considerate parametrii de produs, PA, PB, PC.

Costul unitar echivalent sau convenţional va fi:

( ) CCBBAA

i

j

iUC PqPqPq

ChPq

ChC

×+×+×∑=

∑ ×∑= ; se observă că numitorul

expresiei reprezintă greutatea totală a produselor fabricate, iar costul unitar convenţional (CUC) va fi exprimat în unităţi monetare per kilogram. Costul unitar al produselor A, B, C, va fi CUJ = CUC × PJ, respectiv costul pe kg (unitatea de parametru) înmulţit cu numărul de kilograme (parametrul de produs) în care J = A, B, C. Costul total al lotului sau sortimentului este CJ = qJ × CUJ, respectiv cantitatea fiecărui lot, înmulţită cu costul unitar al produselor din lot (CA = qA × CUA; CB = qB × CUB; CC = qC × CUC).

2. Procedeul indicilor de echivalenţă în raport direct Revenind la problema anterioară, se observă că produsele se pot exprima şi

unele în raport de celelalte (de fapt parametrii care definesc produsele). Astfel, dacă luăm drept bază (de comparaţie) produsul A (Pbază = Pb = PA), se poate spune că, spre exemplu, produsul B, face (echivalează) cât 2 produse A (dacă are masa, respectiv parametrul PB de două ori mai mare decât PA), iar produsul C o dată şi jumătate (dacă are masa, respectiv parametrul PC de 1,5 ori mai mare decât PA). Matematic acest lucru se scrie prin raportarea parametrilor de produs, la parametrul ales drept bază, rapoarte numite indici de echivalenţă (în raport direct), parametrul de bază fiind plasat la numitorul raportului:

Page 68: Sinteza economie

68

1===A

A

bază

AA P

PPP

K ; 2===A

B

bază

BB P

PPP

K ; 51,PP

PP

KA

C

bază

CC ===

Cantitatea echivalentă, de data aceasta, exprimată în produsul luat drept bază de echivalare (A în cazul de faţă) este QC = Σ(q × K)J = qA × KA + qB × KB + qC ×KC. Costul unitar convenţional, de data aceasta chiar al produsului de bază – A, este

( ) CCBBAA

i

j

iUC KqKqKq

ChKq

ChC

×+×+×∑=

∑ ×∑= , iar costurile unitare CUJ = CUC × KJ

vor fi obţinute prin înmulţirea costului unitar convenţional (de fapt al produsului care este ales drept bază) cu rapoartele (indicii) de echivalenţă respectiv 2 (KB) şi 1,5 (KC).

Procedeele cifrelor de echivalenţă în valori absolute şi al indicilor de echivalenţă în raport direct conduc la aceleaşi rezultate putându-se aplica oricare dintre ele şi considerând drept bază de echivalare parametrul oricărui produs, singura precauţie fiind alegerea unor rapoarte cât mai precise.

Procedeul indicilor de echivalenţă în raport invers Se aplică în cazul când cheltuielile sau o parte din acestea se modifică invers

proporţional cu anumiţi parametrii (cazul cheltuielilor de prelucrare de fineţe când cheltuielile sunt cu atât mai mari cu cât dimensiunea de prelucrare a reperelor este mai mică). Procedeul este asemănător cu procedeul indicilor de echivalenţă în raport direct cu menţiunea că se va lua drept bază de echivalare parametrul cel mai mic, iar acesta se va plasa la numărătorul rapoartelor de echivalare – KJ, unde J = A, B, C (pentru a se menţine relaţia de invers proporţionalitate).

Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal Se utilizează pentru determinarea costului unitar pentru procese de producţie

din care rezultă un produs principal şi unul sau mai multe produse secundare. Procedeul presupune cunoaşterea unei relaţii de echivalenţă (E) între produsul secundar şi produsul principal (de exemplu, 1.000 m3 gaze de sondă – produs secundar = 1 t ţiţei – produs principal). În aceste condiţii, cantitatea echivalentă (teoretică) de produs principal (QP(teoretic) = QP + qSP) se obţine prin adunarea cantităţii de produs principal rezultat (QP) cu cantitatea de produs secundar (qS) transformată în produs principal (qSP) conform relaţiei de echivalenţă (qS = E × qSP). Costul unitar teoretic (convenţional) se obţine prin raportarea cheltuielilor colectate,

la cantitatea teoretică principală, )teoretic(P

iUC Q

ChC ∑= . Cheltuielile aferente produsului

secundar se obţin înmulţind costul unitar convenţional CUC cu cantitatea de produs secundar echivalată qSP în produs principal: Ch.SEC = qSP × CUC .

Costul unitar pe unitatea de produs secundar se obţine prin raportarea cheltuielilor respective Ch.SEC la cantitatea de produs secundar rezultat qS. Cheltuielile produsului principal se obţin scăzând din totalul cheltuielilor, cheltuielile aferente produsului secundar. Costul unitar pe unitatea de produs principal se obţine prin raportarea cheltuielilor determinate (rămase), la cantitatea de produs principal fabricat. Observaţie: Relaţia de echivalenţă – produs principal / produs secundar va conduce la acelaşi raport între costurile unitare ale acestor produse (în cazul de faţă, 1.000).

Page 69: Sinteza economie

69

Procedeul deducerii valorii produselor secundare (procedeul restului, procedeul valorii rămase)

Se utilizează pentru determinarea costului unitar pentru procese de producţie din care se obţin concomitent un produs principal şi unul sau mai multe produse secundare.

Costul produsului principal, în astfel de cazuri, se determină fie prin echivalarea produsului secundar în produs principal atunci când se poate stabili sau cunoaşte un raport de echivalare între ele, fie prin metoda deducerii valorii produselor secundare. Prin metoda deducerii, din totalul cheltuielilor efectuate pentru întregul proces de fabricaţie (pe articole de calculaţie) se va deduce valoarea (qSV × p) a produselor secundare qSV vândute în afara unităţii, la preţul de vânzare p (din care se scad eventualele cheltuieli suplimentare efectuate pentru desfacerea acestora ChS) şi valoarea (qSU × p) a produselor secundare qSU utilizate în întreprindere (evaluată la acelaşi preţ de vânzare). Costul unitar al produsului principal CUP se obţine raportând cheltuielile rămase, la cantitatea de produs principal:

( ) ( )[ ]P

SUSSViUP Q

pqChpqChC ∑ ×+−×−

=

5.3. Procedee de delimitare a cheltuielilor

de producţie în variabile şi fixe Separarea cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe se realizează prin

utilizarea următoarelor procedee: Procedeul celor mai mici pătrate: procedeul presupune parcurgerea

următoarelor etape: 1. Calculul volumului mediu de producţie pentru perioada luată în calcul, prin

raportarea volumului total de producţie la numărul perioadelor de gestiune luate în calcul (rândul 5, coloana 1).

2. Calculul cheltuielilor medii pentru perioada luată în calcul, prin raportarea cheltuielilor totale (însumate) la numărul perioadelor de gestiune luate în calcul (rândul 5, coloana 2).

3. Calculul abaterii volumului producţiei din fiecare perioadă de gestiune luată în calcul, faţă de volumul mediu al producţiei (coloana 3).

4. Calculul abaterii cheltuielilor de producţie din fiecare perioadă de gestiune luată în calcul faţă de volumul mediu al cheltuielilor (coloana 5).

5. Calculul cheltuielilor variabile unitare prin raportarea sumei produsului abaterilor de producţie (calculate la pct. 3 şi 4) la abaterea pătratică a volumului producţiei (rândul 5, coloanele 3, 4, 5).

6. Calculul cheltuielilor variabile totale aferente unei perioade de gestiune luată în calcul, înmulţind cheltuielile variabile unitare cu producţia perioadei respective.

7. Calculul cheltuielilor fixe prin deducerea din cheltuielile totale ale perioadei a celor variabile.

Notă: Cheltuielile fixe nefiind dependente de evoluţia volumului producţiei, în etapele 6 şi 7 se vor efectua calcule pentru două perioade de gestiune oarecare.

8. Calculul cheltuielilor de producţie standard pentru o perioadă de gestiune viitoare prin adunarea cheltuielilor fixe determinate anterior cu cheltuielile

Page 70: Sinteza economie

70

variabile calculate ca produs dintre cheltuielile variabile unitare şi producţia (standard) a perioadei dorite.

Procedeul punctelor de maxim şi minim: prin acest procedeu se

calculează cheltuielilor variabile unitare, conform relaţiei: minmax

minmaxvu QQ

ChChCh

−−

= ,

după care metodologia este identică cu procedeul celor mai mici pătrate (etapele 6, 7, 8), în care:

Ch max = cheltuielile maxime dintr-o perioadă de gestiune luată în calcul; Ch min = cheltuielile minime dintr-o perioadă de gestiune luată în calcul; Q max = producţia maximă dintr-o perioadă de gestiune luată în calcul; Q min = producţia minimă dintr-o perioadă de gestiune luată în calcul. Exemplificăm pe următoarea aplicaţie: în baza datelor din tabel următor,

conform procedeelor de separare a componentelor variabile şi fixe ale cheltuielilor (indirecte) de producţie, să se determine cheltuielile standard ale lunii mai, în condiţiile unei producţii preconizate de 2.200 buc.

PERIOADA PRODUCŢIA

Qi (BUC.) CH. INDIRECTE

Chi (u.m.) QiQiX −=2

iX ChiChiY −=

( )iYX ⋅

1 2 3 4 5 6 1) Ianuarie 2.100 51.000 100 10.000 1.000 100.000

2) Februarie 1.900 49.000 -100 10.000 -10.00 100.000

3) Martie 2.000 50.000 0 0 0 0

4) Total 6.000 150.000 ∑ = 20.0002iX ( )∑ =⋅ 200.000iYX

5) Valori medii

=∑

=n

iQQ

= 2.000

=∑

=n

iChCh

= 50.000

( )10

20.000

200.0002iX

iYXvuCh ==

∑ ×=

iQvuChViCh ×=

ViChiChFCh −=

6) Mai 2.200 52.00030.0002.20010FCHMAIQvuChMAICh =+×=+×=

Cheltuielile variabile unitare pot fi determinate şi prin procedeul punctelor de

minim şi maxim:

102000002

900110020004900051

==−−

=−−

=.

....

QQChCh

Chminmax

minmaxvu

Se determină componenta fixă a cheltuielilor indirecte de producţie: ivuiViiF QChChChChCh ×−=−= ;

0003010021000051 ...QChChCh IANvuIANF =×−=×−= Se determină cheltuielile totale ale lunii mai:

0005200030200210 ...CHQChCh FMAIvuMAI =+×=+×=

Page 71: Sinteza economie

71

5.4. Procedee de calcul al costului producţiei interdependente

Procedeul calculelor iterative: în cazul unor livrări reciproce de produse lucrări sau servicii, producţia capătă caracter interdependent în sensul că nu se poate calcula costul unui produs livrat (utilităţi tehnologice: energie electrică, apă, energie termică) atâta timp cât nu se cunoaşte şi cheltuială efectuată cu utilitatea consumată (primită) pentru obţinerea lui. Din acest cerc vicios se poate ieşi prin calcule succesive (iteraţii) pe etape (runde), acceptând iniţial că doar una din secţii este donatoare, iar în etapele următoare ţinând cont de costul livrărilor reciproce. În practică, se consideră că n+1 etape (iteraţii) sunt suficiente pentru a aproxima costul prestaţiilor reciproce (n = numărul de secţii interdependente).

Exemplificăm pe următoarea aplicaţie: O societate comercială prezintă situaţia cheltuielilor de producţie, a producţiei şi a destinaţiei acesteia, din tabelul următor:

Secţii consumatoare Nr. crt.

Secţii auxiliare producătoare

Cheltuieli de producţie (mil. lei)

Producţia obţinută S.T. C.T. Alte

secţii 1 Staţia de transformare (S.T.) 400 200 kwh – 50 150 2 Centrala termică (C.T.) 350 100 t 40 – 60

Care sunt costurile unitare ale producţiei de fabricaţie interdependentă? 1) Calculul rapoartelor între producţia livrată în cadrul prestaţiilor reciproce

şi totalul producţiei obţinute25: 2) Calculul cotelor de cheltuieli ale prestaţiilor reciproce (se va efectua pe

etape numite runde: I, II, III). 3) Înregistrarea cotelor de cheltuieli aferente prestaţiilor reciproce în fişele

conturilor analitice al cheltuielilor activităţii auxiliare, 922CT; 922ST (se va efectua pe etape).

1) Centrala termică (CT) consumă 50 kwh de la ST; 2) Staţia de transformare (ST) consumă 40 t de la CT

Nr. notei contabile Formula contabilă Valoarea cheltuielilor (mil. lei) 1) a (ST) 922CT = 922ST 0,25 × 400 = 100 Runda

RI 2) b (CT) 922ST = 922CT 0,40 × (350 + 100) = 180 1) c (ST) 922CT = 922ST 0,25 × 180 = 45 Runda

RII 2) d (CT) 922ST = 922CT 0,40 × 45 = 18 1) e (ST) 922CT = 922ST 0,25 × 18 = 4,5 Runda

RIII 2) f (CT) 922ST = 922CT 0,40 × 4,5 = 1,8

Soldurile conturilor 922 „Cheltuielile activităţii auxiliare” reprezintă cheltuielile

25 Oprea, Călin (coordonator) op.cit., p.60.

Staţia de transformare (ST): Centrala termică (CT):

( )%,KCT 2525020050

== ( )%,K ST 4040010040

==

Page 72: Sinteza economie

72

cu utilităţile livrate altor secţii. Costul unitar se obţine raportând aceste solduri la cantităţile livrate celorlalte secţii.

Procedeul algebric: se notează cu X costul unitar al producţie de energie electrică

şi cu Y costul unitar al producţie de energie termică. Se alcătuieşte sistemul de ecuaţii astfel „producţia fiecărei secţii evaluată în funcţie de costul său unitar este egală cu cheltuielile iniţiale ale secţiei producătoare, la care se adăugă prestaţiile primite de la celelalte secţii evaluate în funcţie de costul lor unitar” şi se rezolvă succesiv 26:

200 X = 400 + 40 Y 200 X - 40 Y = 400 :20 10 X - 2 Y = 20 X = 3 (kwh) 100 Y = 350 + 50 X - 50 X + 100 Y = 350 :50 - X + 2 Y = 17 Y = 5 (t)

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Ce reprezintă costul de producţie din punct de vedere al reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene?

2. Ce semnificaţie are termenul de „direct” din denumirea metodei Direct Costing?

3. Pentru calculul costului unitar, în raport de specificul procesului tehnologic se folosesc o serie de procedee specifice. Enumeraţi câteva procedee.

4. Cum se numesc cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară şi care prin intermediul contabilităţii de gestiune devin costuri ?

5. Ce clasificare a cheltuielilor utilizează „Metoda globală” de calculaţie a costului de producţie?

6. Pe ce procedeu se bazează decontarea prestaţiilor reciproce dintre secţiile auxiliare?

7. Pentru ce se foloseşte procedeul reiterării? 8. Aplicarea procedeului indicilor de echivalenţă presupune parcurgerea unor

etape într-o anumită ordine de succesiune. Care sunt aceste etape? 9. Care dintre procedeele prezentate este specific repartizării cheltuielilor

indirecte? 10. Care sunt indicatorii specifici metodei Direct Costing?

26 Oprea, Călin (coordonator) op.cit., p.68.

922CT Si 350,0

a (ST) 100,0 180,0 b (CT) c (ST) 45,0 18,0 d (CT) e (ST) 4,5 1,8 f (CT) Rulaj 499,5 199,8 Sold 299,7

Costul unitar al „t” livrată (mil.):

( ) 995460

7299922,,

ţiisecAlteSold

C CTU ===

922ST Si 400,0

b (CT) 180,0 100,0 a (ST) d (CT) 18,0 45,0 c (ST) f (CT) 1,8 4,5 e (ST) Rulaj 599,8 149,5 Sold 450,3

Costul unitar al „kwh” livrată (mil.):

( ) 0023150

3450922,,

ţiisecAlteSold

C STU ===

Page 73: Sinteza economie

73

11. Ce se înregistrează în debitul contului 921 „Cheltuielile activităţii de bază”? 12. Ce sunt, de regulă, cheltuielile directe de producţie? 13. Ce se înregistrează în debitul contului 922 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare”? 14. Ce sunt, de regulă, cheltuielile indirecte de producţie? 15. Ce se înregistrează în debitul contului 923 „Cheltuieli indirecte de

producţie”?

TESTE GRILĂ (Modele) Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen.

Test de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 1. Din punct de vedere al reglementărilor contabile simplificate, armonizate

cu directivele europene, costul de producţie reprezintă: a) expresia valorică a consumului celor trei factori de producţie; b) costul de achiziţie al materiilor prime şi consumabilelor, celelalte cheltuieli

directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia;

c) expresia valorică a consumului de resurse; d) totalitatea cheltuielilor înregistrate în contabilitatea de gestiune şi preluate

în contabilitatea financiară; e) totalitatea cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară şi preluate în

contabilitatea de gestiune.

Test de tipul – corespondenţă (Matching): 2. Sunt date următoarele simboluri şi denumiri ale conturilor de gestiune:

Simbolul contului Denumirea contului

1 901 A „Costul producţiei în curs de execuţie” 2 902 B „Cheltuieli de desfacere” 3 903 C „Cheltuielile activităţilor auxiliare” 4 921 D „Decontări interne privind diferenţele de preţ” 5 922 E „Costul producţiei obţinute” 6 923 F „Cheltuieli indirecte de producţie” 7 924 G „Decontări interne privind cheltuielile” 8 925 H „Cheltuielile activităţii de bază” 9 931 I „Cheltuieli generale de administraţie”

10 933 J „Decontări interne privind producţia obţinută”

Să se restabilească denumirea corectă a fiecărui cont. Test de tipul – răspuns numeric (Numeric Response): 3. O societate comercială fabrică două (sortimente de) produse A şi B. Produsul

A se fabrică numai în Secţia I, iar produsul B în Secţiile I şi II. Se cunosc datele (în u.m.): cheltuieli directe (200 – A şi 100 – B), cheltuieli de secţie (indirecte de producţie) SI (60) şi SII (90), cheltuieli de administraţie (50), preţ prestabilit (de

Page 74: Sinteza economie

74

înregistrare, respectiv costul standard, 225 pentru ambele sortimente), producţia în curs de execuţie la începutul perioadei (10 – A) şi la finele perioadei (10 – B), bazele de repartizare a cheltuielilor indirecte (de producţie), respectiv, cheltuielile directe.

Să se calculeze costurile de producţie ale produselor A şi B. Să se efectueze înregistrările contabile şi fişele de conturi de gestiune

aferente – pentru un test de tip ESSAY (ESEU). INDICAŢII:

EXPLICAŢII A B A B 1 Cheltuieli directe 200 100 921A = 901 200 921B = 901 100

2 Cheltuieli indirecte SI

60 923SI = 901 60

3 Cheltuieli indirecte repartizate în SI

40200100

20060 =

20200100

10060 =

921A = 923SI 40 921B = 923SI 20

4 Cheltuieli indirecte SII

90 – 923SII = 901 90

5 Cheltuieli indirecte repartizate în SII

– 90 – 921B = 923SII 90

6 Cheltuieli de administraţie 50 924 = 901 50

7 Cheltuieli de administraţie repartizate

– – (de regulă, nu se repartizează)

8 PICE0 (iniţială) 10 – 921A = 933A 10 – 9 PICE1 (finală) – 10 – 933B = 921B 10

10 Cost standard 225 225 931A = 902A 225 931B = 902B 225

11 Cheltuieli efective (921) 902A = 921A 25

0 902B = 921B 200

12 Abateri (903) 903A = 902A 25 903B = 902B -25 931A = 903A 25 931B = 903B -25

931A 931B 225 225 25 -25

13

Cost de producţie Rd.1 + Rd.3 + Rd.7

+ Rd.8 - Rd.9

250 200

250 200

PÎCE0A Ch. ind. Ch. ind.

Produs finit „A”

Produs finit „B” Produs „A”

Produs „B” PÎCE1B

SI SII

Page 75: Sinteza economie

75

Test de tipul – completare (Completion): 4. Procedeul calculelor iterative face parte din categoria procedeelor de eva-

luare şi calculare a costurilor privind producţia de _____________ interdependentă. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 5. Legislaţia contabilă românească (OMFP 1826/2003, în „Monitorul Oficial”,

nr. 23, din 01/12/2004) nu mai prevede obligativitatea utilizării conturilor de gestiune din clasa a 9-a din Planul general de conturi românesc.

Test de tipul – Da/Nu (Yes/No): 6. În practica contabilă din România, conform Legii contabilităţii,

organizarea contabilităţii de gestiune este facultativă ? Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. b; 2. 1=G; 2=J; 3=D; 4=H; 5=C; 6=F; 7=I; 8=B; 9=E; 10=A;

3. 250(A); 200(B); 4. fabricaţie; 5. Adevărat (True); 6. Nu (No).

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Băluţă, Aurelian-Virgil, Contabilitate de gestiune, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.

2. Oprea, Călin, Cârstea Gheorghe, Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, Editura Atlas Press 2003, Bucureşti, p. 90-155.

3. Băluţă, Aurelian-Virgil, Calculaţia pe comenzi – variantă modernă a calculaţiei de proiect, în „Tribuna Economică”, nr. 40/octombrie, Bucureşti, 2003.

4. Băluţă, Aurelian-Virgil, Regruparea unor costuri în contabilitatea firmei, în „Tribuna Economică”, nr. 4/ianuarie, Bucureşti, 2004.

*** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 48, 14 ianuarie 2005.

*** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 23, 12 ianuarie 2004.

*** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele europene, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 279 bis, 25 aprilie 2002.

Page 76: Sinteza economie

76

CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR (2)

Conf. univ. dr. Lucian POPESCU

CONCEPTE-CHEIE: cheltuieli directe; cheltuieli indirecte; regia fixă de

producţie; regia variabilă de producţie; capacitatea normală de producţie; costul subactivităţii; nivelul real al activităţii; nivelul normal al activităţii; cheltuieli va-riabile; cheltuielile fixe; metoda costurilor standard sau normate; metoda pe comenzi; metoda pe faze; metoda global; metoda Direct Costing.

1. METODA GLOBALĂ DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE

PRODUCŢIE – VARIANTA SIMPLEX Această metodă de calculaţie a costurilor se utilizează de către întreprinderile

care fabrică un singur produs şi care, în general, la sfârşitul perioadei de gestiune nu au semifabricate sau producţie în curs de execuţie, iar dacă aceasta din urmă există, ea se menţine constantă.

În această categorie se cuprind, de exemplu, în cazul producţiei de bază întreprinderile din industria energetică, din industria cimentului, fabricile de cărămizi etc., iar în cazul producţiei auxiliare, centralele electrice, centralele termice, centralele de apă, centralele de frig etc., care sunt organizate în mod independent. Obiectul calculaţiei costurilor îl reprezintă produsul finit, lucrarea sau serviciul prestat (PLS) 1.

Studiul de caz are în vedere o societate comercială industrială care fabrică un singur sortiment de geamuri într-o singură secţie de producţie.

În cursul unei perioade de gestiune se obţin 100.000 m.p. de geam de 3 mm, colectându-se cheltuieli de producţie în valoare 19.900.000 mii lei, costul prestabilit utilizat ca preţ de înregistrare contabilitate fiind de 200 lei/m.p.

În tabelul nr. 1 sunt redate cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară, precum şi distribuţia acestora pe sectoare de activitate.

Se cere: – înregistrarea cheltuielilor preluate din contabilitatea financiară în contabili-

tatea de gestiune (întocmirea tabloului de conversie); – înregistrările contabile în cele două circuite contabile; – decontarea cheltuielilor simplu indirecte şi a celor dublu indirecte (generale

de administraţie şi a cheltuielilor de desfacere); – înregistrarea producţiei obţinute la cost prestabilit; – înregistrarea decontării cheltuielilor efective (cost de producţie).

1 Oprea, Călin, Contabilitatea de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001.

Page 77: Sinteza economie

77

Rezolvare Pentru colectarea şi înregistrarea cheltuielilor se utilizează conturile de

calculaţie: 921 „Cheltuielile activităţii de bază” pentru cheltuielile directe, 923 „Cheltuieli indirecte de producţie” pentru cheltuielile simplu indirecte şi 924 „Cheltuielile generale de administraţie” pentru cheltuielile dublu indirecte. Aceste conturi se dezvoltă în conturi sintetice de gradul II, pe articole de calculaţie, astfel:

– 9210 „Materii prime şi materiale directe”; – 9211 „Salarii directe”; – 9212 „Asigurări şi protecţie socială aferente salariilor directe”; – 9234 „Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor” – CIFU; – 9235 „Cheltuieli generale ale secţiei” – CGS; – 9240 „Cheltuieli generale de administraţie” – CGA.

Tabelul nr. 1

Situaţia cheltuielilor înregistrate în contabilitatea financiară

Distribuţia cheltuielilor pe sectoare de activitate

Denumire Cont Sume mil. lei

Secţii principale

de producţie

Secţii auxiliare

Sector administrativ

Cheltuieli cu materiile prime 601 10.200.000 10.200.000 – – Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 410.000 380.000 20.000 10.000

Cheltuieli de natura obiectele de inventar 603 180.000 – 160.000 20.000

Cheltuieli cu energia şi apa 605 700.000 – 660.000 40.000 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 100.000 80.000 – 20.000

Cheltuieli cu chiriile 612 200.000 120.000 – 80.000 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 10.000 – – 10.000

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 6.000 – – 6.000

Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 635 30.000 – – 30.000

Cheltuieli cu salariile 641 5.704.000 3.802.000 1.046.000 856.000 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (24,5%)

6451 1.397.000 931.200 256.630 209.170

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (3,5%)

6452 200.000 134.000 36.000 30.000

Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondul de sănătate (7%)

6453 399.000 266.000 73.000 60.000

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

6811 364.000 – 360.000 4.000

Total 19.900.000 15.913.200 2.611.630 1.375.170

Page 78: Sinteza economie

78

Tabelul nr. 2 Tabloul de conversie

921 „Cheltuielile activităţii de bază”923 „Cheltuieli

indirecte de producţie” Conturi Total

9210 9211 9212 9234 9235

9240 „Cheltuieli generale de

administraţie” 601 10.200.000 10.200.000 – – – – –

6021 410.000 380.000 – – – 20.000 10.000 603 180.000 – – – 160.000 – 20.000 605 700.000 – – – 660.000 – 40.000 611 100.000 – – – 80.000 – 20.000 612 200.000 – – – 120.000 – 80.000 626 10.000 – – – – – 10.000 627 6.000 – – – – – 6 .000 635 30.000 – – – – – 30.000 641 5.704.000 – 3.802.000 – – 1.046.000 856.000

6451 1.397.000 – – 931.200 – 256.630 209.170 6452 200.000 – – 134.000 – 36.000 30.000 6453 399.000 – – 266.000 – 73.000 60.000 6811 364.000 – – – – 360.000 4.000

Total 19.900.000 10.580.000 3.802.000 1.331.200 1.020 .000 1.791.630 1.375.170

Cheltuielile directe se identifică pe fiecare obiect de calculaţie (produs) în parte. Cheltuielile comune ale secţiilor (CIFU, CGS) şi cele generale de adminis-traţie (CGA) se calculează fără a realiza o repartizare propriu-zisă a acestora, ci doar ca o simplă afectare (imputare).

Înregistrările contabile din contabilitatea de gestiune în paralel cu cele din contabilitatea financiară sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3 Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune

Conturi Conturi Nr. crt. Operaţiunea economică

D C Sume D C Sume

1. Înregistrarea cheltuielilor directe pe articole de calculaţie

601

6021 641

6451 6452 6453

301

3021 421

4311 4371 4313

10.200.000

380.000 3.802.000

931.200 134.000 266.000

% 9210 9210 9211 9212 9212 9212

901 15.713.200 10.580.000

3.802.000 1.331.200

2. Înregistrarea cheltuielilor indirecte sau comune ale secţiei

603 605 611 612

6021 641

6451 6452 6453 6811

303 401 401

5121 3021 421

4311 4372 4311 2811

160.000 660.000 80.000

120.000 20.000

1.046.000 256.630 36.000 73.000

360.000

% 9234 9234 9234 9234 9235 9235 9235 9235 9235 9235

901 2.811.630 1.020.000

1.791.630

Page 79: Sinteza economie

79

Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune Conturi Conturi

Nr. crt.

Operaţiunea economică D C

Sume D C

Sume

3. Înregistrarea cheltuielilor generale de administraţie

6021 603 605 611 612 626 627 635 641

6451 6452 6453 6811

3021 303 401 401 401 401

5121 446 421

4311 4371 4311 2811

10.000 20.000 40.000 20.000 80.000 10.000 6.000

30.000 856.000 209.970 30.000 60.000 4.000

9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240 9240

901 1.375.170

4. Decontarea cheltuielilor sim-plu indirecte

921 % 9234 9235

2.811.630 1.020.000 1.719.630

5. Decontarea cheltuielilor du-blu indirecte *

921 9240 1.375.170

6. Înregistrarea producţiei obţi-nute la cost prestabilit

345 711 20.000.000 931 902 20.000.000

7. Înregistrarea decontării chel-tuielilor efective

902 921 19.900.000

8. Înregistrarea diferenţelor de preţ

711 348 100.000 903 902 100.000

* În conformitate cu Reglementările contabile simplificate armonizate cu Directivele europene art. 3.1. lit. a, „cheltuielile generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final” nu se includ în costul de producţie.

2. METODA GLOBALĂ DE CALCULAŢIE

A COSTURILOR DE PRODUCŢIE – VARIANTA DUPLEX Studiul de caz priveşte o societate comercială cu profil industrial care fabrică

un singur sortiment de produs care nu necesită cheltuieli de desfacere. Producţia este realizată în două secţii principale de producţie SI, SII care

folosesc utilităţi tehnologice (apă industrială, energie electrică de joasă tensiune), fiind necesară imputarea (repartizarea) raţională a cheltuielilor generale de administraţie pe sectoarele productive de activitate.

Principalele operaţii economice efectuate pe parcursul unei perioade de gestiune sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Page 80: Sinteza economie

80

Tabelul nr. 1 Principalele operaţii economice

Nr. crt. Operaţia economică Sume

1.

Colectarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele 1.1. Consumul de materii prime la:

– secţia I bază – secţia II bază

1.2. Consumul de materiale auxiliare la secţiile principale de producţie la: – secţia I bază – secţia II bază

la secţiile auxiliare: – centrala de apă (CA) – staţia de transformatoare (ST)

la sectorul administrativ:

3.000.000 2.000.000

1.000.000

500.000

300.000 200.000 100.000

2.

Cheltuielile cu salariile, contribuţiile la asigurările sociale şi protecţia soci-ală 2.1. Salariile muncitorilor din secţiile de bază:

– secţia de bază I – secţia de bază II

2.2. Salariile personalului din secţiile auxiliare: – centrala de apă – staţia de transformatoare

2.3. Salariile personalului tehnic, administrativ şi de conducere al secţiilor: – secţia de bază I – secţia de bază II

2.4. Salariile personalului din sectorul administrativ:

4.000.000 2.500.000

600.000 400.000

650.000 350.000

2.000.000

3.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale 3.1. La secţiile principale de producţie

– secţia de bază I – secţia de bază II

3.2. la secţiile auxiliare: – centrala de apă – CA – staţia de transformatoare – ST

3.3. la sectorul administrativ:

1.500.000 1.000.000

300.000 200.000 500.000

4. Obţinerea produselor finite: 1.000 buc. la preţul de înregistrare (costul pres-tabilit) de 20.000 lei/buc.

20.000.000

5. Livrările reciproce de utilităţi între secţiile auxiliare: 5.1. ST livrează energie electrică la CA 5.2. CA furnizează apă pentru ST

200.000 100.000

6.

Contravaloarea producţiei secţiilor auxiliare livrată la celelalte sectoare de activitate 6.1. Contravaloarea producţiei de apă livrată la secţiile principale de pro-ducţie:

– secţia de bază I – secţia de bază II

la sectorul administrativ: 6.2. Contravaloarea producţiei de energie electrică a staţiei de transfor-matoare livrată la secţiile principale de producţie:

– secţia de bază I – secţia de bază II

la sectorul administrativ:

900.000 350.000

50.000

350.000 250.000 100.000

Page 81: Sinteza economie

81

Pe baza datelor enunţate, se cere: – înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea de gestiune; – calcularea costului producţiei finite; – decontarea consumurilor reciproce dintre secţiile auxiliare; – decontarea producţiei secţiilor auxiliare livrată altor sectoare de activitate; – repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie; – repartizarea cheltuielilor generale de administraţie; – înregistrarea producţiei în curs de execuţie; – înregistrarea producţiei finite la costul efectiv; – înregistrarea diferenţelor (abaterilor) dintre costul efectiv al producţiei

finite obţinute şi costul prestabilit şi costul prestabilit (preţul de înregistrare); – închiderea conturilor contabilităţii de gestiune. Înregistrări contabile 1. Înregistrarea cheltuielilor cu materiile prime şi auxiliare

% = 901 7.100.000 „Decontări interne privind

cheltuielile”

921 5.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază”

921/SI 3.000.000 921/SII 2.000.000

922 500.000 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare”

922/CA 300.000 922/CE 200.000

923 1.500.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie”

923/SI 1.000.000 923/SII 500.000

924 100.000 „Cheltuieli generale de

administraţie”

2. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile, contribuţiile şi protecţia socială

% = 901 10.500.000 „Decontări interne privind

cheltuielile”

921 6.500.000 „Cheltuielile activităţii de

bază”

921/SI 4.000.000 921/SII 2.500.000

Page 82: Sinteza economie

82

922 1.000.000 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare”

922/CA 600.000 922/CE 400.000

923 1.000.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie”

923/SI 650.000 923/SII 350.000

924 2.000.000 „Cheltuieli generale de

administraţie”

3. Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale

% = 901 3.500.000 „Decontări interne privind

cheltuielile”

922 500.000 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare”

922/CA 300.000 922/CE 200.000

923 2.500.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie”

923/SI 1.500.000 923/SII 1.000.000

924 500.000 „Cheltuieli generale de

administraţie”

4. Înregistrarea producţiei finite la costul prestabilit (1.000 buc. × 20.000 lei/buc.)

931 = 902 20.000.000 „Costul producţiei obţinute” „Decontări interne privind

producţia obţinută”

5. Decontarea consumurilor reciproce dintre secţiile auxiliare

5.1. 922/CA = 922/ST 200.000 5.2. 922/ST = 922/CA 100.000

Page 83: Sinteza economie

83

6. Decontarea contravalorii producţiei secţiilor auxiliare livrată către celelalte sectoare de activitate

6.1. Contravaloarea producţiei centralei de apă – CA % = 922 CA 1.300.000 „Cheltuieli activităţi

auxiliare”

923 1.250.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie”

923/SI 900.000 923/SII 350.000

924 50.000 „Cheltuieli generale de

administraţie”

6.2. Contravaloarea producţiei staţiei de transformatoare – ST

% = 922 ST 700.000 „Cheltuielile activităţilor

auxiliare”

923 600.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie”

923/SI 350.000 923/SII 250.000

924 100.000 „Cheltuieli generale de

administraţie”

7. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie

921 = 923 3.425.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli indirecte de

producţie”

921/SI = 923/SI 4.400.000 921/SII = 923/SII 2.450.000

Page 84: Sinteza economie

84

8. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie2

a) Coeficientul de suplimentare KSCg = 000.950.6000.400.11

2.750.000+

= 0,14986376

b) Includerea în costul produselor a cotelor de cheltuieli generale de administraţie

921 = 924 2.750.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli generale de

administraţie”

921/SI 1.707.720 (0,14986 × 11.400.000) 921/SII 1.042.280 (0,14986 × 6.950.000)

9. Înregistrarea costului de producţie efectiv al producţiei în curs de execuţie Producţia în curs de execuţie la finele lunii este de 3.250.000 lei repartizată

astfel: – secţia I 2.750.000 – secţia II 500.000

933 = 921 3.250.000 „Costul producţiei în curs de

execuţie” „Cheltuielile activităţii de

bază”

921/SI 2.750.000 921/SII 500.000

10. Înregistrarea costului efectiv al producţiei:

Secţia Total cheltuieli (costul complet)

Costul efectiv al producţiei în curs de execuţie

Costul efectiv (complet) al producţiei finite

SI 13.107.720 2.750.000 10.357.720 SII 7.992.280 500.000 7.492.280 TOTAL 21.100.000 3.250.000 17.850.000

902 = 921 17.850.000

„Decontări interne privind producţia obţinută”

„Cheltuielile activităţii de bază”

921/SI 10.357.720 921/SII 7.492.280

11. Înregistrarea diferenţelor de preţ

903 = 902 2.150.000 „Decontări interne privind

diferenţele de preţ” „Decontări interne privind

producţia obţinută”

12. Decontarea costului efectiv al producţiei finite obţinute

901 = 931 17.850.000 „Decontări interne privind

cheltuielile” „Costul producţiei obţinute”

2Bazele de repartizare le reprezintă costurile de producţie.

Page 85: Sinteza economie

85

13. Închiderea contului 903 „Decontări interne privind diferenţele de preţ” 931 = 903 2.150.000

„Costul producţiei obţinute” „Decontări interne privind diferenţele de preţ”

14. Decontarea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie

901 = 9333 3.250.000 „Decontări interne” „Costul producţiei în curs de

execuţie”

La începutul perioadei următoare se deschide contul producţiei în curs de

execuţie cu formula contabilă inversă (933 = 901 şi 921 = 933). Reflectarea înregistrărilor contabile cronologice, în formă sistematică, se

prezintă astfel:

FIŞELE DE CONT 901 921 17.850.000 7.100.000 5.000.000 17.850.000 3.250.000 10.500.000 6.500.000 3.250.000 3.500.000 6.850.000 21.100.000 21.100.000 18.350.000 18.350.000

„ Decontări interne privind cheltuielile ” „Cheltuielile activităţii de bază”

921 SI 921 SII 3.000.000 2.750.000 2.000.000 500.000

4.000.000 10.357.720

2.500.000 7.492.280

4.400.000 2.450.000 1.707.720 1.070.735 13.107.720 13.107.720 7.992.280 7.992.280

„ Cheltuielile activităţii de bază” „ Cheltuielile activităţii de bază”

922 922 CA 500.000 200.000 300.000 100.000 1.000.000 100.000 600.000 1.300.000 500.000 1.300.000 300.000 200.000 700.000 200.000 100.000 1.400.000 1.400.000

2.300.000 2.300.000

„Cheltuielile activităţii auxiliare” „Cheltuielile activităţii auxiliare”

3 În altă variantă de înregistrări contabile, conturile 901 „Decontări interne privind cheltuielile” şi 933 „Costul producţiei în curs de execuţie” rămân cu sold creditor şi respectiv debitor, iar în perioada imediat următoare se face: 921 = 933.

Page 86: Sinteza economie

86

922 ST 923 200.000 200.000 1.500.000 6.850.000 400.000 700.000 1.000.000 200.000 2.500.000 100.000 1.250.000 900.000 900.000 600.000 6.850.000 6.850.000

„Cheltuielile activităţii auxiliare” „Cheltuieli indirecte de producţie”

FIŞELE DE CONT 923 SI 923 SII 1.000.000 4.400.000 500.000 2.450.000 650.000 350.000 1.500.000 1.000.000 900.000 350.000 350.000 250.000 4.400.000 4.400.000 2.450.000 2.450.000

„Cheltuieli indirecte de producţie” „Cheltuieli indirecte de producţie”

924 931 100.000 2.750.000 20.000.000 17.850.000

2.000.000

2.150.000

500.000 50.000 100.000 17.850.000 17.850.000 2.750.000 2.750.000 „Cheltuieli generale de administraţie” „Costul producţiei obţinute” 933 902 2.750.000 3.250.000 17.850.000 20.000.000 500.000 2.150.000 3.250.000 3.250.000 17.850.000 17.850.000

„Costul producţiei în curs de execuţie” „Decontări interne privind producţia obţinută”

903 2.150.000 2.150.000

„Decontări interne privind diferenţele de preţ”

Notă: Deoarece modul de organizare a contabilităţii de gestiune este la latitudinea fiecărei unităţi patrimoniale, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare ale acesteia, există mai multe variante posibile de funcţionare a conturilor de gestiune.

Varianta prezentată reprezintă doar una dintre variantele posibile4.

4 Oprea, Călin, op. cit.

Page 87: Sinteza economie

87

3. METODA DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE COMENZI DE FABRICAŢIE

Metoda se aplică de către unităţile industriale din industria constructoare de maşini, din industria electro-tehnică, de reparaţii de maşini şi utilaje cu producţie individuală sau de serie, care, de regulă, la sfârşitul perioadei de gestiune prezintă şi producţie în curs de execuţie, iar în anumite cazuri, şi semifabricate ca elemente asamblabile (piese, agregate şi ansambluri) ale produselor.

Obiectul calculaţiei costurilor în contabilitate îl constituie comanda, în raport de care se colectează cheltuielile directe şi se repartizează cheltuielile indirecte de producţie prin procedeele convenţionale cunoscute. Costul unitar se calculează la terminarea comenzii, prin împărţirea totalului cheltuielilor aferente fiecărei comenzi la cantitatea de produse finite din comanda respectivă.

Metoda pe comenzi se poate aplica în două variante, varianta „fără semifabricate”, în cazul producţiei individuale, şi varianta „cu semifabricate” în cazul producţiei de serie, unde se poate aplica însă şi varianta „fără semifabricate”. Costurile unitare au la bază următoarele relaţii:

Varianta „fără semifabricate” Varianta „cu semifabricate”

Q

)CHCH(C

K

S

M

YINDY

N

XDX

US∑ ∑+∑

= = ==1 11 Q

a)CHCH(P)qC(C

M

YINDY

N

XDX

K

PU

US

×∑+∑+××∑= === 111

în care: CU – costul unitar; CHDX – cheltuielile directe; CHINDX – cheltuielile indirecte; Q – cantitatea de produse finite obţinute; X şi Z – articolele de calculaţie; S – secţiile de producţie.

în care: q – consumul specific; p – piese, repere, subansamble sau semifabri-cate; a – asamblare, restul notaţiilor fiind aceleaşi. Înregistrările contabile ale metodei pe comenzi sunt asemănătoare metodei globale.

4. STUDIU DE CAZ PRIVIND METODA DE CALCULAŢIE

A COSTURILOR PE COMENZI DE FABRICAŢIE Studiul de caz priveşte o societate comercială cu profil industrial de

fabricare a mobilei pentru export care realizează serii mici de produse în două sortimente, canapele (A) şi fotolii (B) fără semifabricate şi care nu necesită cheltuieli de desfacere.

Obiectul calculaţiei costurilor în contabilitatea de gestiune îl constituie comanda în raport de care se colectează cheltuielile directe şi se repartizează cheltuielile indirecte de producţie prin procedee convenţionale de imputare5.

Antecalculaţia costului unitar pe elementele primare de cheltuieli, pentru cele două produse este redată de tabelul nr. 1.

Comanda beneficiarului este de 200 bucăţi pentru produsele A şi de 200 bucăţi pentru produsele B. Produsele sunt evaluate la cost standard (antecalculat), iar producţia în curs de execuţie este inexistentă.

Se cere: – înregistrarea în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor aferente celor două

sortimente de produse lansate pe comenzi;

5 Oprea, Călin, op. cit.

Page 88: Sinteza economie

88

– repartizarea cheltuielilor indirecte pe cele două comenzi în funcţie de ponderea elementelor de cheltuieli unitare în totalul cheltuielilor antecalculate;

– înregistrarea producţiei obţinute şi decontarea cheltuielilor de producţie în contabilitatea de gestiune;

– calculul costului unitar efectiv pentru cele două produse. Tabelul nr. 1

Antecalculaţia costului unitar pe elemente primare de cheltuieli Produsul A Produsul B Denumire cost unitar % cost unitar %

Materii prime şi materiale 1.400.000 38,25 600.000 35,12 Combustibil, apă, energie 140.000 3,83 72.000 4,22 Amortizarea imobilizărilor corporale 300.000 8,20 160.000 9,36

Lucrări şi servicii executate de terţi 100.000 2,73 80.000 4,68

Salariile personalului 1.200.000 32,78 520.000 30,44 Contribuţia la asigurările sociale şi protecţia socială 360.000 9,84 156.000 9,13

Alte cheltuieli 160.000 4,37 120.000 7,05 Total cost unitar 3.660.000 100 1.708.000 100

Lansarea în fabricaţie a celor două sortimente de produse a ocazionat urmă-

toarele cheltuieli: Tabelul nr. 2

Cheltuielile cu fabricaţia celor două sortimente de produse Produsele Denumire A B

Cheltuieli totale

Materii prime şi materiale 411.200.000 90.800.000 502.000.000 Combustibil, apă, energie 41.361.000 Amortizarea imobilizărilor 150.400.000 Lucrări şi servicii executate de terţi 50.800.000 Salarii personal direct productiv 251.200.000 48.800.000 300.000.000 Salarii personal indirect productiv de secţie

40.000.000

Salarii personal de conducere şi admi-nistraţie al întreprinderii

20.000.000

Contribuţia la asigurările sociale şi pro-tecţia socială6,.din care: – personal direct productiv – indirect productiv de secţie – de conducere şi administraţie

75.360.000

14.640.000

108.000.000

90.000.000 12.000.000 6.000.000

Alte cheltuieli 104.000.000 TOTAL CHELTUIELI 737.760.000 154.240.000 1.316.561.000

Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a operaţiilor economice oca-zionate de obţinerea celor două produse lansate în fabricaţie pe comenzi.

6 S-a considerat un procent global de 30%. Din ianuarie 2004, contribuţiile sociale pentru grupa a III-a de muncă sunt: CAS (asigurări sociale) – 22%, CASS (asigurări sociale de sănătate) – 7%, CASJ (asigurări de şomaj) – 3%, CAMBP (asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale) – 0,5%.

Page 89: Sinteza economie

89

1. Înregistrarea materiilor prime şi materialelor preluate din contabilitatea financiară în baza „Situaţiei de repartizare a consumurilor de materiale”.

921 = 901 502.000.000 lei „Cheltuielile activităţii de

bază” „Decontări interne privind

cheltuielile”

921/A 411.200.000 921/B 90.800.000

2. Colectarea consumului de combustibil, energie şi apă pe cele două produse

lansate pe comenzi, în funcţie de mărimea antecalculată a acestor cheltuieli. 2.1. Înregistrarea cheltuielilor cu combustibilul, apa, energia:

923 = 901 41.361.000 lei „Cheltuieli indirecte de

producţie” „Decontări interne privind

cheltuielile”

2.2. Repartizarea pe comenzi, respectiv pe produse în funcţie de mărimea

antecalculată a cheltuielilor:

Denumire Comanda A Comanda B TOTAL Cheltuieli unitare antecalculate 140.000 72.000 212.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor unitare antecalculate 66,04% 33,96% 100%

Cheltuieli efective înregistrate 41.361.000 Repartizarea cheltuielilor efective pe comenzi (procentual) 27.314.804 14.046.196 41.361.000

2.3. Înregistrarea repartizării cheltuielilor cu combustibilul, energia, apa:

921 = 923 41.361.000 lei „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli indirecte de

producţie”

921/A 27.314.804 921/B 14.046.196

3. Colectarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale din

contabilitatea financiară şi repartizarea lor asupra celor două comenzi lansate pe baza „Situaţie de calcul şi repartizare a amortizării imobilizărilor corporale”.

3.1. Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale: 923 = 901 150.400.000 lei

„Cheltuieli indirecte de producţie”

„Decontări interne privind cheltuielile”

Page 90: Sinteza economie

90

3.2. Repartizarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale pe cele două comenzi de fabricaţie:

Denumire Comanda A Comanda B TOTAL Cheltuieli unitare antecalculate 300.000 160.000 460.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor 65,22% 34,78% 100% Cheltuieli efective înregistrate 150.400.000 Repartizarea cheltuielilor efective pe comenzi (procentual) 98.090.880 52.309.120 150.400.000

3.3. Înregistrarea repartizării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor:

921 = 923 150.400.000 lei „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli indirecte de

producţie”

921/A 98.090.880 921/B 52.309.120

4. Colectarea şi repartizarea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile prestate

de terţi din contabilitatea financiară. 4.1. Înregistrarea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile prestate de terţi:

923 = 901 50.800.000 lei „Cheltuieli indirecte de

producţie” „Decontări interne privind

cheltuielile”

4.2. Repartizarea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi pe

cele două comenzi lansate, în funcţie de nivelul antecalculat al acestora:

Comanda Denumire A B Total

Cheltuieli unitare antecalculate 100.000 80.000 180.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor 55,56% 44,44% 100% Cheltuieli efective înregistrate 50.800.000 Repartizarea cheltuielilor efective pe comenzi (procentual) 28.224.480 22.575.520 50.800.000

4.3. Înregistrarea repartizării cheltuielilor cu lucrările şi serviciile pe baza

„Situaţiei de calcul şi repartizare a lucrărilor şi serviciilor executate de terţi”: 921 = 923 50.800.000

„Cheltuielile activităţii de bază”

„Cheltuieli indirecte de producţie”

921/A 28.224.480 921/B 22.575.520

Page 91: Sinteza economie

91

5. Colectarea din contabilitatea financiară a cheltuielilor cu salariile şi repartizarea lor pe comenzi în baza „Situaţiei de repartizare a salariilor, contribuţiei la asigurările şi protecţia socială”.

5.1. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile: a) cheltuielile cu salariile personalului direct productiv:

921 = 901 300.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Decontări interne privind

cheltuielile”

921/A 251.200.000 921/B 48.800.000

b) cheltuielile cu salariile personalului indirect productiv al secţiei:

923 = 901 40.000.000 „Cheltuieli indirecte de

producţie” „Decontări interne privind

cheltuielile”

c) cheltuielile cu salariile personalului de conducere şi administraţie:

924 = 901 20.000.000 „Cheltuieli generale de

administraţie” „Decontări interne privind

cheltuielile”

5.2. Repartizarea salariilor indirecte pe cele două comenzi în funcţie de

mărimea cheltuielilor cu salariile antecalculate: a) repartizarea pe comenzi a salariilor personalului indirect productiv al

secţiei:

Comanda Denumire A B Total

Cheltuieli unitare antecalculate 1.200.000 520.000 1.720.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor în totalul cheltuielilor 69,77% 30,23% 100%

Cheltuieli efective înregistrate 40.000.000 Repartizarea cheltuielilor efective pe comenzi (procentual) 27.908.000 12.092.000 40.000.000

b) repartizarea pe comenzi a salariilor personalului de conducere şi administraţie:

Comanda Denumire A B Total

Cheltuieli unitare antecalculate 1.200.000 520.000 1.720.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor 69,77% 30,23% 100% Cheltuieli efective înregistrate 20.000.000 Repartizarea cheltuielilor efective pe comenzi (procentual) 13.954.000 6.046.000 20.000.000

Page 92: Sinteza economie

92

5.3. Înregistrarea repartizării pe comenzi de fabricaţie: a) a cheltuielilor cu salariile personalului indirect productiv de secţie:

921 = 923 40.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli indirecte de

producţie”

921/A 27.908.000 921/B 12.092.000

b) a cheltuielilor cu salariile personalului de conducere şi administraţie:

921 = 924 20.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli generale de

administraţie”

921/A 13.954.000 921/B 6.046.000

6. Colectarea din contabilitatea financiară în contabilitatea de gestiune a

cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială. 6.1. Înregistrarea lor în contabilitatea de gestiune: a) a cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială aferente salariilor persona-

lului direct productiv: 921 = 901 90.000.000

„Cheltuielile activităţii de bază”

„Decontări interne privind cheltuielile”

921/A 75.360.000 921/B 14.640.000 b) a cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială aferente salariilor persona-

lului indirect productiv de secţie: 923 = 901 12.000.000

„Cheltuieli indirecte de producţie”

„Decontări interne privind cheltuielile”

c) a cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială aferente salariilor persona-

lului de conducere şi administraţie: 924 = 901 6.000.000

„Cheltuieli generale de administraţie”

„Decontări interne privind cheltuielile”

Page 93: Sinteza economie

93

6.2. Repartizarea pe comenzi a cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială aferente salariilor personalului pe baza „Situaţiei de repartizare a salariilor, contribuţiei la asigurările şi protecţia socială”:

Comanda Denumire A B Total

Cheltuieli unitare antecalculate 360.000 156.000 516.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor în totalul cheltuielilor 69,77% 30,23% 100%

Repartizarea cheltuielilor efective cu contribuţia şi protecţia socială aferente personalului indirect productiv de secţie

8.372.400 3.627.600 12.000.000

Repartizarea cheltuielilor efective cu contribuţia şi protecţia socială aferente personalului de con-ducere şi de administraţie

4.186.200 1.813.800 6.000.000

6.3. Înregistrarea pe comenzi a cheltuielilor cu contribuţia şi protecţia socială

aferente salariilor personalului: a) aferente personalului indirect productiv de secţie:

921 = 923 12.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli indirecte de

producţie”

921/A 8.372.400 921/B 3.627.600

b) aferente personalului de conducere şi administraţie:

921 = 924 6.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli generale de

administraţie”

921/A 4.186.200 921/B 1.813.800

7. Colectarea şi repartizarea pe comenzi a „altor cheltuieli”. 7.1. Înregistrarea în contabilitatea de gestiune a „altor cheltuieli “ preluate din

contabilitatea financiară pe baza „Situaţiei de calcul şi repartizare a altor cheltuieli”:

924 = 901 104.000.000 „Cheltuieli generale de

administraţie” „Decontări interne privind

cheltuielile”

Page 94: Sinteza economie

94

7.2. Repartizarea pe comenzi a „altor cheltuieli” în funcţie de cheltuielile uni-tare antecalculate:

Comanda Denumire A B Total

Cheltuieli unitare antecalculate 160.000 120.000 280.000 Ponderea procentuală a cheltuielilor în totalul cheltuielilor 57,14% 42,86% 100%

Cheltuieli efective înregistrate 104.000.000 Repartizarea pe comenzi 59.425.600 44.574.400 104.000.000

7.3. Înregistrarea repartizării „altor cheltuieli”:

921 = 924 104.000.000 „Cheltuielile activităţii de

bază” „Cheltuieli generale

de administraţie”

921/A 59.425.600 921/B 44.574.400

8. Înregistrarea producţiei obţinute la cost standard pe baza „Centralizato-

rului notelor de predare-primire”. 931 = 902 1.073.600.000

„Costul producţiei obţinute” „Decontări interne privind producţia obţinută”

931/A (200 × 3.660.000) 902/A 732.000.000 931/B (200 × 1.708.000) 902/B 341.600.000

9. Înregistrarea producţiei obţinute la cost efectiv pe baza soldurilor

conturilor 921 A şi B înainte de închidere7. 902 = 921 1.316.561.000

„Decontări interne privind producţia obţinută”

„Cheltuielile activităţii de bază”

902/A 921/A 1.005.236.364 902/B 921/B 311.324.636

10. Înregistrarea diferenţelor de preţ pe baza soldurilor conturilor 902 A şi

B înainte de închidere. 903 = 902 242.961.000

„Decontări interne privind diferenţele de preţ”

„Decontări interne privind producţia obţinută”

903/A 902/A 273.236.364 903/B 902/B 30.275.364

7A se vedea fişa de cont respectivă.

Page 95: Sinteza economie

95

11. Închiderea conturilor care prezintă sold. 901 = % 1.316.561.000

„Decontări interne privind cheltuielile”

931 „Costul producţiei

obţinute”

1.073.600.000

903 242.961.000 „Decontări interne privind

diferenţele de preţ”

FIŞELE DE CONT 921 A 921 B

411.200.000 1.005.236.364 90.800.000 311.324.636 27.314.804 14.046.196 98.090.880 52.309.120 28.224.480 22.575.520

251.200.000 48.800.000 27.908.000 12.092.000 13.954.000 6.046.000 75.360.000 14.640.000 8.372.400 3.627.600 4.186.200 1.813.800

59.425.600 44.574.400

1.005.236.364 1.005.236.364 311.324.636 311.324.636

„Cheltuielile activităţii de bază” „Cheltuielile activităţii de bază”

Costul unitar al produsului „canapea”:

1.005.236.364 : 200 = 5.026.182

Costul unitar al produsului „fotoliu”:

311.324.636 : 200 = 1.556.624 902 A 902 B

1.005.236.364 732.000.000 311.324.636 341.600.000 273.236.364 30.275.364

1.005.236.364 1.005.236.364 311.324.636 311.324.636

„Decontări interne privind

producţia obţinută” „Decontări interne privind

producţia obţinută”

Page 96: Sinteza economie

96

5. METODA STANDARD COST Conceptul de bază al metodei Standard Cost constă în stabilirea cu anticipaţie

a costurilor directe de producţie (materiale, manoperă etc.) care sunt denumite „standarde” şi a costurilor indirecte (costuri comune ale secţiilor, costurile generale ale întreprinderii şi cheltuieli de desfacere), denumite „bugete de costuri”. Acestea însumate formează etaloanele de măsură şi de comparaţie cu costurile efective de producţie. Astfel, costurile standard devin costuri stabilite în prealabil pe baze ştiinţifice, în funcţie de condiţiile impuse proceselor de producţie.

Structura tipică a unui cost total de producţie (absorbant), calculat după metoda costurilor standard cuprinde, de regulă, trei articole principale ale calculaţiei:

– materiale; – manoperă; – costuri de regie. Diferenţele în plus sau în minus, la cele trei articole de calculaţiei, între

cheltuielile efective şi cele standard sunt considerate abateri de la condiţiile normale de fabricaţie. Aplicarea metodei constă în:

1) calculul costurilor standard pe produs; 2) organizarea sistemului de calcul şi evidenţă a abaterilor de la costurile

standard; 3) urmărirea costurilor de producţie potrivit cerinţelor metodei Standard Cost. Abaterile de la costurile standard pentru materiale Sunt două feluri de abateri, şi anume, abateri de cantitate sau din consum şi

abateri din diferenţe de preţ. Abaterile de la consumurile standard pentru materii prime şi materiale se

determină pe baza: 1) documentaţiei de eliberare, cu relaţia:

A CM = ∆CM × PS unde: A CM = valoarea abaterilor din consum; ∆CM = abaterea cantitativă;

PS = preţul de aprovizionare standard; 2) procedeul debitării cantităţilor de materiale necesare înainte de a fi

consumate: A CM = (CE - CS) ×PS ×Q unde: Q = cantitatea de produse fabricată; CS = consumul cantitativ standard

pe produs; CE = consumul cantitativ efectiv pe produs; 3) inventarierea zilnică sau la intervale scurte de timp a materialelor rămase

neconsumate la locurile de muncă din secţii şi stabilirea pe această bază a consumurilor efective, care se compară cu cele standard.

Abaterile din diferenţa de preţ la materiale se pot calcula în două variante: 1) în funcţie de materialele aprovizionate:

A PM = (PE - PS) ×CJ unde: A PM = abaterea din diferenţă de preţ la materiale; PE = preţ unitar efectiv;

PS = preţ unitar standard; CJ = cantitatea de materiale aprovizionată; 2) în funcţie de materialele consumate:

∆PM = (PE - PS) ×CE ×Q

Page 97: Sinteza economie

97

Abaterile de la costurile standard pentru manoperă: 1) abateri de la modul de utilizare a orelor productive (de timp): A T = (tE - tS) ×TSS × Q 2) abateri de la tariful de salarizare standard (de tarif): A T = (TSE - TSS) × tE × Q unde: A T = abaterea de la eficienţa muncii; tE = timpul efectiv; tS = timpul

standard; TSS = tariful de salarizare standard; Q = cantitatea de produse fabricată; TSE = tariful de salarizare efectiv.

Abaterile de la costurile de regie standard: 1) abateri de la bugetul de cheltuieli; 2) abateri de la capacitatea de producţie; 3) abateri de randament.

6. METODA DIRECT COSTING DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE PRODUCŢIE

Conform organizării contabilităţii de gestiune, cheltuielile directe şi indirecte se pot grupa, în funcţie de dependenţa lor faţă de volumul producţiei, în cheltuieli variabile (costuri proporţionale sau operaţionale – CV) şi cheltuieli fixe (costuri constante – de structură sau ale perioadei – CF) ceea ce conduce la relaţia: (1) C(T) = CV + CF, (costurile totale sunt egale cu suma costurilor variabile şi fixe). Pentru calculul costurilor unitare se utilizează procedeul diviziunii simple, respectiv costul se raportează la producţia fabricată (Q):

( )QC

QC

QC2 FVT +=

( ) C C C3 FUVUU(T) +=

Pot fi scrise, de asemenea, următoarele relaţii: (4) D = CA = V = Q × PV (desfacerea, cifra de afaceri sau veniturile din

vânzări, reprezintă produsul dintre cantitatea fabricată şi vândută şi preţul de vânzare unitar);

(5) CV = Q × CVU (costul variabil este egal cu produsul dintre cantitatea de produse fabricată şi vândută şi costul variabil unitar – pe unitate de produs);

(6) PR = CA - CT (profitul reprezintă diferenţa între veniturile din vânzări sau cifra de afaceri şi costurile efectuate). Înlocuind în această relaţie, CA din relaţia (4) şi CT din relaţia (1) se obţine: PR = Q × PV - Q × CVU - CF, din care se determină cantitatea de produse fabricată şi vândută care realizează profitul PR, (7).

( )BUC

RPFC

VUCVPRPFC

Q7+

=−

+=

( ) RPFCBUCQBC8 +=×=

Page 98: Sinteza economie

98

( )BUCFC

EQ9 =

( )FCBC

EQQ10 ×=

Expresia (PV – CVU) se numeşte contribuţie brută unitară CBU sau marjă brută unitară pe costuri variabile. Relaţiile care leagă marja brută unitară de marja brută unitară pe costuri variabile (CBU) sunt:

PV = CU + MBU sau PV = CVU + CFU + MBU sau PV - CVU = CBU = CFU + MBU, care multiplicată cu Q conduce la relaţia: CB = CF + Q×MBU = CF + PR. Dacă în relaţia (7) facem ca profitul să fie nul (PR = 0), se obţine cantitatea minim fabricată QE (9), care prin vânzare acoperă costurile, deci: cantitatea de produse (sau producţia) care trebuie fabricată şi vândută astfel ca întreprinderea să-şi acopere toate cheltuielile fără a obţine profit, se numeşte punct de echilibru, prag de rentabilitate sau punct critic. Înlocuind relaţia (8) în (9) se obţine (10) care leagă cantitatea fabricată peste punctul de echilibru de cantitatea fabricată la punctul de echilibru. Grafic, într-un sistem de coordonate, costuri, venituri (C – axa y) cantităţi (Q – axa x), punctul de echilibru apare ca intersecţie a dreptei costurilor C(T) = CVU × Q + CF (y = m1 x + n) cu dreapta cifrei de afaceri (venituri din vânzări) CA = PV × Q (y = m2 x); CVU (m1), PV (m2), fiind respectiv pantele dreptelor, iar CF ordonata la origine (n). Locul de intersecţie reprezintă punctul unde costurile sunt egale cu veniturile, respectiv locul în care profitul este nul (punct de echilibru).

INDICATORI DERIVAŢI DIN METODA DIRECT COSTING • Factorul de acoperire (FA) reprezintă raportul dintre contribuţia brută

(totală) a uni produs şi cifra de afaceri a produsului. Este un indicator care exprimă procentual participarea fiecărui produs (lot) la acoperirea costurilor fixe şi la obţinerea profitului, astfel:

( ) ( )AE

F

V

VUV

V

VUV

A

VA

A

FR

A

BA C

CP

CPPQ

CPQC

CCC

CPCCF =

−=

×−×

=−

=+

==11

Punctul de echilibru (Costuri = venituri din vânzări, cifră de afaceri)

CB

Q1 <O < Q2

C, CA

CF

Dreapta costurilor C(T) = CVU × Q + CF (deplasată faţă de O cu costurile fixe CF)

QE

Q

CF

CE Dreapta vânzărilor

CA = PV× Q (trece prin origine)

Zona profiturilor

CA

CV

Profit

PierdereZona pierderilor

CAE

CF

Page 99: Sinteza economie

99

• Coeficientul de siguranţă dinamic (CS) Este un indicator care ilustrează procentual (relativ) cu cât poate scădea cifra de

afaceri (vânzările) astfel ca aceasta (şi producţia) să ajungă la pragul de rentabilitate:

( )B

R

B

FE

A

AE

A

AEAS C

PCC

QQ

CC

CCCC =−=−=−=

−= 11112

• Intervalul de siguranţă (IS) reprezintă scăderea cifrei de afaceri (CA) în valori absolute, astfel ca aceasta să ajungă la punctul critic (CAE), respectiv coefi-cientul de siguranţă dinamic în valori absolute (numărătorul CS): (12) IS = CA – CAE

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Ce sunt, de regulă, cheltuielile fixe? 2. Ce se înregistrează în debitul contului 924 „Cheltuieli generale de

administraţie”? 3. Ce sunt, de regulă, cheltuielile variabile? 4. Ce se înregistrează în debitul contului 925 „Cheltuieli de desfacere”? 5. Ce ilustrează relaţia de calcul: VUVBU ChPC −= , în care PV reprezintă

preţul de vânzare, şi ChVU reprezintă cheltuielile variabile unitare? 6. Cărui procedeu serveşte raţionamentul „producţia fiecărei secţii evaluată în

funcţie de costul său unitar este egală cu cheltuielile iniţiale ale secţiei producătoare, la care se adăugă prestaţiile primite de la celelalte secţii evaluate în funcţie de costul lor unitar”?

7. Ce ilustrează relaţia de calcul: CA – CAE , în care CA reprezintă cifra de afaceri, CAE reprezintă cifra de afaceri la pragul de rentabilitate?

8. Cărui procedeu serveşte formula contabilă: 922 CT = 922 ST?

9. Ce ilustrează relaţia de calcul: A

AEA

CCC −

, în care CA reprezintă cifra de

afaceri, CAE reprezintă cifra de afaceri la pragul de rentabilitate?

10. Ce procedeu ilustrează relaţia de calcul: jsjj

INDJ BKB

BCh

Cota ×=×=∑

. ?

11. Ce procedeu ilustrează relaţia de calcul a costului de producţie al unui obiect de calculaţie J (Produs, Lucrare, Serviciu): ( ) ( )JChC iSLPPJ ∑ ==,, .

( ) ( ) iChJăiCh PRODINDJDIR ∑∑ + ... .cot. , în care „i” sunt articole de calculaţie (exemplu: materii prime şi materiale, salarii, amortizări ş.a.)?

12. Ce ilustrează relaţia de calcul: BU

RF

VUV

RF

CPC

ChPPCQ +

=−

+= , în care PR

reprezintă profitul, PV este preţul de vânzare, CF sunt costurile fixe şi ChVU sunt cheltuielile variabile unitare?

13. Ce procedeu ilustrează relaţia de calcul:

jINDj

jINDJ GCh

B

BChCota ×=×=

∑. ?

Page 100: Sinteza economie

100

14. Ce cost ilustrează relaţia de calcul: ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−×=

n

r

NNC 1 S FA , în care CF sunt

costurile fixe; Nr este nivelul real (realizat) al activităţii; Nn este nivelul normal (planificat) al activităţii?

15. Ce metodă ilustrează relaţia de calcul a costului unitar de producţie al unei comenzi:

Q

aCHCHqCC

M

YINDY

N

XDXP

K

PU

US

×++×=

∑∑∑===

)()(111 , în care: CU reprezintă costul

unitar; CHDX reprezintă cheltuielile directe; CHINDX reprezintă cheltuielile indirecte; Q reprezintă cantitatea de produse finite obţinută; X şi Y reprezintă articolele de calculaţie; S reprezintă secţiile de producţie; q reprezintă consumul specific; P reprezintă piese, repere, subansamble sau semifabricate; a reprezintă operaţii de asamblare?

TESTE GRILĂ (Modele)

Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examene Test de tipul – alegere multiplă (Multiple Choice): 1. Care dintre următorii indicatori nu este specific metodei Direct Costing?

a) pragul de rentabilitate; b) intervalul de siguranţă; c) factorul de acoperire; d) costul subactivităţii; e) coeficientul de siguranţă dinamic.

Test de tipul – corespondenţă (Matching): 2. Sunt date următoarele procedee, metode şi trăsături definitorii ale acestora

din contabilitatea de gestiune: 1 Procedeul

suplimentării A Consideră întreprinderea ca un ansamblu de centre de

producţie pentru care se determină costul pe oră / maşină aferent.

2 Procedeul celor mai mici pătrate

B Utilizează clasificarea cheltuielilor în funcţie de comportamentul lor faţă de volumul fizic al producţiei în cheltuieli variabile şi cheltuieli convenţional constante.

3 Procedeul reiterării C Structura costului de producţie conţine trei articole principale de calculaţie: materiale, manoperă, costuri de regie.

4 Procedeul diviziunii simple

D Repartizarea cheltuielilor indirecte.

5 Procedeul restului E Se aplică la fabricaţia unui singur sortiment de produse care nu prezintă producţie în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.

Page 101: Sinteza economie

101

6 Metoda globală de calculaţie a costurilor

F Deducerea valorii produselor secundare.

7 Metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi

G Evaluarea şi calcularea costurilor privind producţia de fabricaţie interdependentă.

8 Metoda Standard Cost H Se aplică la fabricaţia individuală sau de serie care prezintă producţie în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.

9 Metoda Direct Costing I Delimitarea cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe. 10 Metoda T.H.M. J Calculul costului pe unitatea de produs.

Să se stabilească trăsătura caracteristică corectă a fiecărui procedeu (metodă). Test de tipul – răspuns numeric (Numeric Response): 3. Ponderea cheltuielilor variabile în costul unui produs este de 80%.

Cantitatea fabricată creşte cu 25%. Costul produsului se modifică cu:

Explicaţie: CU1 - CU0 = CVU1 + CFU1 - CVU0 - CFU0 = CFU1 - CFU0 = 1

1

QCF - 0,2 × CU0 =

0

0

25,1 QCF

×- 0,2 × CU0 =

25,10FUC - 0,2 × CU0 =

25,12,0 0UC× - 0,2 × CU0 = 0,2 × CU0 ×

25,125,11− ;

şi în final: 04,025,1

25,02,0

0

01 −=×

−=−

U

UU

CCC = - 4,0 %

Notă: Costul unitar CU scade (–) întotdeauna cu creşterea producţie Q datorită costurilor fixe CF care se împart la o producţie mai mare în timp ce CVU rămâne constant.

Indice 0 (înainte de creştere) Indice 1 (după creştere)

1 C = CV + CF (Costurile se împart la Q)

2 0

0

0

0

0

0

QC

QC

QC FV +=

1

1

1

1

1

1

QC

QC

QC FV +=

3 CU0 = CVU0 + CFU0 CU1 = CVU1 + CFU1 4 CVU0 CVU1 = CVU0 5 CF0 CF1 = CF0 6 CVU0 = 80 % CU0 CVU1 = 80 % CU0 7 CFU0 = 20 % CU0 8 Q0 Q1 =125 % Q0

4. Metoda de calculaţie a costurilor de producţie Direct Costing este

cunoscută şi sub denumirea de metoda costurilor ______________________. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 5. Contabilitatea de gestiune se organizează de către administratorul

persoanei juridice fie utilizând conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu ajutorul evidenţei tehnico-operative proprii.

Page 102: Sinteza economie

102

Test de tipul – Da/Nu(Yes/No): 6. Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit

obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. d; 2. 1=D; 2=I; 3=G; 4=J; 5=F; 6=E; 7=H; 8=C; 9=B; 10=A; 3. -4,0%;

4. variabile; 5. Adevărat (True); 6. Nu (No).

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Băluţă, Aurelian-Virgil, Lucian, Popescu, Metode de calculaţie şi analiză a costurilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.

2. Călin, Oprea, Gheorghe Cârstea, Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, Editura Atlas Press 2003, Bucureşti, p. 90-155.

3. Popescu, Lucian, Cost versus preţ în contabilizarea producţiei finite, în „Tribuna Economică”, nr. 6/februarie, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p. 35-38; 43-44,

4. Popescu, Lucian, Full cost versus direct costing în contabilitatea românească, în „Gestiunea şi contabilitatea firmei”, nr.5/mai, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p. 18-29.

5. Popescu, Lucian, Modele integrate de înregistrări contabile, în „Gestiunea şi contabilitatea firmei”, nr. 7/iulie, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p. 54-64.

*** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 48, 14 ianuarie 2005.

*** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, în „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 23, 12 ianuarie 2004.

*** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţională, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 85/20 februarie 2001.

Page 103: Sinteza economie

103

INFORMATICĂ DE GESTIUNE (PSI) (1)

Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

OBIECTIVE Cursul îşi propune să asigure însuşirea, de către studenţi, a conceptelor de

bază privind conceperea, realizarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice în domeniul contabilităţii, finanţelor, asigurărilor, băncilor şi burselor de valori, necesare procesului de formare profesională a viitorilor economişti, pentru activităţile specifice sistemului financiar-contabil. Problemele teoretice şi aplicative sunt astfel sistematizate, încât să asigure însuşirea raţională şi formarea unei gândiri informatice a studentului.

Prima parte a cursului conţine introducerea conceptelor de operare specifice proiectării sistemelor informatice de gestiune, prezentarea metodelor de proiectare specifice acestor sisteme informatice, modelarea abstractă a realităţii de informatizat şi proiectarea sistemică a sistemului informatic de gestiune.

Partea a doua a cursului prezintă restricţiile de integritate, modelarea logică a datelor şi modelarea conceptuală a prelucrărilor.

CONCEPTE-CHEIE: sistem economic; sistem informaţional; sistem

informatic; sistem informatic de gestiune; intrările unui sistem informatic; prelucrările unui sistem informatic; ieşirile unui sistem informatic; metodă de proiectare a unui sistem informatic; model abstract de reprezentare; domeniu de gestiune; domeniu de activitate; bază de date; sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD); document primar de evidenţă şi control; realitate de modelat; modelul MERISE; limbaj unificat de modelare (UML); model conceptual al datelor (MCD); model logic al datelor (MLD); model fizic al datelor (MFD); model conceptual al prelucrărilor (MCP); model logic al prelucrărilor (MLP); model fizic al prelucrărilor (MFP); entitate; entitate tip; atribut; atribut tip; asociere; asociere tip; cardinalitate.

INTRODUCERE

Informatica este ştiinţa prelucrării automate a datelor, instrument al conducerii. Informatica de gestiune este ştiinţa prelucrării automate a datelor de

evidenţă şi control vehiculate în cadrul unui Organism Economic (OE). Conceptele de bază cu care operează informatica sunt: 1) informaţia (cunoştinţa = informaţia, după momentul aflării ei): reflectarea

în conştiinţa noastră a elementelor lumii reale, înconjurătoare; informaţia este: sursa de date supuse prelucrărilor, pe de o parte; interpretarea rezultatelor obţinute prin prelucrarea datelor, pe de altă parte;

2) informaţia de tip dată = data este informaţia (cunoştinţa) înregistrată, respectiv: reprezentarea scrisă şi/sau grafică a informaţiei obţinute din lumea înconjurătoare; materia primă din care se obţine, prin prelucrare şi interpretarea rezultatelor acesteia, altă informaţie.

Page 104: Sinteza economie

104

Prelucrarea datelor reprezintă procesul de transformare a datelor în alte date care, prin interpretare, devin informaţii ce stau la baza deciziilor. Prelucrarea datelor folosind tehnica de calcul este cunoscută sub numele de prelucrarea automată a datelor.

Etapele procesului de prelucrare automată a datelor sunt: − culegerea şi înregistrarea primară a datelor, pe documente primare de

evidenţă şi control; această etapă este realizată, de către personalul operativ, la locul de producere a datelor, acolo unde se desfăşoară acţiunile (secţia de producţie, serviciul aprovizionare/desfacere etc.);

− culegerea sau introducerea datelor de prelucrat, de pe documentele primare de evidenţă şi control, în Baze de Date – BD, în vederea memorării acestora pe suport magnetic (tip HardDisk, FloppyDisk, CD-ROM etc.) şi prelucrării lor folosind tehnica de calcul; această etapă este realizată de operatorul sistemului de calcul;

− prelucrarea propriu-zisă a datelor, exploatarea BD; este etapa realizată complet automat, de sistemul de calcul şi de programul de aplicaţie, la comanda operatorului sistemului de calcul;

− transmiterea datelor rezultate în urma prelucrărilor către utilizatori: sub formă de mesaje afişate pe monitorul sistemului de calcul; sub formă de situaţii (liste, tabele, grafice etc.) listate la imprimantă;

− stocarea (memorarea) şi arhivarea datelor: prin menţinerea lor în baza de date, pe sistemul de calcul, cât timp se consideră utile; prin transferarea lor, sub forma unor fişiere de arhivă, pe suport magnetic extern şi crearea unor biblioteci de date.

Volumul datelor de evidenţă şi control vehiculate în cadrul unui organism economic fiind mare, de regulă proporţional cu volumul de activitate al acestuia, prelucrarea automată a datelor este foarte importantă în aflarea rapidă a rezultatelor, informaţiile obţinute prin interpretarea acestora putând fundamenta decizii de importanţă majoră pe care factorii de conducere trebuie să le ia de urgenţă.

Întrucât prelucrarea automată a datelor se realizează cu ajutorul sistemelor informatice, metodele şi tehnicile de Proiectare a Sistemelor Informatice – PSI, în vederea realizării şi implementării acestora, în concordanţă cu necesităţile şi particularităţile unui organism economic, trebuie cunoscute nu numai de specialişti, ci şi de toţi economiştii, întrucât:

− cei care trebuie să organizeze evidenţa şi să prelucreze datele cu caracter economic (volume mari de date de acelaşi fel, asupra cărora se aplică operaţii aritmetice şi logice simple) cu scopul de a prezenta superiorilor situaţiile, listele sau rapoartele solicitate, îşi uşurează munca, dacă îşi creează un Sistem Informatic de Gestiune – SIG simplu, folosind un calculator şi un software pentru dezvoltare de aplicaţii de tipul Sistem de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD accesibil tuturor, cum este Microsoft Access;

− managerii şi factorii de decizie trebuie să ştie ce să ceară subalternilor sau specialiştilor în domeniu, pentru organizarea şi gestionarea eficientă a activităţilor pe care le coordonează, în vederea realizării obiectivului propus, folosind avantajele oferite de tehnologia informaţiei;

− la momentul actual, organele de control, administraţiile financiare locale şi centrale, institutele de statistică şi analiză economică solicită tuturor organismelor

Page 105: Sinteza economie

105

economice, indiferent de volumul de activitate sau cifra de afaceri, rapoarte periodice (lunare, trimestriale, anuale etc.), nu numai pe hârtie, ci şi pe suport magnetic, în vederea completării bazelor de date proprii.

În plus, cunoştinţele de proiectare a sistemelor informatice şi asistare a deciziei îi ajută pe economişti să înţeleagă şi să utilizeze eficient aplicaţiile informatice specifice domeniului lor de activitate: programe de contabilitate, de evidenţă personal, de evidenţă mijloace fixe, de gestiune stocuri etc. Utilizatorii unei asemenea aplicaţii trebuie să fie în primul rând buni contabili, inspectori de resurse umane sau gestionari etc., care ştiu să îşi facă treaba, cu sau fără ajutorul unui sistem informatic, pentru că rezultatele activităţii lor trebuie să fie aceleaşi, indiferent de modul în care lucrează. Pentru a-şi uşura munca, folosind o aplicaţie software specializată achiziţionată de pe piaţă sau realizându-şi una, conform propriilor nevoi, fiecare economist trebuie să deţină un minim necesar de cunoştinţe de informatică: bazele informaticii, programare, baze de date, inclusiv de proiectare a sistemelor informatice de gestiune.

1. SISTEM ECONOMIC, SISTEM INFORMAŢIONAL

ŞI SISTEM INFORMATIC În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, sistemul este definit ca fiind un

ansamblu de elemente dependente (componente, principii, reguli, relaţii etc.) care formează un întreg organizat, pe baza unui plan prestabilit, cu scopul realizării unui anumit obiectiv.

Conform teoriei sistemelor, orice organism economic (firmă, întreprindere, bancă etc.) este un sistem format din mai multe subsisteme care acţionează, împreună, pentru realizarea produselor sau serviciilor specifice domeniului său de activitate: producţie: bunuri de larg consum, maşini şi utilaje etc.; servicii: telecomunicaţii, transporturi, asistenţă medicală etc.; comerţ: en gros, en detail, ambulant etc.; financiar-contabil etc.

Definit ca Sistem Economic (SE), orice Organism Economic (OE) cuprinde, generic, trei subsisteme interconectate (figura 1.1.) [Victoria Stanciu, 2002]:

1) subsistemul productiv, condus, operaţional sau operativ, care realizează funcţia organismului economic (producţie sau prestări servicii), este factorul de execuţie;

2) subsistemul informaţional, care asigură: comunicarea între celelalte două sub-sisteme ale organismului economic; legătura organismului economic cu mediul exterior acestuia (economic, financiar-bancar);

3) subsistemul de conducere sau decizional, care controlează şi conduce sistemul operativ prin intermediul sistemului informaţional.

Page 106: Sinteza economie

106

Figura 1.1. Reprezentarea grafică a unui sistem economic: subsisteme componente

Flux informaţional: totalitatea informaţiilor necesare desfăşurării unei anumite

activităţi. Flux material: totalitatea materiilor prime şi materialelor consumabile necesare

desfăşurării unei anumite activităţi. Flux financiar: totalitatea resurselor financiare (băneşti) necesare desfăşurării

unei anumite activităţi. Flux uman: totalitatea resurselor umane (acţionari, angajaţi, colaboratori)

necesare desfăşurării unei anumite activităţi.

Sistemul informaţional are rolul de a sintetiza datele în informaţii şi de a descompune deciziile în ordine. Informaţiile de tip dată, primite de la celelalte componente ale sistemului economic şi din exteriorul acestuia, se prelucrează la nivelul sistemului informaţional. Informaţiile obţinute prin interpretarea rezultatelor acestor prelucrări fundamentează deciziile sistemului decizional. Aceste decizii sunt transmise sistemului informaţional, care le descompune în ordine, acţiuni obligatorii care au loc la nivelul sistemului operativ şi care generează datele ce se consemnează în documente primare de evidenţă şi control, întocmite la faţa locului. Aceste date se transmit către sistemul informaţional, care le prelucrează, împreună cu altele, şi le transmite la nivelul superior etc.

Sistemul Informatic (SI) este partea automatizată a sistemului informaţional. Sistemul informatic are funcţia de prelucrare automată a datelor pentru

obţinerea informaţiilor necesare procesului de conducere şi pentru informare. Pornind de la funcţia sa, sistemul informatic are următoarea structură

generală (model conceptual): • INTRĂRI: totalitatea datelor supuse prelucrărilor; • PRELUCRĂRI: totalitatea operaţiilor efectuate asupra datelor pentru

obţinerea informaţiilor care stau la baza deciziilor; • IEŞIRI: rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor.

Page 107: Sinteza economie

107

Ca arhitectură (model constructiv), sistemul informatic este alcătuit din: • HARDWARE: sistemul de calcul (calculator şi echipamente periferice); • SOFTWARE: − de sistem: Sistemul de Operare (SO): Windows (98,ME,2000,XP), Apple

MAC, Unix etc.; − pentru dezvoltare de aplicaţii: Sisteme de Gestiune a BD – SGBD-uri

(Access, Fox etc.); – de aplicaţie sau de utilizator: Ciel, Mentor, MSWord, MSExcel etc.; – limbaje de programare (Visual Basic, C++ etc.); • COLECŢII ORGANIZATE DE DATE: Baze de Date – BD; • SISTEM DE COMUNICAŢII: intranet, internet, telecomunicaţii etc.; • RESURSE UMANE: personal tehnic, personal de exploatare, utilizatori etc.; • CADRU ORGANIZATORIC. Ciclul de Viaţă al unui sistem informatic (CV) începe cu decizia de realizare

a sistemului informatic şi se termină cu decizia de înlocuire a acestuia cu unul mai performant. În ciclul de viaţă al unui sistem informatic se deosebesc două perioade distincte: perioada de concepere, realizare şi implementare a sistemului informatic; perioada de exploatare, întreţinere şi dezvoltare a sistemului informatic.

Ciclul de viaţă al unui sistem informatic se desfăşoară pe etape. Fiecare etapă conţine faze şi activităţi specifice.

Există mai multe modele ale ciclului de viaţă al unui sistem informatic, toate având comune următoarele etape:

A. Analiza sistemului economic: cuprinde analiza sistemului informatic existent, dacă există, şi următoarele faze:

1) întocmirea specificaţiilor de utilizator: definirea cerinţelor utilizatorului; 2) întocmirea specificaţiilor sistemului informatic: prezentarea, în detaliu, a

rezultatelor pe care trebuie să le ofere sistemului informatic; se stabileşte ce trebuie să facă sistemul informatic, nu cum va face (cum va realiza rezultatele pe care trebuie să le ofere utilizatorului);

3) întocmirea specificaţiilor software: prezintă ce trebuie să facă produsul software de aplicaţie şi condiţiile pe care trebuie să le respecte; se utilizează un model abstract de reprezentare, care lasă libertatea de proiectare şi implementare.

B. Proiectarea generală: definirea soluţiilor cadru, conceptuale, ale sistemului informatic, adică elaborarea arhitecturii sistemului informatic.

C. Proiectarea în detaliu: definirea soluţiilor finale ale sistemului informatic. D. Realizarea sistemului informatic, care cuprinde următoarele faze: 1) realizarea componentelor sistemului informatic: din arhitectura

sistemului informatic, pe baza soluţiilor oferite de proiectarea în detaliu; 2) testarea componentelor: verificarea modului de funcţionare; verificarea

îndeplinirii cerinţelor utilizatorului; verificarea fiabilităţii în utilizare; 3) integrarea componentelor în sistemul informatic şi testarea finală:

reunirea componentelor în produsul final şi verificarea funcţionării acestuia, în ansamblul său.

E. Instalarea sistemului informatic la beneficiar: instalarea, testarea şi acceptarea sistemului informatic de către utilizatori.

F. Exploatarea şi întreţinerea curentă a sistemului informatic: utilizarea curentă şi întreţinerea acestuia.

Page 108: Sinteza economie

108

G. Dezvoltarea sistemului informatic: realizarea şi integrarea de noi componente, care să îmbunătăţească funcţionalitatea sistemului informatic şi performanţele acestuia.

În proiectarea şi realizarea unui sistem informatic trebuie respectate, de regulă, următoarele principii [Victoria Stanciu, 2002]:

1. Abordarea globală a realităţii de informatizat (agent economic sau un compartiment din cadrul acestuia):

• proiectarea şi realizarea unui sistem informatic integrat, care să permită introducerea unică şi exploatarea multiplă a datelor, în funcţie de nevoile utilizatorului, ştiut fiind faptul că volumul cel mai mare de muncă rezidă în culegerea datelor;

• proiectarea şi realizarea unui sistem informatic cu structură flexibilă, deschisă, modulară, care să permită integrarea ulterioară de noi componente şi adaptarea uşoară la noi cerinţe ale utilizatorului;

• proiectarea unui sistem informatic care să integreze şi să reutilizeze componentele sistemului informatic existent, dacă acesta există; care să poată fi actualizat şi/sau completat cu componente noi, mai performante, apărute ca urmare a evoluţiei tehnologice;

• stabilirea priorităţilor în realizarea componentelor sistemului informatic, ţinând cont de volumul de date care trebuie prelucrat, de succesiunea apariţiei acestora în timp şi de dorinţele utilizatorului;

• stabilirea resurselor materiale (hardware şi software), financiare şi umane necesare proiectării, realizării, exploatării şi dezvoltării sistemului informatic.

2. Aplicarea celor mai moderne tehnici de proiectare şi folosirea celor mai noi echipamente şi programe, în vederea realizării unui sistem informatic performant şi cu un ciclu de viaţă maxim.

3. Folosirea unor metode de proiectare şi realizare unitare, care să permită exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea uşoară a acestuia.

4. Realizarea unui sistem informatic independent, pe cât posibil, de organizarea realităţii de informatizat (agent economic sau un compartiment din cadrul acestuia):

• care să funcţioneze şi în condiţiile modificării majore a structurii organizatorice a acesteia;

• care să permită implementarea sistemului informatic şi în cadrul altor unităţi cu acelaşi profil, cu respectarea particularităţilor organizatorice specifice.

5. Consultarea permanentă a beneficiarului pe durata activităţilor de proiectare şi implementare, ceea ce asigură realizarea unui sistem informatic care corespunde cerinţelor utilizatorilor.

6. Proiectarea şi realizarea sistemului informatic în funcţie de posibilităţile beneficiarului, de resursele materiale şi financiare de care dispune acesta.

7. Respectarea cadrului legislativ în vigoare, care vizează domeniul de informatizat.

2. GESTIUNEA ŞI SISTEMUL INFORMATIC DE GESTIUNE Gestiunea unui organism economic constă în totalitatea bunurilor acestuia,

încredinţate spre administrare factorilor de decizie, pentru realizarea acţiunilor specifice domeniului său de activitate.

Page 109: Sinteza economie

109

Figura 2.1. Relaţia gestiune – document primar de evidenţă şi control

Sistemul Informatic de Gestiune (SIG) este sistemul informatic de evidenţă

şi control al activităţilor şi bunurilor organismului economic. Sistemul informatic de gestiune prelucrează automat datele de evidenţă şi control vehiculate în cadrul oricărui tip de organism economic.

Sistemul Informatic de Gestiune Integrat (SIGI) este sistemul informatic de gestiune care respectă principiile introducerii unice a datelor, de pe documente primare de evidenţă şi control, şi prelucrării multiple a acestora, în concordanţă cu nevoile informaţionale specifice fiecărui utilizator.

Page 110: Sinteza economie

110

În figura 2.2. este prezentat, ca exemplu, SIG de evidenţă personal şi salarizare, în ordinea neintegrat şi integrat:

Figura 2.2. Sistemul informatic de gestiune de evidenţă personal şi salarizare

Intrările sistemului informatic de gestiune pot fi: 1. Externe – totalitatea datelor care provin din exteriorul sistemului

informatic de gestiune: date externe organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia supus informatizării:

− referitoare la încasări şi plăţi, consemnate în documentele primare de evidenţă: facturi emise către clienţi sau primite de la furnizori, chitanţe date clienţilor sau primite de la furnizori, ordine de plată primite de la clienţi sau trimise furnizorilor etc.);

− impuse de legislaţia în vigoare (cota TVA, cote impozit pe profit, cote taxe vamale de import etc.);

− referitoare la aprovizionare: ofertă de preţuri de achiziţie materii prime şi/sau materiale consumabile;

− referitoare la personal: date de identificare înscrise în Buletinul/Cartea de identitate, de pregătire profesională înscrise în diplomele de studii etc.;

− provenite de la Secţiile/Serviciile Operative, consemnate în documente primare de evidenţă şi control, la locul producerii proceselor economice pe care le evidenţiază (bon consum, listă de subansamble etc.).

2. Interne – totalitatea datelor care provin din interiorul sistemului informatic de gestiune: date intermediare, obţinute prin prelucrări în interiorul sistemului

Page 111: Sinteza economie

111

informatic de gestiune (valoarea totală a producţiei realizate sau livrate pe perioada de timp analizată, valoarea totală a încasărilor sau plăţilor pe perioada de timp analizată etc.), care reprezintă intrări pentru alte tipuri de prelucrări (determinare indicatori, stabilire producţie aflată în stoc pe perioada de timp analizată etc.).

Prelucrările sistemului informatic de gestiune pot fi, în general, de următoarele tipuri:

• creare bază de date; • actualizare bază de date; • exploatare bază de date; • salvare şi arhivare bază de date; • reorganizare bază de date; • restaurare bază de date. Ieşirile sistemului informatic de gestiune pot fi clasificate ţinând cont de mai

multe criterii [Victoria Stanciu, 2002]: A. În funcţie de natura prelucrărilor, ieşirile sistemului informatic de

gestiune pot fi: obţinute în urma unor operaţii de transfer – nu-şi modifică valoarea faţă de momentul introducerii în sistemul informatic de gestiune (număr şi dată factură, nume şi prenume, CNP, Cod Fiscal etc.); obţinute în urma unor calcule, pe baza unor algoritmi prestabiliţi (rest de plată, impozit pe salariu, total factură, valoarea lunară a încasărilor/vânzărilor/cheltuielilor etc.).

B. În funcţie de conţinut, ieşirile sistemului informatic de gestiune pot fi: indicatori sintetici (fond salarii, număr mediu salariaţi, cifra de afaceri, balanţa sintetică etc.); indicatori analitici (balanţa analitică etc.); ieşiri către alte sisteme informatice de gestiune, în vederea continuării prelucrării acolo (raportări către organele financiare, către casele de sănătate, către institutele de statistică etc.).

C. În funcţie de forma de prezentare, ieşirile sistemului informatic de gestiune pot fi:

1. Rapoarte/liste/situaţii sub formă de tabele (ştat de plată, situaţie stocuri, balanţă, listă produse sau servicii, listă angajate, listă evidenţă efectuare stagiu militar etc.).

Rapoartele pot fi, la rândul lor, clasificate: după gradul de sinteză:

• rapoarte analitice: conţin informaţii detaliate privind desfăşurarea unei activităţi pe o perioadă de timp (situaţia intrărilor/consumurilor de materii prime, lista persoanelor în concediu medical/concediu de odihnă etc.); se utilizează în compartimentele funcţionale;

• rapoarte sintetice: indicatori cu grad mare de sintetizare destinaţi analizei activităţii şi fundamentării deciziilor (evoluţie vânzări, bilanţ contabil, fluctuaţie personal, total fond salarii, total contribuţii la fondul de asigurări sociale etc.);

după natura informaţiilor: • rapoarte de stare: reflectă valoarea patrimoniului la un moment dat (bilanţ

contabil), nivelul de calificare al personalului etc.; • rapoarte statistice: conţin informaţii cu caracter statistic necesare pentru

fundamentarea deciziilor viitoare sau pentru raportări ierarhic superioare (minister, bancă);

• rapoarte previzionale: folosite pentru a anticipa evoluţia unor procese economice, pe baza informaţiilor referitoare la perioade anterioare de timp;

Page 112: Sinteza economie

112

după destinaţie: • rapoarte de uz intern: fără formă şi conţinut prestabilite, oferă informaţii

pentru uzul propriu; • rapoarte de uz general: cu formă şi conţinut prestabilite (bilanţ contabil,

stat de salarii, declaraţii de TVA sau profit etc.), destinate şi mediului exterior (organelor fiscale, caselor de sănătate, băncilor etc.);

după frecvenţa de generare pot fi: rapoarte zilnice/lunare/trimestriale/anuale. 2. Grafice, care reflectă sugestiv dinamica activităţilor organismului

economic şi structura indicatorilor analitici şi sintetici. 3. Foi de calcul, generate cu procesoare de tabele (MS Excel, Lotus etc.), care

permit operaţia de export/import pentru preluarea formatelor acceptate de alte sisteme informatice de gestiune.

Principalele componente ale unui sistem informatic de gestiune sunt: 1) domeniul de gestiune; se identifică, câte unul, pentru fiecare tip de activitate

omogenă desfăşurată de un organism economic: cercetare-dezvoltare; producţie; servicii; comercial; aprovizionare-desfacere; personal; financiar-contabil etc.;

2) modele de gestiune: totalitatea tehnicilor şi procedurilor utilizate în proiectarea şi realizarea sistemului informatic de gestiune, proprii fiecărui domeniu de gestiune;

3) date gestionate, materia primă a oricărui sistem informatic de gestiune: toate datele vehiculate şi prelucrate în cadrul domeniului de gestiune supus informatizării;

4) reguli de gestiune: totalitatea regulilor folosite, în prelucrarea datelor şi în utilizarea informaţiilor obţinute prin interpretarea rezultatelor, cu scopul realizării obiectivului propus, proprii fiecărui domeniu de gestiune.

Sistemul informatic de gestiune global este format, generic, din următoarele patru tipuri de sisteme informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare funcţie de comunicare a sistemului informaţional aferent organismului economic cu celelalte două sisteme componente ale acestuia:

1. Sistemul informatic de gestiune operativ: are rolul de culegere, eventual organizare prin sortare şi grupare (pentru o mai bună evidenţă), şi stocare a datelor primite din sistemul productiv al organismului economic.

2. Sistemul informatic de gestiune de sinteză: are rolul de a produce datele care generează informaţiile de sinteză interne ce stau la baza fundamentării deciziilor (fişe de cont, balanţe, bilanţ, anexe, indicatori), prin agregarea datelor primite de la sistemul informatic de gestiune operativ (medii, sume, procente aplicate asupra unor volume mari de date cu aceeaşi semnificaţie etc.).

3. Sistemul informatic de gestiune de asistare a deciziei: oferă sistemului de conducere al organismului economic informaţiile necesare pentru evaluarea stării sistemului productiv (profitabilitate, pierdere etc.), în contextul extern dat, ajutând astfel la stabilirea corectă a deciziilor care se impun; acesta utilizează tehnici de simulare care, pe baza informaţiilor furnizate de sistemul informatic de gestiune de sinteză şi a informaţiilor externe organismului economic, evaluează efectul deciziilor sistemului de conducere al organismului economic asupra sistemului productiv, real, al acestuia.

4. Sistemul informatic de gestiune de control al producţiei cu rolul de organizare a procesului de producţie; transformă deciziile sistemului de conducere al organismului economic în ordine adresate sistemului productiv al acestuia: realizare planificare şi lansare producţie/execuţie servicii, stabilire sarcini individuale şi transmitere dispoziţii de execuţie a acestora etc.

Page 113: Sinteza economie

113

Figura 2.3. Subsistemele componente ale sistemului informatic de gestiune global

al organismului economic

3. METODE DE PROIECTARE A SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, metoda este definită ca fiind „un mod (sistemic) de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii”, pentru realizarea unui anumit obiectiv.

O metodă de proiectare a unui sistem informatic constă într-un ansamblu de tehnici şi reguli de proiectare, folosite pentru reprezentarea abstractă a domeniului de informatizat: ştiinţific, economic, educaţional etc. Metodele de proiectare a unui sistem informatic sunt aceleaşi pentru toate tipurile de domenii de informatizat, dar prezintă particularităţi impuse de specificul fiecărui tip de domeniu. Astfel, metodele de proiectare a sistemelor informatice de gestiune, folosite pentru reprezentarea abstractă a activităţii unui agent economic sau a unui compartiment specializat din cadrul acestuia, prezintă particularităţile impuse de gestionarea unui volum mare de date, de acelaşi fel, obţinute într-un interval scurt de timp, asupra cărora se aplică numai combinaţii de operaţii aritmetice şi logice simple: +, -, :, *, AND, OR, NOT etc.

Metodele de proiectare a unui sistem informatic reduc elementele întâlnite în realitate la caracteristicile lor relevante pentru realizarea obiectivului propus, definind astfel modele abstracte de reprezentare a acestora. Modelul abstract selectează din realitatea de informatizat numai elementele necesare pentru realizarea scopului propus; reprezintă elementele reale selectate prin simboluri grafice specifice; reţine, pentru

Page 114: Sinteza economie

114

elementele reale selectate, numai proprietăţile şi componentele semnificative care, reprezentate abstract, corespund realităţii, numai la modul general.

Fiecărei metode de proiectare îi corespunde un tip de model de reprezentare abstractă a realităţii de informatizat.

Metodele de proiectare a unui sistem informatic cunoscute aparţin uneia din următoarele trei generaţii, care s-au succedat în timp:

1. Metode de proiectare ierarhice, care: − se bazează pe analiza funcţională a activităţilor desfăşurate de agentul

economic, la nivelul domeniului de informatizat; − se caracterizează prin: modelarea datelor sub forma unei structuri arborescente,

bazată pe o relaţie de tipul părinţi-copii; utilizarea unui model ierarhic de reprezentare abstractă a datelor: baze de date ierarhice;

− au avantajele date de simplitatea lor şi de adaptarea uşoară la cerinţele utilizatorului;

− au dezavantajele rezultate din analiza prioritară a prelucrărilor efectuate asupra datelor impusă de particularităţile de funcţionare proprii unui agent economic, care se modifică în timp, faţă de analiza datelor supuse acestor prelucrări, care au o structură mult mai stabilă în raport cu timpul.

2. Metode de proiectare sistemice, cea de-a 2-a generaţie de metode de proiectare a SI, care:

− utilizează teoria sistemelor în analiza activităţilor desfăşurate de agentul economic;

− se caracterizează prin: • analizarea şi modelarea independentă a datelor şi a prelucrărilor efectuate

asupra acestora, la nivelul domeniului de informatizat; • modelarea separată a datelor şi a prelucrărilor efectuate asupra acestora, pe

cele 3 nivele de abstractizare introduse în raportul ANSI/SPARC de definire a bazelor de date: conceptual: identificarea regulilor de gestiune specifice realităţii de modelat; logic (organizaţional-extern): identificarea particularităţilor de organizare proprii realităţii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitivă a soluţiei tehnice de implementare a sistemului informatic;

• modelarea realităţii de informatizat prin intermediul unor tabele bidirecţionale şi a relaţiilor dintre ele;

• utilizarea unui model relaţional de reprezentare abstractă a datelor: baze de date relaţionale;

– au toate avantajele oferite de utilizarea bazelor de date relaţionale; − au dezavantajul dat de modelarea independentă a datelor şi a prelucrărilor

efectuate asupra acestora, lucru care produce riscul apariţiei unor discordanţe între cele două modele.

Modelul MERISE este reprezentativ pentru această generaţie de metode, fiind cel mai utilizat.

3. Metode orientate pe obiect (obiecturale), cea de-a 3-a generaţie de metode de proiectare a SI, care:

− utilizează Limbajul Unificat de Modelare (UML), limbaj standard de modelare: independent de realitatea de modelat, de metoda de proiectare utilizată şi de suportul tehnic folosit pentru implementarea sistemului informatic; care permite proiectarea şi realizarea sistemului informatic pentru sisteme economice complexe;

Page 115: Sinteza economie

115

− se caracterizează prin: conceperea sistemului informatic ca fiind un ansamblu de obiecte software independente, care se organizează şi cooperează între ele, pentru realizarea obiectivului propus; modelarea realităţii de informatizat prin utilizarea obiectelor software care încapsulează, fiecare, o categorie de date împreună cu toate prelucrările ce se efectuează asupra acestora; utilizarea unui model obiectural de reprezentare abstractă a datelor: Baze de Date Obiecturale, obiectul software fiind definit ca un element: cu identitate proprie, set de proprietăţi care îl deosebesc de alte obiecte; stare proprie, dată de valoarea caracteristicilor sale; comportament propriu: set de operaţii aplicate asupra sa;

− au avantajele oferite de: posibilitatea reutilizării obiectelor software şi componentelor de program în alte aplicaţii; posibilitatea creării şi utilizării de obiecte complexe, definite cu ajutorul altor obiecte; posibilitatea de realizare a unor sisteme informatice complexe;

− au ca dezavantaj major faptul că realitatea de informatizat nu se poate reprezenta, întotdeauna, numai prin obiecte.

Modelul RUMBAUGH este reprezentativ pentru această generaţie de metode. Deoarece realitatea de informatizat nu poate fi reprezentată complet numai pe

principii ierarhice, numai prin relaţii de tipul tabelelor bidirecţionale sau numai prin intermediul obiectelor software, metodele de proiectare folosite în practică combină tehnicile de modelare prezentate, folosind avantajele tuturor şi eliminând, pe cât posibil, dezavantajele acestora.

4. MODELAREA ABSTRACTĂ A REALITĂŢII DE INFORMATIZAT

Modelarea abstractă a realităţii de informatizat constă în realizarea modelului abstract de reprezentare pentru domeniul de informatizat: organismul economic sau compartimentul specializat al acesteia, supus informatizării. Dacă, pentru realizarea obiectivului propus, organismul economic desfăşoară mai multe activităţi complexe cărora le corespund mai multe domenii de gestiune (câte unul pentru fiecare activitate complexă desfăşurată), domeniul de informatizat este format din mulţimea domeniilor de gestiune corespunzătoare activităţilor complexe desfăşurate, iar modelul abstract de reprezentare pentru domeniul de informatizat este format din mulţimea modelelor abstracte de reprezentare realizate pentru domeniile de gestiune respective, câte unul pentru fiecare domeniu de gestiune identificat în realitatea de informatizat. Acest lucru poate fi exprimat, generic, prin relaţia:

ModelAbstractdomeniu de informatizat = Σ ModelAbstractdomeniu de gestiune identificat Un domeniu de gestiune este definit de mulţimea elementelor reale,

împreună cu mulţimea activităţilor elementare desfăşurate de organismul economic sau de un compartiment specializat al acestuia, pentru obţinerea acestor elemente, cu scopul atingerii obiectivului propus: realizarea de produse şi/sau servicii pentru a fi oferite clienţilor, desfacerea acestora, aprovizionarea cu materii prime, materiale consumabile şi servicii necesare producţiei sau efectuării serviciilor respective, cercetarea în vederea obţinerii unor produse sau servicii mai bune la un preţ de cost mai scăzut, evidenţa materiilor prime, materialelor şi serviciilor utilizate, întocmirea documentelor financiar contabile etc. Altfel spus, fiecărui domeniu de gestiune îi corespund: mulţimea de activităţi elementare

Page 116: Sinteza economie

103

care definesc o activitate complexă omogenă (unitară), numită domeniu de activitate; mulţimea de elemente reale, obţinute prin desfăşurarea în timp a activităţilor elementare din această mulţime.

Activitatea complexă specifică, desfăşurată de organismul economic pentru realizarea produselor şi/sau serviciilor pe care trebuie să le ofere clienţilor cu scopul de a obţine venituri, defineşte domeniul de activitate specific organismului economic respectiv (agent economic, instituţie publică, firmă etc.) care, împreună cu totalitatea produselor şi/sau serviciilor realizate şi cu totalitatea materiilor prime, materialelor şi serviciilor consumate pentru realizarea acestora, formează domeniul de gestiune specific organismului economic. De exemplu, domeniul de gestiune specific:

− unei fabrici de confecţii este producerea de îmbrăcăminte; − ROMTELECOM este efectuarea serviciilor de telefonie fixă; − unei universităţi este producerea de servicii de educaţie; − unui depozit de materiale de construcţii îl constituie aprovizionarea şi

desfacerea acestora; − unei discoteci este producerea serviciilor de divertisment etc. Pentru realizarea obiectivului propus, un organism economic trebuie să

desfăşoare şi alte activităţi complexe, care, împreună cu elementele reale pe care le generează, pot defini, fiecare, domeniul de gestiune specific pentru un compartiment specializat al acestuia sau pentru alt organism economic, care oferă servicii specializate către alte organisme economice: cercetare-dezvoltare; aprovizionare-desfacere; financiar-contabil; evidenţă personal şi salarizare etc.

Prin urmare, modelul abstract de reprezentare pentru un organism economic complex, format din mai multe compartimente specializate, câte unul pentru fiecare domeniu de gestiune, poate fi exprimat, generic, prin relaţia:

Modelului abstract de reprezentare pentru domeniul de informatizat,

definit de metoda de proiectare folosită pentru realizarea sistemului informatic de gestiune, îi corespunde sistemul informatic de gestiune global al organismului economic supus informatizării. Dacă acest model este format din mai multe modele abstracte de reprezentare, sistemul informatic de gestiune global aferent domeniului de informatizat este, la rândul lui, format din mulţimea sistemelor informatice de gestiune aferente domeniilor de gestiune identificate pentru realitatea de informatizat, lucru care poate fi exprimat generic, prin relaţia:

SIGglobal = Σ SIGdomeniu de gestiune identificat Pentru organismul economic al cărui model abstract de reprezentare a fost

exprimat sub forma relaţiei anterioare, sistemul informatic de gestiune global poate fi exprimat, generic, prin relaţia următoare:

SIGOE generic = Σ SIGproducţie/servicii + Σ SIGcercetare-dezvoltare + Σ SIGaprovizionare– desfacere + Σ SIGfinanciar-contabilitate + Σ SIGevidenţă personal şi salarizare + Σ SIGgestiune materii prime şi materiale Atât pentru organismele economice cu volum mare de activitate, cât şi pentru

cele cu volum mai redus de activitate, se recomandă proiectarea un SIGglobal,

Page 117: Sinteza economie

104

format din mai multe sisteme informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare domeniu de gestiune identificat, care pot comunica între ele via intranet, internet etc., deoarece realizarea unui singur sistem informatic de gestiune prezintă dezavantaje majore date de:

− dificultăţi de proiectare, realizare, testare, instalare, întreţinere, exploatare şi dezvoltare;

− condiţii sporite de erori, cu dificultăţi de identificare şi eliminare a lor; − durată mare de realizare, fără posibilitatea de utilizare parţială a

componentelor, pe măsura realizării lor etc. Sistemele informatice de gestiune componente ale SIGglobal ale unui

organism economic se proiectează şi se implementează independent, în ordinea determinată de volumul de date care trebuie prelucrat şi de dorinţele utilizatorului.

Proiectarea fiecărui sistem informatic de gestiune component al SIGglobal al unui organism economic începe cu realizarea modelului abstract de reprezentare al domeniului de gestiune aferent. Întrucât fiecare domeniu de gestiune cuprinde elemente specifice ale realităţii de informatizat şi activităţile care le-au generat, cărora în sistemele informatice de gestiune le corespund înregistrările acestora sub formă de date şi prelucrări care se efectuează asupra lor, modelarea abstractă a realităţii de informatizat constă în: modelarea abstractă a datelor din realitatea de informatizat şi modelarea abstractă a prelucrărilor aplicate asupra acestora.

Datele şi prelucrările efectuate asupra acestora se pot modela: − independent, realizându-se două modele abstracte de reprezentare: unul

pentru date şi altul pentru prelucrări (metode de proiectare sistemice); − concomitent, realizându-se un singur model abstract de reprezentare

(metode de proiectare obiecturale). În proiectarea sistemului informatic de gestiune, modelarea datelor din

realitatea de informatizat reprezintă cea mai complexă parte, iar introducerea acestora în sistemul informatic de gestiune, culegerea datelor, cea mai laborioasă.

Modelarea abstractă a datelor, reprezentarea acestora astfel încât să poată fi introduse în sistemul informatic de gestiune şi prelucrate de acesta în conformitate cu nevoile organism economic impun crearea unui model abstract de reprezentare a datelor vehiculate de organismul economic care să selecteze din realitatea organismului economic numai elementele necesare pentru realizarea obiectivului propus: evidenţa bunurilor şi activităţilor organismului economic, obţinerea, în timp real, a unor situaţii şi rapoarte, care permit evaluarea activităţilor organismului economic, din punct de vedere financiar, productiv etc., necesare factorilor de conducere pentru stabilirea deciziilor ce se impun şi pentru informare.

În jurul fiecărui model abstract de reprezentare a datelor, numit bază de date (BD), s-a construit un tip de interfaţă de utilizator, aplicaţie software specializată în dezvoltarea de aplicaţii pentru gestionarea unor volume mari de date, cunoscută sub denumirea de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD). Prin urmare, se deosebesc SGBD-uri:

• ierarhice/de reţea; • relaţionale: dBASE, VfoxPro,Oracle, Access; • obiecturale sau orientate pe obiecte: • relaţionale-orientate pe obiecte: Oracle (extensie de la Oracle relaţional).

Page 118: Sinteza economie

105

Datele rezultate din activităţile desfăşurate de un organism economic, înregistrate pe documente primare de evidenţă şi control, care trebuie prelucrate automat, în funcţie de specificul şi nevoile organismului economic, folosind un sistem informatic de gestiune, trebuie reprezentate şi organizate astfel încât:

− să poată fi introduse într-o bază de date gestionată de o aplicaţie dezvoltată folosind un SGBD: pentru a putea beneficia de avantajele oferite de aceste produse software în dezvoltarea de aplicaţii specializate în crearea, organizarea, întreţinerea, manipularea şi exploatarea volumelor mari de date;

− să reflecte şi să exprime, în mod corect şi coerent, specificul activităţilor desfăşurate de organismul economic sau de compartimentul acestuia, pentru care se proiectează sistemul informatic de gestiune; regulile de gestiune specifice; condiţiile pe care trebuie să le respecte datele; reglementările şi normativele legislative în vigoare; reglementările şi normele interne, specifice; legăturile dintre aceste date, determinate de particularităţile funcţionale şi organizaţionale ale organismului economic.

În proiectarea sistemului informatic de gestiune se lucrează cu modele în care elementele lumii reale nu sunt numai reduse la caracteristicile lor esenţiale, relevante pentru problema de rezolvat, dar elementele similare sunt şi grupate împreună, formând categorii/mulţimi de elemente de acelaşi fel.

Pentru sistemul informatic de gestiune, elementele lumii reale concrete, de la care se porneşte în procesul de proiectare şi realizare a acestuia, sunt documentele primare de evidenţă şi control, împreună cu activităţile desfăşurate de organismul economic sau de un compartiment al acestuia, pentru realizarea domeniului său de activitate. Succesiunile de activităţi, desfăşurate de organismul economic pentru onorarea contractelor, comenzilor sau cererilor clientului, determină consumarea sau transformarea unor bunuri şi/sau servicii pentru producerea altor bunuri şi/sau servicii, evidenţa cantitativă şi calitativă a tuturor activităţilor şi bunurilor implicate în procesul de fabricaţie/execuţie fiind ţinută prin înregistrarea acestora, sub formă de date, pe documentele primare de evidenţă şi control, care:

− sunt întocmite la locul de desfăşurare a activităţilor şi reprezintă dovada că aceste activităţi/acţiuni au avut loc: Contract de vânzare/cumpărare, Factură de vânzare/cumpărare, Stat de plată salarii, Fişă împrumut bibliotecă, Foaie matricolă, Diplomă de antrenor, Certificat de înregistrare fiscală, Lege etc.;

− caracteristicile lor reprezentative pentru sistemul informatic de gestiune sunt cele necesare pentru evidenţele şi calculele impuse de conducerea organismului economic şi de organele financiare şi legislative care controlează activitatea acestuia:

Nr./Dată/Valoare Contract de vânzare-cumpărare; Salariu tarifar/Spor vechime/Rest de plată Stat de plată salarii; Nr./Dată/Nume titular Fişă de împrumut bibliotecă; Nr./Dată eliberare/An absolvire/Facultatea/Specializarea/Nume absolvent

Diplomă de studii etc.; − conţin datele care se culeg, pentru a fi introduse în sistemul informatic de

gestiune, cu scopul de a fi prelucrate automat cu ajutorul acestuia, deoarece: • se produc în volum mare, într-un timp scurt; exemplu: cantitatea şi

diversitatea de produse cu care se aprovizionează/pe care le vinde un mare magazin universal (gen Metro);

Page 119: Sinteza economie

106

• prelucrarea manuală a acestora este laborioasă: necesită mult timp şi multă forţă de muncă; exemplu: calculul preţului de vânzare/unitatea de produs, calculul cheltuielilor şi veniturilor dintr-o perioadă de timp etc.;

• asupra lor se aplică, de regulă, operaţii de evidenţă şi/sau operaţii aritmetice simple: +, -, *,/, medii aritmetice etc., care se pretează a fi efectuate automat, folosind tehnica de calcul şi aplicaţiile software disponibile pe piaţă; exemplu: evidenţa pe sortimente, volumul plăţilor/încasărilor pe o perioadă de timp (zi, lună etc.) etc.;

• prelucrarea automată a acestora permite factorilor de decizie să aibă rezultatele într-un timp foarte scurt;

− datele pe care le conţin sunt modificate de activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivului propus;

− se obţin într-o ordine cronologică, determinată de succesiunea în timp a activităţilor care le produc; exemplu: întâi se aprovizionează un sortiment de produs şi numai după aceea se poate vinde;

− se condiţionează unele pe altele, în funcţie de conţinutul şi de momentul producerii lor; exemplu: nu pot întocmi o factură de vânzare înainte de a avea o listă cu preţurile de vânzare a produselor.

Documentele primare de evidenţă şi control de acelaşi fel sunt grupate împreună, formând o categorie/mulţime de documente. Documentele primare de evidenţă şi control sunt de acelaşi fel dacă au aceleaşi caracteristici sau proprietăţi reprezentative, în raport cu sistemul informatic de gestiune care se proiectează; de exemplu:

− categoria/mulţimea Contractelor de cumpărare/vânzare: Nr. Contract, Dată Contract, Denumire Furnizor/Client, Cod Fiscal Furnizor/Client, Cantitate produse/Servicii contractate, Valoare contract, Termen(e) de Achiziţie/Livrare etc.;

− categoria/mulţimea Facturilor de vânzare/cumpărare: Nr. Factură de vânzare/cumpărare, Dată Factură de vânzare/cumpărare, Denumire Furnizor/Client, Cod Fiscal Furnizor/Client, Cantitate produse/Servicii facturate, Valoare factură, Valoare TVA etc.;

− categoria/mulţimea Documentelor de evidenţă Produse/Servicii: Cod Produs/Serviciu, Denumire Produs/Serviciu, Tip Produs/Serviciu, Caracteristici Produs/Serviciu etc.;

− categoria/mulţimea Foilor matricole: Nr. Foaie matricolă, Data eliberare Foaie matricolă, CNP Student, Nume Student, Adresa Student, Situaţie Şcolară student etc.;

− categoria/mulţimea Fişelor de pontaj/Foilor de prezenţă: Nr Fişă pontaj, Dată întocmire Fişă pontaj, Luna pontaj etc.;

− categoria/mulţimea Fişelor de împrumut cărţi de la Bibliotecă: Nr. Fişă împrumut, Data întocmire Fişă împrumut, Nume titular Fişă împrumut, Adresă titular Fişă împrumut, Data împrumut, Data înapoiere, Cotă carte împrumutată, Autor carte împrumutată etc.;

− categoria/mulţimea Fişelor de înscriere la admiterea la facultate: Nr. Fişă de înscriere; Dată Fişă de înscriere, Facultatea, Forma de învăţământ, Nume candidat, Adresă candidat etc.

Page 120: Sinteza economie

107

Din punct de vedere al proiectării şi realizării sistemului informatic de gestiune, documentele primare de evidenţă şi control pot fi [corespund obiectelor definite de Victoria Stanciu]:

− simple: conţin numai caracteristici monovaloare (care au o singură valoare pentru un document), exemplu: Contract de cumpărare/vânzare: Nr. Contract, Dată Contract, Denumire Furnizor/Client, Cod Fiscal Furnizor/Client, Cantitate produse/Servicii contractate, Valoare contract, Termen(e) de Achiziţie/Livrare etc.;

− compozite: conţin una sau mai multe caracteristici multivaloare (care au mai multe valori pentru un document); exemplu: Fişa de împrumut cărţi de la Bibliotecă: Nr. Fişă împrumut, Data întocmire Fişă împrumut, Nume titular Fişă împrumut, Adresă titular Fişă împrumut, Data împrumut, Data înapoiere, Cotă carte împrumutată, Autor carte împrumutată etc. Explicaţie: caracteristica Autor carte împrumutată este multivaloare, deoarece o carte, înregistrată în Bibliotecă cu o Cotă carte, poate avea mai mulţi autori;

− compuse: ale căror caracteristici sunt caracteristici ale altor documente primare de evidenţă simple, între care există o anumită legătură.

Exemplul 1. Document evidenţă cărţi Bibliotecă: Cotă carte, Titlu carte, Editură, Autor, Ediţie etc. Explicaţie: unui Titlu carte îi pot corespunde mai multe Cotă carte, deoarece în bibliotecă pot exista mai multe exemplare din aceeaşi carte; un Titlu carte poate fi editat la mai multe Edituri; un Titlu carte poate avea mai mulţi autori; prin urmare, documentul real de evidenţă a cărţilor din bibliotecă este compus, din punct de vedere al proiectării sistemului informatic de gestiune, din trei documente de evidenţă simple:

• Document de evidenţă cărţi: Cota Carte, Titlu Carte; • Document de evidenţă edituri: Cod Fiscal, Denumire, Adresă, Tel., Fax.,

Pers. Contact; • Document de evidenţă autori: CNP, Nume şi Prenume, Data Naşterii,

Gen literar, Biografie etc. Exemplul 2. Contract de vânzare/Cumpărare: Nr. Contract, Dată

Contract, Denumire Furnizor/Client, Cod Fiscal Furnizor/Client, Tip Produs/Serviciu, Cantitate Produs/Serviciu contractat, Valoare contract, Termen(e) de Achiziţie/Livrare etc. Explicaţie: un Tip Produs/Serviciu poate fi achiziţionat/livrat de la/la mai mulţi Furnizori/Clienţi în cantităţi şi la preţuri de achiziţie/livrare diferite; prin urmare, contractul de vânzare/cumpărare este un document compus din trei documente simple:

• Contract de vânzare/Cumpărare: Nr. Contract, Dată Contract, Cantitate contractată, Valoare contract, Termen(e) de Achiziţie/Livrare;

• Document de evidenţă Furnizori: Cod fiscal, Denumire, Adresă, Telefon, Fax, Persoană de contact etc.;

• Document de evidenţă Clienţi: Cod fiscal, Denumire, Adresă, Telefon, Fax, Persoană de contact etc.

În realitate, evidenţele pot fi ţinute folosind atât documente considerate compozite sau compuse, cât şi documente considerate simple din punctul de vedere al modelării abstracte a datelor, deoarece procesorul uman (creierul uman) are capacitatea de a identifica unic datele, indiferent de documentul pe care sunt înregistrate, lucru pe care procesorul sistemului de calcul folosit pentru realizarea

Page 121: Sinteza economie

108

sistemului informatic de gestiune respectiv nu-l poate face. De aceea, în vederea realizării modelului abstract de reprezentare a datelor:

− caracteristicile multivaloare ale documentelor primare de evidenţă şi control compozite din realitatea de modelat se transformă în documente primare de evidenţă şi control simple, de sine stătătoare;

− documentele primare de evidenţă şi control compuse din realitatea de modelat se descompun în documentele primare de evidenţă şi control simple, din care se compun.

Observaţie: Documentele primare de evidenţă şi control fizice (reale) folosite în cadrul organismului economic, simple, compozite sau compuse, nu coincid, ca număr şi caracteristici, cu documentele primare de evidenţă şi control definite în modelul abstract de reprezentare a datelor, reprezentate în calculator, pentru că: unui document fizic simplu îi poate corespunde, în modelul abstract, şi în final în calculator, un document de pe care lipsesc unele caracteristici; cele calculate, de regulă, se elimină (Valoare factură, Valoare TVA factură, PreţCostProdus etc.); unui document fizic compozit îi corespund două sau mai multe documente simple care, în realitate, nu se folosesc, după cum documentul real conţine una sau mai multe caracteristici considerate multivaloare, din punct de vedere al modelării abstracte a datelor; unui document fizic compus îi corespund, în modelul abstract, şi în final în calculator, documentele simple care îl compun, pe care organismul economic nu le utilizează în realitate. Acest artificiu este necesar pentru identificarea, în sistem informatic de gestiune (adică în calculator), fără echivoc şi ambiguităţi, a datelor culese de pe aceste documente.

Realitatea de modelat (activitatea unui organism economic sau a compartimentului din cadrul acestuia pentru care se proiectează sistemul informatic de gestiune) trebuie delimitată clar, din punct de vedere funcţional şi organizatoric, de exteriorul acesteia:

− clienţii şi furnizorii sunt exteriori în raport cu realitatea de modelat, dar se pot reprezenta în modelul abstract, dacă activităţile organismului economic impun evidenţa acestora, pe baza documentelor de evidenţă clienţi şi evidenţă furnizori întocmite de organismul economic respectiv; orice organism economic, indiferent de domeniul său de activitate, lucrează cu un număr mare de furnizori şi/sau clienţi, pentru că se aprovizionează, continuu, cu materii prime şi/sau materiale de consum sau servicii de la alte organisme economice şi oferă, permanent, produse şi/sau servicii altor organisme economice; prin urmare, evidenţa acestora se ţine mai uşor folosind un sistem informatic de gestiune;

− banca sau băncile cu care lucrează un agent economic sunt exterioare în raport cu realitatea de modelat, dar nu merită a fi reprezentate în cadrul modelului abstract, deoarece un organism economic lucrează cu un număr mic de bănci, de regulă, una sau două, evidenţa acestora ţinându-se, mai simplu, fără ajutorul sistemului informatic de gestiune;

− organismul economic sau compartimentul acestuia, pentru care se proiectează sistemul informatic de gestiune, nu se reprezintă în cadrul modelului abstract, deoarece întregul model abstract construit exprimă activitatea acestui organism economic sau a compartimentului său supus informatizării şi elementele obţinute prin desfăşurarea acestei activităţi;

Page 122: Sinteza economie

109

− modelul abstract trebuie să cuprindă numai datele rezultate din activităţile realizate de organismul economic sau de compartimentul acestuia pentru care se face modelarea; nu interesează activităţile realizate de cei cu care se întreţin legături de colaborare sau de afaceri: clienţi, furnizori, colaboratori, bancă; de exemplu, interesează numai faptul că: se primeşte de la client Comanda/Contractul/Cererea de produse sau servicii, nu faptul că acesta trimite documentul respectiv; se livrează/execută Produsele/Serviciile şi se trimite clientului FacturaClient, nu faptul că acesta primeşte produsele sau beneficiază de serviciile respective şi primeşte documentul de plată etc.

Succesiunea de activităţi sau de acţiuni care se desfăşoară în cadrul organismului economic sau al compartimentului acestuia pentru care se construieşte modelul abstract determină adăugarea sau modificarea unor înregistrări pe documentele primare de evidenţă şi control ale tuturor bunurilor, serviciilor şi activităţilor implicate în procesul respectiv.

Prin urmare, în cadrul modelului abstract care se construieşte în vederea proiectării sistemului informatic de gestiune, trebuie reprezentate, în mod necesar:

− documentele primare de evidenţă, care conţin datele asupra cărora se vor efectua prelucrările automate sau care se gestionează automat;

− caracteristicile acestor documente, esenţiale din punct de vedere al evidenţei şi controlului activităţilor desfăşurate în realitatea de modelat, care exprimă datele ce se pretează a fi prelucrate sau gestionate automat, folosind un sistem informatic de gestiune;

− acţiunile care generează datele înregistrate pe documentele primare de evidenţă şi control, exprimate prin relaţiile, legăturile, corespondenţele dintre aceste date.

Tehnicile şi formalismul folosite pentru reprezentarea abstractă a realităţii de informatizat, în special a datelor şi a relaţiilor dintre ele, în vederea proiectării şi realizării unui sistem informatic de gestiune, depind de metoda de proiectare aleasă, care impune tipul modelului abstract de reprezentare ce trebuie folosit. Însă, indiferent de modelul abstract utilizat, elementele realităţii de modelat (documente primare, date, operaţii, relaţii etc.) sunt reprezentate prin caracteristicile lor relevante, care permit realizarea obiectivului propus şi care conţin datele ce se pretează a fi prelucrate şi/sau gestionate automat; ele sunt grupate pe categorii/tipuri, în funcţie de caracteristicile lor comune.

Generic, principalele activităţi, desfăşurate în cadrul oricărui tip de organism economic împreună cu datele generate prin desfăşurarea acestora, pot fi reprezentate grafic, din punctul de vedere al proiectării unui sistem informatic de gestiune, ca în figura 4.1. Explicaţii:

− evenimentul care declanşează desfăşurarea succesiunii de activităţi prezentate îl constituie primirea unui Contract/Comenzi de la client; comanda declanşatoare poate fi primită şi de la sistemul de conducere al organismului economic, considerat extern sistemului informaţional al acestuia, la nivelul căruia se realizează proiectul sistemului informatic de gestiune;

− pentru onorarea contractului sau comenzii primite de la client, se face contract sau comandă de materii prime şi/sau materiale şi servicii la furnizor, pentru aprovizionarea celor necesare; comanda de aprovizionare se poate face şi către alte compartimente specializate ale organismului economic; comanda de aprovizionare se face chiar dacă există în stoc cele necesare onorării comenzii clientului, pentru reducerea timpului de lucru şi respectarea termenelor contractuale;

− se primesc de la furnizor materiile prime şi/sau materiale necesare şi/sau se efectuează serviciile solicitate; materiile prime şi/sau materialele achiziţionate sunt

Page 123: Sinteza economie

110

recepţionate şi fie pot fi date direct în lucru, fie pot fi introduse în magazie, de unde se scot pe bază de bon de consum;

− se primeşte, tot de la furnizor, FacturaFurnizor, pentru plata căreia se face OP, care se trimite la Bancă; dovada că Banca a efectuat plata se primeşte prin extrasul de cont;

− materiile prime şi/sau materialele sau serviciile achiziţionate se folosesc pentru realizarea produselor şi/sau serviciilor solicitate, care se trimit clientului şi se facturează;

− se trimite factura clientului; dovada că acesta a efectuat plata, prin Bancă, se primeşte prin extrasul de cont;

− separat de activităţile descrise, legate de realizarea domeniului de activitate al organismului economic, se ţine evidenţa furnizorilor şi clienţilor acestuia, necesară pentru uşurarea activităţilor de aprovizionare şi desfacere;

− produsele şi/sau serviciile sunt executate de angajaţi; aceştia sunt remuneraţi, pentru munca efectuată, conform statului de plată etc.

Observaţii: 1. Simbolurile utilizate pentru reprezentarea grafică a realităţii de modelat,

organism economic sau compartimentul specializat al acesteia supus informatizării, sunt diferite de simbolurile folosite pentru realizarea modelului abstract care au o anumită semnificaţie, fiind standardizate la nivelul fiecărei metode de proiectare; pentru reprezentarea realităţii de modelat (OE sau subcompartiment specializat al acesteia), respectiv a activităţilor desfăşurate împreună cu documentele primare de evidenţă şi control care conţin datele rezultate din desfăşurarea acestora, se folosesc simboluri grafice cât mai sugestive.

2. Reprezentarea grafică a realităţii de modelat ajută la realizarea corectă a modelului abstract de reprezentare a acesteia, întrucât arată, într-o formă uşor de înţeles:

– delimitarea domeniului de gestiune în raport cu exteriorul său; – succesiunea cronologică a activităţilor elementare desfăşurate pentru realizarea

obiectivului propus şi categoria de document care conţine datele generate de fiecare activitate;

– categoriile de documente primare de evidenţă şi control pe care se înregistrează datele generate de desfăşurarea acestor activităţi, aşezate în ordinea în care se fac înregistrările respective;

– caracteristicile documentelor primare de evidenţă şi control care conţin datele ce se pretează a fi prelucrate şi/sau gestionate automat, folosind un sistem informatic de gestiune;

– documentele de evidenţă şi control compozite şi compuse, care trebuie transformate în documente simple, pentru a putea fi reprezentate în modelul abstract.

Pentru exemplificare, se reprezintă grafic un organism economic generic, care desfăşoară, la nivel minim necesar, toate activităţile pe care trebuie să le desfăşoare orice organism economic pentru a exista:

– activităţi de realizare a produselor şi/sau serviciilor care fac obiectul său de activitate;

– activităţi de aprovizionare şi desfacere necesare realizării obiectivului pe care şi l-a propus;

– activităţi de contabilitate de gestiune şi financiară impuse de organele fiscale şi de nevoile proprii de evidenţă şi informare;

Page 124: Sinteza economie

111

– activităţi de evidenţă personal şi salarizare desfăşurate pentru asigurarea manoperelor impuse de realizarea produselor şi/sau serviciilor care fac obiectul său de activitate.

Fiecare activitate desfăşurată de organismul economic definit generic reprezintă un domeniu de activitate pentru care se proiectează şi se realizează, practic, un sistem informatic de gestiune de sine stătător.

Pentru a se înţelege mecanismul de grupare şi selectare a elementelor reale care trebuie reprezentate în modelul abstract pentru realizarea unui sistem informatic de gestiune care să satisfacă atât nevoile de prelucrare automată a datelor, cât şi dorinţele utilizatorilor, se reprezintă grafic, ca realitate de modelat, acest organism economic definit generic (figura 4.1).

Figura 4.1. Reprezentarea grafică a realităţii de modelat pe care se bazează

modelul abstract de reprezentare a acesteia

Page 125: Sinteza economie

112

5. PROIECTAREA SISTEMICĂ A SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE

5.1. Prezentarea modelului Merise Modelul Merise este reprezentativ pentru metodele de proiectare sistemice

ale sistemului informatic de gestiune. Elementele realităţii de informatizat, date şi prelucrări efectuate asupra acestora sunt reprezentate, separat, pe trei nivele de abstractizare: conceptual, logic şi fizic.

În cadrul modelului Merise, fiecărui nivel de abstractizare îi corespund două modele abstracte ale realităţii de informatizat: unul pentru date şi unul pentru prelucrările care se aplică asupra acestora. În tabelul 5.1 se prezintă, generic, ce se face, din punct de vedere al proiectării sistemului informatic de gestiune, la nivelul fiecărui model. Astfel:

− modelul conceptual, format din Modelul Conceptual al Datelor (MCD) şi Modelul Conceptual al Prelucrărilor (MCP), trebuie să răspundă la întrebarea ce trebuie să facă sistemul informatic de gestiune pe care îl proiectăm; la acest nivel nu interesează CINE face, UNDE face, CÂND face şi CUM face sistemul informatic de gestiune care se proiectează să îndeplinească sarcinile solicitate de utilizatorii săi;

− modelul logic, format din Modelul Logic al Datelor (MLD) şi Modelul Logic al Prelucrărilor (MLP), trebuie să răspundă la întrebările CINE face, UNDE face şi CÂND face activităţile care generează datele şi determină prelucrările care se aplică asupra acestora; la acest nivel nu interesează CUM face, concret, sistemul informatic de gestiune să gestioneze datele şi prelucrările aferente realităţii de informatizat pentru care se proiectează;

– modelul fizic, format din Modelul Fizic al Datelor (MFD) şi Modelul Fizic al Prelucrărilor (MFP), răspunde numai la întrebarea CUM face, în mod concret, sistemul informatic de gestiune să satisfacă cerinţele utilizatorilor săi.

Tabelul 5.1

Page 126: Sinteza economie

113

Modelul conceptual reprezintă un ansamblu de concepte şi reguli de combinare a acestora utilizate pentru reprezentarea abstractă a realităţii de modelat (tabelul 5.2). La acest nivel:

− se identifică datele pentru evidenţa sau prelucrarea cărora se foloseşte sistemul informatic de gestiune care se proiectează şi activităţile specifice domeniului de informatizat care le generează, fără restricţii de organizare, umane sau tehnice;

− se reprezintă elementele din realitatea de modelat, datele cu relaţiile dintre ele şi operaţiile aplicate asupra acestora, prin simboluri, specifice metodei de proiectare, care permit codificarea ulterioară a acestora folosind sistemul de codificare propriu SGBD utilizat, aplicaţie software specializată în gestionarea volumelor mari de date, în crearea şi exploatarea BD;

− se stabilesc domeniile de definiţie a datelor şi se definesc prelucrările aplicate asupra acestora;

− se stabilesc intrările şi ieşirile sistemului informatic de gestiune. Modelul conceptual asigură o soluţie unică, stabilă, nemodificabilă pentru sistemul

informatic de gestiune, căreia îi pot corespunde una sau mai multe soluţii logice şi fizice.

Tabelul 5.2

Modelul logic (organizaţional-extern) reprezintă un ansamblu de tehnici şi

reguli de trecere de la conceptele utilizate de modelul conceptual la conceptele utilizate de Bazele de Date Relaţionale – BDR şi de limbajele de programare. Bazele de date relaţionale se definesc ca fiind structura de date relaţională, modelul de reprezentare abstractă a datelor sub formă de relaţii; practic, într-o bază de date relaţională, datele sunt organizate (reprezentate) sub formă de tabele bidirecţionale, între care se stabilesc tipuri de legături predefinite; se spune că datele sunt organizate sub formă de tabele şi relaţiile dintre ele, de unde şi denumirea de Model Organizaţional de Date – MOD, folosită pentru MLD; MLD sau MOD sunt numite şi modele externe de reprezentare a datelor, deoarece sunt realizate pe baza unor modele abstracte, externe sistemului informatic de gestiune, în jurul cărora s-au construit pachete software dedicate, numite Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale – SGBDR (tabelul 5.3), folosite pentru dezvoltarea de aplicaţii specializate în crearea şi exploatarea bazelor de date relaţionale. În funcţie de SGBDR-ul utilizat pentru dezvoltarea software-ului

Page 127: Sinteza economie

114

(aplicaţiei) de utilizator, de particularităţile acestuia, pot fi create mai multe modele logice pentru acelaşi domeniu de informatizat.

Tabelul 5.3

Modelul fizic (intern) reprezintă soluţia tehnică, definitivă, stabilită pentru

implementarea sistemului informatic de gestiune: descrie structura concretă a datelor în interiorul sistemului informatic de gestiune, pe suportul fizic sau în memoria internă a calculatorului (fiecare înregistrare logică fiind stocată la o adresă fizică) şi structura concretă a operaţiilor care se aplică asupra acestora. În funcţie de arhitectura reţelelor de comunicaţie şi a sistemelor de calcul folosite, de aplicaţiile software selectate, precum şi de distribuţia datelor, pot fi create mai multe modele fizice pentru implementarea sistemului informatic de gestiune aferent realităţii de informatizat.

5.2. Modelarea conceptuală a datelor

Pentru modelarea conceptuală, abstractă, a datelor se foloseşte un model semantic de reprezentare a acestora: model conceptual, care reprezintă domeniul de informatizat ca pe o mulţime de elemente din lumea reală, interconectate între ele, pornind de la semnificaţia lor. Aceste modele definesc restricţii şi descriu aspectele statice şi dinamice (temporale) ale elementelor utilizate, pe baza semnificaţiei lor în lumea reală.

Modelul Conceptual de Date (MCD) este un model semantic, abstract, de reprezentare a tipurilor de date, a legăturilor dintre acestea, a dinamicii acestor legături şi a restricţiilor aferente lor.

Modelul EA (Entitate-Asociere) sau EAC (Entitate-Asociere-Corespondenţă) este modelul semantic realizat prin reprezentarea abstractă a elementelor lumii reale pornind de la semantica lor şi de la legăturile sau relaţiile dintre ele. Se bazează pe următoarele concepte fundamentale sau conceptele de bază: Entitate Tip – ET; Atribut Tip – AT; Asociere tip – AST; Cardinalitate – (X,Y).

5.2.1. Entitatea tip

Entitatea Tip – ET: concept generic care desemnează mulţimea tuturor entităţilor cu aceleaşi caracteristici esenţiale; se exprimă printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeşte lucruri, fiinţe sau noţiuni abstracte, generic spus, elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se reprezintă grafic prin două dreptunghiuri care conţin, primul numele ET respective, iar celălalt numele AT din mulţimea de AT care o caracterizează; are existenţă proprie, deoarece fiecare entitate a sa se identifică, în mod unic, printr-un AT sau un grup minim de AT numit

Page 128: Sinteza economie

115

Identificator (ID); fiind un concept generic, nu are corespondent în lumea reală, nu desemnează în sistemul informatic de gestiune un element din lumea reală.

Entitatea: element real, particular, care aparţine unei ET; se mai numeşte înregistrarea sau realizarea unei ET; exemplu: Ionescu este o entitate (înregistrare, realizare, instanţă) a ET Angajat, care se identifică prin valoarea specifică a AT MarcaAngajat.

Observaţie: o entitate poate aparţine mai multor ET diferite. Exemplu: entitatea Ionescu poate aparţine ET CititorBibliotecăCentrală, ET ProfesorFacultateEFS, ET AntrenorClubSportiv şi ET Doctorand.

O ET se caracterizează prin: nume, cât mai apropiat de numele elementului real pe care îl reprezintă şi unic la nivelul întregului MCD; AT specifice; o mulţime de entităţi (diferită de mulţimea vidă); o posibilă evoluţie în timp; legăturile sale cu alte ET.

Fiecare entitate reprezintă un element al lumii reale, desemnează în sistemul informatic de gestiune un element al lumii reale.

5.2.2. Atributul tip

Atribut Tip – AT: concept generic care desemnează mulţimea tuturor atributelor ce descriu complet proprietatea esenţială pe care o exprimă; are semnificaţie numai dacă aparţine unei ET sau unei AST; se exprimă printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeşte însuşiri ale elementelor din lumea reală (realitatea de modelat); fiind un concept generic, nu are corespondent în lumea reală, nu desemnează în sistemul informatic de gestiune o caracteristică reală a unui element din lumea reală.

Identificator – ID: un AT sau grup minim de AT care identifică, în mod unic, o entitate a unei ET; e reprezentat de un AT tip număr de ordine (incrementat cu 1 pentru fiecare valoare nouă) sau de un cod (construcţie artificială cu o anumită semnificaţie); determină funcţional orice alt AT din ET; trebuie să ia valori unice, neduplicabile, neschimbabile, diferite de NULL (înseamnă nici o valoare, e diferit de zero sau spaţiu); în reprezentarea grafică a ET, se marchează diferit de restul AT (se subliniază, se scrie cu italic şi/sau i se ataşează un caracter specific); fiecare ET prezintă un ID; exemplu: CodFiscal, CNP, NrContract etc.

Atribut: proprietate sau caracteristică distinctă a unei entităţi; se mai numeşte realizarea sau valoarea unui AT; are un domeniu de definiţie (mulţime de valori admise); atributele pot fi:

Page 129: Sinteza economie

103

5.2.3 Asocierea tip

Asociere tip – AST: concept generic care desemnează mulţimea tuturor legăturilor (relaţiilor) cu aceeaşi semnificaţie dintre două ET care participă la o acţiune; poate avea AT proprii, care caracterizează acţiunea respectivă; se exprimă printr-un verb, deoarece verbul exprimă o acţiune sau o stare care stă la baza unei legături între două elemente; se reprezintă grafic printr-o elipsă, care conţine numele AST respective şi numele AT din mulţimea de AT care o caracterizează; nu are o existenţă proprie pentru că exprimă o legătură bazată pe o acţiune a cărei existenţă depinde de cele 2 ET ce participă la aceasta; fiind un concept generic, nu are corespondent în lumea reală, nu desemnează în sistemul informatic de gestiune o legătură (relaţie) reală între elemente din lumea reală.

Asociere: exprimă legătura concretă dintre două entităţi (care, de regulă, aparţin la două ET diferite) participante la o acţiune şi rolurile acestora în acţiunea respectivă; se mai numeşte realizarea sau instanţa unei AST; fiecare asociere reprezintă o relaţie (legătură) reală între elemente din lumea reală, desemnează în sistemul informatic de gestiune o relaţie (legătură) reală între elemente din lumea reală.

Colecţia reprezintă mulţimea ET care participă la o AST. Dimensiunea AST sau Gradul unei AST reprezintă numărul de ET din colecţie

(care participă la o AST). După numărul de ET participante la o AST, AST poate fi: unară (reflexivă,

ciclică): asocierea între entităţile aceleaşi ET; în acest caz, se recomandă precizarea rolurilor fiecărei entităţi în cadrul asocierii; exemplu: asocierea de tipul parte-întreg; se recomandă transformarea asocierilor unare în asocieri binare; binară: asocierea între două ET diferite; exemplu: clientul (ET1) comandă (AST) produs (ET2); complexă: asocierea între mai multe ET diferite; exemplu: asocierea

Page 130: Sinteza economie

104

ternară, la care participă 3 ET diferite; se recomandă descompunerea asocierilor complexe în asocieri binare.

5.2.4. Cardinalitatea Cardinalitatea – (X,Y): o pereche de numere întregi, care descrie complet

legătura unei ET cu o altă ET, printr-o AST, în perioada de timp analizată; exprimă complet legătura dintre elementele lumii reale implicate într-o anumită acţiune; are semnificaţie numai pentru o ET în raport cu o AST.

Cardinalitatea minimală – X: reprezintă numărul minim de corespondente ce pot exista pentru o ET în raport cu altă ET, printr-o AST; exprimă participarea entităţilor care aparţin unei ET la asocierea acesteia (AST) cu o altă ET:

• X=0 (numărul minim de corespondenţe = 0): printr-o asociere AST, în mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu au corespondent în cealaltă mulţime de entităţi ET2 (participare opţională la acţiune);

• X=1 (numărul minim de corespondenţe = 1): printr-o asociere AST, toate entităţile mulţimii ET1 au cel puţin un corespondent în cealaltă mulţime de entităţi ET2 (participare obligatorie la acţiune).

Cardinalitatea maximală – Y: reprezintă numărul maxim de entităţi corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET într-o altă ET, în raport cu o AST; exprimă faptul că fiecare entitate din mulţimea de entităţi ET1 care participă la o acţiune poate avea una sau mai multe entităţi corespondente în cealaltă mulţime de entităţi ET2 participantă:

• Y=1 (numărul maxim de corespondenţe = 1): fiecare entitate care participă la o asociere are o singură entitate de alt tip corespondentă (participare unică la acţiune);

• Y=n (numărul maxim de corespondenţe = n): fiecare entitate care participă la asociere are mai multe entităţi de alt tip, corespondente sau reciproc, mai multe entităţi de acelaşi tip care participă la o acţiune au o singură entitate de alt tip corespondentă (participare multiplă la acţiune).

În tabelul 5.4 se prezintă posibilităţile de participare a entităţilor din cele două mulţimi ET, aferente unei AST, la mulţimea de acţiuni reprezentată prin această AST.

Tabelul 5.4

PARTICIPARE LA ASOCIERE

(printr-o acţiune) (X,Y) SEMNIFICAŢIE

Unică Opţională 0,1

În mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare entitate care participă la această acţiune are o singură entitate corespondentă într-o altă mulţime de entităţi ET2, participantă la aceeaşi acţiune.

Obligatorie 1,1 Toate entităţile mulţimii ET1 participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare entitate are o singură entitate corespondentă într-o altă mulţime de entităţi ET2, participantă la aceeaşi acţiune.

Multiplă Opţională 0,n

În mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare entitate care participă la această acţiune poate avea una sau mai multe entităţi corespondente într-o altă mulţime de entităţi ET2 participantă la aceeaşi acţiune.

Page 131: Sinteza economie

105

Obligatorie 1,n

Toate entităţile mulţimii ET1 participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare entitate poate avea una sau mai multe entităţi corespondente într-o altă mulţime de entităţi ET2, participantă la aceeaşi acţiune.

După numărul de entităţi corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET într-o altă ET, în raport cu o AST, AST pot fi (tabelul 5.5).

Tabelul 5.5.

ASOCIERE TIP (AST)

NOTAŢIE

ET1 = (X1,Y1) ŞI ET2 = (X2,Y2)

PARTICIPANTE LA AST

SEMNIFICAŢIE

Unu la unu (one to one)

1:1 Y1= Y2 = 1

Unei entităţi de tipul ET1 îi corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET2 şi, reciproc, unei entităţi de tipul ET2 îi corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1 (figura 5.1a).

Unu la mulţi (one to many)

1:n Y1> 1 şi Y2 =1 sau

Y1 =1 şi Y2> 1

Unei entităţi de tipul ET1 îi corespund, prin AST, zero, una sau mai multe entităţi de tipul ET2, dar unei entităţi de tipul ET2 îi corespunde prin AST cel mult o entitate de tipul ET1 (figura 5.1b).

Mulţi la mulţi (many to

many) m:n Y1> 1 şi Y2 >1

Unei entităţi de tipul ET1 îi corespund, prin asocierea AST, zero, una sau mai multe entităţi de tipul ET2 şi reciproc; în practică, acestea se descompun în asocieri de tipul unu la mulţi prin introducerea unei entităţi intermediare (figura 5.1c).

Figura 5.1. Corespondenţele între entităţile din mulţimile de entităţi ET1

şi ET2 participante la asocierile din mulţimea de asocieri AST.

5.2.5 Reprezentarea grafică a conceptelor MCD MCD-ul care se realizează folosind conceptele prezentate reprezintă, în mod

grafic-schematic, modelul semantic, abstract, al domeniului de informatizat: organismul economic sau compartimentul specializat al acestuia pentru care se

Page 132: Sinteza economie

106

proiectează sistemul informatic de gestiune. Prin urmare, la realizarea acestuia se folosesc simbolurile grafice ale conceptelor de bază, rolul fundamental în construirea acestuia revenind cuplului ET – AST.

Două cupluri ET – AST, formate din două ET diferite care participă la aceeaşi AST, definesc un bloc conceptual elementar, care se notează sub forma ET – AST – ET. MCD-ul construit pentru un domeniu de gestiune al unui organism economic este practic format dintr-o succesiune de blocuri conceptuale elementare. Figura 5.2 prezintă schema unui bloc conceptual elementar dintr-un MCD.

Figura 5.2. Concepte fundamentale ale Modelului EA. Caz general

În figura 5.3 este prezentat, ca exemplu, un bloc conceptual elementar din MCD-ul

care reprezintă, în plan abstract, activitatea de aprovizionare a spitalelor cu medicamente, activitate desfăşurată, permanent, de direcţiile sanitare din Ministerul Sănătăţii.

Pentru înţelegerea modului de folosire a noţiunilor abstracte utilizate în realizarea MCD-ului, blocul conceptual elementar din figura 5.3 este prezentat, desfăşurat, în figura 5.4. Sunt prezentate în clar, cu vizualizarea elementelor componente, care au corespondent un document primar de evidenţă şi control în realitate, cele trei mulţimi denumite generic Spital, Medicament şi Primeşte (se livrează), ce formează blocul conceptual elementar respectiv.

Page 133: Sinteza economie

107

Figura 5.3. Concepte fundamentale ale Modelului EA. Exemplu

În desfăşurarea activităţii de aprovizionare cu medicamente a spitalelor, sunt necesare lista spitalelor din sectorul sau judeţul respectiv şi lista tipurilor de medicamente cerute pentru tratarea pacienţilor. Spitalele primesc medicamente dacă medicamentele se livrează la spitale. Fiecare primire/livrare de medicamente este însoţită de o altă listă ce conţine medicamentele solicitate şi spitalele care le solicită, document de evidenţă pentru completarea căruia sunt necesare primele două, numite documente primare de evidenţă pentru că permit identificarea completă a spitalelor (denumire, adresă, telefon etc.), respectiv a medicamentelor solicitate (denumire, descriere, firmă producătoare etc.). Lista cu medicamente întocmită la fiecare primire/livrare diferă de la caz la caz, pentru că fiecare spital solicită medicamente fie de tipuri diferite, fie în cantităţi diferite, fie la preţuri diferite. Această listă, numită numai document de evidenţă, descrie numai o anumită primire/livrare, nu activitatea de primire/livrare, în general, care este descrisă de mulţimea listelor întocmite cu ocazia tuturor acţiunilor de primire/livrare care s-au produs în perioada de timp analizată; deci, activitatea de primire/livrare dintr-o perioadă de timp (o zi, o săptămână etc.) este formată dintr-o mulţime de acţiuni elementare care produc o mulţime de liste (documente de evidenţă) pentru completarea cărora se folosesc mulţimile de elemente descrise în primele două liste, unice (documente primare de evidenţă). Activitatea de primire/livrare, ca mulţime de acţiuni elementare, este reprezentată, la nivel conceptual, printr-o AST la care participă cele două ET ce reprezintă, în MCD, cele două liste: cea cu spitalele şi cea cu medicamentele solicitate de acestea; se poate spune că AST = activitatea de primire/livrare, ca mulţime de realizări = acţiuni elementare, pune în corespondenţă entităţile = spitalele din ET = lista cu spitalele din sectorul sau judeţul studiat, cu entităţile = medicamentele din ET = lista cu medicamentele disponibile.

ATENŢIE! Noţiunea de TIP are următoarele sensuri: − în expresia Entitate Tip – notată ET, noţiunea de Tip exprimă mulţimea

entităţilor cu aceleaşi caracteristici reprezentative, fiecare entitate desemnând toate unităţile de acelaşi fel (bucăţi, pachete, tuburi, baxuri, tablete, litri, metri etc.); exemplu: ET Medicament desemnează mulţimea tipurilor (categoriilor, felurilor) de medicamente = entităţi, adică de substanţe naturale sau de sinteză utilizate pentru a

Page 134: Sinteza economie

108

vindeca, a ameliora sau a preveni o boală (DEX), fiecare tip de medicament = entitate fiind primite/livrate într-o anumită cantitate (cutii de aspirină cu un număr de tablete, pachete de vată, tuburi de lasonil, litri sau sticle cu spirt etc.);

− în expresia Tip (categorie, fel) de element, noţiunea de Tip exprimă un grup (cantitate) de elemente de acelaşi fel căruia i se asociază în MCD o entitate din mulţimea de entităţi care formează o ET; exemplu: aspirina este un tip de medicament, care desemnează toate tabletele cu aceleaşi compoziţie chimică; coldrexul este un alt tip de medicament care desemnează toate elementele (tablete, pliculeţe ceai, mililitri soluţie) cu altă compoziţie chimică şi amândouă sunt entităţi ale ET Medicament, pentru că sunt medicamente, adică substanţe cu proprietăţi curative;

− un grup de elemente de acelaşi fel (cu aceleaşi caracteristici reprezentative) se reprezintă într-un MCD printr-o ET sau printr-o entitate care aparţine unei ET în funcţie de caracteristica sa care-i determină relaţia cu un alt grup de elemente de acelaşi fel; exemplu: relaţia dintre spitale şi aspirină este determinată de faptul că aspirina este medicament, nu de faptul că ea are o anumită compoziţie chimică şi nu se livrează la spitale niciodată la nivel de tabletă, ci ambalată în cutii sau baxuri.

Page 135: Sinteza economie

109

Figura 5.4. Concepte fundamentale ale Modelului EA, reprezentare desfăşurată.

Exemplu

Page 136: Sinteza economie

110

Figura 5.5. Reprezentarea desfăşurată a corespondenţelor între conceptele MCD.

Exemplu Explicaţii: 1. X1=0 exprimă faptul că Spitalul Lahovari nu primeşte tipurile de

medicamente disponibile; el se află în evidenţa firmei pentru care se realizează sistemul informatic de gestiune deoarece are cu aceasta alte tipuri de relaţii, primeşte alte tipuri de produse medicale;

2. Y1=4 exprimă faptul că un spital poate primi maxim 4 tipuri de medicamente;

Page 137: Sinteza economie

111

3. X2=1 exprimă faptul că toate tipurile de medicamente disponibile sunt trimise la spitale;

4. Y2=3 exprimă faptul că un tip de medicament se poate trimite la 1, 2 sau 3 spitale;

5. AST Primeşte este binară, mulţi la mulţi (many to many), deoarece Y1>0 şi Y2>0, adică un spital poate primi mai multe medicamente şi un tip de medicament poate fi livrat la mai multe spitale;

6. AT Preţ unitar şi Cantitate primită depind atât de tipul (categoria) de medicament, cât şi de spitalul căruia i se livrează, nu numai de tipul de medicament sau numai de spitalul căruia i se trimite acest medicament; deci, aceste AT caracterizează relaţia dintre spitale şi tipurile (categoriile) de medicamente primite de acestea.

5.2.6. Trecerea de la lumea reală la MCD

Pentru realizarea MCD-ului, trebuie respectate următoarele reguli: 1. O AST unară, reflexivă sau ciclică, între entităţile aceleiaşi ET, se

transformă într-o AST binară pentru că, de regulă, reprezintă o relaţie de tipul întreg – părţi componente, caz în care atât întregul, cât şi părţile sale componente au existenţă de sine stătătoare (figura 5.6).

Figura 5.6.

Page 138: Sinteza economie

112

2. O AST nu poate exista, decât o singură dată, între aceleaşi ET; este cazul AST binare, tipice, între două ET diferite (figura 5.7).

Figura 5.7 3. O ET poate participa, prin acţiuni diferite, la mai multe AST (figura 5.8).

Figura 5.8

4. Între aceleaşi două ET pot exista mai multe AST (figura 5.9).

Figura 5.9

Page 139: Sinteza economie

113

5. O AST complexă, între mai multe ET se descompune în ET binare, tipice (figura 5.10): exemplu: AST ternară, între 3 tipuri de ET diferite: se descompune în AST binare:

Figura 5.10.

Page 140: Sinteza economie

103

2. O AST nu poate exista, decât o singură dată, între aceleaşi ET; este

cazul AST binare, tipice, între două ET diferite (figura 5.7).

Figura 5.7 3. O ET poate participa, prin acţiuni diferite, la mai multe AST (figura 5.8).

Figura 5.8

4. Între aceleaşi două ET pot exista mai multe AST (figura 5.9).

Figura 5.9

Page 141: Sinteza economie

104

5. O AST complexă, între mai multe ET se descompune în ET binare,

tipice (figura 5.10): exemplu: AST ternară, între 3 tipuri de ET diferite: se descompune în AST binare:

Figura 5.10.

Page 142: Sinteza economie

105

Figura 5.11. Corespondenţa între elementele lumii reale, organismul economic sau

compartimentul specializat al acesteia supus informatizării, şi conceptele fundamentale folosite la realizarea MCD-ului necesar proiectării şi realizării unui sistem informatic de gestiune.

Respectând corespondenţele de trecere de la elementele şi simbolurile

folosite pentru reprezentarea grafică a activităţii organismului economic generic (figura 4.1) la conceptele fundamentale cu care se lucrează pentru modelarea abstractă a acestuia (figura 5.11), se obţine MCD-ul din figura 5.12.

Page 143: Sinteza economie

106

Figura 5.12. Trecerea de la elementele LUMII REALE (domeniul de informatizat)

la conceptele fundamentale ale MCD

Page 144: Sinteza economie

107

Se observă că, în cadrul acestui MCD, pot fi identificate, delimitate, blocuri conceptuale elementare a căror succesiune este determinată de succesiunea în timp a activităţilor elementare desfăşurate de organismul economic respectiv, pentru realizarea domeniului său de activitate: oferirea de produse şi/sau servicii clienţilor săi.

În MCD-ul realizat, în vederea proiectării unui sistem informatic de gestiune pentru automatizarea procesului de evidenţă şi control al activităţilor desfăşurate de organismul economic definit generic, se observă că:

− fiecărui document primar de evidenţă şi control, din mulţimea de documente identificate pentru realitatea de modelat, îi corespunde o ET cu acelaşi nume, pentru a fi uşor de urmărit;

− documentele de evidenţă complexe au fost eliminate, fiind descompuse în documente simple;

− fiecărei activităţi elementare desfăşurate îi corespunde o AST binară cu acelaşi nume, pentru a fi uşor de urmărit;

− fiecărei categorii de date, din documentele primare de evidenţă şi control întocmite pe parcursul desfăşurării activităţilor organismului economic respectiv, îi corespunde un AT cu acelaşi nume, pentru a fi uşor de urmărit;

− fiecare tip de acţiune (activitate în desfăşurare) elementară produce modificări de date pe un document de evidenţă, pornind de la datele de pe un alt document de evidenţă; punerea în corespondenţă a datelor modificate pe documentele participante la un tip de activitate este realizată cu ajutorul cardinalităţilor;

− activităţile desfăşurate de clienţii sau furnizorii cu care colaborează organismul economic respectiv nu interesează din punctul de vedere al sistemului informatic de gestiune pentru care se realizează MCD-ul; interesează numai activităţile desfăşurate de organismul economic pentru realizarea scopului propus;

− se ţine o evidenţă a clienţilor şi furnizorilor cu care se colaborează, în vederea fundamentării rapide a deciziilor de producţie.

CONCLUZII

În funcţie de volumul de activitate al organismului economic sau de nivelul de informatizare propus pentru acesta, se proiectează:

− un singur sistem informatic de gestiune integrat pentru care se realizează un singur MCD;

− un sistem informatic de gestiune global, format din mai multe sisteme informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare domeniu de activitate, care se interconectează în reţea, pentru schimbul de date.

În realitate, organismele economice cu un volum de activitate limitat nu investesc în proiectarea şi implementarea unui sistem informatic de gestiune, iar dacă o fac, ţin o evidenţă simplă, care nu necesită modelarea domeniului respectiv, chiar dacă folosesc o bază de date relaţională. De regulă, acestea folosesc pentru evidenţă numai procesoare de text (exemplu: MS Word) şi/sau tabele (MS Excel), care permit şi ele un minim de calcule. În schimb, organismele economice care desfăşoară un volum mare de activităţi complexe folosesc sisteme informatice de gestiune complexe, formate din subsisteme specializate, câte unul pentru fiecare domeniu de activitate.

Page 145: Sinteza economie

108

Pentru fiecare tip de sistem informatic de gestiune din cadrul sistemului informatic de gestiune global al unui organism economic, se realizează câte un MCD, folosind conceptele şi simbolurile de reprezentare a acestora prezentate aici şi respectând condiţiile de realizare enumerate. Trebuie avut în vedere, încă de la începutul procesului de proiectare, că sistemul informatic de gestiune global care se va obţine trebuie să fie un sistem informatic de gestiune integrat, adică trebuie să respecte principiul introducerii unice a datelor şi exploatării acestora diferenţiat, în funcţie de nevoile utilizatorilor. Pentru că avantajul major al utilizării sistemului informatic de gestiune este dat de rapiditatea răspunsurilor, care determină rapiditatea deciziilor formulate pe baza acestora, şi de reducerea volumului de muncă prin introducerea datelor în sistem numai la locul unde se produc (o singură dată), ştiut fiind că cea mai laborioasă activitate este cea de culegere a datelor, este necesar şi obligatoriu să se realizeze un sistem informatic de gestiune global integrat al organismului economic. Şi acest lucru trebuie urmărit încă din faza de proiectare a acestuia, iar MCD-urile folosite în procesul de modelare abstractă a activităţilor organismului economic respectiv trebuie să respecte această condiţie.

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE 1. Ce este informaţia de tip dată? 2. Care este rolul sistemului informaţional într-un sistem economic? 3. Ce este sistemul informatic? 4. Care este structura generală a unui sistem informatic? 5. Care sunt componentele arhitecturale ale unui sistem informatic? 6. Care sunt etapele ciclului de viaţă al unui sistem informatic? 7. Ce cuprinde analiza sistemului economic? 8. În ce constă proiectarea generală a sistemului informatic? 9. Care sunt fazele etapei de proiectare în detaliu a sistemului informatic?

10. Ce cuprinde etapa de realizare a sistemului informatic? 11. Ce se înţelege prin gestiunea unui organism economic? 12. Ce este un sistem informatic de gestiune integrat? 13. De câte tipuri sunt intrările unui sistem informatic de gestiune? 14. Care sunt criteriile de clasificare a ieşirilor unui sistem informatic de

gestiune? 15. Ce sunt rapoartele? 16. Ce tipuri de prelucrări ale sistemului informatic de gestiune cunoaşteţi? 17. Care sunt principalele componente ale unui sistem informatic de gestiune? 18. Ce rol are sistemul informatic operativ? 19. Ce se înţelege prin metodă de proiectare a unui sistem informatic? 20. Ce este realitatea sau domeniul de informatizat? 21. Ce este modelul abstract de reprezentare a realităţii de informatizat? 22. Pe ce se bazează metodele de proiectare ierarhice? 23. Prin ce se caracterizează metodele de proiectare sistemice? 24. Prin ce se caracterizează metodele de proiectare orientate-obiect? 25. În ce constă modelarea abstractă a realităţii de informatizat? 26. Ce este domeniul de gestiune? 27. Cum se defineşte domeniul de activitate specific unui organism economic?

Page 146: Sinteza economie

109

28. Din ce se compune sistemul informatic de gestiune global al unui orga-nism economic?

29. Ce este sistemul de gestiune a bazelor de date? 30. Ce rol joacă documentele primare de evidenţă şi control în proiectarea

sistemelor informatice de gestiune? 31. Ce reprezintă modelul conceptual al unui sistem informatic şi la ce între-

bare trebuie să răspundă pentru a îndeplini sarcinile solicitate de utilizatorii săi? 32. Ce reprezintă modelul logic al unui sistem informatic şi la ce întrebări

trebuie să răspundă pentru a îndeplini sarcinile solicitate de utilizatorii săi? 33. Ce reprezintă modelul fizic al unui sistem informatic şi la ce întrebare

trebuie să răspundă pentru a îndeplini sarcinile solicitate de utilizatorii săi? 34. Ce este Modelul Conceptual de Date (MCD)? 35. Pe ce concepte fundamentale se bazează modelul Entitate-Asociere? 36. Ce diferenţe există între noţiunile de entitate şi entitate tip, atribut şi

atribut tip, asociere şi asociere tip, din punctul de vedere al modelului Merise? 37. Ce este un identificator, din punctul de vedere al modelării conceptuale a

datelor? 38. Ce se înţelege prin domeniu de definiţie al unui atribut? 39. Ce este cardinalitatea? 40. Ce valori poate avea cardinalitatea maximală? Dar cea minimală?

TESTE GRILĂ (Modele) Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple Choice): 1. Metodele de proiectare sistemice:

a) utilizează teoria sistemelor în analiza activităţii organismului economic; b) utilizează Limbajul Unificat de Modelare (UML), limbaj standard de mode-

lare, independent de realitatea de modelat, de metoda de proiectare utilizată şi de suportul tehnic folosit pentru implementarea sistemului informatic;

c) se caracterizează prin modelarea separată a datelor şi a prelucrărilor efectuate asupra acestora, pe cele 3 nivele de abstractizare introduse în raportul ANSI/SPARC de definire a bazelor de date: conceptual: identificarea regu-lilor de gestiune specifice realităţii de modelat; logic (organizaţional-extern): identificarea particularităţilor de organizare proprii realităţii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitivă a soluţiei tehnice de implementare a sistemului informatic;

d) se bazează pe analiza funcţională a organismului economic; e) se caracterizează prin conceperea sistemului informatic ca fiind un ansamblu de

obiecte software independente, care se organizează şi cooperează între ele, pentru realizarea obiectivului propus;

f) modelul Merise este reprezentativ pentru această generaţie de metode.

Page 147: Sinteza economie

110

2. Cardinalitatea 1,1 semnifică faptul că: a) toate entităţile ET participă la o AST şi pentru fiecare există o singură entitate

corespondentă într-o altă ET participantă la aceeaşi AST; b) pot exista entităţi ale unei ET care nu participă la AST; c) pot exista entităţi ale unei ET care au mai multe entităţi corespondente într-o

altă ET printr-o AST. 3. Se dă următorul fragment de model conceptual al datelor:

1,11,1 corespunderealizează

Angajat

Marcă Nume Salariu

Prezenţa

Ore P Ore A

Ore CO Ore CM

FacePrezenţa Luna

Identificarea unică a unei entităţi din ET Prezenţa se realizează prin:

a) rolul realizează asumat de ET Angajat în cadrul AST Face prezenţa; b) AT Marcă; c) rolul corespunde asumat de ET Prezenţa în cadrul AST Face prezenţa şi AT Marcă.

Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 4. Pornind de la funcţia sa, un SIG are următoarea structură generală:

a) hardware: sistemul de calcul (calculator şi echipamente periferice); b) software: de sistem (Windows 98/ME/2000/XP, MAC etc.), pentru dezvoltare

de aplicaţii (SGBD-uri), de aplicaţie sau de utilizator (Ciel, MSOffice); c) colecţii organizate de date (baze de date); d) sistem de comunicaţii (internet, intranet etc.); e) resurse umane (personal tehnic, personal de exploatare, utilizatori etc.) f) cadru organizatoric.

Test de tipul – completare (Completion): 5. Sistemul Informatic de Gestiune Integrat (SIGI) este sistemul informatic

de gestiune care respectă principiile__________________________ a datelor, de pe documente primare de evidenţă şi control, şi ____________________________ a acestora, în concordanţă cu nevoile informaţionale specifice fiecărui utilizator.

Test de tipul – răspuns scurt (Short Answer): 6. Ce prelucrează un sistem informatic de gestiune? Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. a+c+f; 2. a; 3. a; 4. Fals (False); 5. introducerii unice; prelucrării multiple;

6. date.

Page 148: Sinteza economie

111

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Gherasim, Z., Andronie Maria, Popescu-Bodorin, N., Informatică mana-

gerială în activitatea de educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.

2. Stanciu, Victoria şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.

3. Zaharia, Dorin, Roşca Ioan, Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.

4. McLeod, Raymond, George Schell, Management Information Systems, August, 2003.

5. Norman, Matthew, Database Design Manual: Using MySQL for Windows, Microsoft Press, September, 2003.

Page 149: Sinteza economie

146

INFORMATICĂ DE GESTIUNE (PSI) (2)

Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

CONCEPTE-CHEIE: bază de date relaţională; restricţii de integritate; res-

tricţii de integritate structurale; integritatea entităţii tip; integritatea referenţială; dependenţe funcţionale; matricea dependenţelor funcţionale; diagrama dependen-ţelor funcţionale; restricţii de integritate semantice; restricţii de integritate statice; restricţii de integritate dinamice; restricţii de integritate funcţionale; generalizare; specializare; reguli de verificare MCD; modelarea logică a datelor; relaţie; tuplu; domeniu de definiţie; cheie primară; cardinalitatea relaţiei; reguli de trecere de la MCD la MLD; modelarea conceptuală a prelucrărilor; eveniment; eveniment tip; sincronizare; sincronizare tip; operaţie; operaţie tip; proces; modelarea logică a prelucrărilor; modelarea fizică a prelucrărilor.

6. RESTRICŢII DE INTEGRITATE

Restricţiile de Integritate (RI) sunt reguli pe care trebuie să le respecte datele, permanent, pentru a fi corecte şi coerente în raport cu realitatea de informatizat. Şi întrucât datele sunt reprezentate în MCD prin atributele din mulţimile AT, RI sunt, în mod concret, reguli care se aplică asupra AT ce aparţin ET şi AST din MCD-ul realizat pentru un organism economic sau pentru un compartiment specializat al acestuia.

Restricţiile de integritate pot fi: RI structurale: reguli care permit identificarea unică a ET, AT şi a AST:

• integritatea ET; • integritatea AST: integritatea referenţială; • integritatea AT: dependenţe funcţionale. RI semantice: reguli de gestiune specifice care se aplică asupra AT identi-

ficate pentru modelarea realităţii de informatizat (organism economic sau compar-timent al acestuia); sunt reguli suplimentare, nereprezentabile direct în MCD, implementându-se în procesul creării Bazei de Date Relaţionale (BDR), care exprimă:

• reglementările legislative în vigoare, care trebuie respectate de organismul economic;

• reglementările şi normele interne, specifice organismului economic; În funcţie de momentul în care acţionează, pot fi: • RI statice = RI de domeniu; • RI dinamice. RI funcţionale: reguli care exprimă particularităţile funcţionale specifice

organismului economic:

Page 150: Sinteza economie

147

• RI ierarhice; • RI neierarhice, de reţea.

6.1. RI structurale: integritatea ET Integritatea ET constă în RI aferente ET, respectiv în regulile de identificare

unică a entităţilor fiecărei ET din MCD. Identificarea unică a entităţilor unei ET se face, de regulă, de ID-ul ET = AT-ul sau grupul minim de AT-uri, dintre AT-urile ET-ului respectiv care, pentru a identifica, în mod unic, entităţile din mulţimea ET respectivă, trebuie să aibă valori unice (câte una pentru fiecare entitate din mulţimea ET) şi NENULE (prezente – NENUL nu înseamnă ZERO); pentru a fi recunoscut dintre AT-urile ET, AT cu rol ID se marchează diferit: se subliniază, se scrie cu Bold şi/sau Italic etc.; de obicei, ID-ul unei ET este un număr care se incrementează cu 1 (exemplu: NrOrdine, NrContract etc.) sau un cod cu o anumită semnificaţie (CNP, CodFiscal, SerieFactură, NrFactură etc.).

6.2. RI structurale: integritatea AST

Integritatea AST sau Integritatea referenţială constă în RI aferente AST, respectiv în regulile de identificare unică a asocierilor fiecărei AST la care participă ET; AST nu are ID propriu, identificarea unică a asocierilor unei AST se face, de regulă, prin rolurile ET participante la acea AST. Concret, asocierile dintr-o mulţime AST se identifică, în mod unic, cu ajutorul ID-urilor ET-urilor participante la AST respectivă.

6.3. RI structurale: integritatea AT

Dependenţele funcţionale sunt RI aferente AT, reguli de identificare unică a atributelor fiecărui AT; identificarea unică a atributelor fiecărui AT este determinată de modul în care AT-urile, din mulţimea de AT identificată pentru modelul abstract de date al OE (compartimentul acesteia), depind unele de altele.

Dependenţa funcţională reprezintă raportul de determinare sau legătura dintre AT-urile ale căror atribute reprezintă, de fapt, datele care trebuie prelucrate automat; acest raport se exprimă, practic, prin corespondenţa între valorile a doi termeni:

• Determinantul: un AT/un grup de AT-uri care, prin valoarea sa/setul său de valori, determină valoarea AT/setul de valori aferent grupului de AT-uri cu rol de determinat; notaţie: D;

• Determinatul: un AT/un grup AT a cărui valoare/set de valori este determinat (ă) de valoarea AT/setul de valori aferent grupului de AT-uri cu rol de Determinant; notaţie: d.

Prin urmare, raporturile de determinare dintre AT-urile identificate pentru realitatea de modelat pot implica un AT sau un grup de AT-uri, în sensul că atât Determinantul, cât şi determinatul pot fi un singur AT sau un grup de AT-uri.

Raporturile de determinare dintre AT-urile identificate pentru realitatea de modelat pot fi clasificate:

în funcţie de natura lor, caz în care se deosebesc raporturi de determinare de tipul:

• Dependenţă Funcţională directă; • Dependenţă Funcţională indirectă sau tranzitivă;

Page 151: Sinteza economie

148

în funcţie de natura corespondenţei între valorile AT-urilor, respectiv mulţimea de atribute care aparţin AT-urilor cu rol de D şi d, caz în care se deosebesc raporturi de determinare de tipul (figura 6.1):

• Dependenţă Funcţională simplă (monovaloare): DF; • CvasiDependenţă Funcţională: CvasiDF; • Dependenţă Funcţională multiplă (multivaloare): DfMultiplă.

Figura 6.1. Definirea raporturilor de determinare dintre AT-urile identificate

pentru domeniul de modelat, în funcţie de natura corespondenţei între valorile acestora

6.3.1. Dependenţa Funcţională simplă Dependenţa Funcţională simplă (monovaloare), notată DF, este raportul

de determinare: • pentru care d sunt AT monovaloare: unei valori a D îi corespunde o

singură valoare a d; dacă D şi/sau d sunt formaţi din grupuri de AT-uri, unui set de valori al lui D îi corespunde un singur set de valori pentru d;

• pentru care AT cu rol d nu au rol D în alte raporturi de determinare; • al cărui D defineşte o singură ET în MCD, pentru care D devine ID, iar d

devine AT/grup AT-uri cu rol Non ID; • altfel spus, defineşte legătura dintre AT-urile monovaloare care aparţin

unei ET din MCD. DF se notează sub forma: D → d, unde D = determinantul şi d =

determinatul. DF se citeşte sub forma: „D determină funcţional pe d” sau „d este

determinat funcţional de D”. DF are semnificaţia: „o valoare a lui D determină o singură valoare a

lui d” sau „unei valori a lui D îi corespunde o

Page 152: Sinteza economie

149

singură valoare a lui d” sau „dacă se cunoaşte valoarea lui D, atunci se cunoaşte valoarea lui d, pentru că unei valori a lui D îi corespunde o singură valoare a lui d”.

Non DF se notează sub forma: A → B, unde A, B = 2 AT-uri diferite. Non DF se citeşte sub forma: „A nu determină funcţional pe B” sau „B nu este

determinat funcţional de A”. Non DF are semnificaţia: „o valoare a lui A nu determină o singură valoare

a lui B” sau „la o valoare a lui A corespund mai multe valori ale lui B” sau „dacă se cunoaşte valoarea lui A, atunci nu se poate cunoaşte valoarea lui B pentru că la o valoare a lui A corespund mai multe valori ale lui B”

Prin definiţie, DF respectă următoarele condiţii:

1. Dacă A (B,C) Dacă CNP (Nume, Adresa) atunci A B atunci CNP Nume şi A C şi CNP Adresa Dacă un AT determină funcţional un grup de AT-uri, atunci AT cu rol de

Determinant determină funcţional pe fiecare AT din grupul de AT-uri cu rol de determinat.

Dacă se cunoaşte CNP-ul unei persoane, atunci se cunosc Numele şi Adresa persoanei respective, deoarece unei valori a CNP-ului îî corespund un singur nume şi o singură adresă de persoană.

2. Dacă (A, B) C atunci A C şi B C

Dacă un grup de AT-uri determină funcţional un AT, atunci fiecare AT din

grupul de AT-uri cu rol de Determinant nu determină funcţional pe AT-ul cu rol de determinat.

Exemplu: Dacă (CodServiciu, CodFiscal) PreţServiciu

atunci CodServiciu PreţServiciu şi CodFiscal PreţServiciu

Dacă se cunosc Codul Serviciului contractat şi Codul Fiscal al Furnizorului,

atunci se cunoaşte Preţul Serviciului contractat, deoarece, de regulă, preţul de achiziţie servicii/produse/materiale/etc. este negociabil. Dacă, însă, se cunoaşte numai Codul Seviciului contractat, atunci nu se poate cunoaşte Preţul Serviciului contractat, deoarece serviciul identificat prin codul respectiv poate fi achiziţionat, la preţuri diferite, de la mai mulţi furnizori, fiecare cu Codul lui fiscal de înregistrare. Dacă se cunoaşte numai Codul Fiscal al furnizorului, atunci nu se poate cunoaşte Preţul Serviciului contractat, deoarece, de la acelaşi furnizor, se pot achiziţiona mai multe servicii, fiecare cu codul lui de identificare.

În concluzie, DF este monovaloare (simplă) dacă fiecare valoare a AT/grup de AT-uri cu rol D determină, în mod unic, o singură valoare a

Page 153: Sinteza economie

150

AT/grupului de AT-uri cu rol d şi dacă nici o parte a grupului de AT cu rol D nu determină, singură, AT/grupul de AT-uri cu rol d.

DF Monovaloare se defineşte în cadrul unei ET, între AT/grupul de AT-uri cu rol de ID şi AT-urile cu rol Non ID, caz în care ID-ul ET joacă rol de D, iar AT-urile Non ID joacă rol de d.

În funcţie de numărul de AT-uri care formează D şi d, se deosebesc următoarele cazuri:

Page 154: Sinteza economie

151

6.3.2. CvasiDependenţa Funcţională CvasiDependenţa Funcţională, notată CvasiDF, este raportul de

determinare: • pentru care unei valori a D îi corespund mai multe valori ale lui d şi,

reciproc, unei valori a d îi corespund mai multe valori ale lui D; dacă D şi/sau d sunt formaţi din grupuri de AT-uri, unui set de valori al lui D îi corespund mai multe seturi de valori pentru d şi reciproc, unui set de valori al lui d îi corespund mai multe seturi de valori pentru D;

• pentru care AT cu rol d are, la rândul lui, rol D în alt raport de determinare; • al cărui D defineşte o ET în MCD, pentru care devine ID, deoarece se află

în raport de determinare cu un AT/grup de AT-uri monovaloare, care devine AT/grup de AT-uri Non ID pentru ET respectivă;

• al cărui d defineşte o altă ET în MCD pentru care devine ID deoarece se află în raport de determinare cu un alt AT/grup de AT-uri monovaloare, care devine AT/grup de AT-uri Non ID pentru ET respectivă;

• pentru care legătura dintre D şi d defineşte AST dintre cele două ET definite de fiecare în parte; dacă D şi d, cu rol de Determinant în definirea celor două ET, au un AT/grup de AT-uri cu rol de determinat comun, atunci acesta devine AT/grup de AT-uri pentru AST respectivă.

În concluzie, CvasiDF este raportul de determinmare care defineşte AST

dintre cele două ET definite de AT/grupul de AT-uri cu rol D şi d, care devin ID-uri pentru cele două ET participante la această AST; altfel spus, CvasiDF este raportul de determinare dintre ID-urile ET participante la AST definită de aceasta, este raportul de determinare dintre AT-urile identificate în realitatea de modelat, care aparţin unor ET diferite.

Exemplu: CodProdus CodComponentăProdus, defineşte relaţia de tip parte – întreg

Explicaţie: un produs poate fi format din mai multe componente şi o

componentă se poate folosi la realizarea mai multor produse; prin urmare, dacă se cunoaşte codul produsului nu se poate stabili codul unei componente şi, reciproc, dacă se cunoaşte codul componentei, nu se poate afla codul produsului.

Page 155: Sinteza economie

152

6.3.3. Dependenţa Funcţională multiplă Dependenţa Funcţională multiplă (multivaloare) este raportul de deter-

minare: • pentru care d este AT multivaloare: unei valori a lui D îi corespund mai

multe valori ale lui d, reciproca nefiind adevărată; • al cărui d nu are rol D pentru alte raporturi de determinare; • al cărui d = AT multivaloare se transformă într-o ET de sine stătătoare,

definită de o DF monovaloare, care are propriul D, diferit de AT-ul cu rol D în această DF multiplă, şi propriile d aferente valorilor AT multivaloare cu rol d în DF multivaloare;

• al cărui D poate defini o ET în MCD pentru care devine ID, dacă se află în raport de determinare cu un AT/grup de AT-uri monovaloare, care devine AT/grup de AT-uri Non ID pentru ET respectivă;

• al cărui D se află în raport de CvasiDependenţă Funcţională cu D care defineşte ET afereantă AT multivaloare.

AT/grupul de AT-uri participante la DF multivaloare, cu rol d, sunt AT

multivaloare care, în MCD, se transformă, fiecare, într-o ET identificată printr-un ID propriu. Prin urmare, DF multivaloare se descompune în DF monovaloare, câte una pentru fiecare AT multivaloare identificat.

DF multivaloare are drept: • D un AT/grup de AT-uri, cu rol de ID într-o ET = D pentru DF

monovaloare care defineşte ET; • d un AT/grup de AT-uri multivaloare care, în MCD, devin ET/un grup de

ET-uri de sine stătătoare identificate, fiecare, prin propriul ID (câte un ET pentru fiecare AT multivaloare);

Ex.: CodSecţie DenSecţie, DenMijlocFix, CaracteristiciMijlocFix

CodSecţie NrInvMijlocFix, se transformă astfel încât: (CodSecţie DenSecţie) (NrInvMijlocFix DenMijlocFix, Caracteristici MijlocFix)

CodSecţie NumeAngajat, AdrAngajat, TelAngajat CodSecţie CNPangajat

se transformă astfel încât: (CodSecţie DenSecţie) (CNPangajat NumeAngajat, AdrAngajat, TelAngajat)

Page 156: Sinteza economie

153

În concluzie, Dependenţa Funcţională multiplă (multivaloare) este un caz particular de CvasiDF, întrucât fiecărui AT multivaloare, determinat de AT-ul cu rol D (în DF multiplă), îi corespunde în MCD o ET de sine stătătoare, identificată prin propriul ID (figura 6.2).

Figura 6.2. Definirea DE multivaloare

6.3.4. Dependenţa Funcţională directă

Dependenţa Funcţională directă: raport de determinare direct: d este dependent funcţional direct de D (DF care elimină orice formă de tranzitivitate).

Ex.: CNP (Nume, Adresa)

6.3.5. Dependenţa Funcţională indirectă Dependenţa Funcţională indirectă: raport de determinare indirect: d este depen-

dent funcţional de D indirect, prin intermediul unui alt AT (DF care admite tranzitivitata). DF D d, cu d neinclus în D, este tranzitivă, dacă există AT/grup de AT-uri,

neinclus în D, astfel încât: D AT/grup AT d

Page 157: Sinteza economie

154

Ex.: CNP DenLocalitDomiciliu este tranzitivă, pentru că există CodLocalit, căruia în nomenclatorul localităţilor îi corespunde o singură localitate, astfel încât:

CNP CodLocalitDomiciliu DenLocalitDomiciliu DF tranzitive se elimină din MCD.

6.3.6. Definirea şi prezentarea schematică a tipurilor de dependenţe funcţionale

Tipurile de dependenţe funcţionale = de raporturi de determinare, cu caracteristicile lor reprezentative şi conceptele fundamentale definite de acestea în MCD-ul care se realizează pentru realitatea de modelat (figura 6.3.):

Figura 6.3. Tipurile de dependenţe funcţionale care se pot stabili

între AT-urile identificate pentru realitatea de modelat

Page 158: Sinteza economie

155

6.3.7. Instrumente de analiză a dependenţelor funcţionale Analiza dependenţelor funcţionale dintre valorile atributelor AT-urilor identificate

pentru realitatea de modelat conduce la eliminarea, din MCD-ul realizat pentru aceasta, a dependenţelor funcţionale complexe şi la obţinerea MCD-lui optimizat, care stă la baza realizării MLD.

Procesul de analiză a AT-urilor din mulţimea de AT-uri identificată pentru realitatea de informatizat, cu scopul eliminării dependenţelor funcţionale complexe, tranzitive şi multivaloare, este cunoscut sub denumirea de Normalizarea MCD. Practic, normalizarea MCD constă în optimizarea ET definite prin stabilirea unor reguli (care pleacă de la regulile lui CODD) şi parcurgerea succesivă a mai multor Forme Normale – FN (concept introdus de CODD o dată cu definirea conceptelor specifice Bazelor de Date Relaţionale), care păstrează, fiecare, cerinţele formulate de FN precedentă [Victoria Stanciu, 2002].

Pentru analiza dependenţelor funcţionale se poate folosi unul dintre următoa-rele două instrumente de studiu [Victoria Stanciu, 2002]:

− matricea dependenţelor funcţionale; − diagrama dependenţelor funcţionale. A. Matricea dependenţelor funcţionale poate fi: • simplificată, tabel în care: – coloanele sunt Deternimanţii DF identificate: AT/grup de AT-uri cu rol de D; – liniile sunt AT-urile identificate pentru realitatea de modelat; • completă: tabel în care numărul de coloane = numărul de linii = numărul de

AT-uri identificat pentru realitatea de modelat. Din analiza matricei dependenţelor funcţionale simplificată rezultă că fiecare

valoare de 1, care apare la intersecţia unei coloane cu o linie, marchează existenţa unei DF între AT-ul cu rol D, precizat pe coloană, şi AT-ul cu rol d, precizat pe linie. Şi pentru că fiecare AT este unic în MCD (aparţine unei singure ET sau AST), pe fiecare linie din această matrice trebuie să fie o singură valoare de 1. Excepţii fac:

• valorile de 1 (marcate distinct, pentru a le deosebi), care exprimă proprietatea de reflexivitate a DF: apar la intersecţia liniei corespunzătoare AT-ului cu rol D, cu coloana corespunzătoare acelui AT (ex.: CNP CNP);

• valorile de 1 care apar pe liniile corespunzătoare AT-urilor care au mai mulţi Determinanţi: Determinantul este un grup de AT-uri (ex.: AT-urile CodMaterialDidactic şi CodConsumabil determină funcţional AT-ul CodUM pentru că atât materialele didactice, cât şi consumabilele folosite pentru desfăşurarea unei activităţi educaţionale au o Unitate de Măsură (UM); deci, AT-ul CodUM cu rol de determinat are Determinantul format din cele două AT-uri cu rol D: CodProdus şi CodMaterial; prin urmare, pe linia corespunzătoare acestuia, apar două valori de 1: la intersecţia cu coloanele corespunzătoare celor două AT cu rol D); atenţie: CodUM are rol D într-o altă DF:

(CodUM DenumireUM, TipUM); • existenţa mai multor valori 1 pe o linie poate fi determinată şi de DF

tranzitive, care se elimină din matrice, rolul matricei fiind de a le evidenţia în vederea eliminării din MCD.

Page 159: Sinteza economie

156

Din analiza matricei complete a dependenţelor funcţionale se observă: • diagonala de valori 1, care este consecinţa proprietăţii de reflexivitate a DF; • existenţa DF elementare (cu D format dinr-un singur AT); • existenţa DF neelementare (cu D format dintr-un grup de AT); • existenţa unor DF tranzitive care conduc la apariţia mai multor valori de 1 pe

liniile matricei, care se elimină; • existenţa unor DF multivaloare, care conduc la apariţia mai multor valori

de 1 pe liniile matricei, care se descompun în DF monovaloare. B. Diagrama dependenţelor funcţionale este un grafic construit pe baza

dependenţelor funcţionale, cu eliminarea dependenţelor funcţionale parţiale/trivi-ale/tranzitive, care stă la baza definirii ET ale MCD. În cadrul diagramei dependen-ţelor funcţionale, mulţimea de AT, identificată pentru realitatea de modelat, se grupează în funcţie de Determinanţi. În general, ID-urile, codurile de identificare sau grupurile de coduri de identificare identifică în mod unic celelalte AT ale unei ET sau ale unei AST, ele jucând rol de Determinanţi.

Analiza dependenţelor funcţionale folosind matricea sau diagrama dependen-ţelor funcţionale conduce la eliminarea redundanţelor şi ambiguităţilor din MCD-ul construit, pornind de la analiza activităţilor desfăşurate în cadrul organismului economic (compartimentului specializat al acestuia) şi de la documentele primare de evidenţă şi control generate de aceste activităţi, şi la obţinerea unui MCD optimizat, pe baza căruia se construieşte MLD-ul şi se realizează MFD-ul pentru sistemul informatic de gestiune care se proiectează.

Dacă, însă, activitatea de proiectare a sistemului informatic de gestiune începe cu reprezentarea grafică a activităţilor, desfăşurate de organismul economic, ţinând cont de derularea în timp a acestora şi de documentele de evidenţă şi control al datelor afectate, prin modificări de date, de fiecare acţiune elementară (figura 3.1 din partea I), MCD-ul obţinut este optimizat. Iar dacă s-au strecurat erori de tipul dependenţelor funcţionale complexe, acestea se observă direct, fără realizarea unei matrici sau a unui grafic al dependenţelor funcţionale, dacă se cunosc definiţiile acestora, regulile de eliminare a lor din MCD şi regulile de trecere de la depen-denţele funcţionale la conceptele fundamentale şi simbolurile folosite în MCD.

Page 160: Sinteza economie

157

6.3.8. Reguli de trecere de la dependenţele funcţionale la conceptele fundamentale MCD

Reprezentarea dependenţelor funcţionale în MCD se face respectând următoarele reguli de trecere de la dependenţele funcţionale la conceptele fundamentale folosite pentru construirea MCD-ului (figurile 6.4 şi 6.5):

Figura 6.4. Reguli de trecere de la dependenţe funcţionale la MCD:

reprezentare grafică, caz general

Page 161: Sinteza economie

158

Figura 6.5. Reguli de trecere de la dependenţe funcţionale la MCD: reprezentare grafică, exemplu

Page 162: Sinteza economie

159

Regula 1. Pentru fiecare DF, cu Determinant elementar (format dintr-un singur atribut), se creează o singură ET, pentru care acest Determinant devine IDentificator; toate AT, determinate de acelaşi Determinant, se grupează în cadrul aceleiaşi ET, care are ca IDentificator Determinantul respectiv.

Regula 2. Fiecărei CvasiDF, dependenţă funcţională între AT-urile cu rol de Determinanţi elementari în alte dependenţe funcţionale (între IDentificatorii a două ET diferite), îi va corespunde în MCD o AST.

Regula 3. Pentru fiecare DF cu Determinantul format dintr-un grup de AT, IDentificatori ai ET definite, se creează o AST.

Regula 4. Pentru fiecare CvasiDF cu Determinantul format dintr-un grup de AT, IDentificatori ai ET definite, se defineşte o ET suplimentară, cu IDentificatorul format din Determinantul CvasiDF şi se creează o AST.

6.4. RI statice

RI statice sunt condiţii, impuse asupra atributelor (valorilor) AT, care se verifică permanent, independent de timp.

RI statice sunt RI de domeniu aferente unui AT: condiţii sau reguli impuse asupra ansamblului de valori acceptate pentru un AT.

Domeniul reprezintă mulţimea de valori pe care le poate lua un AT. Domeniul se poate defini:

− printr-o proprietate: exprimă corelaţiile, care trebuie respectate, dintre valorile AT-urilor din ET diferite sau din AST şi ET-urile aferente acesteia; ex: CantitateStocProdus ≥ CantitateComandată;

− printr-un interval de valori; exemplu: DataLimităExpediere = [01.06.2004, 31.06.2004];

− printr-o mulţime de valori admise; exemplu: Calitate = {I, II}. RI de domeniu pot viza: • conţinutul unui singur AT, al unei ET sau AST; exemplu: CategorieMedicament = [aspirină, lasonil, vată, spirt] – o mulţime de valori admise; DataNaştere ≥ 1920 – o proprietate; • corelaţia între valorile mai multor AT ale aceleiaşi ET sau AST = restricţii

intraentitate sau intraasociere; exemplu: pentru CategorieCititor = Student, LimitaÎmprimut = 3; pentru GradDidactic = Profesor, SalariuTarifarMinim = 15.800.000 lei; pentru DurataÎnchiriere≥ 7 zile şi ≤ 21 zile, TarifÎnchiriere = 1.500.000 lei; • corelaţii între AT-urile mai multor ET sau AST diferite = restricţii

interentităţi sau interasocieri; exemple: DataLivrare ≥ DataComanda; DataIntrare ≤ DataIeşire;

• corelaţii obţinute pe baza unor operaţii aplicate asupra mulţimii de entităţi dintr-o ET: numărare, însumare, calcul medie aritmetică, calcul valoare min/max. etc.) a unui ansamblu de entităţi, Exemplu:

1.000 lei ≤ ValoareMediePreţUnitarProdus ≤ 2.000.000 lei

Page 163: Sinteza economie

160

6.5. RI dinamice RI dinamice privesc evoluţia în timp a datelor, exprimate de atributele

mulţimii de AT identificate pentru realitatea de modelat, impuse de: • reglementările legale în vigoare; exemplu: taxele pe salarii, dobânzile

bancare, cursul valutar, impozitele etc.; • evoluţia personalului: îmbătrâneşte, îşi completează studiile, îşi modifică

ocupaţia; • diversificarea producţiei: în funcţie de nevoile pieţei etc. Exemplu: un angajat al unei facultăţi poate evolua, din punct de vedere al

nivelului de pregătire (figura 6.6).

Figura 6.6. RI dinamică

Reprezentarea timpului Nu există formalisme specifice pentru reprezentarea timpului în MCD.

Timpul este reprezentat, de regulă, sub forma datei calendaristice. Timpul se reprezintă la fel pentru [Victoria Stanciu, 2002]: ET permanente, stabile, durabile: mulţime de entităţi permanente,

durabile; exemplu: furnizori, clienţi, salariaţi, produse, servicii etc. ET tip eveniment (conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române =

întâmplare): mulţime de entităţi care exprimă o schimbare, o modificare produsă la un moment dat, ca urmare a desfăşurării unei activităţi; exemplu: comandă, factură, plată, încasare etc. Desfăşurarea unei activităţi reprezintă un eveniment. Evenimentele, prin definiţie, sunt punctuale, iar documentele întocmite la momentul când se produc acestea au o dată, data calendaristică aferentă acelui moment de timp. În activitatea de evidenţă a organismelor economice, documentele primare de evidenţă, întocmite în momentul şi la locul desfăşurării unei activităţi, au:

• Număr unic, folosit ca ID în ET aferentă, exemplu: NrComandă, NrFactură, NrOP etc.;

• Dată, exprimată prin AT, exemplu: DataComandă, DataFactură, DataOP etc.

AST de scurtă durată sau repetitivă între ET permanente; se deosebesc 2 cazuri:

• realitatea modelată nu impune introducerea în MCD a elementului timp: Exemplu: Reprezentarea consumului specific de MateriiPrime/Materia-

leConsumabile/Servicii necesare executării unui Echipament/Serviciu; • realitatea modelată impune introducerea în MCD a elementului timp; în

acest caz există 2 soluţii posibile pentru reprezentarea timpului: 1) se introduce în MCD ET DATA;

Page 164: Sinteza economie

161

2) se introduce în MCD ET ISTORIC sau VIITOR, care exprimă derularea în timp a relaţiilor dintre ET permanente, pentru care se impune memorarea evoluţiei în timp (figura 6.7).

Figura 6.7. RI dinamică: folosirea ET ISTORIC

Într-un sistem informatic de gestiune, elementul timp se reprezintă prin

timpul trecut sau viitor al verbului care exprimă activităţile desfăşurate. Din acest punct de vedere, elementele realităţii de modelat pot fi [Victoria Stanciu, 2002]:

− conceptuale, persistente în timp: se reprezintă prin ET care nu dispar niciodată; exemplu: Persoana, Produs, Serviciu, Furnizor, Client etc.;

− temporale, care exprimă rolurile active, jucate în timp, de un element conceptual; acestea se reprezintă prin ET distincte; exemplu: ET Persoana reprezintă mulţimea persoanelor, elemente conceptuale care, pe durata vieţii lor, au fost elevi, studenţi, angajaţi şi apoi pensionari, elemente temporale care se reprezintă prin ET Elev, ET Student, ET Angajat, ET Pensionar.

6.6. RI funcţionale

RI funcţionale sunt reguli care exprimă particularităţile funcţionale specifice organismului economic sau compartimentului acesteia pentru care se proiectează sistemul informatic de gestiune.

În MCD, RI funcţionale sunt reprezentate prin valorile cardinalităţilor maximale aferente cuplurilor ET – AST.

Dacă o AST binară, împreună cu cele două ET participante la aceasta, se reprezintă schematic sub forma ET1– AST– ET2, atunci RI funcţională definită de cardinalităţile maximale aferente celor două cupluri ET1 – AST şi AST – ET2 este:

• RI ierarhică, când cardinalitatea maximală a cuplului ET1 – AST este 1 şi cardinalitatea maximală a cuplului AST – ET2 este n (figura 6.8., figura 6.9.);

• RI neierarhică, când cardinalitatea maximală a cuplului ET1 – AST este n şi cardinalitatea maximală a cuplului AST – ET2 este m (figura 6.10, figura 6.11).

Page 165: Sinteza economie

162

De regulă, desfăşurarea activităţilor specifice pentru realizarea obiectivului

pe care şi l-a propus organismul economic sau compartimentul specializat al acestuia, pentru care se proiectează sistemul informatic de gestiune, impune restricţii funcţionale atât ierarhice, cât şi neierarhice.

Page 166: Sinteza economie

163

6.7. Generalizarea şi specializarea Generalizarea şi specializarea ET sunt reguli de identificare a unor seturi

de entităţi în cadrul unei ET definite, plecând de la valorile unor atribute sau utilizând criterii precizate de utilizator şi reprezentarea distinctă a acestora, în cadrul MCD, prin ET distincte.

Generalizarea şi specializarea permit gruparea entităţilor unei ET prin definirea:

− unei ET supertip sau superclasă: obţinută prin regruparea tuturor AT-urilor comune din cadrul acelei ET; practic, este o ET care are ca AT numai AT-urile cu valori NENULE pentru toate entităţile ET definită iniţial;

− mai multor ET subtip sau subclasă: fiecare ET subtip se obţine prin regruparea tuturor AT-urilor specifice unui subansamblu de entităţi din cadrul ET definite iniţial; practic, o ET subtip este o ET care are ca AT numai AT-urile specifice unui subansamblu de entităţi din cadrul ET definită iniţial; pentru fiecare subansamblu de entităţi identificat în cadrul ET definită iniţial, se defineşte o ET subtip; altfel spus, un subansamblu de entităţi ale aceleiaşi ET formează un subtip al ET respective, cu proprietăţi specifice;

− AST dintre ET supertip şi ET subtip sunt de tipul este un sau este o; − aceste procese se utilizează pentru reprezentarea cât mai fidelă a realităţii

de modelat. Generalizarea este procesul prin care două sau mai multe ET sunt generalizate, pe

baza proprietăţilor comune, într-o nouă ET. În această relaţie, ET iniţiale devin subtipuri ale ET obţinut prin generalizare. Exemplu: ET PersonalAdministrativ şi ET CadruDidactic dintr-o universitate pot fi generalizate prin ET AngajatIEFS, care va prelua AT comune ale acestora: CNP, Nume, Adresa, DataNaştere (figura 6.12).

Proprietăţile generalizării: − moştenirea AT: orice ET care are o relaţie de generalizare (AST de tipul

este un/este o) cu o altă ET moşteneşte AT-urile acesteia; altfel spus, ET subtip moştenesc AT-urile ET supertip; exemplu: ET subtip CadruDidactic şi PersonalAdministrativ moştenesc AT (CNP, Nume, Adresa, DataNaştere) de la ET supertip AngajatIEFS;

− AT-urile ET-urilor supertip nu aparţin ET-ului subtip; − nu există moştenire colaterală (între ET-urile subtip); − restricţia de integritate de roluri creată de relaţia de generalizare este de

excluziune pentru că ET-urile subtip se exclud reciproc; − pentru că grupează ET-uri deja existente, nu poate fi decât totală, în sensul

că orice entitate a ET face parte, obligatoriu, dintr-o ET subtip.

Page 167: Sinteza economie

164

Figura 6.12. Procesul de generalizare: exemplu

Specializarea este procesul invers generalizării, care constă în definirea

iniţială a unei ET generice, care cuprinde toate AT-urile, şi identificarea subclaselor, în cadrul acesteia, pe baza unor AT-uri comune; în acest caz, ET-urile nou definite se numesc ET-uri subclase/subtipuri ale ET definite iniţial, care reprezintă ET superclasă/supertip pentru acestea. ET-urile subclase moştenesc toate AT-urile ale ET superclasă şi pot avea AT-uri proprii specifice, inexistente la nivelul ET superclasă. Spre exemplu, în ET subclasă CadruDidactic şi PersonalAdministrativ ale ET AngajatIEFS, alaturi de AT comune (CNP, Nume, Adresa etc.) pot exista, suplimentar, AT specifice (pentru ET CadruDidactic AT GradDidactic şi Specializare, iar pentru ET PersonalAdministrativ AT TipStudii şi Gradaţie).

Definirea de subclase se poate face în două moduri: − pe baza valorilor unui anumit AT; − pe baza unor criterii definite de utilizator. Prin definirea de subclase se face specializarea entităţilor superclasei.

Delimitând subansanbluri de entităţi ale aceleaşi ET, subclasele constituie ET-uri subtip ale acesteia, ceea ce echivalează cu existenţa unor AST subtip, în care cardinalitatea subtipurilor este 1,1, iar a supertipului este 0,1.

Page 168: Sinteza economie

165

Specializarea poate fi: − totală: orice entitate a ET face parte obligatoriu dintr-o ET subtip; − parţială: pot exista entităţi care nu aparţin nici unei ET subtip; exemplu

(figura 6.13): Specializarea ET AngajatIEFS prin definirea ET subtip CadruDidactic şi PersonalAdministrativ este parţială, deoarece pot exista angajaţi care nu sunt nici cadre didactice şi nici nu fac parte din personalul administrativ, sunt muncitori care fac parte din personalul de întreţinere.

Introducerea de ET-uri subtip, prin specializare şi generalizare, are, în principal, două avantaje:

− factorizează AT-urile comune, la nivelul ET supertip (de factor comun AT-urile comune);

− face mai clară reprezentarea AST-urilor la care participă numai o parte din entităţi.

Figura 6.13. Procesul de specializarea: exemplu

6.8. Reguli de verificare MCD

Pornind de la: – succesiunea de activităţi desfăşurate de organismul economic sau de

compartimentul specializat al acestuia cu scopul de a realiza obiectivul propus; – de la mulţimea de documente de evidenţă şi control întocmite pe parcursul

desfăşurării acestor activităţi, care consemnează datele generate de acestea, la locul în care se produc, şi indică operaţiile care se aplică asupra acestor date;

Page 169: Sinteza economie

166

şi ţinând cont: – de definiţiile conceptelor de bază folosite pentru modelarea abstractă a

funcţionării organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia supus informatizării:

1. Entitate Tip – ET; 2. Atribut Tip – AT; 3. ASociere Tip – AST; 4. cardinalitate – (X, Y); 5. Restricţii de Integritate: RI – de analiza restricţiilor de integritate (structurale, semantice, funcţionale,

generalizare sau specializare) cu scopul de a reprezenta cât mai corect şi complet realitatea de informatizat, din punct de vedere al proiectării şi realizării unui SIG, fără redundanţe şi ambiguităţi, care ar conduce la anomalii în funcţionarea acestuia,

s-a realizat un MCD, care trebuie să respecte următoarele reguli, numite reguli de verificare MCD [Victoria Stanciu, 2002]:

1. Regula de unicitate a numelor: – se aplică tuturor elementelor ce apar în MCD: ET, AT, AST; – se elimină omonimele şi sinonimele: în MCD nu trebuie să existe

elemente diferite cu acelaşi nume sau nume diferite atribuite aceluiaşi element; – se elimină ambiguităţile, prin utilizarea numelor complexe. Exemplu:

DenumireFurnizor, DenumireEchipament etc. 2. Regula de unicitate a AT: – un AT nu poate participa decât la definirea unei singure ET sau unei

singure AST; – se elimină redundanţele: AT cu rol d au o singură valoare de 1 pe linie,

deoarece au un singur D, AT cu rol de Determinant au mai multe valori de 1 pe linie deoarece determină mai multe AT;

3. AT derivate, ale căror valori se obţin din valorile altor AT, prin algoritmi de calcul:

– se elimină, de regulă, din MCD, fiind redundante; – se menţin în MCD însoţite de relaţia de calcul sau de derivare, sub formă de

RI numai dacă prezintă o semnificaţie specială pentru realitatea de modelat. Exemplu: pentru sistemul informatic de evidenţă a personalului şi

salarizare, se poate defini o ET Salarii, care reţine istoricul salariilor plătite lunar angajaţilor şi baza de calcul a acestora; pentru sistemul informatic de calcul al preţului de cost şi al preţului de vânzare, interesează numai salariul angajaţilor plătit în luna curentă, pentru calculul valorii manoperei din preţul de cost sau de vânzare al unui produs sau serviciu.

4. AT multivaloare: – se elimină din MCD, prin transformarea fiecăruia într-o ET de sine

stătătoare; – eliminarea lor din MCD se poate face prin parcurgerea succesivă a

Formelor Normale, definite de CODD, proces care conduce la optimizarea ET. 5. AT repetitive sau decompozabile: – se elimină, de regulă, din MCD; – se menţin în MCD, nu mai prezintă importanţă pentru realitatea de modelat.

Page 170: Sinteza economie

167

Exemplu: descompunerea AT Adresa în Localitate, Stradă, Judeţ/Sector se va face numai dacă delimitarea lor prezintă interes pentru realitatea de modelat; pentru sistemul informatic de evidenţă a personalului şi salarizare, descompunerea nu se impune, dar pentru sistemul informatic de evidenţă contribuabili şi plata taxelor/impozitelor al Administraţiei Financiare sau sistemul informatic de evidenţă a populaţiei al Poliţiei, descompunerea este necesară.

6. Minimalitatea identificatorilor: – un ID format dintr-un grup de AT nu trebuie să includă un subgrup care să

poată îndeplini, singur, funcţia de ID; – se urmăreşte eliminarea dependenţelor funcţionale parţiale şi triviale, prin

analiza dependenţelor funcţionale dintre AT-urile ce compun ID-urile. 7. Dependenţele funcţionale indirecte sau tranzitive: – se elimină din MCD; – se identifică folosind diagrama dependenţelor funcţionale; – eliminarea lor din MCD se poate face prin parcurgerea succesivă a

Formelor Normale, definite de CODD, proces care conduce la optimizarea ET. 8. Val NULL (este diferită de valoarea zero, reprezintă absenţa unei valori): – AT-urile cu rol D, ID-uri pentru ET-urile din MCD trebuie să aibă valori

unice şi NENULE; – AT-urile cu rol d, non-ID pentru ET-urile din MCD: semnalează

posibilitatea definirii de ET subtip; fiecare ET subtip are valori diferite de zero numai pentru AT-urile specifice lui şi valori egale cu zero pentru AT-urile specifice altor ET subtip identificate.

9. O AST nu poate exista decât o singură dată între aceleaşi ET: – pentru că identificarea AST se face prin ID-urile ET-urilor participante; – condiţiile impuse ID-urilor, valori NENULE şi unice pentru fiecare

element, trebuie respectate şi în cazul AST-urilor; – dacă pentru aceleaşi ET apar mai multe AST-uri de acelaşi tip, restricţia de

unicitate a fost încălcată; în acest caz, AST-ul se transformă într-o nouă ET; – în cazul în care participarea ET la AST este opţională, ceea ce face ca o

parte din ID-ul AST să fie nulă, AST-ul se transformă într-o nouă ET. 10. Dacă un AT depinde funcţional de mai mulţi Determinanţi, ID-uri

pentru mai multe ET-uri, atunci el defineşte AST-ul dintre ET respective. MCD-ul care respectă regulile de verificare enumerate se numeşte MCD

optimizat, singurul de la care se porneşte în realizarea unui MLD, în vederea creării unei Baze de Date Relaţionale, a întreţinerii şi exploatării acesteia folosind unul dintre Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale disponibile pe piaţă.

7. MODELAREA LOGICĂ A DATELOR

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune urmăreşte structurarea şi reprezentarea datelor generate de activităţile desfăşurate de organismul economic (sau de un compartiment specializat al acestuia) şi înregistrate pe documentele primare de evidenţă şi control, astfel încât să poată fi introduse în Baze de Date Relaţionale, create şi exploatate folosind aplicaţiile software dezvoltate cu ajutorul unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (SGBDR). Prin urmare, după realizarea MCD-ului, optimizat şi unic pentru fiecare domeniu de informa-tizat, următoarea etapă de proiectare constă în realizarea MLD-ului.

Page 171: Sinteza economie

168

7.1. Trecerea de la MCD la MLD Transformarea MCD-ului creat într-un MLD relaţional, specific Sistemelor

de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale, impune utilizarea conceptelor de bază, fundamentale, ale modelului relaţional al BDR [Victoria Stanciu, 2002]:

• Relaţia: submulţime a produsului cartezian de n domenii; se prezintă sub forma unei Tabele bidimensionale;

• Tuplu: o linie în cadrul tabelei (înregistrare, record); • Atribut: caracteristică ce ia valori într-un domeniu, numit domeniu de

definiţie, căreia îi corespunde o coloană în cadrul tabelei; • Domeniu de definiţie: set de valori pe care le poate lua un atribut (o coloa-

nă dintr-o tabelă); • Cheie primară: atribut/grup minim de atribute folosit de SIG pentru iden-

tificarea unică a unei linii într-o tabelă; atributul/grupul de atribute care o compun nu poate avea valoarea NULE (adică nu poate lipsi, trebuie să aibă o valoare unică pentru fiecare linie);

• Cheie cardinală/candidat: atribut/grup minim de atribute care poate asigura identificarea unică a unui triplu într-o tabelă; dintre acestea se alege cheia primară = atributul/grupul minim de atribute folosit de SIG pentru identificarea unică a unei linii într-o tabelă;

• Cheie externă: un atribut/grup minim de atribute cu rol de cheie primară într-o altă tabelă; respectă cerinţele de integritate referenţială (ia aceleaşi valori pe care le are în tabela unde are rol de cheie primară);

• Schema unei relaţii (tabelă): lista atributelor (denumirilor coloanelor) împreună cu domeniile lor de definiţie;

• Gradul relaţiei (tabelei): numărul de atribute utilizate = numărul de coloane din tabelă;

• Cardinalitatea relaţiei (tabelei): numărul de linii din tabelă. Conceptelor fundamentale folosite pentru crearea MCD-ului le corespund, în

MLD, concepte fundamentale ale modelului relaţional al BDR (figura 7.1).

Page 172: Sinteza economie

146

Figura 7.1. Trecerea de la MCD la MLD

Regulile de trecere de la MCD la MLD relaţional sunt următoarele: 1. Fiecare ET devine o relaţie de tip tabel bidirecţional (figura 7.2.), un

Tabel în care: − fiecare AT al unei ET devine un Atribut al relaţiei = o Coloană în cadrul

Tabelului corespunzător ET respective; − fiecare entitate din mulţimea ET devine o linie în Tabelul corespunzător

ET respective; numărul maxim de linii din tabel depinde de SGBD-ul folosit; − AT cu rol ID pentru o ET devine Cheie primară a relaţiei: Coloana ale

cărei valori, obligatoriu NENULE, asigură identificarea unică a fiecărei linii în cadrul Tabelului corespunzător ET respective;

− fiecare atribut dintr-un AT devine Valoarea unui Atribut corespunză-toare unei linii din Tabelul aferent ET respective şi reprezintă o dată culeasă de pe documentul primar de evidenţă asociat acelei ET; altfel spus, fiecare atribut dintr-un AT se transformă în Valoarea atributului corespunzător acelui AT, memorată la intersecţia coloanei corespunzătoare AT respectiv cu linia corespunzătoare unei entităţi din ET.

Page 173: Sinteza economie

147

Figura 7.2. Reprezentarea grafică a relaţiei

de tip tabel bidirecţional: caz general şi exemplu 2. AST binară de tip UNUL LA MULŢI = ONE TO MANY din MCD,

notată 1: n, se transformă, în MLD, într-o legătură între tabele de tip UNUL LA MULŢI, notată tot 1: n; când cardinalitatea unui singur cuplu ET – AST este (0,1) sau (1,1), iar cardinalitatea celuilalt este (0,n) sau (1,n) , AST este de tipul 1: n şi se exprimă în MLD prin adăugarea, în tabelul aferent cuplului ET – AST pentru care cardinalitatea este (0,1) sau (1,1), unei chei externe = cheia primară a tabelei corespondente prin AST pentru care cardinalitatea este (0,n) sau (1,n) şi a AT proprii AST (figura 7.3).

Page 174: Sinteza economie

148

Figura 7.3. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip UNUL LA MULŢI (ONE TO MANY):

caz general şi exemplu

Page 175: Sinteza economie

149

Comentarii. Într-o perioadă de timp dată, o carte poate fi împrumutată la un singur cititor (PSI celui cu Nr. Fişă = 1, VBA celui cu Nr. Fişă = 3 etc.), iar un cititor poate împrumuta maxim 2 cărţi (cel cu Nr. Fişă = 1 împrumută PSI şi ACCESS). Pot exista cărţi care nu sunt împrumutate cititorilor (USH154) şi cititori care nu au cărţi împrumu-tate în perioada de timp analizată (cei cu Nr. Fişă = 2, 4, 5).

Un caz particular al AST binară de tip UNUL LA MULŢI îl constituie AST binară de tip UNU LA UNU = ONE TO ONE, notată 1: 1 (n = 1), care se transformă, în MLD, într-o legătură între tabele de tip UNU LA UNU, notată tot 1: 1; când cardinalităţile ambelor cupluri ET–AST sunt (0,1) sau (1,1), AST este de tipul 1: 1 şi se exprimă prin adăugarea, în tabelul aferent uneia dintre cele două ET participante la AST (la alegerea proiectantului), unei chei externe = cheia primară a tabelei aferente celelalte ET şi a AT proprii AST (figura 7.4).

Figura 7.4. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip UNU LA UNU (ONE TO ONE): caz general şi exemplu

3. AST binară de tip MULŢI LA MULŢI = MANY TO MANY din MCD,

notată m: n, se transformă, în MLD, într-o relaţie de tip tabel; dacă cardinali-tăţile ambelor cupluri componente ET–AST sunt (0,n) sau (1,n), AST este de tipul m: n şi se exprimă printr-un tabel de sine stătător în care:

• ID-ul AST, format din ID-urile ET participante la AST respectivă, devine Cheie primară a relaţiei: Coloana ale cărei valori, obligatoriu NENULE, asigură identificarea unică a fiecărei linii în cadrul Tabelului corespunzător AST respective; altfel spus, tabelul aferent AST are cheia primară formată din cheile primare ale celor 2 tabele aferente ET participante la AST respectivă;

• fiecare AT al AST devine un Atribut al relaţiei = o Coloană în cadrul Tabelului corespunzător AST respective; deci, tabelul aferent AST are ca atribute AT proprii AST;

• fiecare asociere din AST devine o linie în Tabelul corespunzător AST respective, identificată printr-o valoare a cheii primare = o pereche de valori, câte una pentru fiecare cheie primară a tabelelor aferente ET participante la AST respectivă;

• fiecare atribut dintr-un AT devine Valoarea unui Atribut corespunzătoare unei linii din Tabelul aferent AST respective şi reprezintă o dată, culeasă de pe un document primar de evidenţă, care caracterizează relaţia dintre ET participante la AST respectivă;

Page 176: Sinteza economie

150

altfel spus, fiecare atribut dintr-un AT se transformă în Valoarea atributului corespunzător acelui AT, memorată la intersecţia coloanei corespunzătoare AT respectiv cu linia corespunzătoare unei asocieri din AST (figura 7.5).

Figura 7.5. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip MULŢI LA MULŢI

(MANY TO MANY): caz general şi exemplu

Page 177: Sinteza economie

151

Comentariu. Există persoane care nu au licenţă (Voicu Vali); o persoană poate avea maxim 3 licenţe (Ionescu Ana şi Turcescu Ana). O licenţă aparţine la maxim 5 persoane (LLS).

Pentru realizarea MLD-ului aferent unui fragment de MCD (conţine mai multe AST cu ET participante corespunzătoare), se aplică succesiv regulile de trecere prezentate (figura 7.6):

Figura 7.6. Exemplu de trecere de la un fragment MCD la MLD, reprezentat sub formă de relaţii

4. În cazul MCD-ului care integrează conceptele de generalizare/specializare,

reprezentarea moştenirii se poate face în 2 moduri [Victoria Stanciu, 2002]: − acordând prioritate specializării: AT-urile ET-ţilor SUPERTIP sunt

aspirate la nivelul ET-ţilor SUBTIP; supertipul dispare, AT-urile ET SUPERTIP adăugându-se la fiecare dintre SUBTIPURILE acesteia:

Periodic = (CotaPublicaţie, TitluPublicaţie, DataApariţie, NrPeriodic, ArticolInteres, PagPeriodic);

Carte = (CotaPublicaţie, TitluPublicaţie, DataApariţie, EdituraCarte, NrEdiţieCarte, NrVolCarte);

− acordând prioritate generalizării, cu sau fără conservarea subtipurilor: SUPERTIPUL preia şi AT-urile SUBTIPURILOR, care iau valori NENULE numai pentru SUBTIPUL reprezentat:

• cu conservarea subtipurilor: PublicaţiiBibliotecă = (CotaPublicaţie, TitluPublicaţie, DataApariţie,

NrPeriodic, ArticolInteres, PagPeriodic, EdituraCarte, NrEdiţieCarte, NrVolCarte); Periodic = (CotaPeriodic, NrPeriodic, ArticolInteres, PagPeriodic); Carte = (CotaCarte, EdituraCarte, NrEdiţieCarte, NrVolCarte); • fără conservarea subtipurilor: PublicaţiiBibliotecă = (CotaPublicaţie, TitluPublicaţie, DataApariţie,

NrPeriodic, ArticolInteres, PagPeriodic, EdituraCarte, NrEdiţieCarte, NrVolCarte).

Page 178: Sinteza economie

152

8. MODELAREA CONCEPTUALĂ A PRELUCRĂRILOR Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prelucrarea este

„acţiunea de a prelucra şi rezultatul ei”, iar a prelucra înseamnă „a modifica forma, dimensiunile, construcţia sau aspectul unui material pentru a obţine produse finite etc.” Pornind de la această definiţie, se poate spune că, din punctul de vedere al Proiectării Sistemelor Informatice (PSI), prelucrările reprezintă activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivului propus, cu respectarea regulilor de gestiune specifice domeniului de activitate supus informatizării; altfel spus, exprimă acţiunile elementare, operaţiile, care se exercită asupra datelor, pentru obţinerea informaţiilor care stau la baza deciziilor.

Prelucrările reprezintă partea dinamică a sistemului informaţional [Victoria Stanciu, 2002].

Pentru modelarea conceptuală, abstractă, a prelucrărilor, se foloseşte, ca şi la modelarea conceptuală a datelor, tot un model semantic de reprezentare a acestora, model care se bazează pe semnificaţia lor în lumea reală: Organismul Economic (OE) sau compartimentul acestuia pentru care se proiectează şi se realizează sistemul informatic de gestiune.

Modelul Conceptual al Prelucrărilor – MCP prezentat este Modelul eveniment-rezultat al metodei Merise.

MCP este un model semantic, abstract, de reprezentare a activităţilor specifice domeniului de informatizat dintr-un organism economic, care răspunde la întrebarea Ce? prelucrări au loc pentru realizarea obiectivului propus, descrie ceea ce se face în cadrul organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia pentru obţinerea informaţiilor necesare, independent de modul de organizare specific:

− din punct de vedere al personalului utilizat: nu răspunde la întrebarea Cine? face activităţile;

− din punct de vedere al locului unde se desfăşoară activităţile: nu răspunde la întrebarea Unde? au loc activităţile;

− din punct de vedere al tehnologilor concrete utilizate: nu răspunde la întrebarea Cum? se fac, concret activităţile;

− din punct de vedere al momentului de timp: nu răspunde la întrebarea Când? se fac activităţile (dimineaţa/seara, ora/ziua/săptămâna/luna/anul, iarna/pri-măvara/vara/toamna).

În MCP se reprezintă: – activităţile desfăşurate de organismul economic (compartimentul acestuia),

pentru realizarea obiectivului propus (oferirea de produse şi/sau servicii clienţilor săi); − evenimentele care declanşează aceste activităţi, evenimentul fiind o

întâmplare la care organismul economic, ca sistem, trebuie să răspundă prin realizarea unei activităţi care constă în efectuarea unei succesiuni de operaţii;

− operaţiile pe care le presupune fiecare dintre activităţile desfăşurate şi înlănţuirea în timp a acestora, fără [Victoria Stanciu, 2002]:

• detalii de execuţie: manual sau automat; • particularităţi organizatorice: compartimentele în care se execută,

personalul folosit – calificat sau nu; • repere temporale: momente ale anului/săptămânii/zilei;

Page 179: Sinteza economie

153

– înlănţuirea operaţiilor în timp, în concordanţă strictă cu: • legislaţia în vigoare; • regulile de gestiune specifice pentru problema de modelat; – rezultatele obţinute în urma execuţiei acestor operaţii. Pentru realizarea MCP se folosesc următoarele concepte fundamentale sau

concepte de bază: 1. Eveniment tip – EvT: concept generic care desemnează mulţimea

evenimentelor de aceeaşi natură; un EvT este perceput de Sistemul Economic – SE (OE sau compartimentul specializat al acestuia supus informatizării) dacă mulţimea de evenimente pe care o desemnează declanşează/este produsă de o activitate din cadrul SE respectiv; se exprimă printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeşte nu numai fiinţe, lucruri, ci şi întâmplări, acţiuni sau noţiuni abstracte, care, generic spus, desemnează tot elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se reprezintă grafic printr-o elipsă care conţine denumirea EvT respectiv; fiind un concept generic, nu are corespondent concret în lumea reală, pentru că fluxul informaţional care îi corespunde nu desemnează nici el un element concret din realitatea de modelat, fiind tot un concept generic (care desemnează mulţimea informaţiilor de acelaşi fel).

Reacţia unui sistem economic la apariţia evenimentelor dintr-un EvT se apreciază folosind următorii parametrii [Victoria Stanciu, 2002]:

− capacitatea EvT: reprezintă numărul maxim de evenimente dintr-un EvT percepute de SE; în mod implicit, are valoarea infinit;

− frecvenţa EvT reprezintă legea, regula sau condiţia de apariţie a evenimentelor dintr-un EvT.

Evenimentul: este un element real, particular, concret, care aparţine unui EvT; se mai numeşte realizarea sau instanţa unui EvT; îi corespunde în lumea reală o informaţie concretă, importantă pentru SE, care face parte dintr-un flux informaţional; exemplu: primirea efectivă a unei comenzi de la un client (oarecare) reprezintă, pentru OE sau compartimentul de aprovizionare/desfacere al acestuia (dacă există), un eveniment de tipul (natura) PrimireComandăClient, din mulţimea de evenimente care formează EvT PrimireComandăClient.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, evenimentul este o „întâmplare importantă; ...orice fenomen local şi instantaneu sau stare locală şi instantanee; ... noţiune de bază din domeniul teoriei probabilităţilor care exprimă producerea sau neproducerea unui fenomen în cadrul unui experiment”; pornind de la această semnificaţie, evenimentul reprezintă un stimul, un imbold care declanşează, ca reacţie, o activitate în cadrul SE.

Un eveniment există, dacă: − apare stimulul (imboldul): din exteriorul sau interiorul SE; − acest stimul declanşează o activitate care prezintă interes pentru SE;

exemplu: pentru OE sau compartimentul de aprovizionare/desfacere al acestuia (dacă există), primirea unei comenzi de la client reprezintă un eveniment deoarece:

− apare stimulul = primirea comenzii de la client, din exteriorul sistemului economic = organismul economic sau compartimentul de aprovizionare/desfacere al acestuia;

− acest stimul declanşează, în mod direct, activitatea de analiză a comenzii clientului = produsele/serviciile comandate sunt sau nu în stoc/pot sau nu pot fi efectuate imediat; declanşează de fapt, procesul de aprovizionare-desfacere/efectuare

Page 180: Sinteza economie

154

servicii de către sistemul economic = organismul economic sau compartimentul de aprovizionare/desfacere al acestuia.

Un eveniment s-a consumat dacă a produs un efect asupra sistemului economic = a declanşat procesul sau activitatea care prezintă interes pentru siste-mul economic respectiv; exemplu: evenimentul definit de primirea unei comenzi de la client de către organismul economic sau compartimentul de aproviziona-re/desfacere al acestuia s-a consumat dacă a declanşat procesul de aprovizio-nare/desfacere respectiv.

Evenimentele de aceeaşi natură sunt grupate într-un EvT; ex.: EvT PrimireComandăClient reprezintă mulţimea evenimentelor de tipul PrimireComandăClient, primirea fiecărei comenzi reprezentând, pentru organismul economic sau compartimentul de aprovizionare şi desfacere al acestuia, un eveniment de tipul PrimireComandăClient.

În raport cu realitatea de modelat, EvT pot fi [Victoria Stanciu, 2002]: − EvT externe: provin din exteriorul SE fiind necontrolabile de către acesta

(pentru că sunt determinate de factori externi sistemului economic studiat); ex: EvT PrimireComandăClient, EvT SemnareContractClient, EvT ModificareCursValutar; EvT ModificareValuareTVA;

− EvT interne: generate de desfăşurarea unei activităţi în interiorul sistemului economic; acestea pot fi:

• EvT rezultat: destinate mediului exterior sistemului economic; ex: EvT ExpediereFactură ElectronicăClient, EvT TrimitereComandăFurnizor, EvT DepunereDeclaraţieTVA etc.;

• EvT intermediare: care sunt generate de desfăşurarea unei activităţi şi declanşează altă activitate în interiorul sistemului economic; ex..: EvT ExpediereProduse este determinat (generat) de activitatea PregătireLivrareProduse şi declanşează activitatea EfectuareLivrareProduse; EvT EmitereComandăExecuţie/Efectuare serviciu este determinat (generat) de activitatea de AnalizăComandăClient şi declanşează activitatea de AnalizăComandăExecuţie/Efectuare serviciu;

– EvT induse: EvT externe, apărute ca urmare a unor EvT rezultat, emise anterior de SE către exteriorul său; exemplu: EvT extern PrimireMaterialConsumabilFurnizor este determinat de (apare ca urmare a EvT rezultat TrimitereComandăFurnizor; EvT extern ConfirmarePlatăElectronică este determinat de EvT rezultat ExpediereFactură Electronică.

În funcţie de rolul său în desfăşurarea unei activităţi, un EvT poate fi: – EvT declanşator (figura 8.1): • EvT care declanşează, ca reacţie a SE, un tip de activitate;

ex.: PrimireCerereÎnscriereClubSportiv, ConfirmarePlatăElectronică, PrimireComandăEchipamentSportiv, PregătireLivrareProduse etc.;

• poate fi EvT extern (ex.: PrimireCerereÎnscriereClubSportiv) sau EvT intern intermediar (ex.: PregătireLivrareMaterialConsumabil);

• se reprezintă grafic printr-o elipsă, de la care pleacă o săgeată de legătură, sau numai printr-o simplă săgeată cu vârful către graficul care reprezintă tipul de activitate pe care o declanşează.

Page 181: Sinteza economie

155

Figura 8.1. Eveniment Tip Declanşator: reprezentare grafică, caz general şi exemplu

– EvT emis (figura 8.2): • EvT produs (generat) de desfăşurarea unei activităţi; ex.: EvidenţăClientEfectuată,

AcceptareComandăElectronică, ExpediereFacturăElectronică etc.; • poate fi EvT intern intermediar (exemplu: AcceptareComandăElectronică)

sau EvT rezultat (exemplu: ExpediereFacturăElectronică); • se reprezintă grafic printr-o elipsă către care vine o săgeată de legătură sau

numai printr-o simplă săgeată cu vârful către exteriorul graficului care reprezintă tipul de activitate din SE care produce EvT respectiv.

Figura 8.2. Eveniment Tip Emis: reprezentare grafică, caz general şi exemplu 2. Sincronizare Tip – SincT (figura 8.3): concept generic care desemnează

mulţimea de sincroncronizări definită prin: − EvT declanşatoare pentru o singură activitate: minim 2; − propoziţia logică, care exprimă condiţiile de apariţie a EvT declanşatoare

implicate: expresie booleană; − durata limită = intervalul maxim de timp în care trebuie să se producă

sincronizarea, măsurat de la producerea primului EvT, până la producerea ultimului EvT implicat în declanşarea activităţii respective;

− răgazul sincronizării = intervalul de timp între momentul în care sunt îndeplinite toate condiţiile de declanşare a activităţii respective (momentul sincronizării) şi momentul în care aceasta este declanşată efectiv.

Fiind un concept generic, nu are corespondent concret în lumea reală. Sincronizarea: este un element real, particular, care aparţine unei SincT; se

mai numeşte realizarea sau instanţa SincT; îi corespunde în lumea reală setul sau ansamblul de condiţii care determină apariţia simultană a evenimentelor de natură diferită (aparţin unor EvT diferite) ce declanşează o activitate în cadrul unui SE.

Page 182: Sinteza economie

156

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, sincronizarea reprezintă „acţiunea de a sincroniza şi rezultatul ei”, iar a sincroniza înseamnă „a face două sau mai multe acţiuni, fapte sau evenimente, fenomene etc. să se petreacă în acelaşi timp”; pornind de la această semnificaţie, sincronizarea se defineşte ca fiind setul/ansamblul condiţiilor de apariţie simultană a evenimentelor care declanşează desfăşurarea unei activităţi = execuţia unei succesiuni de acţiuni elementare, exprimată printr-o operaţie; altfel spus, sincronizarea exprimă faptul că două sau mai multe evenimente declanşatoare se produc simultan/concomitent/în acelaşi timp/sincron pentru declanşarea unei activităţi = execuţia unui set de acţiuni elementare = execuţia unei operaţii; evenimentele sincronizate declanşează o singură activitate, activitatea respectivă producându-se de fiecare dată când sunt îndeplinite condiţiile de declanşare a ei = se produc evenimentele care o declanşează şi acestea se sincronizează.

Mulţimea evenimentelor sincronizate care declanşează o activitate în cadrul unui SE formează o SincT. Altfel spus, SincT exprimă, printr-o propoziţie logică (expresie booleană), condiţiile de declanşare a unei activităţi.

Ex.generic: EvTA şi EvTB, EvTA sau EvTB, EvTA sau EvTB sau EvT C, EvT A şi EvT B şi EvT C etc. unde EvT A, EvT B, EvT C sunt EvT declanşatoare pentru o activitate care se desfăşoară în cadrul SE; o sincronizare din mulţimea SincT exprimă faptul că o activitate e declanşată dacă un eveniment din mulţimea EvT A are loc simultan cu un eveniment din mulţimea EvT B sau/şi EvT C; exemplu: activitatea de ExecuţieEchipamentSportiv este declanşată de SincT exprimată prin propoziţia logică ComandăExecuţieEchipamentSportiv (EvT) şi AprovizionareMateriiPrime (EvT) şi AprovizionareConsumabile (EvT), adică se execută echipament sportiv numai dacă s-a făcut comandă de execuţie şi s-a făcut aprovizionarea cu materii prime şi materiale consumabile; activitatea de AcordareCredit este declanşată de SincT exprimată prin propoziţia logică DepunereCerere şi DepunereGaranţie, adică se acordă credit numai dacă se depun cerere de credit şi garanţie.

SincT poate fi: − activă: dacă propoziţia logică prin care se exprimă se verifică şi este

declanşată activitatea; uneori, pentru a fi activată, o sincronizare din SincT necesită apariţia unei secvenţe de evenimente din EvT declanşatoare, timpul necesar desfăşurării acestora definind durata limită a SincT;

− în aşteptare: dacă se produce un eveniment din EvT declanşator şi se aşteaptă producerea altor evenimente, din alte EvT, care condiţionează declanşarea unei activităţi;

− inactivă: dacă nu se produce nici un eveniment din EvT implicate. SincT se reprezintă grafic printr-un dreptunghi, în interiorul căruia se scrie

propoziţia logică ce exprimă condiţiile de apariţie a EvT declanşatoare implicate, şi un triunghi cu vârful în jos, în interiorul căruia se scriu, dacă există, durata limită şi răgazul acesteia.

Page 183: Sinteza economie

157

Figura 8.3. Sincronizarea Tip: reprezentare grafică, caz general şi exemplu 3. Operaţia Tip – OpT (figura 8.4): concept generic care desemnează

mulţimea operaţiilor ce descriu acţiunile elementare cu aceleaşi caracteristici corespunzătoare unei activităţi desfăşurate în cadrul SE pentru care se realizează MCP-ul; se exprimă printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeşte nu numai fiinţe, lucruri, ci şi întâmplări, acţiuni sau noţiuni abstracte care, generic spus, desemnează tot elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se reprezintă grafic printr-un set de dreptunghiuri care conţin codul, denumirea şi caracteristicile OpT; fiind un concept generic, nu are corespondent concret în lumea reală.

Operaţia: este un element real, particular, care aparţine unei OpT; se mai numeşte realizarea sau instanţa unei OpT; îi corespund în lumea reală o prelucrare elementară, o secvenţă continuă de acţiuni elementare dintr-o activitate şi rezultatul lor.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, acţiunea este „desfăşurarea unei activităţi, faptă întreprinsă (pentru atingerea unui scop)”, iar operaţia este o „regulă după care se face un calcul; executarea unui calcul”; pornind de la aceste semnificaţii şi ţinând cont de faptul că MCP-ul trebuie să exprime corect şi fidel regulile de gestiune specifice care stau la baza activităţilor desfăşurate de SE care se modelează, pentru realizarea obiectivului propus, se poate spune că operaţia descrie acţiunile elementare corespunzătoare unei activităţi, care se declanşează ca reacţie a SE la un eveniment, şi regulile de execuţie a acestor acţiuni.

Din punct de vedere al proiectării sistemelor informatice de gestiune, operaţia reprezintă secvenţa continuă de acţiuni elementare şi rezultatul lor = prelucrarea elementară:

− declanşată de un eveniment sau de mai multe evenimente sincrone; − care se execută continuu, un interval de timp, ca reacţie a sistemului

economic la evenimentul declanşator sau la evenimentele declanşatoare sincrone; − producătoare de evenimente, altele decât cele care o declanşează; − în interiorul căreia nu apar evenimente interne intermediare; − care este întreruptă, decuplată, de orice intervenţie a unui factor extern. Prin urmare, o OpT, care desemnează generic mulţimea prelucrărilor

elementare de acelaşi fel, corespunzătoare unei activităţi ce se desfăşoară în cadrul SE de modelat:

– este declanşată de un EvTD sau de mai multe EvTD sincrone;

Page 184: Sinteza economie

158

– se execută continuu durata OpT = intervalul de timp în care se execută continuu, ca reacţie a sistemului economic la EvTD sau EvTD sincrone respective; din acest punct de vedere, o OpT se poate afla, la un moment dat, într-una din următoarele trei stări: 1) în aşteptarea execuţiei; 2) în curs de execuţie; 3) terminată;

− produce EvTE, diferite de EvTD proprii; − este omogenă sau elementară = nu produce EvTE interne intermediare

care condiţionează derularea în timp a OpT respective; − este întreruptă de orice intervenţie a unui factor extern. O OpT este caracterizată de: − secvenţa de acţiuni elementare aferentă operaţiilor din cadrul OpT

respective; − regulile de execuţie a acestei secvenţe de acţiuni elementare; − durata OpT, exprimată în unităţi de timp; − condiţiile sau regulile de emisie pentru EvT emise; − EvT emise (produse) care pot fi de tipul: • EvT rezultat, destinat exteriorului SE care se modelează; • EvT intern intermediar, declanşator pentru altă/alte OpT. Regulile de emisie/emisiune = reguli de obţinere a rezultatului: sunt

condiţii impuse asupra datelor pentru a obţine unul sau mai multe rezultate = EvT emise; aceste condiţii corespund regulilor de gestiune specifice organismului economic sau compartimentului specializat al acesteia, supus informatizării; fiecare regulă de emisie se exprimă printr-o propoziţie logică care, dacă este adevărată, determină producerea unui EvTE.

Toate OpT reprezentate în MCP: – trebuie să fie omogene; OpT care produc EvT intermediare se descompun,

fiecare, în OpT omogene; – trebuie să aibă cel puţin un rezultat = EvT emis (EvT rezultat sau EvT

intern intermediar); – pot produce, fiecare, unul sau mai multe rezultate = EvT emise. În MCP, o OpT se reprezintă grafic prin: − două dreptunghiuri, care conţin primul – codul şi al doilea – denumirea

OpT respective; − un dreptunghi, care conţine descrierea acţiunilor elementare

componente ale OpT respective; − câte un dreptunghi pentru fiecare regulă de emisie, care conţine

propoziţia logică ce exprimă regula de emisie respectivă; − câte o elipsă pentru fiecare EvTE, care conţine denumirea EvTE

respectiv.

Page 185: Sinteza economie

159

Figura 8.4. Operaţia Tip: reprezentare grafică, caz general şi exemplu

O OpT împreună cu: − setul de EvTd care declanşează execuţia ei; − SincT care condiţionează execuţia ei; − setul de EvTe emise, ca rezultat al execuţiei ei, defineşte un Bloc operator elementar = Bloc OpT (figura 8.5).

Figura 8.5. Bloc OperaTor elementar; reprezentare grafică: caz general şi exemplu

4. Procesul, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, reprezintă

o „succesiune de operaţii, de stări sau de fenomene prin care se efectuează o lucrare, se produce o transformare”; pornind de la această semnificaţie, procesul, definit din punctul de vedere al modelării activităţilor sistemului economic în vederea realizării MCP-ului, reprezintă succesiunea independentă şi stabilă de OpT elementare/omogene din cadrul unei activităţi desfăşurate de organismul economic sau de compartimentul specializat al acesteia, pentru realizarea obiectului său de activitate.

Page 186: Sinteza economie

160

Fiecare OpT din cadrul unui proces (figura 8.6): – este declanşată de unul sau mai multe EvTD sincrone; fiecare EvTD poate fi: • extern procesului respectiv; • intern intermediar = EvTE emis de o OpT executată anterior acestei OpT,

din punct de vedere cronologic; – produce unul sau mai multe EvTE; fiecare EvTE poate fi: • rezultat = EvTE destinat exteriorului procesului respectiv; • intern intermediar = EvTD pentru o OpT care urmează să se execute, din

punct de vedere cronologic. Un proces este: − omogen, dacă este format numai din OpT elementare/omogene: proces

omogen = ∑ OpT elementare/omogene; − limitat de EvTD de origine, care declanşează prima OpT din componenţa

sa, şi de EvTE pe care le generează, ca rezultat final. Un proces împreună cu: − setul de EvTD de origine şi − setul de EvTE rezultat se reprezintă grafic printr-un Bloc proces.

Figura 8.6. Bloc proces: reprezentare grafică, caz general şi exemplu

5. Realizarea MCP-ului pentru un sistem economic de informatizat

(organism economic sau compartiment specializat al acestuia) O activitate complexă unitară, în cadrul căreia s-a identificat un număr

mare de OpT elementare, se reprezintă în MCP prin mai multe procese, fiecare grupând câte o succesiune independentă şi stabilă de OpT elementare din cadrul activităţii respective. În general, construirea MCP-ului aferent unei activităţi complexe unitare se face în următoarele două faze:

– identificarea proceselor componente şi reprezentarea grafică a acestora prin succesiunea de blocuri proces determinată de ordinea de apariţie în timp a EvTD de origine ale acestor procese;

– reprezentarea grafică a fiecărui proces prin succesiunea de blocuri OpT elementare componente.

Fiind cel mai mic element independent şi stabil identificat în realitatea de modelat, procesul reprezintă unitatea elementară de bază folosită pentru realizarea MCP-ului aferent SE de modelat, lucru care se poate exprima, generic, prin relaţia:

MCPdomeniu de activitate = ∑MCPproces, câte unul pentru fiecare proces identificat în cadrul domeniului de activitate definit de o activitate complexă unitară care se descompune în mai multe procese.

Page 187: Sinteza economie

161

De exemplu, activitatea de comerţ electronic desfăşurată de un club sportiv prin intermediul site-ului propriu este o activitate complexă unitară în cadrul căreia s-au identificat următoarele procese independente:

− Gestiune (evidenţă) ComandăEchipSportivŞiMatPromoSportiv: blocul proces pentru care: • EvTD de origine = PrimireVizităClientPeSiteClubSportiv; • EvTE rezultat = VizităTerminată (IeşireSite), EvidenţăVizitatorSite, Refuzare comandă,EvidenţăComandăEchip, Pregătire livrare şi ComandăAnulată; − Gestiune (evidenţă) LivrareEchipSportivŞiMatlPromoSportiv: blocul proces pentru care: • EvTD de origine = Pregătire livrare; • EvTE rezultat = LivrareÎnregistrată, BaniReturnaţi. În general, activităţile unui sistem economic complex se grupează, în

funcţie de specificul şi de rezultatele obţinute prin desfăşurarea lor, pe domenii de activitate, câte unul pentru fiecare activitate complexă unitară identificată. Prin urmare, MCP-ul aferent unui domeniu de informatizat complex se poate exprima, generic, prin relaţia:

MCPOEcomplex = � MCPdomeniu de activitate Exemplu: activităţile unui Club sportiv se pot grupa, în principal, în

următoarele domenii de activitate: − servicii de educaţie fizică şi sport oferite populaţiei: atletism, ciclism, înot,

gimnastică etc. (inclusiv activităţi competiţionale); − producţie echipament sportiv şi materiale promoţionale; − comerţ (clasic sau electronic) cu echipament sportiv şi materiale

promoţionale; − contabilitate de gestiune şi financiară; − salarizare şi evidenţă personal; − aprovizionare materii prime (dacă face producţie), echipament sportiv,

materiale consumabile, lucru care se poate exprima generic, prin relaţia: MCPOEcomplex = MCPservicii + MCPproducţie + MCPcomerţ + MCPcontabilitate +

MCPsalarizare + MCPaprovizionare Întrucât pentru domeniile de activitate contabilitate de gestiune şi

financiară, salarizare şi evidenţă personal, aprovizionare materiale (materii prime şi materiale consumabile), se pot cumpăra sisteme informatice de gestiune de la organisme (sisteme) economice specializate, în general la preţuri mai mici decât costurile de proiectare şi realizare a unui sistem informatic de gestiune propriu, se realizează MCP-uri numai pentru domeniile de activitate care prezintă particularităţi specifice la nivelul fiecărui organism (sistem) economic de informatizat.

6. Pentru realizarea MCP-ului aferent unui sistem economic complex se

efectuează, succesiv, următorii paşi: a) delimitarea domeniilor de activitate specifice, deoarece MCPOEcomplex =

∑ MCPdomeniu de activitate şi identificarea:

Page 188: Sinteza economie

162

− fluxurilor informaţionale externe, corespunzătoare schimburilor de informaţii cu mediul exterior, cărora li se asociază în MCP numai EvTD, niciodată EvTE;

− categoriilor de elemente reale, specifice domeniului de informatizat, implicate în desfăşurarea activităţilor desfăşurate de sistemul economic respectiv;

− fluxurilor informaţionale specifice, cărora li se asociază în MCP EvTD (interne intermediare) sau EvTE (rezultat sau interne intermediare);

− condiţiilor de obţinere a rezultatelor (EvTE) pe care sistemul economic trebuie să le ofere clienţilor săi, pentru realizarea obiectivului propus;

b) identificarea proceselor din cadrul fiecărui domeniu de activitate, deoarece MCPdomeniu de activitate = ∑MCPProces:

– reprezentarea grafică a fiecărui proces identificat printr-un bloc proces, cu stabilirea:

• denumirii procesului respectiv; • EvTD care declanşează procesul respectiv; • EvTE (rezultat sau interne intermediare) produse ca urmare a execuţiei

procesului respectiv; − ordonarea blocurilor proces aferente domeniului de activitate respectiv,

ţinând cont de succesiunea în timp a EvTD care declanşează procesele componente şi construirea MCPdomeniu de activitate = ∑BlocProces;

c) realizarea MCPProces = MCPBlocProces (prin detaliere, cu evidenţierea componentelor) pentru fiecare proces identificat în cadrul unui domeniu de activitate:

– construirea blocurilor OpT componente: • identificarea SincT, cu specificarea EvTD care declanşează OpT ce

defineşte blocul OpT respectiv şi stabilirea duratei limită şi a răgazului, dacă e cazul;

• descrierea OpT elementare, cu stabilirea acţiunilor elementare componente şi a regulilor de gestiune/emisie specifice;

• precizarea EvTE (rezultat sau interne intermediare), obţinute ca urmare a execuţiei OpT elementare care defineşte blocul OpT respectiv;

– ordonarea blocurilor OpT aferente fiecărui proces identificat şi realizarea MCPproces = ∑BlocOpT:

− ţinând cont de succesiunea în timp a EvTD aferente OpT elementare care definesc blocurile OpT componente ale procesului respectiv;

− conform principiului că EvTE interne intermediare produse de execuţia unei OpT elementare declanşează OpT elementare următoare;

d) verificarea şi validarea MCP, cu respectarea următoarelor reguli [Victoria Stanciu, 2002]:

• toate evenimentele din EvTD-urile identificate pentru realitatea de modelat trebuie consumate (declanşează o OpT) şi un EvTD declanşează, în mod unic, o singură OpT;

• o OpT poate fi declanşată de mai multe EvTD (minim unul) şi poate genera mai multe EvTE (minim unul) ca rezultat;

• dacă nu se produc SincT definite pentru declanşarea unei OpT (EvTD-urile nu se sincronizează şi OpT nu se execută), se descompune OpT respectivă în OpT

Page 189: Sinteza economie

163

elementare care sunt declanşate de EvTD-uri care, prin execuţia lor, determină apariţia unor EvTE rezultat sau interne intermediare;

• toate blocurile OpT elementare se leagă, cronologic, cu respectarea succesiunii apariţiilor în timp a EvT identificate pentru problema de modelat;

• EvTE rezultate, destinate exteriorului, se consideră consumate în momentul emiterii lor;

• un MCP se consideră încheiat numai dacă ultimul EvTE este intern rezultat – destinat exteriorului.

Concluzie. MCP-ul aferent unui sistem economic complex este format din mulţimea MCP-urilor construite pentru domeniile de activitate definite de activităţile complexe unitare identificate; în prima fază, MCP-ul unui domeniu de activitate se reprezintă grafic prin succesiunea blocurilor proces identificate, apoi se construieşte MCP-ul fiecărui proces, ca fiind mulţimea blocurilor OpT elementare componente:

MCPSEcomplex = ∑ MCPdomeniu de activitate MCPdomeniu de activitate = ∑ BlocProces = ∑MCPproces , BlocProces = MCPproces MCPproces = ∑BlocOpT Respectând regulile de verificare şi validare MCP se obţine MCP-ul

optimizat pentru domeniul de informatizat, pe baza căruia se construieşte MLP-ul şi se realizează MFP-ul pentru sistemul informatic de gestiune care se proiectează.

7. Modelarea logică a prelucrărilor [Victoria Stanciu, 2002] La nivelul MCP-ului se realizează identificarea activităţilor complexe unitare

şi a proceselor componente acestora, desfăşurate de organismul economic sau de un compartiment specializat al acestuia, pentru realizarea obiectivului propus, şi se descompune fiecare proces în prelucrări elementare (secvenţe continue de acţiuni elementare şi rezultatul lor, numite operaţii elementare), fără a ţine seama de elemente referitoare la locul, momentul şi persoanele implicate în desfăşurarea activităţilor respective, care fac obiectul Modelului Logic sau Organizaţional al Prelucrărilor (MLP sau MOP).

La nivelul MLP se repartizează prelucrările elementare, identificate în MCP, pe posturi de lucru. Postul de lucru reprezintă o unitate de activitate care cuprinde toate resursele necesare (umane, hardware, software, comunicare etc.) pentru executarea prelucrărilor stabilite, automat sau manual.

La nivelul MLP, fiecare OpT se descompune în faze. Faza reprezintă succesiunea neîntreruptă de operaţii elementare, cu aceeaşi periodicitate, care se desfăşoară într-un post de lucru.

Fiecărei OpT din MCP îi pot corespunde în MLP: − o fază, dacă fiecare operaţie din mulţimea OpT se execută toată, la un

moment dat, la un singur post de lucru; − mai multe faze, dacă fiecare operaţie din OpT se descompune în secvenţe

de operaţii elementare, care se execută la momente de timp diferite, la acelaşi post de lucru sau la posturi de lucru diferite, datorită unor restricţii organizatorice care impun executarea acestor secvenţe la posturi de lucru diferite, specializate.

Page 190: Sinteza economie

164

Se deosebesc: • faze pentru care operaţiile elementare componente se execută în timp real:

datele se prelucrează în momentul în care apar condiţiile de prelucrare a acestora; • faze care nu necesită execuţia în timp real a operaţiilor elementare

componente: datele se strâng în loturi care se prelucrează periodic. O fază poate fi formată dintr-una sau mai multe sarcini. Sarcina reprezintă setul

de operaţii elementare care se realizează, printr-o procedură dată, la un post de lucru dat. Procedura reprezintă succesiunea de faze care aparţin aceluiaşi proces. După natura prelucrărilor elementare efectuate, procedurile pot fi grupate în:

• proceduri de actualizare a bazei de date relaţionale: constau în proiectarea şi realizarea formelor pentru introducerea datelor în sistemul informatic de gestiune, de pe documentele de evidenţă şi control, întocmite la locul de producere a acestor date;

• proceduri de exploatare a bazei de date relaţionale: constau în proiectarea şi realizarea machetelor rapoartelor care conţin rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor folosind sistemul informatic de gestiune care se proiectează şi se realizează;

• proceduri de salvare/restaurare a bazei de date relaţionale: constau în implementarea tehnicilor de securitate şi protecţie a datelor stocate în baza de date relaţională;

• proceduri de reorganizare a bazei de date relaţionale: constau în implemen-tarea tehnicilor de reorganizare a datelor stocate în baza de date relaţională.

Descrierea fiecărei proceduri cuprinde: • numele şi funcţia procedurii respective; • conţinutul prelucrărilor din cadrul procedurii respective; • datele de intrare şi rezultatele prelucrărilor cuprinse în procedura

respectivă. Unui proces din MCP îi pot corespunde, în MLP, una sau mai multe

proceduri, dar o procedură corespunde unui singur proces. 8. Modelarea fizică sau operaţională a prelucrărilor [Victoria Stanciu, 2002] Modelul Fizic sau operaţional al Prelucrărilor – MFP sau MopP exprimă

restricţiile de ordin tehnic pe care trebuie să le respecte sistemul informatic de gestiune proiectat: hardware, software, de comunicaţie, de SGBD-ul selectat.

Interfaţa este componenta software care asigură: • accesul utilizatorului la funcţiile aplicaţiei software proiectate = software-ul de

aplicaţie din cadrul sistemului informatic de gestiune; • comunicarea între calculator şi utilizator. Se deosebesc mai multe tipuri de interfeţe: • tip meniu; • grafică; • multimedia. Procedurile se execută în ordinea: 1) proceduri de actualizare, a căror ordine de execuţie se determină în

funcţie de legăturile stabilite între tabelele bazei de date relaţionale (0:1, 1:1, 0:n, 1:n); pentru aceasta se construieşte o matrice în care liniile = coloanele = tabelele bazei de date relaţionale în care, pentru fiecare corespondenţă n, se trece 1, în rest

Page 191: Sinteza economie

165

0; se calculează suma valorilor pe linie; actualizarea tabelelor se face în ordinea crescătoare a sumelor obţinute;

2) proceduri de exploatare bazei de date relaţionale, a căror ordine de execuţie este determinată de înlănţuirea în timp a prelucrărilor şi de termenele la care trebuie obţinute rapoartele.

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Care sunt criteriile de clasificare a restricţiilor de integritate? 2. Ce sunt restricţiile de integritate structurale? 3. Ce este integritatea entităţii tip? 4. Cum se defineşte integritatea referenţială? 5. Definiţi şi prezentaţi schematic tipurile de dependenţe funcţionale. 6. Ce sunt dependenţele funcţionale multiple? 7. Care sunt caracteristicile dependenţei funcţionale monovaloare? 8. Ce este cvasidependenţa funcţională? 9. Care sunt instrumentele de analiză a dependenţelor funcţionale? 10. Ce este matricea dependenţelor funcţionale? 11. Ce este diagrama dependenţelor funcţionale? 12. Prezentaţi regulile de trecere de la dependenţele funcţionale la conceptele

fundamentale folosite pentru realizarea MCD-ului. 13. Ce sunt restricţiile de integritate statice? 14. Ce sunt restricţiile de integritate de domeniu? 15. Ce sunt restricţiile de integritate dinamice? 16. Cum se reprezintă timpul în MCD? 17. Ce sunt restricţiile de integritate funcţionale? 18. Prezentaţi generalizarea şi specializarea. 19. Care sunt proprietăţile generalizării? 20. Ce este specializarea? 21. Cum se defineşte entitatea tip supertip (superclasă)? Dar entitatea tip

subtip (subclasă)? 22. Care sunt regulile de verificare a MCD-ului? 23. Prezentaţi elementele de bază ale modelării logice a datelor. 24. Ce se înţelege prin domeniul de definiţie al unui atribut? 25. Ce rol are cheia primară în modelarea logică a datelor? Dar cheia externă? 26. Cum se realizează trecerea de la MCD la MLD? 27. Definiţi şi exemplificaţi relaţiile de tipul 1-1, 1-n şi m-n. 28. În ce constă Modelarea Conceptuală a Prelucrărilor (MCP)? 29. Ce este evenimentul tip? Care este diferenţa între noţiunile de eveniment

şi eveniment tip, din punctul de vedere al modelului Merise? 30. Cum se pot clasifica evenimentele tip în raport cu realitatea de modelat? 31. Cum se defineşte evenimentul tip indus? 32. De câte feluri pot fi evenimentele tip emise? 33. Ce este sincronizarea Tip? Care este diferenţa între noţiunile de sincroni-

zare şi sincronizare tip din punctul de vedere al modelului Merise? 34. Ce este Operaţia Tip? Care este diferenţa între noţiunile de operaţie şi

operaţie tip din punctul de vedere al modelului Merise? 35. Definiţi un bloc operator elementar.

Page 192: Sinteza economie

166

36. Ce este un proces? 37. În ce constă Modelarea Logică a Prelucrărilor (MLP)? 38. Ce este faza? 39. Ce este procedura? 40. În ce constă Modelarea Fizică sau Operaţională a Prelucrărilor (MopP)?

TESTE GRILĂ (Modele)

Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple Choice): 1. Restricţiile de integritate sunt:

a) reguli pe care trebuie să le respecte datele, permanent, pentru a fi corecte şi coerente în raport cu realitatea de informatizat, reguli care se aplică asupra AT ce aparţin ET şi AST din MCD-ul realizat pentru realitatea de informatizat;

b) reguli care permit identificarea unică a ET, a AT şi a AT în MCD-ul realizat pentru realitatea de informatizat;

c) reguli de prelucrare a datelor vehiculate în realitatea de informatizat. 2. Se dă următorul fragment de model conceptual al datelor:

Care dintre relaţiile incluse în fragmentul de model logic al datelor corespun-

zător acestuia este eronată? a) Carte = (Cota, Editura, Nr_ediţie, Nr_vol, Nr_fişe, Data_împrumut); b) Cititor = (Nr_fişe, Nume,Prenume, Adresă, Loc_muncă); c) CarteCititor = (Cota , Nr_fişe, Data_împrumut).

3. Conceptele fundamentale ale MCP sunt:

a) EvT şi SincT; b) ET, AT, AST şi cardinalitatea; c) OpT şi procesul; d) Tabelul; b) Atributul şi Domeniul de definiţie; c) Cheia primară, Cheia externă şi cardinalitatea.

Page 193: Sinteza economie

167

Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 4. MCP este un model semantic, abstract, de reprezentare a activităţilor

specifice domeniului de informatizat dintr-un organism economic, care răspunde la întrebarea Ce? prelucrări au loc pentru realizarea obiectivului propus, descrie ceea ce se face în cadrul organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia pentru obţinerea informaţiilor necesare, independent de modul de organizare specific.

Test de tipul – completare (Completion): 5. Diagrama dependenţelor funcţionale este un ____________ construit pe

baza dependenţelor funcţionale, cu eliminarea dependenţelor funcţionale parţiale/triviale/tranzitive, care stă la baza definirii ET ale MCD.

Test de tipul – răspuns scurt (Short answer): 6. Din ce este compusă o fază? Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. a; 2. c; 3. a+c; 4. Adevărat (True); 5. grafic; 6. sarcini.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Gherasim, Z., Andronie Maria, Popescu-Bodorin, N., Informatică managerială în activitatea de educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.

2. Stanciu, Victoria şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.

3. Zaharia, Dorin, Roşca Ioan, Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.

4. McLeod, Raymond, George Schell, Management Information Systems, August, 2003.

5. Norman, Matthew, Database Design Manual: Using MySQL for Windows, Microsoft Press, September, 2003.

Page 194: Sinteza economie

191

AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE (1)

Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

Audit (revizie) = „...control, verificare, revizuire... Formă de control (întreprinsă de obicei de organe speciale de control) care constă în revederea sau reverificarea documentelor de evidenţă privitoare la operaţii (contabile) care au avut loc anterior”.

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române

OBIECTIVE Cursul îşi propune să asigure studenţilor facultăţilor cu profil economic cunoş-

tinţele necesare economiştilor cu privire la auditarea sistemelor informatice folosite de organismele economice pentru gestionarea şi controlul resurselor şi activităţilor desfăşurate.

Cursul nu îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe tehnice despre calculatoare şi sisteme informatice, ci să le prezinte cele mai semnificative moduri în care a fost afectată activitatea de audit de apariţia sistemelor electronice de calcul şi de utilizarea acestora de către organismele economice.

CONCEPTE-CHEIE: sistem informatic; sistem informatic de gestiune; audita-

rea sistemelor informatice; auditarea sistemelor informatice de gestiune; sistem on-line; sistem bază de date; control intern; controale specifice; controale generale; controale organizatorice; controale de aplicaţie; controale ale intrărilor; controale ale prelucrărilor; controale ale ieşirilor; controale de program; controale ale utilizato-rilor; grup de control; controale ale grupului de control; auditori interni; auditori externi; sistem integrat de testare; planificare audit; risc de control; controale adiţionale.

INTRODUCERE

O discuţie despre auditarea sistemelor informatice de gestiune trebuie să înceapă cu definirea Sistemului Informatic de Gestiune (SIG): Sistemul Informatic (SI) de evidenţă şi control al activităţilor şi bunurilor unui Organism Economic (OE). Sistemul informatic de gestiune prelucrează automat datele de evidenţă şi control vehiculate în cadrul oricărui tip de organism economic.

Auditarea sistemelor informatice de gestiune constă în controlul activităţilor sistemelor informatice de gestiune. Sistemul informatic de gestiune fiind un caz particular de sistem informatic, tehnicile şi mecanismele de auditare a sistemelor

Page 195: Sinteza economie

192

informatice sunt valabile şi pentru sistemele informatice de gestiune. De aceea, se va discuta numai despre auditarea sistemelor informatice, ca fiind mai cuprinzătoare.

Dezvoltarea rapidă a sistemelor de prelucrare automată a datelor, determinată de apariţia şi evoluţia tehnicii de calcul şi a software-ului specializat, a avut un impact foarte mare asupra modului de evidenţă şi control al activităţilor desfăşurate de organismele economice. Evoluţia tehnologică a microcalculatoarelor de tip PC, din ce în ce mai performante şi mai ieftine, accesibile tuturor, a condus la dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor software dedicate (programe de contabilitate, de salarii, de evidenţă a mijloacelor fixe, de secretariat etc.), utilizabile de nespecialişti în informatică şi, implicit, la utilizarea, pe scară largă, a sistemelor informatice bazate pe mediu PC.

Astăzi, şi cele mai mici firme îşi pot permite să folosească, într-un fel sau altul, un calculator pentru evidenţa resurselor utilizate (materiale, umane, financiare, informaţionale) şi a activităţilor desfăşurate în vederea executării de produse sau servicii pe care le oferă clienţilor cu scopul realizării de profit. În aceste condiţii, sistemele de gestiune şi prelucrare a datelor clasice (manual sau mecanic) sunt înlocuite, treptat, cu sisteme informatice. Şi, deoarece raportările financiare periodice sunt solicitate, obligatoriu, şi în format electronic (pe FloppyDisk sau prin e-mail), chiar şi organismele economice cu activitate foarte redusă (firmele foarte mici) trebuie să utilizeze o formă de sistem informatic, pentru generarea acestora, sau să apeleze la serviciile unui centru de calcul.

Sistemele informatice prelucrează datele introduse în sistem (intrările) conform unor algoritmi prestabiliţi, determinaţi de regulile de gestiune proprii fiecărui organism economic şi în conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare. Pentru a controla dacă rezultatele prelucrărilor efectuate în interiorul sistemului informatic utilizat respectă condiţiile prestabilite şi ieşirile furnizate de acesta sunt cele solicitate de manageri, un organism economic, indiferent de volumul său de activitate, trebuie să folosească o formă de audit al sistemelor informatice.

Trebuie făcută distincţie între auditul activităţilor economice desfăşurate în cadrul unui organism economic şi auditul sistemului informatic utilizat de organismul economic respectiv, pentru evidenţa activităţilor desfăşurate şi a bunurilor sale.

Auditul (controlul) activităţilor economice desfăşurate de un organism economic urmăreşte:

− evidenţierea tuturor activităţilor economice desfăşurate, prin înregistrarea corectă a acestora, pe documente de evidenţă şi control-suport de hârtie sau format electronic;

− efectuarea prelucrărilor asupra datelor rezultate din activităţile economice desfăşurate, în conformitate cu regulile de gestiune internă ale acestuia, cu normele, reglementările şi legislaţia în vigoare;

− generarea tuturor rapoartelor şi situaţiilor necesare factorilor de conducere (managerilor) pentru a lua cele mai bune decizii;

− determinarea valorii taxelor şi impozitelor care trebuie plătite, conform legislaţiei în vigoare;

− întocmirea corectă a declaraţiilor financiare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Auditul (controlul activităţilor) sistemului informatic, utilizat de un organism economic în desfăşurarea activităţilor sale economice, urmăreşte:

Page 196: Sinteza economie

193

− asigurarea corectitudinii, completitudinii şi preciziei datelor introduse în sistem, deoarece afectează rezultatele prelucrărilor efectuate de acesta;

− asigurarea corectitudinii prelucrărilor efectuate asupra datelor introduse în sistem, în sensul că rezultatele acestora respectă regulile de gestiune specifice organismului economic respectiv şi legislaţia în vigoare;

− asigurarea corectitudinii şi integrităţii ieşirilor sistemului, în sensul că acestea sunt cele solicitate de managerii organismului economic respectiv şi de organismele de control financiar;

− asigurarea corectitudinii procedurilor de control (controalelor) folosite pentru auditarea sistemului informatic respectiv.

Prin urmare, în condiţiile în care organismele economice folosesc în activitatea lor sisteme electronice de calcul, economiştii trebuie să fie pregătiţi să lucreze într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, în care prelucrările, evidenţele şi controlul se fac folosind de la sisteme informatice simple, formate dintr-un singur sistem PC (calculator personal pe care sunt instalate programele necesare şi imprimantă), până la sisteme informatice complexe, care includ reţele de PC-uri şi echipamente periferice inter-conectate (intranet, internet, telecomunicaţii etc.). Pentru a fi competitivi, ei trebuie să îşi îmbogăţească cunoştinţele cu informaţii despre sistemele informatice folosite în mediul economic şi despre auditarea acestora.

1. SISTEMUL INFORMATIC

Apariţia sistemelor informatice şi utilizarea acestora de către organismele economice au schimbat modul în care îşi desfăşoară activitatea economiştii, inclusiv auditorii, şi au impus acestora însuşirea unor cunoştinţe minime despre:

− structura şi arhitectura calculatoarelor; − sistemele de calcul utilizate în sistemele informatice; − programele şi aplicaţiile (software) utilizate de sistemele informatice; − posibilităţile de calcul, evidenţă şi control oferite de sistemele informatice

utilizatorilor lor; − utilizarea sistemelor de calcul în activităţile economice şi de audit; − proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemelor informatice; − tehnicile de audit asistate de calculator; − tehnicile de integrare a procedurilor de audit în sistemele informatice etc. Sistemul informatic este partea automatizată a sistemului informaţional din

cadrul unui organism economic. Sistemul informatic are funcţia de prelucrare automată a datelor pentru obţinerea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor şi pentru informare.

Pornind de la funcţia sa, sistemul informatic are următoarea structură generală (model conceptual):

• INTRĂRI: totalitatea datelor supuse prelucrărilor; • PRELUCRĂRI: totalitatea operaţiilor efectuate asupra datelor pentru obţinerea

informaţiilor care stau la baza deciziilor; • IEŞIRI: rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor.

Page 197: Sinteza economie

194

Ca arhitectură (model constructiv), sistemul informatic este alcătuit din: • HARDWARE: totalitatea sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea

şi/sau evidenţa datelor; • SOFTWARE: totalitatea programelor folosite pentru prelucrarea şi/sau eviden-

ţa datelor; • COLECŢII ORGANIZATE DE DATE: Baze de Date – BD; mulţimea datelor

supuse prelucrărilor şi/sau evidenţei computerizate; • SISTEM DE COMUNICAŢII: intranet, internet, telecomunicaţii etc.; • RESURSE UMANE: personal tehnic, personal de exploatare, utilizatori etc.; • CADRU ORGANIZATORIC. Sistemul informatic este întâlnit, în literatura de specialitate, şi sub denumirea de

sistem electronic de prelucrare automată a datelor, deoarece, pentru prelucrarea automată a acestora, foloseşte sisteme electronice, digitale, de calcul.

Ca hardware, un sistem digital de calcul, numit calculator, este format din: – Unitatea centrală de prelucrare, compusă, la modul cel mai general, din: • unitatea de control, care execută instrucţiunile programului de manipulare a

datelor; • unitatea de stocare, care memorează programul şi datele de manipulat; • unitatea aritmetică şi logică, care execută operaţii aritmetice şi logice asupra

datelor, cu o viteză de neimaginat. – Echipamentele periferice de intrare şi/sau ieşire, conectabile la unitatea

centrală de prelucrare prin interfeţe specializate, care pot fi: • de intrare (INput): asigură introducerea şi manipularea datelor de prelucrat în

sistem şi convertirea acestora într-un format intern calculatorului, numit cod sau limbaj maşină; exemplu: tastatură, mouse, scanner, cititor de carduri magnetice, casă electro-nică de marcat, terminal inteligent etc.;

• de stocare (memorare) a datelor (INput/OUTput): creşte capacitatea de memorare (date şi programe) a unităţii centrale de prelucrare; cele mai utilizate sunt benzile şi discurile magnetice (memorii externe, nevolatile); discurile magnetice au avantajul accesului direct, lucru care permite localizarea rapidă a datelor; exemplu: HarDDisk, FloppyDisk, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW etc.;

• de ieşire (OUTput): asigură prezentarea rezultatelor prelucrărilor efectuate de unitatea centrală de prelucrare, la ieşirea sistemului de calcul, într-un format sau limbaj cunoscut utilizatorului; exemplu: monitor, imprimantă etc.;

• de comunicaţie: asigură transferul de date între sisteme de calcul diferite sau între un sistem de calcul şi echipamentele sale periferice; exemplu: modem, interfaţă de reţea etc.

Calculatoarele utilizate de sistemele informatice folosesc patru tipuri majore de software (programe):

– software de sistem, pachete de programe utilitare care controlează şi coordonează componentele hardware ale sistemului şi oferă suport pentru celelalte categorii de software; sunt scrise de specialişti în domeniu – informaticieni; exemplu: sistemul de operare = pachet de programe utilitare care controlează accesul la programele şi datele stocate în memoria (internă şi externă) a calculatorului (fişiere de programe şi de date) şi menţine un jurnal al tuturor activităţilor acestuia; sistemul de operare joacă rolul cheie de interfaţă om-maşină, fără el calculatorul ar fi o cutie nefolositoare; cel mai utilizat este sistemul de operare Microsoft Windows;

Page 198: Sinteza economie

195

– limbaje de programare, folosite pentru scrierea celorlalte tipuri de software (scrierea de programe); acestea au evoluat de la limbajul cod maşină, numit program obiect, până la limbaje foarte asemănătoare vorbirii umane, numite limbaje de nivel înalt sau limbaje sursă; pentru conversia programelor sursă (limbaj de nivel înalt) în programe obiect (limbaj cod maşină) se folosesc programe specializate de translatare (traducere) cunoscute sub denumirea de translatoare sau compilatoare; fiecare limbaj de programare de nivel înalt are propriul compilator; sunt scrise de specialişti în domeniu – informaticieni; exemplu: VisualBasic, Visual C++ etc.;

– software pentru dezvoltare de aplicaţii, pachete de programe folosite în dezvoltarea de aplicaţii specializate pentru informatizarea diferitelor tipuri de activităţi; exemplu: Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD (Access, FoxPro, Delphi etc.), folosite pentru informatizarea activităţilor economice, care gestionează volume mari de date, de acelaşi tip, asupra cărora se aplică operaţii aritmetice ( +, -, *, /, medie aritmetică, medie geometrică) şi logice (NOT, AND, OR) simple; sunt scrise de specialişti în domeniu – informaticieni;

– software de aplicaţie sau de utilizator, pachete de programe cu sarcini de prelucrare şi evidenţă specifice unui tip de activitate; acesta poate fi:

a) independent de activitatea de bază a unui organism economic; este scris, de regulă, de organisme economice specializate în software de aplicaţie şi este disponibil pe piaţă, la preţuri accesibile (în mod uzual, mai mici decât costurile de realizare de către fiecare utilizator în parte); exemplu: aplicaţie de contabilitate (CIEL, MENTOR etc.), procesor de text (MicrosoftWord, CorelWordperfect etc.), procesor de tabele (MicrosoftExcel, Lotus etc.); de obicei, firmele producătoare grupează software-ul de aplicaţie pe domenii de activitate.

Exemplul 1: Kit-ul Microsoft Office, folosit în activitatea de secretariat, cuprinde:

• procesor de text Word, folosit pentru redactarea de documente; • procesor de tabele Excel, folosit pentru redactarea de tabele; • poşta electronică Outlook Express, folosită pentru comunicarea prin e-Mail; • SGBD-ul Access, folosit pentru gestionarea şi evidenţa activităţilor; • Programul de prezentare PowerPoint, folosit pentru redactarea documentelor

de prezentare şi publicitate. Exemplul 2: Kit-ul Mentor, folosit în gestiunea activităţilor economice, cuprinde: • modul de contabilitate; • modul de gestiune a stocurilor; • modul de salarii şi evidenţă personal; • modul de evidenţă a mijloacelor fixe; b) dependent de activitatea de bază a organismului economic, de regulile de

evidenţă şi prelucrare specifice domeniului de activitate propriu acestuia sau impuse de managerii săi; pot fi scrise:

– la comandă, de organisme economice specializate în software; în acest caz, economiştii organismului economic respectiv trebuie să deţină minimul necesar de cunoştinţe de proiectare, realizare şi control al sistemelor informatice care să le permită să facă o comandă corectă şi să verifice programele respective, la recepţie;

– de specialiştii angajaţi ai organismului economic respectiv, economişti sau/şi informaticieni; în acest caz, economiştii trebuie să aibă suficiente cunoştinţe de

Page 199: Sinteza economie

196

informatică, informaticienii trebuie să aibă suficiente cunoştinţe din domeniu economic şi toţi trebuie să înţeleagă mecanismul de funcţionare şi nevoile de calcul proprii organismului economic respectiv, pentru a proiecta, realiza şi testa sistemul informatic solicitat, în ansamblul său.

Exemple: aplicaţie de urmărire producţie (pentru o fabrică); aplicaţie de evidenţă studenţi (pentru o universitate); aplicaţie bancară, aplicaţie de evidenţă a activităţilor de poştă, aplicaţie de evidenţă a activităţilor de telecomunicaţii etc.

Indiferent de mărimea şi complexitatea lor, sistemele informatice, ca sisteme de prelucrare automată a datelor, pot fi:

Sisteme de procesare pe loturi: se caracterizează prin faptul că datele de intrare sunt adunate şi procesate periodic, în grupuri individuale; introducerea datelor în sistem (de la tastatura calculatorului) se face într-un compartiment specializat în culegerea de date; prezintă avantajul că un singur operator specializat poate introduce într-un singur calculator datele culese în mai multe locaţii; prezintă dezavantajul că nu oferă utilizatorilor informaţii de ultimă oră, la orice moment de timp; exemplu; strângerea datelor aferente vânzărilor dintr-o zi şi procesarea lor, la sfârşitul zilei respective.

Sisteme on-line: permit accesul direct al utilizatorilor la date, pentru actualizarea sau consultarea lor din locaţii diferite, aflate la distanţă de sistemul de calcul în care sunt stocate; dacă datele sunt stocate iniţial într-un fişier şi prelucrate periodic, sistemul respectiv prezintă:

• avantajele date de introducerea datelor direct în sistem, de către utilizatori nespecialişti şi efectuarea prelucrărilor de către un singur specialist;

• dezavantajul sistemelor de procesare în loturi, legat de nefurnizarea informaţii-lor actualizate în orice moment de timp (timp real).

Dacă datele se prelucrează imediat ce sunt introduse în calculator, direct de utilizatori, prin intermediul terminalelor aflate la distanţă, sistemele se numesc on-line în timp real şi oferă utilizatorilor lor:

• avantajele date de furnizarea informaţiilor de ultimă oră, bazate pe rezultatele prelucrărilor ultimelor date introduse în sistem şi de reducerea cantităţii necesare de documente, prin eliminarea documentului sursă original folosit la introducerea datelor în calculator;

• dezavantajul schimbărilor produse, în structura procedurilor de audit intern, de necesitatea integrării unor tehnici de control suplimentare, încă de la proiectarea sistemului, care să asigure corectitudinea prelucrării datelor şi a rezultatelor obţinute; exemplu: sistemul informatic on-line în timp real, implementat la o bancă, având mai multe filiale, permite unui operator, de la orice filială a acesteia, să actualizeze contul unui client prin înregistrarea depunerii/retragerii unei sume de bani direct, de la un terminal calculator.

Sisteme tip bază de date, în care datele sunt stocate (memorate, înregistrate) o singură dată, într-o bază de date comună tuturor secţiunilor aplicaţiei (un singur fişier), stocat pe un suport de memorie externă (unitate de disc magnetic), cu acces direct; prezintă, faţă de sistemele tradiţionale de evidenţă informatizată pe care le înlocuiesc, următoarele avantaje:

• elimină redundanţa de date, produsă de gestionarea separată a datelor (în fişiere separate);

Page 200: Sinteza economie

197

• are costuri de operare mai mici, pentru că elimină costurile suplimentare determinate de redundanţa datelor;

• asigură consistenţa evidenţelor, deoarece toate informaţiile pot fi actualizate simultan;

• răspund rapid la cererile de informaţii ale utilizatorilor, deoarece permit accesul direct al utilizatorilor la datele stocate în sistem.

Sisteme de prelucrare distribuită a datelor, formate, de regulă, dintr-o mulţime de sisteme de calcul, de putere mai mică, plasate în diferite departamente sau locaţii ale unui organism economic, care permit utilizatorilor să prelucreze datele la locul producerii lor, în vederea obţinerii de informaţii specifice departamentului sau locaţiei respective; aceste sisteme sunt conectate la un calculator central, de putere mai mare, numit server, care permite utilizatorilor să acceseze programele şi datele în comun; sistemul distribuit oferă conducerii accesul, în timp real, la întreg volumul de date vehiculate într-o perioadă de timp de organismul economic respectiv, cu posibilitatea de accesare selectivă şi prelucrare personalizată, folosind calculatoare localizate în departamentul de conducere.

Utilizarea sistemelor informatice în desfăşurarea activităţilor lor economice şi/sau pentru evidenţa şi controlul acestora oferă organismelor economice atât avantaje, cât şi dezavantaje.

Principalele avantaje oferite de utilizarea sistemelor informatice de către organismele economice sunt:

− îmbunătăţirea preciziei rezultatelor prelucrărilor, prin eliminarea erorilor umane care pot apărea într-un sistem manual de prelucrare şi prin procesarea uniformă a datelor, pe măsura apariţiei acestora;

− creşterea vitezei de procesare, prin prelucrarea automată a datelor şi eliminarea timpilor de prelucrare manuală a acestora, oferind utilizatorilor informaţiile solicitate, în momentul când aceştia au nevoie de ele;

− eliminarea forţei de muncă implicate în prelucrarea manuală a datelor, prin prelucrarea automată a acestora, folosind calculatorul;

− sporirea volumului de informaţii oferite utilizatorilor într-un interval dat de timp, prin creşterea volumului de date prelucrat pe unitatea de timp determinată de prelucrarea automată a acestora;

− sporirea diversităţii şi complexităţii informaţiilor oferite utilizatorilor, prin prelucrarea automată a datelor şi folosirea caracteristicilor grafice ale echipamentelor şi programelor disponibile.

Principalele dezavantaje oferite organismelor economice de utilizarea sistemelor informatice în desfăşurarea activităţilor lor, economice sau neeconomice (ştiinţifice, de proiectare etc.), sunt:

− posibilitatea apariţiei unor defecte hardware, care pot determina pierderea datelor şi, implicit, imposibilitatea de obţinere, în timp util, a informaţiilor bazate pe rezultatele prelucrării lor; pentru diminuarea efectelor produse de defectele tehnice, fabricanţii integrează în echipamente protecţii speciale;

− posibilitatea apariţiei unor erori software, la nivelul programelor de aplicaţie, care pot conduce la rezultate incorecte, neobservate de către utilizator, deoarece acesta nu are control direct asupra prelucrării datelor; pentru depistarea şi eliminarea acestui tip de erori, proiectanţii integrează în programele de aplicaţie protecţii speciale;

Page 201: Sinteza economie

198

− posibilitatea virusării programelor utilizate (software de sistem sau pentru dezvoltarea de aplicaţii sau de utilizator), care poate determina pierderea sau alterarea datelor şi/sau programelor, conducând astfel la imposibilitatea utilizării lor; pentru eliminarea efectelor determinate de viruşi se utilizează pachete de programe (software) antivirus, puse pe piaţă de producători software specializaţi (Norton AntiVirus, MCAfee etc.);

− posibilitatea apariţiei unor erori de manipulare a datelor şi/sau a programelor, care poate determina pierderea şi/sau alterarea acestora, însoţită de prelucrări greşite, şi, implicit, rezultate incorecte care pot trece neobservate atât de către operator, cât şi de către utilizator, deoarece aceştia nu au un control direct asupra prelucrărilor efectuate; pentru reducerea efectelor produse de neglijenţa sau neatenţia în manipularea datelor şi/sau programelor se impun măsuri adecvate de siguranţă.

Prin urmare, capacităţile de prelucrare şi precizia calculatorului nu asigură corectitudinea rezultatelor unui sistem informatic. Pentru verificarea rezultatelor prelucrărilor, la nivel de operator sau utilizator, sunt necesare tehnici şi mecanisme speciale de audit, asistate sau nu de calculator, integrate sau nu în componentele sistemului de prelucrare automată a datelor utilizat.

Avantajele economice şi informaţionale oferite de utilizarea sistemelor informatice în desfăşurarea activităţilor lor sunt mult mai importante pentru organismele economice decât dezavantajele utilizării acestor sisteme, motiv pentru care acestea preferă să le folosească şi să ia toate măsurile impuse de necesitatea eliminării, reducerii sau compensării efectelor dezavantajelor respective.

2. CONTROLUL INTERN ÎNTR-UN SISTEM INFORMATIC

Auditarea (controlul) unui sistem informatic constă în efectuarea controlului intern în sistemul informatic respectiv, pentru verificarea corectitudinii rezultatelor prelucrărilor realizate în interiorul său şi a distribuirii acestora numai către utilizatorii autorizaţi, în cazul în care distribuirea se face automat folosind sisteme de calcul.

Pentru efectuarea controlului intern într-un sistem informatic, se folosesc măsuri, metode şi tehnici de verificare a corectitudinii rezultatelor prelucrărilor realizate în inte-riorul său, cunoscute, în literatura de specialitate, sub denumirea de controale. Altfel spus, controlul intern într-un sistem informatic se realizează cu ajutorul controalelor.

Utilizarea unui sistem automat de prelucrare a datelor nu diminuează importanţa controlului intern realizat în vederea asigurării corectitudinii rezultatelor prelucrărilor efectuate în interiorul acestuia. Apariţia şi utilizarea sistemelor informatice determină însă folosirea unor măsuri şi metode de control specifice, care se adaugă metodelor tradiţionale de auditare a sistemelor manuale şi/sau mecanice de prelucrare a datelor, deoarece posibilitatea de folosire a unui singur calculator pentru efectuarea tuturor operaţiunilor corelate din cadrul unui organism economic impune utilizarea unor con-troale specifice pentru asigurarea protecţiei datelor la pierderi sau alterări şi pentru depistarea prelucrărilor eronate, efectuate în interiorul calculatorului. Exemplu: realiza-rea statului de salarii folosind calculatorul face posibilă rezolvarea tuturor problemelor legate de evidenţa personalului prin adăugarea datelor de evidenţă respective la înregistrarea aferentă fiecărui angajat; în acest caz, fişierul de personal cuprinde nu numai datele necesare realizării statului de salarii (salariul de încadrare, vechimea în

Page 202: Sinteza economie

199

muncă, sporuri, obligaţii către bugetul asigurărilor sociale de stat – CAS, şomaj, sănătate, impozit etc.), ci şi date legate de pontaj (prezenţă, concedii de odihnă, con-cedii medicale), de distribuţia costurilor salariale pe compartimente, de studii, de locul de muncă şi funcţia ocupată etc.; pentru protecţia datelor de salarizare şi evidenţă personal împotriva pierderilor voite sau accidentale şi/sau modificărilor neautorizate, accesul în sistemul automat de evidenţă şi prelucrare a acestor date este controlat, prin parolă şi nivel de acces, formă de control specifică sistemelor automate de prelucrare a datelor.

În literatura de specialitate, controalele sistemelor informatice sunt clasificate în controale generale şi controale de aplicaţie.

Controalele generale sunt măsuri de protecţie a echipamentelor, datelor şi pro-gramelor care privesc toate aplicaţiile unui sistem informatic şi pot fi de următoarele tipuri:

– controale organizatorice: măsuri organizatorice folosite pentru protecţia la fraude, neatenţie şi/sau neglijenţă;

– documentaţie de sistem, folosită pentru verificarea funcţionării sistemului, în conformitate cu cerinţele utilizatorului, specificate în proiectul de execuţie;

– controale hardware (controale de echipament): măsuri de protecţie la defecţi-unile tehnice;

– controale de siguranţă (echipamente şi fişiere): măsuri de protecţie la pierdere, distrugere sau alterare, la accesul neautorizat sau la calamităţi (apă, foc etc.).

Controalele de aplicaţie sunt tehnici de control specifice, integrate în software-ul de aplicaţie (utilizator) dintr-un sistem informatic, cu scopul de a asigura corectitudinea şi protecţia datelor stocate în sistemul respectiv şi a rezultatelor prelucrărilor efectuate asupra acestor date. Se proiectează şi se realizează o dată cu fiecare sistem informatic.

Principalele tipuri de controale de aplicaţie sunt: − controale de intrare: măsuri de asigurare a corectitudinii intrărilor sistemului; − controale de prelucrare: măsuri de asigurare a corectitudinii prelucrărilor efec-

tuate în interiorul sistemului; − controale de ieşire: măsuri de asigurare a corectitudinii ieşirilor sistemului. Majoritatea erorilor identificate în rezultatele finale ale prelucrărilor efectuate de

sistemele informatice provin din software-ul de aplicaţie (de utilizator) folosit sau din introducerea eronată a datelor. Din acest motiv, controalele de aplicaţie joacă un rol major în asigurarea unui control intern eficient în sistemul informatic.

2.1. Controale organizatorice în sistemul informatic

Controalele organizatorice sunt metode şi tehnici de organizare a activităţilor desfăşurate de organismele economice, folosite pentru prevenirea pierderilor şi/sau alterărilor de date determinate de fraudă, neatenţie şi/sau neglijenţă, în vederea asigu-rării unui control intern eficient în sistemele de prelucrare a datelor utilizate de acestea. Principalele tipuri de controale organizatorice sunt:

• definirea clară a funcţiilor, urmată de definirea şi separarea clară a sarcinilor angajaţilor pentru fiecare funcţie;

• rotaţia angajaţilor pe funcţii şi vacanţe obligatorii;

Page 203: Sinteza economie

200

• selecţia angajaţilor care au acces la echipamentele şi programele sistemului informatic şi acordarea unui spor de fidelitate.

1. Definirea clară a funcţiilor, urmată de definirea şi separarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor (răspunderilor) angajaţilor pentru fiecare funcţie, joacă rolul-cheie în asigurarea controlului oricărui tip de sistem de prelucrare şi evi-denţă a datelor (manual, mecanic, semiautomat sau automat), deoarece protejează organismul economic împotriva pierderilor de date, care conduc la alterarea rezultate-lor prelucrărilor. Pentru asigurarea unui control intern puternic într-un sistem de prelucrare şi evidenţă a datelor (manual, mecanic, semiautomat sau automat) din cadrul unui organism economic, nici un angajat nu trebuie să aibă sarcina şi răspunderea completă pentru efectuarea unei activităţi; operaţia executată de o persoană trebuie verificată de o altă persoană, care îndeplineşte o altă sarcină, vizavi de activitatea res-pectivă. Separarea sarcinilor între angajaţi diferiţi asigură corectitudinea înregistrărilor de date (pe hârtie sau suport magnetic) şi a rapoartelor, protejând totodată organismul economic respectiv împotriva pierderilor de date determinate de fraude sau neglijenţe.

Schimbările produse de utilizarea unui sistem automat de prelucrare a datelor în organizarea activităţilor desfăşurate de un organism economic trebuie să urmărească atât folosirea eficientă a echipamentelor şi programelor componente ale sistemului informatic, cât şi asigurarea unui control intern puternic în cadrul acestuia.

Trecerea de la prelucrarea manuală sau mecanică a datelor la prelucrarea automată a acestora permite unificarea activităţilor şi integrarea funcţiilor dintr-un domeniu de activitate, deoarece un singur calculator poate executa, cu uşurinţă, toate operaţiile corelate din cadrul unui organism economic. Acest lucru este posibil, fără slăbirea controlului intern, pentru că un calculator programat corect nu are posibilitatea sau interesul să ascundă erorile şi de aceea poate efectua orice combinaţie de funcţii considerată incompatibilă de un control intern puternic într-un sistem tradiţional de prelucrare a datelor (manual sau mecanic). Ţinând cont şi de faptul că într-un calculator programele şi datele se pot modifica fără a putea fi observat acest lucru, se impune folosirea unor controale organizatorice compensatoare pentru asigurarea siguranţei programelor şi a datelor în vederea obţinerii unor rezultate corecte ale prelucrărilor efectuate în interiorul sistemului informatic. De exemplu, într-un sistem manual de prelucrare a datelor, funcţia de înregistrare a plăţilor, în numerar, este incompatibilă cu funcţia de verificare a extraselor de cont, deoarece cea de-a doua serveşte ca metodă de verificare pentru prima, atribuirea ambelor sarcini aceluiaşi funcţionar permiţând acestuia să ascundă erorile. Dacă cele două funcţii, de înregistrare a plăţilor şi de verificare a extraselor de cont, sunt efectuate de un calculator, ele devin compatibile, deoarece calculatorul, programat corect, nu ascunde erorile. Dar, un programator poate modifica programul astfel încât să fie înregistrată o plată fără bază reală, motiv pentru care acesta nu trebuie să îndeplinească şi funcţia de înregistrare a plăţilor.

Pentru folosirea eficientă a fiecărui calculator din dotare, organismele economice combină şi concentrează funcţiile de prelucrare a datelor la nivelul unui compartiment specializat, numit departament de informatică sau centru de calcul sau centru de prelucrare automată a datelor. Dacă funcţiile combinate şi/sau concentrate la nivelul departamentului de informatică sunt considerate incompatibile din punctul de vedere al unui control intern puternic, se realizează controale organizatorice compensatoare la

Page 204: Sinteza economie

201

nivelul planului de organizare al departamentului informatic respectiv, deoarece într-un sistem informatic programele şi datele pot fi schimbate, fără a se observa modificarea lor. Planul de organizare al departamentului informatic trebuie astfel conceput încât să prevină intervenţia neautorizată a factorului uman în procesul de prelucrare automată a datelor, să prevină accesul neautorizat al personalului la echipamentele, programele sau datele sistemului informatic. Acest lucru poate fi realizat prin definirea clară a funcţiilor în departament şi prin definirea şi separarea clară a sarcinilor angajaţilor pentru fiecare funcţie. De exemplu, un program utilizat să facă plăţi poate fi proiectat să aprobe plata unui furnizor de materiale sau servicii numai dacă factura de plată a fost emisă pe baza unei comenzi şi dacă există o notă de recepţie. Dar un angajat care are dreptul să facă modificări în programul de aplicaţie poate efectua plăţi, fără bază reală, către anumiţi furnizori, dacă planul de organizare al departamentului informatic respectiv îi permite să facă şi plăţi.

Un exemplu de structură organizatorică pentru un departament de informatică, bine definită din punctul de vedere al unui control intern puternic, cu definirea clară a funcţiilor, prin separarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor angajaţilor pentru fiecare funcţie, este prezentat în figura următoare:

Directorul departamentului de informatică (managerul) are sarcinile de a

coordona activitatea departamentului de informatică şi de a autoriza tranzacţiile pentru prelucrarea automată a datelor; dacă, din punct de vedere organizatoric, nu este constituit un compartiment specializat de informatică, această funcţie poate lipsi.

Administratorul sistemului informatic are sarcinile de a supraveghea prelucrarea corectă a datelor şi stocarea (memorarea) acestora în sistem.

Grupul de analiză (proiectanţii), care există numai în cazul organismelor economice cu domeniu de activitate specific sau cu putere economică mare, având, în principal, următoarele sarcini de proiectare şi realizare a sistemului informatic:

– analiza sistemului informatic existent, dacă există; − definirea obiectivelor organismului economic şi a nevoilor de calcul aferente

diferitelor compartimente ale acestuia: • definirea cerinţelor utilizatorului: la acest nivel se stabilesc datele pe care

utilizatorul doreşte să le prelucreze automat, prelucrările care se efectuează asupra acestora şi rezultatele lor, pornind de la sistemul de evidenţă folosit (manual, mecanic, semiautomat etc.);

DEPARTAMENT DE INFORMATICĂ

Control Pregătire dateArhivareExploatareProgramare Analiză

Director

Administrator sistem informatic

Conducere Departament informatică

Page 205: Sinteza economie

202

• prezentarea, în detaliu, a rezultatelor pe care trebuie să le ofere Sistemul Informatic utilizatorilor săi; stabileşte ce trebuie să facă Sistemul Informatic, nu cum va face (cum va realiza rezultatele pe care trebuie să le ofere utilizatorului);

• prezentarea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească produsul software de aplicaţie şi condiţiile pe care trebuie să le respecte;

− stabilirea mijloacelor necesare pentru realizarea sistemului informatic; − descrierea sistemului informatic, folosind diagrame şi instrucţiuni detaliate. Grupul de programare (programatorii), care există numai în cazul organismelor

economice cu domeniu de activitate specific sau cu putere economică mare şi are următoarele sarcini:

− realizarea schemelor logice necesare pentru scrierea programelor care rulează pe calculator, bazându-se pe specificaţiile întocmite de grupul de analiză;

− scrierea (codificarea) programelor cerute, folosind limbaje de programare specializate (VisualBasic, SQL, C++) cu compilatoarele aferente, SGBD-uri (FoxBase, Access, Oracle) şi programe utilitare;

− verificarea programelor folosind ca date de test fie înregistrări originale, fie înregistrări mostră şi corectarea erorilor de programare, dacă este cazul;

− întocmirea documentaţiei necesare instalării aplicaţiei software şi utilizării acesteia (instrucţiunile de instalare pe calculator şi de operare).

Grupul de exploatare (operatorii) are următoarele sarcini: − folosirea aplicaţiei software, în conformitate cu instrucţiunile scrise de progra-

matori; − sesizarea şi corectarea erorilor semnalate în timpul rulării programului; sis-

temul de operare şi sistemul informatic se programează să păstreze o listă detaliată a tuturor intervenţiilor operatorului.

Grupul de arhivare programe şi date (fişiere de programe şi de date) are sarci-nile de creare şi întreţinere a arhivelor de programe şi de date (de referinţă) pentru a evita pierderea, distrugerea, folosirea neautorizată sau alterarea; dacă arhivarea se face pe calculator, operatorii sau utilizatorii sistemului informatic au acces la programele şi datele arhivate pe bază de parole de acces; calculatorul va menţine automat un jurnal în care sunt notate datele de identificare a operatorului sau utilizatorului acestora şi momentele de folosire (an, lună zi, oră, minut şi secundă).

Grupul de pregătire a datelor: are sarcinile de pregătire şi verificare a datelor introduse în sistem, în vederea prelucrării.

Grupul de control are următoarele sarcini: − verifică şi testează toate procedurile de introducere a datelor; − monitorizează prelucrarea automată a datelor, folosind calculatorul; − verifică rapoartele de erori înregistrate de sistemul informatic şi efectuează

teste de identificare a cauzelor de apariţie a acestora; − verifică rezultatele prelucrărilor şi le distribuie către utilizatori; − verifică jurnalul intervenţiilor operatorilor, jurnalul utilizării bibliotecii de

programe şi arhivelor de date şi programe. Structura organizatorică a fiecărui organism economic şi numărul angajaţilor de

specialitate disponibili determină gradul de separare a sarcinilor legate de proiectarea şi/sau realizarea şi exploatarea unui sistem informatic. Ca un minim necesar, funcţia de programator, care necesită cunoştinţe detaliate despre programul de aplicaţie folosit,

Page 206: Sinteza economie

203

trebuie separată de funcţia de operator, care deţine controlul intrărilor în programul respectiv. Dacă structura organizatorică a unui organism economic, care foloseşte pentru evidenţa şi controlul activităţilor sale un sistem informatic, permite unui angajat să realizeze atât sarcini de programator, cât şi de operator, se slăbeşte controlul intern, existând permanent posibilitatea de fraudă. Separarea activităţii de exploatare de cea de programare este foarte importantă din punct de vedere al asigurării unui control intern eficient, deoarece un angajat care realizează ambele funcţii poate face schimbări neautorizate în programul sistemului informatic, producând fraude. Istoria fraudelor computerizate arată că, de cele mai multe ori, persoanele implicate au intervenit în sistemul informatic, ca programator şi operator, controlând folosirea lui. De exemplu, dacă programatorul care a scris programul de identificare şi listare a tuturor conturilor clienţilor ce extrag sume de bani mai mari decât limitele admise are acces la sistemul informatic al băncii ca operator, el poate modifica programul astfel încât depăşirea limitei de extragere admisă să fie ignorată, în cazul propriului său cont. Programatorul operator poate astfel extrage sume de bani din contul său, fără ca sistemul informatic utilizat să semnaleze administratorului acest lucru. Frauda nu poate fi descoperită până când programul nu este revizuit de un alt programator sau până când calculatorul nu se defectează şi lista conturilor cu depăşiri de limită trebuie pregătită manual.

Dacă structura organizatorică a unui organism economic permite accesul personalului de exploatare a sistemului informatic la activele organismului economic respectiv, se slăbeşte, în mod serios, controlul intern, în cazul în care nu sunt imple-mentate măsuri de control (controale organizaţionale) compensatorii.

De exemplu, dacă acelaşi angajat ţine atât evidenţa activelor unui organism economic folosind un sistem informatic, cât şi păstrarea (gestiunea) fizică a acestora, prin combinarea responsabilităţilor corespunzătoare celor două sarcini se creează posibilitatea ca angajatul respectiv să ascundă sustragerea de active (bani, marfă etc.). De aceea, organismele economice care folosesc sisteme informatice pentru evidenţa computerizată a activelor trebuie să limiteze, pe cât posibil, accesul personalului de exploatare la activele respective. Totuşi, personalul de exploatare al unui sistem informatic poate avea:

− acces direct la active; exemplu: dacă sistemul informatic este folosit pentru tipărirea cecurilor (acces direct la sume de bani);

− acces indirect la active; exemplu: dacă sistemul informatic este folosit pentru a genera ordine de livrare cu autorizarea de eliberare a mărfii (acces direct la marfa de livrare).

Ca măsură de control compensatorie se pot folosi documente şi totaluri pe loturi, lista cu numărul de documente şi totalul datelor semnificative pentru fiecare lot fiind pregătite în două departamente diferite ale organismului economic respectiv, pentru compararea rezultatelor. De exemplu, departamentul care autorizează tipărirea cecu-rilor trebuie să întocmească o listă cu numărul total de cecuri şi suma autorizată pentru fiecare, tipărirea acestora făcându-se în alt departament care, la rândul lui, întocmeşte o listă cu numărul de cecuri tipărite şi suma aferentă fiecăruia. Pentru fiecare lot, se compară totalurile realizate independent de cele două departamente diferite ale organismului economic respectiv: totalul calculat înainte şi după eliberarea cecurilor. Controalele compensatorii nu pot elimina, în întregime, riscul rezultat din faptul că personalul de exploatare a sistemului informatic are acces, direct sau indirect, la

Page 207: Sinteza economie

204

activele organismului economic. Din acest motiv, auditorii trebuie să ştie că, acolo unde personalul de exploatare a sistemului informatic are acces la active, frauda care implică utilizarea calculatoarelor poate fi mai mare decât în alte cazuri.

2. Rotaţia, pe funcţii, a angajaţilor care au legătură cu sistemul informatic implementat de un organism economic se face cu scopul de a evita schimbările neobservabile de date şi programe efectuate în calculator, fie din interes (fraudă), fie din neatenţie sau neglijenţă. Planul de organizare al unui departament de informatică trebuie să includă un mecanism de rotaţie a sarcinilor şi vacanţe obligatorii pentru angajaţii săi, pentru că schimbarea programatorilor sau operatorilor (între ei) facilitează descoperirea modificărilor accidentale sau neautorizate de date şi programe. Rotirea, pe funcţii, a angajaţilor care se ocupă cu prelucrarea şi evidenţa datelor asigură un control intern eficient în orice tip de sistem de prelucrare şi evidenţă a datelor folosit de un organism economic, programelor din sistemele informatice corespunzându-le în siste-mele tradiţionale documentele scrise.

3. Selecţia angajaţilor care au acces la echipamentele şi programele sistemului informatic folosit de un organism economic, precum şi la datele vehiculate în cadrul acestuia, trebuie făcută pe baza unor criterii care elimină, pe cât posibil, posibilităţile de fraudă şi producerea erorilor din lipsa cunoştinţelor profesionale, din neatenţie sau neglijenţă; personalul de întreţinere şi exploatare trebuie ales cu grijă, pentru a reduce posibilitatea de distrugere intenţionată produsă de un angajat nemulţumit.

Principalele criterii de selecţie a personalului care are legătură cu sistemul informatic sunt:

− nivelul de pregătire profesională dovedit prin: diplome de studii, pregătire teoretică şi îndemânare practică, experienţă dobândită în timp (vechime în domeniu), calificative obţinute la locurile de muncă anterioare etc.;

− moralitate şi seriozitate demonstrate prin: cazier judiciar, înscrisurile din documentele de angajare (frecvenţa şi motivele de schimbare a locurilor de muncă), recomandări de la locurile de muncă anterioare şi/sau de la alţi specialişti în domeniu (profesori, colegi, cunoştinţe) etc.;

− fidelitatea faţă de organismul economic la care lucrează. Selecţia atentă a personalului care se ocupă cu prelucrarea şi evidenţa datelor din

cadrul unui organism economic este foarte importantă în realizarea unui control intern eficient, indiferent de tipul sistemului de prelucrare şi evidenţă a datelor utilizat (manual, mecanic, semiautomat sau automat). Planul de organizare al unui organism economic, cu sau fără departament de informatică, trebuie să includă un spor de fidelitate pentru angajaţii săi care lucrează în domeniul informatic pentru a evita fraudele computerizate, greu de depistat şi foarte periculoase pentru evoluţia organismului economic respectiv.

Concluzie. Controalele organizaţionale joacă rolul-cheie în asigurarea unui control intern puternic în cadrul unui sistem informatic, în vederea prevenirii fraudelor, care au implicaţii majore asupra evoluţiei oricărui tip de organism economic. Ele sunt destul de eficiente în prevenirea fraudelor produse de un singur angajat, dar nu pot preveni fraudele în complicitate, foarte dificil de depistat. Dacă un angajat-cheie al organismului economic conspiră cu alţi angajaţi în vederea comiterii unei fraude, controalele organizaţionale interne care se bazează pe separarea sarcinilor şi rotirea angajaţilor pe funcţii devin inoperante. De exemplu, dacă persoane de conducere şi

Page 208: Sinteza economie

205

angajaţi ai unui organism economic fac tranzacţii fictive şi întocmesc documente false care susţin aceste activităţi, cu scopul de a induce în eroare auditorii şi organismele de control abilitate, orice structură organizatorică de control este ineficientă. Dacă nu sunt descoperite în timp util, fraudele în complicitate conduc la falimentul organismului economic respectiv.

2.2. Documentaţia sistemului informatic

Controlul intern eficient într-un sistem informatic impune întocmirea şi întreţi-nerea unei documentaţii care trebuie să cuprindă:

– aprobările pentru realizarea sistemului informatic iniţial şi pentru toate modi-ficările ulterioare ale acestuia;

– documentaţia completă, care să descrie, în detaliu, sistemul informatic şi proce-durile folosite de acesta pentru prelucrarea şi evidenţa datelor.

Documentaţia completă, bine întocmită, a sistemului informatic creează condi-ţiile de asigurare a unui control intern eficient, prin faptul că:

− pune instrucţiunile de operare la dispoziţia tuturor utilizatorilor şi operatorilor sistemului informatic, pentru eliminarea, pe cât posibil, a erorilor de operare;

− pune programele sursă la dispoziţia programatorilor, pentru a crea posibilitatea de revizuire şi adaptare ulterioară a sistemului informatic la nevoile de calcul şi de control intern ale organismului economic respectiv;

− pune logica de programare a sistemului informatic la dispoziţia auditorilor, pentru a permite identificarea schimbărilor efectuate în sistemul informatic respectiv şi a controalelor prevăzute prin program.

Documentaţia sistemului informatic trebuie să cuprindă: − descrierea completă şi inteligibilă a sistemului de prelucrare a datelor, inclusiv

a diagramelor de sistem; − descrierea naturii intrărilor şi ieşirilor; − descrierea operaţiilor efectuate asupra datelor; − responsabilităţile pentru introducerea datelor, corectarea şi reprocesarea date-

lor eronate, realizarea sarcinilor de control etc. Documentaţia completă a unui sistem informatic este formată din: – Manualul de operare sau de utilizare, pentru uzul utilizatorului şi operatorului,

care conţine instrucţiuni de: • pregătire date pentru prelucrare şi introducere în sistem; • configurare şi folosire terminale şi echipamente periferice (monitoare, impri-

mante etc.); • întreţinere programe componente şi date stocate (înregistrate) în interiorul

sistemului. Documentaţia programului, care conţine o descriere completă a fiecărui program

component al sistemului informatic respectiv şi care trebuie să includă cel puţin: • prezentarea, în detaliu, a obiectivelor fiecărui program; • diagramele logice şi paşii importanţi, pentru fiecare program; • lista şi explicaţia controalelor asociate fiecărui program; • descrierea modului de organizare şi de arhivare a datelor; • exemple de ieşiri, inclusiv liste de erori;

Page 209: Sinteza economie

206

• listing-uri de program, în limbaj-sursă; • manualul cu instrucţiunile de folosire, pentru fiecare program; • datele folosite pentru testarea şi depanarea fiecărui program. Documentaţia completă a sistemului informatic este necesară analiştilor de

sistem, ingineri de sistem şi programatori analişti, pentru depanare sau realizarea unor modificări. Operatorii calculatorului trebuie să aibă acces numai la manualul de operare, care conţine instrucţiunile pentru introducerea datelor în sistem şi pentru prelucrarea acestora. Dacă operatorii au acces la informaţii de detaliu cu privire la software-ul de aplicaţie utilizat, cresc probabilitatea şi posibilitatea ca aceştia să efectueze schimbări neautorizate în programul respectiv, care stau la baza fraudelor computerizate, cele mai periculoase pentru un organism economic.

Documentaţia completă a sistemului informatic utilizat de un organism econo-mic este utilă şi auditorilor de sisteme informatice, pentru:

− determinarea logicii de prelucrare folosite de sistemul informatic auditat, în vederea identificării eventualelor erori de prelucrare produse în interiorul lui;

− determinarea schimbărilor (modificărilor) efectuate în sistemul informatic auditat, după instalarea acestuia;

− identificarea controalelor integrate în sistemul informatic auditat. În plus, informaţiile cuprinse în documentaţia unui sistem informatic ajută

auditorii în dezvoltarea de teste sau programe generalizate de audit, necesare pentru testarea sistemelor de prelucrare automată a datelor utilizate de clienţii lor.

Concluzie. Documentaţia sistemului informatic este indispensabilă utilizării, dezvoltării şi auditării acestuia.

2.3. Controale hardware

Echipamentele digitale, componentele hardware ale sistemelor moderne de prelucrare automată şi de evidenţă a datelor au, din construcţie, o precizie foarte mare şi o fiabilitate foarte bună; prin urmare, toleranţa de calcul nu produce erori în rezultatele finale ale prelucrărilor efectuate, iar defecţiunile tehnice care determină alterări şi/sau pierderi masive de date şi programe sunt puţine.

Pentru evaluarea corectă a fiabilităţii echipamentelor digitale utilizate la implementarea unui sistem informatic, în vederea prevenirii pierderilor (de date şi programe) şi reducerii erorilor (în rezultatele finale ale prelucrărilor) produse de posibilele defecţiuni tehnice ale acestor echipamente, economiştii, inclusiv auditorii, trebuie să cunoască controalele integrate de fabricant în fiecare tip de echipament, care sunt întâlnite în literatura de specialitate sub numele de controale hardware.

Cele mai întâlnite controale hardware sunt: 1. Ecoul: constă într-un semnal pe care echipamentul periferic îl trimite

(returnează) către unitatea centrală de prelucrare, dacă a recepţionat corect datele transmise de aceasta; prin ecou se verifică dacă echipamentul periferic se comportă în conformitate cu instrucţiunile primite de la unitatea centrală de prelucrare.

2. Autodiagnoza: constă în folosirea unor tehnici şi proceduri hardware pentru testarea propriilor circuite; majoritatea echipamentelor moderne, care fac parte din sis-temele de prelucrare automată a datelor, conţin tehnici sau proceduri de autodiagnoză; exemplu: identificarea circuitelor de interfaţă sau modulelor de memorie defecte,

Page 210: Sinteza economie

207

înainte ca sistemul să poată fi considerat valid, permiţând astfel utilizatorului să evite utilizarea unui sistem defect (Post-Power On Self Test).

3. Verificarea prin duplicare: constă în realizarea fiecărei operaţii de două ori şi compararea rezultatelor; în procesul dublu de verificare, cunoscut sub numele de citire după scriere, calculatorul citeşte datele, după transferarea lor în sistem, şi le verifică corectitudinea.

4. Verificarea parităţii: constă în controlul sau verificarea parităţii într-un sistem de calcul digital, modern, care prelucrează datele în serii de biţi (cifrele binare 1 şi 0); controlul parităţii se face prin compararea valorilor bitului de paritate, calculate înainte şi după un transfer de date, pentru a verifica dacă biţi de date s-au modificat pe durata transferului; bitul de paritate, care conţine suma tuturor biţilor de 1(unu) pari sau impari, în funcţie de construcţia fiecărui echipament digital, este adăugat de fabricant la biţii de date folosiţi pentru reprezentarea numerelor sau caracterelor alfanumerice transferate între componentele unui sistem digital de calcul.

Concluzie. Asigurarea funcţionării corespunzătoare a hardware-ului unui sistem modern de prelucrare automată a datelor, în vederea evitării pierderilor sau alterării de date şi programe, determinate de apariţia unor defecţiuni tehnice, impune nu numai folosirea controalelor hardware prevăzute de fabricantul echipamentelor, ci şi aplicarea unui mecanism de întreţinere preventivă conceput de către organismul economic care utilizează sistemul informatic respectiv. Auditorii de sisteme informatice trebuie să cunoască nu numai controalele hardware integrate de fabricanţi în echipamente, ci şi măsurile de întreţinere preventivă folosite, împreună cu modul de aplicare a acestora.

2.4. Controale de siguranţă

Fiecare sistem automat de prelucrare a datelor trebuie să dispună de controale pentru asigurarea siguranţei:

• echipamentelor componente (hardware), pentru a nu fi deconfigurate (acciden-tal sau voit), descompletate şi/sau distruse;

• programelor şi fişierelor de date, pentru a nu fi pierdute, alterate, distruse sau accesate de personal neautorizat; aceste evenimente se pot produce accidental sau voit.

Programele, componentele software ale sistemelor informatice moderne pot produce erori în rezultatele finale ale prelucrărilor efectuate automat şi în evidenţele computerizate, deoarece pot fi distruse sau alterate cu uşurinţă, accidental sau voit, blocând accesul utilizatorilor la volumele mari de date stocate în sistem şi, implicit, la informaţiile obţinute prin interpretarea rezultatelor prelucrărilor efectuate asupra aces-tora; de asemenea, permit foarte uşor distrugerea, alterarea sau pierderea, accidentală sau voită, a bazelor de date stocate şi gestionate de sistemul informatic, în condiţiile în care cel mai mare volum de muncă rezidă în crearea şi întreţinerea acestora.

Principalele tipuri de controale de siguranţă utilizate pentru protecţia unui sistem informatic sau a componentelor acestuia, hardware sau software, sunt:

1. Programarea sistemului de operare al fiecărui calculator: • să întocmească un jurnal al utilizării tuturor echipamentelor periferice acce-

sibile (ultimele utilizări); aceasta asigură identificarea momentului ultimei utilizări corecte şi apariţiei primului incident în utilizarea fiecărui echipament periferic în parte; exemplu: indică momentul în care s-a utilizat pentru ultima dată o imprimantă şi

Page 211: Sinteza economie

208

momentul în care aceasta a fost deconectată de la calculator (descompletarea sistemului);

• să emită un semnal de atenţionare, dacă se fac tentative de acces repetat în sistem, prin folosirea unor parole incorecte, sau tentative de efectuare a unor operaţii care pot distruge datele sau pot genera anomalii în funcţionarea sistemului respectiv; exemplu: utilizatorul este atenţionat de sistemul de operare că operaţia de formatare a unui disc magnetic (HardDisk, FloppyDisk etc.) determină pierderea programelor şi/sau datelor stocate pe acesta, dându-i posibilitatea să le salveze înainte de efectuarea operaţiei respective.

2. Accesul utilizatorilor în sistemul informatic pe bază pe nivele de acces şi parolă individuală secretă; permite numai personalului autorizat să utilizeze progra-mele componente şi datele stocate în sistem; exemplu: într-un sistem de prelucrare distribuită, în care datele pot fi alterate din orice locaţie de unde se poate accesa sistemul, la fiecare punct de lucru sunt necesare măsuri suplimentare de control al accesului, pe bază de parole şi nivele de acces, pentru a preveni distrugerea datelor stocate în sistem şi a evita pierderea încrederii utilizatorilor în informaţiile obţinute pe baza rezultatelor oferite de întregul sistem.

3. Crearea funcţiei de administrator al bazei de date, pentru protejarea acesteia la accesul neautorizat, de către organismele economice care utilizează sisteme informatice tip bază de date; administratorul unei baze de date are sarcina principală de administrare a accesului la baza de date, deoarece, din punctul de vedere al controlului intern într-un astfel de sistem, este foarte important ca baza de date să fie protejată împotriva accesului neautorizat; exemplu: administratorul bazei de date a clienţilor (fişierul clienţilor), care conţine toate datele de identificare şi despre activitatea fiecărui client în parte, folosite de secretariat (pentru întocmirea contractelor), la departamentul de vânzări (pentru evidenţa activităţii clienţilor respectivi), la serviciul contabilitate (pentru evidenţa plăţilor efectuate de acesta) etc., gestionează accesul utilizatorilor la baza de date respectivă.

4. Programarea fiecărei componente a software-ului de aplicaţie utilizat de sistemul informatic:

• să emită un semnal de atenţionare, dacă se fac tentative repetate de acces (prin folosirea unor parole incorecte), dacă se încearcă efectuarea unor operaţii care pot distruge datele sau pot genera anomalii în funcţionarea sistemului respectiv; exemplu: programul de aplicaţie atenţionează utilizatorul, printr-un mesaj, că operaţia care urmează a se efectua asupra datelor poate fi produsă de un virus care le distruge, lăsându-i posibilitatea de a decide dacă operaţia respectivă este sau nu cea programată;

• să întocmească o listă a celor mai recenţi utilizatori: nume, parolă, data şi ora accesului; aceasta permite identificarea momentelor când s-au produs incidente şi a utilizatorilor care, prin modul de operare, determină anomalii în funcţionarea sistemului informatic, pierderi sau alterări de programe sau date, cu scopul de a afla informaţii legate de incidentele respective, în vederea stabilirii posibilităţilor de refacere a sistemului, şi de se ridica dreptul de acces tuturor celor care nu-l exploatează corect;

• să întocmească o listă cu ultimele operaţii efectuate de fiecare utilizator; prin consultarea acestei liste se identifică operaţia sau secvenţa de operaţii care produce anomalii în funcţionarea sistemului informatic, pierderi sau alterări de programe şi/sau date, în vederea efectuării corecţiilor care se impun.

Page 212: Sinteza economie

209

5. Crearea unor copii de siguranţă pentru toate componentele software utilizate de sistemul informatic (fişiere de date şi programe etc.), lucru care permite refacerea acestora, dacă sunt pierdute sau alterate. Din motive de securitate, copiile de siguranţă se depozitează în locaţii separate de original. De exemplu:

• benzile sau discurile magnetice, folosite pentru stocarea pe termen lung a datelor şi programelor de aplicaţie, pot fi afectate de expunerea la căldură excesivă sau la un câmp magnetic sau, pur şi simplu, de trecerea timpului; de aceea, se recomandă crearea a 2 (două) copii de siguranţă simultan şi transferul periodic al arhivelor de date şi programe de pe un suport magnetic pe altul; pentru siguranţă, bazele de date trebuie mutate, la intervale regulate de timp, pe alte discuri sau benzi magnetice; cel mai fiabil suport pentru stocarea pe termen lung este, în prezent, CD-ul;

• în timpul utilizării, orice fişier (de date sau program) poate fi şters, din greşeală, sau poate fi distrus, în orice moment, de un virus; pentru refacerea rapidă a fişierelor pierdute sau distruse accidental, se recomandă păstrarea (salvarea) unei copii de siguranţă (ultima versiune corectă şi/sau completă) în sistem (pe HardDisk) şi/sau în exteriorul acestuia (pe FloppyDisk sau pe CD); exemplu: în sistemele de procesare în loturi, fişierele care sunt actualizate periodic, numite fişiere master, se salvează respectând principiul de salvare numit bunic – tată – fiu, potrivit căruia fişierul master curent actualizat este fiul, fişierul master utilizat în actualizare (care a produs fiul) este tatăl şi fişierul anterior tatălui este bunicul; cele trei generaţii de fişiere de date se vor depozita în locaţii diferite, pentru a minimiza riscul pierderii tuturor;

• în timpul funcţionării, orice sistem de calcul se poate defecta, producând pierderea sau distrugerea fişierelor stocate (memorate) în sistem (pe HardDisk); de aceea, pentru prevenirea pierderilor masive de date şi programe produse de defecţiunile tehnice, se recomandă arhivarea acestora pe suport magnetic extern (FloppyDisk, CD-ROM, CD-W, USB-flash etc.).

6. Măsuri de protecţie la accidente sau sabotaj (foc, apă, distrugere etc.), care previn distrugerea accidentală sau deliberată a sistemului informatic, în întregul său, care constau, de regulă, în:

− limitarea accesului, în aria de desfăşurare a activităţii, numai pentru personalul autorizat; intrările în locaţiile destinate sistemului informatic trebuie să fie controlate de agenţi de pază sau activate pe bază de cartelă de acces;

• construirea locaţiilor destinate sistemului informatic (camera calculatorului) din materiale rezistente la foc, deasupra nivelului probabil de inundaţie şi dotarea acestora cu aer condiţionat, pentru a evita apariţia defectelor tehnice şi a preveni deteriorarea suporţilor magnetici de stocare a datelor şi programelor (benzi sau discuri magnetice) prin asigurarea unei temperaturi şi umidităţi corespunzătoare în spaţiul lor de funcţionare.

Concluzie. Fără implementarea măsurilor de siguranţă adecvate (controale de siguranţă) nu este posibilă asigurarea unui control intern eficient într-un sistem informatic, deoarece acestea protejează împotriva distrugerii, alterării sau accesului neautorizat atât sistemul, în ansamblul său, cât şi componentele acestuia.

Page 213: Sinteza economie

210

2.5. Controlul intrărilor Controlul intrărilor constă în tehnici de verificare a datelor primite pentru

prelucrare, la introducerea acestora în sistemul informatic. Aceste tehnici, numite controale de intrare, permit introducerea în sistemul informatic numai a datelor care sunt autorizate, corecte şi complete din punctul de vedere al evidenţei şi controlului activităţilor desfăşurate în cadrul organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia pentru care s-a proiectat sistemul respectiv.

1. Autorizarea introducerii datelor în sistemul informatic prin implementarea unor controale de acces specifice care dau dreptul de autorizare numai:

– personalului departamentului la care s-a întocmit documentul de evidenţă şi control (suport material sau pe care sunt înregistrate datele iniţial); exemplu: Con-tractul/Comanda de vânzare/cumpărare, Factura de vânzare/cumpărare, Cererea de deschidere cont/acordare credit etc.; de regulă, personalul departamentului care gestio-nează şi prelucrează datele stocate (păstrate) într-un sistem de tip bază de date nu este autorizat să introducă date în sistemul respectiv; exemplu: angajaţii departamentului de vânzare nu sunt autorizaţi să introducă în sistemul de prelucrare automată datele de pe facturile întocmite de ei;

– personalului cu nivelul de acces corespunzător, pentru sistemele on-line în care datele se introduc direct, de la terminale aflate în locaţii diferite, la distanţă de sistemul de calcul în care sunt stocate şi/sau prelucrate.

2. Validarea intrărilor constă în aplicarea unor tehnici de verificare a corecti-tudinii şi completitudinii datelor, pe măsura introducerii lor în sistemul informatic; aceste tehnici, controale de validitate, pot fi de următoarele tipuri:

• test de limită: verifică corectitudinea datelor prin verificarea încadrării acestora între limitele (inferioară şi/sau superioară) prestabilite pentru fiecare tip de date, pe baza regulilor de gestiune proprii organismului economic sau legislaţiei în vigoare; exemplu: salariul brut al unui angajat ≥ salariul minim brut pe economie;

• test de validitate: verifică autenticitatea datelor care se introduc în sistem, prin compararea lor cu valorile predefinite pentru tipul respectiv de date, memorate într-un tabel numit tabel master; spre exemplu, marca unui angajat trebuie să facă parte din mulţimea mărcilor din tabelul master aferent, definit în sistem;

• număr de autocontrol: verifică precizia unui număr la introducerea în sistem sau după ce a fost transmis de la un terminal la altul, prin memorarea unei informaţii redundante; exemplu: ultimele două cifre trebuie să fie suma celorlalte;

• mecanism de testare dublă: verifică corectitudinea unei date prin introducerea acesteia în sistem de două ori, în mod independent; exemplu: CNP-ul unui angajat; documentele sursă (suport material) convertite în formate citibile de către maşină (suport electronic – fişier).

Validarea intrărilor, prin aplicarea unor tehnici de verificare asupra datelor, la introducerea lor în sistem, asigură:

• corectitudinea datelor: sunt acceptate numai datele corecte, care trec testele de verificare, fiind rejectate toate cele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de testele de verificare respective;

• completitudinea datelor: sunt identificate datele care lipsesc şi sunt solicitate, până când sunt introduse, întrucât absenţa lor nu permite obţinerea rezultatelor sau

Page 214: Sinteza economie

211

evidenţelor corecte pe care trebuie să le ofere sistemul informatic utilizatorilor săi (situaţii, liste, rapoarte etc.) în vederea fundamentării deciziilor sau pentru informare.

Exemplu: asigurarea corectitudinii şi completitudinii datelor introduse în siste-mele cu prelucrare pe loturi se poate face prin implementarea următoarelor tipuri de controale de validare a intrărilor:

– înregistrarea secvenţei de serii şi numere a documentului sursă care conţine lotul de date şi implementarea unor teste specifice de identificare a elementelor din lot care să determine solicitarea datelor pierdute sau eliminarea celor adăugate; exemplu: înregistrarea secvenţei de serii şi numere aferente facturilor de vânzare/cumpărare dintr-o lună;

– înregistrarea numărului de date dintr-un lot şi implementarea unui test care îl compară cu numărul de date introduse în sistem; exemplu: numărul angajaţilor unui organism economic;

– controlul TOTALULUI, pentru fiecare tip de date numerice dintr-un lot, prin implementarea unui test de comparare a totalului calculat, după introducerea tuturor datelor din lot, cu totalul calculat, pe măsura introducerii acestora în sistem; în acest caz, TOTALUL are semnificaţia intrinsecă dată de semantica denumirii care i s-a atribuit; exemplu: totalul vânzărilor/cumpărărilor, pentru un lot de comenzi;

− controlul TOTALULUI HASH se deosebeşte de controlul TOTALULUI prin aceea că nu are o semnificaţie intrinsecă, dar este folosit în acelaşi mod; exemplu: suma Codurilor Numerice Personale (CNP) ale angajaţilor care trebuie introduşi pentru procesare într-un program de salarizare.

Concluzie. Întrucât majoritatea erorilor identificate în rezultatele finale ale prelucrărilor sau evidenţelor efectuate de sistemele informatice provin din introducerea eronată a datelor, nu se poate asigura un control intern puternic în cadrul unui asemenea sistem fără implementarea unor controalele de intrare eficiente.

2.6. Controlul procesării

Controlul procesării, care asigură fiabilitatea şi precizia prelucrărilor efectuate asupra datelor introduse în sistemul informatic, constă în folosirea următoarelor tipuri de controale:

1. Controale de program, integrate în programul de aplicaţie, care pot fi: − controale de intrare, implementate sub formă de controale de procesare: teste

de limite, teste de validitate, numere de autocontrol, număr de înregistrări, totaluri şi totaluri de tip HASH;

− etichete externe: identifică în mod unic fişierele de date folosite în fiecare tip de prelucrări, pentru a preveni greşelile de utilizare a acestora; exemplu: fişierul cu eticheta Angajat, care conţine datele angajaţilor unui organism economic folosite pentru identificarea şi retribuirea acestora, este utilizat la întocmirea statului de plată lunar;

− etichete interne, care, împreună cu etichete externe, previn greşelile de utilizare a fişierelor de date în prelucrări; exemple: eticheta header (mesaj înregistrat la începutul fişierului, în limbaj cod maşină, citibil pe o bandă magnetică sau pe un hard-disc, folosit pentru a identifica fişierul şi data creării sale) şi eticheta end of file (mesaj înregistrat la sfârşitul unui fişier, care conţine informaţii de tipul numărului de înregistrări din fişierul de date sau totalul de control).

Page 215: Sinteza economie

212

2. Jurnale de activitate sau de prelucrare, care se pun la dispoziţia personalului autorizat sau grupului de control din cadrul organismului economic sau departamen-tului de informatică constituit în cadrul acestuia, dacă există, pentru analiza activităţilor desfăşurate de sistemul de prelucrare automată a datelor, şi care descriu:

− activitatea fiecărui operator: secvenţa de operaţiuni efectuate; − fiecare execuţie a programului (rulare): timpul de execuţie, blocajele maşinii,

intervenţiile operatorului de la consola sistemului (tastatură), fişierele master utilizate etc. 3. Liste de erori, care se tipăresc în cazuri excepţionale, când sistemul detectează

erori grave şi opreşte sau nu prelucrarea. Listele de erori se transmit direct grupului de control al organismului economic care utilizează sistemul informatic respectiv, pentru investigaţii şi remedierea anomaliilor de funcţionare identificate. După efectuarea corecţiilor, grupul de control verifică corectitudinea prelucrărilor şi eliminarea erorilor raportate de sistem.

Concluzie. Pentru asigurarea unui control intern puternic şi eficient, controalele de program pun la dispoziţia grupului de control al organismului economic, a utiliza-torilor şi/sau auditorilor unui sistem informatic, mecanisme de verificare a prelucrărilor efectuate în interiorul acestuia, compensând faptul că nu dă acces direct celor interesaţi la prelucrările respective pentru a le verifica corectitudinea şi/sau completitudinea. În plus, se impune, ca măsură de control, monitorizarea activităţii operatorilor, cu scopul de a-i identifica pe cei care fac greşeli şi a le ridica dreptul de acces în sistemul informatic.

2.7. Controlul ieşirilor

Controlul ieşirilor constă în măsuri şi tehnici de verificare a corectitudinii rezultatelor oferite de sistemul de prelucrare automată a datelor utilizatorilor săi. Acestea pot fi:

1. Controale ale utilizatorului, care constau în: • compararea rezultatelor sistemului, prezentate sub formă de liste, rapoarte,

situaţii etc., cu cerinţele definite de utilizator; exemplu: compararea periodică a totalurilor generate automat de un sistem informatic de salarizare cu totalurile, generate în faza de introducere a datelor, manual sau folosind alt sistem informatic de acelaşi tip;

• analize şi teste efectuate de utilizatori specializaţi; exemplu: corectitudinea fac-turilor de vânzare generate de sistemul informatic, din punctul de vedere al întocmirii şi al preţurilor, trebuie verificată de un contabil.

2. Controale de program, care analizează şi testează automat corectitudinea ieşirilor sistemului informatic în raport cu cerinţele definite de utilizatori. Sunt mai eficiente decât controalele utilizatorului, pentru că, fiind integrate în sistem, verificările pe care le efectuează se fac automat.

3. Controale ale grupului de control al sistemului informatic, care constau în măsuri de verificare a ieşirilor de către personalul autorizat al organismului economic, cu sau fără departament specializat de informatică, care urmăresc:

• distribuţia rezultatelor prelucrărilor sau evidenţelor efectuate, prin sistemele de calcul componente ale sistemului informatic, numai către utilizatorii autorizaţi;

Page 216: Sinteza economie

213

• analiza erorilor raportate de sistem, identificarea cauzelor de apariţie a lor şi verificarea eliminării acestora din sistemul automat de prelucrare şi evidenţă respectiv.

Concluzie. Scopul controlului intern într-un sistem informatic îl constituie verificarea corectitudinii rezultatelor prelucrărilor realizate în interiorul său şi distribuirea acestora, manual sau prin intermediul sistemului de prelucrare automată a datelor folosit, numai către utilizatorii autorizaţi. Prin urmare, nu se poate vorbi de control intern într-un sistem informatic fără controale de ieşire, folosite de grupul de control al organismului economic, de utilizatori şi/sau de auditori pentru a verifica dacă sistemul informatic utilizat respectă cerinţele utilizatorilor pentru care a fost proiectat şi implementat.

Un control intern puternic şi eficient impune utilizarea tuturor măsuri-lor, tehnicilor şi mecanismelor, denumite generic controale de audit, controale interne sau, mai simplu, controale, care servesc scopului urmărit şi permit organismelor economice să utilizeze în desfăşurarea activităţilor lor economi-ce, ştiinţifice, organizatorice etc. sistemele informatice, beneficiind astfel de avantajele majore oferite de acestea: puterea de calcul, de stocare (memora-re), de evidenţă şi de prezentare grafică.

3. SARCINILE DE CONTROL ALE AUDITORILOR

ÎNTR-UN SISTEM INFORMATIC Într-un organism economic, funcţia de auditor al sistemului informatic trebuie să

existe separat şi distinct de funcţia de control atribuită personalului autorizat sau grupului de control din Departamentul de informatică, dacă acesta este constituit, deoarece personalul autorizat sau grupul de control efectuează controlul zilnic al prelucrărilor şi distribuirilor automate de date, în timp ce auditorii evaluează eficienţa prelucrărilor efectuate asupra datelor şi a controalelor corespunzătoare, în ansamblu.

Auditorii sistemelor informatice trebuie să participe la proiectarea acestora pentru a se asigura că:

− sistemul creează un jurnal corect şi complet al prelucrărilor (jurnal de activitate); − se implementează controalele necesare pentru asigurarea unui control intern, la

nivelul solicitat de utilizatori. Auditorii testează sistemul informatic, în momentul în care acesta devine opera-

tiv: − verifică dacă au fost implementate toate controalele interne prevăzute în proiect; − stabilesc dacă toate controalele interne implementate în sistem funcţionează

aşa cum a fost planificat; − iau măsurile necesare pentru corecţia erorilor de implementare şi funcţionare a

controalelor interne prevăzute în proiect; − identifică eventualele schimbări neautorizate efectuate în sistemul informatic şi

iau măsurile necesare pentru eliminarea sau autorizarea acestor schimbări. Pentru asigurarea controlului intern, la nivelul solicitat de utilizatori, definit prin

proiect, auditorii îndeplinesc următoarele sarcini: − verifică separarea, din punct de vedere funcţional, a personalului de programa-

re de personalul de operare şi impun măsurile organizatorice necesare pentru realizarea acestei separări;

Page 217: Sinteza economie

214

− verifică documentaţia iniţială a sistemului informatic şi actualizarea acesteia, în cazul în care sunt autorizate schimbări;

− verifică îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite personalului autorizat sau grupului de control al sistemului informatic;

− urmăresc aplicarea măsurilor de siguranţă a sistemului informatic; − urmăresc funcţionarea efectivă a controlului, în cadrul organismului economic

care utilizează, pentru evidenţa activităţilor sale, un sistem informatic. Funcţia de auditor al sistemului informatic utilizat de un organism economic poa-

te fi atribuită unui angajat permanent sau unui colaborator extern al acestuia, după cum sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească auditorul impun, sau nu impun, prezenţa permanentă a acestuia la locul de muncă. Dacă volumul de activitate desfăşurat sau nivelul de eficienţă solicitat pentru controlul intern al sistemului informatic utilizat este ridicat, organismul economic trebuie să angajeze proprii săi auditori. În caz contrar, poate folosi, pentru îndeplinirea sarcinilor de audit, colaboratori externi specializaţi, care pot ocupa funcţia de auditor la mai multe organisme economice. Din acest punct de vedere, auditorii sistemelor informatice pot fi interni sau externi organismului economic care utilizează un sistem informatic. Auditorii externi pot fi auditori independenţi sau angajaţi ai organismelor financiare sau agenţiilor guvernamentale de control.

4. UTILIZAREA SISTEMELOR INTEGRATE DE TESTARE

ÎN AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE Auditorii pot folosi pentru testarea şi monitorizarea controalelor interne imple-

mentate într-un sistem informatic aşa-numitul sistem integrat de testare, care constă în integrarea unui set de fişiere de test, programe şi date de test în sistemul informatic respectiv. Aceste fişiere de test permit ca datele de test pe care le conţin să fie prelucrate simultan cu datele reale, fără ca datele reale respective şi rezultatul prelucrării lor să fie afectate. Datele de test, care cuprind toată gama imaginabilă de date posibil a fi introduse în sistemul informatic respectiv, afectează numai fişierele de test şi rezultatele prelucrărilor acestora. Sistemul integrat de testare poate fi implementat în toate tipurile de sisteme informatice, inclusiv în sistemele informatice on-line, în timp real.

Sistemul integrat de testare poate fi folosit de auditori şi pentru monitorizarea prelucrărilor datelor de test în vederea studierii efectelor produse de prelucrările efectuate asupra fişierelor de test, listelor de erori şi ieşirilor sistemului informatic. Ei comunică concluziile personalului autorizat sau grupului de control care efectuează controlul zilnic. Spre exemplu, un sistem integrat de testare pentru aplicaţii de salarizare şi evidenţă personal poate defini un departament fictiv pentru care înregistrează angajaţi fictivi în fişierele de angajaţi şi salarii. Datele de la departamentul fictiv vor fi introduse în sistem simultan cu datele de la departamentele reale. Auditorii, externi sau interni, vor monitoriza toate ieşirile aferente departamentului fictiv, inclusiv înregistrările de salarii, listele de erori şi cecurile emise. În acest caz, e necesar un control strict al ieşirilor în vederea prevenirii folosirii neautorizate a cecurilor fictive.

Folosirea sistemelor integrate de testare prezintă riscul de manipulare eronată a datelor reale, prin transferarea lor în sau din fişierele fictive. Pentru eliminarea acestui

Page 218: Sinteza economie

215

dezavantaj, auditorii trebuie să monitorizeze toate activităţile în fişierele fictive utilizate şi să impună măsuri riguroase de prevenire a accesului neautorizat la aceste fişiere. De asemenea, proiectarea unui astfel de sistem trebuie făcută cu atenţie, pentru a elimina riscul ca fişierele reale să fie contaminate întâmplător cu date din fişierele fictive de test.

5. IMPACTUL UTILIZĂRII SISTEMELOR INFORMATICE

ASUPRA AUDITULUI ORGANISMELOR ECONOMICE Organismele economice, care folosesc sisteme manuale sau mecanice de prelu-

crare a datelor, întocmesc documente de evidenţă, prezentare şi control al activităţilor desfăşurate pe suport material (hârtie), pe care orice modificare de date (înregistrare, actualizare sau ştergere) lasă urme, rămâne vizibilă. Sistemele informatice, fiind siste-me automate de prelucrare, evidenţă şi stocare a datelor, permit modificarea datelor introduse (înregistrate) în sistem (pe suport electronic), fără nici o urmă vizibilă a schimbărilor făcute. La începutul dezvoltării sistemelor informatice, acest lucru a pro-dus o mare îngrijorare printre economişti (contabili, finanţişti, auditori etc.) care considerau că prelucrările electronice de date vor ascunde, sau chiar vor elimina, înregistrările de date necesare în procesul de audit. Deşi, din punct de vedere tehnologic, este posibilă proiectarea unui sistem informatic în care datele produse de activităţile efectuate de organismele economice să nu fie înregistrate, în vederea efectuării unui control, un astfel de sistem nu este nici practic, nici de dorit. Există motive reale de integrare a unui sistem de audit, chiar şi în cele mai sofisticate sisteme informatice, determinate, în principal, de:

− necesitatea de coordonare şi controlare a activităţilor desfăşurate de un orga-nism economic de către factorii acestuia de decizie (managerii săi);

− nevoia de reconstrucţie a fişierelor de date şi de program, distruse de eventua-lele erori de prelucrare sau posibilele defecte tehnice;

− desfăşurarea activităţii de control (audit) de către auditori independenţi sau agenţii guvernamentale.

În cazul sistemelor informatice sofisticate, dificultatea unui audit este dată de faptul că înregistrările datelor rezultate din activităţile organismelor economice, folosite în procesul de audit, pot exista numai pe suport electronic, într-un format cod-maşină, nu şi într-o formă tipărită. Uneori, după ce sunt generate, datele pentru audit sunt transferate pe un mediu de stocare cu preţ redus, cum ar fi microfişele. Mai mult decât atât, anumite organisme economice folosesc aşa-numitul Electronic Data Interchange (EDI), în care organismul economic respectiv, împreună cu clienţii şi furnizorii săi folosesc legături de comunicaţii electronice (telecomunicaţii, comunicaţii radio sau pe fibră optică etc.) pentru a schimba date pe cale electronică. În astfel de cazuri, documentele sursă tipărite (facturi, ordine de plată, cecuri, avize de expediţie etc.) sunt înlocuite cu documente similare în format electronic. Exemplu: într-un sistem informatic de tip EDI, o tranzacţie de cumpărare poate fi iniţiată automat de către calculatorul firmei care solicită cumpărarea prin trimiterea unui mesaj electronic, de tip comandă direct, la calculatorul furnizorului său. În aceste condiţii, auditorii trebuie să utilizeze controale de audit care să integreze tehnici specifice de retenţie a datelor şi de prelucrare a lor, în vederea asigurării unui audit adecvat.

Page 219: Sinteza economie

216

Într-un sistem informatic, datele necesare auditului pot fi înregistrate: − pe documente tipărite din calculator; − în format electronic, citibil numai pe calculator. În sistemele informatice, datele nu se înregistrează într-un format tradiţional, pe

documente sursă scrise de mână, ci numai în format electronic, care poate fi tipărit, la cerere, pe suport material de tip hârtie sau poate fi urmărit direct pe ecranul calculatorului.

Prin urmare, teama economiştilor că utilizarea sistemelor informatice în desfăşu-rarea activităţilor economice va elimina datele necesare auditului nu s-a materializat. Încă din faza de proiectare a unui sistem informatic, auditorii interni şi, eventual, exter-ni, urmăresc integrarea în sistem a unor tehnici de audit care asigură păstrarea (memo-rarea) datelor necesare efectuării unui control intern eficient al sistemului respectiv.

6. CONSIDERAŢIILE AUDITORILOR CU PRIVIRE LA CONTROLUL

INTERN ÎNTR-UN SISTEM INFORMATIC Indiferent de tipul sistemului de evidenţă (gestiune) a activităţilor economice şi

de prelucrare a datelor (manual, mecanic sau informatic) folosit de organismele econo-mice, auditorii trebuie să efectueze un control intern, pentru realizarea căruia este necesar:

− să evalueze corect riscul de control (posibilitatea de existenţă a unor erori care nu pot fi detectate);

− să determine natura activităţilor desfăşurate de organismul economic auditat; − să stabilească tipul şi amploarea activităţilor de audit necesare; − să aprecieze timpul necesar pentru completarea auditului. Pe baza celor stabilite în vederea completării auditului, auditorii pot face orga-

nismului economic recomandări pentru îmbunătăţirea structurii de control intern. Indiferent de tipul sistemului de gestiune şi prelucrare a datelor folosit de un organism economic, recomandările pe care le fac auditorii cu privire la controlul intern se împart în patru categorii, corespunzătoare următoarelor patru tipuri de activităţi:

− planificarea auditului; pentru aceasta. auditorii trebuie să înţeleagă suficient de bine rolul controlului intern, modalităţile de realizare a acestuia şi tehnicile de integrare a controalelor în sistemul de gestiune şi prelucrare a datelor folosit de un organism economic;

− evaluarea riscului de control şi proiectarea testelor adiţionale pentru proce-durile de control ale sistemului informatic;

− realizarea testelor adiţionale pentru procedurile de control ale sistemului informatic;

− reevaluarea riscului de control al sistemului informatic şi modificarea cores-punzătoare a testelor de evaluare.

6.1. Pregătirea auditorilor pentru planificarea auditului

şi proiectarea controalelor (testelor) de audit Planificarea auditului pentru un organism economic şi necesitatea proiectării de

teste de audit eficiente solicită auditorilor să aibă cunoştinţele de specialitate necesare înţelegerii structurii unui control intern, indiferent de tipul sistemului de gestiune şi

Page 220: Sinteza economie

217

prelucrare a datelor utilizat (manual, mecanic sau electronic) şi de complexitatea acestuia.

Pentru planificarea auditului şi proiectarea de teste de audit eficiente, auditorii trebuie să aibă cunoştinţe despre:

− procedurile şi tehnicile de audit disponibile; − proiectarea şi realizarea controalelor interne; trebuie să ştie ce se urmăreşte prin

auditul intern şi cum se poate realiza un audit complet; − sistemele de gestiune şi prelucrare a datelor utilizate de organismele econo-

mice; trebuie să cunoască particularităţile fiecăruia, din punct de vedere al auditului; − tehnicile de integrare a controalelor interne în sistemele de gestiune şi prelu-

crare a datelor disponibile; − natura activităţilor desfăşurate de organismele economice: caracteristicile şi

particularităţile acestora, din punctul de vedere al auditului; − legislaţia în vigoare. Evoluţia tehnologică a microcalculatoarelor de tip PC, din ce în ce mai perfor-

mante şi mai ieftine, a condus la apariţia şi dezvoltarea continuă a aplicaţiilor software şi, implicit, la utilizarea, pe scară largă, a sistemelor informatice bazate pe mediu PC. Practic, sistemele de gestiune şi prelucrare a datelor clasice (manual sau mecanic) sunt pe cale de dispariţie, fiind înlocuite de sisteme informatice. În aceste condiţii, auditorii trebuie să aibă cunoştinţe suplimentare de informatică, minimul necesar care să le permită să îşi desfăşoare activitatea de control.

Pentru a stabili natura, durata şi amploarea activităţilor de audit, auditorul trebuie să aibă suficiente cunoştinţe informatice pentru a face analiza procedurilor de prelucrare utilizate şi a rezultatelor acestora.

Auditarea sistemelor informatice simple, care prelucrează datele folosind algo-ritmi de calcul uşor de aplicat, nu impune testarea acestor sisteme folosind proceduri de test implementate pe calculator; în acest caz, auditorii compară rezultatul prelucrărilor datelor de test, obţinut manual, cu cel obţinut folosind sistemul informatic auditat şi analizează diferenţele; această tehnică este denumită auditarea evitând calculatorul, deoarece auditorii evită calculatorul în realizarea auditului. Auditarea sistemelor informatice complexe impune însă folosirea procedurilor de audit implementate pe calculator şi proiectarea unor teste suplimentare pentru controlul acestor proceduri.

Documentaţia întocmită de auditor, aşa-numitul raport de audit, variază în funcţie de complexitatea sistemului informatic auditat. Pentru un sistem cu structură simplă de control intern, poate fi suficientă o descriere. De regulă, însă, raportul de audit trebuie să conţină:

1. Diagramele Sistemului Informatic, care descriu activităţile desfăşurate de sistemul informatic utilizat de organismul economic auditat şi care pot fi:

− diagrame de sistem: sunt folosite, în mod curent, în procesul de audit, ca teh-nică de descriere a controlului intern; prezintă avantajul că fac parte din documentaţia standard a sistemului informatic, prin urmare nu mai trebuie întocmite de auditor; exemplu: diagrama de vânzări, diagrama de credite, diagrama de încasări etc.;

− diagrame de program: prezintă, în detaliu, logica unui anumit program folosit de sistemul informatic; auditorii care pot interpreta diagramele de program pot înţelege şi interpreta controalele conţinute într-o anumită aplicaţie software, folosită de sistemul informatic auditat.

Page 221: Sinteza economie

218

2. Chestionare, special proiectate pentru a fi folosite în procesul de control al sistemului informatic; exemplu: chestionare de control al accesului într-un sistem informatic.

Concluzie. Proiectarea, realizarea şi utilizarea tehnicilor de audit asistate de calculator impun auditorilor, pe lângă cunoştinţe temeinice din domeniul economic, cunoştinţe suplimentare din domeniul informatic şi din domeniul de activitate al organismelor economice de auditat.

6.2. Evaluarea riscului de control planificat şi proiectarea de teste adiţionale

pentru controlul (testarea) procedurilor de audit Riscul de control al unui sistem informatic reprezintă posibilitatea de existenţă a

unei erori care nu poate fi prevenită sau detectată în timp util de către controlul intern al sistemului respectiv.

Pentru a determina nivelul riscului de control planificat al sistemului informatic auditat, auditorii trebuie să cunoască şi să înţeleagă:

• mediul de control specific organismului economic care utilizează sistemul informatic auditat;

• schimburile de date din cadrul organismului economic care utilizează sistemul informatic auditat;

• procedurile de control intern implementate în sistemul informatic auditat. Dacă, pentru sistemul informatic auditat, nivelul riscului de control planificat a

fost evaluat ca fiind: • mare, atunci este admisă posibilitatea apariţiei unor erori nedetectabile de

controlul intern implementat în sistemul respectiv; în aceste condiţii, nu sunt necesare teste adiţionale pentru verificarea procedurilor de audit utilizate;

• scăzut, atunci nu este admisă posibilitatea apariţiei unor erori nedetectabile de controlul intern implementat în sistemul respectiv; în aceste condiţii, sunt necesare teste adiţionale pentru verificarea procedurilor de audit utilizate.

În evaluarea riscului de control planificat pentru un sistem informatic, se ţine cont de cerinţele utilizatorului cu privire la precizia rezultatelor solicitate sistemului respectiv şi de specificul domeniului de activitate gestionat cu ajutorul acestui sistem; dacă cerinţele de precizie impuse sistemului informatic nu admit posibilitatea apariţiei unor erori nedetectabile de controlul intern proiectat şi implementat în interiorul acestuia, se impun proiectarea şi implementarea unor controale de audit suplimentare pentru testarea (verificarea) controalelor de audit folosite.

6.3. Realizarea controalelor adiţionale pentru controalele

de audit ale sistemelor informatice Pentru testarea controalelor de audit integrate într-un sistem informatic se folo-

sesc proceduri de control cunoscute sub denumirea de controale adiţionale de audit, care verifică dacă controalele de audit descrise în documentaţia de audit sunt implementate şi funcţionează aşa cum a fost prevăzut în analiza de sistem.

Auditorii trebuie să efectueze verificarea tuturor controalelor de audit pe care intenţionează să le ia în consideraţie în evaluarea riscului de control aferent sistemului informatic auditat, indiferent de natura acestuia. Trebuie însă precizat că unele

Page 222: Sinteza economie

219

controale adiţionale de audit, folosite de auditori pentru testarea controalelor de audit integrate într-un sistem informatic, depind de natura sistemului informatic auditat.

1. Proceduri de testare a controalelor generale. Testarea controalelor interne ale unui sistem informatic începe cu testarea controalelor generale, deoarece eficacitatea unui control specific al unei aplicaţii este adesea dependentă de existenţa unui control general, efectiv al tuturor activităţilor sistemului informatic auditat. Spre exemplu, verificarea programelor de testare a procedurilor de control, într-un mediu în care programatorii pot efectua cu uşurinţă schimbări neautorizate în programe, este ineficientă în absenţa unui control asupra modificărilor programelor, deoarece auditorii nu au nici o dovadă că programul testat este identic cu cel folosit de-a lungul timpului. În astfel de situaţii, auditorii nu pot conta pe controalele aplicaţiei în vederea evaluării riscului de control.

De obicei, auditorii testează controalele generale ale sistemului informatic auditat prin analiza documentaţiei de sistem şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor de întocmire a acestei documentaţii de către personalul organismului economic respectiv:

• obţinerea autorizaţiilor de revizuire a sistemului informatic auditat; • întocmirea documentaţiilor specifice sistemului informatic auditat; • obţinerea aprobărilor pentru realizarea sau achiziţionarea de programe noi; • obţinerea aprobărilor pentru modificarea programelor existente; • completarea jurnalului cu defecţiuni sau anomalii de funcţionare a echipamen-

telor folosite; • urmărirea măsurilor de siguranţă implementate etc. Prin natura lui, un control general trebuie mai degrabă respectat, decât deter-

minat prin analiza documentaţiei sistemului informatic auditat. 2. Proceduri de testare a controalelor de aplicaţii. Procedurile folosite de audi-

tori pentru testarea controalelor de aplicaţie variază semnificativ de la un tip de sistem informatic la altul şi de la un tip de aplicaţie componentă a sistemului informatic la alta.

Procedurile de testare a controalelor de intrare depind de tipul sistemului informatic auditat. Exemplu: în sistemele de procesare în loturi, controlul intrărilor poate fi testat prin compararea ieşirii sistemului informatic cu totalul lotului, folosind secvenţa de serii şi numere aferentă documentelor din lotul selectat; în sistemele on-line, în timp real, loturile de date nu sunt disponibile şi auditorul trebuie să imagineze alt tip de test pentru controlul intrărilor.

Tehnicile de audit folosite pentru testarea controalelor prelucrărilor pot fi manuale sau asistate de calculator. Pentru testarea controalelor prelucrărilor, auditorii:

• examinează procedurile de testare a sistemului informatic auditat, efectuate de către grupul de control al organismului economic care îl utilizează;

• analizează rezultatele testărilor controalelor prelucrărilor sistemului informatic auditat, realizate de auditorii organismului economic care îl utilizează;

• examinează rapoartele de erori şi jurnalele de activităţi generate de calculator; deoarece ele ilustrează violările controalelor de program care apar în timpul prelucrărilor, oferind astfel dovezi ale funcţionării, corecte sau eronate, a acestora;

• analizează şi testează tehnicile, manuale sau asistate de calculator, folosite pentru explicitarea şi explicarea incidentelor apărute în timpul prelucrărilor şi înregistrate în rapoartele de erori, deoarece efectivitatea controalelor de program depinde de acest lucru.

Page 223: Sinteza economie

220

Pentru testarea controalelor de program, auditorii folosesc, de regulă, tehnici de audit asistate de calculator. Principalele tehnici de audit asistate de calculator folosite pentru testarea controalelor adiţionale de audit sunt:

• Seturi de date de test: pot fi stabilite de auditori sau de programatorii organis-mului economic care utilizează sistemul informatic de auditat; trebuie să includă toate erorile semnificative care afectează evaluarea, de către auditor, a riscului de control planificat pentru sistemul informatic de auditat: tranzacţii cu date lipsă, eronate sau ilogice, loturi incomplete etc.

• Duplicate ale programelor sistemului informatic, cunoscute sub denumirea de programe controlate, aflate sub controlul auditorilor; sunt folosite de aceştia pentru a monitoriza prelucrarea datelor curente, prin compararea ieşirilor acestor programe cu ieşirile programelor originale sau pentru reprocesarea datelor iniţiale, folosind varianta proprie de program, cu scopul de a compara rezultatul curent cu cel iniţial sau de a descoperi schimbările din programul organismului economic netrecute în documen-taţie; programele controlate oferă auditorilor posibilitatea de a testa programele organismului economic cu date reale şi de test, fără riscul alterării fişierelor acestuia şi în locaţii diferite de spaţiile de exploatare, fără utilizarea calculatoarelor sau persona-lului organismului economic respectiv.

• Programe de analiză, special elaborate, pentru a genera, folosind calculatorul, diagrame de analiză cu ajutorul cărora se testează logica programelor componente ale sistemului informatic auditat şi a controalelor acestora sau se verifică dacă documen-taţia sistemului respectiv descrie programele şi controalele programelor folosite de fapt.

• Marcaje (identificatori) de urmărire a schimburilor de date, introduse în sistemul informatic, o dată cu datele pentru urmărirea paşilor de prelucrare a schimburilor de date marcate şi întocmirea listelor care conţin descrierea, în detaliu, a paşilor de prelucrare respectivi, cu scopul de a depista eventualele acţiuni neautorizate în programele şi controalele programelor sistemului informatic auditat.

• Programe de audit generalizat (aplicaţii software pentru audit generalizat), care pot fi folosite de organismele economice specializate în auditarea sistemelor informatice complexe, pentru testarea fiabilităţii programelor şi controalelor programe-lor componente, pentru o gamă largă de sisteme informatice sau pentru realizarea unor funcţii specifice de audit; exemple: mărirea numărului de schimburi de date testate suficient de mult pentru a evalua corect riscul de control; rearanjarea datelor de test într-un format mult mai folositor auditului; selectarea schimburilor de date în funcţie de anumite criterii etc. Exemplu: Program pentru verificarea fiabilităţii unui sistem informatic prin simulare paralelă: program care realizează anumite funcţii de prelucrare echivalente acelora din sistemul informatic, pentru a verifica dacă acesta funcţionează corect; rezultatele prelucrărilor efectuate de sistemul informatic asupra unui set de date (grup de tranzacţii) trebuie să fie egale cu rezultatul prelucrărilor efectuate asupra aceluiaşi set de date de către programul de audit generalizat; oferă auditorilor avantajul efectuării unor prelucrări asupra datelor reale, independent de sistemul informatic auditat.

Page 224: Sinteza economie

221

6.4. Reevaluarea riscului de control şi utilizarea testelor independente Pentru a stabili în ce măsură se pot baza pe controlul intern al sistemului

informatic în reducerea posibilităţilor de apariţie a erorilor de funcţionare a acestuia, auditorii trebuie să reevalueze riscul de control, pe domenii de activitate, şi, pe baza acestuia, să determine natura, locul, momentul de timp şi amploarea testelor de control independente de sistemul informatic auditat, necesare în aprecierea corectitudinii rezultatelor oferite de sistemul respectiv utilizatorilor săi.

Din punct de vedere conceptual, evaluarea controlului intern al activităţilor unui sistem informatic nu este diferită de evaluarea altor aspecte ale sistemului. De obicei, sunt necesare mai puţine proceduri de testare independente de sistemul informatic auditat, în acele domenii în care se admite un risc de control mare, şi mai multe acolo unde se admite un risc de control redus. Pentru evaluarea corectă a controlului intern al activităţilor desfăşurate de un sistem informatic, trebuie luate în considerare controalele folosite de utilizatori, de auditorii interni şi de specialiştii în informatică.

7. AUDITAREA SISTEMELOR PC

Termenul de PC se referă la o varietate de calculatoare mici: calculatoare personale, staţii de lucru şi terminale inteligente. Deşi progresele tehnologice reduc continuu diferenţele dintre PC-uri şi calculatoarele mari, PC-urile rămân, în general, mai puţin flexibile, au memorie mai redusă şi sunt mai lente în procesarea datelor, decât calculatoarele mari. Totuşi, PC-urile oferă utilizatorilor avantajul accesului direct la calculator, fără timpii de prelucrare şi capacitatea de stocare date asociaţi unui sistem de calcul centralizat. Din acest motiv, chiar şi auditul organismelor economice care folosesc sisteme informatice centralizate sofisticate se poate face folosind sisteme PC.

Apariţia PC-urilor a condus la descentralizarea activităţilor de prelucrare, de evidenţă şi control al datelor vehiculate în cadrul unui organism economic. Într-un mediu PC, calculatoarele se pot plasa în departamentele utilizatorilor şi pot fi operate de către personalul acestor departamente, cu puţine cunoştinţe în domeniul informatic şi despre calculatoare. Prelucrările sunt realizate, de obicei, de aplicaţii software dedicate, uşor de exploatat, achiziţionate de la organisme economice specializate, eliminându-se astfel nevoia de a angaja programatori. Pentru stocarea, crearea unor copii de siguranţă (back-up) şi/sau arhivarea aplicaţiilor şi Bazelor de Date, sunt folosite discuri magnetice de tipul HardDisk, FloppyDisk, CD-ROM, CD-RW, DVD etc. sau, din ce în ce mai rar, benzi magnetice.

Controlul intern al sistemelor informatice bazate pe mediul PC prezintă unele particularităţi. Astfel, pentru verificarea corectitudinii rezultatelor şi distribuţiei acestora numai către utilizatorii autorizaţi, se foloseşte descrierea, în detaliu, a proce-durilor de prelucrare a datelor, care trebuie cuprinsă, obligatoriu, în documentaţia sistemului. Pentru protecţia datelor manipulate de operatori sau utilizatori fără cunoştinţe în domeniul informatic, se face instruirea acestora în folosirea componen-telor sistemului şi li se pun la dispoziţie manualele de operare şi întreţinere complete ale componentelor respective: echipamente, software de sistem şi de aplicaţie. Pentru reconstituirea datelor şi aplicaţiilor software utilizate, organismele economice care utilizează sisteme informatice bazate pe mediul PC trebuie să efectueze, periodic, copii

Page 225: Sinteza economie

222

de siguranţă (back-up) ale fişierelor de date şi de program, pe suporţi magnetici externi (dischete, CD-uri sau benzi), care trebuie depozitaţi departe de sistem, în locaţii sigure.

Prin amplasarea calculatoarelor de tip PC în departamentele utilizatorilor, cresc riscul de utilizare neautorizată a acestora şi, implicit, posibilitatea de fraudă compute-rizată. Din acest motiv, sistemul de operare al PC-urilor şi aplicaţiile software utilizate trebuie să permită accesul operatorilor şi/sau utilizatorilor în sistem numai pe bază de coduri şi nivele de autorizare, limitând astfel accesul acestora la anumite fişiere de date şi/sau de program. Pentru detectarea activităţilor neautorizate trebuie organizată o activitate independentă de analiză a jurnalelor generate de sistemele PC. Pentru preve-nirea utilizării neautorizate a sistemelor informatice bazate pe mediul PC:

− se limitează accesul la originalul şi la copiile de siguranţă ale aplicaţiilor software prin utilizarea cărora personalul neautorizat poate intra în sistem;

− se instalează un sistem de blocare a PC-ului în afara orelor de program; − se limitează accesul în spaţiile de lucru folosite de sistemele informatice bazate

pe mediul PC prin pază sau sisteme de acces cu cartelă. Auditorii (interni sau externi) ai organismelor economice, care utilizează sisteme

informatice bazate pe mediul PC, trebuie să impună implementarea tuturor tipurilor de controale interne minim necesare pentru a asigura:

− integritatea sistemului informatic implementat; – integritatea şi corectitudinea datelor vehiculate în cadrul organismului econo-

mic respectiv; exemplu: evidenţele financiare care trebuie puse la dispoziţia organelor financiare de control.

8. AUDITAREA CENTRELOR DE CALCUL

Centrele de calcul furnizează servicii de prelucrare a datelor pentru clienţii lor, organisme economice care nu au propriul centru de calcul sau departament de informatică. De regulă, centrul de calcul primeşte datele de prelucrat de la clienţi, în loturi, şi le transmite rezultatele prelucrărilor efectuate. Unele centre de calcul funcţionează în regim partajat, în sensul că oferă abonaţilor lor acces la toate resursele de calcul disponibile, prin intermediul terminalelor proprii, utilizatorul unui astfel de sistem având la dispoziţie majoritatea serviciilor pe care i le-ar oferi propriul calculator.

Controlul intern al centrului de calcul poate interacţiona cu sistemul de control al fiecărui client, caz în care auditorii trebuie să înţeleagă şi activităţile de prelucrare desfăşurate de centrul de calcul. În plus, dacă intenţionează să reducă nivelul riscului de control bazându-se pe anumite controale, auditorii trebuie să dovedească eficacitatea acestora, prin testarea lor, indiferent dacă sunt executate de Centrul de calcul sau de clientul acestuia. Uneori, testarea controalelor aplicate de client este suficientă pentru evaluarea riscului de control şi detectarea erorilor. Alteori, pentru atingerea obiectivelor de control ale clientului şi evaluarea corectă a riscului de control, auditorii trebuie să testeze şi controalele Centrului de calcul pentru a dovedi că acestea funcţionează efectiv. Şi pentru că Centrul de calcul realizează, de regulă, servicii de prelucrare a datelor similare pentru mai mulţi clienţi, auditorii acestuia întocmesc un raport asupra sistemului de control intern propriu, pe care îl pun la dispoziţia auditorilor fiecărui client. Totuşi, auditorii clientului trebuie să se asigure de competenţa auditorilor Centrului de calcul.

Page 226: Sinteza economie

223

Concluzie. Deşi apariţia calculatoarelor şi a aplicaţiilor software specializate a creat unele probleme de adaptare pentru economişti, ea le-a lărgit orizontul de cunoaştere şi a extins gama şi valoarea serviciilor pe care aceştia le pot oferi. În timp, calculatorul a devenit o unealtă folosită pentru realizarea sarcinilor de rutină, cu viteză şi precizie fără precedent. El face posibil accesul la un volum de date care, în trecut, nu era accesibil din cauza limitărilor de timp şi preţ de cost. Dacă organismul economic auditat îşi ţine evidenţele folosind un sistem informatic complex şi sofisticat, auditorii pot utiliza calculatorul şi programe specializate în procesul de audit.

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Ce este un sistem informatic de gestiune? 2. În ce constă auditarea sistemelor informatice? 3. Ce urmăreşte auditul activităţilor economice? 4. Ce urmăreşte auditarea sistemelor informatice? 5. Care este structura unui sistem informatic? 6. Ce tipuri de software folosesc calculatoarele utilizate de sistemele informatice? 7. Ce tipuri de sisteme informatice cunoaşteţi? 8. Care sunt avantajele şi dezavantajele utilizării sistemelor informatice? 9. Ce se înţelege prin controlul intern într-un sistem informatic? 10. Ce sunt controalele specifice ale unui sistem informatic? 11. Ce sunt controalele generale ale unui sistem informatic? 12. Ce sunt controalele de aplicaţie? 13. Care este rolul controalelor organizatorice într-un sistem informatic? 14. Care sunt sarcinile grupului de control într-un sistem informatic? 15. În ce constă documentaţia sistemului informatic? 16. Care sunt controalele hardware? 17. Ce sunt controalele de siguranţă? 18. Cum se efectuează controlul intrărilor într-un sistem informatic? 19. Cum se efectuează controlul prelucrărilor într-un sistem informatic? 20. Cum se efectuează controlul ieşirilor într-un sistem informatic? 21. Care sunt sarcinile de control ale auditorilor într-un sistem informatic? 22. Ce trebuie să cunoască auditorii pentru planificarea auditului şi proiectarea

testelor de audit? 23. Ce este riscul de control al unui sistem informatic? 24. Ce este un sistem integrat de testare? 25. Cum se auditează un sistem PC?

TESTE GRILĂ (Modele) Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 1. În condiţiile în care organismele economice folosesc în activitatea lor sis-

teme electronice de calcul, economiştii trebuie:

Page 227: Sinteza economie

224

a) să fie pregătiţi să lucreze într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, în care prelucrările, evidenţele şi controlul se fac folosind de la sisteme informatice simple, formate dintr-un singur sistem PC (calculator personal pe care sunt insta-late programele necesare şi imprimantă), până la sisteme informatice complexe, care includ reţele de PC-uri şi echipamente periferice interconectate (intranet, internet, telecomunicaţii etc.);

b) să aibă cunoştinţe aprofundate în domeniul financiar-contabil; c) să deţină cunoştinţe aprofundate despre sistemele informatice, la nivel

hardware şi software, de la sisteme informatice simple, formate dintr-un singur sis-tem PC (calculator personal pe care sunt instalate programele necesare şi impri-mantă), până la sisteme informatice complexe, care includ reţele de PC-uri şi echipamente periferice interconectate (intranet, internet, telecomunicaţii etc.).

2. Apariţia sistemelor informatice şi utilizarea acestora de către organismele

economice au schimbat modul în care îşi desfăşoară activitatea economiştii, inclu-siv auditorii, dar nu au impus acestora cunoştinţe suplimentare despre:

a) structura şi arhitectura calculatoarelor; sistemele de calcul utilizate în siste-mele informatice; programele şi aplicaţiile (software) utilizate de sistemele infor-matice;

b) posibilităţile de calcul, evidenţă şi control oferite de sistemele informatice utilizatorilor lor; utilizarea sistemelor de calcul în activităţile economice şi de audit;

c) proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemelor informatice; tehnicile de audit asistate de calculator; tehnicile de integrare a procedurilor de audit în sisteme-le informatice etc.

d) auditul financiar-contabil al organismelor economice. 3. Auditul (controlul activităţilor) sistemului informatic, utilizat de un orga-

nism economic în desfăşurarea activităţilor sale economice, nu urmăreşte asigu-rarea:

a) corectitudinii înregistrărilor şi raportărilor financiar-contabile efectuate de organismul economic;

b) corectitudinii, completitudinii şi preciziei datelor introduse în sistem, deoa-rece afectează rezultatele prelucrărilor efectuate de acesta;

c) corectitudinii prelucrărilor efectuate asupra datelor introduse în sistem, în sensul că rezultatele acestora respectă regulile de gestiune specifice organismului economic respectiv şi legislaţia în vigoare;

d) corectitudinii şi integrităţii ieşirilor sistemului, în sensul că acestea sunt cele solicitate de managerii organismului economic respectiv şi de organismele de control financiar;

e) corectitudinii procedurilor de control (controalelor) folosite pentru audita-rea sistemului informatic respectiv.

Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 4. Controlul intrărilor constă în tehnici de verificare a datelor primite pentru

prelucrare, la introducerea acestora în sistemul informatic.

Page 228: Sinteza economie

225

Test de tipul – completare (Completion): 5. Controalele __________________sunt metode şi tehnici de organizare a

activităţilor desfăşurate de organismele economice, folosite pentru prevenirea pierderilor şi/sau alterărilor de date determinate de fraudă, neatenţie şi/sau neglijenţă, în vederea asigurării unui control intern eficient în sistemele de prelucrare a datelor utilizate de acestea.

Test de tipul – răspuns scurt (Short answer): 6. Eliminarea forţei de muncă implicată în prelucrarea manuală a datelor, prin

prelucrarea automată a acestora, folosind calculatorul, reprezintă un avantaj al siste-melor informatice?

Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. c; 2. d; 3. a; 4. Adevărat (True); 5. organizatorice; 6.Da.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Boulescu, Mircea, Corneliu Bârnea, Bianca Preda, Expertiză contabilă şi audit

financiar-contabil. Aplicaţii şi studii de caz, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.

2. Eden, Ali, Victoria Stanciu, Auditul sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2004.

3. Boulescu, Mircea, Auditul financiar. Repere normative naţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

4. Munteanu, Victor, Control şi Audit Financiar. Contabil, Editura Lumina LEX, Bucureşti, 2003.

5. Stanciu, Victoria şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.

6. Munteanu, A., Auditul sistemelor informaţionale contabile, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

*** Camera auditorilor din România, Audit financiar 2000: Standarde, IFAC, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

Page 229: Sinteza economie

226

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ (1)

Conf.univ.dr. Marin POPESCU Lector univ.drd. Corneliu BÂRNEA

OBIECTIVE Disciplina Control financiar şi expertiză contabilă are drept scop: • prezentarea elementelor teoretice, legislative, organizatorice şi metodolo-

gice de exercitare a controlului financiar; • formarea deprinderilor aplicative de exercitare a controlului financiar-fis-

cal al entităţilor economice; • asigurarea unui conţinut cu caracter selectiv, de sinteză interdisciplinară,

la nivelul specializării şi necesităţilor practice în domeniu, prin utilizarea contributiv-interpretativă a informaţiilor obţinute la disciplinele anterioare din planul de învăţământ cum ar fi: contabilitate, finanţe, informatică etc.

CONCEPTE-CHEIE: control financiar; metoda controlului financiar; con-

trol contabil; procedeul de control; controlul documentar-contabil; controlul faptic; gestionar; documente justificative; inventarierea de control; active imobilizate; imobilizări financiare; active circulante; contribuabil; declaraţie fiscală; înregistra-rea fiscală; creanţă fiscală; obligaţia fiscală.

CONTROL FINANCIAR

1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

Controlul, în accepţiunea lui semantică, este o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi sau a unei situaţii. El semnifică o supraveghere continuă, morală sau materială, ca şi stăpânirea unei activităţi sau a unei situaţii.

Activitatea de control mai poate fi definită ca funcţie a conducerii, instrument de conducere, mijloc de cunoaştere a realităţii şi de cercetare a erorilor.

Din punct de vedere al misiunii sale, controlul este o componentă intrinsecă a managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale este o activitate umană, autonomă şi specifică.

Controlul este un proces de cunoaştere a trecutului, de apreciere a prezentului şi de descifrare a viitorului în legătură cu activitatea firmei şi cu performanţele ei economico-financiare. Cu alte cuvinte, controlul contribuie la integrarea firmei în mecanismul economiei de piaţă printr-o activitate managerială complexă şi continuă.

Obiectul controlului financiar constă în examinarea modului în care se realizează sau s-a realizat programul fixat anticipat şi a modului cum se respectă principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficienţele pentru a le remedia şi evita în viitor.

Page 230: Sinteza economie

227

În condiţiile economiei de piaţă este necesară întărirea instituţiei controlului financiar, atât sub aspectul modului de organizare, cât şi sub aspectul cuprinderii şi extinderii acestuia în economie.

Controlul financiar asigură realizarea unor funcţii specifice, care rezidă din însăşi conţinutul şi natura sa:

a) funcţia de prevenire şi funcţia de perfecţionare; b) funcţia de constatare a situaţiei şi funcţia de control; c) funcţia de cunoaştere şi funcţia de evaluare; d) funcţia educativă şi funcţia stimulativă. În acelaşi timp, controlul financiar mai îndeplineşte şi o serie de funcţii

particulare, care reies din obiectivele şi natura acestuia: – funcţia de diagnosticare a erorilor financiare; – funcţia de revizuire a obiectivelor sau previziunilor viitoare; – funcţia de a interveni în cadrul competenţelor date pentru redresarea sau

soluţionarea problemelor firmei: – funcţia de reglare a activităţii firmei; – funcţia de învăţare şi autoînvăţare a realităţilor. Graţie acestor funcţii controlul nu mai este un scop în sine, ci este mai mult

un mijloc şi manieră de a creşte supleţea şi eficacitatea sistemului în care funcţio-nează.

Formele controlului financiar sunt: a. După momentul în care se exercită controlul, raportat la momentul desfă-

şurării activităţii sau efectuării operaţiilor ce se controlează: – anticipat sau preventiv; – concomitent sau operativ-curent; – post-operativ sau ulterior. b. După modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care

este organizat şi exercitat controlul financiar: – control financiar al statului; – control financiar propriu la instituţiile publice care, la rândul său este: • control financiar preventiv; • control financiar de gestiune. Activitatea de conducere presupune un sistem de comunicaţii care să asigure

transmisiunea clară, precisă, completă şi rapidă a informaţiilor, instrucţiunilor, ordinelor, directivelor necesare asupra fundamentării şi executării deciziilor. Evi-denţa şi controlul sunt esenţiale în conducerea activităţii economico-sociale bazată pe criterii de profit.

Sistemul de evidenţă reprezintă sursa esenţială de informaţii pentru controlul financiar. Pentru a obţine o imagine fidelă a activităţii economico-financiare con-trolate este necesar ca sursele de informaţii ale controlului să fie reale, legale, corecte, de calitate. În consecinţă, sistemul de documente şi evidenţă este atât obiect al controlului, cât şi sursă de informaţii pentru controlul activităţii economi-co-financiare.

Documentele primare sau actele justificative, constituie, de regulă, surse de informaţii pentru toate formele evidenţei. În acelaşi timp, documentele primare servesc pentru informarea operativă a conducerii agenţilor economici.

Page 231: Sinteza economie

228

Pentru contabilitate, documentele îndeplinesc funcţia de acte justificative. În acest sens, este necesar ca fiecare document folosit ca act justificativ să conţină unele elemente obligatorii, şi anume: denumirea şi sediul unităţii care îl întocmeşte; numărul şi data întocmirii; menţionarea părţilor care participă la efectuarea opera-ţiei (când este cazul); datele cantitative şi valorice ale operaţiei efectuate; semnătu-rile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiei, ale celor care au sarcina executării controlului financiar preventiv sau dreptul să aprobe operaţiile respective etc.

În condiţiile prelucrării datelor în sisteme electronice de calcul, documentele se grupează în două categorii: documentele de intrare (documentele primare din care se preiau date pentru a fi prelucrate); documente de ieşire (documente care se întocmesc şi se obţin cu aceste mijloace).

Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea; exactitatea întocmirii şi valabilitatea documentului; efectuarea corectă a calculelor.

Din punct de vedere al fondului (conţinutului), controlul documentelor are ca obiective: legalitatea – justeţea, realitatea – exactitatea şi eficienţa, respectiv, necesitatea, economicitatea şi oportunitatea operaţiilor economice şi financiare consemnate în documente.

Un obiectiv esenţial al controlului documentelor îl constituie gestionarea, folosirea şi evidenţa formularului cu regim special. controlul asupra gestionării, folosirii şi evidenţei formularului cu regim special au drept scop preîntâmpinarea şi descoperirea oricărei sustrageri a formularelor cu regim special pe tot parcursul gestionării lor.

Prin înregistrările, centralizările şi prelucrările contabile se exercită un control contabil asupra activităţii economice, financiare şi gestionare a agenţilor economici. În consecinţă controlul contabil este acel control asupra legalităţii, realităţii şi eficienţei operaţiilor şi activităţii economice şi financiare, care se efectuează cu ajutorul mijloacelor contabilităţii şi instrumentelor specifice acestora, respectiv: înregistrări, conturi, balanţe de control contabil, situaţii contabile, regis-trele contabilităţii sintetice şi analitice, registrele operative ale gestiunilor în bani şi materiale, corelaţii bilanţiere etc.

Deoarece contabilitatea are la bază documentele primare şi centralizatoare, controlul contabil este strâns corelat cu cel documentar şi se manifestă în unitate cu acesta ca procedeu de control documentar-contabil. Pentru a sintetiza real şi legal activitatea economică şi financiară este necesar ca sistemul de evidenţă să fie exact, corect, real, legal şi complet. Din acest motiv se execută, în primul rând, controlul asupra organizării şi conducerii evidenţei tehnico-operativ şi contabile.

Reluând într-o formă sintetică cu caracter practic, principalele obiective ale controlului contabilităţii constau în:

• conducerea corectă şi la zi a contabilităţii; • întocmirea documentelor justificative pentru operaţiunile patrimoniale; • constituirea şi evaluarea capitalului social şi a patrimoniului; • exactitatea şi realitatea înregistrărilor contabile pentru stabilirea şi îndepli-

nirea obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat; • inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia; • întocmirea balanţelor de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de

profit şi pierdere.

Page 232: Sinteza economie

229

2. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR

Prin acţiunea de control se stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor, principiilor sau regulilor stabilite. Orice operaţie sau activitate economico-financiară se cercetează nu numai în sine, ci şi în raport cu anumite criterii, respectiv, o bază de comparaţie. Compa-raţia de control prezintă aspecte specifice în funcţie de natura operaţiilor şi activităţilor economico-financiare controlate, de metodologia de calcul şi sistemul de evidenţă.

Metodologic, controlul, ca proces de cunoaştere şi perfecţionare a activităţii economico-financiare şi sociale impune următoarele momente:

• cunoaşterea situaţiei stabilite; • cunoaşterea situaţiei reale; • determinarea abaterilor prin compararea situaţiei reale cu cea stabilită; • concluzii, sugestii, propuneri şi măsuri. Competenţa principală a metodologiei de control o constituie ansamblul

procedeelor de cercetare, cunoaştere şi perfecţionare a activităţii economice şi financiare, şi anume: studiul general prealabil asupra activităţii urmează a se controla; controlul documentar contabil; controlul faptic; analiza economico-financiară; controlul total şi prin sondaj; finalizarea (valorificarea) constatărilor controlului etc.

Având în vedere rolul şi obiectul controlului financiar, metodele de cercetare a acestora se concretizează într-un sistem unitar de concepte şi judecăţi de valoare, care asigură cunoaşterea efectivă a fenomenelor economico-sociale şi interpretarea corectă a lor.

Metoda controlului financiar exprimă întreaga acţiune de cunoaştere şi presupune utilizarea unor procedee de control specific, care la rândul lor impun folosirea de tehnici sau instrumente de control adecvate.

Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici şi instrumente care îmbinate cu o anumită măiestrie personală, specifică profesioniş-tilor contabili, experţilor în domeniu, se aplică, în vederea soluţionării concrete a problemelor ce decurg din funcţiile controlului.

Prin tehnică, modalitate sau instrument de control înţelegem o categorie specifică unui domeniu restrâns de activitate, care desemnează mijlocul utilizat de organul de control sau profesionistul contabil şi prin care soluţionează în mod concret, problemele ce decurg din prerogativele funcţiei sale.

În vederea asigurării unui control cât mai corect şi complet, procedeul de control trebuie să fie utilizate într-un sistem de interrelaţii, printr-o îmbinare raţională, dar să constituie un tot unitar, în funcţie de particularităţile specifice ale agenţilor economici. Astfel, putem vorbi despre un control de calitate, având o metodologie logică şi unitară şi o eficienţă sporită.

Dintre procedeele de control folosite în practică relevăm: 1. Studiul general prealabil face posibilă cunoaşterea elementelor esenţiale

şi specifice ale activităţii ce urmează a se controla şi pe baza acestora orientează acţiunea de organizare şi exercitare în continuare a muncii de control asupra:

Page 233: Sinteza economie

230

remedierii unor deficienţe, lipsuri, abateri; mobilizării unor rezerve de perfecţio-nare a activităţii economice şi financiare, de constituirea şi utilizarea corectă a fondurilor, de creşterea rentabilităţii şi eficienţei economice.

2. Controlul documentar-contabil constă în aprecierea şi analiza unor operaţiuni, procese sau fenomene economice pe baza documentelor justificative a realităţii, legalităţii şi a eficienţei operaţiilor şi activităţilor economice şi financiare, prin examinarea documentelor primare şi centralizatoare, a înregistrărilor în evidenţa tehnico-operativă, a situaţiilor contabile şi bilanţurilor.

Controlul documentar-contabil poate fi preventiv (efectuat asupra documen-telor de dispoziţie) sau ulterior (efectuat cu ajutorul documentelor de execuţie). El se exercită printr-o serie de modalităţi sau tehnici de control documentar-contabil şi tehnici specifice de control documentar-contabil.

a. Tehnici sau modalităţi de control documentar-contabil: controlul cronolo-gic, controlul invers cronologic, controlul sistematic sau pe probleme, controlul reciproc, controlul încrucişat, investigaţia de control, examenul critic, analiza contabilă, balanţa de control contabilă sintetică şi analitică, tehnici specifice de control în condiţiile sistemelor de prelucrare automată a datelor etc.

b. Tehnici sau modalităţi specifice de control documentar-contabil: reconsti-tuirea cantitativă a unor evidenţe global-valorice pe baza inventarelor şi actelor de gestiune; comparaţia de control privind stabilirea stocurilor (soldurilor) maxime posibile la intervalul final; corelarea intrărilor de materiale, produse sau mărfuri, în funcţie de consum, eliberări sau vânzări; compararea depunerilor de numerar din vânzări cu vânzările posibile în anumite perioade, pentru a se depista eventualele depuneri în contul unor lipsuri în gestiune, din perioada anterioară.

3. Controlul faptic este procedeul de stabilire a realităţii, existenţei şi mişcării mijloacelor materiale şi băneşti şi a desfăşurării activităţilor economico-financiare. Principalele modalităţi sau tehnici de control faptic sunt: inventarierea, expertiza tehnică şi analiza de laborator, observarea directă, inspecţia fizică.

4. Controlul total sau prin sondaj Controlul total cuprinde toate operaţiile din cadrul obiectivelor stabilite şi pe

întreaga perioadă supusă controlului. Controlul prin sondaj cuprinde numai o parte din operaţiile şi documentele dintr-un anumit sector.

Tehnicile sau modalităţile de control se întrepătrund în forme multiple şi variate, cum sunt: controlul simultan, controlul complet, controlul continuu sau permanent, controlul progresiv, controlul periodic, controlul direct, controlul execuţiei şi controlul de conducere.

Controlul financiar nu se limitează la constatarea lipsurilor, deficienţelor şi abaterilor. Controlul de constatare este urmat obligatoriu de controlul de remediere definitivă a neajunsurilor şi abaterilor constatate. Astfel, se propun sau dispun măsuri operative, în timpul desfăşurării controlului pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi prevenirea repetării lor.

Pe baza constatărilor şi propunerilor organelor de control financiar, condu-cerea agentului economic controlat şi a organului care a dispus controlul, stabilesc o serie de măsuri de remediere.

Ca modalitate de finalizare a controlului financiar există următoarele răspun-deri: disciplinară, contravenţională, materială şi penală.

Page 234: Sinteza economie

231

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR Managementul financiar-contabil se referă la sistemele legale şi administra-

tive şi la procedurile stabilite pentru a permite agenţilor economici să conducă activităţile astfel încât să asigure utilizarea corectă a fondurilor, în conformitate cu standarde definite de probitate şi regularitate. Un concept-cheie în teoria şi practica managementului modern îl constituie responsabilitatea.

Managementul financiar-contabil pune accent pe controlul managerial, respectiv, controlul intern. Pentru management şi administraţie, controlul este un sistem de mecanisme şi mijloace de ghidare, autoreglare sau constrângere pentru a preveni, aşa cum un pilot controlează aeronava. A controla înseamnă a verifica şi analiza, a avea o imagine a conturilor. Sistemele de informaţie managerială formează un element-cheie al controlului managerial.

Managerii agentului economic: • au responsabilitatea principală de a întocmi şi de a prezenta situaţiile finan-

ciare ale agentului economic; • sunt interesaţi şi de informaţiile cuprinse în situaţiile financiare, chiar dacă

au acces la informaţii financiare şi de gestiune suplimentare, care ajută la înfăptuirea proceselor de planificare, luarea deciziilor şi control.

Conformitatea situaţiilor financiare cu legile şi reglementările în vigoare este responsabilitatea managementului care trebuie să asigure că operaţiile agentului economic sunt desfăşurate în concordanţă cu prevederile şi reglementările legale, să prevină şi să detecteze neconcordanţele

Controlul financiar propriu al agenţilor şi instituţiilor publice se organizează sub forma controlului financiar preventiv şi a controlului financiar de gestiune. Controlul financiar preventiv urmăreşte să preîntâmpine încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube şi se exercită asupra documentelor în care se consemnează operaţiile ce se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unităţii, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se organizează de ordinatorii de credite principali, secundari şi terţiari, precum şi de directorii generali ai regiilor autonome prin compartimentul financiar-contabil. Controlul financiar preventiv se exercită de şeful compartimentului financiar-contabil.

4. PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI. RISCURI PENTRU

PERSOANELE CU DREPT DE DECIZIE ŞI CELE CU ATRIBUŢII DE CONTROL

Corupţia reprezintă utilizarea abuzivă a puterii publice în scopul obţinerii (pentru sine sau pentru altul), a unui câştig nemeritat: abuzul de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu; frauda; favoritismul; conflictul de interese etc.

Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, semnată de România la data de 27 ianuarie 1999, defineşte corupţia, care priveşte atât autorul public, cât şi sectorul privat, în cele două modalităţi de săvârşire, activă şi pasivă. Formele de corupţie cele mai des întâlnite sunt: corupţia administrativă, corupţia în justiţie, corupţia economică şi corupţia politică.

Există riscuri pentru persoanele cu drept de decizie şi cele cu atribuţii de control săvârşirea unor infracţiuni de corupţie sau a unor fapte asimilate acestora,

Page 235: Sinteza economie

232

precum şi faptele ce constituie infracţiune împotriva intereselor financiare ale CE. Între infracţiunile de corupţie se menţionează: luarea şi darea de mită: promisiunea, oferta sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu etc.

Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate: • să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de consta-

tare a săvârşirii infracţiunilor, stabilit de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspun-derea penală;

• în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea şi con-semnarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Îndeplinirea cu bună credinţă, de către persoanele cu atribuţii de control şi celelalte persoane, a obligaţiilor stabilite pe această linie nu constituie o încălcare a secretului profesional şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

5. CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR ENTITĂŢILOR ECONOMICE Agenţii economici, în vederea preîntâmpinării încălcării dispoziţiilor legale în

vigoare cât şi pentru stabilirea faptelor cauzatoare de prejudicii şi abaterilor cu caracter financiar în sarcina persoanelor răspunzătoare, organizează controlul financiar propriu.

Formele principale ale controlului financiar propriu al entităţilor economice sunt: controlul financiar preventiv şi controlul financiar ulterior.

Controlul financiar ulterior are ca obiectiv principal verificarea respectării normelor legale cu privire la:

a) existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu;

b) utilizarea valorilor materiale de orice fel; c) efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor şi plăţilor în lei şi valută,

de orice natură. Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul,

valoarea şi natura bunurilor, posibilităţile de sustragere, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior.

5.1. Controlul angajării gestionarilor şi constituirii garanţiilor

Legea stabileşte o serie de reguli cu privire la angajarea persoanelor cu atri-buţii de serviciu (acţionari), constând în primirea, păstrarea de bunuri şi valori.

Prin controlul asupra modului de angajare a gestionarilor se urmăreşte dacă: – a împlinit vârsta de 21 ani; – are liceu sau scoală profesională în funcţie de complexitatea gestiunilor; – în fişa de cazier judiciar se menţionează că nu are antecedente penale şi nu

a săvârşit nici o infracţiune economică chiar dacă a fost graţiată; – nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor

infracţiuni; – are un anumit stagiu în munca de gestionar.

Page 236: Sinteza economie

233

Angajarea, menţinerea sau trecerea în funcţia de gestionar de către agenţii economici, a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile legale privitoare la vârstă, studii, stagiu sau care are antecedente penale, este faptă contravenţională şi se sancţionează cu amendă. Organele de control financiar propriu au sarcina să urmărească şi modul cum s-au constituit, recalculat şi reîntregit garanţiile materiale de la gestionari.

Controlul garanţiilor presupune urmărirea obiectivelor cu privire la: – existenţa contractelor pentru constituirea garanţiilor; – cuantumul garanţiilor este corect stabilit; – reţinerea se face în rate lunare de 1/10 din câştigul mediu pe o lună; – depunerea garanţiilor s-a făcut într-un cont special la bancă; – constituirea, reţinerea şi depunerea garanţiilor suplimentare când legea

prevede expres aceasta.

5.2. Controlul întocmirii şi circulaţiei documentelor primare şi de evidenţă tehnico-operativă şi contabilă

5.2.1. Controlul întocmirii şi circulaţiei documentelor primare

Evidenţa şi controlul sunt esenţiale în conducerea activităţii economico-sociale bazată pe criterii de profit. Organizarea naţională şi clară a evidenţei şi controlului asigură disciplina economică, contractuală, gestionară şi financiară.

Documentele primare sau actele justificative, ca dovezi scrise ale faptelor economice şi financiare constituie, de regulă, surse de informaţii pentru toate for-mele evidenţei.

Controlul documentelor justificative se efectuează din punct de vedere al formei şi al fondului.

Din punct de vedere al formei, controlul urmăreşte autenticitatea, exactitatea, valabilitatea documentelor şi efectuarea corectă a calculelor.

Din punct de vedere al fondului, controlul urmăreşte legalitatea, oportuni-tatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea operaţiilor consemnate în documente.

În afara obiectivelor menţionate mai sus, controlul ulterior asupra documen-telor justificative presupune şi un control asupra gestionării, folosirii şi evidenţierii formularelor cu regim special, precum şi un control asupra circulaţiei documentelor justificative.

Controlul gestionării, folosirii şi evidenţei formularelor cu regim special are ca obiectiv preîntâmpinarea şi descoperirea oricărei sustrageri a formularelor cu regim special pe tot parcursul gestionării lor, astfel încât acestea să nu poată fi folosite în scopuri frauduloase.

Controlul circulaţiei documentelor justificative are ca obiect respectarea normelor cu privire la graficul de circulaţie a documentelor, astfel încât să se asi-gure o circulaţie raţională şi unitară a tuturor documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

Page 237: Sinteza economie

234

5.2.2. Controlul organizării şi conducerii evidenţei tehnico-operative şi contabile

Obiectivele esenţiale ale acestui tip de control sunt: – conducerea evidenţei tehnico-operative la locurile de depozitare şi pe feluri

de mijloace materiale, evidenţierea exactă, corectă şi la timp a mijloacelor şi operaţiilor economice şi financiare consemnate în documente justificative;

– aplicarea corectă a doctrinei şi metodologiei contabile; – modul de organizare a evidenţei contabile sintetice şi analitice, conducerea

evidenţei contabile, astfel încât să asigure reflectarea în expresie bănească a patrimoniului şi exercitarea controlului permanent al existenţei şi mişcării valorilor patrimoniale;

– corelaţiile dintre evidenţa tehnico-operativă, contabilă şi statistică, dintre evidenţa contabilă sintetică şi analitică, dintre realitatea datelor înscrise în acestea şi bilanţurile contabile;

– conducerea corectă şi la zi a evidenţei contabile; – constituirea şi evaluarea capitalului social şi a patrimoniului; – exactitatea şi realitatea înregistrărilor contabile pentru stabilirea şi îndepli-

nirea obligaţiilor financiare şi fiscale de stat; – inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia; – întocmirea balanţelor de verificare a bilanţului contabil şi a contului de

profit şi pierdere.

5.3. Controlul existenţei integrităţii, păstrării şi pazei bunurilor şi valorilor

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii economice se impune un control sever asupra modului în care sunt asigurate existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor patrimoniale, datorită faptului că pierderile şi daunele înregistrate influ-enţează cheltuielile agentului economic şi în final rezultatele economice ale acestuia.

Obiectivele controlului existenţei, integrităţii, păstrării şi pazei bunurilor şi valorilor, privesc:

• respectarea regulilor privind efectuarea inventarierii bunurilor şi valorilor; • respectarea prevederilor legale privind asigurarea integrităţii bunurilor şi

valorilor; • respectarea prevederilor legale privind păstrarea bunurilor şi valorilor; • respectarea prevederilor legale privind paza bunurilor şi valorilor.

5.4. Controlul valorilor materiale 5.4.1. Controlul activelor imobilizate

Activele imobilizate sunt bunuri patrimoniale prin care se realizează în mod efectiv obiectul regiei autonome sau societăţii comerciale şi care se caracterizează prin perioadă de folosinţă îndelungată, participarea la mai multe cicluri de producţie, deprecierea treptată şi înlocuirea după mai mulţi ani de utilizare.

Page 238: Sinteza economie

235

Din punct de vedere al modului în care participă la procesele de producţie şi al structurii lor tehnice, activele imobilizate se împart în imobilizări necorporale, corporale, financiare şi în curs.

Obiectivele controlului activelor imobilizate Principalele obiective se referă la: 1. Respectarea prevederilor legale privind înregistrarea în patrimoniu a

activelor imobilizate. În cadrul acestui obiectiv, controlul se execută pe tipuri de active imobilizate,

datorită specificităţii fiecărei categorii în parte. 2. Respectarea reglementărilor legale privind modificările intervenite în

valoarea şi structura imobilizărilor. În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte evoluţia intrărilor şi ieşirilor de imobi-

lizări corporale din patrimoniul agentului economic şi reflectarea acestora în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă.

3. Respectarea prevederilor legale privind amortizarea activelor imobilizate. Controlul acestui obiectiv are în vedere următoarele: • existenţa şi aplicarea planului de amortizare de la data punerii în funcţiune

a mijloacelor fixe şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare conform duratelor şi condiţiilor de utilizare a acestora;

• stabilirea şi aplicarea conform prevederilor legale a cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5.4.2. Controlul activelor circulante materiale

Activele circulante materiale cuprind ansamblul bunurilor şi serviciilor care intervin în ciclul de exploatare, destinate vânzării în aceeaşi stare ori după prelu-crarea lor în procesul de producţie sau consumului la prima lor utilizare.

Activele circulante materiale se caracterizează prin aceea că se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie, participând la un singur ciclu de exploatare, care în general nu este mai mare de un an.

Obiectivele controlului activelor circulante materiale Principalele obiective se referă la: 1. Respectarea prevederilor legale privind evaluarea stocurilor şi a producţiei

în curs de execuţie. Pentru organele de control este foarte util să cunoască modul de evaluare a

activelor circulante materiale, deoarece pe această bază se pot formula concluzii şi propuneri asupra utilizării raţionale a mijloacelor circulante materiale, a înregistră-rii şi valorificării stocurilor.

2. Respectarea prevederilor legale privind aprovizionarea şi eliberarea din magazii sau depozite a activelor circulante materiale.

Acest obiectiv este defalcat pe subobiective astfel: a) controlul intrărilor de active circulante materiale în gestiunile agenţilor

economici; b) controlul ieşirilor/consumurilor de active circulante materiale.

Page 239: Sinteza economie

236

5.5. Controlul încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin cont 5.5.1. Controlul operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar

Numerarul se compune din bancnote şi monedă metalică. Bancnotele sunt titluri de credit emise de banca centrală (Banca Naţională a României) şi garantate prin obligaţia de a restitui, la cerere, valoarea nominală.

Obiectivele controlului operaţiunilor în numerar Pot fi abordate în funcţie de prevederile actelor normative, astfel: 1. Respectarea condiţiilor generale prevăzute de lege privind casierii şi

casieriile. În cadrul acestui obiectiv controlul urmăreşte: a) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar numai prin casierie; b) respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative privind casierii. 2. Respectarea prevederilor legale privind efectuarea încasărilor şi plăţilor în

numerar. În cadrul acestui obiectiv controlul urmăreşte: a) respectarea restricţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare cu

privire la documentele şi plafoanele specifice; b) respectarea procedurii prevăzute de actele normative privind plăţile şi

încasările în numerar; c) respectarea prevederilor legale privind evidenţa şi păstrarea numerarului.

5.5.2. Controlul operaţiunilor de încasări şi plăţi fără numerar Prin decontări fără numerar se înţeleg acele operaţiuni bancare prin care

plăţile şi încasările se efectuează prin transferul unor disponibilităţi băneşti datorate de o persoană numită debitor (cumpărător, client, plătitor), din contul său bancar, în contul bancar al altei persoane numită creditor (vânzător, furnizor, beneficiar).

Operaţiunea de transfer din contul debitorului în contul creditorului pe baza documentelor justificative aferente se numeşte virare sau virament.

Aceste operaţiuni se realizează prin: a) sistemul de decontare directă în care se utilizează ca instrumente ordinul

de plată şi alte instrumente de decontare; b) sistemul de decontare intermediară care se bazează pe utilizarea ca

instrumente a CEC-ului, acreditivului şi scrisoarea de garanţie bancară; c) sistemul de decontare ulterioară care se bazează pe instrumente de tipul

„efectelor comerciale”, cum ar fi cambia şi biletul la ordin. Obiectivele controlului încasărilor şi plăţilor fără numerar Principalele obiective se referă la: 1. Respectarea prevederilor legale privind asigurarea disciplinei financiare şi

a integrităţii instrumentelor de decontare. 2. Respectarea prevederilor legale privind realitatea şi evaluarea încasărilor şi

plăţilor. 3. Respectarea prevederilor legale privind transmiterea, girarea, avalizarea şi

protestarea titlurilor de credit. 4. Respectarea prevederilor legale privind standardul de conţinut şi utilizarea

ordinului de plată. 5. Respectarea prevederilor legale privind modul de asigurare a securităţii

decontărilor.

Page 240: Sinteza economie

237

5.5.3. Controlul cheltuielilor veniturilor şi situaţiilor financiare

Controlul presupune analiza permanentă sau periodică a activităţii agentului economic din punct de vedere a realizării veniturilor, a cheltuielilor efectuate pen-tru obţinerea acestora, a măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii şi obţinerea de profituri cât mai mari.

Prin controlul veniturilor şi cheltuielilor se urmăreşte modul în care: – au fost stabilite nivelul veniturilor şi cheltuielilor prin bugetul anual de

venituri şi cheltuieli; – elementele patrimoniale din evidenţele contabile corespund cu cele

identificabile fizic şi toate elementele de activ, de pasiv de venituri şi cheltuieli reflectă valori reale, există şi privesc exactitatea în cauze;

– au fost contabilizate în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenţei exerciţiilor financiare;

– au fost evaluate, sumele au fost bine determinate aritmetic, urmărindu-se respectarea tuturor regulilor şi principiilor contabile de evaluare;

– au fost înregistrate în conturi, conform planului de conturi; – au fost totalizate, centralizate, astfel încât să asigure o prezentare a

evidenţei contabile conformă cu regulile în vigoare. Controlul analizează şi situaţiile financiare anuale, pornind de la obiectivul

acestora de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea agentului economic.

Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea trebuie să cuprindă bilanţul contabil consolidat, contul de profit şi pierderi, notele explicative la situaţiile financiare.

Prin controlul situaţiilor financiare se va urmări depistarea factorilor interni şi externi care influenţează negativ rezultatele economico-financiare ale agentului economic, precum şi probabilităţile de înlăturare a fenomenelor negative din activi-tatea economică.

6. CONTROLUL FISCAL AL ENTITĂŢILOR ECONOMICE

6.1. Sfera şi realizarea controlului fiscal. Competenţa de control fiscal. Organele cu atribuţii de control fiscal

Verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea obligaţiilor de pla-tă, precum şi a accesoriilor aferente acestora, constituie obiectul controlului fiscal.

Codul de procedură fiscală defineşte controlul fiscal ca inspecţie fiscală. Inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor indiferent de forma de

organizare a acestora, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Formele de inspecţie fiscală sunt: a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor

obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil pentru o perioadă de timp determinată; b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia

sau a mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă de timp determinată.

Page 241: Sinteza economie

238

Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specia-litate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

În cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competenţa de exerci-tare a inspecţiei fiscale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat în condiţiile legii.

6.2. Locul, timpul şi durata controlului fiscal

Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribua-bilului. Acesta trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale.

Inspecţia fiscală se desfăşoară în timpul programului de lucru al contribua-bilului, iar cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului fiscal, inspecţia se poate desfăşura şi în afara programului de lucru.

Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală şi nu poate fi mai mare de 3 luni.

În cazul marilor contribuabili sau a celor care au sedii secundare, durata ins-pecţiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

6.3. Reguli şi proceduri de control fiscal

Inspecţia fiscală se va efectua cu respectarea următoarelor reguli: – să examineze toate stările de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante

pentru impunere; – să se efectueze în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă

a contribuabililor; – să se efectueze o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi

alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării;

– să se exercite pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării;

– la începerea inspecţiei fiscale, inspectorul este obligat să prezinte contri-buabilului legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control;

– la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea declaraţie scrisă din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informa-ţiile solicitate şi că documentele au fost restituite în totalitate.

În realizarea atribuţiilor inspecţiei fiscale se utilizează următoarele proceduri de control:

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi docu-mentară, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului;

c) control încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane.

Page 242: Sinteza economie

239

6.4. Actele de control fiscal. Valorificarea constatărilor controlului fiscal

La încheierea inspecţiei fiscale, organul fiscal are obligaţia de a purta o discuţie finală cu contribuabilul în legătură cu constatările şi consecinţele lor fiscale, iar contribuabilul are obligaţia să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile relevante pentru inspecţia fiscală.

Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat, după caz, în procesul-verbal sau raportul de inspecţie fiscală.

Procesul-verbal este un act bilateral şi se încheie: – cu ocazia constatării de fapte ce ar putea întruni elemente constitutive ale

unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală; – cu ocazia inspecţiilor fiscale efectuate la solicitarea autorităţilor publice; – cu ocazia inspecţiilor fiscale realizate prin controale inopinate şi încruci-

şate. Procesul-verbal nu constituie titlu de creanţă, nu poate fi atacat potrivit

procedurii, de către contribuabili. Procesul-verbal prin care se modifică baza de impunere a contribuabilului va sta la baza emiterii deciziei de impunere.

Raportul de inspecţie fiscală se încheie în toate cazurile, cu excepţia celor în care se încheie proces-verbal şi este un act unilateral.

Raportul privind rezultatele inspecţiei fiscale va cuprinde obligatoriu următo-arele:

– datele de identificare; – numele/prenumele, funcţia organelor de inspecţie fiscală; – perioadele supuse controlului pe fiecare obligaţie fiscală; – perioada în care s-a efectuat inspecţia fiscală; – fundamentarea de drept şi de fapt a constatărilor; – măsurile propuse de inspector pentru remedierea deficienţelor constatate şi

intrarea în legalitate; – persoanele răspunzătoare pentru abaterile constatate şi sancţiunile contra-

venţionale aplicate; – măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietatea

contribuabilului, precum şi a veniturilor acestuia. Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale nu constituie titlu de creanţă, nu

poate fi atacat potrivit procedurii de către contribuabili şi serveşte întocmirii deciziei de impunere.

Decizia de impunere se emite numai în formă scrisă de către organul fiscal competent teritorial şi cuprinde următoarele elemente: denumirea organului fiscal emitent, data la care a fost emis şi data la care îşi produce efectele; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura per-soanelor împuternicite, potrivit legii; ştampila organului fiscal emitent; posibi-litatea de a fi contestat; termenul de depunere a contestaţiei şi organul de soluţionare competent; menţiuni privind audierea contribuabilului.

Page 243: Sinteza economie

240

Dacă în urma inspecţiei fiscale se constată fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, organele fiscale au obligaţia de a întocmi separat un proces-verbal semnat de către organul de inspecţie fiscală şi de către contribuabilul supus inspecţiei fiscale, cu sau fără explicaţii sau obiecţii din partea contribuabilului. Procesele-verbale în care sunt consemnate fapte prevăzute în legea penală, având ataşate anexele respective şi alte probe, se înaintează organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor.

6.5. Controlul înregistrării, declarării, stabilirii obligaţiilor fiscale şi colectării creanţelor fiscale

Declaraţia de înregistrare fiscală se întocmeşte prin completarea unui formu-lar pus la dispoziţie de organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Admi-nistrare Fiscală şi va fi însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Controlul înregistrării fiscale va urmări dacă declaraţia de înregistrare fiscală cuprinde:

– date de identificare a contribuabilului; – categoriile de obligaţii de plată datorate; – datele privind sediile secundare; – datele de identificare a împuternicitului; – datele privind situaţia juridică a contribuabilului. Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent elibe-

rează certificatul de înregistrare fiscală, organizând evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigură-rilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj în cadrul registrului contribuabililor.

Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general conso-lidat se stabilesc prin:

– declaraţia fiscală depusă de contribuabil; – decizia de impunere emisă de organul fiscal. Controlul asupra stabilirii obligaţiilor fiscale prin decizia de impunere va

urmări dacă actul administrativ fiscal cuprinde: – denumirea organului fiscal emitent; – data la care a fost emis şi data la care îşi produce efectul; – datele de identificare ale contribuabilului; – obiectul actului administrativ fiscal; – numele, semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştam-

pila acestuia. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al

unui titlu executoriu. Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul

fiscal. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale cât şi pentru accesorii,

termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora. Controlul colectării creanţelor fiscale va urmări dacă: – plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat de către debitori, distinct pe fiecare

impozit, taxă, contribuţie, inclusiv dobânzile şi penalităţile aferente;

Page 244: Sinteza economie

241

– plata obligaţiilor s-a efectuat în ordinea legală stabilită prin Codul fiscal; – compensările au fost efectuate până la concurenţa celei mai mici sume şi

cu respectarea ordinii stabilite prin lege; – restituirea sumelor încasate la bugete s-a efectuat numai pentru cazurile

menţionate expres de Codul fiscal; – dobânzile şi penalităţile au fost calculate pentru toate impozitele, taxele şi

contribuţiile neachitate la termen şi în cuantumul legal; – eşalonările, amânările, scutirile sau reducerile de taxe şi impozite s-au

realizat în condiţiile legii.

6.6. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor adminis-trative fiscale, în această categorie fiind incluse şi actele de control fiscal, presu-pune următoarele elemente:

• dreptul de contestaţie: posibilitatea de contestare, forma şi conţinutul con-testaţiei, termenul de depunere a contestaţiei, retragerea contestaţiei;

• competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare – formă şi conţinut;

• elementele procedurale: introducerea altor persoane în procedura de solu-ţionare, soluţionarea contestaţiei, suspendarea procedurii de soluţionare a contes-taţiei pe cale administrative, suspendarea executării actului administrative fiscal;

• soluţii asupra contestaţiei: admiterea în totalitate sau în parte, respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale, comunicarea deciziei şi calea de atac.

a. Împotriva titlului de creanţă şi a altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie. Contestaţia este o cale administrativa de atac şi nu înlătura dreptul de acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

În legătura cu posibilitatea de contestare, Codul de procedură fiscală prevede următoarele:

– este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia;

– baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de impunere se constată numai împreună;

– contestaţia se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului.

Contestaţia se formulează în scris, se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat, nu este supusă taxelor de timbru şi cuprinde:

– datele de identificare a contestatarului; – obiectul contestaţiei – îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi

înscrise de organul fiscal în titlu de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal;

– motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei; – dovezile pe care se întemeiază contestaţia;

Page 245: Sinteza economie

242

– semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, persoana fizică sau juridică;

– ştampila persoanei juridice. Contestaţia se depune la organul emitent, în termen de 30 de zile de la data

comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. Codul de procedură fiscală stabileşte că: – în cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al

actului administrativ fiscal atacat, contestaţia se înaintează de către acesta, în termen de cinci zile de la înregistrare, organului de soluţionare competent;

– dacă actul administrativ fiscal nu conţine menţiunea privind posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia, contestaţia poate fi depusă, în termen de trei zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluţionare competent.

b. Organele competente să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum şi a titlurilor de creanţă privind datoria vamală sunt:

• Direcţiile generale ale Ministerului Finanţelor Publice unde contestatarii au domiciliul fiscal pentru impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei;

• Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei;

• Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare.

6.7. Controlul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor ce le revin pe linia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale se face de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi Garda Financiară.

Principalele obiective de control vizează verificarea: a) dotării agenţilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale,

potrivit legii; b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului

prestat, cantitatea şi preţul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate şi/sau serviciile prestate, precum şi cu celelalte date prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice;

c) datelor înscrise în registrul special şi în raportul Z cu cele înscrise în evidenţa contabilă a utilizatorului;

d) modul de îndeplinire de către utilizatori a obligaţiei privind anunţarea distribuitorului autorizat şi a unităţii de service acreditate în momentul defectării aparatului de marcat electronic fiscal;

e) respectării de către utilizatori şi de către unităţile acreditate pentru co-mercializarea şi/sau service a prevederilor referitoare la sursele de aprovizionare cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi depistarea şi sancţionarea, potrivit legii, a agenţilor economici, alţii decât distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate de aceştia, care comercializează astfel de consumabile;

Page 246: Sinteza economie

243

f) afişării de către utilizatori a anunţurilor; g) modului de personalizare a consumabilelor utilizate pentru aparatele de

marcat electronice fiscale, precum şi a modului în care acestea asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de lege;

h) livrării de către distribuitorii autorizaţi, direct sau prin unităţile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afişaj client împreună cu aparatul de marcat electronic fiscal.

6.8. Supravegherea producţiei importului şi circulaţiei unor produse accizabile

Întrucât sectorul producţiei alcoolului etilic, distilatelor şi băuturilor spirtoase înregistra frecvent fenomene de fraudă şi evaziune fiscală, existând pe piaţă pro-duse alcoolice la preţuri cu mult sub nivelul costurilor, a fost necesară introducerea sistemului de supraveghere fiscală.

Prin intrarea în vigoare a Codului fiscal, sistemul de supraveghere se aplică tuturor antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de alcool etilic nedenaturat şi de distilate, pentru fiecare astfel de antrepozit autoritatea fiscală desemnând câte un reprezentant fiscal care va fi prezent pe tot parcursul fluxului tehnologic. Acesta are următoarele obligaţii:

– să verifice înregistrarea corectă a materiilor prime; – să verifice înscrierea corectă a alcoolului şi distilatelor obţinute în rapoar-

tele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către antrepozitele de prelucrare sau de depozitare de produse finite;

– să verifice concordanţa dintre normele de consum de materii prime, con-sumul lunar de energie şi producţia obţinută;

– să verifice realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, alcool denaturat, tehnic şi distilate înscrise în evidenţele operative ale antrepozitelor de depozitare;

– să verifice concordanţa dintre cantităţile de alcool şi distilate livrate din antrepozit cu cele înscrise în documentele fiscale;

– să verifice modul de calcul, de evidenţiere şi virare a accizelor datorate pentru alcool, distilate şi băuturi spirtoase obţinute de către antrepozitul care func-ţionează în sistem integrat, depunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la plată cu titlu de accize şi a decontului de accize etc.

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Ce se înţelege prin control financiar şi control contabil? 2. Enumeraţi funcţiile specifice ale controlului financiar. 3. Care sunt funcţiile particulare ale controlului financiar? 4. Ce se înţelege prin metoda controlului financiar? 5. Precizaţi care sunt formele controlului financiar. 6. Ce se înţelege prin documentele primare sau actele justificative? 7. Ce se înţelege prin procedeul de control? 8. Precizaţi care sunt procedeele de control folosite în practică. 9. Care sunt principiile obiective ale controlului contabilităţii?

Page 247: Sinteza economie

244

10. Ce se înţelege prin corupţie şi care sunt riscurile pentru persoanele cu drept de decizie?

11. Care sunt obiectivele controlului existenţei, integrităţii, păstrării şi pazei bunurilor şi valorilor?

12. Care sunt obiectivele controlului activelor imobilizate? 13. Care sunt obiectivele controlului activelor circulante materiale? 14. Care sunt obiectivele controlului operaţiunilor în numerar? 15. Care sunt obiectivele controlului încasărilor şi plăţilor fără numerar? 16. Care este sfera controlului fiscal? 17. În ce constă competenţa de control fiscal? 18. Unde se desfăşoară inspecţia fiscală? 19. Care sunt actele de control care se întocmesc la încheierea inspecţiei

fiscale? 20. Care sunt organele competente să soluţioneze contestaţiile?

TESTE GRILĂ (Modele)

Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Test de tipul – Da/Nu (Yes/No): 1. Funcţiile specifice ale controlului financiar sunt: a) funcţia de prevenire şi funcţia de perfecţionare; b) funcţia de diagnosticare a erorilor financiare; c) funcţia de reglare a activităţii financiare. Test de tipul – completare (Completion): 2. Activitatea de control poate fi definită ca funcţie a _____________. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 3. Controlul financiar semnifică o supraveghere continuă, morală sau mate-

rială, ca şi stăpânirea unei activităţi sau a unei situaţii. Test de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 4. Principalele obiective ale controlului contabilităţii constau în: a) conducerea corectă şi la zi a contabilităţii; b) întocmirea documentelor justificative pentru operaţiunile patrimoniale; c) inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia. Test de tipul – completare (Completion): 5. Procedeul de control reprezintă un ansamblu de __________________

specifice, tehnici şi instrumente.

Test de tipul – corespondenţă (Matching): 6. Verificaţi corectitudinea corelaţiilor dintre termeni şi conţinutul lor şi daţi

răspunsul corespunzător.

Page 248: Sinteza economie

245

Termeni Conţinut 1. Controlul documentar-contabil

A) aprecierea şi analiza unor operaţiuni, procese sau fenomene economice pe baza documentelor justificative, a realităţii, legalităţii şi a eficienţei operaţiunilor şi activităţilor economico-financiare.

2. Controlul faptic B) cuprinde integral/parţial operaţiile din cadrul obiectivelor sta-bilite pe întreaga perioadă sau pe o anumită perioadă de timp.

3. Studiul general prealabil

C) cunoaşterea elementelor esenţiale şi specifice ale activităţii ce urmează a se controla.

Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 7. Controlul asupra integrităţii valorilor materiale urmăreşte: a) organizarea corespunzătoare a gestiunilor; b) organizarea integrităţii bunurilor pe timpul transportului; c) organizarea punctelor de pază. 8. Imobilizările necorporale sunt reprezentate de: a) cheltuieli de constituire, cercetare-dezvoltare, fond comercial; b) terenuri, amenajări, mijloace fixe; c) cheltuieli de constituire, terenuri şi mijloace fixe. 9. În raport cu forma fizică pe care o îmbracă, se disting următoarele active

circulante materiale: a) materiile prime, produsele şi semifabricatele; b) mărfurile şi ambalajele; c) stocurile şi producţia în curs de execuţie. 10. Decontările fără numerar se efectuează prin transferul unor disponibilităţi

băneşti elaborate de: a) cumpărător, client, plătitor; b) vânzător, furnizor, beneficiar; c) cumpărător, vânzător, beneficiar. 11. Sistemul de decontare intermediară se bazează pe utilizarea următoarelor

instrumente: a) ordine de plată, compensare, decontări anticipate; b) CEC, acreditiv şi scrisoarea de garanţie bancară; c) ordin de plată, CEC şi acreditiv. 12. Controlul fiscal poate îmbrăca următoarele forme: a) inspecţia fiscală generală şi inspecţia fiscală parţială; b) control fiscal ulterior şi control preventiv; c) control fiscal şi inspecţie fiscală. 13. La încheierea inspecţiei fiscale organul de control încheie: a) proces-verbal şi note de constatare; b) proces-verbal şi raport de inspecţie fiscală;

Page 249: Sinteza economie

246

c) proces-verbal de constatare a contravenţiei şi notă de constatare; d) nici unul din cele de mai sus. 14. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general

consolidat se stabilesc prin: a) decizia de impunere şi decizia de imputaţie; b) declaraţia fiscală şi decizia de imputaţie; c) declaraţia fiscală şi decizia de impunere; d) nici una din situaţiile de mai sus. Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. Nu; 2. conducerii; 3. Adevărat (True); 4.a – c; 5. reguli; 6. 1, c; 7. a; 8. a;

9. c; 10. a; 11. b; 12. a; 13. b; 14. c.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Boulescu, Mircea, Corneliu Bârnea, Bianca Preda, Expertiză contabilă şi

audit financiar-contabil. Aplicaţii şi studii de caz, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.

2. Boulescu, Mircea, Controlul şi auditarea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2004.

3. Boulescu, Mircea, Controlul fiscal al agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005.

*** Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28 /1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; republicată în „Monitorul Oficial”, nr. 75, 21 ianuarie 2005.

*** Ordonanţa Guvernului nr. 92 /2003 privind Codul de procedură fiscală, „Monitorul Oficial”, nr. 941, 29 decembrie 2003; republicată în „Monitorul Oficial”, nr. 560, 24 iunie 2004.

Page 250: Sinteza economie

247

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ (2) Conf. univ. dr. Marin POPESCU

Lector univ. drd. Corneliu BÂRNEA CONCEPTE-CHEIE: contabil autorizat; expert contabil; expertiză contabi-

lă; expertiză contabilă judiciară; expertiză contabilă extrajudiciară (amiabilă); proces penal; acţiune penală; acţiune civilă.

EXPERTIZĂ CONTABILĂ

1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

CONTABILILOR AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢILOR CONTABILI Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condi-

ţiile legii şi are capacitatea de a ţine contabilitatea şi de a întocmi bilanţul contabil. Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile

legii şi are competenţă profesională. Accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat se realizează pe

bază de examen de admitere şi prin efectuarea unui stagiu de trei ani, după care urmează susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea acestuia.

Examenul de admitere se organizează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Stagiul de pregătire se efectuează de persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de contabil autorizat şi expert contabil. După efectuarea stagiului de pregătire sub autoritatea profesională a tutorelui de stagiu se organizează examenul de aptitudini, care constă în probe scrise şi orale, ce conduc spre o apreciere finală complexă şi completă.

Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat se face fie individual, ca persoană fizică, fie în societăţi comerciale de profil, ca persoane juridice. Indiferent de modul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat există obligativitatea înscrierii în Tabloul CECCAR care cuprinde toţi membrii – persoane fizice şi juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.

Membrii CECCAR pot fi radiaţi din Tabloul CECCAR la nivel teritorial în următoarele situaţii:

• nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoane fizice;

• neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an etc. Profesia de contabil autorizat şi expert contabil îşi întemeiază codul de etică

şi conduită profesională pe o serie de principii fundamentale: integritate profesională; secretul profesional; respectarea normelor tehnice şi profesionale; competenţa profesională; comportarea deontologică.

Page 251: Sinteza economie

248

În activitatea pe care o desfăşoară, contabilii autorizaţi şi experţii contabili răspund pentru rezultatele muncii lor disciplinar, administrativ, civil şi penal. În funcţie de nivelul pregătirii profesionale, contabilii autorizaţi şi experţii contabili pot efectua anumite lucrări specifice de care răspund în integralitate.

Contabilul autorizat poate efectua lucrări referitoare la ţinerea contabilităţii, operaţiunilor economico-financiare, întocmirea bilanţului contabil etc. În egală măsură, expertul contabil îşi exercită capacitatea profesională în domenii multiple legate de evidenţa, controlul şi managementul financiar-contabil. Pentru toate activităţile desfăşurate, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, organizaţi în societăţi comerciale de profil sunt analizaţi de CECCAR sub aspectul controlului de calitate în cadrul profesiei contabile.

CECCAR este persoana juridică de utilitate publică şi autonomă din care fac parte experţi contabili şi contabili autorizaţi. Are filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi municipiul Bucureşti.

Organizarea şi funcţionarea CECCAR se stabilesc prin regulament aprobat de Conferinţa Naţională, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei. Corpul este organizat pe secţiuni, comisii, departamente şi Secretariatul general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.

Atribuţiile CECCAR se referă la următoarele elemente: • organizarea examenului de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea

examenului de aptitudini; • elaborarea şi publicarea normelor privind activitatea profesională şi condu-

ita etică a profesioniştilor contabili etc. Organele de conducere ale CECCAR sunt: • Conferinţa Naţională a CECCAR; • Consiliul Superior al Corpului; • Biroul permanent al Consiliului Superior. Expertiza contabilă este o formă de cercetare efectuată în vederea lămuririi

modului în care sunt reflectate în documente evidenţa tehnico-operativă şi conta-bilă, anumite fapte, împrejurări, situaţii de natură economico-financiară.

După destinaţia sa, expertiza contabilă poate fi: judiciară şi extrajudiciară. Expertiza contabilă judiciară are ca sarcină principală să contribuie la

stabilirea adevărului şi la justa soluţionare de către organul judiciar a cauzei aflată în faza de cercetare sau judecată.

Expertiza contabilă extrajudiciară (amiabilă) are loc, în afară de orice intervenţie judecătorească, direct între părţile în litigiu sau este solicitată de persoa-ne fizice sau juridice în vederea stabilirii şi respectării adevărului şi legalităţii în activitatea lor.

Obiectul de cercetare al expertizei contabile îl reprezintă faptele, împreju-rările sau situaţiile ce apar în activitatea economico-financiară şi gestionară a unei unităţi patrimoniale pentru a căror soluţionare este necesar să se apeleze la un expert contabil.

Expertiza contabilă se referă şi la expertul juridic privind procesele ce pot apărea în existenţa unor entităţi fizice şi juridice. Din acest punct de vedere, expertiza contabilă poate fi analizată în funcţie de natura procesului care stă la baza solicitării ei.

Page 252: Sinteza economie

249

În cazul procesului civil, expertiza contabilă este solicitată să exprime punctul de vedere privind stabilirea drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege. Părţile în procesul civil sunt persoana interesată în apărarea dreptului său subiectiv nesocotit sau încălcat şi persoana care a tulburat exerciţiul normal al dreptului subiectiv.

Expertiza în materie civilă şi comercială se reglementează de Codul de procedură penală şi diferitele legi specifice, de exemplu, expertiza contabilă. Expertiza contabilă este necesară şi poate fi dispusă de instanţă în situaţiile în care lămurirea faptelor, ce formează obiectul unui proces sau a legăturilor dintre anumite împrejurări invocată de părţi şi acele fapte încalcă cunoştinţa din domeniul financiar-contabil.

Obiectivele expertizei contabile în materie civilă pot consta în litigiile cu caracter civil care dau prilejul efectuării expertizei contabile şi anume: asociaţiuni între societăţi; operaţii cu imobile; cumpărări-vânzări cu caracter civil; operaţiuni de mandat; contracte de serviciu; partaje.

Expertiza contabilă în procesul civil se efectuează de expertul contabil care este un consultant, nu se substituie judecătorului, nu se confundă cu judecătorul, nu este martor.

În procesele civile, expertiza poate fi efectuată în instanţă şi în afara instanţei. Procedural, efectuarea expertizei contabile presupune: examinarea materialului documentar aflat la dosarul cauzei; examinarea unor documente, acte, evidenţe aflate la părţi sau terţi (expertiza la faţa locului); analiza explicaţiilor părţilor şi martorilor; analiza actelor de control financiar şi expertiza contabilă anterioară în aceiaşi cauză; studierea concluziilor expertizei tehnice.

Lucrările expertului contabil se menţionează într-un raport de expertiză contabilă care se înaintează instanţei. În raportul de expertiză contabilă, prezentarea materialului trebuie să fie completă, să răspundă la toate întrebările puse, iar concluziile să fie suficient motivate, pentru ca instanţa să fie în măsură să aprecieze asupra valorii acestor concluzii.

Raportul de expertiză contabilă se depune cu cel puţin cinci zile înainte, de termenul fixat pentru judecată. În structură, raportul de expertiză contabilă cuprinde trei părţi, şi anume: introducere, desfăşurarea expertizei, concluzii.

Concluziile expertizei contabile constituie numai elemente de convingere, lăsate la libera apreciere a judecătorului, ca toate celelalte probe. Indiferent dacă foloseşte sau nu concluziile expertizei contabile instanţa are obligaţia să motiveze poziţia sa.

Experţii şi alţi specialişti care efectuează expertize pentru instanţele judecă-toreşti sau alte organe cu activitate jurisdicţională primesc pentru lucrările efectua-te, onorarii stabilite de aceste organe în funcţie de: complexitatea expertizei, volumul de lucru, gradul profesional şi ştiinţific.

În materie penală, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, a făptuitorilor şi a răspunderii pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Ea se efectuează de către procurori, organele de cercetare penală (organele de poliţie şi cele de cercetare speciale).

Page 253: Sinteza economie

250

În măsura în care urmărirea penală constată că există condiţiile pentru trimiterea în judecată, atunci intervine instanţa de judecată, care îşi exercită atribuţiile în mod activ, în vederea aplicării adevărului şi realizării rolului educativ al judecăţii. Instanţa îşi formulează convingerea pe baza probelor administrate în cauză. Printre aceste probe poate fi şi expertiza contabilă.

Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni astfel încât: orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale; nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

El se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii. Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor

care au săvârşit infracţiuni şi se poate exercita în tot cursul procesului penal. Părţile în procesul penal sunt: inculpatul (persoana împotriva căreia s-a pus

în mişcare procesul penal); partea vătămată (persoana care a suferit prin fapta sa o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal); persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului, se numeşte parte responsabilă civilmente.

Acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente. Poate fi alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă în contra învinuitului sau inculpatului şi persoanei responsabile civilmente.

Expertiza contabilă în materie penală au loc atunci când justiţia ar avea interesul de a verifica gestiunea unor comercianţi în stare de faliment sau a admini-stratorilor de rea-credinţă ai unor societăţi comerciale. Ea poate fi considerată ca mijloc de probă şi administrată ca atare de către organul de urmărire penală şi instanţa de judecată.

În cazul procesului penal, expertul contabil este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. El este incompatibil să efectueze expertiza contabilă într-o anumită cauză penală dacă:

• a pus în mişcare acţiunea penală, a emis mandat de arestare, a dispus trimiterea în judecată, a pus concluzii în fond în calitate de procuror la instanţa de judecată etc.;

• a fost reprezentant din apărător al vreuneia dintre părţi; • a fost martor etc. Expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă are drepturi şi

obligaţii. În finalul cercetărilor, expertul contabil întocmeşte raportul de expertiză contabilă. Pentru a fi administrată ca probă în justiţie, expertiza contabilă trebuie să prezinte un nivel calitativ ridicat, să contribuie efectiv la soluţionarea cauzei respective.

2. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Raportul de expertiză contabilă cuprinde trei capitole: Partea introductivă în care se arată:

• organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectua-rea expertizei contabile;

• data când s-a dispus efectuarea expertizei contabile;

Page 254: Sinteza economie

251

• numele şi prenumele expertului contabil, domiciliul şi numărul carnetului de expert;

• actul de numire a expertului contabil; • cauza şi părţile; • data şi locul unde a fost efectuată expertiza contabilă; • data întocmirii raportului de expertiză contabilă; • obiectul expertizei contabile şi întrebările la care urmează să răspundă

expertul contabil; • materialul pe baza căruia a fost efectuată expertiza contabilă; • dacă părţile care au participat la expertiză au dat explicaţii în cursul exper-

tizei. Desfăşurarea expertizei contabile cuprinde:

• descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei contabile; • obiecţiile sau explicaţiile părţilor; • analiza obiecţiilor ori explicaţiilor părţilor în lumina celor constatate de

expertul contabil. Pentru fiecare constatare se menţionează materialul documentar pe care se

sprijină şi dispoziţiile legale în limita cărora a fost făcută constatarea, cu indicarea textelor corespunzătoare.

Examinarea problemelor se face în raport cu materialul documentar şi dispo-ziţiile legale avute în vedere de organele care au stabilit anterior un prejudiciu (de exemplu, organele de control), motivându-se documentat şi legal deosebirile de opinii ale expertului contabil faţă de cele ale organului de control.

Actele dubioase, fictive sau suspecte nu se iau în considerare de către expert la calcularea prejudiciului, dar se menţionează în raportul de expertiză contabilă.

Constatările consemnate în raportul de expertiză contabilă se redactează în aşa fel încât, din coroborarea cu actele anterioare prin care s-a constatat prejudiciul, să se obţină concluzii în conformitate cu faptele şi dispoziţiile normative.

În raportul de expertiză contabilă se menţionează şi eventualele documente noi utilizate de expert, care n-au fost avute în vedere de către organul care a stabilit iniţial prejudiciul.

Concluzii În acest capitol se înscriu răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului

contabil asupra obiectului expertizei. Răspunsurile la obiective se formulează clar, concis şi precis. Alte aspecte privind întocmirea raportului de expertiză contabilă Atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul

de expertiză contabilă care implică o prezentare mai detaliată se întocmesc anexe. Anexele trebuie să fie corecte şi corelate cu datele din raport.

Raportul de expertiză contabilă se semnează de expertul contabil pe fiecare filă, inclusiv pe anexe. Orice modificare de cifre este autentificată de expert prin semnătura sa.

În situaţia în care expertiza contabilă se efectuează de mai mulţi experţi (inclusiv cei recomandaţi de părţi), se întocmeşte un singur raport de expertiză.

Page 255: Sinteza economie

252

Dacă sunt deosebiri de păreri, opiniile separate se consemnează în cuprinsul rapor-tului sau într-o anexă. Dacă între experţi este dezacord total, fiecare expert contabil întocmeşte raport de expertiză separat.

Experţii contabili şi experţii tehnici numiţi în aceeaşi cauză se pot consulta reciproc, dar redactează rapoarte de expertiză separate, deoarece întocmirea unui raport comun presupune asumarea răspunderii pentru toate concluziile raportului, adică şi cele din afara specialităţii.

Condiţiile de redactare a raportului de expertiză contabilă În redactarea raportului de expertiză contabilă este necesar să se asigure: • redactarea corectă şi clară a problemelor date spre rezolvare expertului; • analiza cu competenţă a tuturor întrebărilor formulate de organul care a

dispus efectuarea expertizei contabile, a materialului documentar pus la dispoziţia expertului;

• argumentarea constatărilor expertului pe bază de documente legale; • întemeierea analizei efectuate de expert pe materialele ce i-au fost puse la

dispoziţie şi nu pe presupuneri, asimilări sau aprecieri care nu au la bază documen-te legale şi date reale din contabilitate;

• corelarea datelor documentare cu alte elemente ce influenţează situaţia analizată;

• neluarea în considerare a actelor nevalabile prezentate de părţi direct expertului contabil, ocolindu-se organul care a dispus efectuarea expertizei;

• necomiterea de către expertul contabil a unor imixtiuni în atribuţiile orga-nului judiciar;

• aplicarea în mod corespunzător a actelor normative; • folosirea concluziilor expertizei tehnice, în cazul în care s-a dispus în cauza

respectivă efectuarea unei astfel de expertize; • prezentarea cauzelor diferenţelor stabilite faţă de rapoartele de expertiză

anterioare sau actele de control în situaţia în care s-au mai efectuat expertize conta-bile sau control în aceeaşi cauză;

• concordanţa deplină între constatările făcute şi concluziile raportului de expertiză contabilă;

• stabilirea precisă a valorii prejudiciului; • contribuţia efectivă a concluziilor expertului contabil la elucidarea obiec-

tivelor supuse expertizei. Valorificarea raportului de expertiză contabilă Pentru a fi administrată ca probă în justiţie, expertiza contabilă trebuie să

prezinte un nivel calitativ ridicat, deoarece contribuie efectiv la soluţionarea cauzei respective. În vederea asigurării nivelului său calitativ ridicat, raportul de expertiză contabilă nu este considerat satisfăcător din oficiu, ci este supus în prealabil unei exigente aprecieri critice.

În sistemul de neierarhizare a probelor, expertiza contabilă nu este acceptată ca superioară altor probe. Caracterul ştiinţific şi aportul expertizei contabile la rezolvarea cauzei, rezultă după analiza amănunţită a întregului material din dosar.

Page 256: Sinteza economie

253

În consecinţă, eficienţa raportului de expertiză contabilă, ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică, depus la dosarul cauzei, este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei.

Capacitatea de a evalua plenar concluziile raportului de expertiză contabilă revine organului care a dispus efectuarea expertizei, deoarece aceasta răspunde de hotărârea ce se pronunţă pe baza probelor.

Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. Sunt, însă, cazuri în care, după examinarea de către organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, care a dispus efectuarea expertizei contabile, a raportului de expertiză contabilă, se ajunge la concluzia că acesta este necorespunzător.

În asemenea situaţii, organul care a dispus efectuarea expertizei poate dis-pune, la cererea părţilor sau din oficiu, măsuri de refacere sau completare a expe-rtizei contabile.

Formele de completare a expertizei contabile sunt: Explicaţiile verbale:

– desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei, în faţa căruia este chemat;

– reprezintă o audiere a expertului contabil care, în calitate de specialist, prezintă organului judiciar concluzii asupra cazului supus cercetării.

Lămuriri suplimentare în scris Această formă de completare a raportului de expertiză contabilă se dispune

atunci când sunt necesare clarificări contabile care, implicând unele examinări în plus, nu pot fi efectuate printr-un simplu dialog oral al organului care a dispus efectuarea expertizei cu expertul contabil.

Suplimentul de expertiză contabilă Se dispune de organul de urmărire penală sau instanţă de judecată când

constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, şi anume: – concluziile raportului de expertiză contabilă nu satisfac integral cerinţele

organului juridic; – nu s-a răspuns la toate întrebările; – sunt întrebări care n-au fost suficient clarificate; – concluzia la o întrebare este în contradicţie cu materialul probator pus la

dispoziţia expertului; – pe parcursul soluţionării cauzei au apărut noi obiective – obiecţiuni; – s-au omis, de către organul beneficiar al expertizei, întrebări cu importanţă

pentru clarificarea justă a cauzei. Poate fi efectuat de acelaşi expert sau de altul. Are caracterul unei EXPERTIZE ÎN CONTINUARE, limitată însă la obiec-

tivele adăugate sau neclarificate. Se redactează separat, ca o lucrare de sine stătătoare şi nu ca o continuare a

raportului de expertiză, dar urmează aceleaşi reguli ca raportul iniţial. Organul beneficiar poate dispune din oficiu completarea raportului de exper-

tiză contabilă, pentru stabilirea adevărului, peste voinţa părţilor, în scopul evidenţierii tuturor împrejurărilor esenţiale ale cauzei. Această completare din ofi-ciu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea, dovedirea şi caracteri-zarea situaţiilor constante. În acest fel se stabileşte relaţia exactă între concluzii şi

Page 257: Sinteza economie

254

realitatea obiectivă. Pentru părţi, completarea expertizei contabile constituie o garanţie procesuală pentru aflarea adevărului.

Formele de completare sunt adaosuri la lucrarea de bază, fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi au putere de expertiză.

În cazul în care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndo-ieli cu privire la exactitatea raportului de expertiză contabilă, dispune efectuarea unei noi expertize contabile, de către alt expert contabil.

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. Ce se înţelege prin contabilul autorizat şi expert contabil? 2. Explicaţi accesul programelor îndreptăţite de lege la profesia de expert

contabil şi contabil autorizat. 3. Ce este şi cum este organizat CECCAR? 4. Prezentaţi principiile fundamentale care fac obiectul codului de etică a

contabililor autorizaţi şi experţilor contabili. 5. Care sunt răspunsurile contabililor autorizaţi şi experţilor contabili în

raport cu activitatea desfăşurată. 6. Care sunt atribuţiile CECCAR? 7. Prezentaţi organele de conducere ale CECCAR 8. Ce se înţelege prin expertiza contabilă? 9. Prezentaţi conţinutul expertizei contabile judiciare şi extrajudiciare (amiabilă). 10. În ce constă obiectul de orientare al expertizei contabile. 11. Ce se înţelege prin expertiza în materie civilă şi contabilă? 12. Explicaţi conţinutul noţiunii de proces penal. 13. Ce se înţelege prin acţiune penală şi acţiune civilă? 14. Care este conţinutul raportului de expertiză contabilă?

TESTE GRILĂ (Modele) Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Test de tipul – Da/Nu (Yes/No): 1. Membrii CECCAR pot fi radiaţi din Tabloul CECCAR la nivel teritorial în

următoarele situaţii: • nerăspunderea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor încasate de

la persoane fizice; • neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 2. Profesia de contabil autorizat şi expert contabil îşi întemeiază codul de

etică şi conduită profesională pe o serie de principii fundamentale: • integritatea profesională; • secretul profesional; • respectarea normelor tehnice şi profesionale; • competenţa profesională; • comportarea deontologică.

Page 258: Sinteza economie

255

Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 3. Atribuţiile CECCAR se referă la următoarele elemente: a) organizarea examenului de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea

examenului de aptitudini; b) elaborarea şi publicarea normelor privind activitatea profesională şi con-

duita etică a profesioniştilor contabili. 4. Organele de conducere ale CECCAR sunt: a) Conferinţa Naţională a CECCAR; b) Consiliul Superior al Corpului: c) Biroul Permanent al Consiliului Superior; d) Consiliul de conducere al Filialei. Test de tipul – corespondenţă (Matching): 5. Analizaţi corespondenţa dintre elementele de mai jos formulate în cadrul

întrebării şi daţi răspunsul corect. În cazul procesului penal, expertul contabil este incompatibil să efectueze

expertiza contabilă într-o anumită cauză penală dacă:

Expertul contabil Cauza incompatibilităţii A) nu a pus în mişcare acţiunea; B) a emis mandat de arestare; C) a dispus trimiterea în judecată;

1. Expertul contabil

D) a fost martor. Răspunsuri la teste grilă (modele): 1. Da (Yes); 2. Adevărat (True); 3. a, b; 4. a, b, c; 5. 1-B; 1-C; 1-D.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Boulescu, Mircea, Contabilitate şi expertiză contabilă, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2000. 2. Boulescu, Mircea, Corneliu Bârnea, Bianca Preda, Expertiză contabilă şi

audit financiar-contabil. Aplicaţii şi studii de caz, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.

3. Boulescu, Mircea, Marcel Ghiţă, Expertiza contabilă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001.

4. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, în „Monitorul Oficial”, nr. 243, 30 august 1994.

Page 259: Sinteza economie

256

DOCTRINE CONTABILE

ŞI SISTEME CONTABILE COMPARATE

Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU

OBIECTIVE Cursul are ca obiective asimilarea de către studenţi a cunoştinţelor privind

evoluţia şi conţinutul principalelor doctrine contabile contemporane şi analiza lor comparativă, precum şi prezentarea unor tratamente contabile conform Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS/IAS) emise de IASB.

CONCEPTE-CHEIE: contabilitate; sistem contabil; doctrine contabile; ştiinţă de gestiune (management science); abordare contabilă normativistă; abordare contabilă pozitivistă; cadru contabil conceptual; normalizare contabilă internaţională; standard internaţional de raportare financiară (IFRS/IAS); Comitetul pentru Standarde Contabile Internaţionale (IASB).

1. CONTROVERSE ACTUALE PRIVIND DEFINIREA CONTABILITĂŢII ŞI POZIŢIA EI

ÎN CÂMPUL CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE Dacă am pune întrebarea „Ce este contabilitatea?”, un prim răspuns ar fi că

„Nu se ştie ce este”. De ce un asemenea răspuns? Deoarece contabilitatea are, la momentul actual, o multitudine de accepţiuni. Unii definesc contabilitatea ca fiind (cea mai veche) tehnică de gestiune a afacerilor, pentru alţii este unul dintre limbajele formalizate ale organizaţiilor, alţii o consideră o ştiinţă. Am putea adăuga alte nuanţări care să ne permită formularea unei definiri a contabilităţii ca activitate practică „normalizată” şi formă a cunoaşterii ştiinţifice.

1.1. Dificultatea definirii contabilităţii ca disciplină ştiinţifică

Contabilitatea este o formă de reprezentare a unei organizaţii (o întreprindere de producţie, o bancă, o asociaţie caritabilă, o şcoală publică etc.). „Arta” acestei reprezentări se practică de către persoane abilitate, profesioniştii contabili, care au o pregătire (universitară) adecvată. În acest sens vorbim de contabilitate ca de o tehnică de gestiune, care permite sesizarea (prin întocmirea documentelor primare), colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiei privind tranzacţiile şi evenimentele unei organizaţii.

Pentru alţii, plecând de la aspectul practic al contabilităţii şi de la o abordare sistemică a organizaţiilor, contabilitatea este un sistem de informare care permite producerea şi difuzarea de informaţii în vederea luării deciziilor. Este demonstrat că, la nivelul unei organizaţii, contabilitatea este cel mai important element al sistemului informaţional, deoarece: a) cele mai multe decizii la nivel microeconomic sunt luate pe baza informaţiilor furnizate de contabilitate; b) permite managerilor şi utilizatorilor externi de informaţii să aibă o imagine asupra întregii organizaţii; c) realizează legătura

Page 260: Sinteza economie

257

cu celelalte componente ale sistemului informaţional al întreprinderii (marketing, producţie, cercetare-dezvoltare, personal etc.), prin integrarea informaţiilor privind aceste activităţi într-o bază comună de date.

Deoarece pe baza informaţiilor contabile se iau decizii care modifică bogăţia entităţilor, unii autori au definit contabilitatea ca un „joc social”, care are, ca orice joc, reguli, actori (jucători) şi mize. În cazul contabilităţii privite ca „joc social” participă: a) normalizatorii contabili (sunt organismele de reglementare contabilă, care au rolul de a produce norme contabile); b) producătorii de informaţii contabile (sunt profesioniştii contabili care îşi desfăşoară activitatea ca salariaţi în diferite organizaţii, ca angajaţi în firmele de servicii contabile sau cu titlu individual); c) controlorii calităţii informaţiei contabile, reprezentaţi de auditorii financiari, care realizează un control extern şi independent al informaţiei contabile produse de întreprinderi, având rolul de „credibilizare” socială a informaţiei contabile; d) utilizatorii de informaţii contabile, din interiorul întreprinderii (managerii) şi externi (bănci, investitori, fisc, sindicate etc.). Adoptarea de norme contabile, care stau la baza practicilor contabile care furnizează reprezentarea contabilă a întreprinderilor, îi poate avantaja pe anumiţi participanţi la acest joc social în detrimentul altora. De aceea, este de dorit ca reglementarea contabilităţii firmelor să se facă de către organisme independente de normalizare contabilă, în care să fie implicaţi toţi cei interesaţi de informaţia contabilă. Un alt aspect care conferă un rol social contabilităţii este reprezentat de faptul că pe baza informaţiei contabile se iau decizii care modifică bogăţia indivizilor sau grupurilor de indivizi. Drept urmare, atât în actul de producere, „credibilizare” (auditare a conturilor), cât şi în cel de difuzare a informaţiei contabile trebuie respectate normele contabile şi normele de audit, precum şi criteriile de deontologie profesională.

Faptul că domeniul contabilităţii are definiri destul de diverse, începând cu cea de tehnică de gestiune, sistem de informare şi până la considerarea conta-bilităţii ca ştiinţă, determină anumite dificultăţi în ce priveşte stabilirea statutului de disciplină ştiinţifică al contabilităţii. Este ştiut că, astăzi, contabilitatea se predă în toate universităţile care pregătesc profesioniştii contabili sau viitorii oameni de afaceri şi că există comunităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale care dispun de „instanţe” de dialog ştiinţific (reviste, congrese ştiinţifice etc.).

În acest context, credem că este legitimă întrebarea: În ce fel o activitate umană cum este contabilitatea, care are prin excelenţă o finalitate practică, adică este una utilitară, poate fi considerată şi ştiinţifică? Apoi, care este poziţia contabilităţii în cadrul disciplinelor ştiinţifice?

1.2. Contabilitatea: de la metodă de „observare”

a economiei la o ştiinţă de gestiune

De la început trebuie să precizăm că preocupările legate de definirea conta-bilităţii ca domeniu ştiinţific nu sunt noi. Calificarea contabilităţii ca ştiinţă s-a realizat în strânsă legătură cu stadiul dezvoltării cunoştinţelor din acest domeniu şi cu accep-ţiunea acordată conceptului de „ştiinţă”. Pentru autorii din perioada timpurie a litera-turii contabile, începând cu secolul al XVI-lea, contabilitatea era „arta conturilor”, iar lucrările lor explicau metoda de contabilitate veneţiană (dell’arte della scrittura venezziana). Treptat, pe măsura difuzării practicii contabilităţii în partidă dublă în ţările Europei Occidentale şi a dezvoltării literaturii contabile şi învăţământului

Page 261: Sinteza economie

258

contabil, sporesc şi preocupările legate de statutul ştiinţific al contabilităţii. Astfel, pentru unii autori contabilitatea era o „ramură a matematicilor” sau „ştiinţa adminis-traţiei raţionale a întreprinderii”, ori „algebra dreptului şi metodă de observare în ştiinţele economice”.

Nici în prezent nu se poate spune că există un consens privind statutul ştiinţific al contabilităţii, dar cei mai mulţi autori recunosc contabilităţii calitatea de domeniu ştiinţific, deoarece dispune atât de un ansamblu de teorii contabile, cât şi de metode pentru elaborarea acestor teorii.

Localizarea contabilităţii în ansamblul cunoaşterii ştiinţifice trebuie făcută pornind de la clasificarea ştiinţelor. După obiectul de studiu, disciplinele ştiinţifice pot fi clasificate în ştiinţe ale naturii şi ştiinţe sociale. Dacă ştiinţele naturii studiază relaţiile dintre fenomenele naturale, ştiinţele sociale se definesc ca ştiinţe culturale sau conceptuale care tratează activităţile individului ca membru al unui grup. Având în vedere această delimitare, contabilitatea este o disciplină ştiinţifică din domeniul ştiinţelor sociale deoarece:

este o creaţie a fiinţei umane ca răspuns la anumite nevoi practice; reflectă fenomene, activităţi şi fapte sociale; se adresează diferitelor grupuri de utilizatori (manageri, bancheri, acţionari,

salariaţi, organisme fiscale etc.) care fac parte integrantă din societate; produce situaţii financiare (bilanţul, contul de profit şi pierdere, tabloul de

trezorerie, tabloul variaţiei capitalului propriu, anexa şi alte rapoarte financiare) ce furnizează informaţii pentru luarea deciziilor şi care au un impact asupra comportamentului indivizilor;

este influenţată de mediul economic, social, juridic şi politic, adică de fenomene sociale.

Ca domeniu al ştiinţelor sociale, contabilitatea este astăzi adjudecată de două familii de ştiinţe: ştiinţele economice şi ştiinţele de gestiune.

Încă din prima parte a secolului al XIX-lea, contabilitatea a fost considerată de către unii autori ca o ştiinţă economică. Legătura strânsă dintre economie şi contabilitate se explică prin faptul că aceasta din urmă trebuie să reflecte, într-o manieră convenţională, toate faptele economice care afectează întreprinderea, adică faptele privind producţia, repartiţia şi consumul de bogăţie, fiind în acest sens „cea mai sigură metodă de observare economică”.

Din punct de vedere microeconomic, contabilitatea se caracterizează prin adaptarea sa la schema neoclasică a firmei, conform căreia întreprinderea este unitatea de producţie unde sunt utilizaţi factorii de producţie „muncă” şi „capital”, având drept finalitate obţinerea de profit. Ipotezele care sunt ataşate schemei neoclasice a firmei, cum sunt pieţele bazate pe concurenţă pură şi perfectă, existenţa unui mediu economic stabil, raţionalitatea individuală etc., constituie de asemenea, fundamentele economice ale modelului contabil. Însă fundamentele conceptuale ale economiei clasice sunt puse tot mai des sub semnul întrebării.

Astfel, o primă ipoteză a modelului economic clasic este aceea conform căreia individul are acces la orice informaţie pe care este capabil să o utilizeze într-o manieră raţională pentru a-şi determina comportamentele, ipoteză considerată „discutabilă” de numeroşi economişti. Într-o accepţie „standard”, raţionalitatea desemnează capacitatea individului de a lua decizia optimă, adică cea mai bună, care îi asigură maximizarea utilităţii.

Page 262: Sinteza economie

259

Se ştie că, după anii ’50 ai secolului al XX-lea, odată cu lucrările lui Herbert Simon, se utilizează cu regularitate expresia de „raţionalitate limitată”, care constituie „cheia” teoriei capacităţilor cognitive limitate ale indivizilor, teorie care atacă serios fundamentele economiei clasice liberale.

Într-o primă fază a dezvoltării teoriei lui Simon, s-a considerat că sistemul de informare este imperfect, deoarece nu orice informaţie contabilă este disponibilă, pentru că o parte este ascunsă (voluntar sau involuntar) sau nu există. Într-o asemenea situaţie, de informare imperfectă, individul (decidentul, adică managerul, acţionarul sau oricare altul) nu cunoaşte sau cunoaşte într-o manieră incompletă contextul în care el acţionează şi consecinţele comportamentelor sale. În felul acesta, individului îi este imposibil să înţeleagă perfect situaţia sa şi să facă o listă exhaustivă a posibilităţilor pentru a adopta „soluţia optimă”, deci el nu poate măsura cu exactitate consecinţele deciziilor sale, în special în ce priveşte mărimea utilităţii finale obţinute. Altfel spus, conform lui Simon, capacităţile individului de a recepta şi de a trata informaţia, respectiv capacităţile sale cognitive, sunt limitate. Mai mult, Simon constată că raţionalitatea individului este, de asemenea, limitată printr-o divergenţă între viziunea individului asupra obiectivelor de atins şi cea a ansamblului (organizaţie sau naţiune) în care el acţionează. Astfel, individul riscă să adopte comportamente inadaptate sau parţial inadaptate la contextul în care el acţionează şi comportamente care sunt ineficiente sau parţial ineficiente pentru a-şi atinge obiectivele.

În felul acesta, se ajunge la redefinirea comportamentului raţional, şi potrivit lui Simon, poate fi prezentat ca un comportament care, pe de o parte, este orientat către un scop şi, pe de altă parte, este coerent atât în raport cu comportamentele altor indivizi cu care el interacţionează, cât şi în raport cu funcţionarea şi obiectivele ansamblului uman (întreprindere sau naţiune) în care el este realizat.

În concepţia lui Simon, raţionalitatea este una „procedurală”, prin opoziţie cu ideea de raţionalitate „substanţială”, întâlnită în accepţiunea clasică. Raţionalitatea procedurală se caracterizează prin faptul că:

se interesează de raţionalitatea proceselor de opţiune, pe când raţionalitatea „substanţială” (clasică) preferă perfecţionarea rezultatului opţiunii;

se bazează pe aspectul deliberativ al deciziei. Contrar viziunii clasice, în care individul cu un comportament raţional îşi

maximizează utilitatea prin măsurarea şi compararea mai multor opţiuni date, deci impuse, viziunea raţionalităţii procedurale induce o adevărată revoluţie concep-tuală, deoarece ansamblul de opţiuni este construit de actor în cursul procesului de decizie. În felul acesta decidentul devine constructor al unui univers de posibilităţi, şi procesul de alegere (decizie) trece printr-o etapă de percepere cognitivă a contextului decizional, inclusiv a obiectivelor de atins, şi a condiţiilor de care trebuie ţinut seama pentru a alege o soluţie satisfăcătoare.

Iată că, fără să negăm legătura dintre contabilitate şi economie, ajungem la concluzia că explicaţiile furnizate de ştiinţa economică conform cărora firma este considerată un agent individual care urmăreşte maximizarea profitului într-o situaţie de informare perfectă sau de informare imperfectă, dar sintetică, nu mai constituie un suport pentru explicarea modelului contabil, şi deci fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii trebuie căutate în abordarea gestionară a realităţii economice (sociale).

Page 263: Sinteza economie

260

1.3. Argumente privind noul statut ştiinţific al contabilităţii ca management sciences

Autonomizarea ştiinţelor de gestiune este un fenomen caracteristic pentru a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai întâi în SUA, şi apoi în ţările Europei Occidentale (prima semnalare în SUA se consideră în anul 1954, sub denumirea de management sciences, iar în 1970 sunt recunoscute oficial în Franţa sub apelativul sciences de gestion).

Obiectul general al ştiinţelor de gestiune poate fi definit ca studiul manierei de a conduce, de a dirija, de a structura şi de a dezvolta o organizaţie (întreprindere, instituţie publică etc.).

Dezvoltarea teoriei tayloriste, la începutul secolului al XX-lea, privind organizarea ştiinţifică a muncii poate fi considerată momentul de apariţie a gestiunii firmei ca un domeniu nou al cunoaşterii ştiinţifice. Odată cu aceasta, contabilitatea generală (sau financiară), destinată în primul rând utilizatorilor externi (acţionari, bănci, fisc etc.) şi care oferea modelarea a posteriori a vieţii întreprinderii, îşi dovedeşte limitele în gestiunea unei organizaţii şi se creează câmpul dezvoltării contabilităţii industriale (denumite astăzi contabilitate de gestiune sau managerială), destinate exclusiv managementului firmei, ca instrument de cunoaştere apriori.

Încă din anii 1905-1907, specialiştii firmei americane Du Pont Company asigurau controlul operaţional al întreprinderii prin calculul unui cost complet pe produs, prin care au pus bazele contabilităţii de gestiune moderne. În plus, încă din acea perioadă, acţionarii de la Du Pont evaluau rentabilitatea afacerii lor nu doar prin calculul ratei profitului (beneficiul raportat la vânzări), care nu permite măsurarea capitalului investit în afaceri, ci şi prin rata de rentabilitate a activelor („ROI”, adică return on investment, calculată prin raportarea profitului la capitalul investit sub forma activelor). De atunci s-a stabilit că rata de rentabilitate a activelor se obţine prin multiplicarea ratei profitului cu rata rotaţiei capitalului (cifra de afaceri raportată la capitalul total, fix şi circulant). După aprecierea lui Chandler, citat de Philippe Lorino, „aceste inovaţii (…) au permis naşterea bazelor contabilităţii moderne a activelor, combinând şi consolidând pentru prima dată trei tipuri de contabilitate: contabilitatea utilizării capitalului, contabilitatea financiară şi contabilitatea analitică a costurilor”. În felul acesta s-a reuşit pentru prima dată furnizarea unei reprezentări complete şi coerente a întreprinderii, adică s-au definit instrumentele esenţiale cu care „mâna vizibilă” a managementului putea să se substituie „mâinii invizibile” a forţelor pieţei pentru a coordona şi a conduce activităţile economice. În timp, organizarea ştiinţifică a muncii şi noile tehnici de gestiune a întreprinderii (contabilitatea de gestiune, marketingul, gestiunea resurselor umane, finanţele întreprinderii etc.) au generat un proces de autolegitimare a cunoştinţelor de gestiune, ca un corp distinct de cunoştinţe.

Ca ştiinţă de gestiune, contabilitatea este o disciplină ştiinţifică utilitaristă, a acţiunii umane, deoarece actul de producere şi difuzare a cunoştinţelor urmăreşte o finalitate practică. De aceea, cunoaşterea în contabilitate este calificată ca o formă de „cunoaştere pentru acţiune”, cu un sistem teoretic propriu, format dintr-un ansamblu de idei şi enunţuri aflate într-o relaţie de ierarhizare şi valorizate epistemologic, destinate să explice practicile contabile şi să anticipeze comportamentele entităţilor economico-sociale care acţionează într-un anumit mediu.

Poziţionarea contabilităţii în câmpul cunoaşterii ştiinţifice se prezintă în schema următoare:

Page 264: Sinteza economie

261

Această viziune praxeologică prin care contabilitatea este calificată ca o ştiinţă a acţiunii umane este dată de faptul că problemele de gestiune îşi au originea în acţiunile umane, iar la baza noţiunii de acţiune umană se află presupoziţia că „raţiunea umană joacă un rol în fiecare acţiune” (Kirzner, 1996). Altfel spus, contabilitatea este o ştiinţă socială aplicativă, afirmaţie argumentată prin următoarele caracteristici (Mattessich, 1995):

absenţa legilor din domeniul contabilităţii, în sensul legilor din ştiinţele exacte;

nevoia de norme şi prescripţii în practicarea contabilităţii (dacă judecăţile de valoare sunt strict prohibite ca premise în orice ştiinţă fundamentală, premisele normative sunt cerinţe indispensabile pentru toate ştiinţele aplicative);

reprezentarea contabilă a realităţii este una pragmatică, dependentă de raportul cost-beneficiu şi alte judecăţi de valoare;

predominanţa facultăţilor profesionale în învăţarea şi cercetarea contabilităţii (învăţământul şi cercetările contabile se desfăşoară predominant în facultăţi de comerţ, administrare a afacerilor, management şi altele asemănătoare, şcoli numite „profesionale”, ca şi cele de medicină, inginerie şi drept, deoarece urmăresc, în primul rând, aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice la specificul scopurilor profesionale).

Ca disciplină ştiinţifică ce are o finalitate practică – „cunoaştere pentru acţiune” – contabilitatea reprezintă o tehnică de gestiune cu rol social. Rolul social al contabilităţii este dat de faptul că, pe baza informaţiilor contabile, care constituie cel mai important element al sistemului informaţional al unei organizaţii, se iau decizii care modifică bogăţia indivizilor şi a grupurilor sociale. În felul acesta, contabilitatea a devenit un „joc social”, în care sunt implicaţi o multitudine de actori (întreprinderile sau, mai

Cunoaştere ştiinţifică

ştiinţe naturale

ştiinţe sociale

fizica

chimia

biologia

etc.

ştiinţe juridice

ştiinţe economice

ştiinţe politice

ştiinţe de gestiune

istoria

sociologia

etc.

contabilitate

finanţe

management

marketing

etc.

Page 265: Sinteza economie

262

exact, managerii lor, intermediarii financiari, acţionarii, creditorii, fiscul etc.). De asemenea, există reguli (stabilite de instanţele de normalizare contabilă care activează la nivel naţional şi internaţional) şi o miză, reprezentată de bogăţie (sau valoarea economică). În acest „joc social” câştigă cei care sunt mai bine informaţi, adică cei care dispun de o informaţie contabilă relevantă şi fiabilă. Relevanţa informaţiei contabile este definită în raport cu alte trei calităţi: oportunitate, caracter retrospectiv şi valoare predictivă1. Fiabilitatea informaţiilor contabile este dată de o reprezentare fidelă, verificabilă şi neutră a realităţii.

Deoarece informaţia contabilă contribuie la redistribuirea bogăţiei, contabilitatea este astăzi o practică socială normalizată, cu organisme de reglementare care acţionează la nivel naţional şi internaţional.

Această optică, după care „totul este economic, chiar dacă ştiinţa economică nu este peste tot”, face abstracţie de faptul că domeniul denumit „ştiinţă economică” a suferit în ultimele decenii asemenea mutaţii încât astăzi a impus autolegitimarea unui alt câmp al cunoaşterii ştiinţifice: ştiinţele de gestiune. Distincţia dintre economie şi gestiune este trasată foarte sugestiv de Herbert Simon (1982), care arăta: „Economia a descoperit instituţia pieţei, mecanismele preţului ca proces de reglare a pieţei (…). Gestiunea a descoperit instituţia organizaţiei formalizate, mecanismele de autoritate şi de influenţă interpersonală pentru asigurarea coordonării şi planificarea, ca mijloc de luare a deciziilor. Întreprinderea a devenit frontiera (…) dintre economic şi gestiune.” Rolul actual al teoriei economice este diferit faţă de suportul teoretic al ştiinţelor de gestiune, deoarece, „la nivel microeconomic, economistul nu este consilierul întreprinzătorului (…). Teoreticianul microeconomiei apare, cel mai adesea, ca un cercetător privind fundamentele cele mai abstracte ale ştiinţei economice, conceptele de bază, pure de orice finalitate practică”, pe când „rolul teoreticianului în gestiune este de a elabora instrumentele unei acţiuni operaţionale” (Lorino, 1989).

Pe baza acestor delimitări se pune întrebarea: Putem atribui contabilităţii doar rolul de „înregistrare a fenomenelor şi proceselor economice”, lipsind organizaţiile de unul dintre instrumentele practice de gestiune a situaţiilor de risc şi turbulenţă? Evident, nu. Contabilitatea trebuie considerată ca o disciplină matură, cu mai multe teorii, componentă a ştiinţelor de gestiune, abordare rezultată dintr-o nouă repoziţionare a disciplinelor ştiinţifice din domeniul social.

2. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CONTEMPORANE: ABORDĂRILE CONTABILE

NORMATIVISTE ŞI POZITIVISTE Ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea are o bază teoretică formată din mai multe

teorii, deoarece nici o teorie nu poate răspunde la toate problemele. De aceea, considerăm contabilitatea o disciplină matură, a paradigmelor multiple. În continuare, ne propunem să prezentăm scopul, mijloacele metodologice şi valoarea epistemologică a marilor teorii care formează ştiinţa contabilă contemporană.

1 Oportunitatea reprezintă furnizarea informaţiei contabile la momentul oportun. Caracterul retrospectiv al informaţiei contabile este probat de permiterea evaluării deciziilor trecute. Valoarea predictivă a informaţiei contabile se referă la aptitudinea ei de ameliorare a previziunilor pe baza rezultatelor deciziilor luate în trecut.

Page 266: Sinteza economie

263

Aşa cum am arătat, contabilitatea este o disciplină utilitaristă, în care cunoaşterea ştiinţifică urmăreşte ameliorarea practicii. Ca activitate practică, contabilitatea este o reprezentare „normalizată” a unei organizaţii, reprezentare intelectuală construită pe baza unor convenţii, mai mult sau mai puţin reglementate, însă reprezentarea contabilă are obiective diferite, în funcţie de contextul în care operează.

De exemplu, obiectivul contabilităţii firmelor americane este informarea investitorului, considerat utilizatorul extern privilegiat de informaţii contabile, deoarece este principalul finanţator al afacerii, pe când în cadrul contabil conceptual emis de organismul internaţional de normalizare contabilă (IASC) se arată că obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii „utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice” (par. 12). În alte ţări nu există o enunţare explicită a obiectivelor situaţiilor financiare, a utilizatorilor şi nevoilor lor informaţionale, dar, în fapt, utilizatorii privilegiaţi de informaţii contabile externe sunt băncile, ca principali finanţatori ai întreprinderii, şi fiscul, deoarece evaluarea materiei impozabile se face pe baza datelor înregistrate în contabilitate.

Deşi contabilitatea este o necesitate universală, rămâne totuşi o activitate practică locală. După opinia noastră, internaţionalizarea fluxurilor financiare va duce doar la armonizarea comunicării financiare pentru investitorii care operează pe diverse pieţe de capital, dar nu va produce transformarea contabilităţii firmei într-o practică mondială uniformă, sub toate aspectele ei, deoarece contextele locale îşi vor menţine specificitatea (niveluri diferite de dezvoltare economică, regimuri diferite de impozitare, care se pot constitui într-un avantaj comparativ la nivel naţional, raportarea contabilităţii la drept şi norma fiscală va continua să se facă în mod diferit, existenţa mai multor culturi de afaceri etc.). Altfel spus, nici ca activitate practică, contabilitatea firmei nu are unul şi acelaşi obiectiv.

În concluzie, ca domeniu al cunoaşterii ştiinţifice, contabilitatea se prezintă astăzi ca un discurs ştiinţific al paradigmelor multiple cu rolul de a formula explicaţii privind producerea şi difuzarea informaţiei utilizate în luarea deciziilor la nivelul organizaţiilor, de către o gamă largă de utilizatori. Atât ca demers ştiinţific, cât şi ca activitate practică, ea este influenţată de contextul cultural în care operează. În consecinţă, conservarea şi revizuirea unor concepte contabile cu acţiune „locală”, cum este conceptul de patrimoniu în contabilitate, apar ca o secvenţă cu valoare gnoseologică în istoria unei discipline sociale izvorâte din nevoi practice.

2.1. Normativismul contabil sau teoria

despre „cum trebuie să fie” contabilitatea

În literatura contabilă, prima jumătate a secolului al XX-lea poate fi considerată ca perioada de constituire a teoriei normative, care are drept scop formularea de prescripţii despre „cum trebuie” să se construiască şi să se publice informaţiile contabile de către diverse organizaţii.

Ca forme de manifestare, teoria normativă a contabilităţii cunoaşte trei tipuri de construcţii teoretice: a) teoria reprezentată de principiile contabile general admise; b) teoria reprezentată de planul contabil naţional; c) teoria reprezentată de cadrul contabil conceptual.

Teoriile contabile normative transformă contabilitatea din „ştiinţa conturilor”, care descria arta înregistrărilor contabile, într-un instrument logic de cunoaştere

Page 267: Sinteza economie

264

bazat atât pe un sistem de norme privind valorile sau etica (ştiinţa care arată „cum trebuie să fie”), cât şi pe un ansamblu de norme pe care gândirea trebuie să le urmeze pentru realizarea unui obiectiv (adică judecăţile de valoare de urmat pentru constituirea unei reprezentări care să furnizeze o imagine fidelă asupra realităţii). Aceste prescripţii teoretice despre modul „cum trebuie să fie” contabilitatea sunt, cel mai adesea, codificate, adică transformate în norme (sau standarde) contabile, care ghidează practica contabilă.

Prima formă de teoretizare contabilă normativă a îmbrăcat forma principiilor contabile şi s-a conturat în prima parte a secolului al XX-lea.

Până la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, lucrările teoretice de contabilitate erau formate, cel mai frecvent, din descrierea metodelor contabile utilizate în practică. Deşi au fost unele tentative, nici un autor nu a formulat un ansamblu structurat de principii contabile care să ghideze practicile contabile.

Un moment important în decantarea principiilor contabile a fost reprezentat de marea criză economică din anii 1929-1933, care a fost o criză şi de informaţii financiare. Epicentrul acestei crize a fost economia americană, ea culminând cu crahul bursier din „joia neagră”, atunci când practic Bursa din Wall Street s-a închis, iar investitorii şi-au pierdut plasamentele. Investitorii americani, de la gospodina care dădea ordine de cumpărare a acţiunilor şi până la marii investitori, s-au văzut antrenaţi în operaţii de participare la capital şi operaţii speculative şi datorită faptului că foloseau informaţiile din bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere care îi încurajau să cumpere acţiuni. Însă aceste informaţii contabile erau produse pe baza utilizării unei mari varietăţi de practici contabile, altfel spus, nu existau principii contabile uniform aplicabile de către cei care produceau şi difuzau informaţii contabile.

De aceea, datorită consecinţelor crizei din anii 1929-1933, informaţia contabilă avea, pentru prima dată în mod vizibil, şi un rol social2. Guvernul american a hotărât reglementarea contabilităţii firmelor, astfel ca toţi investitorii să dispună de informaţii contabile comparabile, obţinute pe baza unor practici contabile „unificate”, respectiv a unor „principii contabile general acceptate”. Pentru aceasta, în 1934, guvernul american a creat o agenţie guvernamentală, Comisia Operaţiilor de Bursă (Securities and Exchange Commission – SEC), cu rolul de a emite reguli contabile pentru firmele cotate la bursă. La rândul ei, SEC a mandatat organismul profesiei contabile americane să emită principii contabile general acceptate (US GAAP: Generally Accepted Accounting Principles3), proces ce s-a întins pe parcursul mai multor decenii, între anii 1939 şi 1973.

Principiile contabile sunt enunţuri cu grad mare de generalitate, formulate într-o manieră inductivă, pe baza observării practicilor contabile, şi se constituie ca o teorie contabilă normativă, care indică „cum trebuie” să fie contabilitatea întreprinderii; ele sunt enunţuri evidente, acceptate ca atare, fără demonstraţie. Pe baza principiilor contabile, numite de unii autori şi „postulate contabile”, sunt

2 Deoarece deciziile luate pe baza acestei informaţii au afectat bogăţia unor grupuri

mari de indivizi. 3 Apelativul de GAAP se foloseşte şi în sens restrâns, pentru a desemna ansamblul de

norme contabile care reglementează contabilitatea firmelor americane.

Page 268: Sinteza economie

265

formulate normele contabile, care ghidează practica contabilă, găsindu-şi astfel şi o consacrare juridică, explicită sau implicită, prin textele legale.

După opinia noastră, principiile contabile reprezintă un ansamblu de enunţuri teoretice, relativ coerente între ele, care se aplică contabilităţii privite ca o construcţie intelectuală, în scopul reprezentării unei realităţi. Validarea ştiinţifică a principiilor contabile este determinată de modul cum aplicarea acestora asigură o reprezentare cât mai fidelă a realităţii reflectate, deci de raportul concept-realitate-reprezentare.

Însă, principiile contabile nu au putut asigura o bază teoretică pentru elaborarea unor norme contabile coerente. De aceea, în anii 1970, în mediul contabil american s-a pus problema elaborării unui cadru teoretic al contabilităţii financiare, a unei „meta-norme”, care să asigure fundamentul teoretic al normalizării contabilităţii firmelor, denumit „cadru contabil conceptual” (conceptual accounting framework, engl.).

Primul cadru contabil conceptual a fost elaborat în anii 1970-1980 de către profesia contabilă americană. În mod concret, în 1973 a fost creat un organism independent atât faţă de profesia contabilă, cât şi faţă de puterea publică (reprezentată de SEC), denumit Financial Accounting Standard Board – FASB (Comitetul Standardelor de Contabilitate Financiară), cu rol de reglementare contabilă. FASB şi-a propus, încă de la creare, elaborarea unui cadru contabil conceptual, definit ca „un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă la elaborarea de norme solide şi să indice natura, rolul şi limitele contabilităţii financiare şi ale situaţiilor financiare” (FASB, 1976). Pentru aceasta, FASB a publicat, în perioada 1978-1985, şase studii intitulate Statements of Financial Accounting Concepts – SFAC (Enunţuri ale conceptelor de contabilitate financiară), care formează un cadru contabil conceptual.

Cadrul contabil conceptual este un element original al gândirii contabile americane, iar FASB a fost primul organism de normalizare contabilă care a creat un cadru teoretic pentru elaborarea normelor contabile viitoare. Un cadru contabil conceptual este o teorie sau o doctrină contabilă elaborată după un demers preponderent deductiv, putând fi considerat un ansamblu de principii-sursă din care se pot dezvolta subprincipii; de aceea, a fost comparat cu o „constituţie”, fiind un „generator de norme”. El prezintă obiectivele situaţiilor financiare, caracteristicile calitative ale informaţiei contabile, principiile şi conceptele contabile utilizate pentru producerea situaţiilor financiare. Deoarece cadrul contabil conceptual este elaborat după o logică preponderent deductivă, acesta devine o teorie apriorică a contabilităţii.

Cadrul contabil conceptual american prezintă următoarele caracteristici: Investitorul bursier este declarat utilizator privilegiat de informaţii contabile,

deoarece pieţele financiare au un rol deosebit în finanţarea marilor firme (pieţele americane de capitaluri deţin circa 40% din resursele financiare disponibile în lume pentru finanţarea societăţilor comerciale). Prin aceasta, cadrul contabil conceptual oferă o viziune foarte restrictivă asupra gamei de utilizatori ai informaţiei contabile de tip acţionarial, care defineşte nevoile informaţionale ale aportorilor de capitaluri (stockholders, engl.), fără a lua în considerare nevoile informaţionale ale tuturor părţilor implicate în funcţionarea întreprinderii (stakeholders, engl.). Această viziune asupra contabilităţii poate fi una dintre cauzele care explică orientarea gestiunii marilor firme americane către interesul imediat, pe termen scurt, de a publica o informaţie contabilă care satisface aşteptările imediate ale acţionarilor.

Page 269: Sinteza economie

266

Acordă prioritate aspectului economic al informaţiei contabile: o informaţie contabilă este produsă şi difuzată numai dacă este utilă în luarea deciziei. Utilitatea informaţiei contabile este definită prin raportare la calităţile informaţiei contabile: pertinenţa (relevanţa) şi fiabilitatea (credibilitatea) informaţiilor furnizate de contabilitate, precum şi comparabilitatea acestora. O informaţie contabilă este pertinentă dacă a priori este susceptibilă să influenţeze deciziile destinatarului (utilizatorului); o informaţie contabilă este fiabilă dacă este verificabilă, neutră (obiectivă) şi fidelă.

Pune accentul pe informaţia contabilă previzională, deoarece investitorii sunt interesaţi, în primul rând, de fluxurile viitoare de trezorerie decât de profitul actual. Prin aceasta, investitorului i se atribuie un comportament de tip neoclasic, care presupune că acesta va acţiona pentru a-şi maximiza bogăţia, măsurată prin valoarea bursieră a titlurilor pe care le deţine, aceasta din urmă fiind presupusă ca fiind valoarea actuală a fluxurilor de trezorerie aşteptate.

Descrie principalele concepte contabile, cum ar fi: active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli, câştiguri şi pierderi, rezultat economic (sau rezultat global), investiţii ale proprietarilor şi distribuiri către proprietari.

În ciuda anumitor critici care consideră cadrul contabil conceptual american un ansamblu de definiţii vagi şi că FASB a amânat decizii dificile, cum ar fi problemele legate de măsurarea rezultatului, marea majoritate a specialiştilor consideră că acest cadru teoretic a fost benefic pentru „disciplinarea” practicii contabile, având un impact important asupra normelor contabile emise de FASB în ultimii ani.

Cadrul contabil conceptual american a exercitat o influenţă foarte importantă asupra doctrinelor contabile naţionale şi la nivel mondial. Mai multe ţări s-au inspirat din acesta pentru a-şi elabora propriile cadre contabile conceptuale (cum este cazul Marii Britanii şi Germaniei) sau pentru a-şi ameliora baza conceptuală a normalizării contabile.

De asemenea, cadrul contabil conceptual emis de organismul internaţional de normalizare contabilă (IASC/IASB) în 1989 este influenţat puternic de cel american.

În cadrul contabil conceptual emis de IASC este prezentată o abordare economică a informaţiei contabile, deoarece se precizează că informaţia contabilă este produsă numai dacă este utilă în luarea deciziilor. Situaţiile financiare publicate de întreprinderi au drept obiectiv furnizarea de informaţii care să asigure eficienţa pieţelor şi alocarea optimală a resurselor economice. Deşi informaţiile contabile sunt destinate unei game largi de utilizatori (cum ar fi salariaţii, furnizorii, clienţii, creditorii financiari, guvernul şi instituţiile sale, publicul), investitorii (shareholders, engl.) sunt recunoscuţi ca fiind utilizatorii privilegiaţi de informaţii contabile: „Întrucât investitorii sunt ofertanţii de capital de risc ai întreprinderii, furnizarea de situaţii financiare care satisfac necesităţile lor va satisface majoritatea necesităţilor altor utilizatori” (art. 10 din cadrul contabil conceptual).

Aceasta explică şi faptul că în măsurarea performanţei întreprinderii este subliniată preferinţa pentru fluxurile de lichidităţi: „deciziile economice, care sunt luate de utilizatorii situaţiilor financiare, necesită evaluarea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar sau echivalente ale numerarului” (art. 15 din cadrul contabil conceptual). Informaţiile privind profitabilitatea sunt subordonate

Page 270: Sinteza economie

267

obiectivului de măsurare a lichidităţilor, deoarece ele trebuie să permită „anticiparea capacităţii întreprinderii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente” (art. 17 din cadrul contabil conceptual), deoarece investitorii nu sunt interesaţi atât de profiturile curente ale întreprinderii, cât mai ales de capacitatea ei de a plăti dividende viitoare.

Dispozitivul contabil emis de IASB prescrie ca în oferta de informaţii contabile să fie incluse şi două situaţii financiare destinate, după opinia noastră, în mod expres acţionarilor: tabloul fluxurilor de trezorerie şi tabloul variaţiei capitalurilor proprii. Practica întocmirii acestor situaţii financiare este de sorginte anglo-saxonă. Prin informaţiile furnizate de tabloul fluxurilor de trezorerie, investitorii cunosc de unde au fost obţinute încasările firmei, care a fost destinaţia plăţilor şi care este variaţia fluxului de lichidităţi obţinută de întreprindere în cursul exerciţiului. Plecând de la aceste informaţii, acţionarii pot estima fluxurile viitoare de dividende pe care aşteaptă să le încaseze. Este adevărat, de informaţiile privind fluxurile de lichidităţi sunt interesaţi şi alţi utilizatori de informaţii contabile, cum sunt creditorii financiari, furnizorii, salariaţii, fiscul. Informaţiile furnizate de situaţia variaţiei capitalurilor proprii permite acţionarilor să vizualizeze în ce mod a sporit valoarea contabilă a averii lor: prin profitul obţinut de o gestiune performantă sau datorită altor cauze (reevaluarea terenurilor şi imobilizărilor corporale, consecinţele unor schimbări de politică contabilă, aporturi noi de capital etc.).

De asemenea, definirea conceptelor de venit şi cheltuială s-a făcut prin prisma interesului investitorului. Deoarece capitalul propriu reprezintă valoarea contabilă a bogăţiei acţionarilor, definirea conceptelor de venit şi cheltuială este dată de influenţa unui flux valoric asupra capitalurilor proprii, exclusiv operaţiile cu acţionarii. Astfel, venitul este un flux valoric care majorează averea acţionarilor, respectiv capitalul propriu, altul decât cel din aporturile acţionarilor. Cheltuiala este fluxul valoric care diminuează capitalul propriu, altul decât cel din distribuirea către acţionari.

Profitul, stabilit ca o valoare reziduală, care rămâne după acoperirea cheltuielilor din venituri, măsoară îmbogăţirea acţionarilor în cursul unei perioade. În cadrul contabil conceptual al IASC, profitul este definit în legătură cu conceptul de menţinere a capitalului fizic şi financiar. Astfel, profitul se obţine doar dacă mărimea capitalului (fizic sau financiar) este mai mare la sfârşitul perioadei decât cea de la începutul perioadei, exclusiv operaţiile cu proprietarii întreprinderii. O asemenea viziune îşi are sorgintea în teoria organică a bilanţului, dezvoltată de germanul Schmidt în prima parte a secolului al XX-lea, după care rezultatul întreprinderii nu există decât în măsura menţinerii potenţialului său economic, adică a substanţei reprezentate de capital.

O problemă esenţială a dispozitivului contabil emis de IASC/IASB este evaluarea. Evaluarea în contabilitate este legată de conceptul de valoare, cu toate formele lui de manifestare (capital, preţ/venit, cost/cheltuială, profit, bunuri economice/active, creanţe/datorii etc.). De aceea, prin prescripţiile dispozitivului emis de IASB privind evaluarea, se vizualizează cel mai bine influenţele teoriei economice neoclasice. În cadrul contabil conceptual al IASC sunt definite mai multe baze de evaluare care pot fi utilizate la întocmirea situaţiilor financiare: costul istoric, costul curent, valoarea realizabilă şi valoarea actualizată. Cadrul contabil conceptual emis de IASC nu indică o preferinţă pentru o anumită bază de

Page 271: Sinteza economie

268

evaluare, însă alegerea uneia sau mai multora dintre aceste baze de evaluare trebuie să fie coerentă cu conceptul de menţinere a capitalului (care reprezintă bogăţia investitorului), în funcţie de care se măsoară performanţa (profitul) întreprinderii.

În general, dispozitivul contabil internaţional emis de IASC/IASB consacră evaluarea input-urilor (active) şi output-urilor (venituri) la valoarea lor justă, reprezentată, cel mai frecvent, de valoarea de piaţă. În teoria economică neoclasică, preţul pieţei sau valoarea de schimb rezultă din negociere între ofertanţi (furnizori) şi solicitanţi (clienţi), în condiţii de concurenţă. Valoarea justă, definită din această perspectivă, este „suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv”. Această definiţie, de factură neoclasică, presupune existenţa unei pieţe funcţionale, unde cumpărătorul şi vânzătorul sunt la fel de informaţi, iar concurenţa este pură şi perfectă, deoarece „preţul este determinat în mod obiectiv”. Însă această definire a valorii juste este criticabilă dacă ne raportăm la contextul actual de afaceri, deoarece se face abstracţie de existenţa asimetriei informaţionale între cumpărător şi vânzător, precum şi de faptul că piaţa nu funcţionează totdeauna în condiţii de concurenţă pură şi perfectă, deoarece există situaţii de preţuri de monopol, de preţuri administrate etc. În absenţa unui preţ de piaţă, valoarea justă este reprezentată de o valoare „subiectivă”, rezultată dintr-un model de evaluare ales de manager.

După cel de-al doilea război mondial, în unele ţări continental-europene (Franţa, Germania, România, fosta Uniune Sovietică etc.), normativismul contabil a îmbrăcat forma planului contabil naţional. Acesta reprezintă o teorie normativă, construită după o schemă preponderent inductivă, plecând de la observarea practicilor contabile. Planul contabil naţional oferă cadrul teoretic pentru normalizarea contabilităţii la nivel naţional, fiind format, cel mai frecvent, din: principiile contabile şi regulile de evaluare, planul de conturi (este o listă de conturi structurată după anumite criterii, care poate fi însoţită de proceduri privind funcţionarea conturilor), machetele şi conţinutul registrelor contabile şi conturilor anuale. Spre deosebire de cadrul contabil conceptual, planul contabil naţional nu enunţă obiectivele informaţiei contabile, nu defineşte calităţile informaţiei contabile şi nici nu identifică utilizatorii şi nevoile lor de informaţii contabile. De regulă, planul contabil naţional face obiectul unei codificări stricte, prin emiterea de norme contabile urmând adesea un proces legislativ.

În ultimele decenii s-a constatat o influenţare reciprocă între diferitele forme ale teoriei contabile normative. Astfel, principiile contabile general acceptate au fost preluate atât în planul contabil naţional, cât şi în cadrul contabil conceptual. La rândul său, normalizarea pe baza planului contabil naţional a suferit o „diluare”, în special după creşterea influenţei referenţialului contabil emis de IASC/IASB, prin preluarea unor elemente caracteristice cadrului contabil conceptual.

După 1990, practica normalizării contabilităţii firmelor dintr-o serie de ţări (China, Tunisia, România etc.) ne arată că este posibilă construirea unui cadru reglementar pe o bază teoretică rezultată din coabitarea planului contabil naţional cu cadrul contabil conceptual.

În ultimele două, trei decenii, am asistat la contestarea teoriilor normative ale contabilităţii. Cele mai dure critici sunt aduse de pozitiviştii contabili, care le consideră „neştiinţifice”, deoarece susţin că teoriile contabile normative nu sunt nici confirmabile (capabile de a fi argumentate prin experiment, cerinţa oricărui

Page 272: Sinteza economie

269

demers pozitivist) şi nici refutabile (demonstrarea falsităţii unei teorii prin contraexemple, în sensul lui Popper). Pe acest fundal, asistăm la încercări de renovare a discursului normativ în contabilitate, dintre care una este datorată lui Mattessich (1995), care propune trecerea de la teoriile normative tradiţionale la o abordare condiţional-normativă. În ce constă schema teoriei condiţional-normative a contabilităţii?

Teoria condiţional-normativă a contabilităţii recunoaşte faptul că diferitele grupuri sociale şi indivizii au scopuri diferite în contabilitate, management, finanţe şi afaceri, în general. Dacă teoriile normative tradiţionale aveau un singur obiectiv (cum ar fi formularea unui cadru teoretic care să permită „accesul egal la informaţii relevante pentru evaluarea activelor”), metodologia condiţional-normativă urmă-reşte elaborarea unui cadru conceptual în care utilizatorul este liber să-şi aleagă un obiectiv dintre câteva variante şi cere formularea de relaţii între mijloace şi scopuri, indicând mijloacele care conduc la un scop specificat. Universitarii contabili sau practicienii vor oferi o paletă de modele contabile dintre care fiecare utilizator va alege unul, în funcţie de nevoile informaţionale specifice. Metodologic, teoria condiţional-normativă a contabilităţii vrea să realizeze o „împăcare” între abordările contabile normative şi pozitivismul contabil: judecăţile de valoare sunt încorporate în teoria contabilă (exclus la pozitivişti), dar se încearcă „obiectivarea” cunoaşterii, prin elaborarea de „prescripţii condiţionate”, adică de recomandări bazate pe confirmări empirice, statistice sau nestatistice (chestionare, interviuri, stabilirea coerenţei testărilor etc.).

Pentru a găsi o soluţie la dilema statutului academic al contabilităţii, Mattessich consideră că „trebuie clarificată ierarhia obiectivelor contabilităţii; normele (judecăţile de valoare) trebuie încorporate ca premise condiţionale în teoriile şi modelele contabile; trebuie formulate şi testate empiric relaţiile dintre mijloace şi scopuri, fără a se face vreo deosebire de obişnuitele relaţii dintre cauză şi efect, care sunt testate în ştiinţele exacte”4.

Validarea teoriilor normative este dată de coerenţa dintre obiectivele pe care şi le propun şi conceptele şi principiile pe care le definesc, pe de o parte, precum şi de relaţia care se stabileşte între aparatul conceptual propus şi imaginea reprezentând „realitatea contabilă”, imagine obţinută din aplicarea conceptelor (prescripţiilor), pe de altă parte.

După opinia noastră, teoriile contabile normative continuă să fie paradigmele cu cel mai important impact asupra reglementării şi practicilor contabile contemporane.

2.2. Rolul teoriei pozitiviste în explicarea

a „ceea ce este” contabilitatea şi „obiectivarea” ei Teoriile contabile normative au ca principal inconvenient imposibilitatea de

verificare empirică a ipotezelor sau conceptelor formulate, cel mai adesea, în mod inductiv, plecând de la observarea unor practici contabile despre care nu se poate spune că vor corespunde unor situaţii noi. Însă atât contabilitatea (financiară), cât şi normele contabile utilizate în practica contabilă sunt nişte produse sociale, care rezultă din „compromisul” şi presiunile exercitate de diferite părţi interesate de

4 Mattessich, Richard, Critique of accounting. Examination of the foundations and normative structure of an applied discipline, Quorum Books, 1995, p. 222.

Page 273: Sinteza economie

270

crearea şi distribuirea bogăţiei în societate (acţionari, manageri, administraţia fiscală, contabili, auditori etc.). De aceea, putem spune că actul de producere şi difuzare a informaţiei contabile este un fenomen social, rezultat al voinţei şi conştiinţei omului.

Problema unităţii metodologiei în cercetarea ştiinţifică reprezintă o constantă în preocupările oamenilor de ştiinţă, care se interesează dacă un anumit „adevăr” ştiinţific trebuie demonstrat urmând aceeaşi cale, adică aceeaşi metodologie, indiferent de natura fenomenului cercetat, fie că este unul natural, fie că aparţine domeniului social, aşa cum este şi contabilitatea. Este ştiut că „succesul enorm al ştiinţei fizice moderne în manipularea lumii a făcut-o pe aceasta să apară ca având metodele care permit extinderea cunoaşterii umane în toate domeniile. Toate disciplinele intelectuale vor fi din această cauză presate să devină „ştiinţifice”, în maniera în care este fizica, chiar dacă ele nu au nici o contribuţie la cunoaşterea originară”. De aceea, preocupaţi de aplicarea aceleiaşi metodologii de cercetare în contabilitate ca şi cea utilizată de ştiinţele exacte, ştiinţa-etalon fiind fizica, doi universitari americani, Watts şi Zimmerman, au iniţiat în anii ’80 ai secolului trecut un curent de cercetare cunoscut sub numele de teoria pozitivă a contabilităţii.

La ora actuală, teoria pozitivă a contabilităţii cuprinde, în principal, două curente de cercetare: unul privind conţinutul informaţional al datelor contabile în cadrul ipotezei pieţelor eficiente, şi altul denumit „teoria politico-contractuală a contabilităţii”, care priveşte determinantele contractuale, economice şi politice ale opţiunilor contabile ale întreprinderilor. Datorită importanţei teoriei politico-con-tractuale în cercetările contabile de tip pozitivist, unii autori pun semnul egalităţii între acest curent de cercetare şi teoria pozitivă a contabilităţii, deşi acesta nu este decât o componentă a teoriei pozitive a contabilităţii, şi nu echivalentul ei.

Abordarea pozitivă în contabilitate presupune că orice formulare teoretică nu poate fi valabilă, deci „adevărată”, decât dacă este verificată empiric, situaţie care îi justifică şi denumirea de teorie „pozitivă”, adică acceptată ca urmare a testării empirice, prin confruntarea ipotezei cu faptele. Altfel spus, un model teoretic fără o bază empirică nu are nici o utilitate. Prin acest demers se încearcă elaborarea unei teorii contabile apriorice, care caută explicarea şi predicţia comportamentului întreprinde-rilor în domeniul politicilor contabile plecând de la ipoteza că deciziile luate în acest domeniu răspund, ca şi alte decizii, obiectivului de maximizare a utilităţii (bogăţiei) şi bazându-se pe raţionalitatea agenţilor, concepţie izvorâtă din paradigma economică neoclasică. Cercetătorii contabili pozitivişti încearcă să explice „pentru ce contabili-tatea este ceea ce este, de ce contabilii fac ceea ce fac şi care sunt efectele acestor fenomene asupra oamenilor şi asupra utilizării resurselor” (Jensen, 1976). Bineînţeles, scopul pozitivismului contabil este acelaşi cu cel formulat de părintele filosofiei pozitiviste, Auguste Compte, pentru care „adevăratul spirit pozitiv constă mai ales în a vedea pentru a prevedea (voir pour prévoir, fr.), în a studia ceea ce este spre a conchide asupra ceea ce va fi, potrivit dogmei generale a invariabilităţii legilor naturale”.

Apariţia şi dezvoltarea cercetării pozitiviste în contabilitate, conform căreia enunţurile teoretice sunt admise numai dacă au fost confruntate cu faptele, constituie un progres în evoluţia teoretico-ştiinţifică a contabilităţii. Aportul esenţial al teoriei pozitive a contabilităţii este acela că încearcă să explice şi să previzioneze comportamentul contabil al firmelor, contabililor, managerilor şi altor

Page 274: Sinteza economie

271

entităţi. Altfel spus, pozitivismul contabil are drept finalitate formularea de „legi” sau regularităţi care să explice comportamentul managerilor şi al contabililor în privinţa opţiunilor contabile, şi în felul acesta să realizeze o deplasare a obiectului cercetării contabile dinspre metodele contabile „produse” de cercetători către practicile contabile observate.

Pozitiviştii contabili consideră întreprinderea ca fiind o „ficţiune legală”, adică un ansamblu de contracte, formale şi neformale, între diferite părţi (acţionari, administra-tori, creditori, auditori, parteneri comerciali, puterea publică, organismele de norma-lizare contabilă etc.), acţiunea fiecăruia dintre aceşti participanţi fiind ghidată numai de raţionalitatea economică (fiecare caută să-şi maximizeze bogăţia), orice referinţă la etică fiind exclusă din acest model. (S-a văzut însă că raţionalitatatea decidenţilor este limitată!) În schema teoriei pozitive, contabilitatea este plasată în inima acestei reţele de contracte, deoarece informaţiile furnizate de contabilitatea financiară servesc la elaborarea şi controlul execuţiei contractelor, de unde interesul managerilor pentru manipularea informaţiei contabile, astfel încât aceştia să-şi maximizeze bogăţia. Altfel spus, informaţia contabilă este o miză pentru manageri, ceea ce face să se considere că ei vor interveni pentru aplicarea metodelor contabile care îi avantajează cel mai mult. Acest comportament al managerilor se manifestă atât în actul de reglementare a contabilităţii (adoptarea normelor contabile), cât şi la nivelul practicii contabile de întreprindere. Pentru pozitivişti, reglementarea contabilităţii este un proces politic în care fiecare parte interesată luptă să-şi maximizeze interesele personale prin transferuri de bogăţie. În felul acesta teoria pozitivă a contabilităţii a pus în evidenţă existenţa unor costuri politice sau de lobby şi a unor costuri fiscale, care vor fi anticipate de manageri în opţiunile lor contabile. Politicienii, ca şi managerii, acţionează pentru maximizarea propriilor interese în procesul reglementării metodelor (practicilor) contabile. În procesul de reglementare a contabilităţii (emiterea normelor contabile), se manifestă interese diferite, iar aceste reglementări îi pot avantaja doar pe unii dintre actorii interesaţi de informaţia contabilă.

În cercetările lor, Watts şi Zimmerman au reţinut cinci factori susceptibili să ducă la creşterea bogăţiei managerilor: a) o scădere a impozitelor; b) o reglementare guvernamentală favorabilă; c) o diminuare a costurilor politice; d) o scădere a costurilor de producere a informaţiei contabile; e) o creştere a sumei profitului utilizat în calculul remuneraţiei managerilor, în cazul existenţei unor contracte de cointeresare a managerilor.

Elaborată plecând de la concepţia politico-contractuală (relaţia de agenţie sau de mandat) a formulării opţiunilor contabile, teoria pozitivă a contabilităţii se bazează, pe de o parte, pe natura contractelor care reglementează relaţiile de agenţie (sau de mandat), iar pe de altă parte, pe vulnerabilitatea politică a între-prinderilor în faţa noilor reglementări. Pozitiviştii contabili au formulat mai multe ipoteze privind comportamentul actorilor implicaţi în reglementarea şi practicarea contabilităţii. Ipotezele cele mai caracteristice, formulate de autorii şcolii de la Rochester5, privesc (Casta, 2000):

Conflictul de interese dintre acţionari şi creditori: pentru a evita transferul bogăţiei efectuat în detrimentul creditorilor, contractele de împrumut includ clauze,

5 Denumire dată curentului fondator al pozitivismului contabil, după numele

universităţii în care au activat Watts şi Zimmerman.

Page 275: Sinteza economie

272

formulate plecând de la datele contabile, care restrâng acţiunile managerilor. Aceasta a dus la formularea „ipotezei datoriei”, conform căreia întreprinderile îndatorate vor privilegia metodele contabile care au ca efect creşterea rezultatului.

Conflictul de interese dintre acţionari şi manageri: pentru a limita riscurile legate de comportamentul oportunist al managerilor, care caută să-şi maximizeze propria lor bogăţie, întreprinderile (acţionarii) le acordă planuri de cointeresare în rezultatele întreprinderii, prin referinţă la indicatori contabili. Astfel s-a formulat „ipoteza remunerării”, conform căreia managerii, în societăţile cu o diluare puternică a capitalului, prin dispersia capitalului la un număr mare de acţionari, vor privilegia metodele contabile care cresc rezultatul.

Relaţia cu mediul politic: pentru a limita riscul legat de formularea unor reglementări fiscale sau administrative nefavorabile întreprinderii şi pentru a nu atrage concurenţi în domeniul lor de activitate, marile întreprinderi îşi reduc „vizibilitatea politică”, căutând comportamentul cel mai neutru în raporturile cu marele public sau cu clasa politică. Această judecată a dus la enunţarea „ipotezei mărimii întreprinderii”, după care marile întreprinderi vor privilegia metodele contabile care micşorează rezultatul.

Faptul că metodologia pozitivistă se bazează pe confruntarea ipotezelor cu faptele (vezi tabelul următor) i-a determinat pe unii cercetători contabili să creadă că şi contabilitatea devine o ştiinţă experimentală în sensul ştiinţelor naturale, ştiinţa-etalon fiind fizica.

Exemple de ipoteze formulate şi testate în teoria pozitivă a contabilităţii: Managerii remuneraţi în funcţie de rezultatul întreprinderii sunt tentaţi să

aleagă metodele contabile care cresc profitul (Hagerman şi Zmijewski, 1979). Managerii întreprinderilor cu rate de îndatorare (datorii/capital propriu)

mai mari optează mai mult pentru metode contabile care duc la creşterea rezultatelor curente (Zmijewski şi Hagerman, 1981; Dhaliwal et al., 1982).

Firmele de tip managerial, în care managerii posedă puţine acţiuni, sunt mai susceptibile să adopte metodele contabile care cresc rezultatele decât între-prinderile administrate de manageri-proprietari (firme antreprenoriale); de ase-menea, ele sunt mai susceptibile să aibă un regim de participare la profit. Firmele de tip managerial sunt adesea mai mari şi mai îndatorate decât firmele de tip antreprenorial (Dhaliwal, Salamon şi Schmith, 1982).

Managerii firmelor unde există un contract de cointeresare (participare la profit) sunt mai susceptibile să aleagă metodele contabile care reportează rezultatele perioadelor viitoare către perioada curentă (Watts şi Zimmerman, 1986).

Societăţile care procedează la schimbări de metode contabile care au ca incidenţă o creştere a rezultatului sunt mai puţin rentabile decât altele (Lilien et al., 1988).

Deciziile de revocare a managerilor sunt luate nu doar pe baza perfor-manţelor bursiere, ci şi pe baza indicatorilor contabili, cum este rezultatul exploatării (Jensen şi Murphy, 1990; DeAngelo şi Skinner, 1992).

Întreprinderile mai îndatorate utilizează mai mult informaţia în cost actual (evaluarea imobilizărilor la costul actual) pentru negocierea împrumuturilor (Cormier şi Morard, 1991; Lin şi Peasnell, 1994).

Page 276: Sinteza economie

273

Publicarea de situaţii contabile intermediare de către firmele cotate antre-nează reacţii ale cursurilor acţiunilor comparabile sau chiar superioare celor observate cu ocazia publicării rezultatului anual (Rippington şi Taffler, 1995).

Managerii firmelor care publică previziuni ale rezultatelor în prospectele de introducere în bursă se vor angaja mai mult în gestiunea rezultatelor decât cei care nu emit previziuni, pentru a se asigura că rezultatele publicate ating sau depăşesc rezultatele indicate în previziuni (Magnan, 1995; Magnan şi Cormier, 1997).

Tendinţa de „machiere” a conturilor (practica contabilităţii „creative”) este mai puternică la întreprinderile controlate de instituţii decât la întreprinderile controlate de indivizi (Shabou şi Taktak, 2002).

Marile grupuri franceze adoptă din ce în ce mai mult practici internaţionale sau anglo-americane pentru a-şi prezenta situaţiile financiare (Ding, Stolowy şi Tenenhaus, 2002).

După opinia noastră, o asemenea abordare este eronată, necesitând unele

clarificări. În primul rând, este ştiut că, în domeniul ştiinţelor sociale, deci şi în contabilitate,

nu pot fi efectuate experimente „controlate”, deoarece clauza caeteris paribus (celelalte condiţii rămânând nemodificate) nu este valabilă. Altfel spus, în cazul unui experiment contabil, condiţiile de mediu economico-social se află într-o permanentă dinamică. Verificarea empirică a unei ipoteze privind comportamentul contabil al managerului nu-i asigură decât statutul de „ipoteză provizoriu acceptată”. Drept urmare, contabili-tatea nu poate fi considerată ca o disciplină ştiinţifică experimentală, ci doar o disciplină ştiinţifică ce utilizează şi testarea empirică a enunţurilor teoretice. În ce priveşte idealul unor cercetători contabili de a formula predicţii privind comporta-mentul contabil al managerilor, acesta îşi găseşte justificarea de vreme ce oamenii au crezut şi cred în visul profeţiei, însă putem să admitem că prin pozitivismul contabil se realizează cel mult o predictibilitate limitată, datorată atât limitelor metodologiei pozitiviste, cât şi specificului contabilităţii, ca domeniu al socialului.

Deşi supusă unor critici care au vizat atât ipotezele, variabilele, metodologia de lucru, cât şi faptul că exclude orice aspect legat de etică, pozitivismul contabil a produs o schimbare de paradigmă în contabilitate, având drept consecinţă creşterea rigorii metodologiei de cercetare şi ameliorarea actului de reglementare a contabilităţii prin dezvoltarea unei cercetări normative (testarea empirică a reacţiei utilizatorilor şi/sau efectelor aplicării unui proiect de normă contabilă), ca o etapă anterioară momentului aplicării unei noi norme contabile.

Cu toate criticile aduse teoriei pozitive a contabilităţii, aceasta reprezintă cea mai importantă paradigmă dezvoltată în contabilitate în ultimele două decenii, recunoaşterea fiind consacrată prin apelativul „şcoala de la Rochester”, după denumirea universităţii în care au lucrat Watts şi Zimmerman. Dezvoltarea cercetărilor contabile pozitiviste a fost facilitată de utilizarea bazelor de date informatizate. Astăzi, pozitivismul s-a impus în cercetarea contabilă occidentală, devenind pentru unele medii academice un fel de „paradigmă dominantă”, studiile de acest gen fiind prezente în cele mai bune reviste academice de contabilitate.

Page 277: Sinteza economie

274

3. CAUZELE DIFERENŢELOR CONTABILE NAŢIONALE ŞI ARMONIZĂRII CONTABILE INTERNAŢIONALE

Ultimele decenii din secolul trecut au adus mutaţii majore în evoluţia econo-miilor naţionale prin accentuarea caracterului financiar şi globalizare. În continuare vom analiza diferenţele contabile naţionale şi determinantele, respectiv cauzele majore care stau la baza procesului de normalizare contabilă internaţională, precum şi consecinţele acestuia asupra contabilităţii firmelor.

3.1. Originile diferenţelor contabile naţionale

şi determinantele armonizării contabile internaţionale La originea procesului de normalizare contabilă internaţională sunt mai multe

cauze, dar noi considerăm că un rol determinant l-a avut procesul de concentrare a capitalului în firme cu vocaţie internaţională.

După unele formulări, globalizarea este considerată ca fiind „tranziţia post-capitalistă”, începută după şocul petrolier din anii ’70, în care interconexiunile economice dintre ţări devin nesemnificative, în timp ce relaţiile economice ale firmelor globale se amplifică la maximum, economia mondială transformându-se în economie globală.

Concentrarea este astăzi un termen specific strategiei întreprinderii şi desemnează procesul de grupare a mijloacelor de producţie şi capitalului în aceeaşi sferă de control, în scopul creşterii avantajelor care pot fi obţinute de pe piaţă (achiziţia unei firme concurente, participarea la capitalul social al partenerilor comerciali, creşterea rentabilităţii prin accesul la factori de producţie de pe pieţe mai ieftine etc.). Procesul de concentrare are drept consecinţă creşterea mărimii absolute sau a importanţei relative a anumitor unităţi în cadrul ansamblului din care fac parte. Creşterea mărimii unei întreprinderi se poate realiza prin dezvoltare internă sau/şi prin creştere externă. Creşterea internă constă în crearea de active prin autofinanţarea investiţiilor din profit şi amortizare sau prin recursul la împrumut. În schimb, creşterea externă constă în obţinerea controlului unor active deja existente şi corespunde, din punct de vedere juridic, unui transfer al drepturilor de proprietate prin achiziţie-cesiune. Se consideră că, la finele secolului al XX-lea, creşterea gradului de concentrare din ţările dezvoltate s-a realizat îndeosebi prin creştere externă, proces însoţit adesea şi de restructurări interne.

Scopul concentrării capitalului este pur financiar, şi anume îmbunătăţirea rentabilităţii capitalurilor prin dispersarea riscurilor în mai multe activităţi, după logica „nu pune niciodată toate ouăle în acelaşi coş”. Rezultatul concentrării financiare este grupul sau holdingul, care este, cel mai frecvent, un conglomerat de întreprinderi cu obiect de activitate foarte diferit, dar aflate în legătură prin participaţiile la capital. Dacă prima parte a secolului al XX-lea a fost dominată, în ţările dezvoltate, de logica industrială a concentrării, în a doua parte a secolului al XX-lea s-a accentuat logica financiară a concentrării, prin înmulţirea operaţiilor de creştere externă, adesea pe termen scurt. Acest proces s-a derulat, în mod obligatoriu, prin piaţa financiară. Există şi situaţii când se formează un sistem de alianţe între grupuri sub forma unui ansamblu financiar.

Creşterea rolului finanţelor în economia contemporană, începând cu ultimele două decenii din secolul al XX-lea, a determinat schimbări în raportul de forţe sociale, prin dominaţia capitalului financiar asupra altor forme de capital. La nivel mondial, în timp, s-au conturat două mari modele de financiarizare a economiilor:

Page 278: Sinteza economie

275

modelul renan (ilustrat cel mai bine de Germania şi Japonia) şi modelul anglo-saxon (SUA şi Marea Britanie).

Modelul financiar renan este structurat în jurul băncilor care intervin în ansamblul activităţilor financiare, asigurând marea majoritate a nevoilor de finanţare ale întreprinderilor (finanţarea bancară ajunge până la 94% în Germania şi 91% în Japonia). De aceea, între bănci şi întreprinderi se formează reţele de relaţii pe termen lung. În schimb, modelul financiar anglo-saxon se caracterizează prin recursul masiv la piaţa de capital (bursieră), care acoperă cea mai mare parte din nevoile de finanţare ale întreprinderilor (55% din datoriile firmelor în SUA şi 23% în Marea Britanie).

În ţările anglo-saxone, capitalul întreprinderilor aparţine adesea investitorilor instituţionali care asigură gestiunea economiilor: fonduri de pensii (pension funds, engl.), organisme de plasament colectiv sau fonduri mutuale (mutual funds, engl.), companii de asigurări de viaţă şi fonduri speculative (sau fonduri de arbitraj, hedge funds, engl.). Acestea au ca obiectiv comun asigurarea unei rentabilităţi maxime şi a unei lichidităţi imediate a capitalului. În SUA, investitorii instituţionali deţin actualmente circa 60% din acţiunile cotate, iar în Marea Britanie proporţia aceasta este şi mai importantă. De asemenea, în ultimii ani a crescut rapid importanţa investitorilor instituţionali şi în ţări ca Franţa, Germania şi Japonia; de exemplu, după unele estimări, în 2001, 45% din acţiunile marilor întreprinderi franceze erau deţinute de fonduri de investiţii străine.

În continuare, ne propunem să analizăm efectul indus de financiarizarea şi globalizarea economiei asupra contabilităţii firmelor, contabilitatea fiind privită ca un fenomen social care are drept finalitate producerea de informaţii utile luării deciziilor la nivel microeconomic.

Internaţionalizarea este un obiectiv strategic al întreprinderii de talie mare, deoarece aceasta asigură noi pieţe de desfacere, obţinerea de avantaje fiscale, reducerea costurilor prin achiziţia de factori de producţie la preţuri mai reduse, dar şi noi surse de finanţare. Societăţile care operează pe pieţele financiare internaţionale au scopuri multiple, de la investiţii în titluri străine şi până la emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni. La nivelul capitalurilor proprii, internaţionalizarea îmbracă forma unei emisiuni de acţiuni sau unei cotaţii la o bursă străină. O cotaţie internaţională poate avea ca avantaj obţinerea de finanţări la costuri mai reduse decât cele de pe piaţa naţională şi atragerea unor investitori pentru care o investiţie în altă ţară este dificil de realizat din cauza costurilor unei asemenea tranzacţii (este cazul acţionarilor individuali şi al micilor investitori instituţionali). Mai mult, o cotaţie în străinătate permite atragerea investitorilor obligaţi prin lege să opereze doar pe piaţa locală şi oferă investitorilor locali posibilitatea să urmărească evoluţia cursului titlurilor în moneda lor naţională. Pentru a opera pe pieţele internaţionale de capitaluri, investitorii trebuie să deţină informaţii suficiente şi comparabile privind diferitele oportunităţi de investire.

După cum se ştie, cea mai mare parte a informaţiilor care stau la baza deciziei de investire la nivelul firmei sunt furnizate de contabilitate. De aceea, contabilitatea a devenit astăzi „limbajul afacerilor”. În general, se consideră că diferitele pieţe naţionale de capitaluri sunt foarte asemănătoare, cu excepţia obligaţiilor de publicare a informaţiei financiare şi regulilor contabile (principiile contabile reţinute, bazele de evaluare, tehnicile de contabilizare). Această situaţie a făcut ca, sub presiunea internaţionalizării pieţelor de capitaluri, să asistăm la un fenomen de armonizare şi normalizare a contabilităţii firmelor la nivel mondial.

Se cunoaşte că, datorită creşterii rolului social al informaţiei contabile, producerea şi difuzarea de informaţii contabile sunt reglementate, adică supuse unui proces de normalizare sau codificare contabilă. La început, procesul de normalizare a

Page 279: Sinteza economie

276

contabilităţii firmelor a cunoscut doar o dimensiune naţională, însă creşterea fluxurilor internaţionale de mărfuri şi capitaluri a indus şi o dimensiune internaţională normali-zării contabile.

De regulă, se face distincţie între normalizare (sau standardizare) şi armo-nizare contabilă internaţională.

Procesul de armonizare contabilă are ca scop armonizarea normelor şi practicilor contabile naţionale pentru a facilita compararea situaţiilor financiare întocmite şi publicate de întreprinderi provenind din ţări diferite, armonizarea fiind „o formă atenuată de normalizare şi o primă etapă către aceasta”. Prin situaţii financiare se înţelege ansamblul documentelor contabile de sinteză care sunt publicate în scopul asigurării informării financiare a terţilor interesaţi de poziţia financiară şi performan-ţele întreprinderii, ansamblu care include: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, tabloul fluxurilor de trezorerie, tabloul variaţiei capitalurilor proprii, notele şi situaţiile explicative la conturile anuale. Pe lângă asigurarea comparabilităţii informaţiei financiare la nivel internaţional, armonizarea contabilă internaţională are şi avantajul că aduce o economie de timp şi resurse financiare care s-ar cheltui de către societăţile transnaţionale pentru consolidarea unei informaţii contabile provenite din contexte contabile naţionale diferite sau chiar foarte divergente.

În schimb, normalizarea contabilităţii firmelor are drept obiect aplicarea de norme contabile identice în acelaşi spaţiu geopolitic şi urmăreşte crearea de practici contabile uniforme. În general, standardizarea contabilă înseamnă impunerea unui set de reguli contabile limitate sau chiar a unui singur standard, care se aplică în toate situaţiile. Dacă armonizarea contabilă este un proces flexibil şi deschis, prin care se urmăreşte atenuarea diferenţelor majore dintre reglementările şi practicile contabile din diferite ţări, normalizarea (standardizarea) contabilităţii nu se acomodează diferenţelor naţionale, şi de aceea se consideră că este mai dificil de aplicat la nivel internaţional.

Armonizarea contabilă la nivel mondial a devenit necesară odată cu dezvol-tarea marilor pieţe financiare internaţionale, deoarece numai o informaţie contabilă de calitate, comparabilă şi inteligibilă pentru operatorii locali, poate asigura transparenţa şi eficienţa pieţelor financiare. În felul acesta, comparabilitatea şi credibilitatea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare reprezintă factori de funcţionare a economiei globale, deoarece asigură o mai bună alocare a resurselor financiare şi o reducere a costurilor tranzacţiilor.

De asemenea, trebuie arătat că doar marile firme cu vocaţie internaţională sau care recurg la finanţarea de pe pieţele financiare internaţionale sunt direct interesate de armonizarea şi standardizarea contabilă la nivel mondial. Procesul de normalizare contabilă internaţională poate să se desfăşoare la nivel regional, adică să vizeze normele contabile aplicabile firmelor din cadrul unui grup de ţări, sau poate fi unul mondial, care să se refere la norme contabile aplicabile întreprin-derilor din toate ţările. Deşi la realizarea armonizării contabile pe plan internaţional contribuie mai multe organizaţii interguvernamentale şi organizaţii ale profesiei contabile, procesul de normalizare contabilă este marcat de lucrările a două organisme: Uniunea Europeană (UE) şi Comitetul pentru Standardele Contabile Internaţionale (International Accounting Standards Board – IASB6). La nivelul

6 Din 2001, IASB este succesorul IASC (International Accounting Standards Committee),

ca urmare a unei reforme instituţionale menite să-i asigure, sub raportul credibilităţii şi funcţional, calitatea de normalizator contabil „global”. Ca organizare actuală, IASB funcţionează după o struc-tură similară cu cea a organismului american de normalizare contabilă, FASB.

Page 280: Sinteza economie

277

Uniunii Europene, normalizarea contabilităţii firmelor face parte din procesul armonizării dreptului societăţilor comerciale pentru ţările membre. Lucrările de armonizare contabilă la nivel europen, începute în anii ’70, s-au concretizat în mai multe directive, dintre care cele mai importante sunt: Directiva a IV-a privind conturile anuale ale societăţilor de capitaluri, emisă în 1978, Directiva a VII-a privind conturile consolidate (ale grupurilor de societăţi), emisă în 1983, Directiva a VIII-a privind auditul legal al situaţiilor financiare, emisă în 1984.

Directivele contabile europene sunt texte normative cu caracter obligatoriu pentru statele membre ale UE, dar aplicarea lor se realizează într-un termen prevăzut de fiecare directivă, prin încorporarea prevederilor lor în dreptul contabil al fiecărei ţări. Directivele contabile europene prevăd foarte multe opţiuni care pot fi legiferate prin normele contabile ale fiecărei ţări membre a UE, ceea ce a făcut ca în reglementările contabile ale ţărilor comunitare să se menţină încă importante diferenţieri. În plus, doctrina care stă la baza procesului de armonizare contabilă din UE nu este unitară, fiind un amestec între cele două mari „tradiţii” contabile care au influenţat contabilita-tea în lume. Pe de o parte, este vorba de doctrina contabilă anglo-saxonă, bazată pe dreptul cutumiar (common law, engl.), orientată către interesul informaţional al acţionarilor, deconectată de fiscalitate şi reglementată, în general, de profesia contabilă liberală, iar pe de altă parte, de doctrina contabilă continentală, fondată pe dreptul scris romano-germanic (code law sau civil law, engl.), care privilegiază protecţia finanţato-rului bancar şi interesul fiscal al statului, iar normele contabile sunt elaborate urmând un proces legislativ7.

În contabilitatea anglo-saxonă, orientată către satisfacerea nevoilor informaţio-nale ale investitorilor bursieri, există tendinţa ca informaţiile să fie furnizate prin intermediul notelor la situaţiile financiare; de exemplu, un post din bilanţul contabil poate avea mai multe trimiteri la notele care comentează şi completează bilanţul, iar pentru analistul financiar o informaţie din note (anexe) este la fel de pertinentă ca cea preluată din situaţiile financiare. În schimb, în mediul continental-european accentul cade pe informaţia furnizată de situaţiile financiare (bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere), care au destul de frecvent un format standardizat şi destul de analitic, iar practica întocmirii notelor (anexei) este de dată mai recentă, după 1980, şi a apărut ca urmare a influenţei directe a culturii contabile anglo-saxone, prin includerea Marii Britanii în procesul de integrare europeană.

Contabilitatea este o construcţie intelectuală, adică o reprezentare a realităţii la care se referă. Validarea „adevărului” contabil se face prin referinţă la un cadru de norme care reglementează producerea şi difuzarea informaţiei contabile. De aceea, modul de „a face” contabilitatea este diferit, în funcţie de contextul în care ea operează. Deoarece contabilitatea firmelor din toată lumea este astăzi reglementată, adică „adevărul” contabil este „aflat” prin aplicarea unor norme, există o legătură de condi-ţionare între contabilitate şi drept. Însă într-un fel va produce informaţia contabilă un contabil francez, şi în alt fel, un contabil englez, deoarece fiecare dintre ei construieşte

7 Există mai multe scheme de clasificare a sistemelor contabile naţionale. Una dintre ele, devenită celebră, este propusă de Nobes (1983), care, după criteriul metodelor de evaluare, distinge două clase de sisteme contabile naţionale: a) bazate pe microeconomie şi b) bazate pe macroeconomie. Fiecăreia dintre aceste clase de sisteme contabile naţionale îi corespund, în general, două tipuri de sisteme legale: clasei cu orientare microeconomică îi corespunde dreptul anglo-saxon (common law, întâlnit în Marea Britanie, Irlanda, Australia, SUA, Canada etc.), iar clasei cu orientare macroeconomică îi corespunde dreptul latin (code law, întâlnit în Belgia, Franţa, Germania, Italia, Spania etc.).

Page 281: Sinteza economie

278

adevărul contabil prin raportare la două sisteme de drept diferite, deoarece „în orice regulă de drept e ascunsă o cultură” .

Un contabil francez îşi va fonda acţiunea de reprezentare contabilă a realităţii pe dreptul scris, dreptul roman, un drept bazat pe neîncredere, pe realism, pe pesimism, care contrastează cu dreptul englez, bazat pe cutumă şi pe încredere. Contabilul francez construieşte adevărul contabil prin referinţă la un cadru reglementar legislativ, mai exact, la un code law, care trebuie să furnizeze totul, să reglementeze şi să anticipeze toate problemele, pe când contabilul englez se va raporta la dreptul de tip common law, care apare ca „o formă de experienţă juridică care ţine de uzanţele practicii dreptului” (Legrand, 2001), care funcţionează pe „principiul referinţei la trecut” şi care îi oferă o „guvernare proprie”.

În mod concret, contabilul englez construieşte imaginea contabilă a firmei prin raportare la un ansamblu de principii contabile consacrate în timp, deci care vin din experienţă şi care sunt aplicate faptelor contabile prin intermediul judecăţii lui profesionale, pentru a furniza o reprezentare „adevărată şi fidelă” a realităţii. Dreptul contabil de tip latin este unul legalist, izvorât „de sus”, de la puterea legislativă, şi în consecinţă este un drept proactiv, care anticipează faptele. În schimb, common law-ul este un drept care depinde de faptele contabile, fiind un drept reactiv. În lumea anglo-saxonă, aşa cum judecătorul de common law este „refractar faţă de generalizările pe care le indică legea însăşi, preferând acestora aplicaţiile particulare bazate pe noţiunea de echitate (fairness)” (Legrand, 2001), şi contabilul „face” regula contabilă, prin impunerea judecăţii lui profesionale, pentru a construi o imagine fidelă (true and fair view, engl.) a realităţii. Importanţa acordată judecăţii profesionale în construirea imaginii fidele de către contabilul englez îşi are sorgintea tot în common law, unde „este important ca elementul dominant în dezvoltarea dreptului să fie reacţia profesională la fapte”.

Caracteristicile principale

ale sistemelor de contabilitate continental-europeană şi anglo-saxonă Caracteristica Sistemul de contabilitate

continental-europeană Sistemul de contabilitate

anglo-saxonă Originea finanţării marilor întreprinderi

– în principal, finanţare bancară; – în principal, bazată pe piaţa fi-nanciară, prin emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni;

Sistemul juridic – bazat pe dreptul roman (scris); – legea furnizează reguli contabiledetaliate;

– bazat pe dreptul cutumiar, domi-nat de jurisprudenţă; – reglentările contabile sunt elabo-rate, în principal, de organismele profesiei contabile;

Utilizatorii principali ai informaţiei conta-bile

– creditorii bancari, autorităţile fiscale şi investitorii;

– în primul rând sunt investitorii;

Relaţia contabilitate-fiscalitate

– influenţa reciprocă între con-tabilitate şi fiscalitate (contabi-litate conectată la fiscalitate);

– regulile contabile funcţionează autonom faţă de cele fiscale (conta-bilitate deconectată de fiscalitate);

Principiile contabile dominante

– prudenţa; – imaginea fidelă;

Exemple de ţări – Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Spania, Portugalia, România.

– Marea Britanie, SUA, Australia, Canada, Irlanda, Noua-Zeelandă, Singapore.

Page 282: Sinteza economie

279

Dată fiind coexistenţa celor două culturi contabile „majore” (continental-euro-peană şi anglo-saxonă), se ridică întrebarea legată de superioritatea uneia faţă de alta. Sunt opinii care susţin superioritatea contabilităţii anglo-americane faţă de cea continental-europeană (franco-germană) tocmai plecând de la faptul că dreptul cutumiar, dezvoltat prin acţiunea tribunalelor, ar fi superior celui latin, în care norma este edictată de instituţia publică. În fond, sunt două concepţii de drept corespunzătoare la două contexte culturale diferite, care s-au format în timp, ca rezultante logice ale condiţiilor concrete de ordin social, politic, economic şi de altă natură. După unele păreri, dreptul anglo-saxon nu este fundamental superior dreptului romano-germanic, iar în prezent, datorită efectelor convenţiilor internaţionale, inclusiv formarea dreptului comunitar european, sistemele de common law şi civil law se apropie.

3.2. Rolul Comitetului pentru Standardele

Contabile Internaţionale (IASB) în armonizarea contabilităţii firmelor la scară mondială

În ce priveşte Comitetul pentru Standardele Contabile Internaţionale (IASB), acesta constituie astăzi forumul cel mai influent şi mai preocupat de elaborarea de norme contabile care să fie aplicate la scară mondială. IASB (fostul IASC) este un organism independent de drept privat, cu sediul la Londra, constituit în 1973 printr-un acord între organismele profesiei contabile din nouă ţări, cu scopul de „a formula şi de a publica, în interes general, norme contabile care să fie utilizate pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare şi promovarea acceptării şi aplicării acestor norme în lume”, precum şi pentru „desfăşurarea de activităţi cu caracter general pentru a îmbu-nătăţi şi a armoniza reglementările, normele contabile şi procedurile privind prezenta-rea situaţiilor financiare”. După 1983, IASB are ca membri toate organismele profesiei contabile care sunt membre ale Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili (International Federation of Accountants – IFAC). La 1 ianuarie 2000, existau 143 de membri din 104 ţări. Finanţarea IASB este asigurată atât de membrii săi, prin IFAC, cât şi din alte surse, cum sunt contribuţiile instituţiilor financiare, ale marilor firme şi ale marilor cabinete de contabilitate. Până în prezent, IASB a elaborat un cadru contabil conceptual şi peste 40 de norme contabile internaţionale (International Accounting Standards – IAS). Odată cu schimbarea denumirii de IASC în IASB, în anul 2001, normele contabile internaţionale emise de IASB sunt denumite „norme internaţionale de raportare financiară” (International Financial Reporting Standards – IFRS), păstrându-se denumirea de norme IAS pentru cele emise până în iulie 2001.

Aplicarea normelor contabile internaţionale este facultativă, motiv pentru care „IASB este un normalizator fără putere coercitivă”.

Desigur, se ridică întrebarea: în ce măsură aceste norme facultative emise de IASB au un impact real în practica producerii şi difuzării informaţiei contabile de către firmele din diferite ţări, ştiut fiind că întreprinderile trebuie să respecte reglementările contabile naţionale? Răspunsul la această întrebare este dat plecând de la analiza contextului actual în care operează firmele. Mondializarea pieţelor şi creşterea mărimii întreprinderilor determină ca acestea să aibă o nevoie imensă de finanţare. Întreprin-derile sunt în căutare de finanţare pe pieţele străine deoarece costul capitalului este un element foarte important în obţinerea performanţei măsurate în termeni de profitabilitate şi lichidităţi. Mai mult, sunt atraşi şi „micii economisitori”, ceea ce determină o adevărată explozie a acţionariatului individual.

Page 283: Sinteza economie

280

Accesul la finanţarea de pe o piaţă de capital este condiţionat de îndeplinirea unor condiţii privind comunicarea financiară, fixate prin normele contabile locale. Însă normele contabile din fiecare ţară depind de tradiţiile naţionale, contabilitatea fiind un fenomen social, puternic condiţionat de factorul cultural, în sens larg (adică de mediul economic, social, juridic, fiscal, politic şi chiar religios din fiecare ţară). Datorită importanţei pieţelor financiare americane în finanţarea economiei mondiale, referen-ţialul contabil american (Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP) exercită o influenţă majoră în procesul normalizării contabile internaţionale.

Importanţa normelor contabile americane este întărită şi de organismul de reglementare a pieţei de capital (Securities Exchange Commission – SEC), care consi-deră că numai normele contabile americane (US GAAP) constituie un referenţial con-tabil de înaltă calitate, care poate garanta securitatea investitorilor americani. În con-secinţă, orice companie care doreşte să apeleze la o finanţare de pe pieţele americane trebuie să-şi întocmească situaţiile financiare în conformitate cu US GAAP. Este de notorietate cazul grupului german Daimler-Benz, care, în 1993, dorind să aibă acces la capitalul american prin cotarea la Bursa din New York, prezenta un bilanţ întocmit conform normelor germane, cu un profit net de 615 milioane de mărci germane (DM). Accesul la cota bursei americane a fost însă condiţionat de prezentarea aceluiaşi bilanţ conform normelor contabile americane (US GAAP), care indica o pierdere de 1,8 miliarde DM. O asemenea situaţie nu poate aduce decât derută pentru investitori, şi deci incertitudine pe o piaţă care are propria-i volatilitate, informaţia contabilă devenind un factor de risc suplimentar. Acest incident a afectat credibilitatea referen-ţialelor contabile şi a accentuat nevoia armonizării contabile la nivel internaţional. Drept urmare, deoarece pe baza informaţiei contabile se iau decizii care modifică bogăţia decidenţilor, astăzi „contabilitatea se impune ca un instrument de concurenţă şi de război economic”. De altfel, marile firme şi-au dat seama de rolul informaţiei contabile în crearea propriei imagini în faţa finanţatorilor şi au început să măsoare impactul calităţii informaţiei contabile şi de altă natură asupra costului capitalului.

Pe acest fundal, din motive de comparabilitate a informaţiei contabile privind afacerile derulate în diferite ţări de către firmele multinaţionale, se impune o unifor-mizare a normelor contabile la nivel mondial, proces considerat ca „o problemă tehnică ce prezintă mize politice, financiare şi culturale”. Este tocmai procesul în care este angajat IASB. Însă, având în vedere mizele legate de normalizarea contabilă internaţională, principala opoziţie la adresa acceptării normelor contabile emise de IASB la scară planetară vine din partea celui mai puternic centru financiar al lumii: Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange – NYSE). Organismul de reglementare a pieţei americane de capital (SEC), care are şi atribuţii de normalizator contabil pentru firmele cotate la bursă, ar fi dorit ca normele contabile americane (US GAAP) să devină referinţă pentru normalizarea contabilă la nivel mondial. Remarcăm faptul că SEC (care este o agenţie guvernamentală) nu-şi exercită în mod direct rolul de normalizator contabil, ci a delegat această atribuţie Comitetului Normelor de Contabilitate Financiară (Financial Accounting Standards Board – FASB), organism independent atât faţă de profesia contabilă, cât şi faţă de SEC. Însă SEC supraveghează elaborarea normelor contabile de către FASB şi verifică modul în care aceste norme sunt aplicate de către firmele cotate la bursă.

Acceptarea unor norme contabile naţionale, fie chiar şi a normelor americane, ca referenţial pentru normalizarea contabilă la scară mondială nu se bucură de susţinerea

Page 284: Sinteza economie

281

comunităţii internaţionale din diferite cauze, începând cu cele politice (ar însemna să se instituţionalizeze un alt fel de „imperialism”, deoarece utilizatorii normelor nu au nici un fel de control asupra celor care le emit) şi până la considerente economice. Referitor la ultimul aspect, putem spune că normele contabile se transformă astăzi într-un avantaj comparativ în competiţia economică, deoarece, „dacă se va decide într-o zi acceptarea normelor americane (ca referenţial mondial, n.n. – I.I.), aceasta va însemna o migraţie, care va începe cu contabilii, apoi avocaţii de afaceri, apoi sistemul de drept. Majoritatea statelor nu pot urma această cale, deoarece industria financiară reprezintă multe locuri de muncă şi venituri. În plus, a da prioritate normalizatorilor unei ţări înseamnă a da o primă evidentă la accesul la capital pentru întreprinderile acelei ţări”. Pe de altă parte, „diferenţa dintre normele IASB şi normele americane rezidă în jurisprudenţă. Conducerea SEC are texte de interpretare, decrete şi hotărâri care reprezintă poate o sută de mii de pagini, contra nouă sute, pentru normele IASB. În plus, informaţia financiară fiind foarte sensibilă, este necesar a se lăsa loc inteligenţei de adaptare a normelor după evoluţiile fenomenelor. Se pare că este mai adecvat a avea câteva principii şi a lăsa întreprinderilor şi contabililor lor interpretarea directivelor”. Altfel spus, se evită hegemonia modelului contabil american.

De aceea, normele contabile emise de un organism independent, cum este IASB, sunt preferabile normelor orientate după interesele economice ale unei naţiuni. După 1990, IASB şi-a schimbat strategia în ce priveşte rolul său normalizator la scară pla-netară. Preocupat de asigurarea comparabilităţii situaţiilor financiare, IASB şi-a propus uniformizarea practicilor contabile prevăzute în normele contabile internaţionale prin existenţa a cel mult două tratamente contabile posibile pentru aceeaşi problemă: un „tratament de referinţă” (benchmark treatment, engl.), considerat ca fiind cel mai satis-făcător, şi un „tratament alternativ autorizat” (allowed alternative treatment, engl.). Începând cu anul 1995, IASB s-a lansat într-un proiect care urmăreşte punerea la punct a unui ansamblu complet de norme contabile internaţionale, care să fie aplicat de societăţile care doresc să fie cotate pe pieţele financiare internaţionale. Acest proiect este dezvoltat ca urmare a cererii Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO), organiza-ţie care are drept scop şi impunerea de reguli contabile comune pentru firmele cotate la bursele membre ale organizaţiei. În acest sens, în ultimii ani, IASB a procedat la revizuirea normelor contabile existente şi la elaborarea de norme noi, care să răspundă exigenţelor ridicate de IOSCO.

În 1997, Consiliul IASC/IASB a înfiinţat un Comitet Permanent pentru Interpre-tări (Standing Interpretations Committee – SIC), cu sarcina de a proceda la o exami-nare rapidă a problemelor care, în absenţa unor norme precise, pot face obiectul unor tratamente contabile divergente. Acest comitet emite „interpretări”, prin referinţă la normele existente şi la cadrul conceptual emis de IASB. Deoarece normele IAS/IFRS sunt adesea mai puţin detaliate decât normele contabile americane emise de FASB, rolul SIC, rebotezat între timp International Financial Reporting Interpretation Committee – IFRIC, va fi din ce în ce mai important. Numai în perioada 1997-2001, acest comitet permanent a elaborat nu mai puţin de 25 de interpretări ale normelor emise de IASB.

Începând cu anul 2001, IASB pune în aplicare o reformă instituţională internă menită să-i consolideze independenţa şi operaţionalitatea. Toate acestea converg către concluzia privind creşterea credibilităţii şi a influenţei IASB în actul normalizării

Page 285: Sinteza economie

282

contabile mondiale. Acest lucru este demonstrat de creşterea gradului de acceptare a normelor emise de IASB în lume.

Astfel, un studiu efectuat de IASB în 1996 arăta că 56 dintre cele 67 de ţări analizate au utilizat normele contabile internaţionale (IAS) sau şi-au dezvoltat standardele naţionale pe baza lor. Începând cu anul 1998, unele ţări membre ale Comunităţii Europene au permis, prin lege, utilizarea normelor IASB pentru întocmirea situaţiilor financiare pentru unele societăţi, cum este cazul Austriei, Belgiei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Italiei, Luxemburgului etc. De asemenea, unele ţări în curs de dezvoltare (Malaiezia, Pakistan, Thailanda, Uruguay etc.) sau în tranziţie la economia de piaţă (foste ţări comuniste) au adoptat normele IAS ca atare sau cu mici ajustări.

În mai 2000, IOSCO a acceptat utilizarea normelor IASB pentru întocmirea conturilor consolidate ale societăţilor cotate. În felul acesta, societăţile îşi vor putea întocmi situaţiile financiare conform unui singur set de norme contabile (IAS) în vederea accesului pe oricare piaţă financiară din lume pentru care regulile de întocmire a situaţiilor financiare se află sub autoritatea comisiei de control al pieţei bursiere. De asemenea, Banca Mondială cere celor care solicită împrumuturi utilizarea normelor contabile IAS.

Influenţa normelor contabile internaţionale (IAS/IFRS) este în creştere dacă avem în vedere şi comunicatul Comisiei Europene din iunie 2000, conform căruia, la nivelul UE, normele IAS vor deveni obligatorii, începând cu anul 2005, pentru întocmirea conturilor consolidate ale societăţilor cotate, inclusiv pentru bănci, instituţii financiare şi societăţi de asigurări. Prin această măsură, UE îşi abandonează politica de promovare a unui referenţial contabil pur european, în favoarea susţinerii normalizării contabile mondiale exercitate de IASB, prin care să se asigure un sistem de informaţii financiare mai bine adaptat nevoilor pieţelor internaţionale de capital.

În ce priveşte România, aplicarea normelor contabile IAS/IFRS este concepută de principalul normalizator contabil din România, Ministerul Finanţelor Publice, ca un proces gradual. În acest scop, pentru exerciţiul financiar 2000, normele IAS s-au aplicat de către aproape 200 de întreprinderi mari, între care se includ societăţile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti, unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi societăţile comerciale cotate pe piaţa RASDAQ. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001, s-a prevăzut aplicarea normelor IAS pentru alte categorii de întreprinderi, în mod eşalonat, în funcţie de mărime, astfel încât, până la 31 decembrie 2005, toate întreprinderile considerate mari care îndeplinesc două dintre cele trei criterii indicate de Ministerul Finanţelor Publice (cifra de afaceri a anului anterior de peste 5 milioane de euro, total active pentru anul anterior de peste 2,5 milioane de euro şi un număr mediu de salariaţi ai anului anterior de 50) să intre sub incidenţa normelor contabile internaţionale. Situaţiile financiare ale acestor întreprinderi sunt supuse auditului legal exercitat de auditori financiari. Pentru toate celelalte întreprin-deri au fost elaborate „reglementări contabile simplificate, armonizate cu directivele europene”, aplicabile de la 1 ianuarie 2003, reglementări care sunt de fapt o variantă simplificată a normelor pentru contabilitatea firmelor considerate „mari”.

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, contabilitatea firmelor româneşti va funcţiona în două „viteze”: un eşalon de întreprinderi considerate „mari”, care vor aplica normele IAS, şi un alt eşalon de întreprinderi considerate „mici şi mijlocii”, care vor aplica, începând cu anul 2003, o variantă „simplificată” a normelor IAS.

Referitor la poziţia SEC faţă de normele IASB, un element de diferenţă majoră între normele americane emise de FASB şi normele IAS este dat de existenţa unor

Page 286: Sinteza economie

283

tratamente contabile alternative care mai persistă încă în normele contabile IAS, cum este cazul tratamentelor contabile pentru schimbările de metode contabile (IAS 8), imobilizări (IAS 16), stocuri (IAS 2) etc. Coabitarea normelor contabile emise de IASB cu cele americane se realizează prin recunoaşterea normelor IAS de către SEC şi prin practica de „a realiza pentru alte ţări grile de pasaj între normele IASB şi normele americane pentru punctele tehnice critice, care este o soluţie economic mai acceptabilă decât conversia completă a conturilor”. În mod concret, SEC cere societăţilor străine care aplică normele IAS şi care doresc să fie cotate pe pieţele financiare americane să întocmească situaţii de „reconciliere” a rezultatului şi capitalurilor proprii cu sumele obţinute din aplicarea normelor americane (US GAAP). După unele aprecieri, în ultimii ani asistăm la o aliniere a normelor IAS la normele contabile americane (US GAAP), aliniere necesară pentru a convinge organismul de control al burselor americane (SEC) să recunoască normele emise de IASB. De altfel, încă din octombrie 2002 organismul internaţional de normalizare contabilă (IASB) şi cel american (FASB) au semnat un acord (numit de la „Norwalk”, sediul FASB), având ca finalitate asigurarea unei convergenţe (convergence, engl.) mai importantă a referenţialelor contabile emise de cele două organisme de reglementare contabilă. Oficialii celor două organisme de normalizare contabilă au declarat că asigurarea convergenţei normelor contabile la nivel mondial semnifică alinierea normelor contabile considerate de bază, prin adoptarea variantei doctrinare considerată cea mai bună: dacă norma americană (US GAAP) este mai bună se schimbă norma internaţională8 şi invers. Pe de altă parte, convergenţa presupune şi o aliniere a referenţialelor contabile naţionale la normele IFRS emise de IASB, până la această dată IASB realizănd o serie de acorduri cu organisme de normalizare contabilă din diferite ţări.

Procesului de convergenţă este vizibil pentru lucrările IASB: într-o primă fază, de „amelioare” a normelor IAS existente, au fost revizuite mai multe norme IAS, una a fost abrogată (IAS 15) iar altele costituie încă obiectul unui proiect separat de ameliorare (IAS 32 şi 39 privind instrumentele financiare). În plus, au fost adoptate norme noi, (până la această dată şase norme IFRS), convergente cu referenţialul contabil american.

În plus, creşterea gradului de aplicare a normelor emise de IASB este asigurată prin chiar calificativul de conformitate a situaţiilor financiare publicate de o întreprin-dere cu normele emise de IASB. Această conformitate este asigurată numai dacă situa-ţiile financiare publicate de o întreprindere „satisfac toate cerinţele fiecărui stan-dard aplicabil şi fiecare interpretare aplicabilă a Comitetului Permanent pentru Interpretări” (art. 11 din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”). Întreprinderile trebuie să facă în anexă precizări privind conformitatea situaţiilor financiare cu normele contabile inter-naţionale IAS/IFRS9. Prin politica „totul sau nimic”, IASB impune respectarea între-gului său referenţial contabil la întocmirea situaţiilor financiare ale unei companii, în felul acesta arătând că fiecare tratament contabil nu este decât o componentă a unei doctrine unitare privind producerea şi difuzarea informaţiei contabile.

8 Normele emise de IASB sunt denumite Norme internaţionale de raportare financiară (IFRS – International Financial Reporting Standards, engl.), şi includ normele IFRS propriu-zise, normele IAS, cât şi vechile interpretări SIC şi noile interpretări IFRIC.

9 O întreprindere poate declara că aplică integral normele contabile IAS, dar această aplicare poate avea un impact minor dacă nu este respectat spiritul acestor norme, emanat de prevalenţa fondului (economic) asupra formei (juridice). De exemplu, adoptarea valorii fiscale ca bază pentru amortizarea imobilizărilor va genera un nivel redus de impozite amânate.

Page 287: Sinteza economie

284

4. EXEMPLE DE TRATAMENTE CONTABILE CONFORM DOCTRINEI NORMELOR CONTABILE INTERNAŢIONALE

În mod selectiv, vom prezenta aspectele doctrinare şi tratamentele contabile specifice pentru imobilizările corporale şi veniturile activităţilor ordinare prevăzute de referenţialului contabil internaţional emis de IASB.

4.1. Instrumentarea contabilă a imobilizărilor corporale conform normei internaţionale de raportare financiară

IAS/IFRS 16 „Imobilizări corporale” Imobilizările corporale constau din active sub formă de terenuri şi mijloace

fixe, care îndeplinesc următoarele condiţii: − sunt destinate utilizării în producţia de bunuri, prestarea de servicii, închirierea

la terţi sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; − au o durată de utilizare mai mare de un an. O imobilizare corporală este recunoscută ca un activ numai atunci când

aceasta satisface condiţiile de recunoaştere (contabilizare) ale oricărui activ: a) este posibilă generarea de avantaje economice viitoare aferente activului, şi b) costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Evaluarea şi respectiv contabilizarea imobilizărilor corporale se face în mai

multe momente: a) evaluarea iniţială, la data procurării; b) evaluarea ulterioară datei procurării (evaluarea bilanţieră) şi c) evaluarea la ieşirea din gestiune.

Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale La data procurării lor, imobilizărilor corporale sunt evaluate la costul iniţial,

respectiv costul de achiziţie, pentru bunurile din cumpărări sau costul de producţie, pentru cele din producţie proprie.

Costul de achiziţie include: preţul de cumpărare, exclusiv reducerile comerciale (rabat, remize, risturnuri), taxe vamale şi alte taxe nerecuperabile, toate cheltuielile directe legate de punerea în stare de utilizare a bunului (cheltuieli cu amenajarea amplasamentului, cheltuieli de transport şi manipulare, cheltuieli de montaj, onorariile arhitecţilor şi inginerilor etc.).

De asemenea, în costul iniţial se includ şi cheltuielile estimate cu demontarea şi mutarea activului, respectiv costurile de refacere a amplasamentului, cu condiţia ca aceste costuri să fie contabilizate ca un provizion, conform IAS 37 „Provizioane, active şi datorii contingente”.

Exemplu: O întreprindere achiziţionează din import o instalaţie pentru industria chimică în următoarele condiţii: preţ brut 200.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru nerespectarea termenului de livrare 10.000 lei, taxe vamale 25.000 lei, cheltuieli cu transportul şi montajul bunului, efectuate de un terţ, 15.000 lei. La finele duratei de viaţă bunul va trebui dezafectat şi refăcut amplasamentul, pentru care se estimează cheltuieli de 30.000 lei.

Costul de achiziţie = 200.000 – 10.000 + 25.000 + 15.000 = 230.000 lei. Contabilizarea procurării mijlocului fix, la cost de achiziţie se înregistrează astfel:

2131 „Echipamente tehnologice”

= % 404 „Furnizori de imobilizări” 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”

230.000 205.000

25.000

Page 288: Sinteza economie

285

De asemenea, în valoarea iniţială a bunului se includ şi cheltuielile estimate cu dezafectarea şi refacerea amplasamentului la finele duratei de viaţă a bunului:

2131 „Echipamente tehnologice”

= 1513 „Provizioane pentru dezafectarea imobiliză-rilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea”

30.000

Costurile îndatorării (dobânzi, prime privind rambursarea obligaţiunilor, dife-renţe de curs valutar aferente împrumuturilor într-o monedă străină etc.) care sunt direct atribuibile procurării unui activ pe termen lung pot fi capitalizate ca parte a costului acelui activ, cu îndeplinirea condiţiilor cerute de norma contabilă IAS 23.

Imobilizările corporale din producţie proprie sunt evaluate la costul de producţie. Cheltuielile cu rebuturile, manopera şi alte resurse consumate peste nivelul normal nu se includ în costul de producţie.

Costul iniţial al unei imobilizări corporale care beneficiază de subvenţii guverna-mentale, poate fi diminuat cu valoarea subvenţiilor guvernamentale, conform prescrip-ţiilor IAS 20.

Cheltuielile ulterioare datei procurării imobilizărilor corporale De regulă, cheltuielile care se fac cu imobilizările corporale după procurarea

lor sunt contabilizate drept cheltuieli ale perioadei în care s-au angajat. Însă, există şi posibilitatea capitalizării acestor cheltuieli, adică se adaugă la costul iniţial, doar atunci când se estimează că întreprinderea va obţine avantaje economice suplimen-tare faţă de nivelul estimat iniţial, ca în următoarele cazuri:

− modificarea unui mijloc fix pentru creşterea duratei de viaţă utilă, inclusiv sporirea capacităţii de producţie;

− modernizările efectuate în scopul creşterii substanţiale a calităţii producţiei; − adoptarea unui nou proces de producţie care permite reducerea importantă

a costurilor de exploatare estimate iniţial. Exemplu: În cursul exerciţiului N se fac modernizări executate de un terţ

pentru creşterea capacităţii de producţie la un utilaj industrial în sumă de 100.000 lei, TVA 19%.

Deoarece această cheltuială ulterioară datei procurării bunului are ca efect creşterea performanţelor iniţiale ale mijlocului fix, această sumă se va capitaliza, prin majorarea valorii iniţiale a bunului:

% 2131„Echipamente tehnologice” 4426 „TVA deductibilă”

= 404 „Furnizori de imobilizări”

119.000 100.000 19.000

Cheltuielile cu reparaţiile şi întreţinerea imobilizărilor corporale efectuate cu scopul menţinerii performanţelor estimate iniţial se contabilizează drept cheltuieli ale perioadei în care s-au angajat.

Evaluarea bilanţieră a imobilizărilor corporale Norma contabilă IAS 16 prescrie două soluţii privind valoarea la care sunt

prezentate imobilizărilor corporale în bilanţ: − tratamentul contabil de bază: valoarea bilanţieră a imobilizărilor corpo-

rale este valoarea netă contabilă reprezentată de costul istoric diminuat cu amorti-zarea cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere;

Page 289: Sinteza economie

286

− tratamentul contabil alternativ permis: valoarea bilanţieră a imobilizărilor corporale este valoarea reevaluată; aceasta corespunde cu valoarea justă la data reevaluării, diminuată cu amortizarea ulterioară cumulată şi orice pierderi ulteri-oare cumulate din depreciere.

Valoarea justă a terenurilor şi mijloacelor fixe corespunde, de regulă, cu valoarea lor de piaţă, stabilită de evaluatori autorizaţi iar dacă nu există posibilitatea identificării unei valori de piaţă deoarece activele respective sunt foarte rar vândute, valoarea reevaluată poate fi egală cu costul de înlocuire al bunului evaluat.

Frecvenţa reevaluării depinde de variaţia valorii juste a terenurilor şi mijloacelor fixe. Dacă nu există fluctuaţii importante ale valorii juste ale acestor active, în doctrina IASC se consideră că reevaluările făcute la 3-5 ani sunt mai adecvate. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale unei întreprinderi trebuie să cuprindă întreaga clasă de imobilizări corporale. Norma contabilă IAS 16 defineşte clasa de terenuri şi mijloace fixe ca fiind o grupare de active de aceeaşi natură şi cu utilizări similare, aflate în exploatarea unei întreprinderi, cum sunt: terenuri; terenuri şi clădiri; maşini şi echipamente; nave; avioane; automobile; mobilier şi instalaţii; echipament de birotică.

Norma IAS 16 precizează că dacă din reevaluarea unei imobilizări corporale rezultă o majorare a valorii nete contabile a bunului (valoarea bilanţieră, înainte de reevaluare), această diferenţă pozitivă din reevaluare se contabilizează în capitalul propriu, la rubrica de diferenţe (surplusuri) din reevaluare. În schimb, o diminuare a valorii nete contabile a bunului, se înregistrează ca o cheltuială. O diferenţă pozitivă din reevaluare (surplus din reevaluare) trebuie contabilizată la venituri dacă ea compensează o reevaluare negativă aferentă aceluiaşi activ, contabilizată anterior la cheltuieli. O diferenţă negativă din reevaluare poate fi imputată direct contului de surplusuri din reevaluare aferente, până la epuizarea acestora, pentru acelaşi activ.

Surplusurile din reevaluare pot fi virate la rezerve pe măsură ce imobilizările corporale sunt realizate (la vinderea activului sau scoaterea lui din folosinţă) sau pe măsura utilizării activului de către întreprindere (diferenţa realizată este egală cu: amortizare reevaluată – amortizare în cost istoric), însă norma IAS 16 nu menţionează dacă este vorba de rezerve care pot fi distribuite acţionarilor sau rezerve nedistribuibile.

Normele contabile româneşti prevăd ca plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitatate cu IAS 16, să fie înregistrat în debitul sau creditul contului „ Rezerve din reevaluare”, după caz. Surplusul din reevaluare inclus în capitalul propriu este transferat în rezultatul reportat atunci când acest surplus este realizat. Transferul surplusului din reevaluare în rezultatul reportat nu trebuie să se facă prin intermediul contului de profit şi pierdere.

Sub aspect tehnic, în cazul reevaluării imobilizărilor corporale amortizabile, amortizarea cumulată poate fi:

− reevaluată proporţional, împreună cu valoarea brută (iniţială); sau − anulată, şi reevaluată numai valoarea netă contabilă. Exemplu: La închiderea exerciţiului N, o întreprindere deţine o instalaţie

industrială cu valoare brută 10.000 lei, amortizare cumulată 7.000 lei şi valoare actuală de 6.000 lei. Valoare netă contabilă (bilanţieră, în cost istoric): 10.000 – 7.000 = 3.000 lei.

Page 290: Sinteza economie

287

Varianta I: reevaluarea simultană a valorii brute şi amortizării cumulate: – în urma reevaluării, are loc o creştere a valorii nete contabile de două ori

(6.000/3.000); – valoarea brută reevaluată: 10.000 x 2 = 20.000 lei; – amortizarea cumulată reevaluată: 7.000 x 2 = 14.000 lei; – valoarea netă contabilă reevaluată: 20.000 – 14.000 = 6.000 lei. Această procedură va genera următoarea înregistrare contabilă:

2131 „Echipamente tehnologice” (20.000 – 10.000)

= % 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor” (14.000 – 7.000) 105 „Rezerve din reevaluare” (10.000 – 7.000)

10.000 7.000

3.000

Varianta II: în prima etapă se anulează amortizarea cumulată din costul iniţial: 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”

= 2131 „Echipamente tehnologice”

7.000

Apoi, se înregistrează diferenţa pozitivă din reevaluare: 2131 „Echipamente tehnologice” = 105 „Rezerve din reevaluare” 3.000

Amortizarea imobilizărilor corporale

Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale trebuie alocată în mod sistematic de-a lungul duratei de viaţă utilă a bunului, amortizarea fiind contabili-zată ca cheltuială aferentă perioadei în care s-a constatat. Expresia „în mod siste-matic” semnifică faptul că amortizarea trebuie să rezulte din aplicarea metodei alese în momentul contabilizării activului.

Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este valoarea iniţială (costul istoric) sau valoarea substituibilă costului istoric diminuată cu valoarea reziduală. Valoarea reziduală a unei imobilizări corporale este valoarea estimată că se va obţine pentru acel activ la finele duratei de viaţă utilă a acestuia diminuată cu cheltuielile de cesiune previzionate. În practică, valoarea reziduală a unei imobilizări corporale este, de cele mai multe ori, nesemnificativă şi, în consecinţă, nu se ia în calcului valorii amortizabile.

Exemplu: O întreprindere deţine un utilaj industrial achiziţionat la 1.01.N la un cost de achiziţie de 20.000 lei. Managerul firmei estimează că bunul va fi utilizat cinci ani şi amortizat în regim linear, după care va fi cesionat pentru un preţ de 1.000 lei iar cheltuielile estimate legate de cesiunea bunului vor fi de 200 lei.

În ipoteza amortizării cu luarea în calcul a valorii reziduale, valoarea amortizabilă este: 20.000 lei – (1.000 lei – 200 lei) = 19.200 lei, iar amortizarea anuală este de 19.200 lei / 5 ani = 3.840 lei.

Dacă se consideră că valoarea reziduală este nesemnificativă, amortizarea anuală este: 20.000 lei / 5 ani = 4.000 lei.

Estimarea duratei de viaţă utilă a mijloacelor fixe (duratei de amortizare) este o problemă de judecată profesională, care presupune luarea în considerare a mai multor factori, cum sunt:

− nivelul estimat de utilizare a activului;

Page 291: Sinteza economie

288

− uzura fizică estimată, ţinând cont de programul de întreţinere şi reparaţii al întreprinderii;

− uzura morală la care este supus bunul; − limitele legale de utilizare a activului, cum ar fi durata contactului pentru

bunurile care fac obiectul unui contract de leasing financiar. Durata de viaţă utilă a unui a unui activ depinde de politica managerială

privind activele firmei şi deci aceasta poate fi mai scurtă decât durata de viaţă economică a bunului. Durata de viaţă utilă a unei imobilizări amortizabile se poate exprima în unităţi de timp (ani) sau în unităţi fizice de producţie (cantitatea producţiei, pentru utilaje industriale; kilometri parcurşi, pentru autovehicule; ore de zbor, pentru aeronave etc.).

Revizuirea duratei utilă de viaţă (duratei amortizării) şi metodei de amortizare

Perioada şi metoda de amortizare ale imobilizărilor corporale trebuie revizuite periodic. Dacă previziunile iniţiale nu mai sunt actuale, se modifică durata şi metoda de amortizare. Aceste modificări sunt considerate schimbări de evaluări contabile şi presupun ajustarea cheltuielii cu amortizarea pentru perioadele curentă şi viitoare, fără a fi tratate ca schimbări de metode contabile, în sensul normei contabile IAS 8. Drept urmare, prin modificarea duratei şi metodei de amortizare nu trebuie efectuate retratări ale amortizării contabilizate anterior şi nici prezentarea de informaţii comparative în situaţiile financiare.

Exemplu: O întreprindere deţine o imobilizare corporală care are o valoare contabilă (iniţială) de 10.000 lei, estimată să fie amortizată în regim liniar pe o durată de cinci ani, cu începere de la 1.01.N. La închiderea exerciţiului N+2 se estimează că bunul mai poate fi utilizat încă un an.

Planul de amortizare se prezintă astfel: Anii Amortizare conform

estimărilor iniţiale Amortizare conform duratei

de viaţă revizuită N 2.000 2.000

N+1 2.000 2.000 N+2 2.000 3.000 N+3 2.000 3.000 N+4 2.000 - Total 10.000 10.000

La 31.12.N+2, în urma revizuirii duratei de amortizare, situaţia se prezintă astfel: − valoare amortizată: 2.000 x 2 ani = 4.000 lei; − valoarea de amortizat pentru următorii doi ani (N+2 şi N+3): 10.000 – 4.000 =

6.000 lei. Înregistrarea amortizării anuale aferentă exerciţiilor N+2 şi N+3:

6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

= 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”

3.000 (6.000/2 ani)

Deprecierea imobilizărilor corporale La modul general, deprecierile suferite de imobilizările corporale sunt evaluate şi

contabilizate în conformitate cu norma contabilă internaţională IAS 36 „Deprecierea activelor”. Există o depreciere a unui activ ori de câte ori valoarea netă contabilă (valoarea bilanţieră) depăşeşte valoarea recuperabilă, aferente acelui activ.

Page 292: Sinteza economie

289

Valoarea recuperabilă a unei imobilizări corporale se stabileşte atunci când există un indiciu extern sau intern privind deprecierea activului şi este egală cu maximul dintre preţul net de vânzare şi valoarea de utilitate. În general, valoarea de utilitate este estimată ca fiind valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar care se vor obţine din utilizarea continuă a bunului şi din vânzarea lui la finele duratei de viaţă utilă. Preţul net de vânzare este preţul care se obţine din vânzarea unui activ de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv, preţ diminuat cu cheltuielile estimate cu vânzarea bunului.

Conform normei contabile IAS 36, la închiderea exerciţiului, imobilizările corporale sunt supuse testului de depreciere iar dacă există o pierderea din depreciere, acesta trebuie contabilizată ca o cheltuială şi prezentată în contul de profit şi pierdere al exerciţiului în care s-a constatat. În cazul imobilizărilor corporale care au fost reevaluate, orice pierdere din depreciere trebuie tratată ca o descreştere din reevaluare, conform prescripţiilor normei IAS 16.

Tot norma IAS 36 prevede că dacă din aplicarea testului de depreciere rezultă o creştere a valorii recuperabile faţă de valoarea bilanţieră a unui activ, această creştere trebuie contabilizată ca un venit în contul de profit şi pierdere, în măsură în care anterior a fost contabilizată ca o cheltuială din depreciere. În situaţia unei imobilizări reevaluate, această creşterea de valoare se tratează ca o creştere din reevaluări, conform normei IAS 16.

Exemplu: O întreprindere deţine la închiderea exerciţiului N un teren cu o valoare netă contabilă de 10.000 lei, pentru care se estimează o valoare recuperabilă de 7.000 lei. Deoarece valoarea recuperabilă este inferioară valorii bilanţiere, se va contabiliza o depreciere de 3.000 lei (10.000 – 7.000):

6813 „Cheltuieli de exploatare pri-vind provizioanele pentru deprecie-rea imobilizărilor”

= 2911 „Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri”

3.000

Ca urmare a aplicării testului de depreciere a unei imobilizări corporale

amortizabile se pune întrebarea: Care este baza de calcul a amortizării, respectiv valoarea înainte de aplicarea testului de depreciere sau cea rezultată după aplicarea testului de depreciere?

În cazul contabilizării unei pierderi din depreciere pentru o imobilizare corporală amortizabilă se impune revizuirea planului de amortizare, astfel încât amortizarea să se calculeze pe baza noii valori bilanţiere (valoarea iniţială diminuată cu amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere cumulate). De asemenea, modificarea planului de amortizare se efectuează şi atunci când are loc o creştere a valorii bilanţiere a imobili-zărilor corporale ca urmare a creşterii valorii recuperabile a bunului. În consecinţă, aplicarea testului de depreciere a imobilizărilor corporale face ca valoarea recuperabilă, stabilită la închiderea exerciţiului, să devină baza de calcul a amortizării.

Scoaterile din folosinţă şi cesiunile de imobilizări corporale O imobilizare corporală este scoasă din gestiune atunci când a fost cedată din

activ sau când întreprinderea nu mai aşteaptă nici un avantaj economic viitor din folosirea ei. Conform normei contabile IAS 16, câştigurile sau pierderile din scoaterile din folosinţă şi din cesiuni de terenuri şi mijloace fixe trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere.

Page 293: Sinteza economie

290

Exemplu: La data de 1.06.N se vinde o instalaţie industrială, care are următoarele caracteristici contabile: valoare iniţială 10.000 lei, valoare amortizată 8.500 lei, preţ de vânzare 2.000 lei, TVA 19%. Pentru bunul vândut există o rezervă din reevaluare în sumă de 1.700 lei.

Contabilizarea vânzării mijlocului fix: 461 „Debitori diverşi” = %

7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 4427 „TVA colectată” (2.000 x 19%)

2.380 2.000

380

Înregistrarea scăderii din gestiune a mijlocului fix vândut, parţial amortizat:

% 2813 „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”

= 2131 „Echipamente tehno-logice”

10.000 8.500

1.500

Deoarece mijlocul fix este vândut, rezerva din reevaluare aferentă este virată la rezultatul reportat:

1058 „Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative”

= 1175 „Rezultatul reportat reprezen-tând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”

1.700

Conform normei contabile IAS 16, o imobilizare corporală retrasă din folosinţa activă dar deţinută pentru vânzare va fi înregistrată la valoarea bilanţieră de la data retragerii din folosinţă şi va fi supusă testului pentru depreciere cel puţin la finele fiecărui an iar pierderea din depreciere va fi contabilizată corespunzător.

4.2. Instrumentarea contabilă a veniturilor activităţilor

ordinare conform normei internaţionale de raportare financiară IAS/IFRS 18 „Venituri”

Definirea veniturilor şi contabilizarea lor Veniturile (revenues, engl.) sunt definite de Cadrul contabil conceptual emis de

IASB ca majorări de avantaje economice obţinute în cursul exerciţiului financiar, ca urmare a creşterii valorii activelor sau diminuării de datorii, care duc la creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din aporturile asociaţilor. În ce priveşte momentul recunoaşterii unui venit (revenue recognition, engl.), respectiv al contabili-zării lui, acesta este contabilizat doar atunci când sunt îndeplinite condiţiile:

− există probabilitatea ca întreprinderea să obţină avantaje economice viitoare; − suma venitului poate fi evaluată în mod fiabil (credibil). Norma contabilă IAS 18 precizează că veniturile rezultă din activităţile curente10

ale întreprinderii (ordinary activities, engl.), respectiv din operaţii în care întreprinderea este angajată în mod curent, repetitiv sau punctual, cum sunt veniturile din vânzări, onorarii, dobânzi, dividende şi redevenţe. Noţiunea de „venituri”, utilizată de IAS 18,

10 Prin revizuirea normei contabile IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”, în

2003, a fost eliminată distincţia dintre operaţiile şi evenimentele ordinare şi cele cu caracter extraordinar.

Page 294: Sinteza economie

291

este diferită de cea de „câştiguri” (gains, engl.), care sunt elemente excepţionale, ce nu se produc de o manieră frecventă în viaţa întreprinderii, cum sunt profiturile din cesiunea imobilizărilor, diferenţele pozitive din reevaluare etc.

Evaluarea veniturilor Norma IAS 18 prescrie că veniturile trebuie evaluate la valoarea justă (fair value,

engl.) a mijlocului de plată primit sau de primit. De regulă, mijlocul de plată ia forma numerarului sau echivalentelor de numerar, iar veniturile reprezintă contravaloarea acestora.

Veniturile curente includ doar sumele brute primite sau de primit în numele propriu al întreprinderii. Sumele colectate în numele terţilor, cum sunt TVA, taxele pentru bunuri şi servicii etc., nu sunt venituri.

Exemplu: O agenţie de turism vinde, în numerar, bilete de avion în sumă de 1.000.000 lei. În schimbul prestaţiei sale, agenţia primeşte un comision de 15% din valoarea vânzării, din partea furnizorului de servicii de transport.

5311 „Casa în lei” = % 1.000.000 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii

prestate” 150.000

401 „Furnizori” 850.000 În cazul vânzării pe credit comercial (cu plata amânată), venitul trebuie

decupat în două componente: unul care corespunde venitului din exploatare (din vânzări de bunuri sau servicii) şi altul aferent unui venit financiar din dobânzi, care corespunde remunerării creditului acordat. Suma venitului financiar dintr-o vânzare pe credit poate fi determinată utilizând una din posibilităţile:

a) prin diferenţă cu preţul plătit pentru plata imediată (de regulă, pentru plata imediată, se acordă o reducere financiară sub forma scontului de decontare);

b) prin actualizarea încasărilor viitoare la o rată a dobânzii aferentă unui activ financiar cu risc echivalent cu cel al cumpărătorului.

Exemplu: La 1.02.N se vând mărfuri în sumă de 100.000 lei, cu plata la 30 de zile de la data vânzării. Dacă plata s-ar face pe loc, furnizorul acordă un scont de decontare de 10%.

Trebuie să remarcăm că tratamentul contabil prescris de norma IAS 18 pentru vânzările pe credit este bazat pe doctrina anglo-saxonă, care vine în divergenţă cu practicile continental-europeane. În ţările continental-europeane, veniturile din vânzările pe credit sunt contabilizate la valoarea exigibilă la scadenţă, iar scontul acordat pentru plata pe loc este o cheltuială financiară pentru vânzător. De aceea, prezentăm instrumentarea comparativă a acestui exemplu:

Contabilizarea vânzării cu plata pe loc, conform tratamentului contabil prescris de norma IAS 18:

5121 „Conturi la bănci în lei” = 707 „Venituri din vânzări de mărfuri” 90.000 Vânzarea pe credit (cu plata amânată) se contabilizează conform normei IAS

18 astfel: 4111 „Clienţi” = % 100.000 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 90.000 766 „Venituri din dobânzi” 10.000

Exemplu: O întreprindere vinde la 1.01.N mărfuri în sumă de 10.000.000 lei, cu următoarele condiţii de plată: 50% din valoarea vânzării se încasează la data livrării, 30% la 31.12.N iar 20% la 31.12.N+1. Managerul firmei furnizoare estimează că, în

Page 295: Sinteza economie

292

lipsa vânzării pe credit comercial, clientul ar avea acces la un credit echivalent pe piaţa financiară la o rată de 8%.

Valoarea actuală a încasărilor aferente acestei operaţii este:

455.492.9)08,01(

000.000.208,01000.000.3000.000.5 2 =

++

++

Diferenţa de 507.545 lei dintre valoarea facturată de 10.000.000 lei şi valoarea actualizată a încasărilor viitoare de 9.492.455 lei reprezintă venituri din dobânzi, aferente vânzării pe credit, care se vor contabiliza pe măsura trecerii timpului (exigibilităţii).

Deci, la data vânzării (1.01.N), se va contabiliza valoarea actualizată a încasărilor viitoare aferente vânzării pe credit:

4111 „Clienţi” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 9.492.455 O astfel de soluţie este coerentă şi cu prevederile IAS 39 „Instrumente

financiare: recunoaştere şi evaluare” (par. 66-67), conform cărora evaluarea iniţială a creanţelor create de întreprindere se face la valoarea justă a contraprestaţiei, care, în cazul în care nu există un preţ de piaţă, se determină prin actualizarea încasărilor viitoare, utilizând rata de dobândă efectivă. Prin rata de dobândă efectivă se înţelege rata dobânzii preponderentă pe piaţă pentru un instrument similar (respectiv asemănător/similar în ceea ce priveşte moneda, termenul, tipul ratei dobânzii şi alţi factori) al unui emitent cu credibilitate similară.

Concomitent, se va contabiliza încasarea primei plăţi aferente vânzării: 5121 „Conturi la bănci în lei” = 4111 „Clienţi” 5.000.000

La 31.12.N se contabilizează încasarea celei de-a doua tranşe de 3.000.000 lei, care include şi dobânda aferentă vânzării pe credit pentru exerciţiul N, calculată la soldul creditului restant:

Dobânda = (9.492.455 – 5.000.000) x 8 % = 359.396 lei: 5121 „Conturi la bănci în lei” = % 3.000.000 4111 „Clienţi” 2.640.604 766 „Venituri din dobânzi” 359.396

Remarcăm faptul că dacă încasarea celei de-a doua tranşe nu s-ar fi produs, se contabilizează numai un venit de încasat:

5187 „Dobânzi de încasat”11 = 766 „Venituri din dobânzi” 359.396 La 31.12.N+1 se contabilizază încasarea celei de-a treia tranşe, care include

şi dobânda aferentă vânzării pe credit pentru exerciţiul N+1, calculată la soldul creditului restant:

Dobânda = (9.492.455 – 5.000.000 – 2.640.604) x 8 % = 148.149 lei: 5121 „Conturi la bănci în lei” = % 2.000.000

4111 „Clienţi” 1.851.851 766 „Venituri din dobânzi” 148.149

Vânzările de bunuri Vânzările de bunuri (mărfuri şi produse) sunt contabilizate în momentul când

sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea oricărui venit şi, în plus, sunt satisfăcute următoarele condiţii:

11 Contul „Dobânzi de încasat” este un cont prezentat în activul bilanţului, care corespunde în terminologia anglo-saxonă cu un accrued revenue, adică un venit contabilizat conform contabilităţii de angajamente, dar care nu a fost încasat.

Page 296: Sinteza economie

293

− întreprinderea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative aferente proprietăţii bunului;

− întreprinderea nu mai păstrează controlul efectiv asupra bunurilor vândute şi nici nu mai participă la gestiunea lor;

− costul tranzacţiei poate fi evaluat în mod fiabil. De regulă, transferul riscurilor şi avantajelor aferente proprietăţii coincide cu

transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cumpărătorului. Totuşi, acest transfer poate fi amânat atunci când:

− vânzătorul are o obligaţie datorită unei execuţii nesatifăcătoare, neacoperite prin prevederile clauzelor de garanţie;

− obţinerea veniturilor din vânzarea unui bun este condiţionată de primirea veniturilor de către cumpărător din vânzarea bunurilor de către acesta din urmă;

− bunurile sunt livrate dar trebuie instalate, aceasta reprezentând o parte importantă a contractului şi nerealizată încă de către vânzător;

− cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile cumpărate dintr-un motiv specificat în contract, vânzătorul fiind în stare de incertitudine în ce priveşte restituirea bunului.

Dacă vânzătorul păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, tranzacţia este contabilizată ca un venit. O astfel de operaţie este vânzarea en-detail cu clauză de rambursare a banilor, atunci când clientul nu este satisfăcut. În acest caz, vânzătorul poate estima suficient de sigur veniturile viitoare şi poate evalua posibilitatea retururilor de mărfuri pe baza experienţei anterioare.

Exemplu: O întreprindere vinde mărfuri prin corespondenţă, cu clauza „clientul nemulţumit primeşte preţul înapoi”. În cursul exerciţiului N, asemenea vânzări sunt de 200.000 lei, iar statisticile arată că retururile reprezintă 5% din vânzări.

Dacă marja brută este de 20% din preţul de vânzare, întreprinderea trebuie să constituie la finele exerciţiului N un provizion aferent retururilor previzibile de: 200.000 lei x 20% x 5% = 2.000 lei. Acest provizion va fi integrat în rezultat pe măsura efectuării retururilor.

Conform principiului conectării cheltuielilor la venituri (matching principle, engl.), veniturile şi cheltuielile aferente aceleiaşi operaţii sau eveniment trebuie contabilizate simultan. Atunci când cheltuielile nu pot fi evaluate în mod fiabil, veniturile corespunzătoare nu pot fi contabilizate, iar sumele încasate în astfel de cazuri sunt contabilizate ca datorii.

Dacă preţul de vânzare al unui bun include prestaţii de servicii ulterioare vânzării (cum ar fi verificare tehnică, întreţinere etc.), venitul aferent acestor prestaţii trebuie contabilizat pe măsura prestării serviciilor.

Exemplu: La 1.01.N o întreprindere specializată în vânzări de autoturisme a vândut un automobil nou pentru un preţ de 50.000 lei, cu plata pe loc. Preţul include şi revizia şi întreţinerea curentă a automobilului pe o perioadă de doi ani de la data vânzării. Costul întreţinerii de către vânzător este estimat la 1.000 lei pe an, iar marja obişnuită pentru acest tip de operaţii este de 20%.

La data vânzării bunului (1.01.N) se va înregistra a venitului în avans aferent serviciilor de prestat de 2.400 [(1.000 + 20% x 1.000) x 2 ani]:

4111 „Clienţi” = % 50.000 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 47.600 472 „Venituri înregistrate în avans” 2.400

Page 297: Sinteza economie

294

În ce priveşte venitul aferent prestărilor de servicii, acesta va fi eşalonat pe durata contractului. Astfel, la 31.12.N şi 31.12.N+1 se va contabiliza:

472 „Venituri înregistrate în avans”

= 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”

1.200

Veniturile din prestarea de servicii Venitul din prestarea de servicii se contabilizează dacă rezultatul unei asemenea

tranzacţii poate fi evaluat în mod fiabil. Rezultatul unei operaţii de prestări de servicii este estimat ca fiind fiabil dacă sunt îndeplinite cele două condiţii pentru recunoaşterea veniturilor şi în plus: a) poate fi estimat în mod fiabil stadiul execuţiei contractului (lucrării) la data întocmirii bilanţului; b) suma cheltuielilor suportate şi care vor trebui suportate pentru terminarea operaţiei pot fi estimate în mod fiabil.

În cazul prestării de servicii veniturile sunt recunoscute pe măsura execuţiei contractului, procedeu denumit metoda procentului de execuţie.

Stadiul de execuţie al unei lucrări poate fi estimat prin mai multe metode, cum ar fi:

a) analiza lucrărilor executate; b) serviciile executate până la data bilanţului, exprimate ca procent din

serviciile totale ce trebuie executate; c) proporţia costurilor angajate până la data bilanţului din costurile totale estimate

ale contractului. Conform normei IAS 18, plăţile progresive şi avansurile de la clienţi, de

regulă, nu reflectă valoarea serviciilor prestate. Exemplu: O societate comercială de servicii contabile efectuează, începând

cu 1.10.N, o lucrare de audit financiar pentru un client cu un deviz stabilit la 75.000 lei şi costuri totale estimate la 60.000 lei. Lucrarea este estimată să se finalizeze la 31.03.N+1. La închiderea exerciţiului N pentru realizarea lucrării s-au angajat cheltuieli de 21.000 lei şi se estimează că lucrările sunt realizate pentru 50% din total. La începerea lucrărilor, clientul plăteşte un avans 20.000 lei, restul fiind decontat la finele lucrării.

Încasarea avansului de la client la 1.10.N se contabilizează ca o datorie: 5121 „Conturi la bănci în lei” = 419 „Clienţi-creditori” 20.000

La închiderea exerciţiul N, estimarea veniturilor se poate face: a) în funcţie de cantitatea lucrărilor executate: venituri 75.000 lei x 50% =

37.500 lei; b) în funcţie de cheltuielile angajate din totalul cheltuielilor estimate aferente

lucrării: gradul de execuţie al lucrării = 21.000 lei/60.000 lei = 35%. Pentru exerciţiul N, veniturile vor fi de 75.000 lei x 35% = 26.250.

Contabilizarea veniturilor aferente exerciţiului N, folosind evaluarea procentului de execuţie al contractului în funcţie de cheltuielile angajate din totalul cheltuielilor estimate, va fi: 4111 „Clienţi” = 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate” 26.250

Managerul societăţii alege metoda de determinare a procentului de execuţie a contractului care permite evaluarea cea mai fiabilă a serviciilor prestate. Observăm că dacă s-ar aplica estimarea veniturilor în funcţie de cantitatea lucrărilor executate, între-prinderea ar obţine un rezultat de: 37.500 – 21.000 = 16.500 lei. Însă, în cazul evaluă-rii procentului de avansare a lucrării ca raport între costurile suportate şi costurile totale estimate aferente lucrării, se va obţine un rezultat de: 26.250 – 21.000 = 5.250 lei.

Page 298: Sinteza economie

295

Norma contabilă IAS 18 precizează că, atunci când rezultatul unei tranzacţii din prestarea de servicii nu poate fi evaluat în mod fiabil, venitul trebuie contabilizat doar la valoarea cheltuielilor aferente care sunt recuperabile.

Exemplu: Avem în vedere datele din exemplu precedent dar presupunem că rezultatul operaţiei nu poate fi estimat în mod fiabil. În acest caz, societatea va contabiliza la închiderea exerciţiului N un venit egal cu cheltuielile angajate, plecând de la premisa că acestea vor fi recuperate:

4111 „Clienţi” = 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate” 21.000 Dacă nu se poate estima fiabil valoarea costurilor recuperabile, nu se

contabilizează nici un venit, întreprinderea suportând o pierdere. Venituri din dobânzi, redevenţe şi dividende

Cedarea folosinţei activelor întreprinderii către terţi generează venituri sub formă de dobânzi, redevenţe şi dividende. Contabilizarea acestor venituri se face astfel:

− dobânzile trebuie recunoscute periodic, în funcţie de timpul scurs şi a randamentului efectiv al activului;

− redevenţele sunt contabilizate pe măsura obţinerii lor, pe baza contabilităţii de angajamente, conform realităţii economice a contractului;

− dividendele sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a primi dividendul.

Conform normei IAS 18, veniturile din dobânzi includ suma amortizării oricărui discount, primă sau altă diferenţă dintre valoarea contabilă iniţială a titlului de valoare şi valoarea sa la scadenţă.

Exemplu: La 01.01.N se achiziţionează 100 de obligaţiuni la un preţ de piaţă de 110.000 lei/obligaţiune. Valoarea nominală a obligaţiunilor este de 100.000 lei/obligaţiune, iar dobânda anuală de 10% este plătibilă la finele fiecărui exerciţiu financiar. Obligaţiunile vor fi răscumpărate peste 4 ani la un preţ de 105.000 lei/obligaţiune.

Titlurile sunt clasificate, conform normei IAS 39, ca active financiare deţinute până la scadenţă.

Conform normei IAS 18 (par. 30 a şi 31), dobânzile trebuie recunoscute periodic pe baza randamentului efectiv al activului. Acesta este definit ca fiind rata dobânzii necesară pentru actualizarea fluxulurilor viitoare de numerar aşteptate a fi obţinute pe durata de viaţă a activului pentru a egala valoarea contabilă iniţială a activului.

Prin urmare, veniturile din dobânzi nu vor fi recunoscute la valoarea dobânzii nominale, ci la valoarea dobânzii efective, adică dobânda care exprimă randamentul financiar real al activului. Rata dobânzii efective se calculează prin egalarea valorii contabile iniţiale a activului cu fluxurile de trezorerie viitoare actualizate la această rată:

4

4

1 )1(000.500.10

)1(000.000.1000.000.11

iitt +

++

= ∑=

unde: i = rata dobânzii efective; t = numărul de ani. Din calcule rezultă i = 8,08342 %. La 01.01.N se va înregistra achiziţia

obligaţiunilor, la preţ de cumpărare: 506 „Obligaţiuni” = 5121 „Conturi la bănci în lei” 11.000.000

Page 299: Sinteza economie

296

Această soluţie este congruentă şi cu prevederile normei IAS 39 (par. 66) conform cărora un activ financiar este recunoscut iniţial la costul său, ceea ce înseamnă valoarea justă a contraprestaţiei oferite, în cazul nostru acesta fiind de 11.000.000 lei.

Tabloul privind rambursarea împrumutului obligatar acordat se prezintă astfel:

Data Cost amortizat la

începutul serviciului financiar

Încasare

Dobânda

Cost amortizat la sfârşitul serviciului

financiar (1) (2) (3) (4) =(2) x 8,08342 % (5) = (2) - [(3) - (4)]

N 11.000.000 1.000.000 889.176 10.889.176 N+1 10.889.176 1.000.000 880.218 10.769.394 N+2 10.769.394 1.000.000 870.535 10.639.929 N+3 10.639.929 11.500.000 860.071 0

La 31.12.N se va înregistra încasarea dobânzii nominale de 1.000.000 lei (10.000.000 x 10%), din care doar 889.176 lei (11.000.000 x 8,08342%) reprezintă dobânda efectivă care arată randamentul real al activului financiar. Diferenţa de 110.824 lei (1.000.000 – 889.176) va fi considerată rambursare de capital, astfel încât activul financiar va fi evaluat la costul său amortizat, aşa cum prescrie IAS 39 pentru activele financiare deţinute până la scadenţă:

5121 „Conturi la bănci în lei” = % 1.000.000 766 „Venituri din dobânzi” 889.176 506 „Obligaţiuni” 110.824

Această înregistrare se repetă la finele fiecărui exerciţiu financiar, pe durata rămasă a împrumutului obligatar acordat, cu valorile din tabloul de amortizare prezentat mai sus.

IAS 18 prescrie ca dobânda aferentă perioadei înainte de achiziţia unei investiţii purtătoare de dobândă, cât şi dividendele prelevate ca venit înainte de achiziţia titlurilor să nu se contabilizeze ca venituri ci ca o rambursare parţială a plasamentului, prin diminuarea costului de achiziţie a titlurilor.

Exemplu: La 30.05.N se încasează dividendul cuvenit exerciţiului N-1 pentru acţiunile deţinute ca participaţie la capitalul emitentului începând cu 1.08.N-1., în sumă de 1.200.000 lei.

Suma încasată la 30.05.N se va descompune în două părţi: una corespunzătoare perioadei de deţinere a titlurilor (de la 1.08.N-1 la 31.12.N-1) care a generat venitul din dividende (1.200.000/12 luni x 5 luni = 500.000 lei) şi alta aferentă perioadei de nedeţinere a titlurilor (de la 1.01.N-1 la 30.07.N-1), care va reprezenta o diminuare a costului de achiziţie a plasamentului (1.200.000/12 luni x 7 luni = 700.000 lei):

5121 „Conturi la bănci în lei” = % 1.200.000 761 „Venituri din imobilizări

financiare” 500.000

263 „Imobilizări financiare sub formă de interese de participare”

700.000

Page 300: Sinteza economie

297

Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca avantajele economice asociate tranzacţiei să intre în societate. Dacă apare o incertitudine legată de încasarea unei sume recunoscută ca venituri, suma care nu mai poate fi încasată sau suma care pare irecuperabilă va fi contabilizată, mai curând, ca o cheltuială decât ca o ajustare a sumei veniturilor recunoscute iniţial.

Exemplu: La închiderea exerciţiului N, se constată că o creanţă-clienţi în sumă de 1.000.000 lei este definitiv pierdută ca urmare a declarării clientului în stare de faliment.

654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” = 4111 „Clienţi” 1.000.000

ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE

1. În ce constă dificultatea definirii contabilităţii ca ştiinţă economică? 2. Care este scopul teoriei normative a contabilităţii? 3. Prin ce este reprezentată valoarea justă a activelor? 4. În ce constă obiectivul contabilităţii firmelor americane? 5. Care este obiectivul teoriei pozitive a contabilităţii? 6. Cum sunt definite veniturile în norma contabilă IAS 18 „Veniturile

activităţilor ordinare” ? 7. În ce constă rolul social al contabilităţii? 8. Cum este calculată valoarea justă a unui active conform definiţiei dată de

normele IAS/IFRS emise de IASB? 9. În ce constă conformitatea situaţiilor financiare publicate de o

întreprindere cu standardele contabile IAS/IFRS emise de IASB? 10. Cu ce este egală valoarea recuperabilă a unei imobilizări corporale,

conform IAS 36 „Deprecierea activelor” ? 11. Care este relaţia dintre contabilitatea şi fiscalitatea firmelor în ţările

continental-europene? 12. Justificaţi de ce contabilitatea este o ştiinţă de gestiune.

TESTE GRILĂ (Modele)

Notă: Teste grilă asemănătoare se vor da la examen. Teste de tipul – alegere multiplă (Multiple choice): 1. Deoarece informaţiile contabile sunt destinate fundamentării deciziilor la nive-

lul organizaţiilor, contabilitatea este considerată astăzi o ştiinţă socială din domeniul: a) ştiinţelor de gestiune; b) ştiinţelor umane; c) managementului. 2. La 01.06.N se încep lucrări de modernizare a unui echipament industrial având

ca scop creşterea capacităţii de producţie a bunului. Lucrările sunt efectuate de un terţ pentru suma de 20.000 lei, TVA 19% şi finalizate la 1.10.N. La data recepţiei, lucrarea se contabilizează la beneficiar, conform IAS 16 „Imobilizări corporale”, astfel:

a) % = 404 23.800 2131 20.000 4426 3.800

Page 301: Sinteza economie

298

b) % = 404 23.800

628 20.000 4426 3.800

c) % = 404 23.800 611 20.000 4426 3.800

3. La data de 1.03.N se vând mărfuri în sumă de 200.000 lei cu plata,

conform contractului, la 30 de zile de la data vânzării. Cumpărătorul acceptă plata pe loc în schimbul unui scont de decontare de 5%. Conform normei contabile IAS 18 ”Veniturile activităţilor ordinare”, vânzătorul va contabiliza la data vânzării:

a) 4111 = 707 200.000b) 4111 = 707 190.000 c) 4111 = % 200.000

707 190.000 766 10.000

4. La închiderea exerciţiului N o întreprindere reevaluează un teren cu o

valoare iniţială de 14.000 lei şi o valoare de piaţă de 20.000 lei. Reevaluarea terenului se va contabiliza, conform IAS 16 „Imobilizări corporale”:

a) 2111 = 1058 6.000b) 2111 = 1175 6.000c) 2111 = 1043 6.000 5. La 01.03.N se încep lucrări de modernizare la un utilaj industrial, având ca

scop creşterea calităţii produselor fabricate cu acest mijloc fix. Lucrările sunt efectuate de un terţ pentru suma de 10.000 lei, TVA19 % şi finalizate la 1.11.N. La data recepţiei, lucrarea se contabilizează la beneficiar, conform IAS 16 „Imobilizări corporale”, astfel:

a) % = 404 11.900 2131 10.000 4426 1.900

b) % = 404 11.900 628 10.000 4426 1.900

c) % = 404 11.900 611 10.000 4426 1.900

6. Fiabilitatea informaţiei contabile este dată, conform cadrului contabil

conceptual emis de IASB, de: a) o reprezentare fidelă şi neutră a realităţii; b) o reprezentare fidelă, verificabilă şi neutră a realităţii; c) o reprezentare fidelă a realităţii. 7. La darea în folosinţă (intrarea în gestiune) a unei instalaţii industriale se

estimează că la finele duratei de viaţă a bunului vor fi necesare cheltuieli cu

Page 302: Sinteza economie

299

dezafectarea şi refacerea amplasamentului estimate la 5.000 lei care se contabilizează, conform normei IAS 16 „Imobilizări corporale”, astfel:

a) 6812 = 1513 5.000; b) 2131 = 1513 5.000 X; c) nu se face nici o înregistrare contabilă, deoarece este vorba de o cheltuială

probabilă. 8. La închiderea exerciţiului N se procedează la reevaluarea unui automobil

care are o valoare iniţială de 10.000 lei şi amortizare cumulată de 7.000 lei. Valoarea de piaţă (actuală) a bunului este de 6.000 lei. Rezultatul reevaluării se va contabiliza, conform IAS 16 „Imobilizări corporale” astfel:

a) 2813 = 2133 7.000 şi 2133 = 1158 3.000; b) 2813 = 2133 7.000 şi 2133 = 1158 6.000; c) 2133 = 1158 6.000. 9. O întreprindere vinde mărfuri în sumă de 100.000 lei la data de 1.09.N cu plata

la 30 de zile de la data vânzării. Cumpărătorul acceptă plata pe loc în schimbul unui scont de decontare de 5%. Conform normei contabile IAS 18 „Veniturile activităţilor ordinare”, vânzătorul va înregistra la data vânzării:

a) 4111 = 707 100.000; b) 4111 = 707 105.000; a) 4111 = 707 95.000. 10. O întreprindere de servicii de consultanţă contabilă efectuează o prestaţie

către un client în următoarele condiţii: durata contractului: 1.07.N – 31.01.N+1; valoarea devizului: 10.000 lei; costul total estimat este de 8.000 lei. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N, conform normei contabile IAS 18 „Veniturile activităţilor ordinare”, ştiind că pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de 4.000 lei?

a) 4.000; b) 8.000; c) 5.000. Test de tipul – Adevărat/Fals (True/False): 11. Normele contabile româneşti prevăd ca plusul sau minusul rezultat din

reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitatate cu IAS 16, să fie înregistrat în debitul sau creditul contului „ Rezerve din reevaluare”, după caz.

Test de tipul – completare (Completion): 12. La data procurării lor, imobilizărilor corporale sunt evaluate la costul

__________, respectiv costul de__________, pentru bunurile din cumpărări sau costul de____________, pentru cele din producţie proprie.

Test de tipul – răspuns numeric (Numeric Answer): 13. O întreprindere cumpără un automobil la un cost de achiziţie de 50.000 lei,

amortizabil pe o durată de 4 ani în regim linear, începând cu 1.01.N. La data punerii în funcţiune a bunului, managerii firmei estimează că acesta ar putea fi vândut după

Page 303: Sinteza economie

300

amortizarea sa completă la un preţ net de 5.000 lei. Care este amortizarea anuală a mijlocului fix, calculată conform IAS 16 „Imobilizări corporale”?

Test de tipul – răspuns scurt (Short Answer): 14. Care este noţiunea profesiei contabile care a elaborat, în anii 1970-1980,

primul cadru contabil conceptual. Răspunsuri la testele grilă (modele): 1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b; 7. b; 8. a; 9. c; 10. c; 11. Adevărat (True) ; 12

iniţial, achiziţie, producţie; 13.11.250; 14. americană.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, ediţia a II-a, vol. I-III, Editura Economică, Bucureşti, 1999-2000.

2. Ionaşcu, I., Instrumentarea contabilă a tranzacţiilor privind terenurile şi mijloacele fixe conform normei contabile IAS 16 „Imobilizări corporale”, în „Gestiunea şi contabilitatea firmei”, nr. 4/2004.

3. Ionaşcu, I., Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane. Studii privind paradigmele şi practicile contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

4. Ionaşcu, I., Convergenţe economice în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

* * * Reglementări contabile armonizate cu Directiva a lV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001, în „Monitorul Oficial” nr. 85/20.02.2001.

*** Standardele Internaţionale de Contabilitate, IASC (traducere), Editura Economică, Bucureşti, 2001.

*** www.iasb.org. *** www.fasb.org.

Page 304: Sinteza economie

301

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

Prof. univ. dr. Marin DUMITRU OBIECTIVE Cursul îşi propune să-i determine pe studenţi să înţeleagă mecanismul

finanţării întreprinderii şi să aprofundeze gândirea managerului financiar cu o puternică ancorare în practica românească.

Caracterul interdisciplinar al cursului îl pune în legătură cu cele de statistică, matematică, informatică, analiză economică etc.

Printre funcţiile caracteristice acestui curs enumerăm: • formativă – asigură îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate; • de cunoaştere – contribuie la înţelegerea mecanismelor financiare; • practică deosebită – oferă instrumentarul ştiinţific necesar rezolvării unor

probleme practice. CONCEPTE-CHEIE: finanţe; gestiune financiară; relaţii financiare;

fenomen financiar; active financiare; situaţie netă; exigibilitate; lichiditate; fond de rulment; surse durabile; nevoi stabile; nevoi temporare; resurse temporare; venituri încasabile; solduri intermediare de gestiune; rentabilitate financiară; previziune financiară; bugetele întreprinderii; bugetul de trezorerie; active circulante; deficit de trezorerie; credit de scont; cash-flow; dobândă compusă; investiţie; împrumut obligatar; drept de subscriere.

1. OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL GESTIUNII FINANCIARE

Obiectul finanţelor şi gestiunii financiare

Finanţele constituie un ansamblu de relaţii economice exprimate în formă bănească, de instrumente, tehnici şi reglementări juridice prin intermediul cărora se constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti ale societăţii (stat, agenţi economici, populaţie etc.).

Finanţele întreprinderii reprezintă veriga primară, de bază a sistemului financiar şi de credit, întrucât crearea produsului intern brut şi net are loc în cadrul întreprinderilor, iar repartizarea acestora reprezintă geneza relaţiilor financiare din economie. De mărimea acestor finanţe depinde în cea mai mare măsură consistenţa celorlalte subsisteme financiare.

Obiectul de studiu al finanţelor întreprinderii îl constituie problemele referitoare la esenţa, conducerea, organizarea, planificarea şi desfăşurarea relaţiilor financiare ale întreprinderilor.

Page 305: Sinteza economie

302

Obiectul gestiunii financiare poate fi definit pornind de la componentele sistemului financiar, şi anume prin: asigurarea coordonării instrumentelor sau activelor financiare, folosirea variabilelor şi a actelor juridice, respectiv normele metodologice în vederea realizării relaţiilor cu partenerii financiari întâlniţi pe pieţele financiare.

Conţinutul gestiunii financiare

Este în strânsă dependenţă cu sistemul financiar global, dar este determinat şi de însăşi dezvoltarea întreprinderii. În diferitele stadii ale dezvoltării afacerii (faza demarării afacerii, faza dezvoltării, faza atingerii parametrilor funcţionali, faza de declin), întreprinderea se confruntă cu nevoi de finanţare specifice care, în acelaşi timp, pot genera resurse dar şi cu o multitudine de situaţii care au evoluţii pozitive sau negative.

Când facem analiza conţinutului finanţelor avem în vedere şi modalităţile de manifestare a acestora. Sub acest aspect, analizăm finanţele din punct de vedere al practicii, al politicii şi, ca teorie. Practica financiară scoate în evidenţă faptul că finanţele stau la baza acţiunii întreprinderii pentru atingerea unui obiectiv bine precizat; astfel aceasta, împreună cu celelalte două modalităţi de manifestare a finanţelor, contribuie la maximizarea valorii întreprinderii, respectiv creşterea averii acţionarilor. Totalitatea mijloacelor şi instrumentelor de realizare a obiectivului fac obiectul gestiunii financiare.

Funcţia financiară a întreprinderii

Fenomenul financiar ia naştere ca urmare a relaţiilor pe care întreprinderea le are cu toţi agenţii economici şi financiari, cu statul şi alte organisme.

Pentru buna funcţionare a unei întreprinderi este necesară crearea mai multor fonduri, cum sunt: fondul pentru investiţii în active fixe, fondul de rulment, fondul de rezervă etc.; sursele de formare a acestor fonduri diferă de la caz la caz, astfel că pentru anumite activităţi se poate apela şi la împrumuturi. Principalele surse pentru crearea acestor fonduri sunt: aportul asociaţilor sau acţionarilor, autofinanţarea, creditarea şi finanţarea bugetară.

Resursele de care dispune întreprinderea, necesare formării fondurilor, se regăsesc sub denumirea generică de capital (fizic şi uman). Capitalul fizic include active: financiare şi reale. Activele financiare sunt necesare pentru procurarea activelor reale şi angajarea capitalului uman, în timp ce activele reale, utilizate de capitalul uman, produc bunuri şi servicii, din vânzarea cărora se procură active financiare.

Finanţarea activelor poate fi realizată de către agentul economic prin procurarea de capital de pe pieţele financiare, pe baza emiterii de titluri de valoare, cât şi pe baza combinării creditului pe termen scurt, a datoriei pe termen lung şi a acţiunilor; combinarea trebuie să fie cea mai bună pentru îndeplinirea obiectivelor întreprinderii.

Page 306: Sinteza economie

303

Tipul de decizie luat face parte din sfera responsabilităţii managerului, ea reprezentând esenţa funcţiunii financiare a întreprinderii, a cărei finalitate rezidă în asigurarea performanţelor economice şi de producţie ale firmei în condiţiile utilizării eficiente a factorilor de producţie.

Sarcinile gestiunii financiare

Luarea deciziilor în domeniul financiar presupune studiul obiectului gestiunii financiare pentru rezolvarea problemelor apărute în relaţiile dintre întreprindere şi mediul financiar. În urma studiului rezultă sarcinile fundamentale care revin finanţelor: maximizarea valorii întreprinderii, menţinerea nivelului performanţelor financiare şi stăpânirea riscurilor cu care se confruntă întreprinderea.

Sarcinile gestiunii financiare se materializează în: efectuarea analizei financiare (analiza echilibrului financiar, analiza rezultatelor întreprinderii, analiza fluxurilor financiare, diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului); luarea deciziilor financiare (decizii de investiţii, de finanţare, de repartizare a profitului, care fac obiectul gestiunii financiare pe termen lung; decizii de trezorerie, respectiv gestiunea trezoreriei şi gestiunea ciclului de exploatare, care fac obiectul gestiunii financiare pe termen scurt); controlul de gestiune.

Gestiunea financiară are menirea să îndeplinească cerinţele funcţiunii financiare. Scopul funcţiunii financiare este de a apăra şi consolida patrimoniul şi autonomia financiară a întreprinderii. Realizarea eficientă a acestei funcţiuni necesită o diviziune a muncii între diversele compartimente ale activităţii financiare.

Organizarea activităţii financiare

Activitatea financiară bine organizată trebuie să fie structurată în aşa fel încât să asigure, în principal, următoarele: informarea completă şi corectă a conducerii; observarea în timp util a tendinţelor noi în derularea fenomenelor şi pregătirea deciziilor previzionate a avea succes în viitor; condiţii optime pentru apărarea şi consolidarea patrimoniului şi independenţei întreprinderii.

Organizarea activităţii financiare porneşte de la sarcinile activităţii financiare, care sunt concretizate în domeniile previziunii şi execuţiei, analizei, controlului şi coordonării. Pornind de la aspectele majore ale activităţii financiare, putem aprecia că viabilitatea unei întreprinderi depinde, în cea mai mare măsură, de organizarea compartimentului financiar-contabil. În întreprinderi, activitatea financiară este organizată pe compartimente, astfel: compartimentul de previziune financiară, compartimentul decontări, compartimentul salarizare, compartimentul casierie, compartimentul preţuri şi tarife, compartimentul analize economico-financiare, compartimentul control financiar intern (CFI) şi control financiar preventiv (CFP).

Page 307: Sinteza economie

304

2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

La modul general, echilibrul evidenţiază ideea de armonie între diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce în domeniul financiar presupune armonizarea resurselor cu nevoile. Resursele şi utilizările reflectate în bilanţ sunt variate şi se pretează la diferite concepţii privind echilibrul. Noţiunea de echilibru va fi analizată funcţie de modalitatea de abordare a bilanţului: patrimonială şi funcţională.

Descrierea contabilă; situaţia netă

Bilanţul reprezintă imaginea statică, la un moment dat (de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar) a echilibrului financiar funcţional sau patrimonial al întreprinderii.

Pornind de la abordarea patrimonial-juridică a bilanţului, numeroşi analişti financiari utilizează conceptul de situaţie netă (SN). Acest indicator se calculează pe baza următoarei formule:

SITUAŢIA NETĂ = ACTIV – DATORII

Indicatorul situaţie netă este mai relevant decât cel de capitaluri proprii, exprimând valoarea activului realizabil la un moment dat (în situaţia netă nu se includ subvenţiile pentru investiţii şi provizioanele reglementate).

Analiza echilibrului pe baza bilanţului financiar (activul patrimonial este privit ca „nevoi”, iar pasivul ca „resurse”) operează cu noţiunile de lichiditate şi exigibilitate. Astfel, elementele de activ sunt structurate în funcţie de lichiditate (capacitatea unui activ de a se transforma în monedă, fără pierdere de valoare), iar elementele de pasiv, în funcţie de exigibilitate (proprietatea lor de a deveni scadente la un anumit termen). Astfel, în activ, se vor înscrie mai întâi elementele cele mai puţin lichide (imobilizările), numite nevoi permanente; apoi vor urma activele circulante, numite nevoi temporare. În ceea ce priveşte pasivul, mai întâi se vor înscrie capitalurile proprii, reinvestirile profiturilor anterioare şi apoi capitalurile din surse publice şi datoriile pe termen lung; toate acestea vor forma resursele permanente. Apoi vor urma datoriile cu o scadenţă mai mică de un an, traducând resursele temporare.

Concepţia funcţională defineşte întreprinderea ca o entitate economică şi financiară asigurând, în raport cu dezvoltarea sa, anumite funcţii, şi anume: funcţia de exploatare, funcţia de investire şi dezinvestire, precum şi funcţia de finanţare. Concepţia funcţională a bilanţului are meritul de oferi o imagine asupra modului de funcţionare economică a întreprinderii, punând în evidenţă stocurile şi resursele corespunzătoare fiecărui ciclu de funcţionare. Astfel, activul va cuprinde nevoi stabile, nevoi ciclice şi nevoi de trezorerie, iar pasivul va înregistra resursele durabile, resursele ciclice şi resursele de trezorerie.

Page 308: Sinteza economie

305

Fondul de rulment

Există două concepte fundamentale ale fondului de rulment: fond de rulment permanent şi fond de rulment propriu.

a. Analiza pe baza bilanţului financiar Fondul de rulment permanent, determinat pe baza bilanţului financiar,

constituie un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar, care se poate calcula prin două modalităţi:

1) sau 2) Indicatorul care relevă gradul de autonomie financiară este fondul de rulment

propriu, adică excedentul capitalurilor proprii în raport cu imobilizările nete: b. Analiza pe baza bilanţului funcţional Fondul de rulment funcţional sau fondul de rulment net global (FRNG) se

calculează prin două modalităţi:

1) sau 2) Nevoia de fond de rulment

a. Analiza pe baza bilanţului financiar Pornind de la un anumit echilibru, care trebuie să existe între nevoile

temporare şi resursele temporare,, bilanţul patrimonial pune în evidenţă un alt indicator de echilibru numit nevoia de fond de rulment (NFR):

FRF = CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE (fără amortizări şi provizioane) (în valoare netă)

FRF = CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE (inclusiv amortizări şi provizioane) (în valoare brută)

FRF = ACTIV CIRCULANT NET – DATORII MAI MICI DE UN AN + PASIVE DE TREZORERIE

FRP = CAPITALURI PROPRII – IMOBILIZĂRI NETE

FRNG = RESURSE DURABILE – NEVOI STABILE (Activ imobilizat brut)

FRNG = CAPITALURI PERMANENTE – ACTIV IMOBILIZAT NET (Resurse durabile–Amortizări) (Imobilizări nete)

FRNG = (NEVOI CICLICE + NEVOI DE TREZORERIE) –(RESURSE CICLICE + RESURSE DE TREZORERIE)

NFR = NEVOI TEMPORARE – RESURSE TEMPORARE (exclusiv disponibilităţile) (exclusiv credite bancare pe termen scurt)

Page 309: Sinteza economie

306

b. Analiza pe baza bilanţului funcţional Operaţiile de exploatare antrenează formarea nevoilor de finanţare dar, în

acelaşi timp, ele permit şi constituirea mijloacelor de finanţare. Din confrunt