+ All Categories
Transcript

decembrie 2019 I Politia Capitalei1

DIREC}IA GENERAL~ DE POLI}IE A MUNICIPIULUI BUCURE{TI

http://b.politiaromana.ro

POLI}IA CAPITALEIFebruarie2020Prima apari]ieîn Ianuarie1992anul XXVIIINr. 498

Descântece [iritualuri magice

Pentru \ndeplinireaunei dorin]e,

o femeie a pl`tit16.000 euro

Dependen]` de alcool [i droguri „alimentat`“ prin furturi

Ridesharing doar dac` [oferii au autoriza]ie \n acest sens

„Siguran]` [i \ncredere“

Actualitate

Adresa po[tal`: Calea Victoriei nr. 19Sector 3, Bucure[tiE-mail:[email protected]

COLEGIUL EDITORIAL:Bogdan BERECHETRadu GAVRI{Aurelian CIOC|RLANIonu] DRAGOMIR

REDAC}IA:Sorin ANGHEL - redactor

SECRETARIAT TEHNIC:Roxana MIH~ILESCUIndira Mihaela GHEORGHE

CORESPONDEN}I:Liliana LICIU, Dan LUPA{CU,Claudiu COSTEA, Marian ILIESCU,Lumini]a R~ILEANU, Gisela N~G~RA, Ion-CristianC~P~TARU, Gra]iela V~DUVA,Florin {INCA

R`spunderea pentru materialelepublicate revine autorilor.Reproducerea integral` sau par]ial` a mate rialelor,f`r` acordul pre a labil al redac]iei, este interzis`.

FEBRUARIE 2020anul XXVIII Nr. 498

SUMAR

Pag. 2

Arestat dup` ce a oferitbani cu cam`t`

Pag. 6

Bijuterii [i bani fura]i din sectorul 2 desp`rg`torii cu chei potrivite

Pag. 16-172019 – Sec]ia 19 - 19 tâlh`riiTo]i autorii au fost prin[i, eficacitate 100%

Pag. 7-8 Modific`ri importante ale unor acte normative din domeniul ordinii [i siguran]ei publice

Pag. 10 Ca \ntotdeauna, \n slujba cet`]eanului!

Actualitate

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei1

actu

alit

ate

n

petrecere de „cas` nou`” s-a\ncheiat cu scandal \ntr-un blocdin sectorul 4, dup` ce \ntredoi b`rba]i a ap`rut un conflict,care s-a l`sat cu v`rsare desânge. Duminic`, 16 februarie,\n jurul orei 10 seara, poli]i[tiiSec]iei 26 au primit un apel la112, \n care erau anun]a]i c`,\ntr-un bloc doi b`rba]i s-auluat la b`taie, iar unul dintre eia fost atacat cu un cu]it [i t`iatla mân`.Mai multe echipaje de ordinepublic` au mers la fa]a locului,unde au g`sit un b`rbat de 46ani, victima agresiunii, caresângera. |n scurt timp, a sosit [io ambulan]` SMURD, care i-aacordat primele \ngrijiri [i l-atransportat la Spitalul Clinic deUrgen]` „BagdasarArse ni”, pentruin ves t iga] i iam` nun]i te.Din primele veri-fic`ri, s-aconturatu r m ` -t o a r e apoveste:agre so rul,pe nume

l-a oprit pe holul blocu lui, undea \nceput iar b` taia. De da taaceasta, au fost des p`r ]i]i deun locatar din bloc.Atacatorul a ie [it din bloc, [i, cutoate c` se afla \ntr-o stareavansat` de ebrietate, s-a urcat\n ma [in` [i a plecat. Oameniile gii aveau s` \l g` seas c` \n lo-calitatea Pope[ti-Leordeni, un -de po li]i[tii l-au oprit \n trafic, afost \nc`tu[at [i predat colegi-lor de la Sec ]ia 26. |n ur ma tes -t` rii cu aparatul etilotest, a re- ie[it c` avea o alcoolemie de0.76mg/l în aerul expirat, faptpentru care a fost condus la

INML în vederea prelev`riide probe bilogice. Dup`

efectuarea mai multorveri fi c`ri, a re ie[it

c` acesta ares u s p e n d a t

dreptul dea con-

duce

auto-v e h i c u l e

din august 2019. S-a dispus efec-

tuarea în continuarea urm`ririi penale fa -

]` de M. Adrian, sub as-pectul s`vâr [irii în con-

curs a infrac]iunilor de lo-vire sau alte violen]e, con-

ducerea unui vehicul f`r` per-mis de conducere, [i conduce-rea unui vehicul sub influ en ]ab`uturilor alcoolice.

Un b`rbat s-a enervat din cauza unei post`ri negative pe Facebook [il-a atacat pe „vinovat” cu un cu]it

SorinANGHELredactor

M. Adrian, 44 ani, tocmai ce semutase cu chi rie [i, bucuros deas ta, [i-a su nat mai mul]i pri -eteni pentru a-i invita s` pe-treac` cu el.Au r`spuns prezent patru per-soane - victima, \mpreun` cuprietena [i un cuplu c` s` torit.Starea de bine a fost \n tre]inut`constant cu alcool din bel[ug,dar veselia nu a durat mult. Laun moment dat, chiria[ul s-aluat la har]` cu victima, pe mo -tiv c` a postat pe contul de Fa-cebook al surorii lui un me sajjignitor. Ame]it bine [i enervatla culme de fapta „re-probabil`” a amicului-invitat, atacatorul a s`ritcu pumnii pe b`r bat, carea ripostat, ace[tia fiind cu

greu des p`r ]i]i de ceilal]i.Totu[i, gândul r`u nu-i

d`dea pace ataca-torului, ca re, \n -

tr-un mo ment de ne-aten]ie al ce -

lor din jur, a luatun cu]it [i l-at`iat la mân` peamic. Apoi a \n -

cercat s` ple cedin aparta-ment. Vic-t i m a

O

gettyimages

Actualitate

Liliana LICIUcorespondent

L

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

n

2

Arestat dup` ce a oferit bani cu cam`t`uni, 3 februarie, poli]i[tii bucu -re[teni, sub supravegherea Par-chetului de pe lâng` Ju de c`toriaSectorului 2, au pus în aplicaretrei de mandate de perchezi]ie,într-un dosar privind s`vâr[ireainfrac]iunilor de cam`t` [i [antaj.Din datele [i probele adminis-trate de ofi]erii Serviciului de In-vestigare a Criminalit`]ii Econo-mice, a rezultat presupunerearezonabil` c` un b`rbat de 57ani este b`nuit de s` vâr [i rea in-frac]iunilor de cam`t` [i [antaj,prejudiciul total creat fiind de500.000 euro. Astfel, poli]i[tii audocumentat activitatea infrac ]io -nal` a acestuia, iar b`rbatul afost prins în flagrant, imediatdup` ce a încasat 800 euro, cu

Ce spune Codul Penal des-pre infrac]iunile de ca m` -t` [i [antaj

Art. 207 - {antajulConstrângerea unei per -soane s` dea, s` fac`, s`nu fac` sau s` sufere ce va,în scopul de a do bândi înmod injust un fo los nepa-trimonial, pentru sine oripentru altul, se pe dep se[ -te cu închisoarea de launu la 5 ani.Dac` faptele au fost co -mise în scopul de a do -bân di în mod injust unfo los patrimonial, pentrusine sau pentru altul, pe -deapsa este închisoareade la 2 la 7 ani.

Art. 351- Cam`taDarea de bani cu do bân -d`, ca îndeletnicire, de c` -tre o persoan` ne autori-zat`, se pedepse[te cu în chisoarea de la 6 luni la 5 ani.

titlu de do bând`, de la una din-tre persoanele v`t`mate. În ur -ma controlului corporal efectuatasupra b`rbatului [i a autoturis-mului acestuia, au fost g` sitemai multe sume în euro [i lei,ma [ina fiind ridicat` în vedereacontinu`rii cercet`rilor.Au fost puse în executare treimandate de perche zi]ie, fiindidentificate [i ridicate înscrisuri[i mai multe bunuri cu caracterprobator, dar [i bani – peste13.000 euro, 1700 dolari, lire [ilei, a c`ror provenien]` nu aputut fi justificat`. Cercet`rile sunt continuate subaspectul s`vâr[irii infrac]iunilorde cam`t` [i [antaj, cu b`rbatulîn stare de arest preventiv.

gett

yim

ages

Actualitate

SorinANGHELredactor

D

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei3

Poli]ia Capitalei[i Asocia]ia „Necuvinte“ au lansat \n Centrul Vechi o campanie de prevenireNume de cod „Angela”

irec]ia General` de Poli]ie aMu nicipiului Bucure[ti, în par-teneriat cu Asocia]ia „Necuvin -te“, a lansat luni, 24 februarie,campania de informare [i preve-nire a agresiunilor „Vorbe[ te cuAngela” – proiect pilot, imple-mentat în zona Centrului Vechial Capitalei.Campania „Ask for Angela” afost lansat` \ n 2016, \ n MareaBritanie, de Hayley Child, exper-t` \n probleme legate de con-sumul de alcool [i agresiuni se-xuale din cadrul Consiliului LocalLincolnshire. Ea a venit cu ideeade a crea un cod, prin care per-soanele aflate \ n pericol \ n clu-buri s` poat` cere ajutor \ ntr-unmod discret, apelâ nd chiar lapersonalul cluburilor. Proiectula \ nceput \n parteneriat cu Po -li]ia din Lincolnshire. | n nici treiani de la lansare, campania aajuns \ n peste 17 ]`ri, printrecare Australia, Spania sau Irlanda.

Ce \ nseamn` „| ntreab` de Angela”

„Angela” reprezint` un cod, ointerfa]` pentru sistemul de in-terven]ie al statului. Este u[orde re]inut [i prietenos. Nu atra -ge aten]ia [i ofer` o cale facil`de a ie[i dintr-un context dificil.| n parteneriat cu Direc]ia Gene-ral` de Poli]ie a MunicipiuluiBucure[ti, personalul barurilor

[i cluburilor din Centrul Vechiva fi instruit s` recunoasc` acestcod, drept o solicitare de ajutor[i s` izoleze persoana aflat` \ ndificultate, conducâ nd-o \ ntr-unloc sigur [i lini[tit al clubului,pentru a putea afla mai multedetalii despre situa]ia \ n care seafl`. |n func]ie de cele descrisede persoana care a folosit cu-vâ ntul de cod „Angela”, perso-nalul clubului va chema un ta -xi, familia/prietenii sau un echi - paj de poli]ie, asigurâ ndu-se,astfel, \ ntr-un mod discret, desi guran]a ei. Campania este dedicat` preve-nirii agresiunilor sexuale \ n clu-buri [i baruri. Majoritatea clu- bu rilor sunt izolate fonic, se afl`\ n subsolurile cl`dirilor, suntaglomerate, g`l`gioase [i \ntâm-pin` probleme cu semnalulcompaniilor de telefonie mo bi -l`. De cele mai multe ori, pen-

tru a putea efectua un apel la„112“, ar fi necesar s` ie[i dinclub. Nu \ ntotdeauna acest lu-cru este posibil. Acest demers preventiv vizeaz`protejarea tuturor persoanelorcare se pot afla \ ntr-o stare dedificultate, inclusiv a celor carenu ar putea efectua un apel la„112“ de team`, din lipsa sem-nalului mobil, stare de ebrie-tate [i/sau consum de droguri. „Vorbe[te cu Angela” nu elimi -n` interven]ia oferit` de liniana]ional` de urgen]` „112“, ciofe r` sprijin \ ntr-un mod discret,rapid, pâ n` la venirea unui echi-paj de poli]ie [i/sau ambulan-]`, dac` situa]ia impune acestlucru. Este o campanie personalizat`,special pentru situa]iile ap`rute\ n zonele de divertisment - clu-buri, baruri, unde consumul dealcool este foarte des \ ntâ lnit. n

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

LilianaLICIUcorespondent

L

Actualitate

4

Descântece [i ritualuri magicePentru \ndeplinirea unei dorin]e, o femeie a pl`tit 16.000 euro a sfâr[itul lunii ianuarie, po -li]i[tii Capitalei au pus în apli-care un mandat de perchezi]ie[i au re]inut dou` femei, b` -nuite de s`vâr[irea infrac]iuni-lor de [antaj [i în[el`ciune,du p` ce au luat bani de la o fe-meie, pentru a-i face vr`ji [idescântece.Pe 27 ianuarie, poli]i[tii Sec]iei5 au fost sesiza]i de o femeiecu privire la faptul c` dou` per-soane necunoscute, sub pre-textul c` vor face ca o dorin]`personal` a acesteia s` se în-deplineasc`, prin vr`ji [i des-cântece, în perioada noiembrie2019 – ianuarie 2020 i-au soli-citat, de mai multe ori bani, de-terminând-o s` le pl`teasc` înmai multe tran[e 16.000 euro.De asemenea, persoana v` t` -mat` a povestit c` pe 17 ianua-rie, s-a dus la o adres`, pentru aparticipa la un ritual organizat decele dou` femei, moment încare acestea i-au cerut 17.000euro, amenin]ând-o c` în cazul\n care nu primesc banii vorini]ia mai multe ritualuri ma-gice în urma c`rora, atât ea cât[i familia vor muri.

În urma cercet`rilor [i investi -ga]iilor efectuate, poli]i[tii le-auidentificat pe cele dou` femei,de 22 [i 45 ani, b`nuite de co-miterea faptei. De asemenea, afost pus în executare un man-dat de perchezi]ie, la un imobildin sectorul 1, unde au fostg`site cele dou` femei. Toto-dat`, au fost identificate maimulte obiecte ce ar fi putut fifolosite la „ritualuri oculte”, bi-juteriile persoanei v`t`mate,

pre cum [i 13.000 euro, 5000lei, aproximativ 500 grame debijuterii, a c`ror provenien]` nua putut fi justificat`.Cele dou` au fost conduse lapoli]ie pentru audieri, iar în ba -za probatoriului administratacestea au fost re]inute, cerce -t` rile fiind continuate sub su-pravegherea Parchetului de pelâng` Judec`toria Sectorului 1,sub aspectul s`vâr[irii infrac]iu-nilor de [antaj [i în[el`ciune. n

shutterstock

gett

yim

ages

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

Ac]iune

5

n

Controale \n trafic ale poli]iei rutiere S-a dat startul edi]iei 2020 al ac]iunilor preventive „Truck & Bus”n s`pt`mâna 10-16 februarie,au fost organizate activit`]i decontrol în trafic, la nivel na ]io -nal, sub egida Organiza]iilorPo li]iilor Rutiere din Europa(TISPOL). În acest context, lanivelul Brig`zii Rutiere din Bucu -re[ti, s-a desf`[urat ac]iunea„Truck&Bus”, în cadrul c`ruiapoli]i[tii au verificat urm` toa -rele autovehiculele destinatetransportului public de persoa -ne cu capacitatea de transportmai mare de 8+1 locuri [i celedestinate transportului de mar -f`, cu masa total` maxim` au-torizat` mai mare de 3,5 tone.Astfel, pe 11 februarie, poli]i[tiibucure[teni au aplicat 25 sanc -]iuni contraven]ionale (9 trans-port marf`, 10 transport per- soane, 4 transport persoane \nregim de taxi, 2 alte categoriide vehicule), în valoare depeste 28.000 lei.Cele mai grave dintre abaterileconstatate au fost apli-cate pen-

tru înc`lc`ri ale legisla]iei inci-dente domeniului transportuluirutier de marf`, cu vehiculeavând masa total` maxim` au-torizat` mai mare de 3,5 tone,precum [i pentru defec]iuniteh nice. Totodat`, au fost re ]i -nute 4 certificate de înmatricu-lare pentru defec]iuni tehnice[i un permis de conducere pen-tru conducerea pe drumurilepublice a unui autovehicul subinfluen]a b`uturilor alcoolice [ia fost dispus` o suspendare adreptului de utilizare pentruefectuarea activit`]ii de trans-port persoane \n regim de taxi,f`r` a de]ine autoriza]ie taxi.

F Pe bulevardul Iuliu Maniu afost depistat un b`rbat de 62ani, în timp ce se deplasa cu unauto ve hicul destinat trans por -tului de marf`, aflân du-se subinfluen]a b`uturilor alcoolice.Conduc` torul auto a fost testat

cu aparatul alcool test,ca re a indicat

o va loa rede 0,33mg/l al-

c o o l

pur \na e r u lexpirat,aces taf i i n d

amendat cu 1305 lei, iar cam`sur` comple men ta r`, s-asuspen dat exer ci ta rea dreptu-lui de a conduce pentru o pe-rioad` de 90 de zile.F Un [ofer \n vârst` de 48 ani,care efectua transport rutier demarf`, f`r` s` utilizeze cardultahograf pe timpul desf`[ur`riiactivit`]ii de transport, a fostsanc]ionat contraven]ional cuamend` \n valoare de 5000 lei.

F Pentru c` nu a respectat oraplec`rii \n curs` [i nu a avutasupra sa, la momentul con-trolului, documentele de trans-port \n formatul prev`zut deautoritatea emitent`, un [ofer,ce efectua transport public depersoane interjude]ean, a fostamendat cu 4000 lei.

Recomand`m conduc`torilorauto, care efectueaz` transportde persoane, respectiv trans-port rutier de marf`:F s` nu conduc` sub influen]ab`uturilor al coo li ce/sub stan ]e -lor psihoactive;F s` respecte timpii de odih -

n`, atunci când efectueaz`ac ti vit`]i de transport;

F s` de]in` documentelepre v`zute de legisla]ia inciden -t` domeniului transporturilor.

Acest tip de ac]iuni sunt orga-nizate în permanen]` de c`treBrigada Rutier`, în vederea re-ducerii riscului rutier [i im-punerii unui climat de ordinepublic` [i siguran]` rutier` pedrumurile publice din munici -piul Bucu re[ti.ac

]iun

e

|ClaudiuCOSTEAcorespondent

Cazuistic`

|MarianILIESCU corespondent

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei6

Bijuterii [i bani fura]i din sectorul 2 desp`rg`torii cu chei potriviten perioada octombrie 2019 -februarie 2020, poli]i[tii Servi-ciului Investiga]ii CriminaleSec tor 2 au documentat activi-tatea infrac]ional` a unei gru -p`ri cu preocup`ri pe linia s`- vâr[irii infrac]iunilor de furt dinlocuin]`. La sfâr[itul lunii octombrie2019, un cet`]ean vietnamez,care st`tea cu chirie \ntr-un blocdin sectorul 2, a f`cut plân gerela poli]ie c` i-a fost spart apar-tamentul [i i-au dis p`rut bani [ibijuterii în valoare de 13.000lei. În urma ac ti vi t` ]ilor a fostconturat` gruparea, stabilind c`membrii acesteia sunt activi pelinia s`vâr[irii de infrac]iuni defurt calificat, atât în Bucure[ti,cât [i în provincie. Din administrarea probatoriuluia rezultat faptul c` ace[tia auob]inut informa]ii despre faptulc` persoana v`t`mat` de]ine osum` important` de bani înlocuin]`. Dup` o planificare mi -nu]ioas`, cei în cauz` [i-au îm -p`r]it sarcinile, astfel c` în ziua

c i u l u ipen tru Ac -

]iuni Speci -ale Ilfov, au

fost pu se în ex-ecutare cinci manda te de per -che zi ]ie la domiciliile sus pec-]ilor, care aveau adresa în co-muna {tef`ne[ti, jud. Ilfov, oca-zie cu care au fost ridicate învederea cercet`rilor te le foanemobile, arme albe, dis pozitiveelec tro [oc, precum [i persoa-nele vi zate.Ca urmare a probatoriului ad-ministrat, membrii grup`rii aufost aresta]i.

în care bona familiei urma s`lipseasc` o perioad` mai maredin apartament, au procedatla supravegherea aces-teia, concomitentcu su pra ve -ghe rea per - s o a n e iv`t`matela locul dem u n c ` ,timp în ca -re al]i doimembrii aus` vâr [it in frac ]i u neade furt prin întrebuin]areaunei „chei potrivite”.Din datele de]inute din su pra -vegherea membrilor grup`rii arezultat c` unul dintre ei a ple-cat în str`in`tate cu inten]ia s` -vâr[irii de noi in frac ]iuni, ul- te rior pe numele s`u fiind emisun mandat european de ares-tare [i extr`dat pe 4 februa rie.Având în vedere acest aspect [ifaptul c` al]i doi membri in ten -]io nau s` ple ce în afara ]` rii, pe6 fe brua rie, cu spri ji nul Servi -

n

shutterstock

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

Legisla]ie

SorinANGHELredactor

L

7

Modific`ri importante ale unor acte normative din domeniul ordinii [i siguran]ei publicea articolul 31 alineatul (1), lite-rele a), b), f) [i k) se modific`[i vor avea urm`torul cuprins:„a) s` legitimeze [i s` stabileas-c` identitatea persoanelor, încondi]iile prezentei legi;(forma veche - „s` legitimeze [is` stabileasc` identitatea per- soanelor care încalc` dispozi-]iile legale ori sunt indicii c`acestea preg`tesc sau au comiso fapt` ilegal`).b) s` conduc` persoane la se-diul poli]iei, ca m`sur` admi-nistrativ`, în condi]iile pre zen-tei legi;(vechea form` - „s` conduc` lasediul poli]iei pe cei care, prinac]iunile lor, pericliteaz` via]apersoanelor, ordinea public`sau alte valori sociale, precum[i persoanele suspecte de s` -vâr[irea unor fapte ilegale, a c`-ror identitate nu a putut fi sta-bilit` în condi]iile legii; în cazu-rile nerespect`rii dispozi]iilordate de poli]ist, acesta este în-drept`]it s` foloseasc` for]a;verificarea situa]iei acestor ca-tegorii de persoane [i luaream`surilor legale, dup` caz, serealizeaz` în cel mult 24 deore, ca m`sur` administrati v`”).f) s` efectueze controlul corpo-ral al persoanei legitimate [i,dup` caz, al bagajelor sau vehi-culului utilizat de aceasta, încon di]iile prezentei legi;(forma veche - „s` efectueze,cu respectarea dispozi]iilor le-gale, controale ale persoanelor[i bagajelor, precum [i ale vehi -

ur m`rirea, prinderea, imobiliza-rea [i conducerea la unit`]ilede poli]ie a persoanelor careau comis fapte penale”).La articolul 31 alineatul (1),dup` litera I) se introduc [asenoi litere, literele m)—r), cu ur -m`torul cuprins:,,m) s` interzic`, temporar, ac-cesul sau prezen]a ori c`rei per-soane în perimetrul locului s`- vâr[irii unor infrac]iuni sau con-traven]ii, dac` prin aceasta ar fiafecta t` des f`[u ra rea nor mal`a activi t` ]ii orga nelor abi li ta te,le ga t` de pro ba rea faptelor;n) s` interzic`, tem porar, p` -trun derea într-un spa ]iu delimi-tat, marcat sau pe care l-a in - dicat, într-un imobil sau mijlocde transport, ori s` dis pu n`evacuarea temporar` din aces-tea a oric`rei persoa ne, dac`

cu lelor aflate în circula]ie, a -tunci când exist` indicii te mei-nice cu privire la s` vâr[ireaunor in frac ]iuni sau posibile ac -]iuni teroriste”).k) s` solicite, în condi]iile legii,sprijinul popu la]iei pentru ur -m` rirea, prinderea,imobilizarea [iconducerea la se - diul po li ]i ei a per-soanelor cefac obi ec-tul a ces teim ` s u r i ,p recum[i s` so - licite,

\n condi-]iile le gii,spriji nulp o p u -la]iei pen-tru asista rea la efec-t u a r e aunor actepro ce du -ra le;”.( f o r m aveche -„s` solici -te sprijinulcet`]enilor pen tru

continuare

Info|n ianuarie aintrat \n vi-goare Legeanr. 192/2019,care adu cemai multemodific`ri [icomplet`riale unor ac tenormativedin do meniulor dinii [i si -gu ran]ei pu-blice, res pec-tiv Legea nr.61/1991 [iLegea nr.218/2002.Continu`ms` v` pre-zent`m celemai impor-tantecomple t`ri [imodific`ri.De ase me -nea, vomar`ta [i for -me le anteri -oare mo difi- c`ri lor, aco lounde estecazul.

Legisla]ie

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei8

exis t` un pericol la adresavie ]ii, s` n` t`]ii sau integrit`]iicorporale, a sa ori a altei per -soane;o) s` avertizeze persoanele,prin orice mijloace de comuni-care, s` înceteze ac]iunile ile-gale;p) s` opreasc` for]at [i s` imo -bilizeze vehicule, inclusiv prinutilizarea mijloacelor din do-tare, în condi]iile legii;q) s` consulte speciali[ti oriexper]i, s` solicite [i, în con -di]iile legii, s` ob]in` obiecte,înscrisuri sau rela]ii oficiale dela autorit`]i ori institu]ii publice,precum [i s` solicite obiecte,înscrisuri sau rela]ii de la per-soane juridice de drept privatori de la persoane fizice;r) s` exercite orice alte drepturi[i s` îndeplineasc` orice alteîndatoriri prev`zute de lege”.La articolul 31, dup` alineatul(2), se introduce un nou ali-neat, alineatul (3), cu ur m` to -rul cuprins:„(3) În exercitarea atribu]iilorce îi revin, potrivit legii, po li ]is -tul este obligat s` aib` un com-portament civilizat, s` dea do- vad` de amabilitate [i solicitu-dine, respectiv s` adopte o ati-

(3) Solicitarea de a adopta opozi]ie inofensiv` trebuie s` fieadecvat` pericolului pe care îlpoate reprezenta persoana [is` nu dep`[easc` nevoile realepentru atingerea scopului inter-ven]iei. Se interzice solicitareaadopt`rii pozi]iei [ezut sau cul-cat în cazul femeilor cu semnevizibile de sarcin`, persoanelorcu semne vizibile ale unei diza-bilit`]i [i copiilor.(4) În în]elesul prezentei legi,prin atac armat se în]elege ata-cul s`vâr[it de o persoan` cu oarm` de foc sau cu obiecte,dis pozitive, substan]e sau ani-male ce pot pune în pericol via -]a, s`n`tatea ori integritateacorporal` a persoanelor.(5) Se prezum` inten]ia s` vâr -[i rii unei ac]iuni violente în-dreptate împotriva poli]istuluifapta persoanei de a se apropiade acesta dup` ce, în prealabil,a fost avertizat` prin cuvintele:„Poli]ia, stai! — Nu te apropia!“ori de a nu se conforma solici -t` rilor prev`zute la alin. (1), re-feritoare la renun]area tempo-rar` la mijloacele ce pot fi folo-site pentru un atac armat, saualin. (2).

tudine politicoas` [i ferm`. Po- li]istul trebuie s` dovedeasc`st`pânire de sine, capacitate decomunicare [i abilit`]i de ge-stionare a situa]iilor conflictu -ale.”Dup` articolul 32 se introductreisprezece noi articole, artico-lele 321 —3213, cu urm`torulcuprins:„Art. 321. — (1) Poli]istul esteîndrept`]it s` solicite persoaneicare face obiectul legitim`rii s`]in` mâinile la vedere [i, dup`caz, s` renun]e temporar lamij loacele ce pot fi folositepen tru un atac armat.(2) Poli]istul este îndrept`]it s`solicite persoanei care faceobiectul controlului corporal s`adopte o pozi]ie inofensiv`, cepermite realizarea efectiv` [i însiguran]` a acestui control. Prinpozi]ie inofensiv` se în]elege:a) ]inerea mâinilor deasupracapului sau paralel cu solul;b) dep`rtarea picioarelor;c) adoptarea pozi]iei [ezut;d) adoptarea pozi]iei culcat;e) alt` pozi]ie a corpului, careprevine s`vâr[irea unei ac]iuniviolente îndreptate împotrivapoli]istului [i respect` demnita-tea uman`.

n

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

Cazuistic`

9

DDanLUPA{CUcorespondent

uminic`, 12 ianuarie, în jurulprân zului, poli]i[tii Brig`zii dePoli]ie pentru Transportul Pu-blic, Serviciul de Poli]ie Metrou,în timp ce se aflau în exercita-rea atribu]iilor de serviciu însta ]ia de metrou Eroilor, au ob-servat un individ de aproxima-tiv 30 ani, identificat ulterior cafiind P. George (îm br`cat cu ogeac` de culoare galben`, blugialba[tri), ce se afla la ultimau[` a trenului, oprit în sta]ie, [iîncerca s` urce o pomp` sub-mersibil`.Poli]i[tii l-au oprit pe individ [il-au condus la sec]ie, unde, înurma audierii, acesta a recunos-cut c` a fu rat pompa, \n valoarede 5000 lei, dar regret` faptacomis`. El a declarat c` în ziuarespectiv` a mers în zona Crân -ga[i, pentru a-[i procura trata-mentul cu me tadon`, apoi s-aurcat \n me trou, cu inten]ia dea ajunge în zona târgului Vitan.A coborât la sta]ia Eroilor, pen-tru a schim ba linia c`tre sta]iaMihai Bravu, îns` a v`zut o u[`metalic` [i a verificat-o dac`este deschis`, cu in ten ]ia de afura ceva. A intrat pe un hol [ia mai în cer cat alte dou` u[i, pecare le-a g`sit deschise, ajun-gând într-o înc`pere unde a

Circumspec]i, oamenii legii nul-au crezut [i au decis s` veri-fice înregistr`rile video din in-cinta sta]iei de metrou Pia]aUnirii. Acestea au ar`tat c` b`r -batul este autorul unui furt-dintr-un magazin din incintasta ]iei. Poli]i[tii au v`zut cum P.George a spart geamul firmei,de unde a fu rat mai multe dis-pozitive pen tru vapat (]ig`rielec troni ce), accesorii [i consu-mabile aferente acestora, în va-loare de aproximativ 2500 lei,precum [i un telefon mobil.Prejudiciul a fost recuperat întotalitate, iar bunurile au fostrestituite proprietarului.Pus \n fa]a acestor dovezi, b`r-batul a declarat c` a comis fap-ta deoarece este dependent dedroguri [i alcool [i nu are banis` \[i alimenteze aceste vi cii. Dup` expirarea mandatului dere]inere, a fost prezentat Par-chetului de pe lâng` Ju de c` to -ria Sectorului 4, cu propunerede arestare preventiv`. Pe 10februarie, Ju de c` to ria Sectoru-lui 4 a dispus arestarea preven-tiv` pentru 30 zile, cercet`rilefiind continuate de poli]i[ti pen-tru stabilirea întregii activit`]iinfrac]ionale.

v`zut o pomp` foarte grea, [igândin du -se c` este din fiersau aluminiu, s-a hot`rât s` ofure, pentru a o vinde în târgulVitan sau la fier vechi.Organele de cercetare penal`au dispus re]inerea b`rbatuluipentru 24 de ore [i, totodat`,prin referat, s-a propus pune-rea în mi[care a ac]iunii penalesub aspectul s`vâr[irii infrac]iu-nilor de furt [i portul sau folo-sirea f`r` drept de obiecte peri-culoase (asupra lui fiind g`siteun briceag [i un fer`str`u) [iluarea m`surii controlului judi-ciar pentru 60 zile.Cu toate c` se afla sub controljudiciar, P. George a mai comisun furt, pe 9 februarie, \n sta]iaPia]a Unirii. |n acea zi, o patrul`de jandarmi l-au observat peb`rbat, care avea un rucsacdesf`cut, din care ie[eau maimulte cutii, sigilate, cu ]ig`rielectronice [i un telefon mobil.Jandarmii l-au legitimat [i apoipredat poli]i[tilor Serviciului dePoli]ie Metrou, în vederea sta-bilirii provenien]ei bunuriloraflate asupra lui. |ntrebat deunde are produsele, suspectula declarat c` le-a primit de laun cet`]ean chinez, pe care nuîl cunoa[te, pentru a le vinde.

Dependen]` de alcool [i droguri „alimentat`” prin furturi

n

cazu

isti

c`

shutterstock

Ordine public`

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei10

n seara de 19 ianuarie, agen]ide poli]ie ai Sec]iei 23 Poli]ieau fost sesiza]i de un b`rbat c`a l`sat autoturismul cu motorulpornit [i neasigurat pe o strad`din sectorul 3, pentru a cum p` -ra ceva de la un magazin, mo-ment în care un individ s-a ur-cat la volan [i a plecat într-odirec]ie necunoscut`. Poli]i[tiiau demarat imediat verific`rile[i au informat mai multe struc-turi, pentru identificarea auto-rului.Dup` 20 de minute de la comi-terea faptei, un echipaj al Sec -]iei 11 - Biroul Ordine Public`,format din agent-[ef principalViorel Ene [i agent de poli]ieTeodor Vl`du] au observat ma -[ina la intersec]ia str`zilor Ca -lea Vi tan cu Splaiul Unirii. I-auf`cut semn s` opreasc`, îns`[oferul nu s-a conformat, astfelc` au plecat în urm`rirea aces-tuia pe [oseaua Vitan-Bârzesti,apoi pe [os. Olteni]ei, parcareaMall Sun Plaza, Calea V`c`re[ti,timp în care au comunicat prinsta]ia de emisie - recep]ie po -zi ]ia [i di rec]ia de deplasare.În sprijinul echipajului au inter-venit [i agent-[ef Liviu Prodan,agent Gabriel Alm`janu [i agentFlorina Preduca, to]idin cadrul Sec]iei11, [i, astfel, au re -u [it blo carea tra -ficu lui rutier înd o u `punc te, la

pentru continuarea cerce t` rilor.Poli]i[tii implica]i sunt absol-ven]i ai [colilor care apar]in Mi -nisterului Afacerilor Interne, pro-mo]iile 1997, respectiv 2019 [iî[i desf`[oar` activit`]ile în ba -za [i executarea legilor [i a or-dinelor MAI, trateaz` fiecarecaz cu ma xim` aten]ie [i profe-sionalism, ar`tând disponibili-tate în rela]ia cu cet`]enii pri- vind so lu ]ionarea problemelor.De asemenea, poli]i[tii î[i înde-plinesc cu con[tiinciozitate sar-cinile [i îndatoririle, fiind pre- ocupa]i per manent pentru îm -bu n`t`]irea preg`tirii profesio-nale, dând dovad` de spirit deini]iativ`, in tegritate moral`, lo-ialitate, dis ciplin`, onestitate [iun comportament demn, atâtla serviciu cât [i în societate.

intersec]ia str` zilor Ca lea Vi tancu [os. Mi hai Bra vu [i pe [os.Mihai Bravu, la coborârea de pepo dul Mi hai Bravu, în di rec]iaDristor, unde autoturismul afost oprit, iar [oferul a fost im-obilizat [i înc`tu[at. A fost condus la sediul Sec]iei11 pentru continuarea cer ce -t`rilor, unde a fost solicitat unechipaj de poli]ie al Bri g`zii Ru-tiere, care l-a testat cu aparatulAlcooltest rezultatul fiind 0.42mg/l în aerul expirat, motivpentru care a fost condus la se-diul INML unde i-au fost prele-vate probe biologice.În urma verific`rii în bazele dedate, a reie[it c` [oferul aveaper misul de conducere anulat.Cazul a fost preluat de poli]i[tii

Serviciului Furturi de Au -t o v e h i c u l e

|Lumini]a R~ILEANUcorespondent

Ca întotdeauna, în slujba cet`]eanului!

n

Rândul de jos - Florina Preduca, Viorel Ene, Gabriel Alm`janu Rândul de sus - Teodor Vl`du], Alexandru Comanac [i Cristian Chiat` Men]ion`m faptul c` Alexandru Comanac [i Cristian Chiat` au fost implica]iîn alt eveniment (salvare de la o tentativ` de suicid)

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

Cazuistic`

11

LSorinANGHELredactor

VGiselaN~G~RAcorespondent

a data de 25 ianuarie, poli]i[tiiDirec]iei Generale de Poli]ie aMunicipiului Bucure[ti au des-coperit într-un autocar care cir-cula pe ruta Istanbul - Bucu- re[ti, 800 de grame de bijuteriidin aur [i 3 ceasuri suc-ceptibile de a

România.În ur ma controlului bagajelor,poli]i[tii au descoperit 800 degrame de bijuterii din aur ne-declarat, precum [i trei ceasuriinscrip]ionate cu sigla uneim`rci cunoscute, bunuri ce aufost ridicate de poli]i[ti în vede-rea continu`rii cercet`rilor.Poli]i[tii au întocmit un dosarpenal, iar [ase persoane, cuvârste cuprinse între 30 [i 59ani, sunt cercetate sub aspectuls`vâr[irii infrac]iunilor de con-trafacere a unei m`rci înregis-trate [i contraband`.Poli]i[tii conti nu` cercet`rilesub supravegherea Parchetuluide pe lâng` Ju dec`toria Secto-rului 4.

fi contraf`cute.Poli]i[ti ai Serviciului de Inves-tigare a Criminalit`]ii Econo-mice – Poli]ia Sectorului 4,spri jini]i de un echipaj de Or-dine Publi c` din cadrul Sec]iei16 Poli]ie, au oprit pe o strad`

din Sectorul 4 un auto-car, ce apar]ineaunei societ`]i careefectu eaz` trans portde per soane pe ruta

Tur cia -

Un kilogram de aur descoperit de poli]i[ti într-un autocar

n

Lovitur` \n miez de noapteO ton` de cupru a fost furat` de cinci indiviziineri, 7 februarie, poli]i[tii Capi-talei, sub supravegherea Par-chetului de pe lâng` Ju dec`to-ria Sectorului 3, au pus în apli-care [ase mandate de perche -zi]ie domiciliar` în Bucure[ti [ijude]ul C`l`ra[i, la domiciliul a[ase b`rba]i, b`nui]i de s`vâr -[irea unor furturi din mai multesociet`]i comerciale.În perioada decembrie 2019 –februarie 2020, poli]i[tii Sec]iei13, împreun` cu judiciari[tiiSectorului 3, au documentatactivitatea infrac]ional` a [aseb`rba]i, cu vârste cuprinse între20 [i 42 ani, b`nui]i de furturidin societ`]i comerciale. Astfel,din datele [i probele adminis-trate, a rezultat c`. \n noaptea

de 17 noiembrie anul trecut,cinci dintre ei au t`iat gardulunei societ`]i comerciale dinsectorul 3, au p`truns în inte-rior, de unde au furat mai mul]itamburi de cablu electric cecon]ineau aproximativ 1000 kgcupru, prejudiciul fiind în va-loare de 45.000 lei. Cuprul afost vândut ulterior, în jude]ulC`l`ra[i, pentru 13.000 lei,unei persoane care comerciali-zeaz` fier vechi.Dup` ex-

pirarea mandatelor de re]inere,cei cinci b`rba]i au fost pre-zenta]i magistra]ilor, care audispus arestarea pentru 30 zilea doi dintre suspec]i, fa ]` deceilal]i trei dispunându-se ares-tul la domiciliu. Cercet`rile con-tinu` pentru stabilirea întregiiactivit`]i infrac]ionale a aces-tora.Ac]iunea a beneficiat de spriji-

nul Di rec ]i -ei Opera-]iuni Spe ci-

ale al Unit`]iiTeritoriale deAnaliz` a In-

forma]iilor din IGPR [ide sprijinulIPJ C`l`ra[i.

shutterstockn

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei12

Rutier

continuare

Brigada Rutier`

T

Ridesharing doar dac` [oferiiau autoriza]ie în acest sens,au cel pu]in 21 de ani, permis categoria Bde cel pu]in doi ani [i sunt ap]i medicalpentru a face transport de persoane

duc`torul auto trebuie s` de -]in` la bordul autoturismului [is` prezinte organului de con-trol rutier, pe lâng` documen-tele prev`zute prin Ordonan]ade urgen]` a Guvernului nr.195/2002, privind circula]ia pedrumurile publice, republicat`,cu modific`rile [i complet`rileulterioare, urm`toarele docu-mente:F asigurarea de r`spunderecivil` auto;F asigurarea pentru persoane[i bunurile acestora;F ecusonul de transport alter-nativ;F copia conform` a au to ri za -]iei pentru transport alternativ.Efectuarea transportului alter-nativ f`r` a de]ine copie con-form` a autoriza]iei pentrutransport alternativ atrage sanc-]ionarea conduc`torului autocu amend` cuprins` între1000-5000 lei, iar ca m`suracom plementar`, se suspend`

scopul efectu`rii transportuluialternativ;F s` pun` la dispozi]ia con-duc`torului auto documenteleprev`zute la art. 24;F s` raporteze operatoruluiplatformei digitale orice modi-ficare a informa]iilor [i datelorfurnizate acestuia în maximum48 de ore de la apari]ia oric`reiastfel de modific`ri;F s` efectueze transportul al-ternativ numai prin intermediulunei platforme digitale cu avi-zul tehnic valabil, eliberat dec`tre Ministerul Comunica]iilor[i Societ`]ii Informa]ionale. Da-tele referitoare la valabilitateaavizelor eliberate vor fi publi-cate pe site-ul Ministerului Co-munica]iilor [i Societ`]ii In for-ma]ionale.Totodat`, potrivit prevederilorart. 24 din OUG 49/2019, pri-vind activit`]ile de trans port al-ternativ cu autoturism[i condu c`tor auto,atunci când î[i des f` -[oa r` activitatea, con-

ransportul alternativ a c`p`tatun interes din ce în ce maicrescut în ultimii ani în ]aranoastr` [i mai ales în munici-piul Bucure[ti, având în vederec` traficul rutier se intensific`progresiv. În mod firesc, activitatea detransport de persoane efectua-t` prin intermediul platforme-lor digitale este supus` regle-ment`rilor legale.Astfel, în conformitate cu pre-vederile OUG 49/2019, privindactivit`]ile de transport alterna-tiv cu autoturism [i conduc`torauto, operatorul de transportalternativ are urm`toarele obli -ga]ii:F s` utilizeze la efectuareatransportului alternativ autotu-risme pentru care au fost emi-se în prealabil copii conformeale autoriza]iei de transport al-ternativ;F s` utilizeze la efectuareatransportului alternativ numaiautoturisme înscrise pe plat-forma digital`;F s` utilizeze la efectuareatransportului alternativ con-duc`tori auto care îndeplinesccondi]iile prev`zute la art. 23;F s` nu trans-mit` copia con-form` a au to ri-za]iei de trans-port alternativc`tre alt opera-tor de transportalternativ sauori c`rei alte per -soane, pentru afi utilizat` în

shutterstock

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei13

Rutier

lit`]ii efectu`rii transportului al-ternativ vor fi organizate în per-manen]` de poli]i[tii Bri g`ziiRu tiere [i vor fi viza]i atât [oferiice efectueaz` transport alterna-tiv, cât [i cei care efectueaz`transport de persoane în regimtaxi, în vederea impunerii unuiclimat de ordine public` [i si-guran]` rutier` pe drumurilepublice din capital`.

tate, dar [i în scopul asigur`riiunui transport care s` se înca-dreze în standardele de calitate[i siguran]`, Brigada Rutier` so-licit` operatorilor de transportalternativ/conduc`torilor autos` respecte prevederile le gi sla -]iei privind transportul alterna-tiv [i s` se conformeze re gle-ment`rilor începând cu 1 fe-bruarie.Ac]iuni pentru verificarea lega-

n

dreptul de utilizare a auto-turismului pentru 6 luni.Suspendarea dreptului de utili-zare a autoturismului se reali-zeaz` prin re]inerea certifica-tului de înmatriculare [i a pl` -cu]elor cu num`rul de înmatri-culare de ofi]erii [i/sau agen]iide poli]ie din cadrul Poli]iei Ro-mâne care au calitatea de po -li]i[ti rutier.În contextul aspectelor prezen-

ClaudiuCOSTEAcorespondent

M

Anul trecut, poli]i[tii Capitalei au re]inut8900 permise de conducere, pentru c` [oferii nu au acordat prioritate pietonilorar]i, 4 februarie, poli]i[tii Bri g` -zii Rutiere au ac]ionat pe prin-cipalele artere cu risc rutier ri- dicat din Bucure[ti, pentru de-pistarea [i sanc]ionarea [oferi-lor ce nu res pect` obliga]ia dea acorda prioritate de trecerepietonilor angaja]i regulamen-tar \n traversarea drumului pu-blic pe trecerea pentru pietoni.Totodat`, ac]iunea a avut sco-

30 de zilepietonPentru exemplificare, preci -z`m c`, mar]i, 4 februarie, \njurul orei 16.45, un b`rbat de42 ani a condus un autotu -rism pe str. Pia]a G`rii deNord [i nu a acordat priori-tate de trecere pietonilor an-gaja]i re gulamentar \n tra ver-sarea dru mului public. {o fe -rul a fost sanc]ionat cu amen-d` \n valoare de 580 lei, iar cam` sur` complementar` s-adispus suspen darea exer ci -t`rii dreptului de a conducepentru o perioad` de 30 dezile.

ce din municipiul Bucure[ti,context în care, \n cursul anului2019, au fost re ]inute peste8900 permi se de conducere învederea suspen d` rii exer ci t`riidreptului de a con duce, pentru30 de zile, pentru neacordareade prioritate de trecere pietoni-lor.

pul de a-i determina pe ace[tias` adopte o conduit` respon-sabil` atunci când se deplasea -z` pe drumurile publice. Astfel,au fost aplicate 144 sanc]iunicontraven]ionale în valoare depes te 75.020 lei [i au fost re ]i -nute 95 permise de conducere,cele mai multe pentru neacor-darea de prioritate de trecerepietonilor anga ja]i regulamen-tar \n traversarea drumului pu-blic (85), respectiv pentru ne- respectarea semnifica]iei culoriiro[ii a semaforului electric (8).

Brigada Rutier`a c ] i o n e a z `

per ma nent înscopul re du ce -rii riscului rutier

[i impunerii unui cli matde ordine [i siguran]` ru-tier` pe drumurile publi -

n

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei14

Judiciar

copul preventiv-educativ al pe-depsei închisorii se pare c` nua fost atins în cazul unui recidi-vist, în vârst` de 29 ani, care, înloc s`-[i revizuiasc` atitudineafa]` de munc` [i fa]` de regu-lile de convie]uire social`, acestaa decis s` se perfec]ioneze încomiterea de furturi. Dup` ce a stat \n închisoarepentru s`vâr[irea mai multorfurturi din locuin]e, b`rbatul s-aspecializat pe furturile de bici-clete, aflate în sc`rile sau bo-xele blocurilor din sectorul 3.Pentru a nu fi descoperit, la co-miterea faptelor, acesta foloseatot timpul m`nu[i [i avea asu-

pra sa un întreg arsenal de in-strumente de spargere a u[ilor[i de t`iere a sistemelor anti-furt. În ciuda m`surilor de pre-cau]ie pe care [i le lua, autorula fost depistat de poli]i[tii Di -rec ]iei Generale de Poli]ie aMu nicipiului Bucure[ti [i trimis,din nou, dup` gratii.În fapt, în perioada septembrie– decembrie 2019, pe raza decompeten]` a Sec]iei 13 Po li -]ie, s-au înregistrat mai multeinfrac]iuni de furt de bicicletedin sc`rile [i boxele unor blocuri. Cu ocazia cercet`rii la fa]a locu-lui [i a investiga]iilor efectuate,poli]i[tii au ob]inut mai multe

înregistr`ri ale camerelor desupraveghere din proximitatealocurilor unde au fost comisefaptele. Imediat ce au fost sta-bilite semnalmentele presupu-sului autor, acestea au fost pre- lucrate cu to]i poli]i[tii sec]iei,în special cu cei care î[i execut`serviciul în strad`.Pe 4 februa-rie, agen]i de siguran]` public`ai Sec]iei 13 Poli]ie-Biroul Or-dine Public` au observat pebulevardul Theodor Pallady unindivid ce avea semnalmenteasem`n`toare cu cele ale pre-supusului autor. Acesta a fostoprit [i legitimat [i s-a stabilitc` se nume[te A. Fardin, 29ani, recidivist, liberat din peni-tenciar \n aprilie anul trecut. Totodat`, cu ocazia controluluicorporal [i al bagajului, au fostg`site mai multe instrumentede spargere a sistemelor anti-efrac]ie (sfic, patent, [urubel ni -]`, lantern`, m`nu[i), motivpentru care oamenii legii l-aucondus la sediul sec]iei. În urma cercet`rilor efectuatede judiciari[tii Sec]iei 13, în sar-cina acestuia au fost re]inute[ase infrac]iuni de furt, r`maseini]ial cu autor necunoscut. Co-roborând probele, poli]i[tii au

Liberat de curând din penitenciar, un b`rbat a fostprins de poli]i[ti,dup` ce a furatmai multe biciclete

SIon CristianC~P~TARUcorespondent

continuare

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei15

Judiciar

stabilit c`, pe 12 septem-brie 2019, prin t`ierea sistemu-lui de asigurare, suspectul asustras o biciclet` ce se afla înfa ]a unui bloc; în ziua de 6 oc-tombrie 2019, prin escaladareagea mului, a p`truns în sp` l` to -ria unui bloc, f`r` a sustragebunuri; pe 20 noiembrie 2019,prin t`ierea sistemului de asi-gurare antifurt, a sustras o bici-clet` de pe palierul altui bloc;pe 18 decembrie 2019, tot prinfo]area sistemului de închidere,a p`truns în boxa subsoluluialtui bloc, f`r` a sustrage bu-nuri; pe 21 decembrie 2019,prin for]area sistemului de în-chidere, a p`truns în boxa unuibloc [i a sustras o alt` biciclet`,iar pe 28 decembrie 2019, print`ierea sistemului de asigurare,a sustras o biciclet` ce se aflaasigurat` de o balustrad` dintr-un bloc. B`rbatul a fost re]inut de po -li]i[ti 24 de ore, pentru s`vâr [i -rea a [ase infrac]iuni de furt [itentativ` la furt calificat, fiindprezentat Parchetului de pelân g` Judec`toria Sectorului 3Bucure[ti, cu propunere de ares -

tare preventiv`. Ulterior, parche-tul [i-a însu[it propunerea po -li]i[tilor [i l-a timis pe au tor înfa]a judec`torului de drepturi [ilibert`]i din cadrul Ju de c` torieiSectorului 3, care e emis pe nu-mele acestuia man dat de ares-tare preventiv` pentru 30 zile.Cercet`rile sunt continuate deSec]ia 13 Poli]ie, sub suprave-gherea Parchetului de pe lâng`

Judec`toria Sectorului 3 Bucu -re[ti, sub aspectul s`vâr[irii a[ase infrac]iuni de furt [i tenta-tiv` la furt calificat, fapte pre -v`zute [i pedepsite de art. 228alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b [i dCod Penal [i art. 32 rap. la art.228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b [id Cod Penal, toate cu aplicareaart. 38 alin. 1 [i art. 41 Cod Pe -nal.

n

Pentru a face revista „Poli]ia Capitalei“ mai accesibil`, o pute]i desc`rca gratuit de pe site-ul http://b.politiaromana.ro

Trimite]i-ne adresa dumneavoastr` de e-mail la [email protected]

[i ve]i primi online, \n fiecare lun`, revista.

Primi]i revista „Poli]ia Capitalei“ pe e-mail

gettyimages

Judiciar

ASorinANGHELredactor

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei16

nul trecut, la nivelul Sec]iei 19Poli]ie au fost înregistrate 19infrac]iuni de tâlh`rie, din care11 cu autor necunoscut [i 8 cuautor cunoscut. Poli]i[tii Birou-lui Investiga]ii Criminale au re -u[it s` \i prind` pe to]i autoriiacestor fapte, eficien]a fiind re-marcabil` [i demn` de adus lacuno[tin]a cet`]enilor.Faptele de tâlh`rie, \n general,au un grad complex de rezolva -re, din cauza modului cum sepetrec [i a timpului când auloc. Tâlharii prefer`, \n majori-tatea cazurilor, s` ac]ioneze laad`postul \ntunericului [i atac`rapid, cu violen]`. De cele maimulte ori, victimele nu au timps` reac]ioneze sau s` re]in`sem nalmentele autorilor [i nupot s` dea detalii prea multepoli]i[tilor. Cu toate acestea, ju-diciari[tii Sec]iei 19 au efectuatinvestiga]ii [i i-au identificat pe

suspec]i.Dintre cazurile rezolvate, amales s` v` prezent`m câtevamai semnificative.

Tâlharul fantom`, f`r` CNP

Un b`iat de 14 ani a tras o spe-rietur` stra[nic`, anul trecut \nfebruarie, când a fost atacat dinspate de un individ, care i-asmuls telefonul din mân`, \ntimp ce mergea pe Calea Raho-vei din sectorul 5. Dup` ce [i-are venit, s-a dus acas` [i le-apo vestit p`rin]ilor ce i s-a \ntâm- plat, iar ace[tia au decis s`mearg` la poli]ie.Cu informa]iile primite, de[i numulte, oamenii legii au dema-rat cercet`rile [i au identificatmai multe camere de suprave-ghere, \n zona unde se comi-sese fapta. Imaginile au ar`tat

2019 – Sec]ia 19 - 19 tâlh`riiTo]i autorii au fostprin[i, eficacitate 100%

c` este vorba de un b`rbat, de20-25 ani. Poli]i[tii au reu[it s`fac` un portret-robot al autoru-lui, iar acesta a fost ar`tat tutu-ror colegilor de la ordine pu bli-c` [i judiciar, pentru a fi identi-ficat.Dup` numai 10 zile, o patrul`de ordine public` l-a identificatpe suspect \n sectorul 5. A fostcondus la Sec ]ia 19, unde po -li]i[tii au constatat c` acesta nuexist` \n bazele de date ale sta-tului, neavând cod numeric per-sonal. Verbal, suspectul a spusc` se nume[te C. Marian. An-chetatorii au aflat unde locu-iesc p`rin]ii lui, care au fost che-ma]i [i au confirmat c` este co-pilul lor [i c` nu l-au \nregistratla na[tere.B`rbatul [i-a recunoscut fapta[i a motivat-o prin lipsa debani. Telefonul a fost recuperat

continuare

gettyimages

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei

Judiciar

17

de la o cas` de amanet [i\napoiat proprietarului. Pentruinfrac]iunea de tâlh`rie califi-cat`, instan]a a decis ca C. Ma-rian s` fie cercetat sub m`suraarestului la domiciliu.

Prietenul de pahar s-a transformat \n tâlhar

De un weekend de co[mar aavut parte un b`rbat din Bu-cure[ti, care a r`mas f`r` 2000lei, dup` ce a fost atacat, \n fe-bruarie anul trecut, de un amiccu care se cinstise la un restau-rant din sectorul 5.Victima s-a \ntâlnit, pe sear`, cutrei persoane, pe care le-a cu-noscut prin intermediul unuiprieten, la un local. Dup` mie-zul nop]ii, restaurantul s-a \n -chis, iar cei patru au fost nevoi]is` achite nota. B`rba]ii au mersun timp \mpreun`, apoi doidintre ei au ajuns la locuin]elelor. Victima, \m pre un` cu un altb`rbat, pe care \l [tia drept„C`t`lin”, au continuat s`mear g` \mpreun`.La un moment dat, „C`talin” l-aatacat [i, sub o ploaie de pumni[i picioare, l-a for]at s` \i dea2000 de lei, apoi a fugit printreblocurile din zon`.Poli]i[tii Compartimentului Vio-len]e – Sec]ia 19 au preluatcazul [i, din ceea ce le-a decla-rat victima [i dup` efectuareainvestiga]iilor, i-au identificatpe cei trei amici ca fiind C. Flo-rin, O. Ovidiu [i D. C`t`lin. C. Florin [i O. Ovidiu au fostchema]i pentru a da l`muriri,iar cei doi au confirmat c` aub`ut cu victima, dar c` s-audesp`r]it la pu]in timp dup` ceau plecat din restaurant. Pe 21februarie, a fost condus la se-diul poli]iei D. C`t`lin, care arecunoscut comiterea faptei re-clamate, precizând c` totul s-apetrecut pe fondul consumuluide b`uturi alcoolice. Acesta aparticipat la reconstituirea fap-tei [i a \napoiat cei 2000 de lei.Pe numele autorului, instan]ade judecat` a emis mandat dearestare preventiv`.

Trei Doamne [i to]i trei...

La \nceputul lunii iulie, o fe-meie a venit speriat` la poli]ie[i a povestit c`, \n timp ce mer-gea pe strad`, o ma[in` a opritlâng` ea, din care a coborât untân`r, care i-a smuls geanta.Ho]ul s-a urcat \napoi \n ve -hicu lul, care a demarat \ntr-odirec]ie necunoscut`. Femeianu a putut s` spun` ce num`rde \nmatriculare avea ma[ina,doarece nu avea pl`cu]` de \n -matriculare. A oferit, totu[i, de-talii despre marc` [i culoare.Cu aceste informa]ii prelimina -re, oamenii legii au desf`[uratmai multe verific`ri la locul fap-tei [i au reu[it s` g`seasc` maimulte camere de supraveghe -re, ce au oferit informa]ii cruci -ale pentru anchet`. Astfel, fil- m`rile au ar`tat c` ma[ina fo- losit` avea num`r de \nmatri-culare doar pe partea din fa]`,suspec]ii sco]ând-o inten]ionatpe cea din spate, pentru a nuputea fi identificat` de victim`.Oamenii legii au luat leg`turacu proprietarul, un b`rbat de65 ani, care a declarat c` a vân-dut ma[ina unui alt b`rbat, dar

nu a finalizat \nc` actele [i nua ajuns la Direc]ia Regim Per-mise de Conducere [i |nmatri-culare a Vehiculelor.Noul proprietar a fost surprinscând s-a v`zut cu poli]i[tii lau[a lui, dar a oferit informa]ii,care, ulterior, au condus la prin-derea f`pta[ilor. El a spus c`ma[ina este la fiul lui, \n vârst`de 20 ani, care este plecat laserviciu \ntr-o localitate dinGiur giu. Anchetatorii au primit\ns` o informa]ie, cum c` pe ostrad` din sectorul 5 este oma[in` parcat`, ce corespundecu cea c`utat`.Judiciari[tii s-au deplasat ime-diat acolo, fiind identifica]i treitineri, R. Dorel, A. Valentin [i C.Gabriel, fiul noului proprietar.Condu[i la poli]ie [i audia]i, ceitrei au recunoscut c` au tâl h` -rit-o pe femeie. R. Dorel, proasp`t liberat dinpenitenciar [i consumator dedroguri, a fost cel care a cobo-rât din ma[ina condus` de C.Gabriel. |nainte s` comit` fapta,A. Valentin a demontat pl`cu]ade \nmatriculare din spate,pentru a nu fi depista]i u[or.

n

shutterstock

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei18

File din trecut

isto

rie

PFlorin {INCAcorespondent

Martirii

continuare

oli]istul Aurel Ionescu s-a n`s -cut la 28 martie 1886 \n familiabucure[tenilor Zoia [i Nicolae,a absolvit 3 clase de liceu, a in-trat \n PPC. C`s`torit cu CaliopiNichita, dup` ani de munc` aapucat pensia de poli]ist. A fostarestat pentru acuza]ia c` „fiindcomisar a b`tut pe muncitoriiaresta]i“. La 21 aprilie 1955 afost condamnat la 8 ani detemni]` grea, fiind de]inut laV`c`re[ti [i Jilava. Din cauzacondi]iilor inumane, a murit \ndeten]ie la 16 martie 1956.

O existen]` asem`n`toare aavut comisarul Gheorghe Io-nescu. El a lucrat la ChesturaPoli]iei Ia[i, ora[ plin de mino-ritari comuni[ti, unde a cercetat[i din ace[tia. L-au ]inut minte.|n majoritate erau evrei veni]ide peste Prut [i chiar de pesteNistru, curieri sovietici, instrui]ide NKVD pentru exportzi co-munism, regimul care ne-a ne-norocit. |n vara, anului 1940,pentru a le observa mi[c`rile,el s-ar fi infiltrat \ntr-o aseme-nea organiza]ie comunist`evre iasc`. N`scut de Na[tereaDomnului Iisus Hristos, \n 1888la Br`ila, \n \nchisori s-a \m -boln`vit de astm [i inim` [i amurit la F`g`ra[, la 5 noiembrie1951. Asta au men]ionat ofi-cial, \n hâr]oage. |n realitate afost omorât \n b`taie. S` nuuit`m c` unii comuni[ti fuse-ser` informatori ai poli]iei. Laschimbarea de regim nu do-reau s` aib` pete la dosarul departid. Poli]i[tii [tiau multe. Io-nescu fusese arestat \n 1951de Securitatea Ia[i, când erapensionar. P`rin]ii s`i au fostIoana [i Toma, iar ultimul do-miciliu l-a avut \n Capital`, pestr. Maior Raco]eanu nr.1, sec-torul Negru. A absolvit 4 claseliceale, a fost c`s`torit cu San -da Mor`rescu, apolitic, avere ocas` cu dou` camere, semn

par ticular o cicatrice lâng` ure-chea stâng`, dintr-o confrun-tare cu un ho].

Ion Lemnaru apucase pensiadin poli]ie, când a fost arestatde securi[ti la 31 august 1950.A fost ]inut \n deten]ie f`r` nicio acoperire legal`. |n 1955 eracercetat sub acuza]ia de „acti-vitate contra clasei muncitoa -re“. |n 1955 i-au dat 7 ani dede ten]ie grea, fiind de]inut laCapul Midia, Constan]a [i la Ji-lava. A murit s`pând la Canal,la 4 ianuarie 1956. Avea 71 deani. S-a n`scut la 3 februarie1885 \n satul Vulturu, jude]ulConstan]a, studii 5 clase. P` rin -]ii lui s-au numit Stoica [i Con-stan]a, cu 10 ha de mo[ie \ntrecut, ajun[i f`r` avere [i f`r`copil. Acum vedem la tv [i \ninstan]e, câte ponoase tragemla atâta amar de ani, dup` „re-troced`rii“ de case [i mo[ii, ca -re se fac tot \n mod arbitrar, ile- gal, samavolnic, a[a cum s-auf`cut na]ionaliz`rile. Ion Lem-naru s-a c`s`torit cu Ioana Bo -eru, urma[i copii - 2 b`ie]i [i 2fete, care s`-l plâng` toat` via -]a.

Eugeniu Manoliu a fost comi-sar-ajutor \n Capital` [i apu-case pensia de poli]ist. Locuiape str. Polon` nr.102. S-a n`s -cut la 12 februarie 1896 \n Ba -c`u, p`rin]ii Constantin [i Ele- na, f`r` avere, apolitic, studii 6clase liceale, contingent 1918(luptase \n Primul R`zboi Mon-dial, cu gradul de sergent),\nsurat cu Alexandra Sofica, f` -r` copii. A fost arestat la 18 iu -lie 1950. |n 1953 era \ntr-ocolonie de munc` silnic`. Sufe-rea de hipertensiune. |n 1952a fost anchetat de securi[tii si-bieni, iar la 31 mai 1954 a fost„ridicat de MAI Bucure[ti“ pen-tru interogatorii repetate, am-prentare, tortur`. Regimul de„democra]ie popular`“ l-a pur-tat pe la F`g`ra[, Gherla [i la Ji-lava, unde a [i murit, \n 1955.

Aurel Son fusese comerciant,apoi dup` studii [i un curs deini]iere a intrat \n poli]ie. A ur -cat treptele ierarhiei [i a ajunscomisar. S-a n`scut la 30 sep-tembrie 1907 \n Râmnicu S` -rat, p`rin]i Ion [i Niculina.

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei19

isto

rie

continuare

C` s`torit cu Suzana Preda,a domiciliat \n comuna ar` -dean` T`ma[da. L-au arestat la22 iulie 1945. |n 1955 l-aucondamnat la 12 ani de tem -ni]` grea. Deten]ii la Jilava [iF` g` ra[. A murit la F`g`ra[ la 3octombrie 1959, decesul fiind\nregistrat, banal [i simplu, laSfa tul Popular F`g`ra[ cu nr.2840.

O alt` victim` a regimului stali-nist a fost comisarul-[ef IlieSla vu, pe care l-au g`sit vinovatde „activitate contra clasei mun -citoare“. S-a n`scut la 6 februa-rie 1897, \n satul Moliu, jud.Sibiu, p`rin]i Nicolae [i Ana. Alucrat la poli]iile din Curtici [idin Arad [i a domiciliat \n str.Ocico Terezia nr.65, mun. Arad.Absolvent de liceu comercial,c`s`torit cu Felicia Her ]ag, ur-ma[i doi fii [i o fiic`, ave re ocas` [i 250 mp de te ren. Dup`eliminarea din po li]ie ajunsesecontabil, membru PSD. A fostarestat la 29 iulie 1948 de Si-guran]a ro[ie din Arad, dus laTârg[or, apoi iar la Arad. Con-damnat la 25 de ani de munc`silnic`, suferind de hemeroizi,torturat la F`g`ra[ de Laz`r Ti -bor [i ciracii s`i. La 15 februarie1960 l-au transferat \n grupulmuribunzilor de la Gherla, undes-a stins la 14 mai 1960. N-a

mai prins gra]ierea din 1964.

Poli]istul pensionar Ioan R` -]escu a murit de foame [i \n ur -ma b`t`ilor \ncasate \n be ciurilede la F`g`ra[, la 10 octombrie1951, de „debilitate senil`“. A[aau scris securi[tii. Fusese [ef alSiguran]ei Boto[ani [i l-au ares-tat la 74 de ani, f`r` probe, dinordinul lui Simion Oieriu, fiulunui cârciumar comunist dinDorohoi. De]inut \n cele maimizere condi]ii la Târg[or [i F` -g`ra[, nu avea cum s` maitr`iasc` la etatea lui. S-a n`scutla 15 ianuarie 1882 \n satulBrosc`u]i, jud. Boto[ani, p`rin]iIoan [i Elena, cu avere o cas` [i4 ha de p`mânt, c`s`torit cuElena Munteanu, un fiu, cu ul-timul domiciliu \n str. Ilie Pinti-lie nr.37, Boto[ani.

Ni]` Penciu ajunsese la pen-sie, fost inspector regional depoli]ie la Craiova. Arestat la 26iunie 1952 de MSS, de]inut laF`g`ra[, V`c`re[ti [i \ntr-un la -g`r de munc` for]at`, unde, dincauza condi]iilor de extermi-nare, a fost dus \n stare grav`la Spitalul Penitenciarului V` c` -re[ti [i aici a r`posat la 7 ianua-rie 1953. S-a n`scut la 8 sep-tembrie 1887 \n Br`ila, p` rin]iIon [i Zina, cu ultimul domiciliu\n Craiova, str. 7 No iembrie nr.

11, studii dou` clase de liceu,avere o cas` [i 11 ari de vie.

Iulian D. Pârvulescu, din Sigu-ran]`, mort de Ziua Unirii Prin-cipatelor, la 65 de ani, dup` 8ani de \nchisoare.A fost [ef al Siguran]ei din Cra-iova, \nainte de 23 august1944, fiind n`scut \n CetateaB`niei \n anul 1887. I s-a des-coperit trecutul anticomunist(a[a era orice poli]ist de atunci)[i a fost arestat la 9 octombrie1944, din ordinul coloneluluiSerov, loc]iitorul sovietic pentruAfaceri Interne, care i-a \naintatraportul lui Lavreni Beria, bucu-ros c` i-a b`gat la beci pe col.Buzia (comandantul militar),Popescu (primar) [i Vlasia ([e -ful Poli]iei). Pus \n libertate deform`, a fost rearestat \n 1948,supus la cazne, \n urma c`roraa murit \n cetatea-temni]` de laF`g`ra[, de Ziua Unirii Principa-telor, 1952.

Gheorghe Todira[cu a fost co-misar-[ef de poli]ie, [ef al Sigu-ran]ei Turda. |n 1945 a intrat \nPMR, apoi a fost „pus \n cadruldisponibil“, \n 27/28 iulie 1948a fost arestat, ]inut la \nchisoa-rea MAfI [i la F`g`ra[. Suferindde astm, tuberculoz` [i inim`,a murit la F`g`ra[, la 23 ianua-

File din trecut

februarie 2020 I Poli]ia Capitalei20

File din trecut

isto

rie

rie 1953. S-a n`scut la 7septembrie 1885, \n satul Li po -v`]u, jud. Vaslui, p`rin]ii ]`rani,Ioan [i Maria, c`s`torit cu Elisa-beta, doi b`ie]i drept urma[i,f`r` avere, ultimul domiciliu \nTur da, str. Vasile Alecsandri nr.7, jud. Alba.

Agentul de poli]ie Dumitru Pa -r` apucase s` ias` la pensie,dup` ce muncise la poli]ia bâr -l`dean`. La 29 iulie 1948 eradeja b`gat la beciurile F` g` -ra[ului. A murit la 6 mai 1953,bolnav de TBC. Temnicerii autrecut pe fi[` o cruce (semnbun, \ntr-un regim ateu) [i oradecesului, 9.30. S-a n`s cut la20 noiembrie 1883 la Ia[i, fiullui Alexandru [i Sofia, domici-liat \n str. Oastei nr.39, Bârlad[i apoi \n str. Albine] nr.20, Ia[i.Studii 4 clase primare, apolitic,c`s`torit cu Ele na Bulimaz, unfiu drept urma[.

Gheorghe Paulman s-a n`scutla 8 februarie 1888 \n Bucu -re[ti, p`rin]i Roza [i Sigismund,apolitic, absolvent a trei clasede liceu. A fost comisar \n PPC,a ie[it la pensie, DGSS Arad l-aarestat la 10 iulie 1952 pentrudoi ani. B`tut crunt \n anchete,\nfometat, muncind pân` laepu izare, a murit la 25 aprilie1953 \n lag`rul de la Penin-sula-Valea Neagr`, a[a cum ascris caporalul Mi[u Solomon,scrib al penitenciarelor.

La 28 iulie 1948 a fost arestatcu valul de poli]i[ti fostul comi-

sar Gaitan Nubert, care ie[isela pensie. Avea 62 de ani. Bol-nav de ulcer, ]inut \ntr-un regimde \nfometare, a murit \n iarnaanului 1952, la 22 ianuarie. S-an`scut la 16 mai 1886 \n Ili -[e[ti, Suceava, p`rin]i Ariton [iZina, studii 4 clase liceale, so]ia\nv`]`toare, domicilia]i \n VatraDornei, pe str. Unirii nr. 81, jud.Suceava.

O alt` victim` a comunismuluia fost comisarul Filip Nicolau.S-a n`scut la 2 iulie 1885 \nFoc[ani, p`rin]i Paraschiva [iSotir, studii 6 clase de liceuteoretic, c`s`torit cu Ecaterina[i a domiciliat \n Pia]a AvramIancu nr. 11, Arad. Pentru scur -t` vreme a fost [ef al SSI Foc -[ani. A fost epurat din poli]ie,ajungând f`r` ocupa]ie [i i-afost confiscat` averea, casa dinFoc[ani. Nu [tim când a fostares tat. |n orice caz, la 3 octom-brie era de]inut la Foc[ani, iarla 8 noiembrie 1952 a murit \npu[c`ria-cetate de la F`g`ra[.

{i fostului poli]ist AugustinMa ghiaru i-a fost dat s` moar`\n temni]a de la F`g`ra[, la 17octombrie 1959, cu pu]in timp\nainte de desfiin]area \nchiso-rii. L-au arestat \n 1954, iar la17 august acela[i an l-au con-damnat la 25 ani de deten]ieriguroas` pentru activitate con-trarevolu]ionar`. Deten]ii la Ora - dea, F`g`ra[ [i Jilava. S-a n`s-cut la 9 iulie 1906 \n satulGal[a, comuna {iria, jud. Arad(unde s-a n`scut Ioan Slavici).

Era fiul preotului greco-catolicAugustin [i al Silviei, c`s`toritcu Silvia Nasty, ajuns func]ionar[i locuind \n Câmpeni, jud.Alba, pân` s` ajung` \n tem -ni]ele funestului regim.

Gheorghe Constantinescu afost [ef de poli]ie, apoi a ie[it lapensie, dar a fost arestat la 28iulie 1948 de Siguran]a Tulcea,de]inut la Târg[or [i F`g`ra[,unde s-a stins la 4 decembrie1959, fiind suferind de hiper-tensiune. S-a n`scut la 23 apri-lie 1888 \n Giurgiu, p`rin]i Pe- tre [i Vasilica, studii 4 clase deliceu, \nsurat cu Maria Anghe-lopol, doi b`ie]i. A locuit \n Tul-cea, pe str. Babadag nr. 54 [i \nSatu Mare, pe str. Cioronaru nr.10.

Victim` sigur` a fost [i DumitruMoraru, fost gardian public lapoli]iile din Chi[in`u [i Ia[i.Fiind disponibilizat la 17 mai1945, a ajuns muncitor cu bra -]ele. A fost arestat la 16 martie1949, condamnat la 20 ani demunc` silnic` pentru „crim` der`zboi“, \ntrucât „nu a dat ap`unui evreu \n curtea poli]ieiIa[i“ [i de]inut la Ia[i, Jilava,Târg [or, Aiud [i F`g`ra[. Sufe-rind de congestie cerebral`,supus la nenum`rate cazne [i\nfometat, s-a stins la 5 decem-brie 1961. El s-a n`scut la 11iulie 1901 \n satul ie[ean Dom -ne[ti, p`rin]i Catinca [i Vasile,apolitic, cu domiciliul pe str.P`curari nr. 196, \n Ia[i.

n

info

rma]

íi ut

ileNum`r unic poli]ie, salvare, pompieri 112

Sectorul 1Sec]ia 1Sediu: Bd Lasc`r Catargiu nr. 22Telefon: 021.316.56.84Sec]ia 2Sediu: Str. Promoroac` nr. 10Telefon: 021.222.96.01E-mail: [email protected]]ia 3Sediu: Str. G-ral MathiasBerthelot nr. 34Telefon: 021.313.89.02Sec]ia 4Sediu: Str. Ion Neculce nr.6Telefon: 021.222.41.58Sec]ia 5Sediu: Bd Bucure[tii Noi nr. 54Telefon: 021.667.56.98

Sectorul 2Sec]ia 6Sediu: Str. Paul Greceanu nr. 36Telefon: 021.210.43.35Sec]ia 7Sediu: Str. Teiul Doamnei nr. 3Telefon: 021.242.26.44Sec]ia 8Sediu: {os. Mihai Bravu nr. 137Telefon: 021.316.69.79Sec]ia 9Sediu: {os. Pantelimon, nr. 290Telefon: 021.255.24.33

Sectorul 3Sec]ia 10Sediu: Str. Valeriu Brani[te nr. 9Telefon: 021.313.69.45Sec]ia 11Sediu: Calea Vitan nr. 43Telefon: 021.321.72.12Sec]ia 12Sediu: Str. Prof. Dr. {tefan S. Ni colau, nr. 2-4Telefon: 021.324.50.15Sec]ia 13Sediu: Str. Ciucea nr. 2Telefon: 021.345.07.90Sec]ia 23Sediu: Str. Rodnei nr. 52E-mail: [email protected]: 021.256.05.66

Sectorul 4Sec]ia 14Sediu: Str. Oi]elor nr. 10 Telefon: 021.336.23.03Fax: 021.336.86.57Sec]ia 15Sediu: Str. Emil Racovi]`, nr. 2ATelefon: 021.461.00.71Sec]ia 16Sediu: Str. Sergent StoianMilitaru nr. 103Telefon: 021.332.44.34Sec]ia 26Sediu: Bd Metalurgiei nr. 89Telefon: 021.682.50.35

Sectorul 5Sec]ia 17Sediu: Str. Doctor Grigore}`ranu nr. 10Telefon: 021.410.90.02Sec]ia 18Sediu: Str. ConstantinMiculescu nr. 14-16Telefon secretariat:021.335.89.23Sec]ia 19Sediu: Str. Amurgului nr. 17 Telefon: 021.423.38.91Sec]ia 24Sediu: Str. Bazaltului nr. 22-30Telefon: 021.332.49.03

Sectorul 6Sec]ia 20Sediu: Str. George Mihail Zam fi rescu nr. 20Telefon: 021.221.40.55Sec]ia 21Sediu: Str. Dezrobirii nr. 37 Telefon: 021.434.01.88Sec]ia 22Sediu: Str. Bra[ov nr. 19Telefon: 021.413.10.20Sec]ia 25Sediu: Str. Aleea Callatis, nr. 1ATelefon: 021.444.19.06

Audien]e la conducerea Direc]iei Generale de Poli]ie a Municipiului Bucure[ti

Director General AdjunctComisar [ef de poli]ie Radu Gavri[

Pentru audien]e se depun cereri la punctulde acces din str. Eforie nr. 3-5, sector 5.n Zi de audien]`, joi, \ncepând cu ora 12.00.

Director General Comisar [ef de poli]ie Bogdan Berechet

Pentru audien]e se depun cereri la punctul de accesdin str. Eforie nr. 3-5, sector 5.n Zi de audien]`, luni, \ncepând cu ora 13.30.

Director General AdjunctComisar [ef de poli]ie Aurelian Cioc\rlan

Pentru audien]e se depun cereri la punctul deacces din str. Eforie nr. 3-5, sector 5.n Zi de audien]`, mar]i, \ncepând cu ora 14.30.

Director General AdjunctComisar [ef de poli]ie Ionu] Dragomir

Pentru audien]e se depun cereri la punctul deacces din str. Eforie nr. 3-5, sector 5.n Zi de audien]`, miercuri, \ncepând cu ora 14.00.

E-mail: [email protected]

CENTRALA D.G.P.M.B.: 021.315.35.34 - 021.311.20.21


Top Related