+ All Categories

Download - curs nr. 11

Transcript
Page 1: curs nr. 11

Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor Materialele prezentate au scop didactic. Folosirea lor îîn alte n alte scopuri decât cele necesare procesului de scopuri decât cele necesare procesului de îînvănvăţţământământ, este , este

sancsancţţionată potrivit legislaionată potrivit legislaţţiei iei îîn vigoare.n vigoare.

Lector drd.arh. Corina LUCESCULector drd.arh. Corina LUCESCU

ISTORIA UNIVERSALĂ A ARHITECTURII ŞI ARTELOR

2010-2011

ANTICHITATEA ANTICHITATEA ŞŞI EVUL MEDIU I EVUL MEDIU

Curs 11 / semestrul I

Page 2: curs nr. 11

CIVILIZACIVILIZAŢŢIA PERSANIA PERSANĂĂ

Page 3: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE GEOGRAFICEDATE GEOGRAFICE

Page 4: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE GEOGRAFICEDATE GEOGRAFICE

ARYANAMARYANAM

ŢŢara arienilorara arienilor(a nobililor)(a nobililor)

EranEran

IranIran

PersiaPersia

Page 5: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE DATE ISTORICEISTORICE

cca. 1300 î.Chr.: Sosirea triburilor iraniene în Persia1000 - 600 î.Chr.: Regatul Mezilor

Page 6: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE DATE ISTORICEISTORICE600 600 -- 330 330 îî.Chr.: Imperiul Persan al Ahemenizilor.Chr.: Imperiul Persan al AhemenizilorSHAHINSHAH SHAHINSHAH -- Rege al Regilor Rege al RegilorPacea PersanăPacea Persană

Fars Fars -- Pars Pars -- PersaniPersani

Page 7: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE DATE ISTORICEISTORICE

Page 8: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATEDATE ISTORICISTORICEE

559559--529 529 îî.Chr.: Cyrus II.Chr.: Cyrus II537 537 îî.Chr. .Chr. –– căderea Babilonului căderea Babilonului

Page 9: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

529529--521 521 îî.Chr.: Cambyses.Chr.: Cambyses521521--485 485 îî.Chr.: Darius I .Chr.: Darius I -- cel Marecel Mare521 521 îî.Chr.: fondarea ora.Chr.: fondarea oraşşului Susaului Susa520 520 îî.Chr.: fondarea Persepolis.Chr.: fondarea Persepolis--uluiului490 490 îî.Chr.: .Chr.: Primul Război Persan Primul Război Persan îîmpotriva Grecilormpotriva Grecilor10 000 lu10 000 luptători ptători şşi 1 000 navei 1 000 nave

Page 10: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

485485--465 465 îî.Chr.: Xerxes.Chr.: Xerxes

Page 11: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

480 480 îî.Chr.: .Chr.: Al Doilea Război Persan Al Doilea Război Persan îîmpotriva Grecilormpotriva Grecilor465 465 îî.Chr.: Pact de Ne.Chr.: Pact de Ne--agresiune cu Grecia (Artaxerxex I)agresiune cu Grecia (Artaxerxex I)465465--334 334 îî.Chr.: Sfâr.Chr.: Sfârşşitul Ahemeniziloritul Ahemenizilor

Page 12: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

Page 13: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE DATE ISTORICEISTORICE

330 330 îî.Chr.: Alexandru cel Mare cucere.Chr.: Alexandru cel Mare cucereşşte Persia te Persia şşi arde Persepolisi arde Persepolis

Page 14: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană SCURT ISTORIC: 465 SCURT ISTORIC: 465 îî.Chr. .Chr. -- 334 334 îî.Chr..Chr.

Ruine Ruine -- PersopolisPersopolis

Page 15: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

Mormântul lui CyrusMormântul lui Cyrus

Page 16: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE ISTORICEDATE ISTORICE

Page 17: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană DATE DATE ISTORICEISTORICE

323 323 -- 100 100 îî.Chr.: Satrapiile Seleucide.Chr.: Satrapiile Seleucide100 100 îî.Chr. .Chr. -- 200 d.Chr.: Regatul Par200 d.Chr.: Regatul Parţţilorilor200 200 -- 600 d.Chr.: Regatul Dinastiei Sassanide600 d.Chr.: Regatul Dinastiei Sassanide600 d.C600 d.Chr.: Rhr.: Ruperea regatului, primuperea regatului, primele forme de răspândire ale Islamuluiele forme de răspândire ale Islamului

Page 18: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană RELIGIARELIGIAPrincipiul dualităţii:“Adevăr” şi “Minciună”

Zeul adevărului este Ahura Mazda, (Ormazd) marele “Zeu Creator” şi “Zeul Înţelept”

Forţele răului sunt concentrate în figura demonului Ahriman (AngroMainyush).

Trei principii: GÂNDUL DREPTTrei principii: GÂNDUL DREPT VORBIRE DREAPTĂ VORBIRE DREAPTĂ

ACACŢŢIUNE DREAPTĂIUNE DREAPTĂ

Page 19: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană RELIGIARELIGIA

Religia lui MITHRA

Religia magilor

ZARATHUSTRA(ZOROASTRU)

Cartea AVESTA

Page 20: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană RELIGIARELIGIA

Templele focului - ZENDAN

Page 21: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană ARTAARTA

Arcaşii gărzii persane - Friză din Palatul de la Susa al regelui Artaxerxex II - sec.IV î.Chr.; cărămizi smălţuite.

Page 22: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană ARTAARTA

Page 23: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

Page 24: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

Page 25: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

Page 26: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

Page 27: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

Page 28: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PPASARGADAEASARGADAE

““TrecătoruleTrecătorule, Eu sunt Cyrus. Eu am dat Persanilor un imperiu , Eu sunt Cyrus. Eu am dat Persanilor un imperiu şşi am i am condus peste toată Asiacondus peste toată Asia. . Să nu mă invidiezi pentru acest motivSă nu mă invidiezi pentru acest motiv, totu, totuşşi, i, căci acum sunt căci acum sunt îîn acest mormântn acest mormânt””..

Page 29: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană INSCRIPINSCRIPŢŢIIII

Page 30: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană INSCRIPINSCRIPŢŢIIII

Page 31: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană INSCRIPINSCRIPŢŢIIII

Page 32: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană NAQS I RUSTAMNAQS I RUSTAM

Page 33: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană NAQS I RUSTAMNAQS I RUSTAM

Page 34: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană NAQS I RUSTAMNAQS I RUSTAMDARIUS CEL MAREDARIUS CEL MARE

Page 35: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană NAQS I RUSTAMNAQS I RUSTAM

Page 36: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană ECBATANAECBATANA

Page 37: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Darius cel Mare a fondat oraşul Persepolis în anul 520 î.Chr.

Page 38: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

LegendaLegenda

a a Scarab b Propileele

lui Xerxesc c Apadana

lui Darius şi Xerxes

d d Sala celor 100 de coloane

e e Trypilonf f Palatul lui Dariusg g Palatul lui Xerxesh h Haremul lui Xerxesi i Tezaurulj j Poarta

Faze de construcţiedark blue: 515-490; purple: 490-480; green: 480-470; red: 470-450; pink: 360-338

Page 39: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 40: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 41: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 42: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 43: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 44: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 45: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 46: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TERASATERASA

Page 47: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TERASATERASA

Page 48: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TERASATERASA

Page 49: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TERASATERASA

Page 50: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 51: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 52: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 53: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

ChioChioşşc c din perioada islamică din perioada islamică Caracteristica persană este păstrată Caracteristica persană este păstrată -- coloane multe, coloane multe, îînalte nalte şşi subi subţţiri iri

Page 54: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 55: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 56: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

APADANAAPADANA

Page 57: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TEZAURULTEZAURUL

Page 58: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

TEZAURULTEZAURUL

Page 59: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLISPALATUL LUI XERXESPALATUL LUI XERXES

Page 60: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI XERXESPALATUL LUI XERXES

Page 61: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI XERXESPALATUL LUI XERXES

Page 62: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI XERXESPALATUL LUI XERXES

Page 63: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI XERXESPALATUL LUI XERXES

Page 64: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI DARIUSPALATUL LUI DARIUS

Page 65: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI DARIUSPALATUL LUI DARIUS

Page 66: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI DARIUSPALATUL LUI DARIUS

Page 67: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI DARIUSPALATUL LUI DARIUS

Page 68: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PALATUL LUI DARIUSPALATUL LUI DARIUS

Page 69: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

HAREMUL HAREMUL LUI XERXESLUI XERXES

Page 70: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

SALA CELOR 100 DE COLOANESALA CELOR 100 DE COLOANE

Page 71: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

SALA CELOR 100 DE COLOANESALA CELOR 100 DE COLOANE

Page 72: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

PROPILEEELE LUI XERXESPROPILEEELE LUI XERXES

Page 73: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 74: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persanăPoarta tuturor NaPoarta tuturor Naţţiuniloriunilor

Zidul teraseiZidul terasei

PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 75: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 76: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 77: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persanăPoarta tuturor NaPoarta tuturor Naţţiuniloriunilor

PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 78: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persanăApadanaApadana

PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 79: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS

Page 80: curs nr. 11

CivilizaCivilizaţţia persanăia persană PERSEPOLISPERSEPOLIS


Top Related