+ All Categories
Transcript

1

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume DĂNILĂ ADRIANA

Adresă(e) Bucureşti

Telefon(oane) …….

Fax(uri)

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii

Sex feminin

Experienţa profesională

Perioada 2006 – prezent

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Lector doctor

Cursuri predate: Limbă germană contemporană (curs + seminar); Curs practic limba germană

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Splaiul Unirii nr 176 sector 4 Bucureşti Educație/cercetare

2

Perioada

2003 - 2005

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau

sectorul de activitate

Asistent universitar

Cursuri predate: Limbă germană contemporană (seminar); Curs practic limba germană

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Splaiul Unirii nr 176 sector 4 Bucureşti

Educație/cercetare

Perioada

2000 – 2003

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati

principale Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Perioada

Preparator universitar

Cursuri predate: Limbă germană contemporană (seminar); Curs practic limba germană Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Splaiul Unirii nr 176 sector 4 Bucureşti Educație/cercetare 2001 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati

principale

Profesor de limba germană Cursuri de limba germană pentru adulţi

Numele şi adresa angajatorului

Casa de Cultură “Friedrich Schhiller”

3

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

2001 – 2002

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cursuri predate: Limba germană

Numele şi adresa Angajatorului

Universitatea Politehnica Bucureşti Splaiul Independenţei nr 313 sector 6 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada

Educație/cercetare

2001 - 2002

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Preparator universitar asociat

Cursuri predate: Limbă germană contemporană (seminar); Curs practic limba germană

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Strada Ion Ghica nr 13 sector 3 Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau secotrul

de activitate

Educație/cercetare

4

Educaţie şi formare

Perioada Calificarea/diploma

obtinuta

2005 - 2011 Doctor în filologie Titlul tezei de doctorat: “Practici discursive utilizate în textele media scrise” Coordonator științific: Prof. univ. dr. Doina Sandu Calificativul obtinut: foarte bine

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Bucureşti. Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”

Perioada 2000 - 2001

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Masterat Titlul Dizertației: Das Amerikabild in Bertolt Brechts Werk Coordonator științific: Prof. univ. dr. Mariana Lăzărescu

Media de absolvire: 9,50

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Perioada Calificarea/diploma

obtinuta

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Perioada Calificarea/diploma

obtinuta

1996 - 2000 Diploma de Licență Titlul Lucrării de Licență: Emotionen im Gespräch Coordonator științific: Prof. univ. dr. Doina Sandu Media de absolvire: 8,93 Universitatea Bucureşti. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 2003 (septembrie) Goethe Institut Bescheinigung Goethe Institut Bonn. Deutschland (bursa Germania Goethe Institut).

1999 (aprilie – iulie) Zertifikat für ausländische Studierende

5

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Perioada Calificarea/diploma

obtinuta

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Aptitudini şi competenţe personale

Humboldt Universität zu Berlin (bursa de studiu Berlin Germania) 1994 (iunie – iulie) Zertifikat Goetheschule Kassel Goetheschule Kassel (Deutschland) (bursa Germiania)

Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Germană C2 Germană C2 Germană C2 Germană C2

Germană C2

Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2 Engleză B2

Engleză B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Capacitatea de a lucra in echipa, mobilitate

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizare evenimente culturale, conferințe

Competenţe şi aptitudini tehnice

Capacitate de analiză și sinteză, selecție și prioritizarea sarcinilor

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft, Word, Power Point.

Permis(e) de conducere

Alte competențe și

aptitudini

Anexă: Lista de publicații și cercetări științifice

6

Lector doctor ADRIANA DĂNILĂ

LISTA DE LUCRARI

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Im Gespräch über Gespräche, comunicare prezentată la der V. Kongress der Germanisten

Rumäniens, organizat de Societatea Germaniştilor din România - Iaşi, 22-25 Mai 2000 (proiect

dezvoltat sub îndrumarea prof.dr. Doina Sandu).

Sprachgebrauch in der Privatkorrespondenz älterer Sprachteilhaber, soziokulturell bedingt,

comunicare prezentată la der VII. Kongress der Germanisten Rumäniens, organizat de

Societatea Germaniştilor din România - Timişoara, 22-25 Mai 2006.

Gibt es eine Seniorensprache? Überlegungen zur Erfassung altersspezifischer Sprache und

Kommunikation, comunicare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Limbi şi Literaturi

Străine a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 2007.

Gramatica titlului jurnalistic în presa română şi germană ante- şi postrevoluţionară. comunicare

prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Creştine

„Dimitrie Cantemir”, 2008.

7

Expresie artistică şi mesaj în titlul jurnalistic comunicare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 2009.

Structuri sintactice în titlul jurnalistic din perioada ante- şi postdecembristă comunicare

prezentată la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Creştine

„Dimitrie Cantemir”, 2009.

The process of metaphorization in newspapae titles comunicare prezentată la Conferinţa

Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine cu tema Comunicare interculturală – soluţie

complementară a ieşirii din criză, 8 aprilie 2011.

Einige Aspekte der hölzernen Sprache in der deutschsprachigen Presse aus Rumänien in den

1950er und 1960er Jahren comunicare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Deutsche Sprache,

Literatur und Kultur – interkulturell und interdisziplinär a Facultăţii de Litere şi Arte a

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu organizată în colaborare cu Fundaţia Culturală a şvabilor

dunăreni a landului Baden-Württemberg (Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-

Württemberg), 14-16. noiembrie 2013.

Ipostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalistic comunicare prezentată la conferinţa

Diacronie şi sincronie în studiul limbii române organizată de Universitatea Bucureşti Facultatea

de Litere, Departamentul de Lingvistica si Centru de Lingvistică Teoretica si Aplicata al Facultatii

de Litere, conferinţă internaţională 13-14 decembrie 2013 (sub tipar)

Wooden language and cultural identity in writing journalistic titles in the Romanian and German

Press in Pre- and Post-Communist Romania comunicare prezentată la workshop-ul (Inter)faces

8

of Dialogue: Constructing Identity through Language Use organizată de asociaţia IADA

(International Association for Dialogue Analysis), workshop cu participare internaţională, 5-7

iunie 2014, Universitatea Transilvania din Braşov. (publicată în BULLETIN OF THE TRANSILVANIA

UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 7 (56) No.2 – 2014 SERIES IV - PHILOLOGY AND CULTURAL

STUDIES, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM) (20 pagini - pag. 19-38) – revistă

indexată CEEOL, EBSCO.

http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/2014/Series_IV/BULETIN%20IV/02_02_Dan.pdf

Die Darstellung der Machtverhältnisse in dem politischen Diskurs (Das Beispiel der zum Tod des

damaligen Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, gehaltenen

politisierten Gedenkreden) (în curs de publicare) – susţinută la Conferinţa Germaniştilor Das Bild

des Anderen in Sprache, Literatur und Gesellschaft Universitatea Lucian Blaga Sibiu 20-22

noiembrie 2014 (în curs de publicare)

CĂRŢI PUBLICATE

UNIC AUTOR

1. ● Dănilă, Adriana (2013): Cu germana la început de drum, Editura Pro Universitaria,

Bucureşti – ISBN 978-606-647-656-0. (241 pagini) – culegere de exerciţii de gramatică pentru

studenţi

9

VOLUME DE COAUTOR

1. ● Mihalciuc, Maria, Dănilă, Adriana (2009): Kommunikation im Deutschen,

Editura Pro Universitaria, Bucureşti – ISBN 978-973-129-380-6 (183 pagini)

2. ● Alexandru, Florentina, Dănilă, Adriana (2012): Curs practic de limba germană,

Editura Pro Universitaria, Bucureşti – ISBN 978-606-647-139-8 (contribuţie proprie – 130

pagini)

ARTICOLE

Autor unic

1. ● „Das Amerikabild in Bertolt Brechts “Der Ozeanflug” und in dem Gedicht

“Verschollener Ruhm der Riesenstadt New York” în Analele Universităţii, seria Ştiinţele

limbii şi didactica predării, nr. 1/2002 (ISBN 973-8338-27-1), p. 107-111.

2. ● „Alltagssprache – Umgangssprache – Dialekt” în Rădulescu Mihaela Şt. şi Maria

Alexe, Teorie şi practică în predarea limbilor străine, Universitatea Tehnică de Construcţii,

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Utilaj Tehnologic, 2004 - coord., Editura

Conspres, Bucureşti, 2004, volum în format electronic (ISBN 973 7797-35-3).

3. ● „Wahrnehmung des älteren Alters und ihre Wiederspiegelung in den

Sprachbezeichnungen“ în în Luburici, M. u.a. (coordonator): „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ – 500 de

ani: comunicări prezentate la cea de-a XIII-a sesiune ştiinţifică a Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”: 28-29 mai 2004, volumul 3, , Editura Sylvi, Bucureşti, 2005. (ISBN 973-628-131-0), p.

302-305.

10

4. ● „Sprachliche Abweichungen – ständige Innovationspotentiale in der Sprache“ în

Rădulescu, Mihaela Şt. şi Maria Alexe (coord.), Teorie şi practică în predarea limbilor străine,

Universitatea Tehnică de Construcţii, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Utilaj

Tehnologic, 2005 - Bucureşti, UTCB, 2006, volum în format electronic (ISSN-1842-6352).

5. ● „Sprachgemeinschaftskonzepte in der Soziolinguistik” în Luburici, M. u.a.

(coordonator): Implicaţiile economico-sociale şi politico-juridice ale integrării României în

Uniunea Europeană, Comunicări prezentate la cea de-a XIV-a Sesiune Ştiinţifică a Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir” 27-28 mai 2005, volumul I, Editura Sylvi, Bucureşti, 2006. (ISBN

978-973-628-170-9-vol.I), p. 1079-1082.

6. ● „Sprachgebrauch in der Privatkorrespondenz älterer Sprachteilhaber –

soziokulturell bedingt” (susţinută în 2006 la Congresul Germaniştilor de la

Timişoara) (sub tipar).

7. ● „Sprachvariation „ în Luburici, M. U.a. (coord.): Provocări ale aderării României la

Uniunea Europeană, Comunicări prezentate la cea de-a XV-a Sesiune Ştiinţifică a Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir” 25-26 mai 2006, volumul II, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,

2007. (ISBN 1843-1798), p. 1046-1052.

8. ● „Sprache und Kommunikation im Alter - Forschungsstand und

Forschungsrichtungen“, în Analele Universităţii, Facultatea de Limbi şi Literaturi

Străine, 2007, (ISBN 2065-0868), p. 43-53.

11

9. ● „Gibt es eine Seniorensprache? Überlegungen zur Erfassung altersspezifischer

Sprache und Kommunikation“ în Analele Universităţii, Seria Ştiinţele Limbii,

Literaturii şi Didactica Predării, Editura Pro Universitaria, Bucureşti Nr. 7/2008,

(ISBN 2065-0868), p. 78–86.

10. ● „Gramatica titlului jurnalistic în presa română şi germană ante- şi

postrevoluţionară”, în Analele Universităţii, Seria Ştiinţele Limbii, Literaturii şi Didactica

Predării, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, (ISBN 2065-0868), p. 79-97.

11. ● „Expresie artistică şi mesaj în titlul jurnalistic” în Analele Universităţii, Seria

Ştiinţele Limbii, Literaturii şi Didactica Predării, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, (ISBN

2065-0868), p. 259-269.

12. ● „Structuri sintactice în titlul jurnalistic din perioada ante- şi postdecembristă” în

Analele Universităţii, Seria Ştiinţele Limbii, Literaturii şi Didactica Predării, Editura Pro

Universitaria, Bucureşti, 2010, (ISBN 2065-0868), 270-281.

13. ● „Einige Bemerkungen zu der lexiko-semantischen Komponente in der

Formulierung des journalistischen Titels” în Cogito, Revistă de cercetare ştiinţifică

pluridisciplinară, vol. II, nr. 3/septembrie 2010, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, (ISBN

2065-0868), volum inclus in CEEOL, p. 100-111.

14. ● „The process of metaphorization in newspapae titles” în Analele Universităţii,

Seria Ştiinţele Limbii, Literaturii şi Didactica Predării, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,

volumul XI, nr. 1 / 2012, (ISSN 2065-0868), volum inclus in BDI Scipio, pag. 44-57.

12

15. ● „Aspekte der Varianz und der Sprachinnovation beim Rumäniendeutsch (am

Beispiel der rumäniendeutshcne Massenmedien)” în revista Deutsch Aktuell Heft 26/2013

(ISBN 1221-3292), pag 21-23

16. ● Einige Aspekte der hölzernen Sprache in der deutschsprachigen Presse aus

Rumänien in den 1950er und 1960er Jahren în Germanistische Beiträge, herausgegeben vom

Lehrstuhl der Germanistik der Lucian Blaga Universität Sibiu / Hermannstadt unter der

Schirmherrschaft des Zentrums für Anglo-amerikanische und Germanistische Forschung, Band

34 / 2014, (ISBN 1454-5144), indexat Copernicus, Ebsco, Scipio,

http://reviste.ulbsibiu.ro/gb/Band34.html, pag. 139-157.

17. ● Ipostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalistic comunicare prezentată la

conferința Diacronie și sincronie în studiul limbii române organizată de Universitatea București

Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistica si Centru de Lingvistică Teoretica si Aplicata

al Facultatii de Litere, conferinţă internațională 13-14 decembrie 2013, publicată în volumul

LIMBA ROMÂNĂ: DIACRONIE ŞI SINCRONIE ÎN STUDIUL LIMBII ROMÂNE, volumul II, Stilistică,

pragmatică, retorică și argumentare. Lexic, semantică, terminologii. Actele celui de al 13-lea

Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică, 2014, editori: Rodica Zafiu, Ariadna

Ștefănescu, Editura Universității din București (10 pagini - pag. 59-68) (ISBN 978-606-16-0535-4)

13

18. ● Wooden language and cultural identity in writing journalistic titles in the Romanian and

German Press in Pre- and Post-Communist Romania comunicare prezentată la workshop-ul

(Inter)faces of Dialogue: Constructing Identity through Language Use organizată de asociaţia

IADA (International Association for Dialogue Analysis), workshop cu participare internaţională,

5-7 iunie 2014, Universitatea Transilvania din Braşov. (publicată în BULLETIN OF THE

TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 7 (56) No.2 – 2014 SERIES IV - PHILOLOGY AND

CULTURAL STUDIES, ISSN 2066-768X (Print), ISSN 2066-7698 (CD-ROM) (20 pagini - pag. 19-38)

– revistă indexată CEEOL, EBSCO.

http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/2014/Series_IV/BULETIN%20IV/02_02_Dan.pdf

19. ● Die Darstellung der Machtverhältnisse in dem politischen Diskurs am Beispiel

politisierter Gedenkreden (Das Beispiel der zum Tod des damaligen Präsidenten der Deutschen

Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, gehaltenen politisierten Gedenkreden) – susţinută la

Conferinţa Germaniştilor Das Bild des Anderen in Sprache, Literatur und Gesellschaft

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 20-22 noiembrie 2014, publicată în Germanistische Beiträge,

Band 36 / 2015, pag. 204 – 220 (17 pagini), indexată Index Copernicus, Ebsco, Scipio, ISSN 1454-

5144, http://reviste.ulbsibiu.ro/gb/Band36.html

20. ● Dichtung und sozialistische Propaganda in der deutschsprachigen

Literaturzeitschrift „Banater Schriftum” – susţinută la Conferinţa Internaţională a

Germaniştilor Ungari şi a Universităţii Károli Gáspár Budapesta Geopoetische und linguistische

Reisen in Mitteleuropa Universitatea Károli Gáspár Budapesta 28 – 30 Mai 2015 (sub tipar)

Co-autor 1

1. ● The use od language in constructing hybrid identities (local and global in German

and Romanian written press in Romania susţinută la Conferinţa Internaţională Anthropologies

14

of Dialogue organizată de asociaţia IADA (International Association for Dialogue Analysis),

Nancy 27 – 29 August 2015 (sub tipar)

Recenzii

Maria Iliescu, Victoria Popovici, Rumänische Grammatik, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2013,

446 p. (Adriana Dănilă) apărută în Studii şi cercetări lingvistice (Academia Română) I-LXV-2014

(ianuarie-iunie) în rubrica Recenzii

http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=92


Top Related