+ All Categories
Transcript
Page 1: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

1

Page 2: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

2

I.INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANTI

Secțiunea 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumirea, adresa si punctul de contact:

Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher

Adresa poștală: București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 8. Sector 6, România, telefon

021/3135211, poșta electronică: [email protected]

Persoană de contact: Petrică Badea

Secțiunea 2: OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Descriere

Obiectul achiziției: Achiziție producție de filme și de casete video publicitare, de propagandă și

de informare - cod CPV 92111200-4, conform Caietului de sarcini.

2.2.Valoare estimată fără TVA:

83.000 lei fără TVA (102.920 lei cu TVA).

Secțiunea 3: CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.

Rezultatul selecției de oferte va fi comunicat tuturor operatorilor economici participanți.

Secțiunea 4: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

4.1) Condiții referitoare la contract

4.1.1. Principalele modalități de finanțare si plată

Bugetul de stat

4.1.2. Legislația aplicata

Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu O.U.G 34/006 cu modificarile si completarile

ulterioare (serviciile fac parte din Anexa 2B) si Normele interne ale Autorității Contractante.

4.2.) Condiții de participare

Oferta tehnică: va respecta prevederile din Secțiunea II, Specificații tehnice (Caiet de sarcini)

Page 3: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

3

Oferta financiară: nu exista format standard; trebuie respectată ordinea din caietul de sarcini.

Detalierea prețului se va face pentru fiecare categorie de cheltuieli în ordinea apărută în

documentație; oferta va conține atât prețul defalcat, cât și prețul total.

Documente de eligibilitate

Ofertantul va prezenta următoarele:

1. Copia Certificatului de înregistrare, ștampilată și semnată de ofertant pentru conformitate cu

originalul, sau Copie ștampilată și semnată de ofertant pentru conformitate cu originalul a

Certificatului constatator emis de ONRC, certificat valabil la data depunerii ofertei (cuprinde

situatia juridica actuala) si din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului

corespunde cu obiectul achiziției

2. Formularul 1 – Declarație privind eligibilitatea O.U.G 34/2006 actualizata

3. Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.181 din

O.U.G 34/2006 actualizata

4. Formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691 din

OUG nr. 34/2006 actualizata

5. Formularul 4 – Certificat de participare la licitație cu ofertă independentă

6. Formularul 5 - Formular prezentare ofertă

7. Ofertă financiară

8. Ofertă tehnică

Capacitatea tehnica

Ofertantul va prezenta următoarele:

9. Centralizator cu serviciile prestate în ultimii 2 ani în vederea dovedirii experienței similare,

însoțit de dovezi în copie semnate și stampilate de ofertant pentru conformitate cu originalul

pe fiecare pagina (contract sau alt document justificativ), din care trebuie să rezulte că a

prestat cel puțin 2 contracte de servicii similare celor solicitate în caietul de sarcini, si

anume contracte din care sa reiasa experienta in prestarea de servicii de productie video si

montaj audio si video.

10. Scrisori de intenție și de disponibilitate de participare la producția filmului de la personalul

precizat la pag. 10.

SECTIUNEA 5: PREZENTAREA OFERTEI

5.1 . Limba de redactare a ofertei: Română

5.2. Perioada de valabilitate a ofertei: 40 zile

Page 4: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

4

5.3. Data limită de depunere a ofertei și locul

Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher

Adresa poștală: București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 8. Sector 6, România, poșta

electronică: [email protected]

Data limită depunere ofertă: 26.10.2015, ora 12.00

Persoană de contact: Petrică Badea, telefon: 021/3135211

Oferta financiară: Oferta va fi prezentată în lei (inclusiv și exclusiv TVA) și va cuprinde valoarea

fermă a fiecărui bun și/sau serviciu, precum și valoarea totală.

Modul de prezentare al ofertei:

Nu se admit oferte alternative.Nu se admit oferte partiale.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertanții vor numerota și semna fiecare pagină a ofertei și vor anexa un opis al documentelor

prezentate.

Oferta va fi prezentată în plic sigilat și marcat cu:

- Denumirea autorității contractante – Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher

Adresa poștală: București, Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, România

- Titlul: „Oferta pentru Servicii producție filme și de casete video publicitare, de propagandă și de

informare - cod CPV 92111200-4

- A NU SE DESCHIDE INAINTE DE: 26.10.2015, ora 12.30.

SECTIUNEA 6: INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

6.1. Informații referitoare la termenele pentru furnizarea bunurilor/prestarea serviciilor Serviciile vor fi prestate în termenul stabilit de comun acord în contract. Prelungirea termenului

nu poate depăși 10 zile calendaristice și se poate face prin act adițional la contract, ca urmare a

solicitării scrise și motivate a prestatorului. Achizitorul nu este obligat să accepte solicitarea

prestatorului, putând decide rezilierea contractului prin constatarea imposibilității prestatorului

de a-și respecta obligațiile contractuale.

6.2 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condițiile de actualizare/modificare a

prețului contractului de achiziție

Plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturilor dupa prestărea

serviciilor.

Prețul contractului nu se ajustează.

Contractul va putea fi modificat în următoarele condiții:

- Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuție a contractului, acceptate de

ambele părți prin încheierea unui act adițional;

Page 5: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

5

- Modificările legate de termenele de livrare pot fi inițiate și acceptate de achizitor doar în

interiorul termenelor de livrare deja convenite și acceptate, la semnarea contractului sau a unui

act adițional, după caz. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul

contractului inițial;

I. CAIET DE SARCINI (SPECIFICAȚII TEHNICE)

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea

(oferta) tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificațiile tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,

va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea

unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme și vor

fi respinse.

Ofertele transmise au obligatia de a contine tabelul indicat la punctul 3, cu

calificativul apreciat de catre ofertantant, respectiv:

Da-pentru asumarea si indeplinirea serviciului/activitatii

Nu-pentru neasumarea serviciului/activitatii indicate in tabel

1.2. Inițiatorul achiziției: Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher

Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher este instituție publică, cu personalitate

juridică, în coordonarea Agenției Naționale pentru Romi. Conform HOTĂRÂRII nr. 609 din 20 mai

2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură al Romilor,

Art. 2 (1) Centrul îşi îndeplineşte rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activități

în domeniul cultural, de informare, de educație permanentă, de susținere şi derulare a programelor

şi proiectelor culturale destinate comunității rome şi/sau de promovare a culturii rome, în

conformitate cu legislația română în vigoare. Conform Art. 3, Alin. 2, punctul a) din HG

Page 6: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

6

609/2009, Centrul poate desfășura programe anuale şi/sau multianuale, proiecte şi acțiuni culturale

în domeniul artelor spectacolului, expozițional, muzeal, precum şi alte activități artistice. Artele

spectacolului denumesc generic acele arte, ale căror opere sunt caracterizate de o reprezentare

efemeră, limitată în timp. Ele presupun prezența unor interpreți sau actori (în sensul general al

termenului) și a unui public spectator. Artele spectacolului cuprind numeroase moduri de expresie

artistică. Intre ele se numără atât arte considerate "clasice", cât și arte moderne și contemporane, sau

arte aflate la confluența mai multor genuri, cum ar fi: teatru, dans, arta cinematografică, opera etc.

Conform Planului de Management al managerului CNCR-RK, document ce stă la baza activităților

centrului, Capitolul PROGRAME, punctul 5. Arte vizuale prevede salvgardarea, dezvoltarea și

promovarea patrimoniului cultural rom material și imaterial se realizează printr-o serie de activități

precum: expoziții de artă plastică cu tematică romă, expoziții de fotografie, filme documentare și

filme artistice cu tematică romă.

2. SCOP :

Acțiunea de față își propune realizarea unui film, cu o durată de 30 de minute, despre

impactul sistemului educational asupra elevului de etnie roma.

3. CERINȚE PRIVIND REALIZAREA FILMULUI

3.1. Aspecte generale

Contractul ce urmează să fie atribuit vizează achiziționarea serviciilor de realizare a

unui film cu o durată de 30 de minute

Serviciile prestate în baza contractului vor include:

elaborarea scenariului literar;

elaborarea scenariului regizoral;

realizarea filmului;

operațiunile tehnice implicate in realizarea acestuia (consultanta, filmare, prelucrare,

montaj, arhivare)

asigurarea personalului tehnic și a echipei implicate în realizarea filmului;

asigurarea resurselor tehnice necesare pentru realizarea filmului (echipamente,

consumabile etc.), proprii sau închiriate.

Page 7: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

7

Totodata prestatorul va asigura urmatoarele:

Nr.

crt.

Servicii/activități Da/Nu

Se vor preciza dacă este cazul

modul de realizare a

serviciilor/activităților

1 DURATA FILMULUI

Durata filmului va fi de 30 minute, iar producția se

va realiza conform pct. 3.1.

2 CONSULTANȚĂ

Consultant cultura romă- Scenariul literar al filmului

va fi elaborat de echipa regizorală cu sprijinul

Autorității Contractante.

3 ACTORI

Actor principal/actori principali: minim 1

Actori secunzi: minim 2

Figuranți: minim 2)

4 ECHIPA TEHNICĂ

Regizor -1 persoana

Scenarist 1 persoana

Operator imagine -1persoana

Operator sunet -1persoana

Editor imagine/sunet 1.persoana

Ofertanții vor prezenta scrisori de intenție de la

persoanele care fac parte din echipa tehnică conform

pct. 3.1. in cadrul ofertei depuse

5 LOCAȚII/ DECOR

-Închiriere sala de clasa/alte locatii necesare

-Efectuarea demersurilor necesare pentru

obținerea permisiunii de a filma în anumite

locuri (zone) ce necesită aprobare specială.

6 LOGISTICĂ

-Realizarea de deplasări pe teren pentru identificarea

locațiilor pentru filmări

Cameră filmat HD- Realizarea filmărilor se vor face

cu camere HD, color

Page 8: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

8

Asigurarea aparaturii de iluminat necesare optime

(proiectoare)

Mijloace de transport materiale și persoane

Asigurarea echipamentelor audio-video și de altă

natură solicitate pentru realizarea filmărilor

7 ALTE SERVICII

Masinisti(cărăuși materiale tehnice)

Asigurarea personalului administrativ/secretariat

Captarea sunetului

Sunetul de ambianță va fi captat în mediu

digital, la o rată de sampling de 96.000 Hz, cu

rezoluția 32 biți.

Editarea video-audio

Vizionarea materialului brut filmat, activitate

la care va participa și un reprezentat al Autorității

Contractante

Transpunerea materialului filmat în format

HD

Editarea materialului final cu corecții de

culoare

Prelucrarea coloanei sonore originale prin

mixarea în sunet 5.1.

Înregistrarea comentariului care va însoți

filmul. Anterior înregistrării, conținutul

comentariului va fi transmis Autorității Contractante

în vederea avizării.

Se va asigura sincronizarea între imaginile

filmate și comentariul care va însoți filmul.

formatul cadrelor va fi de 16:9;

formatul filmului va fi full HD, rezoluția de

1920/1080p

produsul final trebuie livrat atât în rezoluție

maximă, cât și în 720p precum și variantă Quick

Time, pentru a putea fi rulat și în mediul online;

filmul va putea fi vizionat folosindu-se playere

(software) gratuite

Page 9: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

9

variantă finală pe un hard-disk

Subtitrare

Se va asigura subtitrarea filmului în limbile

română și engleză, astfel la realizarea filmului se va

folosi fundal sonor și un voice-over în limba romani

și va fi subtitrat în limbile română și engleză, cu

posibilitatea de selecție a limbii dorite

Muzică ( drepturi de autor)

Prestatorul, pe lângă montajul imaginii și al

sunetului de ambianță, va asigura compoziția

temelor muzicale, coloana sonoră a filmului

(drepturile de autor aferente calupurilor de melodii

utilizate), redactarea, traducerea si înregistrarea

voice-over-ului, aranjamentele muzicale și

masteringul audio.

Machiaj

profesional

Drepturi de difuzare:

difuzare Autorității Contractante prin orice mediu și

în orice format, procesat sau nu, al materialului

filmat, pe o perioadă nelimitata de timp

Multiplicarea filmului:

Filmul va fi imprimat și multiplicat pe 100

DVD-uri printabile. Fiecare DVD va fi tipărit full

color pe fața printabilă, lăcuit și introdus într-o

carcasă slim, din plastic, cu supracopertă

transparentă, pentru DVD film. Sub supracoperta

transparentă va fi introdusă o copertă de carton.

Pe coperta a doua a DVD-ului va fi tipărit un

mesaj adresat celor interesați în limbile: romani,

română si engleză. Textul mesajului va fi pus la

dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

Page 10: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

10

3.1. Asigurarea personalului tehnic și a echipei de actori implicate în realizarea

filmului

Ofertanții vor prezenta o echipă de specialiști care trebuie să posede toate

competențele și experiența generală și specifică necesară îndeplinirii integrale a sarcinilor

prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și care să poată lucra coordonat și eficient în

procesul de realizare a filmului în vederea obținerii rezultatelor așteptate.

Se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime privind personalul de

specialitate implicat în prestarea serviciilor care formează obiectul contractului:

Ofertantul va trebui să prezinte scrisori de intenție si de disponibilitate de

participare la producția filmului de la personal specializat ale cel puțin următoarelor

persoane: 1 regizor, 1 scenarist, 1 operator de imagine, 1 operator de sunet, 1 editor

imagine/sunet. (de corelat cu oferta tehnica) În măsura în care ofertantul consideră

necesară completarea personalului specializat, pentru realizarea în bune condiții a

filmului, poate să completeze echipa cu personal specializat în alte domenii.

Ofertanții vor asigura și personalul auxiliar necesar (personal administrativ,

secretariat, după caz) precum și echipa de actori secunzi care va fi utilizată la

realizarea filmului.

Montajul filmului va fi făcut astfel încât varianta finala sa fie predata Autorității contractate,

pe un hard-disk.

Redactarea textului pentru voice-over se va face cu sprijinul și sub îndrumarea

unui consultant de specialitate al Autorității Contractante. Voice-over-ul filmului va fi în

limba romani și va avea subtitrare în limbile română și engleză.

Drepturi de difuzare și multiplicare

Prestatorul va realiza grafica pentru discuri și

coperți și o va supune aprobării Autorității

Contractante în vederea obținerii bunului de tipar,

înainte de multiplicare. DVD-urile vor fi ambalate,

expediate și predate către Autoritatea Contractanta

în condițiile și la termenul stabilit în contract.

Page 11: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

11

Toate drepturile de copyright asupra produsului finit vor reveni Autorității

Contractante.

Se va acorda dreptul de reproducere, distribuire și difuzare către Autoritatea

Contractantă, prin orice mediu și în orice format, procesat sau nu, al materialului final, pe

o perioadă nelimitata de timp.

4. OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară va fi făcută respectând activitățile descrise în tabelul următor:

Nr.

crt.

Detalierea cheltuielilor/activități Costuri fără tva Costuri cu TVA

1 Consultant cultura romă

2 Echipa regizorală

3 Actori

4 Locații/Decor

5 Echipa tehnica (camera, cameramani,

lumini, sunet, machiaj, voice-over,

etc)

6 Logistică

7 Editare (editare video, subtitrare,

multiplicare 100 dvd)

8 Muzica (drepturi de autor)

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

Page 12: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

12

FORMULARE

1. FORMULAR 1 - DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

2. Formular 2 – DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanța de Urgenta Nr. 34/2006 actualizată

3. FORMULAR 3 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691

din OUG nr. 34/2006, actualizată

4. FORMULAR 4 - CERTIFICAT de participare la procedură cu ofertă independentă

5. Formular nr. 5 – Formular de ofertă

Page 13: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

13

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele

FORMULAR 1

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul _______________________________, reprezentant împuternicit al

_____________________________________________________________,

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de

urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări

și completări prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre

definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale,

pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor

orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Page 14: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

14

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la

art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 actualizata

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-

persoană juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se

menţionează procedura] pentru achiziția de Producție de filme și de casete video publicitare, de

propagandă și de informare - cod CPV 92111200-4 , la data de .............. [se inserează data],

organizată de Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher,

declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,

reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute

la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data

solicitată;

c^1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive

imputabile subsemnatului, care să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei

greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informații false şi că voi prezenta informațiile solicitate de către autoritatea

contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).

Page 15: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

15

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

De asemenea, declar pe proprie răspundere ca:

Furnizorul nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru

participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru

spălare de bani in ultimii 5 ani.

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată şi ştampilă)

Data completării ......................

Page 16: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

16

Formular nr. 3

Operator economic

_______________

(denumire/nume)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura

de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire

procedură), CPV ……………., organizată de Centrul National de Cultura a Romilor- Romano

Kher, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU mă

încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la:

A. articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la

gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt ele

prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în

cadrul autorităţii contractante.

B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de articolele 90 şi 93 din Legea

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Page 17: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

17

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea

exclusivă.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Centrului National de Cultura a Romilor

Romano- Kher în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

Director Mihai Neacsu, Consilier juridic Carmen Popescu, Expert Aurelia Stroe Comisia de de

evaluare a ofertelor: Presedinte - Badea Petrica, Membru - Costache Norica, Membru–Nicu

Furtuna.

Autoritatea care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor

de achiziţie publică este: Secretariatul General al Guvernului.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Data completării.................................

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Page 18: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

18

Formularul nr. 4

Operator economic

………………………..

(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la procedură cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................, reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .................,

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de CENTRUL

NAȚIONAL DE CULTURĂ A ROMILOR ROMANO-KHER, în calitate de autoritate

contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile

conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care

cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta

de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi

proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără

a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la

respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu

au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte

de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

Page 19: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

19

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate

în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data completarii

Ofertant,

………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura)

Page 20: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

20

Formularul nr. 5

Operator economic

………………………..

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către:

Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher

Stimate Domn,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa furnizam.................... (denumirea bunului),

pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă

după recepţia bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ......................

(suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa furnizam

bunurile în termen de.................

3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în

litere şi cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie

pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca:

│_│ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă

separat, marcat în mod clar "alternativă";

│X│ nu depunem oferta alternativa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta

oferta pe care o puteţi primi.

6. Specificaţiile tehnice pentru fiecare servicii împreună cu oferta financiară individuală a

serviciilor şi totală se regăsesc ataşat acestei oferte

Data .../.../...

....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru

şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic

Page 21: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

21

IV. CLAUZE CONTRACTUALE (MODEL)

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1.Părţile contractante

În urma finalizării selecției de oferte organizată de CENTRUL NAȚIONAL DE CULTURĂ

A ROMILOR ROMANO-KHER, în temeiul Ordonanței de urgenta a guvernului nr. 34/2006, cu

modificările și completările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

prin Legea nr. 337/2006,modificata Anexa 2B și a Normelor interne ale Autorității Contractante, s-a

încheiat prezentul contract de servicii,

între

Centrul National de Cultură a Romilor Romano-Kher, adresa str. , sector ……. București, cod

fiscal .......... , cont trezorerie ……………., deschis la ……………………, reprezentată prin

domnul director Mihai Neacșu, ordonator terțiar de credite, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic

adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare

..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,

bancă)..........................................................................reprezentată prin

.............................................................(denumirea conducătorului),

funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut

Page 22: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

22

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor

uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile necesare pentru producția filmului artistic având ca

tematica impactul sistemului educational asupra elevului de etnie romă cu o durată de 30 de

minute, în conformitate cu caietul de sarcini, în perioada convenită și în conformitate cu obligaţiile

asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea

contractului de servicii.

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii, respectiv prețul serviciilor

prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din

care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la

………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) documentația de atribuire;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul).

(se enumeră, după caz, si alte documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte

integrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

Page 23: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

23

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în

propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în

propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile

sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile

prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea

facturii de către acesta si efectuarea recepției produselor livrate sau serviciilor prestate. Plăţile în

valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi din preţul contractului, pana la îndeplinirea

obligațiilor.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă

procentuală de 0,15% pe zi din plata neefectuată.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului

10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,

Page 24: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

24

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea

contractului.

12. Recepţie şi verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de

la primirea ordinului de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea

contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei

faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act

adiţional.

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi

prestatorului.

Page 25: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

25

14. Ajustarea preţului contractului

14.1 – Prețul nu se ajustează

15. Subcontractanţi

15.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu

achizitorul.

15.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate

cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu

aceştia se constituie în anexe la contract.

15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte

contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte

partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi

îndeplinesc partea lor din contract.

15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi

va fi notificată achizitorului.

16. Forţa majoră

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea

limitării consecinţelor.

16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor

17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

îndeplinirea contractului.

Page 26: Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHERcncr.gov.ro/.../uploads/2016/01/Docum-de-atribuire-film-stima-de-sine-.pdf · Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – ROMANO KHER

Splaiul Independentei 202A, et.8, sector 6, Bucureşti Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10

E-mail: [email protected]; www.romanikultura.ro

26

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze

de către instanţele judecătoreşti din România.

18. Limba care guvernează contractul

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

primirii.

19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabilă contractului

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator

............................ ...................


Top Related