+ All Categories
Home > Documents > Tumori Benigne Hep

Tumori Benigne Hep

Date post: 22-Oct-2015
Category:
Upload: diana-chiru
View: 55 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
Tumori hepatice benigne
33
C. C. TUMORILE BENIGNE TUMORILE BENIGNE
Transcript
Page 1: Tumori Benigne Hep

C. C. TUMORILE BENIGNETUMORILE BENIGNE

Page 2: Tumori Benigne Hep

EPITELIALEEPITELIALEHepatocelulareHepatocelulare

ColangiocelulareColangiocelulare

MEZENCHIMALEMEZENCHIMALE

Caractere Caractere comunecomune

Page 3: Tumori Benigne Hep

Simptomatologie Simptomatologie

stearsstearsăă, nespecific, nespecificăă HepatomegaliaHepatomegalia

semnul cel mai frecventsemnul cel mai frecvent

în anumite cazuri se poate palpa tumora ca atareîn anumite cazuri se poate palpa tumora ca atare

DurereaDurerea (hipocondrul drept/epigastru) (hipocondrul drept/epigastru) apapaare mai tardivre mai tardiv

este, în general, provocată de distensia capsuleieste, în general, provocată de distensia capsulei

CCompresiompresiaa organelor organelor ininvecinvecinaatete atunciatunci ccând tumorile sunt mariând tumorile sunt mari

GreatGreatăă, v, văărsrsăăturituri

SângerărileSângerările din tumordin tumoraa, fie intratumorale, fie în peritoneu, fie intratumorale, fie în peritoneull liber, pot liber, pot

produce tabloul clinic alproduce tabloul clinic al abdomenului acutabdomenului acut..

Page 4: Tumori Benigne Hep

Teste biologiceTeste biologice

Nu există probe biologice specificeNu există probe biologice specifice

AAnemienemie iin cazurile cu sângerare n cazurile cu sângerare intratumoralăintratumorală

Markerii tumoraliMarkerii tumorali – in cazurile greu de – in cazurile greu de diferentiat de tumorile malignediferentiat de tumorile maligne

Page 5: Tumori Benigne Hep

Explorari imagistice• EcografiaEcografia, cât şi , cât şi tomografiatomografia computerizatăcomputerizată pot pot

furniza date complete despre sediul şi caracterele furniza date complete despre sediul şi caracterele tumorii. tumorii.

• PuncţiaPuncţia biopticabioptica ghidată ecografic sau computer ghidată ecografic sau computer tomografic poate stabili diagnosticul histologictomografic poate stabili diagnosticul histologic (de evitat in hemangioame)(de evitat in hemangioame)

• LaparoscopiaLaparoscopia permite vizualizarea ficatului şi a permite vizualizarea ficatului şi a tumorilor cu expresie exohepatică, biopsietumorilor cu expresie exohepatică, biopsierea rea acestora acestora şi chiar rezecţia lor.şi chiar rezecţia lor.

• ArteriografiaArteriografia este o metodă utilă de diagnostic, este o metodă utilă de diagnostic,

mai ales pentru diferenţierea de tumorile maligne.mai ales pentru diferenţierea de tumorile maligne. • Scintigrama cu hematii marcate Scintigrama cu hematii marcate utila in utila in

diagnosticul hemangioamelordiagnosticul hemangioamelor

Page 6: Tumori Benigne Hep

TratamentTratament Rezectia hepatica: Rezectia hepatica:

IndicatiiIndicatii Tumori simptomaticeTumori simptomatice Tumori voluminoaseTumori voluminoase Imposibilitatea excluderii unei leziuni Imposibilitatea excluderii unei leziuni

maligne maligne Rezectiile limitate, atipiceRezectiile limitate, atipice – de obicei – de obicei

suficientesuficiente Se poate efectua si Se poate efectua si laparoscopiclaparoscopic.. Morbiditatea si mortalitateaMorbiditatea si mortalitatea – foarte – foarte

scazutescazute

Page 7: Tumori Benigne Hep

TratamentTratament

Supravegherea:Supravegherea: indicata in indicata in ttumorile mici şi fără potenţial de umorile mici şi fără potenţial de malignizaremalignizare.. EcografieEcografie

CTCT TTratamentul arteriograficratamentul arteriografic in in

hemangioamelehemangioamele hepatice hepatice (la (la bolnavii cu contraindicaţie bolnavii cu contraindicaţie chirurgicală)chirurgicală)

Page 8: Tumori Benigne Hep

PrognosticPrognostic

In general favorabilIn general favorabil

Page 9: Tumori Benigne Hep

TUMORI BENIGNE TUMORI BENIGNE HEPATOCELULAREHEPATOCELULARE

Page 10: Tumori Benigne Hep

AdenomulAdenomul EtiologieEtiologie::

contraceptive orale (femei între 15-contraceptive orale (femei între 15-45 de ani) 45 de ani)

la bărbaţii tineri: induse de steroizi la bărbaţii tineri: induse de steroizi oprirea în evoluţie a tumorilor şi oprirea în evoluţie a tumorilor şi

chiar regresiunea lor după chiar regresiunea lor după întreruperea contraceptivelor orale întreruperea contraceptivelor orale

boli metaboliboli metabolicece ((glicogenozele glicogenozele hepaticehepatice))

Page 11: Tumori Benigne Hep

Anatomie patologicAnatomie patologicăă

MacroMacroscopicscopic:: tumori bine delimitate, uneori tumori bine delimitate, uneori incapsulate, de culoare galbenăincapsulate, de culoare galbenă Pe secţiune: Pe secţiune:

aspect omogen (spre deosebire de aspect omogen (spre deosebire de hematoame)hematoame)

uneori pot fi septateuneori pot fi septate la femei la femei tratate cutratate cu contraceptive contraceptive

oraleorale se pot înt se pot întaalni lni necroznecroză şi ă şi hemoragie intratumorală. hemoragie intratumorală.

în în glicogenozeglicogenoze - pot avea - pot avea localizare hepatică multiplă; au localizare hepatică multiplă; au fost citate cazuri de degenerare fost citate cazuri de degenerare malignă malignă

MicroscopicMicroscopic:: alcătuit din proliferare cu alcătuit din proliferare cu caractere benigne a hepatocitelorcaractere benigne a hepatocitelor

Page 12: Tumori Benigne Hep

Clinic – modalităţi de Clinic – modalităţi de prezentareprezentare

asimptomaticeasimptomatice, descoperite , descoperite întâmplător întâmplător

masă tumoralămasă tumorală localizată în localizată în hipocondrul drept +/- durere hipocondrul drept +/- durere abdominalăabdominală

debutul acut, cu debutul acut, cu durere durere intensintensăă, , determinată de determinată de sângeraresângerareaa din tumor din tumoraa (intratumorală sau în cavitatea (intratumorală sau în cavitatea peritoneală - hemoperitoneu)peritoneală - hemoperitoneu)

Page 13: Tumori Benigne Hep

PParaclinicaraclinic

Ecografia abdominală: masă solidă, masă solidă, hipo/hiperecogenăhipo/hiperecogenă

Aspectul Aspectul computer computer tomografictomografic: : masă solidă, cu densitate scăzutămasă solidă, cu densitate scăzută

ArteriograficArteriografic masă rotundă sau masă rotundă sau ovalară în care arterele pătrund ovalară în care arterele pătrund radiar. În fazele tardive ale radiar. În fazele tardive ale arteriografiei poate fi arteriografiei poate fi decelatadecelata capsula tumoralăcapsula tumorală

Page 14: Tumori Benigne Hep

ComplicatiiComplicatii

Hemoragia intratumoralaHemoragia intratumorala

Ruptura capsulei hepaticeRuptura capsulei hepatice

Transformarea malignaTransformarea maligna

Page 15: Tumori Benigne Hep

TratamentTratament Conservator: Conservator:

suprimarea contraceptivelor oralesuprimarea contraceptivelor orale evitarea sarciniievitarea sarcinii

ChirurgicalChirurgical – – de electiede electie, datorita:, datorita: riscului de malignizareriscului de malignizare posibilitatii complicatiilor evolutiveposibilitatii complicatiilor evolutive

Tipul operatiei:Tipul operatiei: rezectia hepatica – de preferatrezectia hepatica – de preferat enucleereaenucleerea – suficienta cand exista – suficienta cand exista

certitudinea benignitatii certitudinea benignitatii (hp. extemporaneu)(hp. extemporaneu) transplantul hepatictransplantul hepatic – adenomatoza hepatica – adenomatoza hepatica

Page 16: Tumori Benigne Hep

Hiperplazia nodulară focală Hiperplazia nodulară focală (HNF)(HNF) Etiologie, epidemiologieEtiologie, epidemiologie

leziune nodulară solitară de leziune nodulară solitară de etiologieetiologie incertincertăă ( (factori factori hormonali, hormonali, contraceptive oralecontraceptive orale))

cel mai frecvent între cel mai frecvent între 20-50 de ani20-50 de ani, cu predominanţă la , cu predominanţă la sexul sexul femininfeminin

Locul doi, Locul doi, ca frecventa, intre tumorile hepatice benigneca frecventa, intre tumorile hepatice benigne

Anatomie patologicaAnatomie patologica Macroscopic - bineMacroscopic - bine delimitată delimitată

şi încapsulatăşi încapsulată De regulă, nu depăşeşDe regulă, nu depăşeştete 5 cm 5 cm LocalizaLocalizatte frecvent e frecvent

subcapsular şi protrud pe subcapsular şi protrud pe suprafaţa ficatuluisuprafaţa ficatului

2 tipuri2 tipuri11:: solidsolid teleangiectaticteleangiectatic

Unii autori consideră HNF o Unii autori consideră HNF o leziune de tip hamartomatosleziune de tip hamartomatos

1.Zurac S, Herlea V, Frunza E, Popescu I et al – Focal hyperplasia – three cases report. Ann Fundeni Hospital 1997, 2, 209-214

Page 17: Tumori Benigne Hep

DiagnosticDiagnostic

Frecvent Frecvent asimptomaticeasimptomatice, d, descoperite de escoperite de regulă întâmplător, cu ocazia unei regulă întâmplător, cu ocazia unei explorări imagistice explorări imagistice

Ecografie, CTEcografie, CT: : cicatrice fibroasa centralacicatrice fibroasa centrala, , cu septuri care emerg spre periferiecu septuri care emerg spre periferie

Biopsia Biopsia – in caz de incertitudine – in caz de incertitudine diagnosticadiagnostica

Page 18: Tumori Benigne Hep

Diagnostic diferentialDiagnostic diferential

Nodulii de regenerare din ciroza Nodulii de regenerare din ciroza hepaticahepatica

Alte tumori hepatice benigne Alte tumori hepatice benigne (adenomul, hamartomul)(adenomul, hamartomul)

Tumori hepatice maligneTumori hepatice maligne

Page 19: Tumori Benigne Hep

Evolutie, complicatiiEvolutie, complicatii

Cresterea in dimensiuni a tumoriiCresterea in dimensiuni a tumorii Ruptura tumoriiRuptura tumorii Sindromul de hipertensiune Sindromul de hipertensiune

portalaportala Hemoragia din tumoraHemoragia din tumora Necroza tumoralaNecroza tumorala NU exista riscul degenerarii NU exista riscul degenerarii

malignemaligne

Page 20: Tumori Benigne Hep

TratamentTratament

Chirurgical – Chirurgical – indicatiiindicatii:: incertitudinea de diagnosticincertitudinea de diagnostic cresterea semnificativa in dimensiunicresterea semnificativa in dimensiuni

Se prefera Se prefera rezectiile limitaterezectiile limitate (cu hp. (cu hp. extemporaneu)extemporaneu)

Rezultatele sunt Rezultatele sunt excelenteexcelente

Page 21: Tumori Benigne Hep

Hiperplazia regenerativă Hiperplazia regenerativă nodulară (HRN)nodulară (HRN)

CCunoscută şi sub alte denumiri: transformare unoscută şi sub alte denumiri: transformare nodulară a ficatului, ficat nodular necirotic nodulară a ficatului, ficat nodular necirotic sau adenomatoză hepatocelulară.sau adenomatoză hepatocelulară.

PatogeniaPatogenia este obscură. Au fost incriminaţi este obscură. Au fost incriminaţi factori vasculari (ocluzie venoasă, arterită, factori vasculari (ocluzie venoasă, arterită, boli de colagen).boli de colagen).

AnatomopatologicAnatomopatologic, se prezintă sub forma , se prezintă sub forma unor unor noduli miliarinoduli miliari distribuiţi în întregul distribuiţi în întregul ficat. Histologic, nodulii au structura de ficat. Histologic, nodulii au structura de hiperplazie hepatocitară.hiperplazie hepatocitară.

Tabloul clinicTabloul clinic este necaracteristic. este necaracteristic. TratamentulTratamentul conservator în forma difuză a conservator în forma difuză a

bolii.bolii.

Page 22: Tumori Benigne Hep

TUMORI TUMORI BENIGNE BENIGNE ALE ALE DUCTELOR BILIARE DUCTELOR BILIARE

INTRAHEPATICEINTRAHEPATICE

Page 23: Tumori Benigne Hep

Adenomul de origine biliarăAdenomul de origine biliară

DDe obicei, nodul solitar, de mici e obicei, nodul solitar, de mici dimensiuni (sub 1 cm), situat sub dimensiuni (sub 1 cm), situat sub capsula hepatică, de culoare gri-capsula hepatică, de culoare gri-albicioasă. albicioasă.

HistologicHistologic tumorile sunt alcătuite din proliferare tumorile sunt alcătuite din proliferare

biliară ductală cu caractere benigne. biliară ductală cu caractere benigne. TratamentTratament:: excizia tumorilorexcizia tumorilor atunci c atunci când sunt ând sunt

diagnosticatediagnosticate

Page 24: Tumori Benigne Hep

TUMORITUMORI BENIGNE BENIGNE MEZENCHIMALEMEZENCHIMALE

Page 25: Tumori Benigne Hep

HemangiomulHemangiomul EpidemiologieEpidemiologie

80%80% din tumorile hepatice benigne din tumorile hepatice benigne tumora cea mai des intalnita intamplator tumora cea mai des intalnita intamplator (incidentalom)(incidentalom) Incidenta maxima la Incidenta maxima la femeifemei, , decadele 4 si 5decadele 4 si 5

EtiologieEtiologie terapia estrogenica de substitutieterapia estrogenica de substitutie

Anatomie patologicaAnatomie patologica MacroscopicMacroscopic

bine delimitată, de bine delimitată, de culoare roşietică, cu culoare roşietică, cu dimensiuni începând dimensiuni începând de la ciţiva mm până de la ciţiva mm până la 20 cm la 20 cm

În cca 10% din cazuri, În cca 10% din cazuri, tumorile pot fi tumorile pot fi multiplemultiple11

MicroscopicMicroscopic alcătuite din spaţii de alcătuite din spaţii de

diverse dimensiuni, diverse dimensiuni, pline cu sânge, pline cu sânge, realizând în ansamblu realizând în ansamblu un aspect cavernos. un aspect cavernos.

1. Popescu I, Ciurea S, Brasoveanu V et al: Hepatogastroenterology 48:770-776, 2001

Page 26: Tumori Benigne Hep

ClinicClinic Hemangioamele Hemangioamele micimici sunt sunt

asimptomaticeasimptomatice

Peste 4 cmPeste 4 cm diametru pot produce diametru pot produce:: ddurereurere senzaţie de plenitudinesenzaţie de plenitudine hepatomegalie tumoralăhepatomegalie tumorală febrafebra anemieanemie

Page 27: Tumori Benigne Hep

Explorari paracliniceExplorari paraclinice EcografiEcografiaa

formatiuneformatiune hiperecogenă hiperecogenă, , uniforma, bine delimitata, uniforma, bine delimitata, atenuare posterioaraatenuare posterioara

CTCT încărcare cu substanţă de încărcare cu substanţă de

contrast dinspre periferiecontrast dinspre periferie leziune hipodensaleziune hipodensa umplere completa pe umplere completa pe

cliseele tardivecliseele tardive ArteriografiaArteriografia

substanţa de contrast substanţa de contrast rămâne de regulă timp rămâne de regulă timp îndelungat la nivelul îndelungat la nivelul tumoritumoriii

Scintigrama cu Scintigrama cu hematii marcatehematii marcate poate transa poate transa

diagnosticul in caz de diagnosticul in caz de dubiudubiu

PunctiaPunctia De evitat datorita De evitat datorita

riscului hemoragicriscului hemoragic

Page 28: Tumori Benigne Hep

TratamentTratament

Hemangioamele Hemangioamele mici şi asimptomaticemici şi asimptomatice pot fi pot fi urmăriteurmărite prin ecografii prin ecografii/tomografii/tomografii repetaterepetate

Cele de Cele de dimensiuni mari (peste 10 cm)dimensiuni mari (peste 10 cm)11 şi şi cele cele simptomaticesimptomatice trebuie trebuie tratatetratate

Tratamentul Tratamentul chirurgicalchirurgical – – de electiede electie Rezecţiile pentru hemangiom sunt, de obicei, Rezecţiile pentru hemangiom sunt, de obicei,

atipice (nereglate), tumorile fiind uşor atipice (nereglate), tumorile fiind uşor enucleabileenucleabile11

EmbolizareaEmbolizarea Hemangioame miciHemangioame mici Anterior interventiei chirurgicale, pentru a Anterior interventiei chirurgicale, pentru a

scadea vascularizatia tumoriiscadea vascularizatia tumorii1 Popescu I, Ciurea S, Brasoveanu V et al: Hepatogastroenterology 48:770-776, 2001

Page 29: Tumori Benigne Hep

•1 Yamagata M, Kanematsu T, Matsumata T et al:. Br J Surg 78:1223-1225, 1991.

2 Moreno EA, Del Pozo R, Vicente CM et al: Hepatogastroenterology 43:422-426, 1996.

3 Popescu I, Ciurea S, Brasoveanu V et al: Hepatogastroenterology 48:770-776, 2001

Rezultatele tratamentului chirurgical, atât imediate cât si la distantã, sunt favorabile

Rezectia incompletã nu este urmatã de recurenta hemangiomului la nivelul

tesutului tumoral restant1,2, dar

Recidiva tumorii posibilã sub forma cresterii postoperatorii a unor

hemangioame mici, ignorate sau fãrã solutie chirurgicalã la momentul rezectiei initiale, sub influenta factorilor de crestere elaborati în cursul regenerãrii parenchimului3

RezultateRezultate

Page 30: Tumori Benigne Hep

HHamartomulamartomul HistologicHistologic, nu sunt tumori propriu-zise, fiind , nu sunt tumori propriu-zise, fiind

alcătuite din alcătuite din ţesut normal dar aranjat de o ţesut normal dar aranjat de o manieră dezordonatămanieră dezordonată DimensiuniDimensiuni variabile variabile SSuntunt ferme, nodulare, şi localizate sub capsula ferme, nodulare, şi localizate sub capsula

hepaticăhepatică Pot fi solitare sau multiplePot fi solitare sau multiple Sunt bine încapsulate şi adesea capătă caracter chistic. Sunt bine încapsulate şi adesea capătă caracter chistic.

Cele Cele voluminoasevoluminoase se manifestă , de regulă, sub se manifestă , de regulă, sub forma unor forma unor mase tumorale cu evoluţie rapidămase tumorale cu evoluţie rapidă şi şi se întilnesc mai frecvent la copii se întilnesc mai frecvent la copii

EcografiaEcografia şi şi tomografia computerizatătomografia computerizată sunt sunt metodele cele mai utile pentru diagnostic metodele cele mai utile pentru diagnostic

TratamentTratament Leziunile Leziunile simptomaticesimptomatice trebuie trebuie excizate chirurgicalexcizate chirurgical Cele Cele asimptomaticeasimptomatice pot fi pot fi urmariteurmarite, dacă dimensiunile , dacă dimensiunile

sunt mici şi dacă diagnosticul histologic este certsunt mici şi dacă diagnosticul histologic este cert

Page 31: Tumori Benigne Hep

PPseudotumora inflamatorieseudotumora inflamatorie EtiologieEtiologie obscură obscură Anatomie patologicaAnatomie patologica

alcătuite din celule inflamatorii (în special alcătuite din celule inflamatorii (în special plasmocite), însoţite de grade variabile de fibrozăplasmocite), însoţite de grade variabile de fibroză

De regulăDe regulă - - leziuni solitare leziuni solitare,, bine delimitate bine delimitate ClinicClinic, se pot manifesta cu , se pot manifesta cu febră moderatăfebră moderată, ,

astenieastenie, , pierdere în greutatepierdere în greutate TratamentTratament

CConservatoronservator dacă diagnosticul este cert dacă diagnosticul este cert ChirurgicalChirurgical11

in incertitudinea diagnosticain incertitudinea diagnostica supuratia difuzã, cronicã – cauzã de sindrom infectios

sever ce nu cedeazã la tratamentul conservator PrognosticPrognostic – in general favorabil – in general favorabil

1. Zurac S, Hytiroglou M, Popescu I: Inflammatory pseudotumor of the liver. Ann Fundeni Hospital 1:117-122, 1996

Page 32: Tumori Benigne Hep
Page 33: Tumori Benigne Hep

Alte tumori benigneAlte tumori benigne mezenchimalemezenchimale

tumorile tumorile lipomatoaselipomatoase (lipomul, angio- (lipomul, angio-miolipomul, modificările focale miolipomul, modificările focale lipomatoase)lipomatoase)

hemangio-endoteliomul benignhemangio-endoteliomul benign fibromulfibromul leiomiomulleiomiomul mixomulmixomul

Manifestările clinice ale acestor tumori nu Manifestările clinice ale acestor tumori nu au nimic specificau nimic specific

Multe sunt descoperite întMulte sunt descoperite întaamplătormplător Când dimensiunile tumorilor sunt mari sau Când dimensiunile tumorilor sunt mari sau

când există incertitudinea diagnosticului, când există incertitudinea diagnosticului, se recomandă excizia chirurgicală.se recomandă excizia chirurgicală.


Recommended