+ All Categories
Home > Documents > Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Date post: 12-Aug-2015
Category:
Upload: valentina-miron
View: 2,121 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
47
Introducere. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielile entităţii este una dintre cele mai importante şi dificile sectoare de evidenţă a oricărei întreprinderi.În cadrul sectorului de evidenţă nominalizat se formează un şir de indicatori (cifra de afaceri,costul vînzărilor,profitul brut,venitul,cheltuieli şi rezultatul financiar)financiari care servesc drept bază pentru determinarea obligaţiilor fiscale ,elaborarea bugetelor întreprinderii ,luarea deciziilor manageriale şi economice.În exactitatea şi oportunitatea calculului indicatorilor enumeraţi sînt cointeresate toate categoriile de utilizatori ai rapoartelor finaciare. Scopul tezei constă în aprofundarea bazelor teoretice, metodologia contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii şi fundamentarea direcţiilor principale de perfecţionare a acesteia în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi normele internaţionale. Realizarea acestui scop a condiţionat următoarele sarcini: - conceptele şi principiile contabilităţii fundamentale aferente veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii; - recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor; 3
Transcript
Page 1: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Introducere.

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielile entităţii este una dintre cele mai importante şi

dificile sectoare de evidenţă a oricărei întreprinderi.În cadrul sectorului de evidenţă

nominalizat se formează un şir de indicatori (cifra de afaceri,costul vînzărilor,profitul

brut,venitul,cheltuieli şi rezultatul financiar)financiari care servesc drept bază pentru

determinarea obligaţiilor fiscale ,elaborarea bugetelor întreprinderii ,luarea deciziilor

manageriale şi economice.În exactitatea şi oportunitatea calculului indicatorilor

enumeraţi sînt cointeresate toate categoriile de utilizatori ai rapoartelor finaciare.

Scopul tezei constă în aprofundarea bazelor teoretice, metodologia contabilităţii

veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii şi fundamentarea direcţiilor principale de

perfecţionare a acesteia în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi normele

internaţionale.

Realizarea acestui scop a condiţionat următoarele sarcini:

- conceptele şi principiile contabilităţii fundamentale aferente veniturilor şi

cheltuielilor întreprinderii;

- recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor;

- specificarea particularităţilor şi fundamentarea căilor de modernizare a

contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întrepinderii în diferite sectoare şi

ramuri ale economiei naţionale;

- ajustarea veniturilor şi cheltuielilor înregistrate eronat în cursul perioadei de

gestiune curente;

- aprecierea consecinţelor fiscale ale faptelor ecomomice generatoare de venituri

şi cheltuieli;

- generalizarea şi prezentarea informaţiei privind veniturile şi cheltuielile în

rapoartele financiare ale întreprinderii.

Obiectivul tezei îl constituie fluxurile informaţionale aferente veniturilor şi

cheltuielilor întreprinderii din diferite sectoare şi ramuri ale economiei naţionele.

3

Page 2: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Metoda de cercetare cuprinde abordări generale şi spcifice privind noţiunile,

clasificarea, recunoaşterea ,evaluarea ,reflectarea veniturilor şi cheltuielilor

întreprinderilor în register,conturi contabile şi în rapoartele financiare.

Argumentările, elaborările şi instrumentele de implimentare relevate în teză au

importanţă teoretică şi caracter aplicativ.

Semnificaţia teoretică a tezei rezultă din următoarele:

- analiza noţiunii de venituri şi cheltuieli ;

- specificarea şi dezvoltarea conceptului şi principiului contabil;

- clasificarea veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de activităţi ;

- generalizarea, completarea şi dezvoltarea criteriilor de recunoaştere şi a

condiţiilor de evaluare a veniturilor şi cheltuielilor ;

- perfecţionarea modului de întocmire a compartimentului privind veniturile

şi cheltuielile din cadrul politicii de contabilitate a întreprinderii;

- regulile de funcţionare a conturilor de venituri şi cheltuieli;

- dezvoltarea metodologiei contabilizării elementelor de venituri şi

cheltuieli.

Valoarea aplicativă a tezei se confirmă prin:

- utilizarea în practică a recomandărilor aferente elaborării şi perfecţionării

compartimentului privind veniturile şi cheltuielile în cadrul politicii de

contabilitate;

- aplicarea documentelor primare, conturilor şi a schemelor de formule

contabile pentru evidenţa veniturilor şi cheltuielilor din vînzarea bunurilor şi

prestarea serviciilor;

- identificarea avantajelor şi limitelor aplicării în practica contabilă a metodelor

de evaluare curentă a bunurilor vîndute ;

- realizarea în practică a modului de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor

ocazionate de returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute în

condiţiile utilizării diferitor variante de decontare între vînzător şi cumpărător;

4

Page 3: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

- aplicarea recomandărilor privind perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi

cheltuielilor provenite din decontarea creanţelor şi datoriilor cu termenul de

prescripţie expirat, plusurile şi lipsurile de bunuri constatate la inventariere,

recuperarea prejudiciului material, sancţiunile pecuniare, facilităţi fiscale,

diferenţele de sumă şi din alte fapte economice;

- utilizarea modului de contabilizare a veniturilor şi cheltuielilor aferente de

carburanţi, exploatorii anvelopelor şi deservirii tehnice a mijloacelor de

transport auto;

- contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor din contractele de leasing financiar şi

operaţional.

Veniturile şi cheltuielile constituie elementele contabile legate direct de

determinarea rezultatului activităţii economice-financiare (profitului,pierderii) a

întreprinderii .Aceste noţiuni sînt caracteristice economiei de piaţă şi au început

să fie aplicate în teoria şi practica contabilă autohtonă odată cu implimentarea

actualului sistem contabil.

Noţiunile de venituri şi cheltuieli au căpătat o răspîndire largă încă la începutul

secolului XX, concomitent cu apariţia concepţiei dinamice, conform căreia

rezultatul financiar se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile

întreprinderii.

Informaţiile privind veniturilor şi cheltuielilor sînt furnizate de către contabilitate

care este influenţată de doi factori principali:

identificarea elementelor care corespund definiţiilor de venituri şi cheltuieli

şi pot fi incluse în componenţa acestora;

clasificarea veniturilor şi cheltuielilor, după diferite criterii în scopul

obţinerii informaţiilor necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare şi

luarea deciziilor manageriale şi economice.

Componenţa şi modul general de clasificare a veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii

din Republica Moldova sînt reglementate de prevederile Bazelor conceptuale ale

pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare ,SNC 3 “Componenţa consumurilor şi

5

Page 4: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

cheltuielior “,SNC 12 ,,Contabilitatea impozitelor pe venit” ,SNC 18 ,,Venitul” şi alte

acte normative.

Modul de constatare, evaluare şi clasificare a veniturilor şi cheltuielilor sînt

examinate în continuare în baza datelor a ÎI ,,Papuc Pomană Cristina “ .

ÎI ,,Papuc Pomană Cristina “ este înregistrată de Camera Înregistrării de Stat de pe

lîngă Ministerul Justiţiei al RM pe adresa:Chişinău, str.Albişoara 76/1,ap.20 (anexa

1).Genurile de activitate pe care le poate desfăşura sînt:

activitatea în sfera alimentaţiei publice;

activitatea în sfera comerţului cu amănuntul , inclusiv în locurile stabilite de pe

pieţele de mărfuri de larg consum, produse agricole şi automobile;

comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun;

comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice (anexa 2).

Evidenţa contabilă se ţine de serviciul de contabilitate care constituie o subdiviziune

structurală, independentă.Procedeele şi metodele de contabilizare sînt următoarele:

- mijloacele fixe se reflectă în bilanţul contabil la valoarea de intrare. Uzura

mijloacelor fixe se calculează prin metoda casării liniare;

-contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică.Obiectele de mică

valoare şi scurtă durată sînt reflectate în bilanţ la suma valorii de achiziţie a

obiectelor aflate la depozit şi valoarea rămasă a obiectelor aflate în exploatare;

-Creanţele se contabilizează la valoarea nominală, inclusiv TVA şi accize;

-Soldurile mijloacelor băneşti în casă, la conturile de decontare sînt reflectate în

contabilitate la valoarea nominală;

-La ÎI cheltuielile anticipate sînt reflectate în evidenţa contabilă în posturi distincte şi

se trec la cheltuieli sau consumuri în măsura survenirii perioadei la care aceasta se

referă;

-În componenţa datoriilor sînt incluse datoriile aferente facturilor comerciale,

bugetului şi alţi creditori.Datoriile sînt prezentate în contabilitate în sumele care

trebuie să fie plătite sau în sumele necesare pentru achitarea datoriilor;

6

Page 5: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

-Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate conform metodei

specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care s-a produs, indiferent de

momentul primirii sau plăţii efective a mijloacelor băneşti;

-Impozitul pe venit se determină şi se plăteşte în conformitate cu legislaţia în vigoare

a Republicii Moldiva.Pentru anul 2010 impozitul pe venit pentru ÎI constituie 0% din

venitul impozabil (anexa 3).

7

Page 6: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

1.1.Veniturile reprezintă creşterea avantajelor ecomonice în decursul perioadei de

gestiune sub formă de aflux sau majorare a activelor, fie diminuarea sau micşorarea

datoriilor care conduc la creşterea capitalului cu excepţia majorării din contul

contribuţiilor proprietarilor întreprinderii.

Cheltuielile sînt definite fie ca diminuarea avantajelor economice în decursul

perioadei contabile sub formă de reflux sau utilizare a activelor, fie ca apariţia

datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu cu excepţia diminuărilor

rezultate din repartizarea veniturilor între proprietarii capitalului propriu.

Componenţa de baza ale noţiunilor de venituri şi cheltuieli cuprinse în reglementările

contabile actuale din RM sînt prezentate în figura 1 :

Figura 1: Componenţa noţiunilor de venituri şi cheltuieli.

În funcţie de natura activităţilor pe care le generează, veniturile pot fi clasificate în

două grupe:

- venituri din activitatea operaţională care cuprind sumele încasate din

activitatea de bază a întreprinderii;

- venituri din activitatea neoperaţională care includ sumele primite sau de primit

din alte tipuri de activităţi ale întreprinderii.

8

Noţiuni de venituri şi cheltuieli

Venituri Cheltuieli

Creşteri ale avantajelor economice

Diminuări ale avantajelor economice

Intrări/creşteri ale activelor

Diminuări/stingeri ale datoriilor

Ieşiri/utilizări ale activelor

Creşteri/apariţii ale datoriilor

Page 7: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Structura venitului este prezentată în figura 2:

Figura 2:Structura veniturilor întreprinderii.

Clasificarea veniturilor pe tipuri de activităţi poartă un caracter convenţional şi nu

este identică pentru toate întreprinderile.Veniturile rezultate din unele şi aceleaşi

tranzacţii pot fi constatate la o întreprindere ca venituri din activitatea operaţională ,

iar la altă întreprindere ca venituri din activitatea neoperaţională.

ÎI ,,Papuc Pomană Cristina” înregistrează venituri din vînzarea mărfurilor care sînt

exprimate ca majorare de mijloace băneşti primite.

Cheltuielile se efectuează la întrepinderile care desfăşoară toate tipurile de activităţi.

În fincţie de direcţiile efectuării, acestea se subdivizează în trei grupe:

- Cheltuieli ale activităţii operaţionale;

- Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale;

- Cheltuieli privind impozitul pe venit.

Cheltuieli ale activităţii operaţionale cuprind cheltuieli ocazionate de desfăşurarea

activităţii de bază a întreprinderii.Acestea cuprind :

- costul vînzărilor;

- cheltuieli comerciale;

- cheltuieli generale şi administrative;

- alte cheltuieli operaţionale.

9

Veniturile

Venituri din activitatea operaţională

Venituri din activitatea neoperaţională

Venituri din vînzări

Alte venituri operaţonale

Venituri din activitatea de investiţii

Venituri din activitatea financiară

Venituri exeoţionale

Page 8: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Costul vînzărilor reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor

vîndute şi serviciilor prestate ,care cuprind:

- la întreprinderile de producţie – consumurile de materiale directe,consumurile

directe privind retribuirea muncii ,inclusiv contribiţiile de asigurări sociale,

consumurile indirecte de producţie aferente produselor vîndute;

- la întreprinderile de comerţ cum este ÎI ,,Papuc Pomană Cristina “- valoarea

de bilanţ a mărfurilor vîndute (suma cea mai mică dintre valoarea de intrare a

mărfurilor procurate şi valoarea realizabilă netă).

- la întreprinderile de prestări servicii – consumurile de materiale, consumurile

privind retribuirea muncii, consumuri indirecte de producţie aferente

serviciilor prestate.

Cheltuielile comerciale sînt cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi

prestării serviciilor. ÎI ,,Papuc Pomană Cristina” înregistrează cheltuieli aferente

desfacerii produselor şi anume :cheltuieli de transport privind desfacerea, cheltuieli

privind retribuirea muncii salariaţilor de la ÎI care cuprind salariile de bază şi

suplimentele, prime plătite vînzătorilor.

Cheltuieli generale şi administrative cuprind cheltuieli privind desfacerea şi gestiunea

întreprinderii în ansamblu.La ÎI ,,Papuc Pomană Cristina” sînt reflectate cheltuieli

privind uzura; impozite, taxe şi plăţi virate la buget potrivit legislaţiei; cheltuieli de

întreţinere a unităţii economice ; cheltuieli privind amortizarea activelor curente.

Alte cheltuieli operaţionale privind vînzarea altor active curente, cheltuieli privind

creditele şi împrumuturile, lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor. ÎI ,,Papuc

Pomană Cristina” constată alte cheltuieli operaţionale sub formă de amenzi,

penalităţi.

Cheltuielile activităţii neoperaţionale cuprind cheltuielile suportate de întreprindere la

desfăşurarea altor feluri de activităţi care cuprind:

- cheltuieli activităţii de investiţii;

- cheltuieli activităţii financiare;

- pierderi excepţionale.

10

Page 9: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung.

Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii

capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii.

Pierderilor excepţionale rezultă din evenimetele rare şi netipice care nu sînt legate de

activitatea economico-financiară a întreprinderii.

Cheltuieli privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind

impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al

perioadei de gestiune.

1.2.La contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor apar două probleme principale:

a) evaluarea veniturilor şi cheltuielilor, adică calcularea sumelor acestora, care

trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare;

b) constatarea veniturilor şi cheltuielilor, adică stabilirea perioadei de gestiune în

care aceasta trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare.

Modul de evaluare şi constatare a cheltuielilor şi veniturilor sînt determinate de

prevederile Bazelor conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare şi

SNC 3 ,,Componenţa consumurilor şi cheltuielile întreprinderii” precum şi SNC

18 ,,Venitul”.

În conformitate cu cerinţele SNC cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a

activelor pe termen lung şi curente ieşite , a sumelor calculate la retribuirea muncii şi

contribuţii la asigurări sociale, uzurii mijloacelor fixe şi OMVSD.

Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor

principii:

- specializarea exerciţiilor;

- prudenţa;

- concordanţa;

- necompensarea.

11

Page 10: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în

contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc, indiferent de momentul plăţii

efective a mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.

Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în

momentul efectuării acestora.

Principiul concordanţei – reflectarea simultană în contabilitate şi rapoartele

financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni

economice.

Principiul necompensării nu permite modificarea sumei venitului şi cheltuielilor

constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi casarea reciprocă a acestora

în cursul perioadei de gestiune.

Venitul se determină la valoarea venală care reprezintă suma la care activul poate fi

schimbat în procesul operaţiilor comerciale sau care urmează a fi primită cu minusul

rabaturilor şi reducerilor comerciale admise de către întreprindere.Criteriile generale

pentru constatarea tuturor feluri de venituri sînt:

a) existenţa unei certitudini întemeiate că avantajele economice aferente

tranzacţiei vor fi obţinute de întreprindere;

b) existenţa posibilităţii reale de a determina cu certitudine suma venitului.

ÎI ,,Papuc Pomană Cristina “ constată veniturile din vînzarea mărfurilor conform

SNC 18 se constată în baza principiului specializării exerciţiilor la data livrării

mărfurilor indiferent de momentul încasării efective a mijloacelor băneşti.Mijloacele

băneşti pot fi primite de întreprindere nu numai în perioada în care au fost constatate

veniturile, ci şi în perioada precedentă şi ulterioară.

În afară de venituri obţinute din vînzarea mărfurilor, prestarea serviciilor

întrerinderile obţin venituri sub formă de dobînzi, redevenţe şi dividende.

Dobînzile reprezintă veniturile obţinute din acoradrea în folosinţă a mijloacelor

băneşti altor persoane prin procurarea titlurilor de valoare.Aceasta se constată ca

venituri în baza corelaţiei temporare care ia în considerare veniturile reale din activ.

12

Page 11: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Mărimea veniturilor sub formă de dobînzi depinde de faptul , dacă acestea sînt

incluse în valoarea nominală a titlurilor de valoare procurate sau nu.În cazul în care

dobînzile sînt incluse în valoarea nominală a titlurilor de valoare procurate, veniturile

se constată la suma diferenţei dintre valoarea de intrare şi valorea nominală a

acestora.

Redevenţele – sumele primite pentru acordarea în folosinţă persoanelor terţe a

activelor nemateriale.Aceasta se constată ca venituri în baza principiului specializării

exerciţiilor, în conformitate cu condiţiile acordului încheiat între proprietarul şi

beneficiarul activelor nemateriale.

Dividendele reprezintă sumele calculate în urma repartizării venitului net după

impozitare, între acţionari, în conformitate cu cota de participaţie în capitalul

statutar.Dividendele se constată ca venit în perioada de gestiune în care acestea au

fost anunţate, adică atunci cînd a fost stabilit dreptul acţionarilor de a le încasa.

13

Page 12: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

2.1.Contabilitatea veniturilor întreprinderii este condiţionată de natura tranzacţiilor

care le generează :vînzarea bunurilor,prestarea serviciilor etc.

Conform planului de conturi actual ,evidenţa veniturilor din vînzarea bunurilor se ţine

în contul 611 ,,Venituri din vînzări”.Pentru colectarea informaţiei ÎI ,,Papuc Pomană

Cristina “ foloseşte contul 611 subcontul 2 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor”.În

creditul acestui cont se înregisrează în cursul perioadei de gestiune cu total cumulativ

de la începutul anului suma venitului constatat în conformitate cu SNC

corespunzător, iar în debit – trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor

acumulate în contul de evidenţă a rezultatelor financiare.Veniturile se întegistrează în

documentele primare în momentul constatării lor :jurnale ordere (anexa 4).În cursul

anului de gestiune înregistrează veniturile din vînzarea mărfurilor şi primirea

mijloacelor băneşti în casierie prin formula contabilă:

Debit contul 241 ,,Casa” -500947,44 lei (anexa 4)

Credit contul 6112 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor”.

În afară de mijloace băneşti primite în casierie de la vînzarea mărfurilor ÎI ,,Papuc

Pomană Cristina “ înregistrează venituri din vînzarea mărfurilor şi în 242,,contul de

decontare “:

Debit 242 ,,Contul de decontare “ -10523,34 lei (aneza 4)

Credit 6112,,Venituri din vînzarea mărfurilor”.

Mărfurile cuprind bunurile achiziţionate în vederea revînzării lor în aceeaşi

stare.Stabilirea preţului de vînzare a mărfurilor achiziţionate urmăreşte scopul de a

obţine un profit adecvat.La toate tipurile de mărfuri destinate vînzării de

întreprinderile de comerţ cu amănuntul cum este ÎI ,,Papuc Pomană Cristina “

stabilesc preţul de vînzare prin calcularea adaosului comercial raportat , în procente ,

la preţul de cumpărare a mărfurilor plus suma TVA care urmează să fie transferată la

buget. Suma TVA se calculează în baza raportului operativ eliberat la sfîrşitul zilei de

14

Page 13: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

persoana gestionară, adică vînzătorul, prin aparatul de casă.Total vînzări pe zi sînt

înregistrate în registrul de casă (anexa 5).În registrul de casă încasările din vînzări

sînt divizate:suma de venit de la suma de TVA contabilizată la contul 5342,,Datorii

privind taxa pe valoarea adăugată”.

Încasările în conturile curente a mijloacelor băneşti pentru produsele procurate sînt

înregistrate conform extrasului eliberat de bancă (anexa 6) iar ÎI ,,Papuc Pomană

Cristina “ eliberează factura fiscală (anexa 7).

La contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor o latură aparte o are veniturile

rezultate din vînzările cu disconturi, cu livrări amînate şi în consiganţie:

- discanturile trebuie incluse în componenţa venitului doar în cazul acordării

acestora după livrarea bunurilor;

- veniturile din vînzări cu livrări amînate – bunurile vîndute dar neexpediate

trebuie să fie reflectate în categoria celor aflate în custodie,cu înregistrarea în

contabilitatea extrabilanţieră;

- venituri din vînzarea bunurilor în consignaţie sînt contabilizate la comitent

după comercializarea efectivă a acestor cumpăraturi.Evidenţa mărfurilor

primite în consignaţie se ţine la contul extrabilanţier 923 ,,Mărfuri primate în

consignaţie”.

Veniturile din prestarea serviciilor (contul 611 subcontul 3) cuprind fluxurile de

avantaje economice aferente serviciilor executate terţilor.Acestea se recomandă să fie

recunoscute în baza următoarelor criterii:

- mărimea venitului poate fi evaluat în mod credibil;

- avantajele economice asociate tranzacţiei să fie generate către întreprindere;

- stadiul de execuţie a tranzacţiei la data de raportare poate fi evaluat în mod

rezonabil;

- cheltuielile apărute pe parcursul tranzacţiei şi necesare pentru finalizarea

acesteia pot fi evaluate în mod rezonabil.

Mărimea venitului din prestarea serviciilor este condiţionată de metoda de evidenţă a

acestora:metoda prestării efective (care se recomandă pentru aplicare în cazul în care

15

Page 14: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

termenul de prestare a serviciilor nu depăşeşte durata unei perioade de gestiune) şi

metoda procentului de finalizare (în cazul în care serviciile sînt prestate în decursul

mai multor perioade de gestiune).

Venitul din operaţiuni de arendă (leasing) se recunoaşte ca venit al perioadei de

gestiune şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere.

Alte venituri operaţionale contul 612 cuprinde venitul din vînzarea altor active

curente, potrivit documentelor prezentate pentru achitare, persoanelor terţe şi părţilor

legate, din vînzarea materialelor, OMVSD, titlurilor de valoare pe termen scurt la

preţuri de livrare (fără TVA), documentelor băneşti, la încasarea mijloacelor băneşti

şi perfectarea documentelor de livrare.

De exemplu.S-a încasat de la comitent pentru păstrarea mărfurilor returnate suma de

1600 lei şi TVA de la serviciile de păstrare 38,40 (1600 x 0,02(1600x0,02x0,2)):

Debit contul 241 ,,Casa” 38,40 lei

Credit contul 612,,Alte venituri operaţionale” 32 lei

Credit contul 534,,Datorii privind decontările cu bugetul” 6,40 lei

Veniturile din eliberarea activelor curente (cu excepţia mărfurilor şi produselor)

presonalului întreprinderii în contul salariului la preţuri de livrare (fără TVA),

creanţele personalului aferente recuperării prejudiciului cauzat întreprinderii cu

ocazia inventarierii, ce urmează a fi recuperate în perioada de gestiune .Veniturile

provenite din rezultatele inventarierii cuprind valoarea de piaţă a plusurilor de active

şi suma prejudiciului material cauzat de către persoanele vinovate.Aceste venituri

urmează a fi recunoscute în baza principiului prudenţei şi evaluate la suma prevăzută

în procesul-verbal de inventariere, angajamentul de plată a persoanei vinovate şi/sau

decizia instanţei judecătoreşti.

De exemplu.În rezultatul inventarierii s-a depistat lipsa de materiale în sumă de 400

lei din vina gestionarului:

Debit contul 227,,Creanţe pe termen scurt ale personalului” 400 lei

Credit contul 612,,Alte venituri operaţionale” 333,34 lei

Credit contul 534 ,,Datorii privind decontările cu bugetul” 66,66 lei

16

Page 15: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Veniturile din plata de arendă pentru activele materiale pe termen lung şi redevenţele

pentru activele nemateriale predate în arenda curentă se constată în momentul

calculării acesteia:

De exemplu:În luna aprilie sa transmis în arendă un autucamion pe termen de 6 luni .

Plata de arendă lunară constituie 1000 lei (fără TVA)

Debit contul 228,, Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” 1200 lei

Credit contul 612,, Alte venituri operaţionale” 1000 lei

Credit contul 534,,Datorii privind decontările cu bugetul” 200 lei

Veniturile din amenzi,penalităţi şi despăgubiri calculate apar în cazul încălcării

clauzelor contractuale încheiate.

Veniturile din activitatea neoperaţională se subdivizează în trei grupe :

- 621,,Venituri din activitatea de investiţii”

- 622,,Venituri din activitatea financiară”

- 623,,Venituri excepţionale”.

Venituri din activitatea de investiţii generalizează informaţia privind venitul obţinut

din ieşirea activelor pe termen lung sub formă de dividende, dobînzi, ecart de

revaluare a activelor pe termen lung ieşite, din participaţiile în alte întreprinderi, din

operaţiunile cu părţile legate.

De exemplu:întreprinderea vinde obligaţiuni în sumă de 20000 lei.

Debit contul 229,,Alte creanţe pe termen scurt” 20000 lei

Credit contul 621 ,,Venituri din activitatea de investiţii” .

Aceste venituri se reflectă în contabilitate în baza documentelor: factura fiscală,

factura de expediţie etc.Evidenţa analitică a acestor venituri se ţine pe tipuri de

venituri, pe surse şi pe perioade de obţinere a acestora.

Venituri din activitatea financiară – generează informaţia privind veniturile obţinute

din transmiterea pentru utilizare către terţi a activelor nemateriale şi activelor

materiale pe termen lung, pe un termen mai mare de un an, din diferenţele de curs

valutar, activelor intrate cu titlul gratuit, sub formă de subvenţii de stat, prime, premii

şi sume sponsorizate în baza contractelor de neantrenare în concurenţă.

17

Page 16: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Veniturile din diferenţele de curs valutar favorabile sînt caracteristice pentru

operaţiunile efectuate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale.Aceste venituri

trebuie recunoscute în cazul înregistrării activelor şi datoriilor la cursuri valutare

diferite.

Valoarea de intrare a activelor primite cu titlul gratuit se determină la valoarea

venală.Dacă valoarea de piaţă a obiectului nu este confirmat valoarea de intrare a

acestuia este determinată de o expertiză independentă sau conform datelor din actul

de primire – predare.

De exemplu:întreprinderea a primit un auticamion cu titlul gratuit evaluat la valoarea

venală de 45000 lei (inclus TVA).

Debit contul 123,,Mijloace fixe” 37500 lei

Credit contul 622 ,,Venituri din activitatea financiară”.

Evidenţa analitică a acestor venituri se ţine pe tipuri de venituri, pe surse şi pe

perioade de obţinere a acestora.Pentru evidenţa sintetică a veniturilor din activitatea

financiară este destinat contul de pasiv 622 cu aceeaşi denumire.În creditul acestui

cont se reflectă suma venitului constatat în cursul perioadei de gestiune cu total

cumulative de la începutul anului, iar în debit trecerea la finele anului de gestiune a

veniturilor acumulate în contul de evidenţă a rezultatelor financiare.

Veniturile excepţionale cuprind sumele primite de la organelle de stat, companiile de

asigurări, întreprinderile şi persoanele fizice sub formă de recuperare a pierderilor din

calamităţi, pierturbări politice, accidente şi alte evenimente excepţionale.Veniturile se

reflectă în contabilitate în baza proceselor – verbale ale organelor competente care

confirmă evenimentul excepţional corespunzător precum şi acordurile în scris ale

părţilor vinovate de comiterea accidentelor privind recuperarea prejudiciului material

cauzat.Evidenţa analitică a acestor venituri se ţine pe tipuri de venituri, pe surse şi pe

perioade de obţinere a acestora.

18

Page 17: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

2.2.Activitatea economico- financiară a întreprinderii generează diverse cheltuieli

care rezultă din decontarea creanţelor compromise, acordarea facilităţilor fiscale,

înregistrarea lipsurilor şi pierderilor de bunuri constatate la inventariere, aplicarea

sancţiunilor pecuniare, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumele

nefavorabile, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe

profit şi din alte fapte economice.

Componenţa cheltuielilor, modul de constatare, determinarea acestora sînt stipulate în

SNC 3,,Componenţa consumurilor şi cheltuielile întreprinderii”.În contabilitate

cheltuielile se înregistrează în baza documentelor: bon de consum a materialelor,

foaia de parcurs, foaia de expediţie, factura fiscală, fişa de pontaj, nota contabilă etc.

Evidenţa analitică a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, pe locuri de efectuare

şi pe tipuri de activităţi al întreprinderii.Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe tipuri de

activităţi ale întreprinderii(operaţionale, de investiţii şi financiară şi evenimente

excepţionale).

Pentru evidenţa sintetică a cheltuielilor sînt destinate conturile din clasa

7 ,,Cheltuieli”:

- 711,,Costul vînzărilor” ;

- 712,,Cheltuieli comerciale”;

- 713,,Cheltuieli generale şi administrative”;

- 714,,Alte cheltuieli operaţionale”;

- 721,,Cheltuieli ale activităţii de investiţii”;

- 722,, Cheltuieli ale activităţii financiare”;

- 723,,Pierderi excepţionale”;

- 731,,Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

Conturile din evidenţă a cheltuielilor sînt conturi de activ.În cursul perioadei de

gestiune în debitul lor se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului suma

cheltuielilor, iar în credit trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune

la rezultatul financiar.

19

Page 18: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Costul vînzărilor cuprinde valoarea de bilanţ a mărfurilor vîndute şi serviciile

prestate.ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ înregistrează cheltuieli din vînzarea mărfurilor

(anexa 8) care se constată la sfirşitul lunii în baza documentelor primare.

Costul vînzărilor mărfurilor – valoarea acestora care se determină în felul următor: la

valoarea soldului stocurilor de mărfuri la începutul perioadei de gestiune se adaugă

valoarea achiziţiilor nete de mărfuri în perioada de gestiune şi se scade valoarea

soldurilor stocurilor de mărfuri la finele perioadei de gestiune.

Recunoaşterea costului vănzărilor trebuie efectuată în baza conceptului contabilităţii

de angajamente şi a principiul concordanţei în aceaşi perioadă de gestiune în care au

fost recunoscute veniturile din vînzarea bunurilor corespunzătoare.

Adaosul comercial referitor la mărfurile vîndute şi nerealizate poate fi calculat numai

la sfîrşitul lunii prin determinara procentului mediu de adaos comercial (anexa 9) prin

care se poate calcula costul mărfurilor vîndute (anexa 10) .

La ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente

desfacerii mărfurilor la care se referă (anexa 8):

- retribuirea muncii lucrătorilor care sînt ocupaţi în activitatea nemijlocită

precum şi asigurarea socială de stat şi asigurarea medicală;

Debit contul 712,, Cheltuieli comerciale”

Credit contul 5311,,Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 35002,64 lei

Credit contul 5333,,datorii privind asigurarea medicală” 1170,98

Credit contul 5331,,Datorii faţă de fondul social” 8080,61 lei

- ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ este fondată de fondatori şi conform codului fiscal

plătesc anual pentru asigurarea individuală 4044 lei;

Debit contul 712,, Cheltuieli comerciale”

Credit contul 53311,,Datorii privind fondatorii”(cont folosit de ÎI) 4044 lei

- cheltuieli de transport privind desfacerea;

Debit contul 712,, Cheltuieli comerciale”

Credit contul 211.3,,Combustibil” 3693,54 lei

În componenţa cheltuielilor comerciale se mai includ:

20

Page 19: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

- uzura mijloacelor fixe cu destinaţie comercială;

- cheltuieli de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe;

- uzura obiectelor de inventar;

- lipsuri şi pierderi din deteriorarea mărfurilor;

- cheltuieli de reclamă.

Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile aferente deservirii şi

gestiunii întreprinderii în ansamblu.În cursul perioadei de gestiune aceste cheltuieli se

colectează cu total cumulativ de la începutul anului .

În decursul anului ÎI,,Papuc Pomană Cristina “a înregistrat următoarele formule

contabile:

- acceptarea spre plata a facturilor pentru întreţinerea unităţii economice a

energiei electrice,apa şi canalizarea şi servicii de telecomunicaţii (anexa 8):

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contu 539,,Alte datorii pe termen scurt” 15053,90 lei

- achitarea şi calcularea serviciilor bancare(anexa 8):

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 242,,Conturi curente în valută naţională” 1773,25 lei

ÎI,,Papuc Pomană Cristina “se deserveşte la Victoriabank unde primeşte de la bancă

periodic după fiecare tranzacţie bancară extras de cont cu anexarea la ele a

documentelor în baza cărora au fost întocmite înregistrările în extrasul de cont (anexa

10).

- trecerea cheltuielilor anticipate curente la cheltuielile perioadei de gestiune:

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 251,,Cheltuieli anticipate curente” 9383,50 lei

Contabilitatea ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ reflectă în contul 251 cheltuieli de

abonare, cheltuieli privind procurarea facturilor fiscale, facturi pentru autoturizm,

cheltuieli privind procurarea sacoşele etc.

- cheltuielile suportate de titularii de avans în operaţiunile legate de desfacerea

produselor şi mărfurilor:

21

Page 20: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 5321,,Datorii faţă de titularii de avans” 2258,87 lei

- se calculează uzura mijloacelor fixe utilizate în scopuri generale şi

administrative:

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 124”Uzura mijloacelor fixe „ 1250,52 lei

ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ calculează uzura clădirii lunar prin metoda liniară.(anexa

11).

- calcularea uzurii OMVSD cu valoarea unitară de peste 1500 lei utilizate în

scopuri generale şi administrative:

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 214”Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” 1704,17 lei

- se relectă calculul (plata) impozitelor şi taxelor cu excepţia impozitului pe

venit

Debit contul 713,, Cheltuieli generale şi administrative”

Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” 2037,77 lei

Alte cheltuieli operaţionale includ:

- valoarea de bilanţ a lipsurilor constatate la inventariere;

- cheltuieli privind vînzarea altor active curente;

- lipsuri şi pierderi din deterioarea valorilor;

- cheltuieli aferente producţiei rebutate;

- cheltuieli sub formă de amenzi,penalităţi,despăgubiri;

- cheltuieli aferente dobînzilor.

ÎI,,Papuc Pomană Cristina “reflectă la acest cont amenzile primite privind neachitarea

la timp a facturilor de energie electrică, apă şi altele:

Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt” 301,45 lei

Cheltuielile aferente lipsurilor şi pierderilor din deterioarea bunurilor apar în urma

inventarierii acestora.Recunoaşterea cheltuielilor nominalizate trebuie efectuată

22

Page 21: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

conform principiul prudenţei în perioada în care inventarierea bunurilor a fost

realizată , iar evaluarea – la valoarea de bilanţ a acestor bunuri.

Exemplu.Conform rezultatelor inventarierii sau constatat lipsuri de produse finite în

secţia de producţie:

Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

Credit contul 216 „Produse”.

Cheltuieli ale activităţii de investiţii sînt generate de scoaterea din funcţiune a

activelor pe termen lung:

- cheltuieli şi pierderi aferente ieşirii activelor nemateriale,activelor materiale pe

termen lung, active financiare pe termen lung;

- cheltuieli privind reevaluarea activelor pe termen lung;

- cheltuieli aferente participanţilor îa alte întreprinderi şi din operaţiuni cu

părţile legate.

Cheltuieli ale activităţii financiare sînt înregistrate datorită modificării mărimii şi

structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor:

- cheltuieli privind plata redevenţelor;

- arenda financiară a activelor financiare pe termen lung;

- diferenţelor de curs valutar nefavorabile.

Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar nefavorabile apar în cazurile

efectuării tranzacţiilor exprimată în valută străină şi/sau unităţi convenţionale.Aceste

sume trebuie recunoscute integral ca deduceri deoarece acestea reprezintă cheltuieli

legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii, sînt determinate de

modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere.

Pierderile excepţionale apar ca rezultat al evenimetelor extraordinare şi trebuie să

includă:

- valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse,casate) ca rezultat al acidentelor ,

calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare;

- pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare;

23

Page 22: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

- valoarea prejudiciilor din deteriorarea bunuilor în urma evenimetelor

extraordinare;

- cheltuieli legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimetelor

extraordinare;

- pierderile din stoparea activelor de bază a întreprinderii in urma evenimetelor

extraordinare.

Recunoaşterea cheltuielilor specificate se recomadă să fie efectuată în baza

conceptului contabil de angajamente, iar evaluarea acestora – la suma pierderilor

efective rezultate din evenimetele extraordinare şi confirmate documentar.

Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit reprezintă suma totală a

cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit luat în considerare la calcularea

prifitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.

Componenţa, modul de calculare şi de contabilizare a acestor cheltuieli sunt

reglementate de prevederile S.N.C.12”Contabilitatea impozitului pe venit”.

Cheltuielile efective aferente impozitului pe venit se determină la sfîrşitul anului

ţinîndu-se cont de diferenţele permanente şi temporare apărute între venitul contabil

şi cel impozabil.

Diferenţele permanente apar în cazurile în care anumite tipuri de cheltuieli

recunoscute în contabilitate nu se recunosc parţial sau integral în scopuri fiscale.

Aceste diferenţe influenţează numai asupra venitului impozabil a perioadei de

gestiune curente.

Diferenţele temporare apar în perioada în care perioadele de recunoaştere a

cheltuielilor în scopuri contabile şi fiscale nu coincid.Aceste diferenţe apar într-o

perioadă de gestiune şi se decontează pe parcursul uneia sau a cîtorva perioade de

gestiune viitoare.

24

Page 23: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

2.3 Componenţa,modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor financiare de către

agenţii economici din Republica Moldova sînt determinate de Legea contabilităţii,

Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, S.N.C 5

„Prezentarea rapoartelor financiare”, alte S.N.C şi comentarii privind aplicarea

acestora, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Conform art.15 din Legea contabilităţii „Sisteme de ţinere a contabilităţii şi de

prezentare a rapoartelor financiare”- entităţile care ţin contabilitatea în partidă simplă,

nu prezintă rapoartele financiare, dacă nu depăşesc limitele a două din următoarele

criterii:

- totalul veniturilor din vînzări - cel mult 3 milioane lei;

- valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung – cel mult 1 milion de lei;

- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – cel mult 9

persoane .

ÎI,,Papuc Pomană Cristina “ nu depăşeşte limitele a două din aceste criterii şi nu

prezintă bilanţul contabil.

Pentru activitatea de aptreprenoriat care o practică ÎI,,Papuc Pomană Cristina “

prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie a anului care urmează după anul fiscal de

gestiune , Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (VEN 08) (anexa 12).

Procesul de prelucrare a datelor contabile în vederea întocmirii Declaraţiei propriu-

zise cuprinde următoarele etape:

- analiza operaţiunilor economice şi verificarea (în baza documentelor primare )

corectitudinii şi obiectivităţii înregistrării acestora în conturile contabilităţii

analitice;

- verificarea corectitudinii datelor contabilităţii analitice cu rulajele şi soldurile

conturilor contabilităţii sintetice;

- inventarierea generală a patrimoniului şi reflectarea rezultatelor acesteia în

contabilitate;

- închiderea la finele anului de gestiune a conturilor de evidenţă a veniturilor şi

cheltuielilor şi determinarea rezultatelor financiare;

25

Page 24: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

- închiderea registrelor contabile pentru ultima lună a perioadei de

gestiune,completarea Cărţii mari şi întocmirea Balanţei de verificare.

Închiderea conturilor de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor este un proces care se

efectuează la finele anului de gestiune prin trecerea sumelor acumulate din conturile

clasei 6 şi 7 în contul 351 „Rezultat financiar total”.Acest cont se utilizează numai la

sfîrşitul anului numai pentru generalizarea veniturilor şi cheltuielilor realizate în

cursul anului de gestiune .Se întocmesc formulele contabile :

a) la suma totală a veniturilor acumulate în anul de gestiune

Debit contul 611 ,,Venituri din vînzări” 511470,78 lei

Debit contul 612 „Alte venituri operaţionale” 0 lei

Debit contul 621 „Venituri din activitatea de investiţii „ 0 lei

Debit contul 622 „Venituri din activitatea financiară” 0 lei

Debit contul 623 „Venituri excepţionale” 0 lei

Credit contul 351 „Rezultat financiar total” 511470,78 lei

b) la suma totală a cheltuielilor acumulate în anul de gestiune

Debit contul 351 „Rezultat financiar total” 506606,42 lei

Credit contul 711 „Costul vînzărilor” 420850,03 lei

Credit contul 712 „Cheltuieli comerciale” 50820,79 lei

Credit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” 34634,15 lei

Credit contul 714,,Alte cheltuieli operaţionale” 301,45 lei

Credit contul 721,,Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 0 lei

Credit contul 722,, Cheltuieli ale activităţii financiare” 0 lei

Credit contul 723,,Pierderi excepţionale” 0 lei

În urma trecerii la scăderi a veniturilor şi cheltuielilor în contul 351 „Rezultat

financiar total”se determină prifitul contabil (pierderea) al anului de gestiune. Pentru

aceasta se confruntă rulejele debitor (cheltuieli acumulate) şi creditor (venituri

acumulate)ale contului nominalizat.

Rezultatul obţinut reprezintă venitul contabil al întreprinderii şi se reflectă în

declaraţie în vederea determinării venitului impozabil.

26

Page 25: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Conform datelor prezentate în anexă profitul perioadei de gestiune curente pînă la

impozitere constituie 4864 lei.

Cota impoztului pentru venitul impozabil se stabileşte anual.Pentru anul 2010 cota

impoztului pentru Întreprinderile Individuale este de 0% din venitul impozabil.

După reflectarea în contul 351 „Rezultatul financiar total”a rezultatului financiar net

al anului de gestiune se trece în contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de

gestiune „ prin formula contabilă:

Debit contul 351 „Rezultatul financiar total”

Credit contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune „ 4864,36 lei

După reflectarea la scăderi a profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune contul

351 „Rezultatul financiar total” se închide.

Dacă după decontarea profitului net al anului de gestiune contul 333 „Profit net

(pierdere) al perioadei de gestiune „ s-a format sold creditor se întocmeşte formula

contabilă:

Debit contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune „

Credit contul 332 „Prifit nerepatizat ( pierdere neacoperită ) al anilor precedenţi”

4864,36 lei ( anexa 13).

27

Page 26: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Concluzii şi recomandări :

În această lucrare am desfăşurat tema „Veniturile şi cheltuielile entităţii”şi anume

aspectele teoretice şi contabilizarea acestora.

Veniturile şi cheltuielile entităţii constituie elemente contabile legate direct de

determinarea profitului (pierderii) întreprinderii care serveşte drept bază de calculare

a rezultatului fiscal al acesteia .Informaţiile despre venituri şi acheltuieli sînt furnizate

de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele

etape principale: stabilirea componenţei ,clasificarea , recunoaşterea , evaluarea ,

elaborarea politicii de contabilitate, perfectarea documentară, reflecatrea în registrele

şi conturile contabile, generalizarea în rapoartele financiare a veniturilor şi

cheltuielilor.

ÎI „Papuc Pomană Cristina „ este o entitate care obţine venituri din vînzarea

mărfurilor. Vînzarea mărfurilor generează diverse cheltuieli care pot fi divizate în

două grupe principale:costul vînzărilor şi cheltuieli comerciale.Recunoaşterea

costului vînzărilor trebuie efectuată respectînd principiile contabilităţii de

angajamente şi concordenţei în aceeaşi perioadă de gestiune în care au fost

recunoscute veniturile din vînzare mărfurilor.În acest caz, trebuie trebuie să fie

respectate criteriile generale de recunoaştere a cheltuielilor , adică probabilitatea

diminuării avantajelor economice ale entităţii , posibilitatea evaluării credibile şi

justificarea documentară a acestora.

În anul 2010 la ÎI „Papuc Pomană Cristina „ costul vînzărilor a costituit 420850,03 lei

iar în 2009 costul vînzărilor – 468448,02 lei . Rentabilitatea costurilor ÎI „Papuc

Pomană Cristina „ pentru anul 2010 constituie 1,15 % la un leu de vînzări, iar 2009 –

5,3 % la un leu de vînzari.Acest raport ne arată creşterea costului vînzărilor.Asupra

acestui raport influenţează factori umani :structura producţiei vîndute, costurile

producţiei ralizate, preţurile de vînzare.

28

Page 27: Teza de an - Contabilitatea Veniturilor Si Cheltuielile Entitatii.[Conspecte.md]

Bibliografie

Acte legislative şi normative

1.S.N.C 18 „Venitul”.

2.S.N.C 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

3.Legea contabilităţii nr.113-XVI // Monitorul Oficial al RM . nr.90-93/399 din

29.06.2007.

Manuale, monografii, cărţi, broşuri

4.Contabilitatea financiară /aut.A.Nederiţă, V.Bucur, M.Carauş,...ASEM – ed.a II-a,-

Chişinău :ACAP , 2003.

5.Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii/ aut.A.Nederiţă.

6.Corespondenţa conturilor contabile / aut. A.Nederiţă Chişinău 2007.

29


Recommended