+ All Categories
Home > Documents > ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete...

ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete...

Date post: 07-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 25 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asisten|a sociala, organizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedin^a ordinara din data de 29 martie2018, Analizand expunerea de motive a primarului, precum si raportul Compartimentului Asisten^a Sociala nr. 2319/2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si func^ionare al Compartimentului de asisten^a sociala organizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu; Vazand avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sura Mare, In conformitate cu art. 6 alin.(l) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenja sociala si a structurii orientative de personal; In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.l. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului de asisten^a sociala organizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu, in cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Sura Mare, si structura de personal, conform Anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integrants din prezenta hotarare. Art.2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Compartimentul de asistenja sociala. Adoptata in Sura Mare la 29 martie 2018 Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie Presedinte de sedin^aX -i\a Consilier / * / \SlS\r URSU DORI>TOMijsK^||v\- ISPAS CAMELIA MARIA Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului jud. Sibiu, 1 ex afisat, 1 ex comp. asist.soc.
Transcript
Page 1: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

ROMANIAJUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

HOTARAREA NR. 25privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al

Compartimentului de asisten|a sociala,organizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedin^a ordinara din data de 29martie2018,

Analizand expunerea de motive a primarului, precum si raportul CompartimentuluiAsisten^a Sociala nr. 2319/2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului deorganizare si func^ionare al Compartimentului de asisten^a sociala organizat la nivelulcomunei Sura Mare, judetul Sibiu;

Vazand avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sura Mare,In conformitate cu art. 6 alin.(l) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea

regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenjasociala si a structurii orientative de personal;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 si art. 115alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata cumodificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentuluide asisten^a sociala organizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu, in cadrulAparatului de specialitate al primarului comunei Sura Mare, si structura de personal,conform Anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integrants din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Compartimentul de asistenjasociala.

Adoptata in Sura Mare la 29 martie 2018Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de sedin^aX -i\aConsilier / * / \SlS\r

URSU DORI>TOMijsK |̂|v\- ISPAS CAMELIA MARIA

Difuzat:1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului jud. Sibiu, 1 ex afisat, 1 ex comp. asist.soc.

Page 2: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

Anexa nr. 2 la HCL nr.25 /2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SURA MARE

Structura organizatorica a Compartimentului de Asistenta

Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Comunei Sura Mare, judetul Sibiu

primar

secretar

consilier

functie

publica

asistent social

functie

contractuala

NOTA

Numar posturi 2 din care

1 post functie publica (ocupat)1 post functie contractuala (vacant)

-̂.i -^

presedinte de

URSU DORIN R

se secretar

ISPAS CAMELIA MARIA

Page 3: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

Anexa nr. 1 la HCL 25 /2018

REGULAMENT

de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Socialaorganizat la nivelul comunei Sura Mare, judetul Sibiu

Art. 1. Compartimentul de asistenta sociala este structura specializata inadministrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale,infiintata la nivel de compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului,denumit in continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilorsociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelorcu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie social.

Art. 2 In aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei,persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupurisau comunitati aflate in nevoie social Compartimentul indeplineste, in principal,urmatoarele functii:

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitatii administrative-teritorialeSura Mare, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunitatii, realizarea desondaje si anchete sociale, valorificarea potentialului comunitatii in vedereaprevenirii si depistarii precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon,violenta, a cazurilor de rise de excluziune social, etc.;

b) de coordonare a masurilor de prevenire si combatere a situatiilor demarginalizare si excludere social in care se pot afla anumite grupuri saucomunitati;

c) de strategic, prin care asigura elaborarea strategic! de dezvoltare a serviciilorsociale si a planului annual de actiune, pe care le supune spre aprobareconsiliului local;

d) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate aleministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistenteisociale, cu serviciile publice locale de asistenta social, precum si cureprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu, cureprezentantii furnizorilor private de servicii sociale, precum si cu persoanelebeneficiare;

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor,familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 3. (1) Sediul administrativ al Compartimentului de Asistenta Sociala Sura Mareeste in comuna Sura Mare, str. Principala nr. 252, judetul Sibiu.

Page 4: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

(2) Primarul si secretarul, asigura conducerea, indrumarea si controlulserviciilor din structura Compartimentului de Asistenta Sociala .Art. 4. Durata de func^ionare a Compartimentului de Asistenta Sociala, estenelimitata.

Art. 5. Compartimentul de Asistenta Sociala Sura Mare isi desfasoara activitatea inbaza prezentului Regulament de Organizare si Funcjionare si a prevederilor legale invigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asisten^ei sociale nr. 292/2011,actualizata si HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizaresi funcjionare ale serviciilor publice de asisten^a sociala si a structurii orientative depersonal, respectiv a Legii nr.215/2001 privind administratia public locala,republicata, actualizata.

Art. 6. Obiectul de activitate al Compartimentului de Asistenta Sociala Sura

Mare il constituie realizarea ansamblului de masuri, ac^iuni, activita^i profesionale,servicii specializate, pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau degrup, in vederea prevenirii si depasirii unor situa^ii de dificultate, vulnerabilitate saudependents, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si cresterii calita^ii

Art. 7 Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:a) universalitatea - fiecare persoana are dreptul la asisten|a sociala in condijiileprevazute de lege;b) respectarea dernnitatii umane - fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarealibera si deplina a personalita^ii;c) solidaritatea sociala - comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nuisi pot asigura nevoile sociale, pentru menjinerea si intarirea coeziunii sociale;d) parteneriatul - autorita^ile administrate! publice centrale si locale, institu^iilede drept public si privat, structurile asociative, precum si institute de cultrecunoscute de lege, coopereaza in vederea acordarii serviciilor sociale;e) subsidiaritatea - in situa^ia in care persoana sau familia nu isi poate asiguraintegral nevoile sociale, intervine colectivitatea locala si structurile ei asociative sicomplementar, statul;f) participarea beneficiarilor - beneficiarii masurilor si ac^iunilor de asisten^asociala contribuie activ la procesul de decizie si de acordare a acestora;g) transparent - asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratieipublice centrale si locale fa^a de cetacean, precum si stimularea participarii activea beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asisten^a sociala se realizeaza fararestricpe sau preferkrfa fa^a de rasa, na|ionalitate, origine etnica, limba, religie,categoric sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenen^a politica,dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenen^a la ocategoric defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect

Page 5: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

restrangerea folosin|ei sau exercitarii, in condi^ii de egalitate, a drepturilor omuluisi a liberta|ilor fundamentale.i) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare,au acces in mod egal la oportunita^ile de implinire si dezvoltare personala, dar si lamasurile si ac|iunile de protec|ie sociala;j) focalizarea, potrivit careia beneficiile de asisten|a sociala si serviciile sociale seadreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane §i se acorda in func^ie deveniturile §i bunurile acestora;

Art.8. Atributiile Compartimentului de Asistenta Sociala Sura Mare, conformAnexei nr.3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru deorganizare si func^ionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structuriiorientative de personal, sunt urmatoarele:

(1) Atributiile Compartimentului in domeniul beneficiilor de asistenta sociala

sunt urmatoarele:a) asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile

de asistenta social;b) pentru beneficiile de asistenta social acordate din bugetul de stat realizeaza

colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile pentru platisi inspectie social;

c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistentasocial, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prinhotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vedereastabilirii drepturilor la masurile de asistenta social;

d) intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, demodificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta social acordate dinbugetul local si le prezinta arimarului pentru aprobare;

e) comunica beneficiarilor dispozitiile cu privier la drepturile si facilitatile la caresunt indreptatiti, potrivit legii;

f) urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilorlegale de catre titularii sipersoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociala;

g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor derise de excluziune sociala sau a altor situatii de necessitate in care se pot aflamembrii comunitatii si, in functie de situatiile constatate, propune masuriadecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizeaza activitatea fmanciar-contabila privind beneficiile de asistenta socialaadministrate;

i) participa la elaborarea si fundamentarea propunerii de buget pentru finantareabeneficiilor de asistenta sociala;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile in vigoare.

Page 6: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

(2) Atributiile Compartimentului in domeniul organizarii, administrarii si

acordarii serviciilor sociale sunt urmatoarele:a) elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si judetene, precum si cu

nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale,pe termen mediu si lung, pentru o perioada de 5 ani, respective 10 ani, pe careo propune spre aprobare consiliului local si raspunde de aplicarea acesteia;

b) elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate sifmantate din bugetul consiliului local si le propune spre aprobare consiliuluilocal, care cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiary,serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate,programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimate sisursele de finantare;

c) initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilorde marginalizare si excludere social in care se pot afla anumite grupuri saucomunitati;

d) identified familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care augeneral situatiile de rise de excluziune sociala;

e) realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilorsociale;

f) propune primarului, in conditiile legi, incheierea contractelor de parteneriatpublic-public si public-privat pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale;

g) propune infiintarea serviciilor sociale de interes local;h) colecteaza, prelucreaza si administreaza datele si informatiile privind

beneficiarii, furnizorii publici si private si serviciile administrate de acestia sile comunica serviciilor publice de asistenta social de la nivelul judetului,precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia;

i) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale;j) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationals si internationala in

domeniul serviciilor sociale;k) elaboreaza proiectul de buget annual pentru sustinerea serviciilor sociale, in

conformitate cu planul annual de actiune, si asigura finantarea/cofinantareaacestora;

1) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informareapopulatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;

m)furnizeaza si administreaza, serviciile sociale adresate copilului, familiei,persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilorde beneficiari prevazute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilorprestate;

n) incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua deasistenti personali; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora in conditiilelegii;

o) sprijina compartimentul responsabil cu contractarea servciciilor sociale,infiintat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistentei sociale nr.

Page 7: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in elaborareadocumentatiei de atribuire si in aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

p) planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumaremetodologica, in vederea cresterii performantei aersonalului careadministreaza si acorda servicii sociale;

q) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezintainteresele diferitelor categorii de beneficiari;

r) sprijina dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectareaprevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariatin Romania, cu modificarile ulterioare;

s) Indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare;

(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) si b), Compartimentul organizeazaconsultari cu furnizorii publici si private, cu asociatiile profesionale siorganizatiile representative ale beneficiarilor.

Art. 9(1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale contine eel putin urmatoareleinformatii: obiectivul general si obiectivele specific, planul de implementare astrategiei, responsabilitati si termene de realizare, sursele de fmantare si bugetulestimat;

(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale sefundamenteaza pe informatiile colectate de Compartiment in exercitareaatributiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d), h) si i).

(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment,fie prin contractarea unor servicii de specialitate si contine eel putin urmatoareleinformatii:

a) Caracteristici teritoriale ale unitatii administrative-teritoriale;b) Nivelul de dezvoltare socio-economica a regiunii;c) Indicator! demografici cum ar fi: structura populatiei, dupa varsta, sex,

ocupatie, speranta de viata la nastere, speranta de viata sanatoasa la 65 deani, soldul migratiei, etc.;

d) Tipurile de situatii de dificultate, vulnerabilitate, dependents sau rise socialetc., precum si estimarea numarului de beneficiari;

e) Tipurile de servicii sociale care ar putea raspunde nevoilor beneficiariloridentificati si argumentatia acestora.

Art. 10 (1) Planul anual de actiune prevazut la art. 8 alin. (2) lit. b) se elaboreazainainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul urmator, in conformitatecu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului decare apartine unitatea administrativ-teritoriala, si cuprinde date detaliate privindnumarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile socialepropuse pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subventionarea sefviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei in domeniulajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de fmantare.

Page 8: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

(2) Planul anual de actiune cuprinde, pe langa activitatile prevazute la alin.(1), planificarea activitatilor de informare a publicului, programul de formare siindrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului careadministreaza si acorda servicii sociale.

(3) Elaborarea planului anual de actiune se fundamenteaza prin realizarea uneianalize privind numarul si categoriile de beneficiar, serviciile sociale existente sipropuse spre a fi infiintate, resursele materiale, fmanciare si umane disponibile pentruasigurarea furnizarii serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare astrategiei propria de dezvoltare a serviciilor sociale prevazute la art. 9 alin. (1), infunctie de resursele disponibile si cu respectarea celui mai eficient raportcost/beneficiu.

(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor socialeacordate la nivelul unitatii admini strati v-teri tori ale se au in vedere costurile defunctionare a serviciilor sociale aflate in administrare, inclusiv a celor ce urmeaza afi infiintate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse in listaserviciilor sociale ce urmeaza a fi contractate si sumele acordate cu titlu de subventie,cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, estimate in baza standardelorde cost in vigoare.

(5) Anterior aprobarii, prin hotarare a consiliului local, a planului anual deactiune, Compartimentul il transmite spre consultare consiliului judetean.

(6) In situatia in care planul anual de actiune prevede si infiintarea de serviciisociale de interes intercomunitar, prin participarea si a altor autoritati aleadministratiei publice locale, planul anual de actiune se transmite spre consultare siacestor autoritati.

A

Art. 11 (1) In vederea asigurarii eficientei si transparentei in planificarea, fmantareasi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are urmatoarele obligatii principale:

a) Asigurarea informarii comunitatii;b) Transmiterea catre serviciul public de asistenta social de la nivel judetean a

strategiei locale si a planului anual de actiune, in termen de 15 zile de la dataaprobarii acestora;

c) Transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistentasocial de la nivel judetean a datelor si informatiilor colectate la nivel localprivind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile socialeadministrate de acestia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare aserviciilor sociale;

d) Organizarea de sesiuni de consultari cu reprezentanti ai organizatiilorbeneficiarilor si ai furnizorilor de service sociale in scopul fundamentariistrategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune;

e) Comunicarea informatiilor solicitate sau, dupa caz, punerea acestora ladispozitia institutiilor/structurilor cu atributii in monitorizarea si controlulrespectarii drepturilor omului, in monitorizarea utilizarii procedurilor deprevenire si combatere a oricaror forme de tratament abuziv, neglijent,degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale si, dupa caz,

Page 9: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

institutiilor/structurilor cu atributii privind prevenirea torturii, precum siacordarea de sprijin in realizarea vizitelor de monitorizare, in conditiile legii.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza prin publicarea pepagina de internet proprie sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, prinafisare la sediul institutiei a informatiilor privind:

a) activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare-formulare/modelede cereri in format editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate, etc.;

b) informatii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati;

c) informatii privind alte servicii de interes public care nu au organizatecompartimente deconcentrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 12 in administrarea si acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizeazaurmatoarele:

a) solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionarepentru serviciile sociale ale autoritatii administratiei publice locale din unitateaadministrativ-teritorialarespectiva;

b) primeste si inregistreaza solicitarile de servicii sociale formulate de persoanelebeneficiare, de reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizarile altorpersoane/institutii/furnizori privati de servicii sociale privindpersoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;

c) Evalueaza nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritorialain vederea identificarii familiilor si persoanelor aflate in dificultate, precum sia cauzelor care au generat situatiile de rise de excluziune sociala;

d) Elaboreaza, in baza evaluarilor initiale, planurile de interventie care cuprindmasuri de asistenta social, respectiv serviciile recomandate si beneficiile deasistenta sociala la care persoana are dreptul;

e) Realizeaza diagnoza sociala la nivelul grupului si comunitatii si elaboreazaplanul de servicii comunitare;

f) Acorda servicii de asistenta comunitara in baza masurilor de asistenta socialaincluse de Compartiment in planul de actiune;

g) Recomanda realizarea evaluarii complexe si faciliteaza accesul persoanelorbeneficiare la serviciile sociale;

h) Acorda direct sau prin centrele propria serviciile sociale pentru care definelicenta de functionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevazute la art. 46din Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astandardelor minime de calitate si a standardelor de cost.

Art. 13 (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment avand drept scop exclusivprevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt adresatepersoanelor si familiilor fara venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fara adapost,victimelor traficului de persoane, precum si persoanelor private de libertate si pot fiurmatoarele:

Page 10: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

a) Servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie sociala,servicii de reabilitare si altele asemenea, pentru familiile si persoanele singure,fara venituri sau cu venituri reduse;

b) Servicii sociale adecvate copiilor strazii, persoanelor varstnice singure saufara copii si persoanelor cu dizabilitati care traiesc in strada sau servicii de tipambulanta sociala, adaposturi de noapte, centre rezidentiale cu gazduire peperioada determinata;

c) Centre multifunctionale care asigura conditii de locuit si de gospodarire peperioada determinata pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie acopilului;

d) Cantine sociale pentru persoanele fara venituri sau cu venituri reduse;e) Servicii sociale in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de

legislatia specials, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitareareintegrarii/reinsertiei sociale a acestora: centre de zi care asigura in principalinformare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reabilitarii sireintegrarii sociale, servicii acordate in comunitate care constau in servicii deasistenta social, suport emotional, consiliere psihologica, consiliere juridica,orientare profesionala, reinsertie sociala,etc.;

f) Consiliere adresata familiei persoanei private de libertate aflate incustodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente incomunitatea in care acesta isi va avea domiciliul sau resedinta dupa eliberare,precum si servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o masuraprivativa de libertate in vederea sustinerii reinsertiei sociale a acesteia.

(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii si

combaterii violentei domestice pot fi: centre de primire m regim de urgenta avictimelor violentei domestice, locuinte protejate, centre de consigliere pentruprevenirea si combaterea violentei domestice, centre pentru servicii de informaresi sensibilizare a populatiei si centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea sireinsertia social a acestora, prin asigurarea unor masuri de educatie, consiliere simediere familiala, precum si centre destinate agresorilor.

(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu

dizabilitati pot fi:a) Cu prioritate, servicii de ingrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu

dizabilitati, precum si centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivitatributiilor stabilite prin legile speciale;

b) Servicii de asistenta si suport;

(4) Complementar acordarii serviciilor prevazute la alin. (3), in domeniulprotectiei persoanei cu dizabilitati, Compartimentul:a) Monitorizeaza si analizeaza situatia persoanelor cu dizabilitati din unitatea

administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora,asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

Page 11: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

b) Identified si evalueaza situatiile care impugn acordarea de servicii si/saubeneficii pentru persoanele adulte cu dizabilitati;

c) Creeaza conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoarenevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

d) Initiaza, sustine si dezvolta servicii sociale centrate pe persoana cu handicap,in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

e) Asigura ponderea personalului de specialitate angajat in raport cu tipurile deservicii sociale;

f) Elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor;g) Asigura consilierea si informarea familiilor asupra drepturilor si obligatiilor

acestora si asupra serviciilor disponibile pe plan local;h) Implica in activitatile de ingrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu

handicap familia acesteia;i) Asigura instruirea in problematica specific persoanei cu handicap a

personalului, inclusive a asistentilor personali;j) Incurajeaza si sustine activitatile de voluntariat;k) Colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Sibiu in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati si transmite acesteiatoate datele si informatiile solicitate din acest domeniu.

(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor

varstnice pot fi urmatoarele:

a) servicii de ingrijire personalia acordate cu prioritate la domiciliu sau in centrereziden^iale pentru persoanele varstnice dependente singure ori a caror familienu poate sa le asigure ingrijirea;b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum si servicii destinateamenajarii sau adaptarii locum|ei, in funcjie de natura si gradul de afectare aautonomiei func^ionale.

(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecfiei si

promovarii drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separarii copiluluide parin^ii sai, precum §i cele menite sa ii sprijine pe ace§tia in ceea ce prive§tecre^terea si ingrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familiala,organizate in condi|iile legii.

(7) Complementar acordarii serviciilor prevazute la alin. (6), in domeniulprotecjiei copilului, Compartimentul:a) monitorizeaza si analizeaza situa|ia copiilor din unitatea administrativ -teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurandcentralizarea §i sintetizarea datelor §i informa^iilor relevante, in baza unei fi§ede monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii si justijiei sociale;b) realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;

Page 12: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

c) identified s.i evalueaza situa|iile care impun acordarea de servicii §i/saubeneficii de asisten^a sociala pentru prevenirea separarii copilului de familiasa;d) elaboreaza documenta^ia necesara pentru acordarea serviciilor s.i/sauprestajiilor §i acorda aceste servicii si/sau beneficii de asisten|a sociala, incondi^iile legii;e) asigura consilierea sj informarea familiilor cu copii in intrejinere asupradrepturilor §i obliga^iilor acestora, asupra drepturilor copilului §i asupraserviciilor disponibile pe plan local;f) asigura §i monitorizeaza aplicarea masurilor de prevenire §i combatere aconsumului de alcool s,i droguri, de prevenire §i combatere a violence!domestice, precum s.i a comportamentului delincvent;g) viziteaza periodic la domiciliu, familiile s.i copiii care beneficiaza de servicii§i beneficii de asistenja sociala §i urmare§te modul de utilizare a presta|iilor,precum si familiile care au in ingrijire copii cu paring pleca|i la munca instrainatate;h) inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea uneimasuri de protec^ie speciala, in condi^iile legii;i) urmare§te evolu^ia dezvoltarii copilului §i modul in care parin|ii acestuia i§iexercita drepturile §i i§i indeplinesc obliga^iile cu privire la copilul care abeneficiat de o masura de protec^ie speciala s.i a fost reintegrat in familia sa;j) colaboreaza cu direc^a generala de asisten^a sociala §i protectia copilului indomeniul protecpei copilului §i transmite acesteia toate datele §i informa|iilesolicitate din acest domeniu;k) urmare§te punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protec^iacopilului/instan^ei de tutela referitoare la prestarea de catre parin^ii ap\i demunca a ac|iunilor sau lucrarilor de interes local, pe durata aplicarii masurii deprotec^ie speciala.Art. 14. - (1) Structura organizatorica §i numarul de posturi aferentCompartimentului se aproba de consiliul local, astfel incat func|ionareaacestuia sa asigure indeplinirea atribu^iilor ce ii revin potrivit legii.(2) Consiliul local aproba, prin hotarare, regulamentul de organizare §ifunc^ionare al Compartimentului, pe baza prevederilor prezentuluiregulamentului - cadru.(3) Atribu^iile Compartimentului, prevazute la art. 8, se completeaza cu alteatribujii, in func|ie de caracteristicile sociale ale comunei, cu respectareaprevederilor legii.

Art. 15. - (1) Finan^area Compartimentului se asigura din bugetul local.(2) Finan^area serviciilor sociale s.i beneficiilor de asisten|a sociala se asiguradin bugetul local, bugetul de stat, din dona^ii, sponsorizari §i alte forme privatede contributii banes.ti, potrivit legii.

Page 13: ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de excluziune sociala sau a altor

Art. 16. - (1) Structura de personal pentru asigurarea func|ionariiCompartimentului este urmatoarea:a) persoana/persoanele responsabila/responsabile de evidenja si platabeneficiilor de asisten^a sociala;b) persoana/persoanele cu atribu^ii in domeniul serviciilor sociale, inclusivmonitorizarea asisten^ilor personali;

s\) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), in sarcina autorita^ii administrate!

publice locale sunt incluse eel pu^in urmatoarele obliga^ii:a) realizarea evaluarii ini^iale si a planului de interven^ie de catre asistentulsocial;b) realizarea atribujiilor privind asisten|a medicala comunitara de catreasistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar.

f\) In vederea exercitarii atribujiilor ce ii revin, primarul va asigura incadrarea

in Compartiment, cu prioritate, a asistenjilor sociali, cu respectareaprevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile §icompletarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutulasistentului social, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor art. 4 dinhotarare.(4) Primaria va facilita accesul personalului la programe de formareprofesionala.

Presedinte de sediConsilier

URSU DORIN

contrasemneazasecretar

ISPAS CAMELIA MARIA

^


Recommended