+ All Categories
Home > Documents > ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a...

ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a...

Date post: 16-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 48 /48
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI ROMANIA Bulevardul Stefan cel Mare Srant, nr.69, cod. 700075, 14 s ArA Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.ice.ro h“ HOTARAREA nr.103 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials Si Protectia Copilului 110 Consiliul Judetean Iasi, Avand in vedere: - Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials *i Protectia Copilului prezentata de Pre*edintele Consiliului Judetean Ia*i, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 9380 din 26.03.2018; - Raportul de Specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare *i Functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials i Protectia Copilului la*i, elaborat de catre Serviciul Resurse Umane i Salarizare inregistrat sub nr. 9378 din 26.03.2018; - Adresa Directiei Generale de Asistenta Socials Si Protectia Copilului Ia*i nr.8375/16.03.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Ia*i sub nr.8432/16.03.2018; - Nota de fundamentare nr.8376/16.03.2018 a Directiei Generale de Asistenta Socials Protectia Copilului la*i; - Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile i completdrile ulterioare; - Legea nr.272/2004 (republicata) privind protectia Si promovarea drepturilor copilului; - Legea nr.448/2006 (republicata) privind protectia promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare *i functionare ale serviciilor publice de asistenta socials Si a structurii orientative de personal; - Hotararea Consiliului Judetean Ia*i nr.102/26.04.2016 privind aprobarea organigramei *i a Regulamentului de Organizare Si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Socials *i Protectia Copilului Ia*i; - Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile Si completArile ulterioare; - prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (5), lit. a) pct. 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completArile ulterioare; HCJI nr.103/27.03.2018 Pagina 1
Transcript
Page 1: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

• • ROMANIA

Bulevardul Stefan cel Mare Srant, nr.69, cod. 700075, 14 s ArA Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.ice.ro

h“

HOTARAREA nr.103 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Directiei

Generale de Asistenta Socials Si Protectia Copilului 110

Consiliul Judetean Iasi,

Avand in vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials *i Protectia Copilului prezentata de Pre*edintele Consiliului Judetean Ia*i, in calitatea sa de initiator,

inregistrata sub nr. 9380 din 26.03.2018; - Raportul de Specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare *i

Functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials i Protectia Copilului la*i,

elaborat de catre Serviciul Resurse Umane i Salarizare inregistrat sub nr. 9378 din

26.03.2018; - Adresa Directiei Generale de Asistenta Socials Si Protectia Copilului Ia*i

nr.8375/16.03.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Ia*i sub nr.8432/16.03.2018; - Nota de fundamentare nr.8376/16.03.2018 a Directiei Generale de Asistenta

Socials Protectia Copilului la*i; - Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile i completdrile ulterioare; - Legea nr.272/2004 (republicata) privind protectia Si promovarea drepturilor

copilului; - Legea nr.448/2006 (republicata) privind protectia promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap; - H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare *i

functionare ale serviciilor publice de asistenta socials Si a structurii orientative de

personal; - Hotararea Consiliului Judetean Ia*i nr.102/26.04.2016 privind aprobarea

organigramei *i a Regulamentului de Organizare Si Functionare ale Directiei Generale de

Asistenta Socials *i Protectia Copilului Ia*i;

- Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu

modificarile Si completArile ulterioare; - prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (5), lit. a) pct. 2 din Legea

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completArile

ulterioare; HCJI nr.103/27.03.2018 Pagina 1

Page 2: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

N14

PRESEDINTE,' * Dr. Ing. Maricel Popa

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 26 martie 2018;

- Votul exprimat in §edinta ordinary de plen din data de 27 martie 2018 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi "Pentru";

In temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile §i completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1— Cu data prezentei se aproba Regulamentul de Organizare §i Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociald §i Protectia Copilului Iasi, conform anexei care face parte integranta la prezenta hotdrare.

Art. 2 — Cu data prezentei inceteazd aplicabilitatea Regulamentului de Organizare §i Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociald §i Protectia Copilului Iasi aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.102/26.04.2016.

Art. 3 — Serviciul Resurse Umane §i Salarizare din cadrul Consiliului Judetean prin grija §efului de serviciu §i Directia Generald de Asistenta Sociald §i Protectia

Copilului 1a5i, prin grija conducerii, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotardri. Art. 4 - Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,

Consilierii Judeteni §i Presa va comunica in copie prezenta hotArdre structurilor mentionate la art.3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 5 — Aducerea la cuno*tinta publicd a prevederilor prezentei hotardri va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa .

Data astazi: 27 martie 2018

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL JUDETULUI IASI,

Lacrami ra Vernica

HCJI nr.103/27.03.2018 Pagind 2

Page 3: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

JUDETUL IA$1 CONSILI 'I, ILI DETEAN L841

Ane x6 to fricVrarea

Arun 1200. Luna 03. Ziuz 624

CUPRIN S

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

CAPITOLUL II - Atributii generale

CAPITOLUL III - Organizare functionare

CAPITOLUL IV - Conducerea pe niveluri ierarhice

CAPITOLUL V - Colegiul Director

CAPITOLUL VI - Atributiile compartimentelor di :n structure organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Socials Protectia Copilului Iasi

CAPITOLUL VII - Dispozitii finale

Page 4: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CAPITOLUL I

Dispozllii generale

Art. 1 Directia Generala de AsistentA Social& si Proteclia Copilului (DGASPC) Iasi, cu sediul in Iasi, str. Vasile Lupu nr. 57A, este institutie publicA cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Judetean, prin Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 193 din 2004.

Art. 2 DGASPC Iasi asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociall, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta

social& si a serviciilor sociale.

Art. 3 (1)Finan4area DGASPC Iasi se asigurA din bugetul judetean. (2) Finantarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta social& se asigurA din:

• bugetul local al judetului; • bugetul de stat; • donatii; • sponsorizari; • contributii proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora ; • alte surse previzute de lege.

JUDETUL CONSILIULJUDETEAN

Anex5 la It rarea Nr

Zilla P2. .

Page 5: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CAPITOL UL II

Atributii generale

Art. 4 in vederea realizarii aributiilor prevazute de lege, DGAPSC indeplineste in principal urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean;

b) de coordonare a activitatilor de asistenta socials si de protectie a familiei si a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilitati, victimelor violentei in familie, persoanelor varstnice etc., precum si a masurilor de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere socials in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati la nivelul judetului;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie; d) de comunicare i colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si

institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta social& precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu, cu reprezentantii furnizorilor privati de servicii sociale, precum 5i cu persoanele beneficiare;

e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea combaterea marginalizArii sociale, precum §i pentru solutionarea urgentelor sociale individuale colective la nivelul judetului;

f) de reprezentare a consiliului judetean, pe plan intern 5i extern, in domeniul asistentei sociale protectiei copilului;

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 5 Structura organizatorica, statul de functii, numarul de personal si bugetul DGSAPC se aproba prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii Justitiei Sociale si cu respectarea criteriilor orientative de personal prevazute in anexa la prezentul regulament, astfel incat fitnctionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii.

Art. 6 Atributiile DGASPC in domeniul beneficiilor de asistenta socials din bugetul propriu sunt:

a) asigura organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta socialtt; b) urmareste 5i raspunde de indeplinirea conditiilor legale de care titularii 5i persoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociald; c) realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de-asistenWs rt-ti d) elaboreaza Si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea bptle,§pidp terit4pociala.;

- _ Art. 7 In exercitarea atributiilor prevazute de lege, DGASPC desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

A. In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:

1. intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia 5i propuiie stabilirea unei masuri de protectie specials;

AnexA la tiottrArea tqr /0 3

Anui

Lin 0,3 Zillt17. .f ,

Page 6: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

2. monitorizeazd trimestrial activitatile de aplicare a hotdrarilor de instituire a mAsurilor de protectie speciald a copilului;

3. identified si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in copii in plasament; 4. monitorizeazA familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei

masuri; 5. identified, evalueazd si pregAteste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in

conditiile legii; incheie contracte individuale de mulled si asigurd formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueazd si monitorizeazd activitatea acestora;

6. acordd asistenta si sprijin pArintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrArii in mediul sat' familial;

7. reevalueaza, cel putin o datd la 3 luni si on de cate on este cazul, imprejurdrile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciald si propune, dupd caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

8. indeplineste demersurile vizarid deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

9. identified familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc se adopte copii; evalueazd conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereazd atestatul de familie sau de persoana apta sd adopte copii;

10. monitorizeaze evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijind parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-I informa pe acesta ca e. adoptat, de indatA ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

11. indeplineste si alte atributii ce ii revin in domeniul adoptiei, conform prevederilor legale in vigoare;

12. realizeazd la nivel judetean baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciald, copiii si familiile aflate in situatie de rise si raporteazd trimestrial aceste date Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie;

13. asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separdrii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sal, in conditiile legii;

B. in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice:

1. asigurd masurile necesare pentru realizarea activiatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;

2. monitorizeazd mAsurile necesare pentru realizarea activitAtilor de prevenire si combatere violentei domestice, precum §i pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice agresorilor familiali;

,

3. dezvoltd parteneriate si colaboreazd cu organizatii neguvernamentale si cu alli reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificArii serviciilor destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;

4. fundamenteaza si propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care oferd servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;

5. sprijind si dezvoltd un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor victime ale violentei domestice, in vederea exercitdrii tuturor drepturilor prevAzute de actele normative in vigoare;

6. monitorizeazd cazurile de violentd domesticd din unitatea administrativ-teritoriald in care functioneazd;

7. identified situatii de risc pentru pArtile implicate in situatii de violentd domesticd si indrurnd partile ate servicii de specialitate/mediere;

8. realizeazd la nivel judetean baza de date privind cazurile de violentd domesticd si raporteazd trimestrial aceste date ate Agentia Nationala pentru Egalitatea einzelemei si Barb*

JUDETUL IASI CONSILIULJUDETEAN LAST

AnexA iaHot5rarea ,

rwi..20/1. Luna .03 7_:u;,

Page 7: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

7. asigura organizarea, administrarea finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, precum altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, in conditiile legii;

E. Alte atributii:

1. coordoneaza §i sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, prevenirii combaterii violentei domestice etc.;

2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfaprate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea §i formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala protectia copilului;

4. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului, prevenirii §i combaterii violentei domestice sau cu operatori economici prin incheierea de conventii de colaborare cu ace4tia;

5. dezvolta parteneriate §i colaboreaza cu organizatii neguvernamentale qi cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordArii §i diversificArii serviciilor sociale §i a serviciilor destine 411P)

protectiei familiei §i a copilului, prevenirii §i combaterii violentei domestice, in functie de nevoik, comunitatii locale;

6. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum §i cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoria1a, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

7. asigurA, la cerere, consultantA de specialitate gratuity privind acordarea serviciilor sociale §i a beneficiilor sociale in domeniul protectiei familiei §i a drepturilor copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. fundamenteaza §i propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea serviciilor sociale;

9. prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean rapoarte de evaluare a activitatilor desfurate;

10. asigura acordarea plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 11. sprijMa dezvolta un sistem de informare de consultants accesibil persoanelor singure,

persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violentei domestice §i oricaror persoane aflate in nevoie, precum §i familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute e actele normative in vigoare;

12. actioneaza pentru promovarea altemativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

13. organizeaza activitatea de selectare angajare a personalului din aparatul propriu §i institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica de formare continua a acestuia;

14. asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

15. realizeaza la nivel judetean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevazuti in Legea nr. 292/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i raporteaza trimestrial aceste date Ministerului Muncii Justitiei Sociale sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale cu atributii in domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

16. sprijina dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificafile ulterioare;

17. indeplinete orice alte atributii previtzute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean.

JUDET1JL CONSILIUL JUDETEAN iA51

Anex5 la HoOrlrea

Arul LutIa Ziva ..

Page 8: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

JUDETI:l. I ,\ $1 CONS1LIti1. JU DETEAN IA$1

Anexa•j„ , t.a

Jr ' LC' a 1. promoveaza §i asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu ditaNitAt, in CO Q itat

cu Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, i cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenliei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generals a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;

2. asigura organizarea, administrarea finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, in conditiile legii, in baza strategiilor judetene anuale, pe termen mediu lung, de restructurare, organizare i dezvoltare a sistemului de asistenta socials pentru persoanele cu dizabilitati;

3. actioneaza pentru promovarea altemativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;

4. asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune incadrarea in grad de handicap, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum Si programul individual de reabilitare §i integrare socials a acesteia, avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit la nevoie de managerul de caz, recomanda masurile de protectie a adultului cu

Ari handicap, evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexa, §i monitorizeaza activitatea acestuia;

5. asigura secretariatul §i conditiile de functionare ale comisiei de evaluare §i incadrare in grad de handicap, prevazute de lege;

6. asigura monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gray; 7. respects optiunea referitoare la asistent personal sau indemnizatie, exprimata in scris, emite

acordul in acest sens §i it comunica angajatorului, in termenul prevazut de lege; 8. is masurile necesare pentru planificarea §i asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu

dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

9. asigura pregatirea tanarului pentru vista adult& pentru viata independenta; 10. asigura designul universal §i adaptarea rezonabila pentru toate serviciile §i programele pe care le

desfawara; 11. asigura colectarea §i transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea

Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati alte institutii cu activitati in domeniu; 12. identifica, evalueaza §i pregate§te persoane care pot deveni asistenti personali profesioni§ti, in

'Anr conditiile legii; incheie contracte individuale de munca i asigura formarea continua de asistenti personali profesion4ti atestati; evalueaza §i monitorizeaza activitatea acestora;

D. In domeniul protectiei persoanelor viirstnice si a altor persoane adulte aflate in situatii de dificultate:

1. completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor §i resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii §i servicii adecvate in vederea refacerii dezvoltarii capacitatilor individuale ale celor familiale necesare pentru a depa§i cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta socials;

2. acorda persoanei adulte asistenta §i sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea Rea a opiniei;

3. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a na§terii acesteia;

4. verifica reevalueaza trimestrial on de ate on este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta socials intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

5. asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

C. In domeniul persoanelor adulte cu

Page 9: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CAPITOLUL III

Organizare cifunctionare Art. 8 Directia Generals de Asistentii Socials i Pr e aniizeaza-ca_un sistem

U ETUL. IA ! integrat de asistenta sociala §i va cuprinde: CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Colegiul Director Anex5 la of r5rea

Nr

Director General Anulalit Lunn eP.S. nia x-

I. Director Executiv 1. Compartimentul Monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala

§i incluziune sociala 2. Biroul Strategii, programs, proiecte, relatii publice §i cu ONG 3. Serviciul Resurse Umane

a. Centrul de Formare Profesionala b. Compartiment Sanatate §i Securitate in Munca

4. Compartiment Registratura

Serviciul Juridic Contencios 111. Serviciul Achizitii Publice IV. Compartiment Audit V. Compartimentul pentru Adoptii i postadoptii VI. Compartiment Corp Control §i Managementul Calitatii Serviciilor Sociale

VII. Director General Adjunct 1. Serviciul de prevenire, evaluare, interventie §i coordonare SPAS

a. Compartiment prevenire marginalizare sociala

2. Serviciul Management de caz pentru copii aflati in masuri de tip rezidential, centre de zi §i supravegheri specializate

3. Serviciul Management de caz pentru copii aflati in plasament la rude/familii/asistenti maternali

4. Serviciul Evaluare Complexa a copilului 5. Centrele de servicii sociale pentru copii/tineri i familie- cu R.O.F.

propriu

VIII. Director General Adjunct 1. Director Executiv

a. Scrviciul Patrimoniu Aprovizionare • Compartiment Administrativ • Compartiment auto deservire

b.Serviciul contabiIitate-salarizare, planificare bugetara management financier

2. Serviciul Persoanc Adulte in Dificultate 3. Serviciul Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap 4. Serviciul Evidenta i Plata Beneficii de Asistenta Sociala 5. Compartiment Tehnic 6. Compartiment Secretariat CPC §i C1',PA1-1 7. PreFdinte CEPAH 8. Centrele de servicii sociale pentru adulti cu R.O.F. propriu

Page 10: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Art. 9 •Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are sigiliu propriu iar corespondenta intocmita va purta antetul Consiliului Judetean, cu precizarea serviciului si a compartimentului si va fi semnata de directorul general.

Strategiile judetene, programele planurile referitoare la asistenta sociala elaborate de DGASPC vor purta viza Secretarului judetului vor fi inaintate spre aprobare Consiliului Judetean.

Art. 10 Numirea, eliberarea din functie sanctionarea disciplinara a Directorului general al Directiei generale se fac la propunerea presedintelui Consiliului judetean, prin hotarare a Consiliului judetean.

Numirea directorilor generali adjuncti se face conform normelor legale. Candidatii pentru ocuparea posturilor de director general, director general adjunct sau director

executive, trebuie aiba o vechime in specialitate de cel putin 3 ani sa fie absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in unul dintre urmatoarele domenii, dupa caz:

a) asistenta sociala sau sociologie; b) psihologie sau stiinte ale educatiei; c) drept; d) stiinte administrative; e) sanatate; f) economic sau management, finance, contabilitate.

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director general, director general adjunct sau director executiv, si absolventi cu diploma de licenta ai invatarnantului universitar de lunga durata in alte domenii dee& cele prevazutemau sus, cu conditia sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Concursul pentru ocuparea functiei publice de director general, director general adjunct sau director executive, se organizeaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea nornielor privind organizarea si dczvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarilc si completarile ulterioare.

Comisia de concurs se numeste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, fiind constituita din:

a) secretarul unitatii administrativ-teritoriale; b) un rcprezentant al consi I iului judetean, care are cal itatea de functionar public; c) un reprezentant al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sau, dupa caz, al Autoritatii Nationale

pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei Barbati;

d) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Numirea in functie a sefilor de compartiment se face de catre directorul general al DGASPC, cu respectarea nonnelor legale in vigoare.

JUDETUL jUDETEAN IA51

AncyA lo fir)tlrarea

Antil.dal1114:71:213::itia

Page 11: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CAPITOL UL IV

Conducerea pe niveluri ierarhice a Direcjiei IGine—rale de Asiitet4 a Socials proteclia copilulu'

AnexA la ot5r5rea

eet.f Luna 0.3 7 Anul •

Art. 11(1)Directorul general al DGASPC asigurA conducerea executive a acesteia si raspunde de buna functionare in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite

(2) Directorul general reprezintA Directia generals in relaliile cu autoritatile institutiile publice, cu persoanele fizice juridice din Ora si din strainAtate, precum i in justitie.

(3) Directorul general indeplineste, in conditiile legii, urmAtoarele atributli principale:

exercitA atributiile ce revin Directiei generale in calitate de persoanA juridick exercitA functia de ordonator tertiar de credite; intocmeste proiectul bugetului propriu al directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizArii colegiului director si aprobarii consiliului judetean; coordoneaza procesul de elaborare si supune aprobarii consiliului judetean, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum al planului anual de actiune, avand avizul consultativ al colegiului director;

coordoneazA elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociall, stadiul implementarii strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale propunerile de masuri pentru ImbunAtAtirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protectia copilului; este vicepresedintele comisiei pentru protectia copilului si conform art 3alin. 1, lit. b din HG 502/2017, poate delega atributiile care ii revin directorului general adjunct care coordoneaza activitatile de protectie a drepturilor copilului; reprezintA Directia genera% in relatiile cu comisia pentru protectia copilului; asigurA executarea hotArarilor comisiei pentru protectia copilului; prin personalul desemnat constata contraventiile aplica sanctiunile prevazute de lege.

(4) Directorul general indepline§te alte atributii prevAzute de lege sau stabilite prin hotArare a consiliului judetean.

(5) In absenta directorului general, atributiile acestuia se exercitA de unul dintre directori generali adjuncti, desemnat prin dispozitie a directorului general in conditiile prevAzute de regulamentul de organizare functionare a Directiei generale.

Directorii generali adjuncti conduc activitatile compartimentelor din cadrul domeniilor coordonate §i reprezintA DGASPC in raporturile cu alte institutii publice locale §i organizatii, pe baza delegArilor de competentA dispuse de directorul general.

Art. 12 Directorul executiv indeplineste, in conditiile legii, urmAtoarele atributii principale:

Organizeaza, conduce, indrumA raspunde de activitatea compartimentelor din subordine: Compartimentul Monitorizare, analizA statistics, indicatori asistentA socialA si incluziune socialk Biroul Strategii, programe, proiecte, relatii publice §i cu ONG, Serviciul Resurse Umane, Centrul de Formare ProfesionalA, Compartiment Registratura, Compartiment SanAtate

Securitate in MuncA;

Page 12: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Conduce si indruma activitatea de evidenta si miscare a personalului din DGASPC Iasi; Organizeaza si indruma activitatea de selectie, incadrare si promovare a personalului din DGASPC Iasi; Coordoneaza activitatile de evaluare a performantelor, gestioneazA situatiile conflictuale, de criza; Coordoneaza activitatea de pregatire si perfectionare a personalului din subordine; intocmeste evaluarile profesionale pentru personalul din subordine si propune calificativele corespunzatoare; Asigura, in condiliile legii, fundamentarea si elaborarea proiectului de buget privind cheltuielile de personal; Organizeaza activitatea angajatilor din subordine, in raport cu studiile, pregAtirea profesionalA si specializarea acestora; Coordoneaza elaborarea Regulamentul Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare si urmareste ca fiecare angajat sä ia la cunostinta intocmai conlinutul acestor documente; Coordoneaza realizarea si gestionarea la nivel judetean a bazelor de date privind copiii aflati in sistemul de protectie specialk copii si familiile aflate in situatie de risc, precum si a cazurilor de violenta in familie, persoanele adulte cu handicap aflate in sistemul de protectie, persoanele varstnice aflate in dificultate din sistemul de protectie si furnizorii de servicii sociale; Coordoneaza elaborarea proiectelor de strategii §i planuri de actiune pe termen mediu sl lung referitoare la organizarea si dezvoltarea sistemului de asistenta socials in judetul Iasi, ``,.°` concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate; Asigura identificarea principalelor surse de finantare si urmareste respectarea termenelor limits de depunere a cererilor de finantare/propunerilor de proiecte destinate categoriilor defavorizate; CoordoneazA realizarea demersurilor necesare elaborarii proiectelor cu finantare externa/guvernamentala nerambursabila in vederea dezvoltarii de servicii specializate si practici integrative; si urmareste intocmirea documentatiilor necesare depunerii spre finantare a proiectelor din domeniul asistentei sociale pe baza nevoilor identificate; Asigura colaborarea cu ONG-urile care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale sau cu operatori economici in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor destinate protectiei familiei si a copilului, prevenirii si combaterii violentei domestice, in functie de nevoile comunitatii locale prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia; Coordoneaza activitatea de registratura si gestionarea aplicatiei Circuitul Intern al Documentelor;

Urmareste implementarea de masuri si metode de conducere si organizarea muncii, in vederea cresterii calitatii activitatii; Analizeaza si prezinta anual raport privind activitatea serviciilor din subordine si ia mast operative pentru imbunatatirea acesteia; Asigura buna colaborare intre serviciile din subordine si celelalte compartimente, servicii si birouri din cadrul DGASPC Iasi; Asigura respectarea disciplinei muncii si folosirea integrals a timpului de ItFUT: Organizeaza si urmareste solutionarea in termen legal a scrisorilor, SesizAtilor §i reolamatiilo primite;

Indepline§te alte atributii stabilite de directorul general, 14 conditiile JC.15 A ne..;,;3 Ei•.1trare

Luoa 6-3 7It:

Art. 13 Directorul general adjunct indeplinqte, in conditiile legii, urmAtoarele atributii principale : Organizeaza si conduce activitatile specifice de evaluare initials a copilului si familiei sale necesare confirmarii/ infirrnarii necesitatii stabilirii unei masuri de protectie special si face propuneri de instituire masura de protectie speciala, atunci cand situatia pihosociala impune; Organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea cu celeritate, a tuturor activitatilor de preluare caz, evaluare, planificare si interventie, prin respectarea termenelor si etapelor de interventie specifice metodei managementului de caz §i standardelor minime de calitate specifice domeniului protectiei, promovarii, asigurarii/garantarii drepturilor copilului/ familiei/persoanei adulte victime ale oricaror forme de neglijare, exploatare, abuz sau violenta

Page 13: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

in familie sau comunitate Organizeaza, coordoneaza supervizeaza activitatile specifice de monitorizare trimestriala a modului in care se implementeaza hotararile de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului; Organizeaza, coordoneaza Si supervizeaza activitatile specifice de identificare §i evaluare a familiilor sau persoanele care pot lua in copii in plasament; Organizeaza §i coordoneaza procesul de monitorizare a familiilor/ persoanelor care au in plasament copii, pe toata durata masurii de protectie; Coordoneadt, monitorizeaza §i verifica procesul de identificare, evaluare, pregatire Si atestare a persoanelor care doresc §i pot deveni asistenti maternali profesion4ti, in condiliile legii; Incheie conventie de plasament cu asistentii maternali profesioni4ti pentru fiecare copil ocrotit, identifica nevoile de formare continua, propune participa activ la perfectionarea continua a asistentilor maternali profesioni§ti, evalueaza §i monitorizeaza activitatea acestora; intocme§te lista cu special4ti din cadrul Directiei care pot indeplini responsabilitatile de manager de caz pentru copiii aflati in masuri de protectie, o supune aprobarii §i nume§te managerii de caz din aceasta lista; Asigura supervizeaza procesul de reevaluare a imprejurarilor care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala §i propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora; Coordoneaza realizarea demersurilor necesare deschiderii procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in masuri de protectie speciala; Asigura evaluarea complexa a copilului cu nevoi speciale, planificarea §i accesarea serviciilor/ terapiilor de abilitare- reabilitare §i face propuneri de incadrare in tipul §i gradul de handicap corespunzator gradului de limitare/afectare; Promoveaza imaginea pozitiva a directiei §i rolul sail in comunitate, adoptia nationala si drepturile copilului §i familiei aflate in dificultate prin once mijloace permise de lege, intalniri cu reprezentantii autoritatilor publice §i ong, participare la dezbateri publice, campanii de informare la nivel comunitar, interviuri massmedia, articole in presa, Participa activ la organizarea, administrarea §i monitorizarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie §i a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai §i asigura coordonarea/supervizarea acestora, in conditiile legii;

- CoordoneazA §i rAspunde de activitatea urmatoarelor compartimente: • Serviciul de prevenire, evaluare §i interventie in regim de urgenta

• Compartiment prevenire marginalizare sociala §i coordonare SPAS

• Serviciul Management de caz pentru copii aflatLin masuri de tip rezidential, centre de zi supravegheri specializate

• Serviciul Management de caz pentru copii t DEVI avitmpt la rude/familii/asistenti maternali Anexa ot• rd re

• Serviciul Evaluare Complex& a copilului Nr a

• Centrele de servicii sociale pentru copii/tineri i famili Zila „?

Organizeaza §i supervizeaza activitatile specifice de coordonare §i sprijin a autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu persoanelor varstnice, prevenirii

combaterii violentei domestice etc.; Coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii precum

cea de preluare, protectie, reintegrare/ revenire sau integrare socioprofesionala a copiilor/ tinerilor in/din sistemul de protectie speciala Organizeaza §i coordoneaza activitatile specifice de consiliere suport metodoogic necesare pentru crearea formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala protectia copilului; Incurajeaza, colaboreaza sustine parteneriatul public- public §i public- privat cu autoritatile statului /societatea civila /organizatiile neguvernamentale care desfawara activitati in domeniul

Page 14: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

asistentei sociale, protectiei familiei si a drepturilor copilului, prevenirii combaterii violentei domestice, cu institutii de invatdmant, persoane fizice, operatori economici sau alte directii din lard in vederea acorddrii diversificarii serviciilor, in functie de nevoile identificate; Actioneazd pentru promovarea/asigurarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizatd a copiilor aflati in dificulate; Participa la activitdtile de selectare angaj are a personalului din aparatul propriu institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia; Asigurd, coordoneazd, monitorizeaza promoveazd dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale ale directiei, cu respectarea prevederilor legale; Pentru prevenirea separdrii copilului de parinti, prevenirea excluziunii sociale, a matemitatii timpurii si a sarcinilor nedorite precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv de parintii sai, organizeazd, conduce, indruma si rdspunde de activitatea urmatoarelor tipuri de servicii :

o servicii de zi o servicii de tip familial o servicii de tip rezidential/ apartamente/ case de tip familial o servicii de consiliere si sprijin in integrare pe piata muncii

indruma controleazd modul in care sunt Indeplinite atributiile serviciilor de tip rezidential/ cu cazare in functie de specificul si nevoile fiecdrei categorii de beneficiari (cazare, hrand, cazarmament, echipament conditii igienico-sanitare necesare protectiei speciale a copiilor) Organizeazd activitatea de indrumare si control a tuturor angajatilor din subordine, coordoneaza, verified si evalueazA activitatea personalului din subordine in raport cu fiinctia, cu studiile, pregAtirea profesionald specialitatea acestora; Asigurd buna colaborare intre compartimentele din subordine, precum si a acestora cu celelalte compartimente din cadrul dgaspc ; participa la elaborarea strategiilor de actiune in domeniu si rdspunde de implementarea acestora Asigurd relatia nemijlocitd cu beneficiarul prin: audiente, vizite la domiciliu / in centre, deplasari in comunitate, ascultarea opiniei beneficiarului, s.a; Asigurd conducerea organizarea muncii la nivel de departament prin mdsuri si metode moderne de management, in scopul cresterii calita ii seviciilor Analizeazd si cere sa i se prezinte periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine Si is masuri operative pentru imbundatirea acesteia; Urinal-este solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si reclamatiilor primite ; Asigurd consultantd, realizeazd studii, analize $i face propuneri pentru cresterea eficientei serviciilor; Asigurd respectarea disciplinei muncii si folosirea judicioasd a resurselor timpului de lucru; Identified nevoia de formare coordoneaza activitatea de pregatire si perfectiona profesionala a personalului din subordine; Intocmeste evaludrile profesionale pentru sefii de compartimente subordonati Si propune calificativele corespunzatoare; contrasemneazd evaludrile profesionale realizate de sefii de compartimente pentru personalul din subordine; Indeplineste once alte atributii prevazute in acte normative, hotardri ale consiliului judetean sau dispozitii ale directorului general, emise in baza legii.

Art. 14 Directorul general adjunct indeplineste, in conditiile legii, urmAtoarele atributii principale : Organizeazd, conduce, indruma rdspunde de activitatea compartimentelor din subordinea directorului executiv, precum si a compartimentelor subordonlite direct; JUDETUL Supervizeazd activitatea desfasuratd de directorul executiv; CONSIL.11;:_il:DETEAN IASI Organizeazd, conduce, indrurnd Si rdspunde de activitatea Atoarelor tipurilde s rst.

o servicii de tip rezidential o servicii de zi A n ,I; cs?a, Luna ,03 Ziva

Organizeazd activitatea sefilor de compartiment din subordinea directd; Elaboreazd strategii de actiune in domeniu si rdspunde de acestea, prin cunoasterea realitatii concrete, precum Si a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenta socialA;

Page 15: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Asigura relatia nemijlocia cu beneficiarul si anume: audiente, probleme dificultati cu care se confrunta permite identificarea de solutii de depa§ire a situatiilor de criza; UrrnAre§te implementarea de masuri metode moderne de conducere organizarea muncii, in vederea cresterii calit lii activitatii; Analizeaza prezinta periodic raport privind activitatea compartimentelor din subordine si is masuri operative pentru imbunatatirea acesteia; Organizeaza activitatea de Indrumare §i control a tuturor an.gajatilor din subordine; Asigura buna colaborare Intre compartimentele din subordine, precum si a acestora cu celelalte structuri din cadrul dgaspc; Verifica solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor reclamatiilor primite; Asiguri respectarea disciplinei muncii folosirea integrals a timpului de lucru; Coordoneaza activitatea de pregatire perfectionarea profesionala a personalului din subordine; intocmeste evaluarile profesionale pentru sefii de compartimente care ii sunt subordonati propune calificativele corespunzatoare; Asigura coordonarea serviciile din domeniul managementului de caz persoane adulte in dificultate(persoana cu dizabilitati,persoane varstnice,victime ale violentei in familie, persoane adulte in dificultate); Urmareste efectuarea de actiuni, demersuri, diligente §i Inscrisuri pentru respectarea pa§ilor

Air procedurali conform procedurilor operationale/de sistem si a reviziilor acestora, aprobate la nivelul institutiei, in vederea admiterii persoanelor adulte solicitante in serviciile sociale din structura departamentului persoane adulte precum supendarea, transferul sistarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte solicitante din serviciile sociale, organizate in structura departamentului persoane adulte; Acorda persoanei adulte asistenta sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei; Verifici si reevalueaza on de cate on este cazul modul de Ingrijire a persoanei adulte aflate in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta socials intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite; Asigura rasurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie in concordanta cu serviciile specializate oferite de care D.G.A.S.P.C. Iasi sau cu parteneriatele incheiate cu alti furnizori de servicii sociale pentru persoana adults; Planifica si realizeaza activitatea de Indrumare metodologica periodica pentru personalul de specialitate din cadrul serviciilor sociale aflate in administrarea departamentului persoane adulte; Monitorizeaza implementarea Standardelor minime de calitate pentru fiecare tip de serviciu in parte; Colaboreaza cu celelate structuri functionale din cadrul institutiei pentru conceperea i punerea in practica a Strategiei Judeteane privind asistenta socials a persoanelor adulte aflate in dificultate, in concordanta cu Strategiile Nationale din domeniu; Indeplineste obligatiile ce-i revin din parteneriatele incheiate la nivel de institutie si colaboreaza cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privati acreditati nationali si internationali in scopul solutionarii cazurilor si a crearii/diversificarii/dezvoltarii serviciilor sociale pentru persoanele adulte aflate in dificultate; Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul DGASPC in vederea Indeplinirii sarcinilor repartizate; Asigura stabilirea masurilor de protectie a adultului cu handicap in conditiile legii ; Asigura acordarea drepturilor §i facilitatilor persoanelor cu handicap si altor categorii de persoane conform legislatiei in vigoare; Avizeaza decizii pentru acordarea, prelungirea, sistarea sau suspendarea acordarii drepturilor facilitatilor pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru

sau a altor documente; Colaboreaza cu asociatii ale persoanelor cu dizabilitati sau care activeaza in acest domeniu ; Avizeaza programul de reparatii curente pentru centrele de servicii sociale din subordinea d as , Avizeaza lista de investitii; Urmareste obtinerea avizelor acordurilor necesare pentru emiterialWidrizatiil4E4fe b2Aistruire necesare implementarii proiectelor; Anex:s. lu ot rarea

Nt

Zivair?

Anu Luna

Page 16: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Urmarqte realizarea lucrArilor de constructii in conformitate cu prevederile proiectelor, contractelor, caietelor de sarcini in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; Asigurd intocmirea notelor de fundamentare, memoriilor tehnice §i justificative in vederea obtinerii de fonduri pentru not objective de investitii; Indeplinqte orice alte atributii prevazute in acte normative, hotarari ale consiliului judetean sau dispozitii ale directorului general, emise in baza legii.

Art. 15 Directorul executiv indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale : organizeaza, conduce, indrumA §i rAspunde de activitatea compartimentelor: Serviciul Patrimoniu

Aprovizionare si Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetard si management financiar; indruma si coordoneazd compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Ia. i pentru fundamentarea elaborarea proiectului de buget; asigurd intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Iasi, inclusiv a cheltuielilor de investitii;

asigurd, coordoneazd urmareste executia cheltuielilor prevAzute in buget in vederea informarii periodice a conducerii asupra modului de realizare a acestora Sj propunerea de masuri cand acestea se impun;

asigura intocmirea verificarea situatiilor financiare ale D.G.A.S.P.C. Ia§i §i transmiterea acestora la termen;

analizeazd si urrnareste cheltuirea cu eficienta a fondurilor aprobate Incadrarea in aceste fondue' asigura desfa§urarea activitAtii financiar-contabile in conformitate cu prevederile legale; coordoneazd activitatea de control financiar preventiv propriu al D.G.A.S.P.C. Ia§i; asigura indeplinirea tuturor obligatiilor financiare ale institutiei fats de stat ; coordoneaza activitatea de inventariere anualA a patrimoniului D.G.A.S.P.C. Ia. i ; coordoneazd activitAtile care privesc gestionarea bunurilor din proprietatea publics privatA a D.G.A.S.P.C. Iasi ; verified activitatea de administare si gestionare a parcului auto al D.G.A.S.P.C. Iasi; acorda viza de control financiar preventiv propriu pentru incasarile ce se efectueazd din bugetul propriu al DGASPC Iasi, precum creditele repartizate de Consiliul Judetean Iasi in vederea finantdrii cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale cheltuielilor de capital, in conformitate cu decizia Directorului general ;

elaboreazd fisele de post pentru 4efii compartimentelor din subordine §i contrasemneazA pe cele ale salariatilor de executie din subordine ;

urmarqte, raspunde si coordoneazd activitAtile de aprovizionare cu materiale si alte produse si servicii necesare desfaprArii activitatii D.G.A.S.PC. cunoa§terea §i controlul situatiei reale din serviciile sociale din domeniul sau de coordonarrs (organizarea functionarea cantinelor sub aspect gestionar-contabil, buna gospodarire a spatiil de cazare a copiilor, Intretinerea si repararea mobilierului, aprovizionarea cu cazarmament, echipament, alimente, conform normelor aprobate, respectarea acestor norme de catre sefii de centre si contabili, controlul inopinant al functiondrii comisiilor de receptie etc.) ; introducerea si mentinerea unui sistem de evidenta contabild bazat pe proceduri si mijloace moderne, informatice, de catre personal calificat corespunzAtor ; intocmeste evaluarile profesionale pentru compartimentelor care ii sunt subordonati §i propune calificativele corespunzatoare; coordoneazd activitatea de pregatire si perfectionare profesiorrafta-persty0 IldpsObor ine; organizeaza si urmareste solutionarea in termen legal a scrisorilmsnsizitriloT*Nregliamatiil r primite prezintd periodic raport;

jindeplineste alte atributii stabilite de directorul general. I A ne la V rare

r•Jr

id /F4

Art. 16 ,5'efii de compartimente au in principal urmatoarele atribudl./ Luna Zivai14-1111

organizeaza sau, dupd caz, coordoneazd si controleazd realizarea corectd si in termen a activitatilor sarcinilor stabilite de directorul general sau directorul general adjunct, de catre personalul din subordine;

Page 17: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

rAspund de incArcarea echilibrata cu sarcini a salariatilor, elaboreaza proiectele Nelor de post pentru fiecare salariat evalueazA activitatea profesionala a personalului din subordine; asigura ca activitatea structurilor pe care le coordoneaza sä se desfavare organizat, pe baza unui program de activitate; urmaresc cunoa4terea legislatiei aplicabile domeniului de catre personalul din subordine actioneaza pentru respectarea acesteia; participA la elaborarea sau, dupe caz, realizeaza lucrari de complexitate sau importanta deosebitA, corespunzatoare functiei in care sunt incadrati; repartizeaza spre rezolvare corespondenta celelalte lucrari care intra in atributiile compartimentului pe care it conduc i dau indrumarile in vederea rezolvarii acestora in termenul stabilit de ate conducerea directiei generale; semneazA, potrivit competentelor stabilite pe linie ierarhica, lucrarile de corespondenta realizate in cadrul structurii respective; programeaza concediile de odihna pentru salariatii din subordine urmaresc efectuarea acestora; asigurA, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea normelor de disciplina de catre salariatii din subordine §i fac propuneri directorului general pentru salariatii care au sAvaqit abateri disciplinare; rAspund in fata directorului general sau directorului general adjunct pentru activitatea desfapratA.

JUDETUL IAS: CONSILIUL it:DETEAN 1A$I

Anex6 is 9,Aktr5rea Nr. /4-1

qn Anul•.elat ......

Page 18: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CAPITOL UL V

Colegiul Director

Art. 17 Componenta colegiului director al Directiei generale este stability prin hotarare a consiliului judetean este constituita din secretarul general al judetului, directorul general, directorii generali adjuncti, directorii executivi, personalul de conducere din cadrul DGASPC, precum Si 3 ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al pre§edintelui consiliului judetean, in domeniile educatie, spatiu locativ, autoritate tutelary.

Pre§edintele colegiului director este secretarul general al judetului. In situatia in care pre§edintele colegiului director nu 4i poate exercita atributiile, acestea stmt exercitate de catre directorul general sau, dupa caz, de catre directorul general adjunct al DGASPC, numit prin dispozitie a directorului general.

Art. 18 (1) Organizarea, functionarea si atributiile colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare functionare a Directiei generale.

(2) Colegiul director se intrune§te in §edinta ordinary trimestrial, la convocarea Directorultti general, precum §i in edinttl extraordinary, on de eke on este necesar, la cererea Directorului gener .v a Pre§edintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncti.

(3) La §edintele Colegiului director pot participa, Para drept de vot, preFdintele Consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului,ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap i alti consilieri judeteni, precum alte persoane invitate de membrii colegiului director;

(4) Colegiul director indeplinqte urmatoarele atributii principale: a) analizeaza activitatea Directiei generale, propune directorului executiv/general masurile necesare

pentru imbunatatirea activitatilor Directiei generale; b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale §i contul de incheiere a exercitiului

bugetar; c) avizeaza proiectul strategiei §i rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei generale,

potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) e); avizul este consultativ; d) propune consiliului judetean modificarea structurii organizatorice Si a regulamentului de

organizare §i functionare ale Directiei generale, precum §i rectificarea bugetului, in vederea imbunatatirii activitatii acesteia;

e) propune consiliului judetean, instrdinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei general( altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in condiliile legii;

f) propune consiliului judetean, concesionarea sau inchitierea de bunuri on servicii de catre Directia generala, in conditiile legii;

g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, cu Incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean, in conditiile legii.

(5) Colegiul director indepline§te Si alte atributii stabilite de lege sau prin hotArare a consiliului judetean.

(6) Sedintele colegiului director se des*oara in prezenta a eel putin doua treimi din numarul membrilor sai i a pre§edintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopts hotarari cu votul a jumatate plus unu din totalul membrilor

Jr. coNsrut

ji:DETEAN JA.$!

Arit•t:: t_012i6rea Nr

„ . • LW .Antii

Page 19: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

LP, 1A! CONSIL.IIiLJUDETEAN

Anexa lu fjbt area

CAPITOL UL VI ,,,]!tt,20./4 Lima.a.1 ... ziuuer.

Atribujiile compartimentelor din structura organizatorica a Direcjiei Generale de Asistenta Socialli $i Protecjia Copilului la#

Compartimente subordonate directorului general

I. Director executiv (resurse umanc) 1. Compartimentul Monitorizare, analizii statistics, indicatori asistenta socials $i

incluziune socialA are unnatoarele atributii: organizarea si verificarea activitatilor de monitorizare a respectArii drepturilor copilului persoanelor adulte, centralizarea si sintetizarea informatiilor privind acest aspect la nivel judetean; realizarea la nivel judetean a bazelor de date privind copiii aflati in sistemul de protectie specialk copii si familiile aflate in situatie de risc, precum si a cazurilor de violenta in familie §i raportarea trimestriala a acestor date ate Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; realizarea la nivel judetean a bazelor de date privind persoanele adulte cu handicap aflate in sistemul de protectie qi raportarea trimestriala care Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ; realizarea la nivel judetean a bazelor de date privind persoanele varstnice aflate in dificultate din sistemul de protectie ; realizarea la nivel judetean a bazelor de date privind furnizorii de servicii sociale; crearea si utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite in vederea actualizArii bazelor de date existente precum si in elaborarea de analize, interpretari rapoarte statistice privind situatia beneficiarilor serviciilor sociale pe diferite masuri de protectie/prevenire elaborate periodic sau la cerere. organizarea si coordonarea unei legaturi permanente cu toti ofertantii de servicii sociale publici si privati privind comunicarea informatiilor referitoare la tipul de serviciu/beneficiarii de servicii in vederea cartografierii serviciilor sociale existente la nivel de judet, accesul la servicii, etc producerea si colectarea de indicatori sociali de la nivelul institutiilor judetene implicate in gestionarea problemelor sociale -calculul indicatorilor relevanti pentru acest domeniu (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinta de impact) pe baza carora se poate realiza o evaluare sistematica a eficacitatii diverselor programe de interventie; colectarea la nivel de judet de date privind diverse categorii sociale aflate in risc in vederea

Tunerii in aplicarea a politicilor sociale in domeniu incluziunii sociale; ntocmirea de rapoarte, statistici, analize qi sinteze, periodic sau la cerere privind categoriile

de beneficiari ai DGASPC si raporteazA lunar/trimestrial date Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale cu atributii in domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; Intocmirea Rapoartelor privind activitatea DGASPC intocmirea lunara a documentatiei in vederea acordarii alocatiei de stat pentru copiii din sistemul rezidential public/privat transmiterea catre Agentia Judeteana pentru Plati

Inspectie Socials; crearea, gestionarea, administrarea, exploatarea bazei de date cu conturile de alocalii ale copiilor aflati intr-o masura de tip rezidential in servicii sociale publice sau private participarea la elaborarea de proiecte din domeniul protectiei copilului persoanelor adulte cu handicap; participarea la elaborarea unor strategii de imbunAtAtire diversificare a serviciilor oferite in domeniul asistentei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap si cele aflate in risc social;

Page 20: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

furnizarea de date in vederea rezolvarii cererilor de reconstituire a traseului institutional pentru fo§tii rezidenti qi pentru eliberarea, la cerere, a adeverintelor

2. Biroul Strategii, programe, proiecte, reign publice ,ci cu ONG are urmAtoarele atributii :

elaboreaza, in colaborare cu celelalte compartimente ale institutiei (grup de lucru), proiectele de strategii Si planuri de actiune pe termen mediu lung referitoare la organizarea

dezvoltarea sistemului de asistenta sociall in judetul Ia§i, in concordantA cu strategiile nationale qi nevoile locale identificate; parcurge etape de aprobare a proiectelor de strategii, conform legislatiei ; mentine contactul permanent cu celelalte departamente din cadrul D.G.A.S.P.C. in vederea unei bune cunoaqteri a contextului social §i a nevoilor existente, ca bazA pentru elaborarea strategiilor a proiectelor ; identifica principalele surse de finantare termenele limits de aplicare a cererilor de finantare/propunerilor de proiectedestinate categoriilor defavorizate; initiaza un grup de lucru la nivelul institutiei pentru cristalizarea ideilor de proiect realizeazanotele de fundamentare corespunzatoare proiectelor stabilitein vederea aprobArii in plenul Consiliului Judetean a proiectelor, cu precizarea conditiilor prevAzute in ghidul solicitantului, prezentarea contributiei solicitate (cofinantare sau in naturA) §i de asigurare a sustenabilitAtii ulterioare perioadei de implementare. realizeaza demersurile necesare elaborarii proiectelor cu finantare externalguvernamentaia nerambursabilA in vederea dezvoltArii de servicii specializate practici integrative; intocmqte in colaborare cu celelalte compartimente ale institutiei (grup de lucru) documentatia necesarA depunerii spre finantare a proiectelor din domeniul asistentei sociale pe baza nevoilor identificate ; realizeazA demersurile necesare semnarii contractelor de finantare pentru proiectele notificate.

desflwarn activitAti legate de managementul programelor i proiectelor aflate in derulare; intocmqte rapoarte de progres privind evaluarea stadiului depregatire/ implementare a proiectelor conform solicitarii finantatorului §i specificatiilor din proiect. centralizeazA Si tine evidenta tuturor proiectelor programelor pe care DGASPC le deruleaza;

analizeazn oportunitatile de implicare a DGASPC Iasi in proiecte sociale in calitate de partener;

in calitate de partener de proiect, asigura consultants si feed-back partenerilor in scrierea implementarea proiectelor comune. colaboreaza cu ONG-urilecare desNoara activitati in domeniul asistentei sociale sau operatori economici pentru derularea in parteneriat a proiectelor, schimb de experientn, informare bune practici prin incheierea de conventii de colaborare cu acqtia; dezvolta parteneriate §i colaboreazn cu organizatii neguvernamentale cu alti reprezentanti ai societAtii civile in vederea acordArii §i diversificArii serviciilor sociale §i a serviciilor destinate protectiei familiei si a copilului, prevenirii combaterii violentei domestice, in functie de nevoile comuniatii locale; colaboreaza cu celelalte DGASPC-uri din tarn pentru schimb de experientn, informare §i bune practici precum §i cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritorialn, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii pe baza de protocoale sau conventii;

organizeaza baza de date cu protocoalele §i conventiile de colaborare dintre DGASPC la§i institutii §i organisme care au atributii in domeniul asistentei sociale, protectie a copilului,

persoanelor varstnice cu handicap destinate prevenirii combaterii violentei domestice; participd la organizarea de seminarii, simpozioane, in vederea promovArii politicilor sociale destinate populatiilor vulnerabile sau in situatii de risc; realizeaza, in colaborare cu celelalte compartilnente are lnstirutaei, .rnaterialele necesare promovArii activitatii acesteia si care prezinta interes perttrthpotentialii partttieff in derularea

area

22yt 03 Z1 L1.1 21;4

Page 21: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

unor programe/proiecte in domeniul asistentei sociale, protectie a copilului, persoanelor varstnice §i cu handicapprevenirii §i combaterii violentei domestice; colaboreaza cu Serviciul Management de Caz in solutionarea solicitkil or primite de la O.P.A. de a desfa§ura activitati cu/pentru copiii ocrotili in sistemul de protectie in vederea incheierii conventiilor de parteneriat ; se implica in organizarea vizitelor delegatiilor straine colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC pentru Indeplinirea atributiilor specifice care ii revin. prezinta anual sau la solicitarea Consiliului Judetean, rapoarte de evaluare a activitatilor desfkurate Monitorizarea presei locale centrale Informarea conducerii institutiei despre articolele aparute in press cu referire la cazuri care

fac obiectul de activitate al DGASPC Furnizarea informatiilor de interes public in conformitate cu legea 544/2001. informeaza §eful ierarhic superior despre articolele aparute in press cu referire directA la DGASPC, Comisia pentru protectia copilului §i Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum §i cele care ar avea vreo legaturA cu aceste institutii; se ocupA de corespondenta permanents cu mass-media locals §i centralA;

01, informeaza mass-media cu privire la noutatile aparute in DGASPC; alcatuie§te mapa de presti, cu xerocopii din ziare; realizeaza mapa de press §i materiale foto §i video de la anumite evenimente §i are in grij a arhivarea lor; inlocuie§te directorul general sau directorul general adjunct la acordarea interviurilor informatiilor cerute de mass-media; asigura legatura cu compartimentul similar al Consiliului Judetean in vederea promovArii unor actiuni comune in domeniul protectiei sociale; realizeaza demersurile pentru deplasArile in strainkate ale directorului general §i ale altor persoane, .117DET1T. IA$;

prime§te, inregistreaza §i se ingrije§te de solulionarea ih termeifulloghl at t ilor afiresate institutiei; AnexA la Hot5rdrea

tine evidenta audientelor — Director General 3 raspunde de promovarea imaginii DGASPC §i a activit*tilqr,41 Mg.; e74 Zoi:1

3. Serviciul Resurse umane are urmkoarele atributii : intocmqte statul de personal pe compartimente inainteaza spre aprobare conducerii DGASPC I*; intocme§te statele de functii pentru aparatul propriu al DGASPC §i pentru serviciile sociale le supune spre aprobare conducerii DGASPC i Consiliului Judetean; verifica respectarea prevederilor legale cu privire la modul de stabilire a drepturilor salariale pentru functionarii publici cat pentru salariatii cu raporturi contractuale; realizeaza documentatia necesara pentru aprobarea functiilor publice §i colaboreaza cu Agentia Nationals a Funclionarilor Publici in vederea trasmiterii oricaror modificari intervenite in situalia funclionarilor publici; intocme§te rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul compartimentului asigura asistenta de specialitate evaluatorilor i ffinctionarilor publici care urmeaza sa fie evaluati; analizeaza §i aplics modificarile survenite in legistatia in domeniu; colaboreaza cu diverse institutii in vederea intocmirii corecte a documentelor §i a insu§irii legislatiei in vigoare; organizeaza sistemul informational pentru insu*ea aplicarea legislatiei in vigoare; participa la intocmirea §i promovarea organigramei DGASPC; intocme§te referate de specialitate care constituie suport la emiterea deciziilor §i dispozitiilor interne; intocme§te dispozitiile de acordare a drepturilor de personal (incadrari, sporuri etc.);

Page 22: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

- analizeaza $i promoveaza la serviciul financiar-contabil lucrari privind determinarea fondului de salarii — parte componenta a bugetului DGASPC Ia$i;

- analizeazA si intocme$te propuneri pentru promovdri $i avansdri in clase pentru functionarii publici din cadrul aparatului propriu al DGASPC in conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 modificata Si completata i alte acte normative in vigoare;

- analizeaza $i intocme$te propuneri pentru acordarea de trepte/grade profesionale pentru personalul de specialitate din serviciile sociale;

- se ocupa de evaluarea posturilor din statul de functii aprobat anual in vederea stabilirii functiei angajatului $i a nivelului salariului de bazA individual intre limitele prevAzute de lege;

- propune masuri de imbunatatire a structurii organizatorice a DGASPC; - intocme$te, cu sprijinul celorlalte compartimente, Regulamentul de Organizare $i Functionare

Regulamentul Intern; - intocme$te situatii lunare privind posturile vacante; - dezvolta programe $i aplicatii impreuna cu personalul specializat din celelalte compartimente ; - asigura intretinerea actualizarea bazelor de date; - realizeazA, la solicitarea directorului general al DGASPC sau a directorilor generali adjuncti,

studii $i statistici din domeniul resurselor umane etc.; - raspunde oricaror solicitari venite din partea conducatorului DGASPC privind alte activitati

care utilizeaza tehnologiile informatiei; - monitorizeaza $i face propuneri cu privire la: ocuparea, numirea, promovarea $i eliberarea .

functi i le publ ice;

- efectueazA toatA gama de lucrari de evidentd Si miscarea personaluluicontractual si functionarilor publici din organigrama DGASPC;

- efectueaza activitati de selectie, incadrare, promovare a personalului din aparatul propriu al DGASPC $i centrelor de plasament;

- organizeaza $i conduce concursurile de ocupare a posturilor vacante, atat pentru aparatul propriu al DGASPC Ia$i, cat $i pentru personalul din serviciile sociale;

- organizeaza concurs pentru promovarea personalului in grade $i trepte profesionale superioare cu respectarea prevederilor legale, atat pentru aparatul propriu cat $i pentru serviciile sociale;

- organizeaza Si indruma activitatea de perfectionare profesionala din cadrul DGASPC; - intocme$te Si pastreaza dosarele complete cu actele necesare pentru incadrarea, promovarea,

incetarea raporturilor de munca, transfer, pensionare, deces, pentru personalul din aparatul propriu al DGASPC, servicii sociale qi asistentii matemali;

- intocme$te documentele necesare incadrarii asistentilor maternali, verificand valabilitatea hotararii de plasamentfincredintare emisa de Comisia pentru Protectia Copilului;

- incheie pentru fiecare copil primit in plasament de asistentul maternal profesionist, convent; de plasament cu DGASPC (reglementatd prin H.G nr. 679/2003;

- intocme$te contracte de muncd ce vor confine drepturile salariale, durata certa a valabilitatii acestora, functia etc.;

- organizeaza concurs $i intocme$te dosare de personal complete pentru personalul nou angajat in DGASPC pentru care fondul de salarii este suportat de diferite fundatii in baza conventiilor de parteneriat intre DGASPC fundatii sau pe proiecte;

- gestioneaza $i actualizeaza baza de date REVISAL cu personalul DGASPC - concepe, planifica Si organizeaza cursuri de formare initiala continua a personalului din

cadrul centrelor de plasament/centrelor de zi, in colaborare cu speciali$ti din alte domenii (medical, juridic, mediul academic, privat etc.) ;

- organizeaza intalniri de perfectionare lunare cu speciali$tii din cadrul serviciilor de tip rezidential ($efi centre, asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi, logopezi, medici, kinetoterapeuti, educatori specializati etc..), sprijina personalul in vederea cre$terii calitatii muncii $i coordoneaza intalnirile de perfectionare ale psihologilor, psihopedagogilor $i asistentilor sociali ;

- elaboreaza revizuie$te modele de fie de post pentru_intreg personalul care -aetivea in cadrul centrelor de plasament $i centrele de zi ; JUDETUL 1A$1

TEAEN 1A$1 - prime$te, analizeaza $i rezolva scrisorile sesizarile termegnehYaiiit; Anexi InINiarea

Anuld0/11.tina. 'Linn 2P

Page 23: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

analizeaza §i aplica modificarile survenite in legislatia in domeniu; asigura proiectarea de aplicatii pentru diverse compartimente ale institutiei; asigura exploatarea la parametri normali a aplicatiilor deja proiectate implementate, precum §i actualizarea aplicatiilor respective conform legislatiei in vigoare; dezvolta aplicatii aflate in exploatare, conform cerintelor noi, exprimate de utilizatorii acestora; instruie§te personalul in vederea utilizarii aplicatiilor proiectate pe plan intern; instaleaza produse software achizitionate de DGASPC pe statiile de lucru sau servere §i asigura buna exploatarea acestora; intocme§te documentatia de utilizare pentru aplicatiile date in exploatare; realizeaza culegerea de informatii (prin concursul celorlalte servicii ale DGASPC) in vederea depunerii acestora pe pagina WEB proprie; imbunatate§te design-ul paginii WEB proprii pentru a putea fi cat mai upr accesibila; administreaza serviciul de e-mail pentru oricare utilizator; creeaza cont utilizator pe serverul Internet oricarei persoane care are aprobarea conducerii; asigura exploatarea bazelor de date; asigura accesul securitatea datelor in retea prin activitatea de administrare a retelei; asigura stocarea datelor de pe resursele locale ale utilizatorilor sau server, precum §i centralizarea for pe server dace este cazul; asigura arhivarea datelor, ce nu sunt in exploatare curenta, in vederea stocarii for pe durata termenului legal de pastrare; asigura buna functionare a statiilor de lucru din retea, precum §i a celor independente, prin eliminarea problemelor hardware §i software care apar; asigura buna functionare a imprimantelor de retea; rezolva toate problemele ce apar prin extinderea retelei deja existente; centralizeaza §i rezolva problemele legate de service-ul echipitrnentelor; intocme§te partea tehnica a caietului de sarcini in cazul abhizitiilor de tehrtica de CAIVII software §i face teste de verificare a bunei ftinctionari a acest6ra; asigura asistenta tehnica utilizatorilor din cadrul DGASPC t,:t /03 indeplinqte alte atributii stabilite de directorul general. Anti120/1 Zua I

a. Centrul de Formare ProfesionalA desfAsoara urmAtoarele activitati:

Identificarea nevoilor de training ale angajatilor din D.G.A.S.P.C. Iasi; Asigurarea si planificarea programelor de training/ formare profesionala ale angajatilor din D.G.A.S.P.C. Ia§i;

04. Realizarea, livrarea si sustinerea efectiva de programe de training in acord cu necesitatile servicii lor sociale; Recrutarea de furnizori externi voluntari, de formare si specializare; intocmirea §i implementarea dupa caz a Planului de PregAtire Profesionala anual personalizat pentru fiecare serviciu social; Evaluarea si comunicarea necesitatilor de formare la nivelul institutiei in urma analizei nevoilor identificate; Stabilirea scopurilor si obiectivelor instruirii si/ sau prezentarile, precum si metodele de instruire, care se utilizeaza in cadrul cursurilor de pregatire profesionala; Elaborarea materialelor de training, studii de caz, role-play pentru sustinerea cursurilor de pregatire profesionala; Sustinerea efectiv de programe de training, studii de caz, role-play, in acord cu necesitatile si obiectivele institutiei si ale angajatilor; Realizarea de feed-back/evaluare a cursantilor si intocmirea de rapoarte de training; Elaborarea de propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul training-ului si realizarea unor propuneri de dezvoltare.

Page 24: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

b. Compartimentul Sandtate ci Securitate in Muncti Asigura obtinerea/actualizarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitAtii si sanatatii in muncd; Asigurd identificarea pericolelor evaluarea riscurilor de accidentare Imbolnavire profesionala pe locuri de mund/posturi de lucru; Asigurd Intocmirea Fiselor de Expunere la Riscuri Profesionale pentru fiecare loc de muncd/post de lucru; Elaboreazd Si actualizeazd planul de prevenire si protectie; Asigurd elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementArilor de securitate si sdnitate in muncd tinand seama de particularitatile activitatilor si ale institutiei, precum si ale locurilor de muncd/ posturilor de lucru; Propune atributiile $i raspimderile in domeniul securitAtii sandtAtii in muncd, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consenmeazd in fisa postului, cu aprobarea angajatorului; Verified cunoasterea si aplicarea, de care toti lucrAtorii, a mdsurilor prevazute in planul de prevenire i protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sdnatatii in muncd, stabilite prin f4a postului; Intocmete un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare, educare Si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii sAndtatii in muncA: afire, pliante; Asigurd elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, propune periodicitatea instrui *Pi pentru fiecare loc de muncd, conform legislatiei in vigoare; Intocmeste referatul de necesitate Si caietul de sarcini in vederea achizitiondrii serviciilor de medicina muncii; Asigurd avizarea de care medicina muncii a certificatelor pentru incapacitate temporara de muncd;

4. Compartimentul registratura asigurarea in dublu sens a fluxului electronic informational intre departamentele DGASPC. asigurarea repartizarii corespondentei dinspre conducere ate toate departamentele Directiei, precum in sens invers ; operare date in aplicatia Managementul documentelor — CID — , conform instructajului, cu urmdtoarele responsabilitAti: asigurarea transmiterii corespondentei primite din afara Directiei, precum si corespondentei dare exteriorul Directiei persoanelor cArora li se adreseaza ; ridied si transmite corespondenta de la si ate reprezentatul oficiului postal; gestioneazd aplicatia Circuitul Intern al Documentelor (CID); inregistreaza si sorteazd corespondenta primita in registrul de intrAri — dupa avizarea corespondentei inregistrate de atm conducere, se ogupa de repartizareaacesteia catre serviciile si birourile DGASPC; inregistreazd sorteaza corespondenta primitd prin pgsta, pentru directorii de resort;

II. Serviciul Juridic Si Contencios are urmatoarele atr bujii : ( "'") 03 /11

asigurd, in conditiile legii, reprezentarea DGASPC Iasi, a serviciilor de tip rezidential si de zi din subordine, in fata instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie a organelor de urmarire penald, a notarilor si/sau in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice; intocmeste si redacteazd acte juridice in cadrul asistentei si reprezentArii DGASPC Iasi, a serviciilor de tip rezidential si de zi din subordine, in fata instantelor judecAtoresti, a altor organe de jurisdictie a organelor de urmArire penald, a notarilor si/sau in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice; asigurd reprezentarea in dosarele de decAdere din drepturile parintesti; asigurd instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata urmArind:

Page 25: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

o redactarea, semnarea si depunerea la registratura instantelor a actelor de procedura, intampinari, cereri reconventionale, cereri de interventie, precizAri, concluzii scrise si alte asemenea in termenele legale

o pregatirea si depunerea la dosare in termen legal, a materialelor probatorii (inscrisuri, martori, expertize);

o urmarirea solutiilor pronuntate de instance si promovare, acolo unde este cazul, a cailor de atac sau intocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste solutii;

o asigura comunicarea hotararilor judecatoresti, iar in lipsa acestora, a certificatelor de solutie, compartimentelor de specialitate ale DGASPC Iasi, in scopul punerii in aplicare a acestora;

o is mAsurile necesare pentru obtinerea titlurilor executorii si comunicarea acestora compartimentului financiar-contabil si executie bugetara;

acorda consultants de specialitate furni 'zand informatii privind incidenta normelor legale, aplicabile fiecarei situatii in parte precum si interpretarea acestora, solicitate de compartimentele din DGASPC Iasi la cererea acestora sau din dispozitia Directorului general al DGASPC cu respectarea normelor si principiilor stabilite prin legislatia in vigoare:studiazA, in prealabil, problema supusa atentiei, prin prisma elementelor de fapt si de drept ce decurg;

- 1ndeplineste atributiile delegate de conducerea DGASPC Iasi precum si lucrarile neplanificate; conduce si completeaza Registrul General de evident.1 a cauzelor procesuale; conduce si completeaza Registrul de termene; indruma si sprijina compartimentele de specialitate la intocmirea proiectelor de contracte pe care le avizeaza; avizeaza conventiile parteneriale, contractele de colaborare, asociere incheiate de catre DGASPC cu alte autoritati ale administratiei publice, cu persoanele juridice din Cara si strainatate; initiaza actiuni la instantele judecatoresti pentru recuperarea debitelor constatate de Curtea de conturi pe baza referatelor serviciilor din aparatul DGASPC si cu aprobarea conducerii; analizeaza si avizeaza actele privind garantarea gestiunilor incredintate unor angajati ai DGASPC potrivit Legii 22/1969; reprezinta DGASPC in instants, In dosarele ce au ca obiect validari popriri, in care DGASPC are calitatea de debitor sau tert poprit; reprezinta in instants DGASPC Iasi in dosarele avand ca obiect contencios administrativ, comerciale si de drept civil, contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor; avizeaza si semneaza acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ precum si semnatura find aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale domeniului respectiv, nu se pronunta asupra aspectelor sociale, economice, tehnice sau de aid natura cuprinse in documental avizat on semnat; solutioneaza la cererea conducerii, sesizari si reclamatii ale persoanelor fizice §i juridice care sunt legate de competentele si activitatile DGASPC Iasi sau a serviciilor rezidentiale si de zi aflate in subordinea sa; acorda asistenta si colaboreaza cu toate compartimentele directiei generale pentru elaborarea/modificarea formularelor;

III.Serviciului achizijii publice desfAsoara urmatoarele activitati:

elaboreaza, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente/servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Iasi, strategia anuala si programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor identificate la nivelul institutiei, in funs ie-de-fon aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri; cce4,11.11:1_ JUDEIEAN IASI

A ne I:: Hotlrarea .sr

20

Page 26: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

intocmeste qi transmite catre Autoritatea Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, in format electronic, panel la data de 31 martie a fleedrui an pentru anul precedent; verified si sprijind activitatea de intocmire a caietelor de sarcini ale serviciilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Iasi; intocmeste Documentatii de atribuire pentru achizitia de produse, servicii si lucrAri; asigurd activitatea de transmitere spre validare a documentatiilor de atribuire, de publicare a anunturilor de intentie, participare si atribuire in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice; asigurd desfAsurarea procedurilor de achizitii publice (intocmeste Procese verbale de deschidere, de negociere, intermediare de analiza, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea rezultatelor procedurii); in situatia contestarii procedurilor de achizitie publics, impreund cu serviciile initiatoare din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi, participa la solutionarea acestora; intocmeste Dispozitii pentru numirea Comisiilor de evaluare si a expertilor cooptati, dacd este cazul; participA in comisiile de evaluare a ofertelor; intocmeste contracte de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari; intocmeste acte aditionale la contractele de achizitii publice; participa in cadrul echipelor de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene it ceea ce priveste partea de achizitii; '4)0' intocmeste rapoarte si analize privind activitatea de achizitii; intocmeste si tine evidenta contractelor de sponsorizare; tine evidenta donatiilor (daruri manuale); realizeazd incheierea/actualizarea conventiilor de transport a persoanelor cu handicap cu transportatorii care au licentd in acest sens verificand:

1A$I

• detinerea licentei de transport rutier public; Ant ,; la I of arca

• detinerea licentei executie traseu; ,fir ' • detinerea licentei executie vehicul; Luna e?,.) Zi!ia ?X

- indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea institutiei.

IV. Compartimentul Audit are urmAtoarele atributii : Atribu/iile generale ale Compartimentului Audit Public Intern

elaboreaza norme metodologice specifice D.G.A.S.P.0 Iasi, norme ce sunt avizate d -Serviciul de Audit Public Intern din cadrul CJ. elaboreazd proiectul planului anual de audit public intern; efectueazd activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale D.G.A.S.P.0 sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. informeazd Serviciul de Audit Public Intern al CJ despre recomandarile neinsusite de ate conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora, dupd avizarea Raportului de audit public intern de care conducatorul entitatii. raporteaza periodic conducerii D.G.A.S.P.0 asupra constatdrilor, concluziilor si recomanddrilor rezultate din activitatile sale de audit; elaboreazd raportul anual al activitAtii de audit public intern; in cazul identificarii unor iregulariati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducAtorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

Atribu(iile specifice ale Compartimentului Audit Public Intern:

- modified sau completeaza planul anual de audit public intern aprobat, la initiativa Directorului General al D.G.A.S.P.C, on de cate on apar indicii sau circumstante care

Page 27: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

semnifica aparitia unor not riscuri interne sau de sistem, modificarea gradului de risc al activitatilor sau operatiunilor deja cuprinse in plan, modificarea fondului de Limp disponibil sau alte elemente decizionale, toate de natura sa conduca la necesitatea realocArii fondului de capacitate de audit pe obiectivele planului; intocme§te raportul de audit public intern dupa fiecare misiune Si 11 prezinta pentru aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C.. Cidata cu raportul de audit public intern trebuie prezentate obligatoriu punctele de vedere ale persoanelor implicate in activitatile auditate, indeosebi ale acelora in legatura cu care se semnaleaza deficiente sau care pot fi afectate de mAsurile recomandate in raportul de audit public intern; examineaza legalitatea, regularitatea §i conformitatea urmatoarelor operatiuni: • dimensionarea veniturilor realizate; • dimensionarea fundamentarea cheltuielilor, precum i riscul dep4irii cheltuielilor

proiectate; DEf EAN 1/4

• constituirea bugetelor anuale ale fondurilor speciale; A fie k* is u.A re a 3 • fundamentarea investitiilor achizitiilor publice; /0 —

• inscrierea obiectivelor in lista de investitii; • , „mg. • modificArile operate in listele de investitii, ca urmare a modificarii bugetului anual; • repartizarea fondurilor pe obiective de investitii; • solicitarea deschiderii creditelor; • verificarea din punct de vedere al legalitatii, organizarii desfurarii licitatiilor; • analiza erorilor, risipei, gestiunii defectuoase i pe aceste baze, propunerea de

recomandAri pentru desfrivrarea in bune conditii a activitatii entitatii auditate.

evalueazA activitatea managerial a directiilor de specialitate din structura organizatorica a D.G.A.S.P.C. privind operatiunile, activitAtile §i actiunile specifice, din punct de vedere al calitatii §i eficientei actului de conducere ( inclusiv de finalizare a operatiunilor, activitatilor §i actiunilor), al deciziei (urmarire control al indeplinirii deciziei), coordonare, planificare, programare, inclusiv structurare a resurselor umane Si salarizare corelatA cu performanta profesionalA; evalueazA economicitatea, eficacitatea §i eficienta cu care sistemele de conducere, de executie §i controlul intern existente in cadrul D.G.A.S.P.0 on la nivelul unui program / proiect finantat din fonduri publice, utilizeaza resurse financiare, umane materiale pentru indeplinirea obiectivelor Si obtinerea rezultatelor stabilite;

identifica slAbiciunile sistemelor de conducere §i de control, precum §i riscurile asociate unor astfel de sisteme §i programe / proiecte sau unor operatiuni §i propune recomandari pentru corectarea acestora pentru diminuarea riscurilor, dupa caz. in cadrul programului de implementare a sistemului de control managerial monitorizeaza sistematic functionalitatea in ansamblu a sistemul de control intern (SCM); consilierea pe toata perioada functionarii grupului de lucru costituit prin decizie a managerului general; informeaza sistematic managementul general despre stadiul implementarii Standardelor de control intern. intocmeste chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial in cadrul compartimentului audit, trimestrial si anual.

V. Compartimentul pentru Adopfii ci postadoptii are urmAtoarele atributii : promoveaza adoptia nationala prin campanii de informare la nivel comunitar, interviuri massmedia, dezbateri publice, articole in press identifies familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii;

Page 28: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

evalueazd conditiile materiale §i garantiile morale pe care familiile potential adoptatoare le prezintd; formeazd persoane/familii potential adoptatoare propune eliberarea atestatului de familie sau de persoand aptd sa adopte copii; asigurd gratuit consultants de specialitate privind acordarea serviciilor in domeniul adoptiei

colaboreaza toate institutiile responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste servicii; indeplinqte §i sustine demersurile care vizeazd deschiderea procedurii adoptiei pentru copiii aflati in evidenta sa; monitorizeaza evolutia relatiilor copil-familie adoptatoare precum §i modul in care copilul s-a adaptat noului mediu de viatd; intoeme§te documentatia specified pentru reprezentarea in Instants a DGASPC in toate cauzele care au ca obiect cereri ce intrA sub incidenta Legii 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicatd, cu modifiedrile §i completdrile ulterioare monitorizeazA evolutia copiilor adoptati, sprijind pArintii adoptivi in indeplinirea obligatiei de a-1 informa pe copil ce este adoptat, de indata ce varsta gradul de maturitate ale copilului o permit; asigurd accesul la servicii specifice de sprijin informare, prin organizarea de grupuri de suport in functie de nevoile identificate; actioneaza sustine respectarea interesului superior al copilului aflat in dificultate; se asigurd de respectarea drepturilor fundamentale ale copilului, prevdzute de legislatia kew vigoare §i de actele normative intemationale; identified Si propune dezvoltarea de parteneriate colaboreazA cu organizatii neguvernamentale cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acorddrii diversificarii serviciilor destinate adoptiei, in functie de nevoile identificate; colaboreazd cu Autoritatea Nationald pentru Protectia Drepturilor Copilului Adoptii, cu celelalte directii generale, alte persoane institutii publice din unitatea administrativ- teritoriald, in vederea Indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii (Directia de AsistentA Comunitard Ia§i, Consilii Locale, Politie, Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta Pasapoarte, Serviciul de Stare Civild, UnitAli de invatamant, UnitAO medico-sanitare etc); prezinta anual sau la solicitarea conducerii Directiei sau Consiliului Judetean, rapoarte privind activitatile desf4urate; indepline§te orice alte atributii prevazute de lege. asigurd Inregistrarea tuturor datelor actelor stabilite prin lege §i toate demersurile necesare, accesdrii, consultArii §i administrArii in conditiile legii a Registrului National de Adoptii inregistreazd §i realizeazd toate demersurile legale necesare deschiderii procedurii adoptie pentru copiii adoptabili asigurd in conditiile legii potrivirea teoretica §i practicA a copiilor declarati adoptabili rdspunde de modul in care le realizeazd asigurd corespondenta necesara cu ANPDCA pentru clarificarea oricAror aspecte care vizeazd adoptia asigurd emiterea Dispozitiei Atestatului de persoand /familie apta sa adopte Si corespondenta necesare cu familia/persoana care solicitd eliberarea acestora realizeaza profilul copilului greu adoptabil, consults §i face mentiunile necesare in lista RNA §i asigurd in conditiile legii acces la profilul copiilor greu adoptabili, dacd adoptatorul domte se continue procedura de adoptie cu un copil greu adoptabil; asigura documentatia necesare sustinerii in instants a propunerilor de incuviintare a deschiderii procedurii de adoptie, de incredintare /prelungire /revocare in vederea adoptiei, de incuviintarea adoptiei

consemneazA opinia copilului cu privire la incuviintarea adoptiei, asigura informarea consilierea sa in vederea exprimarii in instants, in cimo§iTrild de cauza, a opinieLcu_privice la incuviintarea adoptiei, acordd servicii de consiliere (i ,sprijin in vederea tranzitiei

• :1

Anul 20a • •• • iuna ,.4

Page 29: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

copilului , evalueaza gradul de adaptare a copilului in familia adoptatoare §i raspundc nevoilor de suport atat pentru copil cat pentru familie;

▪ intocme§te documentatia necesar& acordarii indemnizatiei ca urmare a ie§irii copilului din sistemul de protectie §i informeaza parintii firesti cu privire la finalizarea adoptiei. informeaza AJPIS cu privire la modificarile intervenite de natura sa determine Incetarea sau suspendarea platii indemnizaliei concediului de acomodare comunica sentintele de incredintare in vederea adoptiei / Incuviintare a adoptiei catre autoritatile competente in eliberarea documentelor de calatorie pentru copil sau a noilor documentele de identitate ale copilului adoptat

▪ Participa activ in vederea solutionarii cazurilor prin colaborare cu alti specialiti din cadrul Directiei, alte DGASPC-uri din tad, SPAS-uri, OPA ; Indepline§te conform legii rolul de administrator cu privire la datele Inregistrate in Registrul National pentru Adoptie; IndrumA studentii practicanti /voluntarii care desfaparA activitatea practica /voluntary in cadrul compartimentului indepline§te alte sarcini trasate de conducerea institutiei pe cale ierarhicd Asigura monitorizarea, coordonarea §i Indrumarea metodologica a implementarii i/sau dezvoltarea sistemului de control intern/ manageri la C.ddrUITZTIMOMITOril

CONSIL JUDETE.ANI IA41

Alleo ;u H

VI.Compartiment Corp Control qi Mana ementul CalitoW i for Socialare urmatoarele atributii : Anul unz . Zwu

▪ Asigura controlul in ceea ce prive4te aplicarea legislattei in domeniul propriu §i modul in care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondati Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Corpul Control desfapara o activitate cu caracter permanent §i prelungit, controalele find efectuate in funclie de ziva §i ora la care a fost sesizat cu privire la eventualele nereguli; Urmare§te respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritAtile statului, a hotararilor adoptate de Consiliul Judetean Iasi, a dispozitiilor emise de Directorul General, precum §i respectarea regulamentelor de organizare functionare, regulamentelor de ordine interioara, procedurilor operationale etc.; Stabile§te obiectivele controlului astfel incat acestea sA fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile

integrate misiunii Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului obiectivelor de ansamblu Si specifice ale institutiei; Controleaz& toate centrele, atat rezidentiale, cat §i de zi de pe raza judetului, in ceea ce prive§te respectarea calitalii serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena in zonele de depozitare a hranei §i in zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantitAtii si calitatii hranei, punctualitatea §i profesionalismul angajatilor la locul de mune& etc; Controleaza respectarea prevederilor contractuale calitatea serviciilor oferite de centrele private cu care Directia Generala de Asistenta Sociala i Protectia Copilului Ia0 are Incheiate contracte de prestari servicii sociale; Controleaza calitatea serviciilor oferite in cadrul activitatilor pentru beneficiari organizate de Directia Generals de Asistenta Social& §i Protectia Copilului Iasi sau partenerii acesteia, desf4urate in afara sediilor institutiei (tabere, excursii etc.); In urma anchetelor Intreprinse sunt Intocmite rapoarte cave Directorul General, pe baza concluziilor rezultate find formulate recomandari §i propuneri atunci cand este cazul; Propune Directorului General redirectionarea anchetelor, atunci cand este cazul, ate alte institutii competente. Monitorizeaza §i evalueaz& gradul de implementare a standardelor la nivelul fiecArui serviciu social care are reglementata furnizarea de servicii in baza standardelor minime de calitate; Efectueaza deplasari la centre/servicii in vederea aplicarii grilei de evaluare privind implementarea standardelor minime obligatorii de calitate; Elaboreaza raportul privind Indeplinirea standardelor minime obligatorii/ standardelor specifice

Page 30: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

pentru serviciile sociale oferite §i ii comunicd §efului de serviciu care coordoneaza serviciul cdruia i-a fost aplicata grila de evaluare §i factorilor de decizie interesati (Director General, Directori generali adjuncti); Monitorizeazd evalueaza indeplinirea calitAtii serviciilor furnizate utilizand metode §i instrumente de lucru specifice (ex.chestionare aplicate beneficiarilor etc.); Efectueazd deplasari in vederea aplicarii chestionarelor privind mAsurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor serviciilor sociale a craw furnizare este reglementata prin standarde minime de calitate/standarde specifice; Elaboreaza raportul cu privire la modul in care serviciile sociale oferite satisfac beneficiarii din punct de vedere calitativ §i comunicA raportul care factorii interesati (§efli serviciilor social; Directorul General, Directori generali adjuncti) in vederea imbundtAtirii calitalii serviciilor oferite; Propune Si sustine teme de dezbatere privind calitatea serviciilor sociale, colaborand in acest sens cu Directori generali adjuncti, cu serviciilor sociale speeiali§tii din cadrul acestor servicii, in vederea atingerii obiectivelor prevAzute de standardele minime obligatorii; Are atributii privind pregatirea acreditdrii DGASPC Ia, ca furnizor de servicii sociale licentierea serviciilor sociale din structura DGASPC, colaborand in acest sens cu §efii serviciilor sociale respective; Pastreaza evidenta privind licentierea serviciilor sociale i indrumA metodologic §efii serviciilor sociale in demersurile privind procedura care trebuie urmatd pentru licentierea servich sociale; efectueazA demersurile necesare procedurii de acreditare a DGASPC Iasi, ca furnizor de servicii sociale; Informeazd §efii serviciilor sociale despre modificArile legislative in domeniul calitatii serviciilor sociale (acreditarea/licenta de functionare etc.) documentele ce urmeaza a fi completate de axe ace0a in vederea pregatirii dosarelor de acreditare; Verifiea dosarele de acreditare ce urmeaza a fi depuse §i face demersurile necesare pentru obtinerea semnaturilor din partea conducerii institutiei; Depune dosarele de acreditare pastreazd legatura cu institutiile abilitate §i cu §efii serviciilor care coordoneaza serviciile care urmeaza sa fie acreditate; Efectueaza toate demersurile necesare pentru actualizarea licentelor de functionare, ca urmare a modificarilor intervenite;

Jt!DETtil.. 1A$1 CONSILli 1 L iljDEMANIA$1

Anexft la Marea

Anul dLuna.P-i Ztua

Page 31: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

VII. Director general adjunct

Compartimente subordonate

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Anex5 laH tararea

Anol Luna„,t2j... Ziva. Ko,v

1. Serviciul de prevenire, evaluare, interventie coordonare SPAS Atributii principale

Coordoneaza metodologic responsabilii de caz prevenire §i acorda asistenta §i suport asistentilor sociali comunitari in domeniul protectiei asistentei sociale in vederea implementarii unitare a legislatiei in vigoare; Asigura intalniri periodice de perfectionare a asistentilor sociali comunitari, de informare implementare unitara la nivelul SPAS-urilor a prevederilor legislative in domeniul protectiei copilului, familiei a persoanelor adulte aflate in dificultate ; Preia sesizarile §i se autosesizeaza cu privire la cazurile de copii/familii aflati in situatie de risc; Redirectioneaza petitiile care nu tin de competenta DGASPC catre autoritatile sau institutiile publice competente; Informeaza solicitantul/beneficiarul asupra prevederilor legislative §i demersurilor necesare §i-1 implica in solutionarea cazurilor pentru care DGASPC are competente; Informeazd/consiliaza/orienteazd petentul spre serviciile din comunitate de care are dreptul sa beneficieze colaboreazd cu autoritalile publice §i furnizorii de servicii sociale pentru a facilita accesul copiilor/familiilor aflati in risc, la serviciile prestatiile sociale; La solicitarea SPAS, asigura sprijin pentru evaluarea, consilierea §i interventia necesard prevenirii separarii copilului de parinti; Solicits SPAS intrunirea SCC pentru toate cazurile la risc social ridicat, participa la evaluarea cu membrii structurilor comunitare consultative a nevoilor Si resurselor existente in comunitate

stabilesc planul de servicii /interventie Colaboreaza cu institutii §i ONG-uri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare, in vederea prevenirii separkii copilului de familia sa ; Organizeaza/ participa impreuna cu reprezentantii institutiilor publice §i private avizate la actiuni de informare a opiniei publice pentru stoparea fenomenului de cer§etorie, exploatare in munca §i trafic, pentru adoptare de atitudini pozitive in relatia parinte — copil; Asigura: la solicitarea SPAS, servicii specializate (consiliere psihologica, informare §i suport) pentru asigurarea prevenirii separarii copilului de familie/ prevenirea marginalizarii §i excluziunii familiei/ persoanei aflate in risc social; la cerere, sprijin serviciilor DGASPC pentru evaluarea posibilitatii de reintegrare in familie a copilului aflat intr-o masura de protectie specialk implicarea autoritatilor locale/ structurilor comunitare consultative in vederea optimizarii situatiei familiilor care au copii intr-o masura de protectie specials; instrumentarea cazurilor cuplu mama-copil pentru prevenirea separarii copilului nou-nascut de mama Si sprijinirea reintegrarii cuplului mama-copil in comunitatea locala ; evaluare qi consiliere psiho-socials a minorilor din familie in vederea depa§irii unor situatii de trauma provocate de abuzuri sexuale, fizice, emotionale, exploatare, etc. §i asistenta in vederea audierii acestora in instantele judecatore4ti. suport psihologic prin consiliere §i evaluare psihologica §i insote§te Si sprijina copilul victima/ autor in vederea audierii de catre politie sau la instanta asistenta §i consiliere psihologica pentru copiii supu§i procedurilor de executare silita realizeaza activitatile specifice de evaluare initiala a copilului familiei sale necesare confirmarii/ infirmarii necesitatii stabilirii unei masuri de protectie specials §i face propuneri de instituire masura de protectie specialii, atunci and situatia piho-sociala impune; evalueazirt situatia copilului victims a neglijarii grave /oricarei forme de abuz/ exploatare, trafic, delincventa sau violenta si intervine in regim de urge* pentru scoaterea copilului din mediul abuziv atunci arid evaluarea confirms necesitatea acestui mod §i tip de interventie

Page 32: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

identified nevoile copilului victimd, asigurd/faciliteazd identificarea, planificarea accesarea resurselor necesare restabilirii echilibrului emotional actioneazd si realizeazd cu celeritate, toate activitAtile specifice de preluare caz, evaluare, planificare si interventie, prin respectarea termenelor Si etapelor de interventie specifice metodei managementului de caz standardelor minime de calitate specifice domeniului protectiei, promovarii, asigurdiii/garantdrii drepturilor copilului/ familiei/persoanei adulte victime ale oricaror forme de neglijare, exploatare, abuz sau violentd in familie sau comunitate si implicA toti actorii sociali relevanti in luarea deciziei Si stabilirea planului de interventie intocmeste dosarul copilului in acord cu cerintele specifice domeniului, face propuneri in acord cu nevoile si interesul superior al copilului, declanseazd cu celeritate si asigurd toate demersurile necesare asigurdrii sigurantei fizice securiatii afectiv emotionale a copilului solicitd consultanta juridicd compartimentului de specialitate din cadrul Directiei si asigurd documentatia necesard emiterii dispozitiei de plasament in regim de urgentd/ sustinerii cazurilor in instanta pentru emiterea Ordonantei Presedentiale / pentru inlocuirea masurilor luate in regim de urgentA / mentinerea copilului in familie cu referirea cazului la SPAS; intocmeste PIP- pentru toate cazurile in care s-a impus luarea unei masuri de plasament in regim de urgentd sau prin ordonantd presidentiald colaboreazA cu compartimentele de specialitate ale Directiei, pentru identificarea masurii de protectie adecvata asigurd preluarea cazurilor sesizate prin orice mijloace in programul normal de lucru si intervine conform actelor normative si procedurilor specifice cazurilor de copii victime violentei domestice sau alte forme de abuz, trafic, exploatare, neglijare gravel, gasiti sau pdrasili in unitdti sanitare ; pentru indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin colaboreaza cu echipa care asigurd serviciile Telefonul de Urgenta din cadrul CSSRU; managerii de caz prevenire / interventii in regim de urgentd au obligatia de a completa dosarul copilului pe tot parcursul etapelor de clarificare a planului de viitor al copilului separat in regim de urgent& de familia sa, cu documente care atesta identitatea copilului si a familiei, starea de sandtate, nivelul de scolarizare, comportamentul in comunitate, alte acte/ informatii relevante despre copil, familie si resursele identificate colaboreaza. cu Serviciul pentru persoane adulte aflate in dificultate in cazurile de violentd domesticA confirmate in care, copilul este victima indirecta /colaterala iar masurile propuse vizeazd o abordare integrate centrata pe interesul superior al copilului. Asigurd definirea corectd a cazului, in functie de tipologia problematicii, gradul de risc social, resursele identificate si face propuneri demersuri conforme cu nevoile identificate colaboreazd cu alte institutii guvernamentale si non guvernamentale pentru clarificarea situatiei copilului victimd identificarea resurselor necesare accoperirii nevoilor identificate ; face propuneri pentru incheierea unor parteneriate cu toate institutiile implicate ' abuz/neglijare/ trafic/ exploatare. Evalueazd si face propuneri cu privire la repatrierea copilului, asigurand, dupa caz, planul

individual referitor Ia pregatirea reintegrarii sociale a copilului, preluarea copilului repatriat, monitorizarea evolutiei lui.

a. Compartiment prevenire marginalizare sociala are urmatoarele atributii:

acordare de servicii de informare pentru cupluri tinere, parinti, minore gravide, mame minore cu privire la metode de planificare familialA cu acordul beneficiarilor si al parintilor in cazul minorilor si in acord cu starea de sAnAtate a acestora cu scopul prevenirii sarcinii nedorite §i a sarcinii timpurii. furnizarea informatiilor cu privire la abordarea unui stil de viata sandtos. insotirea beneficiarilor Ia medici de specialitate/ cabinete de planificare familiala din cadrul maternitatilor (la nevoie, se asigura transportul beneficiarilor de la domiciliul for la medicul specialist). colaborare cu SPAS- urile si cadrele medicale si alti 3pecialisti locali pentru e. • tiei sociale a beneficiarilor stabilirea unei strategii de inerventiorin word cu nevetRe iljentifica e

A,,ex:1 lut)0(5,Orcd -ir

4'3

Page 33: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

2. Serviciul Management de caz pentru copii aflati in mAsuri de tip rezidential, centre de zi qi supraveghere specializata are urmatoarele atributii principale:

- AsigurA aplicarea metodei managementului de caz si a standardelor minime de calitate pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale din centrele de zi cele de tip rezidential/ cu cazare ale Directiei;

- Elaboreaza PIP/celelalte planuri prevAzute in legislatie alcatuieste echipa multidisciplinary si dupA caz, interinstitutionala, organizeaz& intalnirile cu echipa, precum si cele individuale cu profesionistii implicati in asigurarea nevoilor copilului;

- Asigura implementarea si revizuirea PIP si incheie contractele cu familia/reprezentantul legal si contractele de furnizare a serviciilor sociale incheiate intre familie/reprezentant legal si furnizorul de servicii

- Asigura coordonarea activitatilor de asistenta social& si protectie specials pentru copii ocrotiti in serviciile de tip rezidential/ cu cazare organizate la nivelul Directiei sau OPA

- AsigurA coordonarea metodologica verifica activitatile specifice respectarea standardelor minime de calitate in serviciile Para cazare /centre de zi organizate la nivelul Directiei

- Asigura planificarea si indrumarea studentilor practicanti si a voluntarilor si confirma efectuarea orelor de practica/voluntariat

- VerificA, indrumA, constatA intervine metodologic la nivelul modului de furnizare a serviciilor interventiilor specifice nevoilor copiilor din serviciile de tip rezidential, in vederea cresterii calitatii serviciilor propune modalitAti de optimizare

- VerificA modul in care se asigurA drepturile beneficiarilor cu masura de protectie speciald in servicii de tip rezidential, asistati pe perioada anului de studiu, in caminele internat aferente unitatilor de invAtaramt in care sunt elevi/ studenti

- Urmareste supravegheaza modul in care sunt aplicate hot/Virile Comisiei pentru Protectia Copilului/Instantei prin care s-au stabilitit masuri de protectie special in servicii de tip rezidential;

- Colaboreaza cu specialistii din echipe multidisciplinare constituite la nivelul fiecarui centru de servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. sau O.P.A., cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., cu alte institulii similare din lard, cu alte institutii publice sau OPA care desPasoara activitati in domeniul protecliei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;

- Coordoneaza si verifica furnizarea serviciilor intervenliilor specifie pentru copil, familie/ reprezentant legal si alte persoane importante monitorizeaza re-evaluarea periodica a progreselor inregistrate revizuirea interventiilor specializate;

- Acorda asistent& si sprijin parintilor copilului ocrotit in servicii de tip rezidential in vederea mentinerii relatiilor directe cu copilul /reintegrarii copilului in mediul familial;

- Asigura proceduri unitare pentru toate activitAtile specifice necesare asigurarii tuturor drepturilor copiilor beneficiari ai serviciilor de zi rezidentiale in conformitate cu standardele minime de calitate verifica implementarea acestora ;

- Asigur& reevaluarea, eel putin odata la 3 luni si on de cate on este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie, pe baza rapoartelor intocmite de catre responsabilii de caz, responsabilii de PIS si propune impreuna cu echipa, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea masurii de protectie,

- Asigura organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati si alti profesionisti atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii

- Sustine toate demersurile necesare pentru evaluarea detaliata/complexa a copilului ocrotit colaborezA cu SEC in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale sau cei incadrati in grad de handicap in vederea implementArii Planului de Abilitare- Reabilitare

- Verifica coordoneaza planificarea activitatilor in vederea integrarii socib-profesional a beneficiarilor care parasesc sistemul de protectie si a activithtilor privind ritital4Ropilul in familia naturala/extinsa/substitut/centru de plasament j ,-;,,ea is E ota

Anui L:ina to 3.. zoiti

Page 34: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Propune spre solutionare Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi solicitdrile de aviz favorabil-inaintate de catre Comisiile pentru Protectia Copilului din alte judete; (Hera consultantA specialistilor din centrele de servicii pe probleme de legislatie in domeniul protectiei copilului, metode si tehnici de lucru in asistenta socialA, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specialA;

(Hera consultants tuturor categoriilor de personal implicati in cresterea, Ingrijirea, educarea, terapia, recuperarea, reabilitarea si dezinstitutionalizarea copiilor ocrotiti; Sprijina profesionistii centrelor de plasament in relatiile cu autoritatile locale, cu reteaua de asistenta socials comunitarA, cu alte institutii de stat sau private, la nivelul judetului Iasi, care desfAsoarA activitati in domeniul protectiei copilului, precum si cu alte D.G.A.S.P.C. sau alte institutii din tarn; Initiaza, concepe si deruleaza actiuni/campanii de evaluare a posibilitAtii de reintegrare a copiilor/tinerilor din centrele de plasament in familia de origine/lArgita; OrganizeazA spectacole, concursuri Si tabere pentru copiii din centrele de plasament/centrele de zi, faciliteaza participarea copiilor la concursuri, festivaluri, alte evenimente speciale dedicate for

- ColaboreazA cu Biroul strategii, programe, proiecte in dommiul asistentei spei* relati4 Cu 1 ONG si relatii publice in solutionarea solicitArilor pr ite de la O.P.A. de a desfApra activ tati

it -Lzvy ; 74-41 001 4)3

indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale;

Asigura in colaborare cu celelalte structuri specializate ale directiei, implementarea si finalizarea programelor si proiectelor specifice aprobate; InitiazA, concepe si deruleaza actiuni/campanii de promovare a protectiei si promovarii drepturilor copilului in vederea reducerii perioadei masurilor de protectie speciala si revenirii copilului in familie

VerificA indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru accesarea serviciilor din centrele de zi ale Directiei si asigura demersurile necesare emiterii cu celeritate a dispozitiei de acces sau Incetare a furnizarii acestui tip de serviciu AsigurA consultants si suport speciaistilor din centrele de zi pentru instrumentarea cazurilor in care copiii necesitA frecventarea centrelor de zi ale DGASPC (regim centru de zi sau ambulator).

AsigurA suportul necesar pentru identificarea cu celeritare a masurii de protectie specialA adecvatA nevoilor copilului care necesitA separarea de familie / Inlocuirea masurii de protectie specialA acordarea cu celeritare

AsigurA informarea si implicarea familiei/reprezentantului legal si a copilului in luarea deciziilor care privesc interesul superior al copilului si ii sprijina pe acestia in toate demersurile Intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. Organizarea de intalniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere); AsigurA respectarea etapelor managementului de caz; intocmeste si verificA reactualizarea dosarului copilului; RealizeazA demersurile necesare in vederea respectArii drepturilor copiilor la beneficii si prestatii sociale si la alte drepturi financiare ce decurg din situatia psiho-socio-medicala §i educationalA a fiecAruia (pensii urmas, alocatie de plasament, burse scolare, profesionale §i de altA naturA, daune morale, alocatie de stat, bani de liceu, subventie din proiecte, pensii intretinere, practicA plAtitA in conditiile legii s.a.). EvalueazA, instrumenteazA si sustine in C.P.C./instants cazurile de dezinstitutionalizare prin reintegrare familiala/integrare socio-profesionala si supervizeazA cazurile instrumentate de care responsabilii de caz din cadrul centrelor / serviciilor de tip rezidential D.G.A.S.P.C. /0.P.A.;

AsigurA consultarea echipei pluridisciplinare din serviciile de tip rezidential pentru identificarea nevoilor copilului in vederea stabilirii/actualizArii periodice a planului individualizat de protectie si a programelor de interventie specifics pentru acesta ; EfectueazA anchete sociale, intocmeste rapoarte si referate pentru a fi prezentate in Comisia pentru Protectia Copilului /InstantA, cu privire la situatia copiilor care beneficiazA de protectie in cadrul serviciilor de tip rezidential de pe raza altor judete, ai caror parinti au domiciliul legal in judetul Iasi; iw

Page 35: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

cu/pentru copiii ocrotiti in sistemul de protectie §i in vederea incheierii conventiilor de parteneriat Asigura cu celeritate clarificarea planului de viitor pentru copii sesizeaza compartimentul de adoptii penntru deschiderea procedurii in cazul copiilor la care finalitatea PIP devine Adoptia; AsigurA operarea in baza de date a Directiei a oricarei instituiri, modificare sau ineetare de masura de protectie pentru copiii din serviciile de tip rezidential / zi Sesizeaza SPAS in cazul revenirii in familie a copilului ocrotit pentru asigurrea monitorizarii cazului in conformitate cu procedurile interne §i prey. Legale Propune numirea managerului de caz qi asigura demersurile necesare emiterii Deciziei de numire a MC Preia cazurile de copii care au savirOt o fapta penall si nu raspund penal sesizate de catre Parchet / Politic §i asigura demersurile necesare stabilirii unei masuri de protectie adecvata; Asigura servicii de sprijin copilului (consiliere, terapie, suport moral, consultants juridica, reintegrare §colara) in vederea schimbarii comportamentului deviant dobandit, con§tientizarii consecintelor negative ale savArOrii de fapte antisociale §i familiei pentru a se implica in demersul de reabilitare a copilului. Realizeaza vizite la domiciliul copilului Cofer& servicii de evaluare sprijin copilului in vederea schimblirii comportamentului deviant dobandit, con§tientizarii consecintelor negative ale savar§irii de fapte antisociale §i familiei pentru a se implica in demersul de reabilitare a copilului. Intocme§te documentatia specifics :

• evaluare psiho-socio-educationala; • evaluare psihologica, • completare dosar cu documente care atesta indentitatea copilului §i a familiei, • starea de sanAtate, nivelul de scolarizare, comportamentul in comunitate;

intocmeste raportul de evaluare psihosociala §i propune luarea masurii de supraveghere specializatA in familie / in servicii de tip rezidential specializate pentru copilul care a savarsit o fapta penala §i nu raspunde penal cu sau Ara frecventarea unui Centru de zi, dui:4 caz Prezentare caz in CPC sau sesizare instant; Informeaza SPAS cu privire la masura de protectie stability §i solicits colaborare pentru asigurarea monitorizArii evolutiei situatiei copilului /familiei ColaboreazA cu speciali§tii din cadrul SPAS pentru prevenirea recidivei

- Face demersuri de reevaluare a masurii de supraveghere specializata propune dupd caz, incetarea masurii de supraveghere / inlocuirea masurii cu o alts masura de protectie. ColaboreazA cu institutiile implicate (politie, parchet, judecator, asistent social comunitar, medic de familie, s.a ) in instrumentarea cazurilor . Monitorizeaza evolutia copilului dupa institirea masurii de supraveghere specializata a copilului impreuna cu SPAS-urile, ONG-uri, reprezentanti ai politiei §i §colii Asigura logistica specifics — baza de date, statistici lunare, trimestriale, anuale; Realizeaza evaluarea 4i consilierea psihologica a parintilor conform legii Acorda asistenta §i sprijin parintilor copilului separat de familie in vederea reintegrarii sale in mediul familial; AsigurA operarea in baza de date a Directiei a oricarei instituiri, modificare sau incetare de masura de protectie pentru copiii din serviciile de tip rezidential / zi Sesizeaza SPAS in cazul revenirii in familie a copilului ocrotit pentru asigurarea monitorizarii cazului in conformitate cu procedurile interne si

IASI _II 1;E: EA N IASI

3. Serviciul Management de caz pentru copii aflati in plarament la rude/famSgistenti maternali desfAsoarA urmatoarele activitati : An:11. 2a Luna . .

Asigura aplicarea metodei managementului de caz si a standardelor minime de calitate pentru copiii ocrotiti in mAsuri de tip familial - asistentA maternala /plasament familial la rude, alte persoane resursa;

Page 36: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

ElaboreazA pip/celelalte planuri prevazute in legislatie alcAtuieste echipa multidisciplinara si dupe caz, interinstitutionald, §i organizeazd intalnifile necesare cu profesioni§tii implicati in asigurarea nevoilor copilului; Asigurd implemetarea revizuirea pip si incheie conventii de plasament/contracte cu familia/reprezentantul legal/contractele de furnizare a serviciilor sociale incheiate intre familie/reprezentant legal si furnizorul de servicii; Asigurd coordonarea activitAtilor de asistenta sociald protectie speciald pentru copii ocrotiti in serviciile de tip familial $i monitorizarea evolutiei copiilor in masura de protectie, conform legii verified activitatile specifice §i respectarea standardelor minime de calitate

InstrumenteazA solutioneazA toate sesizArile referitoare la copilul care necesita protectie pentru ingrijirea lui intr-o familie §i realizeazd evaluarea nevoilor copilului ; Coordoneaza procesul de potrivire qi acomodare a copilului cu amp/ familia de ocrotire, astfel incat nevoile §i preferintele copilului sA fie satisfAcute; intoemege planul individualizat de protectie pentru copil ; MonitorieazA evolutia copiilor pentru care s-a stabilit o mdsurd de protectie, precum evolutia relatiilor dintre copii §i asistentul maternal profesionist /familia de ocrotire, revizuind periodic planul individualizat de protectie; Asigurd §i urmare§te protejarea copilului fats de orice forma de abuz, neglijare si exploatare; DesPapard activitati specifice in vederea mentinerii legaturii copilului cu fam naturald/extinsA, conform planului individualizat de protectie; Actualizeaza periodic nevoile copilului pe durata masurii de protectie speciald Monitorizeazd inregistreazA evolutia copilului raportat la planul individualizat de protectie realizeazA revizuiri ale acestuia on de Cate on s-au constatat modificari in evolutia copilului sau a imprejurarilor care au determinat separarea lui de familie MonitorizeazA modul de respectare a drepturilor copilului in familia amp/ familia de ocrotire asigurd consiliere §i suport pentru acomodarea copilului Verified gradul de satisfacere a nevoilor copilului; Faciliteazd comunicarea copilului cu familia §i informarea pArtilor (copil, familie, ocrotitori /asistent maternal) cu privire la evolutia §i noile nevoi identificate; Propune sustine autoritAtilor competente instituirea/schimbarea/incetarea mAsurii de protectie;

Realizeazd reevaluarea mAsurii de protectie speciald §i on de cate on s-a constatat o modificare in circumstantele care au dus la stabilirea masurii de protectie, inainteazd dosarul spre solutionare autoritAtilor competente; Face toate demersurile necesare asigurarii §i respectarii drepturilor copilului Asigura proceduri unitare pentru toate activitatile specifice necesare asigurArii tutor drepturilor copiilor beneficiari ai serviciilor de ocrotire a copilului in masuri de tip familial, in conformitate cu standardele minime de calitate §i verified implementarea acestora OrganizeazA, coordoneaza $i monitorizeazA activitAtile in care sunt implicati alti special4ti, atunci and nevoile copilului impun aceste interventii; Viziteaza in mod regulat copilul, avand inclusiv intalniri individuale cu acesta; AsigurA, in conditiile legii, mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, tine evidenta vizitelor/intalnifilor Si consemneazd impactul acestora asupra copilului;

intocme§te §i actualizeazA dosarul copilului aflat in plasament la asistent maternal profesionist sau in altd familie;

Se asigurA CA fiecare copil este inscris la un medic de familie §i are acces la o ingrijire medicaid corespunzatoare, inclusiv consiliere §i terapie, ingrijire stomatologied §i oftalmologicA, un regim alimentar adecvat informatii despre un mod de viata sandtos; Se asigurd ca dezvoltarea educationala si sociala a fiecArui copil plasat este stimulatd prin frecventarea grAdinitei, sau participarea la once alte forme organizate de stimulare educare;

intocmeste conventia de plasament pentru fiecare copil;: conventia cupririd61 elementele

Page 37: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

prevazute de lege, este in acord cu planul individualizat de protectie detaliaza toate cerintele de ingrijire ale copilului. Sprijina tanarul aflat in situatia incetarii masurii de plasament, furnizindu-i toate informatiile despre sprijinul financiar sau de alts natura, disponibil , in conditiile legii ; Intocme§te referatele necesare eliberarii sumelor §i achizitionarii produselor necesare cre§terii

ingrijirii copiilor, conform legislatiei in vigoare; SesizeazA deficien;e in modul de ingrijire a copilului, incalcarea sarcinilor de serviciu in legAtura cu relatia copilului cu familia naturalWadoptiva §i in once altA situatie imputabilA asistentului maternal profesionist/ familiei de ocrotire ; Colaboreaza cu celelalte structuri specializate ale directiei, in implementarea §i finalizarea programelor §i proiectelor specifice aprobate; Indeplinqte once alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale; Colaboreaza cu institutii guvernamentale nonguvernamentale din domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin ; Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul d.g.a.s.p.c. pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor care ii revin . Realizeaza evaluarea psihologica a parintilor care solicits reintegrarea copiilor, precum a situatiei for socio-materiale, acordand asistenta §i sprijin parintilor copilului separat de familie in vederea reintegrarii sale in mediul familial; Asigura operarea in baza de date a directiei a oricarei instituiri, modificare sau incetare de masurA de protectie pentru copiii din serviciile de tip rezidential / zi Sesizeaza spas in cazul revenirii in familie a copilului ocrotit pentru asigurrea monitorizarii cazului in conformitate cu procedurile interne si prey. Legale Propune numirea managerului de caz asigura demersurile necesare emiterii deciziei in acest sens.

4. Serviciul Evaluare complexli a copilului are urmAtoarele atributii:

asigura inregistrarea Si evaluarea copiilor cu afectiuni care recomanda incadrarea intr-un grad de handicap; realizeaza planul de abilitare/reabilitare pentru copiii incadrati in grad de handicap; propune CPC incadrarea copiilor in grad de handicap §i aprobarea planului de abilitare/reabilitare; monitorizeaza modul de implementare a planului de abilitare/reabilitare pentru copiii incadrati in grad de handicap; in cazul copiilor nedeplasabili realizeaza evaluarea complexa la domiciliul copilului; incheie contractul cu familia in vederea ducerii la indeplinire a recomandarilor prevazute in planului de abilitare/reabilitare; consiliazA copilul si familia si colaboreazA cu SPAS-urile alte autoritati publice/private pentru asigurarea drepturilor copilului cu dizabilitati; efectueaza reevaluarea copiilor incadrati intr-un grad de handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal; efectueaza analize rapoarte pe tipuri de handicap, tipuri de afectiuni sau alti indicatori §i face propuneri de cre§tere a calitatii serviciilor/imbunatatirea legislatiei in domeniu;

JUDETUL. lAW Cr,NST.I.JUL 1A$1

Ant7,. 1:irdrea

Anui. kilLuna.03 Ziu2

Page 38: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

VIII. Director general adjunct

1. Director executiv

Corn pa rtimente subordonate

a. Serviciul Patrimoniu qi Aprovizionare are urmatoarele atributii: asigurd gestionarea patrimoniului cu respectarea legislatiei in vigoare; asigurd reconstituirea documentelor in conformitate cu istoricul de intrare in patrimoniul DGASPC ; intocmeste anual si on de eke on se impune lista de investitii pentru dotdrile necesare functiondrii; asigurd clarificarea regimului de proprietate publied conform Legii nr. 213/1998, obtinerea documentelor care evidentiazd proprietatea acestor bunuri in vederea intocmirii/actualizarii cartilor funciare ; asigurd reevaluarea activelor fixe de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul DGASPC Iasi cel putin °data la 3 ani, conform O.G. nr. 81/2003; solicitd si centralizeaza necesarele anuale de alimente, carburant, bunuri materiale etc. in vederea fundamentdrii proiectului de buget ; urmareste si rdspunde de respectarea contractelor de achizitii pentru alimente, rechizik, materiale de curdtenie si igienico-sanitare, echipament si cazarmament e.t.c. din momentul incheierii contractului de achizitie publicd si pans la momentul finalizarii acestuia; urmAreste si rdspunde de derularea contractelor privind furnizarea utilitatilor de apd, energie electricd, gaze naturale, salubritate, telefonie, internet, televiziune ; emite sAptamanal comenzi atm furnizorii de produse alimentare in functie de necesarul fieedrui serviciu social si de ingrijire si asistenta; emite comenzi catre furnizorii de produse nealimentare la solicitarea centrelor de servicii sociale din subordinea DGASPC Iasi; urmAre§te graficul de aprovizionare a centrelor de servicii sociale din subordinea DGASPC Iasi cu produse functie de comenzile emise; urmdreste si verified la solicitare daed se respectA clauzele contractuale privind calitatea produselor receptionate, respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar veterinare, si dacA produsele sunt insotite de certificatele necesare conform legislatiei in vigoare; solicitd si verified situatia stocurilor din magaziile centrelor de servicii sociale din subordine si compard cu necesarul solicitat; centralizeazd necesarele in vederea aprovizionarii cu produse/servicii necesare functional serviciilor sociale; intocmeste caietele de sarcini si referatele de necesitate, in vederea aprovizionArii cu produse/servicii necesare functionArii serviciilor sociale; intocmeste, ca si compartiment de specialitate emitent, Propunerea de angaj are a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, precum si a Angajamentului bugetar individual/global pentru referatele de achizitie din cadrul serviciului; verified facturile emise de societAtile comerciale privind transportul auto si C.F.R. ; asigurd verificarea facturilor emise de transportator astfel :

• se verified daca biletele sunt emise de DGASPC ; • concordanta dintre numdrul de dosar si numele persoanei cu handicap inscris

pe bilet, conform bazei de date. centralizeazd biletele auto si transport CFR, intocmind referate pentrudecontarea preturilor; se asigurd ca tarifele inscrise in facturile de transport corespund cu cele din conventii; Organizeaza si verified la nivelul institutiei modul in care se respecta dispozitiile legale in vigoare, normele, normativele si instructiunile de P.S.I. si protectie civild, eficienta instruirii efectuate salariatilor, informand, in scris, conducerea societatii 7:1_137. .c,setori EcAo.74 siAta: ate; Organizeaza si conduce activitatea P.S.I. si de protectie tiei pe i care punct de lucru;

r

ea

Page 39: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Asigura identificarea, monitorizarea evaluarea pericolelor de incendiu, precum qi a factorilor de rise specifici, generatori de evenimente periculoase §i stabilqte masurile de remediere operativA sau in timp a deficientelor constatate, le transmite conducatorilor locurilor de muncA din cadrul institutiei stabileste termenele posibilitAtile de realizare a acestora, precum persoanele care raspund de executarea lor; AsigurA intocmirea si actualizarea planului de actiune in caz de pericol gray si iminent Si se asigurA ca tot personalul este instruit in vederea aplicarii lui; UrmAreste actualizarea documentelor P.S.I. protectie civila, a planului de prevenire protectie, a planului de avertizare §i evacuare, on de ale on apar modificAri §i le aduce la cuno§tintA salariatilor sau oricarei persoane interesate; ElaboreazA instructiuni proprii in domeniul situatiilor de urgentA pe baza reglementarilor specific emise de organele de specialitate abilitate AsigurA intocmirea actualizarea autorizatiilor de functionare (P.S.I., D.S.P., D.S.V.S.A. etc.) pentru serviciile din structura D.G.A.S.P.C.; Asigura intocmirea actualizarea documentatiei necesare obtinerii avizelor de la institutiile abilitate pentru sistemele de supravegherea vide ndiu4i a planurilor_de paza, pentru

'ASJ programelor de autoconirol solicitate de AnexS . Al re

Ca r/ asigura depozitarea §i eliberarea cu documente legale, a tuturor materialelor solicitate de serviciile sociale §i de ingrijire §i asistentA, birouri servicii din cadrul DGASPC; asigurA eliberarea din magazia unitAtii a ajutoarelor pentru familiile vulnerabile in baza referatelor de necesitate intocmite de specialistii din sectorul de asistenta socialk organizeaza activitatea de per a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a persoanelor din sediul DGASPC Iasi ; participA in comisia de casare a mijloacelor fixe, conform dispozitiei conducerii; asigurA preluarea §i arhivarea documentelor preluate de la serviciile din cadrul DGASPC; participA in comisiile de receptie desemnate de conducerea DGASPC; asigurA gestionarea arhivei conform legislatiei in vigoare; intocmeqte adeverinte §i elibereazA la solicitare alte documente arhivate; rezolvA cererile de reconstituire a traseului institutional pentru fostii rezidenti elibereaza, la cerere, adeverintele in colaborare cu compartimentul monitorizare, analizA statisticA,

,fit indicatori asistenta socialA incluziune socialA indeplineste alte atributii stabilite de sefli ierarhici.

• Compartiment auto si deservire asigurA buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare ; rAspunde de intretinerea qi utilizarea judicioasA a autovehiculelor din parcul auto, urmirind efectuarea la timp a reviziilor tehnice, incheierea asigurarilor RCA, rovignete etc. intocme§te i actualizeazA in mod permanent dosarul fiecarui autovehicul pe 2 sectiuni: tehnicA §i financiara; asigura cu mijloacele auto din dotare, transportul beneficiarilor §i speciali§tilor in interesul serviciului; intocme§te caietele de sarcini §i referatele de necesitate, in vederea aprovizionarii cu produse/servicii necesare fimctionArii parcului auto; asigura inmatricularea §i radierea autoturismelor din dotare; se asigurA ca pentru toate autovehiculele din parcul auto al DGASPC este stabilit/actualizat consumul de combustibil si o cotA de carburant Incadrarea in norrnele de consum aprobate; asigura intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea licentelor de transport persoane; se deplaseaza impreuna cu conducAtorul auto in service in vederea intocmirii notei de constatare privind reparatiile curente sau capitale la autoturismele DGASPC; intocme§te lunar fisele zilnice de activitate corelate cu foile de parcurs eliberate zilnic;

• Compartiment Administrativ

serviciile din structura D.G.A.S.P.C.; AsigurA preluarea probelor in vederea respectAr institutiile abilitate, conform legii;

An

Page 40: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

is masuri pentru inscrierea in consumurile lunare de combustibil pentru a nu se depasi cotele alocate; urmareste parcarea autoturismelor la sediul unitatii pe timpul stationdrii acestora; verified modul de exploatare si intretinere a autoturismelor; supravegheaza si controleaza destasurarea operatiunilor de transport la nivelul DGASPC, astfel incat acestea sa se efectueze in conformitate cu reglementarile prevederilor nationale si internalionale in vigoare in conditii de deplinA siguranta si de protectia mediului; asigura legaturile telefonice prin centrala telefonica a unitatii; asigura multiplicarea documentelor cu mijloacele din dotare; asigura intretinerea curateniei clAdirii si a curtii interioare a DGASPC; asigura intretinerea cladirii, instalatiilor si inventarului unitatii;

b. Serviciul contabilitate-salarizare, planilleare bugetara si management financiar are urmatoarele atributii :

primeste si verified pontajele intocmite de ate compartimentele din cadrul aparatului propriu, serviciile sociale si pentru asistentii maternali; intocmeste statele de plata pentru drepturile salariale cuvenite, indemnizatii pentru concedii de odihna, conform legislatiei in vigoare; calculeazd indemnizatiile de asigurari sociale altele dee& pensiile conform legislatiei .dov vigoare; intocmeste centralizatorul pentru salarii si situatia recapitulative pentru control salarii la Trezoreria Municipiului Iasi; intocmeste state de plata pentru drepturile salariale ale personalului angajat pe proiecte; determine fondul de premiere pentru aparatul propriu al DGASPC Iasi si al serviciilor sociale si intocmeste statele de plata lunar si trimestrial pe baza propunerilor primite; intocmeste statele de plata pentru premiul anual; intocmeste lunar declaratia 112 pentru salariatii aparatului propriu al DGASPC Iasi, din serviciile sociale si pentru asistentii maternali; primeste, verified si tine evidenta dosarelor necesare intocmirii fiselor fiscale prevazute de legislatia in vigoare privind impozitul pe vent pentru toti salariatii DGASPC; anual intocmeste fisele fiscale pentru tot personalul DGASPC Iasi; intocmeste darile de seama, statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale (S1, S2, S3, M500 etc.) si colaboreaza cu institutiile de resort in vederea raportarii acestor statistici ; elibereaza adeverinte salariatilor institutiei, conform procedurilor serviciului; organizarea si conducerea evidentei contabile potrivit normelor financiar-contabile I-. i...., vigoare, intocmind documente justificative privind operatiunile patrimoniale urmaiind linen corecta si "la zi" a acestora; asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale in conturile corespondente, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; intocmeste notele contabile privind inregistrarea in contabilitate, evidenla corecta, clara si la zi, precum si inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor derulate prin conturile deschise la Trezorerie aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investitii; asigurA, prin casieria institutiei, operatiunile de ridicare de numerar de la Trezorerie prin intocmirea cecurilor si depunerea de numerar la Trezorerie prin intocmirea foilor de vArsamant; verified legalitatea operatiunilor efectuate prin casieria unitatii; urmareste recuperarea debitelor si aduce la cunostinta serviciului juridic, in timp util, debitele ce nu se pot recupera, in termen legal, in vederea inaintarii in instanta a actiunilor de executare silita a debitorilor; asigura inventarierea anuale a patrimoniului unitati cuprinzand jtotalitateaelementelor de activ si de pasiv patrimonial, operatiuni care se inscriin regainnventar;

il.

n 7 fl jpja re

AnuI.2e C.3.... . .

Page 41: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

asigura respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate prin utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor; asigura pastrarea si arhivarea documentelor produse/detinute, in conformitate cu prevederile legale; tine evidenta garantiilor de participare a furnizorilor la licitatii; intocmeste lunar balanta de verificare pentru urmarirea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale; asigura intocmirea bilantului contabil, in conformitate cu normele legale; intocmeste §i transmite, conform obligatiilor legale ce-i revin, dAri de seams contabile privind bugetul institutiei; elaboreaza proiectul de buget anual al DGASPC Iasi pentru toate sursele de finantare pe baza propunerilor de cheltuieli furnizate de catre compartimentele de specialitate, inclusiv pentru investitii; intocmeste notele de fundamentare privind modificarile, virttrile de credite bugetare si le supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite, in vederea rectificarilor de buget; urmareste efectuarea cheltuielilor bugetare, astfel ca in procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare sa parcurga unnatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare si plata; intocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal ale institutiei; intocmeste lunar necesare privind transportul interurban al persoanelor cu handicap, dobanzile aferente persoanelor cu handicap, precum si acordarea prestatiilor sociale aferente persoanelor cu handicap; solicits lunar creditele bugetare, conform normelor legale, cu incadrarea in bugetul aprobat; intocmeste ordonantarile de plata conform prevederilor legale; asigura plata efectiva a drepturilor de personal pentru DGASPC si efectueaza, daca este cazul, retineri din salariu cat si virarea sumelor pe card pentru fiecare salariat; asigura plata efectiva a tuturor cheltuielilor materiale si de capital la toate serviciile sociale si centrele de ingrij ire si asistenta, tinand cont de bugetul alocat ; asigura plata drepturilor de naturd socials care beneficiari, pe baza referatelor intocmite de responsabili si aprobate de directorul general ; asigurA, prin casieria institutiei, plata avansurilor spre decontare pe baza referatelor, precum si incasarea sumelor necheltuite ; asigura, prin casieria institutiei, incasarea contributiilor beneficiarior centrelor din subordinea DGASPC Iasi ; asigura plata drepturilor si facilitatilor pentru persoanele cu handicap ; asigura efectuarea varsamintelor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, la terti si alte obligatii ; asigurs schimbul permanent de date si informatii Consiliului judetean ; CONSiLlilLJUDETEAN IASI indeplineste si alte atribu%ii specifice stabilite de conduderea DGASPC.

Anexa rarea Nr

423 z 2. Serviciul persoane adulte in dificultate are urmatoarele atrib\itli: 6 un2 11‘ — • In domeniul managementului de caz persoane adulte in dificultate(persoana cu

dizabilitati,persoane varstnice,victime ale violentei in familie, persoane adulte in dificultate) Efectuarea de actiuni, demersuri, diligente si inscrisuri pentru respectarea pasilor procedurali conform procedurilor operationale/de sistem si a reviziilor acestora, aprobate la nivelul institutiei, in vederea admiterii persoanelor adulte solicitante in serviciile sociale din structura departamentului persoane adulte precum si supendarea, transferul si sistarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte solicitante din serviciile sociale, organizate in structura departamentului persoane adulte; Coordoneaza responsabili de caz din serviciile sociale aflate in administrarea departamentului persoane adulte;

Page 42: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

Sprijina profesion4tii din cadrul serviciilor sociale aflate in administrarea departamentului persoane adulte in relatiile cu autoritatile locale, cu reteaua de asistentA sociald comunitarA, cu alte institutii de stat sau private, la nivelul judetului Ia§i, care desfa§oard activitAti in domeniul protectiei persoanei adulte, precum i cu alte D.G.A.S.P.C. sau alte institutii din tart; Instrumenteazd cazurile specifice respectand metodologia de lucru in asistenta sociala/psihologie pentru categoriile de beneficiari mentionati- management /coordonarea de caz; AcordA persoanei adulte asistentA §i sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei; Depune diligente colaboreazA cu Serviciul juridic pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru Inregistrarea tardiva a na§terii acesteia; Verified si reevalueazd on de cate on este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte aflate in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistentA sociald intr-o institutie, in vederea mentinerii, modifickii sau revocArii masurii stabilite; Asigurd mAsurile necesare pentru protectia in regim de urgenta. a persoanei adulte aflate in nevoie in concordanta cu serviciile specializate oferite de cAtre D.G.A.S.P.C. Ia§i sau cu parteneriatele Incheiate cu alti furnizori de servicii sociale pentru persoana adults; Depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistentA sociale ;

• In domeniul organizArii, administrArii acordArii serviciilor sociale: PlanificA §i realizeazA activitatea de Indrumare metodologicA periodica pentru personalul de specialitate din cadrul serviciilor sociale aflate in administrarea departamentului persoane adulte; Asigurd furnizarea de informatii,consultantA §i servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltkii capacitatilor individuale §i ale celor familiale necesare pentru a del:04i cu forte proprii situatia de dificultate, dupa epuizarea mAsurilor prevAzute in planul individualizat privind masurile de asistentA social* Are in vedere monitorizarea implementhrii Standardelor minime de calitate pentru fiecare tip de serviciu in parte; Colaboreaza cu celelate structuri functionale din cadrul institutiei pentru conceperea punerea in practica a Strategiei Judeteane privind asistentd sociale a persoanelor adulte aflate in dificultate, in concordanta cu Strategiile Nationale din domeniu; ParticipA in echipepluridisciplinare la implementarea programele, proiectele §i planurile aprobate cu privire la diversificarea serviciilor de asistentd sociald pentru persoanele adulte aflate in dificultate; Indepline§te obligatiile ce-i revin din parteneriatele incheiate la nivel de institutie colaboreaza cu furnizorii de servicii sociale, publici sau privati acreditati nationali internationali in scopul solutionkii cazurilor §i a crekii/diversifickii/dezvoltArii serviciilor sociale pentru persoanele adulte aflate in dificultate; Concepe §i supune aprobkii Comisiei de control intern managerial proceduri operationale §i instrumente de lucru pentru speciali§tii din centre; Colaboreazd cu personalul de specialitate §i managerii serviciilor sociale din structura departamentului pentru instrumentarea dosarelor de acreditare/licentiere pentru fiecare tip de serviciu social in parte; Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul DGASPC In vederea Indeplinirii sarcinilor repartizate; Solutioneaza petitiile adresate institutiei sau, dupd caz le directioneazA catre organismele competente. Face demersurile necesare pentru transferul tinerilor din sistemul de protectia al copilului cu nevoi speciale in sistemul de protectie pentru persoana adults cu handicap; si

coNsiut .I.MDETEAN IASI

A nml la H 15rarea

AT1t edi:,„,1 2yr

Page 43: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

3. Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii: are intrevedere cu persoana solicitanta la data programata pentru evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei; solicits documentele suplimentare in functie de particularitatile fiecarui caz. intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata pe baza informatiilor obtinute; Acest Raport reprezinta documentul final al cvaluarii complexe in care sunt stocate informatii referitoare la datele de identificare,rezultatele evaluarii sociale, medicale,psihologice,vocationale, a nivelului de educatie evaluarea abilita'tilor $i a nivelului de reintegrare sociala.La fiecare dintre acestea se consemneaza concluziile recomandarile special istilor, concluzionand cu propuneri le de incadrare sau nu in grad de handicap, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, intocmirea programului individual de reabilitare $i integrare socials a acesteia orientarea profesionala si luarea unei masuri de protectie. avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz. Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat persoanei in cauza, cat si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap; cvalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa $i face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulte; elibereaza acordul ; preda dosarele beneficiarilor la secretariatul CEPI IA ; se ocupa cu inregistrarea evaluarilor in baza de date a serviciului de evaluare complexa; orienteaza bolnavul catre diferite unitati medicale in functie de necesitate in vederea completarii documentatiei medicale ; stabileste incadrarea in grad de handicap si dupa caz., orientarea profesionala a adultului cu handicap ;

- stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap in conditiile legii ; - reevalueaza periodic sau la sesizarea DGASPC incadrarea in grad de handicap, orientarea

profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap ; - informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire Ia masurile de

protectie stabilite ; stabileste programul de recuperare. adaptare si integrare socials conform procentajului de incapacitate adaptativa $i restantului functional; raspunde la petitiile beneficiarilor catre foruri superioare; reexamineaza cazurile care au pierdut termenul de conte

JUDETLIL IA.51 intocmcste rapoarte de activitate situatii statistice; CONSILII 1 .11_TDETEAN 1A$1 efectueaza vizite Ia domiciliu in cazul persoanelor netra sportabile; evalueaza si reevalueaza persoanele Cu handicap instituti nalizate. An r4r

ex3 ot5rdrea

Oa Luna. .... 7iu, ?y-- A u . .. ...

4. Serviciul Evidenta 4i Plata Beneficii de AsistentA Socials are urmatoarele atributii: primestc, verifica si inregistreaza documentele de luare in evidenta in vederea acordarii drepturilor si facilitatilor solicitantilor care detin certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap ; acorda drepturile i facilitatile persoanelor cu handicap conform legislatiei in vigoare; acorda facilitati conform legislatiei in vigoare si altor categorii de persoane prevazute de lege; monitorizeaza acordarea drepturilor facilitatilor persoanelor cu handicap din judetul Iasi; define baza de date cu persoanele cu handicap din judetul Iasi atat neinstitutionalizate cat si institutionalizate cu toate aspectele mentionate de lege; define dosarele tuturor persoanelor cu handicap din judet; centralizeazd, verified, actualizeaza permanent baza de date proprie ;

Page 44: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

intocme*te docurnentele pentru plata drepturilor lunare (indemnizatii *i buget complementar); elaborcaza decizii pentru prelungirea, sistarea sau suspendarea acordarii drepturilor *i facilitatilor pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru sau a altor documente:

- pregate*te, intocmc*tc *i fundamenteaza necesarul de credite privind prestatiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap *i gratuitatea la transportul interurban; prega'te*te, genereaza, coreleaza *i editeaza mandate po*tale/ borderouri/ dischete pentru plata persoanelor cu handicap din evidenta in vederea inaintarii for catre oficii po*tale, banci , cec ; intoeme*te *i conduce evidenta statistics a persoanelor cu handicap; raspunde scrisorilor *i sesizarilor persoanelor cu handicap sau ale unor institutii cu privire la acordarea drepturilor prevazute de lege ; verifica permanent dosarele persoanelor cu handicap aflate in evidenta ; genereaza *i emite centralizatoare aferente mandatelor rcturate *i Ie inregistreaza ca fund neachitate;

- intocme*te raportari/situatii/lucrari statistice lunare, trimestriale, anuale *i/ sau on de cate on este necesar catre diferite institutii , asociatii, etc. monitorizeaza situatia prestatiilor sociale acordate copiilor din categoria HIV /SIDA. conform legislatiei in vigoare; propune masuri. actiuni, rapoarte in vederea realizarii strategiei judetene pentru persoanele cu handicap ; colaboreaza cu asociatii ale persoanelor cu dizabi I itati sau care activeaza in acest domeniu ; colaboreaza cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; se preocupa de imbunatatirea sistemului infonnatic in vederea eficientizarii serviciului ; se preocupa de instruirea personalului in domeniul de activitate ; se preocupa de indrumarea, organizarea *i controlul serviciului ;

- urmare*te *i respecta conditiile *i normele de finantare emise de Consiliul Judetean cu privire la creditele specifice;

IASI colaboreaza cu asistentii sociali de la primariile judet lui; recupereaza drepturi financiare acordate/ insu*ite nec venit; coNslunt

lA$1

monitorizeaza numarul asistentilor personali. Anex:l. la Hot area

itir-

5. Compartimentul Tehnic desfaward urmatoarele 1..una..9 Lua

intocmire program reparatii curente pentru Centrele de servicii sociale din subordinea DGASPC;

- intocmire lista de investitii la nivelul fiecarui an; asigura obtinerea avizelor *i acordurilor necesarc pentru emiterea autorizatiilor de construire necesare implementarii proiectelor; solicits *i centralizeaza necesarele anuale de materiale *i lucrari de reparatii curente in vederea fundamentarii proiectului de buget ; urmare*te realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu prevederile proiectclor, contractelor, caietelor de sarcini in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; verified corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire *i ale proiectului; asigura impreuna cu proiectantii, asistenta tehnied de specialitate la lucrarilc dc investitii in derulare; verified respectarea tehnologiilor de executie i aplicarea corecta a acestora de catre constructori; participa la verificarea de faze determinantc *i intocmirca de procese vcrbalc ca urmare a veri ficari Ion se ocupa de intocmirea de rapoarte de evaluare, schite, relevee, antemasuratori, devize *i referate de necesitate pentru lucrari/servicii ce unneaza a se executa in cadrul DGASPC

- verified *i unnare*te in timp calitatea *i durabilitatea constructiilor din cadrul DGASPC:

Page 45: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

asigura intocmirea tuturor actelor necesare in calitate de beneficiar privind decontarea situatiilor de lucrAri, privind corespondenta din devizul de oferta, ca pret cantitate; intocmeste cartea tehnicA a constructiei;

▪ intocme§te note de fundamentare, memorii tehnice justificative in vederea obtinerii de fonduri pentru not objective de investitii; verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii; intocmeste documentatia in vederea receptionitrii lucrArilor de constructii si face parte din comisiile de receptie; asigura supravegherea §i verificarea ascensoarelor de la serviciile sociale, unnarind buna functionare a acestora; asigura si urmAreste buna functionare a centralelor termice prin contractele de service, reparatii si autorizAri ISCIR;

▪ asigurA asistenta tehnicA impreunA cu proiectantul la lucrarile de constructii-montaj, reparatii capitale §i curente; asigura respectarea prevederilor legale in ceea ce privqte protectia mediului; intocme4te rapoarte tehnice finale §i intermediare pentru jnvestjpjle cu finalizare extern.;

6. Compartintetztal secretariat CPC $i CEPAH are urmAtoarele atributii:

• Atributiile Secretariatului CPC sunt : convocarea membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului la sedintele ordinare extraordinare ale acestora, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintilor; convocarea in fata Comisiei pentru Protectia Copilului a pArintilor, a copilului care a implinit varsta de 10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care dore§te sA-i fie incredintat sau dat in plasament copilul, precum §i a oricAror persoane care pot da relatii in cauza; participarea obligatorie a secretarului Comisiei pentru Protectia Copilului la sedinte, fara drept de vot; asigurarea bunei desfa§urAri a §edintelor Comisiei pentru Protectia Copilului, organizarea activitatii de intocmire a proceselor-verbale ale §edintelor; organizarea verificarea modului de intocmire a evidentelor documentelor Comisiei pentru Protectia Copilului; organizarea §i coordonarea activitatii de inregistrare, redactare §i comunicare ate cei interesati a hotArarilor, certificatelor de incadrare in grad de handicap atestatelor asistentilor matemali profesioni§ti, emise de Comisia pentru Protectia Copilului, in termenele legale; asigurarea corespondentei intre Comisia pentru Protectia Copilului i alte comisii judetene, servicii publice specializate, organisme private autorizate, Comitetul Roman pentru Adoptii §i once persoana fizicA sau juridica interesatA; prezintA membrilor CPC contestatiile formulate impotri -aetelor emiapjlejt asigurA redactarea si comunicarea rAspunsului la contest t

ii ; coviL informarea membrilor Comisiei pentru Protectia ci.Aense r,a6,,,-175fede.er i141 actelo

/6/ na.42_9 ziun

normative cu aplicabilitate in acest domeniu de activitaL; l coordonarea activitatii de arhivare a corespondentei CP intocmqte raportul anual de activitate al CPC

,DETiarceiAas.._;a_

intocmeste si elibereazA acordurile pentru asistent personal insotitor;

• Secretariat CEPAH : primeste dosarele persoanelor ce evaluarea/reevaluarea pentru incadrarea in grad de handicap de la Secretariatul Comisiei de evaluare pentru persoana adultA cu handicap ;

- prime§te §i verifica continutul dosarelor (acte de identitate, adeverinla de venituri, Scrisoarea medicalA de la medicul de familie, referatul medicului specialist care stabile§te disgnosticul clinic, diagnosticul deficientei propune programul de recuperare medicala, ancheta socials

Page 46: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

efectuata la domiciliul solicitantului semnata de care primarul localitalii sau delegatul acestuia) ; inregistreaza in Registrul de programari fiecare dosar da un numar de inregistrare pentru fiecare dosar ;in cazul in care dosarul este incomplet, secretarul C.E.P.H.A. noteaza in Registru documentele lipsa, iar persoanei i se comunica acest fapt. Deasemenea, persoana semneaza in Registru ca a luat la cun4inta de actele cu care trebuie stt se prezinte ulterior; comunica persoanei in cauza data *i ora planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta pentru evaluarea complexa; persoanelor a caror dosar este incomplet li se inmaneaza un formular tipizat in care se vor specifica actele necesare, programarea pentru evaluare facandu-se in momentul completarii dosarului cu documentatia necesara; elibereaza persoanei solicitante un bilet pe care este inscris numarul de inregistrare existent in Registru, data i ora la care aceasta se va prezenta la evaluare. Termenul de programare este de minim 10 maxim 60 de zile. intocmqte certificatul de incadrare in doua exemplare, pe baza Procesului verbal de edint.a.

redactarea PIRIS,inclusiv cu motivatia respingerii in cazul neincadraii in grad de handicap, a schimbarii gradului sau a tipului de handicap on a schimbarii valabilitalii Certificatului de incadrare ; elibereazd certificatul de incadrare in grad de handicap direct care persoana sau transmiterea acestuia prin po§ta care persoana solicitanta ; intocmqte §i elibereaza acordurile pentru asistent personal insotitor; tine in evidenta comisiei timp de 90 de zile, dosarele persoanelor programate care nu s-au prezentat pentru evaluare, timp in care persoana se poate reprograma ; tehnoredacteaza ; transmite solicitantului Certificatul emis de CEPHA ; intocme§te procesele verbale de sedinta a CEPHA ; formuleagt raspunsuri la petitii §i adrese catre persoanele solicitante ; are in grija arhivarea dosarelor .

In relatia cu Comisia de evaluare, Secretariatul indeplinqte urmatoarele atributii:

transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi data de desa,urare a §edintelor; tine evidenta desaprarii edintelor; intocmqte procese verbale privind desfaprarii edintelor; redacteaza certificate de incadrare in grad de handicap, Decizia privind masura de proN.;, instituita de care Comisia de evaluare §i alte documente eliberate de Comisia de evaluare; gestioneaza registrul de procese-verbale;

7. Pmedintele comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii: coordoneazA activitatea Comisiei de evaluare, i a membrilor acesteia ; stabile§te sedintele Comisiei de evaluare §i ordinea de zi ;

1 asigura reprezentarea Comisiei de evaluare in relatiile u terti,inclusiv cu. ComisiaSuperioaril de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care coordop8R4 metodplogic activitatea . . . t , 1

activitatea comisiei judetene de evaluare ;

impreuna cu membrii Comisiei de evaluare : Anex5 la ot5rdreu

Nr

?() ? 7

stabilqte incadrarea in grad §i tip de handicap i, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap. Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad §i tip de handicap se atesta prin certificat emis de care comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru ; stabilwe masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii ;

Page 47: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta social §i protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucumti incadrarea in grad §i tip de handicap, orientarea profesionala, precum celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap; revoca sau inlocuie§te masura de protectie stabilitii, in conditiile legii, daca imprejurtuile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; solutioneazA cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la rrasurile de protectie stabilite §i obligaiile ce le revin; promoveazA drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

JUDETUL IA$1 _

CONSILITI.IUDETEAN IASI

Anex3 lu liotararea Nr

Anal Ziva. ........ ...

Page 48: ROMANIA JUDETUL IASI • • CONSILIUL JUDETEAN …...asistentei sociale, protectiei familiei a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice,

CA PITOLUL VII

Dispozijii finale

Art. 19 Directorul general al DGASPC actualizeaza i completeaza permanent atributiile

compartimentelor in functie de eventualele modificari organizatorice §i legislative, informand

Consiliul Judetean.

Art. 20 Serviciile sociale din subordinea DGASPC Iasi functioneaza in baza unor regulamente proprii

de organizare functionare, intocmite in conformitate cu prezentul regulament §i cu acreditarile

specifice fiecArui serviciu in parte.

Art. 21 Directorul general al DGASPC directorii generali adjuncti §i directorii executivi asigurd detalierea atributiilor din Regulamentul de Organizare §i Functionare prin elaborarea fi§elor de post, respectand strict legisla;ia in vigoare.

Art. 22 Directorii generali adjuncti §i directorii executivi, impreund cu toti conducator-compartimentelor asigura cunoa§terea §i respectarea prevederilor prezentului regulament de cat( intregul personal subordonat.

Art. 23 Directorul general al DGASPC, directorii generali adjuncti, directorii executivi §i conducAtorii compartimentelor raspund, conform reglementArilor in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor care revin compartimentelor pe care le conduc, precum §i pentru cazul in care au dispus masuri contrare prevederilor legate.

Art. 24 Prezentul regulament de organizare §i functionare al Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului a fost aprobat la data de §i intra in vigoare incepand cu data de

JUDE.11

Ilrarea

C

C..g. 7.1u:


Recommended