Home >Documents >Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014

Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014

Date post:31-Dec-2016
Category:
View:234 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Str. Iu&)r VlrdimircscLr Nr. I-J. R{)-.10011,5Cluj Napoca ItONlr\N1.\Telcibn: + 10-26.1-.115176: *li60.1i r *J36012Tclef ax: +40-26.1--+i1299:

  Nr. inregistr. ottc: Jl2/li9l/1992 clI Ro20l37iIBAN: lto 9l BACX 0000000211It0118000 UniC.cditTiriac Bank. ClujE-mail : ollicea.f]renlarul.eLL

  CERl'IF ICA fSERIA SNIC. NR. OOJ

  SR F.N ISO 9001 :2008

  RAPORTUL ANUAL AL CONSILruLUI DE ADMMIISTRATIE

  pentru exercitiul financiar 2014

  Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

  Data raportului: 25.03.2015

  Denumirea societatii comerciale SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj - Napoca

  Sediul social str. Tudor Vladimirescu rLr. 2-4, Cluj - Napoca

  Numarul de telefon 0264 -43 527 6/ 0261-432299

  Codul unic de inregistrare Ia Oficiul Registrului Comertului RO 201373

  Numar de ordine in Registrul Comertului J121159111992

  Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bzrsa de Valori BucureSti -Piata Rasdaq

  Capital social subscris si varsat 5.113.007.50 RON

  Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni in numar de

  2.045.203 cu valoare nominala de 2,50 RON/actiune.

  1. Analiza activitatii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

  a) Societatea are ca obiect principal de activitate constructii, modemizari si reparatii de

  material rulant de cale ferata. si anume:

  - reconstructii, modemizari, reparatii si revizii locomotive diesel hidraulice cu puteri intre450 CP 1250 CP si diesel electrice cu puteri de 2100 CP

  - reparatii si revizii locomotive electrice 3400 si 5100 KW- constructii, modernizari. reparatii si revizii automotoare diesel hidraulice si rame

  electrice:

  - reconstructij, modemizari si reparatii vagoane de calatori:b) Societatea a fbst intlinrata in anul 1870 ca atelier dc reparatii locomotive si r egoirn.'.

  c) In anul 20l4 nu a avut loc nici o l'uziune sau reorganizare a societatii comerciale.

  Elemente de e '-aluare

  generala:

  a ) Rezultat net : 21.383 lei

  REMARUL

 • b) Cilia de alaceri: 34.482.060 lei

  c) Exporl: 0

  d) Costul bunurilor vandute si a serviciilor prestate in anul 2014: 28.124.158\et

  e)Societatea presteaza lucrari de reparatii si reconstructii pentru locomotive. automotoare, rame

  electrice si vagoane, adres6ndu-se pietii de reparatii material rulant atat inteme cat si exteme.

  t) Disponibilul de cont curent inregistrat de catre societate la data de 31.12.2014 a fost in valoare de

  2.108.649 lei.

  1,2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

  Societatea detine capacitati de producjie specializate pentru lucrari de modemizare si reparare a

  locomotivelor diesel eletrice, diesel hidraulice, electrice, automotoarelor diesel, a ramelor electrice si a

  vagoanelor.

  Reparatiile se efectueaza cu respectarea instructiilor de reparatii, standardelor, documentatiilor

  tehnice si a nomenclatoarelor de lucrari, intocmite pentru fiecare tip de material rulant si pentm frecare tip de

  reparatie in parte. Societatea este dotata cu 646 masini si utilaje specifice, 90 de standuri, din care 81 de

  standuri de proba si rodaj atestate sau in curs de atestare de catre AFER, 75 mijloace de ridicat si transportat

  de pdna la i20 Tl, si peste 2000 de SDV-uri, si DMM-uri corespunz atoare. Toate aceste dotari tehnice sunt

  in proprietatea exclusiva a SC REMARUL 16 FEBRUAzuE SA.

  Lucrarile imporlante pe care societatea le executa in prezent sunt modemizari si reparatii de

  Locomotive Diesel Hidraulice, Diesel Electrice, vagoane de calatori, Automotoare Diesel.

  a) Piata de desfacere este cea a reparatiilor de material rulant si cuprinde operatori si societati

  detinatoare de material rulant.

  In anul 2014 principalii clienti au fost: SNCFR Calatori, Uzinele Sodice Govora. SC Cargo Trans

  Vagon Bucuresti,Complexul Energetic Oltenia, Conpet Ploiesti, BDZ Bulgaria, SC Transferoviar Grup SA,

  SC Transferoviar Calatori SRL, Cale Ferata Ingusta Criscior, Unicom Tra-nzit, precum si alti operatori si

  proprietari de material rulant.

  b) Cifra de afaceri si pondeiea principalelor produse si servicii in cifra de alaceri in ultimii trei ani

  este urmatoarea:

  Servicii/lucrari 2012 0t cA 2013 ' CA. 20!4 % CACifra de afaceri realizata [mii LII], din care: 21.740 34.442Locomotive diesel hidraulice si diesel electrice 5i,i0 47.8 13,6

  Vr,-:oanc 6.40 l17i ln 1?

  Aritomotoarc die se'L i 5.80 6.9 35,54

 • Rcvizii material nLlar.rt 15.50 12,10 9,s3Osii dcsiro 7,3

  Diversc lucrari de n.raterial rulant si alte venituri.

  deseuri. chirii.vanzari marf uri

  0.03 5.8 13,9

  Din analiza structririi productiei pe ultimii trei ani se poate vedea o scadere a valorii reparatiilor de

  locomotive. datorita scaderii solicitarilor pentru modemizari. Se observa o crestere a reparatiilor deautomotoare, exploatarea acestora fiind rentabila pentru operatorii de transport calatori datorita consumului

  scazut de combustibil si a eficientei marite in exploatare.

  Nivelul investitiilor la beneficiarii nostri s-a mentinut redus, deci a crescut ponderea reparatiilor in

  cifra de afbceri anuala, in detrimentul modemizarilor.

  Nici in anul 2014 clientii traditionali ai societatii noastrc, CFR Calatori si CFR Marfa nu au dispus

  de resurse pentru modernizari de material rulant. ef'ectuand doar reparatii de material rulant.

  c) Pentru viitor sc are in vedere contractarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

  - modemizare locomotive pentru transportxtori privati;

  - reparatii/modemizari material rulant pentru transportul de calatori:

  1,3 Evaluarel activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

  Dintre principalii ftLmizorii amintin:r: MTU, Mahle. Voith, Soflronic Craiova. Promat Craiova. Fepa

  Bdrlad. Tehmin Brasov. Promex Braila" Tehnic Glass Cluj. Hansa Flex Cluj. Izocolor Bucuresti. Mibarom

  Resita. Bendkopp Cluj. Brioelectronic. Primagra si multi altii avand in vedere complexitatea componentelor

  vehiculelor feroviare.

  Aprovizionarea se t-ace pe baza de contracte sau comenzi in functie de cantitatile solicitate de

  activitatea de productie.

  l.J Evolutia activitatii de reparatii.

  a) Actir itatea de rcparatii a ramas la nivel redus in continuare datorita scaderii volumului transportat

  la nir,el national si reduccrii alocarii lbnclurilor pentruL reparatii locomotire.

  b) In anirl l0 l-l socic'tatca l c\ccutilt rcparatii de ragoanc si locon]oiire clcctricc penrru BDZllrLlgariiL si conliiri:ar.r.r ncqocicrile pel.rtnl repi.tiaica unor vagoane dc clll:,,-ri- l()coi.loti!e elcctrice si dic'sc1

  'I r-r ' ^ '^!- r: - ' i Lli Js crrl,' lelrrr Jirt Btrlrr,r-i.L-

 • De asemenea se continua prospectarea pietii de reparatii si modernizari de malerial rulant pentru

  Tr"rrcia, Irak. Emiratele Arabe Unite.

  c) ln anul 2014 S.C. REMARUL 16 Februarie S.A. a parlicipat la toate licitatiile de material rulant

  organizate de societatile de cale ferata reusind adjudecarea unor acorduri cadru pentru reparatii locomotive

  electrice de 5100 Kwh cu ICOL, reparatii vagoane si reparatii ale powerpack pentru automotoare DESIRO,

  incheiandu-se acorduri cadru pentru urmatorii 2-3 ani.

  d) In anul 2015 societatea intentioneaza sa participe la alte licitatii de reparatii si modemizari de

  material rulant anuntate de operatorii din tara sau strainatate pentru acoperirea capacitatilor de productie.

  1.5 Aspecte legate de personalul societatii comerciale

  a) Aspecte legate de angajati

  Societatea a alut in 2014 r-m numar mediu de 304 angajati, din care :

  - 4l cu studii superioare- 25 studii medii- 232 muncitori calificati- 4 muncitori necalificati

  Au lost angajati in cursul anului 2014 un numar de 81 persoane (79 barbati si 2 femei), din care 7

  persoane cu studii superioare si 74 cu studii medii. Varsta medie a angajatilor este peste 50 ani, iar 84% au

  vechimea in murca de peste 20 ani, aceasta si datorita faptului ca reparatiile de material rulant necesita un

  grad mare de specializare a personalului.

  Mentionam ca 90 % din personal este membru al sindicatului liber Remarul 16 Februarie.

  b) Raportul dintre manager si angajati pe 2014

  Relatiile dintre manager si angajati au fost guvemate de relatia structural tunctionala si ierarhia

  instituita prin Organigrama si Statul de functii. Pe de alta parte aceasta relatie a fost ghidata de Contractul

  Colectiv de Munca, Regulamentul Intem si de Contractele individuale de munca. Pe parcursul anului

  problemele inerente s-au rezolvat prin dialog fara sa se inregistreze conflicte de munca.

  1.6 Aspecte legate de mediu

  Societatea are autorizatie de mediu, monitorizand pemanent impactul activitatii sale asupra mediului

  inconjurator.

  Astf'el.en'risiile de noxc din produsele sau serviciilc- societrtii care au impact asr"rpra medir"rlui stmtLt'irratoarele: pulberi in srLspensie, zgomot. gaze de ardere. compusi organici r.olatili. deseuri metalice si

  len-rloase. tilei. moiorina. cmulsii de la separ:rtoare de prociuse petroliere.

 • ImpactuL activitatilor asupra mediu|.ri se urmareste permanent prin analize si detenninari pentru apa.

  atmosfera si sol. analize ef-ectuate atat de laboratoml chimic al societatii cat si de organele de control

  abilitate ale municipiului:

  - Compania de apa canal;

  - Agentia de sanatate Publica Cluj;

  Analizele efectuate de acestea s-au incadrat in limitele admise ale noxelor'

  1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

  Din anul 2013 s-a constituit societatea S.C. Remarul Engineering SRL in care S.C.Remarul 16

  Februarie

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended