+ All Categories
Home > Documents > RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES - aerostar.ro · - 1 Pachet software Catia V5 CAD/CAT (1 licenţă...

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES - aerostar.ro · - 1 Pachet software Catia V5 CAD/CAT (1 licenţă...

Date post: 11-Apr-2018
Category:
Upload: dangdat
View: 252 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
of 17 /17
Director General Ing. Grigore FILIP RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES pentru proiectul „Extinderea capacităţilor de fabricaţie şi asamblare aerostructuri destinate aviaţiei civile” – cod SMIS 2592 pentru perioada 23.07.2010 – 22.10.2010 Manager de proiect Dr.ing. Anton PAL Elaborat, Asistenţi Manager Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU Ing. Andrei BOBOŞ AEROSTAR S.A. Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r e-mail:[email protected]; Website:http//www.aerostar.ro (RON)
Transcript

Director General Ing. Grigore FILIP

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES pentru proiectul „Extinderea capacităţilor de fabricaţie şi asamblare

aerostructuri destinate aviaţiei civile” – cod SMIS 2592 pentru perioada 23.07.2010 – 22.10.2010

Manager de proiect Dr.ing. Anton PAL

Elaborat,

Asistenţi Manager Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU Ing. Andrei BOBOŞ

AEROSTAR S.A.Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;

Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 leiTel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r

e-mail:[email protected]; Website:http//www.aerostar.ro

(RON)

RAPORT DE PROGRES

Program operaţional Creşterea Competitivităţii Economice Axa prioritară Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient. Domeniul

major de intervenţie D.1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor

Operaţiunea Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor mari

1. Numărul Raportului de Progres 2 / 2010 2. Perioada de referinţă 23 Iulie – 22 Octombrie 2010 3. Informaţii despre beneficiar Denumirea organizaţiei S.C. AEROSTAR S.A Adresa str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România Contact Dr. Ing. Anton PAL, tel. 0234 575070 int. 1604 Cod fiscal J04 / 1137 / 1991 4. Detalii despre proiect Număr de referinţă SMIS 2592 Denumirea proiectului Extinderea capacităţilor de fabricaţie şi

asamblare de aerostructuri destinate aviaţiei civile

Numărul contractului de finanţare 210 304 / 22.04.2010 Locaţia geografică a proiectului (regiunea, zona, localitatea)

N-E, jud. Bacău, mun. Bacău

Stadiul proiectului De la data depunerii primului Raport de Progres şi până la data depunerii prezentului Raport de Progres s-au realizat următoarele activităţi: Componentele: „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structură” şi „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru aviaţie” Achiziţii de: a) Maşini-unelte Aşa cum s-a specificat în primul Raport de progres au fost semnate 5 contracte de achiziţie pentru maşinile-unelte aferente primei etape a activităţii de Achiziţii maşini-unelte. Acestea urmează să se achiziţioneze până la data de 22.01.2011. b) Soft S-au achiziţionat de la firma S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l. Braşov următoarele 4 pachete software: - 1 Pachet software Catia V5 CAD/CAT (1 licenţă CAT) - 2 Pachete software Catia V5 CAM/SGE (2 licenţe CAT, 2 licenţe SGE) - 1 Pachet software Catia V5 CAM/MME (1 licenţă CAT). In perioada 01.09.2010 – 30.09.2010 s-a desfăşurat la sediul AEROSTAR S.A. un curs de instruire CATIA V5 Basics. La acest curs au participat un număr de 6 (şase) persoane din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. Valoarea serviciilor de instruire a fost de 4.850 €. Această activitate este neeligibilă şi întreaga valoare a serviciilor de instruire este suportată de către S.C. AEROSTAR S.A. Bacău. Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” Licitaţii în vederea achiziţionării de produs „Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente” 1

1Aşa cum s-a specificat în Raportul de Progres nr.1, din cauza unor neconformităti ale documentelor juridice şi tehnice depuese de cei trei ofertanţi, la licitaţia pentru atribuire contract de achiziţie de produs „Kit Metalic Hangar” nu a fost desemnat niciun câştigător. In baza adresei de înaintare nr. 22545 /01.10.2010, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a fost înştiinţată de faptul că Licitaţia pentru achiziţionarea kit metalic hangar şi Licitaţia pentru lucrări de construcţii şi utilităţi s-au comasat. Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului. Documentaţia de atribuire a cuprins următoarele documente: -Fişa de date a achiziţiei -Formulare -Caiet de sarcini -Clauze contractuale generale Date despre geometria hangarului: Hangar în trepte ( dimensiuni utile sau liber interior: L = 76 m, l = 56 m, h = 18 m – cota de 18 m este menţinută pe o porţiune de 20 m, după care înălţimea se reduce la 13 m). Datele specifice ale procedurii de achiziţie aplicate au fost următoarele: Procedura:

1. Procedura aplicată: Selecţia primelor două oferte conform Criteriilor de atribuire (enunţate mai jos) şi negocierea cu primii doi ofertanţi în scopul îmbunătăţirii ofertelor pentru evaluarea finală.

2. Legislaţia aplicată: Instrucţiuni pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (P.O.S. C.C.E.).

Criterii de atribuire (conf. Pct. VII din Fişa de date a achiziţiei): 1. Indeplinirea condiţiilor tehnice impuse prin Caietelul de Sarcini;

2. Preţul pentru „Proiectare, execuţie Kit Hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente” cel mai scăzut.

Sursa de finanţare: Surse proprii şi surse comunitare din cadrul P.O.S. C.C.E. Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare maşini-unelte a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu instrucţiunile pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate în cadrul P.O.S. C.C.E. La licitaţie s-au înscris următoarele firme (ordine alfabetică): - ALL ELECTRICS Group Bucureşti (România) - AMUR COMPANY s.r.l. Iaşi (România) - ATA GROUP s.r.l. Braşov (România) - CONEXTRUST s.a. Bacău (România) - MARTIFER Construcţii Bucureşti (reprezentanţa MARTIFER Group Portugalia) - SSAB-AG s.r.l. Bacău (România) - VASILAS – Construcţii Metalice Bucureşti (reprezentanţa VASILAS & SONS Grecia) Termenul limită de depunere a ofertelor, conform documentaţiei de atribuire nr. 22.052 din 19.07.2010, a fost 24.08.2010, ora 13:00. Ofertele s-au deschis în faţa reprezentanţilor firmelor concurente la data de 24.08.2010, ora 14:00. Comisia de analiză şi evaluare, numită prin decizia 103 / 24.03.2010, este compusă din:

- Director Divizia Sisteme, ing. Ovidiu Buhai -Preşedinte - Analist Cumpărări, drd. ing. Roliana Bordeianu -Secretar - Director Divizia Logistică, ing. Laurenţiu Pascal -membru - Manager de proiect, dr.ing. Anton Pal -membru - Şef Serviciu Cumpărări, ing. Viorel Şarpe -membru - Director Fabrica de Reparaţii şi Modernizare Avioane, ing. Ioan Dan Veleşcu -membru - Sef Atelier Energetic, sing. Sandi Ionescu -membru.

Analiza ofertelor s-a efectuat pe trei domenii: -eligibilitatea ofertanţilor; -realizarea cerinţelor tehnice cuprinse în caietul de sarcini; -financiar. In componenţa menţionată, comisia a procedat în prima etapă la evaluarea ofertelor depuse din punct de vedere a eligibilităţii, a realizării cerinţelor tehnice cuprinse în caietul se sarcini şi a preţului cerut, conform documentaţiei de atribuire difuzate. In ultima etapă s-au analizat propunerilor revizuite şi îmbunătăţite ale primilor doi ofertanţi în vederea adjudecării ofertei câştigătoare. Aceşti prim doi ofertanţi au fost: S.C. SSAB-AG s.r.l. Bacău şi S.C. AMUR GRUP s.r.l. Iaşi. In baza selecţiei de oferte pentru achiziţia produsului „Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente”, conform documentaţiei de atribuire nr. 22.052 din 19.07.2010, în urma analizei ofertelor depuse, pe cele trei domenii, firma SSAB-AG s.r.l Bacău a fost declarat câştigător, pentru preţul oferit de 2.599.418 €. Proiectare şi inginerie Această activitate s-a desfăşurat astfel: -s-a obţinut Certificatul de Urbanism pentru construcţia hangarului; -s-a efectuat un Studiu Geo-tehnic pentru porţiunea de teren pe care va fi amplasat hangarul; -s-a elaborat documentaţia pentru obţinerea Avizului de Construcţie şi funcţionare a hangarului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Suplimenatar, faţă de Raportul de Progres aferent perioadei 23 Mai – 22 Iulie 2010, s-au obţinut

următoarele avize necesare emiterii Autorizaţiei de Construcţie a Hangarului: -Avizul Autorităţii Aeronautice Civile din România pentru ridicarea hangarului pe spaţiul destinat acestuia (conform Certificatului de Urbanism) -Avizul Sanitar (conform Certificatului de Urbanism) -Avizul Poliţiei Rutiere (Conform Certificatului de Urbanism). -s-a elaborat Scenariul de Foc pentru obţinerea Avizului P.S.U (Conform Certificatului de Urbanism) 5.0. Măsuri corective Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management? N/A 5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagramă Gant) Conform documentelor înaintate către Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. cu nr. de înregistrare 22545 din 01.10.2010, graficul Gant aferent perioadei de raportare a acestui Raport de progres arată astfel:

Activitatea Luna 4

Luna 5

Luna 6

Componentele: „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structură” şi „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru aviaţie” Achiziţii de: Maşini-unelte ▬ ▬ ▬ Soft ▬ Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte ▬ ▬ Lucrări de montaj: Montaj maşini-unelte ▬ Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” Licitaţii pentru achiziţionarea de: Kit metalic hangar, lucrări de construcţii şi utilităţi ▬ ▬ ▬ Construcţii, racorduri exterioare hangar şi montaj kit metalic Pregătire, degajare teren ▬ Proiectare şi inginerie Elaborare PT hangar şi utilităţi, verificare PT, obţinere CU, AC, alte autorizaţii. ▬ ▬ ▬

Activitatea nr. Activităţile planificate pentru perioada de raportare

(se vor menţiona activităţile desfăşurate în perioada de raportare)

Data de începere a activităţii planificate

Data finală a activităţii planificate

Componentele: ”Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structur㔺i „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru aviaţie” Achiziţii de: Maşini-Unelte Achiziţionare 5 Maşini-Unelte 23.07.2010 22.01.2011 Soft Achiziţionare 4 Pachete software 23.07.2010 22.09.2010 Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte

Fundaţii maşini-unelte, racorduri 23.09.2010 22.01.2011

Lucrări de montaj Montaj maşini-unelte 23.08.2010 22.12.2011 Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” Licitaţii în vederea achiziţionării de kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări construcţii şi utilităţi.

Licitaţii pentru achiziţionare kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţii şi utilităţi.

23.08.2010 22.09.2010

Proiectare şi inginerie Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţie de Construcţie, alte autorizaţii.

Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţia de Construcţie cu avizele necesare.

23.04.2010 22.08.2010

Activitatea nr. Activităţile desfăşurate pentru perioada de raportare

(se vor menţiona activităţile desfăşurate în perioada de raportare)

Data de începere a activităţii planificate

Data finală a activităţii planificate

Componentele: ”Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structur㔺i „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru aviaţie” Achiziţii de: Maşini-Unelte Achiziţionare 5 Maşini-Unelte 23.06.2010 22.02.2011 Soft Achiziţionare 4 Pachete software 23.07.2010 22.08.2010 Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte

Fundaţii maşini-unelte, racorduri 23.09.2010 22.10.2010

Lucrări de montaj Montaj maşini-unelte 23.09.2010 22.01.2010 Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” Licitaţii în vederea achiziţionării de kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări construcţii şi utilităţi.

Licitaţii pentru achiziţionare kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţii şi utilităţi.

23.04.2010 22.09.2010

Proiectare şi inginerie Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţie de Construcţie, alte autorizaţii.

Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţia de Construcţie cu avizele necesare.

23.04.2010 22.11.2010

5.2. Rezultatelele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achiziţii semnate cu furnizorii)

1. Rezultat (Obiectul contractului)

2. Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)

4. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare

5. Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)

Achiziţie PRESA DE INDOIT TABLA ABKANT CNC

952 / 29.06.2010 0 1

Achiziţie MASINA DE INDOIT / ROLUIT CONDUCTE CNC

952 / 29.06.2010 0 1

Achiziţie MASINA DE FREZAT CNC 4 AXE 953 / 05.07.2010 0 1

Achiziţie STRUNG CNC 020 / 09.07.2010 0 1

Achiziţie MASINA DE FREZAT CNC RUTAJ 3 AXE

955 / 13.07.2010 0 1

Achiziţie 1 SOFTWARE CAD Achiziţie 3 SOFTWARE CAM

777 / 23.07.2010

0 1

Servicii de instruire CATIA V5 Basics 1017 / 18.08.2010 1 1

Achiziţie produs:

„Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente”

22615 / 11.10.2010

1 1

5.3. Aspecte legate de mediu (dacă este cazul)

Achiziţii de maşini unelte Achiziţii soft Construcţii, racorduri

exterioare pentru maşini-unelte

Licitaţii în vederea achiziţionării de kit metalic

hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări

construcţii şi utilităţi.

Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţie de Construcţie, alte

autorizaţii. In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentaţia de atribuire maşini-unelte, la punctul IV.1. se specifică „produsul va respecta normele europene de sănătate şi securitate în muncă precum şi normele europene de protecţia mediului înconjurător”.

In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentaţia de atribuire maşini-unelte, la punctul IV.1. se specifică „produsul va respecta normele europene de sănătate şi securitate în muncă precum şi normele europene de protecţia mediului înconjurător”.

In caietul de sarcini, ce a făcut parte din documentaţia de atribuire maşini-unelte, la punctul IV.1. se specifică „produsul va respecta normele europene de sănătate şi securitate în muncă precum şi normele europene de protecţia mediului înconjurător”.

In documentaţia de atribuire aferentă contractului de achiziţie de produs având ca obiect „kit metalic hangar”, la punctul 11.4 este specificat că „Furnizorul se va angaja să respecte Directiva 2003 / 35 / CE, a Parlamentului European, privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus acestuia.

Firma care oferă kitul metalic hangar este obligată să ofere şi proiectul tehnic de construcţie a hangarului. La punctul 11.4, din documentaţia de atribuire având ca obiect, „kit metalic hangar”, este specificat că „Furnizorul se va angaja să respecte Directiva 2003 / 35 / CE, a Parlamentului European, privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus acestuia.

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (dacă este cazul) In ceea ce priveşte aplicarea principiului egalităţii de şanse pentru încheierea contractelor de achiziţii şi servicii se respectă şi aplică Normele interne de achiziţie (Anexa VI din Ghidul solicitantului) şi se au în vedere: 1. Nediscriminare şi tratament egal. S-au avut în vedere asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale, prin stabilirea şi aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toţi operatorii economici. 2. Recunoaşterea reciprocă. S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piaţa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autorităţile componente din alte state, precum şi a specificaţiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel naţional. 3. Transparenţa. Reprezentanţii ofertanţilor au fost informaţi despre procedura de atribuire, documentaţia de atribuire, oportunitatea de participare la achiziţii şi la desemnarea rezultatului procedurii. 4. Asumarea răspunderii. S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie, asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei.

Achiziţii de maşini-unelte

Achiziţii soft aferent maşini-unelte

Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte

Licitaţii în vederea achiziţionării de kit metalic hangar şi instalaţiile

acestuia. Lucrări construcţii şi utilităţi.

Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi, verificare Proiect

Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţie de

Construcţie, alte autorizaţii. Aşa cum s-a arătat în Raportul de progres nr.1, licitaţia pentru achiziţia de maşini-unelte a respectat principiul egalităţii de şanse. Pentru acestă activitate: N/A.

Aşa cum s-a arătat în Raportul de progres nr.1, licitaţia pentru achiziţia de pachete software a respectat principiul egalităţii de şanse. Pentru această activitate: N/A.

S-a aplicat principiul egalitaţii de şanse şi s-au respectat normele interne de achiziţie publică.

Conform Procesului verbal al rundei a doua pentru licitaţia „Achiziţionarea kit metalic hangar, lucrări construcţii şi utilităţi” se observă că s-a aplicat un tratament nediscriminatoriu şi egal pentru toţi ofertanţii, s-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor şi lucrărilor oferite în mod legal pe piaţa Uniunii Europene. Procesul de evaluare a ofertelor s-a desfăşurat sub o totală transparenţă. Comisia de evaluare a dat dovadă de profesionalism, imparţialitate, precum şi independenţa în luarea deciziei a fiecărui membru.

In baza adresei de înaintare nr. 22545 / 01.10.2010, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a fost înştiinţată de faptul că Licitaţia pentru achiziţionarea kit metalic hangar şi Licitaţia pentru lucrări de construcţii şi utilităţi s-au comasat. Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului. Proiectul tehnic se elaborează de către ofertantul câştigător al licitaţiei „Achiziţionare kit metalic hangar, lucrări construcţii şi utilităţi”.

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Activitatea Descrierea problemelor Soluţia / propunere Condiţii Licitaţie pentru achiziţionarea: -Kit metalic hangar La prima licitaţie (a se vedea Raportul de progres

nr.1) nu a fost declarat nicio ofertă câştigătoare deoarece fiecare ofertant a avut o serie de neconformităţi tehnice şi juridice.

-Lucrări de construcţii şi utilităţi Această lucrare urma să se liciteze şi contracteze după ce era desemnat un câştigător al licitaţiei pentru achiziţionarea Kit metalic hangar.

Proiectare şi inginerie: -Elaborare Proiect Tehnic hangar şi utilităţi

Proiectul Tehnic al hangarului şi utilităţilor aferente nu s-a elaborat deoarece acesta urma să fie realizat de firma care ar fi câştigat licitaţia în vederea achiziţiei kit metalic hangar. Cum niciun candidat nu a corespuns conform cerinţelor din documentaţia de atribuire, momentan Proiectul Tehnic al hangarului nu este în posesia S.C. AEROSTAR S.A. Bacău.

In baza adresei de înaintare nr. 22.545 / 01.10.2010, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a fost înştiinţată de faptul că Licitaţia pentru achiziţionarea kit metalic hangar şi Licitaţia pentru lucrări de construcţii şi utilităţi s-au comasat. Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului. Proiectul tehnic se elaborează de către ofertantul câştigător al licitaţiei „Achiziţionare kit metalic hangar, lucrări construcţii şi utilităţi”.

Nu s-a primit răspunsul de la A.M. P.O.S. C.C.E.

5.6. Modificări fundamentale identificate pe parcursul implementării proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit în contractul de finanţare, operat sau previzionat (dacă este cazul).

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării Descrierea modificării Motivaţia

Componentele: „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structură” şi „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru aviaţie”

Modificare dată

Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte

a) Fundaţii maşini-unelte, racorduri La semnarea Contarctului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.08.2010 – 22.12.2010. Conform adresei 22.649 / 15.10.2010, elaborată în urma dicuţiilor avute cu Autoritatea de Management, aceată activitate se va desfăşura în următoarea perioadă: 23.09.2010 – 22.01.2011.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

Componenta „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo”

Proiectare şi inginerie

Elaborare: PT hangar şi utilităţi, verificare PT, obţinere CU, AC, alte autorizaţii.

La semnarea Contractului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.04.2010 – 22.08.2010. Conform adresei 22.649 / 15.10.2010, elaborată în urma dicuţiilor avute cu Autoritatea de Management, aceată activitate se va desfăşura în următoarea perioadă: 23.04.2010 – 22.11.2010.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

Licitaţii pentru achiziţionare

Kit metalic hangar La semnarea Contractului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.04.2010 – 22.07.2010. In baza adresei de înaintare 22545 / 01.10.2010 Autoritatea de Management a fost înştiinţată că această activitate se va desfăşura în perioada 23.04.2010 – 22.10.2010.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

Achiziţii de:

Lucrări de construcţii La semnarea Contractului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.09.2010 – 22.10.2010. In baza adresei de înaintare 22545 / 01.10.2010 Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a fost înştiinţată că această activitate se va desfăşura în perioada 23.09.2010 – 22.05.2012.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

Kit metalic hangar La semnarea Contractului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.01.2011 – 22.11.2011. In baza adresei de înaintare 22545 / 01.10.2010 Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a fost înştiinţată că această activitate se va desfăşura în perioada 23.09.2010 – 22.05.2012.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

Montaj recepţie * La semnarea Contractului de finanţare această activitate se desfăşura în perioada 23.09.2011 – 22.05.2012. In baza adresei de înaintare 22545 / 01.10.2010 Autoritatea de Management a fost înştiinţată că aaceastă activitate se va desfăşura în perioada 23.07.2011 – 22.05.2012.

Acest fapt a derivat din următoarele motive: s-a urmărit îmbunătăţirea managementului de proiect şi neafectarea perioadei de realizare a proiectului.

* Datorită volumului foarte mare al construcţiei, se vor face livrări etapizate ale kitului de hangar.

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiei publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare

Nr. contract Obiectul contractului Valoarea contractului (lei)

Procedura de achiziţie publică

aplicată

Data estimată pentru începerea

procedurii

Data estimată pentru

finalizarea procedurii

Stadiul achiziţiei publice

1948/

31/05.2010

Achiziţie:

- PANOU AFISAJ TEMPORAR (2 buc.)

- BANNER PRINTAT

(2 buc.)

1.834,80 lei

133,44 lei

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

31000333/

11.06.2010

Achiziţie:

-pliant (200 buc.)

-autocolant (50 buc.)

336,00 lei

84,00 lei

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

39/06.05.2010 Anunţ machetă în ziarul Bursa referitor la proiect 2.481,22 lei Norme interne de

achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

100500458/

28.05.2010

Anunţ Radio Alfa Bacău

cu privire la proeict 15,40 Norme interne de

achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

952/ 29.06.2010

Achiziţie: - PRESA DE INDOIT TABLA ABKANT CNC

- MASINA DE INDOIT / ROLUIT CONDUCTE CNC

DDU 30.000 € DDU

67.000 €

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă

S-a livrat.

(fără P.I.F.)

In curs de desfăşurare

953/ 05.07.2010 Achiziţie:

- MASINA DE FREZAT CNC 4 AXE

DDU

100.000 € Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă Se va livra.

P.I.F. – Punere în funcţiune

Nr. contract Obiectul contractului Valoarea

estimată (lei) Procedura de

achiziţie publică aplicată

Data estimată pentru începerea

procedurii

Data estimată pentru

finalizarea procedurii

Stadiul achiziţiei publice

020 / 09.07.2010 Achiziţie :

- STRUNG CNC CIP Bacău 132.000 €

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă Se va livra.

955 / 13.07.2010 Achiziţie :

- MASINA DE FREZAT CNC RUTAJ 3 AXE

CIP Bacău 303.096 €

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă Se va livra.

777 / 23.07.2010

Achiziţie:

- 1 SOFTWARE CAD

- 3 SOFTWARE CAM

45.000 €

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

1017 / 18.08.2010 Achiziţie: Servicii de instruire CATIA V5 Basics.

4.850 € Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă FINALIZAT

22615 / 11.10.2010

Achiziţie: Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente.

2.599.418 €

Norme interne de achiziţie publică Procedură închisă Procedură închisă In curs de

desfăşurare

6. Indicatori Indicatori de proiect:

Indicator Valoarea indicatorului stabilită în contract

Valoarea indicatorului obţinută în perioada de

referinţă (trimestru)

Valoarea indicatorului obţinută până în prezent

(cumulat de la data începerii proiectului)

Indicatorii de realizare (1)

U.M. (2)

Cantitate (3)

U.M. (4)

Cantitate (5)

U.M. (6)

Cantitate (7)

Active tangibile achiziţionate prin proiect

Buc. 20 Buc. 1 (fără P.I.F.)

Buc. 1 (fără P.I.F.)

Active intangibile achiziţionate prin proiect

Buc. 4 Pachet Software

4 Pachet Software

4

Suprafaţa de producţie modernizată / construită

prin proiect

m2 5.200 m2 0 m2 0

După cum s-a arătat în capitolele anterioare ale acestui Raport de progres, sunt în curs de achiziţie (licitaţie finalizată şi contracte de achziţie semnate) încă 4 active tangibile: 4 Maşini-unelte.

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare? Da Nu Proiectul va genera venituri după punerea în funcţiune a maşinilor-unelte.

X

8. Planul de lucru. Completaţi cu activităţile şi rezultatele preconizate pentru următoarea perioadă de raportare.

Nr.crt.

Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)

Activităţi preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finanţare

Rezultate previzionate

1. Achiziţii de: Maşini-unelte

(23.07.2010-22.10.2010) S-a livrat următoarea maşină-unealtă: -Presă abkant CNC de îndoit table (1 buc.)

23.07.2010-22.02.2011 Se vor livra:-Maşină de frezat CNC rutaj 3 axe (1 buc.) -Maşină de frezat CNC 4 axe (1 buc.) -Maşină CNC de roluit / îndoit conducte (1 buc.) -Strung CNC (1 buc.)

Soft aferent maşini-unelte (23.07.2010-22.08.2010) S-au achiziţionat următoarele pachete software: - 1 pachet SOFTWARE CAD - 3 pachete SOFTWARE CAM

- -

Construcţii, racorduri exterioare pentru maşini-unelte (23.09.2010 – 22.10.2010)

23.09.2010-22.01.2011 -se vor realiza fundaţiile de amplasament şi racordurile necesare pentru noile maşini-unelte ce vor fi achiziţionate conform contractelor: 952/26.06.2010, 953/06.07.2010, 020/09.07.2010, 955/13.07.2010.

2. Lucrări de montaj (23.04.2010-22.09.2010)

23.09.2010-22.01.2011 -se vor monta noile maşini-unelte achiziţionate pe fundaţiile lor precum se şi vor racorda la utilităţi.

Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” 1. Licitaţii în vederea

achiziţionării de kit metalic hangar, lucrări construcţii şi utilităţi (23.04.2010-22.09.2010)

- Activitate finalizată.

2. Proiectare şi inginerie Elaborare Proiect Tehnic hangar şi

utilităţi, verificare Proiect Tehnic, obţinere Certificat de Urbanism, Autorizaţie de Construcţie, alte autorizaţii. (23.07.2010-22.11.2010)

23.07.2010-22.11.2010 Proiectul tehnic al hangarului este elaborat de către S.C. SSAB-AG s.r.l. Bacău, firma căreia i s-a atribuit contractul de achiziţii „Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente”.

3. Achiziţii de: Kit metalic hangar şi lucrări

construcţii utilităţi (23.10.2010-22.01.2011)

23.10.2010-22.05.2012 Datorită volumului foarte mare al construcţiei, se vor face livrări etapizate ale kitului de hangar.

Cele 5 active tangibile (maşini-unelte) ce se vor achiziţiona, la punerea în funcţiune, vor fi etichetate conform Ghidului solicitantului, capitolul de Identitate Vizuală.

Ca şi rezultate financiare se va putea vorbi după punerea în funcţiune a maşinilor-unelte, adică la Raportul de progres nr.4.

9. Părţi fizice distincte: Trebuie completat numai în cazul rapoartelor de progres ataşate la cererea de plată, pentru proiectele monitorizate prin părţi fizice distincte.

Indicator Valoarea

indicatorului stabilită în contract

Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de

plată

Valoarea obţinută până în prezent

% 8= (7)/(5)*100

Parte fizica 1

Cantitate (2)

Suma (Lei)(3)

Cantitate (4)

Suma (Lei) (5)

Cantitate (6)

Suma (Lei) (7)

- - - - - - - -

Parte fizica n

- - - - - - -

Total - - - - - - -

N / A.


Recommended