+ All Categories
Home > Documents > Raport anual - 2011 (*.pdf)

Raport anual - 2011 (*.pdf)

Date post: 05-Jan-2017
Category:
Upload: trankhanh
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 31 /31
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova RAPORTUL ANUAL 2011
Transcript
Page 1: Raport anual - 2011 (*.pdf)

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

RAPORTUL ANUAL

2011

Page 2: Raport anual - 2011 (*.pdf)

2

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

În prim plan - susţinerea societăţi civile 5

Programele Centrului CONTACT 6

Programul Consolidarea sectorului asociativ 7

1. Sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări 72. Dezvoltarea organizaţională a OSC pentru sporirea capacităţilor şi asigurarea sustenabilităţii 93. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile din Moldova şi regiunea transnistreană. Consolidarea capacităţilor comune 9

Programul Dezvoltare comunitară 11

1. Proiectul Dezvoltare economică locală 121. 1. Programul de Consultanţă 131. 2. Concursul planurilor de afaceri 141. 3. Concursul de granturi mici pentru persoane defavorizate 15

Programul Participare şi buna guvernare 16

1. Promovarea principiilor bunei guvernări printre reprezentanţii societăţii civile şi APL 172. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL de realizare a principiilor unei bune guvernări 25

Conţinut

Page 3: Raport anual - 2011 (*.pdf)

3

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

RAPORTUL ANUAL 2011

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Misiunea organizaţieiParticiparea activă la transformarile democratice

din societate prin dezvoltarea potenţialului societăţii civile, încurajarea iniţiativei civice

şi promovare principiilor bunei guvernări

Viziunea organizaţieiCentrul Contact este o platformă de comunicare

şi resursă, precum şi o bază de cunoştinţe şi abilităţi pentru instituţiile societăţii civile

şi a liderilor comunităţilor

ExterneParticipare

Responsabilitate Integritate

Echitate Transparenţă

InterneSpirit de echipăProfesionalismTransparenţăResponsabilitateEchitate

Valorile organizaţiei

Page 4: Raport anual - 2011 (*.pdf)

4

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Consiliul Fondatorilor Centrului CONTACT

Adrian Evtuhovici Aliona NiculiţăIgor Nedera Arcadie Barbăroşie

Echipa Centrului CONTACT

Serghei Neicovcen, director executivVasile Cioaric, coordonator programeLiliana Porumb, coordonator programeElena Veselovscaia, coordonator programeLuminiţa Mutaf, manager financiarVitalie Russu, administrator de reţea IT

Page 5: Raport anual - 2011 (*.pdf)

5

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

În prim plan - susţinerea societăţi civile Pentru Centrul CONTACT, 2011 a fost un an plin de evenimente şi activităţi de anvergură, de rezultatele cărora au beneficiat mii de constituenţi ai organizaţiei noastre. Fiind fidel misiunii sale de a participa activ la transformările democratice din societate prin dezvoltarea potenţialului societăţii civile, încurajarea iniţiativei civice şi promovarea principiilor bunei guvernări, Centrul CONTACT a continuat activităţile orientate spre îmbunătăţirea managementului şi guvernării organizaţiilor societăţii civile (OSC), promovare a sistemelor de durabilitate a lor, inclusiv prin consolidarea societăţii civile în regiunea transnistreană şi UTA Găgăuzia. În această ordine de idei, o atenţie deosebită a fost acordată fortificării parteneriatelor cu OSC-urile din stânga Nistrului şi consolidarea încrederii între reprezentanţii societăţii civile din această zonă.

În anul 2011 o preocupare aparte a Centrului CONTACT, de rând cu alte organizaţii partenere, a fost sporirea imaginii sectorului asociativ prin promovarea transparenţei organizaţionale. De aceea unul din obiectivele de bază ale Programului „Consolidarea capacităţilor societăţii civile în Moldova” este sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări. Datele preliminare ale Studiului privind transparenţa şi durabilitatea financiară a ONG-urilor, lansat anul, acesta a demonstrat că transparenţa organizaţiilor neguvernamentale în Republica Moldova reprezintă o altitudine pe care prea puţine organizaţii au atins-o şi încă mai puţine încearcă să o atingă. De aceea şi pe viitor Centrul CONTACT va acorda o atenţie sporită promovării principiilor de transparenţă şi responsabilitate a ONG-urilor în faţa constituenţilor şi a societăţii în întregime.

În această perioadă au fost continuate activităţile din cadrul programului „Dezvoltare comunitară”. Au fost promovate interesele economice şi sociale ale comunităţilor, identificate proiecte de importanţă strategică pe care liderii comunitari le-au implementat fiind susţinuţi de experţii Centrului CONTACT. De consultanţă şi susţinere financiară în acest program au beneficiat 7 întreprinderi individuale, 13 afaceri de familie, 9 granturi au fost acordate persoanelor defavorizate.

Dat fiind faptul că anul 2011 a fost un al alegerilor locale generale, una din preocupările de bază ale experţilor centrului a fost educaţia civică şi electorală a cetăţenilor care s-a desfăşurat în cadrul campaniei „Alege liber! Alege conştient!”. Campania a fost desfăşurată în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în parteneriat cu mai multe organizaţii din Moldova şi de peste hotare. În perioada electorală, în 25 de localităţi au fost organizate 50 de seminare de educaţie civică preelectorală la care au participat peste 1000 de cetăţeni cu drept de vot, inclusiv tineret şi persoane din păturile socialmente vulnerabile şi marginalizate. O experienţă inedită au acumulat colaboratorii şi experţii Centrului CONTACT în cadrul dezbaterilor publice electorale organizate şi desfăşurate în 27 de localităţi. O parte din aceste dezbateri au fost organizate în parteneriat cu televiziunile locale, fiind transmise integral unui auditoriu de sute de mii de telespectatori.

În prezent suntem antrenaţi în realizarea altui proiect consacrat consolidării parteneriatelor locale cu genericul „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între mass-media şi societatea civilă în Moldova” susţinut de Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). Proiectul are drept scop dezvoltarea unui sistem de guvernare locală mai transparent şi responsabil prin fortificarea rolului ONG-rilor şi mass-media ca instituţii de monitorizare. Prin acest proiect ne dorim să creăm un mecanism ce ar asigura o conlucrare eficientă între ONG-uri şi mass-media care, în perspectivă, ar contribui la dezvoltarea şi fortificarea unor organizaţii ale societăţii civile mai credibile şi cu un grad sporit de legitimitate, capabile să menţină administraţia publică locală responsabilă faţă de cetăţeni.

Trecând în revistă activităţile din anul ce a trecut, suntem recunoscători tuturor partenerilor cu care am conlucrat, precum şi donatorilor care au fost generoşi şi ne-au acordat încrederea că gestionăm corect şi eficient sursele financiare oferite. Contăm şi în continuare pe conlucrare în desfăşurarea unor activităţi utile, necesare şi multaşteptate de cetăţeni, organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice din Republica Moldova.

Serghei Neicovcen,director executiv

Centrul CONTACT

Page 6: Raport anual - 2011 (*.pdf)

6

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011Programele Centrului CONTACTProgramul "Consolidarea sectorului asociativ"

Scopul programului: Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor Organizaţiilor Societăţii Civile (OSC) din Republica Moldova.Prin acest program Centrul CONTACT:

- contribuie la îmbunătăţirea managementului şi guvernării OSC;- promovează sistemele de sustenabilitate OSC;- consolidează societatea civilă în regiunea Transnistreană prin fortificarea parteneriatelor cu OSC-urile din stânga Nistrului, consolidarea încrederii, consolidarea instituţională şi financiară a lor;- sporirea imaginii sectorului asociativ prin promovarea transparenţei organizaţionale;- promovarea politicilor publice în domeniul OSC şi monitorizarea implementării lor;- încurajarea parteneriatelor între comunitate, administraţia publică locală, instituţii, organizaţii şi business.

Programul "Dezvoltare comunitară"Scopul programului: Susţinerea iniţiativelor locale, dezvoltarea potenţialului economic local, asigurarea accesului la servicii, etc., care duc la ridicarea conştiinţei participative a membrilor comunităţii şi implicarea lor activă în rezolvarea problemelor comunitare.Prin acest program Centrul CONTACT:

- promovează democraţia prin consolidarea comunităţilor;- fortifică instituţiile şi organizaţiile din comunităţile rurale;- instruieşte reprezentanţii comunităţilor în cadrul unui ciclu de traininguri la nivel local, regional şi naţional;- încurajează parteneriatului între comunitate, administraţia publică locală, instituţii, organizaţii şi business;- susţine activităţile care presupun egalitatea şanselor pentru toţi membrii comunităţii;- implică toate grupurile şi păturile sociale în soluţionarea problemelor comunităţii în funcţie de necesităţile acestora;- constituie parteneriate între actorii comunitari, OSC şi APL, Business, alte OSC, cetăţeni şi mass-media; - elaborează materiale metodico-didactice pentru instruiri şi consultanţă.

Programul „Participare şi buna guvernare”Scopul programului: Consolidarea capacităţilor Centrului CONTACT şi a partenerilor locali de promovare a principiilor bunei guvernări şi de monitorizare a implementării prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei.Prin acest program Centrul CONTACT:

- promovează democraţia locală prin consolidarea capacităţilor APL şi OSC, sporirea spiritului civic al cetăţenilor;- elaborează şi implementează proiecte de aprofundare a transparenţei şi accesului la informaţie; - conlucrează cu structurile guvernamentale (Cancelaria de Stat) în probleme de consolidare a sectorului asociativ şi de modernizare a administraţiei publice;- promovează proiecte de educaţie civică şi electorală a cetăţenilor;- încurajează parteneriatul APL-OSC;- desfăşoară activităţi de instruire a reprezentanţilor ONG şi APL în domeniul managementului proiectelor, inclusiv al proiectelor europene; - prestează servicii de consultanţă şi informare a OSC-urilor şi APL.

Page 7: Raport anual - 2011 (*.pdf)

7

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Programul Consolidarea sectorului asociativ

Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări. Obiectivul specific 2. Dezvoltarea organizaţională a OSC pentru sporirea capacităţilor şi asigurarea sustenabilităţii.Obiectivul specific 3. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile din Moldova şi regiunea transnistreană. Consolidarea capacităţilor comune.

În anul 2011, Centrul CONTACT a lansat un sir de activităţi ce au reprezentat o premieră pentru sectorul asociativ din Republica Moldova.

1. Sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări

Lansarea Studiului privind Transparenţa şi Durabilitatea Financiară a ONG

Scopul studiului - identificarea nivelului de transparenţă operaţională şi financiară precum şi evaluarea perspectivelor de asigurare a durabilităţii financiare a sectorului asociativ din Republica Moldova. Datele preliminare ale Studiului demonstrează faptul că, deşi în societatea civilă se vehiculează mult tema promovării transparenţei, de facto, transparenţa organizaţiilor neguvermanetale în Republica Moldova reprezintă o altitudine pe care prea puţine organizaţii au atins-o şi încă mai puţine încearcă să o atingă.

Acest adevăr este confirmat şi faptul că, din circa 200 ONG-uri invitate să participe la studiu au completat formularul Transparenţa şi Durabilitatea ONG doar 17 ONG-uri, iar

circa 57 % din organizaţiile participante au solicitat asi­gu rarea confidenţialităţii in -for maţiilor prezentate. Stu-diul abordează subiectul din două perspective: tran-sparenţa internă/externă a organizaţiilor şi durabilitatea financiară a acestora.

Astfel, deşi unele organizaţii confirmă necesitatea unei deschideri mai mari a ONG către societate, aparent, prin cipalul obstacol în tran-

Proiectul: “Consolidarea capacităţilor societăţii civile în Moldova”

Donatori - Agenţia USAID şi FHI 360

Page 8: Raport anual - 2011 (*.pdf)

8

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

sparentizarea organizaţiilor neguvernamentale ţine mai mult de voinţa şi disponibilitatea factorilor de decizie din cadrul ONG decât de existenţa resurselor financiare.

Ţinând cont de faptul ca majoritatea ONG-urilor participante la studiu aveau bugete importante, nu se pune problema costului transparenţei, dimpotrivă, preţul plătit pentru lipsa de transparenţă a ONG în perspectivă (pe termen lung) este mult mai mare decât cel necesar transparentizării organizaţionale. Studiul a mai arătat că organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova posedă cunoştinţe suficiente în domeniul asigurării transparenţei organizaţionale, însă întâmpină unele dificultăţi în procesul de aplicare a acestora, fiind condiţionate atât de către cultura organizaţională cât şi de priorităţile organizaţiilor. Datele finale ale Studiului, concluziile şi recomandările în domeniul eficientizării şi promovării transparenţei organizaţionale vor fi prezentate în luna martie 2012, în cadrul unei Conferinţe de Presă.

Lansarea „Galei Bunelor Practici pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul Asociativ din Moldova”

O altă treaptă în promovarea principiilor transparenţei în sectorul asociativ a constituit-o lansarea primei „Gale a Bunelor Practici pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul Asociativ din Moldova”. Scopul „Galei Bunelor Practici” este de a promova transparenţa, buna guvernarea şi responsabilitatea în cadrul sectorului neguvernamental din Moldova şi de a sublinia importanţa informării publicului larg cu privire la activităţile si situaţia financiara a ONG-urilor.

Luând în considerare faptul că Gala Bunelor Practici a constituit o premieră pentru sectorul asociativ, a fost necesară constituirea unui Consiliu de Coordonare a Galei Bunelor Practici. Membrii Consiliului au fost selectaţi în urma unui concurs deschis făcut public în luna noiembrie 2011. Consiliul de Coordonare a fost compus din reprezentanţii mai multor sectoare precum mass-media, societatea civilă, comunitatea donatorilor, sectorul privat, etc. Membrii Consiliului de coordonare au fost responsabili de stabilirea formatului Galei, stabilirea criteriilor de apreciere şi categoriilor de selectare a participanţilor. Drept rezultat al colaborării a fost elaborat Regulamentul Galei Bunelor Practici.

Ulterior, pentru anul 2012, Consiliul de Coordonare a hotărât crearea Juriului ce va analiza şi evalua dosarele participanţilor din perspectiva transparenţei decizionale, transparenţei financiare şi organizaţionale, conform următoarelor criterii:

- Inovaţie (o abordare nouă a activităţilor)- Continuitate (practica se bazează pe realizările anterioare de promovare a transparenţei)- Impact asupra organizaţiei, comunităţii, grupurilor ţintă- Durabilitate - Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte ONG-uri sau domenii)- Eficienţă - Utilizarea resurselor (cu condiţia valabilităţii raportului cost-eficienţă) - Participare (au fost implicaţi cetăţenii, alte ONG-uri, mass-media în procesul de promovare a transparenţei)

Depunerea dosarelor va începe în luna martie 2012.

Page 9: Raport anual - 2011 (*.pdf)

9

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

2. Dezvoltarea organizaţională a OSC pentru sporirea capacităţilor şi asigurarea sustenabilităţii

În scopul sprijinirii eforturilor în asigurarea viabilităţii financiare şi asigurarea unui sistem de management financiar eficient în 2011, Centrul CONTACT a desfăşurat un şir de seminare şi sesiuni de consultanţă pe întreg teritoriul ţării cu următoarele tematici: 1. Diversificarea resurselor de finanţare şi dezvoltare a strategiilor de viabilitate financiară pentru ONG-uri 2. Contabilitatea ONG-urilor, în lumina noilor prevederi legale din Instrucţiunile Me-to dice privind organizarea contabilităţii în Orga nizaţiile Societăţii Civile.

În acelaşi scop, Centrul CONTACT a elaborat şi o broşură vizând diversificarea resurselor financiare ale ONG-urilor, care conţine informaţii utile cu privire la identificarea şi rezolvarea problemelor financiare, un studiu cu privire la transparenţa şi viabilitatea financiară a ONG-urilor, care descrie procedurile de decizie interne şi externe de comunicare în ONG-uri, în relaţie cu metodele de raportare, sursele financiare, strategiile de colectare de fonduri etc. Tirajul publicaţiei a constituit 300 de exemplare. Broşura „Diversificarea resurselor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale.Ghid teoretico-practic pentru ONG-uri” a fost distribuite contabililor, managerilor financiari şi directorilor executivi participanţi la seminarele şi instruirile în domeniu organizate de Centrul CONTACT.

Obiectivele cursurilor de contabilitate şi management financiar au fost: • descrierea particularităţilor contabilităţii şi raportării financiare în organizaţiile necomerciale.• descrierea conţinutului şi modului de întocmire a politicii de contabilitate a unei organizaţii necomerciale şi elementele obligatorii care trebuie să le conţină;• prezentarea modului de perfectare a documentelor primare, inclusiv a celor cu regim special, aplicarea conturilor contabile, întocmirea registrelor contabile şi rapoartelor financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi a altor acte normative.• explicarea şi transmiterea anexelor la indicaţiile metodice: Nomenclatorul subconturilor şi conturilor analitice necesare pentru evidenţa elementelor contabile specifice organizaţiilor necomerciale şi Informaţia privind fluxul mijloacelor cu destinaţie specială.• prezentarea unor situaţii de gestiune a fondurilor, finanţărilor şi activelor în cadrul ONG.

Pentru atingerea acestor obiective au fost organizate instruiri în toate regiunile Republicii Moldova şi anume – în localităţile Rezina, Edineţ, Leova, Cahul, Chişinău, Teleneşti, Bălţi, Căuşeni şi Orhei,cuprinzând ONG-urile din întreg teritoriul ţării. De cursul „Managementul financiar şi noile aspecte ale contabilităţii în ONG” au beneficiat în total 181 de contabili şi manageri ai ONG­urilor.

Page 10: Raport anual - 2011 (*.pdf)

10

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011Alte cinci seminare pentru contabilii şi liderii ONG-urilor din întreaga ţară au fost organizate cu suportul ECNL Ungaria. Seminarele au furnizat informaţii privind cerinţele generale de contabilitate, contabilitatea specifică ONG-urilor, raportarea financiară. Acestea au fost organizate în or. Comrat, Cahul, Ungheni, Soroca şi Bălţi.

Pentru perfecţionarea managementului financiar toţi participanţii la instruiri au beneficiat de sesiuni de consultanţă în

domeniul contabilităţii care au fost desfăşurate ulterior, in a doua jumătate a anului 2011, în aceleaşi localităţi. Astfel s-a făcut simţit aportul Centrului CONTACT în susţinerea managementului financiar eficient. În timpul consultaţiilor participanţii (contabilii, managerii financiari ai ONGurilor) au avut oportunitatea să adresesze experţilor întrebări şi să analizeze împreună situaţii practice.

Pentru consolidarea obiectivului si sprijinirea viabilităţii financiare au fost organizate cursuri de instruire în domeniul diversificării resurselor financiare şi Strategiilor financiare. În anul 2012 dintre beneficiarii cursurilor vor fi selectate 30 de ONGuri ce vor fi asistate în elaborarea Strategiilor Financiare pentru următorii 3 ani.

3. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile din Moldova şi regiunea transnistreană. Consolidarea capacităţilor comune

În scopul fortificării parteneriatelor şi consolidării capacităţilor OSC în 2011 a fost lansat un nou Program de Stagiu. Pe parcursul celei de­a doua jumătăţi a anului 2011, 8 stagiari şi-au încheiat stagiile. Esenţa acestui Program de Stagiu a fost implicarea reprezentanţilor din ONG-urile noi create sau cu capacităţi mai puţin consolidate într-un stagiu în altă organizaţie necomercială ce se bucură de realizări de amploare şi proiecte de succes. Astfel, beneficiarii Programului de Stagiu au posibilitatea de a-şi perfecţiona cunoştinţele în dependenţă de domeniul ales. După primele rezultate, putem constata un schimb de experienţă eficient ce generează noi performanţe în vederea consolidării capacităţilor ONGurilor mai puţin dezvoltate. Programul de Stagiu reprezintă un avantaj pentru ambele părţi (host NGO , stagiarul şi ONG care-l reprezintă) în vederea stabilirii unor noi parteneriate şi eficientizarea capacităţilor comune.

Acest Program s-a dovedit a fi îndeosebi de actual pentru organizaţiile din regiunea transnitreană ce au avut posibilitatea să profite de un schimb de experienţă eficient. Programul de Stagiu, prin Implicarea ONG­urilor din stânga Nistrului, constituie un instrument în consolidarea capacităţilor comune.

Programul de Stagiu va continua în 2012.

Page 11: Raport anual - 2011 (*.pdf)

11

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Programul Dezvoltare comunitară

Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Promovarea intereselor economice şi sociale ale comunităţilor din regiuni, acţionând pe plan intra regional prin organizarea şi dezvoltarea parteneriatelor.Obiectivul specific 2. Încurajarea implicării cetăţenilor în viaţa comunitară pentru sporirea calităţii vieţii în comunităţi.Obiectivul specific 3. Dezvoltarea economică locală şi promovarea conceptului de antreprenoriat social prin diverse activităţi (lobby, advocacy).

În cadrul Programului Dezvoltare Comunitară în anul 2011 s-au desfăşurat o serie de activităţi în domeniile de promovarea a intereselor economice şi sociale ale comunităţilor prin identificarea de proiecte concrete de importanţă strategică pe care liderii comunitari le pot implementa în baza strategiilor locale şi regionale aprobate.

Programul a avut drepr scop oferirea de servicii de informare, consultare, instruire în soluţionarea problemelor, crearea şi dezvoltarea de parteneriate comunitare, prin organizarea de diverse activităţi de mobilizare a comunităţii, de sprijinire a cetăţenilor în identificarea problemelor, găsirea soluţiilor şi realizarea activităţilor care să ducă la soluţionarea problemelor sau minimizarea efectelor lor.

Pentru sporirea calităţii vieţii în comunităţi, Centrul CONTACT, sprijină, susţine cetăţenii care se implică în soluţionarea problemelor comunitare, de asemenea, formarea şi dezvoltarea abilităţilor actorilor comunitari în domeniile de planificarea strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare, acordarea de asistenţă cetăţenilor în facilitarea proceselor de înţelegere a identificării şi elaborării de proiecte şi scrierea cererilor de finanţare.

Dezvoltarea economică locală este un proces participativ de lungă durată şi implică efortul comun al membrilor comunităţii din toate sectoarele care lucrează împreună pentru a stimula activitatea comercială locală ce conduce la dez vol tarea dura bilă a localităţii. Cen trul CONTACT,

imple mentează în anul 2011 Proiectul Dezvoltare Eco no-mică Locală (DEL), în cadrul căruia s-au rea lizat activităţi de iniţiere şi facilitare a procesului de dezvoltare economică locală.

În consecinţă au fost obţinute multiple rezultate benefice pentru comunităţile rurale.

Page 12: Raport anual - 2011 (*.pdf)

12

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 20111. Proiectul

Dezvoltare economică locală (DEL)

Proiectul Dezvoltare Economică Locală (2009-2011) repre zintă o continuare a iniţiativei similare lansate şi implementate în 2004-2008 de către Centrul CONTACT, în cadrul căreia au fost implementate activităţi de iniţiere şi facilitare a procesului de dezvoltare economică a localităţilor beneficiare si în consecinţă au fost obţinute multiple rezultate tan­gibile pentru comunităţile rurale.

Scopul proiectului DEL: Dezvoltarea potenţialului economic local prin asigurarea accesului la servicii profesionale de consultanţă în afaceri şi susţinerea afacerilor cu impact social in comunităţile din Republica Moldova.

Obiective specifice: 1. Dezvoltarea şi sporirea competitivităţii a cel puţin 5 întreprinderi private mici/mijlocii din localităţile beneficiare ale proiectului DEL prin asigurarea accesului la servicii profesionale de consultanţă în afaceri. 2. Îmbunătăţirea mediului antreprenorial prin susţinerea afacerilor în domeniul social. 3. Diversificarea surselor de venituri pentru categoriile defavorizate prin susţinerea iniţiativelor economice ale acestora.

Pentru realizarea obiectivelor mentionate ale proiectului DEL a fost divizat în următoarele 3 componente:

1. Consultanţa afacerilor mici şi mijlocii.2. Finanţarea afacerilor sociale.3. Susţinerea iniţiativelor economice venite din partea persoanelor defavorizate.

Page 13: Raport anual - 2011 (*.pdf)

13

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

1.1. Programul de ConsultanţăScopul: Competitivitatea sporită si dezvoltarea întreprinderilor private mici/mijlocii prin accesul la servicii profesionale de consultanţă.La concurs au participat agenţi economici: – Din sfera neagricolă, prioritar în domeniul producere/procesare şi servicii. – Cu capital majoritar privat – Viabili, care functionează nu mai puţin de un an şi au posibilităţi reale de dezvoltare – Care nu au mai beneficiat de astfel de suport anterior. După ce întreprinderea a fost selectată, Centrul CONTACT, prin concurs, a selectat Centrul de Consultanţă în Afaceri care a asistat pe parcurs. O echipă de experţi din mai multe domenii (management, marketing, finanţe, contabilitate) a lucrat nemijlocit la faţa locului, a evaluat posibilităţile de dezvoltare ale întreprinderii, a făcut recomandări, a elaborat o strategie de dezvoltare a agentului economic pentru următorii ani (în plan organizaţional şi financiar). De consultanţă in acest program au beneficiat 7 întreprinderi beneficiare proiectului DEL. 1). I.I. “Acvamarin Cebotari”, s. Baraboi, r-nul. Donduşeni, se ocupă de îmbutelierea şi comercializarea băuturilor răcoritoare nealcoolice. 2). Întreprinderea Individuală „Chelea Olga”, comuna Mândreşti, r-nul Teleneşti (fabricarea produselor de panificaţie). 3). Î.I. „Macari Valentina” comuna Mîndreşti, r-nul Teleneşti (fabricarea şi comercializarea; vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare). 4). Î.I. ”Gheorghiţă Victor”, s. Mihăileni, r-nul Râşcani. Produce apă minerala „Salvia”. 5). SC «OLTEX-AQUA» SRL, s. Crihana Veche, r-nul Cahul. Producere si comercializare a produselor de panificaţie, prin procurarea utilajului de brutărie. 6). Î.I. ”Procopenco Ignat” 7). Î.I.”Guţu Liubovi”, ambele din s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă. Sunt magazine alimentare ce vând cu amănuntul produse alimentare, băuturi alcoolice, ţigări.

Page 14: Raport anual - 2011 (*.pdf)

14

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

1.2. Concursul planurilor de afaceriScopul concursului: Dezvoltarea mediului antreprenorial în zonele rurale prin susţinerea afacerilor în domeniul social

Afacerile sociale sunt activităţi economice care au un pronunţat caracter social, adică vin să satisfacă nevoile stringente ale mai multor membri ai comunităţii (construcţia şi dezvoltarea apeductului, amenajarea gunoiştilor sau iniţierea serviciilor de salubrizare etc.).La concurs au participat: întreprinderi individuale (servicii, comerţ); gospodării ţărăneşti; în­treprinderi create de autorităţile publice locale şi asociaţiile obşteşti din localităţile beneficiare Proiectului DEL. Ideile de afaceri care au fost finanţate: 1. Asigurarea populaţiei comunei Roşietici cu un serviciu de salubrizare calitativ, comuna Roşietici, r-nul Floreşti. 2. “Funcţionarea complexului frigorific pentru păstrarea si comercializarea produselor horticole”, s. Pelinei, r-nul Cahul. 3. “Construcţia şi amenajarea pensiunii agroturistice în s. Vatici”, com. Vatici, r­nul Orhei. 4. „Deschiderea frizeriei”, s. Cârnăţenii Noi, r-nul Căuşeni. 5. “Prestarea serviciilor stomatologice moderne in sectorul rural”, com. Cotova, r-nul Drochia. 6. Sala de sport, s. Mihăileni, r-nul Râşcani. 7. „Servicii de salubrizare pentru un mediu sănătos, s. Viişoara, r-nul Edineţ.” 8. “Apă buna pentru toţi”, s. Crihana Veche, r-nul Cahul. 9. “Croitoria – afacere de succes în comuna Vatici”, com. Vatici, r-nul Orhei. 10. Salubrizarea s. Cazangic, com. Cazangic, r-nul Leova.

11. „Servicii de colectare si transportare a deşeurilor menajere”, s. Voloviţa, r­nul Soroca. 12. Asigurarea popu­laţiei comunei Tătărăuca Veche cu un serviciu de salubrizare calitativ, com. Tătărăuca Veche, r-nul So­roca. 13. Înfiinţarea frizeriei “ALEXIA”, s. Vadul lui Isac, r­nul Cahul.

Page 15: Raport anual - 2011 (*.pdf)

15

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Scopul: Îmbunătăţirea condiţiilor de viată a persoanelor social vulnerabile din localităţile beneficiare proiectului DEL Persoane defavorizate sunt cetăţenii social vulnerabili, cu venituri mici si un nivel de trai la limita sărăciei. Se doreşte ca aceste persoane sa iniţieze activităţi economice pentru a genera venituri, constituind o sursă suplimentară la bugetul familiilor.Susţinerea din partea Centrului CONTACT este sub forma de grant, adică o alocaţie financiară nerambursabilă. Valoarea maximă a grantului este de 500-700 euro.La concurs au participat persoane defavorizate din mediul rural din cele 25 de localităţi bene-ficiare DEL, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 40 de ani şi care fac parte din următoarele catego­rii:

• Persoane cu statut de şomer sau fără un loc de muncă stabil; • Femei care au fost victime ale traficului de fiinţe umane; • Familii monoparentale cu mulţi copii; • Tineri din familiile defavorizate care au absolvit recent instituţiile de învăţământ de toate nivelurile si profilurile; • Persoane cu dizabilităţi care pot desfăşura de sine stătător o activitate economică.

Au fost finanţate următoarele idei de afaceri: 1). Mini-ateliere de tâmplărie pentru efectuarea diferitor lucrări în lemn şi metal. Această idee a fost finanţată în următoarele localităţi: Pelinia, r-nul Drochia; Tătărăuca Veche, r-nul Soroca; Visoca, r-nul Soroca; Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă, Pelinei, r-nul Cahul. 2). Mini-ateliere de cusătorie şi croşetare. Această idee o avem în următoarele localităţi: Visoca, r-nul Soroca; Mihăileni, r-nul Râşcani. 3). Servicii in constructii. În acest domeniu avem finanţaţi 4 beneficiari din 3 localităţi: Crihana Veche, r-nul Cahul; Ursoaia, r-nul Căuşeni; Pelinei, r-nul Cahul. 4). Procurarea unei vagonete pentru transportarea stupilor de albine: Viişoara, r-nul Edineţ.

5). Organizarea unei prisăci: Cazangic, r-nul Leova. 6). Reparaţia autoturismelor: Vadul lui Isac r-nul Cahul. 7). Deschiderea unui cabinet de masaj: Cărpinei, r-nul Hânceşti. 8). Scoaterea şi creşterea puilor de găină: Cazangic, r-nul Leova. 9). Producerea laptelui: Pelinei, r­nul Cahul.

1.3. Concursul de granturi mici pentru persoane defavorizate

Page 16: Raport anual - 2011 (*.pdf)

16

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Programul Participare şi buna guvernare

Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Promovarea principiilor bunei guvernări printre reprezentanţii societăţii civile şi APL.

Obiectivul specific 2. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL de realizare a principiilor unei bune guvernări.

În anul 2011, în cadrul Programului “Participare şi bună guvernare”, au fost desfăşurate un şir de activităţi orientate spre promovarea democraţiei prin consolidarea capacităţilor APL şi OSC şi sporirea spiritului civic al cetăţenilor. Colaboratorii Centrului CONTACT au fost antrenaţi în diferite proiecte de educaţie civică şi electorală a cetăţenilor, de instruire şi consultanţă a funcţionarilor publici, a aleşilor locali în în special în domeniul implicării publicului în procesul decizional, aprofundării transparenţei şi sporirii responsabilităţii APL în faţa comunităţilor. În această perioadă au fost implementate şi extinse mai multe proiecte susţinute de donatori externi şi de autorităţi publice autohtone. Printre acestea sunt: 1. „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”, realizat în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în parteneriat cu Asociaţia „European Exchange” (Germania) şi Fundaţia Friedrich Ebert cu susţinerea financiară a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova. 2. „Parteneriate ONG – mass-media regională pentru sporirea activismului civic la alegerile locale generale din anul 2011”, realizat în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei /DANIDA. 3. „Sporirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor prin activităţi comune ale mass-media şi societăţii civile”, implementat cu suportul Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). 4. „Dialog cu puterea. Cluburi de dezbateri comunitare” susţinut de Fondul Naţional de Dezvoltare a Democraţiei (NED). 5. „Consolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier în scopul dezvoltării democraţiei”, realizat de organizaţia Euclid Network (Marea Britanie) cu suportul financiar al Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). 6. Instruirea aleşilor locali în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată PNUD, proiect realizat în parteneriat cu Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Ambasada Suediei în Chişinău, Entitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor. 7. „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între mass-media şi societatea civilă în Moldova”, implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). Experţii Centrului CONTACT au desfăşurat în această perioadă mai multe seminare de instruire a reprezentaţilor societăţii civile şi APl în domeniul managementului de proiect, dezvoltare parteneriat public-privat, relaţii publice şi formare imagine etc. Autorităţile publice locale au fost asistate în procesul de elaborare sau actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor.

Page 17: Raport anual - 2011 (*.pdf)

17

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

1. Promovarea principiilor bunei guvernări printre reprezentanţii societăţii civile şi APL

Campania de educaţie electorală “Alege conştient! Alege liber! – 2011”

Proiectul „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova –

consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”

Proiect realizat de Centrul CONTACT şi Asociaţia „European Exchange” (Germania) în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în parteneriat cu Fundaţia Friedrich Ebert cu susţinerea financiară a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

Proiectul „Parteneriate ONG – mass-media regională pentru sporirea activismului civic

la alegerile locale generale din anul 2011”

Proiect implementat de Centrul CONTACT în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Li­bere şi Corecte cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei /DANIDA.

Page 18: Raport anual - 2011 (*.pdf)

18

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Page 19: Raport anual - 2011 (*.pdf)

19

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Proiectul:“Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor

din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

• Desfăşurarea campaniei de informare şi educaţie electorală pentru cetăţenii din 25 de localităţi beneficiare:

• buclete, postere şi ghiduri ale cetăţeanului în toate localităţile beneficiare; • seminare informaţional-mobilizatoare.• campanii de voluntariat pentru mobilizarea cetăţenilor la alegeri• teatru social

• Organizarea a 25 dezbateri publice electorale în cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011.

În cadrul a 50 de seminare informaţional-mobilizatoare 1248 de cetăţeni cu drept de vot, inclusiv tineri votanţi au studiat:• domeniile, competenţele şi

atribuţiile autorităţilor publice locale;

• drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor în campania electorală;

• platformele candidaţilor antrenaţi în campania preelectorală;

• “capcanele” electorale şi căile de depăşire a lor.

Page 20: Raport anual - 2011 (*.pdf)

20

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

• 12 000 de buclete elaborate şi multiplicate• 8 000 de ghiduri ale cetăţeanului elaborate şi multiplicate• 10 000 de invitaţii la dezbateri editate şi difuzate;• 400 de postere-invitaţie la dezbateri editate şi distribuite;• 15 banere pentru dezbaterile publice confecţionate • 10 emisiuni informaţional-educative şi mobilizatoare realizate şi difuzate la 5 televiziuni

regionale• 20 de articole, reportaje şi imagini publicate în mass-media.• Blogul proiectului cu plasarea materialelor elaborate şi a rapoartelor despre activităţile

desfăşurate.

Produsele proiectului(Indicatori verificabili obiectiv)

Page 21: Raport anual - 2011 (*.pdf)

21

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

• 10 reprezentanţi ai ONG-urilor şi televizi­unilor regionale instruiţi în cadrul wokshopu -rilor consacrate alegerilor din 5 iunie 2011.

• 5 iniţiative ale ONG-urilor locale susţinute cu minigranturi pentru activităţi comune cu televiziunile regionale.

• 25 de localităţi participante la activităţile proiectului.

• 25 de coordonatori locali selectaţi şi instruiţi pentru activităţi consacrate campaniei de educaţie electorală.

• 10 experţi-facilitatori selectaţi şi instruiţi pen­tru desfăşurarea seminarelor şi dezbaterilor publice electorale.

• 50 de seminare informaţionale desfăşurate.• Circa 1300 de cetăţeni participanţi la

semina re instruiţi în domeniul electoral.

Rezultatele proiectului(Indicatori verificabili obiectiv)

• 25 de dezbateri publice electorale desfăşurate.

• 3276 cetăţeni participanţi la dezbaterile pub­lice electorale.

• 125 de concurenţi electorali participanţi la dezbateri.

Page 22: Raport anual - 2011 (*.pdf)

22

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

1. Parteneriatul dintre ONG-urile locale şi mass-media regională şi participarea plenară a televizi­unilor regionale în desfăşurarea şi oglindirea campaniei de educaţie electorală.

2. Desfăşurarea dezbaterilor publice electorale televizate cu participarea concurenţilor electorali şi difuzarea dezbaterilor în toată regiunea.

3. Antrenarea în campania electorală a candidaţilor la funcţia de consilieri pentru autorităţile pub­lice de nivelul întâi şi doi.

4. Utilizarea unor noi forme de mobilizare cetăţenească cum ar fi teatrul social organizat de Centrul reginal CONTACT, Cahul.

5. Crearea blogurilor pentru plasarea informaţiei operative despre activităţile din proiect.

6. Utilizarea sinergiei dintre mai multe organizaţii donatoare şi agenţii implementatoare precum Fundaţia Friedrich Ebert, Delegaţia Uniunii Europene, Fundaţia Est-Europeană, European Ex­change şi Centrul Contact.

Elementele novatoare ale proiectului

Page 23: Raport anual - 2011 (*.pdf)

23

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

• 7 spectacole de teatru social organizate în localităţi• circa 1400 persoane participante în cadrul reprezentărilor• 26 persoane din public au participat cu intervenţii privind modul şi soluţiile• de îmbunătăţire a organizării procesului electoral;• peste 2000 persoane au fost informate prin intermediul afişelor despre organizarea alegerilor

locale generale din 5 iunie 2011• conştientizarea necesităţii de luare a unei decizii conştiente şi libere în cadrul proceselor elec­

torale• schimbarea percepţiei cetăţenilor vis-a-vis de anumite nereguli şi incertitudini cu referinţă la

procesul electoral• întărirea convingerii că, atunci când doreşti şi nu eşti indiferent, lucrurile pot fi schimbate spre

bine.

Teatrul social (Rezultate finale)

Page 24: Raport anual - 2011 (*.pdf)

24

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011Proiectul:

„Parteneriate ONG – mass-media regională pen-tru sporirea activismului civic la alegerile locale

generale din anul 2011”Donator – Fundaţia Est-Europeană

Obiective specifice:1. Crearea parteneriatelor durabile între mass-media regională şi societatea civilă în procesul de educaţie electorală a cetăţenilor în comunităţile selectate.

2. Desfăşurarea dezbaterilor publice electorale în 5 centre raionale cu participarea candidaţilor la funcţia de consilieri locali şi raionali cu retransmiterea lor repetată la televiziunea regională.

Mass-media regională parteneră în proiect

• În cadrul proiectului au fost realizate 11 emisiuni analitico-informative cu durate cuprinse între 15 şi 30 minute, dar cu o durată cumulativă de 60 de minute la prima difuzare la fiecare post de televizi-une.

• La fiecare post TV, cu o zi înaintea dez-baterilor publice, a fost realizată câte o emisiune informaţional-educativă cu o durată medie de până la 10 minute.

• Toate emisiunile şi dezbaterile publice au fost plasate pe site-urile posturilor regio-nale de televiziune implicate în proiect.

• În total la dezbaterile publice desfăşurate cu participarea televiziunilor regionale au participat 1234 de cetăţeni cu drept de vot.

• Conform datelor estimative circa 200000 de cetăţeni au beneficiat de emisiunile informaţional-educative şi mobilizatoare, precum şi de dezbaterile publice difuzate la posturile regionale TV.

Page 25: Raport anual - 2011 (*.pdf)

25

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

În lunile octombrie-decembrie 2011, a avut loc Instruirea postelectorală a consilierilor locali aleşi în urma scrutinului din anul 2011. În total în cadrul a 125 de seminare au fost instruiţi 3208 aleşi locali.

În rezultatul instruirilor, participanţii au obţinut cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii:

• principiile, domeniile de activitate, competenţele şi atribuţiile administraţiei publice locale;

• organizarea activităţii autorităţilor publice locale;

• finanţele publice locale; • gestionarea patrimoniului public; • crearea şi gestionarea serviciilor

publice locale.

Modulul I . Administraţia publică locală: principii, domenii de activitate, competenţe şi atribuţii.

Modulul II . Organizarea activităţii autorităţilor publice locale.

Modulul III. Implicarea publicului în procesul decizional şi

asigurarea transparenţei activităţii APLModulul IV.

Finanţele publice locale şI gestionarea patrimoniului public. Serviciile publice locale.

Materialul studiat în cadrul seminarelor a fost structurat în 4 module fiind abordate

următoarele teme de bază:

În calitate de material metodico-didactic

a fost urilizat ghidul "O sută de întrebări şi răspunsuri pentru o bună guvernare" elaborat

şi editat în cadrul proiectului de către experţii

Centrului CONTACT, precum şi filmul instructiv

"O şedinţă a consiliului local", elaborat şi

filmat cu participarea experţilor din proiect.

2. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL de realizare a principiilor unei bune guvernări

Consolidarea APL prin instruirea aleşilor locali

Page 26: Raport anual - 2011 (*.pdf)

26

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Scopul proiectului: Creşterea activismului civic al populaţiei, sporirea culturii politice a alegătorilor, implicarea cetăţenilor în procesul decizional prin instituirea şi dezvoltarea dialogului dintre cetăţeni şi autorităţile publice. Finanţator - Fondul Naţional pentru Democraţie (NED).

Proiectul Sporirea participării civice la nivel local.

Cluburi comunitare de dezbateri

Ideea proiectului

În 10 localităţi din Republica Mol dova, pe lângă cele mai active asociaţii obşteşti

au fost create cluburi comunitare de dezbateri.

Membri activi ai cluburilor au devenit reprezentanţi ai societăţii civile,

business-ului local, autorităţilor publice locale şi cetăţeni din localitate.

Cluburile au devenit nişte centre de discuţii deschise şi eficiente ale

cetăţenilor cu puterea locală.

Page 27: Raport anual - 2011 (*.pdf)

27

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Rezultatele activităţii cluburilor de dezbateri în anul 2011:

• Total şedinţe – 34• Total participanţi la şedinţe – 680 • Total propuneri înaintate în adresa

autorităţilor publice – 102 • Total membri ai cluburilor implicaţi

în procesul de elaborare, adoptare şi monitorizare a deciziilor autorităţilor publice locale – 145

• Total membri ai cluburilor de dezbateri participanţi la campanii de educaţie civică şi electorală în alegerile locale generale din 2011 – 545

Cluburi de discuţii au fost create în următoarele localităţi:

Lipcani raionul Briceni AO „Curier – Prosper” Mihăileni raionul Râşcani AO CeVaPe „Semănătorul” Chişcăreni raionul Sângerei Centrul de orientare proeuropeanăTeleneşti raionul Teleneşti Asociaţia Centrul multifuncţional de educaţie, instruire şi cultură Călăraşi raionul Călăraşi AO „Vademecum” Colibaşi raionul Cahul AO "Viitorul tău" Leova raionul Leova AO „Orhideea” Taraclia raionul Taraclia AO „Armonia Vieţii” Congaz UTA Găgăuzia AO Centrul iniţiativelor cetăţeneşti Doroţcaia raionul Dubăsari AO „Dor”

Page 28: Raport anual - 2011 (*.pdf)

28

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Centrul CONTACT, de rând cu alţi parteneri în frunte cu organizaţia Euclid Network (Marea Britanie), a participat la realizarea proiectului „Consolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier în scopul dezvoltării democraţiei”. La activităţile din proiect au participat în calitate de parteneri Creative Center CCC, Ucraina, Resurce Centre GURT , Ucraina, CReDO, Republica Moldova, Word Window, Republica Moldova. Timp de doi ani a avut loc un schimb de bune practici în dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase dintre guvernare şi societatea civilă, studierea diferitelor mecanisme de control civic asupra guvernării şi căile de replicare a lor în diferite regiuni scenarii de consolidare a relaţiei dintre organizaţiile neguvernamentale şi actorii guvernamentali. Au fost organizate mese rotunde, vizite de studiu, masterclass, conferinţe internaţionale. La finele proiectului a fost elaborat un ghid de bune practici şi istorii de succes în domeniu. La conferinţa de evaluare au fost elaborate şi diseminate recomandări pentru autorităţile publice şi organizaţiile societăţii civile pentru consolidarea relaţiilor bilaterale.

ProiectulConsolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier

în scopul dezvoltării democraţiei

Proiectul„Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între mass-media şi societatea civilă în Moldova”

Centrul CONTACT, în parteneriat cu ADR Centru (Orhei) a început în luna septembrie, 2011, realizarea proiectului „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între mass-media şi societatea civilă în Moldova”.

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF) şi are scopul general de a contribui la dezvoltarea unui sistem de guvernare locală mai transparent şi responsabil prin fortificarea rolului ONG-rilor şi mass-media ca instituţii de monitorizare. Proiectul are, de asemeneam drept scop crearea unui mecanism ce ar asigura o conlucrare eficientă între ONG-uri şi mass-media care, în perspectivă, ar contribui la dezvoltarea şi fortificarea unor organizaţii ale societăţii civile mai credibile şi cu un grad sporit de legitimitate, capabile să menţină Administraţia Publică Locală responsabilă faţă de cetăţeni. La concurs participă numai ONG-urile din raioanele Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Taraclia şi UTA Găgăuzia.

Page 29: Raport anual - 2011 (*.pdf)

29

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Raportul financiar pentru anul de gestiune 2011

BILANŢUL CONTABIL

la 31 decembrie 2011

ACTIVE (MDL)Active pe termen lung

Active materiale pe termen lung 1 026 565

Active nemateriale 0.00

Active financiare 1 197 680

Active curente

Alte active curente 16 571

Creanţe pe termen scurt 530 915

Mijloace băneşti 1 026 257

Total ACTIVE 3 797 988

CAPITAL şi DATORII

Surplus (deficit) acumulat 299 437

Datorii pe termen lungFinanţări şi încasări

cu destinaţie specială 2 691 582

Capital secundarGranturi aferente activelor

procurate 597 332

Datorii curenteDatorii pe termen scurt calculate 209 637

Total CAPITAL si DATORII 3 797 988

Page 30: Raport anual - 2011 (*.pdf)

30

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Raportul privind rezultatele financiare la 31 decembrie 2011

anii 2011 2010

Venituri

Venituri din granturi 4 467 976 2 644 793

Alte venituri 980 696 635 970

Total 5 448 672 3 280 763

Cheltuieli

Cheltuieli

administrative

şi de program 4 467 976 2 644 793

Alte cheltuieli 680 437 777 096

Total 5 148 413 3 421 889

Surplus net (deficit) 300 259 (141 126)

Rezultatul din

activitatea financiară (822) -

Rezultatul până

la impozitare 299 437 (141 126)

Cheltuieli privind

impozitul pe venit - -

Surplus (deficit) anual 299 437 (141 126)

Page 31: Raport anual - 2011 (*.pdf)

31

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

DONATORII ŞI PARTENERII


Recommended