+ All Categories
Home > Documents > radio china international:Layout 1.qxd

radio china international:Layout 1.qxd

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: ngodiep
View: 236 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Transcript
Page 1: radio china international:Layout 1.qxd
Page 2: radio china international:Layout 1.qxd

“Proiecte de colaborare între firmele Chino-Române”

"Cumpăraturile pe interneto moda în rândul tinerilor chinezi"

“Wenchuan a răsunat la 3 anide la marele cutremur”

Adresa: CRI-29, Radio China InternaţionalP.O.BOX 4216, Beijing, R.P. ChinezăCod: 100040 Web: http://romanian.cri.cn

Telefon: 86-10-68892135 Fax: 86-10-68892140E-mail: [email protected]

Redactor-şef al publicaţiei: Liu Ying Stilizare şi corectură: Dan Tomozei

Luni

Ştiri

Cronicaactualităţii

Meridianeconomic

Chinezade zi cu zi

Societateaşi viaţa

RomâniaR. Moldova

Ora UTC Lungimile deundă (m)

Frecvenţa(KHz)

Marţi Societateaşi viaţa

Turismîn China

Miercuri Turismîn China

Culturachineză 18:00-19:00 246,91

(unde medii) 1215

Joi Culturachineză

Ştiinţă,învăţământ,

sănătate

19:00-19:3022:00-22:30

(vara)

49,26/41,07(unde scurte) 6090/7305

VineriŞtiinţă,

învăţământ,sănătate

Poşta redacţiei 19:30-20:00 49,26/40,32(unde scurte) 6090/7440

Sâmbătă Meridian economic Turismîn China

09:00-10:00 41,18/51,78(unde scurte) 7285/9440

Duminică Cultura chineză Poşta redacţiei

Schema emisiunilor în limba română Unde şi frecvenţe de emisie

Page 3: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei 1

Principalul obiectiv al vizitei preşedintelui Ghel-megeanu în China a fost inaugurarea reprezen-tanţei CCIRC la Shanghai. În acest scop, Camera

a colaborat strâns cu Centrul pentru Dezvoltarea Schim-burilor Comerciale şi Culturale “Huaxia” Shanghai.După sem narea acordului, Centrul va reprezenta CCIRCîn China, iar CCIRC va fi reprezentantul Centrului înRomânia. Biroul deschis la Shanghai este al treilea des-chis de CCIRC în China. Primele două au fost deschisela Beijing şi Shanxi. Gabriel Ghelmegeanu a vorbit des-pre activităţile acestor filiale.

“Activităţile lor principale au fost de a organiza de-plasări ale unor oameni de afaceri din China către Ro-mânia şi de asemenea au fost oameni de afaceri românipe care Camera de la Bucureşti i-a trimis în China. Înacelaşi timp, au fost făcute cunoscute climatele investi-ţionale şi posibilităţile de cooperare în proiectele de in-vestiţii din România. În acelaşi timp, au fost cei care auputut să asigure pentru oamenii de afaceri români careau nevoie de diverse achiziţii şi diverse interese în China,să-i sprijine şi să rezolve aceste probleme”.

Municipiile Shanghai şi Constanţa sunt înfrăţite demai mulţi ani. Preşedintele Gabriel Ghelmegeanu con-sideră că prin intermediul reprezentanţei Camerei recentinaugurate, vor fi promovate interesele economice şi par-teneriatele strategice între cele două oraşe, iar acestor re-laţii de înfrăţire, oamenilor de afaceri şi organizaţiilorneguvernamentale din cele două state trebuie să li seacorde sprijin politic. El a relevat trei aspecte importantepentru intensificarea relaţiilor de înfrăţire.

“Unul, intensificarea schimburilor şi vizitelor reci-proce ale oamenilor de decizie şi ale factorilor de deci-zie politici. Doi, acele lucruri să se întâmple şi în cadrulunităţilor administrative, de stat sau locale. Să vină, săfacă vizite fiecare în cealaltă ţară, ca să cunoască cât maibine climatul respectiv, în care să pot desfăşura acesteafaceri. Şi nu în ultimul rând, societăţile comer ciale, oa-meni de afaceri, care trebuie şi ei, prin aceste schimburi,prin aceste deplasări la faţa locului, să-şi poată dea seamaexact cum pot optimiza aceste relaţii”.

PROIECTE DE COLABORAREÎNTRE FIRME CHINO-ROMÂNE

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie România - China (CCIRC), Gabriel Ghelme-geanu, este o personalitate marcantă a relaţiilor economice şi comerciale chino-române.Preşedinte al CCIRC încă de la înfiinţarea acesteia în anul 1998, cu rolul de a înlesni rela-ţiile comerciale dintre mediile de afaceri din România şi China, Gabriel Ghelmegeanu amuncit enorm pentru susţinerea relaţiilor bilaterale. Pe data de 24 martie 2011 am avut onoa-rea să îl avem invitat în studionul nostru pentru a purta un dialog despre relaţiile economicedintre cele două ţări.

A fost deschisă reprezentanţaShanghai a CCIRC

2010, un an record din punctulde vedere al schimburilorcomerciale chino-române

Relaţiile economice bilaterale dintre România şiChina înregistrează o tendinţă ascendentă în ulti-mii ani. Iată cum a apreciat Gabriel Ghelmegeanu

dezvoltarea acestor relaţii pe parcursul anului 2010.“Anul trecut reprezintă un an record din punctul de

vedere al schimburilor comerciale. Vom avea un an încare schimburile comerciale vor depăşi trei miliarde deeuro, ceea ce înseamnă peste 4 miliarde de dolari. Dinnefericire, balanţa este total devaforabilă României. În-cheiem o balanţă cu unu la şapte, respectiv, exporturileromâneşti vor fi de vreo 360 - 380 de milioane, pe cândimporturile din China depăşesc două miliarde 700 de mi-lioane. Dar eu sunt curios că 4 miliarde de dolari suntstrict comerţul între România şi China continentală, încomerţul dintre România şi Hong Kong de câţiva ani dezile avem un ascendent. România exportă de şase ori maimult decât importă Hong Kong-ul din România. Oa-

Page 4: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei2

meni de afaceri români au găsit un sistem mai uşor de aexporta mărfuri în China”.

Gabriel Ghelmegeanu a explicat motivul balanţei fa-vorabile comerciale a României cu Hong Kong-ul şi ma-rele rol jucat de Hong Kong în promovarea schimburilorcomerciale dintre România şi China continentală.

“Hong Kong-ul cunoaşte modul în care se realizeazăîn Europa relaţiile între oamenii de afaceri. În acelaşitimp, el este o interfaţă care să asigure un succes deose-bit în legătură cu ţara-mamă. Atunci ei sunt un fel deplacă turnantă a comerţului. Hong Kong-ul poate să fiecel care să ajute la cunoaşterea reciprocă a mediului deafaceri din România şi din China. Hong Kong-ul este unmijloc care ştie foarte bine ce înseamnă tipul de relaţiidin România, tipul de relaţii european, cunoaşte foartebine tipul relaţiiilor în ţara mama, atunci el poate să facăun rol de intermediere. Sigur că bazele sunt relaţiile cumarile companii din partea continentală. El este un co-merciant. El poate să asigure şi rolul de mediator, de ne-gociator între cele două părţi şi un fel de carte deschisă

pentru unii şi alţii care să-i facă să înţeleagă cum să ac-ţioneze mai bine pe piaţa celuilalt”.

Soluţii pentru deficitulcomercial

al României cu China

Ceremonia de semnare a acordului de cooperare de către preşedintele Gabriel Ghelmegeanu şi directorul Centrului pentru Dezvoltarea SchimburilorComerciale şi Culturale „Huaxia" Shanghai, Lu Wenda. Potrivit conţinutului acordului, cele două organizaţii funcţionează fiecare ca reprezentantă

a celeilalte părţi în Shanghai, respectiv Bucureşti.

În ce priveşte deficitul comercial major pe relaţia eco-nomică a României cu China, Gabriel Ghelmegeanua susţinut că acesta nu va putea fi corectat în curând,

dar o importantă măsură este atragerea de capital chinezîn România. Ghelmegeanu a subliniat că actualul mediuinvestiţional din România este favorabil investiţiilor di-recte chineze.

“Cunosc în România necesitatea acestor investiţii îndomenii de infrastructură, energie, agricultură şi turism.

Page 5: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei 3

“Cunosc deschiderea Chinei, nevoia Chinei, caredupă criza economică mondială, voia să iasă în afară.Marile corporaţii chineze au nevoie, pentru a putea existaîn continuare, de zone în care să-şi poată desfăşura acti-vitatea obişnuită. Cunoaştem de asemnea disponibilita-tea şi resursele financiare imense ale Chinei. Aceste douălucruri într-un fel se conjugă cu dorinţa noastră de a rea-liza nişte parteneriate investiţionale în România. În cepriveşte investiţiile române în statul chinez, China puneîn momentul de faţă accentul pe dezvoltarea consumu-lui intern, pe ridicarea nivelului de trai din regiunile ră-mase în urmă, există în momentul de faţă suprafeţeimense din centrul şi vestul ţării, în care urmează să aibăloc dezvoltarea conform celor întâmplate în provinciilede coastă. Eu sunt convins că firmele româneşti, dinanumite domenii de activitate, din domeniile serviciilor,industriei alimentare, IT-ului, sunt binevenite şi pot săaibă un climat de afaceri extraordinar de avantajos înChina. Sunt convins că firmele româneşti vor avea unloc deosebit în acest plan de dezvoltare internă aChinei. Sperăm să auzim de proiecte de colaborare întrefirme chinezeşti şi cele româneşti”.

Întrevedere între directorul Fan Jianping şi preşedintele Gabriel Ghelmegeanu

Vreau să spun că la ora actuală în România PIB, în peste90%, este dat de către firme cu capital străin. Pentru fir-mele străine, mediul investiţional este extraordinar depropice. Dar firmele chinezeşti vin dintr-un alt fel de sis-tem de afaceri, atunci trebuie să li se facă cunoscut exactcare este mediul de afaceri, care sunt deosebirile şi avan-tajele imense de a fi investitori străini în România. În Ro-mânia este posibil ca oricine, investitori străini care vincu bună credinţă şi realizează legal ceea ce are de făcut,nu are niciun fel de problemă, nu are piedică şi nu i sepun niciun fel de piedici. Cei care au înţeles, investitoridin Israel, ţările arabe, Turcia au nişte afaceri extraordi-nar de profitabile în România. Din păcate aceste lucrurinu au fost cunoscute de către firme chineze. Trebuie săstăm la masă, cu discuţii, cu întrebări şi răspunsuri, cureveniri încât să clasificăm toate aceste problemele, decadrul general de realizare a unei investiţii în România”.

Potrivit preşedintelui Ghelmegeanu, cel de-al 12-leaplan cincinal, adoptat recent la sesiunea anuală a foruluisuprem legislativ chinez, va oferi multe oportunităţi pen-tru firmele româneşti dornice să stabilească relaţii de co-laborare comerciale cu China.

Page 6: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei4

Oimportantă sarcină a Camerei de Comerţ şi In-dustrie România - China este aceea de a sprijinisocietatea Tarom să redeschidă linia aeriană

Bucureşti - Beijing, în 2011. Pentru un zbor direct, ar fiutil un număr minim de 34.000 de pasageri anual. Ga-briel Ghelmegeanu crede că vor fi suficienţi pasageripentru ruta directă Bucureşti - Bejing - Shanghai.

“Îmbunătăţirea relaţiilor comerciale între China şi Ro-mânia, în mod automat, duc şi la viabilizarea acestei linii.O linie aeriană trebuie să fie profitabilă. Din ancheta des-făşurată de către compania Tarom, a rezultat că aproxi-mativ 14 mii de bilete din România se iau către Shanghai,9 mii de bilete către Beijing şi trei mii, în fiecare ani, cătreGuangzhou. Am întrebat de ce nu se face statistică desprezboruri dintre România şi Hong Kong pentru că suntfoarte mulţi pasageri care zboară din România către HongKong. Potrivit statisticii din anul trecut, aceste zbouri suntcel puţin în jur de 30.000 de bilete din România cătreHong Kong. Acesta înseamnă că suntem foarte aproapede pragul în care această linie să devină rentabilă”.

Domnul Ghelmegeanu a declarat că s-au desfăşuratnegocieri între reprezentanţii Tarom, Air China şi Mi-

nisterul Transporturilor de la Bucureşti. Camera pe careo conduce şi celelalte camere bilaterale au iniţiat discuţiicu reprezentanţele diplomatice din Bucureşti. El a in-format şi ambasada chineză despre acest lucru şi a fostapreciat. Domnia sa a iniţiat câteva soluţii pentru pro-blema lipsei de dotări a societăţii Tarom.

“Există de exemplu, posibilitatea de a nu face unzbor Bucureşti - Shanghai, să facem un zbor cu escală.Există zona Mării Caspice, în care atât România cât şiChina nu au zboruri directe, dar sunt interese foarte marişi din ambele ţări şi ale oamenilor de afaceri din acesteţări şi către România şi către China. Am avut contacteatât cu Armenia, cât şi cu Azerbaidjanul, care amândouăşi-au exprimat disponibilitatea totală pentru a intra înaceastă cursă care se poată crea. Un alt mare avantaj estecă Taromul este în cadrul unei alianţe care este SkyTeam, cu China Southen, la care vor adera în curândShanghai Airlines şi China Eastern. Vor fi trei partenerichinezi foarte puternici, pentru că este foarte clar că laora actuală Taromul nu are această dotare, iar zborurilevor fi făcute de către aeronave ale colegilor din alianţachineză. Sunt toate premizele ca până la sfârşitul anuluisă putem să redeschidem această rută aeriană”.

Domnul Ghelmegeanu a mărturisit că din partea ro-mână există o deschidere totală, iar partea chineză a pusproblema aprobărilor de aterizare. El este convins căeste foarte posibil ca această rută aeriană să fie reluatăpână la sfârşitul anului 2011.

Chu Qunli

Ruta aeriană Bucureşti -Bejing - Shanghaiar fi reluată în 2011

Gabriel Ghelmegeanu vizitează expoziţia despre istoria RCI

Page 7: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei 5

Cumpărăturile pe Internet nu mai sunt în prezentîn China o noutate. Se poate cumpăra acumpe web-site produse din cele mai diversificate,

începând de la nasturi şi ace de cusut până la autovehi-cule şi locuinţe. Mai ales că, în ajunul diferitelor sărbători,furnizorii de mărfuri pe Internet vin cu diferite oferte depromovare a produselor. Din ce în ce mai mulţi consu-matori preferă să facă cumpărături pe Internet.

Domnişoara Zhang, de origine din nord-estul Chinei,locuieşte în prezent în Beijing. În ajunul Anului Nou chi-nezesc ea a cumpărat prin web-site, diferite gustări, fructeuscate, cuplete şi poezioare dedicate Sărbătorii Primăve-rii, alimente specifice locale, toate cele necesare pentruAnul Nou. Ea a spus că deşi toate acestea se găsesc şi înmagazine, este mult mai comod şi mai ieftin să foloseştiInternetul pentru cumpărături.

“Eu sunt din provincie. Pot cumpăra tot ce dorescpe Internet şi le pot primi în provincie. Nu este nevoiesă mă înghesui în magazine şi nici să am bagaje maricând merg la părinţii mei.”

Odată cu popularizarea computerelor, acest mod decumpărare este tot mai iubit de tinerii chinezi. Potrivitunui sondaj social realizat în oraşul Wuhan, peste 80%din tinerii care s-au născut după anii 80 ai secoluluitrecut în acest oraş au experimentat deja cumpărăturilepe Internet. De obicei, preţurile mărfurilor sunt mai ief-tine cu 10%-30% faţă de cele din magazine. Şi esteşi foarte simplu, folosind doar mouseul. Dar beneficia-rul cel mai satisfăcut este furnizorul de mărfuri pe In-ternet. Tânărul Liu, care are un magazin-online şi unmagazin pe strada Xiushui din Beijing a spus.

“Beneficiul magazinului meu online este mai vânza-rea prin intermediul Internetului este de-a dreptul im-presionantă. La ora zero a zilei de 21 ianuarie anulcurent, web-site-ul Taobao, cel mai mare web site pen-tru magazine online din China a demarat acţiunea“Cumpărarea fanatică pe plan naţional”. În primulminut, numărul tranzacţiilor de cumpărare a ajuns la 100de mii. După ora zece în aceeaşi zi, volumul tranzacţii-lor pe oră a depăşit 100 de milioane de yuani. DomnulYan Limin, un factor de răspundere al acestui web-site amărturisit.

“Dimineaţa după ora 10, a fost blocată pagina noas-tră electronică datorită numărului prea mare de accesări.După o întreţinere intensă, web-siteul nostru şi-a reluatfără nicio problemă activitatea. De la ora 10 dimineaţăpână la ora 12 la prânz, volumul vânzării a înregistat 15milioane de yuani, în doar două ore.”

Potrivit unor date statistice furnizate de Centrul decercetare comercială electronică din China, volumultranzacţiilor din China înregistrate pe Internet în 2010 aajuns la 513,1 miliarde de yuani, o dublare faţă de anul2009, reprezentând 3% din volumul total anual al des-facerilor cu amănuntul la mărfurile sociale pe întreagaChină. Potrivit rezultatelor unei alte anchete, 56,2% dinpersoanele chestionate au făcut anul acesta cumpărăturipentru Anul Nou.

Specialiştii în domeniu consideră că în următorii doiani, piaţa online pentru desfaceri cu amănuntul dinChina va intra într-o nouă etapă, iar volumul comercialva depăşi 1.000 de miliarde de yuani şi 5% în ce priveştevolumul total anual al desfacerilor cu amănuntul ale măr-furilor sociale. În anul 2010 numărul cumpărătorilor peInternet din interiorul Chinei a ajuns la 158 de milioanede persoane şi va avea o creştere rapidă şi sigură şi în vii-tor. Au apărut însă în acest domeniu şi fenomene de es-crocare şi înşelare care însă nu pot împiedica dezvoltareapieţei online.

Chen Luping

CUMPĂRĂTURILEPE INTERNET,

O MODĂ ÎN RÂNDULTINERILOR CHINEZI

Page 8: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei6

La o expoziţie de decupaj din hârtie cu lucrări rea-lizate de artişti de pe cele două maluri ale Strâm-torii Taiwan, organizată recent în oraşul Fuzhou,

provincia Fujian, o lucrare intitulată „Soseşte din nouPrimăvara” a stârnit un mare interes din partea vizitato-rilor prin faptul că fundalul acestei lucrări este o picturăîn stil tradiţional chinezesc şi partea de decupaj propriu-zisă este foarte colorată. Autorul acestei lucrări estedomnul Chen Hui din Taibei. El a spus:

„Lucrarea mea este creată într-un stil nou, faţă de sti-lul tradiţional, care se bazează pe ideea de simetrie şi par-ţial simetric. Am apelat la metode simple, la combinaţiaîntre pictura în tuş negru şi arta de decupaj din hârtiepentru a exprima sosirea primăverii, anotimp în caretotul este cuprins într-o vitalitate primăvăratică.”

Domnul Chen Hui ne-a informat că lucrările sale dedecupaj din hârtie sunt foarte colorate pentru că hârtiiledin care se realizează sunt alese din hârtii ale ambalaje-lor aruncate.

Lucrarea „Soseşte din nou Primăvara” este realizatăcu hârtie de culoare galbenă. Casele, vacile şi oile decu-pate din hârtie galbenă sunt lipite pe un fundal cu pic-tură tradiţională chinezească ce crează o atmosferăprimăvăratică. Prin această îmbinare între pictura tradi-ţională chinezească cu decupaj din hârtie vreau să des-criu o scenă din mediul rural – vacile şi oile se plimbălejer şi degajat, ţăranii pregătesc cina, fumul iese din co-şurile gospodăriilor. Totul este cuprins de-o linişte ne-mărginită.

O altă lucrare expusă de Chen Hui se intitulează„Cartea şi legumele” care înfăţişează o carte desfăcutăpe jumătate, o varză chinezească şi ardei iute. Chen Huia precizat că lucrarea este inspirată din literatura clasicăchinezească. Şi cartea şi legumele reprezintă hrana spiri-tuală şi materială a omului din care se absorb substanţelenutritive necesare vieţii.

Soţia lui, Chen Bifang, este profesoară de artă plas-tică la o şcoală primară din Taibei. Ca şi soţul ei, şi aces-teia îi place foarte mult arta de decupaj din hârtie.

Sprijină ideea soţului de a valorifica hârtiile de ambalaj şiîl ajută în culegerea ziarelor, revistelor şi broşurilor cureclame vechi. Ei consideră că în acest fel vor contribuila protejarea mediului şi aduc un nou stil artei de decu-paj din hârtie. Cele două lucrări ale lui Chen Hui - „So-seşte din nou Primăvara” şi „Cartea şi Legumele” - suntexpuse la această expoziţie şi sunt realizate din hârtie dereclame. Ea a spus:

„Valorificăm hârtiile recuperate şi de reclamă. Acestehârtii sunt foarte frumoase. Este foarte interesant să rea-lizăm decupaje din hârtie din acestea. Potrivit tradiţiei, ladecupaj se foloseşte numai hârtie de o singură culoare.Dar hârtia de reclamă este de culori diferite şi este foartefrumoasă. Coloritul bogat al acestor hârtii oferă o ex-presie vie lucrărilor de decupaj din hârtie.”

Doamna Chen Bifang a fost evidenţiată în 2009drept cetăţeană remarcabilă din Taibei datorită activită-ţilor de promovare a artei de decupaj din hârtie. Ea aspus corespodentului nostru că decupajul din hârtie adevenit o parte din viaţa soţilor şi că acompanierea cu oasemenea activitate este un lucru extrem de minunat. To-todată, doamna Chen Bifang s-a străduit să promovezeaceastă artă tradiţională în rândul elevilor. Ea a arătat:

ARTIŞTII DIN TAIWANDEVOTAŢI ARTEI DE DECUPAJ

DIN HÂRTIEDecupajul din hârtie este o artă foarte răspândită în rândul populaţiei, având o istorie în-delungată. În regiunea Xinjiang au fost exhumate lucrări de decupaj din hârtie ce dateazăde peste 1.500 de ani.

Soţii Chen Hui

Page 9: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei 7

„Anual, profitând de cursuri de decupaj din hârtie,încercăm să promovăm această artă tradiţională. Invi-tăm şi pe elevii din clasele superioare la aceste promo-vări. Vrem ca această artă să prindă rădăcini în rândulelevilor. Soţul meu invită mulţi învăţători pentru ca larândul lor să înveţe tot mai mulţi elevi.”

În ochii lui Chen Hui, foarfeca pentru decupaj esteca un pix, iar lucrările de decupaj reprezintă înţelegerileartistului despre viaţă şi inteligenţa acestuia în artă. De-cupajul din hârtie nu este doar o figură decupată, ci maiimportant, reprezintă chintesenţa experienţelor în viaţăa artistului. Domnul Chen Hui a menţionat că în ultimiiani, atât pe străzile mari cât şi pe uliţele înguste, indife-rent dacă sunt magazine sau case de locuinţă, clădiri mari

sau ceainării mici, peste tot se pot vedea urmele de de-cupaj din hârtie. Arta de decupaj din hârtie poate fi ob-servată şi în tapiţerie, în decoraţii interioare şi nu numai.Soţii Chen Hui depun eforturi mari pentru promovareaartei de decupaj din hârtie. Chen Hui a spus:

„Pictez în fiecare zi, decupez în fiecare zi şi învâţ teh-nica decupajului din hârtie în fiecare zi. Predau cursuride decupaj din hârtie la biblioteca din Taiwan. Avem da-toria de a dezvolta moştenirile lăsate de strămoşii noştri.Am instituit cursuri de decupaj din hârtie la grădiniţe,şcoli, licee şi universităţi, pentru ca aceasta să prindă în-tradevăr rădăcini în viaţa oamenilor şi să devină o me-todă de exprimare a sentimentelor. ”

Lin Ting

Soseşte din nou primăvara

Cartea şi legumele

Page 10: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei8

SĂ VORBIM CU INTESTINELEŞI STOMACUL

Dragi prieteni, aţi vorbit vreodată cu intestine saustomacul dumneavoastră? Aţi înţeles ceea ceau spus ei? Dacă s-au plâns pentru faptul că aţi

mâncat prea mult, cu mai multe alimente grase? Sau v-au făcut durerea sau chiar diaree? În situaţia în care s-auîntâmplat aceste nenorociri, n-ar strica să ne gândimdacă ne-am ignorat prea mult de intestine sau stomacul,ceea ce s-a dus direct la oboseala lor? Astăzi, Li Xin văinvită să vorbim despre prevenirea şi tratarea afecţiuni-lor din sistemul digestiv.

Stomacul şi intestinele noastre aparţin sistemului di-gestiv al corpului omenesc care se ocupă de digestia şiasimilare. Dacă sistemul respectiv nu funcţionează nor-mal, nu avem alte căi să obţinem nutriţiile şi energia ne-cesară pentru întreţinerea vieţii.

Simptomele bolilor gastrointestinale se manifestă de-obicei ca durerea, arsuri sau balonare la stomac, diaree,durerea la burtă, sau chiar scaun cu sânge. Daca se maiagravează, acestea poate pricinui hemoragie şi perforaţiatubului digestiv, sau cancer. De aceea, nu ne putem slăbivigilenţa pentru acestea. Trebuie să mergem la doctorcât mai repede în situaţia în care nu ne simţim bine înacest punct de vedere.

Fiecare dintre noi ar fi afectat de afecţiunile gas-trointestinale, în special când noi am ajuns la vârsta mij-locie. Dar ce componente afectează sănătatea intestinelorşi stomacului? Iată ce ne-a spus doctorul Sun Tao, spe-cialist din domeniul gastroenterologiei:

„Alimentele sunt factorii principali ce afectează di-gestia. De exemplu, mâncarea care nu a fost curăţatăbine poate pricinui diaree. Şi vremea rece ar afecta tubulgastroenterologic. Precum şi oboseala, în situaţia în carenu te-ai odihnit bine, a doua zi ai putea avea durere laburtă sau diaree.”

De pe lângă aceşti factori, dacă ai mâncat ceva prearece, fierbinte, prea greu, sau ai băut băuturi alcoolice,ceai şi cafea prea tare, faptul ar aduce la transformareapatologică a mucoasei gastrice. De asemenea, rămăşiţelede insecticid de pe coaja fructelor sau rămăşiţele de hor-mon din carne sau peşte ar pricinui dezechilibrul flore-lor bacteriene, adică indigestie.

Oamenii de azi consideră medicamentele ca asigură-rile sănătăţii. Într-adevăr este faptul că medicamentelear distruge direct ţesuturi de protecţie ale stomacului.De aceea, la afecţiunile gastrointestinale, bunele obiceiuride viaţă sunt mai importante decât medicamente. Pro-punem să luaţi medicamente în caz de nevoie.

În situaţia în care ne simţim ceva neobişnuit, trebuiesă ne ducem la doctor la timp. Oricum dacă nu acordămo atenţie fenomenelor anormale, e posibil ca cancerul săne aşteaptă. Care este situaţia neobişnuită a corpului nos-tru? Doctorul Sun ne-a spus:

„Dacă greutatea se reduce inexplicabil, sau se ob-servă scaun cu sânge, e neapărat să te duci la doctor câtmai repede, pentru că corpul nostru ne-a dat o alarmă.”

Pentru prevenirea afecţiunilor gastrointestinale,menţinerea echilibrul florei bacteriene şi reţinerea dez-voltării bacteriilor patogene constituie o bază impor-tantă. De asemenea, este necesară adăugarea supliniriide vitamine şi aminoacizii pentru intestine, cu scopul dea ridica capacitatea corpului în absorbire de calciu. Apoitrebuie să acţioneze pentru menţinerea echiliburului demetabolism în stomac şi în intestine.

Doctorul Sun ne-a prezentat următoarele compo-nente în ce priveşte prevenirea bolilor gastrointestinale:

„Prevenirea este foarte importantă. În zilele obiş-nuite trebuie să respectăm cel puţin următoarele treiprincipii: În primul rând să bei mai multă apă. Apoi să

„Alimentele sunt factoriiprincipali ce afecteazădigestia. De exemplu,mâncarea care nu a fostcurăţată bine poate pricinuidiaree. Şi vremea rece arafecta tubul gastroenterologic.Precum şi oboseala, în situaţiaîn care nu te-ai odihnit bine,a doua zi ai putea avea durerela burtă sau diaree.”

Page 11: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei 9

mănânci mai des legume cu fibre brute. Al treilea, în-cearcă să facă exerciţii aerobice comform situaţiei pro-prii. De pe lângă acestea, trebuie să evităm băutulexcesiv de băutură alcoolică şi mâncarea prea mult dealimente cu grăsime bogate. Nici nu putem mânca ali-mente deteriorare.”

Ca ceea ce a spus doctorul Sun, nu se găseşte altcevadecât obiceiuri alimentare bune în prevenirea gastritei şidurerii la stomac. Ceea ce înseamnă că alimentele tre-buie să fie calde, moale, proaspete, cu gust uşor, cucarne puţină şi cu bogatele nutriţii. Mai mult, trebuie săluăm masă la timp, puţină, dar se poate de mai multeori într-o zi, ce are drept scop asigurarea permanent aamestecării alimentelor cu acid gastric, ca să evite ero-ziunea mucoasei gastrice şi a suprafaţei ulcerului gastricde către hiperaciditate. Tocmai din această cauză, tre-buie să evităm luarea mesei cu alimente prea rece, fier-binte, prea tare, prea lipicios sau prea iute. Nu putem

mânca excesiv. În acelaşi timp, propunem să renunţaţi lafumat şi la alcoolizare.

În afară de exerciţii de fitness care sunt potrivite si-tuaţiei dumneavoastră proprii, masaje zilnice pe burtareprezintă o metodă cea mai simplă şi eficace pentruprevenirea şi tratarea afecţiunilor gastrointestinale.

Mai mult, conform cercetărilor privind sănătateamintală, dispoziţia unui om e strâns legată de afectareaşi evoluţia gastritei şi duodenalului. De aceea, persoaneleafectate de boli gastrointestinale trebuie să-şi menţină obună dispoziţie, şi să evite oboseala excesivă.

În final, doctorul Sun ne-a amintit că laptele are ca-pacitatea de reducere a colesterolui, de prevenire a arte-riosclerozei şi a hiperlipidemiei. Şi este util pentrupacienţi afectaţi de coronarită. De asemenea, laptelepoate neutraliza acid gastric. Luarea de lapte are un efectcurativ pentru ulcerului duodenal şi gastric.

Li Xin

„Prevenirea este foarteimportantă. În zileleobişnuite trebuiesă respectăm cel puţinurmătoarele trei principii:În primul rând să bei maimultă apă. Apoi să mănâncimai des legume cu fibrebrute. Al treilea, încearcă săfacă exerciţii aerobicecomform situaţiei proprii.De pe lângă acestea, trebuie săevităm băutul excesiv debăutură alcoolică şi mâncareaprea mult de alimentecu grăsime bogate. Nicinu putem mânca alimentedeteriorare. ”

Page 12: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei10

Alimentele murateDacă consumăm frecvent murături, suferim uşor infla-maţii ale stomacului şi intestinului, precum şi ulcer. Şicel mai important este că asemenea alimente vor pro-voca îmbătrânirea precoce.

Alimentele la conservăÎn alimentele la conservă, nutriţia este deja afectată. Maiales că ele nu mai conţin vitaminele. În conservele defructe există o mare cantitate de zahăr care este consu-mat sub forma unui fluid. Ca urmare rata de absorbirea zahărului se ridică vizibil şi pancreasul va funcţionamai dificil. De asemenea consumul a prea mult zahăr vaduce la creşterea greutăţii corpului.

Produse prelucrate din carneProdusele prelucrate din carne conţin o anumită cantitatede nitriţi care sunt cancerigeni. Conservantul, agentul de re-tenţie a culorii şi alţi agenţi chimici din ele vor spori trava-liul ficatului uman. Şunca şi produsele similare conţin omare cantitate de sodiu. Consumul multor alimente de acesttip va duce la absorbirea exagerată a sării, ceea ce ar puteaprovoca fluctuaţia presiunii arteriale şi afectarea rinichilor.

Peroxizii lipidiciPeroxizii lipidici deteriorează grav aciditatea organismului şivitaminele din corpul uman şi accelerează îmbătrânireaomului. Unde se găseşte această substanţă? Fiţi atent, ule-iul comestibil rămas mult timp după prăjirea peştilor, cre-vetelor, cărnii ş.a., peştii uscaţi şi pastrama de carne făcutăprin uscarea la soare o perioadă lungă te timp piscuiţii, dul-ciurile şi grăsimile conservate mult timp sunt locurile favo-rabile formării peroxizilor lipidici. De aceea să nu ezitaţi sărenunţaţi la alimentele menţionate ca având o „istorie”.

Alimente prăjite în uleiDacă consumăm multe alimente prăjite, creşterea îngreutate va fi inevitabilă. Alimentele de acest tip prezintăriscul cel mai ridicat pentru determinarea hiperlipidemieişi a bolilor coronariene. Şi în procesul prăjirii se producmulte substanţe cancerigene.

Depunerile de calcar de pe vasele de gătit sau pa-hare de ceaiDacă bem mereu apă din vasele cu depuneri de calcar,vom ajunge la probleme serioase, la leziuni ale sistemu-lui digestiv, ale sistemului nervos, ale celui urinar, hema-topoetic, circulator ş.a. Apoi, aceste depuneri, ajunse înorganism duc la accelerarea îmbătrânirii, deoarece în de-punerile de calcar există diverse elemente dăunătoare,metale precum cadmidiul, mercurul, arsenul şi aluminiul.

Fumul de ulei produs la temperaturi înalteCând gătim, fumul de ulei este supărător. La temperaturiridicate, uleiul comestibil emite fum cu butadienă. Inspi-rarea timp îndelungat a acestei substanţe duce la schim-barea funcţiilor imunitare şi îmbolnăvirea de cancerpulmonar. De aceea, când fierbim uleiul, este mai bineca temperatura lui să nu depăşească punctul de fierberepentru protejarea sănătăţii şi prevenirea formării ridurilor.

Sperăm să îndepărtăm împreună substanţele care ne afec-tează sănătatea şi să arătăm mai tinere şi mai frumoase.

Yang Ying

ŞAPTE ALIMENTE CE TREBUIEOCOLITE, CA SĂ SE PĂSTREZE

FRUMUSEŢEA FEMEILORToate femeile doresc să fie cât mai frumoase. De aceea, multe femei au încercat diversemetode. Ele au ignorat însă că în alimentele pe care le mâncăm zi de zi şi în procesul gă-tirii există unii asasini ai frumuseţii. Ia să vedem unde se ascund aceştia?

Page 13: radio china international:Layout 1.qxd

WENCHUAN A RENĂSCUT LA 3ANI DE LA MARELE CUTREMUR

Puntea Prieteniei 11

La 3 ani dupa cutremur, cu sprijinul puternic al în-tregului popor chinez, al comunităţii interna ţionale,Wenchuan s-a reridicat pe ruinele cu tremurului. În

raza zonelor calamitate a apărut astăzi un tablou cu totulnou, în care fiecare familie are locuinţă, fiecare cetăţean areo viaţă asigurată, economia locală s-a dezvoltat şi mediulecologic s-a îmbunătăţit.

Judeţele, comunele şi satele grav afectate de cutremurau căpătat astăzi o înfăţişare nouă, cu casele confortabile,având un dizain frumos şi păstrând trăsăturile specifice lo-cale. Au fost finalizate 95% dintre proiectele încadrate înprogramul de stat al reconstrucţiei, au fost realizate inves-tiţii în valoare de 796,5 miliarde yuani. Restul proiectelorvor fi terminate până la sfârşitul lunii septembrie 2011.

Preşedintele R.P.Chineze, Hu Jintao a fost de 5 ori învizită la zonele calamitate, iar premierul Wen Jiabao aefectuat 10 vizite la Wenchuan, acordând indicaţii con-crete activităţilor de reconstrucţie.

Casele ridicate pe ruinele cutremurului

La 12 mai 2008, un puternic cutremur depământ de 8,0 grade pe scara Riciter s-aprodus prin surprindere la Wenchuan, pro-vincia Sichuan, smulgând peste 69.000 devieţi omeneşti, în timp ce alte peste 370.000de personae au fost rănite. Zona calamitatăse întinde pe o suprafaţă de mai mult de500.000 de kilometri pătraţi, aparţinândprovinciilor Sichuan, Gansu şi Shanxi. Ca-sele a câteva milioane de familii au fost dis-truse. Pierderile economice directe audepăşit 800 miliarde yuani.

Lucrările de reconstrucţie au fost lansate şi reali-zate conform unui program ştiinţific elaborat.Prioritatea este acordată obiectivelor legate de

viaţa populaţiei, precum locuinţe, şcoli, spitale şi lucrăriinfrastructurale, iar siguranţa construcţiilor este plasatăpe primul loc, protecţia mediului ecologic, la centrulatenţiei.

Până în luna mai 2011, în zonele calamitate au fostconstruite 1.908.500 de locuinţe ţărăneşti, 288.300 de lo-cuinţe în oraşe, 3839 de şcoli, 2169 de instituţii medico-sanitare şi peste 5000 de obiective de infrastructură.Lungimea drumurilor reparate sau nou construite echi-valează cu o circumferinţă şi jumătate a Terrei.

Un plan bine gândit

Organizare la nivel naţional

Guvernul chinez a organizat 19 provincii şi mu-nicipii din partea estică şi centrală a ţării săacorde ajutor activităţilor de reconstrucţie a zo-

nelor grav lovite de cutremur, pe baza principiului una launa. Timp de trei ani, aceste provincii şi municipii aualocat fonduri de 82,5 miliarde yuani, au trimis materialeşi instalaţii precum şi specialişti şi constructori, care aulucrat, zi şi noapte, cot la cot, cu cei locali, pentru reali-zarea proiectelor. Zonele calamitate au mai primit do-naţiile acordate de diferite regiuni ale ţării, în valoare de79,7 miliarde yuani, la care se adaugă sprijinul şi ajutorulpreţios acordat de guvernele, organizaţiile şi personali-tăţile prietene din diferite state ale lumii.

În zonele calamitate au supravieţuit până acum peste7.000 de oameni care au rămas cu grave dizabilităţi înurma cutremurului. S-au născut totodată 2.864 de copiisănătoşi. Oamenii de aici sunt recunoscători tuturor carele-au acordat ajutor şi sprijin în momentele grele.

Luo Dongquan

Noul oraş Wenchuan

Page 14: radio china international:Layout 1.qxd

Puntea Prieteniei12

Dacă tu eşti acela, partea a II-a, continuă poves-tea primului episod. După ce s-a întors din ex-cursia de la Hokkaido, Xiaoxiao a renunţat

complet la domnul Fang, dar încă nu s-a îndrăgostit deQin Fen. Cei doi au ales să stea împreună pentru o că-sătorie de probă.

Qin Fen şi Xiaoxiao au mers într-o zonă pitoreascăunde Qin a închiriat o casă. În ciuda peisajului frumosdin jur şi condiţiilor confortabile, cei doi se ceartă foartedes. Într-o noapte, îmbătată fiind, Xiaoxiao a recunoscutcă sentimentul ei pentru Qin Fen nu este un sentimentde dragoste. Qin Fen s-a întors la Beijing şi a devenitprezentator de televiziune.

Prietenului lui Qin Fen, producător de emisiuni TV,Li Xiangshan, i s-a confirmat că este bolnav de cancer.Qin Fen şi alţi prieteni au organizat o întrunire pentru a-i spune la revedere lui Li. Cu această ocazie, Xiaoxiao şiQin Fen s-au reîntâlnit. La despărţirea de prietenul lor,Li, cei doi şi-au dat seama cât de important este cel dragşi au hotărât să fie împreună din nou.

Wang Hong

DACĂ TU EŞTI ACELA,PARTEA A II-A

(IF YOU ARE THE ONE 2)

Regia: Feng Xiaogang Scenariul: Feng Xiaogang, Wang Shuo Distribuţia: Ge You în rolul lui Qin Fen Shu Qi în rolul lui Xiaoxiao Yao Chen în rolul lui Mango Sun Honglei în rolul lui Li Xiangshan

Page 15: radio china international:Layout 1.qxd

月下独酌

(唐 李白)

花间一壶酒,

独酌无相亲

举杯邀明月,

对影成三人

月既不解饮,

影徒随我身

暂伴月将影,

行乐须及春

我歌月徘徊,

我舞影零乱

醒时同交欢,

醉后各分散

永结无情游,

相期邈云汉

Reverie sub clar de lunăLi Bai

Printre flori, c-o cupă de vin plină,Beau în singurătate, fără companie.Ridic cupa, invit luna cea senină,Cu umbra trei inşi o să fie.Întrucât luna a bea nu ştie,Umbra mă urmează-n van pe mine.Deocamdată-mi ţin ele tovărăşie,Ne distrăm cât timp primăvara ţine.Eu cânt, hoinăreşte luna argintie;Eu dansez,umbra-n tremur se bate.Treji, ne-mbătăm de-a nopţii feerie;Beţi, ne-mprăştiem care-ncotro poate.Mă prind lor tovarăş pe vecie,Ne-om întâlni-n stele-ndepărtate.

Traducere: Xu Wende

°

°

°

°

°

°

°

Page 16: radio china international:Layout 1.qxd

Recommended