Home >Documents >PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ · PDF file 2012. 11. 2. · Programul...

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ · PDF file 2012. 11. 2. · Programul...

Date post:03-Mar-2021
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012 1

  GUVERNUL ROMÂNIEI

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

  2007 – 2013

  versiunea consolidată martie 2012

  Număr CCI: 2007RO06RPO001

 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012 2

  Acronime

  AF Asociaţie Familială

  AM Autoritate de Management

  AMIGO Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării

  ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

  ANCA Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă

  ANCFS Autoritatea Naţională pentru Coordonarea Fondurilor Structurale

  ANIF Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare

  ANPA Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

  ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  ANZM Agenţia Naţională a Zonei Montane

  APDRP Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

  APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură

  ARS Autoritatea Română pentru Silvicultură

  ASA Ancheta Structurală în Agricultură

  ASAS Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

  ASN Anuarul Statistic Naţional

  BDCE Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

  BEI Banca Europeană de Investiţii

  BIM Biroul Internaţional al Muncii

  BIRD Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

  CE Comunitatea Europeană

  CEE Comunitatea Economică Europeană

  CEFIDEC Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi

  CJ Centre judetene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură

  CLC Corine Land Cover

  CMEF Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare

  CNC Comitet Naţional de Coordonare

  CRESC Comitete Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare

  CRPDRP Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

  DADR Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

  DCA Directiva Cadru pentru Apă

  DGDR Direcţia Generală Dezvoltare Rurală

  DGRSCDF Direcţia Generală de Regim Silvic şi Cinegetic şi Dezvoltare Forestieră

  DR7U Dezvoltarea Resurselor Umane

  FC Fond de Coeziune

  FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

  FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională

  FEP Fondul European de Pescuit

  FEGA Fondul European de Garantare Agricolă

  FIDA Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă

 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012 3

  FRDMR Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană şi Rurală

  FSE Fondul Social European

  GAEC Bune Condiţii Agricole şi de Mediu

  GAL Grup de Acţiune Locală

  GES Gaze cu Efect de Seră

  GIL Grupuri de Iniţiativă Locală

  HACCP Analiza Pericolelor şi punctelor Critice de Control

  HNV Valoare Naturală Ridicată

  IACS Sistem Integrat de Administrare şi Control

  ICAS Institutul de Cercetări Agricole şi Silvice

  ICDA Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară

  ICPA Institutul de Cercetare pentru Pedologie şi Agrochimie

  IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii

  INS Institutul Naţional de Statistică

  IPSTA Indicatorul privind Păsările Specifice Terenurilor Agricole

  ISO Organizaţia Internaţională pentru Standardizare

  ITRSV Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare

  LDSC Linii Directoare Strategice Comune

  LFA Zone defavorizate

  MAFA Acord Multianual de Finanţare

  MAB Omul şi biosfera

  MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  MEF Ministerul Economiei şi Finantelor

  MIRA Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  MMDD Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile

  MMFES Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  MMP Ministerul Mediului şi Pădurilor

  NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale de Statistică

  OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

  OJPDRP Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

  ONG Organizaţie Non Guvernamentală

  ONRC Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

  OPCP Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

  OS Obiective Strategice

  OSC Obiective Strategice Comune

  PAC Politica Agricolă Comună

  PDNC Plăţi Directe Naţionale Compensatorii

  PERE Planul European de Redresare Economică

  PFA Persoană Fizică Autorizată

  PND Planul Naţional de Dezvoltare

  PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012 4

  PNR Programul Naţional de Reforme

  PIB Produsul Intern Brut

  PNS Plan Naţional Strategic

  PO Program Operational

  POR Program Operaţional Regional

  POS Program Operaţional Sectorial

  POSDRU Program Operaţional Sectorial de Dezvoltare Resurse Umane

  PPS Puncte Procentuale Standard

  PUG Planul de Urbanism General

  PUZ Planul de Urbanism Zonal

  RGA Recensământul General Agricol

  RNDR Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală

  RNP Regia Naţională a Pădurilor

  RNAPR Reţeaua Naţională a Ariilor Protejate din România

  SAC Arii Speciale de Conservare

  SAPARD Programul SAPARD

  SAPS Schema de Plăţi pentru Suprafeţe Individuale

  SAU Suprafaţa Agricolă Utilizată

  SCF Sistem de Certificare Forestieră

  SCI Situri de Importanţă Comunitară

  SEA Evaluarea Strategică de Mediu

  SMR Cerinţe de management obligatorii

  SOR Societatea Ornitologică Română

  SPA Arii de Protecţie Specială Avifaunistică

  SPCDR Sistemul de Procesare a Cererilor de Dezvoltare Rurală

  SSPA Sistemul SAPARD de Procesare a Aplicaţiilor

  TEP Tone Echivalent Petrol

  TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicării

  UAM Unitate Anuală de Muncă

  UAT Unităţi Administrativ Teritoriale

  UDE Unităţi de Dimensiune Economică

  UE Uniunea Europeană

  UE-15 15 state membre ale UE anterior aderării din 1995

  UE-25 25 state membre ale UE după aderarea din 2004

  UE-27 27 state membre ale UE după aderarea din 2007

  UM Unităţi Muncă

  UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

  USAMV Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

  USR Unitate de Sprijin a Reţelei

  USDA-FAS Departamentul Statelor Unite pentru Agricultură – Serviciul Străin pentru Agricultură

  VAB Valoarea Adăugată Brută

 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012 5

  CUPRINS

  Capitolul 1 Titlul programului de dezvoltare rurală ......................................................... 10 Capitolul 2 Statul membru şi regiunea administrativă ..................................................... 10 2.1. Aria geografică de aplicabilitate .................................................................................... 10 2.2. Regiunile clasificate ca obiectiv “Convergenţă”........................................................... 10

  Capitolul 3 Analiza situaţiei actuale, caracterizată prin puncte tari şi puncte slabe,

  strategia aleasă pe baza acesteia şi evaluarea ex-ante ........................................................ 10 3.1. Analiza situaţiei din perspectiva punctelor forte şi a punctelor slabe ....................... 10

  3.1.1. Contextul socio-economic general din zona rurală ............................................ 10

  3.1.1.1. Situaţia economică generală ............................................................................... 10 3.1.1.2. Situaţia demografică a zonei rurale – privire de ansamblu ............................... 12 3.1.1.3. Piaţa muncii ........................................................................................................ 14 3.1.1.4. Veniturile şi nivelul de sărăcie ............................................................................ 16 3.1.1.5. Situaţia actuală a creditului rural....................................................................... 18

  3.1.1.6. Utilizarea terenurilor .......................................................................................... 19 3.1.2. Performanţa sectoarelor agricol, forestier şi alimentar ................................... 21 3.1.2.1. Competitivitatea agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare .................... 21

  3.1.2.2. Dezavantajele structurale ale agriculturii .......................................................... 25 3.1.2.3. Nevoile de restructurare din domeniul industriei şi comercializării produselor

  alimentare ........................................................................................................................ 30

  3.1.2.4. Silvicultura .......................................................................................................... 32

  3.1.3. Condiţii de mediu ................................................

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended