Home > Documents > Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP ... · prezentare generală (accesabilă de...

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP ... · prezentare generală (accesabilă de...

Date post: 24-May-2020
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 157 /157
http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 1 GHIDUL CANDIDATULUI 2012 PARTEA IIB Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP)- Ghidul candidatului 2012 Partea II b Explicarea acţiunilor
Transcript
 • http://ec.europa.eu/llp 1

  http://ec.europa.eu/llp 1

  GHIDUL CANDIDATULUI 2012 PARTEA IIB

  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP)- Ghidul candidatului 2012

  Partea II b

  Explicarea acţiunilor

 • Prezentare generală (Accesabilă de pe ecran)

  1. VIZITE PREGĂTITOARE COMENIUS 2. STAGII DE ASISTENțI COMENIUS (ASISTENțI) 3. STAGII DE ASISTENțI COMENIUS (șCOLI GAZDĂ) 4. MOBILITATEA INDIVIDUALĂ A ELEVILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMENIUS 5. FORMARE CONTINUĂ (IST) ÎN CADRUL COMENIUS A PROFESORILOR șI A ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIDACTIC 6. PARTENERIATE șCOLARE MULTILATERALE COMENIUS 7. PARTENERIATE șCOLARE BILATERALE COMENIUS 8. PARTENERIATE COMENIUS REGIO 9. PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS 10. REțELE MULTILATERALE COMENIUS 11. MĂSURI ÎNSOțITOARE COMENIUS 12. ETWINNING 13. CARTA UNIVERSITARĂ ERASMUS 14. CERTIFICATUL ERASMUS DE PLASAMENT ÎN CONSORțII 15. VIZITE PREGĂTITOARE ERASMUS 16. ORGANIZAREA DE MOBILITĂțI ERASMUS 17. MOBILITATEA STUDENțILOR ERASMUS PENTRU STUDII 18. MOBILITATEA STUDENțILOR ERASMUS PENTRU PLASAMENTE 19. MOBILITATEA PERSONALULUI ERASMUS – MISIUNI DE PREDARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUțII DE

  ÎNVĂțĂMÂNT SUPERIOR șI ALE PERSONALULUI INVITAT DIN ÎNTREPRINDERI 20. MOBILITATEA PERSONALULUI ERASMUS – FORMAREA PERSONALULUI DIN INSTITUțII DE ÎNVĂțĂMÂNT SUPERIOR ÎN

  ÎNTREPRINDERI șI ÎN INSTITUțII DE ÎNVĂțĂMÂNT SUPERIOR 21. CURSURI INTENSIVE DE LIMBI STRĂINE ERASMUS 22. PROGRAME INTENSIVE ERASMUS 23. REțELE UNIVERSITARE ERASMUS 24. PROIECTE MULTILATERALE ERASMUS 25. MĂSURI ÎNSOțITOARE ERASMUS 26. CERTIFICAT INSTITUțIONAL PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI 27. VIZITE PREGĂTITOARE LEONARDO DA VINCI 28. FORMARE PROFESIONALĂ INIțIALĂ ÎN CADRUL LEONARDO DA VINCI (FPI) 29. PERSOANE PE PIAțA MUNCII ÎN CADRUL LEONARDO DA VINCI (PPM) 30. PROFESIONIșTI ÎN EDUCAțIE șI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL LEONARDO DA VINCI (VETPRO) 31. PARTENERIATE LEONARDO DA VINCI 32. TRANSFER DE INOVAțIE ÎN CADRUL LEONARDO DA VINCI 33. DEZVOLTAREA INOVAțIEI LEONARDO DA VINCI 34. REțELE LEONARDO DA VINCI 35. MĂSURI ÎNSOțITOARE LEONARDO DA VINCI 36. VIZITE PREGĂTITOARE GRUNDTVIG 37. VIZITE șI SCHIMBURI PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ÎN EDUCAțIA ADULțILOR GRUNDTVIG 38. ASISTENțI GRUNDTVIG (ASS) 39. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI IMPLICAT ÎN EDUCAțIA ADULțILOR GRUNDTVIG 40. ATELIERE GRUNDTVIG 41. PARTENERIATE DE ÎNVĂțARE GRUNDTVIG 42. PROIECTE PRINCIPALE DE VOLUNTARIATAT PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ GRUNDTVIG 43. PROIECTE MULTILATERALE GRUNDTVIG 44. REțELE MULTILATERALE GRUNDTVIG 45. MĂSURI ÎNSOțITOARE GRUNDTVIG 46. AC1 VIZITE DE STUDIU PENTRU SPECIALIșTI șI FACTORI DE DECIZIE ÎN EDUCAțIE șI FORMARE PROFESIONALĂ 47. AC1 ROMA MULTILATERAL PROJECTS 48. AC1 REțELE 49. AC1 ROMA NETWORKS 50. AC2 MULTILATERAL PROJECTS 51. AC2 REțELE MULTILATERALE 52. AC2 MĂSURI ÎNSOțITOARE 53. AC3 PROIECTE MULTILATERALE 54. AC3 REțELE MULTILATERALE 55. AC4 PROIECTE MULTILATERALE 56. CATEDRE JEAN MONNET

 • 57. CATEDRE JEAN MONNET AD PERSONAM 58. CENTRE DE EXCELENțĂ JEAN MONNET 59. MODULE DE PREDARE JEAN MONNET 60. ACTIVITĂțI DE INFORMARE șI CERCETARE JEAN MONNET 61. ACTIVITĂțILE DE INFORMARE șI CERCETARE JEAN MONNET UE PENTRU ÎNVĂțARE LA șCOALĂ 62. ASOCIAțII JEAN MONNET, DE PROFESORI șI CERCETĂTORI, SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII EUROPENE 63. GRUPURI MULTILATERALE DE CERCETARE JEAN MONNET

 • Fiche N°/File Nr 1: COM-Mob – p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  Programul

  Categoria acţiunii

  MOBILITATE

  Acţiune Vizite pregătitoare COMENIUS Obiectivele și descrierea acţiunii

  Obiectivul acestei acţiuni este de a ajuta orice instituţie eligibilă pentru Programul Comenius care dorește să stabilească un parteneriat școlar Comenius, un parteneriat Comenius Regio, o acţiune de mobilitate individuală a elevilor în cadrul Comenius, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare, să găsească instituţii partenere potrivite și să elaboreze un plan de lucru în vederea pregătirii formularului de candidatură al proiectului/parteneriatului. Orice instituţie care dorește să stabilească un nou parteneriat, o acţiune de mobilitate individuală a elevilor, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare poate candida pentru finanţare pentru a le permite membrilor personalului său să efectueze o vizită pregătitoare. Vizita poate consta în: - o vizită la un partener instituţional eligibil dintr-o altă ţară care participă la Programul de

  învăţare pe tot parcursul vieţii; - participarea la un „seminar de contact” pentru identificarea de parteneri, organizat de o

  agenţie naţională. Detalii privind seminariile pot fi obţinute la cerere de la agenţiile naţionale. Vizitele pregătitoare permit potenţialilor parteneri să se întâlnească pentru: - a defini scopurile, obiectivele și metodologia unui viitor parteneriat, al unei acţiuni de

  mobilitate individuală a elevilor, al unui proiect multilateral, al unei reţele multilaterale sau al unui proiect de măsuri însoţitoare;

  - a defini rolurile partenerilor, responsabilităţile și sarcinile în cadrul unui viitor parteneriat, al unei acţiuni de mobilitate individuală a elevilor, al unui proiect multilateral, al unei reţele multilaterale sau al unui proiect de măsuri însoţitoare;

  - a elabora un plan de lucru pentru un viitor parteneriat, o acţiune de mobilitate individuală a elevilor, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare, inclusiv pentru metode de monitorizare, evaluare și difuzare;

  - a finaliza formularul de candidatură pentru parteneriatul comun, acţiunea de mobilitate individuală a elevilor, proiectul multilateral, reţeaua multilaterală sau măsurile însoţitoare.

  Cine poate beneficia Persoane care lucrează într-o instituţie ce dorește să stabilească un parteneriat Comenius, o acţiune de mobilitate individuală a elevilor, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare. De obicei, finanţarea se acordă unei singure persoane pe vizită, dar în cazuri excepţionale se poate acorda un grant pentru ca doi membri ai personalului aceleiași instituţii să efectueze o vizită împreună. Se finanţează o singură vizită pentru fiecare parteneriat, acţiune de mobilitate individuală a elevilor, proiect multilateral, reţea multilaterală sau proiect de măsuri însoţitoare. Solicitările de finanţare pentru vizitele pregătitoare nu mai sunt eligibile după depunerea formularului de candidatură pentru proiect/parteneriat.

  Cine poate candida Instituţii care doresc să stabilească un parteneriat școlar Comenius (multilateral sau bilateral), un parteneriat Comenius Regio, o acţiune Comenius de mobilitate individuală a elevilor, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare.

  PRIORITĂŢI Nu există priorităţi europene pentru vizitele pregătitoare COMENIUS. Vă rugăm să verificaţi la Agenţia naţională dacă există priorităţi naţionale.

  CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la Agenţia naţională a candidatului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  Termenele limită se stabilesc de către fiecare Agenţie Naţională.

  Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 1 zi Durata maximă: 5 zile Notă privind durata: Toate activităţile pot începe cel mai devreme la 1 ianuarie 2012 și trebuie să se termine cel

  târziu la 30 aprilie 2013. DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 1a

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Nu este cazul.

 • Fiche N°/File Nr 1: COM-Mob – p. 2

  Notă privind finanţarea:

  Niciun comentariu

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă în program?” din Partea I a prezentului ghid

  Candidaturile trebuie depuse de organisme care au personalitate juridică și care sunt eligibile pentru a candida la un parteneriat Comenius, o acţiune Comenius de mobilitate individuală a elevilor, un proiect multilateral, o reţea multilaterală sau un proiect de măsuri însoţitoare. Fiind vorba de granturi acordate pentru vizite pregătitoare (inclusiv pentru seminarii de contact) care finanţează organizaţiile pentru dezvoltarea de viitoare proiecte/parteneriate, ţara de origine și ţara de destinaţie trebuie să fie ţări participante la LLP și nu neapărat ţări membre ale UE. Totuși, candidaţii/ beneficiarii unei vizite pregătitoare trebuie să acorde atenţie următoarelor cerinţe: cel puţin una din organizaţiile partenere ale viitoarelor aplicaţii pentru parteneriat/proiect, care vor fi pregătite ca rezultat al grantului pentru vizita pregătitoare, trebuie să fie situată într-un stat membru UE pentru ca aplicaţia pentru un grant de parteneriat/proiect sa fie eligibilă din punct de vedere formal. Instituţiile situate în Cipru, Germania, Irlanda și Regatul Unit nu sunt eligibile pentru granturi destinate vizitelor pregătitoare pentru pregătirea unui grant de mobilitate individuală a elevilor în cadrul programului Comenius deoarece aceste ţări nu participă la acţiunea Comenius de mobilitate individuală a elevilor.

  Reguli specifice de eligibilitate:

  Vă rugăm să verificaţi la Agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare.

  Număr minim de ţări: Nu este cazul. Numărul minim de parteneri:

  Nu este cazul.

  Notă privind participanţii:

  Niciun comentariu

  1. Conţinutul și durata Programul acţiunii de mobilitate este clar și relevant; durata este realistă și corespunzătoare. 2. Relevanţa Există o legătură clară între activităţile și strategia instituţiei candidate, propunerea de parteneriat/proiect/reţea/măsură însoţitoare și scopul și conţinutul vizitei pregătitoare.

  Criterii de acordare a grantului:

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  A se vedea site-ul internet al AN

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari A se vedea site-ul internet al AN

  Data probabilă a începerii acţiunii A se vedea site-ul internet al AN

 • Fiche N°/File Nr 2: COM-Mob - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  Programul

  Categoria acţiunii

  MOBILITATE

  Acţiune Stagii de asistenţi COMENIUS (asistenţi) Obiectivele și descrierea acţiunii

  Obiectivul acestei acţiuni este de a oferi posibilitatea viitorilor profesori să dobândească o mai bună înţelegere a dimensiunii europene a predării și învăţării, să își îmbogăţească cunoștinţele de limbi străine, privind alte ţări europene și sistemele lor de învăţământ și să își îmbunătăţească abilităţile de predare. Asistenţii pot beneficia de granturi care le permit să realizeze o perioadă de stagiu într-o școală gazdă dintr-o altă ţară care participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Școala gazdă desemnează un profesor calificat și cu experienţă care să îndeplinească rolul de tutore al asistentului. Printre sarcinile la care poate contribui un asistent se numără: • asistenţa la predarea la clasă, sprijinirea activităţilor de grup ale elevilor și predarea pe bază

  de proiect • îmbunătăţirea capacităţii de înţelegere și exprimare a elevilor în limbi străine, predarea în

  limba sa maternă • oferirea de sprijin elevilor cu nevoi educaţionale speciale • punerea la dispoziţie de informaţii despre ţara sa de origine • introducerea sau consolidarea dimensiunii europene în cadrul instituţiei gazdă • elaborarea și punerea în aplicare de proiecte, de exemplu eTwinning, parteneriate școlare

  Comenius sau parteneriate Comenius Regio Asistenţii trebuie să fie pe deplin integraţi în viaţa școlară. Ei nu trebuie să lucreze ca profesori cu normă întreagă, ci trebuie să sprijine activitatea de predare și alte activităţi școlare (se recomandă maximum 12-16 unităţi de predare/ore de activităţi în cadrul școlii). Asistenţii trebuie să urmeze recomandările formulate în Ghidul de bune practici pentru școlile gazdă și asistenţi disponibil pe site-ul internet Europa: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm Asistenţii Comenius pot lucra în mai multe școli, fie pentru a avea o activitate mai variată, fie pentru a răspunde nevoilor specifice ale unor școli învecinate. Asistenţii nu pot lucra în mai mult de 3 școli în perioada de stagiu. Asistenţii sunt selectaţi de Agenţia naţională din ţara lor de origine sau din ţara în care studiază.

  Cine poate beneficia Viitori profesori, indiferent de materia predată. Cine poate candida Orice viitor profesor care îndeplinește criteriile de eligibilitate menţionate mai jos. PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale. Pentru

  acţiunea Stagii de asistenţi COMENIUS (școli gazdă) nu există priorităţi europene. CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la Agenţia naţională a candidatului.

  Candidatura trebuie să fie trimisă fie în ţara de rezidenţă, fie în ţara în care studiază candidatul (candidatul trebuie să semneze o declaraţie prin care certifică faptul că a fost transmisă o singură candidatură).

  Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul internet al agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  31 ianuarie 2012

  Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 13 săptămâni Durata maximă: 45 săptămâni Notă privind durata Toate activităţile trebuie să se finalizeze la 31 iulie 2013. DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 1a

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Notă privind finanţarea:

  Asistenţii primesc un grant menit să acopere costurile de transport și de pregătire și să contribuie la costurile de subzistenţă. - Pregătire pedagogică, lingvistică și culturală: se poate acorda o contribuţie pe bază de sumă forfetară. Vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei naţionale pentru informaţii privind valoarea acesteia. Activităţile eligibile sunt reuniunile introductive (pregătire culturală), pregătirea lingvistică și pregătirea pedagogică legată de învăţarea bazată pe conţinut a unei limbi străine (CLIL).

  http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm

 • Fiche N°/File Nr 2: COM-Mob - p. 2

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid

  Candidaturile sunt depuse individual. Reguli specifice de eligibilitate: Candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre condiţiile de mai jos:

  • să fie cetăţeni ai unei ţări care participă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii și domiciliaţi într-una din aceste ţări;

  • să fie cetăţeni ai altor ţări, înscriși la cursurile unei instituţii de învăţământ superior într-o ţară care participă la program sau care locuiesc în ţara respectivă, în condiţiile stabilite de fiecare ţară participantă.

  Candidaţii nu trebuie să fi fost angajaţi anterior ca profesori. Candidaţii trebuie fie să deţină o calificare în domeniul didactic, fie să fi încheiat cel puţin doi ani de studii superioare pentru a obţine o calificare ce conduce către cariera didactică. Candidaţii nu trebuie să fi primit anterior un grant pentru o perioadă de stagiu de asistenţi Comenius (în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii sau al Programului Socrates) Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare.

  Număr minim de ţări: Nu este cazul. Numărul minim de parteneri:

  Nu este cazul.

  Notă privind participanţii:

  Asistentul și școala gazdă trebuie să fie din două ţări participante diferite, una dintre ele fiind un stat membru UE 1. Calitatea mobilităţii (stagiul de asistent) Asistentul oferă o explicaţie convingătoare privind: motivaţia sa pentru a candida ca asistent Comenius; dorinţa sa de a se adapta la un mediu nou și abilitatea lui/ei de a lucra cu tineri din școala gazdă; pregătirea sa culturală, pedagogică și lingvistică (dacă este cazul) în vederea mobilităţii; contribuţia sa la instituţia gazdă ( de exemplu activităţile școlare și extrașcolare); contribuţia sa la comunitatea locală. 2. Impactul și relevanţa Candidatul evidenţiază în mod clar impactul scontat asupra competenţelor personale și profesionale, inclusiv beneficiile lingvistice și interculturale.

  Criterii de acordare a grantului:

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  mai

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari iunie Data probabilă a începerii acţiunii iunie

 • Fiche N°/File Nr 3: COM-Mob - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  MOBILITATE

  Acţiune Stagii de asistenţi COMENIUS (școli gazdă) Obiectivele și descrierea acţiunii

  Școlile pot candida pentru a găzdui un asistent Comenius, viitor profesor de orice materie. În timp ce stagiul oferă asistentului Comenius posibilitatea de a dobândi experienţă în predare într-o altă ţară europeană, școala primește sprijin suplimentar pentru activităţi, cum ar fi: • asistenţă la predarea la clasă, sprijinirea activităţilor de grup ale elevilor și predarea pe bază

  de proiect • introducerea sau consolidarea dimensiunii europene

  • implementarea CLIL (învăţarea cu un conţinut integrat) prin predarea integrată a unei materii într-o limbă străină

  • îmbunătăţirea capacităţii de înţelegere și exprimare a elevilor în limbi străine, îmbogăţirea ofertei de limbi străine în cadrul școlii

  • dezvoltarea și punerea în aplicare de proiecte, de exemplu eTwinning, parteneriate școlare Comenius sau parteneriate Comenius Regio

  • lucrul cu elevii cu nevoi educaţionale speciale Școala gazdă trebuie să desemneze un profesor tutore al asistentului, care monitorizează progresul și are rolul de persoană de legătură pe perioada de stagiu. Asistenţii trebuie să fie pe deplin integraţi în viaţa școlară. Ei nu pot lucra ca profesori cu normă întreagă, ci trebuie să sprijine activitatea de predare și alte activităţi școlare (se recomandă maximum 12 până la 16 unităţi de predare/ore de activităţi în cadrul școlii). Școala gazdă și asistentul trebui să încheie un contract în care se vor preciza lecţiile de predat, proiectele de realizat etc. Școala gazdă trebuie să urmeze recomandările formulate în Ghidul de bune practici pentru școlile gazdă și asistenţi disponibil pe site-ul internet Europa: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm. Școala gazdă trebuie să raporteze stagiul la agenţia naţională competentă. Asistenţii Comenius pot lucra în mai multe școli, fie pentru a avea mai multă varietate în activitatea lor, fie pentru a răspunde nevoilor specifice ale unor școli învecinate. Asistenţii nu pot lucra în mai mult de 3 școli în perioada de stagiu. Școlile gazdă sunt selectate de Agenţia naţională din ţara lor de origine.

  Cine poate beneficia Școli (de la nivel preșcolar, primar, secundar) care oferă pregătire generală, vocaţională sau tehnică.

  Cine poate candida Candidaturile pot fi depuse de școli care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate mai jos. PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale. Pentru

  acţiunea Stagii de asistenţi COMENIUS (școli gazdă) nu există priorităţi europene. CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la agenţia naţională a candidatului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul internet al agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  31 ianuarie 2012

  Termenul limită pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 13 săptămâni Durata maximă: 45 săptămâni Notă privind durata Toate activităţile trebuie să se finalizeze la 31 iulie 2013. DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 1a

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Nu este cazul.

  Notă privind finanţarea:

  Școala gazdă nu primește sprijin financiar, deoarece beneficiază de prezenţa și activitatea depusă de asistent. Asistenţii primesc un grant menit să acopere costurile de transport, de pregătire și de subzistenţă.

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, vă rugăm să consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Norme generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid Reguli specifice de Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică.

  http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm

 • Fiche N°/File Nr 3: COM-Mob - p. 2

  eligibilitate: Instituţiile care participă la Programul Comenius trebuie să fie situate într-o ţară participantă la LLP și trebuie să figureze pe lista instituţiilor eligibile stabilită de autorităţile naţionale (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) Pentru participarea anumitor tipuri de școli, a se vedea partea introductivă a Capitolului Comenius din Partea II a prezentului ghid. Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare.

  Număr minim de ţări: Nu este cazul. Numărul minim de parteneri:

  Nu este cazul.

  Notă privind participanţii:

  Asistentul și școala gazdă trebuie să fie din două ţări participante diferite, una dintre ele fiind un stat membru UE. 1. Calitatea mobilităţii (stagiu de asistenţi) Școala gazdă oferă motive convingătoare pentru a găzdui un asistent și precizează în mod clar activităţile școlare și extrașcolare ce urmează a fi realizate de către acesta. Descrierea perioadei de stagiu planificate, stabilite de școala gazdă, este clară și rezonabilă. Școala gazdă explică clar cum va fi monitorizat stagiul asistentului și, dacă este cazul, cum se va preîntâmpina suprasolicitarea asistentului în cazul în care acesta este găzduit și în alte instituţii. 2. Impactul și relevanţa Impactul scontat și rezultatele concrete pe care școala dorește să le obţină sunt evidenţiate în mod clar. Școala oferă o imagine clară asupra experienţei interculturale pe care asistentul o poate aduce școlii.

  Criterii de acordare a grantului:

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  mai

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari iunie (pentru costurile pregătitoare)

  Data probabilă a începerii acţiunii august (pentru mobilitate)

  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html

 • Fiche N°/File Nr 4: COM-Mob - p. 1

  ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  MOBILITATE

  Acţiune Mobilitatea individuală a elevilor în cadrul programului COMENIUS Obiectivele și descrierea acţiunii

  Acţiunea Comenius „Mobilitatea individuală a elevilor” permite elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 și 10 luni într-o școală și o familie gazdă din străinătate. Mobilităţile elevilor sunt organizate între școli implicate în același parteneriat Comenius. În anul școlar 2012-2013, ţările menţionate în Regulile de eligibilitate de mai jos vor participa la acţiune. Scopul acţiunii este să ofere elevilor experienţe de învăţare europene, să le dezvolte înţelegerea diversităţii culturilor și limbilor europene și să-i ajute să dobândească competenţele necesare dezvoltării lor personale. Această acţiune trebuie să fie de asemenea o experienţă pedagogică internaţională valoroasă pentru profesorii implicaţi în organizarea și implementarea mobilităţii. Mai mult, acţiunea are ca scop să construiască o cooperare durabilă între școlile participante, să le permită să recunoască studiile desfășurate la școala parteneră din străinătate și să întărească dimensiunea europeană în educaţia școlară. Acţiunea de mobilitate poate avea loc doar între școli care sunt sau au fost implicate într-un parteneriat școlar Comenius. Un schimb reciproc de elevi între școlile/familiile gazdă este încurajat, dar nu este obligatoriu. Ghidul pentru mobilitatea individuală a elevilor în cadrul programului Comenius. Toţi actorii implicaţi în mobilitatea individuală a elevilor – școli, elevi, părinţii acestora și familiile gazdă – trebuie să consulte Ghidul Comenius pentru mobilitatea individuală a elevilor, conceput pentru a îi ajuta în implementarea acţiunii și a asigura siguranţa și bunăstarea elevilor implicaţi. Ghidul specifică rolurile și responsabilităţile, termenele care trebuie respectate, oferă consiliere și furnizează documentele tip necesare și formularele pentru participanţi. Ghidul este disponibil în engleză pe site-ul internet Europa și tradus pe site-ul internet al agenţiei naţionale. Nominalizarea unui profesor de contact și a unui mentor. Școala de origine elevii trebuie să nominalizeze un profesor de contact, iar școala gazdă un mentor responsabil pentru pregătirea și monitorizarea mobilităţii. Școlile participante trebuie recunoască în mod corespunzător activitatea profesorilor respectivi pentru implicarea lor în mobilitatea individuală a elevilor în cadrul programului Comenius. Selecţia elevilor. Selecţia elevilor se va desfășura la nivelul școlii de origine după ce, în prealabil, candidatura școlii a fost aprobată de către agenţia naţională din ţara sa. Selecţia elevilor trebuie să respecte criteriile descrise în formularul de candidatură și indicaţiile oferite în Ghidul pentru mobilitatea individuală a elevilor. Informaţii referitoare la elevii selectaţi. După selectarea elevului, familia acestuia este solicitată să furnizeze toate informaţiile personale referitoare la elev, care sunt relevante pentru o ședere îndelungată în străinătate (probleme de sănătate, medicaţie, psihologice) și să semneze un formular de consimţământ al părintelui/tutorelui indicând responsabilităţile elevului și ale familiei lui. Contractul de învăţare. Școlilor care trimit elevi și școlilor gazdă li se solicită să încheie cu elevul un contract de învăţare înainte de începerea mobilităţii, detaliind cursurile care vor fi urmate în timpul perioadei stagiului în străinătate și rezultatele lor. Scopul acestui contract este să faciliteze recunoașterea de către școala de origine a studiilor elevului desfășurate în timpul stagiului în străinătate. Se recomandă, de asemenea, folosirea certificatului de mobilitate Europass. Selectarea familiilor. Selectarea familiilor gazdă este realizată de către școala gazdă, căreia i se solicită să viziteze casa potenţialei familii gazdă pentru a asigura condiţiile potrivite de cazare pentru elevul care sosește. Școlile trebuie, de asemenea, să identifice familii gazdă de rezervă care ar putea caza elevul în cazul în care apar dificultăţi cu prima familie gazdă. Școlile gazdă trebuie să se asigure că fiecare familie gazdă semnează, înainte de găzduirea elevului, Carta familiei gazdă, care stipulează drepturile și responsabilităţile acesteia. Elevul poate fi cazat în internatele școlilor selectate, cu condiţia ca acestea să își asume toate responsabilităţile prevăzute pentru familia gazdă în Ghidul pentru mobilitatea individuală a elevilor în cadrul programului Comenius. Sesiuni de formare obligatorii. Elevii selectaţi trebuie să participe la sesiunile de formare organizate înainte de plecare și după sosire organizate de agenţiile naţionale din ţările de origine și din ţara gazdă. De asemenea, profesorii de contact și mentorii trebuie să participe la o sesiune de formare organizată de către agenţia naţională relevantă. Sesiunile de formare pentru elevi și profesori vor fi ţinute în același timp, astfel încât elevii să călătorească însoţiţi pe teritoriile naţionale respective. Transport. Școala de origine este responsabilă de organizarea călătoriei internaţionale a elevului(elevilor) participant(participanţi). Ambele școli trebuie să facă demersurile necesare pentru a se asigura că elevii nu călătoresc singuri de la/la aeroport/gară/sau la/de la casa familiei gazdă și la/de la sesiunea de formare obligatorie. În ţara gazdă, elevul poate fi așteptat de familia gazdă, de mentor sau de profesorul de contact. După caz, costurile de transport pentru mentor/familia gazdă sau profesorul de contact pot fi rambursate de către școala gazdă din grantul său. Planul de asigurare de grup în cadrul Comenius. În timpul șederii lor în străinătate, elevii trebuie să fie acoperiţi de asigurarea încheiată în numele Comisiei Europene. Elevul trebuie să fie înregistrat în planul de asigurare cel târziu cu o lună înainte de plecare. Gestionarea crizelor. Școala gazdă va stabili și va distribui un plan de acţiune în caz de criză pe baza unui document tip furnizat în ghid. Toţi actorii trebuie să urmeze aceste directive.

 • Fiche N°/File Nr 4: COM-Mob - p. 2

  Cine poate beneficia Elevii (direct); școlile participante (indirect). Cine poate candida Școlile care sunt implicate sau au fost implicate într-un parteneriat școlar Comenius și care

  intenţionează să trimită elevul/elevii la școala/școlile gazdă din străinătate din respectivul parteneriat expediază candidatura (școlile de origine)

  PRIORITĂŢI CUM SE CANDIDEAZĂ

  Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie expediate de către școlile care trimit elevii la agenţia naţională din ţara lor. Școlile gazdă trebuie să fie de acord cu candidatura.

  Pentru informaţii suplimentare va rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  1 decembrie 2011

  Termenul pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 3 luni pentru fiecare acţiune de mobilitate a elevilor Durata maximă: 1 an școlar (+/- 10 luni) pentru fiecare acţiune de mobilitate a elevilor Notă privind durata Nu este cazul DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Finanţarea este bazată pe o sumă forfetară pentru organizarea acţiunii de mobilitate de către școala de origine, o sumă forfetară pentru pregătirea lingvistică, o sumă forfetară pentru organizarea mobilităţii de către școala gazdă, o contribuţie lunară pentru elev și o finanţare pe baza costurilor reale pentru o călătorie dus-întors. Sumele sunt publicate în Ghidul Candidatului, capitolul 4, și sunt bazate pe sarcinile definite în Ghidul pentru mobilitatea individuală a elevilor în cadrul programului Comenius, secţiunea 2 (Roluri și responsabilităţi).

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Notă privind finanţarea:

  Granturile vor fi plătite școlii de origine de către agenţia sa naţională. Școala de origine este responsabilă de gestionarea și distribuirea fondurilor în conformitate cu regulile stabilite pentru această acţiune. Costurile aferente sesiunii de formare obligatorie (transport și subzistenţă) pentru elevi și profesori vor fi suportate direct de agenţiile naţionale implicate.

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid

  Candidaturile trebuie să fie expediate de o școală de origine eligibilă. Candidaturile trebuie să fie aprobate de către școala gazdă, care confirmă că va identifica un mentor și o familie gazdă pentru elev (elevi). Școlile eligibile sunt cele care participă într-un parteneriat școlar Comenius existent sau care au participat într-un astfel de parteneriat. Mobilitatea elevilor poate avea loc numai între școli implicate în același parteneriat. Pentru fiecare flux de mobilitate, școala de origine și școala gazdă trebuie să fie din ţări diferite participante la această acţiune și cel puţin una dintre acestea trebuie să fie situată într-un stat membru UE.

  Reguli specifice de eligibilitate:

  Atât școala de origine, cât și școala gazdă trebuie să se afle în ţări care participă la acţiunea Comenius de mobilitate a elevilor din cadrul LLP. Cipru, Germania, Irlanda și Regatul Unit nu participă la acţiunea Comenius de mobilitate individuală a elevilor. Elevii participanţi trebuie să fie în vârstă de cel puţin 14 ani în ziua plecării și trebuie să fie înscriși într-o școală eligibilă. (Vârsta minimă poate fi modificată în anumite ţări dacă este incompatibilă cu legislaţia naţională.) Doar un număr limitat de elevi poate fi trimis de la o aceeași școală de origine la aceeași școală gazdă pentru a facilita integrarea acestora. Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare.

  Număr minim de ţări:

  2

  Numărul minim de parteneri:

  2 (1 școală de origine și 1 școală gazdă)

  Notă privind participanţii:

  Pentru fiecare candidatură, sunt implicate maximum 1 școală de origine și minimum 1 școală gazdă din ţări diferite. De exemplu, o școală de origine poate trimite elevi la una sau mai multe școli gazdă. 1. Calitatea programului de mobilitate Criterii de acordare a

  grantului: Obiectivele mobilităţii sunt clare și realiste. Implicarea școlii de origine și a școlii gazdă este bine

 • Fiche N°/File Nr 4: COM-Mob - p. 3

  explicată și adecvată atingerii obiectivelor. Există dovezi ale cooperării existente între școala de origine și școala (școlile) gazdă. Se propun măsuri adecvate pentru a asigura cooperarea și comunicarea eficace între școala de origine și școala gazdă. Formularul de candidatură stabilește criterii clare și relevante și o procedură realistă referitoare la modul în care vor fi selectaţi elevii și cum vor fi identificate și selectate familiile gazdă. Măsurile luate de școala de origine în vederea recunoașterii studiilor finalizate în străinătate sunt clare și adecvate. Implicarea tuturor actorilor (școala de origine, școala gazdă și elev) în cadrul contractului de învăţare este clar și bine definit. Conţinutul mobilităţilor planificate este legat de colaborarea existentă între școli. 2. Sprijinul participanţilor și protecţia elevilor Sunt propuse măsuri adecvate de către ambele școli pentru a asigura sprijinul necesar elevilor participanţi, familiilor gazdă și personalului implicat. Formularul de candidatură explică clar modul de recunoaștere de către școlile a activităţilor profesorului de contact și mentorului. Măsurile care asigură protecţia/ siguranţa elevilor sunt clare și detaliate. 3. Impactul și valoarea adăugată europeană Impactul și beneficiile cooperării europene asupra actorilor implicaţi sunt clare și bine definite. Formularul de candidatură prezintă clar modul în care mobilitatea va contribui la o colaborare durabilă între ambele școli în viitor.

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  februarie

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari mai/iunie Data probabilă a începerii acţiunii august (pentru mobilităţi)

  martie (pentru pregătirea lingvistică)

 • Fiche N°/File Nr 5: COM-Mob - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  MOBILITATE

  Acţiune Formare continuă (IST) în cadrul COMENIUS a profesorilor și a altor categorii de personal didactic

  Obiectivele și descrierea acţiunii

  Obiectivul acestei acţiuni este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii educaţiei școlare, oferind cadrelor didactice posibilitatea de a participa la formarea profesională într-o altă ţară decât cea în care își desfășoară activitatea sau trăiesc în mod obișnuit. În acest fel, participanţii sunt încurajaţi să își îmbunătăţească deprinderile și cunoștinţele practice de predare/orientare/consiliere/management și să dobândească o mai bună înţelegere privind educaţia școlară din Europa. Activitatea de formare trebuie să aibă o puternică orientare europeană în ceea ce privește tematica abordată și profilul formatorilor și al participanţilor. În toate situaţiile, formarea trebuie să aibă loc într-o altă ţară participantă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii și trebuie să aibă una dintre formele următoare: • curs structurat de dezvoltare profesională pentru personalul din domeniul educaţiei școlare,

  cu o puternică orientare europeană în ceea ce privește tematica abordată și profilul formatorilor și al participanţilor, cu o durată de cel puţin 5 zile de lucru sau

  • o activitate de observare sau plasament (de exemplu, „observare la locul de muncă”) într-o școală, întreprindere sau organizaţie implicată în educaţia școlară (de exemplu ONG, autoritate publică) ori

  • participarea la o conferinţă europeană sau la un seminar organizat de o reţea multilaterală Comenius existentă sau anterioară, un proiect multilateral Comenius, un proiect de măsuri însoţitoare, o agenţie naţională sau o asociaţie europeană reprezentativă care își desfășoară activitatea în domeniul învăţământului școlar (cu excepţia „Seminariilor de contact Comenius”)

  atunci când se consideră că acest lucru contribuie la atingerea obiectivelor menţionate mai sus. Formarea pentru care se acordă finanţare trebuie să fie legată de activităţile profesionale ale candidatului și să se refere la orice aspect al educaţiei școlare, ca de exemplu: - Deprinderi practice, tehnici și metodologii de predare - Conţinutul și organizarea educaţiei școlare - Managementul educaţiei școlare - Sistemele sau strategiile din domeniul educaţiei școlare Formarea trebuie să le ofere profesorilor metodologii de predare și învăţare. Pentru profesorii de limbi străine, formarea are loc de obicei într-o ţară unde se vorbește și se predă limba ţintă. Participanţii la cursuri „pur lingvistice” (pentru învăţarea unei limbi străine) sunt eligibili pentru finanţare Comenius numai în cazurile precizate în secţiunea „Reguli specifice de eligibilitate” de mai jos. Observarea la locul de muncă trebuie să ofere candidatului posibilitatea de a-și îmbunătăţi competenţele profesionale pe parcursul unei perioade de observare și interacţiune cu alţi profesioniști la locul de muncă într-o altă ţară și de a experimenta direct alte culturi și locuri de muncă. De regulă, sarcina observatorilor este aceea de a-i urmări pe profesioniștii gazdă pe parcursul zilei de lucru, făcând observaţii structurate și reflectând asupra conţinutului postului, problemelor întâmpinate, competenţelor utilizate și asupra culturii școlii/companiei etc. Observarea la locul de muncă poate presupune, de asemenea, interviuri, desfășurarea de activităţi profesionale (de exemplu, predare), participarea la ședinţe zilnice etc. Programul de observare la locul de muncă trebuie convenit între candidat și instituţia gazdă în funcţie de competenţele profesionale pe care acesta trebuie să le exerseze sau perfecţioneze. Granturile se acordă numai pentru participarea la o activitate care este adecvată pentru atingerea obiectivelor de formare continuă demonstrate de candidat și care corespunde criteriilor necesare ( de exemplu corespunde obiectivelor generale Comenius, are o dimensiune europeană și aduce valoare adăugată în comparaţie cu formarea în ţara de origine a candidatului). Baza de date Comenius-Grundtvig cuprinzând activităţile de formare se află la dispoziţia candidaţilor pentru a-i ajuta să identifice nevoile de formare care sunt eligibile pentru finanţare în cadrul acestei acţiuni și care corespund cel mai bine nevoilor lor de formare: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ Totuși, candidaţii pot alege un curs de formare care nu apare în baza de date, cu condiţia ca acesta să îndeplinească criteriile necesare. Acest lucru va fi stabilit de către agenţia naţională în cauză. Selectarea unui eveniment de formare din baza de date nu garantează acordarea unui grant IST.

  Cine poate beneficia Personalul (didactic și nedidactic) din domeniul educaţiei școlare, precum și profesorii șomeri sau profesorii care își reiau profesia după o perioadă de întrerupere a activităţii. Formatorii de profesori.

  Cine poate candida Candidaţi individuali, în mod normal prin intermediul instituţiei în care lucrează (a se vedea tipurile de școli descrise în partea introductivă a capitolului Comenius din Partea a II-a a prezentului ghid). Atunci când nu există o astfel de instituţie de origine (în cazul foștilor profesori

  http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

 • Fiche N°/File Nr 5: COM-Mob - p. 2

  sau al profesorilor șomeri), candidatura se poate depune direct la agenţia naţională. PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale.

  Puncte de prioritate la nivel european vor fi acordate candidaţilor care vor să participe la evenimente/ cursuri de formare rezultate în urma fostelor proiecte Socrates sau proiectelor sau reţelelor multilaterale din cadrul LLP.

  CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la agenţia naţională a candidatului. În cazul în care candidatul lucrează într-o altă ţară decât cea în care este rezident, candidatura trebuie trimisă agenţiei naţionale din ţara în care candidatul lucrează. Profesorii șomeri sau foștii profesori pot candida direct la agenţia naţională din ţara lor.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  16 ianuarie 2012 30 aprilie 2012 17 septembrie 2012

  Termenul pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 1 zi Durata maximă: 6 săptămâni Notă privind durata Runda 1: pentru 16/01/2012 activităţile de formare trebuie să înceapă cel mai devreme la 1 mai

  2012 Runda 2: pentru 30/04/2012 activităţile de formare trebuie să înceapă la sau după 1 septembrie 2012 Runda 3: pentru 17/09/2012 activităţile de formare trebuie să înceapă cel mai devreme la 1 ianuarie 2013 Activităţile de formare trebuie să înceapă cel târziu la 30 aprilie 2013. Agenţiile naţionale pot, de asemenea, să stabilească, în mod individual, date de finalizare pentru perioadele de formare menţionate mai sus. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei naţionale relevante.

  DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 1a

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Nu este cazul.

  Notă privind finanţarea:

  Grantul se acordă în principal pentru transport și subzistenţă. Cheltuieli pentru cursuri, conferinţe sau seminarii: se poate acorda o contribuţie pe baza costurilor reale. Vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei naţionale pentru informaţii privind valoarea maximă a acesteia. Pregătire lingvistică: se poate acorda o contribuţie pe bază de sumă forfetară. Vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei naţionale pentru informaţii privind valoarea acesteia. (Notă: nu se poate acorda un grant pentru pregătire lingvistică dacă formarea în sine are ca scop exclusiv sau predominant îmbunătăţirea competenţelor lingvistice).

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid

 • Fiche N°/File Nr 5: COM-Mob - p. 3

  1. Candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre condiţiile de mai jos: - să fie cetăţeni ai unei ţări participante la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii; - să fie cetăţeni ai altor ţări, dar să fie angajaţi sau să locuiască într-o ţară participantă,

  respectând condiţiile fixate de fiecare ţară participantă, luând în considerare natura programului (vă rugăm să consultaţi site-ul internet al agenţiei naţionale relevante).

  2. Organizatorul cursului de formare/conferinţei trebuie să fie de origine din și să fie stabilit într-o ţară care participă la LLP. 3. Evenimentul IST pentru care se candidează are loc într-o ţară care participă la LLP, în care candidatul nu este rezident și care este diferită de cea în care lucrează candidatul. 4. Categoriile de personal didactic eligibile pentru un grant Comenius IST sunt: - Profesorii (inclusiv cei din învăţământul preșcolar și profesional) și formatorii lor - Directorii de școală și personalul de conducere/administrativ - Personalul implicat în educaţia interculturală sau care lucrează cu copiii lucrătorilor migranţi și

  nomazi. - Personalul care lucrează cu elevi cu nevoi educaţionale speciale - Personalul care lucrează cu copii aflaţi în situaţii de risc, cum ar fi mediatorii și educatorii de

  stradă - Consilierii în domeniul orientării profesionale - Inspectori - Foștii profesori și profesorii șomeri care își reiau profesia după o perioadă de întrerupere a

  activităţii - Alte categorii de personal educaţional, la alegerea autorităţilor naţionale

  Reguli specifice de eligibilitate:

  5. Următorii membri de personal educaţional sunt eligibili pentru finanţare privind o pregătire „exclusiv lingvistică”: - Un profesor de școală care solicită formare într-o limbă mai puţin folosită și mai puţin predată - Un profesor care predă la școală o materie prin intermediul unei limbi străine (CLIL) - Un profesor de școală recalificat ca profesor de limbi străine - Un profesor din învăţământul preșcolar sau primar căruia i se solicită (sau i se va solicita) să

  predea limbi străine - Personalul didactic care participă la un parteneriat Comenius și care solicită formare într-una

  din limbile parteneriatului - Mentorii din cadrul acţiunilor de mobilitate individuală a elevilor și profesorii de contact care

  solicită formare într-o limbă necesară punerii în aplicare a mobilităţilor elevilor Pentru participarea unor candidaţi care lucrează în anumite tipuri de școli, a se vedea partea introductivă a capitolului Comenius din Partea II a prezentului ghid. Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare.

  Număr minim de ţări: Nu este cazul. Numărul minim de parteneri:

  Nu este cazul.

  Notă privind participanţii:

  1. Valoare adăugată europeană Activitatea de formare în străinătate are o valoare potenţial mai mare decât o formare similară în ţara de origine a candidatului și se demonstrează în mod clar că acesta va beneficia de pe urma acestei experienţe din punct de vedere al dezvoltării sale profesionale și personale. Se recomandă folosirea Europass. 2. Conţinutul și durata Conţinutul activităţii de formare este legat de activitatea profesională a candidatului și este compatibil cu obiectivele programului Comenius. Dacă acesta nu are legătură cu activitatea profesională a candidatului sau nu este compatibil cu obiectivele programului Comenius, candidatura va fi respinsă. Programul acţiunii de mobilitate este clar și relevant; durata sa este realistă și corelată cu activităţile prevăzute. Candidatul furnizează o explicaţie convingătoare referitoare la capacitatea sa lingvistică și la modul în care va beneficia de pe urma stagiului, precum și a activităţilor pregătitoare pe care el/ea intenţionează să le desfășoare. 3. Impactul și relevanţa Există o corelare evidentă între formarea aleasă și necesităţile de formare ale candidatului. Se poate aștepta un impact pozitiv asupra dezvoltării sale personale și profesionale și asupra instituţiei sale. 4. Difuzarea rezultatelor Activităţile de difuzare sunt relevante și bine definite. Planul de difuzare demonstrează clar abordarea candidatului de comunicare efectivă a rezultatelor activităţii de formare prevăzute astfel încât să maximizeze impactul acesteia asupra propriei instituţii a candidatului.

  Criterii de acordare a grantului:

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  A se vedea site-ul internet al AN

 • Fiche N°/File Nr 5: COM-Mob - p. 4

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari A se vedea site-ul internet al AN

  Data probabilă a începerii acţiunii Nu este cazul.

 • Fiche N°/File Nr 6: COM-Part - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  PARTNERIATE

  Acţiune Parteneriate școlare multilaterale COMENIUS Obiectivele și descrierea acţiunii

  Parteneriatele școlare multilaterale Comenius au ca scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între școli din Europa. Proiectele oferă elevilor și profesorilor posibilitatea de a lucra împreună pe una sau mai multe teme de interes comun. Parteneriate școlare ajută elevii și profesorii să dobândească și îmbunătăţească competenţe nu doar în domeniul sau pe tema pe care se concentrează proiectul, ci și în ceea ce privește munca în echipă, relaţiile sociale, activităţile de planificare și desfășurare a proiectului și în privinţa utilizării tehnologiilor informaţiei și comunicării (TIC). De asemenea, participarea la un parteneriat cu școli din diferite ţări le oferă elevilor și cadrelor didactice ocazia de a vorbi limbi străine și îi motivează mai mult să înveţe limbi străine. Un parteneriat școlar multilateral trebuie să includă școli din cel puţin 3 ţări participante. Una dintre școli trebuie să îndeplinească rolul de coordonator. Se recomandă insistent ca în etapa de depunere a candidaturii să se indice care dintre parteneri se oferă să preia coordonarea în cazul în care coordonatorul iniţial este respins în procesul de selecţie. Exemple de activităţi care se pot desfășura în cadrul parteneriatelor școlare multilaterale Comenius: • Reuniuni de proiect între toate instituţiile participante la parteneriat • Schimburi de profesori și elevi implicaţi în activităţile proiectului (de exemplu, schimburi de

  profesori, vizite de studiu, schimburi de elevi) • Schimburi de experienţă și bune practici cu școli partenere din străinătate • Muncă de teren, proiect de cercetare • Redactarea, publicarea și difuzarea de documente privind activităţile de cooperare • Producerea de obiecte tehnice, de desene și de obiecte de artă • Spectacole (de exemplu, piese de teatru, spectacole muzicale) • Organizarea de expoziţii, producerea și difuzarea de materiale informative • Pregătirea lingvistică a profesorilor și elevilor pentru ca aceștia să dispună de competenţa

  necesară în folosirea limbii(lor) de lucru din cadrul parteneriatului sau să înveţe limbile ţărilor/ instituţiilor partenere

  • Cooperarea cu alte proiecte în domenii conexe (de exemplu, prin proiecte și reţele multilaterale Comenius), inclusiv mobilitatea necesară participării la manifestările organizate de o reţea, dacă acest lucru este relevant

  • Activităţi de autoevaluare • Difuzarea experienţei și rezultatelor proiectului

  În alegerea temei unui parteneriat școlar multilateral Comenius, școlile sunt încurajate să aleagă orice subiect de interes și de importanţă pentru instituţiile participante, deoarece acesta va constitui motivaţia pentru cooperare și învăţare în cadrul proiectului. În mod ideal, activităţile proiectului ar trebui să fie integrate în activităţile obișnuite ale școlilor și în programa școlară a elevilor participanţi. Elevii trebuie să fie implicaţi în toate etapele proiectului, inclusiv planificarea, organizarea și evaluarea activităţilor. Unele parteneriate școlare multilaterale se axează pe aspecte pedagogice sau de management. Acestea le oferă ocazia profesorilor și managerilor școlari să facă schimb de experienţă și de informaţii cu colegii din alte ţări, să dezvolte împreună metodele și abordările care corespund nevoilor lor, precum și să testeze și să pună în aplicare noi abordări organizatorice și pedagogice. În aceste cazuri, proiectele presupun adesea cooperarea cu organisme din cadrul comunităţii locale a școlilor, cum ar fi autorităţi locale, servicii sociale, asociaţii și firme.

  Cine poate beneficia Personal și elevi din școlile participante, precum și comunitatea locală, în mod indirect. Cine poate candida Școli (instituţii care oferă educaţie generală, profesională, tehnică – de la învăţământul preșcolar

  la cel secundar și postliceal). PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale. Pentru

  acţiunea Parteneriate școlare multilaterale Comenius nu există priorităţi europene. CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la agenţia naţională a candidatului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  21 februarie 2012

  Termenul pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 2 ani Durata maximă: 2 ani Notă privind durata Nu este cazul DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid.

 • Fiche N°/File Nr 6: COM-Part - p. 2

  Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 4

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Nu este cazul.

  Notă privind finanţarea:

  Finanţarea parteneriatelor școlare multilaterale se bazează pe sume forfetare prestabilite, care variază în funcţie de numărul de mobilităţi planificate de instituţiile candidate. Prin mobilitate se înţelege deplasarea în străinătate efectuată de profesori și elevi pentru a participa la activităţile proiectului în ţările partenere. Fiecare instituţie implicată în parteneriat poate solicita o sumă diferită, în funcţie de posibilităţile proprii de a trimite elevi și profesori în străinătate și de gradul lor de implicare în activităţile parteneriatului. Dacă mobilităţile unei instituţii includ profesori sau elevi cu nevoi speciale sau care călătoresc dinspre sau către ţări și teritorii de peste mări, numărul de mobilităţi pe durata parteneriatului se poate reduce până la maximum 50% faţă de numărul minim de mobilităţi pentru acordarea grantului respectiv, cu condiţia ca acest lucru să fi fost solicitat anterior și aprobat de către agenţia naţională. A se vedea capitolul din Partea I a prezentului ghid privind Dispoziţiile financiare pentru parteneriate.

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid Reguli specifice de eligibilitate:

  - Școlile care participă la parteneriat trebuie să aibă personalitate juridică. - Școlile care participă la Programul Comenius trebuie să fie situate într-o ţară participantă la

  LLP și trebuie să figureze pe lista instituţiilor eligibile stabilită de autorităţile naţionale (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html)

  - Parteneriatele școlare multilaterale trebuie să cuprindă minimum 3 participanţi, fiecare situat într-o altă ţară participantă la LLP, dintre care cel puţin una trebuie să fie stat membru al UE.

  Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare. Vă rugăm să aveţi în vedere și cazurile speciale de mai jos: 1) Școlile care se află sub tutela autorităţilor naţionale ale unei alte ţări (de exemplu, liceu

  francez, școlile germane, școlile forţelor armate britanice) Autorităţile naţionale care răspund de supravegherea școlii respective din punct de vedere administrativ, financiar și al programei școlare decid ce instituţii sunt eligibile pentru participare:

  - Participarea „școlilor naţionale” situate într-o altă ţară va fi suportată din bugetul Comenius al ţării responsabile (=„ţara de origine”).

  - Aceste școli naţionale pot participa la orice tip de activitate Comenius și li se aplică aceleași reguli ca și oricărei alte școli eligibile din ţara responsabilă.

  - Dată fiind situaţia specifică a acestor școli, este important ca în cadrul parteneriatelor Comenius să se asigure o combinaţie adecvată de ţări, culturi și limbi.

  - Prin urmare, în cazul acestor o școală care participă la un parteneriat multilateral: Trebuie să existe alţi parteneri din cel puţin două ţări participante, altele decât ţara de control și ţara gazdă a școlii.

  2) Școlile specializate Decizia privind participarea la Comenius a altor „școli naţionale”, cum ar fi școlile minorităţilor, școlile private pentru expatriaţi etc. este de competenţa autorităţilor naţionale din ţara în care școala își are sediul. În cazul unui parteneriat multilateral Comenius, se aplică regulile menţionate, adică în plus trebuie să participe școli din cel puţin alte două ţări în afară de ţara în care este situată școala specializată.

  3) Școlile Europene Școlile europene sunt instituţii eligibile pentru a participa la Comenius. Ele candidează la AN din ţara în care își au sediul și li se aplică aceeași procedură de selecţie ca și școlilor locale. În cazul Belgiei, cele trei AN stabilesc de comun acord demersurile necesare. Școlile europene se supun acelorași reguli Comenius ca și orice altă școală eligibilă din ţara în care își au sediul. Cu toate acestea, participarea școlilor europene – fie în calitate de coordonator, fie ca partener – va fi limitată la o școală europeană în fiecare parteneriat.

  Număr minim de ţări: 3 Numărul minim de parteneri:

  3

  Notă privind participanţii:

  Nu este cazul

  1. Calitatea programului de lucru Obiectivele parteneriatului sunt clare, realiste și se referă la o temă relevantă. Programul de lucru corespunde atingerii obiectivelor și este adecvat tipului respectiv de parteneriat; sarcinile sunt definite și distribuite între participanţi în așa fel încât se pot obţine rezultatele scontate. Activităţi ale partenerilor sunt distribuite pe toată durata parteneriatului.

  Criterii de acordare a grantului:

  2. Calitatea parteneriatelor

  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html

 • Fiche N°/File Nr 6: COM-Part - p. 3

  Există un echilibru între parteneri în ceea ce privește implicarea lor în activităţile ce urmează să se desfășoare. Au fost prevăzute măsuri adecvate pentru a asigura o comunicare și o cooperare eficace. Profesorii și elevii vor fi implicaţi în planificarea, implementarea și evaluarea activităţilor din cadrul proiectului. Proiectul va fi integrat în programa de studiu și în activităţile continue ale instituţiilor implicate. 3. Impactul și valoarea adăugată europeană Impactul și beneficiile cooperării europene asupra instituţiilor participante sunt clare și bine definite și proiectul este integrat în activităţile instituţiilor participante. Candidatura indică faptul că școlile participante vor colabora îndeaproape și vor obţine rezultate care nu ar putea fi obţinute la nivel exclusiv naţional. 4. Difuzarea și valorificarea rezultatelor Activităţile planificate pentru difuzarea și valorificarea rezultatelor sunt relevante și bine definite. Ele acoperă organizaţiile participante și, dacă acest lucru este posibil, o comunitate mai largă.

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  iulie

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari august Data probabilă a începerii acţiunii august

 • Fiche N°/File Nr 7: COM-Part - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  PARTNERIATE

  Acţiune Parteneriate școlare bilaterale COMENIUS Obiectivele și descrierea acţiunii

  Parteneriatele școlare bilaterale în domeniul limbilor străine reunesc două școli din două ţări participante diferite și urmăresc să încurajeze folosirea limbilor europene, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-și pune în practică cunoștinţele lingvistice și de a se familiariza cu limba unei ţări partenere. Elevii care participă la un parteneriat bilateral trebuie să înveţe cel puţin noţiunile de bază ale limbii vorbite în instituţia parteneră. De obicei, elevii folosesc o a treia limbă ca limbă de lucru și de comunicare. Pe durata proiectului, elevii și profesorii din ambele ţări lucrează pe o temă comună și elaborează împreună un produs final. Fiecare instituţie participantă trebuie să realizeze un schimb de elevi cu instituţia parteneră cu o durată de minimum 10 zile, la care să participe elevi cu vârsta de minimum 12 ani împliniţi. Pe durata schimbului de elevi, aceștia trebuie să lucreze împreună la școală și sunt găzduiţi de familiile partenerilor lor. Totuși, cooperarea nu trebuie să se limiteze doar la schimburi, ci activităţile trebuie să se desfășoare pe întreaga durată a proiectului. Scopul general al parteneriatelor școlare Comenius este acela de a întări dimensiunea europeană a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între școli din Europa. Proiectele oferă elevilor și profesorilor posibilitatea de a lucra împreună pe una sau mai multe teme de interes comun. Parteneriate școlare ajute elevii și profesorii de a dobândi competenţele și îmbunătăţi nu numai la acest subiect sau domeniu în care proiectul este axat, ci și în ceea ce privește munca în echipă, relaţiilor sociale, precum și activităţilor și planificarea proiectului întreprinderii, prin utilizarea tehnologiilor informaţiei și comunicării (TIC). De asemenea, participarea la un parteneriat cu școli din diferite ţări le oferă elevilor și cadrelor didactice ocazia de a vorbi limbi străine și îi motivează mai mult să înveţe limbi străine. Schimbul reciproc de elevi este obligatoriu pentru acest tip de proiect. Exemple de activităţi ce pot fi realizate în comun în cadrul parteneriatelor școlare bilaterale Comenius: • Reuniuni de proiect între instituţiile implicate în parteneriat • Schimburi între cadrele didactice implicate în activităţile din cadrul proiectului (de exemplu

  schimburi de profesori și vizite de studiu) • Schimburi de experienţă și bune practici cu școala parteneră din străinătate • Muncă de teren, proiect de cercetare • Redactarea, publicarea și difuzarea de documente privind activităţile de cooperare • Producerea de obiecte tehnice, de desene și obiecte de artă • Spectacole (de exemplu piese de teatru, spectacole muzicale) • Organizarea de expoziţii, producerea și difuzarea materialelor informative • Pregătirea lingvistică a profesorilor și elevilor pentru a garanta că dispun cel puţin de

  cunoștinţe de bază în limba instituţiei partenere • Cooperarea cu alte proiecte în domenii conexe (de exemplu prin proiectele și reţelele

  multilaterale Comenius), inclusiv mobilitatea pentru participarea la manifestările organizate de o reţea, dacă este cazul

  • Activităţi de autoevaluare • Difuzarea experienţei și rezultatelor proiectului

  În alegerea temei pentru un parteneriat școlar, școlile sunt încurajate să aleagă orice subiect interesant și important pentru instituţiile participante, deoarece aceasta va constitui forţa motivaţională pentru cooperare și învăţare în cadrul proiectului. În mod ideal, activităţile proiectului ar trebui să fie integrate în activităţile obișnuite ale școlilor și în curriculum-ul elevilor participanţi. Elevii trebuie să fie implicaţi în toate etapele proiectului, inclusiv planificarea, organizarea și evaluarea activităţilor. Dacă limba școlii partenere nu este inclusă în curriculum-ul elevilor participanţi, școala trebuie să organizeze o pregătire lingvistică de minimum 20 de ore.

  Cine poate beneficia Profesorii și elevii din școlile participante, precum și comunitatea locală. Cine poate candida Școli (instituţii care oferă educaţie generală, vocaţională sau tehnică la nivel liceal și, în mod

  excepţional în cazul parteneriatelor bilaterale, alte instituţii în afară de școli care pregătesc ucenici).

  PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale. Pentru acţiunea Parteneriate școlare bilaterale Comenius nu există priorităţi europene.

  CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la agenţia naţională a candidatului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  21 februarie 2012

  Termenul pentru depunerea candidaturii:

  Durata

 • Fiche N°/File Nr 7: COM-Part - p. 2

  Durata minimă: 2 ani Durata maximă: 2 ani Notă privind durata Nu este cazul DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi Capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Tabelul 4

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Nu este cazul.

  Notă privind finanţarea:

  Finanţarea parteneriatelor școlare bilaterale se bazează pe sume forfetare prestabilite, care variază în funcţie de numărul de mobilităţi planificate de instituţiile candidate. Prin mobilitate se înţelege deplasarea în străinătate efectuată de profesori și elevi pentru a participa la activităţile parteneriatului în ţara parteneră. Instituţiile implicate în același parteneriat pot solicita sume diferite, în funcţie de posibilităţile proprii de a trimite elevi și profesori. Dacă mobilităţile unei instituţii includ profesori sau elevi cu nevoi speciale ori care călătoresc dinspre sau către ţări și teritorii de peste mări, numărul de mobilităţi pe durata parteneriatului se poate reduce până la maximum 50% faţă de numărul minim de mobilităţi pentru acordarea grantului respectiv, cu condiţia ca acest lucru să fi fost solicitat anterior și aprobat de către agenţia naţională. Durata minimă a schimbului de clase poate fi redusă în cazul claselor de elevi cu nevoi speciale, dacă acest lucru este compatibil cu obiectivele parteneriatului bilateral. A se vedea capitolul din ghid privind Dispoziţiile financiare pentru parteneriate.

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid

 • Fiche N°/File Nr 7: COM-Part - p. 3

  Reguli specifice de eligibilitate:

  - Școlile care participă la parteneriat trebuie să aibă personalitate juridică. - Școlile care participă la Programul Comenius trebuie să fie situate într-o ţară participantă la

  LLP și să figureze pe lista instituţiilor eligibile stabilite de autorităţile lor naţionale (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html).

  - Parteneriatele școlare bilaterale trebuie să includă 2 parteneri din două ţări diferite participante la LLP, dintre care cel puţin una trebuie să fie stat membru al UE, iar limba principală folosită de acestea în procesul de învăţământ trebuie să fie diferită.

  - Clasa participantă la schimb din partea fiecărui partener în cadrul unui parteneriat bilateral Comenius trebuie să implice un grup de minimum 10 elevi în cazul schimburilor de clase în grupuri mici sau de minimum 20 de elevi în cazul schimburilor de clase în grupuri mari, astfel cum se indică în Ghidul candidatului 2012 partea I, și trebuie să dureze cel puţin 10 zile. Grupul nu poate fi divizat. Dimensiunea grupului predefinește suma forfetară maximă alocată grantului, astfel cum se precizează în Ghidul candidatului 2012.

  - Durata schimbului poate fi redusă în cazul claselor de elevi cu nevoi speciale, în măsura în care acest lucru este compatibil cu obiectivele parteneriatului bilateral.

  - În momentul efectuării schimbului de elevi, participanţii trebuie să aibă cel puţin 12 ani împliniţi.

  Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională la care candidaţi dacă există cerinţe naţionale suplimentare. Vă rugăm să aveţi în vedere și cazurile speciale de mai jos: 1) Școlile care se află sub tutela autorităţilor naţionale ale unei alte ţări (de exemplu liceu

  francez, școlile germane, școlile forţelor armate britanice) Autorităţile naţionale care răspund de supravegherea școlii respective din punct de vedere administrativ, financiar și al programei școlare decid ce instituţii sunt eligibile să participe:

  - Participarea „școlilor naţionale” situate într-o altă ţară va fi suportată din bugetul Comenius al ţării responsabile (=„ţara de origine”).

  - Aceste școli naţionale pot participa la orice tip de activitate Comenius și li se aplică aceleași reguli ca și oricărei alte școli eligibile din ţara responsabilă.

  - În cazul în care o astfel de școală participă la un parteneriat bilateral Comenius, trebuie ca instituţia parteneră să fie dintr-o ţară alta decât ţara gazdă a școlii și alta decât ţara responsabilă.

  2) Școlile specializate Decizia privind participarea la Comenius a altor „școli naţionale”, cum ar fi școlile minorităţilor, școlile private pentru expatriaţi etc. este de competenţa autorităţilor naţionale din ţara în care școala își are sediul. În cazul unui parteneriat bilateral, se aplică regulile menţionate, conform cărora trebuie să existe în plus o școală parteneră dintr-o altă ţară faţă de cea în care este localizată școala specializată. În funcţie de regimul special cu privire la limbile străine care poate fi în vigoare în acest tip de școli, AN trebuie să se asigure că limbile ţintă ale celor două școli din astfel de parteneriate bilaterale sunt diferite.

  3) Școlile Europene Școlile europene sunt instituţii eligibile pentru a participa la Comenius. Ele candidează la AN din ţara în care își au sediul și li se aplică aceeași procedură de selecţie ca și școlilor locale. În cazul Belgiei, cele trei AN stabilesc de comun acord demersurile necesare. Școlile europene se supun acelorași reguli Comenius ca și orice altă școală eligibilă din ţara în care își au sediul. Cu toate acestea, participarea școlilor europene – fie în calitate de coordonator, fie ca partener – va fi limitată la o școală europeană în fiecare parteneriat.

  Număr minim de ţări: 2 Numărul minim de parteneri:

  2

  Notă privind participanţii:

  Într-un parteneriat bilateral nu pot fi implicate mai mult de două instituţii.

  1. Calitatea programului de lucru Obiectivele parteneriatului sunt clare, realiste și se referă la o temă relevantă. Programul de lucru corespunde atingerii obiectivelor și este adecvat tipului respectiv de parteneriat; sarcinile sunt definite și distribuite între participanţi în așa fel încât se pot obţine rezultatele scontate. Au fost prevăzute demersuri adecvate în ceea ce privește pregătirea lingvistică și cooperarea pe durata schimburilor de elevi. 2. Calitatea parteneriatelor Există un echilibru între cei doi parteneri în ceea ce privește implicarea lor în activităţile ce trebuie realizate. Au fost prevăzute măsuri adecvate pentru a asigura o comunicare și o cooperare eficace. Profesorii și elevii vor fi implicaţi în planificarea, implementarea și evaluarea activităţilor din cadrul proiectului. Proiectul va fi integrat în programa de studiu și în activităţile continue ale instituţiilor implicate. 3. Impactul și valoarea adăugată europeană Impactul și beneficiile cooperării europene asupra instituţiilor participante sunt clare și bine definite și proiectul este integrat în activităţile instituţiilor participante. Candidatura indică faptul că școlile participante vor colabora îndeaproape și vor obţine rezultate care nu ar putea fi obţinute la nivel exclusiv naţional. 4. Difuzarea și valorificarea rezultatelor Activităţile planificate pentru difuzarea și exploatarea rezultatelor sunt relevante și bine definite. Ele acoperă organizaţiile participante și, dacă acest lucru este posibil, o comunitate mai largă.

  Criterii de acordare a grantului:

  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html

 • Fiche N°/File Nr 7: COM-Part - p. 4

  PROCEDURI CONTRACTUALE Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie

  iulie

  Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari august Data probabilă a începerii acţiunii august

 • Fiche N°/File Nr 8: COM-Reg - p. 1

  Program ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Programul sectorial

  COMENIUS

  Categoria acţiunii

  PARTNERIATE

  Acţiune Parteneriate COMENIUS Regio Obiectivele și descrierea acţiunii

  Parteneriatele Comenius Regio au ca scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea activităţilor de cooperare între autorităţile locale și regionale care au un rol în educaţia școlară în Europa. Parteneriatele oferă ocazia autorităţilor educaţionale, în cooperare cu școlile și ceilalţi actori din domeniul educaţiei, din diferite regiuni, să colaboreze pe una sau mai multe teme de interes comun. Parteneriatele Comenius Regio ajută regiunile participante să dezvolte și să facă schimb de bune practici în domeniul sistemului de educaţie, să creeze instrumente de cooperare durabilă și să întărească dimensiunea europeană în educaţia școlară. Parteneriatele Comenius Regio implică 2 „regiuni partenere”. Fiecare regiune parteneră trebuie să cuprindă: - autoritatea locală sau regională care joacă un rol în educaţia școlară - cel puţin o școală - cel puţin un alt partener local relevant (de exemplu un club de tineret sau sportiv, asociaţii ale

  părinţilor și elevilor, casele corpului didactic, alţi furnizori de educaţie, instituţii de formare profesională și angajatori locali, muzee și organisme ce oferă servicii de consiliere).

  Sunt eligibile pentru finanţare doar autorităţile locale sau regionale care au un rol în educaţia școlară. Acestea trebuie să coordoneze proiectul în cadrul regiunii lor. Parteneriatele Comenius Regio trebuie să includă regiuni partenere din două ţări participante la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii; una dintre regiunile participante trebuie să provină dintr-un stat membru al UE. Parteneriatele Comenius Regio trebuie să își concentreze activitatea pe teme clar definite. Acestea se pot referi la organizarea educaţiei școlare, la cooperarea dintre școli și alţi parteneri locali (de exemplu furnizori de educaţie formală sau non-formală), sau la probleme comune în educaţia școlară (de exemplu integrarea școlară, violenţa în școli, rasismul și xenofobia). Ele trebuie să conducă la un rezultat concret al cooperării (de exemplu, publicaţii, evenimente, cum ar fi o conferinţă sau un seminar). Parteneriatele Comenius Regio trebuie să ajute regiunile să își îmbunătăţească oferta educaţională adresată tinerilor. Comenius Regio nu are drept principal obiectiv implicarea directă a elevilor sau studenţilor, ci să se axeze pe dezvoltarea școlară și pe o cooperare structurată între regiunile partenere. Elevii și studenţii nu beneficiază de pe urma proiectelor Comenius Regio ca participanţi principali, ci în mod indirect. Exemple de activităţi care pot fi efectuate în cadrul parteneriatelor Comenius Regio: • Reuniuni de proiect între toate instituţiile participante la parteneriat • Schimburi de personal implicat în educaţia școlară (de exemplu schimburi de profesori,

  vizite de studiu ale personalului din administraţia școlară locală/regională) • Acţiuni de cercetare, studii de mică amploare • Observarea în mediul profesional • Schimburi de experienţă și de bune practici cu regiuni/municipii din străinătate • Activităţi de învăţare în grup și sesiuni comune de formare • Conferinţe, seminarii și ateliere • Campanii de sensibilizare • Redactare, publicare și difuzare de documente privind activităţile de cooperare • Pregătirea lingvistică a personalului care participă la parteneriat • Cooperarea cu alte proiecte în domenii conexe (inclusiv proiecte și reţelele multilaterale

  Comenius), inclusiv mobilităţile pentru participarea la evenimente organizate de către o reţea, schimbul de experienţă cu alte instituţii din regiune

  • Activităţi comune de autoevaluare • Difuzarea experienţelor câștigate și a rezultatelor proiectului

  Încă din faza de candidatură, candidaţii trebuie să se gândească în mod concret cum să asigure durabilitatea rezultatelor proiectului. Aceasta ar putea sta la baza unor viitoare parteneriate școlare bilaterale sau multilaterale, dezvoltarea de schimburi regulate de profesori sau de vizite de studiu, precum și aplicarea de noi metode și practici. Parteneriatele Comenius Regio trebuie să disemineze rezultatele în cadrul organizaţiilor lor partenere și să sprijine alte regiuni sau instituţii să beneficieze de pe urma experienţei lor. La momentul depunerii candidaturii li se va solicita să prezinte un plan de difuzare, precum și idei despre cum ei și alţii ar putea folosi rezultatele. Parteneriatele Comenius Regio pot fi combinate cu activităţi existente deja în Town Twinning sau alte programe europene de educaţie, însă trebuie să realizeze în plus activităţi de cooperare, precum și de întărire a cooperării deja existente în domeniul educaţiei școlare și să arate că nu

 • Fiche N°/File Nr 8: COM-Reg - p. 2

  există nicio suprapunere între activităţile finanţate de la bugetul UE. Cine poate beneficia Autorităţile locale și regionale din domeniul educaţiei, școlile, elevii, profesorii, părinţii și alte

  asociaţii și părţi interesate de educaţia școlară sau de educaţia tinerilor din regiunea/municipiul respectiv.

  Cine poate candida Candidaturile trebuie depuse de autorităţile locale și regionale cu rol în educaţia școlară; o listă a autorităţilor eligibile urmează a fi pusă la dispoziţie de autorităţile naţionale din fiecare ţară participantă și publicată pe site-ul web Comenius al LLP: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm

  PRIORITĂŢI Vă rugăm să verificaţi la agenţia naţională relevantă dacă există priorităţi naţionale. Pentru acţiunea Parteneriate Comenius Regio nu există priorităţi europene.

  CUM SE CANDIDEAZĂ Acţiune descentralizată. Candidaturile trebuie să fie trimise la Agenţia naţională a candidatului. Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei executive. Procedura de selecţie:

  NA1

  21 februarie 2012

  Termenul pentru depunerea candidaturii:

  Durata Durata minimă: 2 ani Durata maximă: 2 ani Notă privind durata Nu este cazul DISPOZIŢII FINANCIARE Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Partea I a prezentului ghid. Tabelul/Tabelele privind grantul:

  Finanţarea se face pe baza unei sume forfetare pentru mobilităţi și a costurilor reale pentru alte cheltuieli ale proiectului. Sumele forfetare sunt prezentate în tabelul 4. Mobilitatea reprezintă o călătorie în străinătate efectuată în cadrul parteneriatului Regio fie la o instituţie parteneră autorizată, fie la un eveniment sau reuniune relevantă pentru activităţile din cadrul proiectului și necesară pentru reușita acestuia. Calcularea costurilor suplimentare este explicată în capitolul 4F din Ghidul candidatului 2012 partea I: Dispoziţii generale. Prezentul capitol prevede norme financiare și contractuale care trebuie urmate de candidaţi/beneficiari.

  Nivelul maxim al grantului în euro:

  Grantul pentru costurile suplimentare ale proiectului este de maximum 25 000 euro.

  Notă privind finanţarea:

  Grantul acoperă costurile legate de mobilitate, de realizarea activităţilor proiectului și de difuzarea rezultatelor. Costurile indirecte nu sunt acoperite. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că numai instituţia care a semnat contractul răspunde de managementul financiar și de toate cheltuielile proiectului (plăţile directe). Vă rugăm să consultaţi capitolul 4 - Dispoziţii financiare din Ghidul candidatului.

  PROCEDURI DE EVALUARE ȘI SELECŢIE Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare și selecţie, consultaţi capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ AL UNUI PROIECT din Partea I a prezentului ghid Criterii de eligibilitate Reguli generale de eligibilitate: Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a prezentului ghid. Ţări participante: a se vedea secţiunea „Ce ţări participă la program?” din Partea I a prezentului ghid

  Candidaturile sunt depuse de o autoritate locală sau regională cu rol în educaţia școlară. Reguli specifice de eligibilitate: Ambii parteneri sunt eligibili potrivit criteriilor stabilite de autorităţile naţionale care alcătuiesc

  lista autorităţilor regionale sau locale eligibile (vezi site-urile Agenţiilor Naţionale). Fiecare partener implică cel puţin o școală și o altă organizaţie din regiunea sa. Aceasta din urmă trebuie să își aducă o contribuţie semnificativă la obiectivele proiectului. Școlile participante din regiunile partenere trebuie să aparţină unuia dintre tipurile de instituţii menţionate de către autorităţile naţionale competente în lista acestor tipuri de școli eligibile. (http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) Personalul și reprezentanţii organizaţiilor sau instituţiilor implicate pot efectua acţiuni de mobilitate. Orice participare a elevilor în mobilităţi trebuie să fie justificată cu privire la scopurile parteneriatului. Personalul din domeniul educaţiei provenind din regiunile participante și care nu lucrează într-una dintre școlile participante poate participa la mobilitate dacă aceasta este legată de activităţile proiectului și dac�


Recommended