+ All Categories
Home > Documents > Practica pedagogica in invatamantul primar si prescolar ......Practica pedagogica in invatamantul...

Practica pedagogica in invatamantul primar si prescolar ......Practica pedagogica in invatamantul...

Date post: 20-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 68 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
8
Camelia Brincoveanu PRACTICA PEDAGOGICA /\/\vv/\ IN INVATAMANTUL PRIMAR ) $r PRE$COLAR €qiet de seminqr
Transcript
 • Camelia Brincoveanu

  PRACTICA PEDAGOGICA/\/\vv/\IN INVATAMANTUL PRIMAR)

  $r PRE$COLAR€qiet de seminqr

  https://www.libris.ro/practica-pedagogica-in-invatamantul-primar-si-PUN978-606-26-1170-5--p13318625.html

 • CI]PRINS

  1. FUNDAMENTELE ACTTVTTATTT DE PRACTTCA PEDAGOGrCA...............................7

  1.1. Baza normativ - legislativb a pregitirii penku profesia didactic6 ................................. 81.2. Atribuliile DPPD-u1ui........... ............91.3. Obiectivele practicii pedagogice in inv5![m6ntul primar gi pregcolar ......................... 1 I

  1.4. Tipuri de activitdli desfrgurate pe parcursul practicii pedagogice ............................... 12

  1.5. Organizarea practicii pedagogice ................... .......... 141.6. Responsabilitdlile studentului-practicant........ .......... 161.7. Responsabilitdlile partenerului de practicd........ ................................. 161.8. Obligafiild organizatorului de practici ........ ............. l'l1.9. Evaluarea practicii pedagogice..................... ............ 19

  2. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE AACTIVITATIIDE PRACTICA PEDAGOGICA ............21

  2.1. Orarul sdptimdnal al profesorului-men1or.................. ........................212.2. Planurile cadru de invdldmdnt pentru invdldm6ntul primar 9i pregcolar....... ...............2l

  2.3. Programele $colare ale unor discipline/activitlli din arii curriculare/categorii de

  activitali de invdlare diferite.............. .......................212.4. Situalia activititilor de practicd pedagogicd.. ...........222.5. Figa de observare a 1ecfiei............. ............................242.6. Planificarea lecliilor de probS qi a lecliei finale ................ .................342.7. Proiect de leclie ................. .............352.8. Autoevaluare .........3'72.9. Figd de evaluare a 1ec1ioi............. .............................. 402.10.Referat privind perioada de practicd pedagogic[ ........................................................ 44

  2.1 1.Fi9a psihopedagogic6.......... ........... 452.12.AdeverinJd de la unitatea de invdldmAnt privind desfhgurarea practicii

  pedagogice....... .,...........................502.13. Raport privind practica pedagogicd (un eseu de maxim 5 pagini) ............................. 51

  2.14. Noti!e...... ............ 56

  BIBLIOGRAIIE ....................... ............67

 • Viitorul profesor pentru invdldmdntul primar care se formeazd in cadrulFacultdlii de $tiinfe ale Educafiei, Universitatea Cregtind ,,Dimitrie Cantemir,,,trebuie si fie preocupat, pe de o parte, de cunoagterea siandardului nafional alprofesiei de cadru didacticr, deoarece, trebuie respectate nevoile interne de formare

  profesionald in domeniu, iar pe de altdparte, trebuie s6 he preocupat de dezvoltarea

  abilitdlilor gi competen{elor considerate a fi dehnitorii pentru un bun profesor indomeniul primar 9i pregcol#. o consecinld fireascd a acestui fapt este necesitateacregterii caliti{ii procesului educa}ional 9i, in legdturi cu aceasti aspiralie,imbundtSlirea imaginii publice a profesiunii de cadru didactic.

  I Legeq Educaliei Nalionale ff- l/2011cu modificirile gi complet5rile ulterioarc; Clasificarea ocupatiilor din Rom6nia-COR, 2015, cod 2341 penhu profesor in invepmafiul primar; Ordinul M.E.N. nr. 3371 din 12 martie 2013 privindaprobarea planurilor-cadru de invSlnmdnt pentru invdtimdntul primar qi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de invdlimant pentru inviFmAntul primax.2 L. Gligt, Standarde profesionale pentru profesia didacticd, Bucureqti: M.E.N., 2002, p.75.; Ministerul Educaliei,Cercetirii gi Tineretului, Unitatea de Management al Proiectelor pentru invdJdmdntul Preuniversitar, Proiectul pentrureforma educaiiei timpuii, Noi repere ale educaliei timpurii in grddini1d,3, Model pentru educatori, Bucuresti, 2008;Ghidul cadrelor didactice pentru educalia t npurie qi pretcolardiCurriculum Pentru Educalia Timpurie, 02.08.2019.

 • t.l. B AzA NoRMATTv - LE GISLATn-i .l pnn cAunrr pENTRUPRoFESIA IrolcncA

  certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic. )iivelul INivelul II, incadrul Departamentului pentru pregdtirea personalului Didactic (DppD), certificdabsolventul pentru profesia didacticd in invdtdmdntul preunir ersitar, postliceal qisuperior, potrivit legii.

  Legea Educa{iei Na{ionale. Legea nr. ll20ll cu modificirile qicompletirile ulterioare

  Art. 238

  (1) Studen{ii gi absolvenlii de invdldmdnt superior care opteazd pentruprofesiunea didacticd au obliga{ia sd absolve cursurile unui master didactic cu duratade 2 am sau programele de formare psihopedagogicd in vederea certificdriicompetentelor pentru profesia didacticb (nivel I - nivel II), acreditate conform legii,organizate in cadrul Departamentului pentru pregdtirea personalului Didactic.cursurile se des{Egoarb in timpul anilor de studii universitare sau in regimpostuniversitar. Tot in regim postuniversitar sunt organizate cursuri depsihopedagogie speciald pentru absolvenlii de studii superioare ca"re lucreazd insistemul invdldmantului special. De asemenea, departamentul propune periodic spreacreditare cursuri de formare continud a cadrelor didactice preuniversitare.

  (2) Departamentul func[ion eaz6, pe bazd de regulament, in instituliile deinvSldmdnt superior qi are planuri de invdldmdnt distincte, care cuprind discipline depregdtire teoreticd 9i practicd in domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologieigi metodicii de specialitate.

  (3) Planurile de invdfbmdnt ale Deparlamentului sunt integrate in planurile deinvd{dmdnt ale facultdtilor de profil.

  Potrivit ordinutui MEN nr. 4129/16.07.201g privind modificarea qicompletarea anexei la ordinul MEN nr. 3&s0l20l7 publicat in Monitorul oficial alRomdniei nr. 361116 mai 2017, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare

 • a programelor de formare psihopedagogicd prin departamentele de specialitate din

  cadrul institu{iilor de invdlEmdnt superior acreditate in vederea certificdriicompetenfelor pentru profesia didacticd, prin Departamentului pentru pregitirea

  Personalului Didactic, certificarea pentru profesia didactic[ se obline la doud niveluri,

  respective:

  a) Nivelul I (inifial) care acordd absolven{ilor de studii universitare dreptul sdocupe posturi didactice in invi{imflntul antepregcolar, preqcolaro primar qigimnazial, cu condi{ia acumulbrii unui minimum de 30 de credite transferabile din

  programul de formare psihopedagogici;

  b) Nivelul II (de aprofundare) care acordd absolvenlilor de studii universitaredreptul si ocupe posturi didactice in invl{imdntul liceal gi posdiceal, cusatisfacerea a doud condilii:

  F acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul deformare psihopedagogicd;

  ) absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de studiiuniversitare de licenti.

  1.2. ATRIBUTIILE DPPD-ului

  Conceput ca o institulie specializatd pentru profesionalizarea pedagogicd aviitorilor gi actualilor institutori qi profesori, Departamentul pentru PregdtireaPersonalului Didactic are urmdtoarele atribu{ii:

  - coordonarea unitard, la nivel de Universitate, a activitdtilor privind concepfia,

  conlinutul 9i metodologia specificd pregdtirii in profesia de cadru didactic, reflectate

  in planurile de invdldmdnt ale facult61i1or, in programele analitice $i in activitdliledidactice de curs, seminar qi de practici pedagogicd; atingerea unor nivele ridicate de

  performanld qi eficien(d, in concordantd cu standardele modeme ale profesiunii;

  - implementarea de solu{ii de modemizare a invdfdmAntului gi de sprijinire areformei acestuia, cu efect asupra ameliordrii profesionalizdrii pedagogice a

 • viitoarelor cadre didactice, precum gi transferul direct de informa{ii qi de experien{iintre cadrele didactice universitare din structura Departamentului pentru pregdtireaPersonalului Didactic ai profesorii din gcolile de aplicalie, unde studentii efectueazdpracticd pedagogicd;

  - organizarea activitaflor de perfec{ionare a pregdtirii de specialitate,psihopedagogice gi metodice, a cadrelor didactice din invdldmantul preuniversitar; inacest context se inscriu qi organizarea gi desftqurarea examenelor de gradur II gigradul I, conform Metodologiei MEN;

  - promovarea cercetarii qtiin{ifice fundamentale gi aplicative in domeniu gidifuzarea rezultatelor prin publica{ii, contracte de cercetare, consultanld, sesiunigtiinlifice, editarea de cursuri, manuale, indrumdtoare didactice etc.

  Departamentul pentru pregdtirea personalurui Didactic asigurd urmdtoareleforme de pregdtire qi desfEqoard urmdtoarele activitdf :

  ) Formarea inifiali a studenfilor pentru a deveni cadre didactice, prinintermediul modulului de formare psihopedagogicd in vederea certificiriicompetentelor pentru profesia didacticd care include, conform o.M.3850/02.05.2017 (o.M. nr. 412916.07.2018 privind modificarea qicompletarea anexei la o.M. nr. 3gs0rz0r7), Nivelur I (inifial) de formare,derulat in timpul studiilor de Licenfi (3 ani) qi Niverul II (de aprofundare)derulat in timpul studiilor de Masterat (2 afi);

  ) Disciplinele corespunzdtoare modulului de pregdtire se deslbgoard in timpulanului universitar, in paralel cu disciplinele de specialitate qi sunt cuprinse inplanul de invd{imdnt al fiecdrei facultbli, in regim facultativ;

  F Formarea inifiali a absolvenlilor unei forme de invd{dmdnt superior, caredoresc sd urmeze o carierd didactic6 qi care nu au parcurs toate disciplinerecorespunzdtoare preghtirii psihopedagogice, in timpul anilor de studii. Aceastdformare se realizeazd" printr-un modul de studii postuniversitare. Acest modulde studii se organizeazd pe doud nivele: Nivelur I corespunzdtor studiilor delicenfi, care confer[ dreptul de a preda in invd]dmdntul obrigatoriu qi Niverul IIcorespunzdtor studiilor de master qi care conferd dreptul de a preda in

  10

 • invdldmdntul liceal, postliceal qi superior. Planul de invdldmdnt in conformitate

  cu care se desfrqoard aceste cursuri este reglementat anul de O.M.3850102.05.2017:

  Formarea continui a cadrelor didactice prin programe acreditate de C.N.F.p.;Implicarea in organizarea Ei gestionarea examenelor de ob{inere a gradelordidactice;

  Realizarea de cercetiri gtiinfifice in domeniul gtiinlelor educaliei qiimplicarea in programe de cercetare internafionald in domeniul formdriiprofesionale a profesorilor;

  Editarea de publicaJii, cursuri, suporturi qi ghiduri didactice.

  Practica pedagogicd, disciplind obligatorie in pregdtirea pentru profesiadidacticb, vizeazd formarea unor competente necesare proiectdrii gi desfbgurdriieficiente a activitAii instructiv-educative din invdldmdntul primar qi pregcolar:

  F identificarea particularitd{ilor procesului instructiv-educativ din invdfdmdntulprimar qi pregcolar, precum gi ale gcolii in care se desfdqoard practicapedagogicd;

  D analiza documentelor curriculare qi a direcliilor de perfeclionare ainvdfdmAntului primar gi preqcolar din perspectiva reformei curriculare;

  ) implementarea in practica educalionald a prevederilor din documentelecurriculare de tip reglator (plan cadru de invdfdmAnt, orare, programeledisciplinelor de invdfdmdnt, ghiduri, ghiduri metodologice);

  F inlelegerea fina1it61ilor qi a conexiunilor care se stabilesc intre principalelecomponente ale procesului de invdldmdnt din qcoli, prin valorificareacunoqtinlelor de psihologie, pedagogie., didacticd;

  F formarea qi dezvoltarea competenlelor de proiectare, conducere gi evaluare aprocesului instructiv-educativ din qcoli;

  1l

  1.3. OBIECTTVELE PRACTTCII PEDAGOGICE iNiNvAIAITANTUL rRTMAR gr pREgcoLAR

 • ) identificarea trdsdturilor comportamentului didactic eficient gi stimulativ dinpunct de vedere al dezvolttuii creativitdtii, comunicrrii qi relafiondrii socio-afective;

  promovarea rela{iilor pedagogice stimulative pe parcursul deslbqurdrii lecliilor;

  identificarea modalitililor de corelare intre educalia formald, nonformald qi

  informald - forme de rela{ionare qi colaborare ale gcolii cu celelalte institutii cufunclii educative la nivel social;

  F implicarea activh in toate activititile organizate in gcoald.

  ACTIVITATIPEDAGOGICE

  1.4.1. Studiul documentelor care reglementeazd activitatea instructiv-educativi la nivelul qcolii, consemnarea datelor semnificative incaietul de practici pedagogici:

  analizadocumentelor de management educafional:

  . planul de dezvoltare a instituliei;

  . planul managerial al consiliului de administra{ie;

  . regulamentul de funclionare a instituliei;

  . regulamentul de ordine interioard.analiza documentelor curriculare:. planurile cadru de invdldmdnt pentru invS![mdntul primar gi pregcolar;r ora.re;. programele analitice ale disciplinelor de invdfdmdnt;' indrumarele, ghidurile metodologice pentru aplicarea planului cadru qi a

  programelor.

  ana\za documentelor de proiectare a activitifii instructiv-educative dinqcoli:

  . planificarea semestriali qi anual6, proiectareape unitdli de invdlare;

  . proiectele didactice ale lecliilor/activitelilor demonstrative.

  b.

  12


Recommended