+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLII (1).ppt

PORTOFOLII (1).ppt

Date post: 04-Dec-2015
Category:
Upload: lavinia-grama
View: 268 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 16 /16
1 CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE LIMBI LIMBI MODERNE MODERNE Brasov Brasov septembrie 2014 septembrie 2014
Transcript

1

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE LIMBI MODERNELIMBI MODERNE

Brasov Brasov

septembrie 2014septembrie 2014

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

METODIST

Delegaţia de numire ; Curriculum Vitae(Europass).; Graficul de evidenţă a inspecţiilor efectuate; Graficul inspecţiilor de specialitate şi tematice; Diagnoza procesului de învăţământ de specialitate

(in sectorul/zona arondat(ă), la finele fiecărui semestru);

Copie a rapoartelor de inspecţie; Modele de documente de planificare şi proiecte

didactice la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal, după caz.

Legi, ordine, note ale M.E.N., Guvernului privind învăţământul preuniversitar.

Modelul formularelor tip folosite in cadrul inspecţiilor.

3

PORTOFOLIUL

RESPONSABILULUI DE

CATEDRĂ

Planul de activităţi metodico-ştiinţifice ale Planul de activităţi metodico-ştiinţifice ale catedrei pentru anul în curs.catedrei pentru anul în curs.

Programele şcolare valabile în anul şcolar în Programele şcolare valabile în anul şcolar în curs.curs.

Programe pentru examenele naţionale Programe pentru examenele naţionale (bacalaureat) şi concursurile şcolare.(bacalaureat) şi concursurile şcolare.

Planificări calendaristice ale membrilor catedrei.Planificări calendaristice ale membrilor catedrei. Planurile cadru pentru anul şcolar curent. Planurile cadru pentru anul şcolar curent. Tabel nominal cu membrii catedrei şi datele lor Tabel nominal cu membrii catedrei şi datele lor

personale (telefon, adresa de e-mail, şcoala de personale (telefon, adresa de e-mail, şcoala de provenienţă, grad didactic, specialitatea, provenienţă, grad didactic, specialitatea, vechimea în învăţământ etc.). vechimea în învăţământ etc.).

Planul managerial al catedrei.Planul managerial al catedrei. Calendarul şi tematica activităţilor de catedră. Calendarul şi tematica activităţilor de catedră. Procesele – verbale ale şedinţelor de catedră. Procesele – verbale ale şedinţelor de catedră. Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în

cadrul activităţilor de catedră.cadrul activităţilor de catedră. Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare

la care participă elevii şcolii.la care participă elevii şcolii.

PORTOFOLIUL

RESPONSABILULUI DE

CERC

Lista şcolilor arondate cercului.Lista şcolilor arondate cercului. Lista nominală a cadrelor didactice din cadrul Lista nominală a cadrelor didactice din cadrul

cercului, cu datele lor personale (şcoala de cercului, cu datele lor personale (şcoala de provenienţă, telefon, adresa de e-mail, provenienţă, telefon, adresa de e-mail, specialitatea, gradul didactic, vechimea în specialitatea, gradul didactic, vechimea în învăţământ, modul de încadrare: suplinitor învăţământ, modul de încadrare: suplinitor calificat/necalificat, titular, pensionar, detaşat). calificat/necalificat, titular, pensionar, detaşat).

Planul managerial al şefului cercului metodic.Planul managerial al şefului cercului metodic. Tematica şedinţelor de cerc, data şi locul de Tematica şedinţelor de cerc, data şi locul de

desfăşurare. desfăşurare. Procesele -verbale încheiate la activităţile de cerc.Procesele -verbale încheiate la activităţile de cerc. Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în Materialele ştiinţifice şi metodice prezentate în

cadrul activităţilor de cerc.cadrul activităţilor de cerc. Calendarul examenelor naţionale (evaluare – clasa Calendarul examenelor naţionale (evaluare – clasa

a VI-a, bacalaureat), al olimpiadelor şi al a VI-a, bacalaureat), al olimpiadelor şi al concursurilor şcolare din anul respectiv. concursurilor şcolare din anul respectiv.

PORTOFOLIUL

PROFESORULUI

8

Partea IPartea I: structura anului școlar, încadrarea (clase, nr. de : structura anului școlar, încadrarea (clase, nr. de

ore), orarul, fișa postului, calendarul activităților pe anul ore), orarul, fișa postului, calendarul activităților pe anul

în cursîn curs

Partea a II-aPartea a II-a: programele școlare, programele : programele școlare, programele

opționalelor în derulare, planificarea anuală și opționalelor în derulare, planificarea anuală și

semestrială a materiei pe unități de învățare, proiecte semestrială a materiei pe unități de învățare, proiecte

didactice, teste de evaluare inițială, curentă și sumativă-didactice, teste de evaluare inițială, curentă și sumativă-

concluzii, modalități alternative de evaluare (proiecte, concluzii, modalități alternative de evaluare (proiecte,

referate, portofolii întocmite de elevi), fișe de lucru, referate, portofolii întocmite de elevi), fișe de lucru,

caietul –catalog, inventarul materialului didactic din caietul –catalog, inventarul materialului didactic din

școală, fișe cu asistențe la ore pentru profesorii școală, fișe cu asistențe la ore pentru profesorii

debutanțidebutanți

9

Partea a III-a Partea a III-a : regulamentul, precizările și : regulamentul, precizările și

programele pentru olimpiada națională școlară la programele pentru olimpiada națională școlară la

disciplina..., subiecte de olimpiadă propuse, lista disciplina..., subiecte de olimpiadă propuse, lista

elevilor selectați pentru olimpiade, rezultatele elevilor selectați pentru olimpiade, rezultatele

obținute la diferite competiții/activități specifice obținute la diferite competiții/activități specifice

disciplineidisciplinei

Partea a IV-a Partea a IV-a : Proiecte personale sau : Proiecte personale sau

proiecte/programe în care este angajat pentru proiecte/programe în care este angajat pentru

implementare implementare

Partea a V-a Partea a V-a : perfecționare: perfecționare

Partea a VI-a Partea a VI-a : materiale didactice –produse proprii.: materiale didactice –produse proprii.10

PORTOFOLIUL

ELEVULUI

11

Portofoliul Portofoliul reprezintă reprezintă „„cartea de vizită” a elevului, prin care cartea de vizită” a elevului, prin care

profesorul poate să-i urmărească progresul – în profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar).lung de timp (un semestru sau un an şcolar).

un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să ştie şi ce discută cu elevul despre ce trebuie să ştie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. La începutul demersului educativ se învăţare. La începutul demersului educativ se realizează un diagnostic asupra necesităţilor realizează un diagnostic asupra necesităţilor elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare.evaluare.

PORTOFOLIUL PORTOFOLIUL ELEVULUIELEVULUI

lista conţinutului acestuia, (sumarul, care lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fişe,etc. şi include titlul fiecărei lucrări/fişe,etc. şi numărul paginii la care se găseşte);numărul paginii la care se găseşte);

argumentaţia care explică ce lucrări sunt argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum se articulează între ele într-o fiecare şi cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;privire la subiectul respectiv;

lucrările pe care le face elevul individual sau lucrările pe care le face elevul individual sau în grup:în grup:

rezumate;rezumate; eseuri;eseuri; articole, referate, comunicări;articole, referate, comunicări; fişe individuale de studiu;fişe individuale de studiu; proiecte şi experimente;proiecte şi experimente; temele zilnice;temele zilnice;

Portofoliul cuprinde:Portofoliul cuprinde:

probleme rezolvate;probleme rezolvate; rapoarte scrise – de realizare a proiectelorrapoarte scrise – de realizare a proiectelor teste şi lucrări semestriale;teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini;chestionare de atitudini; înregistrări, fotografii care reflectă înregistrări, fotografii care reflectă

activitatea desfăşurată de elev individual sau activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi;împreună cu colegii săi;

observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii; reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea

ce lucrează;ce lucrează; autoevaluări scrise de elev sau de membrii autoevaluări scrise de elev sau de membrii

grupului;grupului; interviuri de evaluare;interviuri de evaluare; alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la

activitate care reflectă participarea elevului/ activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea şi soluţionarea temei grupului la derularea şi soluţionarea temei date;date;

viitoare obiective pornind de la realizările viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate;intereselor şi a progreselor înregistrate;

comentarii suplimentare şi evaluări ale comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii;părinţii;

rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate rezultate ale lucrărilor de evaluare efectuate pentru teme din domeniul profesional sau pentru teme din domeniul profesional sau abilităţi cheieabilităţi cheie

rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut locdovezi ale discuţiilor care au avut loc

opiniile elevilor privind activităţile desfăşurateopiniile elevilor privind activităţile desfăşurate planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare

planificate şi efectuate de către elevplanificate şi efectuate de către elev comentarii ale profesorului privind atitudinea comentarii ale profesorului privind atitudinea

şi rezultatele elevuluişi rezultatele elevului15

16

SUCCES SUCCES

ÎN ÎN

NOUL AN SCOLARNOUL AN SCOLAR 2014-2015! 2014-2015!


Recommended