+ All Categories
Home > Documents > dege_ica_powerpoint (1).ppt

dege_ica_powerpoint (1).ppt

Date post: 10-Jul-2016
Category:
Upload: nadia-simona-fasola
View: 224 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
18
Dege Dege ţica ţica de Hans Christian Andersen de Hans Christian Andersen
Transcript
Page 1: dege_ica_powerpoint (1).ppt

DegeDegeţicaţicade Hans Christian Andersende Hans Christian Andersen

Page 2: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Trăia odată, lângă o Trăia odată, lângă o pădure, o femeie văduvă. pădure, o femeie văduvă. Îi era tare greu singură şi Îi era tare greu singură şi nu avea pe nimeni în nu avea pe nimeni în preajmă cu care să mai preajmă cu care să mai schimbe o vorbă. Cel mai schimbe o vorbă. Cel mai mult îşi dorea un copil mult îşi dorea un copil care să-i aline care să-i aline bătrâneţile. Într-o bătrâneţile. Într-o dimineaţă, pe când dimineaţă, pe când culegea ciuperci în culegea ciuperci în pădure, o întâlni pe Zâna pădure, o întâlni pe Zâna Florilor şi îi spuse Florilor şi îi spuse dorinţa ei. Zâna îi dădu dorinţa ei. Zâna îi dădu un bob de orz şi o sfătui:un bob de orz şi o sfătui:

- Pune bobil acesta la Pune bobil acesta la încolţit într-un ghiveci. E încolţit într-un ghiveci. E un bob fermecat şi vei un bob fermecat şi vei avea o mare surpriză.avea o mare surpriză.

- Mulţumesc, zise femeia Mulţumesc, zise femeia recunoscătoare şi se recunoscătoare şi se grăbi spre casă.grăbi spre casă.

Page 3: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Puse bobul la încolţit, îl Puse bobul la încolţit, îl udă şi în câteva zile udă şi în câteva zile răsări o floare frumoasă. răsări o floare frumoasă. Femeia săruta zilnic Femeia săruta zilnic petalele florii şi îi vorbea petalele florii şi îi vorbea cu dragoste. Într-o cu dragoste. Într-o dimineaţă, floarea se dimineaţă, floarea se deschise şi din ea ieşi la deschise şi din ea ieşi la iveală o fetiţă mică, mică iveală o fetiţă mică, mică de tot. Femeia era în de tot. Femeia era în culmea bucuriei şi îi dete culmea bucuriei şi îi dete numele de Degeţica. Îi numele de Degeţica. Îi făcu un leagăn dintr-o făcu un leagăn dintr-o coajă de nucă, puse coajă de nucă, puse petale de flori în loc de petale de flori în loc de saltea şi de acoperit o saltea şi de acoperit o acoperea cu o foaie de acoperea cu o foaie de trandafir.trandafir.

Page 4: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Ziua, Degeţica plutea pe o Ziua, Degeţica plutea pe o petală într-o farfurie cu apă şi petală într-o farfurie cu apă şi cânta cu glasul ei suav şi cânta cu glasul ei suav şi cristalin, încât femeii îi cristalin, încât femeii îi dădeau lacrimile de atâta dădeau lacrimile de atâta fericire. Însă într-o noapte, fericire. Însă într-o noapte, pe când Degeţica dormea în pe când Degeţica dormea în coaja ei de nucă, o broască coaja ei de nucă, o broască intră pe fereastră şi sări intră pe fereastră şi sări direct pe masă, unde-şi avea direct pe masă, unde-şi avea leagănul fetiţa. Vazând leagănul fetiţa. Vazând frumuseţea fetiţei, broasca frumuseţea fetiţei, broasca cea urâtă îşi zise:cea urâtă îşi zise:

- Ce soţie minunată pentru Ce soţie minunată pentru băiatul meu!băiatul meu!Şi luând cu grijă coaja de Şi luând cu grijă coaja de nucă, sări în grădină, ajunse nucă, sări în grădină, ajunse la pârâu şi de acolo la la pârâu şi de acolo la mlaştina în care-şi aveau mlaştina în care-şi aveau locuinţa ea şi fiul ei. Broscoiul locuinţa ea şi fiul ei. Broscoiul era mai slut decât mama lui. era mai slut decât mama lui. Începu să ţopăie de bucurie Începu să ţopăie de bucurie la vederea gingaşei fetiţe: la vederea gingaşei fetiţe: “Oac!”, “Oac!”. “Oac!”, “Oac!”.

Page 5: dege_ica_powerpoint (1).ppt

- Nu striga aşa tare, o s-o trezeşti - Nu striga aşa tare, o s-o trezeşti şi se va speria! Se răsti la el şi se va speria! Se răsti la el broasca mamă. O să o aşezăm pe o broasca mamă. O să o aşezăm pe o foaie de lipan în mijlocul bălţii, să foaie de lipan în mijlocul bălţii, să nu poată fugi, în timp ce noi vom nu poată fugi, în timp ce noi vom pregăti odaia în care o să locuiţi pregăti odaia în care o să locuiţi voi după ce veţi fi căsătoriţi.voi după ce veţi fi căsătoriţi.Când se trezi Degeţica şi se văzu Când se trezi Degeţica şi se văzu într-un loc necunoscut, începu să într-un loc necunoscut, începu să plângă cu lacrimi amare. Broasca plângă cu lacrimi amare. Broasca veni cu fiul ei cel slut şi încercă să veni cu fiul ei cel slut şi încercă să o liniştească:o liniştească:

- Nu mai plânge, fetiţă, uite, el va fi Nu mai plânge, fetiţă, uite, el va fi soţul tău şi va avea grijă de tine. soţul tău şi va avea grijă de tine. Aveţi o odaie frumoasă pe fundul Aveţi o odaie frumoasă pe fundul iazului, împodobită cu flori şi iazului, împodobită cu flori şi papură, ce ţi-ai putea dori mai papură, ce ţi-ai putea dori mai mult?mult?- Oac, oac! Adaugă odrasla - Oac, oac! Adaugă odrasla broaştei.broaştei.apoi luară leagănul fetiţei să-l apoi luară leagănul fetiţei să-l ducă în odaia din iaz. Degeţica nu ducă în odaia din iaz. Degeţica nu mai contează cu plânsul, mai contează cu plânsul, gândindu-se ce soartă o aşteaptă.gândindu-se ce soartă o aşteaptă.

Page 6: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Însă peştişorii din iaz, care Însă peştişorii din iaz, care nu au pierdut nici o fărâmă nu au pierdut nici o fărâmă din discuţia lor, s-au strâns din discuţia lor, s-au strâns în jurul frunzei pe care era în jurul frunzei pe care era izolată fetiţa şi cu dinţişorii izolată fetiţa şi cu dinţişorii lor au retezat codiţa care lor au retezat codiţa care bloca frunza în mijlocul bloca frunza în mijlocul apei. Nu erau de acord ca o apei. Nu erau de acord ca o făptură atât de gingaşă să făptură atât de gingaşă să ia de soţ un broscoi hidos.ia de soţ un broscoi hidos.Degeţica pluti pe frunză în Degeţica pluti pe frunză în josul pârâului şi astfel josul pârâului şi astfel scăpă de cele două broaşte scăpă de cele două broaşte urâte. Păsărelele din urâte. Păsărelele din tufişuri ciripeau vesele la tufişuri ciripeau vesele la vederea fetiţei, iar un vederea fetiţei, iar un fluture alb se aşeză lângă fluture alb se aşeză lângă ea pe frunză şi pluteau ea pe frunză şi pluteau liniştiţi în bătaia lunii.liniştiţi în bătaia lunii.

Page 7: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Ajunse la marginea unei Ajunse la marginea unei ppăduri, îşi îăduri, îşi îmmpleti un pleti un pătuţ din paie, se pătuţ din paie, se hrănea cu suc de flori şi hrănea cu suc de flori şi bea roua de pe frunze.bea roua de pe frunze.Aşa a trecut vara şi Aşa a trecut vara şi toamna şi iată că toamna şi iată că Degeţica nu mai avea Degeţica nu mai avea unde să se unde să se adăpostească. adăpostească. Păsărelele cu care Păsărelele cu care cânta au plecat în ţările cânta au plecat în ţările clade, copacii nu mai clade, copacii nu mai aveau frunze şi ea aveau frunze şi ea tremura continuu de tremura continuu de frig.frig.

Page 8: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Venind în zbor un cărăbuş, i-a Venind în zbor un cărăbuş, i-a prins trupul mlădios cu labele lui, prins trupul mlădios cu labele lui, zburând cu ea şi aşezându-se într-zburând cu ea şi aşezându-se într-un copac. S-a aşezat cu ea pe un copac. S-a aşezat cu ea pe frunza cea lată a copacului, i-a dat frunza cea lată a copacului, i-a dat suc de flori să mănânce, suc de flori să mănânce, spunându-i că-i foarte drăgălaşă. spunându-i că-i foarte drăgălaşă. Au venit s-o vadă şi ceilalţi Au venit s-o vadă şi ceilalţi cărăbuşi care locuiau în copac, cărăbuşi care locuiau în copac, spunând că e foarte urâtă.spunând că e foarte urâtă.Cărăbuşului care o răpise i se Cărăbuşului care o răpise i se părea drăgălaşă, dar fiindcă toţi părea drăgălaşă, dar fiindcă toţi ceilalţi ziceau că-i urâtă, a început ceilalţi ziceau că-i urâtă, a început şi el să creadă că-i urâtă şi nu i-a şi el să creadă că-i urâtă şi nu i-a mai plăcut, spunându-i să meargă mai plăcut, spunându-i să meargă unde-o vedea cu ochii. Au luat-o, unde-o vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o jos din copac şi au pus-o au dat-o jos din copac şi au pus-o pe un bănuţel, şi ea a început să pe un bănuţel, şi ea a început să plângă şi să se tânguie că-i aşa de plângă şi să se tânguie că-i aşa de urâtă şi cărăbuşii au alungat-o; urâtă şi cărăbuşii au alungat-o; dar ea nu era urâtă, era cea mai dar ea nu era urâtă, era cea mai drăgălaşă fetiţă care se poate drăgălaşă fetiţă care se poate închipui, gingaşă şi luminoasă ca închipui, gingaşă şi luminoasă ca o petală de trandafir.o petală de trandafir.

Page 9: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Curând începu să ningă şi Curând începu să ningă şi fiecare fulg care cădea pe ea, îl fiecare fulg care cădea pe ea, îl asemuia cu o lopată de zăpadă. asemuia cu o lopată de zăpadă. Zgribulită, ieşi din pădure şi Zgribulită, ieşi din pădure şi dădu de un lan de grâu cosit. dădu de un lan de grâu cosit. Porni prin păişul pe care ea îl Porni prin păişul pe care ea îl asemuia cu nişte copaci şi asemuia cu nişte copaci şi ajunse într-un târziu la vizuina ajunse într-un târziu la vizuina unchiului şoarece. Bătu la uşă unchiului şoarece. Bătu la uşă şi cerşi un bob de grâu, căci nu şi cerşi un bob de grâu, căci nu mai mâncase de trei zile. mai mâncase de trei zile. Unchiului i se făcu milă de ea Unchiului i se făcu milă de ea şi o primi în vizuina lui şi o primi în vizuina lui călduriasă. Avea o bucătărie călduriasă. Avea o bucătărie mare, o sufragerie luminoasă şi mare, o sufragerie luminoasă şi o cămară plină de grăunţe.o cămară plină de grăunţe.

- Poţi să stai toată iarna aici; - Poţi să stai toată iarna aici; dacă faci ordine şi-mi spui dacă faci ordine şi-mi spui poveşti te primesc cu drag, zise poveşti te primesc cu drag, zise şoarecele.şoarecele.- Mulţumesc frumos, zise - Mulţumesc frumos, zise Degeţica, recunoscătoare Degeţica, recunoscătoare pentru norocul care a dat peste pentru norocul care a dat peste ea.ea.

Page 10: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Într-o zi, şoarecele îi spuse Într-o zi, şoarecele îi spuse fetiţei:fetiţei:-Diseară vom avea musafiri de -Diseară vom avea musafiri de vază. Vecinul meu este bogat şi vază. Vecinul meu este bogat şi poartă o blană de catifea poartă o blană de catifea neagră. Dacă ar vrea să te ia neagră. Dacă ar vrea să te ia de nevastă, nu ai mai duce de nevastă, nu ai mai duce lipsă de nimic.lipsă de nimic.Dar Degeţica nu avea de gând Dar Degeţica nu avea de gând să se mărite, mai ales când să se mărite, mai ales când văzu că vecinul e un sobul văzu că vecinul e un sobul lăudăros, care toată seara a lăudăros, care toată seara a vorbit despre bogăţiile şi vorbit despre bogăţiile şi înţelepciunea lui. Fetiţei nu-i înţelepciunea lui. Fetiţei nu-i plăcu nici când sobolul vorbi de plăcu nici când sobolul vorbi de rău soarele, păsările şi florile, rău soarele, păsările şi florile, pe care el nu le văzuse pe care el nu le văzuse niciodată. niciodată. Degeţica începu Degeţica începu să cânte şi sobolul rămase să cânte şi sobolul rămase fermecat de glasul micuţei. Se fermecat de glasul micuţei. Se gândi imediat că ea ar fi gândi imediat că ea ar fi nevasta potrivită pentru el. nevasta potrivită pentru el.

Page 11: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Atunci îl invită pe şoarece şi pe Atunci îl invită pe şoarece şi pe fetiţă la o plimbare pe sub fetiţă la o plimbare pe sub pământ, printr-o hrubă săpată pământ, printr-o hrubă săpată de el. Merseră ce merseră şi de el. Merseră ce merseră şi sobolul se opri, sparse puţin sobolul se opri, sparse puţin tavanul hrubei să intre lumină tavanul hrubei să intre lumină de afară şi le arată o de afară şi le arată o rândunică, probabil îngheţată rândunică, probabil îngheţată de frig, ce zăcea cu capul de frig, ce zăcea cu capul ascuns în pene. Sobolul ascuns în pene. Sobolul împinse rândunica cu labele, împinse rândunica cu labele, spunând:spunând:- Ce folos să fi pasăre! Toată - Ce folos să fi pasăre! Toată ziua doar ciripeşti şi iarna ziua doar ciripeşti şi iarna mori de foame!mori de foame!- Înţelept grăieşti! Zise - Înţelept grăieşti! Zise şoarecele.şoarecele.Degeţicăi i se rupea sufletul de Degeţicăi i se rupea sufletul de durere la vederea rândunicii şi durere la vederea rândunicii şi îi sărută ochii închişi când cei îi sărută ochii închişi când cei doidoi s-au întors cu spatele.s-au întors cu spatele.

Page 12: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Sobolul îşi conduse musafirii Sobolul îşi conduse musafirii acasă, dar Degeţica nu acasă, dar Degeţica nu putea închide ochii căci putea închide ochii căci imaginea rândunicii îi imaginea rândunicii îi rămase întipărită în minte. rămase întipărită în minte. Fetiţa se sculă, împleti o Fetiţa se sculă, împleti o păturică din paie, luă nişte păturică din paie, luă nişte bucăţi de lână din bucăţi de lână din sufrageria şoarecelui şi sufrageria şoarecelui şi merse în hrubă la rândunica merse în hrubă la rândunica îngheţată. O acoperi cu îngheţată. O acoperi cu păturica din paie, îi puse păturica din paie, îi puse căpşorul pe bucăţile de lână căpşorul pe bucăţile de lână şi o mângâia îndurerată, şi o mângâia îndurerată, vorbindu-i:vorbindu-i:- Adio, rândunică frumoasă! - Adio, rândunică frumoasă! Îţi mulţumesc pentru trilul Îţi mulţumesc pentru trilul tău care mă veselea astă tău care mă veselea astă vară.vară.

Page 13: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Când Degeţica mângâia Când Degeţica mângâia tristă corpul neînsufleţit al tristă corpul neînsufleţit al păsării, simţi o bătaie uşoară păsării, simţi o bătaie uşoară în dreptul inimii acesteia. în dreptul inimii acesteia. Tresări speriată, dar nu-şi Tresări speriată, dar nu-şi pierdu cumpătul şi înveli cât pierdu cumpătul şi înveli cât mai bine ştiu ea pasărea mai bine ştiu ea pasărea amorţită de frig.amorţită de frig.-Îţi mulţumesc, fetiţă dragă, -Îţi mulţumesc, fetiţă dragă, datorită ţie am revenit la datorită ţie am revenit la viaţă. Când voi mai prinde viaţă. Când voi mai prinde puteri, voi zbura către casă.puteri, voi zbura către casă.-E iarnă acum şi afară e ger, -E iarnă acum şi afară e ger, zise fetiţa. Te voi îngriji eu zise fetiţa. Te voi îngriji eu până la primăvară, când va până la primăvară, când va da soarele şi vei putea pleca.da soarele şi vei putea pleca.Toată iarna Degeţica avu Toată iarna Degeţica avu grijă de rândunică. Îi ducea grijă de rândunică. Îi ducea grăunţe şi apă, apoi stăteau grăunţe şi apă, apoi stăteau de vorbă , povestind prin ce de vorbă , povestind prin ce au trecut fiecare. au trecut fiecare.

Page 14: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Curând sosi Curând sosi primăvara şi rândunica primăvara şi rândunica îşi luă rămas bun de la îşi luă rămas bun de la fetiţă, însă nu înainte de fetiţă, însă nu înainte de a-i propune să o ducă şi a-i propune să o ducă şi pe ea în pădurepe ea în pădure

- Da, da, merg cu - Da, da, merg cu tine! strigă Degeţica, tine! strigă Degeţica, bucuroasă că nu mai e bucuroasă că nu mai e nevoită să se mărite cu nevoită să se mărite cu sobolul cel urât. sobolul cel urât.

Page 15: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Se sui pe spatele păsării, de Se sui pe spatele păsării, de unde văzu toate minunăţiile unde văzu toate minunăţiile naturii, în drumul lor spre naturii, în drumul lor spre ţările calde.ţările calde.Ajunseră astfel într-o ţară Ajunseră astfel într-o ţară plină de păduri de lămâi şi plină de păduri de lămâi şi portocali, cu flori portocali, cu flori înmiresmate şi multicolore înmiresmate şi multicolore şi copii veseli care se jucau şi copii veseli care se jucau cu fluturii. cu fluturii. Rândunica ajunse la cuibul Rândunica ajunse la cuibul ei, care se afla sub ei, care se afla sub streaşina unui palat de streaşina unui palat de marmură de pe marginea marmură de pe marginea unui lac cristalin.unui lac cristalin.- Alege-ţi o floare care va fi - Alege-ţi o floare care va fi locuinţa ta, zise rândunica, locuinţa ta, zise rândunica, şi eu voi avea grijă de tine.şi eu voi avea grijă de tine.

Page 16: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Degeţica îşi alese o Degeţica îşi alese o floare mare, albă şi se floare mare, albă şi se uita împrejur, uluită de uita împrejur, uluită de atâta frumuseţe. Văzu, la atâta frumuseţe. Văzu, la mică distanţă de ea, un mică distanţă de ea, un strat de flori şi în fiecare strat de flori şi în fiecare floare câte o pereche de floare câte o pereche de mici făpturi străvezii, cu mici făpturi străvezii, cu aripi strălucitoare şi chip aripi strălucitoare şi chip omenesc. Peste ei omenesc. Peste ei domnea Duhul Florilor. domnea Duhul Florilor. Privirile li se întâlniră şi Privirile li se întâlniră şi Degeţica rămase uimită Degeţica rămase uimită de frumuseţea lui.de frumuseţea lui.

Page 17: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Prinţul, fermecat şi el de Prinţul, fermecat şi el de gingăşia fetiţei, veni şi-o gingăşia fetiţei, veni şi-o întrebă dacă vrea să fie întrebă dacă vrea să fie soţia lui, devenind astfel şi soţia lui, devenind astfel şi Zâna Florilor. Degeţica se Zâna Florilor. Degeţica se învoi şi prinţul îi puse învoi şi prinţul îi puse coroana de aur pe cap şi o coroana de aur pe cap şi o pereche de aripi străvezii pereche de aripi străvezii pe umeri.pe umeri.- De acum încolo n-o să te - De acum încolo n-o să te mai cheme Degeţica, îi zise mai cheme Degeţica, îi zise prinţul; numele tău va fi prinţul; numele tău va fi Maia.Maia.Din fiecare floare au Din fiecare floare au început să apară perechi de început să apară perechi de făpturi din lumea florilor, făpturi din lumea florilor, care le făceau daruri şi le care le făceau daruri şi le urau viaţă lungă şi fericită. urau viaţă lungă şi fericită. Degeţica credea că e un vis Degeţica credea că e un vis frumos, dar cântecele frumos, dar cântecele rândunicii de lângă ea rândunicii de lângă ea dovedeau că totul e aievea.dovedeau că totul e aievea.

Page 18: dege_ica_powerpoint (1).ppt

Prezentare realizată de Prezentare realizată de învăţătoare învăţătoare Geist ErikaGeist Erika, ,

Şcoala cu clasele I- VIII nr. 2, Şcoala cu clasele I- VIII nr. 2, Sighetu Marmaţiei, jud. MaramureşSighetu Marmaţiei, jud. Maramureş


Recommended