+ All Categories
Home > Documents > Plan Inv Sc.prof

Plan Inv Sc.prof

Date post: 09-Oct-2015
Category:
Upload: remus-chirosca
View: 71 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Plan invatamant scoala profesionala
Embed Size (px)

of 25

Transcript
 • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Te/efon 02511420961;

  03511407395 (407397) Fax; 02511421824, 03511407396 E-mail: [email protected] Web: www. isj.dj.edu.ro

  Nota nr. ?..f.~ ... din ~1.f?.~:.:7f.'!f

  in aten\ia unita\ilor de inva\amant profesional i tehnic din Craiova i judef,

  I MINISTERUL ilj EDUCATIEI

  NATION ALE

  care au clase de invatamant profesional cu durata de 3 ani

  Va transmitem ca s-au aprobat Planurile de invatamant pentru cultura de specialitate i pregatirea practica saptamanala din aria curriculara Tehnologii precum i pentru stagiile de pregatire practica COL, pentru clasa a IX-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, conform O.M.E.N. 3731/26.06.2014.

  Prezentul act normativ i anexele la acesta: Planurile de invatamant pentru cultura de specialitate i pregatirea

  practica saptamanala din aria curriculara Tehno/ogii precum i pentru stagiile de pregatire practica COL, pentru clasa a IX-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa1) Oomeniile de pregatire de baza pentru clasa a IX-a - invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa2) Structura de pregatire prin invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa3)

  sun! postate 1n documentele ataate.

  Inspector Colar pentru invatamantul profesional i tehnic,

  Prof.~~LU

 • CABINET MINISTRU

  ORDIN privind aprobarea planurilor de Tnvatamant

  pentru cultura de specialitate ~i pregatirea practica saptamanala

  I I

  l\11INISTERUL EDUCAJIEI NATIONALE

  '

  din aria curriculara Tehnologii precum ~i pentru stagiile de pregatire practica COL, pentru clasa a IX-a, Tnvatamant profesional de stat cu durata de 3 ani

  In conformitate cu prevederile art. 23, 64 si 65 din Legea educatiei nr. 1 I 2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare, In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, functionarea, admiterea ~i calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3152/24.02.2014 privind aprobarea planului cadru de invatamant pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

  Ministrul Educatiei Nationale emite prezentul ordin:

  Art.1. Se aproba planurile de invatamant pentru cultura de specialitate ~i pregatirea practica saptamanala din aria curriculara Tehnologii precum ~i pentru stagiile de pregatire practica CDL, pentru clasa a IX-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, prezentate in Anexa 1, parte integranta din prezentul ordin. Art.2. Se aproba domeniile de pregatire de baza pentru clasa a IX-a - invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, in cadrul profilurilor tehnic, resurse naturale ~i protectia mediului ~i servicii, conform Anexei 2, parte integranta din prezentul ordin. Art.3. Se aproba structura de pregatire prin invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru calificarile profesionale incluse in Nomenclatorul calificarilor profesionale in vigoare, corespunzatoare nivelului 3 de calificare profesionala al Cadrului National al Calificarilor, prezentata in Anexa 3, parte integranta din prezentul ordin. Art.4. Planurile de invatamant pentru cultura de specialitate ~i pregatirea practica saptamanala din aria curriculara Tehnologii precum ~i pentru stagiile de pregatire practica CDL, pentru clasa a IX-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, se aplica incepand cu anul ~colar 2014/2015. Art.5. Directia Generala Educatie ~i Tnvatare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Generala Management, Resurse Umane ~i Retea $colara Nationala, Directia Generala invatamant in limbile minoritatilor, Centrul National de Dezvoltare a Tnvatamantului Profesional ~i Tehnic, inspectoratele ~col are ~i unitatile de invatamant profesional ~i tehnic due la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art.6. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Bucure~ti Data: 26.06.2014 Nr. 3731

  MINISTRU, Remus PRICOPIE

  ,

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei na,fionale nr. 3731126.06.2014.

  Planurile de invatamant pentru cultura de specialitate, preglitire practicli saptlimanalli ~i stagii de pregatire practica,

  pentru clasa a IX-a 'invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani

  1

 • Anexa J la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE iNVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: MECANICA

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Desen tehnic industrial Total ore/an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul II. Studiul materialelor

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul ill. Tehnologii generate mecanice

  Total ore/an: din care:

  Modul IV. Masurari tehnice Total ore/an:

  Laborator tehnologic Instruire practica

  din care: Laborator tehnologic Instruire practica

  Modul V. Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare locala

  Modul VI.* Total ore/an:

  34

  170

  102

  34

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an Nota:

  1. Pregatirea practica poate fi organizata atat Jn unitatea de Jnvamant cat ~i la operatorul economic/institupa pnblica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desfii~oara la operatorul economic/institupa publica partenera. Condi\iile Jn care stagiul de practica se desfii~oara Jn unitatea de Jnva!funint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i funcponare a Jnvii!iimintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea ~i con\inutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ciitre unitatea de Jnvaiamant cu avizul inspectoratnlui ~colar, in vederea dobandirii unitaplor de competen\e cheie "Rezolvarea de probleme" ~i ,,Organizarea locului de muncii" din standardul de pregiitire profesionala

  2

  '

  ,

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei na,ftonale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE iNVATAMANT Clasa a IX-a

  invlitlimant profesional de 3 ani

  Domeniul de preglitire de bazli: ELECTROMECANICA

  Culturli de specialitate si preglitire practicli sliptlimanalli

  Total ore/an = 9 ore/slipt. x 34 sliptlimani/an = 306 ore/an

  Modul I. Tehnologia Iucrlirilor electromecanice

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul II. Desen tehnic industrial

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul III. Mlisurliri tehnice

  Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul IV. Studiul materialelor

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul V. Slinlitatea ~i securitatea muncii

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de preglitire practicli - Curriculum in dezvoltare localli

  Modul VI.* Total ore/ an:

  170

  68

  34 17

  34 17

  34

  34

  150

  Total ore /an = 5 slipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an Notli:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata atiit !n unitatea de !nva!llmil.nt cat i la operatorul economic/institufia publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desraoara la operatorul economic/institufia publica partenera. Conditiile !n care stagiul de practica se desf'~oara ill unitatea de !nvatamiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare i funcfionare a !nvatamiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de catre unitatea de mvatamant cu avizul inspectoratului colar, In vederea dobiindirii unitafilor de competen\e cheie "Rezolvarea de probleme" i ,,Organizarea locului de munca" din standardul de pregatire profesionala

  3

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE INVATAMANT Clasa aIX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de bazli: ELECTRONICA AUTOMATIZARI

  Cultura de specialitate si preglitire practica saptamanalii

  Total ore/an= 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modnl I: Tehnologie electronica

  Modul II: Circuite electrice

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul III: Masurari electrice Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul IV: Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare Iocala

  Modul V: * Total ore /an:

  68

  34

  102 34

  102 34

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notli:

  I. Pregatirea practica poate fi organizatii atat in unitatea de inva\amant cat ~i la operatorul economic/institupa publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desra~oarii la operatorul economic/institupa publica partenera. Condi\iile in care stagiul de practica se desra~oara in unitatea de invii!iimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i functionare a invii!iimantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea ~i continutul modulului/modulelor var fi stabilite de ciitre unitatea de invatiimiint cu avizul inspectoratului ~colar, in vederea dobandirii unitiiplor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" ~i,, Organizarea !ocului de munca" din standardul de pregatire profesionala

  4

  '

 • Anexa l la ordinul ministrului educaftei naftonale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE INVATAMANT Clasa alX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: ELECTRIC

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanalli

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Tehnologia lucrlirilor electrotehnice Total ore/an: din care:

  Modul II. Desen tehnic

  Laborator tehnologic Instruire practica

  170

  102

  Total ore/ an : 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul ill. Materiale electrotehnice Total ore/an: 34 din care:

  Modul IV. Masurari tehnice

  Laborator tehnologic Instruire practica

  Total ore/an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul V. Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare locala

  Modul VI.* Total ore/ an:

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an No ta:

  I. Pregiitirea practicii poate fi organizatii atilt ill unitatea de lnviitiimant cat ~i la operatorul economic/institupa publicii partenerii.

  '

  '

  '

  ,

  2. Stagiile de pregatire practicil se desla~oara la operatorul economic/institu}ia publica partenera. 9 Condi\iile In care stagiul de practicii se desfl\~oarii In unitatea de lnvii\iimant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func\ionare a lnvii\iimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  5

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea ~i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de catre unitatea de illvatamant cu

  avizul inspectoratului ~colar, ill vederea dobiindirii unita!ilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" ~i ,,Organizarea locului de muncii" din standardul de pregatire profesionala

  PLAN DE INVATAMANT Clasa aIX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: CHIMIE INDUSTRIAL.A

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Materii prime ~i materiale in industria chimica Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul II. Operatii de pregatire a materiilor prime in industria chimica

  102 34

  Total ore/ an : 102 din care: Laborator tehnologic 17

  Instruire practica 34

  Modul ill. Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore /an: din care: Laborator tehnologic Instruire practica

  Modul IV. Masurari ~i calcule tehnice Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare locala

  Modul V. * Total ore/an:

  34

  68 17

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata atiit ill unitatea de illvaimiint cat ~i la operatorul economic/institutia publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desfii~oara la operatorul economic/institu!ia publica partenera. Condi!iile ln care stagiul de practica se desfii~oara ill unitatea de lnvii!iimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func!ionare a illvatamiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea ~i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de catre unitatea de illvaiamant cu avizul inspectoratnlni ~colar, ln vederea dobiindirii unita!ilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" ~i ,,Organizarea locului de muncii" din standardul de pregatire profesionala

  6

  '

  '

  '

  9

  9

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE iNVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: MATERIALE DE CONSTRUCTII

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Materii prime i materiale Total ore/ an : 68 din care: Laborator tehnologic 34

  Instruire practica Modul II. Operatii de pregatire a materiilor prime

  Total ore/ an : 102 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica 34 Modul III. Sanatatea i securitatea muncii

  Total ore/an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul IV. Prepararea amestecurilor de materii prime

  Total ore/ an : 102 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica 34

  Stagii de pregatire practicli - Curriculum in dezvoltare localli

  Modul V. * Total ore/an: 150

  Total ore /an = 5 slipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notli:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata arat In unitatea de lnva1amant cat ~i la operatorul economic/institu!ia publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desra~oara la operatorul economic/institu!ia pub Ii ca partenera. Condi!iile In care staginl de practica se desra~oara In unitatea de 1nvaiamant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func!ionare a ln.va!funantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  '

  '

  3. *Denumirea ~i con!inutul modulului/modulelor var fi stabilite de catre unitatea de 1nvatamant cu , avizul inspectoratu!ui ~colar, 1n vederea dobandirii unitii(ilor de competen\e cheie "Rezolvarea de probleme" ~i,, Organizarea locului de munca" din standardul de pregatire profesionala

  7

 • Anexa I la ordinul ministrului educa,fiei na/Jonale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  Invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an Modul I. Constructii

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul II. Materiale de constructii

  Modul III. lnstalatii

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul IV. Sanatatea ~i securitatea muncii

  Total ore/ an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul V. Materiale de instalatii

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul VI. Desen tehnic de constructii ~i instalatii

  Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicli

  Stagii de pregatire practicii - Curriculum in dezvoltare Iocala

  ModuIVII. * Total ore/ an:

  68

  34

  68 34

  68

  34

  34

  34

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an Nota:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata atiit ill unitatea de lnvatamant cat ~i la operatorul economic/institujia publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desfii~oara la operatorul economic/instituJia publica partenera. Condi!iile in care stagiul de practica se desfii~oara in nnitatea de lnvatlimant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i fnnc\ionare a invii!iimantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  8

 • Anexa I !a ordinul ministrului educafiei na_tionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea i confinutul modulului/modulelor var fi stabilite de ciitre unitatea de 1nviitiimant cu

  avizul inspectoratului Colar, 1n vederea dobandirii unitiij:ilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" i ,,Organizarea locu!ui de muncii" din standardul de pregiitire profesionalii

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  Invlitlimant profesional de 3 ani

  Domeniul de preglitire de bazli: INDUSTRIE TEXTILA ~I PIELARIE Culturli de specialitate si preglitire practicli sliptlimanalli

  Total ore/an = 9 ore/slipt. x 34 sliptlimani/an = 306 ore/an

  Modul I. Materii prime pentru industria textilli Total ore/ an: din care: Lab orator tehnologic

  Instruire practica Modul II. Materii prime pentru industria de piellirie

  Total ore/ an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul ID. Slinlitatea ~i securitatea muncii

  Total ore/ an: din care:

  Modul IV. Limbaj tehnic grafic

  Lab orator tehnologic Instruire practica

  34 17

  34 17

  34

  Total ore/ an: 68 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul V. Elemente de bazli pentru obtinerea produselor textile

  Total ore/ an: 136 din care: Lab orator tehnologic

  Instruire practica 68

  Stagii de preglitire practicli - Curriculum in dezvoltare localli

  ModulVI. * Total ore/ an: 150

  Total ore/an= 5 slipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notli:

  I. Pregatirea practicii poate fi organizata amt 1n unitatea de 1nviitiimant cat i la operatorul economic/institu\ia publicii partenerii.

  2. Stagiile de pregiitire practicii se desraoarii la operatorul economic/instituj:ia publicii partenera. Condi!iile In care stagiul de practicii se desraoarii 1n unitatea de 1nviitiimfint, sunt stabilite prin

  ,

  metodologia de organizare i funcj:ionare a inviitiimfintului profesional de stat cu durata de 3 aui. , 3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor var fi stabilite de ciitre unitatea de 1nviitiimant cu

  avizul inspectoratului Colar, 1n vederea dobandirii unitiifilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" i ,,Organizarea locului de muncii" din staudardul de pregiitire profesionalii

  9

 • Anexa I la ordinul ministrului educa/Jei nafionale nr. 3731126.06.2014.

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Reprezentari grafice Total ore/ an : 68 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul II. Materii prime i materiale tehnologice Total ore/ an : 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul ill. Sanatatea i securitatea muncii Total ore /an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul IV. Tehnologia prelucrarii primare a Iemnului Total ore/ an : din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare Iocala

  Modul V. * Total ore/an:

  170

  102

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata atiit 1n unitatea de !nvatiimant cat ~i la operatorul economic/institu!ia publica partenera.

  2. Stagiile de pregatire practica se desfru;oara la operatorul economic/institutia publica partenera. Condi!iile in care stagiul de practica se desfii~oara 1n unitatea de invatiimant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func\ionare a invii!iimantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  10

  ,

  9

  ,

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei na_fionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ciitre unitatea de inviifiimiint cu

  avizul inspectoratului Colar, in vederea dobiindirii unita\ilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" i,, Organizarea locului de munca" din standardul de pregiitire profesionalii

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: TEHNICI POLIGRAFICE

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Forme de imprimare ~i tipar de proba Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicii

  136

  68

  Modul II. Echipamente pentru pregatirea formelor de imprimare ~i tipar de proba Total ore/ an : 102 din care:

  Modul III. Materiale poligrafice

  Laborator tehnologic Instruire practicii 34

  Total ore/an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicii

  Modul IV. Sauatatea ~i securitatea muncii Total ore/ an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicii

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare Iocala

  Modul V. * Total ore/an:

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  1. Pregatirea practica poate fi organizata atJ.t in unitatea de invafiimiint cat i la operatorul economic/institutia publicii partenerii.

  '

  '

  '

  '

  2. Stagiile de pregatire practic:l se desla~oara la operatorul economic/institufia publicii partenera. 9 Conditiile in care stagiul de practicii se desfiioarii in unitatea de inviifiimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func\ionare a inviifiimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  11

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ciitre unitatea de inviitiimant cu

  avizul inspectoratului Colar, in vederea dobandirii unitii!ilor de competente cheie "Rezolvarea de prob le me" i ,, Organizarea locului de muncii" din standardul de pregiitire profesionalii

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: PRODUCTIE MEDIA

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Tehnologia filmului

  Modul II. Electroacustica

  Total ore/an: din care:

  Total ore/ an :

  Laborator tehnologic Instruire practicii

  din care: Laborator tehnologic Instruire practicii

  Modul Ill. Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicii

  Stagii de pregatire practica - Curriculnm in dezvoltare Iocala

  Modul IV.* Total ore/an:

  136

  68

  136

  34

  34

  150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  I. Pregiitirea practicii poate fi organizatii amt in unitatea de inviitiimant cat i la operatorul economic/institu!ia publicii partenerii.

  2. Stagiile de pregiitire practicii se desra~oarii la operatorul economic/institu!ia publica partenerii. Conditiile in care stagiul de practicii se des~oarii in unitatea de invatiimant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func!ionare a inviitiimantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  12

 • Anexa I la ordinul ministrului educa_fiei na_fionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea ~i con!inutul modulului/modulelor vor fi stabilite de catre unitatea de 'lnvatiimant cu

  avizul inspectoratului ~colar, In vederea dobandirii unitii!ilor de competente cheie "Rezolvarea de prob Zeme" ~i ,, Organizarea !ocului de muncii" din standardul de pregatire profesionala ,

  PLAN DE iNVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: AGRICULTURA

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanalli

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Elemente de ecologie ~i conservarea mediului Total ore /an: 68

  34 din care: Laborator tehnologic Instruire practicli

  Modul II. Climatologie ~i pedologie Total ore /an: 102 din care: Laborator tehnologic 34

  Instruire practicli

  Modul III. Sanatatea ~i securitatea muncii Total ore/an: 34 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicli

  Modul IV. Agregate ~i instalatii agricole Total ore /an: 102 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practicli 34

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare Iocala

  Modul V. * Total ore/an: 150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  I. Pregatirea practica poate fi organizatii amt In unitatea de lnvatiimiint cat ~i la operatorul economic/institu!ia publica partenera.

  '

  2. Stagiile de pregatire practica se desra~oara la operatorul ecouomic/iustitu!ia publica partenera. , Condi!iile In care stagiul de practica se desra~oara 1n unitatea de invaiamant, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i func!ionare a mvatiimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  13

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014. 3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ciltre unitatea de 1nvilfilmant cu

  avizul inspectoratului Colar, In vederea dobiindirii unitil!ilor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" i ,, Organizarea locului de muncii" din standardul de pregiltire profesionalil

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  invlitlimant profesional de 3 ani

  Domeniul de preglitire de bazli: INDUSTRIE ALIMENTARA

  Cultura de specialitate si preglitire practicli sliptlimanalli

  Total ore/an = 9 ore/slipt. x 34 sliptlimani/an = 306 ore/an

  Modul I. Materii prime ~i materiale in industria alimentarli Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul II. Operatii ~i utilaje in industria alimentarli

  Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul ill. Slinlitatea ~i securitatea muncii

  Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica Modul IV. Microbiologia ~i igiena in industria alimentarli

  Total ore/an: din care:

  Modul V. Operatii de bazli in laborator Total ore/an: din care:

  Laborator tehnologic Instruire practica

  Laborator tehnologic Instruire practica

  Stagii de preglitire practicli - Curriculum in dezvoltare localli

  Modul VI:* Total ore/an:

  34

  68

  34

  102 18 16

  68 68

  150

  Total ore /an = 5 slipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  '

  '

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notli:

  1. Pregiltirea practicil poate fi organizatil atilt 1n unitatea de 1nvil!ilmant cat I la operatorul economic/institu!ia publicil parteneril.

  14 '

 • Anexa J la ordinul ministrului educaftei na/ionale nr. 3731126.06.2014. 2. Stagiile de pregatire practica se desia!joara la operatorul economic/institutia publica partenera.

  Condi!iile 'ln care stagiul de practica se desf'aoara 'ln unitatea de 'lnva!5.miint, sunt stabilite prin metodologia de organizare i functionare a 'lnvaiamantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor vor fi stabilite de catre unitatea de 'lnva!limant cu avizul inspectoratului Colar, 'ln vederea dobiindirii unitatilor de competente cheie "Rezolvarea de prob le me" i ,, Organizarea locului de munca" din standardul de pregatire profesionala

  PLAN DE iNVATAMANT Clasa a IX-a

  Invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: SIL VICUL TURA

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I. Specii lemnoase de interes forestier Total ore/an: din care:

  Modul II. Seminte ~i pepiniere forestiere Total ore/ an: din care:

  Instruire practica

  Instruire practica

  Modul ID. Pedologie ~i climatologie forestiera Total ore/an: din care: Instruire practica

  Modul IV. Produse nelemnoase ale padurii Total ore/an: din care: Instruire practica

  Modul V. Fauna padurilor ~i a apelor de munte Total ore/an: din care: Instruire practica

  102 34

  102 68

  34

  34

  34

  Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare locala

  ModulVI. * Total ore/an: 150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Nota:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata atilt 'ln unitatea de 'lnva\iimiint cat ~1 la operatorul

  .

  economic/institutia publica partenera. '9

  15

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3731126.06.2014. , 2. Stagiile de pregatire practica se desraoaril la operatorul economic/institufia publica partenera.

  Condi!iile 'ln care stagiul de practica se desraoara in unitatea de inva!iimant, sunt stabilite prin metodologia de organizare i funcfionare a 'lnva!1\mantului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor var fi stabilite de catre unitatea de 'lnvaiamant cu avizul inspectoratului Colar, in vederea dobandirii unitafilor de competen!e cheie "Rezolvarea de prob Zeme" i ,, Organizarea locului de muncii" din standardul de pregatire profesionala

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  inviiitiiimant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregiiitire de baziii: COMERT

  Culturiii de specialitate si pregiiitire practiciii siiiptiiimanaliii

  Total ore/an = 9 ore/siiipt. x 34 siiiptiiimani/an = 306 ore/an

  Modul I. Patrimoniul unitiiitii Total ore/an: 102 din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul II. Organizarea unitiiitii economice Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul ID. Calitatea produselor ~i serviciilor Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregiiitire practiciii - Curriculum in dezvoltare localiii

  Modul IV:* Total ore/an:

  102 34 34

  102 34

  150

  Total ore /an = 5 siiipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notiii:

  I. Pregatirea practica poate fi organizata amt in unitatea de 'lnva!iimant cat I la operatorul economic/institu!ia publica partenera.

  16

  '

  '

  '

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei na!Jonale nr. 3731126.06.2014. 2. Stagiile de pregatire practica se desfii~oara la operatorul economic/institupa publica partenera.

  Condi!iile in care stagiul de practica se des~oarii in unitatea de invatiimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i functionare a inva\iimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea ~i coniinutul modulului/modulelor var fi stabilite de catre unitatea de inva!iim&nt cu avizul inspectoratului ~colar, in vederea dobiindirii unitiiplor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" ~i ,,Organizarea locului de muncii" din standardul de pregatire profesionala

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  :inviitiimant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregiitire de bazii: TURISM ~IALIMENTATIE

  Culturii de specialitate si pregatire practicii sliptiimanalii.

  Total ore/an = 9 ore/siipt. x 34 siiptiimani/an = 306 ore/au Modul I. Bazele restauratiei

  Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul II. Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie ~i turism Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Modul ill. lgiena ~i securitatea muncii iu turism ~i alimentatie Total ore/an: din care: Laborator tehnologic

  Instruire practica

  Stagii de pregiitire practicii - Curriculum iu dezvoltare Iocalii

  Modul IV.* Total ore/an:

  170

  68

  102

  34

  34

  150

  Total ore /an = 5 siipt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  TOTAL GENERAL 456 ore/an

  Notii:

  17

  '

  '

 • Anexa J la ordinul ministrului educaftei na/ionale nr. 3731126.06.2014. I. Pregatirea practica poate fi organizara atat ill unitatea de invatamiint cat ~i la operatorul

  economic/institupa publica partenerii. 2. Stagiile de pregiitire practica se desfii~oarii la operatorul economic/institupa publicii partenerii.

  Condifiile in care stagiul de practica se desfii~oarii ill unitatea de inviifiimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare ~i funcponare a illviifiimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea ~i confinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ciitre unitatea de invatamant cu avizul inspectoratului ~colar, ill vederea dobiindirii unitaplor de competente cheie "Rezolvarea de probleme" ~i ,,Organizarea locului de munca" din standardul de pregiitire profesionalii

  PLAN DE INVATAMANT Clasa a IX-a

  invatamant profesional de 3 ani

  Domeniul de pregatire de baza: ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC

  Cultura de specialitate si pregatire practica saptamanala

  Total ore/an = 9 ore/sapt. x 34 saptamani/an = 306 ore/an

  Modul I: Resurse pentru lucrari de estetica Total ore/ an din care:

  Modul II: Ingrijiri faciale i capilare Total ore/ an din care:

  Modul III: Barbieritul facial i capilar Total ore/ an din care:

  Modul IV: Sanatatea i securitatea muncii Total ore/ an din care:

  Modul V: Examinarea clientului Total ore/ an din care:

  Modul VI:Organizarea salonului de estetica Total ore/ an

  Laborator tehnologic Instruire practica:

  Laborator tehnologic Instruire practica:

  Laborator tehnologic Instruire practica:

  Laborator tehnologic Instruire practica:

  Laborator tehnologic Instruire practica:

  din care: Laborator tehnologic

  102

  34

  34

  17

  34

  17

  34

  68

  34

  Instruire practica: 34 Stagii de pregatire practica - Curriculum in dezvoltare locala

  Modul VII.* Total ore/an: 150

  Total ore /an = 5 sapt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

  18

  '

  '

  '

  '

  '

 • Anexa I la ordinul ministrului educafiei na_fionale nr. 3731126.06.2014.

  TOTAL GENERAL 456 ore/an Nota:

  1. Pregatirea practica poate fi organizata arat ill unitatea de illviiJ:iimiint cat i la operatorul economic/institupa publicii partenerii.

  2. Stagiile de pregiitire practica se desfiioarii la operatorul economic/institupa publicii partenerii. Condi\iile in care stagiul de practica se desfiioara ill unitatea de invaJ:iimiint, sunt stabilite prin metodologia de organizare i funcponare a invaJ:iimiintului profesional de stat cu durata de 3 ani.

  3. *Denumirea i continutul modulului/modulelor var fi stabilite de ciitre unitatea de illva\amant cu avizul inspectoratului Colar, ill vederea dobiindirii unitaplor de competen\e cheie "Rezolvarea de probleme" i,, Organizarea locului de muncii" din standardul de pregiitire profesionala

  19

  '

  '

 • Nr. crt. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  Anexa 2 la ordinul ministru/ui educatiei nationale nr.3731/ 26.06.2014

  Domeniile de pregatire de baza pentru clasa a IX a -invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani

  Profilul Domeniul de pregatire de baza

  Mecanica

  Electromecanica

  Electronica automatizari

  Electric

  Chimie industriala

  TEHNIC Materiale de constructii

  Constructii, instalatii ~i lucrari publice

  lndustrie textila ~i pielarie

  Fabricarea produselor din lemn

  Tehnici poligrafice

  Productie media

  Agricultura

  RESURSE NATURALE ~I lndustrie alimentara PROTECTIA MEDIULUI

  Silvicultura

  Comer\

  SERVICll Turism i alimentatie

  Estetica i igiena corpului omenesc

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

  27.

  29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

  Anexa 3 la ordinul ministrului educatiei nationale nr.3731/ 26.06.2014

  Structura de pregiitire prin inviifiimantul profesional de stat cu durata de 3 ani

  Mecanica Lacatus constructii metalice si utilai tehnoloaic Lacatus constructii navale Tubulator naval Lacatus constructii structuri aeronave Constructor-montator de structuri metalice Confectioner tamolarie din aluminiu si mase olastice Lacatus mecanic orestari servicii Tinichiaiu voositor auto Strunaar Frezor-rabotor-mortezor Rectificator Sculer matriter Ooerator la masini cu comanda numerica Sud or Turnator Forior-tratamentist Mo deli er Furnalist otelar Metaluraist neferoase Laminorist Trefilator traaator Constructor cuptoare metalurgice Motorist nave Mecanic auto Mecanic utilaie si instalatii ln industrie Mecanic echioamente hidraulice si o neumatice Mecanic aareaate rotative termoeneraetice Mecanic echioamente oentru forai extractie Mecanic aeronave Mecanic de mecanica fina Ootician montator aoaratura ootico- mecanica Operator sonde Ooerator la extractia, tratarea, transoortul

 • Anexa 3 la ardinul ministrului educatiei nationale nr.3731/ 26.06.2014 40. Electromecanica Ooerator cazane, turbine cu aburi, instalatii auxiliare si de termoficare. 41. Operator in centrale hidroelectrice 42. Electromecanic instalatii $i aparatura de bord aeronave 43. Electromecanic utilaie si instalatii industriale 44. Electromecanic nave 45. Electromecanic centrale electrice 46. Electromecanic utilaje i instalatji comerciale, electrocasnice i din

  industria alimentara 47. Frigotehnist 48. Electromecanic material rulant 49. Lucrator trafic feroviar ' 50. Agent comercial feroviar 51. Electronica Electronist aparate i echipamente 52. automatizari Electronist retele de telecomunicatji 53. Chimie industriala Ooerator industria chimica anon:ianica 54. Ooerator industria de medicamente si oroduse cosmetice 55. Ooerator industria chimica oraanica 56. Operator industria de prelucrare a titeiului si oetrochimie 57. Operator fabricarea $i prelucrarea polimerilor 58. Ooerator fabricarea si prelucrarea celulozei $i hartiei 59. Materiale de Operator in industria ceramicii brute 60. constructii Ooerator ceramica fina 61. Sticlar 62. Operator liantj $i prefabricate 63. Electric Electrician constructor 64. Electrician exoloatari miniere 65. Electrician nave 66. Electrician exoloatare ioasa tensiune 67. Electrician aoarate si echioamente electrice si eneraetice 68. Electrician protectji prin relee, automatizari i masuratori in instalatii

  eneraetice 69. Electrician exploatare centrale, statii si retele electrice 70. Electrician echipamente pentru foraj-extractje 71. Confectioner produse electrotehnice 72. Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnica 73. Constructii, Constructor structuri monolite 74. instalatii ~i lucrari Fierar betonist- montator orefabricate 75. pub lice Zidar- pietrar-tencuitor 76. Dulaher -tamplar-parchetar 77. Mozaicar - montator olacaie 78. Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 79. lnstalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze 80. lnstalator instalatii de incalzire centrala 81. lnstalator instalatii de ventilare side conditionare 82. lnstalator retele de distributje locale $i magistrale de aaze 83. lzolator 84. Constructor cai ferate

  ' 85. Constructor drumuri si ooduri 86. Constructor lucrari hidrotehnice

  2

 • Anexa 3 la ordinuf ministrufui educatiei nationale nr 3731/ 26.06.2014 87. Agricultura Agricultor culturi de camp , 88. Lucrator in aaroturism 89. Lucrator in aaricultura ecoloaica 90. Piscicultor si orelucrator de oeste 91. Horticultor 92. Fermier montan 93. Zootehnist 94. Aoicultor-sericicultor 95. Silvicultura Pacturar 96. Recepyoner - distribuitor 97. Comert Comerciant-vanzator 98. Lucrator hotelier 99. Turism l!i Osoatar lchelnerl vanzator in unitati de alimentatie 100. alimentatie Cofetar - oatiser 101. Bucatar 102. lndustrie Morar-silozar 103. alimentara Brutar - oatiser - oreoarator oroduse fainoase 104. Preoarator oroduse din came si neste 105. Ooerator in orelucrarea leaumelor si fructelor 106. Preoarator oroduse din laote 107. Ooerator in industria uleiului 108. Ooerator in industria zaharului si oroduselor zaharoase 109. Ooerator in industria vinului si a bauturilor soirtoase 110. Ooerator in industria maltului si a berii 111. Fabricarea Ooerator la oroducerea semifabricatelor pe baza de lemn 112. produselor din Ooerator la fabricarea cherestelei 113. lemn Tamolar universal 114. Taoiter - olaoumar - saltelar 115. Sculotor - intarsier 116. lndustrie textila l!i Filator 117. pielarie Tesator 118. Finisor oroduse textile 119. Finisor oiele 120. T ricoter - confectioner 121. Confectioner oroduse textile 122. Croitor imbracaminte duo a comanda 123. Cizmar

  ' 124. Confectioner articole din oiele si inlocuitori 125. Confectioner imbracaminte din oiele si inlocuitori 126. Marochiner 127. Tehnici Onerator montai cooiat tioar de oroba 128. poligrafice Tioaritor ofset 129. Leaator 130. Estetica l!i igiena Frizer - coafor - manichiurist -pedichiurist

  corpului omenesc 131. Produc\ie media Operator producye i exploatare film

  ' 3


Recommended