+ All Categories
Home > Documents > PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de...

PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 390 times
Download: 27 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
VIII Introducere (I. Albu) .......................................................... 1 APARATUL DIGESTIV (I. Albu) ..................................... 3 Cavitatea bucalã ................................................................ 4 Pereþii cavitãþii bucale .................................................... 6 Peretele anterior: buzele ........................................... 6 Pereþii laterali: obrajii ............................................... 9 Peretele superior: palatul dur ................................... 9 Peretele inferior ºi limba ........................................ 11 Peretele posterior: vãlul palatin .............................. 19 Vestibulul faringian ºi tonsila palatinã .................... 22 Gingiile ........................................................................ 24 Dinþii .......................................................................... 25 Caractere generale .................................................. 26 Caractere diferenþiale ............................................. 28 Structura dinþilor .................................................... 31 Aparatul de susþinere ºi fixare a dintelui sau paradonþiul ....................................... 33 Arcadele dentare ºi raporturile dintre ele .................... 35 Prima ºi a doua dentiþie .......................................... 37 Vasele ºi nervii dinþilor ........................................... 38 Glandele salivare .......................................................... 39 Glanda parotidã ...................................................... 39 Glanda submandibularã .......................................... 42 Glanda sublingualã ................................................. 44 Faringele .......................................................................... 44 Situaþie, limite, formã, diviziune .................................. 45 Raporturile faringelui ................................................... 46 Endofaringele ............................................................... 47 Structura faringelui ...................................................... 49 Vase ºi nervi ................................................................. 54 Explorare. Cãi de acces ................................................ 54 Deglutiþia ...................................................................... 54 Esofagul .......................................................................... 55 Configuraþia exterioarã ................................................ 55 Raporturile ................................................................... 57 Configuraþia interioarã ................................................. 60 Structura ........................................................................ 61 Vase ºi nervi .................................................................. 63 Cãi de acces .................................................................. 63 Stomacul ........................................................................... 63 Forma, configuraþia exterioarã, diviziuni ...................... 63 Situaþie ºi raporturi ........................................................ 69 Configuraþia interioarã .................................................. 72 Structura ........................................................................ 73 Vase ºi nervi .................................................................. 77 Explorare. Cãi de acces ................................................. 79 Intestinul subþire ............................................................... 80 Duodenul ....................................................................... 80 Formã, diviziune ...................................................... 80 Situaþie ºi raporturi .................................................. 82 Configuraþia interioarã. Structura ............................ 85 Vase ºi nervi ............................................................ 86 Jejunul ºi ileonul ........................................................... 86 Formã, configuraþie exterioarã ................................ 86 Raporturi ................................................................. 87 Configuraþia interioarã. Structurã ............................ 89 Vase ºi nervi ............................................................ 94 Explorare. Cãi de acces ........................................... 95 Intestinul gros ................................................................... 95 Dimensiuni, traiect, diviziune .................................. 95 Conformaþia exterioarã ............................................ 98 Structura .................................................................. 99 Cecul ......................................................................... 100 Formã, dimeniuni .................................................. 100 Situaþie ºi raporturi ................................................ 101 Conformaþia interioarã .......................................... 102 Apendicele vermiform ................................................ 103 Situaþie, raporturi ................................................... 103 Structura cecului ºi a apendicelui vermiform .............................................................. 105 Vasele ºi nervii cecului ºi ai apendicelui .................. 106 Explorare. Cãi de acces ......................................... 106 Colonul ........................................................................ 106 Traiect ºi diviziune. Dimensiuni ............................ 106 Colonul ascendent ................................................. 107 Flexura dreaptã a colonului ................................... 107 Colonul transvers ................................................... 107 Flexura stângã a colonului ..................................... 108 Colonul descendent ............................................... 108 Colonul sigmoidian ............................................... 108 Structura colonului ................................................ 110 Vase ºi nervi .......................................................... 110 Explorare. Cãi de acces ......................................... 110 Rectul ......................................................................... 111 Limite, diviziuni, conformaþia exterioarã ............................................................... 111 Situaþie ºi raporturi ................................................ 112 Conformaþia interioarã .......................................... 114 Structurã ................................................................ 116 Anusul ................................................................... 118 Vase ºi nervi .......................................................... 118 Explorare. Cãi de acces ......................................... 119 Pancreasul ....................................................................... 120 Conformaþia exterioarã ............................................... 120 Situaþie ºi raporturi ...................................................... 120 Structurã. Ductele excretoare ...................................... 125 Vase ºi nervi ................................................................ 126 Explorare. Cãi de acces ............................................... 127 Ficatul ......................................................................... 127 Greutate, consistenþã, dimensiuni ................................ 128 Loja hepaticã. Mijloace de fixare ............................... 128 Conformaþia exterioarã. Raporturi .............................. 129 CUPRINS Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian
Transcript
Page 1: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

VIII

��� ��������������� ���������������������������������������������������������� �

��������������������������� ������������������������������������� �

� !" � ���� �# ���������������������������������������������������������������� �$

������������������������ ���������������������������������������������������� �������������������������� ������������������������������������������� �������������������������� ����������������������������������������������� � �������������������������� �� ����������������������������������� � �����������!������������� ���������������������������������������� �""������������������������������� ������������������������������ �" #����������!��������������������������� �������������������� �$$

%������� ������������������������������������������������������������������������ �$&'����� �������������������������������������������������������������������������� �$(

)����������������� �������������������������������������������������� �$�)��������� �!��������� ��������������������������������������������� �$*���������� ������ ���������������������������������������������������� �+",�������� ���������������!�-����� ���������������� ����� ��������������������������������������� �++,��� ���� ��������������������� ��������� �������������������� �+(����������� ��� ������� ������������������������������������������ �+.#���������������� ������ ������������������������������������������� �+*

%��� ������������ ���������������������������������������������������������� �+ %��� ������� � ������������������������������������������������������ �+ %��� �������� ������� ������������������������������������������ �&$%��� ������������� ������������������������������������������������� �&&

% �"&��� �������������������������������������������������������������������������� �$$

��������/�������/�!���/� �������� ���������������������������������� �&(0����������!��������� ��������������������������������������������������� �&�1� !�������� ��������������������������������������������������������������� �&.����������!��������� ������������������������������������������������������ �& #������������ ����������������������������������������������������������������� �(&1-��������)��� ������� ������������������������������������������������ �(&'��������� ���������������������������������������������������������������������� �(&

�'�( &�� �������������������������������������������������������������������������� �))

)�!����������-������� ������������������������������������������������ �((0��������� ������������������������������������������������������������������� �(.)�!������������������ ������������������������������������������������� ��2��������� ������������������������������������������������������������������������ �"#������������ ������������������������������������������������������������������ �+)��� ������� ������������������������������������������������������������������ �+

��* ��� ��������������������������������������������������������������������������� +�

3���/���!����������-�������/� �������� ���������������������� �+�������������������� �������������������������������������������������������� � )�!������������������ �������������������������������������������������� .$��������� ������������������������������������������������������������������������ .+#������������ ������������������������������������������������������������������ ..1-��������)��� ������� ������������������������������������������������� .

��'"���'��,"�� ��������������������������������������������������������������� -.

'� ���� ����������������������������������������������������������������������� *23���/� �������� ������������������������������������������������������ *2�������������������� �������������������������������������������������� *$

)�!����������������������������� ���������������������������� *(#������������ ������������������������������������������������������������ *�

4���������������� ����������������������������������������������������������� *�3���/���!����������-������� �������������������������������� *�0������� ����������������������������������������������������������������� *.)�!����������������������������� ���������������������������� * #������������ ������������������������������������������������������������ &1-��������)��� ������� ������������������������������������������� (

��'"���&��' ������������������������������������������������������������������� /)

'���������/��������/� �������� ���������������������������������� ()�!��������-������� �������������������������������������������� *��������� ������������������������������������������������������������������

)���� ������������������������������������������������������������������������� "223���/� �������� �������������������������������������������������� "22�������������������� ������������������������������������������������ "2")�!���������������� ������������������������������������������ "2$

,��� �����������!�� ������������������������������������������������ "2+��������/��������� ��������������������������������������������������� "2+��������������������������� �����������!�� �������������������������������������������������������������� "2(#���������������������������������� ������ ������������������ "2�1-��������)��� ������� ����������������������������������������� "2�

)���� ������������������������������������������������������������������������ "2�5���������� ����������'��������� ���������������������������� "2�)���������� ��� ������������������������������������������������� "2.3��-���� ���������������� ����������������������������������� "2.)�������������� ��������������������������������������������������� "2.3��-������6������������� ������������������������������������� "2*)����� ����� ��� ����������������������������������������������� "2*)���������� ��� ����������������������������������������������� "2*����������������� ������������������������������������������������ ""2#������������ ���������������������������������������������������������� ""21-��������)��� ������� ����������������������������������������� ""2

0����� ������������������������������������������������������������������������� """7�����/� ��������/���!�������-������� ��������������������������������������������������������������� """�������������������� ������������������������������������������������ ""$)�!���������������� ������������������������������������������ ""&��������� ���������������������������������������������������������������� ""�,����� ������������������������������������������������������������������� ""*#������������ ���������������������������������������������������������� ""*1-��������)��� ������� ����������������������������������������� ""

� ��� '�� ����������������������������������������������������������������������� �0.

)�!��������-������� ����������������������������������������������� "$2�������������������� ������������������������������������������������������ "$2�����������'��������-������� �������������������������������������� "$(#������������ ���������������������������������������������������������������� "$�1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� "$.

%"� �� ������������������������������������������������������������������������� �01

%�������/�����������/� ��������� �������������������������������� "$*7������������8������� ��!�-��� ������������������������������� "$*)�!��������-���������0������� ������������������������������ "$

�������

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 2: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

IX

��������� ���������������������������������������������������������������������� "++#������������ ���������������������������������������������������������������� "+�9�����������������������!�������� �������������������������������� "+ 1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� "&2

�#"����"�" �� ��������������������������������������������������������������������� �$.

'����������������� ������������������������������������������������� "&2'��������� � ������������������������������������������������������������ "&$'������������ ���������������������������������������������������������������� "&+#������������� ��������������������������������������������������������������� "&+����������������������� ������������������������������������������������� "&(#������������ ���������������������������������������������������������������� "&�1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� "&.

�����������������2�����������3"������� " �� ������$-

4 '����5����������������������������������������������������������������������� �$/

� !" � � 6 �# ������������������������������������������������������������� �).

��������!����������� ��������������������������������������������������� "(2#������������ ���������������������������������������������������������������� "(&

�"�'��"���7 � 6 �� ����������������������������������������������������� �))

1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� "(�� �"&��� ������������������������������������������������������������������������� �)+

��������/� ��������� ����������������������������������������������������� "(�)�!��������-���������0������� ������������������������������ "(.)�!���������������� ������������������������������������������������ "(*��������� ���������������������������������������������������������������������� "�"#������������ ���������������������������������������������������������������� "� 1-��������)��� �������� ���������������������������������������������� ".2

�� 8�� ������������������������������������������������������������������������� �1.

7�����/��������/�!���/� ��������� ������������������������������� ".20������� ��������������������������������������������������������������������� ".2��������� ���������������������������������������������������������������������� ".+#������������ ���������������������������������������������������������������� ".+1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� ".&

���8""���7�"�"7 �� �������������������������������������������������������� �1$

0������� ��������������������������������������������������������������������� ".(1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� ".(

��#*9"" ������������������������������������������������������������������������� �1)

'���������/���������/����������� �������������������������������� ".()�!��������-���������0������� ������������������������������ ".�0� ����������6����� ��������������������������������������������������� ". ��������������������������������� �������������������� "*"#������������ ���������������������������������������������������������������� "*+1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� "*(

�������� ������������������������������������������������������������������������� �-+

� !" � � �� �"�# ����������������������������������������������������������� �--

:� " '"�� ���������������������������������������������������������������������� �/.

�����������2��4�����

2���4�������4������������� �������������������������������� �/$

�""�8"" ������������������������������������������������������������������������� �/$

'���������/�!��� ������������������������������������������������������� " &7�����������0������������������ ������������������������������ " �#�������������������������� �������������������������������������������� $2(1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� $2*

�#"����5���� ��� �����"�" ��������������������������������������������� 0./

)�������������/���������������/��������������� �����������������$2 :������� ����������������������������������������������������������������������� $"2

'���������/�!��� ������������������������������������������������� $"20������� ��������������������������������������������������������������� $"2

�����������������-������������������ ��������������������� $"$#������������ ���������������������������������������������������������� $"+1-��������)��� ������� ����������������������������������������� $"+

��6"� ���" �# ����������������������������������������������������������������� 0��

3���/� ���������/����������� ������������������������������������� $"+0������� ��������������������������������������������������������������������� $".)�!���������������� ������������������������������������������������ $" ��������� ���������������������������������������������������������������������� $" #������������ ���������������������������������������������������������������� $$"1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� $$$

���� �* '���"# ������������������������������������������������������������ 000

5������/� ��������/�������� ������������������������������������������� $$+)�!���������������� ������������������������������������������������ $$(��������� ���������������������������������������������������������������������� $$�#������������ ���������������������������������������������������������������� $$.1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� $$*

���� �(�*""# ��������������������������������������������������������������� 00-

2���4������4������:������4����������� ������ 0��

��'"������ ������������������������������������������������������������������������ 0��

'���������/�����������/��������� ��������������������������������� $+$)�!��������-���������0������� ������������������������������ $+$1�� � ���� ������������������������������������������������������������������� $+$���������������������� ��������������������������������������������������� $+$#������������ ���������������������������������������������������������������� $++

�#"���'7��* "�� �������������������������������������������������������������� 0�)

)�������������������������������� ��������������������������������� $+('������ �!����� ������������������������������������������������������������ $+(3������������������ ����������������������������������������������������� $+�

������ ������������������������������������������������������������������������� 0�1

��������� ���������������������������������������������������������������������� $+*#������������ ���������������������������������������������������������������� $&21-��������)��� ������� ����������������������������������������������� $&"

��"'�� ������������������������������������������������������������������������� 0$�

3���/��������� ������������������������������������������������������������� $&"��������� ���������������������������������������������������������������������� $&$#��������������1������ ��������������������������������������������������� $&&

�� ���� �5 ����& �����&�" �� ����������������������������� 0$+

#���������������� �������������������������������������������������������� $&�������� ������������������������������������������������������������������������ $&.

)�!��������-������� ������������������������������������������ $&.7��������������0������� �������������������������������������� $&.��������� ���������������������������������������������������������������� $(2#������������ ���������������������������������������������������������� $($1-��������)��� ������� ����������������������������������������� $($

%��� �������������� ��������������������������������������������������� $($���"��� ������������������������������������������������������������������������� 0)�

8���������������� ������������������������������������������������������ $(&3������������������ ������������������������������������������������������� $( 0������������� ������������������������������������������������������������ $�20������������������ ��������������������������������������������������� $�$������������������������� ������������������������������������������� $�+

2���4������4������%�:�4�4����������� ��������� 0++

2! ���� ������������������������������������������������������������������������� 0++

3���/�����������/� ��������� ����������������������������������� $����������/��������� ��!�-���/��������� �������������������������� $�*��������� ���������������������������������������������������������������������� $.2

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 3: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

X

����������"� ������������������������������������������������������������������ 01$

3���/�������� ����������������������������������������������������������� $.&��������� ���������������������������������������������������������������������� $.(#���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� $.�

����� ������������������������������������������������������������������������� 01-

)�!��������-������� ����������������������������������������������� $.*������������ ������� �������������������������������������������������������� $. ��������������������� ��!�-��� ������������������������������������� $*20������� ��������������������������������������������������������������������� $*&)�!���������������� ������������������������������������������������ $*&��������� ���������������������������������������������������������������������� $*(#����������������������������������� ������������������������������ $* 1-��������)��� ������� ����������������������������������������������� $ $

� &"�� ������������������������������������������������������������������������� 0/�

3�����)�!���������������� ������������������������������������ $ +������������ �������� ����������������������������������������������������� $ &0������� ��������������������������������������������������������������������� $ &��������� ���������������������������������������������������������������������� $ (#������������ ���������������������������������������������������������������� $ �1-��������)��� �������� ���������������������������������������������� $ �

���! ������������������������������������������������������������������������� 0/+

8�������������� ���������������������������������������������������������� $ .3������������������ ���������������������������������������������������� $ .#������������������� ���������������������������������������������������� $ *

%��� ��������������� ���������������������������������������������� $ ;���������������� ��������������������������������������������������������� $ #��������������������������������� ��������������������������������� +22

���"��� ������������������������������������������������������������������������� �.�

8���������������� ������������������������������������������������������ +2"0������������������ ��������������������������������������������������� +2+������������������������� ������������������������������������������� +2&

: *����� ������������������������������������������������������������������������� �.)

3���/� ��������� ������������������������������������������������������� +2(�����������������������0������� ��������������������������������� +2��������������� ��������� ������������������������������������������� +2 #���������������������������������� ����������������������������� +""

�����24�������������3"������� " �� ��������������������������� ���

'����������������� ������������������������������������������������������ +"&5����!�������������� ����������������������������������������������� +"(8 ��� ��������������!����������������� ��������������� +$"��� ����!��������������������� �������������������������������� +$+�����������#�������������������������� ��������������������������� ++21-��������)��� ������� ����������������������������������������������� ++"

���4������4�2���4�����������3"������� " �� ����� ��0

;"7�("6 ������������������������������������������������������������������������� ���

��������/�!��� ������������������������������������������������������������� +++0������� ��������������������������������������������������������������������� ++&��������� ���������������������������������������������������������������������� ++&#������������ ���������������������������������������������������������������� ++&

���7���7"� � ������������������������������������������������������������������� ��)

�� �"��" # ����������������������������������������������������������������� ��+

3���/� ��������/� ��������� ��������������������������������������++�0������� ��������������������������������������������������������������������� ++.��������� ���������������������������������������������������������������������� ++*#������������ ���������������������������������������������������������������� ++

�� ����7 � "��" � ������������������������������������������������������� �$.

�"*�'�� ������������������������������������������������������������������������� �$�

��������/�!���/� ��������� ����������������������������������������� +&"0������� ��������������������������������������������������������������������� +&$��������� ���������������������������������������������������������������������� +&$

�� ����'�7� �� �� ������������������������������������������������������ �$�

3���/� ��������/� ��������� �������������������������������������� +&+0������� ��������������������������������������������������������������������� +&&��������� ���������������������������������������������������������������������� +&(#�������������������������� �������������������������������������������� +&(

� ��� '���� ���" ������������������������������������������������������� �$+

��*7�� �� ���"#� �&� �����'�5� �� ����������������� �$+

� � & &�"�"" ������������������������������������������������������������������$1

���������� ���"�� "'�*" � ��������������������������������������� �$1

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 4: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

3����������� ��

'� � �������������� �� ����������� ������������������ ����� ��� ��������� ��� �� ��� � ���� �� � �,���,� ������ ������������������� ������� ������%����� ������� �� ����������� "���"�� ;�������������<��&����� ��%���������� "���"�����

'� � ���������������������+�����,���� ���� ���5���.��� ��������"�

(�,���� ���� �� ��� ����������������������������3=�35�� � �� ������� ������� �&������ � ������ �&������ �� ��� ���1��������� � � ����� ��� �� "�� � ���� " ���$������� ����� "�������" %�������������� ���� ����/��������� ������������������������ ���� ���� ���� ��������� ����������������>������ � � ��� �� "�� � ���� ���$���+ � �������� ���� �������� ����������������"�������������������� ������

0�� ����� ��� �� "�� � ��� ����������������������������� � � ������ ������?������ ��� '� ����� ������������� � � ������ ��/��� ���� ����� ���� ����� �������� ����������������"���������������������

���������� � � ����� ������ ����� � ������������� ��������&������ �&����������������

3�(� �� �.����� � �� ���� ���� � �� ����� ����-������� &� ����������� ������� �������������������� ������� ����������������������� � �������� � ��������� � ����� ������ ��5�(� ��������������� �� ����� ����"�������� ����������������� ��� ����+�����&������������� ���� ���������������� �4� ����������� ����� �� �� � ������ ��� �� ��� �"���� 6�(� ���,�������"�� �� ���� ��% � ��������� � ����������-������� &����� ����� ����"���� ������� �����������"���� �� ���� ���� 7�(� �������� �������� � ��������������� ������� � ������%��� � ������������������ � � �������� �������� ������� �������������������� ���-������ ����� ������� �� ��� ������� ���� ����

>���������"����������������������" ���� ������������&��������� ������������������������� ���$�����;�� � � ��� ��������<�?�� ���������������������� "���"����������������� ������������������� ���������� �� �������� ��������

��.���� ��,��� � � ���� � ������� ����� ��� �������� �� ������ ������ ������4 ��� ������ ��������������������� �� �� ������ ��� �����������

��"����������� �������% ���������������+3����� ��� ���� ��� � ���� ���� ������ ������ � �� �������� �����������45����� ����� ���� ������� � ������ ���������������"����� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� �� "���"���46� ���� ���� ����� ��� ���� � �� ���������� ����� �� ������������������������������ ���

����������� ��� ��������������������������������������������

�����*�����+����������'�(����,����� �����-��������

��, ��� �� "�� � � �!� ( �������� �"� 1��� ���� �#� 9��� �����$�,�������� �����������%��� ����������������������-�,��������������� �0� ,������ ��������� �� �1� .������ �2� ,���� �� ���������������� ����3�@�-���������������,������ ����������!�0�������

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 5: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

4 ���#$#%�%��

����������������

�������������

, ��� �� "�� � � ���� �������������� �������� ��"������������: �����������4��� ����� 4�����"��������� ������4��� ��5����

����!���9�� ��������� � � � ��� ������� � ��������" ������ � % ��� � ���� ������������������������ ���� � ���������

���(,�# ������ ��������"�%������ ������ ��� ����"� -����� ������ �����������&������ �� �� � �� ������ � �� �����,$������� � &�� �� ���� ����� ��� � ��� �� ��������� � 4 � ����� �� � �$�� &�� ���������� �� ��� ��$���������� ��������

: ���� ��� �� "�� � ���������� � ���� ����%��� �����$�� � ������� ��������� ��������� � ��� �������� ��

�(��������0� ������� ��� � ��A��4����� ������ �B�B�C��4� ���������� ���������� %����$���� ���������� � ��� �� -����� A���$���� ���������� �

%��.�����-�� ��(��������, ��� �� "�� � ���� ��������+�������� ����������� �����&����������� ���������� ������� ������������� ������2�������� �������������������������"�� �4����������������� �����������"����� ����� ������ ���������������"���� ����� ��

)�� ��������������� ���� ��� � �'�� ��� �� �������+��������� ����������� ���� ��� �� ��� ���� �� �����������'������������� ����������$�������� �������0 ���� � ������ ��� ������ �� ���� ������� � ��� ���+ ��� �� � ���� ������������������ �� ��� ��� �� ������ ����������� �� ������ ��� ����������� � �������� ��� ������ ���� ������"��� ���� �� �� � �������� ��������� ������ �� ����������������

���+�����, ��� �� "�� � ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���������� ������ ���� ��������+�����"����"�� ���� ��� �� "�� � ��������%�� �

�����/�� ��!������������,�)���(�-���,�)���������������+��,0������������� ����,0�.������1����������

�� 9������ ����� �� �!� 9������ ������ �� �"�D�% ������ � �������������"�� ��������#�2��������� ����� � ���"�� ��������$�D�% �������� � �������������"�� ��������������" �������-�>��� ���� ���������0�> � ����� ����1�0������ &������2�'����� � ����������3������� � � ��� �����'����� � ���� ����� ����!�1������ ���"�>��� ������������ ���#���"�������������������$���"��������������� ����-�*����"����� ����� ����0�#� �������� � �� ������� ��1�)��� � ��2�: � � ���� -������������!3�, ��� �� ���� ������ ��!��1��� ���� �!!� /������� ��� ������� �!"��� ��� � �!#� >����� � ���� - �� �� �� �!$�'����� ���� -������������!-�, ���� -�������� �!0� >��� ��� � � �!1�*����������� ����������!2�>��� ��������� � ��"3�:�� ������� ��������� ���� �� �"��# � ���� � ���� ����� � ��"!�:�� ���������������������""�2���������"#�#���������� ���� "$�#����������� �� �"-�#����������� �"0�, ��� �� "�� � ��������%�� ��"1�2�� ������������ % ���"2�9������ % ��

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 6: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

5����������� ��

�����2�� ��!�����.������,�)������)�

������������� �� �"������� ��������!�9��%������������� ���"�0�� � ����� �� � ��#�,� � ������������$�9������� ��� �����������-�#������� ���0�2�"�� ����������������1�'�� %���� ��� ��2�9������� &�� ����3�,����� ���� ��"� %���������#�� ��������!�#�"����� ���� ��"�,������ ��"����� ��#�)� � ��"� ��"�� � � ��$�>$������� ������� �#��� ������ ��-�#���������� �� ��0�9���������� �������-�� �������� ����"�����1�#����������� ����2�)� � ��"����� � ��!3�'���*�� �� � ��!��*����"����� ��� ���"�� ����!!�, ��� �� "�� � ��������%�� ��!"�,��������������� �� ��� ���� % ����!#�,���������-�������!$�,�����������������!-�,����� ���������������� ��

����� ����� �����6��� ,������� ���������� ��������� ������ � �� ������� �� ��� ���������� ������� �����"�%����"� -���� � �� � ����0��

�������� �� ���� � ����� + ���� �&������������������ � �4��� � �������������������� ��: ���������$�������������������������� � ��������� ����$������

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 7: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

6 ���#$#%�%��

���� ,����� ��������� "� ����������������������������,�����������������������&�'�"���� ����������"�� �����%��� ������ ��� � �$������� ���� ����������� � � ��� ������� ��$��"�%���'���������, ��E ������������"�� ��!������������������!�������&���� �� ������������ ����� �� ��� &���� ��� ��"����� �������� �����%� �������� ���� ��"�� �� ������������� � ������ �����������������������>���� ���������"�� ������������ ����������� � �� ���������� &�� ���������"����"�� ��������������� ����� ��9����������� �������%�� �� ������� ��������"����������� ��� ���� �� "�� � ��������%�� ������ ������������� ���������� ���� �������� � ��� ��� ������������ ��� ,$�� &�� �����������$�� ����� ���� ���������� � �������% � ���� ��� �������� ��� ��� ��� �� "�� � ��������%�� ������ ������������ �������� �� ��"��� ������ ��������������,$�� &�� ������������ �� ��������"����������� � ����� ��� �� "�� � ��������%�� �

��� ��� �������� � �����"������"�� � ��� ������� ������ ����� ,������� ������������� � �� ������������ ��"�� ������ �� ��������"����� ����>��� �������� ��"�� � ���������� ��� % �� ��������$���� ���������� 4� ���������� ��� ������� �$������� ������ �� ������������������� � ���� ���������� � � ��"�����1&���� �� �� ������ �������� �� � ������� &�� ���� ����� ����������� �� �� � ������ ������ �� � ������ ��"����� ����������� �������� � � ��� ��������� �������� ���� ������

3��������� ����,�)��)���4+��,�/�� ������ ������� �������������� ����� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ��������� ���1 ����������� �����"��� � � ��� �� ���" � �������$� �� ������� ������"���� ����� ��������"����� ����� ��

�������������������

>������� ��� ���"�� ������ ����� ������+3������������� ������� ��"�%�45������������� �� � �� ��� ������� ����"� -�46������������������������%��� ����� ���" ���������� ������� ���� � ��" ���" �������� ��"����� � 47�������������� ��������%��� �����"��� � � ��� 4C��������������� ������ ��� ���� � ��������������"���� ����� ��

>���������������� ��� ����� � ��������� ������ � "�� � �(� ���������� ���� �������� � � ���������� ������������� �����1 ��� � ����� �������������������� ��������������� �������� ��� �� � ����� �� �&�����+���� � � "� � � � � ��� ����� � ������,����������������� �� ������ ���"��� �� ���� �����%��� �� � �� �������� � ������� �� ��������1�������� ���� � ��� � �������� ��� ����� � ������� ����% ��,������� ������� �� ���� ����������������4������ �������������������������� �� ��������� "��� ����� ����� ������������������������ �������� �� % �����"�������

�����������������������������������

D�%��������� ���� ����������������"� �� ���� �� �� �������������� ����������"�� �� ��� ���"�� ���1�� ����� ���� ���������������������� ��%����������� ������ � ����� �'�� ������ �� ��� �� �� ����������� �

0�� ���� �� �������������"�% ������� � �*�, ������� ������� ������� � �*�, ��� ��� ����

3��.��(�!����5�������,�(��� ��"�% ���%��� +�� � ������ � � ���� � � 4�� � �������� � � ����� � 4�� ����� ����� 4�� �������"�� 4�� �&������ ����� �� ����$�� �

( � ������ � � ���� � � ���� �� ����������� �� "�% ������� � � �� �� ������� � +

: "�% ������� � ���%��� �� � ����� �� � ������"� % �� ��� �������7� �������� ���������� ��-������ ��,������� ,�8� � ����� ����� �(�,������� ��, ����� �� ���0��� ������ �� ��������������������� ���� �������������� ������$������ � � � ��������� " �" ������� ���

D�% ������� � ���%��� ������������� � ���� ���� " �" ����������������� ������ ��� ������ ��� ��� ��������������� � � �� � � ��������� � �

( � �������� � � ����� � �1�������� ��������� ���� ��� ���� ������ � � ��������� ������������������������� ����� ����� "� ���

# �� � � � � � �� � ���� �� ����������� �� "�% ������� � � �� "�% ������� � ���� ���� ��"�% ��� ������������� � ��� � � � ���� � ���� � �

: "�% ������� � � ����� ����� � ������ �������� ������� %�� "� ����� ������������0�� ��� ����� � � � ������ �����������"�� ����� �������&����� ���� ��� "�%�� ��� &�� � �� ���� � �� �� ���� ��� � ��� ���������� ���� � ����� ��9���,�8� ����� ������'���������, ������ �� ���

: "�% ������� � �� ����� ����� ������� � � !������ ��� � !�������� ��������� ����������� �������� ��� �� ��-���� ���������� "� �4���������������� �� �� �� ��������0�� ��� ���� ���� ��� ������ �������"�� ��������9������ �������%���� �� � "�% ������� � �'���������, � ��� �� ���

# ����� ��"�� ����������������,�8���������� � �1 ���%��� ������ ��� � ����"������ "�% ������� � �� � ��������� � "�% ������� � � �� � ��� �������"��������� �����

.����"�%����� �7���� ������ ������������� ��� �%���������������7���������������� � �7�����������,��� �� ��������� ��� � "�� ����� ��� ��������� ��� ������������������� ������������������� ������� ���� ������������������������������ ����% ��

.����"�%�������� ��� ���� � ����� ���� ���� %���+%�� �&���� ������% ������ �7�������,���4%�� ������ ����������� � ����� ������������� ������������������7����� �������

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 8: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

7����������� ��

: ��� �&��� ������ � ��� ��� ����� ,�8�� ��,�� � ������� ������������ ������ �� �� ��� �����4 � ���� � � �����% � �������%��� ������������� ���� ��� "�%��������� ���

D�%��� �"���� �� ���� �����4 ���� �" ����� ���"�� �������� ������

0� ���� �� � ���� ���&�� ��� �� ������ �������������� �� �&������ ���� ����� �� "�%� �� ����� ������� % �� ��� ��� ��, ��� �/��� ������ ��, ������(��� ��������� � ����������� ���,�����������% ���

���������� ���8���������"�� ������� ���������$���� ���������� �

%��.������ �����: ����� ������������ ��"�%�������������"�� ���,$�"�%������� ����� ������������� ���� ������ ��� � �� �� "�� � �2��������"�� ��&��� �� ��$���� ���������� �

(��� �������������� ����"�� �������� ���� � ������������������%������ �������0������������������������C��� " �" � �� 7�C �� � �������,$������������ ������� "�� ���� ��������������� "���������� ��������� ������������ ���� ����������������������� �

,$���� ���������� ����������"�� �� ���� �� � �$��� ����� �C�C��� " �" ����C��� �������� �� ���� �C��� " �" ���7��� �������

��������������������� "�%�������� � ������ ����+����� ���� ��������� ����� ����� ��� ������� � �

���������� � ���%������ ���� ��� ����� �� ���������������� ����"� �����������%���� � ��������� ����" ����������� ���1 �������������������������%������ ����"���������� ��� �� ��� ���� ���������� �������������� % ���

�������(�������� � � �������������-������������ % ������������� �"�%�����1��������������

�����6��3�)����,+������������

��.������ ����� � � �!�? ��� �&���� ��+�� � ��� �,� �������$������� ��� ����� � ��"�E ������"� % ���#���"�������"�%��������� ����$�( �� "�� � ��-�E ���������� "� ���0�#���������1�,������ ���������"�%������2�E ����� %�� "� ��

�����7��8�+�������4�,���������

����"�������"�%��������� ����!�> �������� ��"�> ���� "� �

�����9��8�+��������)���������.�������4��+������.��:��4����-�����)�����;�<��-���)���4���)��)�����(�1�'���)����1����� �4+����0�(�������� �����������0� ���� <���=����(�1�'������.����<�-�),���!��

��D�% ������� � � �!�0������ ������ �9�������"�(�"�� ������������������ �"�%������#�D�% ������� � �$�)� ��� ��� �� � "� ��� �-�#���� � "�%�����

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 9: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

8 ���#$#%�%��

��"���� ��������� �� �� � �� ��� ���� �� �� ���� ���������������� �"�%�����

�����������-������������ ��������� ���� ��� "� �� �%�������� ��, ������ � �� ������ �� � ������" ��������� � �������� � "�%�����1����� � ������ ������������� �� ������� ���9��� �� �� ���� ������� �������� ��� �� ���� � ���������� ���� � � ��"�� ���� ����

�������(�����#��� � "�%���� ���� ��� � �� ��������� ���� �"� -�����������������9�������� � ������ ��%�� ��� �%���� �������"�%�����1 ���� ������������ ���� �% �� �������"� ������������ ��������� �� � ���������������

�����1�������

�������� "�%���������� �� �� � �� ��� ���������� ��� ����� � "� ������ �� � ��1���� � ������%� % ������� � ������$����������� ������ ����� ��"�� "�%����� �������� ��������� �������� ��� ��'������� ����� �� ���� ��� � � ����� �� � � � �������� � "�%������ ���� �������� �� ������� �� �� ����� ������ �

D�%��������������������������� �����"������ ��������� �����,$��� � �����&���� � $�� �� ���"��� ����������"���������� �� ���� ������"�%�����$� ��������%��������� �������������� ���9����$�� ������ � ���� ������� � �$�����%��� ��� ��������� �����F���� �����"�%��������������� ��������� ���� �������� ����� ��� ��������� ���������������� ������ %����$�������������� �� ������&�������,��� � ��� ��$����������������������� ��$������ ���� �� �� ���������� ��� ������%� ����������� ���� ����� � ��������� � �

������!��������� � ����� ������������ �� ���� � �� ��� �������� � �� � �'� �����%��� ������

����� ��� ���� �� �����&������������������&���� ����"���� �� ���� � ������� ����"����"��� � �������������� �� ������� ����

0�����&����������� �� �������� ��������"��� "�%����������%���� ������� ���� ��� ���� ����'����� ������������������ ��� ��������� ���� � ��������������� ��� � ���� �������� ����������� "�� ������� ���� �������� ��� ������ �� �� � � ���"�� ����� ���� ����������"����

��(.���������� � ���� ��������� ��� � � � �� ���� � �.����������� ����������� ��������4� ������� �� ����������� � ������ �� !��$�� ��:��� �������"�%�� ������� �� �� ���� �� ����������� ��"�� ��"�� ������������������� ����������������� ���:��� ������"�%�� ������� �� -��� � ������� ��"���������������"� ��"�� ���� �"���� �����

.���� ������� �� ��������� � ����"�� �������������� ������"�%�����'���� ������� ��% ���"����� "�% ������� � �,�� � � ����� �������� ��� � ���� ���"��� �������� �� ��� � "�� ��� � ������������ �% �������� ���� ��������� �����

#������?�������������������� �� ��/���� �� ����%���� � "�� � � ���� ��"������� ������������� ����� ����� "� ��������� �� ������������"��"�� �������"�% ������� � ��� ����� "� ��������� �� �������������������������"�% ������� � �

D�%����������� ����������� ������������ � ����� ����� ���� �� "������ ������ ���������� �������1�� �������� ������ �� ����� ������ "� ������������ ��� �������� ���������������

�����(����)�����,�D�%�������������������� ����������� ��������+�� �� ���������� � ��������� ����1��������%��� �� ��%���� ��"������ �� �������� ������������: "�% ������� � ��������$������������������ ������������� � "� � � ��� � �����������%���� �"�% ��������'�� �� ��� �������� ����������� ��� �������$���� �"�% �� ����������������� ����� ���������� ������%����9��� ��� �� ����������� ������������ �����%���� "�% �

�����>��8�+����.������,�� ��!������������,�

��>���� ��!�(���������������"�9�� ��������� ���#�. ���� ����� ����$�)� ��� "� ����-�0����� ��� ���0�9�� ���������

������?����(.�������� �+��������'�(����"�

��?� ���� ��� � ����� � ��������� � ���� ������ ��� �!�?�������� ������"� ��"�� ����"�?�������� ������"���� ���

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 10: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

9����������� ��

���������������������������

% ��@�������� ��� �� "�� � ��� ������ ��� ��������� �����"� -���� ����� ��� �� "�� � �1� �� �

������������� ���� � �(��� ���"� % ������� � ���� ��� ����%���$��

���� ��� ������� ���� ������'�����.����� ���� � � � �� % � ������D��" �

� ����� ��� ������� ��� � ��������� � � � ������ ����$��� ��"���� ��� "����"����1 �������� � � �������" �" ���� ����" ����������� ���, ��� ���������� �� ������ % ���� � ������ ����� � �� �� ��� � ����� ������"�����

'���� ���� �� ��� ��� � ��������� �� ����������� &�� ��� ��"�� ��> ��� � ����� � �� ��� ������ �����"������ "�� �� ���� � ��� � ����� � �'�� �� ��������� ���� &�� �������� �������������������-������� ���"� -���������$�� ������������"��� ���#��� � ������� ������ ��� � ����� �������� ���� ����"� �������� ���������� �� ����� �"���� � �

>�� � ������ ����������� ���������������� � ��������� ������� ����� �� � ���� ��� � ��������� �������������� ����� �9������

;��� �������� ����� ������ ������������� �� ��"����4���� ��� ��� ����� ������ ������������� �� � ��"����4���� ��������� ���� � ������ ������ ������ �� � ���������4���� ������� ������������� ��"�%������ ��������� � � ����� ����� %�� "� ��������������������������� � ����"� � ������ ��$� � � ����� ������� � � ��"�������-���

��������������������� �"� -�������� � ������ ����+3�>���� �5�9�� ������������ ����� ���� �� �� ���������������������� ��� ��"� %�����"�� �� �� � D��� ���6�9�� ��������� � ���� ����������������� ������������� ������ ������� ��������������"����� ���4 ���� � ������ � � ����� � ����� �9����� �� ���� ���������� � ��������� � ��� �����7�#��� � �9�������"�������� � � "� � �� �������� " ����� � ��������������� ����� ����� �������� ������� � ���� � ������������ � ���������"����� ����'� ���&���� � �� �� ������� ���� ���� �� ������������� �� ������ ����� �� ����� ������������������9���� � ����%��� ������ ���������� �� ����� � "� ������� ���������������"����� ��������� � �%�������,�������������� � �� �������� ����� �9��������� ���� �� ������%��� ���������� �� ������� ���%�����������������

�����1�������

������������������ ���,���� ������� �������+ ���� "�� � �� ��� � &�� ���� �� �� ������ ������� ��� ������ ������������ ����

��������������� % ����� � �� � ������ �������������� �� ������ ������

��(.���������������� ���� �������� ����������� ���� �� � ���� ���������"� ��"�� ���9����$����� ��� ���������������

#������������������� � �� �� ��� � ��%� ����������� � � ������� � ����� ��� � � �� � ��"� %����"�%����� ��� ��% � ������ ����������� ������ ���&��� ���4��%���� ;"��� ���������� % ��� <�0� ������� ���������� ������"� %������������$�������"�����9����"���� �� ��������������� �������������������"�� ��� ��� � ��"�� ������������������ ���"�� ����� &�� ���

��������� ������������������ �������������������������������

>����������������������� �� ��� ���"�� ���������� ��� � ��7��������> ��� ���������� � ����� � ������� �� ��� ����������� � ����� � ����� ���

>����������������"��������� ���� ��� �� "�� � �������� % ���(��� "������ � �������� �������� % ���� �� �����$�� ����� ����> � �������������� �� � ������ �������� ���� � ����� ��� �� ���� � ����

()������+?������� ��� � �������� � ��������3��.��(�!����5�������,�> � �������� ��� �������

�� ������������%��� ������ ��� � ���������:��������� ��� ����� ��� ������ � ���������������� ���� ��� �������� � ������������� � � �� � ��� �� ���� �� �������� �$� � ���� �. ���� � ����� �������� ��� �� � � ����������� ���������� ���� ��% �������������(���������� ���'����� ������%��� ��� ��� ��� ������ � ���� � �� ��� ������������ � ���������� "�� ������ � ����� ��� ��� � ����7�� ���� � ����� ������������������������������0��� ������ �� � �������� �������� � ����������� ���� ��� ������ � ���%��� ����� ������ � ��� �� ����� �� ������������7� ��� ����� ��� ������������ ������ ������ ���������"��, ���� ��� �������� � �������� ���������� ������� � � ������ ����� �> � ��������%��� ����� � �������� � ������ ���� ���� � �� ����� � � �����������������������!������������� �!��� ���������� � �����&����� �� ���� ������

����������� �� ����� � � ����������� ������� ����+3�+������������(��� ����� � � � �����������$�

������� ������� ���� �� ������ ��������� ����������������2 ����� ��� ������ � �� ����� ����������������� � ���� ��� &�� ����� �� � ���� ���%��� �� �� � � ���������> � ����������� �������������������%��������� ��� ������ ������������������ ����������� ����� �� ��� &�� ������

5�+������������������� ���� ����� ����� � �����%������������� ��� � �� ���������� "�%����"� -��)� ��������� ��%���� ��� ���� ��� �������� � "������

6�+������������#��� � � � ��� ������� ���������1 ��������� �� �" ���% ���������� � �����% � ����

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 11: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

10 ���#$#%�%��

��%������ �� ����� �����������������������������$� �� �� ���� � ��%������ ��������� � �"����������������% ��� �������� ����������������� �� ��� � ��������

> � ����� ������� ������ �� ����� ��������������������>����� ���� �$�������"���� �����"���� ������� ������������� ���� ���� ������

�����1�������

������������������������������,� � ������� �� ����� � ��� �������� �� ��� � &�� ���� ����"� � ����� � ���� � ���� ��� -���� �� � � ������� � "����� � � ���� �� ���������� % �� ���������$������� ��� ����������������������������� �� �� ���� ���"���� ��� � ������ ����� � ���� ���% �� � �"���������� �� ����������������������� �� ��"������ � �����D��� � � ��� � ��������� ���� ������ � ��� �� ��� ������ &�� � �

������ ���� % �� ������ ���������8���� ���� ���� � � ����������� ���������� ��������� ���

��(.����������� % ���� � ����������-���� ��� ��� ���#��������%��������������%��� ������������� � ���� �����

���������� � ���� � ���� ������������ %�� � ���������������� � ������������

�����(����)�����,�: �������� � ������� ����� ��� ��% ������ � � � ��� ����������������% ����������0� ������ � ���������%���� ����� ����� ��� � ��� ��� � ����� � ��� ����� ��� ��

# �� � ����������������"��� � � ��� ����� � 8 � ������ ������� ���������� ������� ����������� � ������%������ ������'��� ������� ����������������� ���������� � �����

<����� ������� � ���<����� � ������������������������ �������� ������ �������������� � �����������������. �����

���������������������������� � ��� �� "�� � � ������� % ��������"������������������������� % ��������������������� ��/����� �� ��������� ����� ��� ����� "�������������������������� � ���� ������� ���$� ��������� % ���

���������������� ������������������������

'���� ������ �� � �������� ������& �� �� �������������������������� ������

1��������� �������������� ������� ��������� ����������� �������� ��+������� ��"�������������� ����4�����������-������ ����

2 �������� ����� � ����� ��� ������� � ������� � � ��������� ������ �������>������ ����-������ ���������� ���� �� ���������������� % � �� �� �����!� � � ������ � ��� �����%��� � ! ���� � ��������������������������0� ���� � �� ��������� �� � ����� ������� ��"����� � 4 ����� �� �� ��������� � % ���" �>������� ������ � ���"��������"�� ���"�� �����������&���� �� ������� ����������"����� ��4�������� �������� � ���"������������������� ��������������� �������"�� ��

.�%��� � �� �������� ��������� �������� � � ��� ���"�� ����� �� �������+� �� �� ������ ������� ��"����� � �����" �

��.���(���������< ����������� ���������� � ����� ��������������������� � �� � ���� ���� �� �

���������3��������� ����,0��,+��,���������0� ����-���'��,0�-�),� ����+���� ��@����0�)���=�-�-�����'������� �+������A��-���)���.��������4����-����(������� ��!���)�������0����-��!���-�4��������������-������A����=�����4���<�-�),�����1������-���0���-��!���-�4���)����������� 1���������������� <���=�����4����-�����(��������,������)������0�)��4)��=�-�4���(�1�'���)����������1��)�����4.���������

��9�� �������� �� ���$��� �� � ������� �� �� ������ � �����!�9�� ����� ��� ���"�#���������#������� � ��� � �� � ��� ��$�#�� � ��������-�. ������������ ��"�� ���������� #�"������ �����0��� #�������������������� �� ���������1���2�#�� � ��� ����� ����3�9�� ������� �� � �������������'�� � ��� �������� �

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 12: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

11����������� ��

���������1������ % ������ ������ � ������ ����������� ����������������� ��� ��"���� �� �����������������,���� ������� ��� ��� � � ������� � ��������������������������� ���� � � ������� � ��� �������0� �� �� ����� ���� �� ������ �� � ������������ ��� ��������� � �������� ��� ���������������� ��� ���� �� � �� ����� � ��� �� "�� � 4 �������� ������"� � �����$������������������ ����������

��������� ��)����.��,��� �������, ���� ����� ��������� ���%��� � ���"���1 ����������� ��� �� ��������"�� ������ �����"�� ������������� �� ����>����� ������������� � ����� �� �������� ����� � ����� �� � �� �$���� ���"�� ������� �� ���� ����"��� � � ��� �.������ �� � �� ���� ������������ ������� �� ���� ���� � ����� �� ��� ���������� ��� � ��� �������" �9� ��� � ��� ��� ������ � �������� �� ����� ��������� �������� ��� �������� � ��������������$����� ���"������ �����"�� ��.������ ���� ������� ����� � "�� � ���� ��� � ��"������ �� � � � ��� ������ ��� ���� ����������"����� ���� ������

>� ���� ��� � �������� ��9��� � �, � �'������� ����� � ���� � ��� � ���� ���� � �� �� � � � ������� � ��� ������������� ��"����� � �

>�� ��������$����� ������$������� ����� �� � � ����� � ���%��� �$������������� ������� � � ������ �������� � ��� � ��"����� � ��"� ���� � ����� �� �� ��,� ������ �7� �� ��,� ���� ��� '��� �� ��&������ �� ������ � ���� ����������� ������$������"����� ! ������� ��,� ������ �/������� ��,� ����� ��!���� %������������������� �����������������"� ��"�� ��G� ������������ ���������"����� �� ���0�� ��������������"����� ��������������������������������� ���� �����"����� ���

0 � ���� �� ����� � ����������"����� ���� ��������� ��� � �������������� ����� �������������������"��+�����������������������'����� ���� �� ����� �����"�� ���� ������" % ���"���: ��� ������������������ �� ������$�� �������������� � ��� � ��������� ��"����� ��� ����� ��- ��"������ � �:�- ��������� � � ��� � ��"����� � �� ���������4���������������� �� ����� ��� ���

��-��������� ��"����� � -�����$� � � �� �� �����4�� ������������ ���� ��������-������� ���$������

�����(����)�����,�.������ ��"����� � �� ��������� � ���������������������� ���� �� � ��"����� � �������� �����9������ ���������� ������

��������� ��"����� � ���%���� ������������ ����� � ����� ��������������������������������&������ �� ���� ����� � �'����������� ���� �� ������� ���� ���:�H���

: ����������� ��� "�� �� ! �� � ��� �� ������� ��"����� � !����� "���"�������� ���������"�� �����������'�� �� � ������������� ������ ������� �� �������� ������ ��� ����� ��� ���������������+������������� ��������� ��

������������������

:��" ��������� ������������"� ��������� ����� ��� �����"���� ��� ������ � �� ����� ����������������� �� ��� ���"�� ���

������&�� ��!�����.������,�)����.�!,�

��, ��� �� � % � �� �������� �� ���� ��� ��������� �!� 9������� &�� ���"�#�"����� �����#�*����"����� ��� ���"�� ����$�:��" ��-�#����������� �0�)� � ��"����� � � �1�#� ���������� ���2�#���������� ����3�#��� �������$������� �������������* ������"����� �����!�0�������"����� �G� �������"�?������ ��

������*��3��������� ����,:���( ��1������������� �������,�

��)� � ����� � ������ � ��!�#���������� ��������� ����"����"�#������������#�)� � ��"����� � ��$�'�� ��� � �������� � ��-�)���� ��0�E ���������"�� �����������1�(�$��"�%��������� ����2�, ������ ��"����� � ���3�>��� ��"����� � �����(�$�����"�����!�>��� ���"�� � �

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 13: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

12 ���#$#%�%��

:��" ������� ������������1 ������������������ ��� ������ ���� ������$� � � ���� ��� ������������� �� ����� ����� �������:��" � � ������������ ������ ������ �� ����� ���������� ���

3��.��(�!����5�������,�:��" ���� �� ��� %�� �������������� � � ��� ����� �������� �1 �������� � ���� ��������+������������ ��>����������������������� ��� � ������� �������������%���� � �� �� ��� �������������� � �

9�� � �� ����� ���� �� � ��� � � ���� � �� ������ �*������ ������ ���� ��� �+����� ���� �� ������� �� �$��� ����������� ��� *���������� ��1�����%��� � �$���������������������� ���������,���'������������� ������E ���� ������ ������ �������� �����4 �� �����%��� ������ ���� ������������ ��� � ��������" �

�,-,�������( ���:�� .�� ����������������� �� ���� � ������������ ��1 �������� � ��� ������������ ������� ������� � ����� ��0� ��� � ��� � � �� ������" � � ��� ��� �� "�� � ������������� � ��� �>����� ��& ��� �� �������������������������� ��� � �����������>���� ��� ���" ����&� % �������� ������-���� ����� � �� ���"�� �������. ��� ���"����������� ������&������� �� ������� � ����������� "�� � �1&������ �� ��������� � ������� � �������� ����������������� ����� ������������ ���� ��2���� ������� � �7� ����������� ����� ����� ��� �� �� � ��� �� �7� ��� ��������� ����� �������������4����������� ������ �������������������������� ���� �� ��������������������������6��������� �� ����� ����

. ��� ���"�����%��� ��� �� ����������������������+��������� �������������� ������������� ������� � �������� ��� ������� ��������4� ����������� ����� � ����%$� � �������� ����� ����� ����������� ����� � 4��������� �������������� ����� ��������- ��������� � ��������������4��.���� ���������� ��������.���� ����� ��� ������ �� ������������� �����

.�� ����� ����� ���" �� � ������ �� ��% �� ���� ��������������������������������� �� �������������������� ���"������������� ������� �� �������� � ���� ���� ���������� ����� � ������������� ���������������������� ������"� ��� ���"��4������� �������������" ������ �� �� � ������������ ���� ������ � ����� ��9��� ��� �� ����� ���" �� ������� �� �� ���� ������� ������'���������������� �������������� ���� ���"�������� ������� �� ����������"��� % ������� ����� �4���� �� �� � ����� �������� ���&���� ��������� ����" �� � ������� �� � ��� ������� ���%��� � ��� ���"��� %�� �� ��� �������������� ����� ������ � ����� ������� �� �� ����� ���&��%�"��� ����.���$�� ��"�� � ��� �����$����" �� � � � ��� ���"�� ������"�������"�� �� � �� ������� ��� %� ���&������� �� ���� �����&�������� ��������� ������������� ���� ���"���

3��)��� ��( �� �/������ � ����� ���� �������� ����� � �� ���� � ������������ ��'�� �� ����������� ������ �� � ��� �� "�� � �� � ��� ���� ������ ���������"�� ��

,����� ���"�� ���%��� � ���� � �� ����� �� � ���������$�����" % �

( � ��� � � ������ �� � �<������ ����� ���%��� �� � ����� � �+�������� ���� ������� ���� �� "��� ������: �������������� �$�������� ���� �����"���� ����������� ��� � ������ � �

E ���� ������ � ��� ��� � � ��� � ���"�� ��������������������� � �7������������� ��= ���� � �� ���� � ������� �� �� �������� � �7������������� ��= ���� � �� ��� ������ �

9��������� ������ � � ����� � ���� � � ���"��+ ������������� ��� ������������ ���$��� �� �,���� ������� �,���������4 �������%��������� �� � ��� 7=� ��4����� ����� ����� � � � ���������� ����� % ����� ����� ���� �� ��������� �� �����%��� ���� ������ �� � ��������� ���

1& ����� ����� ������� �� ���"�� ���� �� ��� ������ �� �������� �'������������������������������� �������� ������ � �� �� � ����� ���� ����,��� �� �� ���� � �������� ��� � ������� ���� � ����� �� ���� ��� �� ������� �� ������������ �"���� �� � �������"�������� � ����� � ��"� � ������ � � ����������� ������"��� � �� "����� � ����������� ������ �( � ������� � ���"���� ���������� ���������� ������ ��������"������ ��� ������������

������/����!��-�����,�����( ���1��.��(�!������������(���-��������,�������,-,��������( ���

��>������� � ��������� �!�'������ � ����� � �� ���������� � �� �������������+����"��������������� ��,���"���������������������� ����������� ����������� ��"�>��� �������������� ��� � ��#�>��� �������������� � ��� � � �$� ������ ����� � � �-�) �� � �" � �0�E ���� ������ �� � 1� > ����� � ��� �2� > ���� ����������� ��3�E ������� � ����"�������> �������� �����!�* ����� ���������� ���"������� � � ��� �

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 14: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

13����������� ��

�� �������� ����"���������������" ���� �"���� � ���� ���� ������� �������%��� �"��!��� ����������� �,���������=�� �,����,�����!�� ��,������������������� ���������� ���� ����"� ����� �� ������� � ������ ���������� � �� �,������������ �� ��� ������� ��������������� �� % �� �,����8��������� �������������� ������ �������������"���� �� �� ���� �������� � ��� � ���" ���� � > � ��� ��������� �������������������� ���

>�� � ��� � ���"������ ���%���� �������8 ���������� � ��� ������ ����� � ��� � �����% � ���� � ���� ��� �� �"�� �������� ��� ���� � ������ ��������� � �

( � ������� � �'� ��� ��� ���� ����� ���"������� ������������ ��$��� ������� � �� ������������ �� �������� � ���� ����� �� ������� ��"����� � �>��%��� �� ���� ��� � ��9��� � �, � � �� ��� � � ���� �" ��� �������������� �����"���( � ������� � ���"��� �� % � ��������������� � ���������������� ������ ����1 ����� � �"���� � ������ ���� ��������������� �����"��������� �������� �������� � ����� %�� ����������������������� ��� �� ����� �

: ����� ������� ��������� � ������� � ���"����� ������ ���������������� ����� � �� " % ���"������������� ����� ��� �$��� � � �� ������ 9� �������� �� � �,� ���� �7� ��� �,� ������ �� � �% � ������ ��"��� �� ��� %��������� >��� ���"�� � �� ����� % ���$��� �1 ���������� �������� ��&�������� �����������

# ����������"���;������ ������ ���� �� ������� ���. ���������������� ������� ����� ����������� �� �� ��� ������������� ��� �����"���

*$��������.�� �����������"������ �������>������ �������� �������� ��� �������� ��� ������������� � ��������������������������

D % !� ���������� ��� �����������������

��������� ��( ��:��" �������������������"������������������

��� �������� � �������� ��4���������� ���"���� � �

�'������� �����4.� ��� ���� ���� � �� ���� ��������� � � ����������� �� ���� ���� ����� ��"�� ��4���"� � �������� � ������������� ��

#��" � � � ��� �� � � � ��� ���� � ���� ��� �1������� � ��� ��� �������� � ���"������������� ���� ������ ����-������"� � �����������������4������� ��������������� ��� ���"����� ��� � ������������ ��>���� � �������� � ����"� � � ����������� ��������"���'�� �� ���"� � ������������ �� ������� ����������������� ���������������� � ��?������ ��� '� ����� �

9��������"���+������� ���� �� ������� ���" ����� � "�� ����� � 4�������� ����� ��������� ��� � ����"������������������������������

9��������"�����%��� ����� �+ ��� ������������ � �����& 4"��� ������������ � ����

� � � �"������ ������������ ��� ��� �����4���" % ���������������"� � �������� � ����������4����$����� -�����$� � �$���� ���"��4 ���� ���� � ��� �� �� � ������������������������

��� ����������������"������ ���������� �� ��������% ���"����������� ��� ���� ���� �������� ��������� ���������� �� � ������������ ����� ��� ����� ���� ������� ����� � �#������ ���"���������� ���������� ������ ����������� �������� �� �� �������% � �� �� �������� ����� � ��������������4���������������� ������ ������ ��� " �� ��� � ���� �$� � � �����

B�1�'�����( ���;���� �� ���������������������������������&����� ������� ��0�� �������� �� ������� % ���������&��������!��������� ��� ����� ������ ����������� ��!�������������������� ������&� % �� �"���� �������������������"���������������� ����� �������% ���"���9������� ������"������ ���

B�1�'����5���������#�����������������;���� ����������������� ��������������� ����"���'��������� ������� ����������� ���� ��� ���� ��� ��"������� �������� � ���������� �� � ��"����� ����%�������������� ����� ���� ��������������������� ��0� ������"���������� ����� ���� �� ����� � ���" ��� �$���$� � ���������1������ � �� ����������� ���� ���� ������ ����� ��8����� ��"�� ������������ �� ������� �� ��� �� ��"���� ������������������������ �� ����������������������� ����� ��4 �����"����� -�����$� � ������� ��������������������������

#������� ������������������ �������+����� � � � ��� � � ������ � ���� �� ������������ � ���-�� ��"����� ��� �$� ����� � ������� �� ��� ���� ������ ��-��

�� ���#������� ��� � ������� ��&��� ��"�� 4����� ��$����� �� ������ % ���� ���"�� �� �����������,���� ��� ������ � ���������"����������������������������" �� ��� � ��"������� ���� ���� ������"�� ��

������2�� �'���������( �����#��"� � �������� � ����� ���� � ����� �� $� ��������

������������� ��!!�9���������� ������� �� ��� ��!"�2��������

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 15: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

14 ���#$#%�%��

,���� ��$������%�� ����"���� ������ �����$�������"����-���� �� ���4������-����� �� � ���" �� ��������������� % �� � � �����4� ������������� ������������ ����������� �����" �

������������������������������������" ����������,$������������ "������ ��� ���% � ��������" � ����������� ������� ������� ������� ����� ����� �������� ���&� "��� ������

,$��� ��%�� � ��"�� ����� �� ���"��������� � � ��� ������ ��� � �� ���$�������� �������������������������� ������ � ��� ���"���

#���������������;���>���������!������������� �����"���������� � ���� ��� �

2������ ��� ������� ����� ������� � ���������������������� �����,�8 ������������ � �������� ��������� �� � �������� ���� ����� �����������0� ��� ��"���� ��� ��� �� � � � ��� � ��������������� ����������������������������� ���������������$������� �������% ���"��!��� ����� ����� " % �$� � �$���

'�������"� � ��� � ��������������� �������� ������ ������� �� �� �� "�%���� �� � �� � ��� � ����������� ����������1������� ��� ��������� �;���������������������� ��������� ������������

:������� �>���� � � � ��� � ����������� ������ � ���� �� ������������ � ���-����"����� ��4 �� �� � � ���� �������� � � ������ �������� �� ����� �� ( � � ��� � !������ ! ����� ���� ����� � �

�� ����� �����" ��-������ ����#�����������������;����>����������!����

����������"����� ��% ���� ����������"���1���� � ����������� ������ ����� ��� ������

������ ��"�� ��> ����������������"��������� ������� � �������+����� ��� ������ % �������������������� ���������� ����� ���"���$� � �$������4 ������ ������� �� ��� " ����������� ���� ���������� ���"��� �������$������� ��"���� �� ���������� � � ������$������������������ ��#����������������������������� ��� ����� � � ���� ������������������� ���� ��� ���� ���������� ������ ����� ���������������������� � � ������������ �������� ��� ?������" ��������� ����

#������������������!�������� ��?������ ��� '� ����� !��� � ��� ��"���� � � ����������� ������������������������ � ����4� �������" % ���"�������� �� ������ � �� �� ��������� % ������� ��� ���� ����$������� ������ � �'������+���� ���" �

;��� ���������������� ��������������������� ��� ��� �������������������������� ���� ����� �

B�1�'��� �����������#������� ��������� � ���������;����� ��� �� �� ��� ���!������������"�������� ���"��������� ��% ���� � ������� � ���"���>�� � ������� � � ��������"���� -�����$� � �$���1������� �������������������������

#���������������� ����������;����� ��� �� ������� ���!�������������+����� % � � � ������ � �� ��"���� ��������� ��� ��% �� ��"���� � ��� � ���"�� �� ������ �� ��� ������ � ��

(�"��������� ������ ������ ����������������������'������+�������������������� �������� % ���" �

#��������� ��������;�������������� �����!����� ������� ������ ��"������ ������� �� � � � ���"���( ��������� ��� ������� ������ ����� � �� ������ � � �������� ���"��� (�"����� ��������%��� ���� �������������� �� ��"���� ������ ��������������� � ��� �� ������������(�"�������������� �� ������ ����������� % ����"���������� �� �������� ����������

1� ������� % ���" �� ���� �� ������ �4 �� �� �������-����� �$���� �� ��"�� % �� ���� ������� � �� � � � ��� ���"�� ��

#������������� ���;������ �� ��� �����! �� ��"���� �������� � �������% ����� � � � � �������� � �����������"���1������������" ������-���

7������� �������� ���������������� ��.�� ��� ��� ���8���������� �, �������� ��=������� 9�

������6��B�1�'�����( ���1�����.�����������,+�!��-���)��������=��,"�

�� ( � ��� � ���"��� �!�# ����� ���"��� �"�#� � � ��������#������� � � ��� � �$�#� ���������� �-�>������� ������ � ������� �������0�#������� ����� ���1�#�������������������� �� ����������2�#�����������3�#��������������-����� �� �������������2�������� ��!�#��"� � ��������� � � � �"�?� � ������ �����������#�#�������������������� �� �����������$�1��� ������-��� ��� ���0�)� � ����� ���1�'�����������������2�#������������ ���!3�, ���� -���������!��#���������� ���!!�:�� ��������������� ���� ���!"�#����������� ���!#�#�������������!$�#����������� ��������� ����"���

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian

Page 16: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 2 VICTOR PAPILIAN - all.ro · Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian 7: & ˆ ˆ ˆ ...

15����������� ��

�������� ������ ����� � �� �� ����� 8��8����� � ��������� ������ ������

#����� ��� ���"������ ��������� �� ���"��������������������� ������ �������� ������ ��������� ��� � ����������� ��

:��" ��������� ��&�������"���,��$������������ � ��������� � � ��� �� "�� � +�� ����$� � � � ��������� �����$� � �� ������ ������ �����$� �������"������ %������"���� ���& ��� � � ������������������ �����

B������� �������, �(� �������� � ������#������ ��� ���"������������� ������ � �� ����������� ������ � "����� ����� � �

0�� �� ������� ���������� �������� ��"����� ������� � ����� �����"�� ������� ����� � ������� � �����������"�������$���9���� ������'�������� �����������-� � � ����������$�������"����������� � ������ � ����������� ������ � � ���������� � ��������4 �������� % �� ����������� ���� ��

, � �������� ���������� ������ ��� � �� % ��� ����������������,��� �� ���� �"���% � ��� � ���� � � ��� � � �������� ����� �� ����� ��% �� � � ������� � �,��������� � ���� ��� ���������� � �������� � ����������� ���� � �� � � ��� � �9�"���� ���� ��� ���� ��� � ������� � �� ������� � �������������� �������� � ������������"������� �� ������ ����� �� ����� "�� ������ ������� �������%��� �# � ������ ����� �� �� ���� �� � � ��� �� ������� ��� � � � ������ ��� ��"� ���� � ����� ��������"���� ����

9������� ������ � ���� �� ���� �������������������� " ����� � �����&����� �� ���� ��������� �������� �� ������ �������� ��� � �� ������� ��������� �������� ������ ����% ��'�� %�� � �� ������� ��� � �������� ���"����������������� ����� ��������� % �������� % �������% ���"���

#��� � ����� � ���%��� +� ������� ���������������� �����

> ����������� ����7�� ������ �������!��������������������� ��%�"��� �� ��� � ������ ��� � �������� ��"��� ���� �� � ���� � � ���� ��� ���������������� �� �������� �� ���"���8���� ������� ���� ����� ��� � ����� � � ����� �� ��������� ���������9������� ��������� &����� ������������ ��� ������� ���� ���� ����������������� ������ �

.������������������ ������������������������ ����� ��% ��� � ������������ ������������ �������� � �������� ���

������7��B�1�'�����( �����,+�!��-��@��"�

��9���������� ���!�#������������"�#������������#�>������� ������ ����� � #��������������-����� �� ����������$�2���������-�?� � ������ ��������� �0�, ���� -�� ������ �1�#� ������������������� �� ����������2�#������������ ����3�:�" ��� �������������� /������� ��� ������� ��!��� ��� � ��"�'���� �������������#�:�� ����������������� ���� ����$�:�� ��������������� ���� ����-�,����� ������� ������ ��������������� ����0�#�����������1�#���������� ����������

������9�� ��!�����.������,�)������( ,�1��)���1���� ��������'�(,"�

��#���������� ��������� ����"����!�#������������"�#����������#�#���������� ��������� ����"����$�#������������-�#�������������0�#����������� ���1�>$������� ������� �#�� � �������2�#���������� ��

Anatomia Omului, Vol. 2 Splanhnologia de Victor Papilian


Recommended