+ All Categories
Home > Documents > Partidul Socialistilor din Moldova_5-6.pdf

Partidul Socialistilor din Moldova_5-6.pdf

Date post: 07-Nov-2015
Category:
Author: irina-calin
View: 536 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 24 /24
,'lnera nr. 3 lo hotirireu nr 3352 tlin I nai 2015 Raportul privind veniturile qi cheltuielile din campania electorali Compartiment l. Date generale. Concuren( electoral Partidul Politic Parlirjul Sociali>tilor din Republica Moldova DctJ inrecislririi ca crrncurenr elecloral ,/t^ : Z l5 ' [)atc bancare ale contului "Fond electoral": 2224722013008 Data deschidcrii 30 aprilie 201 5 cont bancar nr. 222172201300 valuta MDL denumirea bincii BC Banca Sociali fi1. IntenaionalA codul bincii BSCOMD2X722 la data de 05 luNlE 2015 (l Comisia Electorala Centrale Directia financiar- econom ica 0 5. ruN, 20'15 cEc o4l c 4' rtimcnt I l. Rulaiul miiloacelor blne iu Ier Nr.cr t. Perioada de raportare Totdl data 0l -08.05.15 SnDt. I 2 data 09-22.05.15 Sipt.3 - 4 data 23.05.15-05.06.15 SnDt S 6 data ..--.- SnpL 7 8 Soldul mijlollcelor hlnesti la inceputul perloadei 0.00 2s33,68 3170J6 .18294,1t 0,00 2 Venituriin canpania electorali -total (l ;.3), inclusiv: 1262000,00 4256500,00 47 47490,O 0266390 2.1 \liiloace bancsti prinrite din donaliile persoanelor fizice 0,00 80000.00 2l c)2750.00 0.00 22'727 50,00 2.: \,fijloace binesti primite din donaliile persoanelor juridice 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.-.1 ,\ lte mijloace benesti primite r262000.00 4176500,00 2555140,00 0,00 7993640.00 Cheltuieli in tampania electorali - total 3.7+J.8+3,9), inclusiv pertru: (3.1 2+3.3+3.4+3.5+3.6+ 125g16632 47321662s 0,00 3.1 Costul intrunirilor si evenimentelor electorale - total (3. I . l+...+3.1 .8). inclu\i\ : 107554.08 l100.00 7t 126, | 8 0.00 180',180,26 chiric- inclusiv chcltuielilc afarcnte (cnersie electricd. salubrizare) 8966.00 I 100.00 I 21,1-5.98 u.00 2:21 t,98 .2 scena 48588.08 0.00 0"00 0.00 48588,08 prestatii scenice (inclusiv onorariile) 50000.00 0.00 59980.20 0_00 l0r)('80,a0 l. .4 sono zare 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 .5 standuri. all sc etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .6 cheltuieli de protocol 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 l. .'7 securitate 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 aefl ectarea eveninrentului in n'rass-media 0,00 0.00 0.00 0^00 0,00 3.2 Cheltuieli de publicitate - total (:1.2.1+...+3.2.6). inclusiv. q65007.6+ 4086780.02 4398473,00 0,00 9450260.66 1.2.1 tclcr iziunc 787 t86,il 3 t39419,13 1128281.35 0,00 7054886,82 3.2.2 radio 28:100,70 r40086.72 23748t.11 0.00 505868,53 1.2.3 mijloace de infomrare electronice 22054,62 t24050,31 753 87.00 0,00 2 2l 4r) | ,q_t 3.2.1 presa scflsa 96404"55 I lo0 | 2,00 769204.48 0.00 1004621.01 3.2.5 panourl 3 t061,,11 44421 | .86 188119,06 0,00 661lql.r 5 .t.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1
Transcript
 • ,'lnera nr. 3lo hotirireu nr 3352 tlin I nai 2015

  Raportul privind veniturile qi cheltuielile din campania electorali

  Compartiment l. Date generale.Concuren( electoral Partidul Politic Parlirjul Sociali>tilor din Republica MoldovaDctJ inrecislririi ca crrncurenr elecloral ,/t^ : Z l5 '[)atc bancare ale contului "Fond electoral": 2224722013008Data deschidcrii 30 aprilie 201 5cont bancar nr. 222172201300valuta MDLdenumirea bincii BC Banca Sociali fi1. IntenaionalAcodul bincii BSCOMD2X722

  la data de 05 luNlE 2015

  (l

  Comisia Electorala CentraleDirectia financiar- econom ica

  0 5. ruN, 20'15

  cEc o4l c 4'rtimcnt I l. Rulaiul miiloacelor blne iu Ier

  Nr.crt.

  Perioada de raportareTotdldata 0l -08.05.15

  SnDt. I 2data 09-22.05.15

  Sipt.3 -

  4data 23.05.15-05.06.15

  SnDt S 6data

  ..--.-

  SnpL 7 8Soldul mijlollcelor hlnesti la inceputul perloadei 0.00 2s33,68 3170J6

  .18294,1t0,002 Venituriin canpania electorali -total (l ;.3), inclusiv: 1262000,00 4256500,00 47 47490,O 0266390

  2.1 \liiloace bancsti prinrite din donaliile persoanelor fizice 0,00 80000.00 2l c)2750.00 0.00 22'727 50,002.: \,fijloace binesti primite din donaliile persoanelor juridice 0,00 0.00 0,00 0,00 0,002.-.1 ,\ lte mijloace benesti primite r262000.00 4176500,00 2555140,00 0,00 7993640.00

  Cheltuieli in tampania electorali - total3.7+J.8+3,9), inclusiv pertru:

  (3.1 2+3.3+3.4+3.5+3.6+125g16632 47321662s 0,00

  3.1 Costul intrunirilor si evenimentelor electorale - total (3. I . l+...+3.1 .8). inclu\i\ : 107554.08 l100.00 7t 126, | 8 0.00 180',180,26chiric- inclusiv chcltuielilc afarcnte (cnersie electricd. salubrizare) 8966.00 I 100.00 I 21,1-5.98 u.00 2:21 t,98

  .2 scena 48588.08 0.00 0"00 0.00 48588,08prestatii scenice (inclusiv onorariile) 50000.00 0.00 59980.20 0_00 l0r)('80,a0

  l. .4 sono zare 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00.5 standuri. all sc etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.6 cheltuieli de protocol 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

  l. .'7 securitate 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00aefl ectarea eveninrentului in n'rass-media 0,00 0.00 0.00 0^00 0,00

  3.2 Cheltuieli de publicitate - total (:1.2.1+...+3.2.6). inclusiv. q65007.6+ 4086780.02 4398473,00 0,00 9450260.661.2.1 tclcr iziunc 787 t86,il 3 t39419,13 1128281.35 0,00 7054886,823.2.2 radio 28:100,70 r40086.72 23748t.11 0.00 505868,531.2.3 mijloace de infomrare electronice 22054,62 t24050,31 753 87.00 0,00 2 2l 4r) | ,q_t3.2.1 presa scflsa 96404"55 I lo0 | 2,00 769204.48 0.00 1004621.013.2.5 panourl 3 t061,,11 44421 |

  .86 188119,06 0,00 661lql.r 5.t.2.6 alte platforme stradale sau mobile 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

  1

 • 3.3 Chcltuieli pentru materialele promotionale - total (3.3.1+3.3.2). inclusiv: r0000,00 58200,00 105938,00 0,00 174138,00.t. r.I programul electoral al partidului 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

  l.1.2 alte articole promo.tionale (postere. stegulete, tricouri, chipiuri. carnetele, pixuri.afise. lluturati, etc.) t0000,00 58200.00 105938,00 0.00 l74l 38,00

  1.4 Cheltuieli pentru transport de persoane li bunuri - total (3.4.1+...+3.4.4) 152800,00 88667,00 0,00 0,00 24r467,O0.t.4. I servicii de transport rs2800,00 88667,00 0,00 0,00 24t467,003.4.2 combustibil 0,00 0,00 0.00 0,00 0,003.4.3 intrelinerea rnij loa(elur de transport 0,00 0,00 0,00 0.00 0,003.4.4 remunerarea qoferilor angaiati temporar 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

  3.5 Costul serviciilor de sondare a opiniei publice 0,00 0,00 0.00 0,00 0,03.6 Costurile suplimentare de intretinere - total (3.6. l+3.6.2), inclusiv: 0,00 6824,l4 0,00 4,t 4

  i.6.1inchirierca unor bunuri in scop electoral (localiunea inciperilor temporare.inclusiv teritoriale. localiunea mijloacelor de transpon. loca!iunea altor mijloaceflxe si obiccte de mici valoare ;i scuna duratd)

  0,00 0,00 6824,14 0,00 6824,14

  3.6.2 salariile personalului angajat temporar in scop electoral 0,00 0,00 0.00 0.00 0,003.'1

  Costuri de delegarc sau delasare a persoanelor (inciusiv recompensele/diurneleobservalorilor si voluntarilor') 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.8 Cheltuieli de consultanti electorale si po:iticd 0.00 ooo 0.00 0,00r.8. I c,)0\Ult.Irla (l(cl,rriilu ti politica relahornrea .lrate!iilor (l((tnrale elc. i 0.00 0.00 0,00 0.00 0,003.8.2 servicii asistenli juridicA li notarialc 0.00 0.00 0.00 0"00 0,00

  3.9 Alte cheltuieli, inclusiv: 21t04,60 lt | 16.i0 149404.93 0,00 r 94625,83].9.I servicii bancare 469..10 11.17.60 t8t7. r8 0.0i) I t64.18i.r.2 servicii dc conrunicalii (telefonie fixA. telelbnic mobila. lnternet etc.) 6000.00 0.00 0,00 0.00 6000.001.9.3

  nratcrialc (O\1VSD, rechizite de birou. etc.) ncccsirrc activildtii in cantpanieelectorale) r76i5.20 0.00 46968. r 4 0,00 6460.1.:t4

  i.9..1 localiunea incdpcrilor pcnnaDente. inclusiv teritoriale. scrviciile comunaleafcrcnte incdperi lor inchiriate 0.00 20268.70 95,198,76 0.00 | | 57 6't -16

  i.,. -i rcrrrunr:r.rid per*'nalrrlui din rtol'lul elretoral central 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

  -1.9.6 r(mlrncr rru.r nLr\,'nalullri din qlaflul rl((1ordl local (terirnrialr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-t.9.7 rcrnurrrr.rrr:a eun:ullanlilor med id./.1 rdle!ie 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

  Impozite si taxe 5090.85I soldul Inijloncelor bine$ti la sfir$ilul pr.ipaqej (Jtz-Jl . ,,--\ ...,/ 2533.68 3170.36 18294 18294,rr 8294.1I

  Conducetorul

 • Lista dona{iilor rambursate ca urmare a depi;irii plafoanelor stabile in conformitate cuprevederile Codului elcctoral

  ConducAtorul

  Trezorierul

  Nr.crt. Numele. prenumele personelLrr deponcntc Cod flscal Suma, Iei

  2.

  -1.

  4.5.

  6.7.

  d.9.10.

  Total:

 • Lista dona(iilor in mirfuri, obiecte, lucriri sau scrvicii pe perioada electorali

  Nr.ord.

  Denumirea ;i specifi carea mdrfuriJor,obiectelor, lucri.rilor sau serviciilor Perioada Valoarea bunului donat

  Nr. 9i data contractului decomodat

  'l'rezorierul ad',t--

 • Compartiment IV. Cheltuieli.:

  Pct.3. Cheltuieli in perioada elector Snp1.5 - 6 dala 23 mai 20t5-05 iunie 20t5nd Destinatia pldtrii Data Beneficiar Cod fiscal Nr.9i data ordinului

  de platijustificativ (facturii fiscale,

  contractului ) Suma

  J.

  . a. -Chel-trieu tu 'C{JnpancusTm1lfrrmtmTrorsr-.-

  evenimentelor electorale -*ryrt'j . - **- -3 l1r,,,,.' , , ':

  i

  ''i,l].1. chirie, inclusiv cheltuielile aferer

  ,605201 .5

  26.05.201526.0-5.20 i 5 Trezoraria Teritoriala Sin[crei

  r007601010297r 006601000037100760 l 002223

  nr.689 din 26.0snr.690 din 26.05

  t< cont.nr.6 din 25.05.15cont.nr.5 din 18.05.15cont.nr.l5 din 14.05.15

  12145,98i 000,00| 200,00300,00

  Locatiunea salii CahulLocatiunca salii OcnitaLocatiunea salii SingereiLocatiunea salii Pitusca /o. u5.2t) ) Ml' I I Chisinau Pitusca I 007601009406 nr.688 din 26.05 5 cont.ff.25 din 25.05. l5 1200,00Locatiunea salii u^imislia 27 .05.20 5 Sectia Cultura Tincret si Sport Cirnislia t00860i 000879 nr.723 din 27 .05 5 cont.nr. I din 27.05.15 300.00Locatiunea salii Drochia 27 .05.20 5 n sociatia parintilor si pedagogilor BP Ilasder ,l

  -l t46528 nr.697 din 27.05 5 cont.nr.l/n din 26.05. l5 450,00Locatiunce salii Mararnonor cl 21 .05.20 5 Primaria or. Maramonovca 100660 r000037 nr.696 din 27.05.

  -5 cont.nr.f/n din 26.05. l5 200,00Locatiunea

 • sonortzare TOTAL 3.1 .4 0,00

  standuri, afige etc. 'IOTAL 3. 1.5 0"00

  cheltuieli de protocol TOTAT- 3. r .6: 0,00

  I securitate TOTAL3.I.7: 0,00

  1 reflectarca evenimentului in mas TOTAL 3. I.8: 0.00

  t.2 I :.':'i:*'i.': v: 1"":'" TOTAL 3televiziune _r/..\-I- Ar ) 1t. 312828 t,35

  26.05.201 5 Mar-Sor TV SRL 100460700 | 593 nr.687 din 26.05.15 cont.nr. l 2 din 21 .05. | 5 12t90.0026.05.201 5 Selcctcanal TV SRL r002600000 r02 nr.670 din 26.05. l5 cont.nr.02/1 5 din 04.05. l 5 281350,2626.05.201 5 Telesistem TV SRL r006600060-575 nr.67l din 26.05. l-5 cont.nr. l0 din 04.05. I 5 21916,5626.05.2015 Cotidian SA 1003600040398 nr.672 din 26.05.15 cont.nr.6 I din 04.05. I 5 348 | 1,9226.05.2015 A naliticMediaGrup SRL i 002600013148 nr.67.l din 26.05.15 cont.nr.0l -E din 04.05.15 68314,2926.05.201

  -s TV-Comunicatii Grup SRL 1010600032254 nr.674 din 26.05.15 cont.nr.l/P din 04.05- l5 861 | I ,8626.05.2015 Noroc Media SRI- I 00260001 8084 nr.677 din 26.05.15 cont.nr.59 din 04.05. l5 8252,39

 • 26.05.20 ) SA Megan 'l'V I 0016u01678 I 9 nr.68l din 26.05.15 con1.nr.004/EL. din 22.05. 1 5 qq00,0026.05.20 5 Compania CR l' 100761 1004088 nr.b82 din 2b.05. l5 cont.nr.128 din 19.05.l5 7200,0026.05.20 5 ENI AI SRL 100361 | 001 975 nr.683 din 26.05.15 cont.nr.l9105- I din 19.05.15 12000,00:6.05.20 5 Canal X 1001604009269 nr.685 din 26.05.15 cont.nr.2l din 21.05.1 5 9500,0026.05.20 5 TV 'l'ruc SRL 1011603000532 nr.686 din 26.05.15 cont.nr.6l din 21.05.1 5 15200,0026.05.20 5 ICS PRO Digital SRL 1003600048028 nr.675 din 26.05.15 cont.nr.27 din 04.05. l 5 t02513.712(t.05.20 5 TCS Jurnal de Chisinau Plus 1006600030435 nr.678 din 26.05.15 cont.nr.6 din 11.06.15 189876.6426.05.20 5 IPNA Cornpania Teleradio Moldova 1004600050558 nr.676 din 26.05.l5 cont.nr.0l -E din 04.05.l

  -5 48',7 03.4127 .05.20 5 Dixi Media SRL 1002600049187 nr.72l din 27.05.15 cont.nr.93 din 21.05. I 5 15554 1,652'/ .0s.20 5 Urania FM SRI- 10036 10002263 nr.695 din 27.05.l5 cont.nr.26 din 26.05. 1 5 1800.0029.0-5.20 5 l-V-Cornunicatii Grup SRI- 1010600032254 nr.728 din 29.05.l5 cont.nr.l /P din 04.05.15 85278.0929.05.20 5 ICS PRO Digital SRt. r 003600048028 nr.729 din 29.05.15 cont.nr.27 din 04.05. I 5 101 521,2029.05.20 5 ICS Jurnal de Chisinau Plus r 006600010415 nr.730 din 29.05.15 cont.nr.6 din I 1.06.15 188038.2029.05.20

  -5 Telesisterr 'f V SRL 1006600060-575 nr.725 din 29.05.1-5 cont.nr.10 din 04.05. I 5 21916.5629.05.20 5 Cotidian Sn 1001b0004u198 nr.726 din 29.05.15 cont.nr.6l din 04.05. l-5 34474.852 9.05.20 5 AnaliticMediaGrup SRL 10026000r 3r 48 nr.727 din 29.05.15 cont.nr.0l -E din 04.05.15 683 r4,292 9.0s. t0 ) IPNA Corrpania Teleradio Moldova 10046000-505-58 nr.732 din 29.05.15 cont.nr.Ol -E din 04.05. I 5 48103.4429.05.20 5 Noroc Media SRL 10026000 r 8084 nr.739 din 29.05. l5 cont.nr.59 din 04.05. l5 8t72.480l .06.20 5 Satelrom l V SRL 1006607000235 nr.7,15 d n01.06.15 cont.nr.42 din 27.05. l5 350,000 t .06.20 ) IP\A Conrpanir I eleradicr Muldrrrrr 10046000505 s8 rtr.74.l d n0t.06.15 cont.nr. l3-E din 0 | .06. I 5 63373.440l .06.20 5 AnaliticMediaGrup SRt- 1002600011148 nr.7,12 din 0l .06. l5 cont.nr.l I-E din 29.05.I5 45400.000l .06.20 ) ICS .lurnal de Chisinau PIus 1006600030435 nr.730 din 01.06.15 cont.nr.I I din 0l .06. l5 r08921, r00l .06.20 5 Noroc Media SRL r0026000 | 8084 nr.740 din 01.06.15 cont. nr.78 din 01.06.15 10931.920 r .06.r0 5 otidian SA 1001600040198 nr.739 din 0 | .06. l5 cont.nr.6l din 0l.06. 1 5 475 30.0801 .06.20 5 ICS PRO Digitrl SRL 1003600048028 nr.760 din U 1.06. l5 cont.nr.5 l din 0l.06. 1 5 61176,380 | .06.20

  -5 Telesistem TV SRI- 1006600060575 nr.76l din 01.06.15 cont.nr. I 5 din 01.06. 1 5 285 r8.080 r .06.20 5 Studio L SRt- 1003608001 744 nr.759 din 0I .06.15 cont.nr.26 din 29.05.1 5 5760.000 r .06.20 5 Selectcanal 1'V SRL 10026000001 02 nr.7,1,1 din 0I .06.15 cont.nr.05/15 din 27.05.1 5 7 5635,7 20l .06.20 5 Ver Tamar SRL 1002609000080 nr.756 din 0l .06.15 cont.nr.5 din 21.05.l5 69 r2.0001.06.2r) 5 Pro Media SRL r00-1605002747 nr.7-50 din 0l .06.l5 cont.nr.2910 | din 20.05. I 5 r0080.000 | .06.20 5 Flor TV SRL r00-1607002456 nr.7.5 I din 0l .06. I 5 cont. nr.58 din 2 | .05. I 5 5760,000 | .06.20 5 TV Euronor a SRL 1002609000079 nr.7-5,1 din U 1.0b. l5 cont.nr.I din 21.05.l5 s760,000 | .06.20 5 Albasat SRL 100460900r 195 nr.755 din 0 | .06.15 cont. nr. 8 din 2l .05.l5 6010,430 | .06.20 ) Studio L SRL | 00160800 | 7,1,1 nr.752 din 01.06.15 cont.nr.2J din 2 | .05. l5 5760,0001 .06.20 5 SA Megan TV 1003600r678r9 nr.75l din 01.06.15 cont.nr.004/EL din 22.05. | 5 2 1600.000l .06.20 5 Umnia FM SRl. r 0016 r 0002261 nr.746 din 01.06.15 cont.nr.2l din 31.05.1 5 5760,0001 .06.20 5 IV-Comunicatii Crup SRL l0 10600032254 nr.76l din 01.06.15 cont.nr.g/P din 01.06. I 5 57036.090 t .06.20 5 Satelrom TV SRL 10066070002J5 nr.717 din 01.06.15 cont.nr.39 din 20.0-5- l

  -5 8400,00

 • 0 l .06.201 -5 Dalan SRt- r00460600 r3l2 nr.74E din 01.06 5 cont. nr. 2l din 20.05. l5 5 760,00

  0 l .06.201 5 LV-Topal SRL 1001605001024 nr.749 din 01.06 5 cont.nr.39 din 20.05. I 5 6010,4302.06.2015 AnaliticMediaGrLrp SRL 1 00260001 3 148 nr.793 din 02.06 5 cont.nr. I I -E din 29.0-5.15 45400,0002.06.201 5 TV-Comunicutii Crup SRL 10106000322-54 nr.'792 din 02.06 5 cont.nr.g/P din 01.06. I 5 56908,8002.06.2015 ICS .lumal de Chisinau Plus 1006600030435 nr.79l din 02.06 5 cont.nr.l I din 01.06.15 r08680,0002.06.201 5 Telcproiect SRL 1008600056396 nr .77 4 din 02 .06 5 cont.nr.20 din 01.06.1 5 28800.0001.06.:015 Dixi Media SRL 10026000,191 8? nr.862 din 03.06. l5 cont.nr.93 din 21.05. I 5 9898 r,0504.06.20 | 5 '['eleproiect SRI- 1008600056396 nr.879 din 04.06. l5 cont.nr.20 din 01 .06. 1 5 28800,000,1.06.201 5 Selectcanal I V SRL 1002600000102 nr.878 din 04.06.l5 cont.nr.05/15 din 27.05. l5 567 26.7q04.06.20 t 5 'f V-Comunicatii Grup SRL 10 | 06000-122-54 nr.877 din 04.06.15 cont.nr.g/P din 01 .06. I 5 87548,6904.06.2015 Telesistem TV SRL 1006600060575 nr.876 din 04.06.15 cont.nr.l 5 din 01 .06. 1 5 21388,5604.06.2015 ICS PRO Digital SRL r 0036000,18028 nr.875 din 04.06.15 cont.nr.5l din 01.06. 15 47 tOs.4504.06.201 5 Cotidian SA 1001600040198 nr.874 din 04.06. l5 cont.nr.6l din 01.06. 15 3647 8.620,1.06.20 r 5 Noroc Media SRL 10026000 i 8084 nr.873 din 04.06. l5 cont.nr.78 din 0l .06. I 5 8190,0804.06.2rJ I 5 ICS Jumal de Clhisinau Plus r006600030.13s nr.872 din 04.06.l5 cont.nl.l I din 01.06. l5 | 61 | 93,6701.06.20 r s A naliticMed iaC ru p SRL 1002600013r 4ra nr.87l din 04.06.15 cont.nr.l l-E din 29.05.15 68 | 00.0004.06.201 5 IPNA Compania -l'eleradio Moldova 10046000s0-5s8 nr.870 din 04.06.15 cont.nr. I l-E din 0l .06.l5 .17 5 3 0,0ti

  \.2. radio TQT AL 3.2.2: 237 481,1126.05.2015 Noroc Media SRL I 00260001 8084 nr.680 din 26.05. l5 cont.nr.65 din 19.05. l5 29899"9527.05.20 t5 Dixi Media SRL r0026000,19 r 87 nr.7 7 din 27.05.15 cont.nr.l l5 din 16.05. l5 | 67 43.q727.05.2015 Basaradio SRL t00.1600022250 nr.7 0 din I7.05. l5 cont.nr.26 din 26.05.1 5 9454.1627.05.20 I 5 I-ibcradio SRL 100i600054xu7 :nr.7 I din 27.05.I 5 cont.nr.02/ I 5 din 26.05.l5 6 t 45,,1027.05.2015 Autoradio Prim SRL t0lto000:8709 nr.7 I din 27.0i.1-5 cont.nr.7 din 20.05. l5 6050,0027.05.2015 SCIP Radio Poli Disc SRL. 100r60004 r620 nr.7 4 din 27.05. I5 cont.nr.26 din 26.05. 1.5 t2141.7327.05.201 5 Radio Maximum SRL 1 00360010279i nr.7 5 din 27.05.15 cont.nr.69 din 26.05. l5 4500.0027.05.2015 Independent Media SRt. r 0066000r 5139 nr.7 6 din 27.05.l5 cont.ff.l0 din 26.05. l5 59090.40.26.05.2015 Compania GR-l' 1 0076 r 004088 nr.682 din 26.05.l5 cont.nr.128 din 19.05. l5 3600,00t9.05.20 t5 Inforustic SRL 1009602004930 nr.7]6 din 29.05.15 cont.nr.l T din 27.05.l5 7500,000l .06.201 5 Univer: Prirr Radio Dor SRI- 1003608005650 nr.7-58 din 0 | .06.l5 conlnf.lt otn jy.ul tJ 3600.0002.06.2015 lndependent Media SRL 10066000 r51i9 ff.780 din 02.06. l5 cont.nr.l 15 din 01.06.l5 3500,0002.06.201-5 Dixi Media SRL r0026000491 87 nr.779 din 02.06. l5 cont.nr. | 20 din 0l .06. | 5 1q408, | 202.06.201 s SCP Radio Poli Disc SRL r00260004 r620 nr.778 din 02.06.15 cont.nr.JS din 0l .06.15 13923,1202.06.2015 Radio Maxirnum SRL r 003600 r 02793 nr.794 din 02.06. 1-5 cont.nr.73 din 02.06.I 5 t4625,0002.06.20 | 5 Autoradio Prim SRL 1012600028709 nr.775 din 02.06. 15 cont.nr.9 din 01.06.l5 7700.0002.06.2015 l-iberadio SRL 1005600054807 nr.'77'7 din 27 .05.15 cont.nr.02l t 5 din 26.05.15 7l 33,16

 • 02.06.2015 Basaradio SRL 1001o00022250 nr.776 din 02.0o.15 cont.nr.30 din 0 l.06. 1 5 t 1065,6003.06.2015 Media S1'era S I{1. 100,+606002870 nr.86l din 03.06.15 con1.nr.3 E din 02.06. l5 t400,00

  miiloace de informare electronic TOTAL 3.2.3: 75387,0026.05.20 5 ICS .lurnal de Chisinau Plus t006600010,135 nr.679 din 26.05.15 cont.nr.7 din I 1.06. l5 8794,1129.0s.20 5 ICS .lurnal de Chisinau Plus r006600010415 nr.73l din 29.05.15 cont.nr.7 din I 1.05.l5 8709.0301.06.20 5 ICS Jurnal de Chisinau PIus r006600010435 nr.757 din 01.06,15 cont.nr.7 din I 1.05.15 I 164q,6802.06.20 5 Mandigo Prim SRL 10 | 2600004754 nr.787 din 02.06.15 cont.nr.7 din 08.05. l

  -5 2044,000 2.06.24 5 l ener! ent SRL 101260t 0u18-51 ff .7 86 din 02 .06 .1 5 cont.nr.6 din 13.06.15 6004,4102.06.20 5 Interact Media SRL l0 1060ir00067 I nr.795 din 02.06. l5 cont.nr.2652 din 02.06. l5 2q24 4,8004.06..20 5 ICS Jurnal dc Chisinau Plus l 0066000-.104-] 5 nr.888 din 04.06.l5 cont.nr.7 din I 1.05.15 8q40,q I

  presa scrisa TOTAL 3.2-4: 7 69204,482'.7 .05.20 5 Komsomoliskaia pravda Basarabia 1002600022148 nr.7l8 din 27.05.15 cont.nr. 1 63/1 5 din 22.05.1 5 5 750,802',7 .05.20 5 KLASS SRL 10016001 t4042 nr.7l9 din 27.05.15 cont.nr.23 din 27.05. I 5 r000,002 7.05.20 5 PP SAN S SR I, l00lo00u0:996 rrr.7l0 din 27.05.15 cont.nr. l/05 din 27.05. 1 5 r000,0027 .05.20 ) PP MK KH World Weekly SRL 1011600012576 nr.722 dirt 27.05.15 cont.nr. l586 din 27.05. I 5 7000,0027 .0s.20 5 PP Cazeta de Sud SRL I 010605000632 nr.70l din 27.05.15 cont.nr.20 din 2l .05.15 16030.0027 .05.20 5 Business Class SRI- r 00660001s6 r 2 nr.707 din 27.05.I5 cont. nr.55 din 21 .05.15 39391.6027.05.20 .5 Cl ererc si Oferta SRL r001602002i70 nr.7 l2 din 27.05.15 cont.nr.l5 din 25.05. l-5 2 | 64.5027 .05.20 f Novaex SRL l0 t5609000060 nr.698 din 2?.05.15 cont.nr.l7n din 25.05. 1 5 4200.00I7.0-5.:0 5 PP Unghiu I SRL 1002609002006 nr.699 din 27.05.15 cont.nr.lJ5 din 25.05. l5 8400,002 7.0.5..2 0 5 PP Exclusiv Media SRL l0l l6u00l5l9l nr.694 din 27.05.15 cont.nr.0029 din 26.05. l 5 4000,002 7.05..2 0 5 PP ziarul Panoranra DC r 0096000-10881 nr.70i din 27.05. l5 cont.nr.13. l6 din 22.05. l5 t9479.0tt27 .05.20 l PP Moldavschie vedomosti 100_16001 281 I I nr.706 din 27.05.l5 cont.nr.55 din 22.05. I 5 10038.0029.05.20 5 Ziarul Znamca 100261 I 000797 nr.733 din 29.05.15 cont.nr.75 din 20.05. l 5 3300.0001 .06.r0 5 PP Socialistii SRL l0 t 2600009380 nr.763 din 01.06.2015 cont.nr.6.9,l 0 din 16.05.1 5 285000,0002.06.20 5 Ecoul Nostru SRL 100:6020025t4 nr.78 I din 01.06.1 5 cont.nr.l35 din 02.06.I 5 3500,0002.06.20

  -5 PP lJnghiul SRL 1002609002006 nr.784 din 02.06.15 cont.nr.l45 din 01.06. I 5 8400,0002.06.20 5 PP Obscrratorul de Nord SRL 1001607 | 508r0 nr.78l din 02.06.I 5 cont.nr.50 din 27.05. I 5 5000,0002.06.20 5 Ziarul Nostru SRL 1014607001723 nr.781 din 02.06.15 cont.nr. l0 din 25-05, I 5 5000,0002.06.20 5 PP Revista Otdihai SRL 1010000008792 nr.788 din 02.06. l5 cont.nr.)o orn zu.tj). I ) 20000,0n

 • 02.06.201 5 PP Moldavschie vedomosti l00lo00l28lll nr.772 din 02.06.l5 cont.nr.70 din 29.05. l-501.06.20 r5 PP Sociaiistii SRL l0 r2600009380 nr.865 din 03.06. I5 cont. nr.7 din 06.05. I 504.06.201 5 r014607001723 nr.88 | din 04.06. I 5 cont.nr.l I din 25.05. 1 504.06.201 5 KI.ASS SRI- I 0036001 14042 nr.88l din 04.06.15 cont.nr.24 din 03.06. I 504.06.201 5 nr.884 din 04.06. l5 cont.nr. 100 din 02.06.1504.06.20 r 5 PP SANS SRI, nr.885 din 04.06.15 cont.nr.2/05 din 03.06. 1 5

  26.05.20 | s ranscom AC SRL 100261r00279 nr.684 din 26.05.15 cont. nr.,16 | din 02.0-5.l527.0.5.2015 Independcnt Media SRL 10066000r5139 nr.709 din 27.05. l5 cont.nr.5 din 20.05.l5 47 t37.5927.05.20 | 5 II Tarleva I-iubovi 100961 t00l-542 nr.709 din 27.05.l5 cont. nr. | 6 din 2l .05. l

  -502.06.2015 ent Media SRL r0066000 r5 r39 nr.789 din 02.06. l5 cont.nr.8 din 22.05. 1

  -502.06.201 5 Lara Prochin Il 10016050052 l3 nr.77l din 02.06.15 cout.nr.3.16 din 26.05. l501.06.2015 ent Mcdia SRL 10066000rsl]9 nr.861 din 03.06. l5 conr.nJ. / oln l).u1.l5

  orme stradale sau mobil

  TOTAL 3.3.1:

 • .3.tTOTAL 3.3.2: 105938,00

  lbi volante 26.05.20 5 Orizont PTN SRI- I 0036071 5039 I nr.69l din 26.05.15 cont.nr.f/n din 21.05. 15 1700.0021 .05.20 5 CRIO SA r 003600082042 nr.700 din 27.05.15 cont.nr.l8 din 22.05.1 5 19200.00

  flaycre 29.05.20 5 Complexul dc cdituri al hiscricii onudo\c | 001606014328 nr.737 din 29.05.l5 cont. I 57 din 27.05.15 6000,00flayere 29.05.20 5 A&V Poligraf SRL t0086 | l00l12 I nr.735 din 29.05.15 cont.nr. 150 din 22.05.15 2s450,00

  0 | .06.20 ) Arva Color SRL 10r r600017221 nr.764 din 0 1 .06.1 5 cont.nr. 162 din I 8.05- 1 5 5 100,00flayere 02.06.20 5 Rec-Srudio sRL 1009607005426 nr.3 din 27.05.15 eont. nr.782 din 02.0tr. l5 2550,00

  02.06.20 5 Corrplexulde ed inrri al biserici 0rtodoxe 10036060 r 4328 nr.77l din 02.06.l5 cont.l 58 din 29.05.15 1 2148,0004.06.20 5 Complexul de edituri al biserici ortodoxe 1003606014328 nr.886 din 0,1.06.l5 cont.160 din 02.06.15 1020,00

  flaycre 04.06.20-5 Simbol NP SRL t002600021171 nr.882 din 04.06.15 cont.nr.l 63 din 02.06. I 5 2'710"00

  tncourl 04.06.20 5 Pro Parnas SR[, l0 r0600026r 69 nr.887 din 0.1.06.l5 cont.32 din 10.04. l5 10000,00

  :: l,lllll,' :'::ll.'

  ,il

  \.4. servicii de transport orAt,3.4.1 0,00

  combustibil TO't AL 3.4.2 0,00

  1.4.- intrelinerca miiloacelor de rransg TOTAL 3.4.3: 0,00

  t.4.t remunerarea $oferilor angaiati te TOTAL ].4.4: 0,00

 • 1.9.' TOTAL 3.9.7: 0,00

  .9.8. 5090,8s01.06.20 | 5 M nisterul Finantelor Trezoraria de Srar r00660 000017 nr.799 din 03.06.15 10%oimp.venit retin.la sursa de 40,0003.06.2005 M nisterul I:inantelor Trezoraria de Stat 100660 000037 nr.80i din 03.06.15 l0o%imp.venit retin.la sursa de 100,0003.06.2005 M nisterul [:inantelor Trezoraria de Stat 100660 000037 nr.841 din 03.06. l-5 l0o%imp.venit retin.la sursa de 100.0003.06.2005 M nisterul I:inantelor Trezoraria de Stat r 00660 0000_]7 nr.8l tt din 03.06.15 l0Toimp.venit retin.la sursa de 100,0001.06.2005 M nisterul Finantelor Trezoraria dc Stat 100o60 000017 nr.836 din 01.06.15 lO%oimp.venit retin.la sursa de 100,000 3.06.200-s M nisterul Finantelor Trezoraria de Stat 100660 000037 nr.8l I din 0l.06.l5 l0Toimp.vcnit rctin.la sursa de 77.800 3.06.200-s M nistcrul F inanlelor 'l rezoraria de Stat 100660 000017 nr.8l.ldin 01.06.15 l0%oirnp.venit retin.la sursa dc 71 .800 3.06.2005 Ministerul I irrantelc,r lrezoraria Je Stlt t00660 000017 nr.lJ20 din U3.06. 5 l0%irnp.venit relin.la sursr dc 55 fro0 1.06..2 005 M nisterul Finantelor Trezoraria de Stat r00660 000017 nr.820 din 03.06. 5 10o oimp. ven it retin.la sursa de r00,000_1.06.200-5 M nisterul Finantclor Trczoraria dc Stat t00660 000037 nr.820 din 03.06. 5 109 oim p. ven it retin.la sursu.le 11t,2001.06.2005 M nisterLrl Finantclor Trczoraria dc Stat r00660 000037 nr.8l 2 din 01.06. 5 l0Toinrp.venit retin.la sursa de I I 1.2001.06.2005 M nisterul Finantclor Trezoraria de Stat r00660 000037 nr.8l0 din 03.06. 5 l0%imp.venit rctin.la sursa de | 646.3401.06.2u05 M nistcrul Finantelor Trezoraria de Stat r00660 000037 nr.8,13 din 03.06. 5 l0o oim p. vcn it rctin.la sursa de 50.000

  -r.06.200s M nisterul Finantclor Trezoraria de Stat r00660 000037 nr.8'16 din 03.06. 5 l0o oim p. ven it rctin.la sursa de t97.4001.06.200s Ministerul Finantclor Trezoraria dc Stat 100660 000037 nr.852 din 03.06. 5 l0ooinrp.venit retin.la \ursa de | 66,1001.06.200s Ministerul Finantclor Trczoraria dc Stat 100660 000037 nr.850 din 01.06. 5 l0ooinrp.venit retin.la sursa dc 2s0,0001.06. t005 Ministerul Finantclor Trczoraria dc Stat 100660 000017 nr.8,18 din 01.06. 5 l0Toinrp.venit retin.la \ursa de 210,000 t.06. r 005 Ministerul Finantclor Trczoraria dc Stat 100660 000037 nr.855 din 03.06. 5 loooinrp.venit retin.la \ursa de 197,4001.06.:005 M inisteru I Finentc or Trczoraria dc Stat r00660 000037 nr.829 din 03.06. 5 l0ooinrp.venit retin.la surs,i de 5 5 5,6001.06.:005 Ministerul Finantc or Trczoraria de Stat 100660 000037 nr.827 din 03.06. 5 l0ooirnp.venit retin.la surs.r de | | 1,200 L06.1005 Ministcrul Finantc or Trezoraria de Stat r00660 000037 nr.825 din 03.06. 5 | 0o nimp. ven it rctin.la sursa de 2 7 7,800 3.06.1005 Ministcrul Finantc or'frel.oraria de Stal r00660 000017 nr.867 din 03.06. 5 l0o/oimp.vcnit rctin.la sursa de 39.1,81

  ..-),' ) t/./{41/-

  -,/frezorierul f{'tZ;' &' c' r.a/" l:;r."19. ,i


Recommended