+ All Categories
Home > Documents > Omul Cu 12 Degete

Omul Cu 12 Degete

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: corina-popa
View: 244 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
of 302 /302
Transcript

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 1/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 2/302

Consilier editorial NICULAE GHERAN

KARL MAYSATAN UND ISCHARIOT

Karl May VerlagRadee!l ei Dresden

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 3/302

KARL MAYO"ere # $

Omul cu 12 degete

din ciclul

Satan %i Is&ariot!l

Ro'an

EDITURA (ALLAS)!&!re%ti* +$$,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 4/302

Coperta deSERGIU GEORGESCUTehnoredactare deCRISTINA STANCIU

Corectura deMIHAI GRIGORESCU

ISBN: 973-97194-0-6

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 5/302

CU(RINS

! CETATEA "E #IATR$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%

%! &N A"'NCU( #$M'NTU(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

3! SATAN &N (AN*URI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3+,! R$BUNAREA URIA.U(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+/

+! SCA(#U( 0UMA.U(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7

/! UN #AR1ENIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22

7! CU.CA "E AUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,

)! INNETOU (A "RES"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%/9! 4ST$#'NU( G(OATEI &NARMATE5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,/

2! &NGRO#AT$ "E 1IE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7+

! .EICU( U(E"-A0UNI(OR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93

%! IU"A ISCARIOTU(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%27

3! R$SCUM#$RAREA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%,,! OMU( CU % "EGETE (A #ICIOARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%,%

+! &N A"I BU"AAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%+9

/! O 1'N$TOARE E.UAT$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%)2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 6/302

+- CETATEA DE (IATR.

 Nu 6a era 6u8t pn ; apun ;oare8e< cnd =rr6 >n deprtareo ;tnc ;n?uratc@ pe 6;ur ce ne apropa6< ;tnca ;e >n8a 6a6u8t!

A;ta e A86aden =;e eu! "e-acu6 treDue ; 6 cu 6are D?arede ;ea6!

 Nu Frea O8d Shatterhand ; de;ca8ece > ddu cu prerea tnru866Dren!

AFea dreptate! Un o6 c8are ;e Fede 6a de departe dect unu8 pe o;! "e a;ta era ntena 6ea< totu 6 Ducura c Datu8chD=uete 8a e8! Ne oprr6 8a 6ar?nea F< odnoar 8ac< >n

68ocu8 crea ;e rdca ;tnca A86aden de acu6!Era >ntoc6a aa cu6 ne-o de;cr;e;e M;8utoru8!Ca ; aun?e6 pn 8a p8atou ar treDut ; ne urc6 pe una dn

ce8e dou potec@ ne te6ea6 >n; ; nu 6 F=u! Era neaprat neFoe; tr6te6 6a >nt pe cneFa ; cercete=e unde ;e a8 nden! M>n;rcna eu cu acea;ta< 8;ndu-8 pe 66Dren ; ;tea de pa= 8a ca@ pe

ce8a8 cu care Fen;e6 > a;cun;e;e6 >n pdurce!M ;trecura Dnor pn 8a pcoru8 ;tnc< cnd =r 8a ;tn?a6ea< undeFa 6a departe< tr6De ;uDr de u6 rdcndu-;e >n F=duh!Erau ocur8e dn 8a?re8e u6a8or! M 8;a pe Drnc >ncepu ;6 tr;c cu 6are D?are de ;ea6 >ntr-aco8o!

&ntn; pe Durt< 6 apropa att >nct putea6 =r char chpur8e de;enate pe pn=e8e cortur8or! Inden au oDceu8 ;-

=u?rFea;c pe cort o >nt6p8are oarecare dn Faa 8or ;au o ?ur;6Do8c< propre 8or! #e unu8 dn cortur era =u?rFt un arpe 6are

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 7/302

rou< pe a8tu8 un ca8< pe a8 tre8ea un 8up! &nantea ce8u cu arpe8e rou;tteau >npte >n p6nt dou ;u8e ce preau ; e a8e cpetene 8or!

1=u;e6 ce Foa6 toc6a 6 ?ndea6 ; 6 >ntorc 8a 8ocu8unde-8 8;a;e6 pe Dat< cnd 6 opr >ncre6ent >n 8oc! "n cort eeau

tre per;oane: Judta< Me8ton un ndan< proDaD8 propretaru8 cortu8u!Sch6Dar >nc Freo cteFa cuFnte >ntre e< pe ur6 ndanu8 ;e>ntoar;e >n cort< pe cnd ru6oa;a Judta cu 6or6onu8 ;e >ndreptar;pre run! Kata ;e a?a;e de Drau8 6or6onu8u< un ;e6n de nt6tate pe care< dac 8-ar F=ut at8etu8< ar cut ; ;e urce ;n?e8e 8a cap!Kr ; u =rt de e< 6 >ntor;e trndu-6 pe Durt 8a 8ocu8 unde-88;a;e6 pe 66Dren!

&n Fre6e ce eu eLa6na6 8ocu8< >8 F=u pe tnru8 66Drenap8ecndu-;e ;cor6onnd p6ntu8 8a pcoare8e 8u!

Ce-a ?;t >8 >ntreDa eu curo;!S ;e ute O8d Shatterhand! E o ?aur a;tupat de 6n de o6!O ;pat-o apa ce ;e ;cur?e de pe pere< r;pun;e eu!Atunc ar o;t rotund< eu Fd >n; c are patru co8ur!

Ia ; Fede6!M ap8eca ?; >ntr-adeFr o ?aur ptrat!S cut6< poate 6a ;unt a8te8e< >8 >nde6na eu pe Dat!G;r6 >ntr-adeFr >nc tre a;e6ntoare!.te rate8e 6eu ce ro;t au ?ur8e a;tea >8 >ntreDa eu!#e ct tu eu< ;e ace o ?aur >n p6nt ca ; Fr ceFa >nuntru<

dar ac nu >ne8e? ce-ar putut ; Fre cneFa< r;pun;e e8 prFndu-6

nedu6ert!Un pron ;au un cr8? ca ; ;u;n o ?reutate! Ac poate ForDa

de Larea unu pode pe;te prpa;te! &n ca=u8 ace;ta ar treDu ; e dnco8o a8te patru ?ur 8a e8!

"ar unde e podeu8(-au 8uat ;au 8-au aruncat >n adnc< dnadn;< a;tupnd ?ur8e ca

; nu- Fn cuFa >n ?nd ; treac pe;te prpa;te!#cat! A6 putut Fedea ce e dnco8o!O ; Fede6 no aa< ndc o ; de;coper6 ?ura peter pe

3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 8/302

 partea cea8a8t!Cnd< a;t-;ear Nu< 6ne! Intrarea a o;t a;tupat nu o pute6 ?; pe >ntunerc<

ar dac a6 >ncerca ; cercet6 terenu8 cu c8a a6 6edat

oD;erFa! Acu6 ; 6nc6 ceFa< ar pe ur6 Fo tatona eu 8ocu8!&6 >n?due O8d Shatterhand ; 6er? eu cu e8 Nu ;e poate< tu treDue ; Fe= de ca!Intena 6ea era ; 6 duc pe p8atou< dar 6 te6ea6 ; nu

>nt8ne;c Freun ndan care< F=ndu-6< ; dea de Fe;te ce8or8a8!Kurndu-6 >n Fru8 pcoare8or< aun;e 8a partea de 6a=noapte a;tnc 6 ae=a pe un Do8oFan! "up Freun cea; de ateptare< au= pa apropndu-;e! 1ru;e ; 6 ;co8 de 8a 8ocu8 6eu ca ; 6 tr;c6a departe< dar n-a6 aFut cnd! "up cu6 a6 putut Fedea 8a 8u6na;te8e8or< o6u8 ce ;e apropa era un ndan! Cnd u 8a Freo cFa pa de6ne ;e opr ;e ae= e8 pe un Do8oFan! #roa;t aacere (a cea 6a6c 6care 6-ar putut ;6! N-aFea6 a8tceFa de cut dect ;-atept ; p8ece! ADa putea6 ;-6 n r;u8area ca ; nu 6 de;copere!

U >8 au= eu eLc8a6nd dup un t6p!Se rdc de pe Do8oFan e >n ca8ea cuFa! Era ru6oa;a Judta!

Se ae=ar a6ndo pe Do8oFan u;e 6artor 8a o d;cue ct ;e poatede ntere;ant! Indanu8 era dup cu6 > ;punea ;n?ur .arpe8e-Fc8ean< eu8 ce8or tre ;ute de u6a tr6 ac de cpetena 8or<Gur-6are! Indanu8 ForDea >ntr-o 86D cudat< un a6e;tec de;pano8< en?8e= ndan! Kata nu prcepea nc a ;uta parte dn ce

;punea e8< dar dra?o;tea n-aFea neFoe de cuFnte!.arpe8e-Fc8ean credea c K8oarea-a8D n-o ; 6a Fn >n a;t-

;ear< >ncepu ndanu8! "e ce 8-a 8;at ;-atepte attKru6oa;a Judta nu prcepu de 8a >nceput< aa c u6au8 repet

cu a8te cuFnte >ntreDarea!M-a renut Me8ton< r;pun;e ea 6a 6u8t prn ;e6ne< cc de a;t

dat n-o 6a >ne8e?ea e8!Acu6 ce ace"oar6e!

,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 9/302

Crede e8 c K8oarea-a8D doar6e"a!Atunc e un pro;t care 6ert ; e >ne8at< pentru c e8 Frea ;

>ne8e pe a8! K8oarea-a8D ; nu ;e >ncread >n ForDe8e 8u@ n-o ; ;e

n de ?dua8!.t tu ce 6-a ?dut&6 >nchpu! Bo?< nu- aa"a! ce c o ; ct?e cu 6na a;ta pe;te un 68on@ pe ur6 o

; 6 a de neFa;t< o ;-6 cu6pere da6ante per8e< un ca;te8 >nSonora un pa8at >n San-Kranc;co!

 N-o ; a nc da6ante< nc per8e< nc ca;te8 >n Sonora< nc pa8at>n San-Kranc;co!

Cu6 aaA;ta e ;ecretu8 u6a8or! . char dac ;-ar >nt6p8a cu6 crede

e8< n-o ; Fad >n Faa 8u Dan nc tu ce -a ?dut! Et ;n?ura8oare >n pu;tetatea a;ta< de aceea u6D8 dup tne! Cnd are ; Fada8te e6e o ; te 8epede ca pe o =drean!

Atunc o ; 6 r=Dun 8a rndu8 6eu o ; ;pun tot ce tu! N-a ; po! Cnd o 8oare ;-a Fetet Frea ; deFn

 pr6edoa; o ca8c >n pcoare >n 8oc ;-o arunc! Crede-6 pe 6ne<nc una dn ?due88e 8u n-au ; ;e >6p8nea;c!

c aa ndc 6 Fre tu! "oFedete ce ;pu!.arpe8e-Fc8ean o ;- doFedea;c! "e ce 8-a 8;at pe tat8 tu ;

coDoare >n 6n cu ce8a8

Kndc e pu; ;upraFe?hetor o ; ct?e 6u8te para8e! Nu- adeFrat! E 8e?at ca e ;ap 8a p6nt! .tu c ;-a

?dut c Fa ;co; dn cnd >n cnd 8a aer ca ; te Fad< dar Me8tonn-o ; ;e n de ?dua8!

O ;-8 ;8e;c!Te >ne8! O 6e de e6e ru6oa;e nu au n8uen a;upra unu

o6 ca e8! Cere- ;-8 aduc pe tat8 tu ;u;< ca ;-8 Fe=! K ;?ur c n-o; Frea!Atunc 6 duc ;-8 denun!

+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 10/302

&ncearc =;e ndanu8 hohotnd! O ; te >nchd pe tne!Kru6u;eea ta o ; ;e o8ea;c repede otrFur8e 6ercuru8u or ;-6nnce ru6u;eea trupu8u! A8Du8 e un ar8atan< pe cnd n6a 6ea e;ncer ?ndur8e 6e8e cn;tte! Ce- pro6te e8 >n ForDe eu > oer >n

rea8tate! Nu6a ; Freau< -a putea Do?at< oarte Do?at< 6u8t 6a Do?at dect Me8ton!

Indan Do?at r;e ea!#entru ce te >ndoet AdeFra ;tpn a p6ntu8u ace;ta

;unte6 no< a8D n 8-au 8uat cu de-a ;8a! #entru Faa pe care o duce6nu treDue nc aur< nc ar?nt! .t6 >n; unde e a;cun; >n 6un< dar nu8e ;pune6 a8D8or< 6car c n-aFe6 ce ace cu e8! "ac K8oarea-a8DFrea ; Fn >n cortu8 6eu ; e e6ea 6ea< o ;- dau tot ce -a?dut Me8ton r ; aD de ?nd ;- dea!

AdeFrat Ban 6u8< ?uFaerur< ca;te8< pa8at< roch ru6oa;e 6u8te ;8u?

Tot< tot ce Fre! Te uDe;c cu6 n-a6 uDt >nc o at de-a noa;tr!A putea ; te a6 >6potrFa Fone ta8e< cc no rp6 e6e8e pe

care 8e dor6< neputndu-8e aFea a8t6nter! "ar Freau ; a 6ea cu DunFoa ta! "e aceea atept pn ce-6 Fe ;pune tu ;n?ur c-6druet n6a ta! #o ; 6-o ;pu char acu6

Indanu8 ;e rdc >n pcoare< >ncruc 6n8e pe pept o prFcercettor! Ea nu r;pun;e! Uuratc dn re< cocheta;e ca ; ;ed;tre=e cu ru6o;u8 e ndan r ; ;e ?ndea;c 8a ur6r8e pe care8e putea aFea purtarea e ne;ocott! .-acu6< ndanu8 o Froa de ;oe!

S e adeFrat c Me8ton o 6nea c ndanu8 ar putea att de Do?at< nu6a ; Frut Sttea drept >n aa e prFr8e 8u preau c-cte;c ?ndur8e!

.tu ce ?ndete K8oarea-a8D< =;e e8 >n ce8e dn ur6! E > p8ac Do?8e< petrecer8e< Faa >n orae8e a8D8or! Indanu8 n-are a8tceFadect cortu8 8u< ca8u8 ar6e8e! Trete >n pdure< >n ;aFan nu

>ne8e?e p8cer8e a8D8or! Cu6 ar putea K8oarea-a8D ; deFn ;oaunu ndan Nu- aa c ace;tea- ;unt ?ndur8e"a< r;pun;e ea!

/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 11/302

"ar cu Foa ta< 8ucrur8e ;e ;ch6D! < 4da5 Fo >ndep8ntoate dorne8e ta8e! Mna 6ea nu o Fa atn?e pe-a ta pn ce nu- Foaduce ata Dan ct > treDue ca ; a tot ce- potete n6a!

A putea tu ;-6 oer tot ce Freau eu ;tr? ea!

"a!. e adeFrat c Me8ton 6 6nte#une-8 8a-ncercare! Spune- c Fre ;-8 Fe= pe tat8 tu< r ;-

 po6enet de ce-a6 ForDt no acu6!Bne! "ac nu ;e Fa ne de cuFnt< >8 pr;e;c 6edat Fn 8a

tne! N-o ; te 8a;e@ te Fa ;8 ; r6 cu e8!Atunc ce treDue ; acS-atep pn ce te Fo cere eu de 8a e8! A8Du8 e >n 6n8e

noa;tre! "ac >ndr=nete ; ;e atn? de tne r Foa ta< >8 ucd! 1no>n ecare ;ear ac pn ce Fo 8ua o hotrre! "ac nu F< >ne8e? c ;-a >nt6p8at ceFa 6 duc >ndat 8a e8 ; te cer!

O ; te de cuFnt

.arpe8e-Fc8ean te ; pc8ea;c pe orcne< pe tne >n; nu te Fa>ne8a ncodat< ndc > et dra?! Te po D=u pe 6ne r nc o?r! Howgh!

"up ce =;e ace;t cuFnt< care >n;ea6n un e8 de ur6nt 8anden< tnru8 p8ec r ;- >ntnd 6na! Ea >n; >8 8; ; ac tre pa< ;e repe= apo dup e8< >8 cuprn;e cu Drae8e de ?t< >8 ;rut< apo;e >ntoar;e ;e ae= dn nou pe Do8oFan! S o;t o 6ane;tare

 Dru;c a ;ent6ente8or e< ;au un e8 de arFun drept 6u8u6re pentru Do?8e ?dute #oate c ne8 dn toate ace;tea! Indanu8 ;e opru8ut >n 8oc< Fen >ndrt - =;e cu adnc ;ero=tate >n ?8a;:

K8oarea-a8D 6-a dat de Dun Foe ceea ce eu nu >ndr=nea6 >nc;- cer! S- dea Dne ;ea6a c nu- 6a e >n?dut ; de;6erde< de-ac >nco8o< pe nc un a8t DrDat! Cu6 ;e Fa ace =u ;-8 pun pe

Me8ton 8a proD ca ; ;e >ncredne=e c a8Du8 nu- Fa ne cuFntu8!Mne ;ear Fo ar ac Fa de e8 dac Fa >ndr=nt ;- acFreun ru! "rept 6u8u6re pentru ;rutarea ta > Fo da o Fe;te pe care

7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 12/302

n-a putut-o a8a a8t6nter! Unu8 dn a8D adu de no ac a u?t@ eraun DrDat Fonc< 6a Fonc dect to ce8a8< pe care K8oarea-a8D >8cunotea oarte Dne!

"e unde t

"up prFr8e 8u care te ur6reau pretutnden! *-era dra? Nu! A Fent dup 6ne r ;-8 che6!Atunc n-o ;- par ru cnd -o ;pune c a 6urtA 6urt "e unde t tuCe do e88er 8-au ur6rt 8-au uc;! CorD > For ;at

trupu8 pn acu6!Judta r6a;e un t6p pe ?ndur< pe ur6 ro;t cu nep;are:Koarte Dne c ;-a >nt6p8at aa! A6 ;cpat >n ;rt de e8"a< o6u8 ace;ta n-o ; ;e 6a >ntoarc< eu >n; Fo reFen 6ne

;ear ac! Howgh!#8ec! Ea r6a;e >n?ndurat< r ; ac Freo 6care< apo

>ncepu ; redone=e >ncet o 6e8ode cuno;cut< >ndreptndu-;e cu pa;uor ;pre urcu!

M-ar o;t 8e;ne ;-o ur6re;c ; a8u a;cun=toarea 8uMe8ton! Nu Froa6 >n;< ndc era6 ;?ur c ndanu8 ;e-anea pe-aproape ca ; o te >n ;?uran!

Era6 ct ;e poate de 6u8u6t de ce8e a8ate! M ;e de;chdea o per;pectF nou! Se putea >nt6p8a ca ;- Dru6 pe u6a rautoru8 66Dren8or r 8upt< pe ca8ea cea 6a panc po;D8!

Ce e6ee era Judta a;ta Ct de cnc u;e;e 8a a8area Fet

 prFnd 6oartea at8etu8u M 6a >6pc6 >n; cu nep;area e au=ndc >8 credea pe tat8 ;u >ntr-o ;tuae 6a Dun dect era >n rea8tate!

Attudnea .arpe8u-Fc8ean >6 n;u8a;e oarecare re;pect a deace;t ru6o; ndan! Era un o6 de caracter 6 ?ndea6 c a6 putea>ncerca une8e tratatFe cu e8! O uDea pe ru6oa;a Judta< care deFen;edeodat pentru 6ne o per;oan de 6are 6portan< un e8 de oDect de

 pu; 8a 6e=at< ca ; =c aa! M ?ndea6 ; o ur< ca ; a6 prn ea oautortate cert a;upra tnru8u ndan a;upra u6a8or de ;uDconducerea 8u! A putut ;-o ac char acu6< dar< repet< 6 te6ea6 c

)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 13/302

.arpe8e-Fc8ean ar putut pe-aproape< putnd ;-6 ;trce toate p8anur8e!

M >ntor;e dec >n peter -8 ?; pe Dat ateptndu-6! #n8a =u dor6r6 =draFn< ca ; 6 odhn a doua =< cnd aFea6

6u8te de cut!"6neaa pornr6 ; cercet6 tune8u8 pe partea cea8a8t!

A;tupar6 ?ura peter ca ; nu- Fn pot Freunua dn nden ;ac Freo recunoatere prn partea 8ocu8u< pe ur6 urcar6 ;tnca!#utea6 Fedea de-ac tot 8a?ru8 u6a8or! #rea ador6t! &ncet<trndu-ne pe Durt< aun;er6 8a 8ocu8 de;cr; de at8et pe care-8>n;e6na;e a;tupndu-8 cu Do8oFan! "dur6 Do8oFan 8a o parte ?;r6 un tune8 prn care putea trece un o6! #rea ; e cop8t >n;tnc de 6n o6enea;c coDora >n pant uoar! "up ce cur6cFa pa< F=ur6 8a 8u6na c8e prpa;ta! Erau ac patru ?ur;pate >n p6nt! Aadar eL;ta;e< >ntr-adeFr< un pode de trecere de partea cea8a8t a peter!

#ornr6 >n 8un?u8 ?an?u8u >na8t ct un ;tat de o6! Se cunotea

oarte Dne c tune8u8 era cut de a8D nu de nden< cc pe-a8ocur;tnca u;e;e ;part de Freun eLp8o=D8 oarecare! #trun;er6 adnc>nuntru r ; >nt6pn6 Freo pedc! Aeru8 era de;tu8 de re;praD8<ceea ce 6 ;-a prut 6a 6u8t dect curo;! K8acra nu ;e rdca drept >n;u; p8pa< ;e6n c pe undeFa ;e cea curent! Nu cu6Fa ?an?u8 era>n 8e?tur cu runa care aFea de;ch=tura ;u; pe p8atou

Kcu;er6 Freo tre ;ute de pa< cnd 66Drenu8 >6 atra;e

atena a;upra une 8e;pe= =dt >n ;tnc!O n;crpe =;e e8!(u6na 8ocu8 ct ur6toare8e:  Alonso Vargas of. en min. y

comp. A.D. MDCXl. &ntre? >n ?nd pre;curtarea:  Alonso Vargas,oficial en minas y compañeros, Anno Domini MDCXI < adc: 4A8on;o1ar?a;< eLp8orator de 6ne toFar ;< >n anu8 "o6nu8u o 6e a;e

;ute un;pre=ece5! Trecu;er dec 6a Dne de dou ;ute cnc=ec de ande cnd Fe;ttu8 6nera8o? ;pano8 de;coper;e acea;t 6n! &6>n;e6na >n carnet n;crpa pornr6 6a departe< tot 6a departe<

9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 14/302

 pn ce a6 aun; 8a captu8 ?an?u8u< care ;e ;rea cu un =d de patr!Totu 8acra p8pa tot >ntr-aco8o< de nu ;e Fedea nc ode;ch=tur! ELa6nnd >n; =du8< F=u c >n 8ocu8 unde ;e>6preunau petre8e r6neau un e8 de ?ur< pe care nu 8e putea D?a

de ;ea6 dect dup 8acra care ;e >ndrepta ;pre e8e! 1=u ac;pate cu o unea8t a;cut 8tere8e E!(! )%! (tere8e erau< proDaD8<na8e8e unu nu6e< ar cre8e data cnd ?an?u8 u;e;e a;tupat cu =du8dn aa 6ea< 8;ndu-;e totu ?ur8e pentru aer;rea 6ne >n ca=u8cnd cneFa ar Frut ;-o eLp8oate=e 6a tr=u!

A;cu8tar6 ctFa t6p cu au=u8 >ncordat! Nu ;e au=ea nc o6care! Totu n6a >6 Dtea cu putere< cc era6 conFn; c pe ac> Fo putea ;cpa pe nenoroc de e6?ran dn 6n! TreDua dec ; ptrunde6 prn =d! "ar cu6 S-8 dr66 Cu ce &n aar decute8e noa;tre n-aFea6 a8tceFa a;upra noa;tr ne-ar treDut ce8 pun o = >ntrea? ; ;coate6 o patr dn 8oc! Totu ne apucar6 detreaD ne oprr6 aDa dup ce ar;er a6ndou c88e pn 8a;rt! Krn de oDo;ea8< ne-a6 >ntor; >n peter ; d6 de 6ncare

ca8or< ; >6Duc6 no ceFa< apo< cu a8te c8 cteFa 8u6nr<ne-a6 apucat dn nou de 8ucru! A6 aFut >n; ?r ; 8u6 put8e cuno< ca ; ne ;8u6 de e8e ca de nte pr?h!

&n ;rt dup cea;u8 6eu era trecut de apte dup-a6a= a6 putut ;coate pr6a patr! M uta prn 8ocu8 r6a; ?o8< dar nuF=u n6c! &ntunerc De=n o 8nte adnc!

A doua patr o a6 ;co;-o 6a 8e;ne< a trea tot aa< < pn 8a

6e=u8 nop< reur6 ; ace6 o ?aur ct ; treac un o6 pe Drnc!Bne>ne8e; c dup ce ne-a6 ;trecurat dncoace ne-a6 ert ;-

aprnde6 8u6na! 1=nd >n; c nu ;e ;6te n6c< a6 aprn; o8u6nare!

 Ne a8a6 acu6 >ntr-un ?an? de;tu8 de 8ar? >na8t< ;u;nut de;t8p or6a dn Do8oFan! "n;pre dreapta Fenea o adere de Fnt< dar

no ne-a6 >ndreptat 6a ;pre ;tn?a< ca ; ne d6 ;ea6a ce e >n ;pate8eno;tru! N-a6 aun; prea departe cc ne-a6 po6ent deodat >n aaunu 6or6an nrut care oprea trecerea! Ne-a6 >ntor; dec -a6 8uat-o

2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 15/302

8a dreapta! Ac a6 dat de o 6u86e de une8te re=e6ate de perete! Nea8a6 dec >ntr-un 8oc u6D8at! Curentu8 de aer deFen;e 6a rcoro;!"n ?an? trecur6 >ntr-un e8 de >ncpere ptrat< >n 68ocu8 crea ;ea8a o 8ad 6are de 8e6n cu tre pere< 8e?at cu rn?h ?roa;e

atrnat de un 8an! "e;ch=tura acea;ta era dec erea dn 6n 68ocu8 e de aer;re< ar 8ada ;erFea ca 68oc de co6uncae!

"ou u dn 8e6n ?ro;< Dne =Forte< >6 atra;er atena! Una ;ea8a pe;te dru6 de ?an?u8 prn care Fen;e6 no< cea8a8t 8a dreaptanoa;tr!

 Ne >ndreptar6 6a >nt ;pre acea;ta dn ur6 tra;er6=Foru8! M6Drenu8 nea 8u6narea! &n c8pa cnd de;ch;e ua< oe6ee ;e repe= 8a 6ne< > >np;e un?h8e >n ?tu8 6eu ;crn >n86Da ?er6an:

T8hru8e Bandtu8e A Fent ar "-6 dru6u8 de-ac or te;u?ru6 pe 8oc

CuFnte8e ace;tea erau 6a 6u8t dect ?ntoare< dar nu 8e 8ua >nnu6e de ru< tnd prea Dne c erau adre;ate a8tcuFa! O apuca pe

e6ee de 6n cnd 6 uta 8a aa e r6;e >ncre6ent! Eraru6oa;a Judta

"o6noar< > =;e eu< 6 ;e pare c te >ne8 a;upra per;oane6e8e! K conFn; c n-a6 Fent ac ; 6or de 6na du6ta8e de8cat!Ia ut-te Dne 8a 6ne!

"u6neata!!! du6neata et!!! D?u ea >ncre6ent! S8aF *e<"oa6ne Nu- aa c o ; 6 ;co de-ac

Bne< o ; te ;cot< dar cne te-a >ncuat acMe8ton< 6on;tru8 8a cu chp de o6!!!Cu6 a;ta Nu ;e Fr n6en de DunFoe >n undu8 p6ntu8u!M-a ade6ent cu ForDa!*-a ;pu; c te duce ;-8 Fe= pe tat8 du6ta8e< nu- aa"a! cea c 6er?e6 ;-8 ;coate6 aar dn 6n! .t c e >nch;

ac "a! .tu char 6a 6u8t dect > >nchpu du6neata@ de p8d c.arpe8e-Fc8ean< tnra cpetene a u6a8or< > ?dua a;ear une

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 16/302

do6noare ;- dea Duter< aur< ca;te8e pa8ate< dac Frea ;-8 a de DrDat!

&n 8oc ; roea;c< cu6 ar cut a8t at< ea 6 >ntreD cudep8n candoare:

A ForDt du6neata cu e8 Nu!A o;t pe 8a Me8ton Nu tu! Cu ;?uran c ;e Fa duce< dac nu ;e Fa du; pn

acu6!#e e8 >8 atepta6 < cnd te-a6 recuno;cut< 6-a6 >nchput c te-

a tr6; ; 6 ;co de-ac! Ma >nt te-a6 8uat drept Me8ton!!! Dandtu8ace8a!

#arc era preten cu e8!Kndc >6 ?du;e 6area cu ;area!!!Ban< roch< pa8ate ca;te8e< tu! . du6neata 8-a cre=ut Cnd

a F=ut c -a >nch; ac pe to ce8a8 nu -a dat ;ea6a cu cne a de-a ace Ia ;pune< cu6 -a >nchput du6neata Faa ace;tor nenoroc

de-acu6 >nante"e;tu8 de Dun! cea c For 6unc ac pn ce For eLtra?e atta

6ercur ct > treDua< ceea ce nu putea ; dure=e 6u8t@ pe ur6 o ;-;coat dn 6n< o ; dea ecrua ata Dan ct ; nu 6a treDue ;6uncea;c toat Faa< ar e8 o ; ;e a8ea? cu 6u8te 68oane!

. du6neata a cre=ut 6ncun8e 8u"a!

H6 TreDue ; ca6 naF!!! Sta ;- ;pun eu ce ;-ar >nt6p8at! "n prcna aeru8u >6Dc;t cu 6ercur a hrane proa;te<nenoroc aceta ar dat ortu8 pop dup do-tre an! O cr6odoa;< pre6edtat de Me8ton< ar du6neata co6p8cea 8u!

"o-tre an E8 =cea c doar cteFa 8un!!! Nu ;e >6Do?ete cneFa >ntr-un t6p att de ;curt! . aFea

;ero; ntena ; te c;toret cu e8#entru ce nu"ar o;tu8 du6ta8e 8o?odnc care te uDea cu atta deFota6ent

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 17/302

Ce-6 pa; 6e de e8 "e a8te8 a6 au=t c a 6urt!"a< ;at de corD #e ct ;e pare< nc du6neata nu et 6a

 Dun ca Me8ton tare-a aFea pot ; te 8a; ac unde et1a de 6ne Nu< nu< n-o ; ac a;ta ;tr? ea ;perat!

A 6erta-o pe dep8n!"ac nu Fre du6neata ; 6 ;cap< 8a; c Fne e8< ndanu8 6

;coate de-ac!!! Nu6a ; poat!Cne-o ;-8 oprea;c< Me8ton"a!&8 are 8a 6n Me8ton n-o ; >ndr=nea;c ; ;e opun!Aa -a ;pu; du6ta8e< dar ;-ar putea ca 8ucrur8e ; ;tea eLact pe

do;! . a;ta nu6a dn prcna du6ta8e!Cu6 aa Nu pot ;- ;pun< dect dup ce Fo a8at ce a ForDt cu Me8ton!

.arpe8e-Fc8ean te-a ;tut ;-8 pu pe Me8ton 8a proD! A cut ce te-a pu; 8a ca8e

Spune-6 6a >nt de unde t@ =c c n-a ForDt cu e8@ totu nu putea a8a dect de 8a e8 ce-a6 ForDt no a6ndo!

Era6 aproape de Fo a6 au=t tot!A >ndr=nt "ac te Fedea te o6ora pe 8oc! Nu prea cred! R;punde-6 deoca6dat 8a ce te-a6 >ntreDat! Cu6

8-a pu; 8a proD pe Me8tonA6 cut cu6 6-a >nFat cpetena u6a8or! A6 cerut ;-8 Fd

 pe tata! Me8ton 6-a ;pu; ; 6a atept< ndc tata are ceFa treaD >n6n! Eu a6 ;trut < dac a6 F=ut c tot nu Frea< 8-a6 a6ennat c-8 pr;e;c!

. e8 ce -a r;pun;A r; 6-a =; c tot nu p8ec eu r tata! Eu 6-a6 ;uprat -

a6 ForDt de;pre cpetena u6a8or!

M-a6 >nchput eu! Te-a dat ;n?ur de ?o8 c e;t >ne8ea; cundanu8!E TreDua ; te c a6 eu pe cneFa care ; 6 apere!

3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 18/302

Mare ?reea8! Bnue;c c nu 8-a pu; >n a nu6a ca ocrottor!#entru ce era ; 6 a;cundI-a ;pu; dec c ndanu8 te cere de neFa;t - pune 8a pcoare

toate Do?8e dn 8u6e ca Me8ton

"a!. c o ;-8 a de chc pe Me8ton dac ;e Fa atn?e de du6neata!Ma a8e; a;ta!Atunc 6u8u6ete- 8u "u6ne=eu c a6 aun; 8a t6p< a8t6nter

nu te-ar 6a putut ;coate de ac to .erp-Fc8en de pe 8u6e!O< eu ;unt ;?ur c ar Fent!Char ; Frea< nu 6a poate! Ne;ocotna pe care a cut-o

;punndu- toate ace;tea 8u Me8ton e de neertat! Nu nu6a c te ce;ent6ente nutrete ndanu8 pentru du6neata e dec un rFa8 < dar6a a8e; te c orce ?e;t >ndreptat >6potrF- Fa r=Dunat!

Cu att 6a Dne! E >n 6n8e u6a8or ;e te6e de cpetena8or!

"6potrF! "oFada o a! "ac ;-ar te6ut< nu te-ar >nch;

ac!O ;- dea repede ;ea6a< ndc -a6 ;pu; c< dac nu 6 duc

d;ear 8a >nt8nre< .arpe8e-Fc8ean o ; >ne8ea? c 6 ;-a >nt6p8atceFa o ;- cear ;ocotea8!

"ec Me8ton te 8a ce treDue ; ;e atepte - Fa 8ua 6;ur8enece;are!

 Nu cu6Fa > >nchpu c a >ncercat ceFa >6potrFa ndanu8u N-

o neDun< c o ; ;e po6enea;c pe ur6 cu tot nea6u8 u6a8or pecapu8 8u!

Me8ton< pe care ;n?ur 8-a nu6t o ar cu chp de o6< nu e attde pro;t ca ; 8a;e ; a8e toat 8u6ea ce are de ?nd ; ac ;au ceea cea cut! O ;-8 >n8ture pe tcute pe ndan r ca cneFa ; ;6tceFa! Cu 8ecrea8a 8udroena du6ta8e 8-a pu; >n 6are pr6ede

 pe Detu8 >ndr?o;tt!"ac e >ntr-adeFr cu6 ;pu< 6 D=u pe du6neata ca ;-8 ;cap!.t prec; 8ocu8 unde ;e a8 e6?ran TreDue ; ForDt cu

,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 19/302

Me8ton de;pre a;ta< ;ch6Da eu ForDa! Nu toc6a att de de;!Oa6en treDue hrn! Cne 8e duce de 6ncare de DutMe8ton =cea c au o; de;tu8 ap@ 6ncarea 8e-o duc<

deoca6dat< do nden!Ce e8 de 6ncareTurte de 68a pe care 8e ac eu cu ndence8e!"eoarece 8ucrtor nu ;tau de DunFoe >n 6n< treDue ; ;e

8uat 6;ur de preFedere ca ; nu u? ;au ;- o6oare pe oa6en care8e-aduc 6ncarea! Ce 6;ur ;-au 8uat

Au ctue 8a 6n 8a pcoare!"e unde a 8uat Me8ton >n pu;tetatea a;ta a;te8 de n;tru6ente de

tortur(e-a adu; cu e8!. pot nenoroc 6unc< >nctua#roDaD8 c deoca6dat nu ac n6c! (ucru8 are ; >nceap aDa

dup ce For ;o; ce8a8 a8D@ un dn e ;unt ;upraFe?hetor< ar a8

eLper!(ucrtor ;unt =o8a ;au ;tau to 8a un 8ocSunt to 8a un 8oc!c c 6ncarea 8e-o car do nden! N-au >ncercat ; ;e repead

8a e Nu< ndc e o u 6are 8a 68oc prn care 8e trec 6ncarea

apa! Nu- aa c o ; po ;par?e ua

Cu ;?uran!.-o ; 8e da dru6u8Se-ne8e?eCu Me8ton ce-o ; ac pe ur6 Nu cu6Fa Fre ;-8 8a 8Der Nu< Freau ;-8 Fd >n ;pn=urtoare!S te >nF eu cu6 ; pu 6na pe e8! Aar< >n aer 8Der< n-o ;

 po< ndc are ; te >6pute! Nu 6 te6!Ba da< Da da< are 8a Dru dou reFo8Fere >ncrcate de care nu ;e

+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 20/302

de;parte ncodat@ nu6a cnd e >n ca; 8e ;coate! Ac treDue ;-8 e prn ;urprndere!

Aa a6 de ?nd ; ac< de 6e nu 6-e rc de reFo8Fere8e 8u!& cunot 8ocuna

 Nu! Cred >n; c 6-o Fe de;cre du6neata!#ot ;-o ac< ndc o tu oarte Dne! A o;t cut de un oarecare

Eu;eDo (ope=!Eu;eDo (ope= Aadar a8e 8u erau na8e8e F=ute de 6ne

adneaur! E 6a 6u8t o a;cun=toare dect o 8ocun!Ba e de;tu8 de 6are! A eL;tat odat ;u; pe ;tnc un ?heaD< pe

care ace;t (ope= 8-a >nch; cu un acoper< cnd a;te8 un ?an? careduce de 8a 6n 8a >ncper8e 8u Me8ton! Unde ;e ;rea ?heaDu8 8ocu8era att de 6are< >nct (ope= 8-a de;prt cu pere< a6enand cteFa>ncper de;tu8 de ;paoa;e! du8 dn aar e neted nu ;e deo;eDetede ;tnc! Kere;tre8e ;unt nte ?ur care nu ;e oD;erF dn aar!

Ct de adnc treDue ; coDor >n 6n ca ; ntr >n ?an?Ca6 ct ar Freo dou=ec de trepte< nu 6a 6u8t!

Ce e cu 8ada a;ta EL;t ;u; un ;crpete care ;-o tra? >n ;u;"a!Atunc ;cara e de pr;o;! Nc nu duce dect pn 8a ?an?@ de 8a ?an? >n o; treDue ; te

coDor >n 8ad!Bne! Acu6 de;cre-6 8ocuna!Are patru ca6ere! "ou ;e a8 8a captu8 ?an?u8u< ar dou pe

a6ndou pr8e 8u!&n care dn e8e ;t de oDce Me8ton&n cea dn dreapta 8ocue;c ndence8e Dtrne< >n cea dn ;tn?a

8ocua6 eu! 1n pe ur6 dou u< una 8n? a8ta< care dau >n dou>ncper@ >n cea dn dreapta ;tau e88er >n cea dn ;tn?a Me8ton!

Ce e8 de Droate au u8e

 Nc un e8 de Droate< ndc ;unt de;prte >ntre e8e cu ro?on!Cu6 e cu8cuu8 8u Me8ton"oar6e pe nte ptur >n co8u8 dn und< ;tuat pe partea ;tn?

/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 21/302

cnd ntr >n odae!Cne 6aneFrea= ;crpete8e cnd e ForDa ; coDoare ;au ; rdce

8adaInden care!!! S;t Se >ntrerup;e ea deodat< ;perat!

Se au=ea 8anu8 =ornnd F=ur6 8ada rdcndu-;e >n ;u;! Nu ;-au cu8cat >nc< opt eu! Oare For Frnd ; 8a;e pe cneFa

 o;"a! O ; Fe= du6neata c n-a aFut dreptate cnd =cea

adneaur c ndanu8 6eu n-are ; Fn! E8 treDue ; e!Te a6?et! Nu poate ; e a8tcneFa dect Me8ton or Dtrnu8

e88er!e88er e p8ecat!UndeS-a du; cu Freo cFa nden ; Fad dac F ca ;-8 >ntne=e

 pe Me8ton! #e;e6ne c nu te-au F=ut< ndc e88er nu ;-a 6a >ntor;!Atunc treDue ; e Me8ton!A ce8 6a Dun pr8e ; pu 6na pe e8!

"epnde de >6preurr! Se cere ; 6 oarte pruden! S-ar prea; ;e >ntor; e88er ; coDoare a6ndo! S atept6 dec! "e aceea; 6 8a ; te >ncu deoca6dat ar!

S 6 >ncu ar #entru n6c >n 8u6e& dau cuFntu8 6eu c n-o ; ;ta 6u8t >nch;! TreDue ; Fd

6a >nt cne pentru ce Fne! I6edat ce Fa Fedea ceFa ;ch6Dat prnde Dnue8 totu8 ar perdut!

Cu 6are ?reutate o hotr! Tr;e =Foru8 8a 8oc 6 a;cun;e cu66Drenu8 dup o ?r6ad de 6o8o= r6a; aco8o de cnd ;e =d;e?an?u8!

7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 22/302

/- 0N AD1NCUL (.M1NTULUI

"e-aDa apuca;er6 ; ne pt6 6a Dne 8ada ;e 8; >n o;!&n ea ;e a8a Me8ton cu un e8nar prn; 8a Dru! CoDor> dn 8ad tra;edup e8 un o6 8e?at Durdu! Ecou8< de;tu8 de puternc ac< 8;a ; ;eaud ecare cuFnt:

&8 au= pe 6or6on =cnd cu ?8a; Datocortor:#e ct tu< -era tare dor de K8oarea ta a8D< de aceea te-a6 adu;

;-o Fe=!"e;ch;e ua od unde era >nch; ata ;tr?:Ia -te ncoa< do6noar@ te ateapt o ;urpr= p8cut!Cu6 Fen ea< o du;e 8n? ndan!&8 cunot S ;per6 c- 6a aduc a6nte de e8! E< cne e.arpe8e-Fc8ean ro;t ea >n;p6ntat!

& p8ace cu6 arat 1en;e ;-6 cear ;ocotea8 ; tee8Dere=e< ca pn 8a ur6 ; cad e8 >n capcan! "e-acu6 >nco8o n-o; 6a Fad >n Faa 8u 8u6na ;oare8u! #rea 6-a =; 6u8te de;pre e8ca ;-8 6a 8a; >n Fa!

1re ;-8 uc= ;tr? ea cutre6urndu-;e!S-8 ucd Ce eLpre;e 1reau doar ;- atern un cu8cu >n p6nt

;-8 >nFe8e;c pe ur6 cu o a8t ptur de p6nt< ca ; nu rcea;c!

"ac nu ;-o 6a detepta< treaDa 8uAadar Fre ;-8 >n?rop de Fu

)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 23/302

A;ta ;e chea6 a >n?ropa de Fu Ke cu6 =c< n-a6 n6c>6potrF!

Mon;tru8e Kar Nu te >nerDnta< dr?uo! O ;- art >ndat c nu ;unt o ar< c

o6 >nc un o6 oarte Dun 8a ;u8et! *-e dra? ndanu8 e8 dea;e6enea te uDete! &nante de a- da ;u8etu8 o ; F 8a; dou-trecea;ur >6preun< ca ; 6oar erct! " >ncoace 6n8e< ; 8e 8e?ne8u 8a ;pate< a8t6nter te po6enet c aDu=e= de Duntatea 6ea - de=8e? adoratoru8!

Ea ;e cod< =cnd cu nd?nare: Nu- >nchpu c po ace tot ce Fre r ;- pr6et pedeap;a!

0u6a > For r=Duna eu8!E a HaDar n-au c eu 8-a6 cut ; d;par!"a< dar tu c a o;t 8a tne< pa=nc 8-au F=ut ntrnd!Au ;-8 Fad end! E >ntunerc De=n aar au ; 6 a pe

6ne drept e8! "e a8te8< nc n-o ; e neFoe! #a=nc dor6eau Dutean de-aDa -a6 tre=t ca ; aD cne ; 6 coDoare! O ;- ac eu ;

cread c ndanu8 a p8ecat 6a de 6u8t! Acu6 d-ncoace 6n8e 8a;ForDa!

Era6 curo; ; Fd ce-o ; ac Judta! .ta c ;unt aco8o o ;-o;cap >n orce ca=! #entru 6ne era totuna dac ;e 8;a ;-o 8e?e ;au nu<orcu6 6 che6a >n autor! O F=u >ntn=nd 6n8e!

#ot6< 8ea?-6! Nu Freau ; 6 8upt cu o Drut ca ; nu 6;purce atn?erea< dar ;?ur c de pedeap; tot n-o ; ;cap!

1re ; ac pe prorocu8< Judta #roa;t aacere Nu 6a creden6en >n de-a8de a;tea!

& 8e? 6n8e 8a ;pate o >6pn;e >n >ncperea aceea>ntunecoa; r ca ea ; prote;te=e< >8 >6pn;e pe ndan dup ea<>nch;e ua tra;e =Foru8! Sttu ctFa t6p ; a;cu8te 8a u! (u6nae8naru8u > cdea pe a@ un =6Det daDo8c > 8utura pe Du=e! Se

urc apo >n 8ad cu ;e6n ;-8 tra? ;u;! (u6na d;pru odat cue8! Se au= 8anu8 =n?nnd< pe ur6 ;e cu tcere!M-8 >nchpu;e6 pe 6or6on 6a detept< >n 8ocu8 8u< a ntrat

9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 24/302

8a Dnua8@ prea ;e 8;a;e repede Judta ; e 8e?at! M-a =; caFea ea 6otF ; e att de ;upu;< cutnd ; a8u 6otFu8!

"e cnd coDor;e6 >n ?an?< 66Drenu8 6eu nu ;co;e;e uncuFnt! Acu6 >n;< purtarea 6ea >8 6r prea 6u8t ca ; ;e 6a poat

;tpn! ;e dup ce er6 de ;uD ?r6ada de 6o8o=:A8Du8 pe care >8 ur6r6 ne era 8a >nde6n@ de ce 8-a 8;at ;

 p8ece#entru c de-acu6 >nco8o nu poate ;-6 6a ;cape!A6 aprn; 8u6narea< de;ch=nd apo ua!S8aF *e< "oa6ne< =;e Judta< r;u8nd uurat! M cuprn;e;e

o rc neDun ; nu p8ecat!Eu 6 n >ntotdeauna de cuFnt! A ForDt cu ndanu8 Nu >nc! Krca 6 ;trn?ea parc de ?t nu putea6 ;coate un

cuFnt! "u6neata a au=t ce ;punea Me8ton"a!Ce 8e;ne te putea de;coper Iar eu 6-a a8at atunc >n puterea

8u!

Sau e8 >ntr-a 6ea! c c n-a ForDt >nc n6c cu .arpe8e-Fc8ean@ o ; ForDe;c acu6a eu cu e8! Ceea ce a cut Me8ton a o;t ;pre per=ana 8u!

M apropa de ndan - ta 8e?tur8e! Se rdc repede >n pcoare >ntreD ata< artnd ;pre 6ne:

Cne e a8Du8 ace;ta care ;e a8 >n 6n nu ace parte dnoa6en notr

Krate8e 6eu o ; a8e >ndat cne ;unt< a6 r;pun; >n 8ocu8 ete! Nu po ; t ce -a ;pu; Me8ton ete a8De< ndc e8 -a ForDt >ntr-o86D pe care n-o >ne8e?! "e aceea te >ntreD: te rate8e 6eu ce are de?nd Me8ton cu e8

"a! 1rea ; 6 o6oare ; 6 >n?roape ac >n 6n!Crede rate8e 6eu c< >ntr-adeFr< ar cut-o

"a! Nu6a aa n-ar a8at n6en de 6oartea 6ea ;-ar ;6t>n ;?uran!"ar de ata a8D pe care .arpe8e-Fc8ean o Frea de ;oe ce ;-ar

%2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 25/302

a8e;Ar o;t o;ndt ; 6oar ea >n undu8 p6ntu8u ca a8D

ce8a8!Se >na8 rate8e 6eu< cc to For Fedea 6ne 8u6na ;oare8u!

Eu o ;- ;cot dn 6n! N-o ; Frea Me8ton! Nc n-o ;-8 >ntreD dac-6 >n?due ;au nu! A6 Fent ;- ;cap

 pe pr=oner te Fo ;cpa pe tne!Cu6 ; 6 ;cap cnd eu nu pot e dn puM 6a >ntreD N-a dect ;-atep ; Fn Me8ton cu6 nu ;e-

ateapt 8a un atac dn partea ta< >8 Fe Dru 8e;ne! "ar nu e neFoe dea;ta! O ;- ;cot aar pe rate8e 6eu .arpe8e-Fc8ean pe ata a8D pea8t dru6< netut de e@ pe ur6 rate8e 6eu o poate ace ;oa 8u ;-c8dea;c pa8ate ca;te8e cte o Frea!

&narea< pre=ena cuFnte8e 6e8e >8 puneau >n 6arenedu6erre@ cea6 ha= >n ;nea 6ea de 6rarea cu care 6 prFea<neFenndu- ;- a och de 8a 6ne!

Krate8e 6eu a8D cunoate un a8t dru6 care duce aar dn pu "eunde te c K8oarea-a8D 6-e dra? ce -a6 ?dut 1rea rate8e6eu ;-6 ;pun cne e

 Nu6e8e 6eu e< pe 86Da Foa;tr< TaFe-a8a!TaFe-a8a< O8d Shatterhand tre;r e8 ;e ddu cFa pa

>napo< ca cnd ar F=ut un ;tr?o! TaFe-a8a ac!!! >n 68ocu8no;tru!!! >n 6na noa;tr!!!

 Nu- Fenea ;- cread och8or!"ac nu 6 cre=< >ntreaD-o pe ata a8D! I-a6 >n;ot< pe ea pe

toFar e< de 8a apa cea 6are pe;te 6un ca ; a8u ce are de ?ndMe8ton cu e ;- ;cap dn 6n8e 8u!

O8d Shatterhand!!!< du6anu8 nea6u8u no;tru!!!< >n 8a?ru8no;tru!!!< ac 8a A86aden

Te >ne8@ eu nu ;unt du6anu8< c pretenu8 tuturor nden8or< dnorce trD ar ace e parte!"ar 8-a o6ort pe Gur-6c< ecoru8 cpetene noa;tre!!!

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 26/302

A6 o;t ;8t ;-o ac< ndc Froa ;-8 ucd pe ace;t tnr66Dren >6preun cu rate8e ;ora 8u< r ca e ; ;e poat apra!

Gur-6are -a urat 6oartea!.tu< nu e >n; un 6otF ;-6 tu du6an ne>6pcat!

TreDue ; 6 ;upun 8u! Nc un r=Donc nu e ;8t ; ;e ;upun o cpetene ca tne 6a

 pun ca orcare a8tu8! Gur-6are n-are dect ; ;e rua;c ;n?ur cu6ne< n-are neFoe de a8t autor! A F=ut cu6 6-a6 purtat cu tne te-a putut conFn?e c nu ;unt un du6an de-a8 u6a8or! "ac a o;t< putea6 oarte Dne ;- o6or pe ce patru=ec de r=Donc de-a Fotr pe care -a6 8uat pr=oner de 8a hacenda de8 Arroo pn ac!

#r=oner repet e8 >ncre6ent! Unde ;unt& p=e;c 66Dren cu care a6 Fent!Unde -a 8;atAteapt ;uD co6anda 8u nnetou >ntoarcerea ordne8e 6e8e!

Se ?;e;c >ntr-un 8oc dn apropere pe care Fo nu-8 Fe putea de;coper!Eu cu tnru8 ace;ta a6 p8ecat ;coade 8a A86aden ;?ur c- Fo

e8Dera r autoru8 n6nu pe a8D care ;unt >nch ac!0u6au8 6 prFea u8ut< de aceea ur6a: Ne-ar oarte 8e;ne ;- Dru6 pe u6a care p=e;c A86aden<

dar nu Freau ; ;e 6a Fer;e ;n?e! S-6 ;pun acu6 .arpe8e-Fc8eandac Frea ; e du6anu8 ;au pretenu8 6eu!

Tnru8 ndan >6 cu;e >nc de cu ;ear 6pre;a unu o6cn;tt de treaD< de aceea proceda6 cu e8 a8te8 dect a cut-o cu

un a8tu8! &8 F=u chD=und cteFa c8pe< pe ur6 r;pun;e:M ;-a porunct ; u du6anu8 8u O8d Shatterhand treDue ;-

a;cu8t porunca@ e8 >n; 6-a ;a8Fat pe 6ne pe K8oarea-a8D de 8a6oarte< de aceea n6a 6 >ndea6n ;- u preten! Nu pot ; ac dupcu6 6 >ndea6n n6a nc ce 6 ;-a porunct@ nu ;unt nc pretenu8 nc du6anu8 8u O8d Shatterhand! S ac e8 cu 6ne ce

?;ete de cuFn!Bne! Krate8e< 6eu a ForDt oarte >ne8ept< =;e eu! Se Fa ;upunee8 hotrr 6e8e

%%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 27/302

"a! M-era hr=t 6oartea@ a-6 Faa eu nu 6 Fo>6potrF!

 Nu Faa< c pretena ta >6 treDue ce8 pun pentru ctFa t6p!1re ; te con;der pr=oneru8 6eu

"a!E neFoe ; te 8e? ca ; u ;?ur c nu Fe u?Ke c 6 8e? ;au nu< r6n cu tne pn ce-6 Fe ;pune tu c

;unt 8Der! A8tceFa ; nu-6 cer! Nu- pot de o8o; cu n6c nc ;nu cau ; a8 ceFa de 8a 6ne!

 Ne-a6 >ne8e;! Et pr=oneru8 6eu a;cu8 de ordne8e 6e8e@ pentru ceea ce a6 de cut< n-a6 treDun de autoru8 n6nu!

& de=8e?a 6n8e Judte pornr6 >n cutarea ce8or8a8 pr=oner! "e;ch;e o u 6 po6en >ntr-o >ncpere ;pat >n;tnc< dn care ;e ceau tre ?an?ur >n drec derte! Aeru8 era ?reu 6ro;ea a pucoa;@ de-aDa ;e putea re;pra!

"ou ?an?ur n-aFeau u< nu6a 8a a8 tre8ea era o u cu dou=Foare< preF=ut cu un e8 de capac ca 8a >nch;or! "e;ch;e capacu8

ca ; 6 ut >nuntru dar 6 ddu repede >ndrt! "uhoarea care Feneade-aco8o te >nDuea! Cnd apropa 8u6narea de capacu8 de;ch; p8p< ?ata ; ;e ;tn?!

"e;ch;e ua o ddu de perete! "uhoarea care eea de-aco8onu ;e poate >nchpu! &ntr-o >ncpere oa;< de nu putea ;ta un o6 >n pcoare< ;tteau >n?he;u un >ntr-a8 DrDa< e6e cop! Cnd8u6na c8e c=u pe chpur8e 8or ;e au= =n?nt de are< cc aFeau

8a 6n 8a pcoare ctue 8e?ate cu 8anur >ntre e8e! Cop >ncepur; ;cncea;c de rc< e6e8e cereau pne DrDa >nurau< ochndu-6 cu prFr >ntunecate a6enntor!

Un cuFnt >n; de-a8 6eu > poto8 ca prn 6nune! &n 8ocu8ocr8or de-adneaur ;e au=r ;tr?te de Ducure@ DrDa Froau care6a de care ;-6 ;trn? 6na< e6e8e p8n?eau >n hohote< ar cop

;e utau 8a 6ne cu och u6!ADa dup ce trecu o Dun Ducat de Fre6e > putu 8nt ca ;a8u de 8a e ce 6 ntere;a!

%3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 28/302

Tnru8 u6a prFea de 8a d;tan ;cena aceea tra?c! Seaprope 8a un 6o6ent dat de 6ne -6 =;e:

I-a6 ;pu; 8u O8d Shatterhand c nu- pot de nc un o8o;@ un8ucru >n; > Fo ;pune: co8o< >n crptura aceea dn perete< e chea cu

care ;e pot de;cua 8anur8e pr=oner8or!"e pe u6tate ;8Datc< Federea nenoroc8or >8 6pre;ona;e

adnc n6a 8u Dun >8 >nde6na;e ;-6 de=F8ue o tan pe care n-ar treDut ;-o a8u!

&n 6a pun de cnc 6nute pr=oner erau 8Der! 1roau acu6to ; a; 8a aer< ; r;u8e< >n pr6u8 6o6ent de-aDa > putu ;tpn; nu-8 ;e pe u6a< cc >8 tau co6p8ce8e c8u8u 8or! Cu 6are?reutate > poto8< ;punndu-8e c Fo aFea treDun de e8 ca o;tatc!

Ier6 cu to dn pu ne >ndreptar6 ;pre peter@ era de;tu8de >ncptoare ca ; pute6 ntra to!

&n Fre6ea a;ta ;e cu;e cea;ur8e patru< dec treDua ; ne ?rD6ca ; pune6 6a repede 6na pe Me8ton ; p8ec6 de 8a A86aden>nante de-a ;e 8u6na de =u! A8e;e =ece pr=oner 6a Fonc care

treDuau ; 6 >n;oea;c >6preun cu 66Drenu8 < dup ce 8e ;pu;ece8or8a8 ; nu cu6Fa ; ;e 6te dn peter< p8eca! "e u6a era6;?ur c nu Fa u? char dac ar Frut ;-o ac< nenoroc acea care;uer;er att de 6u8t dn cau=a 8u< cu6 credeau e< 8-ar ;at >ntr-oc8p!

Urcuu8 8a p8atou >8 ta6 eu ce =ece n 8ua cu 6ne< cc pe-aco8o > du;e;e pe e! "e pa=nc nu 6 te6ea6@ 6-ar 8uat cu

;?uran drept de-a 8or!Co8Da >n 68ocu8 crea ;e a8a de;ch=tura 6ne aFea< >n aar

de u cteFa ere;tre prn care ptrundea acu6 8u6n! &6 prea Dne< pentru c putea6 Fedea >nuntru! Intrar6 cu pa ?rD >nco8D! Ce tre nden care ;tteau de pa= ;rr ;pera >n pcoare@ >8e?ar6 >n; repede 8e D?ar6 cte un c8u >n ?ur! TreDua acu6

; pun 6na pe Me8ton! & 8;a pe ce =ece e6?ran 8n? nden >6preun cu 66Drenu8 ne-a6 hotrt ; coDor6 >n 8ocuna 8uMe8ton! M atepta6 ; ?;e;c ac ;crpete8e< dar nu era aa! Ceea ce

%,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 29/302

a6 ?;t ac era o ;car re=e6at de ?ura puu8u! CoDor ur6at de66Dren!

"up ce ;e ;r ;cara ne-a6 po6ent >ntr-o >ncpere 6a 6are<dn care pornea 8ada a?at de ;crpete< care ducea o;< >n undu8

 puu8u! (ada ;e a8a acu6a ;u;! Tre dn pere >ncper erau acopercu derte oDecte de treDun< >n ce8 de-a8 patru8ea era o de;ch=tur6are@ de-ac pornea ?an?u8 ce ducea 8a 8ocuna 8u Me8ton! O 8uar6>n 8un?u8 ?an?u8u< care prea c nu 6a are ;rt! &n ce8e dn ur6ddur6 de dou u< una pe dreapta< a8ta pe ;tn?a< acoperte curo?on! Ce dnuntru preau ; doar6< dar F=u >n curnd c 6-a6>ne8at< cc< dup ce cur6 cFa pa< au= pe cneFa ForDnd >nca6era 8u Me8ton! Ne-a6 apropat >n Fru8 pcoare8or -a6 dat pun perdeaua 8a o parte! #e 6a; ardea o 8u6nare< 8a 8u6na crea putuFedea c >ncperea era de;tu8 de 6are! &n und< un cu8cu de ptur! #e6a;a dn 68ocu8 od ;e a8au dou reFo8Fere un pu6na8! &n uru86e;e< cteFa ;caune de 8e6n! #e perete8e dn dreapta< dou put o?eant de pe8e cu cartue!

Me8ton ;ttea 8a 6a; ForDea cu o ndanc Dtrn< de-ourene ne>nchput!

1 pare pe;e6ne ru de ea< >8 au= pe 6or6on =cndu-< deaceea 6 >ntreDa ce-a6 de ?nd ; ac cu dn;a!

S ne par ru r;pun;e ndanca cu ?8a; ont! Ba ne pare Dnec a6 ;cpat de e6ea aa@ n-o putea6 ;uer nc ea pe no!

Era proDaD8 ForDa de Judta!

Atunc o ;- par 6a Dne cnd -o ;pune c n-o ;-o 6aFede pe-ac! 1-a de;curcat 8ocu8 a r6a; Fo ;tpne< ; ace ce pot! "ac 6 Fe ;8u cu credn< o ; F r;p8te;c dup 6ert!

& ;unte6 credncoa;e< ;enor< ndc ne-a ?dut 6u8te t6 c o ; te de cuFnt! Nu6a de nu -ar ace ceFa du6an careFn >ncoace

 Nu 6-e rc de e@ ;unt neDun c >ndr=ne;c ; ;e aprope deA86aden! Nu- ForD< n-apuc e ;-aun? pn ac< ndc< >ndat ceFor Fen ;coade8e ; ne ;pun c ;o;e;c< 8e e6 >nante - ace6 pra

%+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 30/302

 pe to!# a6 au=t c 6are8e nnetou >nc un r=Donc Fe;tt ;e a8

 prntre e! Apau8 ;ta e tare ret! Te po6enet c- ade6enete pe anotr prn Fc8eu? ntr >n A86aden ca 8a e8 aca;!

E a . char dac ;-ar >nt6p8a ceea ce ;pu< t ce-aFe decut! Nu treDue ; ntre n6en >n pu ca ; dea och cu pr=oner!Ta nu6adect 6acaraua! .-apo< a6 aFut no ?r ; nu poat ptrunde cneFa pn 8a no! Stnca e un e8 de cetue < r Foanoa;tr< nu ntr pcor de o6 >n 6n< nc nnetou< nc a8Du8 de;precare ForDet!

 Nu 6 putu ;tpn! "du perdeaua 8a o parte< p >nuntru =;e 8ntt:

Te >ne8< 6a;ter Me8ton@ dup cu6 Fe=< a6 Fent!&n ace8a t6p 6 ae=a >n dreptu8 6e;e< ca ; nu poat aun?e

8a reFo8Fere!O8d Shatterhand rcn e8! Kr-ar a8!!! Atunc treDue ; e

nnetou pe-aproape! Ie< e ce -a6 ;pu;!!! ;ta e a8Du8 de;pre

care ForDea!!!CuFnte8e ace;tea erau adre;ate Dtrne@ acea;ta Fru ; u?< dar

o apuca de Dra< a=Fr8nd-o ct co8o! M6Drenu8 pu;e 6na pe eaca ;-o n< ea >n; ;e ;6uc u ct p-ac ;- ;cape! 1=nd >n; c nureuete< >ncepu ; ;tr?e ;pre u! Au= cuFnte8e Ala  Akva! Ala era proDaD8 un nu6e de e6ee< ar  Akva >n;ea6n >n 86Da ndan cut!"e;?ur c >n ca6era de-a8tur ;e 6a a8a cneFa: cea8a8t ndanc<

care-8 ;erFea pe 6or6on! N-aFea6 acu6 Fre6e ; 6 ocup de ea ;- a;tup ?ura< cc

Me8ton ;e repe= 8a un ;caun< ;n?ura ar6 pe care o aFea acu6 8a>nde6n< >ndreptndu-;e ;pre 6ne ca ; 6 pocnea;c >n cap! Nu-ddu >n; r?a=< cc apuca ;caunu8 -8 =D de p6nt!

"e aar ;e au= un ?8a; de e6ee! Me8ton Fru ; ;e rdce de o;<

unde >8 trnt;e6< dar > pu;e atunc 6na >n Dere?at - a;tupa ?ura!M6Drenu8 reu;e ;-o a6eea;c pe Dtrn cu un pu6n >n cap< -acu6 a8er?a ;-6 dea autor< >ntr-o c8p 6or6onu8 era 8e?at Durdu!

%/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 31/302

Sta tu ac< eu 6 duc ; Fd ce ;e petrece dnco8o< > =;e Datu8u ddu u?a >n ?an?!

1=u o a8t ndanc Dtr>n cu un cut >n 6n< 8n? ;crpete!#n ;-o pot opr< e6ea reu;e ; tae cure8e8e care 8e?au 8anur8e

6acara8e< care c=u >n ?o8 cu un =ornt >n?ro=tor!M-a6 cutre6urat de ?roa=! Tc8o;u8 de Me8ton nu ;e ?nd;e

nc o c8p c ta a;te8 co6uncaa cu nenoroc acea dn 6n< r;- pe;e c a;te8 erau 8;a ; 6oar de oa6e!

O apuca pe Dtrn de Dra o tr dup 6ne >n odaa unde ;ea8a 6or6onu8! Ace;ta o prF cu ;uD>ne8e;!

A cut ce -a6 ;pu; o >ntreD e8!"a< r;pun;e ea rnnd!Ha-ha-ha hohot e8 r?ut! .te naDa pe unde a Fent ac<

6a;ter< =;e e8< dar ;copu8 tot nu 8-a aun;< ; t!Care ;cop >ntreDa< precndu-6 c nu >ne8e?! Eu > caut pe

oa6en adu ca 6unctor pe 6oa de8 Arroo! Unde ;untHaDar n-a6 Caut-! #roDaD8 c ;unt >n dru6! Eu 8e-a6 8uat-o

>nante ca ; 8e pre?te;c pr6rea!"e ce-a tat 8anu8 care duce o; >n 6nEu N-a F=ut c 8-a tat e6eaKndc aa -a porunct tu!E a Ia >ntreaD-o@ o ;- ;pun tot ce Fre ; a8! #e 6ne >n; te

ro? ; 6 8a >n pace! A86aden e a8 6eu ac nu ;e ace dect ce porunce;c eu! "ac nu 6 de=8e? 6edat Fe aFea de ;uportat

con;ecne8e! Nu 6 te6 de con;ecne! Ce-o ; e pe ur6 6a a8e; dac Fe

6a Freodat 8Der< a;ta o ; hotra;c u;ta!Ju;ta Et neDun pe;e6ne Ac nu eL;t u;te! Nu e< dar e pe dru6! TrDuna8u8 Frea ; ac o 6c anchet ca ;

;taD8ea;c une8e 8ucrur! "e p8d< cne -a toc6t pe u6a ca ;

 eua;c ; pu;ta;c hacenda >nc 6u8te a8te8e! O ; ;e cercete=e ce ;-a cut cu 8ucrtor ;trn! Cred c dup ce > Fo6 ?; Fo6 au=nu6a 8aude 8a adre;a du6ta8e!

%7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 32/302

Atunc n-a6 a8t dorn dect ;- ?;! #oate c Fe aFea 6a6u8t noroc dect 6ne< ndc eu nu -a6 6a F=ut de cnd 6-a6de;prt de e 8a hacenda!

Aadar acu6< dup ce 6-a6 atn; ;copu8 6 pot >ntoarce 8a

conac< o ;- >nt8ne;c< ;per< pe dru6! Cu6 >n; 6 Fe >n;o< Fe aFea p8cerea ;- reFe= ;- >ntreD de ;ntate!

#e a > apru eLpre;a aceea de rone daDo8c pe care -o 6aF=u;e6 de cteFa or! .ta c e6?ran =ceau pentru totdeauna >nundu8 p6ntu8u nu For 6a putea depune 6rture >6potrFa 8u! Ne?ret c 4aacerea5 pe care o pu;e;e 8a ca8e era deoca6dat perdut<dar putea re8uat pe a8t ca8e >n a8t 6od dup ce Fa ;cpa deacu=a8e care ;e aduceau!

O ; 6 Ducure< ;r< cc 6rtura 8or Fa doFed c apta du6ta8ede acu6 e r no6 ;e cuFne ; e a;pru pedep;t< =;e e8!

 Nu eL;t dect o ;n?ur pedeap;: trean?u8 nu pentru6ne! "oFe= ;unt de;tu8e@ ;per c Fo reu char ; a6 6rturau6a8or!

&ncearc< r;e e8 Datocortor!A;ta o ; ac! #e 8n? acea;t 6rture< nddue;c ; 6a

?;e;c a8te doFe=! "e p8d< contracte8e de 6unc a8e e6?ran8or<copa de pe actu8 de Fn=are a8 hacende< ;cr;or co6pro6toare cte a8te8e pe care nu cred c a Ducuro; ; 8e t >n 6na 6ea! Credc nu e neFoe ; te >ntreD unde 8e !

Cu6 ; nu &ntreaD ct potet< eu n-a6 n6c >6potrF!

S nu perde6 Fre6ea de?eaDa! O ; 8e caut ;n?ur! N-a dect Sunt curo; ; tu unde o ;- 6a Fr na;u8 ca ; te-

a8e? cu n6c!& ;cotoc Du=unare8e< apo nte ?en atrnate >n perete< dar

=adarnc! Ce era 6a 6portant 8;a;e6 >nadn; 8a ur6! Trecu >nca6era 8ocut de e88er< >n a Judte >n a nden8or< cuta ac

nu6a de or6< apo 6 >ntor;e ar 8a Me8ton!E< 6a;ter< a ?;t ceFa r;e e8 cu rutate! Toc6a a6o;u8 O8dShatterhand ; 6 dea de rune "up cu6 Fd eu< te-a 8;at p?uDa!

%)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 33/302

Ca6 aa ceFa< r;pun;e precndu-6 nect! S Fede6 acu6dac tnru8 6eu toFar n-o ; aD 6a 6u8t noroc dect 6ne! Scercete=e 6a >nt pere!

S- cercete=e< de ce nu =;e 6or6onu8 prnd ; ac 6are ha=

de neprceperea 6ea!&8 8;a pe 66Dren ; caute e8< ca eu ;-8 pot oD;erFa >n Foe pe

6or6on! To detectF tu c< 8a o perche=e< eLpre;a ee  prFr8e ptutoru8u ;unt cea 6a Dun c8u=! &8 >nFa pe tnr >ncteFa cuFnte ;pu;e >n oapt ce are de cut< adc ; Dat >n pere >n podea< ca ; con;tate dac nu e Freun ?o8 de cte or 6 Fa au=tund ; ;e >ndeprte=e de 8ocu8 ace8a! Eu 6 precu c-6 Le= toatatena a;upra 6cr8or 8u< dar nu-8 ;8Dea6 pe Me8ton dn och! Ca ;nu oD;erFe< 6 retr;e;e6 dnadn; >n u6Dr!

#rea c nu ;e ;nch;ete de ce ace Datu8< dar cu6 ;e apropaace;ta de cu8cu< aa 8u prea 6a >n?rorat! Cnd 66Drenu8 uchar 8n? cu8cu eu tu uor! Tnru8 ;e >ndeprt! #e chpu86or6onu8u apru o eLpre;e de uurare! Repeta eLperena cu ace8a

re=u8tat< >n ce8e dn ur6 >8 8;a pe Dat ; r;co8ea;c ptur8e dar nu?; n6c! Me8ton pru oarte 6u8u6t!

Era6 acu6 ;?ur c hrt8e treDue ; e ;uD duu6ea! Nu =;e>n; n6c< ca ; nu Da?e 6or6onu8 de ;ea6 c a6 ?hct! 1roa6 ;au hrt8e r trea 8u! M >ntor;e 8a ce =ece e6?ran 8;a de pa= 8a u6a< 8ua opt dn e cu 6ne ca ;a cr6 o parte dn proF=8ea8ate >n odaa nden8or< >nch;e pe Dtrne pe Me8ton >n >ncperea

Judte< tr6;e proF=8e >n peter< unde ;e a8a re;tu8 e6?ran8or 6 apuca ; caut ;uD duu6ea! Acea;ta era dn p6nt Dne Dttort!Btu de cteFa or >n 8oc au= c ;un a ?o8! "up ce-a6 dat p6ntu8 8a o parte< F=u o ?aur acopert cu o patr neted! &n ?aur;e a8a un portoe8 de pe8e >nurat >ntr-o Ducat de 6ua6a< ca ; eert de u6e=ea8! "e;cu portoe8u8! #e 8n? hrt8e cutate era un

teanc de Dancnote care repre=entau o ;u6 de;tu8 de >n;e6nat!A6 D?at portoe8u8 >n Du=unar< a6 a;tupat ?aura 8a 8oc a6aternut ptur8e tot aa cu6 u;e;er 6a >nante! &n cteFa 6nute 8-a6

%9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 34/302

;co; pe Me8ton aar ndc nu Froa ; ;e urnea;c dn 8oc< cteFa8oFtur cu patu8 put > pu;er ;n?e8e >n 6care< cndu-8 ; 8a;e>ncpnarea 8a o parte! Aun 8a 8ocu8 unde u;e;e6 >n aun 6artor 8ad8a de dra?o;te dntre cpetena u6a8or Judta< >8 8e?ar6

=draFn de un Do8oFan - D?ar6 un c8u >n ?ur ca ; nu pe ;ne dea de ?o8! Toate ace;tea 8e cu;e6 nu6a eu cu 66Drenu8< ccnu Froa6 ;- Fad >nc pe e6?ran ;a8Fa pe cpetena u6a8or<>ne8at att de 6raF de e8!

&n peter ardea 8u6na - ?; pe nenoroc h6e; deoa6e< 6ncnd cu 8co6e dn proF=8e adu;e! (e ;pu;e< ;pre 6area8or Ducure< c treDue ; p8ec6 nu6adect< aa ca pn 8a =u ; 6ct 6a departe de A86aden!

Ma >nt ;coa;er6 aar ca dn peter! M6Drenu8 Fa 6er?e>nante ;8und de c8u=< ar eu Fo Fen ceFa 6a 8a ur6 cu Me8ton!Cpetene u6a8or > 8e?ar6 6n8e 8a ;pate< nu c 6 te6ea6 ;nu u?< c pentru 8ntea e6?ran8or< care >8 8uar >ntre e!

&nante de a p8eca a;tupar6 ?ura peter< ca ; nu 6a dea

n6en de ea! "up ce ;e >ndeprt conFou8< 6 du;e ;-8 au peMe8ton@ > de=8e?a ?8e=ne8e ca ; poat u6D8a ndc nu uta;e >nc8oFtur8e de adneaur ?; c e 6a cu6nte ; nu opun Freore=;ten! Totu< dn prcna >ntunercu8u< > 6a 8e?a o curea de Dra< pe care o prn;e pe ur6 de-a8 6eu< pornnd pe ace8a dru6 pe careFen;e6! .ta6 c 66Drenu8 apuca;e tot pe aco8o era6 ;?ur c nu;e Fa rtc!

Trecu noaptea >ncepu ; ;e 8u6ne=e de =u! Cnd u de;tu88u6n ca ; ;e poat =r< A86aden r6;e;e cu 6u8t >n ur6a noa;tr! Nc toFar 6e nu ;e Fedeau ncer! Mer;e;e6 dnadn; att de>ncet< ca ; 8e dau t6p ; ;e >ndeprte=e ct 6a 6u8t ; 8e e; pe a8tdru6 >n ca8e< ca ; Fd 6utra pe care o ;-o ac Me8ton cnd > FaFedea! Cot 8a ;tn?a o 8ua cu pa repe= >nante! Me8ton< care pn

atunc nu ;co;e;e un cuFnt< pru oarte 6rat nu ;e 6a putu ;tpn!Unde a 8uat-o aa 8a u?< ;r 6 >ntreD e8! Nu cu6Fa 8ahacenda

32

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 35/302

A ?hct< ;t6ate 6a;ter Me8ton!#e o; pn aco8o< 6a a8e; c a ?ret dru6u8 Nu 8-a6 ?ret dee8< tot pe-ac a6 Fent 8a A86aden!# ac un 6are oco8! "u6neata< cu dta6a eLperen< ;e poate

; te >ne8 aa.tu eu ce-a Frea< 6a;ter! .t c dac n dru6u8 drept d6 de

 po;tur8e nden8or de e88er< care a p8ecat ;-6 a; >nante >n;otde u6a! "up cu6 Fe=< nu-; char att de pro;t pe ct ;per!!!

1=u c -a6 ?hct p8anu8! Ca ;- a;cund neca=u8< =;e curone:

Aadar< a6o;u8 O8d Shatterhand< 6are8e erou a8 ;aFane8or< te e8 de rc

#reFederea nu >n;ea6n rc< ar erou nu 6-a6 cre=ut ncodat<6a;ter! TreDue ;- 6rtur;e;c r >nconur c >n >ntreprnderea 6eade acu6 a6 aFut un noroc att de 6are< ca ncodat >n Faa 6ea!HaDar n-a

Ba >6 dau ;ea6a oarte Dne< r;e e8 cu neca=! "o n reue;c<

cu toat pa=a ;trct a nden8or< ; ptrund >n A86aden ; 6;coat dn Dr8o?u8 6eu! Mare noroc< ce- drept "ar nu att de 6are pect cre=< cc nu -a putut ?; pe e6?ran nc ceea ce cuta attde =ort >n odaa 6ea! Ba 6a pun noroc o ; a de-acu6 >nante<ndc Dtrnu8 e88er n-o ; ;e 8a;e pn ce nu- Fa e8Deratecoru8< ca ; dea nFa8 cu u6a pe;te du6neata! Te-a ;tu dec; nu te pu ru cu 6ne< pentru c o ; ne ca= cu ;?uran >n 6n

atunc o ;- p8te;c eu cu aceea 6oned! Nu-6 purta de ?r< 6a;ter! Ct >8 prFete pe e88er< nu-6 e;te

rc de e8! #e u8 ;u nu-8 6a poate e8Dera< ndc 8-a ;u?ru6atat8etu8< ar cnd 8-o6 prnde no pe Dtrn ceea ce e 6a 6u8t ca ;?ur< o ;-8 udec6 8a repe=ea8 pentru >ncercare de a;a;nat<eLecutndu-8 tot att de repede! "up cu6 -a6 ;pu;< u-;u ne-a c=ut

 pro;tete-n 6n< > Fa ;pu; de;?ur c au >ncercat a6ndo ;-8o6oare pe at8et! Cu6 >n; ace;ta are ea;ta tare 8oFtura cu patu8 put >n cap -a prt oarte Dne< ateapt cu nerDdare ; ;e rua;c

3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 36/302

acu6 cu Dtrnu8< ;-8 a6uea;c pe e8 pentru Fec Fec8or< dup cu68-a a6ut pe u-;u!

Me8ton 6 prF ctFa t6p u8ut< pe ur6 =;e cu ?8a; ne;?ur:Tnru8 e88er 6ort M ;e pare c Fre ;- Da oc de 6ne!

"ee8! & dau cuFntu8 6eu de onoare c at8etu8 8-a tr6; pe8u6ea cea8a8t te a;?ur c Fa ace ace8a 8ucru cu Dtrnu8! &n ce prFete pre;upu;u8 atac a8 u6a8or< tare 6 te6 c n-o ; e n6c!Au ; >ne8ea? e >n ce8e dn ur6 dac nu For cut-o pn acu6 c pretn;a ta pretene 8e poate oarte pr6edoa;!

u #rcna#rcna .arpe8e-Fc8ean!Cu6 a;ta Indanu8 e un a8at crednco; - Fa pune to

r=Donc 8a d;po=a 8u e88er >6potrFa Foa;tr!Cre=Sunt ;?ur! &ndat ce ;e Fa oD;erFa d;para 6ea!!!Aa >8 >ntrerup;e eu! Eu cred c >n 8a?ru8 ndan ;e Fa d;cuta

nu nu6a d;para ta c a cpetene 8or! Sau poate nu t c tnru8

u6a a d;prut aa< deodat< r ur6 Nu tu n6c! A d;prut!!! undeJo; >n 6n!&8 F=u tre;rnd< ca cnd 8-ar =Dt cneFa cu 6cuca-n cap!&n 6n!!! 6 prF cu och ho8Da! Ce Fre ; ;puO< n6c a8tceFa dect ceea ce a6 ;pu;! A o;t >nch; o; >n 6n

de ctre aceea per;oan care a >nch;-o pe ru6oa;a Judta!

Judta!!! Do8Doro; e8 cutre6urndu-;e!Judta< de;?ur! Renuna;e 8a Duter8e< ca;te8u8 pa8atu8 care >

u;e;er ?dute< ndc nu ;e >n?du;e ;- Fad prnte8e  pentru c tnra cpetene a u6a8or Froa e8 ; 8e pun 8a pcoare! A o;t ade6ent< pare-;e< de un anu6e Me8ton >nch;>6preun cu u6au8 o; >n 6n!

Et neDun< o6u8e"6potrF< ;unt >n toate 6n8e< - poFe;t< r-a-pr< tot ce tae8 oarte Dne!

3%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 37/302

A;ta- un ro6an n;coct de >nchpurea du6ta8e< =;e e8<;tpnndu- cu ?reu tre6uru8 dn ?8a;!

Ar prea >ntr-adeFr un ro6an< de-a dreptu8 anta;tc< dar caretotu e o rea8tate< r;pun;e eu!

Cu6 Ce A F=ut a au=t du6neata toate a;tea D?u e8!"a!Atunc a!!! a o;t o; >n 6n"a!. cu6 a et de-aco8oKndc nu Froa6 ;- ;pun adeFru8< =;e: Nu ;e putea ; 6 car pe 8anu8 6acara8e Nu< ndc 6acaraua era ;u;!Aha< aadar 6rtur;et"a< 6rtur;e;c< dar< pe pace< n-o ;-o ac cnd For 6a a8

de a< aa c n-o ; te cread n6en pe cuFnt! "e a8te8 nc n-o ;aun? pn aco8o@ 6a >nante o ;- a;tupe e88er ?ura! #arc a cut8e?6nt cu daFo8u8< nu6a e8 putea ; te duc >n 6n! "ar nu te D=u

 prea 6u8t pe e8@ dracu8 e un preten a8;< care te 8a; toc6a cnd a 6a6are neFoe de e8!

1d eu@ te-a pr;t de tot< =;e< >ntorcnd capu8 cu de=?u;t!Toat ru6u;eea 8u Me8ton d;pru;e ca prn ar6ec< aa ;e

;ch6ono;;e< nd re;pn?toare daDo8c!Te >ne8 ?ro=aF! Nu ;unt char att de perdut dup cu6 cre=!

Ce-a ace dac 6-a ae=a acu6 o; nu 6-a putea urn dn 8oc

Se trnt 8a p6nt cu >ndrtnce!Tot nu te-a >nFat 6nte Te pocne;c acu6 unde n6ere;c cu

 patu8 put -a ; Fe= ce Dne 6er?< de Foe de neFoe!!!&ncearc Nu 6 6c pace! S Fede6 ce-o ;-6 ac! Nu

;unte6 >nc prea departe de A86aden de u6a 6e! Au ; 6caute< au ; dea de ur6e8e noa;tre< au ; Fn dup no au ; 6

;coat dn ?heare8e ta8e! Nu- ace 8u= Ca doFad< ac< ;t6 ac - atept6 peu6a! S Fede6 no de partea cu ;unt!

33

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 38/302

M ae=a 8n? e8! Scup o dat cu cud >ntoar;e capu8! Me-6 conFenea< c aa cu6 ;ttea nu putea ;- Fad pe e6?ran Fennd!Eu >n; > =r de departe! M6Drenu8< care 6er?ea >n runte< 6 F=u e8! M 6ra6 c Me8ton nu 6 >ntreDa;e >nc de e8!

3,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 39/302

2- SATAN 0N LAN3URI

Acu6 ;e au=eau pa 8or! Me8ton a;cu8t cu >ncordare< apo ;e>ntoar;e Dru;c! Sr ca 6ucat de arpe drept >n pcoare r6a;e nuc

cu och 8a e< ca cnd ar F=ut nte ;tr?o!C!!! cne!!! ;unt ta!!! Do8Doro; e8 >n?ro=t!0u6a du6ta8e< cne Fre ; e 1n ; te ;cape! E< nu te

 Ducur r;pun;e eu >n Dtae de oc!Aur;tu8e Et >ntr-adeFr dracu8 rcn e8 ca ;co; dn 6n<

8und-o 8a u? drept >nantea 8u! Nu 6-a6 6cat dn 8oc! Nc nu era neFoe! E6?ran< care >8

recuno;cu;er< ;e 8uar dup e8< DrDa< e6e< cop< to de-a Fa86aur8nd de ure! M6Drenu8< care r6;e;e 8n? 6ne< =;e r=nd:

#a;rea n-o ; =Doare 6u8t ndc are arp8e 8e?ate!Ma >nurat dect to era .arpe8e-Fc8ean! Nu ;e poate de;cre

ura care >8 cuprn;e;e 8a Federea 8u Me8ton! "e cu 6n8e 8e?ate< >8F=u repe=ndu-;e ca o ;?eat< trecu dnco8o de u?ar< ;e >ntoar;e

 Dru;c ;e npu;t cu atta putere >nantea 8u >nct 6or6onu8< =Dt >n pept< ;e prDu 8a p6nt dndu-;e de dou or pe;te cap! N-apuc ;;e rdce u6au8 > >np;e un?h8e >n ?t! Se tF8eau a6ndo >nrn< ;e 8uptau cu o ure ne6aF=ut neputndu-;e Dru unu8 pea8tu8< pn ce nterFen Judta!

Era de nerecuno;cut< cc deFen;e o adeFrat t?roac! Rcnea<=Dea cu pu6n >n 6or6on< nu 6a ta ce ace! (a ur6 Fenr

e6?ran! #u6n cur?eau pe;te Me8ton ca ?rndna! Judta > =?ra;eaa ;n?e8e > cur?ea roae dn na; dn ?ur! M te6ea6 ; nu-8

3+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 40/302

;e >n Duc!Atta ;8Dtce dn partea une e6e >6 cea ;crD! O ;6u8;e

de-aco8o - =;e nd?nat:Ce dracu< nu -e rune A;ta nu e treaD de e6ee< 8a;- pe

 DrDa ; ;e rua;c< nu te D?a!O ;- ;cot och Dandtu8u O ;-8 o6or cu 6n8e 6e8e ?a

ea! M-a 6nt< 6-a >ne8at< 6-a >nch; >n 6n ca ;-6 putre=ea;coa;e8e aco8o!

1ru ; ;e repead dn nou 8a e8< dar eu o >6Drnc ct co8o 8e=;e ce8or8a8:

S nu cu6Fa ; F 6a atn?e de e8! O ;- pr6ea;c pedeap;a pe care o 6ert! Cne n-a;cu8t de ordne8e 6e8e o ; aD de-a ace cu6ne< a au=t

Se ddur to 8a o parte eu >8 rdca pe Me8ton de o;! Nu 6aaFea chp de o6! Och > erau necta< aa =?rat< p8n de Fnt u68tur! Rcnea ca turDat< cea ;pu6e 8a ?ur Do8Doro;ea cuFntene>ne8e;e! & D?a un c8u >n ?ur ca ; pun capt >nurtur8or care >

eeau de pe Du=e!&n ;rt ;e poto8! .arpe8e-Fc8ean 6 prF po;o6ort >ntreD:Ce are de ?nd O8d Shatterhand ; ac acu6 cu trdtoru8 ace;ta

a8D Nc eu nu tu >nc< treDue ; 6 ;tue;c cu nnetou! Nu e neFoe@ cpetena apa8or o ; >ncuFne=e tot ce Fa hotr>

O8d Shatterhand! Ce Frea unu8 Frea ce88a8t!

#entru ce ;pune .arpe8e-Fc8ean ace;te cuFnteKndc are de cut o propunere rate8u ;u a8D! &8 ro? ; Fn

ne8 6a 8a o parte!M >ndeprta att ca ; nu ne poat au= Me8ton< cc de

e6?ran nu-6 p;a tnd c nu >ne8e? 86Da ndan!1rea O8d Shatterhand ;-6 ;pun dac 6 crede un 6ncno;

>ncepu .arpe8e-Fc8ean! Nu6e8e rate8u 6eu 6-ar >ndrept ; =c c da< r;pun;e eu<totu ;unt conFn; c .arpe8e-Fc8ean e o6 cn;tt prea 6ndru ca ;

3/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 41/302

;e ac FnoFat de-o trdare!Krate8e 6eu are dreptate@ > 6u8u6e;c! 1reau acu6 ;- ;pun c

6-a6 hotrt ; ac pace cu e8 nu nu6a eu< c r=Donc 6e!"ar ce-o ; =c Gur-6are< cpetena Foa;tr

O ; ;e >nFoa;c e8! Nu cred< ndc a urat ; r=Dune 6oartea 8u Gur-6c<

ecoru8 ;u!O8d Shatterhand e pretenu8 nden8or@ nu o6oar dect atunc

cnd e neFot ;-o ac!A;ta aa e< nu e >n; un 6otF pentru Gur-6are ; renune 8a

r=Dunare du6na ; -o pre;ch6De >n pretene!Atunc n-are dect ; 8ucre=e pe ;ea6a 8u< 6e nu-6 pa; ce

Frea or nu Frea e8! Cnd a6 pornt no 8a A86aden< 8-a6 a8e; dn propra noa;tr Fon conductoru8 no;tru@ dac nu-8 6a Fre6< nu ne poate ;8 n6en! 0u6a ;e >6part >n 6u8te trDur@ e8 e cpetenatrDu8u ;u< eu ;unt a trDu8u 6eu! Nu e nc e8 6a 6are dect 6ne!M-a oert 8upta< eu preer pacea pe care o ?;e;c 6a n6ert! "e

aceea ;unt ?ata ; u6e= cu O8d Shatterhand ppa pc< dar nu >nnu6e8e tuturor u6a8or< c >n nu6e8e 6eu a8 trDu8u 6eu!

. dac Gur-6are e >6potrFAtunc deFn pretenu8 rate8u 6eu O8d Shatterhand -8 Fo apra

>6preun cu r=Donc 6e >6potrFa 8u Gur-6are! M crede rate8e6eu pe cuFnt

"a! .tu >n; c rate8e 6eu Fa >nchea pacea >n anu6te cond!

Care ;unt ace8ea Nu6a dou! &nt ca rate8e 6eu O8d Shatterhand ; nu ;e

>6potrFea;c 8a c;tora 6ea cu K8oarea-a8D< crea > =ce FoJudta!

 N-a6 n6c de =;< cu att 6a 6u8t cu ct ;unt conFn; c.arpe8e-Fc8ean e ce8 6a potrFt ;o pentru ea! A doua

S 6-8 cede=e 6e pe Me8ton!M-a6 >nchput! Aadar .arpe8e-Fc8ean > d ;ea6a c a6 dreptde Fa de 6oarte a;upra ace;tu o6

37

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 42/302

"a! "up 8e?8e Foa;tre treDue predat u;te< dup a8e noa;tre pute6 ace orce cu e8! Ne a86 ac >n nutur8e trDur8or ndene dac O8d Shatterhand procedea= dup 8e?8e oDceur8e noa;tre nu ;e poate ace nc o 6putare!

S nu cre= a;ta! Se a8 prn apropere po8t a8D oa6en a8e? care au Fent ;-8 prnd pe Me8ton< dar nu 6 ;nch;e;c eu denten8e 8or! "ec< rate8e 6eu >8 poate aFea pe Me8ton orcnd< nu6a; Freau eu! S-a ?ndt >n; .arpe8e-Fc8ean c a putea pune euoarecare cond

S 8e aud!Cer 6a >nt pace >ntre trDu8 tu to a8D care ;e a8 cu no!.arpe8e-Fc8ean pr6ete conda!#e ur6 cer ; ;e ac pace cu to 66Dren< preten 6e!1e=< a;ta e 6a ?reu! .tu c et >n;ot de 66Dren@ aceta

;unt du6an notr@ n-a6 dect ; dau un ordn ce tre ;ute deu6a a 6e dau nFa8 a;upra 8or - ucd pe to! "ac Fre ;- cru<treDue ; 6a pun a8te cond!

#;trea=-8e pentru tne! Cu6 ;tau 8ucrur8e< 6a de?raD -ar putea pune cond 66Dren 6e e< nu tu 8or! A utat pe;e6ne cnnetou e conductoru8 8or 6a ;unt eu pe-ac! Nu ne-a6 te6utno de Fo >nante< cu att 6a pun acu6< cnd et pr=oneru8 6eu! Cene oprete ; ne duce6 ; F 8u6 ca

.t unde ;unt >ntreD e8 ;perat!Char dac n-a6 tut< tot ar reut nnetou ;- de;copere!

"e a8t6nter nu et tu ;n?uru8 care ne-a c=ut >n 6n! To ce patru=ec de u6a po;ta >ntre A86aden hacenda de8 Arroo auo;t cu pr=oner! #ete8e-care->noat-repede e e8 prntre e! (a ce86a 6c ?e;t a8 no;tru pot >6puca pe 8oc!

(a o a;te8 de Fe;te nu ;e atepta! #rF ctFa t6p >n?ndurat>nantea 8u< pe ur6 =;e:

O8d Shatterhand ;pune >ntotdeauna adeFru8< atunc aa treDue ;e! Nu6a tu nnetou a putut >n ;tare ; ace o a;te8 de;praF!

3)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 43/302

1e= tu c nu aFe6 neFoe ; ne ;upune6 cond8or Foa;tre!.-apo< nc n-a 6a putea r6ne ac< deoarece toate crue8e cu proF= ;unt acu6 >n ;tpnrea noa;tr a 6ur cu to de oa6e!

Oh Atunc ar treDu ; pr;6 nutu8 ndc nu 6a aFe6

6ernde dect pentru dou =8e prn 8ocur8e ace;tea pu;t nu ;e?;ete Fnat!

Aa e< ;ta 6a pro;t dect -a putut >nchpu! R6ne dec 8ace-a6 hotrt! Or ace pace cu 66Dren< or de nu renun!

. dac nu Freau1o6 contnua ceea ce a6 >nceput! Ne-a 6a r6a; ; pune6

6na pe e88er un 8eac #e ur6 F 8u6 ca atept6 pn;o;ete BFo8u8-puternc cu Freo cteFa ;ute de 66Dren - d;tru?etrDu8! Tu< ca prtau8 8u Me8ton e88er< Fe predat udec odatcu e! #edeap;a ta Fa < >n ce8 6a Dun ca=< >nch;oarea pentru cne tec an< dac nu char pe Fa!

Un ndan deprn; ; tra;c >n 8Dertate< 8a >nch;oare CeFa 6a?roa=nc nc c ;e poate< >8 cuprn;e ;pa6a nu 6a ;ttu ; ;e

?ndea;c!Bne< 6 >nFoe;c< =;e .arpe8e-Fc8ean repede! Ma are rate8e

6eu Freo conde de pu;"eoca6dat nu! Ce8e8a8te propuner a8e 6e8e 8e Fo ace >n cur;u8

con;tur< deoarece pre;upun c .arpe8e-Fc8ean nu Fa u6a cu 6ne ppa pc >nante de a ;e ;tu cu r=Donc 8u ce 6a Dtrn!

Aa e< treDue ;- >ntreD pe e! 1rea O8d Shatterhand ; 6ear?

cu 6ne 8a e ;au ;- aduce6 pe e acAr 6a Dne ;- che66! Ne treDue un o6! #e cne Frea rate8e 6eu a8D ; tr6t 8a e#e tnru8 6eu preten 66Dren! E detept 8a e8 de cn;tt@ 6

 pot D=u pe e8 r ?r!Krate8e 6eu ;e Fa >ncredna >n curnd c ;unt eu tot att de

cn;tt! & Fo da 66Drenu8u wampml  6eu ca doFad c 6 a8u 8aFo c tot ce 8e Fa ;pune r=Donc8or 6e e adeFrat! S 8e poFe;tea;c 8or ce ;-a >nt6p8at ; Fn cu cnc dn r=Donc 6e

39

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 44/302

a8 cror nu6e 8-8 Fo ;pune eu! S nu- a nc unu8 ar6e8e< ca ; >ncrednat c n-au nc un ?nd a;cun; >6potrFa ta!

 N6c nu 6 putea Ducura 6a 6u8t ca >ntor;tura pe care o8ua;er 8ucrur8e! Era6 hotrt ;-8 predau pe Me8ton u6au8u< ;?ur

nd c< dac 8-a preda pe 6na a8cade8u< nu nu6a c ace;ta >8 ace;cpat< dar 6 ;8ete ;- dau >ndrt hrt8e co6pro6toare pe care 8e 8ua;e6!

A putea acu=at de cru=6e< dar nu- aa! Orce pedeap; care ;-ar ap8cat 6or6onu8u era >nc prea D8nd pentru ne8e?ur8e 8u!

M6Drenu8 >nc8ec pe ca8u8 >6pru6utat 8u de nnetou  p8ec! E6?ran ;e ae=ar o; >n cerc -8 8uar pe Me8ton 8a 68oc< p=ndu-8 ca nte du8! Eu 6-a6 du; ceFa 6a departe< ca nu u F=ut 6 apuca ; cercete= hrt8e ?;te >n portoe8u8 6or6onu8u! #rntree8e ?; o ;cr;oare nedatat r p8c@ putea6 deduce >n;< dupcu8oarea cerne8< c e ;cr; de curnd! &ncepea cu Drag" nchile# connea< 8a >nceput< 8ucrur r 6portan< dar rndur8e dn ur6 6;e prur oarte 6portante! Iat ce ;puneau e8e:

$iin%c" m" &n're(i %in ce 'r"iesc, po' s")*i r"spn% c" o %c c+' se poa'e %e (ine. Am mare noroc la c"r*i i pe l+ng" as'a mi)am f"c'n prie'en a c"ri png" &mi s'" oric+n% la %ispo-i*ie. *i mai a%ciamin'e %e (og"'al acela pe care l)ai cnosc' &n /'. 0ois1 2ra %in 2ropa, %ar &i pl"cea s" fac" pe yankel i)i schim(ase nmele &n Hn'er. Din c+'e am afla', c+n% a veni' &n America n era al'ceva %ec+'

o (ia'" calf" %e ci-mar i c 'oa'" pros'ia li 3 sa poa'e 'ocmai %in pricina as'a 3 a av' noroc &n via*". /)a &nsra' c fa'a ni negs'orcare i)a %eschis la 4ew 5ork o pr"v"lie &n 6illiam /'ree' i a o(*in' pe'impl r"-(oili aprovi-ionarea c &nc"l*"min'e a arma'ei. A c+'iga'as'fel o avere colosal". Acm n mai face nimic, 'r"ie'e %in veni'ri iel i singrl li copil, n ("ia' care &*i &nchipi c" n %ce lips" %e

nimic. 7"'r+nl e -g+rci' al %racli, %ar &i i(e'e ("ia'l la ne(nie i)i %" o gr"ma%" %e parale pe m+n". 8e ("ia' &l cheam" /mall, ca s" sne, chiprile, mai americ"ne'e! 2 n '+n"r simpa'ic, r"sf"*a', lipsi'

,2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 45/302

%e energie, care cre%e c" 'oa'e lipi'orile care &l sg %e (ani sn' prie'eni a%ev"ra*i. n ce m" prive'e, am rei' s" am a'+'a inflen*"aspra li &nc+' n face n pas f"r" mine.

9 s" m" &n're(i poa'e cm am p'ea 'rage foloase mai grase %e

 pe rma aces'i /mall Hn'er1 n'r)n fel c 'o'l %eose(i'. Din prima -i am fos' foar'e a%esea confn%a' c el. n'r)o sear", iein% %e la nconcer', ne)am pomeni' nas &n nas la gar%ero(". Am r"mas am+n%oi&ncremeni*i: asem"narea era a'+' %e perfec'" &nc+' se p"rea c" ne privim &n oglin%". 4e)am pre-en'a' i am in'ra' &n vor(". Dar n sem"n"m nmai la &nf"*iare i la s'a'r", ci i vocea, mersl erai%en'ice. Ia'" o &n'+mplare %e pe rma c"reia soco' s" 'rag mari foloase. 4e)am &mprie'eni' nmai%ec+' i *ine la mine nevoie mare. Mai&n'+i, %e c+'e ori ;oc c"r*i c el, &i c+'ig o gr"ma%" %e parale f"r" s"(age %e seam" ce me'egesc. M" consi%er" fra'e geam"n i nici nvrea s)a%" c" &n cr+n% va 're(i s" plec &n'r)o c"l"'orie mai lng".<ine mor*i s" m" &nso*easc". i plac la ne(nie c"l"'oriile i c 'oa'" -g+rcenia li 'a'")s", aces'a &i pne la %ispo-i*ie orice sm" vrea. A

c'reiera' /'a'ele =ni'e, a fos' prin Cana%a i Me>ic, (a chiar la ?io %e @aneiro i &n Anglia. Ac i)a 'r"sni' prin cap s" va%" 9rien'l. A'+*ia&nv"*a*i, prin*i, %ci i arhi%ci a fos' acolo, aa c" %e ce n s)ar %ce i feciorl ni milionar american1! 2 n nmai c")l apro(, %ar &mi%a 'oa'" os'eneala s")l a*+*. A vrea s" am as'fel prile;l s")l v"% pe(ie'l 'a'a, care a 're(i', %in pricina li 9l% /ha''erhan%, s" 'reac" Me%i'erana.

 Acm yankel me i)a anga;a' %oi profesori %e lim(i orien'ale i s'"m 'oa'" -ia s" &nv"*"m 'rca, ara(a i ci'im pove'i %in 9 mie ina %e nop*i, c 'a(lori %e o%alisce i sclave oachee a'+rna'e pe pere*i. Cm /mall e foar'e 'alen'a' i in'eligen', face progreseimi'oare i e, %e voie %e nevoie, 're(ie s" m" *in %p" el. nc" vreoc+'eva lni i vom 'rece A'lan'icl c (-narele %ol%ora %e cecrile

("'r+nli.<i)am %a' a'+' %e ml'e am"nn'e, 'iin% ce inven'iv e'i,a'ep'+n% s" g"se'i n mi;loc ca s" ne folosim %e aceas'" asem"nare,

,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 46/302

c a%ev"ra' e>'raor%inar". /crie)mi ime%ia' ce e %e f"c', %ar n aici,ci la vechea mea a%res", ca s" fi mai sigr c" epis'ola 'a n va c"%ea&n m+na al'civa.

 4epo'l '", @ona'han1#

Scr;oarea acea;ta era pentru 6ne de un ntere; cu totu8 deo;eDt<dn 6a 6u8te puncte de Federe! Ma >nt era po6ent aco8o nu6e8e6eu! Tat8 eLpedtoru8u u;e;e ;8t ; u? dn ar dn prcna 6ea! Nu putea dec ForDa dect de rate8e 8u Me8ton< pe care-8 u?r;e6 eu de8a Kortu8 Untah pn 8a ortu8 Edard;! Reu;e ; eFade=e acu6 ;ea8a dnco8o de Marea Medteran! "ar unde #re;upunea6 c nucunotea nc 86Da araD< nc pe cea turc< dar 8a A8eLandra< Tun; A8?er tre;c oarte 6u8 en?8e= a6ercan cu care ;e putea >ne8e?e!M-era nderent pe unde ;-o a8nd< dar a8te8 ;tteau 8ucrur8e cutnru8 S6a88 Hunter< care era >n 6are pr6ede de-a tra; pe ;oarde ctre a8;u8 ;u preten! A o;t Ducuro; ;-8 apr< 6-era >n;

6po;D8 ;-o ac! Ma >nt c 6 a8a6 >n n6a MeLcu8u< ar e8 >nState8e Unte@ a8 do8ea< nu ta6 unde >n ce 8oc 8-a putea ?;! Totu D?a ;cr;oarea >n Du=unar ca ; nu o predau cu ce8e8a8te hrt de-a8e8u Me8ton a8ca8de8u< dup cu6 aFea6 de ?nd!

"eodat >8 au= ;tr?ndu-6! P& ;co;e;e6 6a de 6u8t c8uu8dn ?ur!Q M apropa de e8 -8 >ntreDa ce Frea!

Unde 8-a tr6; pe 66Dren< ;r 1reau ; tu eu! TreDue ;-

6 ;pu 6e ce-a ForDt adneaur cu .arpe8e-Fc8ean!A aeru8 c-6 poruncet nu ;-ar cuFen ;- r;pund< dar ha<

e Ma curnd ;au 6a tr=u tot o ; a8 c u6a pe care te D=uaatt te-au pr;t! O ; ac pace cu e!

 N-or neDunToc6a de aceea! Cpetena 8or 6-a oert-o de DunFoe!

 Nu ;e poate #e;e6ne c -a propu; a;ta ca ;-8 8a 8Der! . a de?nd ;- pr6et propunerea!1 Mor6on au to nu6e DD8ce dn 1echu8 Te;ta6ent!

,%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 47/302

Ma 6u8t >nc: Freau ; 6a ac a8tceFa pentru e8!Ce -a 6a cerutS -o dau pe Judta de neFa;t! N-a dect Cu6 e ;acu8 e petcu8! E8 e un Dandt care o ;

n;cocea;c e8 de e8 de Da8Ferne pe ;ocotea8a 6ea< ar ea o ;corpe dedu; 8a Da8a6uc! Spune- ndanu8u dn partea 6ea c nu6a cu Dt poate ; ;coat o6 dn ea! . a8tceFa ce 6a cere

CeFa care te ntere;ea= oarte 6u8t! ce c ; te predau 8u! N-o ; ac una ca a;ta< 6a;ter ;tr? >n;p6ntat! . nc n-a

dreptu8 ;-o ac!!!A6 or n-a6< n-are-a ace< ac ce Freau!"ar nu te ?ndet 8a r;punderea 6ora8 pe care -o e Toc6a

du6neata ; te >no;et cu o a;te8 de apt!!! Nu -e >n?dut ; ForDet de 6ora8< >n ;rt< Fo Fedea eu ce

a6 de cut@ poate c nc n-o ; e neFoe ; te predau 8u!Koarte Dne< a;ta Foa6 ; tu< Dodo?n e8 6u8u6t!Aadar< ; =ce6 c te 8a; 8Der< ur6a eu< ce te ac >n; dac

u6au8 a8ear? dup tne - pune 6na >n chcCu6< Fre ;- da 8u dru6u8Bne>ne8e;! Nu ;e poate!!! &n nc un ca= nu aa de repede< nu acu6< c dup ce

Fo eu >n ;?uran!I-a;cu8t< ;r< prea a aeru8 c poruncet! U >n ce ;tuae te a8

Adc de ce te-a 8;a 8Der pe e8 nu Tu a Frut ; ne o6or pe

a6ndo< pe cnd Detu8 ndan nu 6-a cut n6c! .t c are ha= ce;pu

Ba pentru 6ne n-are nc un ha=< ndc< dac e 8Der odat cu6ne< o ; Frea ; ;e r=Dune!

Ar aFea tot dreptu8< ar eu de ce ;-8 >6pedc!Atunc nu 6 8;a 8Der pred-6 u;te! E o cr6 ce ac<

6a;ter< trndu-6 dup du6neata< dar o ;uport cu rDdare nu 6a=c n6c!"ac et att de conFn; c e o cr6< ; 6 erea;c "u6ne=eu

,3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 48/302

; 6a contnu o a;te8 de apt urt@ de aceea o ;- redau 8Dertatea!&nantea ndanu8u< nu- aa Nu< >n ur6a 8u! TreDue ; ;o;ea;c >n curnd r=Donc 6a de

;ea6 a trDu8u ;u ca ; ne ;tu6! Sunt d;pu ; ac pace< u66

>6preun ca8u6etu8 pe ur6 >8 8a; 8Der ; ;e duc unde o Frea!Me d-6 char acu6 dru6u8!Cu6 Fre ;-o ac pn ce nu tu dac 6 >ne8e? cu u6a .

toc6a per;oana ta e;te conda prncpa8 a;upra crea For ;tru 6a6u8t! Aadar nu- 6a ;trca ?ura de?eaDa! K ;?ur ca eu per;ona8 n-o; te atn? nc cu un de?et< Fo aFea >n; ?r ca ;- pr6et pedeap;a pe care o 6er!

Et daFo8< nu o6 A putea ; te 6u8u6et cu ce ne-a cut pn acu6!

Ce F-a6 cut CuMe rate8u 6eu< pe care 8-a ?ont >n 8u6e!A< 6;8utoru8 ace8a care a o6ort 8a ortu8 Untah un oer do

;o8da *-e rate< =c Kcea 6a Dne dac nu-6 ;punea< ndc

ruDedena a;ta nu6a >n?dutor nu 6 poate ;ocot!Sta ne8 udec: rate8e 6eu< de predat de du6neata

autort8or< a reut ; u?< cu toate c era conFn; c n-o ; 6a;cape! Nu ;-ar putea >nt6p8a cu 6ne ace8a 8ucru .-apo< cnd oa8a rate8e 6eu c aceea per;oan care 8-a per;ecutat pe e8 6 per;ecut pe 6ne n-o ; aD a;t6pr pn ce nu ne Fa r=Duna!

 Nu 6-e rc de r=Dunarea 8u< e8 a d;prut pentru totdeauna!

Aa cre=< dar e8 de apt trete!UndeTreaDa 6ea! Ke c e 8a e;ch6o ;au >n #ata?ona< nu te n6en

aar de 6ne!Ba 6a ;unt do care tu!"a Cne

Eu nepotu8 du6ta8e Jonathan!Jon!!! >n?6 e8 prFndu-6 cu och ho8Da! Cne -a!!! ;pu;c!!! a6 un!!! nepot

,,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 49/302

 N-are a ace< de;tu8 c tu! O a68e ca a Foa;tr e Dne ; n-o;cap dn och< ca ; nu 6a ac ru a8tora!

1re ; ac pe ?ro=aFu8< Fd eu! "ac e adeFrat c t ceFa<;pune-6 unde e acu6 rate-6eu!

"nco8o de Medteran!Med!!! te!!! ra!!! n!!! Nu >ne8e? ce Fre ; ;pu!Ba >ne8e? oarte Dne c ar treDu ; te duc toc6a >n Orent ca

;-8 aduc pe ace;t Dandt ac ; te ;cape ;au ; te r=Dune! "e a8te8< nue neFoe ; te duc per;ona8< >8 po >n;rcna pe Jonathan a8 du6ta8e ;-8 aduc< tot p8eac >n Orent!

Jonathan >n Orent 1;e= pe;e6ne!Tot ce ;e poate! Atunc 6a F;e= de;pre unu8 S6a88 Hunter care

>nFa pe capete 86D8e orenta8e ca ; poat trece >n ce8 6a ;curt t6poceanu8< cptut Dne cu cecur8e =?rctu8u de tat-;u! #oate ctnru8 6a;ter ; ;e >nt8nea;c >n dru6 cu nepotu8 tu! A;te8 de>nt6p8r ;urFn ade;ea >n Fa!

Se cutre6ur< ca cnd ar Frut ; ;e repead a;upra 6ea< dar<

8e?at cu6 era< nu putu ace n6c!"e neca= 6 ;cup ;tr? cu ?8a; ;u?ru6at de ure:A6 ;pu; eu c et dracu8 ?o8 Arde-te-ar ocu#e ur6 >6 >ntoar;e ;pate8e 6or6nd!Cu6 6er;e;er6 oarte >ncet< nu apuca;er6 ; ne >ndeprt6

 prea 6u8t de A86aden< aa c u6a< dup care tr6;e;e cpetena8or< treDuau ; Fn >n curnd< ceea ce ;e >nt6p8! 1eneau >n;

>nar6a< contrar ordnu8u eu8u 8or@ totu< cnd ur 8a oarecared;tan< depu;er ar6e8e o; >n arD! M6Drenu8 nu era cu e!

Se precur c nu-8 Fd pe .arpe8e-Fc8ean 8e?at< ca ; nu ;e;6t ace;ta u68t >n aa 8or! (a 6ne ;e utau cu re;pect< dar r ur6de ;upunere ;au curo=tate@ pe Me8ton nc nu-8 8uar >n ;ea6!#roDaD8 c 66Drenu8 8e poFe;t;e 6rFa 6or6onu8u!

Ca ; art cpetene u6a8or >ncrederea pe care o aFea6 >ncuFntu8 dat< > de=8e?a 6n8e!Krate8e 6eu ; a parte 8Der 8a con;turea care poate ; >nceap

,+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 50/302

char acu6! A Frea >n; ; a8u 6a >nt ce ;-a >nt6p8at cu tnru866Dren!

Ce8 6a >n Fr;t dntre r=Donc 8u cuFntu8:A pornt >n ?oana ca8u8u >n;pre apu; ca ;-8 u?rea;c >ncoace

 pe e88er!e88er >ntreDa eu 6rat! #e ace;ta >8 aFea6 -aa >n 6n@

treDua ;-8 8a;e pe ;ea6a 6ea!O8d Shatterhand e un 6are r=Donc apte8e 6e8e ;unt

ne>n;e6nate pe 8n? a8e 8u< dar ; 6 erte c nu ;unt de aceea prere! e88er era pe ca8e ; d;par pentru totdeauna!

Cu6 aa #8eca;e doar ca ;coad 8a >ntoarcere ne-ar c=utde-a dreptu8 >n Drae!

S-a >ntor; >ndat dup Fenrea 66Drenu8u tu!. -a ;pu; de;pre ce e ForDa"a< ndc ne-a >ntreDat ce caut Datu8 8a no!. cnd a a8at ce-a cutMa >nt ;-a ;perat< pe ur6 a >nceput ; =Dere 8a no ca ; ne

duce6 >ndat dup a8D ;-8 prnde6 pe O8d Shatterhand! No nu -a6dat a;cu8tare< ndc .arpe8e-Fc8ean ne-a tr6; ForD c treDue ;>nchee6 pace! Se cuFne ; d6 a;cu8tare cpetene noa;tre< nu 8ue88er!

TreDua ; pune 6na pe e8 ;-8 8e?a! Nu ne era >n?dut! #n atunc ne u;e;e preten rate@

8e?6ntu8 pe care 8-a6 cut cu e8 nu ;-a de;cut >nc pacea cu tne

nu ;-a >ncheat deoca6dat! "e aceea 8-a6 8;at >n Foe< dar nc pe66Dren nu 8-a6 >6pedcat ; ;e a dup e8!

AFea ca8 Dun e88erCa8u8 era Dun< dar o;tent >n;etat!Atunc >8 aun?e repede 66Drenu8! Au ; ;e a 8a 8upt< ceea ce

a Frut ; >6pedc totu nu pot ;-o ac< ndc treDue ; r6n

ac pn dup con;ture!O8d Shatterhand poate ; p8ece r ?r< nterFen cpetenau6a8or! S nu- e rc de Freo trdare dn partea noa;tr! N-au

,/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 51/302

dect ; a a8D 8u ar6e8e r=Donc8or 6e ; ne con;dere< pn 8a>ntoarcerea 8u< pr=oner 8or!

#ropunerea era de;tu8 de cn;tt< totu n-a6 Frut ;-o pr6e;c! Nu< r6n ac < dac ne ?rD6< orcu6 aun?e6 8a t6p!

1reau ; atra? 8uarea-a6nte a rate8u 6eu< =;e cpetenau6a8or cu ?raFtate< c o con;ture 6a a8e; pacea< nu treDuecut >n prp! Sunt 6u8te de pu; 8a ca8e de chD=ut < dac nu 8ecu6pn6 Dne< ;-ar putea ; ne c6 6a tr=u! Socot c e 6a Dne carate8e 6eu ; ;e duc acu6 unde are treaD no >8 atept6 curDdare!

#oate ; r6n r ?r< ro;t Dtrnu8 de adneaur! Cnd a p8ecat< 66Drenu8 a ;pu; c ;e duce ;-8 u?rea;c >ncoace pe e88er<dar nu c are de ?nd ; ;e a 8a 8upt cu e8! Batu8 e tnr de an< darcopt 8a 6nte chD=ut ca un Dtrn! .-apo ca8u8 ;u e ute a8ear?ca Fntu8!

Ca cnd ar Frut ; >ntrea;c ace;te cuFnte< ;e au= >n c8paaceea o >6puctur dn;pre apu; ;e =r un c8re cotnd >n;pre no!

Era Fdt c-8 u?rea cneFa dnadn; >ncoace@ de a8te8< 6edat apruun a8t c8re 6a 6c de ;tat< dar a8 cru ca8 era 6a Dun ca a8 ce8u8a8t! Nu 6a >ncpea >ndoa8 c acet do c8re erau e88er 66Drenu8!

&6puctur8e =Durau de 8a unu8 8a a8tu8< dar nc una nu-n6erea nta! M6Drenu8 tr?ea ntenonat >n Fnt< cc Froa ; n-8dea pe 6or6on Fu >n 6n< ar ace;ta aFea puca >ncrcat cu ?8oane

oarDe!TreDua neaprat ; uure= Datu8u ;arcna@ >nc8eca porn

>nantea 8or! e88er D? de ;ea6< Fru ; o a 8a ;tn?a< dar era preatr=u! Ku8?eru8 6eu >8 >ntrecu repede cnd >8 ;trun >n 8oc 6 a8a6a >n a cu e88er!

"-te o;< 6a;ter< dac nu Fre ;- tra? un ?8on >n cap< > ;tr?a

 punnd puca 8a och! "ar 6or6onu8 r;e Datocortor< Frnd ;cotea;c 8a dreapta! &np;e pnten cu atta ure >n Durta ca8u8u< >nct Detu8 an6a8 ?e6u ca un o6! Cru=6ea acea;ta 6 ;coa;e dn re! M

,7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 52/302

repe= dup e8 -8 aun;e >ntr-o c8p!Jo;< or te-6puc ;tr?a eu nd?nat!e88er nu 8u >n ;ea6 a6ennarea 6ea! A=Fr8 puca tra;e

reFo8Feru8 de 8a Dru!

(a; reFo8Feru8 c te-6puc ca pe un cne rcn >nurat!Mor6onu8 nu Fru nc acu6 ;-a;cu8te! Atepta ; 6 aprop 6a

 Dne ca ; tra?! Att 6-a treDut ca ;-6 perd rDdarea! "ntr-un ;a8tca8u8 6eu u 8n? e8 cu o ;6uctur > arunca reFo8Feru8 ct co8o!

Sta c n-a pu; >nc 6na pe 6ne< 6a;ter O8d Shatterhand rncu ?8a; r?ut< Frnd ; ;coat de 8a Dru ce88a8t reFo8Fer pe care-8aFea!

 Nc n-apuc ; pun 6na pe tr?ac< cc pu6nu8 6eu >8 =D caun cocan >n t6p8 -8 cu ; ;e prDuea;c ?r6ad 8a p6nt@;n?e8e >8 podd;e< cur?nd roae pe na; pe ?ur! Nu cu6Fa >8o6or;e6

"e;c8eca ;-8 eLa6ne= F=u c e nu6a 8enat! & de;cu8a;ou8 -8 8e?a =draFn< apo >8 8ua tot ce ?; >n Du=unare< 8;ndu-

doar cea;u8! &n Fre6ea a;ta Fen;e Datu8 ca ; rdce puca reFo8Fere8e de o;!

e88er > reFen repede de;ch;e och!Ce-a cu 6ne< o6u8e ;e r;t e8! "-6 dru6u8 ;-6 Fd de

treaD< ca ; nu te cet 6a tr=u!1orDea ?reu< ndc- 6uca;e 86Da cnd >8 pocn;e6 >n

t6p8< ar durerea >8 ;cotea dn re!

E a Tare-a Frea ; tu ca6 ce-a putea ;-6 ac< r;pun;er=nd! Scoa8 acu6 ha cu 6ne!

 Nc nu 6 ?nde;c! Nu 6 6c de-ac pn nu 6 de=8e?!M ro?< pot ;- >ndep8ne;c 6edat dorna! Te 8e? =draFn de

6n de pcoare te 8a; ; 6or de oa6e or ; te ;e corD >n Duc! Eu ;unt >n; 6a o6eno; o ; procede= o6enete< char

>6potrFa Fone ta8e! Scoa8-te< dac nu Fre ; te ;8e;c!. ndc ;e cea c nu 6-aude< 66Drenu8 > Fr> patu8 put;uD coa;te de-8 cu ; ;ar drept >n pcoare! Ne ur6 crcnnd<

,)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 53/302

ocrnd Dodo?nnd! Aun 8a 8a?r< >8 8e?ar6 ca pe un pachet -8ae=ar6 departe de Me8ton< ca ; nu poat ForD >ntre e! 0u6a prF;er >n tcere ;cena de-adneaur! Nu ;e 6rau de 6ne c 6eLpun ?8oane8or 6or6onu8u< dar ad6rau curau8 66Drenu8u!

Tnru8 6eu rate o ;-aun? un 6are r=Donc< > =;e .arpe8e-Fc8ean! M Ducur ; ace6 pace cu un a;te8 de Ftea=< ; 6 preten>n 8oc de Fr6a!

CuFnte8e ace;tea >n;e6nau >nceputu8 con;tur< care nu pe;tedou cea;ur ;e >nchee ;pre dep8na 6u8u6re a u6a8or! Me8tonFa predat cpetene 8or Judta Fa deFen ;oa .arpe8u-Fc8ean! &n;ch6D< toate cond8e pu;e de 6ne erau pr6te r nc o re;trce!Bne>ne8e; c 8a ur6 ;-a u6at ca8u6etu8 a6 pornt apo cu to;pre 8a?ru8 u6a8or ca ; a8e ; e c a6 >ncheat pace ; tra?ecare ce8e patru u6ur tradona8e!

.-acu6< ce dorete rate8e 6eu 6 >ntreD .arpe8e-Fc8ean< dupce ;e ;r cere6ona8u8! 1ne cpetena apa8or cu to care ;e a8>6preun cu e8 8a no< ;au ne duce6 no aco8o

#roDaD8 c ne Fo6 duce no@ treDue ; Fd 6a >nt ce ;pun ra 6e a8D!

Cerceta >nt portoe8u8 pun?a cu Dan 8uat de a e88er! &n portoe8 erau cnc 6 de do8ar >n Dancnote< ar >n pun? aproape cnc;ute de do8ar >n 6onede de aur! & che6a pe e6?ran 8a o parte< ca ;nu aud ce8a8 ce 8e ;pun =;e 6a >nt Judte< cu ?8a; ;c=ut:

.te tat8 du6ta8e che;ta cu .arpe8e-Fc8ean

"a< r;pun;e Dtrnu8 >n 8ocu8 e! Kata 6-a ;pu; ce 6are cn;te onoare o ateapt de 8a un e de nden< de 8a aa un 6are popor cu pe8ea-roe!

. du6neata te >nFoet"e ce ; nu 6 >nFoe;c< 6 ro? #entru ce ; nu 6 no nte

 per;oane aa de 6ar >n toat ara a6ercan

"u6neata nu t ce >n;ea6n un trD ndan!!! Nu Freau ; tu n6c< >6 te e8 ForDa! Eu ;unt tat8 Judte Freau ;-o Fd erct! A6ndo o ; 6 ;tpn pe un trD 6are ndan

,9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 54/302

ata 6ea o ; ;e poarte nu6a-n 6ta;e catea! Or poate cre=< 6ro?< c a 6nt cpetena cnd -a ;pu; c-o ;- cu6pere da6ante  Dr8ante

A;ta nu! EL;t prn 6e8ea?ur8e ace;tea co6or a;cun;e pe care

nden 8e n >n 6are tan@ de ce n-ar t .arpe8e-Fc8ean unde ;e a8o a;te8 de co6oar Nu6a ; nu F 8ua dup tot ce F ?duete!HaDar n-are ce >n;ea6n un ca;te8 ;au pa8at! .-apo< e un o6 pe u6tate ;8Datc< r >nFtur r!!!

&nFtur< >nFtur 6 >ntrerup;e ar Dtrnu8! Ce neFoe arede >nFtur< dac te unde ; ?;ea;c aur ; da6ante . ce< oroche nou de 6ta;e nu e >nFtur . un pa8at or un ca;te8 nu e 6aru6o; dect o coa8 unde nu ?;et dect Dnc de 8e6n cernea8care te 6urdrete pe 6n (a; c are e8< ndanu8< >nFtur cttreDue une e6e ca ; e erct!

"ac aa cre=< nu 6a a6 n6c de =;< n-a Frea >n; ; de=a6? 6a tr=u! "ar deoca6dat ce-aFe de ?nd ; ace Eu aFrea ; 8e ac ce8or8a8 e6?ran propunerea de a ;e >ntoarce ecare

aca; >n ara 8u!Cre= c au ; te a;cu8te"ac ;unt oa6en cu udecat< da!"e ce ; nu r6n ac S 6 8a;e pe 6ne ;n?ur cu Judta 8a

nden N-au ce cuta 8a u6a! "e 8ucru nu ?;e;c >n 8ocur8e a;tea

;8Datce n-ar aFea cu ce tr! O ;- duc dec pn 8a ?rana State8or

Unte o ;- 8a; ; ac dup cu6 > tae capu8! #e du6neata ; peJudta ;unt ;?ur c .arpe8e-Fc8ean n-o ; F 8a;e ; p8eca cu e nccu Fo n-o ; Frea ; 6ear?!

Are dreptate! #entru ce ; p8ece de ac unde ;e ?;ete atta aur petre ;cu6pe o ; aD o cpetenea; ru6oa; udu8 ca ore?n

Bne! 1-a hotrt dec ; r6ne 8a u6a! A;ta Froa6 ;tu! "up ct a6 a8at< ce8a8 e6?ran< aar de du6neata de at8et<;unt to oa6en ;rac! #arc au=;e6 c a adu; o ;u6 ru6uc de

+2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 55/302

 Dan cu du6neata< e-adeFrat"e ce ; nu e adeFrat< 6 ro? O pun? p8n cu pe;e de aur

;untor< no-noue!(a ct ;e rdc ;u6a

#atru ;ute opt=ec de do8ar< pe care 6 -au urat ca nte t8harcnd 6-au 8;at >n puu8 8a ca un 6or6nt! e88er a o;t t8haru8 care6-a eut! Acu6 8-a prn; treDue ;-6 dea >ndrt Dan!

&n ce erau pu Dan&ntr-o pun? ru6oa;< cu 6r?e8e< 8ucrat de Judta!A;ta e >8 >ntreDa artndu- pun?a ?;t 8a 6or6on!#un?a 6ea #un?a 6ea rcn Dtrnu8< ;6u8?ndu-6-o dn

6n! Sta ; nu6r Dan< ; Fd dac nu 6-a 8uat t8haru8 Freun do8arnou-nou< 6unct cu ?reu< aa ; a6 eu Dne

Tac o6u8e nu =Dera aa< > =;e nect! e88er nu te c -a68uat Dan nc nu treDue ;-o a8e deoca6dat!

&8 8;a cu Judta ;- nu6ere Dan 6 >ntor;e 8a e6?ran ca 8e ;pun< >n cteFa cuFnte< c n-au a8tceFa 6a Dun de cut dect ;

 pr;ea;c nutu8 ct 6a repede< >nchend a;te8:Eu a6 de ?nd ; 6 duc cu nnetou de-ac 8a Ro #eco;< >n

;tatut TeLa;! Aco8o ;unt 6u8te p6ntur rodnce! C86a e oarte;ntoa;! 1 ac o propunere: Fre ; 6er?e cu 6ne Stu-F>ntre Fo< chD=u Dne da-6 r;pun;u8!

& 8;a ;n?ur 6 du;e ; ;tau ne8 de ForD cu u6a! Cnd;ocot c a trecut de;tu8 t6p de chD=ua8< 6 >ntor;e ;- >ntreD ce-

au hotrt!#ropunerea du6ta8e >ncepu unu8 dn ce 6a >n Fr;t< >n

nu6e8e tuturor e ct ;e poate de Dun a6 pr6-o cu Ducure< darnu pute6 p8eca deoca6dat!

Cne F oprete >ntreDa eu cu 6rare!Cu ;?uran c Me8ton e88er For da >n udecat nu ;e

te ct Fa dura proce;u8! No< ce ntere;a >n cau=< treDue ; ne pre=ent6 proDaD8 ca 6artor< dac nu char ca acu=ator! Nu- neFoe< pe Me8ton >8 predau de-a dreptu8 >n 6na u6a8or<

+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 56/302

care au ;-8 udece r 6artor@ ct prFete pe e88er< >n ;tarea 8ude-acu6 P>8 >6puca;e6 >n 6n r ; Freau cnd Fro;e ; u?Q nu;e te ce ;e poate >nt6p8a! &n re?un8e ace;tea orce ran e pr6edoa; pentru un a8D! .-apo< a6 adu; cu 6ne po8t un

 udector de 8a ora< >n aa crora Fe depune 6rtur8e Foa;tre! Ma;unt a8te pedc

*nutur8e ace;tea ;8Datce pe care Fa treDu ; 8e ;trDate6 pe o;! 1or putea ace cop neFe;te8e noa;tre atta dru6

"up ce ;e For 6a >ntre6a cu ;?uran! Nu e cne te ce?reutate< 6a a8e; c Fe 6er?e 8a pa; Fe popo; ct 6a de;! "ea8te8< nu e neFoe ; 6er?e pe o;@ F Fo6 da ca de-a nden8or!#roF= ;unt de;tu8e@ cnc crue cu de-a8e 6ncr a8te 8ucrur detreDun!

Aa da! R6ne >n; punctu8 prncpa8: ce te ac r Dan"e a;ta ; nu te-n?ret du6neata!Cu6 ; nu 6 >n?re;c c c a nte crue cu proF=! Or

e8e< proF=8e< dar cu ce ; 8e cu6per "e drut nu o ; n 8e drua;c

n6en!1 8e drue;c eu!1orDet ;ero;< do6nu8eCt ;e poate de ;ero;!# atunc ;e ;ch6D treaDa! . ca Inden nu For aa de

darnc ca du6neata!& >6pru6ut6! (e d6 nden8or o 6c chre 8e dru6

cteFa 8eacur!Cne p8tete chra< cu Dan cu cu6pr6 darur8eCu a 6e!E drca dracu8u Te-a >6Do?t aa< deodat!!! Cnd a Fent pe

Fapor era 6a ca8c dect no!!!A M precea6! "e a8t6nter po Do?at r ; a para8e!

A8t pedc 6a eAr 6a ! . >nc una 6are de tot! Cne ne d Dan ; cu6pr6 p6ntur8e cu ce ; 8e 8ucr6 A;tea nu n 8e d n6en pe de?eaDa!

+%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 57/302

Tot eu!#e;e6ne c du6neata et rate cu Rot;ch8d!!! Nu ;unt nc un e8 de rate< dar F pot da att ct F treDue!Aa da! Mer?e6 cu du6neata< ne da Dan cu doDnd< 6unc6<

 p8t6 doDn=8e 8a Fre6e< pe ur6< >ncetu8 cu >ncetu8 capta8u8!Ce doDn= Ce capta8 Nu-6 treDue nc un e8 de doDn=

de capta8< nc ; n-aud!O6u8 6 prF u8ut< ;e ut 8a ce dn uru8 8u< apo ar 8a 6ne

=;e: Nu cu6Fa n-a6 au=t eu DneBa a au=t oarte Dne!1e= c nu-6 Fne ; cred! A;ta >n;ea6n!!! >n;ea6n un dar

ne6apo6entAa e!"ar Dne< do6nu8e< att de Do?at et >nct te po 8p; de!!!M pot 8p; de orce< ndc n-a6 n6c< aa c pot >6pr 6

6 r ;-6 pe;e!

M 6 "e unde a< do6nu8e< attea para8eO ; a8 6a tr=u! Acu6 >nc o >ntreDare: un dn Fo tot aFeau

aca; 8a e cte ceFa< nu- aa"a! Care o c;u nu ?ro=aF< dar de o8o;t < care un petec

de p6nt< pat< 6a; tot ce ;e cere 8a o ?o;podre!. 8e-a Fndut 6a pe n6c< >6 >nchpu!Ce Dru6 a6 8uat pe e8e a6 che8tut pe dru6!

Aadar< nu nu6a c F-a eLpatrat< dar a perdut tot ce-a aFut!A o;t ade6en cu ?due8 c o ; F prcop; cnd co8o F-auaruncat >ntr-o ?roap ca ; 6unc >n 6na aceea pr;t< unde F-ar ;ecerat pe capete oa6ea Doa8a! Cu ce-a de;p?uD< dac Me8ton e88er ar =cea an de =8e >n >nch;oare

Cu n6c!

. nc o udecat dn 8u6e nu F poate de;p?uD pentru ce8e>ndurate! Ce ;-ar >nt6p8a dac nu F-a Fen eu >n autorA6 6ur de oa6e< a;ta ar ! No a6 o;t an?aa 8a 6unca

+3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 58/302

 p6ntu8u< dar 8a 6oe nu 6a e n6c de 6unct< au pu;tt-o nden@>n a8t parte ar nu e n6c de 8ucru! "e cert n-o ; cer6< c n-a6o;t >nFa!

O ; treDua;c< > cur6a eu ForDa< ndc oa6ea 68a de

neFe;te cop o ; F ;8ea;c! Tot de?eaDa! N-o ; F dea n6en uncodru de pne ndc ac oa6en nu ;unt 68o ca 8a no! Eu ;unt 8ae8 de ;rac ca Fo nu F-a putut auta cu n6c dect cndu-6ho Dandt! "a< a6 urat< 6rtur;e;c< ca ; F aut pe Fo pe copFotr! Nu te uta aa ;perat 8a 6ne! I-a6 prdat pe Me8ton pee88er< tc8o care F-au atra; >n cur; F-au nenoroct pe to! AFeau8a e Dan< oarte 6u8 Dan@ ar treDut dup 8e?8e de-ac < ; predau Dan udectoru8u! Ce crede c ;-ar >nt6p8at cu acet Dan I-ar 8uat udectoru8< ca ;- ac ;cpa ne6ernc arreaprea cne te unde ca ; pun 8a ca8e a8te tc8o< pe cnd Fo nu F-a a8e?e cu n6c! M-a6 =; atunc c 8e?8e dctate de n6a 6ea ;unt6a drepte 6a o6enet a6 8ucrat dup precepte8e 6e8e 6ora8e!A6 cut Dne ;au ru

Koarte Dne Koarte Dne ;tr?ar to!Me8ton e88er nu tu deoca6dat c 8e-a6 8uat Dan! Ce8

dnt > crede >n ;?uran aco8o unde -a >n?ropat< ar ce8 de-a8 do8eao ; a8e de-aDa 6a tr=u c nu- 6a are! O ; >6part acet Dan >ntreFo!

C ;unt >ntreDar e6?ran cu >nr?urare!e88er a aFut 8a e8 cnc 6< ar Me8ton pe;te tre=ec de 6 de

do8ar!CteFa c8pe ur6 o tcere adnc< pe ur6 dn peptur8e tuturor

=Ducnr ;tr?te de Ducure! (e cu ;e6n ; ;e 8ntea;c ur6a:S;;t N6en nu treDue ; a8e ce-a6 ForDt acu6! Nc char

S8DerDer?! .-a cptat Dan nu 6a poate aFea nc o pretene!I-a dat e88er >ndrt >ntreD Dtrnu8 e6?rant!

 Nu e88er< c eu! 1ede dec c tc8o;u8 pu;e;e ;tpnre peaFutu8 a8tua e de ateptat ca ce8a8 Dan ;- 8uat tot pe ca8eaa;ta! "n pcate< n-o ; F reFn att 8a ct F-a ateptat!

+,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 59/302

O< 6-a6 ?ndt eu cred c toFar 6e de a;e6enea< 6>ntrerup;e Dtrnu8! "u6ta8e ;e cuFne o 6are parte dn Dan!

Me Nc un ?o8o?an! Ar >n;e6na urt< pentru c 6e nu 6 ;-a8uat n6c! Sunt >n; a8 8a care treDue ; ne ?nd6!

A8 CneStpnu8 hacende! O6u8 a r6a; pe dru6ur!Bne< dar -a cu6prat hacenda pe Dan#e 6a n6c. o ; ;e dea >ndrt 6oa< dac Fa doFed c -a o;t deFa;tat

ntenonat! Nu- aun?eAr ca6 pun! &n ;rt< Fo Fedea eu dup purtarea 8u< care

 pn acu6 ca6 8a; de dort! E >n; a8tcneFa care are drept 8ade;p?uDr: ne?u;toru8 dn Ure;< unde a o;t cu6prat 6ara cruatreDua ; ;e achte re;tu8 de Dan dup predarea e! A6 ?dutcrua8or c o ; 8e p8te;c o ; 6 n de cuFnt! Ce r6ne ;e Fa>6pr e6?ran8or!

"up ce 8e ;pu;e e8u8 cu6 Fa cut >6prea8a pe cap de

a68e 6 apropa de cpetena u6a8or - =;e:Eu cu a8D ne duce6 de-ac 8a Chhuahua@ Frea rate8e 6eu ;-6

>nchre=e ;au ;-6 >6pru6ute nte caOrc F treDue< aFe6 doar de;tu< r;pun;e e8 >n ?raD!Cre= c Fo6 putea trece ne;upra prn nutur8e u6a8orR=Donc 6e F For apra de ce8e8a8te trDur< dac ace;tea nu

;unt >nFote cu pacea >ncheat >ntre no! M te6 >n; c dru6u8 Fa

?reu pentru a8D< dn prcna 6ernde8or!*-a6 6a ;pu; c de-a8e 6ncr nu For duce 8p;< ndc a6

 pu; 6na pe crue8e tr6;e de 8a Ure; pentru Me8ton! "ar cu Gur-6are cu6 ;t6< >8 atep ac

Era ForDa ; Fn dup ce tur6e8e de 8a hacenda For >n;?uran!

Atunc nu poate ; ;o;ea;c >nc ne pute6 duce 8a cpetenaapa8or!1e= c r=Donc 6e nu- au ca 8a >nde6n!

++

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 60/302

 Nc nu e neFoe< ndc 6er?e6 nu6a no do cu 66Drenu8!&8 e pe e8 A >ncredere >n r=Donc 6e ;- 8a ;n?ur cu

a8D"up cu6 Fe=! Nu ;-ar ?; pe-ac un ca8 pentru tne

&n aar de ace8a cu care a Fent e88er 6a ;unt do< a8 8u Me8ton a8 6eu!

Unde ;untA;cun 8n? o D8toac dn ;pate8e ;tnc!Tr6te pe cneFa ; -8 aduc pe ce8 6a ute dntre e< deoarece

treDue ; p8ec6 ct 6a repede< ca ; aun?e6 >nante de-a ;e >nnopta8a 8a?ru8 8u nnetou! Cu ce88a8t< tr6te un r=Donc de-a8 tu 8a at ca ; 8e ;pun 8or ce ;-a >nt6p8at ce-au de cut! "-8e >n ?r; e 6ne ;ear ac cu at ca c 8e treDue a8D8or< ndc po6ne d6nea porn6 ;pre Chhuahua!

0u6au8 nu cu nc o oDecune eLecut 6edat ordne8e6e8e! Eu 8e eLp8ca e6?ran8or cu6 treDue ; procede=e >n 8p;a 6eacu ot 8or du6an< actua86ente preten@ cpetena u6a8or cu

ace8a 8ucru cu oa6en ; 8e porunc ;- p=ea;c pe pr=oner cu6are ;trnce ; nu- ;cape un 6o6ent dn och@ a6 >nc8ecat apoto tre< eu< .arpe8e-Fc8ean tnru8 6eu preten 66Dren a6 pornt 8a dru6 >n ;tr?te8e de Ducure a8e a8or notr!

4- R.5)UNAREA URIA6ULUI

+/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 61/302

TreDua ; =or6 ca aa ca dru6u8 pe care-8 cu;e6 er >ntr-o= ; dure=e acu6 6a pun! .arpe8e-Fc8ean tcea! Ce8e >nt6p8ateacu6 >n ur6 >8 preocupau deo;eDt de 6u8t cc > ddea ;ea6a de?raFtatea ;tuae! &n ur6a noa;tr Fenea 66Drenu8< 6u8u6t de>ntor;tura pe care o 8ua;er 8ucrur8e atrDundu-< >n parte< ;ucce;u8no;tru!

Cnd a;n ;oare8e< ne a8a6 8a 8ocu8 unde cot;er crue8e ;pre6a=noapte! Ru?a pe cpetena u6a8or pe 66Dren ; 6-atepteaco8o< ar eu o 8ua >nante@ Froa6 ; 8e co6unc a8or 6e Fe;tea cea Dun! &nc dn deprtare 6 >nt6pn un 6ro; p8cut de carne rpt<;e6n c >n 8a?r ;e pre?teau de cn! M-a6 apropat pe ur ca ; Fdce ;e petrece aco8o! &ntr-unu8 dn ?rupur ;e a8au Dtrnu8 crua#edr88o< don End6o de Sa8edo Cora8Da< a8cade8e hacendaru8!

#edr88o toc6a poFe;tea o >nt6p8are dn Faa 8u >n care era ForDa dedDca de-a ;e apropa pe ne;6te de un 8a?r du6an!

A6 ;ponat eu pe 6u8 nden< dar nc unu8 dn e n-a o;t >n;tare ; 6 prnd< =cea e8!

 Nu e cne te ce ;praF< r;pun;e hacendaru8! N-a dect ; ;ta pe >ntunerc ca ; nu te Fad!

Ce t du6neata< don T6oteo #entru o pe8e-roe de a;tea< e

c ;ta pe-ntunerc or 8n? un oc aprn;< totuna e! 1orDa e ; aD;antne8e Dune care ; nu te 8a;e ; te aprop!

CeFa 6a >nco8o ;ttea nnetou cu och >nch< prnd cdoar6e! Rdc acu6 p8eoape8e =;e utndu-;e 8un? 8a Dtrn:

Btrnu8 #edr88o ; nu ;pun a;ta! Sunt Fntor< a8D ro< carereue;c totu ;-o ac! &ntoarce-te Da? 6na >n tua de 8n? tne< o

; da de O8d Shatterhand!#e ct 6 ;e pru;e de 6rare adneaur c nu 6 ;6;e n6enFennd< pe att 6 ;e prea acu6 o 6nune c apau8 nu nu6a c ta c

+7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 62/302

e cneFa >n tu< dar putea ; ;pun cne e!#edr88o ;e >ntoar;e r6a;e >ncre6ent cnd 6 F=u r;rnd ca

dn p6nt >nantea 8u!Krate8u nnetou nu- ;cap n6c@ och au=u8 8u ;unt 6a

a?ere dect a8e 6e8e< r;pun;e eu!Cnd apru aa< pe neateptate< 8n? don End6o< ace;ta ;coa;e

un pt att de ?ro=aF< ca cnd 8-ar F=ut pe dracu8 >n per;oan!M6Dren< oDnu ; nu ;e 6re de n6c ; prFea;c totu8 cu;toc;6< ;rr >n pcoare ;e utau 8a 6ne >ncre6en! Char u6a ;e rdcar att ct 8e >n?duau 8e?tur8e 6 prFeau cu ochho8Da! .tau c 6 du;e;e6 8a A86aden erau ;?ur c u;e;e6 prn;aco8o de a 8or!

"e 8a una dn crue ;e au= un pt de Ducure! Era M;8utoru8< p=t de un 66Dren@ F=ndu-6< > cu;e 8oc cu coate8e prntre cedn uru8 8u Fenea acu6 >ntn; 8a 6ne!

S8aF "o6nu8u c te-a >ntor; ;nto; Ce rc 6-a o;t< =;e e8cu o Fdt Ducure >n och!

Krc "e ce >8 >ntreDa eu!Kndc< dac ;-ar >nt6p8at ceFa< a o;t acu=at c te-a6

>ne8at cu nor6a8e 6e8e! Acu6 Fe= du6neata c a6 o;t ;ncer< nu- aa

Tot ce 6-a ;pu; a o;t adeFrat< >8 8nt eu - poFe;t c a6?;t 8e;ne petera c a6 ForDt cu Me8ton e88er< r ;- ;pun>n; ce ;-a 6a >nt6p8at pe ur6!

Atunc te-au ocrott >n?er dn cer< =;e e8 cu Ducure! Mare Data aFut c nu ;-a >nt6p8at n6c &ndr=nea8a -ar putut ata8 Fna ar c=ut pe 6ne!

#roDaD8! "ec8ar acu6 >n aa tuturor c Fo aFea de a= >nantedep8n >ncredere >n du6neata < ca doFad< Fo da ordn ; ;e deaar6e8e ; ;e de=8e?e 6n8e! Et 8Der

Ce ac< ;enor ;tr? don T6oteo nd?nat! (a 8Der pe unndFd care a Fent >n con8ct cu 8e?ea A o;t co6p8ce 8a deFa;tareahacende 6e8e< > porunce;c dec ;- pu ar ctue8e!

+)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 63/302

"u6neata n-a ;-6 poruncet n6c< aa c te ;tue;c ; ;ta8ntt 8a 8ocu8 du6ta8e ;- ?ura< 6-a >ne8e; Nu6a eu nnetou aFe6 dreptu8 ; hotr6 pe cne opr6 pr=oner pe cnenu! "oFada o ;-o a nu6adect!

Cu ace;te cuFnte 6 >ndrepta ;pre #ete8e-care->noat-repede< >8de=8e?a - =;e:

Krate8e 6eu e 8Der! R=Donc 66Dren ; de=8e?e pe tor=Donc u6a! Sunt 8Der< cc a6 cut 8a A86aden pace cu.arpe8e-Fc8ean< cpetena 8or a6 u6at ppa pc!

Se au= un tu6u8t de ?8a;ur! M6Dren erau nedu6er< pe cndu6a ;e Ducurau! CuFnte8e 6e8e >8 6rar char pe nnetou! Se;cu8 de 8a 8ocu8 8u Fen 8a 6ne!

A u6at ca8u6etu8 6 >ntreD e8!Cu e8 cu to r=Donc 8u!Aadar u6a ;-au de=; de Me8ton!"a! Att Me8ton ct e88er ;unt >n 6n8e noa;tre! A8D ;unt

8Der!

Unde ;e a8 acu6(a A86aden< >6preun cu preten 8or< u6a! Mne de

d6nea ne duce6 cu to aco8o< ca ; 8u6 parte 8a ;erDareaca8u6etu8u!

Apau8 pu;e 6n8e pe u6ru8 6eu ;tr? cu >n8crare:A au=t< DrDa a8D ro Ceea ce n-a6 putut >nptu no

cu 6u8 r=Donc< a reut O8d Shatterhand ; >nptua;c ;n?ur!

O6u8 ace;ta ace 6a 6u8t dect ;ute de r=Donc >nar6a!S nu eLa?er6! A6 aFut noroc< 6are noroc punu8 cu care a6

contrDut >8 datore= ;atur8or 8u nnetou< care 6-a o;t proe;or< a6r;pun; eu r=nd!

Tr6;e ;- aduc pe tnru8 66Dren pe .arpe8e-Fc8ean! 1 pute >nchpu ?8?a care ur6 >n 8a?r! Eu cu nnetou ne-a6 dat

6a 8a o parte< ca ; ;t6 ne8 de ForD! No ;o; ur >nconura dntoate pr8e: cpetena u6a8or< de u6a tnru8 66Dren< de anotr! &n t6p ce ace;ta poFe;tea ce8e >nt6p8ate< >8 F=u pe at8et

+9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 64/302

a;cu8tnd cu aFdtate! Ceea ce-8 ntere;a pe e8 era Judta< pe care acu6 o uDea ca un neDun! &n aar de 6ne< n6en nu ta c atatreDua ; ;e 6rte cu cpetena u6a8or < deoca6dat< eu 6 er;- ;pun! TreDua totu ;-o ac >n ce8e dn ur6! .arpe8e-Fc8ean era

oa;pete8e a8atu8 no;tru < dac ;-ar Ft un con8ct >ntre e<r;punderea ar c=ut a;upra noa;tr!

&n ;rt< ;e cu 8nte >n 8a?r to ador6r erc! A doua =>n =or a6 pornt 8a dru6! Nc un pr=oner@ to erau 8Der Foo!&nante de-a ;e >nnopta< a6 aun; 8a 8ocu8 unde- 8;a;e6 pe e6?ran  pe u6a! A6 o;t pr6 cu ;tr?te de Ducure!

Curnd dup ;o;rea noa;tr ;e >nt6p8 un eFen6ent cu ur6rde;tu8 de tra?ce! pc nd >n pr6u8 6o6ent< nu ;e putea de;8un6c< dar dup ce ;e poto8 a?taa oa6en ;e de;prr >n ?rupur<au= ?8a;u8 8u Me8ton ;tr?ndu-8 pe e88er care ;e a8a aproape de e8:

e88er< ute-8 co8o pe M;8utoru8! &8 Fd 8Der< nu 8e?at ca no!Cu6 ;e ace a;ta

Unde A< >8 Fd! Nu cu6Fa ne-a trdat t8haru8

Cu ;?uran! A8t6nter ar e8 8e?at! Ah< de n-a aFea 6n8e pcoare8e 8e?ate

I-a6 arta no!!! dup care e88er ;tr?: M;8utoru8e E<M;8utoru8e

Ce eIa -te ncoa< Freau ; te-ntreD ceFa!&nc unu8 > recuno;cu;e ?8a;u8: at8etu8!

Aha< Dtrnu8 e88er A8 6eu et!!! >8 au= eu 6or6nd!&8 F=u 8undu-;e dup M;8utor! Sr repede >n pcoare< cc

6 te6ea6 ; nu ;e >nt6p8e ceFa!Cu6 a aun; ac >ntreD e88er cu ?8a; poto8t pe o;tu8 8u

toFar!A6 o;t prn; de O8d Shatterhand< care 6-a 8uat pr=oner!

Koarte ru a cut c te-a 8;at! "ar cu6 ;e ace c te Fd 8Der#e;e6ne c te-a ?udurat pe 8n? e8 nnetou< a#entru ce nu Era de preF=ut c For =Dut -a o;t cara?ho;

/2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 65/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 66/302

Tot ce ;e poate< era >n; 6a Dne dac n-o cea! &n ;rt< ce-ao;t a o;t #roDaD8 c ;-a ;prFt cu no< de aceea te ro? ceFa credc< >n a6ntrea o;te noa;tre preten< n-o ; 6 reu=!

"ac-6 ;t >n putere ; ac ce-6 cer!!!

#o! "-te 6a aproape!M cuprn;e o pre;6re pe care nu o >ne8e?ea6< dar 6

?ndea6 c< 8e?at cu6 era< e88er nu putea ace n6c!Ma aproape!!! 6a aproape!!! >8 au= eu =cnd! (a;-te >n

?enunch!M;8utoru8< care nu Dnua n6c< ;e 8; o; aprope capu8 de

?enunch 8u e88er! Ace;ta< de 8e?at< aFea pcoare8e 8Dere de 8a?enunch >n o;! Cu o 6care Dru;c< prn;e ?tu8 M;8utoru8u >ntre?enunch >ncepu ;-8 ;trn? cu atta putere< >nct > prau oa;e8e!

O6oar-8< o6oar-8 rcnea Me8ton! Nu-8 8;a< ne6erncu8Sr 8a e ;- de;part< dar at8etu8 6-o 8ua;e >nante!Ba o ; 6or tu!!! o ; te ;u?ru6 ca pe u-tu!!! doar -a6

?dut-o< t8haru8e ?a e8 - Fra un?h8e-n ?t!

O 8upt cu at8etu8 ar o;t =adarnc! Ta repede cure8e8e care-8e?au ?enunch 8u e88er -8 tr;e pe M;8utor 8a o parte cc;trn;oarea ;8D;e! Nenoroctu8 6or6on =cea 8enat Fnt 8a a 8a pcoare8e 6e8e< >n Fre6e ce at8etu8 >8 ;trn?ea cu putere pe e88er de?t!

"- dru6u8 Nu Fe= c-8 o6or ;tr?a nd?nat!&8 o6or r;e e8 ;ardonc! Nu< >8 pedep;e;c

Cu 6are ?reutate >ncordndu-6 toate puter8e reu ;-8 tra?>ndrt! & de;cu 6n8e dn uru8 ?tu8u du6anu8u ;u< carer6a;e ne6cat< cu och e dn orDte! At8etu8 >8 =D o dat cu pcoru8 =;e r;u8nd adnc:

Aa< ;ta n-o ; 6a ac ru n6nu de-acu6 >nco8o!.t ce et< do6nu8e 6 r;t eu! Un uc?a< a;ta et O ; te 8e?

o ; te predau u;te ndc aa 6erUn uc?a Ju;ta ;unt eu 6-a6 cut dreptate Nu -e >n?dut ; udec!

/%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 67/302

u Ia ;pune< a6 au=t c Judta ;e 6rt@ a Frea ; tu cucne< ca ;- ac 8u ce -a6 cut tc8o;u8u ;ta!

M te6ea6 c a6ennarea 8u nu era nu6a o ForD< de aceeatcu< dar tat8 Judte ;e ?rD ; r;pund >n 8ocu8 6eu:

Sta c- ;pun eu cu cne< =;e e8! Kata 6ea are ; e cpetenea; pe;te un trD de nden o ; aD ca;te8e pa8ate o ; 8ucea;c toatde da6ante ?uFaerca8e ca o re?n< aa ; t du6neata!

At8etu8 ;e ut u8ut 8a Dtrn< c8tn capu8 >ntreD nedu6ert:Cpetenea; pe;te un trD ndan Ce >n;ea6n a;ta&n;ea6n< 6 ro?< c o ; e ;oa .arpe8u-Fc8ean< care e;te

cpetena u6a8or!Ce 1rea ; ;e ac ndanc =6D at8etu8 cu ne>ncredere! 1re

;- Da oc de 6ne Nu Freau ;-6 Dat oc de n6en< dar Freau ; ne 8a odat-n

 pace! Eu ata 6ea r6ne6 8a nden< ar du6neata o ; te ducru6ue8 >n TeLa;!

At8etu8 > prn;e capu8 >n 6n< prF ca rtct >n uru-< > ant

 pe ur6 och ;pre 6ne >n?6:"o6nu8e!!! te ro?!!! ;pune-6!!! e adeFrat Ce >ndru? Dtrnu8

;ta!!! Nu 6a putea6 a6na o eLp8cae!"a< aa e< a6 r;pun; eu ?raF! Cpetena Frea ; ;e >n;oare cu

Judta@ a o;t una dn cond8e pu;e de e8 pentru >ncheerea pc!Cpe!!! tena Cu neputn Kru6u;eea a;ta de at pe 6n8e

unu ndan!!! E o ?8u6 proa;t!!!Totu aa e!Atunc< or eu nu ;unt >n toate 6n8e< or a >nneDunt cu to!

Spune< Judta< Fre ; ;oa .arpe8u-Fc8ean"a< Fo re?na u6a8or< r;pun;e ea cu true!Aadar e adeFrat

S6ea6 cu6 6 cuprnde rca! &n ha8u8 de enerFare >n care era<o6u8 ace;ta ar o;t >n ;tare de orce! A6 Frut ;- ;pun un cuFnt de>ncuraare< dar ata 6-o 8u >nante!

/3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 68/302

"e ce ; te 6nt =;e ea! M-a6 8o?odt cu .arpe8e-Fc8ean!&n och 8u apru o prFre ;8Datc! & >nc8et pu6n >8 cut

cu prFrea pe ndan! &8 F=u Fru ;- ac 8oc prntre ce8a8<6or6nd cu ?8a; r?ut:

(a o parte< 8a o parte Kace 8oc E t6pu8 ; ForDea;c pu6n! O;-8 tr6t pe e8 dup e88er!!!

Cu ;?uran c dac ar aun; pn 8a ndan nu 8-ar 6a  putut ;coate n6en dn 6n! M repe= dup e8 -8 apuca ;trn; de Dra!

Sta< neerctu8e< ce ac Cpetena u6a8or e ;uD ocrotrea6ea < dac ac un ;n?ur pa;< te >6puc

Se >ntoar;e ;pre 6ne < cu och e dn orDte< uer prntredn:

"-6 dru6u8 or te ;u?ru6 pe tne< acu6!!! "oar nu cre= c6-e rc de tne

Sco;e reFo8Feru8 de 8a Dru!A;cu8t< tnere< >ncepu eu oarte ca86! S nu cu6Fa ; te atn?

de ndan c- =Dor a;e ?8oane >n cap! Sunt 6 68oane de e6e pe 8u6e! (ntete-te< tot nu 6a po ;ch6Da n6c!

& ForDea6 cu D8ndee< ca unu cop8 Do8naF!S 6 8nte;c rn e8 cu aa ;ch6ono;t de ure! "a< da< o ;

6 8nte;c poate c o ; ;e 8ntea;c a8 odat cu 6ne! . =cc nu 6a pot ;ch6Da n6c Conda a o;t ca Judta ; ;e 6rte cundanu8 . du6neata o ;-8 ocrotet

 Nu nu6a eu< c to care ;e a8 ac! N-o ; reuet ; te apropde e8< ndc orcare dn no te cu8c 6edat 8a p6nt! Nu pute6ad6te ca dn prcna une pat6 oarDe ; e =drnct pacea ; neeLpune6 8a pr6ed 6a 6ar ca ace8ea de pn acu6! "ac o6or;au nu6a rnet pe cpetena 8or< u6a ;e For npu;t cu toa;upra noa;tr nu ne For 8;a pe nc unu8 dn no >n Fa!

. -e rc< nu- aa Au=< oa6en Dun< Fe;ttu8u O8dShatterhand > e rc . Fo< 8a8or< care F te6e de u6Dra Foa;tr< pe pace< n-o ; ;e atn? n6en de preoa;a Foa;tr Fa! "a

/,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 69/302

>ncoa ar6e8e a;tea cu care tot nu t ; u6D8a< ; F art eu ce ;e poate ace cu e8e!

. pn ;-8 poat opr cneFa< ;6u8;e a6ndou reFo8Fere8e de 8a Dru8 a8cade8u< >ndrept cu o 6n unu8 dn e8e ;pre Judta< cu cea8a8t

8p eaFa ce8u8a8t de t6p8 tra;e!S-au= un pt de ;pa6 ;co; dn peptur8e tuturor care erau de

a! #reF=u;e6 aproape ce aFea ; ;e petreac! Ca u8?eru8 > ap8eca Drau8 pe care-8 nea >ntn; ;pre Judta! G8onu8 porn ntr >n p6nt! Nu putu;e6 >n; >6pedca nenorocrea! Mna cu care nea ce88a8treFo8Fer 8a t6p8 ;8oDo=;e ?8onu8< care- trecu prn creer! Se c8tn pe pcoare ;e prDu ?r6ad 8a p6nt!

(nte 8nte!!! optr >nc o dat Du=e8e 8u< apo a6ur pentru totdeauna!

 Nu F-a putea ;pune ce ;e petrecu atunc >n ;u8etu8 6eu! Nenoroctu8 u;e;e un o6 oarte Dun D8nd< cu totu8 trupu8 8u ura!Ce cu;e e6ea aceea uuratc dn e8 O =drean o6enea;c< r6ndre r Fon< pn ce< eLa;perat de purtarea e< deFen;e o

adeFrat ar ;8Datc! Char acu6< F=ndu-8 6ort 8a pcoare8e e<n-aFu nc cea 6a 6c ur6 de re6ucare!

0u6a< de nu >ne8e;e;er ce ForD;er6 no nu tau careera prcna dra6e< Dnuau totu c era ForDa de o dra?o;te 8a 68oc!Cpetena 8or< care nu u;e;e de a< Fen ; 6 >ntreDe ce ;-a petrecut!

Judta > ?du;e ;- e ;oe dar -a 8uat apo ;ea6a< >r;pun;e eu! Cnd a au=t e8 c Frea ; ;e 6rte cu tne ;-a o6ort de

d;perare!Aud c a tra; >n ea!A Frut ;-o o6oare< ca ; nu e nc a ta!. tu a ;cpat-o & 6u8u6e;c dn ;uet! Cuda 6a ;unte Fo<

a8D Nc un ndan nu ;e o6oar cnd o at nu Frea ;- e  saw1 !Or o ;8ete< rpnd-o< or rde de ea ;e >n;oar cu a8ta 6a Dun!

&n t6pu8 ace;ta n6en nu ;e ?nd;e 8a M;8utoru8! Acu6F=ur6 c- reFen;e >ntructFa u;e;e 6artor 8a u8t6e8e ;cene! Se1 Soe!

/+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 70/302

;cu8 de o; Fen 8n? 6ne!"up cu6 Fd< e88er e 6ort! A6 ;6t cu6 6 >nDu pe

ur6 nu tu ce ;-a 6a petrecut cu 6ne! TreDue ; 6 ;cpatcneFa! .t du6neata cne< ;r

Te-a6 tra; dntre ?enunch 8u< atta tot!M-a6 >nchput eu@ cnd 6-a6 apropat de e8< -a6 F=ut aa

>n?rorat! N-o ; ut ncodat ce-a cut pentru 6ne< ;r!A;ta po ;-o u@ dar ; nu u ce 6-a ?dut: c o ; te ac

o6 Dun cn;tt!K ;?ur c o ; 6 n de cuFnt! M te6 >n; c hacendaru8

a8cade8e For ;tru ; u udecat conda6nat! N-au dect .t oarte Dne c nu-6 pa; 6e de ceea ce =c de

ce For ace! Un 8ucru tot te-a ;tu: ; p8ec ct 6a repede de prn6e8ea?ur8e a;tea< ndc ;-ar putea ; pun >ntr-o = 6na pe tne ;te >nchd >ntre patru pere ca6 ;tr6 u6e=!

M te6 eu! Ma Ducuro; 6-a duce cu Fo >n TeLa;! N-a dect ; 6er?!

#oate ; ?;e;c ceFa de 8ucru 8a Freunu8 dn e6?ran< dar ;unt e ;rac n-au cu ce ;- an?ae=e oa6en 8a 6unc!

Te >ne8! Au o;t preF=tor 8e-a 6a r6a; att ct ;-cu6pere o Ducat de p6nt! Au ; e Ducuro ; te aD cu e ndcdu6neata et a6ercan< cunot nutu8 8e-a putea de o8o;! Nu6a; nu- pu 8a ca8e ; >nFee ocu8 de cr! "ac a8u una ca a;ta< cndFo Fen pe-aco8o< n-o ; e Dne de tne!

K r ?r< ;r! M-a6 ;turat de aa 6e;ere< a8t6nter n-a Fent ; 6 >n?rop >n pu;tetatea a;ta< 8a un 8oc cu ;8Datc ta! Ct derepede uor ct? Danu8< tot att de repede ;e duce pe cnd Danu86unct >8 >ntorc pe toate ee8e pn te >ndur ;-8 che8tuet!

Ute< do6nu8e< ce prncp ;ntoa;e!!! Nu6a ; te de e8e!Jur c aa o ; ac! Cnd Fo aFea o ;ut de do8ar< o ; 6unce;c

>ndot ca ;- duD8e=< pe ur6 ;- trp8e=< pn ce Fo aFea cu ce-6arenda o 6c er6!H6 Tare-a curo; ; tu dac a ace >ntr-adeFr aa cnd te-

//

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 71/302

o Fedea cu para8e!#ot ; ac ur6nt!Atunc o ;- ;pun ceFa! Tot a6 eu tre ;ute de do8ar 8a 6ne pe

care n-a Frea ;- port 8a dru6! 1re ; - >6pru6ut

S 6- >6pru6u!!! 6e< M;8utoru8u Gndete-te< ;r< e o6are >ncredere!!!

"up cu6 te Fd acu6< a6 curau8 ;-o ac< cc ;unt ;?ur c 6-Fe >napoa!

"ar dac nu- a6 atunc cnd > treDue du6ta8e Nu ace n6c< o ; atept! Eu ;unt Fntor< dup cu6 t< cutreer

a8te r ;-ar putea >nt6p8a ; u cne te unde 8a ter6enu8hotrt! #e ;curt: e Dan or nu

& au< cu6 ; nu- auMa 6u8t >nc: - dau r ter6en 6- da cnd Fe putea!

&ndat ce Fo6 trece ?rana > dau Dan< ca ; arende= er6a or Freun petc de p6nt! Cnd 6-o duce dru6u8 pe-aco8o< dac a Dan 8a>nde6n< Dne@ nu- a< a6n6 pe a8t dat! Ct pentru doDnd< nc

; nu-6 po6enet! Kace6 tr?u8M 6a >ntreD Nu ;unt Frednc ;- 6u8u6e;c< ;r! N-a6 ; ut

ct Fo tr c datort du6ta8e pot eu ca to oa6en< ; dor68ntt< nu u?rt ca o ar ;8Datc!

O6u8 era ;ncer Fedea6 c ForDete dn toat n6a!Bne>ne8e; c Dan > ddea6 dn ce 8ua de 8a Me8ton e88er< darnu 6 6u;tra dee8 contna< tnd c ac o apt Dun!

&n t6p ce ForDea6< ;o;r u6a cu ca de >6pru6ut!Aprn;er6 ocur cur6 o 6a; 6are< cc proF= aFea6 de;tu8e<apo ecare ;e du;e 8a cu8care!

";-de-d6nea 6 tre= >nantea tuturor - ;cu8a pe donEnd6o pe Dtrnu8 F=tu #edr88o! (e achta re;tu8 de Dan ce 8 ;e6a cuFenea< pe ur6 > detepta pe ce8a8 >ncrcar6 6rur8e

dn crue pe cFa dn ca adu de u6a ;uD ;upraFe?herea.arpe8u-Fc8ean! #e Judta pe tat8 e nu- F=u@ ;tteau proDaD8a;cun >n cortu8 cpetene nden8or! Eu cu nnetou prFea6 cu

/7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 72/302

 p8cere 8a Fe;e8a oa6en8or dn uru8 no;tru! "eodat > F=ur6 pehacendar pe a8ca8de apropndu-;e ?raF de no! Sa8utar oartecere6ono;< pe ur6 a8cade8e >ncepu:

1d c F pre?t de dru6< ;enor! &ncotro

(a Chhuahua< r;pun;e eu! Nu pot per6te aa ceFa! Toate per;oane8e care ;e a8 ac treDue

; 6ear? cu 6ne 8a Ure;! Ne are;te=Ca6 aa ceFa!Atunc 8ea?-ne! N-a prea Ducuro;! Cred >n; c de6ntatea 6ea de 6a?;trat F

6pune >ndeaun; ca ; 6 ur6a de DunFoe!"eoarece nu 6-a doFedt cu n6c acea;t de6ntate< 6 Fd

;8t ; reu=! "e a8t6nter< ndc ne a86 pe 6e8ea?ur8e nden8oru6a< ;unt hotrt ; 6 conor6e= oDceur8or 8e?8or 8or! .-apo<char de n-ar aa< eu ;unt ?er6an < dup cu6 6-a ;pu;< nu etoD8?at ; te ocup de ;trn< aa c nu ;unt nc eu dator ; 6 ;upun

ordne8or du6ta8e!A6 ;pu; eu aa ceFa Nu- adeFrat!Ba e oarte adeFrat! Cnd a6 Fent ; cer protece pentru

e6?ran< 6-a dec8arat or6a8 c nu te a6e;tec ; ac ce pote;c!A6 p8ecat atunc dup e -a6 ;cpat de 8a o 6oarte ;?ur! Ce pretene a acu6

 Nu 6 ;nch;e;c eu de e6?ran ne6 Ma ;unt a8 pe-ac!

S-au petrecut >n u8t6u8 t6p 8ucrur care depnd de autort8e a8 crorrepre=entant ;unt< 6rF ce treDue pedep;te dup 8e?e! "e p8d<deFa;tarea hacende >nc 6u8te a8te8e! Unde e Me8ton

&n 6n8e cpetene u6a8or< care are proDaD8 ntena ;-8 pedep;ea;c >n 8e?ea 8or!

Ace;t drept >8 a6 nu6a eu

Atunc >ne8e?e-te cu .arpe8e-Fc8ean! Ce a cu 6ne"u6neata 8-a predat pe Me8ton u6au8u! Me treDua ; 6-8 preda< nu 8u!

/)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 73/302

 N-a6 nc o oD8?ae at de du6neata! "ac a un o6nte8?ent< a8te8 a proceda! #n acu6 a cut nu6a ?u?u6n@ o ;aun? de r;u8 cop8or!

Tonu8 cu care- ForDea6 >8 nt6d! Se ut 8a don T6oteo< ca

cnd -ar cerut autor< ceea ce hacendaru8 >ncerc ; ac:Senor< d- ;ea6a c te a8 pe p6ntu8 6eu nu -e >n?dut

; ForDet a;te8! Ac et nu6a 6u;ar< ca ; =c aa!#arc ta6 c -a Fndut 6oa c Me8ton e acu6 propretaru8

hacendeO ; 6 udec cu e8 o ; 6-o au >ndrt! 1n=area e nu8

r Fa8oare< aa c 6 pot con;dera de pe acu6 propretaru8 hacende cer tuturor ; dea a8ca8de8u re;pectu8 cuFent!

E ce preten aS F cu no 8a Ure;< nu nu6a ; depu ca 6artor >6potrFa 8u

Me8ton< dar ca acu=at!Acu=at de ceO ; a8< aco8o! Nu e neFoe ;- ;pun acu6!

Bne< e -aa! *n >n; ;- ;pun un 8ucru! "ac Fre ;-8 a peMe8ton< cere-8 de 8a .arpe8e-Fc8ean!

Eu -8 cer du6ta8e< nu treDua ; -8 preda 8u!&n 6o6entu8 ace8a nnetou ;e rdc de 8a 8ocu8 8u< Fen ;pre

no< ;coa;e reFo8Feru8 de 8a Dru =;e cu ?8a;u8 8u poto8t:.tu acet do a8D pe cne au >n aa 8or#e nnetou< r;pun;e hacendaru8!

"a< nnetou< cpetena apa8or< adu? a8ca8de8e!. 6a tu acet do a8D c 8u nnetou nu- p8ac ForDe8e de

 pr;o; 6a pun ce8e r de no6 1reau ; r6n acu6 ;n?ur cu pretenu8 6eu O8d Shatterhand! O ; nu6r pn 8a tre< < dac pnatunc 6a r6ne Freunu8 dn Fo ac< tra? >n e8

Cu ace;te cuFnte >ndrept reFo8Feru8 ;pre e!

Unu!!!A8ca8de8e o 8u 8a u?!"o!!!

/9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 74/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 75/302

,- SCAL(UL YUMA6ULUI

Era de preF=ut c Fo6 6a aFea pr8eu8 ; ne >nt8n6 cu Gur-6are< dar nu 6 6a te6ea6 acu6 de e8< char de n-a6 o;t>ntructFa ;uD proteca .arpe8u-Fc8ean! .-apo treDua neaprat ; neFn >n autor BFo8u8-puternc cu 66Dren ;< de nu putea6 t prec; cnd unde!

Spre ;ear aun;er6 >ntr-o pu;tetate 6r?nt de o c6pe>nFer=t< unde cur6 popa; pe;te noapte 8;nd ca ; pa;c >n Foe!

A doua = d6nea< ar 8a dru6! &nantea noa;tr ;e >ntndea o e de p6nt pe care pu;e;er ;tpnre u6a< pe ur6 o re?une 6untoa;care >6pre6ua o ae=are cu un 6c 8ac 8a 68oc unde treDua ; popo;6 pe;te noapte!

"n >nt6p8are< eu cu nnetou 6er?ea6 >n capu8 conFou8u!0u6a nu- 8uau och de 8a o?8nda 8acu8u< cc prFe8tea era ct ;e

 poate de >6Detoare! &n uru8 ape po6< tue arD dn De8u?!nnetou >n; era deprn; ca 6ne ; nu ;e 8a;e ade6ent de n6c pn ce nu era ;?ur c >n do;u8 ace;tor copac tue nu ;e a;cundeFreo pr6ede! "e aceea cerceta6 cu >ncordare =area!

"eodat F=ur6 un c8re >nantnd dn Fa8e! Cnd ne =r<>ntoar;e ca8u8 o 8u >napo >n ?oan! Ne-a6 utat unu8 8a a8tu8 ne-a6>ne8e; dn och! Ce8 6a n6ert 8ucru era ; ;t6 deoca6dat pe 8oc!

A6 de;c8ecat 8a 6ar?nea 8acu8u ne-a6 adpat ca! #e Me8ton 8-a68e?at de un copac Judte > cur6 un cu8cu >n nte tue! &n Fre6e

7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 76/302

ce eu >8 8e?a6 pe 6or6on< nnetou ;e du;e ; ac o recunoatere >n uru8 8acu8u! Cnd ;e >ntoar;e< >6 ddu ;ea6a nu6adect< dup>n?rorarea ce ;e ctea pe a< c de;coper;e ceFa 6portant!

A F=ut rate8e 6eu a8tceFa dect pe c8reu8 de adneaur >8

>ntreDa eu!"a! M-a6 utat 6a >nt ;pre r;rt< pe unde per;e c8reu8<

dar n-a6 F=ut n6c@ cnd >n; 6-a6 >ntor; pe ur6 prFr8e ;pre6a=noapte< a6 =rt o ceat de c8re >ndreptndu-;e e ;pre 8ac!Cnd au F=ut >n; ca notr p;cnd< ;-au retra; repede!

AFe6 atunc de-a ace cu dou cete derte care nu tu una dea8ta!

Aa e< >ncuFn apau8! Una Fne de 8a r;rt a8ta de 8a6a=noapte@ a6ndou Foau ; ;e duc 8a 8ac< dar ;-au dat >ndrtcnd ne-au F=ut!

.te rate8e 6eu cne ;unt"up cu6 te O8d Shatterhand!Char dac nu t6< ne pute6 8e;ne >nchpu cne poate ; e:

Gur-6are cu u6a ; BFo8u8-puternc cu 66Dren 8u! "arcare dn e Fne de 8a r;rt care de 8a 6a=noapte

O ;-a86 >ndat< cc a6ndo For tr6te ;coade dup ce ;e Fa>ntuneca! Ar treDu >n; ; 8e-o 8u6 >nante! &ncotro Frea rate8e 6eu ;-o a

Spre r;rt!Bne! Eu ;pre 6a=noapte! Nu o ;-atept6 6u8t< cc pe;te un

;ert de cea; Fa noapte! Ne-a6 ae=at o; 8n? ce8a8 ca ; 6nc6 ceFa!&n Fre6ea a;ta ;e >ntuneca;e de-a Dne8ea! Ne-a6 >ndeprtat apo

a6ndo de 8a?r o Ducat de dru6< pe ur6 a6 8uat-o ecare >ndreca hotrt dnante! "up ce 6er;e tpt8 ctFa t6p< au= un=?o6ot< ca cnd ar 8oFt cneFa cu pcoru8 o petrcc! M-a6

>ntn; repede 8a p6nt! Se apropa cneFa c8cnd >n Fru8 de?ete8or! Nu 6 F=u< cc och > erau ant >nante! Cnd u 8a do pa de6ne< ;r >n pcoare< >8 apuca cu a6ndou 6n8e de ?t -8 trnt

7%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 77/302

8a p6nt! O6u8 ;e =Dtu ne8< pe ur6 ;e poto8! "e;cu 6nadreapt dn uru8 ?tu8u 8u - ;6u8;e cutu8 de 8a Dru!

"n ce trD et >8 >ntreDa eu cu ?8a; ;c=ut! S nu 6n< c- Frcutu8 >n pept!

M6!!! Dren!!! Do8Doro; e8!. cu6 ;e putea oarte Dne ; nu ;pun adeFru8< >8 >ntreDa ar ca

; u 6a ;?ur:Cne e cpetena Foa;trBFo8u8-puternc!&ncotro F duce(a A86aden< ; ne >nt8n6 cu O8d Shatterhand nnetou!& ddu dru6u8 - opt:1orDete >ncet ca ; nu te aud cneFa! Ut-te Dne 8a 6ne< 6

cunotOh< O8d Shatterhand eLc8a6 e8 apropndu- oDra=u8 de a8 6eu!Scoa8 du-6 8a cpetena ta! Na- >ndrt cutu8!Cnd ne apropar6 de 8a?ru8 8or< dup ce trecur6 pe 8n?

cteFa ;antne8e care 6-au recuno;cut< au= pe cneFa =cnd:1d do n Fennd! Cne ; e a8 do8eaO8d Shatterhand< r;pun;e >n;otoru8 6eu!O8d Shatterhand< O8d Shatterhand > optr unu8 a8tua!Ce8 care >ntreDa;e era char BFo8u8-puternc! &6 >ntn;e 6na

=;e cu Ducure:E< >ntr-adeFr< rate8e 6eu O8d Shatterhand Nc nu- >nchpu ce

 Dne-6 pare "ar cu6 ;e ace c-8 >nt8ne;c toc6a ac cnd no >8credea6 >n a8t parte Ba ne era rc ; nu 6urt!

 Nu- era 8u de 6ne< c de De 8u< dar nu Froa ;-arate! N-a 6urt nc unu8 dn no< to ;unt >n Fa ;nto! Att

r=Donc 66Dren8or ct ecor cpetene 8or ;-au purtatFteete au >nptut 8ucrur Frednce de toat 8auda< pe care 8e Fo

 poFe;t 6a tr=u! Acu6 treDue ; tu >nante de toate c r=Doncaduce BFo8u8-puternc cu e8!"ou ;ute >nc a8 cFa!

73

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 78/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 79/302

>ntreDunnd >ntotdeauna cuFntu8< 4no5< ceea ce-8 cea ; atrDue?8ora nu6a 66Dren8or 8u!

Aadar .arpe8e-Fc8ean popo;ete ac >n Fa8e cu tre ;ute deu6a< =;e e8< cnd ;r eu! Ce-nt6p8are "ac n-a cut pace

cu e< 6ne >n =or =8e toate ;ca8pur8e 8or ar o;t a8e noa;tre!Sper c Fe re;pecta >ne8e?erea 6ea cu .arpe8e-Fc8ean nu F

Fe atn?e de u6a 8u< r;pun;e eu< 6a a8e; c ?oana Foa;tr dup;ca8pur F Fa ;at;cut pe a8t ca8e!

Care*-a6 ;pu; doar c Gur-6are ;e a8 prn apropere! "e nu 8-

a6 F=ut >nc< ;unt ;?ur c e8 e! O ; turDe=e de ure cnd o a8a c.arpe8e-Fc8ean a c=ut 8a pace cu no cred c are ; ;e >6potrFea;cdn toate puter8e 8u ; a parte 8a >ne8e?erea noa;tr! Bne>ne8e; c >nca=u8 ace;ta o ; aun?e6 8a 8upt!

. ce crede rate8e 6eu c Fa ace atunc .arpe8e-Fc8eanO6u8 ace;ta e cn;tt o ; ;e n de cuFnt! Nu e >n; ;?ur

dac prntre ce tre ;ute de r=Donc a 8u nu ;e ?;e;c cFa

trdtor! Ce8 pun Dnue;c c ce patru=ec pe care -a6 prn; aKuente une8te;c ceFa >6potrFa noa;tr! TreDue ; atept6 ;Fede6 ce-o ; 6a e!

S nu atept6< c ; 8e-o 8u6 no >nante! Nc ; nu te ?ndet 8a aa ceFa O8d Shatterhand nnetou

nu ;unt oa6en care ;- ca8ce cuFntu8!Bne! Atunc ;pune tu ce- de cut! S 6er?e6 cu to char

acu6 8a 8a?ru8 Fo;tru Nu >nc! 1reau ; Fd ce =ce nnetou< care ;-a du; ;-

;pone=e pe u6a 8u Gur-6are! .< ndc e proDaD8 c ace;ta Fatr6te 8a rndu8 8u ;coade< nu 6a tr6te tu pe n6en< ca ; nu prnddu6anu8 de Fe;te!

Cu6 o ; a8u atunc ce treDue ; ac

#rntr-o taet de-a 6ea! O ; ;e tra;c< o ; 6te ?reere8e< ca; t cne e! #rn e8 o ; a8 ce a de cut! Orce ;-ar >nt6p8a< no n-aFe6 de ce ne te6e< ;unte6 6a >n 6;ur ca e ; Dru6! Char dac

7+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 80/302

ar aFea e r=Donc 6a 6u8 dect no< n-au attea ar6e ?8oanecte aFe6 no nc oa6en de ;ea6a noa;tr! Acu6 6 duc! 1o ; pre?t!

#8eca! (-a6 ?;t pe nnetou >n 8a?r< de aFu;e;e 6a 6u8t

dru6 de cut dect 6ne! Ba dup ct 6-a ;pu;< ;e >ndeprta;e o Dun Ducat de dru6 de-a notr! Ne-a6 >ntn; >n arD oarte aproape unu8de a8tu8< ca ; nu aud n6en ce ForD6< - ;pu;e ce cu;e6!

"ar tu >8 >ntreDa eu dup ce ;r!nnetou 8-a F=ut pe Gur-6are cu r=Donc ; pe

66Dren care > ur6re;c< r;pun;e e8!Ce cu eu >ncre6ent! Au ;o;t"e unde te O8d Shatterhand c treDue ; Fn"e 8a BFo8u8-puternc! "up ce-au u?t u6a< a tr6; oa6en

dup e< pe ur6 ;-a >ntor; aca; ;-aduc a8 r=Donc a8 ca!I-a F=ut nu6a ;au a ForDt cu eA6 ForDt! M du;e;e6 >n Fa8e ; ;pone= pe ce care ;e a8au

aco8o! A6 reut ; pun 6na pe unu8 dn e@ cnd a au=t cne ;unt< nu

6a putea de Ducure 6-a ;pu; c 66Dren dn ceata crora cea parte au dat de ur6e8e 8u Gur-6are ;tau ?ata ; dea nFa8 pe;te e8!M-a6 du; atunc 8a 66Dren a6 ;tat ne8 de ForD cu e!

(e-a ;pu; ce-au de cut"a!Ce anu6eS ;tea 8nt pn ce Fo Fen eu ;au 8e Fo tr6te o taet! #e

ur6 6-a6 >ntor; repede >n 8a?r ca ; 6 ;tue;c cu tne!Era ce8 6a Dun 8ucru ce aFea de cut!TreDue ; ne conduce6 >n toate prFne8e dup purtarea 8u

Gur-6are! &nc8n ;pre pace Bne@ Nu Iar Dne! O ; Fad pe ur6 cnu ne te6e6 de e8!

K ;?ur c n-o ; Frea ; recunoa;c pacea! I-a uc; ecoru8!

Char dac ;-ar >6pca< n-o ;-o ac >n nc un ca= cu 66Dren cutne!Spre pa?uDa 8u< crede-6< ndc >ndat ce ;e Fa 8u6na de =u

7/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 81/302

Fa Fedea c e >ncercut dn toate pr8e! Eu a =ce ; te 6a duc o dat!!!

&6 cur6a ForDa cc ;e au= 8a oarecare deprtare de no un;tr?t de Ducure! Un ndan e;e dn tu a8er? >ntn; ;pre

.arpe8e-Fc8ean< care ;ttea o; 8a 6a8u8 ape! O6u8 era o ;coadtr6; de Gur-6are ; a8e cne erau! Cnd F=u;e c erau aproapenu6a u6a< e;e dn tu ca ;- ;a8ute eu8! "up ce-au ForDtceFa >6preun< ;e apropar a6ndo de no!

R=Doncu8 ace;ta< >ncepu .arpe8e-Fc8ean< >6 ;pune c Gur-6are ne-a F=ut Frea ; te cne ;unte6! "eoarece e cea 6a 6arecpetene a trDu8u no;tru< ;e cuFne ;-8 pote;c ac cu to r=Donc;! Ce =c ra O8d Shatterhand nnetou

I-a ;pu; ;coade c a6 cut pace >ntreD apau8!"a! No t6 c tu te Fe ne de cuFnt< dar treDue ; a86 dac

Gur-6are ;e >nFoete! #n atunc ;e cere ; 6 cu D?are de ;ea6!S Fn cu r=Donc ; ac 8a 6a8u8 ape@ u6tate dn e< pn 8a

a?u8 de co8o< ; e a notr u6tatea de dnco8o de e8< a 8u! Cne-ndr=nete ; treac de a? e >6pucat pe 8oc! Aprnde un oc dnco8ode a? ; te unde e hotaru8! A6 ;pu;

.arpe8e-Fc8ean ddu cteFa n;trucun ;coade< pe ur6 =;e:Hotra;c Gur-6are ce-o pot< eu r6n cu Fo!. r=Donc tCea 6a 6are parte dn e@ dac Gur-6are F atac< no F

apr6!Atunc chea6- oa6en >ntreaD-< Fre6 ; t6 care e pentru

care nu!Stuaa era ct ;e poate de ntere;ant de;tu8 de pr6edoa;!

Co8o 8a e< tre ;ute de u6a< 8a care ;e For adu?a ce adu de Gur-6are< dncoace 8a no< ce cFa 66Dren e6?ran ;8aD >nar6a<

e6e cop! .ta6 >n; c autoru8 era >n ;pate8e no;tru! Ma >nttreDua ; ne adun6 ca< ca ;- aFe6 8a >nde6n! E6?ran n-aFeau ca! "up ce- do;r6 dup copac< nnetou =;e:

77

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 82/302

S a O8d Shatterhand ca ;- duc o; >n Fa8e 8a BFo8u8- puternc! #n ; ;e >ntoarc e8 n-are cnd ; aun? Gur-6are ac! (a66Dren care ;tau 8a pnd Fo tr6te eu o taet! #e dat ce > FaFedea pe u6a Fennd< BFo8u8-puternc ; 8a;e ca >n pa=a ctorFa

oa6en ; Fn cu r=Donc 8u >ncoace! 1or >nconura >6preun cuce8a8 66Dren 8acu8@ ; ;tea >n; 8nt ; nu ac Freo 6care pn ce nu 8e Fo6 da no ;e6na8u8! Ace;ta Fa ;tr?tu8 de r=Do a8nden8or ;ouc;! &ndat ce-8 For au=< ; ;e adune to 66Dren 8a8ocu8 unde ;e a8 Gur-6are ; dea nFa8 pe;te e8 oa6en ;! No u6a care ;unt de partea noa;tr ne Fo6 ane >n partea der;rt! "ac nu ;e aude ;tr?tu8 de r=Do< >n;ea6n c ;-a cut pace ; r6n ecare 8a 8ocu8 8u!

A8t p8an 6a Dun nc c era! Tr6;e ca cu Freo patru-cnc66Dren r ; Da?e u6a de ;ea6< pe ur6 ;e cu 8nte!

Kocu8 dnco8o de a? ardea >n F8Ft< pe cnd a8 no;tru de-aDa6a p8pa< cc nnetou >8 8; dnadn; ; ;e ;tn?! Apau8 ;e ur pe ur6 aar dn 8a?r ca ; ;codea;c ne8 ce ;e petrece >n 8a?ru8

du6an ; ne poat da de Fe;te 8a Fre6e!Trecu ctFa t6p au=r6 deodat tropot de ca ?8a;ur

o6enet! I6edat Fen nnetou!Gur-6are e ac cu oa6en ;< ne =;e e8! & Fe Fedea >ndat

dnco8o de a?!0u6a de;c8ecar 8a 8ocu8 ndcat@ neche=at de ca< ForD<

6ur6ure< o orotea8 de oa6en care ;e Fedea de;8ut 8a 8u6na

ocu8u! #e no nu ne puteau Fedea cc era6 a;cun dup copac ocu8 no;tru ;e poto8;e de tot! "e ac >8 putea6 de;8u >n; oarte Dne pe Gur-6are cnd ;e aprope de .arpe8e-Fc8ean! #rea ; e oarte6no;< cc ?8a;u8 8u ;una a;pru r;tt< de cuFnte8e nu ;e au=eau pn 8a no! Ce88a8t prea c ;e u;tc< ;e apr cu ener?e< ForDa 8und tot att de a;pr ca cea a 6a-6are8u ;u!

&n Fre6ea acea;ta ;e >ntoar;e taeta tr6; de no 8a BFo8u8- puternc! Ce8e dou ?rupur de 66Dren ;e >6preuna;er or6auacu6 o ar6at >ntrea? care >nconura;e 8acu8! Acu6 putea6 atepta

7)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 83/302

8nt eFen6ente8e!A6ndou cpeten a8e u6a8or ;e ae=ar 8n? oc@ a8tur de

e< ce 6a Dtrn dntre r=Donc care 8uau parte 8a ;at! Ace;ta nu6a Dne de dou cea;ur! To ForDeau cu 6are >n;u8ere! 1=ur6 >n

ce8e dn ur6 pe .arpe8e-Fc8ean rdcndu-;e de o; Fennd ;pre no!Och 8u u8?erau ca >nantea une urtun care a6enn ; ;ede=8nue!

S treac ra 6e dnco8o ca ;-aud ce ;-a hotrt< ne =;e e8!#ute6 au= de-ac< r;pun;e eu!Gur-6are =ce c Frea ; F ForDea;c e8 >n;u! N-aFe6 n6c >6potrF@ n-are dect ; Fn! N-au ra 6e >ncredere Nu!&n 6ne pute aFea< nu >n; >n Gur-6are!C dn oa6en t ;unt acu6 de partea taJu6tate dn e< pe ce8a8 6 -a ade6ent Gur-6are!Cre= c Fo6 ;8 ; ne Date6

Cu ;?uran< dac nu ad6te propuner8e 8u!Sunte6 d;pu ; 8e a;cu8t6< dar ac 8a no< ndc nu-8 t6

o6 cn;tt! N-are ; Frea ; Fn!S ;tea atunc unde ;e a8< pn ce ;-o cu6n< ceea ce n-are ;

;e >nt6p8e ncodat! Spune- a;ta dn partea noa;tr!0u6au8u nu- era dee8 8a >nde6n! ChD=ua ca6 ce ;-ar putea

ace ca ; >6pace pe unu8 pe a8tu8! Se ?nd ne8< pe ur6 =;e:"ac Fne e8 pn 8a u6tatea dru6u8u< F duce Fo tot att"a! S ne >nt8n6 co8o ;uD a?! Eu Fn cu nnetou e8 ; Fn

cu tne! To patru ne>nar6a! Nu6a no do Fo do< 6a 6u8 nu!.arpe8e-Fc8ean p8ec 8a Gur-6are ;e coroFr Freun ;ert de

cea;! 1en ; ne ;pun c ce88a8t< aFnd >n Federe ran?u8 8u< nu poate

Fen r e;cort@ treDue ;-8 >n;oea;c ce8 pun a;e n! No do Fo do< att n6c 6a 6u8t Aa a6 ;pu; aar6ne! Nu Frea TreaDa 8u< n-are dect ; ;uporte con;ecne8e!

79

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 84/302

&n ;rt< reu ;-8 conFn?! Kndc >8 ta6 Fc8ean n-aFea6>ncredere >n ForDa 8u< cc ;-ar putut ; aD a;cun; Freun pu6na8 >ncute8e hane< ne 8uar6 no cte un reFo8Fer! O 6;ur de precauenu ;trca!

 Ne ae=ar6 to patru pe o;! Koarte 6ndru de ran?u8 8u< nu Fru; >nceap e8 ForDa< de aceea tcu! 1=nd >n; c no tce6< ;e p8ct; repede!

Urech8e 6e8e a;cu8t< ForD ;e r;t e8!nnetou > art cu un ?e;t 8a ;pate8e 8u! 0u6au8 >ntoar;e capu8

F=u cercu8 de 66Dren!Oh< oh Ce- a;ta< Fre ; 6 ucde ;tr? e8! Nu< r;pun;e apau8! *eF8e put8or For ;ta >ndreptate a;upra ta

 pn ce Fo6 >ndrt 8a a notr@ att Frea6 ;- ;pun! Nu e dee8 p8cut ; t c a patru=ec de ar6e >ncrcate >n ;pate!

O ;n?ur ap;are dn neD?are de ;ea6 ;au cu Fon< pe tr?ac !!!;-a ;prFt Se Fedea Dne c u6au8 nu ;e ;6ea de8oc 8a 8ar?u8 8u!Ca ; ;curte=e o a;te8 de ;tuae< >ncepu ; ForDea;c r ; 6a

atepte nFtaa noa;tr!nnetou O8d Shatterhand< =;e e8 cu o true pro;tea;c< ;unt

>n 6n8e 6e8e! (e-a ;o;t cea;u8 dn ur6!Apau8 >6 cu ;e6n cu o prFre ; r;pund eu!. Gur-6are a c=ut ca un pro;t >n p8a;@ Fa 6ce8rt >nc

6a curnd r;pun;e eu! "ac nou ne-a ;o;t cea;u8< e8 > poate ;ocot6nute8e!

 Nu6ra-F oa6en nu6ra- pe-a 6e! Care ;unt 6a6u8

nnetou O8d Shatterhand nu- nu6r ncodat du6an!Unu8 ;au =ece< pentru e totuna e! N-are dect ;- nu6ere Gur-6are!

O ; F cop8e6 cu nu6ru8 no;tru!(a A86aden a6 o;t patru=ec >6potrFa a tre ;ute tot nu ne-au

cop8et! Nu tu ce a o;t< nu era6 de a o ; cercete= eu cu6 ;-au petrecut 8ucrur8e! (a ;unt eLc8u dn rndur8e r=Donc8or notr!

)2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 85/302

.arpe8e-Fc8ean >ne8e;e a8u=a!Cne e 8a ;tr? e8 reFo8tat! Nu te >ntoFr cu trdtor

t8har< dac nu Fre ;- eLpu r=Donc 8a a;te8 de ;tua!S tac O ; ForDe;c eu cu Me8ton o ; a8u de 8a e8 cne e

FnoFat de ce ;-a >nt6p8at! N-a ;a ForDet cu e8< ndc a8Du8 ace;ta >6 aparne 6e nu

 poate ForD n6en cu e8 r Foa 6ea! Nc char eu< cpetena ta Nu! Nu et cpetena 6ea< c e?a8u8 6eu! Ca 6a >n Fr;t< ;-a

>ncrednat conducerea trDur8or u6ae< dar nu e n6en oD8?at ; tea;cu8te dac nu Frea! #entru n;u8ta pe care 6-a adu;-o< acu=ndu-6de 8atate< ; hotra;c ;atu8@ 6a ;pune-o >nc o dat - Fr cutu8>n pept!

A6ennarea 8u prea ; e oarte ;eroa;< cc ndanu8 erDeade 6ne! Btrnu8 ;e precu c n-o a >n ;ea6 =;e >ntorcndu-;e;pre 6ne:

Repet c ;unte >n puterea 6ea! 1o to a Fotr ;unte

 perdu! Nu eL;t dect o ;n?ur po;D8tate ; F ;a8Fa! Ne preda pe ecoru8 BFo8u8u-puternc ca ;-8 pune6 8a ;t8pu8 de tortur F8;6 >n pace!

. dac 6 >nFoe;c< ce ct? eu toFar 6e dn aacereaa;ta

1 8;6 ; F Fede de dru6 r ; ;e-atn? cneFa de Fo!"e ce-6 cer 6e ;-8 predau

Kndc tu 6-a o6ort ecoru8!. de ce nu6adect pe unu8 dn De BFo8u8u-puternc#entru c dn prcna 8or 6 8-a >6pucat pe-a8 6eu! A6 au=t c

 pe Datu8 ce8 6a 6are >8 chea6 Uc?toru8-u6a8or< e-adeFrat"a! Char eu -a6 dat nu6e8e ;ta nddue;c c pe;te pun

t6p > Fa ct?a ce88a8t un nu6e tot att de ?8oro;!

Ca ;- ;pu8Der ndedea< cer acu6 ; 6-8 preda pe ace;ta dnur6!. a8tceFa ce 6a cer

)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 86/302

Tot ce au toFar t a;upra 8or< ca8u8 8u nnetou puca 8ude ar?nt!

I-a;cu8t< rate-6eu ar6u< 6rtur;e;c c 6-a6 >ne8atcre=ndu-te pn acu6 un 6are ntn?! 1d >n; c et dat dracu8u de

ret< 6ou8c! "ar pe no nu ne >ntreD ce Fre6 de 8a tne1o Ce-a putea ;-6 cere&nt -nt pe tne< care te-a >ntoFrt cu Me8ton ; pu;tet

hacenda de8 Arroo ; nenorocet ata oa6en 8p; de aprare<care nu- ?re;er cu n6c! "ec< tu r6 8a no oa6en t pot p8eca ne;upra de n6en!

 Nu cu6Fa -au 6ncat corD creer dn cap de nu 6a t ; udec ;e r;t e8 >nurat! Cu6 pute cere aa ceFa< cnd ;unte to >n puterea 6ea

Atunc ; nu ne 6a perde6 t6pu8! Tu ;oco c ne a >n 6n cnd co8o te aFe6 no pe tne! Satu8 ;-a ter6nat< >nchea eu 6rdca >n pcoare!

Sta c n-a6 ;prFt >nc rcn e8! "ac pn >ntr-un ;ert de cea;

O8d Shatterhand Datu8 nu ;unt >n 8a?ru8 no;tru< ne npu;t6 a;upraFoa;tr nu 6a r6ne unu8 dn Fo >n Fa!

nnetou era prea 6ndru ca ;-8 ?;ea;c Frednc de un r;pun;!Eu ddu dn u6er tcu< dar .arpe8e-Fc8ean nu ;e 6a putu aDne!

Eu ;unt .arpe8e-Fc8ean una dn cpeten8e u6a8or< =;e e8;e6e! Nu 6-a6 c8cat ncodat cuFntu8 nu 6-8 Fo c8ca nc dedata a;ta! Ce-a6 hotrt r6ne Dun hotrt!

Cu6 Char dac 6 >6potrFe;c eu Nu-6 pa; 6e de >6potrFrea ta!. eu dec8ar pacea >ncheat de tne r nc o Fa8oare!

&ndr=nete cneFa ; ;e reFo8te >6potrFa cpetene tuturor u6a8orrcn Dtrnu8 ;co; dn re!

"a< eu< .arpe8e-Fc8ean R=Donc 6e cu 6ne a6 u6at ppa

 pc cu acet preten< ppa pc tot ce aFe6 no 6a ;nt pe 8u6e!Kecare u6 e un ur6nt cne- ca8c ace;t ur6nt nu poate ptrunde ncodat >n Fence8e c6p de Fntoare a8e 6are8u Mantu<

)%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 87/302

c treDue ; rtcea;c purur< a;e6enea une u6Dre< >n aa por>nch;e pentru totdeauna ;u8etu8u ;u rtct!

G8a;u8 8u r;una adnc ?raF ca ; poat au=t de to! Nu6et pe acet ;trn preten t (e e aprarea >ntreD

Gur-6are cu ?8a; tot att de puternc!"a! "ac For ataca< > Fo apra cu Faa ;n?e8e 6eu!&6potrFa 6ea a r=Donc8or 6e< ra t!!!Cne 6 ;8ete ;-6 ca8c ur6ntu8 ;-6 necn;te;c

ca8u6etu8< ace8a nu-6 6a e;te rate< cc 6 n;u8t pe 6ne  Datocorete tot nea6u8 6eu! Au= r=Donc de ;uD conducerea 6eaGur-6are ne-a nu6t 8a! &ndura Fo o a;te8 de ?nre Cere acu6; ;r66 ca8u6etu8< tot ce aFe6 no 6a ;nt pe 8u6e< cere ; ne Datocor6 ta8;6anu8 c8cndu-ne ur6ntu8 >n pcoare! 1re Fo ;ace un a;te8 de ;acr8e?u

O tcere ca de 6or6nt! N6en nu =;e nc da< nc nu!Uta-F< ur6 e8! AFe ac >nantea Foa;tr pe nnetou pe

O8d Shatterhand! A au=t Fo ;- c8cat e Freodat cuFntu8 . ;

8e >n?du6 no ; ne nu6ea;c 6ncno O8d Shatterhand 6-a ;co;dn adncu8 p6ntu8u< unde treDua ;-6 putre=ea;c oa;e8e< 6carc era6 du6anu8 8u eu ; deFn trdtor dup ce ;-a >ncre=ut >ncuFnte8e 6e8e 1re Fo ca eu8 Fo;tru ; deFn un 6ncno; >n ForDacrua nu 6a pute aFea >ncredere Hotr Eu 6 duc acu6 cunnetou O8d Shatterhand >n 8a?ru8 8or! Care dn Fo e o6 cn;tt r=Donc Ftea= ; 6 ur6e=e< cne >n; uDete 6ncuna ;uport ;

e nu6t 8a neFo8nc< ace8a ; r6n cu Gur-6are! A6 ;pu; ce-aFea6 de ;pu; F 8a; ; udeca! Kecare ; ac dup cu6 >8>ndea6n n6a! "ac Gur-6are Frea ; ;e r=Dune >6potrFa 8u O8dShatterhand< n-are dect ; ;e a 8a 8upt dreapt cu e8@ > d 6na A6;pu; Howgh!

M apuc pe 6ne de o 6n< pe nnetou de a8ta p 6ndru

>ntre no! Eectu8 u ;urprn=tor ; >ntrecu toate ateptr8e noa;tre< ccto oa6en 8u >8 ur6ar >n tcere!Gur-6are r6a;e ca >6petrt! "up ce ;e 6a de=6etc< ;e

)3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 88/302

>ntoar;e 8a a ;! Ur6 o a?tae neoDnut >n 8a?ru8 8or! #utea6 ;Fd 86urt cu6 Dtrn ;atu8u cutau ;-8 conFn? de ceFa dar nureueau! Trecu a;te8 Fre6e de dou cea;ur! &n ;rt prur c ;e8nte;c! Unu8 dn Dtrn >nant pn 8a a?u8 care hotrncea 8a?re8e

=;e cu ?8a; tare:A;cu8ta r=Donc a u6a8or a 66Dren8or! Eu ;unt

#cor-8un?< care a pt 6u8te ern Fer pe ca8ea Fe te cetreDue ; ac orce r=Donc >n orce >6preurare! (u Gur-6are<Fe;tta cpetene a u6a8or< -a pert ecoru8 de ?8onu8 8u O8dShatterhand! Sn?e8e treDue r=Dunat! O8d Shatterhand -a =droDtcpetene noa;tre Drau8@ apta a;ta cere r=Dunare! A;cu8ta 6adeparte< r=Donc (a O8d Shatterhand ;e a8 un tnr 66Drencrua ;e =ce Uc?toru8-u6a8or! O a;te8 de Datocur a >ntre?u8utrD nu ;e poate ;p8a dect cu ;n?e! Ar treDu dec ;- o6or6 pe O8dShatterhand pe Dat orunde -a6 >nt8n! Au u6at >n; ppa pc cur=Donc notr cu .arpe8e-Fc8ean ;-au >nrt cu e! "e aceeanu- pute6 ucde< c apte8e 8or treDue r=Dunate prntr-o 8upt dreapt!

 No ;unte6 ce n;u8ta hotr6 ar6a e8u8 8upte! . ndc Gur-6are e rnt 8a Dra nu poate 8upta< treDue ; 8upte a8tu8 >n 8ocu8 8u@de aceea >n?du6 ca >n 8ocu8 ce8u nu6t Uc?toru8-u6a8or ; 8upterate8e ;u 6e=n!

"up ace;t d;cur; D=ar< Dtrnu8 ;e >ntoar;e >n 8a?ru8 8u!Hotr;er un due8 r ; 6 >ntreDe pe 6ne! Ar6e8e 8e a8e?eau tote! Ca rate8e Uc?toru8u-u6a8or ; 8upte >n 8ocu8 ace;tua era cu

;?uran deea 8u Gur-6are!TreDua pu; 8a curent BFo8u8-puternc! A6 tr6; dup e8 < ca

; nu e >nc F=ut de u6a trecu de partea noa;tr< ne-a6 dat 6a8a >ntunerc ; ;t6 de ForD! M-atepta6 ;-8 Fd ;perat de propunerea u6au8u a6 r6a; 6rat cnd 8-a6 au=t r;pun=ndoarte 8ntt:

Aha< a;ta =Dera u6au8 adneaur! (-a6 au=t ForDnd< dar n-a6de;8ut cuFnte8e!Te-a6 che6at ; te >ntreD dac Datu8 poate pr6 proFocarea!

),

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 89/302

S-o pr6ea;c< de ce ; n-o pr6ea;c 1re ; ;e ;pun c un66Dren ;e te6e de un u6a

"ar De t ;unt >nc prea cru=! Au ;- dea un adFer;ar Fonc<o6 >n putere e8 nu e dect un cop8!

Cu att 6a ru pentru e! O ; rd toat 8u6ea c un cop8andrua Drut un r=Donc 6atur!

Et att de ;?ur de =Dnd Nu eL;t u6a care ;- Drue!Care dn De Fre ; 8upte< ce8 6are ;au ce8 6cCe8 6c< ca ;- ct?e e8 un nu6e!Bne< e Gndete-te >n; c ar6a e8u8 8upte o ; e a8e;e de

u6a!Kecor 6e ;unt de;tonc >n toate e8ur8e de 8upt au 6a

>nFat >nc 6u8te de 8a tne nnetou! Tu ce-a de ?nd< pr6et proFocarea

TreDue! "ac o pr6ete un cop8< ; 6 dau eu >ndrt Nu ;e >ndoete n6en de curau8 tu< dar ;e poate 8upta un ur; cu

un oareceA< a;ta Froa ; ;pu E< cnd oarece8e Frea ; 6ute pe un ur;<

ace;ta >8 ;trFete cu 8aDa ?ata!M du;e apo 8a De - >ntreDa ce-au hotrt!S 8upt< r;pun;e ce8 6a 6c! 1reau ;-6 ct? eu un nu6e<

de aceea rate8e 6eu 6a 6are a renunat pentru 6ne!&n 8a?ru8 no;tru do6nea o 8nte de;Fr t! Sttea6 to cu8caș  

>n arD atepta6 ; Fede6 ce Fa 6a ! #e 8a 6e=u8 nop poate; o;t 6a tr=u < #cor-8un? Fen dn nou 8n? a? ;tr? ;-8 aud to:

&n ;atu8 Dtrn8or ;-au hotrt ur6toare8e: Ma >nt ; 8upteO8d Shatterhand pe ur6 66Drenu8! (upta 8u O8d Shatterhand Fa cu ;u8a! #n acu6 nu ;-a dec8arat >nc u6au8 care ;- e adFer;ar<

de aceea cond8e 8upte ;e For hotr> 6a tr=u! M6Drenu8 Fa 8uptacu pu6na8u8 ;uD ap! AdFer;aru8 8u e Ca;toru8-ne?ru! (upta Fa peFa pe 6oarte! Nc unu8 nu poate e dn ap pn nu- Fa ucde

)+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 90/302

adFer;aru8!#8anu8 u6a8or era ct ;e poate de Dne >ntoc6t! #orec8a

Ca;toru8-ne?ru doFedea c ace8 care o purta e un Dun >nottor< ar eutreDua ; 8upt cu ;u8a< ar6 pe care nden o 6nue;c cu 6are

;cu;n aproape ;trn 6e cu6 pre;upuneau e!Se >ne8au >n;! nnetou< 6are 6eter >n aruncarea ;u8e< ;e

chnu;e >ndeaun; cu 6ne ca ; 6 >nFee 6eteu?u8 - a8a;e6toate chDuur8e!

Aadar< pentru 6ne nu ;e ?;ete >nc nc un adFer;ar poatec nc nu ;e Fa ?;! Gra 6ea era acu6 Datu8 M apropa de e8 cu?nd ;- dau cteFa poFee< dar e8 6 prF =6Dnd< ca cnd ar o;t ;?ur de ;ne!

E rate8e 6eu Dun >nottor >8 >ntreDa eu!M-a p8cut >ntotdeauna ; 6 D8ce;c >n ap< r;pun;e e8!S te D8cet >n ap e una ; te 8up ;uD ap cu cutu8 e a8ta!Eu rate8e 6eu ne uca6 de;eor ocu8 ace;ta! Nu att de >ncre=tor >n puter8e ta8e! AdFer;aru8 tu are un

nu6e pr6edo;< treDue ; e un oarte Dun >nottor!#ru ne8 >n?rorat!1e= c nu treDue ; te D=u nu6a pe >nde6nare< treDue ;

ne8 ret< adu?a eu! Ma a8e; erete-te ; nu pun 6na pe tne<ndc atunc et perdut!

Un;oare cu e8 c8pnd dn ?ene!#ot6< eu >8 6utru8ua6 cnd co8o ta tot aa de Dne ce are

de cut!Cu ;?uran c e8 o ; ntre >n ap pe partea aceea tu pe-ac<

ur6a eu! Tu aco8o ;-8 cau!(a e e oc ;e Fede 6a Dne< oD;erF e8!"ar nu 8a 6a8< care e >nconurat dn toate pr8e de tue!

Cunot tu p8anta crea > =ce Fo ;ca

"a< crete dn De8u? 8a 6a8u8 ape prn tuur!(ueru8 e e ?o8 ca un 8uer! *ne 6nteM prF nedu6ert@ nu prcepu;e ce Freau ; ;pun!

)/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 91/302

O 6nunat eaF prn care po r;u8a< >8 86ur eu! A6 o;todat ur6rt de co6an 6-a6 Frt >ntr-un ru! #e cnd e 6cutau de =or pe 6a8< eu ;ttea6 ru6ue8 >n ap r;u8a6 prntr-oeaF de ;ca! Nu6a nu treDue ; tuet! "ac te 8pet Dne de 6a8

r;u8 prntr-o a;te8 de eaF< po atepta >n 8nte pn ;e aprope! A>nFat ; ;ta >n ap cu och de;ch

"a! Cnd apa e 86pede po Fedea char 8a cFa pa de tne!Att aun?e! EL;t 6u8te reten de a;tea< dar treDue ; te por

cn;tt cu adFer;aru8 tu! Te-a6 >nFat a;ta ndc tu et cop8 u6au8 e o6 >n toat rea!

&8 F=u 6a tr=u tnd cteFa p8ante de ;ca< pe ur6 d;pru>ntr-un tu< ur6at de rate8e ;u! M 8ua >nadn; dup e! Ce crede cceau Ce8 6are >8 un?ea pe ce8 6c cu ?r;6e ;au u8e@ to nden poart 8a e cte un Fa; cu un;oare!

. ar trecu o Ducat de Fre6e! &n 8a?ru8 u6a8or era 6areerDere! #roDaD8 c nu ;e ?;ea n6en care ; Frea ; 8upte cu 6ne!&n ;rt< #cor-8un? Fen ar 8n? a? ;tr?:

A;cu8ta< Fo r=Donc< ce-a hotrt ;atu8: Sn?e8e care a o;tFr;at de O8d Shatterhand e ;n?e8e unu ecor de-a8 cpetene noa;tre cere o pedeap; >ndot! "e aceea Fa treDu ; 8upte nu cu unu8< c cudo adFer;ar cu a6ndo >n ace8a t6p! Kecrua ;e For da ctecnc ;u8e d;tana Fa de =ece pa! N6en n-are Foe ; ;e 6tedn 8oc dect un pa; >nante ;au unu8 >napo cnd arunc ;u8a ;au cnd;e erete de-a ce8u8a8t! Kr paF=! Care a ;rt de aruncat ce8e cnc

;u8e a8e 8u< ateapt pe 8oc pn ce ;rete ce88a8t! (upta nu ;e>nchee dect dup ce unu8 dn adFer;ar e 6ort! O8d Shatterhand Fa8upta cu #8ete-8un? Bra-puternc! S Fn ; pr6ea;c ;u8e8e!

Eu nu 6 c8nt dn 8oc! Ne6ernc porunceau ca cnd no ar treDut ; ne ;upune6 r ; crcn6!

"e ce nu Fne O8d Shatterhand ;tr? #cor-8un?! Nu cu6Fa

rca -a >nepent 6du8are8e 1te notr r=Donc ;unt ?ata de8upt!Eu< nc ?nd ; 6 urne;c! Atept pun< apo ;tr? ar:

)7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 92/302

1ede c aa e< cu6 ;pun eu O8d Shatterhand n-are cura! Setrte >n arD ca un Fer6e ;e-a;cunde >n tu ca un epure! Rune;- e Se 8aud c- un 6are r=Donc nu cunoate 6car datoraunu r=Donc!

&8 F=u pe nnetou ;rnd nd?nat de 8a 8ocu8 8u!Ce Droa;c roa; orce aco8o ;tr? e8 cu ;crD! O8d

Shatterhand nu te ce e rca nu6e8e 8u e Fe;tt >n toat 8u6ea! "arde #cor-8un?< #8ete-8un? Bra-puternc a 6a au=t cneFa pnacu6 Cu6 >ndr=n ;-8 che6a 8a Fo ca pe un ce8 a6ennat cunuaua NeFo8nc8or rco8or< care F rdca do ; 8upta>6potrFa unua ;n?ur .-apo nu F e Fou rune< oa6en >n toatrea< ; Fre ; 8upta cu un cop8andru ca Datu8 cpetene66Dren8or 1re 8upt< Fre r=Dunare Bne< e "ar 8upta treDue; e o 8upt cn;tt< < nu >ntr-a;cun; cu Fc8eu?! Aduce;u8e8e ; 8e Fede6 no 6a de-aproape! Nu ; opr Fo pe ce8e Dune ; ne da nou dnadn; pe ce8e re8e! Cunoate6 ret8cur8e Foa;tre<dar cu no nu F 6er?e! . nu 8a Fo ; aD 8oc 8upta< c 8n? copacu8

care hotrncete 8a?re8e! Gur-6are cu 6ne Fo6 6;ura tre=ec de pa de 8a unu8 8a a8tu8! 1o6 ;ta 8n? 8upttor < dac unu8 dn e ;eaDate de 8a re?u88e 8upte< >8 >6puc pe 8oc ca pe un cne turDat! Aaa6 hotrt "ac nu F conFne hotrrea 6ea< >n;ea6n c ;untente 8a< nte ne6ernc! Sn?ur Gur-6are< cpetena Foa;tr< ;r;pund< nu a8tu8< cc cne cutea= ; rdce ?8a;u8 >nantea 8unnetou ace8a treDue ; e o6< nu 8eac! Aa ForDe;c eu< cpetena

apa8or! Acu6 ; ForDea;c Gur-6are< dac nu- c8nne dn >n?ur de rc! Howgh!

. ar ;e nu ;at >n 8a?ru8 u6a8or! Ce dracu< >6 =cea6 eu<au de ?nd ; ne n toat noaptea pentru un 8eac ca ;ta &n ;rt<Gur-6are ;e rdc de o; ;tr? ;pre no:

S e cu6 a =; nnetou! S Fn acu6 ; nu6r6 pa ;

a8e?e6 ;u8e8e!Se cu >ntoc6a dup cu6 propu;e;e cpetena apa8or!AdFer;ar 6e ;e ae=ar 8a 8ocu8 hotrt< cpetena 8or aproape de e

))

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 93/302

de nnetou!1re ; 8e dau o 8ece > opt eu!"a< ndc aa 6ert!(upta >ncepu! #8ete-8un? pnd pn ce ;e pru c 6 ut >n a8t

 parte< cu un pa; >ndrt a=Fr8 ;u8a! Cu6 6-era 6e >n?dutun pa;< >8 cu 8a dreapta ;u8a trecu pe 8n? 6ne r ; 6 atn?!1en rndu8 8u Bra-puternc@ nu u nc e8 6a noroco;! . ar arunc#8ete-8un? ;u8a de?eaDa< apo Bra-puternc< de dou or< r nc unre=u8tat!

& au= pe u6a acu=ndu-;e unu8 pe a8tu8 c n-au ntt Dne!R=Donc ;unt cop r 6nte r eLperen< 8e ;tr?a eu!

 Nu =c c nu ;e prcep< dar aa cu6 nte;c e n-au ; 6 n6erea;cncodat!

u A;ta e prerea 8u O8d Shatterhand< r;pun;e cu rone Bra- puternc! S-o prcepnd e8 8a a8te ar6e< dar t6 c haDar n-are de8upta cu ;u8a! S aD nu6a nc rDdare ca ; Fad e8 nu6adectcu6 >8 ;trpun? cu ;u8a de pe o parte pe cea8a8t! Ma are O8d

Shatterhand Freo dorn >nante de 6oarte"a! S da dup ce Fo 6ur eu< drept 6otenre< 8u #8ete-8un?

=ece pa86e =draFene pe un oDra= =ece pe ce88a8t< pe ur6 ; 8e deae8 e tot aa pn ce ;-or >6p8n cte o ;ut de ecare!

Sta c- a;tup eu e ?ura< a< acu rcn u6au8 arunc;u8a cu o putere ?ro=aF!

Kura > >n=ec;e puter8e< dar > ;8D;e a?er6ea ochu8u! Su8a

F pe 8a urech8e 6e8e ;e >np;e >n p6nt 8a 6are deprtare! Totaa p Bra-puternc!

E< ce -a6 ;pu; r;e >n Dtae de oc! Sunte nte cop8andrcare F 8;a ;tpn de 6ne nu F da o;tenea8a ; udeca ;chD=u cu6 treDue! "e ce arunca ;u8e8e pe rnd nu a6ndoodat "e una te po er 6a 8e;ne dect de dou!

U ;tr? #8ete-8un? Bra-puternc > nu ;onu8!Se utar pro;tete unu8 8a a8tu8< cc un a;te8 de ?nd nu 8e Fen;e>n 6nte!

)9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 94/302

1 ;-ar prea c cu;e6 o 6pruden atr?ndu-8e atena< dar>nFa;e6 de 8a nnetou prea Dne cu6 treDue ; ac ca ; nu ten6erea;c nc una! Bne>ne8e; c< dac a F=ut c a6 de-a ace cu8upttor prcepu< n-a r;cat ;-6 pun Faa >n oc< cu e >n;

6er?ea6 8a ;?ur c nu 6 ;e Fa >nt6p8a n6c!Aruncar dec a6ndo ;u8e8e >n ace8a t6p@ para cu a 6ea

8oFtura unea< ar cea8a8t c=u a8tur de 6ne r ; 6 atn?!I;prF;er acu6 ce8e cnc 8oFtur nu 6a aFeau nc o ;u8 >n6n< pe cnd eu 8e aFea6 pe toate a8e 6e8e!

nnetou ;e ddu 8n? e ca ;- >6pedce cu reFo8Feru8 dac ar>ncerca ; u?! Eu >n; 8ua o ;u8 >n 6na dreapt< 8e opr pece8e8a8te patru >n cea ;tn? =;e:

1or Fedea acu6 r=Donc u6a8or c O8d Shatterhand te ;6nua;c ar6a a;ta! A procedat >n chp necn;tt a de 6ne< darde?eaDa! Nc char rate8e 6eu nnetou n-a D?at de ;ea6< de ar  putut ; Fad orcare dn Fo care ;unte ac!

 Necn;tt >ntreD apau8 cu 6rare!

"a! Au o;t aruncate =ece ;u8e >6potrFa 6ea< da ;au nu #ecnd eu cte aFea6 Cnc< nu- aa

Oh eLc8a6 e8! AdeFrat!!!Socotete: E aFeau cte cnc 8oFtur de o6< pe cnd eu nu6a

dou u6tate! E drept a;ta Nu< dar nu ;-a ?ndt n6en!!!Eu da< n-a6 =; >n; n6c< ndc Fo repara >ndat nedreptatea!

Acu6 arunc >nta ;u8(a ;tn?a< >n ;pate8e adFer;ar8or 6e< era un copac care aFea ;uD

o crac o cuperc@ pe a;ta o nt eu! N6er drept >n ea! 0u6ahohotr! Su8a c=u 8a patru pa de e! nnetou ;e ut 8a 6ne =6D< dnd 6u8u6t dn cap@ >ne8e;e ce Froa6!

#entru ce rde 8e =;e e8! 1o n-a F=ut c a o;t nu6a o

8oFtur de-ncercare O8d Shatterhand 6a are >nc patru ;u8e! Una dne8e ;e Fa >n?e >n o8du8 8u #8ete-8un?< ar a8ta >ntr-a8 8u Bra-puternc!1-ar putea ;trpun?e ?tu8 or n6a< dar O8d Shatterhand e cretn

92

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 95/302

6are8e Mantu nu- >n?due 8u 6oarte de o6!&6 ndca;e nta ta oarte Dne c n-o ; dau ?re!&n o8du8 drept a =; nnetou Bne! &nt 8u Bra-puternc<

;pu;e =6Dnd!

Repe= ;u8a< care ;e >np;e eLact >n 8ocu8 ;pu; de apa!Aa Acu6 e rndu8 8u #8ete-8un?!"e a;ta dat 8oFtura u att de Fo8ent< >nct u6au8 ;e prDu

8a p6nt cu Fru8 ;u8e >n carne! #e ur6< ca cnd nu ;-ar >nt6p8at n6c< >ntor;e ;pate8e u6a8or Fen >n 8a?r!

Acu6 a F=ut Fo c O8d Shatterhand te ; 8upte cu ;u8a<8e ;tr? nnetou! S Fn Ca;toru8-ne?ru! E rndu8 8u a866Drenu8u!

CFa u6a a8er?ar ; ;coat ;u8e8e dn carnea rn8or ;- rdce de-aco8o@ a8 ur8au< dup cu6 e oDceu8 8a nden! Eu >n; >6>ndep8n;e6 datora 6 du;e ; 6 >ntnd 8ntt >n arD! (a or=ont;e Feau =or8e!

#er;pectFe8e 6cu8u 66Dren nu preau toc6a ;tr8ucte<

deoarece Ca;toru8-ne?ru era un o6 =draFn Fonc< care ;-ar putut8upta cu tre n deodat!

 Nu ur8a nu F Doc ;tr? e8 cu ?8a; tuntor! Ca;toru8-ne?ruF Fa r=Duna! Uc?toru8-u6a8or 8-a >6pucat >n 8upt pe rate8e6eu< de aceea >8 Fo ucde acu6 eu pe a8 8u! S Fn 66Drenu8 S;e =Frco8ea;c ;uD cutu8 6eu pn ce > Fa e ;u8etu8

Bne< r;pun;e cpetena apa8or! Batu8 ;e Fa 8;a >n ap ac<

ar u6au8 dnco8o! "up ce ;e For >nt8n< ac tot ce-or Frea! Nu6aunu8 ;n?ur Fa e 8a ;upraa< >nFn?toru8< cu ;ca8pu8 ce8u8a8t >n6n! Eu cu O8d Shatterhand >8 Fo6 apra cu ar6e8e noa;tre< dac ar>ncerca< e u6a< e 66Dren< ; ;e-atn? de e8! Howgh!

Batu8 ;e aprope de=Drcat de 6a8! &n 6n nea cutu8< ar >n uru8 68ocu8u erau 8e?ate 8a ;pate de un r ;uDre dou 8uere de ;ca

 pe care nu 8e putea6 Fedea dect no! Tot trupu8 > ;tr8ucea de ?r;6e!r ;c8pnd prntre ra6ur8e unu copac do och >n?rora< ochtat8u ;u!

9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 96/302

nnetou Dtu dn pa86e! Era ;e6na8u8 ca ; ntre 8upttor >nap! Ca;toru8-ne?ru ;e repe= >nante ;r >n 8ac cu capu8 >n o;! Apa>6proc >n uru- 8a 6are d;tan! #e ur6 >ncepu ; >noate repede< ca cnd ar Frut ;- cuprnd dn pr6u8 6o6ent adFer;aru8 >n Drae8e

8u puternce!A8te8 proced >n; 66Drenu8! # tactco; >n ap >nant

a?a8e dn ce >n ce 6a adnc pn ce- aun;e 8a ?t! &ne8e;e dup6cr8e 8u c rupe ru8 care 8e?a eF8e< pe ur6 >8 F=u >notnd cu6cr repe= ;pre Ca;toru8-ne?ru< care e8 >nanta 6ereu!

 Nu 6a erau acu6 dect 8a tre< patru 8un?6 de Dra unu8 dea8tu8! Ca u8?eru8< 66Drenu8 ;e 8; 8a und< ur6at de u6a! To prFea6 nndu-ne re;praa! Trecu un 6nut< poate char dou  Datu8 e 8a ;upraa! &ntor; cu ;pate8e 8a e8< apru u6au8! "eoarte aproape unu8 de a8tu8< nu ;e Fedeau< nd >ntor cu ;pate8e!"eodat unu8 dn u6a de pe 6a8 >ncepu ; a?te 6n8e ;tr?nd:

Ute-8< ute-8 8a ;pate8e tu< Ca;toru8e Nc n-apuc ;- ;rea;c ForDa! O detuntur ?8onu8 porn

dn puca 8u nnetou cu8cndu-8 8a p6nt!Aa Fa p orcne >ncearc ; dea autor cu ForDa ;au cu apta

unua dn 8upttor r;una ?8a;u8 puternc a8 apau8u!Se au= un 6ur6ur de de=aproDare prntre u6a< dar atena 8

;e >ndrept ar ;pre 8ac ; Fad eectu8 pe care-8 cu;e aFert;6entu8toFaru8u 8or a;upra 8upttor8or!

Ca;toru8-ne?ru ;e >ntor;e;e Dru;c - =r;e adFer;aru8! Se repe=

cu cutu8 >ntre dn 8a Dat apuc repede cu a6ndou 6n8e! Ace;ta=Fr8 pcoare8e >n aer< cu o ;6uctur > a8unec prntre de?ete ;e8; ar 8a und! 0u6au8 nu aFu pre=ena de ;prt ;-8 ur6e=e< ceea ceu ;pre per=ana 8u!

&8 au=r6 ;cond un rcnet de durere! Se 8; pe ;pate ;eapuc de pntece cu o 6n< >notnd nu6a cu cea8a8t! M6Drenu8 >

cu;e o ran adnc e8 de durere ;cpa;e cutu8 >n ap! Se au= ar unrcnet@ de a;t dat pr6;e 8oFtura >n ;pate! Apa ;e >nroea de ;n?e!Ca;toru8-ne?ru ;e 8;a aund< apo aprea cnd cnd dea;upra ape<

9%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 97/302

dDund dup adFer;ar< care nu ;e Fedea dee8!Trecu 6a Dne de-o u6tate de cea;! Se 8u6na;e Dne de =u!

Ca;toru8 aprea d;prea< dar de Dat nc ur6! Aun;e 8a conc8u=ac treDue ; ;e a;cun; undeFa 8a 6a8! Se aprope >not >ncepu ;

cercete=e cu D?are de ;ea6 6a8u8< dac nu cu 6n8e ce8 pun cuoch! Ur6reau< to cu >ncordare ecare 6care a 8u< ateptndu-nedn 6o6ent >n 6o6ent ;-8 Fede6 pe 66Dren npu;tndu-;e a;upra8u! &8 F=ur6 oprndu-;e 8a un 8oc ce prea ;-8 ntere;e=e 6a 6u8t!"eodat per ;uD ap! Apa ;c >n uru8 8u un Frte! Era ne>ndoo; c o8upt aFea 8oc >n adnc< o 8upt pe Fa pe 6oarte! Nu trecu 6u8t 66Drenu8 apru 8a ;upraa! &not cu o ;n?ur 6n< trnd ceFadup e8< pe ur6 per prntre tue!

M >ntor;e atunc ;pre ce8a8 8e ;tr?a:(-a o6ort pe Ca;tor -8 tra?e 8a 6a8 ca ;-8 ;ca8pe=e< ndc >n

ap nu ;e poate! #re?t-F ar6e8e@ 6 te6 c u6a< >n ura 8or nu;e For putea ;tpn ;e For npu;t a;upra noa;tr!

"e-aDa ;r ForDa -8 F=ur6 pe Dat end dn tu<

>notnd ;pre no end 8a 6a8!Sta Nu6a >nFn?toru8u > e >n?dut ; a; dn ap< dup ce-8

Fa uc; pe >nFn; ;tr? Gur-6are!M6Drenu8 rdc atunc 6n8e >n ;u;@ >ntr-una nea cutu8< ar

>n cea8a8t ;ca8pu8 adFer;aru8u ;u! N-are dect ; ;e >ncredne=e Gur-6are dac u6au8 8u 6a

trete@ ;-8 caute co8o >n tu! Eu a6 adu; pe8ea capu8u ;u< dup

cu6 a o;t >ne8e?erea< r;pun;e oarte 8ntt Datu8!0u6a rcneau neDun de ure a8er?ar >n 8a?r ;- a

ar6e8e! Eu 6-a6 apropat atunc de Gur-6are< care ;ttea cunnetou 8n? copac< - =;e:

R=Donc t pun 6na pe ar6e@ oprete- Nc prn ?nd nu-6 trece r;pun;e e8 po;o6ort< tr?nd

 p;to8u8 de 8a Dru!Un ;n?ur ?8on ; tra? ;unte perdu! Nu prea cred! Sunte6 6a 6u8 ca Fo!

93

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 98/302

Te >ne8< Fno ;- art!&8 tr;e de 6n aar dn de; - arta cercu8 de 66Dren

care >nconura 8acu8!A;ta ce 6a e =;e e8 >n;p6ntat!

BFo8u8-puternc cu 6u8te ;ute de r=Donc de-a 8u! E< acu6Fe= tu c o 8upt >ntre no ar ;pre pa?uDa Foa;tr! K cu6nte!Au=- pe-a t cu6 rcne;c! #e;te un 6nut Fa prea tr=u ca ;- 6aopret!

& trecu 6na pe;te runte< ca cnd ar Frut ;- adune?ndur8e< apo >ntreD:

Ce ne hotr: ertarea ;au 6oartea 8a ;t8pIertarea!Bne< 6 >ncred >n cuFntu8 tu!A8er?ar6 8a 8ac - F=ur6 pe u6a ateptndu- eu8 ca ;

>nceap 8upta! Cu ?reu > putu poto8! "e-aDa dup ce F=ur =du8 deoa6en care > >nconura > ddur ;ea6a de ceea ce > ateapt!

BFo8u8-puternc< care ;e du;e;e ; ;pun e8 a8or ; ce ;-a

 petrecut< Fen 8n? 6ne< artnd ;pre u6a:Cre= c ;e For apra Nu! A6 ForDt cu Gur-6are ; 8-a6 86urt cu6 ;tau 8ucrur8e!Atunc< ;e predau#roDaD8!1or 6ur dec 8a ;t8p!"ac 8e ;pu a;ta< ;?ur c ;e For apra pn 8a ce8 dn ur6!

 N-au dectO ; ;e Fer;e ;n?e< prea 6u8t ;n?e!E S- >6puc6 pe to. cre= c de-a t n-au ; cad de;tuGreu! No c ;unte6< tu cu nnetou< a8D .arpe8e-Fc8ean cu

u6a 8u< > Dru6 repede! Au ; e to de partea ta!

"e partea 6ea da< dar >6potrFa ta!Ce Fre ; ;pu1reau ; ;pun c -a6 ?dut 8u Gur-6are r=Donc8or ;

9,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 99/302

ertare!Iertare Cu6 te-a >ncu6etat Sunt >n puterea 6ea or a taMa >nt >ntr-a 6ea! 1re ;- duc ;pre ?a6ur8e Foa;tre

;- ;cape ar "e;chde Dne och Fe= ce ac! Eu nu te aut ;

>nptuet un a;te8 de 6ce8 nc nnetou ne cunot doarde;tu8 de Dne! .arpe8e-Fc8ean< cnd Fa au= ce Fre< ;?ur c< orctar e8 de ne6u8u6t de Gur-6are< n-o ; ;ar ;- ucd ra!

#acea >n; ar ;pre Dne8e tuturor< att a8 no;tru ct a8 8or! Tucu 66Dren t te a8e? cu prada de r=Do!

#rada Te po6enet c 8-a ertat de a;ta Nu 6-a 6ra!!!(e-a6 ?dut ertare n6c 6a 6u8t! Ia tot ce ?;et 8a e c

eu nu 6 ;upr< Da 6-ar prea char Dne! Kr ar6e r ca< ;e For poto8 pentru ctFa t6p! #entru tot ce-a pctut Gur-6are >n Fre6eadn ur6< ; ;pea;c!

Bne! 1orDete cu .arpe8e-Fc8ean Fe= ce =ce!Ceea ce cu! G; terenu8 pre?tt! B?a;e6 6a de 6u8t de

;ea6 c tnru8 ace;ta cn;tt nu >ncuFna apte8e Dtrnu8u ;u e!

Mu8 dn u6a< de a;e6enea! Spera ; e a8e; e8 cpetena ;upre6 atrDu8u< ceea ce 8-ar >n8at 6u8t >n och Judte! "e aceea< cnd >ceru prerea< r;pun;e:

Kace cu6 crede< nu6a nu- o6or nc pr=oner ; nu-8ua! Sunt ra 6e n-a Frea ; 8 ;e >nt6p8e ceFa!

.t ce-a cut Gur-6are@ recunot tu c 6ert o pedeap;<nu- aa

#e 6ne nu 6 prFete! (ua- tot 8;a-8 ; p8ece!";cuta a6nunt cu BFo8u8-puternc cu6 ; proced6 6

>n;rcn pe 6ne ; trate= cu Gur-6are< du6anu8 6eu ne>6pcat! &8?; >n 68ocu8 oa6en8or ;< care 6 prFr to cu du6ne! Nu-8epda;er >nc ar6e8e!

1 ;-6 ;pu ce-a hotrt 6 >ntreD e8!

Ma >nt Freau ;- ;pun c a6 nterFent pentru Fo< de n-a 6ertat! A r6a; ;n?ur< deoarece .arpe8e-Fc8ean ;-a de=; de tne<ndc 8-a nu6t 8a! BFo8u8-puternc a ;trut ; F pun 8a ;t8p< dar

9+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 100/302

eu 8-a6 ru?at ; n-o ac 6-a a;cu8tat! A cerut pe ur6 ; F ducaca; 8a e8< ca ; F arate ce8or8a8 66Dren! A6 reut ;-8 ac ;renune 8a a;ta! Ma 6u8t dect att nu ;e poate!

Sunte6 dec 8Der

"a! #ute p8eca orcnd orunde Fre!Atunc >nc8ec6 nu6adect !!!S >nc8eca >8 >ntrerup;e eu! Ca Fotr aparn >nFn?tor8or!Cer prad de r=DoSe >ne8e?e Or nu cu6Fa cre= c pentru tot ce-a cut nu ;e

cuFne nc o pedeap; 0u6a ;unt r=Donc curao< a doFedt-o.arpe8e-Fc8ean! "ar cnd ;unt condu pe c ?rete de o cpetene< ;nu ;e 6re apo c au e ceFa de pt6t! Ja< o6or< ncend<deFa;tr< oa6en neFnoFa >n?ropa de F >n puur pr;te cre= cnu e n6c Te-a cut FnoFat de toate ace;te ne8e?ur ar treDu ;>ndur chnur8e ce8e 6a >n?ro=toare! 1orDe;c cu tne pretenete< cu6n-a 6erta te ;tue;c ;pre Dne8e tu! Et Dtrn preFd c n-o ;-o ;ret Dne! &ndru6- r=Donc pe c 6a Dune< cu6 ace

.arpe8e-Fc8ean< ca atunc cnd 6are8e Mantu te Fa che6a pe Fence8ec6p de Fntoare ; te duc Fe;e8 cu n6a uoar< nu cu cu?etu8>ncrcat de pcate! BFo8u8-puternc F-a drut Faa 8Dertatea< nu- pute cere ; renune 8a prada de r=Do!

.-a 8uat-o aa! Toate tur6e8e cre=8e de 8a hacend aur6a; >n ur6a noa;tr< p=te nu6a de cFa n! Cu ;?uran cFennd >ncoa< 66Dren au dat de e au pu; ar 6na pe e8e!

 Nu tu n6c de;pre a;ta< dar< char aa ; e< Fte8e ;unt a8ehacendaru8u - For date >napo!

&8 conFn;e >n ;rt ; predea ar6e8e ca< 8;ndu-8e nu6ata8;6ane8e ce aFeau prn Du=unare! #roDaD8 c ce8e ;pu;e de 6necpetene 8or > 6pre;ona;e pe u6a< cc 6u8 dn e trecur ;uDco6anda .arpe8u-Fc8ean< ceea ce >8 a6r> ?ro=aF pe Dtrn! &nante de-

a p8eca< Gur-6are Fen 8a no >n;ot de patru-cnc ;etnc Dtrn =;e cu ?8a; tare ca ;-8 aud to: Norocu8 unu r=Donc e a;e6enea e6e: a= rde< 6ne p8n?e

9/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 101/302

po6ne ar rde! Me norocu8 6-a r; >ntotdeauna >n a cnd a6aFut de 8uptat cu oa6en de pe p6ntur8e noa;tre! Ka6a 6ea acre;cut = de =@ du6an< ro a8D ;e te6eau de 6ne r=Donc6e ;e ;6eau ;?ur 6ndr ;uD ocrotrea 6ea! "ar au Fent acet

do ;trn< nnetou O8d Shatterhand< Fenetc prp dn 8u6ea8ar?< care ;-au a6e;tecat r nc un drept >n treDur8e noa;tre!TreDuau uc nu6adect< cc Fenetc n-aFeau ce cuta prntre no! Nu ;-a putut! Ar6e8e 8or erau ca er6ecate - ocrotea o putereneF=ut! Acu6 6-au Drut treDue ; porne;c pe o; ca un ;rac<r ar6e r ca8< ;pre ?a6ur8e noa;tre! Eu >n; nu 6 dau Dtut! nnetou O8d Shatterhand r6n tot pe 6e8ea?ur8e ace;tea Fo 6a da eu och cu e! &nFn?tor de a= For >nFn de 6ne -o6 Fedea cu6 ;e For =Frco8 >n 6n8e noa;tre ca nte Fte du;e 8atere! A6 ;pu; Howgh!

"up ce- ;r 8un?a 8u cuFntare< Gur-6are cu ;etnc care>8 >n;oeau Fror ; p8ece< dar cnd ;e >ntoar;e F=u c e >nconurat dntoate pr8e de 66Dren!

Ce >n;ea6n a;ta ;tr? Dtrnu8 >nurat! Trdare!!! No nu ;unte6 trdtor< r;pun;e nnetou! R=Donc pe care

> Fe= ;unt pu ca ; F 6a ren pun ; au= ce are ; r;pundO8d Shatterhand 8a ForDe8e ta8e! A;cu8ta- cuFnte8e!

M rdca de o; >ncepu< adre;ndu-6 Dtrn8or u6a:Gur-6are a ?rt ForDe r ro;t ne;ocotte! Ne;ocotte< ndc

n-a 8uat >n ;ea6 >n?duna noa;tr a de e8 r=Donc 8u@ 8e-a6

drut Faa 8Dertatea< ar e8< >n ;ch6D< ne a6enn cu 6oartea! Ce-ar ; ne >ntoarce6 no cuFntu8< dup cu6 ace e8 ; ne npu;t6a;upra Foa;tr

 Nu< Fo treDue ; F ne de cuFnt ;tr? e8!"e ce 're(ie Eu nnetou nu t6 ce >n;ea6n 're(ie. A6

aFea dreptu8< >n ur6a a6ennr ta8e< ; F >6puc6 pe 8oc< att pe

tne ct pe to a t! "ar n-o ace6< c ne Date6 oc de 8udroenata F 8;6 ; p8eca ne;upra >ncotro F-or duce och! O a8tne;ocotn o 6are pro;te a ;pu; cnd a ar6at c eu nnetou

97

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 102/302

;unte6 nte Fenetc prp pe 6e8ea?ur8e Foa;tre! Nu t tu<ntru8e< c nnetou e cpetena Fe;tt a apa8or ; care 8ocue;c >ntot cuprn;u8 de 8a Ar=ona pn 8a Map6 6a o;< pn dnco8o deRo #eco; . r=Donc 66Dren care te-au Drut nu ;unt e

nden ca Fo Cu6 po cere ca o6u8 ace;ta ; e tr6; pe;te hotarc c ar6e8e noa;tre ;unt Frte! Nu ar6e8e ;unt Frte< c acea care8e poart tu cu6 ; 8e 6nua;c 8a neFoe! . apo< nu 8e-a6 >ndreptatncodat pn acu6 >6potrFa Foa;tr < dac a6 cut-o acu6< a o;tca ; ;cp6 pe nte nenoroc a8D< care nu F-au cut n6c< dn?heare8e Dand8or Me8ton e88er< care F ?du;er 6area cu;area< nu6a ; F >nhta cu e 8a o apt urt! . ndc ForDe8e ta8ene;ocotte de adneaur 6ert o pedeap;< -o Fo da nu6adect! SFn >ncoace rate8e 6eu< >nchea eu artndu-8 pe Datu8 ce8 6c a8cpetene 66Dren8or!

Cnd ace;ta ;e aprope< >8 8ua de 6n ur6a:Gur-6are ne-a 6putat odat c -a6 dat ecoru8u 6a Fr;tnc

a8 BFo8u8u-puternc nu6e8e de Uc?toru8-u6a8or@ 6a 6u8t >nc< a

cerut ca rate8e ;u ; 8upte cu unu8 dn r=Donc ;! Batu8 ace;ta6-a o;t de 6are o8o; >n cteFa >6preurr@ e detept< crednco; adat doFad de 6u8t cura! TreDue ;- pr6ea;c r;p8ata! Nu6e8e pecare 8-a ct?at treDue ; e potrFt cu apte8e 8u! (-a Drut peCa;toru8-ne?ru -a 8uat ;ca8pu8< de aceea tnru8 Fa cpta un nu6e<ace8a de 5ma)Bsil < Juputoru8 de u6a!

Un ;tr?t de Ducure =Ducn dn peptur8e 66Dren8or!

nnetou >8 apuc pe Dat de 6n =;e:Bne a ?rt O8d Shatterhand! Tnru8 Ftea=u8 r=Donc 0u6a-

T;8 Fa rate8e pretenu8 6eu@ du6anu8 8u e ; du6anu8 6eu< pretenu8 8u e pretenu8 6eu! A6 =;

Aadar< contnua eu< dorna ecor8or BFo8u8u-puternc ;-a>6p8nt! A6ndo -au ct?at cte un nu6e care ;per c Fa >ntr-o =

te6ut de toate trDur8e du6ane! Btrnu8 Gur-6are poate p8eca acu6ne;uprat de n6en! C nu ne te6e6 de a6ennr8e 8u< -a6 datdoFada nu6ndu- pe ecor cpetene 66Dren8or: Uc?toru8-

9)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 103/302

u6a8or Juputoru8-u6a8or! Howgh!Kcu un ;e6n cercu8 ;e de;cu@ u6a ;e >ndeprtar uro

de re=u8tatu8 pe care- oDnu;e cpetena 8or cu 8udroena 8u!Ur6< Dne>ne8e;< cere6ona ca8u6etu8u >n cn;tea nou8u

r=Donc 66Dren< pe ur6 ne de;prr6@ cu o ;trn?ere de 6n pretenea;c< de .arpe8e-Fc8ean< care ne ddu o Dun e;cort ca ; netreac hotaru8! #e Judta n-a6 F=ut-o 8a p8ecare! Se a;cundea u?eade 6ne ca de dracu!

"up un dru6 8un? aneFoo; a6 aun; >n ;rt 8a ?ranaTeLa;u8u! &6pr Dan >ntre e6?ran< > ddu M;8utoru8u ce-?du;e6< -8 ru?a ; aD ?r de De oa6en< care nu cunotea6nc ara< nc 86Da!

99

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 104/302

7- UN (ARVENIT

&nante de-a contnua re8atarea eFen6ente8or treDue ; 6 >ntorc8a o >nt6p8are petrecut cu ctFa t6p >n ur6! Toc6a reFenea6 >n patre dntr-o c8tore cut >n A6erca de Sud 8ua6 6a;a >ntr-unu8dn 6ar8e re;taurante dn portu8 Bre6erhaFen!

(a o 6a; a8turat< un tnr 6 prFea dn cnd >n cnd cu coadaochu8u@ > prea6 cuno;cut proDaD8< dar nu ta de unde! &n ;rt< un

=6Det > 8utur pe Du=e! & adu;e;e pe;e6ne a6nte!"up ce ;r de 6ncat< ;e rdc de 8a 6a; Fen ;pre 6ne

cu p8ra >n 6n!1 ro? ; 6 erta c F derane=< >ncepu e8< dar 6 ;e pare c

ne-a6 cuno;cut undeFa!Tot ce ;e poate< nu6a c nu-6 a6nte;c cnd unde< -a6

r;pun; po8tco;!&n orce ca=< undeFa >n State8e Unte! #are-6-;e c >n NeFada<>ntre Ha68ton Be86ont< dac nu 6 >ne8! Cunoate 8oca8t8ea6ntte

Char oarte Dne! Cnd a o;t a;taAcu6 Freo patru an! Era6 un ?rup de cuttor de aur u?r de

o ceat de naFao;@ ne rtc;e6 >n 6un cu ;?uran c aco8o a6

r6a;< dac nu ne-a6 >nt8nt dn >nt6p8are ;pre norocu8 no;tru cunnetou!

22

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 105/302

A< nnetouAadar cunoate du6neaFoa;tr pe Fe;tta cpetene a

apa8orAa< pun!!!

#un "ac ;unte >ntr-adeFr per;oana care cred eu< atunc >8cunoate ceFa 6a 6u8t dect pun< =;e tnru8 =6Dnd! nnetouera atunc >n dru6 ;pre Mono (ae< unde treDua ; >nt8nea;c un preten< 6a Dne =; pe ce8 6a Dun preten a8 ;u! Ne-a >n?dut ;-8>n;o6 pn aco8o< deoarece ne hotr;e6 ; ne >ndrept6 prn Serra NeFada ;pre Ca8orna! A6 aun; cu Dne 8a Mono (ae< unde a6 ?;t a8 a8D cu aceea de;tnae ca no! &n u8t6a = a ;o;t pretenu88u nnetou< >n ;eara dn aunu8 p8ecr noa;tre! A6 ;tat nu6a cteFacea;ur >n uru8 ocu8u< de aceea nu 6-a F=ut Dne aa nu F puteaduce a6nte de 6ne!

Eu a6 >ntreDat< precndu-6 6rat! Et ;?urKoarte ;?ur! Or Fre ; ;pune c nu ;unte pretenu8 8u

nnetou Ce- drept< era a8te8 >6Drcat< de aceea nu F-a6

recuno;cut nu6adect< dar< dup ce 6-a6 utat 6a Dne< 6-a6>ncrednat c nu 6 >ne8!

. cu6 ;e nu6ea per;oana drept care 6 eO8d Shatterhand! "ac 6-a6 >ne8at< F ro? ; 6 erta c F-a6

deranat! Nu 6-a deranat dee8@ d6potrF< 6-a per6te o >ntreDare:

oDnuet o caea dup 6a;

Toc6a Froa6 ;-6 co6and una!Atunc te ro? ;-o ;erFet ac cu 6ne! #ot6< a 8oc!E oarte a6aD8 dn partea du6neaFoa;tr ; 6 nFta 8a o

caea< =;e e8 ae=ndu-;e< dar 6a pun a6aD8 c 6 8;a >nne;?urana a;ta!

Aa Bne< atunc o ; te 8nte;c ;punndu- c nu te-a >ne8at!

A< atunc ;unte O8d Shatterhand"a< eu ;unt! "ar nu ;tr?a aa< o6u8e! Nu ntere;ea= pe n6endn re;taurant cne ;unt cu6 6 ;e =ce >n 1e;t!

2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 106/302

Ierta-6!!! Ducura!!! F >nchpu ce Dne-6 pare ; 6>nt8ne;c toc6a ac cu du6neaFoa;tr!!!

S;t >8 >ntrerup;e eu! Ac< >n noanu8 ace;ta de cF8=a ;unt o pctur >n?ht de Fa8ur! #ot6 cartea 6ea de F=t cu nu6e8e 6eu

adeFrat!M-o >ntn;e e8 pe a 8u! onra% 6erner < ct eu!&8 F=u prFndu-6 cu atene< ateptndu-;e ; 6 Fad

;urprn;! . ndc nu cu nc un ?e;t de 6rare< 6 >ntreD ca6de=a6?t:

 Nu6e8e 6eu nu F ;e pare cuno;cut N-a putea ; ;pun! Sunt oarte 6u8 erner >n Ger6ana! Nu >n Ger6ana< c >n A6erca!H6 .tu eu< poate c 6 8-a ;pu; atunc cnd ne-a6 cuno;cut

unde =c! Ne?ret c F 8-a6 ;pu;< dar a8tceFa Freau eu ; cred! Nu6e8e

onrad erner e oarte cuno;cut acu6 >n A6erca! Ia ?nd-F ne88a O8-Sa6p!!!

O8-Sa6p H6< parc a6 au=t eu de aa ceFa!!! E o 8oca8tate;au o 68atn

A o;t >ntr-adeFr o 68atn< dar acu6 e un 8oc a6ntt ade;ea!.tu c du6neaFoa;tr cunoate 1e;tu8 6a Dne ca orcne< de aceea6 6r c nu t ce >n;ea6n nu6e8e ;ta!

"e cnd e att de cuno;cut"e Freo do an >ncoace!

Atunc ; nu te 6r! A6 o;t de pe;te patru an >n A6erca de Nord >n re?un unde a6a nu ptrunde att de 8e;ne precu6 cre=< deaceea te ro? ; nu 6 e drept un ca86uc ;au tun?u=!

&6 pare cu att 6a Dne atunc ; F ;pun c< dn n6cu8 pe care8-a cuno;cut pe Fre6ea aceea< a6 aun; a;t= un e8 de prn a8 petro8u8u!

 Nu 6a ;pune Ke8ctr8e 6e8e"a< 6 ;e ;pune 4#rnu8 petro8u8u5 ;unt 6ndru c nu6a 8unnetou > datore= norocu8 6eu! "ac nu ne ;tua e8 atunc ; ne

2%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 107/302

duce6 >n NeFada a r6a; a;t= ce-a6 o;t >nante< pe cnd acu6;unt 68onar!

.- pare ru Nu< nu< r;e e8! "ac a t ce-a6 o;t eu >nante F-a da 6a Dne

;ea6a de Ducura 6ea!. anu6eUn n6c< o ;ectur< un derDedeu -un perde-Far!!! Nu ;-ar =ce#entru c acu6 nu 6a ;unt! A6 cre;cut >ntr-un a=8 de cop

?; era6 pe cea 6a Dun ca8e ; aun? >n pucre! Nu 6a ;pune Ar 6a Dne< ; nu- 6a aduc a6nte!. totu >6 aduc Dne a6nte! Cnd 6-a6 cut 6a 6are< 6-au

dat 8a 6e;ere! ceau c ar Dne ; 6 ac c=6ar! A6 n6ert 8a un6eter ru< cu6 nu cred ; 6a e a8tu8 pe 8u6e! M Dtea< 6;chn?ua 6 8;a ; 6or de oa6e de r?! A6 u?t >ntr-o noapte a6 rtct 86nd =drenro; pe ;tr=8e orau8u!

. acu6 et prnu8 petro8u8u

Sunt 6 8e;c cu a;ta! #e cnd era6 >nc un Det Fa?aDond ra68e r adpo;t< 6-a6 pu; >n ?nd ceFa: ; 6 >6Do?e;c cuorce chp< dar pe ca8e cn;tt! Au=;e6 c nu6a >n A6erca e ro;t decut para8e!!! .!!! 6-a6 du; >n A6erca! A6 6unct ca un roD< 6-a6chnut ct nu F pute >nchpu< dar a6 reut! Tot t6pu8 6 ur6rea>n; ?ndu8 ; 6 r=Dun o dat -o dat pe 6eteru8 6eu de odnoar!

E< -a ?;t cu6

"a!u Ia ;-au=6!(a drept ForDnd< o6u8 ;ta e 6a 6u8t un crpac dect c=6ar! O

; 6 duc< r ; te cne ;unt< >6 =cea6 eu< ;-6 co6and o pereche de ?hete pe care tu c o ; 6 8e ;trce < dup ce-or ?ata< o; au ?hete8e o ; 8e arunc >n cap cu Dan >ndo dect ne-a6

toc6t< pe ur6 6 >ntorc ar >n A6erca! A;ta ;-6 e r=Dunarea! N-a dect ;-o ac!"a< o ;-o ac< dar a8te8! "ac Detu8 o6 6a trete< o ; 6 duc

23

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 108/302

8a e8< o ;-8 au de u6r pentru ecare 8oFtur pe care 6-a dat-o 6u8te au o;t< "oa6ne o ;- dau cte un ?a8Den!

BraFo< aa >6 p8ac "rept ;- ;pun c 8a >nceput poFe;teadu6ta8e nu-6 p8cea de8oc< acu6 >n; >ncepe ; 6 ntere;e=e! S-

au=6 6a departe! Nc ur6area n-o ; e 6a Dun< ce8 pun pentru ce a ur6at un

t6p! O han Feche de pn=< o pereche de panta8on erpe8< o apc;ooa; nte panto ?ur a;ta era toat >6Drc6ntea 6ea! A6honrt aa dn ora >n ora< dn ;at >n ;at< cernd un codru de pne< unadpo;t >ntr-o ur< or dor6nd ;uD ceru8 8Der! "ar Faa a;ta6=eraD8 nu putea ne 6u8t! &ntr-o = a;pr de arn a6 c=ut pe oo;ea >n =pad! M-a6 deteptat >ntr-un cu8cu ca8d de pae< hurducatde ro8e une crue!

E< -a Fent >n re< Datu8e Au= eu un ?8a; preteno; 8n?6ne! "e unde F

"n SaLona!. >ncotro Fre ; te duc

&n A6erca!Ha8a8 ;- e Tat-tu ce =ce de deea ta N-a6 tat!"ar 6a6-ta N-a6 nc 6a6! N-a6 pe n6en!Ce 6e;ere a >nFat Nc una< era ; 6 ac c=6ar !!!

Aha< >ne8e? Te-a 8;at p?uDa! Cu6 te chea6 pe tne< 6 Datu8e

onrad!Bne! Ute co8o >n de;a? nc pne o Ducat de Drn=! Ia-8e

de 8e 6nnc< ar pe ur6 cu8c-te ru6ue8 >n pae ; nu te 6t pn nu -o ;pune eu< a >ne8e;

 N-a6 ateptat ;-6 ;pun de dou or! A6 >nu8ecat 8a repe=ea8 pnea Drn=a 6-a6 ?he6ut >n pae! M-a6 tre=t cnd ;-a oprtcrua >ntr-un ;at!

2,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 109/302

T< da t c dor6 =;e cruau8 r=nd! . =c c Fre ; teduc >n A6erca Ca6 aco8o a aFea eu de ?nd ; 6 duc! 1re ;F cu 6ne

Cu6 ; nu Freau

#aaport a N-a6 dect ce Fe= pe 6ne!Ca6 pun< dar 6e 6-e 68 de tne a Frea ; te aut! Te-a6

;cpat de 8a >n?he -acu6 a Frea ; te ;cap de ;rce! Nu6a ;-6?duet dou 8ucrur: ; 6 a;cu8 orce -o ;pune ; nu ten6en cne et< de unde F >ncotro te duc!

O ; te a;cu8t o ace cu6 =c!Bne! R6 cu 6ne pn o6 aun?e >n A6erca! S-6 ;pu

nene@ Dunc-tu a o;t rate cu tata et dn orau8 de unde 6 tra? eu<dn Ha8Der;tadt! Te-a6 8uat 8a 6ne< ndc -au 6urt prn acu6tre 8un! Aa ; ;pu orcu te-o >ntreDa< 6-a >ne8e;

A6 >ne8e;< -a6 r;pun;< netnd ce 6-a cut r e8!A6 tra; 8a han a6 r6a; aco8o pe;te noapte! A doua = 6-a dat

a8te hane< 6-a ae=at pe capr 8n? e8 a6 pornt 6a departe!Sa8Fatoru8 du6ta8e era crua >8 >ntreDa eu pe 68onar!"a< de undeFa de prn 6un Har=u8u!$ta ;unt de oDce oa6en de treaD< > cu6pr o cru cu ca

;e duc 8a ora ; ac o Fre6e crue< pe ur6< dup ce-au a?on;tceFa< ;e >ntorc pe 8a Fetre8e 8or! A8 du6ta8e pare >n; ; nu o;t aa<deoarece te-a 6nt cnd -a ;pu; c Frea ; ;e duc >n A6erca! 1roa

 proDaD8 ; tra? o8oa;e de pe ur6a du6ta8e!Aa e! Eu aFea6 >n; >ncredere >n e8 8-a6 cre=ut pe cuFnt! Cu

t6pu8 >6 aun;e;e char dra?! E8 >6 =cea onrad eu< nene! &Fedea6 de ca< dor6ea6 >n ?rad 6uncea6 toat =ua! &n ;ch6D >6ddea de 6ncare < dn cnd >n cnd< o =drean de han< a8tceFan6c! A trecut o 8un< dou< tre< a;e < F=nd c nc ?nd n-are ;

 p8ece >n A6erca< a6 >ne8e; c 6-a 6nt@ >6 p8cea >n; Faa a;ta de8Dertate!&ntr-o =< ducnd nte 6ar >ntr-un ora de 8a 6a8u8 6r< 6-a

2+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 110/302

apucat ar doru8 de A6erca@ a6 8;at totu8 Da8t a6 u?t 8aBre6erhaFen!

Kr para8eAa credea e8< dar t6p de un an u6tate ct a6 o;t 8a e8<

>6 aduna;e6 ceFa dn Dacur8e pe care 6 8e ddeau ne?u;tor cndde;crc6 6ara! Cruau8 nu ta de e8e! Mu8t n-aFea6< doar att ct; ac dru6u8 pn 8a Bre6erhaFen! Cu6 a6 aun; aco8o< a6 >ntreDatde-o crcu6 >n port unde ta6 c ;e adun 6arnar! Intra >n ForDcu unu8 dn e - ;pu;e c a Frea ; 6 duc >n A6erca! Ne-a6>6pretent repede< ndc 6arnaru8 6-a ;pu; c-6 ?;ete e8 8oc peun Fapor! A6 >nceput ; ne cn;t6 Da cu Fn< Da cu rachu< pn ce n-a6 6a tut ce ;e petrece cu 6ne! Cnd 6-a6 tre=t< 6 a8a6 >ntr-o?aur >ntunecoa; ca o cocn! Au=ea6 Fa8ur8e =Dndu-;e de pere dea;upra 6ea 8anur =n?nnd! "n cnd >n cnd un ?8a; r;tt  porunctor! M-era ru< capu8 ?reu< ?rea< urech8e >6 Fau! "up6u8t t6p au= pa< cneFa tra;e un =For >n u apru un o6 cu une8nar >n 6n! Era 6arnaru8! &8 au= r=nd r?ut!

Ie aar< 6 Cptanu8 Frea ; te Fad! 1e= de ForDete ru6o;cu e8 nu 6otur< c- o6 a8 dracu8u!

Ie pe Drnc dn ?aur era< dup cu6 a6 a8at pe ur6<>nch;oarea Fa;u8u >8 ur6a pe 4pretenu85 6eu DneFotor dnaun! M po6en pe puntea une corD 6ar care a8uneca pe ap cutoate pn=e8e >ntn;e! Cptanu8< un o6 po;ac< cu prFrea rea< 6 apucde Dra< 6 r;uc >n 8oc 6 >ntreD r;tt:

"e unde et< 6& ;pu;e tot adeFru8< ndc prFrea 8u 6 ;rede8ea pn >n

adncu8 ;u8etu8u nu 6 >ncu6eta6 ; 6nt!Bun poa6 =;e e8! (a; c o ; ;cot eu ru8 dn tne! A6 de

?nd ; te ac ucenc pe Fapor! Ute-8 co8o pe cr6ac@ a ;-a;cu8 cu;nene de e8< a8t6nter >8 Fe= pe dracu Acu6< ha< car-te

Cr6acu8 prea ; e 6a ru dect cptanu8! M ;uc de Dra<6 tra;e dup e8< >6 ddu >n 6n o oa8 cu catran -6 art o;crcc de rn?he ; coDor pe ea ; un? Fa;u8 pe dnaar cu

2/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 111/302

catran! M-era rc< nu 6a u;e;e6 >n Faa 6ea pe un Fapor@ 6=Dtu< 6 >6potrF dn toate puter8e! Atunc 6 >ntn;er pe o;cndur< 6 8e?ar =draFn cu aa >n o; 6 Dtur pn 8ena!

Ce-a6 pt6t< nu6a "u6ne=eu te Ne-a6 du; >n Ind8e

Occdenta8e! A6 de;crcat 6ara< a6 >ncrcat a8ta@ eu n-aFea6 Foe ;coDor pe u;cat< nc ; ForDe;c tu ce care Feneau pe Dord! "e aco8o ne-a6 >ndreptat ;pre Bo;ton< de 8a Bo;ton 8a Mar;8a< de ac 8aSoutha6pton< pe ur6 ar >n A6erca< de a;t dat 8a Ne 0or!

"ar Dne< do6nu8e< de ce te-a 8;at ; te duc de co8o pn co8oKndc n-a6 Frut ; 6 o6oare >n Dt!E a N-a tut cu6 ; procede=! "rept e c pe 6are n-aFea ce

ace< dar cnd aun?ea pe u;cat< >n Freun port< ?;ea pr8eu8 ; ;cap!Char dac nu 6 8;au ; coDor pe u;catChar -atunc! 1eneau de;tu unconar a portu8u pe Dord< n-

aFea dect ; te adre;e= unua dn e! Nu >ndr=nea6 ndc era6 u?ar n-aFea6< nc un act de

denttate! Totu 8a Ne 0or a6 reut ; ;cap! "o dn 6arnar< ;tu

de a;pr6ea cptanu8u< au ter;-o >ntr-o noapte cu o Darc 6-au 8uat pe 6ne cu e! Cnd 6-a6 F=ut pe u;cat< a6 8uat-o 8a u? 6-a6>ndeprtat ct a6 putut 6a 6u8t de port!

A doua = era ;rDtoare nu ;e 8ucra! M-a6 a;cun; >ntr-o c8dre>n con;truce a6 dor6t pn 6-a6 ;turat de ;o6n< ndc ;6ea66a 6u8t neFoe dect de orce a8tceFa!

M-a6 tre=t toc6a dup ce ;-a >nnoptat! Cu toate a;tea nu 6-a6

6cat de-aco8o@ 6a >nt ndc 6-era rc ; nu dea cptanu8 de6ne a8 do8ea 6 ?ndea6 c poate Fo ?; ceFa de 8ucru 8a c8dre!

Koarte Dne@ nu6a 8ucru8 te putea ;a8Fa!Aa 6-a6 =; eu! A6 ateptat dec pn a doua = d6nea<

cnd au Fent =dar t6p8ar 8a 8ucru! (e ForD< dar nu-6>ne8e?eau nc unu8 86Da! &n ;rt a6 ?;t unu8< un ;a8ahor< un nea6

de pe 8a no! S-a ru?at atta de antreprenor< pn ce 6-a an?aat! Tra6cu 6are econo6e punea6 de-o parte ?o8o?an cu ?o8o?an pn ce-a6;trn; Freo ;ut de do8ar< ct >6 treDuau ca ;-aun? 8a #h8ade8pha ;

27

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 112/302

6-apuc de 6e;era 6ea!#arc =cea c n-a >nFat n6c"up concepa noa;tr< dar a6 ntrat >ntr-o aDrc unde

8ucrtoru8 ace ace8a ace8a 8ucru< aa c nu e neFoe ; t toc6a

 perect 6e;era! Un an >ntre? n-a6 cut a8tceFa dect a6 cu;ut ee de?hete!

"up ce a6 ;trn; tre ;ute de do8ar< 6-a6 du; 8a Chca?o a6ntrat ar 8a o aDrc de >nc86nte! N-a6 ;trn; >n; 6u8t! Eu Froa6; >nF 6e;era 6a ca 8u6ea! A6 ?;t un r8ande= care aFea ; e8 nte para8e! Cunotea Dne ara@ 6-a cut propunerea ; ne duce6 ca pe%lar 1 >n 1e;t! cea c ;e poate ct?a Dnor cu ne?u;tora a;ta!

A6 trecut a6ndo M;;;;pp< a6 pu; Dan 8a un 8oc< a6cu6prat 6ara >n toFre a6 pornt-o >n ;u;u8 8u M;;our! "updou 8un Fndu;er6 toat 6ara ne duD8a;e6 capta8u8! A6 cut>nc a8te patru c8tor de a;tea< pn cnd< >ntr-o =< 6-a u?ttoFaru8 cu Dan!

Te-a apucat atunc ar ; co ee de ?hete!!!

 Nu< a6 cut a8te 6eteu?ur! Muncea6 pn 6 ;petea6< darde?eaDa< n-a6 6a putut aduna un ?o8o?an! "e d;perare< 6-a6a6e;tecat prntre cuttor de aur!

Ca ; nu ?;et n6cChar aa! Rtcea6 86n= prn 6un@ nu era nc un o6 de-a8

1e;tu8u cu no< de aceea o ducea6 oarte ?reu! &n ce8e dn ur6 au dat naFao pe;te no! A6 ;cpat ca prn urech8e acu8u< totu tot ne-ar

aun; >n ce8e dn ur6< dac nu-8 >nt8nea6 pe nnetou< care ne-adu; 8a Mono Tae< unde F-a6 cuno;cut!

"ac 6-a poFe;tt atunc ce 6-a poFe;tt acu6< te-a pututauta cu Freun ;at ;au char cu apta!

 N-a o;t ; e! Nenorocr8e prn care trecu;e6 de cnd 6 ta6 pn atunc 6 cu;er ;o;! Cu6 putea6 >ndr=n eu ;-8 p8ct;e;c

 pe O8d Shatterhand cu pro;t8e 6e8e . Dne-a6 cut! Te po6enet cdac F-a a;cu8tat ;atur8e nu era6 a= 68onar!1 1n=tor a6Du8ant!

2)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 113/302

Tot ce ;e poate! "oFada cea 6a Dun e c eu n-a6 o;t n-o ;u Freodat 68onar! "ar ;-au=6 6a departe! Ce-a cut pe ur6 >nCa8orna

Meteu?u8 nu 6 prcop;;e nc ne?u;tora@ a6 >ncercat atunc

; 6 ac a?rcu8tor! M-a6 D?at ar?at 8a o er6< ;au es'ancia 3 cu6> =c e! M-a6 ct?at ;6pata er6eru8u@ 6uncea6 cu dra? 6-a6rt repede ;6Dra!

&ntr-o =< 6-a >nde6nat naDa ; oc cr! A6 pu; 8a Dtae;6Dra pe-o u6tate de an n-a6 6a ct?at! Noroc c a6 o;tcu6nte n-a6 6a >ncercat a doua oar! "up do an aFea6 cnc;ute de do8ar pu de-o parte!

Odat< 6-a tr6; ;tpnu-6eu 8a Chco dup nte tr?ue8! M-a6 8uat Dan cu 6ne ;- depun undeFa! M-a6 >nt8nt ac cu unaneu care ;-a oert ;-6 Fnd o Ducat de p6nt pe 6a8u8 unuru< toc6a 8a dracu-n pra=nc! Se ura pe to ;n c p6ntu8 e ce86a Dun dn toat Ca8orna! Ce 6-a6 =; eu "e ce ; u tot ;8u?<ha ; 6 ac eu o dat ;tpn! A6 cu6prat p6ntu8!

Ct a dat pe e8#atru ;ute de do8ar< Dan pen!Era aneu8 >ntr-adeFr propretaru8 .t cte pun? ;e ac cu

Fn=area p6ntu8u!M-a6 ntere;at 6a >nt 8a trDuna8! #6ntu8 eL;ta >ntr-adeFr

era propretatea aneu8u!"ar de ce >8 Fndea< dac >8 8uda att

cea c- p8ace Faa aFenturoa; nu rDda ; ;tea pe 8oc! Cu6a6 cut tr?u8< dup ce -a 8uat Dan< a >nceput ; rd e8 preten8u de 6ne! M-a ;pu; pe 8eau c p6ntu8 e o 68atn care nu acedou para8e!

O 68atn< adc un swamp Aha< acu6 aun?e6 8a O8-Sa6pa8 du6ta8e

Aa e! Cnd 6-a6 >ntor; aca; -a6 ;pu; ;tpnu8u 6eu detr?u8 cut< ;-a ;uprat ?ro=aF! Nu era Ducuro; ; p8ec 6-a ;tut ;6 8a; p?uDa ;-6 Fd de treaD! Eu nu nu 1roa6 ; 6 duc

29

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 114/302

; Fd pe ce-a6 dat attea para8e! (-a6 8;at pe er6er Dodo?nnd a6 p8ecat ;-6 F=te= propretatea! &n dru6 6-a6 >nt8nt cu un?er6an< pe nu6e Acer6ann< care ;e >6Do?;e >n San Kranc;co -cu6pra;e o pdure aproape de p6ntu8 6eu! & n;ta8a;e aco8o un

 oa?r< care >ncepu;e ; 8ucre=e< de;tu8 de 6ode;t 8a >nceput< dar care<cu t6pu8< a 8uat propor neateptate! M-a cerut ;- art p8anu8 8ocu8u6eu< ;-a utat Dne 8a e8< pe ur6 6-a ;pu; c8tnnd dn cap:

1d c ;unte6 Fecn -6 pare ru c treDue ;- ;pu8Der8u=8e! (ocu8 e >ntr-adeFr oarte 6are< dar nu e a8tceFa dect o68atn care nu poate produce n6c!

Urt per;pectF Cnd a6 aun; 8a oa?r a au=t tat8?er6anu8u< a8at aco8o< de;pre ce e ForDa< a conr6at e8 prereau8u ;u!

#ropretatea du6ta8e< dra? do6nu8e< a =; e8< e o Fa8e >ntn; den6o8< >nconurat de dea8ur ;terpe! Ic< co8o< crete cte o tu;n?uratc!! E< n-a ce- ace< -a aruncat Dan pe erea;tr!

Cu6 e< cu6 nu e< a Frea ;-8 Fd eu@ 6car cu atta ; 6-a8e?<

a6 r;pun; aDtut!Char c nu6a cu att! R6 pe;te noapte 8a no te-o duce

6ne d6nea! "ac Fre< te >n;oe;c char eu!A doua = a6 p8ecat c8are< >ntoFrt de a6ndo Acer6ann<

tat8 u8! A6 trecut prn pdur >ntn;e de Drad care 8e aparneau< peur6 a6 urcat nte dea8ur ;terpe care >nconurau o Fa8e p8n den6o8< 6r?nt de cteFa tuur!

Ct cuprndea cu och< n6o8 ar n6o8! #e ur6 papur 6uch< 6uch ne?rco; de Da8t! Nc o a8t Fe?etae! Nc o Fetate pr6preur!

Ute< ce Fe=< e propretatea du6ta8e< >6 =;e Dtrnu8! "e cteor trec pe-ac 6 cuprnde a8ea! N-a6 aFut ncodat curau8 ; trecdnco8o de dea8!

Eu parc 6-a duce ; Fd dac e tot ca pe-ac< a6 r;pun; eu!Ce poate ; e a8tceFa #u;tu ar pu;tu!Se poate< Freau >n; ;-6 Fd tot cuprn;u8! S Fd eu cu och

2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 115/302

6e pe ce-a6 dat para8e8e!Cu6 potet 1re6e aFe6 de;tu8! S oco86 dec ;6rcu8!

 Nu6a c treDue ; 8u6 Dne ;ea6a< p6ntu8 e 6oa8e te poaunda 8e;ne pn-n ?t!

C8rea6 unu8 >n ur6a ce8u8a8t< >ncet cu 6are atene! O aderede Fnt ne aducea >n a un 6ro; cudat! Btrnu8< care 6er?ea >nante<;e opr =;e:

Ce 6ro; o ;ta< c nu 8-a6 ;6t >nc pn acu6 #ute a;cru!

A cadaFru< adu? tnru8!#arc-ar u8e de Drad< =;e eu!"n ce >nanta6< dn ce 6ro;u8 deFenea 6a puternc! Aun;er6

8a un 8oc unde 6a8u8 era acopert de 6uch! N6o8u8 aFea cu totu8 a8ta;pect: era a8Da;tru-Fer=u 8uco;< parc ;-ar turnat u8e dea;upra!Btrnu8 ;coa;e o eLc8a6ae de u6re< ;r de pe ca8 p >n n6o8!

Ce ac tat< pentru "u6ne=eu ;tr? tnru8< >n;p6ntat!TreDue ; Fd!!! ; Fd!!! 6ur6ur Acer6ann ;enor cu

>nr?urare!Te >nun= >n 6ocr8(a; ; 6 >nund&8 F=u ntrnd pn 8a ?8e=ne >n n6o8< pe ur6 pn 8a

?enunch! Se ap8ec< rdc apa c8eoa; >n pu6n< o eLa6n< o 6ro;!Cu un eort e dn n6o8 Fen ;pre no cu och 8uctor!

#arc =cea c nu -a 6a r6a; n6c >n Du=unar 6 >ntreD e8!

"e< ca6 aa ceFa!!! ota eu!Atunc > cu6pr eu 68atna! Ct cerCudat >ntreDare &6 da patru ;ute de do8ar< ct a6 dat eu pe

ea Nu< > dau 6a 6u8t< 6u8t 6a 6u8t!Ct

Mu8t< 6u8t de tot! S =ce6 o ;ut de 6< dou ;ute< o u6tate de68on de do8arM uta6 u8ut 8a e8! Ger6anu8 nu ?8u6ea nu era o6 de ?8u6

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 116/302

chpu8 > era oarte ;ero;! . ndc tcea6< adu?:Et o6 cu noroc< tnere! Ac e petro8< cantt enor6e de petro8!

#6ntu8 e >6DDat tot cu petro8! Et 68onar< tnere< da< 68onarM!!! 8!!! onar!!!< D?u eu! Nu ;e poate!!! te >ne8!!! Cu ;?uran

c te >ne8! Nu< nu< nu 6 >ne8! A6 trt 6u8t Fre6e >n re?un petro8ere

tu ce ;pun< crede-6!#e-tro8!!!< 6-8-o-nar!!!< ;8aD;ea6 =pct!"a< et 68onar! Et ceea ce ;e chea6 un prn a8 petro8u8u!

Adc nu et >nc< dar o ; deF! Nu- de;tu8 ; a terenu8 >n care ;e a8 petro8u8< ;e cere ;-8 ;co 8a Fea8 ca ; ac Dan dn e8!

S-8 ;cot 8a Fea8 Cu ceCu anu6te 6an ace;tea ;unt oarte ;cu6pe!"e unde ; au eu Dan1ecne dra?< nu att de naF! " anunur 8a ?a=ete or ;

cur? Dan de n-o ; t ce ; ac cu e! Nu6a c dac d cneFa para8e< Frea ; tra? o8oa;e de pe ur6a 8or! Cuno;c eu >n; un o6

cn;tt care n-are ; te tra? pe ;oar!CneEu! O ; procede= pretenete cu du6neata! 1re ;-ncerc"e ce nu "ar a du6neata ata DanO ; ac eu ro;t! . dac n-aun?e ct a6< ?;e;c 8a a8< cu

doDnd 6a 6c< nu pe upua8! ChD=uete >nt@ o ;-6 da 6atr=u r;pun;u8! Acu6 >n; ; oco86 toat 68atna ca ; Fede6 ce

6a ?;6!Ceea ce a6 F=ut pe ur6 8-a >ncntat att de 6u8t< >nct a >nceput

;-6 ac propuner dn ce >n ce 6a anta;tce! A6 >ncheat aacerear ; 6a ;tau 6u8t pe ?ndur! . Dne-a6 cut! Ca ; ;curte= ForDa< Dtrnu8 a o;t o6 cn;tt ;-a purtat prntete cu 6ne! 1e;tea de;pre68atna cu petro8 ;-a r;pndt ca u8?eru8 >n toat A6erca< Da

dnco8o de ea! N ;-au pu; capta8ur 8a d;po=e@ >ntreprnderea a 8uat propor urae a;t= n-au trecut nc do an de-atunc a6aun; ; 6 ;e ;pun prnu8 petro8u8u< ;unt arh68onar a6 Fent >n

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 117/302

Europa ;-8 u68e;c pe 6eteru8 6eu crpac!Ma treteCred! "ar 6a e ceFa ce 6-a adu; ac< adu? e8 ca6 ;tnent!M uta 8a e8 nedu6ert!

A Frea!!! ; 6 >n;or!Aha . a6ercance8e nu- p8ac< nu- aaCe ; ac eu cu o neFa;t care are 6n pcoare 6c< dar

 preten 6ar Nu- ForD< preten8e 8e-a putea ;at;ace< 6-a>n?du >n; eu cteFa< ceea ce nu ad6te o a6ercanc! N-a6 tutncodat ce e Fa a de a68e@ a Frea ; cuno;c eu ercrea a;ta ț  ;unt de prerea ?ret poate c nu o po ?; dect a8tur de oe6ee dn ara ta!

A;ta e ca6 adeFrat! "ar ; reFen6 8a ce d;cuta6! Cnd a ;o;tac

Ier p8ec char 6ne!. eu tot aa! 1re ; ace6 c8tora >6preun Tot a6 eu treaD

>n Ger6ana!

Cu p8cere! Ne-a6 de;prt 8a (ep=?< dup ce ne-a6 ?dut ; ne

reFede6< ceea ce ;-a >nt6p8at: ne-a6 >nt8nt ar dup dou =8e! Eraoarte aDtut! Meteru8 p8eca;e dn ora nu ta >ncotro ;-a du;! 1ende cteFa or 8a hote8 ; 6 Fad! &8 pr6ea6 po8tco;< dar nu ;6ea6neFoa ;- >ntorc F=ta! Nou8 4prn a8 petro8u8u5 6 ntere;a;e 8a>nceput< dar acu6 6 p8ct;ea! Ma tr=u 6-a o;t totu dat ; 6

ocup 6a 6u8t de e8!

3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 118/302

8- CU6CA DE AUR 

&ntr-o eLcur;e pe care a6 cut-o >n Mun Meta8er< a6cuno;cut aco8o >ntr-un ;at un Det 6u=can< anu6e 1o?e8! Cntaad6raD8 8a Fo8once8! A6 ntrat >n ForD cu e8! Era un o6 cudat! M-aForDt tot t6pu8 de cop 8u< un Dat -o at@ Datu8< Kran=< cnt 8aFoar tot att de Dne ca #a?ann< ar ata< Marta< are o Foce de

4prF?hetoare5 ;u;nea e8!M-a cut curo; 6-a6 du; a doua = ;- ac o F=t! Trau

oarte ;rcco;< dar >n ce prFete ta8entu8 cop8or nu eLa?era;e!Batu8 cnta >ntr-adeFr 6nunat 8a Foar< ar ata aFea o Foce care pro6tea oarte 6u8t era pcat c dn prcna 8p;e de 68oace6atera8e nu puteau ;tuda 8a con;erFator! (e-a6 ?dut ; 6

ntere;e= de e < cnd 6-a6 >ntor; 8a "re;da< 6-a6 du; 8a drectoru8con;erFatoru8u< Dun preten cu 6ne< ;- ForDe;c de;pre e!A6 reut ;-8 ntere;e= pe e8 pe Freo cFa oa6en cu ;tare<

uDtor de 6u=c< care ;-au oert ; 8e >n8e;nea;c ;tud8e! M-a6 du;;- aduc 8a "re;da! "rectoru8 con;erFatoru8u ;-a ntere;at per;ona8 dee! "e cte or 6 >ntorcea6 >n Europa< 6 repe=ea6 8a "re;da ; Fdce-6 ac protea! Nu 6-a prut ru de apta 6ea! Batu8 aun;e >n

curnd pr6u8 Fo8on;t a8 K8ar6onc< ar ata una dntre ce8e 6aaprecate cntree de concert! 1 pute >nchpu recuno tn a 8or aș ț  

,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 119/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 120/302

netre! Kata 6 prFea ru?tor! A6 >ne8e; ce Frea -a6 8uat 8uerner< cu o ?8u6< ;tc8a dn 6n!

Att -a treDut! A ;rt ca neDun< 6-a ;6uct ;tc8a a aruncat-o>n;pre 6ne< >nurndu-6 ca 8a ua cortu8u! A6 p8ecat r ; ;pun un

cuFnt! M-atepta6 ; Fn a doua = ;- cear ;cu=e@ nu Fen< dar >6tr6;e o ep;to8 >n care >6 ;cra c ne neaprat ;-6 ;pun a;t=<>nantea p8ecr< ce ru > pare c 6-a recuno;cut< c a D?at e8 de;ea6 6a de 6u8t ne6u8u6rea pe care 6-a prcnut-o c;tora 8u c -a nter=; ;oe 8u ;- a r6a;-Dun de 8a 6ne!

(a cteFa =8e dup a;ta a Fent Kran= 1o?e8< rate8e e< pe 8a6ne! Nu-8 putu;e hotr> n6en ; ;e duc >n A6erca odat cu e! &condu;e;e nu6a pn >n port 8a Bre6en -6 aducea o ;cr;oare de 8a;ora 8u< prn care-6 6u8u6ea pentru tot ce cu;e6 pentru ea  pentru purtarea 6ea >n?dutoare a de ;ou8 e >n =ua nun!

Kran= r6a;e 8a "re;da! 1enea dn cnd >n cnd ; 6 Fad! &6;punea c erner >8 aut oarte pun< cu toate 68oane8e 8u< -6tran;6tea ;a8utr dn partea Marte! &ne8e?ea6 dn ForDe8e 8u c

tnra e6ee nu e erct< ceea ce >6 >ntrea 6a 6u8t prerea pecare 6-o cu;e6 de;pre o;tu8 ucenc de c=6re! Era un ne6ernc -6 prea acu6 ru c nu >6pedca;e6 c;tora acea;ta nepotrFt!

"up ctFa t6p a6 p8ecat ar >n State8e Unte! M-a6 du; 8a SanKranc;co de aco8o >n MeLc< unde 6 ;-a >nt6p8at ceea ce F-a6 poFe;tt >nante cu u6a!

"up ce -a6 du; pe e6?ran >n TeLa;< a6 pornt cu nnetou

 prn (8ano e;tacado ;pre Nou8-MeLc Ar=ona ca ; Fn6 ;F=t6 derte trDur ndene! "e ac a6 8uat-o prn NeFada ;preCa8orna< 8a San Kranc;co< unde nnetou Froa ; ;ch6De nte Du8?r pu8Dere de aur >n Dan!

Socotea6 ; ;t6 aco8o nu6a cteFa =8e! Ne-a6 ter6nat repedetreDur8e< pe ur6 a6 pornt ; honr6 pe u8 e! Eu era6 >6Drcat >nț  

co;tu6u8 6eu 6eLcan e8 >n ce8 ndan< totu n-a prut n6nucudat< cc era ceFa oDnut pe aco8o!"up-a6a= ne-a6 du; ; F=t6 ce8eDra oodard; Garden;<

/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 121/302

un e8 de ?rdn Dotanc =oo8o?c de 8a no! Toc6a Froa6 ;ntr6 8a acFaru6< cnd ne er >n ca8e tre per;oane: dou e6e un DrDat! Trecu pe 8n? e8e r< ; 8e oD;erF< dar >8 au= pe DrDat=cnd >n ur6a noa;tr >n 86Da ?er6an:

E drca dracu8u< ;ta parc-ar doctoru8 care ne-a du; cop 8a"re;da!

&ntor;e capu8 6rat! Una dn e6e era Foa8at< aa c nu -a6 putut Fedea aa! Cea8a8t era >ntr-o toa8et oarte e8e?ant< care n-o prndea >n; de8oc! Chpu8 e 6 ;e pru cuno;cut! BrDatu8 era >6Drcatdup 6oda a6ercan< prea >n; att de cara?ho;< >nct era ct p-ac ;6 punea;c r;u8!

"u6neata et< do6nu8e 1o?e8 >ntreDa eu =6Dnd! "up cu6Fd< a6ercan >n toat re?u8a

Era Fo8once8;tu8 6eu< tat8 Marte a8 8u Kran=< protea 6ede odnoar!

 Nu nu6a a6ercan< r;pun;e udu8< c 68onar adeFrat! "ar pe neFa;t-6ea pe Marta nu 8e 6a cunot

Aadar cucoana aceea >n=or=onat e6ea Foa8at erau neFa;ta ca 8u! Acea;ta dn ur6 > rdca;e Foa8u8 ?ro; de pe a -6>ntn;e 6na!

Ute-o< 68onar< de ro;t Dtrnu8 ano! Ce cre= du6neata< c prn ;tu8ee8e ne6et nu ;unt oa6en care pot aun?e ceFa >n Fa Nu6a c treDue ; te prcep< a;ta e

Tat< > te ea ForDa< t doar c dac a6 aun; ceFa e nu6a

datort do6nu8u doctor!Ha ; =ce6 "e< r deteptcunea noa;tr< to doctor dn

8u6e nu ne-ar o;t de o8o;! "ar ce cau du6neata ac >n A6erca<doctore

Ia< honre;c eu prn 8u6e< dup cu6 6-e oDceu8!Bne ac! O6u8 u6D8at e 6a detept! A6 F=ut 8a 6ne< de cnd

a6 p8ecat de pe 8ocur8e unde 6-a6 perdut tnereea pro;tete! Actoate ;unt 6a ru6oa;e< dar 6a ;cu6pe< nu- ForD! S F ; Fe=ca;a noa;tr! St6 >ntr-un pa8at ca prn adeFra! Ha cu no >n

7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 122/302

echpau8 no;tru< e 8oc pentru du6neata!Re?ret< dar ;unt oarte ocupat! .-apo< nc nu ;unt ;n?ur! 1

 pre=nt pe pretenu8 6eu nnetou@ du6neata< ;t6at Marta< treDue ; ctt de;pre e8!

Tnra e6ee ;e uta;e tot t6pu8 8a 6ne nu-8 D?a;e de ;ea6 pe apa< care ;e nu;e ceFa 6a 8a o parte! & >ntn;e cu a6aD8tate6na!

c c et ocupat nu po ; F 6 >ntreD ea! Ct 6a ;ta pe-ac

#8ec6 proDaD8 char 6ne d6nea!. p8ec r ; F pe 8a no Ar pcat! Ha acu6 cu no!!! ha< te

ro?!!!"ar ;ou8 du6ta8e!!!O ;- ac 6are p8cere! Cred >n; c nu- aca;!Bne< Fn! "-6 nu6a Foe ;-6 au Dun =ua de 8a pretenu8

6eu! Nu< nu< ; potea;c dn;u8! A6 ctt attea de;pre e8< >nct 6-

a Ducura ;-6 e oa;pete! Roa?-8 ; potea;c 8a no!"a< da< aproD Dtrnu8< ; Fn ndanu8! S nu- e rc de

no< ;unte6 oa6en cF8=a nu 8e ace6 nc un ru ;8Datc8or! Nu6a c n-o ; >ncpe6 to >n cupeu! Nu ace n6c< eu cu neFa;ta o; 8u6 o tr;ur! Hade6 Ana< > aun?e6 no pe e cu tr;ura<adu? e8 o tra;e dup ;ne!

nnetou nu >ne8e;e;e ce ForD;e6< deoarece conFer;aa ;e

de;ura;e >n 86Da ?er6an! Eu > oer Marte Drau8 apau8 pea6ndru ;?ur a8tur de ea< ca orce o6 cF8=at!

Ca;a >n aa crea ;e opr;e tr;ura era >ntr-adeFr un pa8at! Una8tu8 >n 8ocu8 8u nnetou ar o;t u8ut de ce Fedea< pe e8 >n; nu-86pre;on dee8! "e-aDa cnd ntrar6 >n ;a8onu8 e< Marta pru ; e8a ea aca;! Ne >ntn;e a6ndou 6n8e =;e:

Aa Acu6 nu F 6a 8a;! TreDue ; r6ne ac cteFa =8e<char ;pt6n!Cu toat p8cerea< doa6n erner< dar ne e;te 6po;D8@ treDue

)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 123/302

neaprat ; p8ec6 char 6ne d6nea< r;pun;e eu< care nu dorea6; dau och cu DrDatu8 e!

(a; c pute< aFe de;tu8 t6p >nante ; Fna ;8Dtcun prn pu;tu ;au ; ur6r Freun du6an! A6 ctt de;tu8e de;pre

du6neaFoa;tr tu c< dac a aFea o nt Dne dent< n-a Fent ; F perde Fre6ea >n San Kranc;co!

Te >ne8< crede-6! AFe6 6otFe puternce care!!!M ro?< 6 ro?< nu ad6t preteLte< 6 >ntrerup;e ea! S ForD6

 pe a: 6otFu8 pentru care nu Fre ; r6 e DrDatu8 6eu< nu- aa Nu< nu< nu 6 contra=ce O ;- doFede;c >n; 6edat c- ac 6are p8cere! Sta ; tr6t ;-8 che6e! Ierta-6 un 6o6ent!

Acea;t saw e oarte ru6oa;< =;e nnetou dup ce e ea!S-6 ;pun rate8e 6eu< are DrDat

"a!Ce eA= e 68onar< dar 6a >nante era un Det ucenc de c=6re dn

Europa< care a aFut norocu8 ; de;copere nte puur de petro8!

Unde a cuno;cut-oAca; >n ara 8u! S-a 6rtat cu e8 acu6 dou=ec de 8un 8-a

ur6at pe;te ocean!#e t6pu8 cnd a o;t tu pe-aco8o< =;e e8 dup ce ;e ?nd

 pun! Atunc a cuno;cut-o rate8e 6eu O8d Shatterhand"a!Aadar< o6u8 a putut ;-o aD nu6a datort e! Howgh!

Cnd nnetou =cea Howgh< >n;e6na c era ;?ur pe ce ar6a nu-8 putea conFn?e n6en de contraru8!

&n 6o6entu8 ace8a ;e >ntoar;e Marta =;e cu adeFrat prere deru >n ?8a;:

BrDatu8 6eu a p8ecat de 8a Drou nu cred ; ;e >ntoarc repede!Are attea treDur pe cap

&6 >nchpu c ;unt de;tu unconar pe care ;e poate D=u!Kunconar nu pot re=o8Fa aacer att de 6portante >ncurcate<6a a8e; c a;ocatu8 8u nu ;e prea ntere;ea= de aacer 8e 8a; pe

9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 124/302

toate >n ;pnarea 8u!&ncurcate =c . a;ocatu8 8u< do6nu8 Acer6ann< treDue ; e<

dup cte a6 a8at char de 8a do6nu8 erner< un o6 oarte actF >ntreprn=tor!

Acer6ann nu 6a e de 6u8t a;ocatu8 ;ou8u 6eu! Ace;ta deacu6 e un aneu -8 chea6 #otter!

"a #entru ce ;-a de;prt de e8 Era un o6 cn;tt care!!!#entru ce M >ntrerup;e ea! A< Fd c nu t ce ;-a >nt6p8at! Nu

te-a utat 8a r6a de dea;upra Drour8or Nu!Atunc ;- ;pun ce e: ;ou8 6eu ;e ocup acu6 cu terenur

a?rco8e a cut o ca; de Danc!"ar cu O8-Sa6p ce-a cutA cedat-o ?er6anu8u unu con;oru!Cu6 aa "e ceKndc nu- 6a p8cea ; ;tea aco8o >n 68atn< de a8te8 nc

6e nc prn8or 6e! &ne8e? c e 6a p8cut 8a ora! (-a cuno;cut

>nt6p8tor pe #otter< un prceput o6 de aacer< dar crua nu- prea p8ace ; 6uncea;c< aa c 8e 8a; pe toate >n ;arcna 8u onrad! Sou86eu -a Fndut toate dreptur8e de aco8o pentru tre 68oane de do8arcu care a >nnat ac o Danc o a?ene de Fn=r de terenur!

. ce capta8 a adu; #otter Nc un e8 de capta8< nu6a cunotne8e 8u co6erca8e! .t c

;ou8 6eu nu ;e prcepe 8a aacer!

Ce 8-a cut ; dea dn 6n o aacere ;?ur pentru una>ndoe8nc

O cre= >ndoe8nc Nu o cred >n nc un e8 pentru c n-o cuno;c< ceea ce tu >n;

e;te c o;tu8 a;ocat era un o6 cn;tt >n care putea aFea toat>ncrederea!

Tot aa >n #otter! A< ;o;e;c prn 6e@ te ro? ; ;ch6D6ForDa< ndc n-a Frea ;- ne8nte;c de?eaDa< cu att 6a 6u8t cu ctcred c nu e nc un 6otF de ne8nte!

%2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 125/302

Iat-ne =;e Dtrnu8 Fo8once8;t ntrnd pe u! S e a8dracu8u Nu 6 de;curc eu dee8 cu 86Da a;ta poct a 8or pn 6-a>ne8e; Draru8 6-au et och dn cap! Acu ; ;t6 no ne8 deForD pe 86Da noa;tr!

 N-o ; prea aFe6 cnd< ndc do6nu8 doctor ne pr;ete >ncurnd< =;e Marta!

Ce ace Nc nu Freau ;-aud Cnd a6 pu; eu 6na pe cneFanu-6 ;cap cu una cu dou!

1o6 Fedea no! "eoca6dat > Fo ru?a pe 6u;ar notr ;r6n pn 8a ora 6e;e< cnd Fne erner@ poate c reuete e8 ;-conFn?! Acu6 trec cu du6nea8or >n ca6era de u6at ne- ne8 deForD! Eu a6 pun treaD cu 6a6a!

&8 ur6ar6 pe Dtrn >ntr-un ;a8on! Era tot att de e8e?ant 6oD8atca ce8e8a8te >ncper! Betu8 1o?e8 nu ;e ;6ea 8a 8ar?u8 8u >n ca;aacea;ta ;o6ptuoa;< care nu ;e potrFea de8oc cu ce 8;a;e >n ur6!

&6 aprn;e o ?ar 6 8;a >ntr-un oto8u! nnetou cuace8a 8ucru! Nu putea 8ua parte 8a conFer;aa noa;tr< totu a;cu8ta cu

aten e!țAa< acu6 ;unte6 >ntre no pute6 ForD pe 8eau< nu >ncepu

 Dtrnu8!"e;?ur!Ce =c de ?nere-6eu Nu =c n6c< ndc nu-8 cuno;c!Ba 8-a cuno;cut >n Europa!

#rea pun t6p! .-apo nu 8-a6 6a F=ut de-atunc nc n-a66a au=t ForDndu-;e de e8!

H6!!! da!!! (a drept ForDnd< ;-ar cuFent ;- ;cre dn cnd >ncnd< dar Fe=< nu te prea are 8a ;to6ac! "e cte or de;chde ForDaMarta de;pre du6neata< ntr drac >n e8!

Are Freun 6otF

 Nc unu8< dar >ncepe ; Dea de cu6 ;e ;coa8 toat =ua echerche8t! Nu 6a ;pune

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 126/302

#e;e6ne c-a 6otent de 8a tat-;u daru8 Dee!. ata du6ta8e ce =ceCe ; =c . dac-ar =ce ar a;cu8ta-o Kace tot cu6 >8 tae capu8!Aa ;tau 8ucrur8e Atunc a;ta nu 6a e Fa!

Tre;c ca oarece8e cu p;ca! E< ce ;- ac< aa e 8a 68onarE8 ;t >n aparta6entu8 de o; ea >n ce8 de ;u;! Nu ;e Fd toat =ua<doar cteodat cnd Fne e8 8a 6a;!

Aa a o;t de 8a >nceput Nu! Cnd erau 8a 68atn< era a8te8! Tra6 to >n Dun

>ne8e?ere de -era 6a 6are dra?u8< dar de cnd -a Frt coada 6a;ter#otter ;ta< ;-au ;ch6Dat 8ucrur8e! "a ha8a8 de-aa o6 Boer nu?8u6 . ne 8a Marta< neFoe 6are!

Kca du6ta8e 6 ;e p8n?ea c do6nu8 erner are oarte 6u8t de8ucru!

#e dracu #otter 6uncete pn nu 6a poate ?nere-6eu petrece! E 6e6Dru 8a nte c8uDur a8te ;ocet unde ;e Dea ;e oac = noapte cr! #ro;t ar ; nu petreac! "e ce e Do?ta S

6uncea;c #otter< ndc n-are para choar!Btrnu8 8ecrea 6ereu de;pre 68oane8e 8u erner< r ;-

dea ;ea6a c 6 na a;te8 >n aacer8e >n Faa nt6 a Marte! Mcuprn;e o adeFrat tea6!

S- uDt ea DrDatu8 "ac nu< atunc cuta ;- a;cund;ent6ente8e! Tnra pereche tr;e oarte Dne 8a >nceput< pe ur6;urFen;e #otter< care< cu6 >ne8e?ea6 eu< rFnea 8a aFerea 8u erner

cuta cu tot dnadn;u8 ;-8 >6pn? 8a run! . 6a proDaD8 era caneu8 ;e ?ndea ; pun 6na nu nu6a pe aFerea o;tu8u ucenc dec=6re< dar pe ru6oa;a 8u neFa;t!

&n Fre6e ce Dtrnu8 p8Fr?ea necontent< chD=ua6 ce-ar decut! Aun;e 8a conc8u=a c e 6a Dne ; nu 6 a6e;tec!

1en ;oa 8u 1o?e8 ; ne potea;c 8a 6a;! Era6 nu6a no

>ntre no D?a de ;ea6 c tnra e6ee ;e ;6ea 6u8u6t! "up6a; r6;e;er6 8a un pahar de Fn ea trecu >n ca6era de-a8tur!&ne8e;e c e ca6era de 6u=c c Frea ; ne cnte ceFa! "e;ch;e

%%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 127/302

 panu8 >ncepu ; cnte aco6panndu-;e! Era un cntec duo; de-aca; pe care >8 cnta;e de-attea or 8a concerte!

nnetou a;cu8ta nndu- re;praa! Nu >ne8e?ea cuFnte8e< dar6e8oda ?8a;u8 e >8 er6ecau!

"eodat aa 8u > ;ch6D eLpre;a! &8 F=u prFnd cu>ncordare ;pre u cnd un ?e;t ca cnd ar Frut ; ;e rdce de pe ;caun!

&ntor;e capu8 repede@ >8 F=u >n pra? pe 4prnu8 petro8u8u5 >nc un n; #otter< dup cu6 a6 a8at 6a tr=u! Era un tnr de;tu8de ru6o; 8a chp< >na8t ;uDre! erner 6 prFea cu och necta ;e c8tna pe pcoare! Se Fedea Dne c e Deat!

Kndc era6 >n co;tu6 6eLcan< nu 6 recuno;cu nu6adect!Cnd >n; >ntor;e capu8 6 F=u 8a a< >nc8et pu6n Fen potcnndu-;e ;pre 6ne!

$;ta e pun?au8 care a Fent ;-6 a neFa;ta rcn e8 >nurat! Cecaut ac Au=-o< > cnt #une 6na pe e8< #otter< ;- rupe6 oa;e8e!

#otter Fru ; ;e repead 8a 6ne< dar >n 6o6entu8 ace8a apru

Marta! & au=;e ?8a;u8 - >ntrerup;e;e cntecu8! A8er? >nantea 6ea 6 ;e ae= >n a!

 Nc un pa; ;tr? ea cu och u8?ertor! Nu 6 n;u8 nu6a pe6ne< c pe tne< cu a;te8 de cuFnte ne;ocotte! (-a6 >nt8nt dn>nt6p8are 8-a6 pott 8a 6a;! 1re ; ne ?net 6u;aru8

Mu;aru8< care 6u;ar D?u e8 Datocortor! #otter e 6u;aru86eu@ pe e8 8-a6 pott 8a 6a;! &8 >nF eu 6nte pe e8ceru8 ;ta nea6!

Ha #otter< pune 6na ;-8 p;8o?6 pn nu ;-o 6a putea 6ca! "-te 8a o parte< 6uere< n-au=

O apuc de 6n Fru ;-o >6Drncea;c< dar >n c8pa aceea 8; Drau8 >n o;! (n? e8 ;ttea nnetou! Un ;n?ur ?e;t de-a8 8u u;e;ede-aun; ca ;-8 ac pe e8 pe a6ercan ; ;e dea un pa; >ndrt!

Care dn Fo e ;tpnu8 ca;e >ntreD apau8 >ntr-o en?8e=ea;c

 perect!Eu< r;pun;e erner c=nndu-;e ; ;e n drept pe pcoare!. eu ;unt nnetou< cpetena apa8or!

%3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 128/302

E drace< -nne-tou!!!< D?u DeFu8!"a< nnetou! 1d c-6 cunot nu6e8e< nu tu >n; dac

apte8e! Nc nu >ncerca ; 8e cunot! A;cu8t 8a ce a6 ;- ;pun! Eu rate8e 6eu O8d Shatterhand ne-a6 >nt8nt cu ;oa ta! Ne-a pott aca;

8a ea a6 pr6t< ca ;- ace6 cn;te ca;e! A6 6ncat 8a 6a;a ta  pe ur6 ;-a du; ; ne cnte ceFa! A;ta e tot ce ;-a petrecut! "ac teatn? de e6ee< nnetou o Fa r=Duna! #uterea 6ea ;e >ntnde pretutnden< pn >n adncur8e Decur8or Foa;tre! 1o pune ; te;upraFe?he=e! Un ;n?ur cuFnt a;pru ;- ;pu pu6na8u8 unua dnapa 6e ;e Fa >n?e adnc >n peptu8 tu! Acu6 -a6 ;pu; ce aFea6de ;pu;! Orce nea;cu8tare o Fe p8t cu Faa ta! PB? 6na >n Dru88u de pe8e< ;coa;e o 6oned de aur< o pu;e pe 6a; adu?:Q Ute p8ata pentru ce a6 6ncat! O8d Shatterhand nnetou nu pr6e;c po6ana ta< cc e ;unt 6a Do?a dect tne! A6 =;

erner nu cute=a ; ;pun un cuFnt! Sttea runat ca un e8eF decoa8 pe care 8-a Dtut proe;oru8! #otter prea nect dar Ducuro; dece ;e >nt6p8a;e! M-a6 apropat de e8< -a6 pu; 6na pe Dra -a6 =;

cu ?8a; poto8t dar ap;at:A au=t cne ;unt< 6a;ter"a!*-a6 ?hct p8anur8e! Nu cuta ; 8e pu >n ap8care< ndc nu o

; e Dne de du6neata! Eu nu ForDe;c >n Fnt! M Fo >ntoarce te Fo udeca< nu dup para?rae8e dn cr8e Foa;tre de 8e?< c dup ace8eaa8e prer8or! A;ocatu8 du6ta8e > Fa ForDt de;pre 6ne< dar ; nu

cre= c 6 cunoate! . nc ; nu cre= c Fe ?; ertare >n aa 6ea!Ca ; Fe= c ForDe;c ;ero;< > Fo da o doFad de ceea ce poate O8dShatterhand!

Cu ace;te cuFnte >8 ;trn;e cu atta putere de Dra< >nct ;coa;eun ur8et de r;un toat ca;a!

M-a6 >ndreptat apo cu nnetou ;pre u a6 et dn pa8atu8

ace8a 6re care< dup preFeder8e 6e8e< Fa aun?e >n curnd un 8ca dechnur ; 6=ere!A doua = a6 p8ecat dn San Kranc;co dup tre 8un >6 8ua6

%,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 129/302

r6a;-Dun de 8a nnetou pentru do an u6tate! A6 hotrt t6pu8 8ocu8 unde ; ne >nt8n6< 6-a6 8;at ca8u8 >n ?ra 8u< cu6 cea6>ntotdeauna< ne-a6 ;trn; 6n8e ne-a6 de;prt!

%+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 130/302

9- :INNETOU LA DRESDA

M-a6 >ntor; >n Europa< unde a6 ;tat cteFa 8un< pe ur6 a6 pornt ;pre Orent< pentru Freun an u6tate de ac ar >n Europa!CtFa t6p n-a6 cut a8tceFa dect ;-6 Fd de ;tud8e 6e8e6edca8e! "6ne8e 6 8e petrecea6 prn ;pta8e< a;;ta6 uneor 8acur;ur8e proe;or8or ce8eDr< ar ;eara 6 ducea6 8a Freun concert!

A6 o;t toat Faa 6ea un pa;onat ad6rator a8 6u=c aFea66u8 preten >n 8u6ea art;tc!

&ntr-o ;ear< pe cnd 6 a8a6 cu Freo cFa preten 8a un Danchet< hote8eru8 Fen ;-6 ;pun c 6 caut do do6n!

Cne ;unt >ntreDa eu! Nu- cuno;c! Unu8 e un tnr care pare ; e tare cu6;ecade< dar

ce88a8t e ar6u 8a a< nu ;coate un cuFnt< ;t cu p8ra >n cap te;rede8ete cu och de te Da? >n ;pere!

Charlieh! au= eu un ?8a; >n u!Sr de pe ;caun! Nu6a nnetou >6 ;punea aa! &8 F=u >n pra?! nnetou< Fe;tta cpetene a apa8or< >n "re;da . >n ce ha8 Un panta8on de cu8oare >nch;< o Fe;t 8a e8< dea;upra crea era >ncn; un Dru 8at de pe8e un ;urtuc ;curt ca un pener! &n 6n aFea un Da;ton?ro;< ar pe cap un oDen >na8t 8uco;! 1 pute >nchpu 6rarea< dar>n ace8a t6p Ducura 6ea

M-a6 repe=t 8a e8 8-a6 8uat >n Drae! Ne ;ruta6 ca e6e8e< neuta6 un 6o6ent unu8 8a a8tu8< ne >6Dra6 ar pn ce =Ducnr6

%/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 131/302

a6ndo >ntr-un hohot de r;!Aparena 6ea panc >6Drc6ntea 8u Dur?he= ne cea ;

ne prpd6 de r;! Acu6 ;e aprope tnru8 care Fen;e cu e8! Cnecrede c era Kran= 1o?e8< o;tu8 6eu proteat< rate8e Marte erner!

To ce de a >8 cunoteau pe apa dn poFe;tr8e 6e8e! Nc nu8e Fenea ; cread c e e8! Nu -8 puteau >nchpu a8te8 dect >n hanendene< cu a6oa;a 8u puc de ar?nt! Bnua6 eu de ce nu Froannetou ;- de;copere capu8< > aFea p8ete8e 8u 8un? a;cun;e >n p8re! & ;co;e oDenu8 de pe cap pru8 ;e re;r ca o 6ante peu6er! Acu6 ;e conFn;er preten 6e c o6u8 dn aa 8or erace8eDra cpetene a apa8or!

&8 ru?a;e6 ade;eor pe nnetou ; Fn cu 6ne >n Ger6ana<dar nu Fro;e ncodat! TreDue ; ;e petrecut >ntr-adeFr ceFa ;ero;ca ; 6 po6ene;c acu6 cu e8 pe;te 6ne! 1=u dn prFrea 6ea c;unt nerDdtor ; a8u< de aceea =;e c8tnnd capu8:

S nu ;e ne8ntea;c rate8e 6eu O8d Shatterhand! 1e;tea pe care-o aduc e de;tu8 de ;eroa;< a trecut >n; de atunc o ;pt6n< aa c

 poate ; 6a treac >nc un cea;!"ar Dne< o6u8e< cu6 a tut ; 6 ?;et acnnetou nu e ;n?ur! Tnru8 a8D pe care-8 chea6 1o?e8 a Fent

cu 6ne! Ace;ta te unde 8ocuet 6-a du; aca; 8a tne! N ;-a ;pu;c et aco8o unde ;e cnt a;t-;ear a6 Frut ;-aud eu cntnd! M-a6 du; cu tnru8 a8D >n >ncperea aceea 6are dar nu te-a6 6a ?;t< p8eca;e >ncoace cu preten t care au cntat! O ;- ;pun eu 6a

tr=u ce 6-a cut ; trec apa cea 6are ; Fn ; te caut!A6 6a ;tat pn ce a >nchnat nnetou un pahar cu ce8a8<

 pe ur6 ne-a6 >ntor; aca;! "up ce ne-a6 aprn; ppe8e Kran= o?ar< apau8 =;e:

A6 Fent pentru e6ea aceea ru6oa;!A< e ForDa de ;ora du6ta8e >8 >ntreDa eu pe Kran=!

"n nenorocre ot e8! Nu- pot ;pune n6c Dun de;pre ea! A6;tat aco8o Freo patru 8un!Aa de pun

%7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 132/302

Me 6 ;-a prut c a6 ;tat an ne;r! #rn ce-a6 trecut!!!Cu6natu8 6eu a dat a86ent!

#re;6rea 6ea nu 6-a >ne8at! "ar cu #otter< a;ocatu8 8u< ce eA dat e8 a86ent< Dne>ne8e;!

 Nu cred! O6u8 ace;ta 8-a ;tor; pe cu6natu8 du6ta8e de para8e< pecare 8e-a pu; 8a adpo;t! Ka86entu8 e raudu8o;

 Nu! N6en n-a p?uDt un ?o8o?an< ;-a p8tt tuturor pn 8au8t6a para!

Atunc nu >ne8e? ce ;-a cut cu capta8u8 ace8a enor6 a8 8uerner!

Specu8aun ?rete cute de #otter! Cu6natu8 6eu > ddu;edep8ne puter ; 8ucre=e >n nu6e8e cu Dan 8u!

Era de preF=ut ce ;-a >nt6p8at! #otter ;-a a;ocat cu erner cuntena de a-8 runa< a8t6nter ar o;t 6po;D8 ; ;e pard ata Dan >ntr-un t6p att de ;curt! #roDaD8 c a ;pecu8at nu6a >n aparen<dar >n rea8tate a D?at Dan >n Du=unar! Sper c ndFdu8 n-a d;prut>nc poate tra; 8a r;pundere!

 Nu-8 cred FnoFat! "ac ar aa< n-ar r6a; >n San Kranc;co<c ar cutat ; d;par! Cu6natu8 6eu a r6a;< Dne>ne8e;< >n ;ap de8e6n! #unu8 ce -a 6a r6a; 8-a D?at >n Du=unar cutreer acu6;pe8unc8e Dea pn cade 8a podea! Cred c >n ce8e dn ur6 o ;- Dea 6n8e!

. neFa;t-;a ce-o ; ;e ac

.tu eu Cnd 6-a6 du; 8a e ;pera6 c o ; a6 Freun autor de

8a cu6natu8 6eu ca ;-6 pot ur6a ;tud8e 6u=ca8e! N-au trecut >n;nc tre ;pt6n ;-a >nt6p8at de=a;tru8! Ce era ; 6a ac aco8o< ;8e 6a cad eu pe cap Tata era d;perat< 6a6a Docea toat =ua<nu6a Marta nu- perdu;e capu8< > r6nta 6ereu creer ;?;ea;c un 68oc de eL;ten!

 Ne-a6 ?ndt ; d6 cteFa concerte! Cu ce putu;e 8ua pe

8ucrur8e ce- 6a r6;e;er< o putea6 ;coate ctFa t6p 8a capt! Ne-a6 adu; a6nte de du6neaFoa;tr! A cut attea pentru no ta6 c dac a aco8o ne-a putea auta cu ;atur8e du6neaFoa;tr!

%)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 133/302

 Noroc c n 8-a ;co; "u6ne=eu >n ca8e pe nnetou!Cu6< a Fent e8 8a Fo"a!Mare 6nune "up pr6rea pe care ne-o cu;e cu6natu8

du6ta8e n-a cre=ut c o ;- 6a ca8ce Freodat pra?u8! Nu 6a 8ocua6 aco8o! A6 o;t 8tera86ente da pe u-aar! Ne

6uta;er6 >ntr-o c;u oarte 6ode;t! "n ercre apau8 Fen;e nutu pentru ce 8a San Kranc;co< ;e ntere;a;e de no a8a;e nouanoa;tr 8ocun! Ne-a6 po6ent >ntr-o = cu e8! A cut oarte 6u8t pentru no! M-e rune ; ;pun!!! ne-a oert Dan! No n-a6 Frut ; pr66< dar ne-a a;?urat c Fo6 pe;te pun t6p >n ;tuaa ; -re;ttu6! cea c Frea ; ForDea;c oarte ;ero; cu #otter nu-8;8Dea o c8p dn och! &n Fre6ea a;ta a6 pr6t de 8a Ne Or8ean;Fe;tea c a 6urt aco8o un unch a8 no;tru< p8ecat de 6u8t dn ar!

A< 6-aduc eu a6nte c-6 ;punea 6a6a du6ta8e de un ratea8 e prpt prn A6erca< de;pre care nu 6a ta n6c! &8 credea 6ortde 6u8t!

 Nu era 6ort< dar ;o ru< ceea ce nu 8-a >6pedcat ; aun?68onar! Ce8 pun aa 6-au co6uncat autort8e de-aco8o!

 Nu prea pun eu pre pe a;te8 de co6uncr! "ar de unde ;e ta 8a Ne Or8ean; adre;a du6neaFoa;tr

S-a con;tatat dn acte8e 8u Fech de unde ;e tra?e au a8at deaca; dn Ger6ana toc6a de aco8o n ;-a 8uat ur6a!

Atunc ;unte ;a8Fa! "ac eL;t doFe= c ;unte ;n?ur

6otentor nu conte;t n6en ace;t 8ucru< o ; F ;e predea6otenrea!

Aa ar < dar eL;t o >ncurctur! Sunte6 ;-ar putea ; nu 6;n?ur 6otentor! Rpo;atu8 a aFut un u care a d;prut de;precare nu ;e te n6c!

#ro;t 8ucru! Aacerea poate tr?na 6u8t!

A;ta ne-a6 =; no!TreDue ; da anunur >n =are nu6a dac dup un anu6tnu6r de an nu r;punde poate con;derat 6ort! TreDue dec ;-

%9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 134/302

atepta!.tu! "e n ;-ar da 6car o parte dn 6otenre!!! Nu ;e poate! (e?ea preFede or tot< or n6c!Ba ;-a 6a ?;t 8a Ne Or8ean; un aFocat care ;u;ne c Datu8

trete c -a o;t char preten! Ku8 decedatu8u a p8ecat >n;ot =ce e8 de un tnr< toFar de c8tore< care< dac ;-ar >nt6p8at; 6oar Datu8 pe dru6< 8-ar anunat cu ;?uran! AFocatu8 acecercetr a cerut un r?a= trDuna8u8u< r?a= care -a o;t acordat!

Atunc 8ucrur8e au ; tr?ne=e 6a 6u8t! Care era nu6e8e deat a8 6a6e du6ta8e

J?er!Atunc >8 che6a pe e8 tot aa! Ce 6e;ere aFeaEra c=6ar! S-a du; 8a Ne 0or< a reut ;-adune Dan< ;au ; ;e

>n;oare cu o at care aFea ceFa para8e -a de;ch; o prF8e de>nc86nte!

C=6ar!!! Ne 0or!!! prF8e!!! >n;urat cu o at cu para8e!!! parc-a6 6a au=t eu de aa ceFa!

Cu6< ceSta ne8< ;-6 aduc a6nte >ncepu ; 6 p86D de co8o pn

co8o prn ca6er! M ?ndea6 8a ;cr;oarea ?;t prntre 8ucrur8e 8uMe8ton< ;cr;oarea nepotu8u ;u! M du;e 8a Drou ;co;e ;cr;oareadntr-un ;ertar! O ct ar< cu D?are de ;ea6!

c c-8 che6a J?er< c aFea o prF8e de >nc86nte >n Ne0or! N-aun;e;e pe ur6 urn=or a8 ar6ate >8 >ntreDa eu pe tnru8

1o?e8!Ba da!S-a 6a ocupat de a8te aacer< nu- aaBa da! "ar de unde t Ce ;cr;oare e aceea pe care o aFe >n

6nO ;- ;pun eu pe ur6! Nu t dac -a ;ch6Dat 6a tr=u

nu6e8e"a< 8-a tradu; >n Hunter< ceea ce >n;ea6n pe en?8e=ete Fntor 1!1 CuFntu8 J?er >n;ea6n >n 86Da ?er6an Fntor Pn! ed!Q!

32

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 135/302

"e ce n-a ;pu; 6a curnd< pentru "u6ne=euCredea6 c n-are nc o 6portan!Ba are >nc una oarte 6are! "ar pe Dat t cu6 >8 che6a"a< S6a88! Curo; nu6e< nu- aa

Cu att 6a Dne pentru du6neata! Cu ct e nu6e8e 6a curo;< cuatt ;e poate deo;eD 6a Dne de ce8a8! Aadar< S6a88 Hunter!";prut! Unde "e;?ur >n Orent!

"a< da< >n Orent< r;pun;e Kran= u8ut! "ar Dne< do6nu8e doctor<de unde t toate ace;tea

"up cu6 Fe=! Eu ;unt o6u8 de care a neFoe< dra?u8 6eu!Aa =cea nnetou!M 6ra6 eu ; nu adu86ece copou8 ur6aEL;t dec o ur6"a! * ;-a ndcat< e ct de Fa?< de 8a autort8e dn Ne

Or8ean;< ca6 prn ce parte a d;prut tnru8 Hunter"a! S-a ?;t o ;cr;oare a 8u eLpedat dn Caro!Koarte Dne! Ce dat aFea

A;ta nu 6 ;-a ;pu;!#cat! Era Dne ; t6 peroada cnd a o;t S6a88 Hunter 8a

Caro!A 8ocut aco8o 8a 4Hote8 du N85 de;cre a6nunt ru6u;e8e

?rdn de pa86er a hote8u8u!A8tceFa N6c! A< Da da &8 roa? pe tat8 ;u ;- r;pund 8a con;u8atu8

a6ercan!A;ta e oarte 6portant! Ur6a o aFe6 d;prutu8 Fa ?;t< dar

nu Fa dect un cadaFru!Crede c e 6ortCu ;?uran! Totu< ;e Fa pre=enta ;- cear 6otenrea!Cu6 poate un 6ort ; ;e pre=nte

Se >nt6p8 -a;ta cteodat< >n anu6te >6preurr pe care 8eFe a8a dup ce Fo ForD 6a >nt cu nnetou!M ace curo;!

3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 136/302

Ca ; nu te 8a; ;-atep prea 6u8t< o ; ForDe;c cu nnetou >nen?8e=ete nu >n 86Da ndan! .t en?8e=ete

"e;tu8 de Dne! "n =ua cnd au p8ecat a 6e >n A6erca a6>nceput ; >nF cu ;r?un 6-a6 >n;ut Dne 86Da!

Atunc o ; >ne8e? ce ForD6! "ar< a ;pune< nu t dactrDuna8u8 dn Ne Or8ean; a >ntreDat 8a Caro de;pre tnru8 Hunter

Att trDuna8u8< ct aFocatu8 de;pre care F ForDea6 adneaur!Care a o;t r;pun;u8#n acu6 nc unu8< t6pu8 era prea ;curt!Bne! .tu acu6 de;tu8 ca ; te ;tue;c ce a de cut! Cred c

 pentru a;ta a Fent 8a 6ne< nu- aaMrtur;e;c c da! Sor-6ea ne-a atra; atena c du6neaFoa;tr

cunoate Dne Orentu8 !!!. Ur6ea=< dac Fre ; te aut cu ;atur8e 6e8e< ;-6 ;pu tot!A ;pu; ;n?ur cuFntu8 4aut5! Sor-6ea crede c

du6neaFoa;tr< care cunoate att de Dne Orentu8< ;unte 6a >n6;ur dect orcne ; ?;< Fu ;au 6ort< pe ce8 d;prut!

H6 Sunt oarte recuno;ctor ;uroare du6ta8e pentru >ncredereae! Aadar nu e ForDa de un ;at< c de apte! .t du6neata ce-ar>n;e6na a;ta

"a! Ne-a6 pu; no >ntreDarea!. ce F-a r;pun;C F cere6 6u8t o;tenea8 t6p!#oate ceFa 6a 6u8t: Faa

1aa repet e8 ;perat!"a< Faa! Ur6a pe care o aFe6 e 8e?at de o 6e8e ?ro=aF

care< dac nu ;-a >nptut >nc< ;e Fa >nptu cu ;?uran! TreDue ;t c toFaru8 de c8tore a8 8u S6a88 Hunter ;ea6n cu e8 ca dou pctur de ap! Bnue;c c acea;t a;e6nare Fa da ;au a dat pr8eunu a;a;nat!

M-n;p6ntaKo8o;ndu-;e de a;e6narea 8u< ce8 care >8 >n;oete >n c8tore pe S6a88 Hunter >8 a;a;nea= ca ; pun 6na pe 6otenre! E8 e un

3%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 137/302

cr6na8< ar tat8 unchu8 8u crua > e adre;at acea;t ;cr;oare ;unt duD8 trp8 a;a;n! O ;- poFe;te;c 8a t6p toate a;tea!"eoca6dat nu pot t cu ;?uran dac ;-a >nptut cr6a< dar< dupcu6 > cuno;c eu pe acet tc8o< nu >ncape >ndoa8 c 6edat ce For

a8at de 6oartea Dtrnu8u Hunter nu ;e For cod o c8p ;-o ac! .-acu6 ; Fede6 ce =ce nnetou!

"e ForD;e6 ne6ete apau8 >ne8e?ea prea pun d;cua<ur6rea >n; dup eLpre;a de pe chpur8e noa;tre ecare cuFnt! Cnd6-a F=ut 8und ;cr;oarea dn ;ertar< =6D 6u8u6t! Acu6< nc n-apuca ;- ;pun ceFa 6-o 8u >nante!

O8d Shatterhand a ?;t Dnue88e 6e8e u;te! A8Du8 d;prut a p8ecat cu nepotu8 8u Me8ton aco8o unde- =ce Fo Orent!

nnetou Fede toate! N6c nu ;cap a?er6 ochu8u ;u!#entru a;ta nu ;e cere prea 6u8t a?er6e! O8d Shatterhand 6-a

artat ctt atunc ;cr;oarea! M-a6 du; 8a San Kranc;co ;-o Fd pee6ea aceea ru6oa; a8 cre DrDat ne-a ?nt atunc att de adnc>nct 6-a6 F=ut ;8t ;-8 a6enn cu 6oartea dac ;e Fa purta ru cu

ea! A6 a8at a;te8 de nenorocrea care a dat pe;te ea 6-a o;t 68!M ta pretenu8 tu a aFut >ncredere >n 6ne! M-a ctt ;cr;oareaFent de 8a Ne Or8ean;! A6 F=ut aco8o nu6e8e de Hunter >nca8te8e pe care 8e-a6 pu; >n 8e?tur cu ce ta6 dn ;cr;oarea tr6; denepotu8 ;u 8u Me8ton! Era 8e;ne acu6 de 8uat ur6a! Nu6a un orD -un ;urd n-ar >ne8e;-o! Ke6ea -era preten< de aceea 6-a6 hotrt;-o aut! Nu6a tu et o6u8 prn care pot ;-o aut< de aceea treDua ;

Fn 8a tne! (-a6 8uat pe tnru8 a8D cu 6ne< ndc te ;tuaa cunoate o 86D cu care ;e poate c8tor orunde! Ce are acu6 de ?nd; ac rate8e 6eu

Jonathan Me8ton ;cre c Frea ; o8o;ea;c a;e6narea 8u cuS6a88 Hunter! Care crede nnetou c Fa 68ocu8 Nu6a prna8;cr de nu6e >ne8cune

 Nu! S6a88 Hunter Fa 6ur< dac nu Fa ;o; ;a8Farea 8a t6p!Aa cred eu! &n 8ocu8 8u Fa Fen Jonathan Me8ton ; rdce6otenrea! TreDue ; p8ece >ndat cneFa 8a Caro ; cercete=e 8a

33

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 138/302

con;u8at ;-8 ur6rea;c 6a departe pe ce8 d;prut!!. ace8 cneFa ;unte du6neaFoa;tr eLc8a6 Kran= 1o?e8

apucndu-6 6n8e! 1 ro?< repede< ?rD-F pn nu e prea tr=uH6 Nu =c c aacerea nu 6 ntere;ea=@ Da 6 ntere;ea=

char oarte 6u8t! "ar Fe= c nu-6 pot 8;a treDur8e Da8t ca ; a8er?dnco8o de Marea Medteran ; 6 r=Doe;c cu un cr6na8!

1 ro?!!! "ac-8 ;cpa pe S6a88 Hunter de 8a 6oarte o ; Fr;p8tea;c >6prtete! "ac >n; e 6ort reu ;-8 de6a;ca peuc?au8 8u< F ced6 o parte dn 6otenre!

Oh ;tr? nd?nat apau8! Nu- treDue 8u O8d Shatterhand DanFotr@ a;te8 de apte nu ;e pot p8t cu Dan!

(ntete-te Spu;e< >ncercnd ;-8 poto8e;c pe tnr! AFea6 -aa de ?nd ; 6 duc 8a Caro< dup ce Fo >n8turat nte pedc care6 reneau pe ac >nc Freo dou =8e!

nnetou prcepu;e care ;unt ace;te pedc< cc =;e< punnd6na pe ch6ru8 cu Dan:

nnetou >8 roa? pe O8d Shatterhand ; con;dere ace;te pedc

>n8turate! Care e dru6u8 ;pre CaroCu trenu8 pn 8a Brnd;< >n Ita8a de aco8o cu Faporu8 pn 8a

A8eLandra!Ct ac cu trenu8 pn aco8o cnd p8eac Faporu8"e tre or pe ;pt6n@ dac p8ec6 6ne de-ac< po6ne

;unte6 8a Brnd;< unde prnde6 char a doua = Faporu8!Atunc< 6ne p8ec6! Howgh

M-atepta6 8a aa ceFa! Nu Fen;e apau8 >n Ger6ana ca ; 6eLpede=e pe 6ne >n Arca< ar e8 ; ;e >ntoarc aca;! Totu 6 u6tonu8 hotrt cu care ForD;e! &8 >ntreDa:

"ar nnetou Frea ; ;e duc >ntr-o ar pe care n-o cunoate!!!O cunoate rate8e 6eu! S nu >ncerce ; 6 aDat de 8a hotrrea

6ea! Nu 6-a ;pu; char tu c a Frea ; o Fd eu

AdeFrat!!!AtuncUn apa 8a Caro Aa ceFa nu ;e 6a F=u;e >n ara araon8or

3,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 139/302

Me >6 prea Dne dn 6a 6u8te 6otFe: >nt< pentru c aFea6 pr8eu8; ac eu pe c8u=a@ >n a8 do8ea< ndc nnetou< cu nte8?ena 8u<>6 putea de 6are o8o; >n cercetr8e 6e8e@ >n a8 tre8ea< ceea ce era pentru 6o6ent prncpa8u8< >6 arta;e cu un ?e;t ;e6ncatF ch6ru8

cu Dan!Bucura 8u Kran= nu 6a cunotea 6ar?n! Ne 6u8u6ea ar ne

6u8u6ea< pn ce< p8ct;< -o rete=ar6 ;curt -8 tr6;er6 8a hote8; ;e cu8ce! Apau8 r6a;e ; doar6 8a 6ne!

A doua = d;-de-d6nea ne-a6 du; 8a ?ar< deoarece trenu8 p8eca oarte deFre6e!

Kran= 1o?e8 cpt de 8a nnetou de;tu Dan ca ; ;e >ntoarc 8aSan Kranc;co! Ne de;prr6 8a ua Fa?onu8u< dup ce- ddu toaten;trucun8e ce aFeau ; ac e8 a 8u >n t6pu8 8p;e 6e8e!

Aun 8a Caro< nnetou > cu6pr un co;tu6 araD care >8 prndea oarte Dne< dar >n care nu ;e ;6ea dee8 >n 8ar?u8 8u! Ne-a6du; 6edat 8a 4Hote8 du N85< unde ?=du;e S6a88 Hunter a8ar6 ctnru8 p8eca;e de aco8o >n ur6 cu Freo tre 8un! (a con;u8at a8ar6

ceFa 6a 6u8t: adre;a 8;at pentru Tun;< unde ceru;e ; ;e tr6t;cr;or8e< 8a un ne?u;tor pe nu6e Mu;ah BaDua6!

 Ne-a6 hotrt ; ne duce6 ct 6a repede >n Tun;< deoarece nuera Fre6e de perdut! N ;e 6a ;pu;e c a;e6narea dntre S6a88Hunter toFaru8 ;u de dru6 era >ntr-adeFr eLtraordnar< 6a a8e;c erau >6Drca 8a e8!

Spre ;ear cu >6preun cu nnetou o p86Dare prn ora! Ne-

a6 oprt 8a 4Hote8 de 8Orent5< unde ?=du;e6 cu ceFa t6p >n ur6! Ne-a6 ae=at 8a o 6a; >n ?rdn ca ; 8u6 o caea! "e 8a una dn6e;e ;e rdc un o6 >6Drcat >n hane orenta8e< ;e aprope de 6ne< >tra;e ?8u?a pn 8a u6tatea oDra=u8u -6 pu;e 6na pe u6r:

9seng)ge 'ah mo< 9l% /ha''erhan%! 6 ;a8ut e8 >n ?rau8 tehua-ndan< ceea ce Frea ; =c 4Dun =ua< O8d Shatterhand5

9seng)ge 'ah mo, 6inne'o!  repet e8 ;a8utu8< adre;ndu-;eapau8u!Aadar< araDu8 ne cunotea! M rdca de pe ;caun -8 >ntreDa

3+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 140/302

6rat:Boh)ah chsse  cne et< o6u8e"e a;t dat >6 r;pun;e >n en?8e=ete:Ia ?hcete Btrne o6ortor de 8e! Sunt curo; ; Fd dac 6

recunot dup ?8a;!E6er< E6er Bothe88 eLc8a6a eu< > tr;e ?8u?a de pe a

>ncepu ;-8 ;trn? >n Drae!Ce dor 6-a o;t de tne< 6 Datu8e =;e e8 cu ?8a;u8 6cat<

;trn?ndu-6 cu dra?o;te 8a pept! "e cnd Froa6 ; te Fd< dar -a6 perdut ur6a de-atta Fre6e! Acu6< cnd nu6a 8a a;ta nu 6 atepta6<era ct p-ac ; te potcnet de pcoare8e 6e8e cnd a trecut pe 8n?6a;a 6ea! Ce ;- ac Aa a Frut ;oarta! . ndc aa a Frut ea< Freau eu ceFa! S nu ne de;pr6 prea curnd! Tu ce =c

c ce =c tu< dra?u8 6eu! Ne-a recuno;cut 6edat< dup cu6Fd!

#e tne da< dar nnetou 6-a dat 6are Dtae de cap! Cne dracu; recunoa;c >n Doare8e a;tea pe ce8 6a renu6t r=Donc a8 apa8or

.-apo< ac< >n >ndeprtatu8 ahra Sunt att de ;urprn; >nct< dac nu6-a cunoate och< a =ce c 6 >ne8! TreDue ; e ceFa oarte6portant ca ;-8 ac pe nnetou ;- pr;ea;c >ntn;e8e 8u prer ;aFane8e ne;rte!

Aa e! Ia 8oc o ; a8!Cne ;-ar ateptat ; 6 >nt8ne;c toc6a ac cu Dunu8<

curao;u8 neDrutu8 6eu preten cu care cutreera;e6 prer8e

A6erc pu;tur8e Sahare &n?du-6 ; F ;pun 6a >nt cne eraace;t E6er!

Cuno;cu;e6 >n $arwes' 1 un DrDat care porn;e< 6nat ca 6nede doru8 aFentur8or< ; cutreere pu;tur8e ndene@ >6 u;e;e tott6pu8 o preoa; c8u= un deFotat preten! Sr E6er Bothe88 eraun en?8e= dn cea 6a pur ra;< 6ndru< noD8< ca8cu8at< =?rct 8a

ForD< >ndr=ne pn 8a te6ertate< cu 6u8t ;n?e rece< un 6nunat;pada;n< ne>ntrecut >n DoL< un och a?er< Dun tr?tor capaD8 de1 1e;tu8 >ndeprtat Pn! ed!Q!

3/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 141/302

orce ;acrcu pentru o6u8 care ta ;- ct?e n6a! &n aara ace;torca8t< aFea >n; une8e partcu8art caracter;tce en?8e=8or< care puteau ; par ;uprtoare pentru un ;trn! #e 6ne >n; nu 6;uprau< d6potrF< uneor 6 d;trau!

Ace;ta era E6er Bothe88 care< >6preun cu 6ne o 6n deoa6en< d;tru;e;e >n Sahara o >ntrea? Dand de eutor acaraFane8or!

#otopu8 de ForDe de acu6 era un ;e6n c reFederea > cea 6are Ducure! &8 cunotea pe nnetou tot att de Dne ca pe 6ne< cccutreera;e aproape un an cu e8 pu;tet8e ;ud-Fe;tce a8e State8orUnte trecu;er >6preun prn 6u8te perpe! Apau8 ;e Ducura e8dn toat n6a< dar< ca >ntotdeauna< nu 8;a ; ;e Fad ceea ce ;6te!

Era6 oarte 6u8u6t c >nt6p8area ;au isme' < ;oarta< cu6 >;pun orenta8 ne pu;e;e toc6a acu6 a >n a! En?8e=u8 eraorcnd ;tpn pe t6pu8 per;oana 8u -8 putea6 a;oca 8a pr6edoa;a noa;tr >ntreprndere! #orn;e6 ; cut6 un d;prut< ;de;coper6 poate char o cr6 ;au< >n ce8 6a Dun ca=< ;-o >6pedc6!

Or< aa ceFa era o proD8e6 ntere;ant pentru E6er Bothe88! .orct ;-ar a;cunde cr6na8< cu nnetou< ce8eDru8 cerceta a81e;tu8u E6er< aproape tot att de ce8eDru >n pu;tu8 A8?ere<treDua< nu ;e putea ; nu d6 de e8!

nnetou n-ar pu; nc o >ntreDare c ar ateptat ; ;e ;punde;pre ce e ForDa@ E6er >n; era european nu- putea ;tpncuro=tatea< aa c 6 >ntreD repede de unde Fen6 >ncotro ne

duce6!ELtraordnar eLc8a6 cu 6rare< cnd a8 nta c8tore noa;tre!

1 duce >n Tun; . eu tot aco8o 6 duc!Cnd p8ecCnd Fre Fo!Koarte Dne< p8ec6 >6preun! Tu de ce te duc

Ce >ntreDare "up aFentur! . Fo#roDaD8 c Fo6 aFea no de;tu8e aFentur! Te >ntreDa6 ce cau>n Tun;< Dnund c treDue ; e ceFa ;ero; care te 6n aco8o!

37

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 142/302

Aa e! M duc dup un oarecare S6a88 Hunter!Oh eLc8a6 en?8e=u8< pe care 6rarea >8 cu ;- a; dn

oDceur!S6a88 Hunter >8 >ntreDa ;urprn;! &8 cunot

0e;! . tu< dup cu6 >ne8e?! Nu< dar o ;-8 caut >n Tun;!O ;-8 cau de?eaDa! E >n E?pt< adc >n A8eLandra!# de-aco8o Fen6! S tut Ne-a6 ntere;at aco8o n ;-a

;pu; c a p8ecat de acu6 tre 8un ;pre Tun;!A E tot >n A8eLandra!"ar a 8;at adre;a dn Tun; ca ; ;e tr6t core;pondena tot

ce Fa Fen pentru e8! N-are a ace! E >n A8eLandra 6-ateapt ca ; p8ec6

>6preun!Atunc te-a 6a >nt8nt pn acu6 cu e8&ntreDr pe;te >ntreDr 1e Frnd ;- >ndru? >ntrea?a

 poFe;te!

Char te ro?!6ell! O ; e >n; 6a ;curt dect te-atep! (-a6 cuno;cut 8a

 Ne?h8eh@ a6 cut a6ndo o eLcur;e >n NuDa Fre6e de dou 8un!Hunter ;e duce >n Tun; 6 duc eu cu e8! A6 Fent acu6 8a Caro; rdc ceFa para8e! M ateapt >n A8eLandra!

. nu6a de hatru8 8u te duc >n Tun; Nu! M ducea6 orcu6! Cu tne a6 cuno;cut >ndeaproape Sahara

a8?eran< ar acu6 a6 F=ut E?ptu8! 1reau< de a;t dat< ; cercete=re?un8e ;tuate >ntre Tun; Trpo8;!

Aha Ma e cneFa cu Hunter Nu! N6en< et ;?ur #arc ta6 c e >n;ot de unu8 Jonathan

Me8ton!

 Nu-8 cuno;c< nu 8-a6 F=ut ncodat! Nc nu -a ForDt Hunter de;pre e8 Nc un cuFnt!

3)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 143/302

H6 Cudat!!! "ar de;pre ;tuaa 8u -a ;pu; ceFa Nu! "e a8te8 nc nu 8-a6 >ntreDat!Bne< o6u8e< cu6 p8ec tu aa< cu un necuno;cut Necuno;cut  8shaw Hunter ;-a pre=entat oarte cuFnco;! A

trt dup cu6 6-a6 putut >ncredna 6u8t Fre6e >n Orent! CeFre 6a 6u8t

Atunc ;e pare c-8 cuno;c eu 6a Dne dect tne< de nu 8-a6F=ut ncodat! #e e8 >8 cut6 no! TreDue ; ;e >ntoarc aca; ;- a>n pr6re 6otenrea r6a; de 8a tat-;u< care a 6urt acu6 decurnd! (a ce hote8 e ForDa ; F >nt8n >n A8eLandra

(a nc unu8! Are o 8ocun partcu8ar! Se duce >n Tun; ;F=te=e un preten< a8a Ben Ur< cptan >n ar6ata tun;an!

a8a Ben Ur Curo; nu6e! Nc araD< nc 6aur nc Dedun!#arc-ar o co6Dnae propre!

Ce te ntere;ea=Ma 6u8t dect > >nchpu tu! .t ce Fr;t are a8a Ben Ur a8

8u

E un o6 >n Fr;t! Hunter 6-a ;pu; c pot ForD cu e8 >nen?8e=ete!

En?8e=ete Ah Cu6 ;e ace c un cptan tun;an teen?8e=ete

Kndc e ;trn! Hunter 6-a ;pu; c Dtrnu8 a trecut acu6 optan< cnd a Fent >n Tun;< 8a re8?a 6aho6edan!

"e unde Fenea

HaDar n-a6 "ar ndc te en?8e=ete treDue ; e unco6patrot de-a8 6eu!

En?8e= Eu a crede 6a de?raD c e a6ercan< deoarece Hunter<aneu FertaD8< >8 cunoate >ndeaproape!

Tot ce ;e poate! M-ar prea Dne< ndc un en?8e= care ;-a8epdat de 8e?ea 8u nu 6-e ;6patc! "ar ce-a r6a; aa pe ?ndur

Mutra a;ta a ta o cea nu6a cnd de;coperea o ur6 >n pu;tu!Aa #oate c e ForDa acu6 de-o ur6< poate char 6a6portant 6a ntere;ant dect >n pu;tu! Acu6< >nc un 8ucru: nu

39

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 144/302

-a po6ent ncodat Hunter de a8tcneFa dn Tun;Ba da! Adre;a unde- pr6ete ;cr;or8e!.t 8a cne(a un ne?u;tor! & =ce!!! > =ce!!! cu6 dracu > =ce

Mu;ah BaDua6"a< parc-aa >8 chea6! "ar cu6 ;e ace c te ntere;e= de

8eacur de a;tea r 6portan#entru c 8eacur8e a;tea cu6 8e =c tu ;unt oarte

6portante! Tare 6 te6 c Hunter a8 tu e un 6are e;croc!Un e;croc!!! I6po;D8 Nu nu6a c nu e 6po;D8< dar e aD;o8ut adeFrat!nnetou care tcu;e tot t6pu8< de >ne8e;e;e totu8 ndc

ForDea6 en?8e=ete =;e acu6:Krate8e 6eu O8d Shatterhand are dreptate! Ace;t S6a88 Hunter nu

e adeFratu8 S6a88 Hunter c unu8 a8;!Unu8 a8; 1re ; ;pune c ;ta nu e nu6e8e 8u adeFrat

>ntreD Bothe88!

ELact! &n rea8tate >8 chea6 Jonathan Me8ton!#arc =cea adneaur c aa ;e nu6ete >n;otoru8 8u!&ntoc6a! E8 e >n;otoru8 ace8ua drept care ;e d! Nu 6a >ne8e? n6c Ia 86ur-6< rate pe 6ne!!!& poFe;t doar att ct cre=u de cuFn pentru 6o6ent<

r6nnd ;- ;pun 6a tr=u toat aacerea! M a;cu8t cu o >ncordaredn ce >n ce 6a 6are< dar cnd ;prF nu u 6u8u6t dee8! 1roa ;-

;pun tot< de 8a >nceput pn 8a ;rt! N-a6 aFut >ncotro a treDut ;6 eLecut!

O ; e o c8tore ct ;e poate de ntere;ant< =;e e8 cu och;c8ptor! Ma;ter Hunter a8 6eu nu poate a8tu8 dect Jonathan Me8ton<>n;otoru8 8u!

"n ce deduc

#entru ce 6 >ntreD 1re proDaD8 ; 6 pu 8a >ncercare!. 6a t tu cne e ace8 a8a Ben Ur< cptanu8 tun;anTho6a; Me8ton< pe care 8-a u?rt tu acu6 nou an de 8a ortu8

,2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 145/302

Untah 8a Edard;! E de opt an >n Tun;! 1re6e de un an a aFut de;tu8t6p ; >nFee att 86Da ct ; poat pr6t >n ar6ata tun;an! Tu cecre=

Sunt de aceea prere!

"e ce adre;ea= ace;t Hunter pe care-8 cuno;c eu ;cr;or8e 8ane?u;tor nu 8a o8a?ha;< aa-=;u8 8u preten

#entru c nu e Hunter< c Me8ton adeFratu8 Hunter haDar n-arede a8a Ben Ur! (a ne?u;tor era 8e;ne ; ;e duc ; 8e cear! Madeparte: de ce Hunter 8ocuete >ntr-o ca; partcu8ar nu 8a hote8

Kndc nu Frea ; e F=ut ;e ne a;cun;!. pentru ce e tot >n E?pt cnd a ;pu; acu6 tre 8un 8a con;u8at c

 p8eac >n Tun;#entru c adeFratu8 Hunter ;e a8 >n Tun;! Nu- aa! Ac >n E?pt nu ;-a dat drept Hunter< ndc Froa ; nu

e cuno;cut! Kaptu8 c ;-a Frt >n ;u8et a o;t o 6are ne;ocotn dn partea 8u!

Bne< Dne< dar de ce n-a p8ecat 8-a 8;at pe adeFratu8 Hunter ;

;e duc ;n?urCu6< nu prcep Nu toc6a!#re;upun c a a8at de 6oartea Dtrnu8u Hunter -a Fent deea

pe care a aFut-o proDaD8 6a de 6u8t ; pun 6na pe 6otenre!A;e6narea 8u eLtraordnar cu tnru8 Hunter tot ce a a8at de 8a e8>n t6pu8 ct au ;tat >6preun > putea de 6are o8o;! E proDaD8 c a

cutat ; 6te ;cr;u8 ace;tua! Cnd a a8at de 6oartea Dtrnu8u 8-atr6; pe Dat ;uD un preteLt oarecare >n Tun; 8a a8a Ben Ur ;au< ca ; ne ;erF6 de adeFratu8 8u nu6e< 8a Tho6a; Me8ton caace;ta ;-8 >n8ture dn ca8e< adc ;-8 ac ; d;par! Acu6 ;e Fa duce>n A6erca< ;e Fa da drept adeFratu8 Hunter Fa pune 6na pe6otenre! A;ta e conFn?erea 6ea cred c nu 6 >ne8!

Krate8e 6eu O8d Shatterhand are dreptate< aproD nnetou!Aa cu6 eLp8c tu 8ucrur8e< adu? E6er< nu poate a8te8! "ar;e poate< rate< ; 6a?ne=e cneFa p8anur att de nerna8e

,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 146/302

Gndete-te 8a Harr Me8ton< pe care nu de?eaDa 8-a6 nu6t euSatan de;pre care -a6 poFe;tt adneaur! Nu erau p8anur8e 8u totatt de nerna8e< Da 6a ?ro=aFe< pe care totu 8e-a rea8=at "nnenorocre< eL;t ndF= care pe nedrept ;unt ;ocot oa6en dntre

aceta ac parte ce tre Me8ton: tat8< u8 unchu8 ;u!"ac pre;upuner8e ta8e ;unt cred c ;unt adeFrate< e de

datora noa;tr ;-8 ;a8F6 pe tnru8 Hunter! "ar cu6InterFennd ct 6a repede! S nu ne D=u6 pe n6en dect pe

no!Aadar ; p8ec6 >n Tun;"a! #e tnru8 Me8ton >8 aFe6 >n 6n . ;per c-8 Fo6 aFea pe

tat8 8u!TreDue >n; ; 8ucr6 cu 6are D?are de ;ea6! Nu ;e cere dect 6u8t ener?e@ a8tceFa n6c!Toate Dune< dar r autoru8 autort8or dn Tun; nu pute6 ace

n6c!"e autort ;unt ;?ur!

Aha< =6D e8< te-a cut rate de cruce cu Moha66ed e; Sado#aa< ;tpnu8 Tun;u8u< nu- aa

A;ta nu< dar >8 cuno;c oarte Dne pe 4;tpnu8 ;upre6 a8ar6ate8or5!

Stpnu8 ;upre6 a8 ar6ate8or!!! Ce tt8u e ;taAa ;e ;pune pretenu8u 6eu rV?er-De< pentru c e

co6andantu8 ?r= ;u8tanu8u!

rV?er #are ; e nu6e ?er6an!rV?er nu e tun;an c ?er6an de or?ne! Are un trecut anta;tc

 pe care nc un ro6ancer nu 8-ar putut 6a?na! 1aa e ce8 6a 6arero6ancer care eL;t ;au a eL;tat Freodat! rV?er a o;t< pare-6-;e<>n tnereea 8u< Derar ;au ca6 aa ceFa! A pornt pe o; >n Krana< ;-aan?aat >n 8e?unea ;trn< a de=ertat dn A8?era< a trecut >n a;cun;

?rana >n Tun; a o;t 8uat ;c8aF! Inte8?ent ret< a reut ; ede=roDt D?at >n ar6at! S-a purtat Dne< a dat doFad de 6u8t prcepere< a o;t aFan;at< trecut >n ?ard acu6 e co8one8! Moha66ed

,%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 147/302

e; Sado #aa ne oarte 6u8t 8a e8 > acord toat >ncrederea 8u!"ec e un Dun 68tar!Bun 68tar< ;8uDa contnco; ;u8et d;tn;! "n nenorocre a

trecut 8a 6aho6edan;6! & uDete dn toat n6a ara 8u de or?ne<

dar nu pe ;upu e! Cu 6ne a cut eLcepe! M-a6 ct?at;6pata 8u dn pr6u8 6o6ent! Cnd >8 Fe cunoate o ;- ac 6u8t p8cere o ; te deprn= cu cara?ho;8cur8e 8u!

Ce cara?ho;8curAre oDceu8 ; a6e;tece noua 8u credn cu cea Feche< conund

BD8a cu Coranu8 a8te n=Dt de a;tea! A >nFat ne8 ranu=ete >nKrana< arDete >n A8?era Tun;a >ncurc 86D8e ace;tea cu 86Da6atern! Mu8t carte nu te< dar arDete ForDete aproape nu6a >n6a?n< dn care prcn e;e uneor o 86D att de >nc8ct >nct teace ; te prpdet de r;! Totu< cnd e ForDa de-o pr6ede< te ;;e eLpr6e ;curt< dar 86urt!

Ace;t rV?er-De ;au!!! cu6 ;punea c- =ceStpnu8 ?8oate >nar6ate< pe arDete Re; e8 "u! "ac Fa

treDu cred c Fa neFoe ; ne adre;6 autort8or< o ; 6adre;e= 8u! A6 char ntena ; 6 duc 6a >nante ;- ac o F=t ;unt ;?ur c o ; ;e Ducure!

1re ;-8 preda 6edat pe pre;upu;u8 Hunter Nu cred ; e neFoe!#oate c da! "ac o6u8 ace;ta ne Dnuete< Fa cuta ; ;cape! Ar

dec 6a Dne ;-8 D?6 8a >nch;oare pn ce Fo6 pune 6na pe

tat-;u!1orDa e ; nu Dnua;c!#e 6ne nu 6 poate Dnu< dar dac a8 cne ;unte Fo Mu8te

ace >nt6p8area!Ar >ntr-adeFr o >nt6p8are eLcepona8 ; a8e c ;unte6

nnetou O8d Shatterhand!

TreDue ; F da a8te nu6e! TreDue ; 8e hotr6 de pe-acu6 ; 6 deprnd cu e8e ca ; nu-6 ;cape Freodat dn ?reea8 nu6e8eFo;tru adeFrat!

,3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 148/302

Bne =c! N-a Frea ; 6 dau drept nea6< ndc te c O8dShatterhand e dn Ger6ana!

1re poate ; en?8e=Cu6 ; nu "ac-6 da Foe!

Bne! Et o rud de-a 6ea< te chea6 6;ter Jone; te-a6>nt8nt dn >nt6p8are >n Tun;< unde a Fent pentru nte aacer! . pennetou drept ce ;-8 d6

S-8 ace6 arcan! E un 6aho6edan ;o6a8< Ben A;ra!O ; Frea Nu6-8 pe nnetou cu6 Fre< tot cpetena apa8or r6ne<

=;e cu 6ndre ndanu8!Kr >ndoa8< treDue >n; ; t drept cne te d6 ca ; par

a;te8! & Fo ;pune eu pe dru6 ce e un ;o6a8 ce treDue ; ac! 1o6;pune c nu cunot 86Da araD< dup cu6 e< dar c a o;t FreocFa an >n Inda aco8o a >nFat en?8e=ete! Cnd p8ec6

Mne d6nea< ca ; aun?e6 toc6a 8a ;o;rea Faporu8uateptat de e8 cu de;tnaa Tun;!

Ce e8 de Fapor eUn Fapor co6erca8 ;uD paF8on rance=!H6 Ca6 ;u;pect!!! #roDaD8 c ;-a >n e8e; 6a dnante cuț  

co6andantu8 Fa;u8u!Aa cred eu! &n ;rt< poate Fo6 reu ; a86 ceFa >n

 prFna a;ta!Bne< Dne< Fa treDu >n; ; pre=ent6 acte de 8e?t6ae!

M >n;rcne= eu cu acea;t or6a8tate! 1o ;pune c 8e-a perdut Fo ?aranta eu pentru Fo! A6 paaport >n re?u8!

Sunt curo; cu6 ;e Fa 8e?t6a Hunter! AdeFratu8 Hunter > Fa 8uat proDaD8 acte8e cu e8 >n Tun;!

1o6 Fedea no! #rncpa8u8 e ; nu ntre 8a Dnue8! S ;taD86dec: tu F dn Inda 8-a cuno;cut aco8o pe nnetou< adc pe

 Do?atu8 ;o6a8 Ben A;ra! Sunte acu6 >n dru6 ;pre An?8a< unde;o6a8u8 are nte aacer >n cur;@ ;-a oprt pentru un t6p >n Tun; ca ;F=te=e orau8 ; te atepte pe tne< care a ceFa treDur >n 8oca8tate!

,,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 149/302

Sunte6 >ne8e< nu- aa Mne d6nea ne >nt8n6 cu to 8a ?ar!

,+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 150/302

$- ;ST.(1NUL GLOATEI 0NARMATE<

"e;pre c8tora noa;tr 8a A8eLandra nu prea a6 ce ;pune! So;aco8o a6 tra; 8a un hote8< pe ur6 Bothe88 ;-a du; ;-8 caute peHunter! #re;upuner8e noa;tre c nu Fa 6u8u6t de toFra noa;trnu ;e adeFerr< cc Fen 8a no cu 6na >ntn; ne a;?ur c e oarte>ncntat ; ace6 c8tora >6preun!

"ac n-a aFut Dnue88e 6e8e< 6pre;a pe care 6-o cutnru8 Me8ton ar o;t ct ;e poate de Dun! Nu 6 6a 6ra6 c

E6er >8 credea o6 de treaD! Toat attudnea 8u era cea a unu o6cn;tt care n-are n6c pe contn! Nu ta6 ce ; cred! Or ne>ne8a6 no< or era un pun?a >nrt >n ;tare ; ;e preac att de Dne>nct nu po cunoate ce =ace-n e8!

Cnd ne-a6 du; >n port< Faporu8 ;o;;e! 1enea dn #a8e;tna ;e>ntorcea< prn A8eLandra Tun;< 8a Mar;8a! Ne-a6 urcat to patru pe

 Dord! "o6n8or< Faporu8 nu e de pa;a?er ne >nt6pn cptanu8 F ro? ; coDor pe u;cat!

 Nc pe un pa;a?er cu nu6e8e de Hunter nu-8 pr6 >ntreDtnru8!

Hunter Nu cu6Fa et du6neata&ntoc6a

#e du6neata te pute6 8ua ndc a6 o;t aF=at de a8a BenUr< dar nu pe do6n< de;pre care nu 6 ;-a ForDt n6c!

,/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 151/302

"o6n aceta ;unt preten 6e a8a Ben Ur nu ta c 6>n;oe;c du6nea8or! *-ar recuno;ctor dac -a pr6 pe Dord!

Ar treDu ; ne ca6 >n?he;u6< att eu ct ;ecundu8 6eu<deoarece nu ta6 c Fo 6a aFea >nc tre pa;a?er >n aar de

du6neata! &n ;rt!!! ; ac o eLcepe pentru a8a Ben Ur ;-au!

Aadar cptanu8 > era oD8?at rene?atu8u! #entru 6otFe nutoc6a curate< proDaD8< a8t6nter ce raportur puteau ; eL;te >ntre unoer tun;an un cptan de Fapor rance= &6preurarea acea;ta >6>ntr Dnue88e >n ce prFete 8e?tur8e dntre Ben Ur tnru8Hunter!

 N ;e ddu cte o caDn cu dou patur >n care nu >ncpeau dectdou per;oane! Se ntea >ntreDarea: care dn no ; >6part caDna cuHunter (-a6 8;at dnadn; pe e8 ; a8ea?!

"eoca6dat Da?au8 no;tru u du; >ntr-una dn caDne< ar no a6et pe punte ca ; a;;t6 8a rdcarea ancore! Sttea6 ;uD coF8tru8de pn= u6a6< ForDnd de;pre 8ucrur ne>n;e6nate! &8 Fedea6

;ponndu-ne cu och! #rea c per;oana 6ea >8 ntere;a 6a 6u8t!Cuta ;- ct? ;6pata< nd oarte preteno; cu e8! A o;t Ducuro; ; 6 a toFar >n caDn< ca ; a6 pr8eu8 ;-8 oD;erF 6a Dne! Strdune8e 6e8e de a- pe p8ac au o;t >n; =adarnce! A6 D?at de cteFa or de ;ea6 c 6 eLa6na pe ur de cte or >;urprndea6 prFr8e >ntorcea capu8! N-aFea nc un 6otF ; 6 Dnua;c< dec ne>ncrederea 8u a de 6ne era datort aptu8u c nu-

;6ea cu?etu8 curat!(;a;e6 >n ur6 A8eLandra ;ttea6 re=e6at de parapetu8

Faporu8u< cnd 6 po6en cu e8 8n? 6ne! "up cteFa cuFnte Dana8e< 6 >ntreD deodat cu un deo;eDt ntere;:

Aud c F dn Inda< 6;ter Jone;! A ;tat 6u8t pe aco8o Nu6a patru 8un< att ct 6-au renut aacer8e!

Et >n ;erFcu8 cuFa ;au 8ucre= pe cont propru Nu ;unt >n ;erFcu8 n6nu!. ce e8 de aacer ac dac nu ;unt nd;cret

,7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 152/302

Aacer ct ;e poate de pro=ace: cu6pr Fnd D8nur pe<r;pun;e eu ntenonat< tnd c ace;tea erau aacer8e pe care 8e cea>nante Dtrnu8 Hunter!

O aacere oarte rentaD8< dup ct tu! N-a6 au=t >n; pn

acu6 c ar eL;ta >n Inda un ne?o cu a;te8 de 6rur!1roa ; 6 ;trn? cu ua ;e cerea ; nu 6 dau de ?o8!

Apuca;e6 ; ;pun c a6 o;t >n Inda< nu 6a putea6 da >ndrt!#roDaD8 c nu cunot ;upraproduca dn SDera!Bne< dar produca 6er?e >n Ru;a!Aa e! &n Ru;a >n Chna! Eu ;unt en?8e=@ Chna >6 Fne prea

departe are preur prea 6ar@ Ru;a e >n; nFdoa; pe An?8a 6a c nu r;punde 8a co6en=8e noa;tre! Ne-a6 a6ntt atunc c po;e;un8e noa;tre ;e >ntnd pn >n centru8 A;e! O ca8e deco6uncae era uor de ?;t de aco8o pn 8a 8acu8 Baa8< aa c ne procur6 D8nur8e pe8e ;Derene nece;are >n co6er prn Inda< r; 6 ;8 ; ne p8ocon6 aru8u ;au >6pratu8u Chne!

Aha< aa "ar ;ur;a prncpa8 e tot A6erca de Nord!

#entru pe< (a #8ata ar pentru D8nur< A6erca de Nord! A6tran;portat 6u8t 6ar dn Ne Or8ean;!

 Ne Or8ean; #roDaD8 c a cut 6u8te cunotne pe aco8o! Nu6a de aacer!#oate c a au=t de nu6e8e 6eu! Nu- ForD< tata ;-a retra; de

6u8t dn aacer< dar a r6a; >n 8e?tur de pretene cu ce8a8ne?u;tor!

&n ;rt< aun;e;e unde Froa6 ;-aun?! M-a6 precut c ;tau; 6 ?nde;c!

 Nu6e8e du6ta8e e Hunter< pare-6-;e Hunter!!! H6 Hunter!!!Hunter!!! Nu-6 aduc a6nte de nc o r6 cu nu6e8e ;ta!

 Nu r6< tata era urn=or a8 ar6ate! A 8ucrat oarte 6u8t cune?ou8 de pe!

A< urn=or a8 ar6ate A;ta e a8tceFa! Hunter nu >n;ea6n >nne6ete J?er adc Fntor"a!

,)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 153/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 154/302

te duc >n Tun; Nu e atunc 8o?c ; te cred preten cu Ben UrEra prn;< ;au pe u6tate prn;! & >ncre runtea< prF cteFa

6o6ente >n?ndurat >nantea 8u< pe ur6 r;pun;e:#entru c a au=t ce-a ;pu; cptanu8< Fo co6te o nd;cree

re8atF 8a a8a< pe care-8 Fe cunoate du6neata cnd Fo6 >n Tun;!!! "n Tun; te duc drect aca;

#roDaD8!Eu a6 de ?nd ; trec prn An?8a! #roDaD8 Fo6 ace c8tora pe

ace8a Fapor < deoarece a8a 6 Fa >n;o< tot Fe a8a 6a tr=u ceeace- Fo poFe;t acu6! TreDue ; t c ace;t a8a e o8a?ha;!

Ce e a;ta >ntreDa eu precndu-6 c nu tu!Cptan >n ar6ata tun;an! E de or?ne a6ercan!Cu6 ELc8a6a eu 6rat! A6ercan Atunc e cretn! Nu ;e

 poate Un cretn oer >n ar6ata tun;an!!! Nu6a c a trecut 8a 6aho6edan;6!1a de 6ne Un rene?at Nu-8 >nFnu! Nu 6-a poFe;tt n6c dn Faa 8u< tu >n; c e

un o6 de onoare nu6a 8oFtur8e ;or 8-au >6pn; 8a pa;u8 ;ta! Nu eL;t n6c pe 8u6e care 6-ar putea ace ; 6 8epd de

credna >n care 6-a6 n;cut! Nu ?ndete orcne ca du6neata! Eu nu-8 apr pe a8a< dar nc

nu-8 conda6n! .tu nu6a c ar Frea ; p8ece< dar nu ;e poate! 1reau ;-8 aut ; ;e e8Dere=e!

S-8 e8Dere= N-are dect ;- dea de6;a!

 N-au ; -o pr6ea;c< ndc e tu c ar trece ar 8a cretn;6!Atunc ;- a un concedu ; d;par pe;te ?ran!Uor de =;! S ;pune6 c oDne concedu8 de=ertea=! . pe

ur6 E ;rac< dn ce ; tra;c & treDue un protector Do?at care ;-8aute!

Ace;ta Fe du6neata!

"a! &8 au cu 6ne >n A6erca< unde o ; ?;ea;c e8 un 8ocor! NeFo6 >6Darca dec pe pr6u8 Fapor care p8eac dn portu8 (a Gau8ette ndc tu c Fe du6neata cu no -a6 poFe;tt cu6 ;tau

+2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 155/302

8ucrur8e! #oate c Fo aFea neFoe de cneFa Fe att de Dun ; neau!

Cu 6are p8cere< 6;ter Hunter< r;pun;e Ducuro; c 6 ;eadre;a toc6a 6e< adFer;aru8 8u a;cun;! Nu6a nu tu cu6 -a putea

de o8o;! Nc eu nu tu >nc! "eoca6dat te Fo ru?a ; ac pe taeta

>ntre e8 6ne!Cu6 adc< nu Fre ; trate= drect cu e8 Nu< >n orce ca= nu pe a! Recunoate du6neata c< aFnd

ntena ; contrDu 8a u?a unu oer< treDue ; 8ucre= dn u6Dr!"ac ;-ar a8a >n ur6 c 8-a6 autat ; de=erte=e< a putea aFea oarte6u8te nep8cer! Au=;e6 c 8p;ete dn Tun; nu tu dac ;-a >ntor;!TreDue ;-o a8u pe ca8e ndrect te-a ru?a pe du6neata ; tenor6e=!

Cu cea 6a 6are p8cere!Atunc pot ;- ;pun c nu coDor >n portu8 (a Gau8ette dn aa

Tun;u8u@ cptanu8 are ordn ; 6 deDarce 8a Ra; Cha6art! "e ac 6

Fo duce >n ;ecret 8a Ghad;< 8a un preten de-a8 8u a8a@ e ne?u;tor deca -8 chea6 Ben Mara6a! 1o ;ta a;cun; aco8o pn ce Fa FenFaporu8 ; ne a r ; a8e cneFa c a o;t 6na 6ea 8a 68oc!"u6neata te duc >n; pn >n port< te ntere;e= >n ora dac a8a BenUr ;-a >ntor; F pe ur6 8a Ghad;< 8a Ben Mara6a< ca ;-6 ;puce-a a8at! Nu e prea 6u8t ce- cer

"ee8! Sunt eu< nu- ForD< ne?u;tor de pe D8nur< dar a6 o

re pred;pu; 8a aFentur< aa c- ;tau cu p8cere 8a d;po=e! M-a Ducura oarte 6u8t ; contrDu eu cu ceFa 8a e8Derarea cptanu8u!

Aadar< ne-a6 >ne8e;! Et preten cu ;r E6er"a!Atunc nu Freau ; F de;part! &8 Fo 8ua pe ;o6a8 >n caDna 6ea<

ar du6neata Fe dor6 cu ;r E6er >n cea8a8t! & conFne aa

A6 pr6t< de tea6 ; nu- tre=e;c Dnue8!Acu6 ta6 hotrt cu cne a6 de-a ace! Tnru8 era JonathanMe8ton< ar cptanu8 tun;an tat8 ;u< Tho6a; Me8ton< care eFada;e

+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 156/302

atunc de 8a ortu8 Edard; r ; 8a;e ur6e! S tut Jonathan caFea6 >n Du=unar ;cr;oarea pe care o tr6;e;e unchu8u ;u HarrMe8ton< renu6tu8 Satan

cea c Frea ; ;tea a;cun;< de rc ; nu ;e a8e c auta;e 8a

u?a de=ertoru8u< dar ta6 care e adeFratu8 6otF! 1ertaD8u8 S6a88Hunter u;e;e ade6ent ;uD un preteLt oarecare >n Tun; ca ; e peur6 >n8turat! #n atunc< ;t8a8t< >n8ocutoru8 8u< treDua ; ;teaundeFa< a;cun;< ca ; nu e F=u a6ndo! (p;a cptanu8u era >n;trn; 8e?tur cu a;a;narea 8u Hunter! Atta t6p ct uc?au8 8p;ea<6a putea ndede de ;a8Fare! "ac >n; ace;ta ;e a8a ar >n Tun;<>n;e6na c tnru8 Hunter era 6ort!

Me parc-6 ardea duu6eaua Faporu8u ;uD pcoare! A o;t>n ;tare ; ;ar pe;te parapet >n portu8 (a Gau8ette< ca ; a8er? >n autoru8nenoroctu8u!

Ace8a 8ucru >8 ;6ea E6er@ nnetou< cu rea 8u rece< era6a ca86 dect no< 6er?nd ;eara ; ;e cu8ce oarte 8ntt >n caDnaace;tu ndFd pr6edo;< ca cnd ace;ta ar o;t o6u8 ce8 6a

cn;tt dn 8u6e!CaDne8e noa;tre nu erau a8turate< c de;prte >ntre e8e prn dou

6c >ncper< a8 cror ro;t nu-8 >ne8e?ea6! Totu ForDea6 cu E6er>n oapt< ca 6;ur de preFedere< de ta6 c nu are cne ; ne aud!(u E6er > prea ru c nu 6 a8e;e;e a8;u8 Hunter toFar de caDn<=cnd c nnetou nu Fa putea a8a n6c ce ne-ar putea ntere;a!

"ar ;e >ne8a! "or6ea6 de 6u8t cnd 6 tre= un cocnt uor >n

u;! Era att de uor< >nct E6er nc nu-8 au=@ urech8e 6e8e erau >n;6a eLer;ate ca a8e 8u!

A;cu8ta! Btaa ;e repet!M-a6 dat o; dn pat 6-a6 apropat de u!Cne e >ntreDa eu >ncet!nnetou< r;pun;e apau8 >n oapt!

&ntr-adeFr< treDua ; ;e petrecut ceFa ;ero;< ca ; Fn ; 6tre=ea;c dn ;o6n! N-ar putea ra 6e ; ac nc 8u6n >ntreD e8 dup ce

+%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 157/302

ntr!Aadar nu nu6a c Fre ; ne ;pu ceFa< dar a ceFa de artat"a!I6portant

 Nu tu! #oate! Hunter >8 tnua cu 6u8t ?r! E un 8ucru de pe8e pe care a8D >8 nu6e;c portoe8!

I 8-a 8uat pe-a;cun;I 8-a6 urat< dar o ;-8 pun >ndat 8a 8oc!"e unde 8-a 8uat"ntr-un cura de-a8 8u! "up ce 6-a6 cu8cat< 6-a6 precut c-

a6 ador6t nu6adect! (-a6 F=ut de;ch=nd curu8 ca ;-rndua;c 8ucrur8e dnuntru! #rntre e8e era un portoe8! A ;co;cteFa hrt dn e8< 8e-a ctt de cteFa or< apo 8e-a pu; 8a 8oc! &nFre6ea a;ta > tot arunca och 8a 6ne ; Fad dac dor6! Eu >8 prFea6 prntre ?ene! M-a6 >nchput atunc c treDue ; e ceFa cenu ;e cade ; a8e n6en! "e aceea a6 ateptat pn ce a ador6t e8< 6-a6 ;cu8at Dnor ca ; nu 6 ;6t< -a6 8uat chea dn Du=unaru8

 panta8onu8u a6 de;cuat curu8!E drace!!! A deFent un ho oarte >nde6natc r;e eu!O6u8 treDue ; te de toate< r;pun;e e8 ;ero;! 1-a6 adu;

 portoe8u8 ; Fede Fo ce e >n e8!#e cnd ForDea6 no ;e tre=;e E6er! A6 aprn; 86pa dn

taFan a6 ;co; hrt8e dn portoe8! Cea dnt pe care ne-a6 aruncatoch era o ;cr;oare >n 86Da en?8e=! Iat ce connea:

Drag" @ona'han,

 Ce noroc pe noi c" ai p'' scoa'e %e la consla'l %in Cairocorespon%en*a li Hn'er! Aa%ar, 'aic")s" a mri' i fil e chema'acas" s")i ia &n primire mo'enirea. Cel p*in -ici c" aa scri

a'ori'"*ile i prie'enl li, avoca'l. Desigr c" vei fi ps &n posesiaaverii. 0crl e c+' se poa'e %e lesne. n sf+ri', a veni' vremea s" scap i e %in srghin i s" m" aciiesc l+ng" 'ine.

+3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 158/302

 M")n're(i %ac" m" &nvoiesc c planl '". Drep' s")*i spn, al'lmai (n nici n se p'ea. l a%emenim pe Hn'er c o scrisoare fals",ca %in par'ea avoca'li, &n Bnis. I)ai imi'a' perfec' scrisl i)*i a%mir%es'oinicia. 4ici prin g+n% n)o s")i 'reac" li Hn'er c" e o

 plas'ografie, aa c" va c"%ea lesne &n crs" i n va 'i cm s)alergemai repe%e &n Bnis s")i va%" prie'enl.

 7ine&n*eles c" n 're(ie s" vii i ' c Hn'er: asem"nareavoas'r" ar (a'e la ochi i ar p'ea avea mai '+r-i rm"ri nepl"c'e pen'r noi. Vei r"m+ne %eci &nc" n 'imp &n 2gip'. Mo'ivl f")'e(olnav. Be)ai &m(oln"vi' aa, pe nea'ep'a'e. Be pricepi ' cm s" faci.Brage &n ga-%", &n Ale>an%ria, la grecl Mihalis, %espre care *i)am maivor(i' e: &*i voi scrie &n cr+n% la a%resa as'a. 2pis'ola rm"'oare &*iva %a i al'e ins'rc*ini.

 7ine ai 'icli')o c+n% ai sps &n scrisoarea plas'ografia'" a li/mall Hn'er a%resa'" mie c" avoca'l $re% Mrphy se afl" &n ga-%"la mine. 0a chemarea mea, vii i 'e pre-in*i &n locl li Hn'er. Deoarece e'i (ine ini*ia' &n 'o' ce prive'e via*a li, &*i va fi or s" 'e

%ai &n America %rep' /mall Hn'er, cel p*in a'+'a 'imp p+n" c+n% vei pne m+na pe mo'enire.#

Ur6au a8te cteFa rndur care nu ne ntere;au< deoarece ta6de;pre ce e ForDa< dar care treDue ; o;t de;tu8 de 6portante pentruJonathan Me8ton< a8t6nter n-ar p;trat o ;cr;oare att deco6pro6toare! #8anu8 cr6e era att de a6nunt de;cr;< >nct<

dac ar c=ut >n 6n8e cuFa< 8-ar adu; pe Me8ton 6edat >n aa u;te!

A doua ;cr;oare connea ur6toare8e:

/cmpl me fi,

 Ai lcra' a%mira(il. /mall Hn'er a sosi' &n Bnis i a 'ras %e)a%rep'l la mine. 4mai n lcr n)mi prea convine a l"sa' vor(" laCairo s" i se 'rimi'" corespon%en*a i lcrrile r"mase aici, la Msah

+,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 159/302

 7a(am. Mi)a vor(i' ml' %espre 'ine i regre'" c" a fos' nevoi' s" plece i s" 'e lase singr, (olnav cm e'i. 7ine&n*eles c" ha(ar n)are%e moar'ea 'a'"li s". Cm era %e a'ep'a', m)a &n're(a' ime%ia' %e prie'enl li, avoca'l $re% Mrphy. mi preg"'isem &ns" mai %inain'e

r"spnsl, %ar am fos' sc'i', c"ci a in'erveni' ceva neprev"-'. 0oci'orii %in 'ri(l le%)ayar s)a r"scla' impo'riva (eyli

%in Bnis, %eoarece a spori' %"rile, aa c" am primi' or%in s" plecime%ia' c esca%ronl me s")i po'olesc i, %rep' pe%eaps", s" le%(le- %"rile. l ia i pe /mall Hn'er c mine.

 Mincina pe care i)am sps)o e c" avoca'l, care n se)a'ep'a el s" soseasc" a'+' %e cr+n%, a pleca' &n'r)o e>crsie prin &mpre;rimileacelea. Do(i'ocl m)a cre-', %ei p"m+n'rile le%)ayarilor se afl" laaproape o s'" cinci-eci %e kilome'ri %e Bnis.

 M+ine plec"m. Vor avea loc lp'e c r"scla*ii i o s" am e gri;" ca '+n"rl nos'r s" n se mai &n'oarc".

 Dp" soco'elile mele, e>pe%i*ia va %ra pa'r p+n" la cinci s"p'"m+ni, pe rm" m" &n'orc &n Bnis. Ca'" s" fii i ' a'nci acolo.

 8rie'enl me, c"pi'anl france-, se va opri &n Ale>an%ria i 'e va lala (or%. Mi)a f"g"%i' s" 'e %e(arce la capl Chamar', c"ci n vrea s" 'e va%" cineva p+n" ce n voi vor(i c 'ine.

 Informea-")'e la 'imp %ac" m)am &n'ors. n ca- c" n, a'eap'")m". /" s'ai ascns la 7en Marama &n Eha%is: oml mi)e o(liga', aac" 'e va primi c (crie. Ha(ar n)are %e nimic.

Voi la 'o' ce voi g"si la Hn'er ca s" *i le pre%a *ie i s" ai c

ce 'e legi'ima. Dac" reim, nici prin g+n% n)mi 'rece s" %emisione- sa s")mi ia conce%i. Dispar i pace! 4e %cem c priml vapor &n Anglia i %e)acolo &n America. A avea ceva 'rea(" &n Anglia, aa c" poa'e s" ne oprim c+'va 'imp. Am mo'ivele mele. Ar 're(i s" facem &n%rm c+'eva cno'in*e, oameni %e seam", %ac" se poa'e, c"rora s" 'e pre-in*i ca /mall Hn'er i care po' garan'a mai '+r-i a'en'ici'a'ea

'a.#

Ur6au cteFa rndur r 6portan pentru no! Ce8e8a8te

++

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 160/302

;cr;or nu cuprndeau n6c ntere;ant! Ce8e dou dnt erau de aun;!#8anu8 cr6e era de;tu8 de 86urt!

Acu6 t6 prec; de ce deDarc 8a capu8 Cha6art< =;e E6er!. pentru ce a cutat ; ;e >6pretenea;c att de repede cu tne<

adu?a eu!5es! S-a pre=entat ca S6a88 Hunter treDue ;-8 reco6and ca

atare! (a; c o ;- art eu Dandtu8u cne e cne nu e Ne?ret c;cr;or8e 8e opr6 no!

"oa6ne erete Cu6 o prnde de Fe;te c- 8p;e;c< cade Dnua8a pe no a6 ;trcat tot!

Cre= c 8e Fe putea oDne 6a tr=u"a!"ar dac 8e d;tru?e >nante"ac 8e-a p;trat e8 cu atta ?r pn acu6< aFea 6otFe

;eroa;e@ cred c 8e Fa p;tra de-acu6 >nante! No ; nu-8 ;8D6 un6o6ent dn och! #e ;cr;or pute6 pune 6na orcnd!

A dreptate! "eoca6dat ; nu ;6t c-8 ;pon6! nnetou ;

 pun ;cr;or8e 8a 8oc< ; >ncue curu8 ; Da?e 8a 8oc chea >n Du=unaru8 panta8onu8u!

 Nu era 8e;ne< dar cu6 apau8 reu;e cu atta uurn pn acu6<era de preF=ut c Fa reu de a;t dat!

A doua = attudnea a8;u8u Hunter a de no ne >ndreptea ;crede6 c nu ;6;e n6c! Atepta6 ; de;chd ar ForDa de;prea8a< dar ;e er@ ;e te6ea< proDaD8< ca >ntreDr8e 6e8e ; nu-8 pun >n

>ncurctur ; ;cape Freun cuFnt care 6-ar dat de Dnut! Noaptea trecu r nc un ncdent >n d6neaa ur6toare ne

apropa6 de de;tnae! 1en 8a 6ne 6 >ntreD:Tot 6a et d;pu; ;-6 ac ;erFcu8 care te-a6 ru?atCu6 ; nu Eu cnd ?due;c ceFa nu-6 au ForDa >napo< -a6

r;pun;!

1re ; te nor6e= dac o8a?ha; ;e a8 >n Tun; ; F peur6 ;-6 co6unc 6e"a!

+/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 161/302

S >ntreD 8a ca=ar6a dn nordu8 orau8u! Cnd ; te atept 8aGhad;

I6edat dup prn=!Bne! Atunc o ; te 6a ro? ceFa!

M ro?!"eoarece treDue ; ac dru6u8 pe o; de 8a Cha6art pn-n ;at

;e cere ; nu atra? atena< te-a ru?a ; e cu du6neata curu8 6eu ;-8 tr6 cu un ha6a8 dn port 8a Ghad;!

Cu p8cere! Nu-6 r6ne acu6 dect ;- 6u8u6e;c pentru a6aD8tate

;-6 au r6a;-Dun!(a reFedere dec pn dup prn=!&6 >ntn;e 6na ;e retra;e >n caDna 8u! (a un ;e6n a8 6eu<

nnetou >8 ur6! 1en pe ur6 ;-6 ;pun c Hunter ;co;e;e portoe8u8 dn cur -8 D?a;e-n Du=unaru8 hane! Att Froa6 eu ;tu!

(a Cha6art cptanu8 ddu ordn ; oprea;c Faporu8< >8 tr6;e

 pe Hunter cu o 8untre pe u;cat< apo porn 6a departe ancor >n portu8 Tun;u8u! M achta de pr6a >n;rcnare eLpednd curu8 cuun ha6a8 8a Ghad;!

M-a6 du; apo ; au nor6a a;upra 8u a8a< dar nu 8aca=ar6< unde 6 tr6;e;e Hunter< c 8a pretenu8 6eu rV?er-De!.ta6 oarte Dne unde pot ;-8 ?;e;c! AFea dou 8ocune< una 8aCa;Dah< pa8atu8 ;tpnu8u a8ta >n Bardo< o cetate Dne >ntrt< 8a o

deprtare de patru 8o6etr de ora< reedna ?uFernu8u!M-a6 8;at toFar 8a un hote8 6-a6 du; ;-8 caut >n Ca;Dah@

nu era aco8o! A6 pornt-o apo pe o; 8a Bardo< unde 8-a6 ?;t! &nantca6er ;ttea un Dtrn ;er?ent-6aor care- anuna pe ce Fen! &8F=u ;tnd turcete pe o; tr?nd tactco; dn cuDuc!

Ce potet 6 >ntreD e8 r ; rdce och!

&8 cunotea6 oarte Dne pe Dtrn! #e t6pu8 eder 6e8e >nTun;< rndu8 trecut< era nu6a capora8! Acu6 >nanta;e 8a ?radu8 de;er?ent-6aor! Un o6 tare de treaD! TreDue ; aFut pe;te a=ec de

+7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 162/302

an< dar prea >nc de;tu8 de Fonc! ELpre;a 8u o sallam!< pe care o>ntreDuna de nu tu cte or >ntr-o ra=< putea ; >n;e6ne tot aa de Dne Ducure< 6rare< d;pre< nd?nare ;au 68< depndea nu6a de6utra pe care o cea cnd o ;punea ?e;tu8 cu care o >n;oea!

Stpnu8 ?8oate >nar6ate e aca; >8 >ntreDa eu >n 8oc de r;pun;! Nu!TreDue ; t c ;tpnu8 4nu era ncodat aca;5 pn nu

cpta 6ou8 un Dac! A;ta era re?u8a!Eu >n; tu Dne c e< adu?a eu! *ne acet cnc patr du-te

de 6 anun!1d c A88ah -a 8u6nat 6ntea< de aceea o ; te duc 8a e8! "

>ncoa pa!!!R6a;e cu och =? 8a 6ne tra;e repede 6na >napo! Sr

apo drept >n pcoare ;tr? neDun de DucureO  sallam, sallam, sallam  ar sallam  >nc o dat sallam! Tu

et< Ducura och8or 6e< 8u6na ;u8etu8u 6eu< ercrea Fe 6e8eA88ah te-a adu; 8a t6p< aFea6 6are treDun de tne! (a;-6 ; te

;rut ne- Dan! Ma Dne ; 6 ;e u;uce 6na dect ; au eu Dac de 8a tne ce8 pun pe =ua de a=< 6a pe ur6 po ; 6-8 da>ndot >ntret< c nu 6 ;upr!

M ;trn;e >n Drae< 6 ;rut pe a6ndo oDra< apo a8er? >nca6era de a8tur ;tr?nd:

9, sallam, sallam, sallam!S nu crede c 6-a6 ;uprat de a68artatea acea;ta a

 Dtrnu8u Fa?6;tru! Bucura 8u era ;ncer! Nu- ForD< nu ;e ;p8a;ede cne te cnd pe a< DarDa 8u a8D era p8n toat de ?r;6ea de6e8 care ;e ;cur?ea de pe Du=e cnd 6nca ?ura > duhnea a6ahorc u6a ce8 6a pro;t tutun care eL;ta!

M ter;e r=nd pe oDra< cc 6 Ducura6 eu ;-8 reFd pe46o ;a88a65< cu6 >8 porec8;e6 eu!

Era6 curo; ; Fd acu6 ce-o ; =c pretenu8 6eu rV?er-De!Ua ;e de;ch;e< 4Sa88a65 6 apuc de Dra 6 >6pn;e >n odae;tr?nd:

+)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 163/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 164/302

6ea cu repete!O ddu;e pe arDete< 86D pe care o ForDea r nc o ?reea8

>n care > era 6a uor ; ;e eLpr6e!#entru ce 6 >ntreD de e8e =;e eu cu 6rare!

Kndc Fo6 aFea treDun de e8e! Nu >ne8e?!!!#8ec6 6ne ; poto86 r;coa8a trDu8u u8ed-aar< 8ocutor ;-

au r;cu8at pentru c 8 ;-au ;port dr8e!A6 au=t eu de;pre a;ta! "ar parc ;-a tr6; ar6at aco8o!"a! A Fent >n; er o taet ;-6 ;pun c ;o8da notr nu

nu6a c n-au reut ;- poto8ea;c< dar au o;t char >nconura dntoate pr8e de r;cu8a! .taeta era ;n?uru8 o6 care a putut ; ;cape!

Unde au o;t >6pre;ura(a rune8e dn Mudher! Nu tu unde ;unt rune8e< ?;e;c >n; c un adeFrat noroc pentru

;o8da c n-au o;t >6pre;ura 8a 8oc de;ch;! Rune8e ace;tea 8e pot;erF de adpo;t ca ; re=;te pn ce 8e Fn autoare! "a a8te8< a cut

o 6are ?reea8! U8ed-aar e un trD oarte curao; Ftea= < pe cttu< poate aduna 8a neFoe Freo 6e de 8upttor c8r!

 Nou ;ute!O ;ut 6a 6u8t ;au 6a pun nu contea=! Un ;n?ur e;cadron

>6potrFa unu a;te8 de trD e prea pun! Are< ce8 pun< e;cadronu8oer prcepu

"a! Cptanu8 e oarte capaD8 nte8?ent< >8 aprece= oarte 6u8t

e aFortu8 6eu!Cu6 >8 chea6a8a Ben Ur!Ce e< araD< turc< 6aur ;au Dedun N6c dn toate! S-a n;cut >n An?8a< a ntrat >n 68tre >n E?pt<

a Fent pe ur6 >n Tun; ca ;uDoer a >nantat oarte repede pn 8a

?radu8 de cptan! I-a6 >ncrednat 8u eLpeda toc6a pentrucapactatea de care a dat doFad pn acu6!"ac e att de capaD8 dup cu6 ;pu< cu6 de-a >ndr=nt ;

/2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 165/302

 pornea;c nu6a cu un ;n?ur e;cadron >6potrFa unu a;te8 de trD N-a Frut paa ;- dea 6a 6u8t

 Nu!Sau ;-a cre=ut Ben Ur att de de;tonc ; poto8ea;c r;coa8a

nu6a cu o 6n de oa6en. a;ta! cea c un o6 de-a8 8u poate ne pept 8a =ece!"e unde-a pornt"e 8a Unea! Nu cu6Fa era un ;trn cu e8Ba da!Cne e Nu tu!Socot c Ben Ur te-a >ntreDat pe du6neata dac > da Foe ;

a un ;trn 8a o a;te8 de eLpede ;trct 68tar!&n ca8tatea 8u de co6andant poate ; a pe cne- p8ace r ;

cear Foe!Aa . c oa6en Fre ; e acu6 cu du6neata

Tre e;cadroane! Mne dup-a6a= porn6!(a Fre6ea A;r-e1"n pcate 6u;u86an cred c nc o >ntreprndere nu reuete

dac n-o >ncep 8a ora aceea! #erde6 a;te8 o = >ntrea? de 6ar< t6p preo; care ar putea >n;e6na ;a8Farea oa6en8or notr a8a >n 6are pr6ede! S e dup 6ne< a porn char 8a noapte!

A dreptate< dar ordnu8 pae e ordn< nu-8 poate c8ca n6en@

treDue ;-atep pn 6ne dup prn=!1 du6neata cu preten du6ta8e< nu- aaH6 Eu n-a6 n6c de =; cred c nc e! N-a dee ce Dne-6 pare Nu ad6t cu nc un pre ; ;ta 8a

hote8< F nFt pe to tre ; oa;pe 6e!Bne! Tr6te ;- a! Cu6 nu prea au Da?a< pot 6er?e c8are!

TreDue >n; ;-6 da 6e un ca8! Nu6a Fe= c no ;unte6 deprncu ca Dun< nu cu 6roa?e!1 A;r t6pu8 ru?cun de dup prn=< ca6 pe 8a ora tre!

/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 166/302

K r ?r!Te-a ru?a< pe-a8 6eu ; 6-8 da char de-acu6! Sunt neFot ;

6 >ntorc >n ora treDue ; 6 reped ne8 pn 8a Ghad;!Ce ; ac aco8o

O ; a8 6a tr=u< cnd > Fo6 ;pune pentru ce a6 Fent totre >n Tun;! Acu6 te-a ru?a ;-6 r;pun= 8a cteFa >ntreDr: a FreodoFad c a8a Ben Ur e en?8e=

 Nu!"e ce ;upuene ;e Ducur acu6Tun;an!#re;upunnd c o6u8 ace;ta a ptut o cr6< e pedep;t de pa

;au de repre=entantu8 r 8uBne>ne8e; c de pa< dar a8a Ben Ur e un o6 de onoare

un dreptcrednco; a8 re8?e 6u;u86ane! #un 6na >n oc pentru e8 nu ;ur ; ;e atn? cneFa de e8!

(a p8ecare rV?er-De 6 condu;e ;e6n de 6are con;derae pn 8a poart< unde u;e;e adu; ddu;e ordn 6a >nante un

roD 6nunat ?ata >neuat!M-a6 du; 8a hote8u8 unde 6 ateptau nnetou E6er

Bothe88! (e-a6 poFe;tt 8or ce a8a;e6! TreDua ; chD=u6 Dnece- de cut! Era de preF=ut c >ncrederea pe care o aFea Dtrnu8co6andant a8 ?r= >n aFortu8 8u nu putea =druncnat cu una cudou < orct > era6 de ;6patc< nu 6-ar cre=ut pe cuFnt! Ma6u8t >nc: 6 te6ea6 c< cu toate doFe=8e pe care 8e-a adu;<

dra?o;tea pe care o aFea pentru 4aFortu85 8u ar putut ;-8 ac;cpat! Nu ne r6nea dect ;-8 tra?e6 pe ;oar< ca ; =c aa!

"ar cu6 >ntreD E6er!#rn per;oana a8;u8u Hunter!&n ce e8"ucndu-6 acu6 8a Ghad; hotrndu-8 ; nu atepte

>ntoarcerea tat8u ;u >n Tun;< c ; 6ear? cu no 8a e8! Sunt ;?ur c>n 6o6entu8 cnd a8a Ben Ur o ; dea och cu e8< o ; ;e;tcea;c >n aa ha8 >nct o ; ;e dea ;n?ur de ?o8!

/%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 167/302

Ideea nu e rea! Cre= >n; c-8 Fe putea hotr>(;a pe 6ne O ;-8 conFn? eu< Da o ; 6 roa?e char e8 ;-8

au! Ia >nchpu-F ;pa6a 8u a8a cnd >8 Fa Fedea deodat< peneateptate< >nantea 8u ?roa=a care-8 Fa cuprnde 8a Federea 6ea! Nu

;e poate ; nu oD;erFe Dtrnu8 De ;- dea ;ea6a c o6u8 ace8a eun >ne8tor care a aDu=at de >ncrederea 8u! Eu 6 duc acu6 8a Ghad;!#e Fo o ; Fn cneFa ; F duc 8a Bardo!

Sta ne8< ; te >ntreD ceFa! .te rV?er-De c et ?er6an cu6te chea6 >n rea8tate

"e;?ur!I-a ;pu; c unu8 dn toFar t e nnetou< cpetena apa8orBne>ne8e;!. cre= c a8;u8 Hunter o ; Frea ; 6ear? cu no O ; a8e c

8-a 6nt!Cu6 aaKndc -a ;pu; c et en?8e=< c te chea6 Jone; c

nnetou e ;o6a8u8 Ben A;ra!

E Cu6 e Nu ;e poate ; nu F-aud nu6e8e pe dru6 ; ntre 8a

 Dnue8! Nu te r6nta att! O ;-8 ac ; cread c ne-a6 dat nu6e8e

ace;tea ca ;-8 pc86 pe De!H6 . cre= c o ;- reuea;c 6ncunaCu ;?uran! Tu nu t c e 6a uor ; tra? pe ;oar un o6

>nFecht >n re8e dect pe-un o6 de treaD&n 6o6entu8 ace8a au=r6 Dtnd >n u! Era Dtrnu8 Sa88a6

care Fenea cu o e;cort de =ece c8re ;- a pe E6er pe nnetou8a Bardo! E6er p8t ;ocotea8a 8a hote8< caFa8cada porn >ntr-aco8o< areu ;pre Ghad;!

 Nu 6-a o;t ?reu ; a8u 8ocuna 8u Ben Mara6a! Ca ne?u;tor

de ca Fenea 6u8t 8u6e 8a e8 per;oana 6ea nu putea ; atra? atena!M-a de;ch; poarta a6 ntrat >ntr-o curte 6are< unde ;tteau o6u86e de ca ;uD un opron! S-a utat 6a >nt 8a roDu8 6eu< pe ur6

/3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 168/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 169/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 170/302

;pu; c ;e >n ea8ș

Ba da< -a6 ;pu;< dar a >nceput ; rd cu pot< =cnd c?8u6e;c!

Atunc a;e6narea treDue ; e >ntr-adeFr u6toare! . cne era

oeru8&n;u rV?er-De< co6andantu8 re?6entu8u de ?ard!.t c deFne ntere;ant #e ur6 "u6neata ce-a cut< 8-a

conFn; c ;e >n ea8ș

 N-a 6a Frut ;-aud n6c< 6-a 8uat de Dra 6-a ru?at ; nu6er? prea departe cu ?8u6a! A6 o;t neFot ; ntru cu e8 >n ca=ar6<6-a du; >n ca6era de ?ard 6-a ru?at ;-8 atept aco8o pn ;e Fa>ntoarce! .< ca ; nu 6 p8ct;e;c< 6-a 8;at de toFar un ;er?ent-6aor crua > =cea Sa88a6!

AdeFrat aFenturSta c n-a6 ;prFt! 1a?6;tru8 nea 6or c 6 cunoate e8

oarte Dne -6 ;punea e8 tot ara Ben Ne6;!E< pe ;ta cred c 8-a cut ;-ne8ea?!!!

A (-a6 8;at >ntr-a8e 8u< ndc >6 Fen;e ceFa >n 6nte< ceFaoarte >ndr=ne< recuno;c< dar care >6 putea de 6are o8o;! "upcu6 t< eu ;unt ne?u;tor de D8nur pe@ 6a t de a;e6enea c Dedun dn Tun; 8ucrea= oarte 6u8t ut 6arochn!

.tu!Ce-ar < 6-a6 =; eu< ; 6 o8o;e;c de a;e6narea a;ta a 6ea

cu ara Ben Ne6; a8 8or pentru aacer8e 6e8e

Bne< Dne< dar cu6&n chpu8 ce8 6a ;6p8u dn 8u6e! Nu poate >ndoa8 c

 pretena reco6andarea unu o6 ca ace;t rV?er-De poate un 6areaFanta pentru un ne?u;tor! Beu8 e 6na dreapt a paa-8e dn Tun;- poate auta preten! M-a6 hotrt dec ; ntru >n tratatFeco6erca8e cu ne?u;tor dn Tun; ; cu6pr de 8a e cantt 6ar

de pe D8nur! &n ace8a t6p ;per ; 8e oDn 8a un pre ;c=utdatort aa-=;e 6e8e preten cu Deu8!Ideea ar >ntr-adeFr 6nunat dac!!!

//

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 171/302

"ac"n ce 6-a ;pu; ree;e c Fre ;-8 8a pe rV?er-De >n credna

c et ara Ben Ne6;< nu- aa"a!

. totu aacer8e 8e Fe >nchea pe nu6e8e de 6;ter Jone;! Cu6;e potrFete una cu a8ta Nu po 6;ter Jone; ara Ben Ne6;>n ace8a t6p!

 Nc n-a6 pretena! Contra=cerea e uor de >n8turat! Eu ;untara Ben Ne6;@ 6;ter Jone; e un preten a8 6eu care 6-a ru?at ; 6ocup de aacer8e 8u >n Tun; 6-a 8;at 6n 8Der ; cu6prorct 6ar! &ne8e? ce Freau ; ;pun

Aa da< ar ceFa de cut< > Fa >n; cu neputn ;- ocro8u8 pn 8a ;rt!

#rerea 6ea e a8ta!O prere ?ret! Te eLpu 8a o pr6ede care ar putea ; te co;te

capu8! Nu nu6a c e po;D8 ; dDut< e char ;?ur! Nu 6 te6! A;e6narea e att de =Dtoare >nct 6er? 8a ;?ur!

Te-a ;tu ; 6a pun ;?ur! A;e6narea nu e de aun;!"ac ace;t ara Ben Ne6; e un preten a8 Deu8u< ace;ta nu-8cunoate nu6a pe e8 c 6u8te dn Faa 8u! &6preurarea >n care ;-aucuno;cut< ce-au cut >n trecut< ce-au ForDt< >nt6p8r co6une etc!"ac nu 8e t< prnde Dnue8 et perdut! Mu;u86anu8 nu te de?8u6 nu cunoate >ndurarea!

& 6u8u6e;c c-6 atra? atena pentru ?ra pe care 6-o

 por< dar nu 6 te6! E 6a 8e;ne dect > >nchpu ; 6 tran;pun >n pe8ea< ace;tu ara Ben Ne6;! . ; Fe= de ce! Ct a6 ;tat ;n?ur cuFa?6;tru8 >n ca6era de ?ard< 8-a6 de;cu;ut pe toate pr8e r ; Da?e ceFa de ;ea6! .tu dec ce a6 de cut ;unt 6a 6u8t ca ;?urc nu-6 Fo e un 6o6ent dn ro8! "eoca6dat o ; 6a >ncerc ne8<aa< de or6< ;-8 conFn? pe De c nu ;unt drept cne 6 a< pe ur6

o ; 6 ac c >n ne cede= recuno;c adeFrata 6ea denttate!Toate Dune< ;e cere >n; o 6are pruden 6u8t atene 8aecare ?e;t cuFnt! Te Fd oarte hotrt< de aceea nu 6a ;tru ; te

/7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 172/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 173/302

Ca ; poto8ea;c r;coa8a u8ed-aar8or!Cudat A6 au=t eu de;pre acet Dedun credea6 c au

o;t pedep;: o8a?ha;u8 a8a Ben Ur p8eca;e parc ;- poto8ea;c ;- pun cu Dotu8 pe 8aDe!

.tu! Acu6 aun?e6 8a che;ta noa;tr! M-a6 nor6at de;precptan< dup cu6 6-a ru?at< !!!

S-a >ntor; 6 >ntreD e8 repede! Nu! 1a de capu8 8u ce-a pt!!!Ce ;tr? e8 ;perat!&n 8oc ;- Drue e8 pe u8ed-aar< Dedun 8-au >nconurat dn

toate pr8e -8 n 8a re;pect! Un ;n?ur ;o8dat a ;cpat cu u?a aadu; Fe;tea 8a re?6ent!

TreDue tr6;e autoare ct 6a curnd!! 6edat!!!< r =DaF!Sr;e de pe dFan a8er?a a?tat de co8o pn co8o prn ca6er!

 Nc nu era de 6rare< >8 ta doar pe tat-;u >n pr6ede!"ac Deu8 te a drept pretenu8 8u< ur6 e8 cu >nr?urare< atunc

treDue ; a o 6are n8uen a;upra ;a! Nu po oDne du6neata de 8a

e8 ; tr6t 6edat oa6en >n autoru8 cptanu8u&ntreDarea e de pr;o;< 6;ter Hunter! A au=t doar c p8eac

6ne cu o >ntrea? ar6at de caFa8ert!&6potrFa Dedun8or"a! &ndat ce a Fent tr;ta Fe;te@ tre e;cadroane de caFa8ert

 porne;c 6ne >ntr-aco8o ;uD co6anda 8u rV?er-De! Nu6a tre Cre= c e de-aun; ca ;-8 ;a8Fe=e pe cptan

"ac nu Fa o;t uc; >n t6pu8 ;ta! #r6eda e 6are dru6u88un?! Cnc =8e de 6er;! Cnc =8e pn ; Fn o6u8 cu Fe;tea< cnc pn ;-aun?e6 no< ac toc6a =ece =8e-n cap!

ece =8e Cte nu ;e pot >nt6p8a >n =ece =8e!!!"e;?ur< de;?ur Ap de8oc proF= oarte pune ca ; re=;te

cu un e;cadron atta Fre6e! #roDaD8 c a o;t ;8t ; ;e predea!

"oa6ne< "u6ne=eu8e Ce- de cutA8er?a ca neDun prn ca6er< ;e Dtea cu pu6n >n cap ca un o68a 6are d;perare! &8 8;a6 ; ;e =Dat r ; ;pun un cuFnt! Era 6a

/9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 174/302

6u8t ca ;?ur c Fa aun?e aco8o unde Froa6 eu ;-8 aduc!&8 F=u deodat oprndu-;e hotrt >n aa 6ea!. =c c e du6neata cu ;r E6er parte 8a eLpeda a;ta

r=Donc 6 >ntreD e8!

"a! Mer?e Ben A;ra< ;o6a8u8 no;tru cu no!. ;ta Ce-a =ce dac -a ;pune c a aFea 6are pot ; 6er?

eu cu du6neaFoa;tr"u6neata H6!!! Nu 6a 6or6< c ForDete de;8ut! Cte;c pe chpu8 du6ta8e c

a Frea ; =c nu!* ;-a dat ordn ;-8 atep pe cptan ac !!!Acu6 nu 6a are 6portan< ct Fre6e a o;t >nrnt!. ndc > arunca o prFre de u6re< adu?:Te 6r c 6 Fe= att de a?tat< nu- aaMrtur;e;c c nu te-ne8e?! Cptanu8 e totu un ;trn pentru

du6neata nu prcep de ce te =Ducu6!!!AdeFrat< dar aa 6-e rea! Nu 6 cunot >nc Dne! I-a6

?dut de DunFoe ;-8 ;cap eu nu-6 au cuFntu8 >napo! EraForDa 6a >nt ;-8 ;cot dntr-o ;tuae care >ncepu;e ;- deFnap;toare< acu6 >n; e ceFa 6a 6u8t: >n; Faa 8u e >n oc! Nu e dedatora 6ea ;-8 aut S ;per6 c nc du6neata n-o ; de=6n>ncrederea pe care 6-a6 pu;-o >n cuFntu8 du6ta8e!

H6!!! 1re ;-8 au pe cptan a ;n?ur neFoe de autor!(a; Dodo?ntu8 p8ct;toru8 du6ta8e 4h65! Sunt erct de

>6preurarea c Deu8 te conund cu ace8 ara Ben Ne6;! Te crede pretenu8 8u nu- poate reu=a n6c! 1re ; nterF pentru 6ne

&n ce prFn r;pun;e Ducuro; c-8 adu;e;e6 unde Froa6!S 6 a pe 6ne cu e8!H6 M >ndoe;c c nterFena 6ea Fa o8o;@ >n eLped8e

68tare nu ;e au cF8!

Bne< dar pe du6neata cu6 te aKndc 6 crede ara Ben Ne6;< a8t6nter< pe pace< nu 6-ar8ua!

72

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 175/302

"ar ;r E6er ;o6a8u8Sunt oa;pe 8u < dup oDceu8 6u;u86an8or< treDue ; 8e

>ndep8nea;c orce dorn!#reteLte< 6;ter Jone;< preteLte Spune-6 86urt< Fre or nu ;

6 auBne< ; >ncerc!Mu8u6e;c! Aadar p8ecarea e hotrt pentru 6ne"a! "up ru?cunea de dup prn=!Atunc treDue ; 6 >ntne= dnante dac nterFena du6ta8e

a aFut ;ucce;! Cnd o ; tu hotrt dac da ;au nuChar a;t=! O ; tr6t pe cneFa ; te anune prn ?a=da

du6ta8e! TreDue >n; ;- ;pun Deu8u cne et@ cu6 ;- ;pun c techea6

Spune- c nu6e8e 6eu e S6a88 Hunter< or?nar dn State8e Unte preten cu a8a Ben Ur! Acu6< te ro?< du-te< nu- t6p de perdut!Sunt ;?ur c- Fe da toat o;tenea8a ;-6 oD per6;unea de-a F>n;o treDue< dec< ;-6 ac pre?tr8e de dru6!

Curu8 nu-8 po 8ua cu du6neata< > ;pun dnante! Nc n-a6 de ?nd ; 6 car cu e8@ au nu6a ;trctu8 nece;ar! Ca8

o ;-6 dea ?a=da! "ar du-te o dat< o6u8e< ce 6a =DoFet #er= unt6p preo;!

M >6pn;e aproape cu ;8a pe u! A6 >nc8ecat 6edat 6-a6>ndreptat ;pre Bardo< unde 6 ateptau preten 6e!

&6 Fenea ; rd! IndFdu8 ace;ta ret c=u;e ;n?ur >n capcana

 pe care -o >ntn;e;e6! M ;8;e ;-8 au cu 6ne< r ; Dnua;c6car c ace;ta era ;copu8 ur6rt de 6ne!

& ?; pe E6er nnetou ;tnd de ForD cu Deu8! #oFe;teauderte >nt6p8r dn Faa 8or! nnetou tcea< a;cu8tnd< dup cu6 >era oDceu8< aruncnd doar c-co8o cte un cuFnt!

M-a o;t oarte uor< dup cu6 cred c F >nchpu< ; oDn de

8a De per6;unea ca a8;u8 Hunter ; a parte 8a eLpede< totu nu6aca ;6p8u ;o8dat ;au< 6a Dne =;< ca ;pectator!Cu att 6a Dne< =;e eu< aproperea 8u 6-ar ;tn?hert!

7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 176/302

#entru ce >ntreD cu 6rare Deu8!Kndc nu 6-e de8oc ;6patc nc n-a Frea ; te c ne

>n;oete cpetena apa8or!A Freun 6otF

"a! O ; -8 ;pun eu cu a8t oca=e!Cu6 potet! "ar dac >ntreaD de nnetou< ce-o ;- ;puS-8 d6 pe nnetou drept un ;o6a8 cu nu6e8e de Ben A;ra!Arana;e6 che;ta a;ta! Tr6;e un o6 8a Ghad; ;- ;pun

a8;u8u Hunter ; e a doua = >nante de prn= >n ;atu8 Unea< de unde pornea caFa8era!

So8da aFeau ca ad6raD8 erau Dne >nar6a cu put< ;D ;u8e! "up ;atu8 6eu< 8uar6 cteFa c68e u de pcor< carene-ar putut prnde Dne 8a neFoe< de aFea6 a8te c68e de poFar purtnd >n ;pnare cortur8e< 6un8e proF=8e cu 6ncare!

 Nu 8p;eau nc Durduur8e cu ap< deoarece treDua ; trece6 prn 8ocur >n care nu ;e ?;ea un ;trop de ap!

Cu pun >nante de ru?cunea de dup prn= ;o; a8;u8

Hunter! (ua;e do ca cu e8< unu8 de c8re a8tu8 >ncrcat cu proF=!1ru ; ;e ae=e >n rnd cu no< dar rV?er-De 6 tr6;e ;- ;pun cnu- >n?due aa ceFa c 8ocu8 8u e 8n? ;o8da! A8tu8 ;-ar ;6t ?nt< dar e8 pru oarte 6u8u6t de acea;ta!

Koarte Dne Ct ;e poate de Dne!!! 6or6 e8 Ducuro;!u M Ducur c par att de 6u8u6t< ;pu;e eu 6rat! N-a6

 putut oDne 6a 6u8t de 8a De!

 Nu ace n6c! Nc nu 6-ar p8cea ; 6 Fd 6ereu oD;erFat dee8! Cu6 o ; ;e rndua;c conFou8

&n pr6e8e =8e co8oane de 6ar@ pe ur6< cnd Fo6 aun?e >nnutu8 du6an< ;e For de;pr >n aFan?ard< arer?ard< 8ancu8 drept 8ancu8 ;tn?< ar 8a 68oc ?ro;u8 ?rupe! Aea=-te unde Fre! Cu6ForDet 86Da araD< nu- Fa ?reu ; te >ne8e? cu ;o8da!

(a Fre6ea asr -e ;e cu ru?cunea< ;o8da >nc8ecar  pornr6 8a dru6! Ar prea 8un? de poFe;tt pe unde a6 trecut! Acncea =< d6neaa< a6 ntrat pe 6e8ea?ur8e u8ed-aar8or! S-au tr6;

7%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 177/302

 patru8e de 8ancur aFan?ard ; cercete=e 8ocu8! Eu cu E6er nnetou a6 >n;ot aFan?arda!

Trecea6 acu6 prntr-un pu;tu n;po;! E6er cercet =area cu prFrea >ntreD:

Tu nu cunot rune8e 8a care ne duce6&n ?enera8< cuno;c toat re?unea!Ct 6a e pn 8a rune1reo dou;pre=ece ore< poate char pa;pre=ece! Nu6a att Se cere ; 6 cu D?are de ;ea6! Ce e8 de oa6en

;unt u8ed-aar ta Sunt de te6ut pentru no< adc tu< nnetou eu

 Nu! Un ;n?ur apa ;au ;ouc; Date =ece de-a 8or!6ell! Cu att 6a Dne! Totu< tot treDue ; 6 cu D?are de

;ea6! Cre= c ;unt >nc 8a runeCne poate t "ac o8a?ha;u8 ;-a predat< >n;ea6n c au p8ecat

de 6u8t< dac >n; 6a re=;t< ;unt tot aco8o!H6!!! taeta

M-a6 ?ndt eu 8a ce Fre tu ; ;pu! "epnde oarte 6u8t dea;ta! "ac nu tu de u?a 8u< ;tau r ?r< dar dac au prn; de Fe;te<atunc > >nchpue c ;o8datu8 a Fent >n Tun; ; dea de Fe;te 8are?6ent tu c Fa Fen ar6ata ;- e8Dere=e pe ce >6pre;ura< >nca=u8 ace;ta Dedun For tr6; ;coade< de care treDue ; ne er6!

6ell! "ar e de noCre= &n ca=u8 ace;ta ar treDu ; 8u6 ace8ea 6;ur< adc ;

tr6te6 no ;coade!#e cne A de;tu8 >ncredere >n prceperea ;o8da8or Nu! A putea =ce d6potrF! Nu 6-a putea D=u nc un

6o6ent pe e ca ;coade!6ell! Atunc ; 6er?e6 no tre! #e nnetou nu-8 pute6 8;a

;n?ur ndc ;-ar p8ct;! TreDue ;- d6 ceFa de cut! O ;-8 au cu

6ne! Eu o au 8a dreapta tu 8a ;tn?a! Kace6 cte un ;e6cerc pentruca ; ne >nt8n6 ar! 1reCu6 ; nu Tot nu 6-a6 >ncercat >nc ar6;aru8 nu tu ce

73

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 178/302

 poate! #are ; e ;prnten ; n 8a dru6! Mer;u8 ;ta 8a pa; nu- prea p8ace< Fd eu! O ;- dau ne8 ru 8Der< ; Fede6 ce ace! Aadar<>nante< E6er

 Ne de;prr6 de trup@ e8 cu nnetou o 8uar ;pre 6a==< ar

eu ;pre 6a=noapte! Era6 eu conFn; c Dedun tr6;e;er ;coader6nea acu6 ; 8e-o 8u6 no >nante ; pune6 6na pe e8e!

7,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 179/302

+=- 0NGRO(AT. DE VIE

Ar6;aru8 6eu era >ntr-adeFr 6nunat! Dura6 ca ;?eata pe

e;u8 >ntn; n;po;< cu och >n toate pr8e< ca ; Fd >nante de-a F=ut! Mu8t Fre6e nu =r n6c toc6a 6 ?ndea6 ; 6 >ndrept;pre 8ocu8 unde treDua ; 6 >nt8ne;c cu E6er< cnd de;8u< 8a 6aredeprtare< nte puncte 6ctoare! Ac ;e 8;au 8a p6nt< ac ;e rdcauar!

M-a6 ?ndt c ;-ar putea ; e nte corD! Unde ;unt corD ;unt ;trFur! "ar ce ; caute ;trFur ac< 8a atta deprtare de dru6 M

>ndrepta >ntr-aco8o! Cnd u 6a aproape au= de;8ut tn?ur: 2l me%e%, el me%e%! @F Allah, 'aGal, 'aGal < ceea ce >n;e6na:

Autor< autor!!! "oa6ne!!! Fen repede!!! Fen repede!!!Era un ?8a; de e6ee!1=u >ntr-adeFr un trup o6ene;c o; 8a p6nt< dn care corD

;au cu 8co6e Duc >ntre? de carne! &n 6edata 8u apropere< a8t

ptur o6enea;c< de care >n; corD nu cute=au >nc ; ;e aprope!(a Federea 6ea< corD ;e >6prtar croncnnd! Era >ntr-adeFrun ;trF coprt de cocur8e 8aco6e a8e ace;tor p;r de prad! G8a;u8care ;e au=;e adneaur care prea c e;e dn p6nt ;tr? ar:

 7e'i%i, (e'i%i, s(han Allah!, adc: A Fent< a Fent< A88ah e8udat

Opr ca8u8 >n 8ocu8 de unde Fenea ?8a;u8! 1=u ce ?ro=Fe

un cap o6ene;c end dn n;p! "ac era de e6ee ;au de DrDatnu putea6 deo;eD< cc aa era att de u68at< >nct nu ;e puteau

7+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 180/302

cunoate tr;tur8e chpu8u!M cutre6ura! Sr de pe ca8 6 ap8eca pe;te cap! &nch;e;e

acu6 och< cc per;oana crea aparnea capu8 8ena;e!(n? ea F=u un cop8a ca6 de Freun an< care =cea ne6cat!

Tr;e Da;6aua de pe capu8 ce8u 8enat < dup pr< cuno;cu c era oe6ee!

Greutatea era acu6 cu ce ;-o de=?rop! N-aFea6 8a 6ne n6cdect pu6na8u8 >npt >n Dru! #6ntu8 era Dne Dttort de ur->6preur! Totu nu putea6 ; 8a; e6ea prad 6or! Cu Fru8cutu8u cu un?h8e >ncepu ; ;cor6one;c p6ntu8! "up un t6p D?a de ;ea6 c n;pu8 era 6a 6oa8e e6ea u;e;e >n?ropate=nd! A;ta >6 uura 6u8t ;arcna!

&n ;rt< reu ;-o ;cot aar o >ntn;e cu atene o;! Kaa>ncepu;e ; ;e de=u68e! Era o Dedun tnr< >6Drcat nu6a cu une8 de c6a 8un?! #u8;u8 > Dtea >ncet de-aDa 6a re;pra! Cop8u8tra e8! & turna cteFa pctur de ap >n ?ur! "e;ch;e ochor 8ur Fa! Mcuu8 era orD & ddu ; Dea dup ce ;e ;tur ador6

ar!&n Fre6ea a;ta< corD ;e apropa;er ar cu?u8eau ce 6a

r6;e;e pe oa;e8e 8eu8u! Tr;e dou ?8oane ca ;- ;per! N6erdo dn e< ce8a8 =Durar 8nd dn arp croncnnd >nortor!

"etuntur8e o tre=r pe e6ee dn 8en! "e;ch;e och< ;erdc >ntr-o rn< F=u cop8au8< >ntn;e 6n8e ;tr? cu ?8a;de=nddut:

 @+ wele%i, ;+ wele%i, ;+ Allah, ;+ Allah, ;+ wele%i!  Cop8u8 6eu<cop8u8 6eu< cop8u8 6eu< o A88ah< o A88ah< cop8u8 6eu

&ntoar;e capu8< F=u re;tur8e 8eu8u< ;coa;e un pt ;etor< Fru; ;e rdce< dar c=u >ndrt ;toFt de ;8Dcune ?roa=!

#e 6ne nu 6 F=u;e >nc< ndc ;ttea6 6a 8a o parte! "e-odat pru c- aduce a6nte de ceFa< cc >ncepu ; ;tr?e:

C8reu8!!! unde e c8reu8M =r< cu un eort ;r >n pcoare! Se potcn< apo >recpt ech8Dru8!

7/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 181/302

Cne et Et tot un 8upttor u8ed-aun 6 >ntreD cu ochrtc de ;pa6!

 Nu< e6ee< nu- e rc! Eu ;unt ;trn Fn dntr-o ar>ndeprtat@ Freau ;- Fn >n autor A6 >ncercat eu ;-o 8nte;c! 1re

ap"a< ap< ap!!! 6p8or ea 8;ndu-;e ar 8a p6nt!& >ntn;e Durduu8! Bu cu 8co6e< ;e ut cu recunotn 8a

6ne< pe ur6 >ntoar;e capu8! 1=u oa;e8e 8eu8u< ;e cutre6ur< >acoper aa cu 6n8e ;e porn pe un p8n; ;etor!

ELa6na cadaFru8! *ea;ta era ?urt de ?8oane< dec nenoroctu8u;e;e >6pucat! M apropa de e6ee - ForD cu D8ndee:

In6a -e ?rea ;u8etu8 rnt@ n-a Frea ; te tu8Dur -a da pace< dar t6pu8 6eu e 6;urat nu pot =DoF 6u8t! 1re ;-6r;pun= 8a ce te-o >ntreDa

"a< =;e ea cu och ;c8da >n 8acr6!Mortu8 era ;ou8 tu Nu< e un Dtrn preten de-a8 tate ;e ducea 8a NaDhanah ca ; ;e

roa?e!1orDet de;pre rune8e dn NaDhanah< unde ;e a8 6or6ntu8

unu 6araDu ctor de 6nun"a! M ducea6 eu ; 6 ro?! Cop8u8 pe care 6 8-a drut

A88ah a Fent pe 8u6e r Federe@ >6 =cea6 c ru?ndu-6 8a6or6ntu8 6araDu-u8u< A88ah ;e Fa >ndura ;- dea 8u6na och8or!Btrnu8 era e8 orD - cuta t6durea 8a NaDhanah! Stpnu8<

 DrDatu8 6eu< 6-a >n?dut ; p8ec odat cu e8!. dru6u8 Fo;tru era prn nutu8 u8ed-aun8or< unde tre;c

trDur8e nu6a dn a< nu- aa Tu dn ce trD ac parte"n a8 u8ed-aar8or!Aadar< aun ;unt du6an Fotr de 6oarte! Cu6 a cute=at ;

 p8eca ;n?ur< r >n;otor

Cne era ; ne >n;oea;c Sunte6 oarte ;rac n-aFe6 pen6en!Bne< atunc de ce nu F-a >n;ot tat8 ;au ;ou8 tu

77

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 182/302

Au Frut e< dar nu au putut< ndc ;-a ;trnt r;coa8a au aFut8oc 8upte cu ;o8da tr6 de pa! Stpnu8 6eu tata ar o;t;ocot nte netreDnc dac 8;au pe a8 ; 8upte e ar p8ecat cuno!

 N-aFea dect ; atepta pn ;e poto8ea r;coa8a! Nu ;e putea! Ne ura;e6 dnante ; porn6 >n =ua de Fner nu

treDua ; ne c8c6 ur6ntu8! .ta6 >n; de pr6eda care nea6enna< de aceea a6 cut un oco8 ca ; nu trece6 prn 6e8ea?ur8eu8ed-aun8or< dar 8a >ntoarcere nu ;-a 6a putut! ToFaru8 6eu dedru6 era Dtrn ;8aD< de aceea a6 8uat-o de-a dreptu8!

Ru a cut! Monea?u8 era Dtrn< nu >ne8ept! TreDua ; Fopr 8a 6eeer< preten Fotr ; F odhn ne8 aco8o deo;tenea8a dru6u8u!

 Nu 6-a6 ?ndt< a8t6nter nu 6 8ua6 dup e8! Nu ;-a >nt6p8at>n; n6c >nante de a trece de cortur8e du6an8or notr!

. F credea acu6 ;cpaAa ;ocotea6! Ne a8a6 tot pe 6e8ea?ur8e du6ane< dar nu 6a

aFea6 6u8t pn aca;< de aceea< >n 8oc ; ne odhn6 =ua ;u6D86 nu6a noaptea< aa cu6 cu;e6 pn atunc< a6 >nceput ;6er?e6 pe;te = ca ; aun?e6 6a repede!

 Nu F-a ?ndt c toc6a 8a hotaru8 dntre dou trDur du6ane pr6eda e 6a 6are

 Nu ta6! A88ah ne-a >ndru6at pe ca8ea per=ane< ndc aa ao;t ;cr; >n cartea Fe! Cnd a6 aun; ac unde 6 Fe=< au nF8t

u8ed-aun pe;te no! (-au >nepat pe Dtrn cu ;u8e cute< 8-au>6pucat >n cap 8-au de=Drcat de -au 8uat =drene8e de pe e8! #e 6ne6-au >n?ropat >n n;p ca ; 6 Ducur de prFe8tea 6ortu8u ca ;6 ;e pe ur6 corD< cu6 =ceau e! #e cop8 nu 8-au o6ort< 6carc e Dat< ndc e orD!

Cnd ;-au >nt6p8at toate ace;tea

Acu6 dou =8e!E >n?ro=tor ce-a pt6t< ;r6ana de tne!!!A88ah 6-a D8e;te6at 6-a aruncat >n ocu8 adu8u! A6 >ndurat

7)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 183/302

chnur ce nu ;e pot ;pune! . Detu8 6eu cop8a!!! Nu- putea6 da ncun autor! Scncea p8n?ea >n ara ;oare8u< tre6ura noaptea de r?<dar 6n8e 6e8e nu-8 puteau adpo;t de=6erda< ndc erau>n?ropate >n p6nt! (a cFa pa de 6ne corD ;au cu 8co6e

dn carnea Dtrnu8u! &nchdea6 och ; nu Fd ?ro=Fa -de;chdea6 ar! Rcnea6 ct putea6 ; nu ;e aprope de cop8! #e ur6n-a6 6a aFut ?8a;! "ac nu Fenea tu< -ar >npt >n ce8e dn ur6?heare8e >n oDra 6e< 6-ar ;co; och 6-ar ;r6at ea;ta!Tot aa ar cut cu Deau8 6eu!

& ;trn?ea 6ereu cop8u8 8a pept 8acr68e > cur?eau roae pe oDra=!

 Nu 6a p8n?e< e6ee< o 6n?a eu8 A88ah te-a pu; 8a ?rea>ncercare< dar acu6 ;uerne8e ta8e ;-au ;rt! Te Fe >ntoarce ar 8a at Fe uta prn ce-a trecut!

A dreptate< ;tpne< dar cu6 o ; 6 pot eu >ntoarce 8a a 6e N-a6 nc 6ernde< nc ap ;unt att de ;8Dt c nu 6 pot ne pe pcoare!

O ; te po ne pe ca8 Eu o ; 6er? pe o; 8n? tne! Nu cred< ;tpne! .-apo treDue ; duc cop8u8 >n Drae!Cop8u8 -8 duc eu!Buntatea ta< ;tpne< e tot att de 6are pe ct au o;t ;uerne8e

6e8e< dar char de 6-a purta tu cop8u8< ;unt prea ;8Dt ca ; 6 potne >n a!

Atunc nu r6ne a8tceFa de cut dect ; te ae= pe ca8 >n aa

6ea! Tu ; cop8u8 >n Drae eu te Fo ;prn cu o 6n! Mnncacu6 ;6ochne8e a;tea ca ; te 6a >ntre6e=!

& ddu cteFa ;6ochne pe care 8e >n?h cu 8co6e!Tu t< ;tpne< >ncepu ea pe ur6< c nu e >n?dut unu DrDat

;trn ; ;e atn? de o e6ee< dar ndc A88ah 6-a 8uat puter8e nu6 pot 8p; de autoru8 tu< nddue;c c-6 Fa erta pcatu8! O ; 6

erte de a;e6enea ;tpnu8 DrDatu8 6eu!Unde ;oco c o ;-8 ?;et Nu tu< e du; 8a 8upt! *e- A88ah =8e8e .tu >n; unde e 8a?ru8

79

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 184/302

>n care ;e adpo;te;c Dtrn< e6e8e cop r6a aca;! E 8n?"eDe8 .eara pute6 6ne d6nea 8a e! 1re tu ; 6 ducaco8o A 6e au ; te pr6ea;c to cu 6are Ducure!

Char dac a Fr6au8 Fo;tru

Cu6 po Fr6au8 u8ed-aar8or< tu care 6-a ;cpat de 8a o6oarte att de >n?ro=toare!

. totu aa e! Nu ;e poate! M-a ;pu; c et ;trn F de departe! Cu6 ;e

nu6ete trDu8 tu Nu e un trD c o ar cu 6u8t norod! M8oane de ;u8ete!O< A88ah Ce 6are treDue ; e oa=a >n care >ncap ata oa6en

E 6u8t pn aco8oAtt ct 6ntea ta n-ar putea ; prceap!Atunc ce a tu cu u8ed-aar c c ne et du6an!!!Sunt nu ;unt! Oa6en dn ara 6ea nu du6ne;c pe n6en!

 Nou ne e dra? pacea nu e6 dn cuFntu8 8u A88ah< dar acu6 ;untoa;pete8e pretenu8 unua dn ;o8da paa8e pe care Fo > ;ocot

du6an Fotr!Cu6< et pretenu8 ace8ua care ne ucde ndc nu Fre6 ;

 p8t6 Drur att de ?re8e ;tr? ea >n;p6ntat!"a!Atunc et >ntr-adeFr du6anu8 no;tru nu pot ; 6er? cu tne!1re ; r6 ac ; 6or de oa6e ;ete >6preun cu cop8u8

tu

A88ah A88ah Ce e de cutCeea ce a hotrt adneaur! 1 cu 6ne!1n< nu6a ; 6 duc pn >n 8a?r!. ; Freau nu pot! Ma >nt pentru c a 6ur de oa6e pn

6ne eu n-a6 ce- da de 6ncare< nc ap nu 6a a6 apo treDueneaprat ; 6 >napoe= 8a a 6e! Cu6 For Fedea c nu 6-a6 >ntor;< au

; 6 caute pretutnden au ; dea de a Fotr< ceea ce a Frea ;>6pedc cu orce pre!Aadar 6 duc 8a ;o8da< du6an notr! . cre= tu c 6 po

)2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 185/302

hotr> ; ac una ca a;taSunt char ;?ur! 1re 6a Dne ; te prpdet cu cop8au8 tu >n

 pu;tuM-e 68 de e8< nu de 6ne< dar ;u8etu8 6eu ;e =Date nu te ce

; ac!TreDue ; 6er?< dac nu de Foe< te Fo 8ua cu de-a ;8a! MaGas Allah! Kerea;c A88ah ;tr? ea ;perat!Spre Dne8e tu< e6ee! "ac r6 ac< et perdut! &n a8t

 parte n-a6 unde ; te duc! Nu treDue >n; ; te te6< nu- Fa acen6en Freun ru! S nu 6 cre= du6an! Cnd te-a6 F=ut >n?ropat>n n;p ta6 c et dn nea6u8 u8ed-aar8or< dec a8 du6an8or 6e cu toate ace;tea te-a6 ;a8Fat de 8a 6oarte! 1e= c- Freau Dne8e<a8t6nter trecea6 pe 8n? tne r ; 6 ;nch;e;c! A6 Fent ac cu;o8da cu ?nd ; >6pedc o Fr;are de ;n?e< ; ac pace >ntre Fo ;o8da pae! Ut-te Dne 8a 6ne! A6 eu chpu8 unu o6 ru

 Nu< r;pun;e ea =6Dnd! Ochu8 tu prFete D8nd chpu8 tu e D8an preteno;! Nu de tne 6 te6 eu< de ;o8da Fotr 6-e rc!

 N-a de ce< au ; e Dun 68o cu tne! No nu ne r=Do6 cue6e8e cu cop!

A tu putere ; 8e poruncet ; ;e poarte Dne cu 6ne"a 6 For a;cu8ta!Atunc et 6a 6are pe;te ;o8da. 6a 6are oa;pete8e 8or Tu t ce >n;ea6n a;ta!Au ; 6 n 8e?at

 Nc 8e?at< nc cu de-a ;8a! & For da tot ce- treDue!. o ; pot p8eca orcnd Nu6a dup ce ;e Fa poto8 r;coa8a Fo crede eu de cuFn!Bne! M >ncred >n cuFnte8e ta8e< ndc par o6 cn;tt! .

ndc >6 ?duet< o ;!!! a< ute co8o do c8re< =;e cur6ndu-ForDa!

&ntor;e capu8! C8re erau E6er nnetou!1a de 6ne "u6anu8 ;tr? ea >n?ro=t! Nu ;unt du6an< c preten 6e care 6 caut netnd de ce

)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 186/302

=DoFe;c att! Nu- e rc de e< au ; te apere tot ca 6ne! Sunt;trn cu6 ;unt eu@ unu8 e en?8e= ar ce88a8t dn deprtata A6erc!

Ce ;-a >nt6p8at< pentru ce atta =DaF 6 >ntreD E6er! Nuta6 ce ; 6a crede6< ne te6ea6 ; nu ;e >nt6p8at ceFa! *-a6

8uat ur6e8e pn ac! Aha< ar Freo aFenturKe6ea acea;ta era >n 6are pr6ede cop8au8 e de a;e6enea!(e poFe;t apo >nt6p8area< ForDnd en?8e=ete< ca ; >ne8ea?

nnetou! "up ce ;r< E6er =;e >norndu-;e:Ce ?ro=Fe Au=;e6 eu de 8a De c u8ed-aun ;unt oarte

cru=< dar char 8a att nu 6-atepta6! Bne>ne8e; c e6ea Fa tratato6enete! Sr6ana TreDue ; e 6oart de oa6e!

"e;c8ecar! nnetou > ddu o Ducat de carne< E6er un pu6nde ;6ochne ap! Ke6ea era 86nd! Ateptar6 ; 6nnce! Eu prFea6 >n =are F=u Fennd o trup de Dedun! & arta 8u E6er>ntr-aco8o! Ke6ea > >ndrept och >n dreca artat de 6ne ;tr?>n?ro=t:

A88ah ; ne ocrotea;c S u?6 repede!!! $ta ;unt u8ed-aun!

#oate ; e a8t trD! Nu< nu< e ;unt! S u?6< ;tpne1ru ;-o a 8a u?< dar o apuca de 6n ca ;-o n n 8oc!Sta e6ee< unde te duc No nu u?6 a a de 8e;ne dn aaș  

du6anu8u! Nu Fede c ;unt 6u8< 6a 6u8t de =ece!!! D?u ea tre6urnd!Ke tre=ec< nu ne e nou rc de e!

Sunte6 perdu!!! perdu!!! O< A88ah< ocrotete-ne ;cap-ne dn pr6ede

(ntete-te< e6ee< n-au= & dau cuFntu8 6eu c n-are ; ;e>nt6p8e n6c! Ma de?raD cred c 8or! Sunt aun< dec dn nea6u8ace8ora care 8-au uc; pe Dtrn te-au >n?ropat de Fe >n n;p< treDue;- pedep;6 pentru ne8e?urea 8or!

R6 6 >ntreD E6er >n e8u8 8u ;curt de-a ForD! Nu p8ec >n nc un ca=< r;pun;e eu!. dac-; dn a8t trD nu ;unt u8ed-aun

)%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 187/302

Atunc ;unt u8ed-aar doar >6potrFa 8or a6 pornt! Cu att6a 6u8t ;e cere ; pune6 6na pe e!

#r=oner"a< dar nu tra?e6 >n oa6en< c >n ca 8or! 1reau ;- prnd de F!

.tu< et >ntotdeauna >6potrF cnd e ForDa ; ;e Fer;e ;n?eo6ene;c! Ar 6erta 6oartea< tc8o

Et de prere c- pute6 Dru 8shaw! O 6n de oa6en!!! -ar Dru unu8 ;n?ur dn no! Ce-o

; 6a petrecChpu8< de oDce ?raF a8 en?8e=u8u< ;tr8ucea de Ducure! Se

aprope de ca8 ;- a puca! Era un nta r pereche< n6erea pa;readn =Dor!

nnetou pu;e e8 6na pe ar6!O ; e >nta ta 8upt >n pu;tu8 arcan< > =;e eu!nnetou nu crede c o ; aun? 8ucrur8e pn aco8o! Spa6a o

; n- dea 8e?a de 6n de pcoare< r;pun;e e8 ct ;e poate de8ntt!

"eodat e6ea >ncepu ; ;tr?e >n?ro=t:&ndur-te< ;tpne< ocrottoru8 6eu Sunt >ntr-adeFr u8ed-aun!!!

ute- pe ce care 6-au >n?ropat de Fe!!! Nu te >ne8 o >ntreDa eu! Nu< nu< ace8a cu DarDa 6are< nea?r< > >nde6na 6ereu ; ne

o6oare!!! O< A88ah< A88ah< A88ahTac nu 6a rcn aa< 6 r;t eu ?he6und-o o; 8a p6nt!

 Nu- e rc< n-au ;- ac n6c< ;unte6 doar no cu tne!1o ;unte tre e pa;pre=ece!!! Au ; ne o6oare pe to!!!

 Do8Doro;ea ea tre6urnd! Nu 6a aFu t6p ; ;pun ceFa< cc Dedun erau acu6 8a Freo

tre ;ute de pa de no! 1en;er ; Fad dac e6ea a 6urt ; ;e Ducure de ;pectaco8u8 dnantea 8or! AFeau ca 6nuna@ do dn e erau

>nar6a cu ;u8e< ce8a8 aFeau to put cu cre6ene! M ;e cu 68de ca< de aceea 8e =;e toFar8or 6e:S tra?e6 6a Dne >n c8re dect >n ca< ar pcat de e< pe

)3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 188/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 189/302

a;t= >n ?ura tuturor"up concepa 8oca8< >ntreDarea acea;ta dn ur6 era o n;u8t

de neertat!. tu< a6 r;pun; eu< -a D?at pe ;e6ne 86Da >n tot D8e?aru8

c68e8or dn pu;tu ca ; ro;tet ForDe att de >6pute! Eu ;unt araBen Ne6; dntr-o ar >ndeprtat< 6are@ pretenu8 care ;t 8a dreapta6ea e Fe;ttu8 #eh8en-De dn ara en?8e=8or< ar ce8 dn ;tn?a< erou8nnetou e8HarD e8 Na;r 1< cpetena cpeten8or tuturor trDur8orapae< >n 6area ar a A6erc! No ;unte6 deprn ; r;punde6 cu?8oane uc?a8or< nu cu Drur! &nc o dat: "ac Fre Dan< Fno de -a!

Mntea ta e 6a pun dect credea6! No ;unte6 pa;pre=eceFte Fonc Fo nu6a tre! Kecare dn no F-ar o6or> de cnc or pn ; apuca Fo ; ne ace ceFa!

&ncerca Nc =ece pa n-o ; ace ?8oane8e noa;tre F-au cu8cat 8a p6nt!

R;er >n hohote!

Era6 hotrt ; tra? 8a cea 6a 6c >ncercare a 8or de-a ;eapropa de no! R;u8 ronc a8 Dedun8or nu 6 >n;p6nta ncdecu6!

1orDea adneaur de uc?a< =;e acu6 ecu8 cu ?8a;a6enntor! & porunce;c ;-6 ;pu pe cne nu6et aa

 Nu et Frednc ;-6 poruncet tu 6e< cu att 6a 6u8t cu ctuc?a acea Fo ;unte!

Uc?a< no "oFedete-o< cne

#entru cuFntu8 4cne5 o ;- pr6et pedeap;a >n curnd< pe pace Nu Fo 8-a o6ort pe 6onea?u8 a8 cru 8e =ace aco8o ;at decorD

 N-a o;t o6or< c r=Dunare!Tot r=Dunare a o;t cnd a >n?ropat-o de Fe pe nenorocta a;ta<

o Dat e6ee care nu F cu;e n6c Un Dtrn o e6ee nu ;e pot

apra< de aceea a cute=at ; F 4r=Duna5 pe e< >ntoc6a ca nte 8a ne6ernc! Cu no >n; n-o ; F 6ear?< de a;ta ; Fo ;?ur1 R=Doncu8 >nFn?toru8!

)+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 190/302

I=Ducnr >n r;< apo ecu8 =;e proFocator:1en >ncoa ; F Fede6 no Ftea< aca88or< ecor de aca8

nepo de aca8 Aha< nu >ndr=n< F e rc Cnd o6 ace un pa;;pre Fo o 8ua 8a u? ca nte cn Dtu cu Dcu8!

&ncerca! Sunte doar de cnc or 6a 6u8< ce 6a ;ta1orDea de u?! Ba? de ;ea6 ce- ;pun: Fo Fe dor ;-o 8ua dn8oc< dar n-o ; apuca ; ace nc =ece pa! A ptut o cr6 ac< >n8ocu8 ace;ta cr6a treDue pedep;t! Sunte pr=oner notr! Cne>ncearc ; u? Fa cu8cat 8a p6nt! "e;c8eca preda ar6e8e

Se pornr pe-un r; care prea ; nu ;e 6a ter6ne! &n ce8e dnur6< r;u8 ;e poto8! M credeau neDun de 8e?at!

Acu Fd< =;e ecu8< c n-a 6nte de8oc< t?Fa -e ?oa8 ca undoF8eac r ;e6ne! 1re ;-8 ;par? ca ; te conFn? apo DrDo;u8 ;e>ntoar;e ;pre ce8a8 8e =;e >ncruntat: Cne8e pare ; ForDea;c;ero;! #arc po6enea de nte ?8oane@ a d--8e ; 8e ?u;te pe-a8enoa;tre!

#u;er to puca 8a och! "ou;pre=ece detuntur DuDur dar

toate ddur ?re! 1rur ; ;e repead 8a no@ dar cnd ne F=ur >n;neatn< nu 6a cute=ar!

E6er cu un pa; >nante!E< a F=ut Aa- c nu ne-a n6ert Acu ; F-art6 no

ce pute6! Tu< ce8 de co8o< cu ;u8a! *ne-o dreapt >nantea ta! Aa< ;ta; F-art eu cu6 ;e ochete!

O6u8 8; o; ;u8a =;e< >n;p6ntat< cnd >8 F=u pe E6er

?ata ; tra?:O< A88ah< A88ah< Frea ; tra? >n ;u8< dar o ; 6 n6erea;c pe

6ne!Aha< -e rc r;e en?8e=u8! "e;ca8ec< >n?e ;u8a >n p6nt

d-te 8a o parte!Bedunu8 >8 a;cu8t! E6er och >n 6a pun de-o ;ecund tra;e!

G8onu8 ;e >np;e drept ;uD Fru8 de er a8 ;u8e! Era >ntr-adeFr o8oFtur de 6ae;tru!U8ed-aun ;e >n?he;ur ; Fad ?8onu8 >npt >n coada de 8e6n

)/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 191/302

a ;u8e! & au=r6 optnd >ntre e! #reau 6pre;ona!#roDaD8 c acu6 o ; 8e arate rate8e 6eu O8d Shatterhand de

ce e;te >n ;tare< >6 =;e nnetou!"a! 1reau ;- prnd r Fr;are de ;n?e< de aceea treDue ;-

ac ; >ne8ea? c e 6a Dne ; ;e predea de DunFoe!Atunc nu 6a e neFoe de puca 8u nnetou! Oare For aFnd

e to6aha Nu cred! Au ; r6n >ncre6en cnd >8 For Fedea pe-a8 tu!Bne< eu nu 6 prcep ; 8e ForDe;c pe 86Da 8or de aceea ; 8e

;pun rate8e 6eu c o ; ;pntec eu e8 coada ;u8e drept prn 68oc! Nc nu ;e de=6etc;er Dne Dedun dn u6rea 8or 8e ;tr?a:"a-F 8a o parte #retenu8 6eu are o ar6 pe care Fo n-a

F=ut-o >nc pn acu6! E un (al'a' el)ki'+l 1  care ;pntec dn =Dortoate capete8e du6an8or! O ; Fede nu6adect!

Se >ndeprtar repede! nnetou a=Fr8 de pe e8 hacu82 8u 8un?<;coa;e to6ahau8 de 8a Dru< >8 >nFrt de cteFa or dea;upra capu8u- ddu dru6u8! Ar6a =Dur rotndu-;e< atn;e aproape p6ntu8< ;e

rdc Dru;c< ;e rot ar ca un arc ;e >np;e apo >n coada ;u8e< pecare o ;pntec drept >n dou ca un Drc!

Kaptu8 c ;ecurea n6er;e de 8a o d;tan att de 6are era deaun; ca ;- pun pe Dedun pe ?ndur! &n; e8u8 cu6 ;e rot;e prnaer< cu6 atn;e;e p6ntu8< cu6 ;e rdca;e dn nou< precu6 oco8u8 pe care-8 cu;e ca ; Fn apo ; ;pntece prn 68oc 8e6nu8< > cu ;r6n >ncre6en!

"ar ;e petrecu apo ceFa att de neoDnut< >nct Dedun< u8u<nu- putur da ;ea6a dect dup aceea! nnetou pu;e o; puca 8u cueaFa de ar?nt< ;e >ndrept ;pre ;u8< trecu prn 68ocu8 8or< ;e ap8ec<rdc to6ahau8 ;e >ntoar;e pe aceea ca8e 8a 8ocu8 8u!

Bedun r6;e;er cu och ho8Da cu ?ura c;cat< netndce ; cread!

A o;t ca6 prea >ndr=ne ce-a cut< >8 doen eu pe apa!1 Secure!2 Un e8 de 6anta!

)7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 192/302

A cu e8 cu d;pre! $ta nu ;unt r=Donc adeFra! Nc6car nu ;-au ?ndt ;- >ncarce ar ar6e8e dup ce 8e-au de;crcatadneaur!

"ar dac ;e npu;teau a;upra ta

AFea6 cu ce ; 6 apr: pu6n cutu8! .-apo< puca ta ar curat repede 8ocu8!

$;ta era nnetou! Mu8t ;n?e-rece< cute=tor pn 8a te6ertate<chD=ut cu6pnt >n ce8e 6a pr6edoa;e >6preurr! Ca ;-u6e;c 6a 6u8t pe Dedun< 8e ;tr?a:

Acu6 ; F-art eu ce poate puca 6ea er6ecat! &n?e ;u8acea8a8t >n p6nt!

Se ;upu;er r ; crcnea;c! (ua puca 6ea cu repete >n6n adu?a:

Ar6a a;ta tra?e ?8on dup ?8on r ; e neFoe ;-o >ncarc! O; >n? =ece ?8oane unu8 dup a8tu8 >n coada ;u8e 8a deprtare< 8;ndun 8at de-o pa86 >ntre e8e! (ua Dne a6nte

Kcu >ntoc6a! &n t6p ce Dedun ;e >n?he;uau u8u >n uru8

;u8e ca ; ;e conFn? de ;pu;e8e 6e8e< >ncrca repede puca 8a 8oc<r ; Da?e e de ;ea6! AFea6 acu6 dou=ec cnc de cartue 8ad;po=e!

Scoate ;u8a dn p6nt >n?e-o 8a o ;ut de pa de Fo< 8e;tr?a eu! #e ur6 o ; F 6a art a8t 6nune! Cu toat deprtarea<o ; ;pntec coada ;u8e cu dou ?8oane >n tre 8ocur e?a8e!

Ceea ce 8e ;punea6 eu 8 ;e prea de necre=ut! O6u8 cu ;u8a ;e

cod< dar ecu8 > cu ;e6n ;-a;cu8te de nu- >nchpua c ar putea adeFrat ce 8e ;pu;e;e6! 1roa6 >n; ;- art c nu ;unt neDun< dupcu6 6 credea e8 c 8e-ar cu neputn ; u?< cc de Drut ncnu putea ForDa!

(ua acu6 puca 6ea cu tra?ere 8un? och! Se au=r doudetuntur una dup a8ta tre ;ertur dn ;u8 =Dur >n ndr!

Bedun ;e repe=r >ntr-aco8o!Acu6 repede dup e ca ; nu ;cape< ;tr?a eu ctre E6er!nnetou< ndc nu 8e ta 86Da< ;e >n;rcna;e cu 8uarea >n pr6re a

))

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 193/302

ca8or ar6e8or!"dur6 pnten ca8or - aun;er6 nu6adect! Bedun >

treceau =Durtura de coad dn 6n >n 6n ddeau nedu6er dncap! .ecu8 nu ;e 6a putu ;tpn ne ;tr?:

1d eu c daFo8u8 e cu Fo! &6puca r ; >ncrca ar6a ?8oane8e Foa;tre aun? 8a o deprtare de =ece or 6a 6are ca a8enoa;tre!

A utat ce e 6a 6portant< > cur6a eu ForDa! C ncunu8 dn?8oane8e Foa;tre nu ne-a atn; 6car< cu toate c ;unte6 coco?ea6teF8?an ;ttea6 ne6ca< pe cnd no a6 tra; >ntr-o prn;uDrc! A F=ut tu c no nu d6 ncodat ?re! .t tu >n ct t6pa6 tra; eu ce8e =ece ?8oane

&n tot attea Dt de n6!Atunc ct 6-ar treDu ; tra? pa;pre=eceTot >n pa;pre=ece!Aa e! Kecare dn e8e ar cu8ca unu8 dn Fo 8a p6nt! @+ Allah, ;+ ra((  o< "oa6ne< o ;tpne 1re tu >ntr-adeFr ;

tra? a;upra noa;tr Nu6a dac 6 ;8! 1-a6 ;pu; c ;unte pr=oner 6e cu6

a6 ;pu; aa r6ne! .-acu Fre ; F preda de DunFoe ;au nuS 6 predau Nc ?nd Ar o rune ca nte cn ca Fo!!!Tac 6 r;t eu! M-a 6a ;pu; o dat cuFntu8 ;ta -a6

?dut o pedeap; de care ;?ur c n-a ; ;cap! Aadar< >nc o dat pentru u8t6a oar: Fre ; F preda or nu

 Nu! Ma Dne te >6puc ca pe un cne!"u;e puca 8a och!Cu ce ; 6 >6put< doDtocu8e =;e eu r=nd! Nu Fe= c nc

nu -e ar6a >ncrcat 1-a 8;at pc8 ca nte prot Acu< ha<de;ca8ec< n-au= Or Fre!!!

&6 rup;e ForDa! E6er rdca;e ar6a tr;e;e 8a repe=ea8 >ntr-

unu8 dn Dedun care ;ttea >n ;pate8e ce8or8a8 ca ; nu-8 Fd eu ->ncrca pe ur ar6a!AraDu8 ;coa;e un pt ;cp puca dn 6n!

)9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 194/302

Bne -a cut & ;tr?a eu! Tot aa o ; pea;c to care nu Fora;cu8ta de porunca 6ea! 1-a6 ;pu; F-o repet -acu6: care dn Fo>ncearc ; u?< >8 >6puc pe 8oc< 6-a >ne8e; "e;ca8ec du-te de-du r=Doncu8u dn ara A6erc ar6e8e pe care 8e a a;upra ta< pe

ur6 a ea=-te o; 8n? e8!ș

O6u8 ;e codea! #u;e puca 8a och - =;e cu ?8a; a6enntor:"ac pn =c eu tre nu te eLecu< > =droDe;c Drau8 ce88a8t!

Unu!!!< do!!! M+ +Gllah k+n wam+ l"m ;aa lFm ;ekn  Ce Frea A88ah ;e

>nt6p8< ce nu Frea e8< nu!!! ;crn e8 de;c8ec< 8u puca de o; -o du;e 8u nnetou!

O che6a pe e6ee - =;e >ntn=ndu- pu6na8u8 6eu:.t ce -au cut oa6en ta e cop8u8u tu! Acu6 e ForDa

; ne da o 6n de autor! Tae o e 8at dn hacu8 o6u8u de co8o 8ea?- =draFn 6n8e 8a ;pate ca ; nu 8e poat 6ca! Tot aa ; ac cu ce8a8!

O< ;tpne Ce e8 de oa6en ;unte Fo Kace 6nun pe;te

6nun tot ce Fre F ;e >ndep8nete!Ke6ea cu dup cu6 > ;pu;e;e6! Eu 6 >ntor;e ;pre ec -

=;e ar:A F=ut ce pete cne nu ne d a;cu8tare! Aadar nu 6a crcn

de;c8ec!"ar< >n 8oc ; ;e ;upun ordnu8u 6eu< Dedunu8 >ntoar;e ca8u8

Fru ;-o a 8a u?! Ca8u8 nu-ne8e;e de ce-8 ;trn?e att de tare >n ru

;e rdc pe dou pcoare ornnd! Rdca puca ; tra?< E6er >n; ;erepe= 8a Dedun - ;tr? >nurat:

 Nu et Frednc nc 6car de-un ?8on< ne6erncu8e Jo; de pe ca8or!!!

&8 apuc de pcor@ o ;6uctur ?ro=aF araDu8 =Dur 8a p6nttnd o curD >n aer! En?8e=u8 >8 a6e cu un pu6n >n t6p8< >n Fre6e

ce eu nnetou nea6 put8e >ndreptate ;pre ce8a8< care nu 6a>ndr=neau ; ac o 6care!M >ntor;e acu6 ;pre unu8 care prea 6a dr= dntre to<

92

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 195/302

 udecnd dup chpu8 8u >ncruntat< - =;e:Ce 6a ;ta "e;ca8ec " >ncoa ar6e8e! Unu!!!< do!!! N-atept ; =c tre! Sr dn a - >ntn;e 8u nnetou puca

 pu6na8e8e< apo ;e 8; 8e?at ;e ae= o; 8n? toFar ;!

E< -acu6 >ntreD E6er dup ce ter6nar6! O ; e 6a ?reu;- duce6 de-ac dect a o;t ;- prnde6!

"e8oc! Intena 6ea era ; te tr6t dup cFa ;o8da< ar eu cunnetou ; r6ne6 de pa=< dar!!!

M duc 6edat!Sta< o6u8e< 8a;-6 ; ;prFe;c! M-a6 ?ndt >n; pe ur6 c

For 6er?e e ;n?ur de DunFoe!C8are O au 8a ;ntoa;a< aa 8e?a cu6 ;unt! Tu =c c nu Fre

;- o6or dac u?e Freunu8 dn e n-o ; ne 8u6 dup e8 ;-8;6 pe ta ;n?ur!

 N-or ; 6ear? c8r c pe o;! Kecare Dedun o ;- duc ;n?urca8u8! & 8e?6 ru8 de 6n - tra?e ca8u8 dup e8!

"ar dac ;e >n;p6nt ca8u8 o a 8a ?oan Cu6 ;-8

 poto8ea;c dac- 8e?at&8 poto86 no!6ell! Atunc hade6 Ma e un cea; u6tate pn ;e Fa >n;era!

"e-acu >ntr-un cea; pute6 8a arr!Care arrC8u=a ne ;punea >nante< de-a porn dup tne c Fo6 aun?e

d;ear 8a arr< un pu;tu pe care Fa treDu ;-8 ;trDate6 6ne

 Deu8 a hotrt ; ne ace6 ac taDra pe;te noapte!Cunot dru6u8"ac o 8u6 ;pre Fe;t< nu ;e poate ; nu d6 de e8!arr e un pu;tu pre;rat cu Do8oFan 6ar de patr aproape ct

nte ;tnc! #rn cuFntu8 4;ahar5 Dedunu8 >ne8e?e nu6a pu;tu8n;po;! 4Serr5 e ce8 petro;! 4"eDe85< pu;tu8 de8uro; ;au 6unto;!

"ac pu;tu8 e 8ocut ;e nu6ete 4aa5< ar ce8 ne8ocut< 4ha8a5! "ac>ntn;u8 are tu ;e =ce 4hata5 aco8o unde cre;c copac pu;tu8 poart nu6e8e de 4he8a5!

9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 196/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 197/302

++- 6EICUL ULED>AYUNILOR 

E8atheh< e6ea ;a8Fat de 6ne< era acu6 de;tu8 de >ntre6at ca; ;e poat ne pe ca8! O ;ur6 pe ca8u8 unua dn aun - ddur6cop8u8 >n Drae! No era6 de a;e6enea c8r - =orea6 pe pr=oner pe ct putea6! "e ca 8or n-aFea6 ?r@ orct de u ;unt ace;tean6a8e a8e pu;tu8u< > ur6ea= ;tpnu8 ca un cne crednco;!

Soare8e n-apuca;e >nc ; apun cnd a6 dat de un >ntn; pre;ratcu petre! "n ce >nanta6 >n;< petre8e erau tot 6a 6ar 6a 6u8te!

Era pu;tu8 arr!r;e6 >n ;rt taDra! Ne F=ur e Fennd< F=ur c nu

era6 ;n?ur 6u8 dn ;o8da ne er >nante! (e poFe;tr6 ce ;e>nt6p8a;e! 1e;tea trecu dn ?ur-n ?ur ;e r;pnd >n toat taDra!

Bne>ne8e; c 6 du;e 6edat ; dau Deu8u raportu8! Nu preadee8 >ncntat!

"rept e< =;e e8< c Fo tre a cut >ntr-adeFr o apt eroc< dar6-a adu; De8ea pe cap pa;pre=ece n! Ce ; ac eu cu e< ;- tr;cdup 6ne Ma Dne > >6puca pe 8oc pace Dun!

#rerea 6ea e toc6a opu; prer du6ta8e!#entru ce#entru c ne pot de 6are o8o; >n ce prFete u8ed-aar!A Frea ; att de Dun ;-6 ;pu 6e >n ce con;t ace;t

o8o;U8ed-aar ;-au r;cu8at >6potrFa no8or Drur! Care e

93

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 198/302

6oda8tatea de p8at a dr8orTrDu8 are attea capete@ de ecare cap ;e p8tete cte un ca8< o

c68< o Fac< o ;au capre!Aadar Dru8 ;e p8tete >n natur! A;t-pr6Far n-a p8ouat de8oc

;eceta a d;tru;< oarte 6u8te Fte! Nu6ru8 8or a ;c=ut 6u8 dnoa6en cu dare de 6n au ;rct< ar ce ;rac au aun; >n ;ap de8e6n! Bedun aceta< ca ; nu e >6pn 8a a ;au ceretort< treDue; tra;c de pe ur6a Fte8or care 8e-au 6a r6a;! Nddund c paa> Fa ;cut anu8 ace;ta de Dr ;au 8e Fa ;cdea dr8e< au tr6; de8e?a ;;e roa?e de e8 ; e 68o;tF! "ar Moha66ed e; Sado paa nc n-aFrut ;-aud! "e unde ; 6a dea Dru8 dn punu8 ce 8e-a r6a;Oa6en ;-au reFo8tat! 1en6 acu6a no ; 8e 8u6 cu de-a ;8a ceea cenu For< ;au< 6a Dne =;< nu pot ; ne dea! O ;- aduce6 8a d;perare!Eu ;unt de prere c De oa6en ;-ar eLecutat r ForD< dac n-ar aFut atta pa?uD! Nu cre= du6neata

Ba da!"ec< >n d;perarea 8or< Dedun ;e For apra cu ;n?e8e 8or!

 Nu6ru8 8or e 6a 6are ca a8 no;tru! "ac ne Drue< nu nu6a c n-ao8o;t n6c< dar Fo6 p runea une >nrn?er! Nu cre= c e 6a Dne ; eFt6 o a;te8 de eFentua8tate

Ma Dne 6oartea dect runeaBne a ?rt! S pre;upune6 acu6 c Dru6 no! Ce ;e >nt6p8

atunc &6pn?e6 trDu8 >n cea 6a nea?r 6=ere@ ;rca< 6o86e8e >;ecer pe capete nu ;-a8e?e n6c dn e! A;ta ur6r

 Nu toc6a! "e ce nu ;-ar ;tr6uta trDu8 >ntr-un 8oc< >ntr-o re?uneunde ; aD Fte8e ce pate cu ce ;e adpa

Ce-ar ct?a paa dac e ar e6?ra >n A8?era ;au Trpo8; #ecnd aa< dac anu8 Ftor Fa 6a >6De8u?at< oa6en For p8t Dru8r ; prote;te=e! N-ar 6a Dne ;- p;ua;c

 Nu ;e poate@ or da< or Da!

 Nu te-ne8e?! Nu Fre ; Drua;c nc e nc no! Atunc N-a putea du6neata ; ne da un ;atEu F-8 pot da< r6ne nu6a ;-8 ur6a!

9,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 199/302

. care ar S 8ua Dru8 de 8a u8ed-aun!"e 8a u8ed-aun Cu6 Fne a;taAceta ;unt to oa6en aFu pot ;uporta o pa?uD r ;-o

;6t! Cnd 8-a6 8uat pr=oner pe ec< adc pe cpetena 8or<ur6rea6 un ;cop ndot: >nt ca ;-8 pedep;e;c pentru cr6a ptut apo ;-8 a6 ca o;tatc! #ute6 oDne prn e8 p8ata Dru8u u8ed-aar8or ; ace6 pace r ; cur? o pctur de ;n?e!

Ar >ntr-adeFr o 6nune! Nu uta c ace;te dou trDur ;e du6ne;c de 6oarte! &6 Fa

8e;ne ; doFede;c nu6ru8 cr6e8or >nptute de u8ed-aun a;uprau8ed-aar8or! #entru ;n?e8e Fr;at ;e cere ; p8tea;c o de;p?uDre- pute6 ;8 prn cpetena 8or< care ;e ?;ete acu6 >n 6n8enoa;tre!

Cu toat Fr;ta 8u >nantat< rV?er-De ;r >n ;u; de Ducure ;tr? >ncntat:

 2lham%lillah! S8aF 8u A88ah pentru ?ndu8 care -a Fent Et

un o6 nepreut un preten adeFrat! N-a6 ; ut ncodat ;erFcu8 pe care 6-8 ac!

Aadar nu 6 6a cer c -a6 8uat pe ec oa6en 8u pr=oner

 Nu ForD cop8rAtunc ;-8 aduce6 >n aa noa;tr ; Fede6 ce-o ; ;pun! S-8

 udec6 6a >nt pentru cr6e8e 8u! .-apo< a6 eu per;ona8 o 6c

rua8 cu e8!Ce e8 de rua8M-a =; >n cteFa rndur 4cne5 -a6 ?dut o pedeap;!

1reau ;- dau o Dtae ; 6 n 6nte!Btae .t du6neata c Dtaa e cea 6a 6are n;u8t pentru un

 Dedun runea acea;ta treDue ;p8at >n ;n?e

.tu! "ar nu nu6a pentru cuFntu8 4cne5 treDue ; ;pea;c<6a treDue pedep;t pentru cru=6ea 8u a de o Dat e6ee raprare un cop8 neFnoFat! C a uc; un 6onea? dn r=Dunare< nu

9+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 200/302

6 prFete nu ;unt eu che6at ;-8 udec! "ar a8ea care 6-a cuprn;cnd a6 F=ut cop8u8 orD =cnd 8enat 8n? 6a6a 8u care rcnea ct putea< >n?ropat de Fe >n n;p corD ;nd carnea de pe trupu8 Dtrnu8u ca ; ;rea;c pe ur6 cu e6ea cop8u8 e< a;ta nu -o

 pot erta!. totu nu aproD ce Fre ; ac!Se poate< dar ;6rea 6ea de o6 ;e reFo8t >6potrFa une a;te8

de cru=6! &n aa ;au >n ;pate8e du6ta8e ;unt hotrt ;-8 =droDe;c >n Dtae!

"ac nu6adect< atunc Date-8 6a Dne >n aa 6ea< >nchee Deu8 ddu ordn ; e adu pr=oner!

Btrnu8 ;e ae= >nantea cortu8u rdcat anu6e pentru e8@ 6 pot ; au 8oc 8a dreapta 8u< ar nnetou E6er 8a ;tn?a!

Cnd au=r ;o8da c eu8 8or Frea ; ForDea;c per;ona8 cu pr=oner< a8er?ar cu to ; aud e! Oer or6ar un ;e6cerc>n uru8 no;tru!

.ecu8 oa6en ; ur adu >nantea co8one8u8u! &8 cunotea

 pe rV?er-De >nc8n uor capu8! Bedunu8< ca o6 8Der< ;ocotete peorce 68tar unconar p8tt nede6n de ;t6a 8u! O n6er;e >n;ru cu Deu8!

Cne et >8 >ntreD ace;ta r;tt!M cunot doar< =;e araDu8 dr=!M ;e pru;e >ntr-adeFr c te cuno;c< dar< udecnd dup trua

ta< Fd c 6-a6 >ne8at! Nu cu6Fa et &n86ea Sa 6are8e ;u8tan dn

Sta6Du8< actua8u8 a8 a8 tuturor dreptcrednco8or Nu< r;pun;e ecu8< netnd unde Frea ;-aun? co8one8u8!Atunc pentru ce 6 ;a8u ca un ;u8tan >n aa crua nu ;unt

Frednc ; rdc och 1reau ; tu cne etSunt Karad e8 A;ard< ecu8 tuturor u8ed-aun8or!Aha $;ta et A88ah 6-a de;ch; 6ntea ca ; te recuno;c!

Aadar et un aun< n6c a8ta dect un aun totu cerDca ta e preaeapn ca ; ;a8ute cu6 ;e cuFne pe Stpnu8 ?8oate >nar6ate a pae drua;c- A88ah o Faa ct 6a 8un? (a; c o ;- >n6o eu

9/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 201/302

cerDca< pe paceStpne< eu ;unt un araD 8Der!!!Un uc?a< a;ta et Nu ;unt uc?a< c un r=Duntor a8 nea6u8u 6eu! "ar a;ta nu

 prFete pe n6en! No ;unte6 oa6en 8Der< aFe6 8e?8e oDceur8enoa;tre! #8t6 pae dr8e cuFente pe capete< dup cu6 n 8e-a cerut@a8tceFa nu e >n drept ; cear nc ; ;e a6e;tece >n treDur8e noa;tre!

"up cu6 Fd< > cunot oarte Dne dreptur8e< nu >n; >ndatorr8e! Te 8a; >n dreptur8e ta8e< Fo aFea totu ?r ;- a6nte;c >ndatorr8e! Eu >8 repre=nt ac pe paa ;e cuFne ;-8 re;pec prn per;oana 6ea! S F da acu6 6edat cu dou=ec de pa >ndrt< ;>nanta pe ur6 ar ; 6 ;a8uta dup cu6 cere ran?u8 6eu!A8t6nter pun ; F Dat cu Fer?8e!

 Nu -e >n?dut ;tr? araDu8 nd?nat< no nu ;unte6 roD< coa6en 8Der< dup cu6 -a6 6a ;pu; adneaur!

(a Fo >n pu;tu ;e poate< cnd >n; F a8a >n aa pae ;au a6ea< ;unte ;upu notr< cc ne p8t Dr pe capete! Aco8o unde

ca8c pcoru8 6eu ;tpne;c 8e?8e r a8e pae nu a8e pu;tu8u!Cne nu ;e ;upune 8or e pedep;t! Aadar< dou=ec de pa >napo< peur6 ;a8uta cu6 ;e cuFne! Cra-F

1=ur c Deu8 nu ?8u6ea tau c- Fa pune >n practca6ennarea! Se ddur dou=ec de pa >napo< ;e apropar apo ;e>nchnar adnc< ducnd 6na dreapt >nt 8a runte< pe ur6 8a ?ur apo 8a pept! "ar Deu8 nu ;e 6u8u6 nu6a cu att!

E  sallam-u8 unde r6ne ;e r;t e8! A a6ut< or ce/allam alleikm< =;e ecu8< adc: A88ah ;- pre8un?ea;c Faa

;- drua;c toate Ducur8e rau8u! Alleik es sallam r;pun;e ;curt Deu8! Ce F aduce ac N-a6 Fent de DunFoa noa;tr< c ;8< ndc a6 pedep;t pe o

e6ee de-a u8ed-aar8or cu care ;unte6 >n du6ne de 6oarte!

Cne F-a ;8tCe tre care ;e a8 8n? tne!"oar era pa;pre=ece Cu6 po ; 6rtur;et aa ceFa r ;-

97

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 202/302

crape oDra=u8 de rune Nu ne e rune< ndc oa6en aceta ;unt auta de etan1! (e-

a cut nte ar6e >6potrFa crora nc o ;ut de r=Donc nu pot8upta!

(or nu 8e aut daFo8u8< cc ;unt oa6en cu rca 8u "u6ne=eu!1tea 8or< de care au dat ade;ea doFad< 8e-a Fent >n autor< cc e nucuno;c ce e rca nu ;e te6 de n6en!

Atunc tu nu- cunot< nou >n; ne-au ;pu; cne ;unt!"a Cne ;unt Nte ;trn< de a8t 8e?e ca no< ?haur care au ; ard >n ocu8

adu8u! Ce caut e 8a no Cne 8e d dreptu8 ; ;e a6e;tece >n treDur8enoa;tre Cn aceta ne-au!!!

Tac ;tr? co8one8u8 >nurat! Sunt oa;pe 6e nu -e >n?dut;- n;u8 ndc< odat cu e< 6 n;u8 pe 6ne! Apo< ;ch6Dndtonu8< ur6: duce o 8upt apr? cu u8ed-aar< dup cu6 a6 au=t! "ecnd

"e do an >ncoace!

 No a6 pornt >6potrFa 8or ca ;- poto86! Sunt dec Fr6anotr ca a Fotr< nu- aa

.t6< de aceea ;per6 c ne Fe preten!

. >n 8upte8e Foa;tre ;n?eroa;e de partea cu a o;t Druna"e-a noa;tr!C dn Fo au c=ut >n 8upt Nc unu8!

"ar de-a 8or c au 6urt.a;pre=ece!&ne8e;e nu6adect c tonu8 preteno; a8 Deu8u aFea un t8c!

Acu6 ?8a;u8 ;e cu 6a a;pru ca 8a >nceput!Cu att 6a ru pentru Fo< ndc a6 de ?nd ; F dau pe 6na

u8ed-aar8or!

Cu6 ; ac una ca a;ta< ;tr? ;perat ecu8< ;unt doar du6anFotr1 "racu8!

9)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 203/302

#rn a;ta au ;-6 deFn preten!O< A88ah< au ; ne o6oare ca ; ;e r=Dune Tu n-a dreptu8 ; ne

 preda! Nu ;unte6 ;c8aF t< ca ; ac cu no ce potet!Sunte pr=oner 6e! A cut de;tu8e ne8e?ur ca ; 6erta o

 pedeap;!AraDu8 8;a;e och-n p6nt tcea! & rdc acu6 ar ;e ut

cercettor 8a co8one8!1re >ntr-adeFr ; ne predaJur pe nu6e8e pe DarDa 6ea< r;pun;e ?raF Deu8!Un u8?er de 6ne ur trecu prn och aunu8u =;e cu

rone:Cre= tu c ne For ucde"a!Te >ne8< ?ro=aF te >ne8!!! N-au ; ne ucd< c au ; ne cear

 pre de r;cu6prare! CFa ca< c68e o au ; 8e prnd 6a Dnedect trupur8e noa;tre! Au ; ne 8a;e >n pace tu!!!< tu!!!

Kcu un ?e;t de a6ennare! Co8one8u8 ;e cu c nu Fede ur6:

M te6 c n-au ; e nu6a 4cFa5 c 6a 6u8t< 6u8t 6a 6u8t! Nu cred! Cunoate6 no preu8 aFe6 de unde-8 p8t!Tu ce prere a< eend >ntreD co8one8u8 >ntorcndu-;e ;pre

6ne!ODceu8 e ca preu8 r;cu6prr ; e >n raport cu per;oana care

Frea ; ;e r;cu6pere! Co8one8u8 ta acea;ta< de aceea 6 ;e adre;a;e6e ; hotr;c eu! I-a6 >ne8e; pe dat ntena< de aceea a6 r;pun; cu

o nep;are precut:1re tu< ;tpne< ; trate= cu u8ed-aun pentru e8Derarea

 pr=oner8or notr"a!Te-a ru?a ;-6 da 6e >n;rcnarea acea;ta!Bne< e Sunt ;?ur c a ; t 6a Dne ca orcne ce e de cut!

&n ca=u8 ace;ta eu cred c u8ed-aun au ; p8tea;c 6u8t 6a6u8t dect > >nchpue e!u cu e8 Ducuro;!

99

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 204/302

.ecu8 8or 6-a =; cne ?haur! Eu cuno;c Coranl re?u88e8u 6a Dne dect e8! In;u8te8e 8u treDue pedep;te dup precepte8eCoranli!

Un ?haur< un ;trn ; cunoa;c 6a Dne dect 6ne Coranl 

r;e araDu8 Datocortor! I ;-a urcat pe;e6ne trua 8a cap -a =pct6n8e!

Ba? de ;ea6 *-a6 ;pu; c pn-n ;ear > Fe pr6 pedeap;a =ua nu ;-a ;rt >nc M-a ;pu; ?haur! .t tu ce =ce Coranl  cu6 eLp8c p8ata r;cu6prr

 N-a6 de unde t ndc >n Coran nu =ce n6c de;pre aa ceFa!Te >ne8 o ;-t doFede;c >ndat netna ta! A;cu8t: ADd e8

Muta8D< tat8 tat8u #roetu8u< ;-a urut 8u "u6ne=eu ;- ;acrce peunu8 dn e< dac > Fa dru =ece ecor! "orna -a o;t >ndep8nt< <ca ;- n ur6ntu8< a tra; 8a ;or pe care dn ecor ;-8 ;acrce!Sor au c=ut pe ADd-A88ah< Ftoru8 tat a8 #roetu8u! ADd e8 Muta8Da 8uat atunc pe Dat a et cu e8 dn orau8 Mecca pentru a-8;acrca! "ar 8ocutor au a8at ce Frea ; ac! S-au 8uat dup e8 au

>ncercat ;-8 ac ; prceap c apta 8u e o ne8e?ure! S-au ;trdut ;-8 conFn?@ a o;t >n; =adarnc! &n 6o6entu8 cnd Froa ; rdcecutu8< ;-a apropat de e8 un Dtrn -a ;pu; c ar Dne ; >ntreDe6a >nt pe o ?hctoare Fe;tt< dac e Dne ;au ru ce Frea e8 ; ac!ADd e8 Muta8D 8-a a;cu8tat ;-a du; 8a ?hctoare at ce -a ;pu; ea:S pun 8a ;tn?a =ece c68e 8a dreapta Datu8! S tra? pe ur6 8a;or dac o Fedea c ;or ;pun ; ucd Datu8< ; adau?e >nc a8te

=ece c68e ; tra? ar 8a ;or< pe ur6 a8te =ece tot aa< pncnd ;or For cdea pe c68e! A88ah Fa hotr> a;te8 cte c68e preuete Faa Datu8u!

"e nou or au c=ut ;or pe Dat de tot attea or a totadu?at ADd e8 Muta8D cte =ece c68e< pn ce a =ecea oar ;or auc=ut pe c68e Datu8 a ;cpat! "n =ua aceea preu8 de

r;cu6prare a8 unu o6 a r6a; de o ;ut de c68e orce 6u;u86andrept crednco;< nu ;e a dup oDceur8e p6ntu8u c dup ace;te pre;crp a8e Coranli! E< acu6 ce 6a =c

%22

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 205/302

.ecu8 prF ctFa t6p >ntunecat >nantea 8u< ;e ut pe ur6 cuur 8a 6ne 6ur6ur:

Care Mua8861  a8 Coranli a >nptut pcatu8 de neertat ; te>nFee pe tne< necrednco;u8< tane8e ;8a6u8u A88ah ;-8 ard >n Fec

Fec8or >n ocur8e adu8u&nFtoru8 6eu a o;t un cretn! No< cretn< cunoate6 6a

 Dne ca Fo >nF6nte8e Coranli! .-acu6< ;ocotete! A uc;a;pre=ece u8ed-aar@ ace dec a;pre=ece ;ute de c68e pe caretreDue ; 8e p8t< dac Fre ; ;cpa cu Fa!

. cre= c u8ed-aar au ; e neDun ; 8e cear"a! NeDun ar dac n-ar ace-o! 1 pred6 8or nu6a cu

conda a;ta! "aru8 pe care 8-8 ace6 e de 6are pre au ;-8 pr6ea;c Ducuro< pe pace! Nu6a aa pot p8t Dru8< Da 8e 6a r6n de;tu8e< ca ; ;e de;p?uDea;c pentru ce8e pe care 8e-au perdut!

1orDet ca un cop8 nou-n;cut! "e unde Fre tu ; 8u6 noa;pre=ece ;ute de c68e

Oare nu are ecare doDtoc preu8 8u

1re ; d6 Dan Ct ;pu tu nu eL;t >n tot cuprn;u8 no;tru! No nu p8t6 cu Dan< c ace6 ;ch6D >ntre no! "ar a;ta nu po t tu<un ;trn< un ?haur

Iar o n;u8t *-o adau? 8a ;ocotea8< ca ; crea;c pedeap;a! "ea8t6nter< -a6 ;pu; eu c e ForDa de Dan "ac aa e oDceu8 8a Fo tu c e aa n-o ; ;e opun n6en ; p8t nu6ru8c68e8or >n a8te an6a8e! Cunoate Fa8oarea une c68e< ca a une

Fac< a unu ca8< a une o ;au a une capre pute ace 8e;ne ;ocotea8acte dn e8e treDue ; da >n ;ch6D! "ar 6a e a8tceFa de p8tt!

u eLc8a6 e8 >n Datocur!"a! Cunot tu cu6 eLp8c Sa66achar Bed Coranl  Nu!Eu da! 1e= dec c un ?haur cu6 >6 =c tu cunoate 6a

 Dne 8e?8e poFee8e re8?e Foa;tre dect un 6u;u86an! Acet dodntre ce 6a Fe;t co6entator ;pun: cne Datocorete e6ea a8tua1 Mua886 proe;or!

%2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 206/302

ucde cn;tea e< treDue ; p8tea;c pe u6tate preu8 r=Dunr@cne >n; o 6a8tratea= ucde onoarea DrDatu8u e< treDue ; p8tea;c preu8 >ntre?! &ne8e? ce Freau ; ;pun< nu

A88ah ; te n6cea;c 6ur6ur ecu8 ;crnnd!

1o a 6a8tratat >n chpu8 ce8 6a neo6eno; pe e6ea ;a8Fat deno a uc; dec onoarea ;ou8u e! #entru a;ta ;e cuFne preu8>ntre?< adc o ;ut de c68e ;au Fa8oarea 8or >n a8te an6a8e! 1reau ;u >n?dutor ; nu 6a pun 8a ;ocotea8 ce-a cut cu Detu8 cop8aorD! Un 8ucru >n; F ;pun: nu eL;t ;a8Fare pentru Fo< dac nu- p8t e6e ce8e o ;ut de c68e care ;e cuFn! E ;rac Freau ca >n;ch6Du8 ;chn?ur8or Foa;tre ; ;e-a8ea? 6car cu att!

.ecu8 nu ;e 6a putu ;tpn! Sr ca 6ucat de arpe rcn caturDat:

Cu6 F tu< cne< ; ne poruncet nou Ce te prFe;c pe tne<ecor de cne< toate ace;tea Et neDun dac- >nchpu c dou puternce trDur a8e r ;e For ;upune dorne8or ta8e "ac nu 6-ar 6n8e 8e?ate te-a ;u?ru6a acu6< >ndat< ca ;- >nchd ?ura ta

;purcat! Aa c 6 6u8u6e;c cu att: #tu< ptu< ptuScup cu ;ete dac nu 6 ddea6 repede 8a o parte< ;cupatu8

6-ar n6ert drept >n a!"uce- pe cn ta turDa de-ac porunc nd?nat Deu8! Au

au=t ce Fre6 de 8a e! O ;- oD8?6 ; p8tea;c! N-au de undeTreaDa 8or S p8tea;c trDu8 pentru e!

So8da Frur ;- duc< dar eu 8e cu ;e6n ;-8 8a;e pe ec cu

no ;- 8e?e nu6a pcoare8e!Soare8e ;e 8;a 8a apu;! Era t6pu8 Mo?hreD-u8u< a8 ru?cun! &n

orce caraFan or eLpede treDue ; ;e ?;ea;c un o6< dac nu preot<derF ;au ;8utor a8 6o;chee< care ; cunoa;c re?u88e ru?cun! No>8 aFea6 pe Sa88a6< Dtrnu8 no;tru Fa?6;tru!

Cu6 atn;e ;oare8e or=ontu8< >8 au=r6 ;tr?nd cu ?8a; puternc<

care r;una pn departe< or6u8a:1en 8a ru?cune< Fen 8a 6nture A88ah e 6are puternc! Nu eL;t a8t "u6ne=eu aar de e8 Maho6ed e proetu8 8u

%2%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 207/302

Ur6 adeFrata ru?cune! So8da c=ur 8a p6nt cu aa ;preMecca ;e ru?au cu adnc eF8aFe! Nu6a ecu8 nu ;e putea ru?and 8e?at! M prFea >ntruna =6Dea Datocortor!

Sa88a6 ;tr?a eu acu6! Ce ru?cune a o;t a;ta

Mo?hreDu8!Ma e Freo ru?cune dup a;ta"a< aceea de ;ear< dup ce ;e >ntunec de tot!Bne! Chea6-8 >ncoace pe Da;tonad!E cneFa de pedep;t.ecu8 u8ed-aun8or!Cte DeeO ;ut!#< ce-o ; ne ace6 cu e8 pe ur6< ;tpne CteFa =8e n-o ; ;e

 poat ne pe pcoare!S- da Dee8e 6a ;u; de 68oc ca ; poat u6D8a!Aa da O< ;tpne< A88ah ; te DnecuFnte=e O ; pute6 ace

no ru?cunea 4>ncheer5< ceea ce nu ;-a 6a >nt6p8at de 6u8t! "e

ecare nu6e o 8oFtur! &6 >n?du ; rect eu nu6e8e N-a dect Nu eL;t o trup 68tar 6u;u86an care ; nu- aD un

 Da;tonad a8 e! A8 no;tru era un ;er?ent Fonc< >ncntat de 6;unea8u! So8da oer ;e adunar to >n aa cortu8u co8one8u8u!

Ace;ta nu nu6a c nu aFea n6c >6potrF< dar ;e Ducura charde ;pectaco8u8 pe care-8 Fa aFea >nantea och8or! Intena 6ea u;e;e ;-

8 ;per nu6a pe ec< dar trua 8u 6 enerFa;e< -apo ;e cuFenea>ntr-adeFr o pedeap; pentru ;chn?ur8e adu;e e6e!

O ;ut de Dee< ru6oa; pore =;e E6er =6Dnd! Tare n-aFrea ; u >n pe8ea 8u! 1orDa e< o ; 8e poat ;uporta

Ba Dne c nu. >n Fre6ea a;ta Fa?6;tru8 o ;- ac ru?cunea

"a! ncheierea:  cudat popor 6aho6edan ta Cu ecare8oFtur o 8aud adu; 8u A88ah!!!

%23

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 208/302

"up 6ne nu e un ;acr8e?u! O ;ut de 8oFtur de o ;ut de ore po6ent nu6e8e "o6nu8u 8or! N-a6 o;t >nc de a 8a o a;te8 deeLecue< dar 6 ;-a ;pu; c< ade;ea< ce8 pedep;t pronun e8 odat cuce88a8t 6a Dne =;< ur8 derte8e nu6e a8e 8u A88ah< ca ; ute

de durere!O ; Fede6 >ndat! Sunt oarte curo;!Ca ; F 86ure;c ce >n;ea6n acea;t ru?cune =; ncheierea<

o ; F eLp8c c >n ea ;e cuprnd ce8e o ;ut de denu6r a8e 8u A88ah< pe care 6aho6edanu8 8e ;pune ap8ecndu-;e 8a p6nt rdcnd Drae8e >n ;u; dup ecare dn e8e!

#arte dn ace;tea ;unt: 4#rea68o;tFu8e5< 4Atotputerncu8e5<4#rea;ntu8e5< 4#rea6rtu8e5< 4Creatoru8e5< 4#rea>n?dutoru8e5<4#reapr6toru8e5< 4#rea>n8toru8e5< 4Atota;cu8ttoru8e5<4AtotF=toru8e5 etc!

Cnd ecu8 >8 F=u pe Da;tonad Fennd< ;e ut cu och rtc8a 6ne Do8Doro;:

C!!! ne!!! e!!! ;ta

Ba;tonad< cne Fre ; e 1ne ;- ac datora< > r;pun;eeu cu nep;are!

O ;!!! 6!!! ;e dea!!! o!!! o ;ut de Dee O6u8e Cne de ?haurTac A8t6nter ;pun ; ;e dea dou ;ute!Eu ;unt araD 8Der Un u8ed-aun N-are Foe n6en ; ;e atn?

de 6ne!Aar de Da;tonad!

Runea a;ta cere ;n?e!!! ;n?e Nu 6a a6enna de?eaDa! 1reau ;- doFede;c c tu ;-6 n

 ur6ntu8!.t c -a hotrt< cu a;ta< ;n?ur 6oartea(a; pa8aFre8e Nu et tu o6u8 de care ; 6 te6 eu A6 F=ut

a;t= ct et de pr6edo;! Ba;tonad< >ncepe

S dau tareCu6 Fre< nu6a ; nu-8 o6or!"e 6urt nu 6oare e8< dar nc 6u8t n-o ;- 8p;ea;c! &ntnde-8

%2,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 209/302

 o;!I ;e 8u 6antaua dn ;pnare - 8e?ar apo 6n8e de o ;u8@

do ;o8da apucar de capete8e ;u8e< a8 do de pcoare< -8 >ntn;ercu Durta 8a p6nt!

Gata< ;tpne< =;e Da;tonad< a8e?nd o Far? dntr-un 6nunch pe care-8 aFea >n 6na ;tn?!

&nc nu ;tr? Sa88a6! &ntn;e a6ndou Drae8e >n aer >ncepu: 7ismi)llahiGr rahmani, Gr rahim. 5+ ra((, ;+ %am  4Mar nenu6rate ;unt pcate8e pe 8u6ea a;ta Fc8ean e n6a ce8or r!"ar dreptatea ;t de Fe?he pedeap;a nu doar6e! O< A88ah< o<Maho6ed< o< Fo to ca8 Au= Fo dreptcrednco8or< Fo uDtorde Frtute< ce8e o ;ut de nu6e ;nte a8e Ace8ua r de pcate<Fencu8 udector care r;p8tete pedep;ete pe ecare dup apte8e8u Au=-8e pe e8e< nu ?e6ete8e ;cncete8e ace;tu Fer6e ne6ernca8e cru pcate For >n;e6nate pe ;pnarea 8u ne8e?ut! O<#rea>ndurtoru8e O< #rea68o;tFu8e O< #rea>n8toru8e!!!5

Cu ecare dn ace;te nu6e cdea o 8oFtur! (a 4O5< Da;tonad

rdca >n ;u; Fer?eaua< ar 8a ;8aDa ur6toare Fenea 8oFtura! .ecu8=cea ne6cat@ ;trn?ea dn ca ; nu pe! (a a8 cnc;pre=ece8eanu6e< de;ch;e ?ura ;coa;e un rcnet ?ro=aF< pe ur6 >ncepu ;nu6ere e8 ur8nd:

4AtotF=toru8e!!!< Atottutoru8e!!! #rea>n?dutoru8e!!!5 aa6a departe!

Tc8o;u8 > 6erta pedeap;a< dar ;cena deFen att de penD8

 pentru 6ne >nct< dup a a=ecea 8oFtur< ;pu;e ;-8 8a;e >n pace ;-8 a de-aco8o! "urer8e 6ora8e pe care 8e ;6ea ecu8 erau tot att de6ar ca ce8e =ce< de aceea ta6 c 6-a6 cut dn e8 un du6ande 6oarte< ceea ce nu 6 tu8Dura de8oc!

E8atheh< e6ea ;a8Fat de no< Fen ;-6 6u8u6ea;c pentru pedeap;a dat ;chn?utoru8u e! "up purtarea noa;tr a de ea<

>ne8e;e c n-are de ce ; ;e 6a tea6! Nu ta >n; c e ;upraFe?heat>ntr-a;cun;! S-ar putut ; u? ; ;e duc 8a a e ca ; 8e dea deFe;te Fenrea noa;tr!

%2+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 210/302

 Ne-a6 cu8cat deFre6e ca ; 6 odhn Dne a doua =< deoarecedru6u8 pe care-8 aFea6 de cut nu era nu6a aneFoo;< dar  pr6edo;!

%2/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 211/302

+/- IUDA ISCARIOTUL

";-de-d6nea< ca c68e8e ur adpate ne pre?tr6 de p8ecare! &n u8t6u8 6o6ent< Fen 8a 6ne nnetou -6 =;e:

S 6ear? rate8e 6eu cu 6ne< a6 ;- art ceFa!CeFa Dun#oate ru!Anu6e ce

"up cu6 te rate8e 6eu< nnetou are oDceu8 ; e preF=tor char atunc cnd ;-ar crede c nu e neFoe! A6 oco8tc8are 8a?ru8 a6 ?;t nte ur6e care 6-au tre=t Dnua8a!

M du;e cu e8< >n t6p ce trupa porn cu pr=oner 8e?a pe ca;pre ;ud F=ur6 >ntr-adeFr prntre Do8oFan nte ur6e de pa!Ur6e8e duceau de 8a taDr ac >napo 8a taDr< >n ;pate8e unu

 Do8oFan 6are! Se cunoteau a8te ur6e< ;e6n c o6u8 ;ttu;e ac deForD cu cneFa dntr-a notr!"up Fech6ea ur6e8or< cuno;cur6 c acea;ta treDue ; ;e

 petrecut ca6 pe 8a 6e=u8 nop! Nu ne r6nea a8tceFa de cut dect ; cercet6 >ncotro duc

ur6e8e ce8u ;trn de taDr< adc a8e c8reu8u! (e ur6rr6 Freo u6tate de cea;< apo ne-a6 >ntor; ;- ;pune6 8u E6er Deu8u

ce-a6 F=ut! Ace;ta nu prea dee8 >n?rorat@ nu E6er! Ne-a6hotrt ; 8u6 Dne ;ea6a d;ear ce poate ; e!

%27

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 212/302

C8reu8 nu a Fent >n 8a?r pe cnd dor6ea6 no Cerceten?8e=u8!

 Nu!Atunc a aFut 6otFe8e 8u ca ; nu ;e arate< dec e du6an nu

 preten!. cne ;e >nt8nete noaptea >ntr-a;cun; cu un du6an e un

trdtor! Aadar< aFe6 un trdtor prntre no< =;e eu!6ell! "e aceea prere ;unt eu! "ac Fo6 cu D?are de

;ea6 8a noapte< >8 prnde6 cu ;?uran! Cnd cre= c o ; aun?e6 8arune

Mne dup prn=!Atunc e de ateptat ca ;ponu8 ; Fn ar d;ear dup nor6a!

#une6 6na pe e8 pe toFaru8 8u de a;e6enea!"n neercre< pre;upuner8e noa;tre nu ;-au adeFert< cc ;-au

 petrecut une8e eFen6ente care< dac ne-ar ;pu; cneFa 6a dnante<nu 8-a6 cre=ut< de ta6 Dne c a8;u8 a8a Ben Ur e un 6aretc8o;!

Trecu;e de partea du6anu8u era acu6 a8atu8 8u! C8reu8 de pe;te noapte era >ntr-adeFr un ;pon< ar trdtoru8< c8u=a noa;tr >ncare ne >ncre=u;e6 pro;tete!

#u;tu8 Do8oFno; ne >n?reua 6u8t dru6u8! Nu putea6 >nanta >nco8oan< c treDur6 ; ne >6pr6 >n prea 6u8te 8ancur patru8etr6;e >n cercetare! Cnd cur6 >n; popa; pentru a6a=< c8u=a ne>6DrDt =cnd c pe;te tre cea;ur Fo6 e dn arr Fo6 da de

e; p8n cu arD!(a un cea; dup prn=< pornr6 dn nou 8a dru6 < dup a8t

 u6tate de or< c8u=a ;e aprope de co8one8 - =;e:Co8o e 8ocu8 unde a o;t o6ort 6V8a;;6u81 Ah6ed art cu

6na ;pre 6a==!(ocotenentu8 Ah6ed >ntreD u6t Deu8!

"a!A o;t o6ort1 (ocotenentu8!

%2)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 213/302

"up cu6 -a6 6a ;pu;< ;tpne!Me Eu nu tu n6c!!!Iertare< ;tpne< dar tu Dne c -a6 ;pu;! Se putea ; ut ceFa

att de 6portant

S nu au=t eu Atunc treDue ; 6 ?ndt >n c8pa aceea 8aa8tceFa! Ah6ed 6ort Uc; "e cne

"e cFa aar< co8o< 8a 6a8u8 8acu8u!Uc?a au o;t prn< nu- aa"a! I-a6 prn; -a6 >6pucat pe to tre!. ce-a cut cu trupu8 8u Ah6ed(-a6 >n?ropat char pe 8ocu8 unde a o;t uc;!#oFe;tete-6 cu6 ;-a >nt6p8at nenorocrea!Ur6a6 ace8a dru6 de acu6! (ocotenentu8 a au=t 6ur6ur de

ap ;-a >ndreptat >ntr-aco8o ;- adape ca8u8< care era Do8naF! No o8ua;e6 >nante! "eodat a6 au=t o >6puctur! Cptanu8 a tr6;6edat =ece oa6en< prntre care era6 eu< ; Fad ce ;-a >nt6p8at!Cnd ne-a6 apropat de ap< a6 F=ut tre u8ed-aar care nu ne

;6;er Fennd< ;tnd o; pe 6a8 pe 8ocotenent >ntn; aproape de e!I-a6 du; >ndat >n aa cptanu8u< care a dat ordn ;- >6pute pe 8oc!#e 8ocotenent 8-a6 >n?ropat char pe 8ocu8 unde c=u;e -a6 cutonorur8e 68tare!

Ah6ed!!! Ftea=u8 6eu Ah6ed!!! ;u;pn co8one8u8! TreDue ;-Fd eu 6or6ntu8! "u-ne aco8o!

 Nu >ne8e? cu6 a6 putut att de 6prudent ; cred 6ncuna

a;ta ?o?onat! So8datu8 =cea c- ;pu;e;e co8one8u8u de;pre 6oarteaoeru8u< ar ace;ta nu ta n6c CeFa cu totu8 6po;D8! Ar treDut; 6 ?nde;c 8a >nt6p8area de pe;te noapte! .ta6 >n; dup ur6ec e8 o 8ua;e ;pre 6a=noapte< ar no ;pre 6a==!

Eu< E6er Deu8 ur6ar6 pe c8u= ; Fede6 6or6ntu88ocotenentu8u< pe cnd nnetou< care nu >ne8e;e;e ce-a6 ForDt< a

r6a; cu trupa! Co8one8u8 ddu ordn ;o8da8or ; >nante=e >ncet< ca ;- pute6 aun?e dn ur6!Ca notr 6er?eau oarte ?reu< cc ;e potcneau 8a ecare pa; de

%29

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 214/302

 Do8oFan acea a;cu! Trecu 6u8t 6a 6u8t de =ece 6nute dupcu6 ;pu;e;e c8u=a pn ; aun?e6 8a 8ocu8 ndcat de e8! Char a;ta ar o;t de-aun; ; 6 ac ; Dnue;c c nu- 8ucru curat 8a68oc!

1=ur6 >ntr-adeFr o D8toac 8n? un Do8oFan 6are a8turde e8 a8 6a 6run aduna ?r6ad!

Ac e 6or6ntu8< =;e c8u=a!Atunc treDue ; ;pune6 ru?cunea 6or8or< r;pun;e co8one8u8

de;c8ecnd!A6 cut no ace8a 8ucru< 8;nd put8e atrnate de oD8nc! &n

aar de no nu ;e Fedea nc o ptur o6enea;c! rV?er-De>n?enunchea;e 8n? aa-=;u8 6or6nt ;e ru?a@ eu E6er>6preunar6 6n8e< dar a6 r6a; >n pcoare! C8u=a nude;c8eca;e< ceea ce ar ar treDut ; ne dea de Dnut!

"up ce- ;r ru?cunea< co8one8u8 ;e rdc de o; -8 >ntreD pe ;o8dat:

(-a >n?ropat pe 8ocotenent cu aa ;pre Mecca< nu- aa

"a< ;tpne!Kr ; 6 ?nde;c 8a ceFa ru< eu cu o oD;erFae care 6

6r: Nu ;e poate! Mecca e ;pre r;rt 6or6ntu8 Fne de-a 8atu8<

adc de 8a 6a== ;pre 6a=noapte!A88ah Aa e< acu6 Da? eu de ;ea6! (-au >n?ropat ?ret< D?u

c8u=a!

.< adu?a eu deFennd 6a atent< 6or6anu8 de petre ar treDu ;e Fech de dou ;pt6n< pe cnd ace;ta e proa;pt de tot!

Bne =c< cu E6er ntr?at!Atunc >ntreD Deu8 r ; prceap!Ia uta-F cu6 ;e 6c n;pu8 de dea;upra Do8oFan8or r ;

ade Freo Doare de Fnt< ur6 E6er! .-apo< ;ta nu e 6or6nt de

dou ;pt6n< Da nc char de dou =8e! #arc-ar !!!  Have care!

;tr?< cur6ndu- ForDa!1 AFe ?r Pen?8e=Q!

%2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 215/302

&n c8pa ur6toare o droae de ndF= ne >nconurar dn toate pr8e< a8 a8er?ar ; pun 6na pe ca ar6e8e noa;tre ne8;ndu-ne t6p ; ne-aprope6 de e8e! Tr;e repede p;toa8e8e de 8a Dru< daropt n 6 apucar de Drae pe 8a ;pate nu 6a putu ace o 6care!

Cu o ;6uctur puternc >6 e8Dera 6n8e@ cre=u un 6o6ent c 6Fo putea ;8u de e8e ca ; ;8oDod cteFa ?8oane< dar >n c8pa aceea unu8dn ndF= ;e ap8ec< 6 apuc de pcoare 6 tra;e 8a p6nt!Ce8a8 >6 ;6u8;er reFo8Fere8e dn 6n< >6 ;coa;er pu6na8u8 de 8a Dru< 6 8e?ar Durdu era6 prn;!!!

&n t6p ce tr?eau dn toate pr8e de 6ne< F=u;e6 pe c8u=8und-o ne;tn?hert 8a u?< >ne8e?nd deodat c e8 era trdtoru8!(n? 6ne =ceau Deu8 E6er< 8e?a Durdu ca 6ne!

.t ce >6 opt E6er >n en?8e=ete! A6 o;t nte doDtoc!Trdtoru8 a o;t 8a care u?e! Nu- n6 rea! "up cu6 Fd< n-aude ?nd ; ne o6oare! Cu att 6a Dne< ct?6 t6p! nnetou o ;ne a ur6a n-o ; ;e 8a;e pn ce nu ne Fa ?;!

Erau pe;te cnc=ec ndF= care ne ataca;er@ ;ttu;er a;cun

dup Do8oFan< r ;- Fede6! Unu8 dn e< eu8 8or proDaD8< > =;e Deu8u:

#e tne te Foa6< dar > 8u6 pe ce8a8 do cu no! "ac paa nune d c68e< ca< o 8 a8te 68oace de hran pentru oa6en notr< pune6 6na pe ;o8da Fotr F ucde6 pe to! (ua- repede de-ac< pn nu prnd ce8a8 de Fe;te!

 Ne urcar pe ca ne 8e?ar =draFn< pe ur6 o 8uar 8a trap<

Fre6e de dou cea;ur< pn 8;ar6 arr-u8 >n ur6a noa;tr! &6Fenea ; 6 Dat ;n?ur! Nu putea6 ;-o ac dn dou 6otFe@ 6a >ntndc 6-erau 6n8e 8e?ate apo pentru c< de oDce< o ;pu r ;-o ac! Ar6e8e< ru6oa;e8e 6e8e ar6e< ;e du;e;er pe apa ;6Dete!!!(e F=u 8a conductoru8 u8ed-aar8or< cc nu puteau dect e!

Sperana 8u E6er era nnetou! M D=ua6 eu pe e8 6a

6u8t ca pe orcne< dar ce putea e8 ; ac dac nu ta 86Da Nu era o6cu care ; ;e poat >ne8e?e! Totu nu 6 ddea6 >nc Dtut! AFeadreptate E6er< aar nc ?nd n-aFeau ; ne o6oare< ceea ce ne 6a

%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 216/302

8nt ne8! .-apo aFea6 cteFa an;e de ;cpare: e6ea pe care o;a8Fa;e6 de 8a 6oarte u8ed-aun< pr=oner notr< pe care 8- putea6 da >n ;ch6Du8 e8Derr noa;tre! Nep8cut era ca 6 de;pr;ede E6er de De nu putea6 ;ch6Da un cuFnt >ntre no! Eu era6

>n cap< Deu8 8a 68oc E6er 8a coad!M uta6 nec8ntt ;pre r;rt< unde ta6 c treDue ; e a

notr< dar nu =rea6 n6c! #roDaD8 c ;e opr;er >n 8oc ; ne-atepte<6rndu-;e de =DaFa noa;tr! Era6 >n; ;?ur c trdtoru8 Fa ace tot po;D8u8 ;- nduc >n eroare ;- >ndeprte=e ct 6a 6u8t de no!

Trecea6 acu6 prntr-un e; ne;rt pe care cretea c-co8o cte-un r de arD! Cotr6 ;pre r;rt o 8uar6 >n ?a8op! Era Fdt ccu;er dnadn; un oco8 ca ; nu poat ur6r!

Soare8e ;e 8;a 8a apu;! &n curnd treDua ; ;e >ntunece! B?a de;ea6 c dru6u8 urca acu6 >n pant 8n =r pe dreapta ntedea8ur! "e 8a 6are deprtare< putu Fedea c aFeau o or6 cudat!Erau 6u8t 6a >na8te dect ce8e8a8te! "up ct >ne8e?ea6 eu< erau6un "8d8! Aadar nu 8a rune ne duceau dup cu6 cre=u;e6 eu

< c >n nutu8 "8d8!Aun;er6 >n ;rt< 8a o rp adnc dntre do 6un >na8 cu

 pere drep nete=! &ntor;e capu8 6 uta >ndrt pe undeFen;e6! (a o oarte 6are deprtare ;e =rea un punct 6c a8D< ct un DoD de 6a=re! BoDu8 cretea! Se de;8uea acu6 un Durnu; a8D care ;eapropa 6ereu!

E nnetou >6 =;e eu cu Ducure!

Era6 ;?ur c Fa reu ; ne ;cape< dac nu pe to< ce8 pun pe6ne!

Intrar6 >n trectoare! 1=u c pere erau nete= ca un =d<6po;D8 de urcat! "e-aDa cur6 Freo cnc ;ute de pa F=u un8a?r de Dedun! Cortur >ntn;e< prntre care oroteau oa6en! Ic-co8o?r6e= de Frea;cur< ?ata ; 8 ;e dea oc! Sute de n a8er?au >nantea

noa;tr ne >nt6pnau cu eLc8a6a de Ducure! &n do;u8 cortur8or<;o8da p= de Dedun < ceFa 6at departe< o her?he8e >ntrea? deca! Nu ;e Fedea nc o e6ee prntre ata DrDa!

%%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 217/302

Cu ;?uran< ne a8a6 >ntr-un 8a?r de r=Do ;o8da-pr=onererau dn e;cadronu8 tr6; de pa ; poto8ea;c r;coa8a! M-atepta6;-8 Fd prntre e pe cptanu8 a8a Ben Ur< 6a Dne =;cr6na8u8 Tho6a; Me8ton< pe nu6e8e 8u adeFrat! Nu-6 conFenea ;

6 Fad aa< 8e?at pachet< 6 6n?a6 >n; cu ?ndu8 c nc e8 nu ;ta6a Dne ca 6ne! "ar 6 >ne8a6 ?ro=aF!

M 6ra6 de aptu8 c u8ed-aar > ;taD8;er 8a?ru8 toc6a >n;tr6toarea a;ta >n?u;t! "up cu6 6-a6 conFn; >n curnd< tauoarte Dne de Fenrea trupe8or noa;tre! Ce-ar ca a notr ; ;e >6part>n dou ?rupur ;- a;ede=e >n F?un ca ; nu 6a poat e "e;ut pe 6unte ar o;t 6po;D8! 1o a8a >n; 6a tr=u ce- cea ;;e ;6t ac >n ;?uran!

Ce ; F 6a ;pun de pr6rea ce n ;e cu 6e< Deu8u 8uE6er Ocr< Datocur >nurtur cu duu6u8!

(pt de perete8e 6unte8u< ;e a8a un cort 6a 6are dect toatece8e8a8te< >6podoDt cu o ;e68un a8te orna6ente cortu8 ecu8u proDaD8! Ac a6 o;t du cu o e;cort de a;e c8re! Aceta

de;c8ecar >n aa cortu8u< ne de=8e?ar ne ddur pe no o; de peca! #e un coFor >ntn; pe o;< ;ttea un 6onea? cu o DarD 6are< a8D<ceea ce > ddea un aer oarte 6puntor! &n Fre6e ce ne eLa6na cu8uare-a6nte< aFu;e Fre6e ;-8 oD;erF >n 8nte! #rFrea > erante8?ent< de;ch;< chpu8 nd a8 unu o6 care- n;pra >ncredere ;6pate! #rea ; e oarte re;pectat de a ;< udecnd dup attudnea8or a de e8! Btrnu8 tr?ea tactco; dntr-un cuDuc 8un?!

IndFdu8 care >6 8ua;e ar6e8e Fen 8e pu;e 8a pcoare! A8do cur ace8a 8ucru cu a8e Deu8u a8e 8u E6er! & au=ForDndu- 6u8t Fre6e cu ?8a; ;c=ut > ddeau pe;e6ne raportu8a;upra ce8or >nt6p8ate! "up ce ;rr< 8uar ca p8ecar!

rV?er-De > perdu rDdarea! Se aprope de Dtrn - =;e cu?8a; hotrt:

Eu te cuno;c pe tne< et MuDr Ben Saa< 6a 6are8e ec a8u8ed-aar8or! Te ;a8ut!. eu te cuno;c< dar nu te ;a8ut! Cne ;unt ta do

%3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 218/302

Unu8 e ara Ben Ne6; ce88a8t #eh8en-De!Ma era >nc un ;trn cu tne< unu8 dn A6erca!"a! "ar de unde t tu >ntreD Deu8 6rat!Eu tu totu8@ de 8a cne< nu te prFete! Unde e ace;t a6ercan

Cu oa6en 6e!#cat E cneFa ac care ar Frea 6u8t ;-8 Fad!&6 >nchpua6 eu cne@ Me8ton< proDaD8< pe care-8 Dnua6 8a

;o8da ;! M >ne8a;e6 >n;< cc >n 6o6entu8 ace8a Fen un Dedun>na8t u;cF pe care ecu8 >8 >ntreD >nc de departe:

(-a >n?ropat Nu de tot< r;pun;e Dedunu8! A r6a; nu6a ; a;tup6 ?roapa!

A6 a8er?at >ncoace< ndc a6 au=t c ceea ce- propu;e;e6 eu areut! Unde e ;trnu8 dn A6erca

 Nu e cu e!Cnd >8 F=u 6a Dne< Deu8 ;tr? >n6r6urt:a8a Ben Ur< cptanu8 6eu Et pr=oner"ee8< ;unt 8Der< r;pun;e e8 cu 6ndre!

Atunc Fo eu 8Der >ndat< deoarece!!!Tac ;e r;t trdtoru8! Nu atepta 8a Freun autor dn partea 6ea<

nc nu Freau ; te cuno;c!!!  & rup;e ForDa r6a;e cu och ho8Da 8a 6ne! M

recuno;cu;e< dup cu6 >8 recuno;cu;e6 eu pe e8< dar nu- Fenea ;-cread och8or!

*-a ;pu; pr=oneru8 ace;ta cu6 >8 chea6 >8 >ntreD e8 cu ?8a;

;u?ru6at pe ec!"a! &8 chea6 ara Ben Ne6;! All %evils!1< =Ducn tc8o;u8 >n en?8e=ete! Care Ben Ne6; E

O8d Shatterhand!!! O8d Shatterhand >n carne oa;e!!! u dac-6 Fne; cred . cu toate a;tea e8 e!!! Au=;e6 eu c u;e;e prn Sahara!"ac nu et un 8a< ForDete o6u8e Et na pe care o ur;c 6a 6u8t

ca orce pe 8u6e!!! O8d Shatterhand!!!&6 pu;e 6na pe u6r< dar eu 6 ;cutura cu de=?u;t - =;e cu1 #e to drac Pen?8e=Q!

%,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 219/302

d;pre:#oto8ete- Ducura< Tho6a; Me8ton! "e cte or -a o;t O8d

Shatterhand pe ur6e nu -a 6er; Dne< t a;taAadar du6neata et< O8d Shatterhand . >nc >n ;ocetatea

 Dtrnu8u ;ta neDun< un tran;u? dn ara 8u care a Fent ;- pun 8are;pect pe u8ed-aar! Bucura-F< c aFe de ce & 6a aduc a6ntede ortu8 Untah

Char oarte Dne< r;pun;e cu o ?r6a;< ca cnd 6 ;-ar  propu; ; 6 >n;or cu ata >6pratu8u Chne!

"ar de ortu8 Edard;&nc 6a Dne! Te-a6 apucat aco8o de chc te-a6 D?at 8a

rcoare!"up ce 6-a u?rt ca pe un cne turDat< pe care Fre ;-8

>6put@ ce ?oan A o;t >n; 6prudent< cc< >n 8oc ;-6 tra? un?8on >n cap< 6-a predat po8e< care< cretnete cop8rete< 6-a8;at o port de ;cpare! "n =ua aceea nu -a6 6a F=ut pread;tn;a du6ta8e 6utr< crea > ducea6 att de 6u8t doru8! & >nchpu

dec Ducura 6ea ; te re>nt8ne;c< nu tu prn ce 6nune< ca ; te pot;trn?e cu dra?o;te 8a pept! & pro6t< ;r< o ; te ac att de erct< c o; te ;6 ca-n ocu8 adu8u! . 6a a6 eu >nc o datore derecunotn a de du6neata! & 6a aduc a6nte de rate8e 6euHarr

"a< > cuno;c a68a 6a Dne dect cre= de ct a Frea!6ell! "ar de hacenda de8 Arroo

#e care rate8e du6ta8e a ncendat-o a deFa;tat-o< nu- aa. de 6ne8e dn A86adenUnde 8-a6 prn; pe ;t6aD8u8 du6ta8e rate 8-a6 predat

nden8or!.-a6 perdut atunc dn prcna du6ta8e tot aFutu8 8u! &8

a;cun;e;e 8a 8oc ;?ur< dar< cnd ;-a >ntor; ; -8 a< n-a 6a ?;t n6c!

TreDue ; dat Freun aur;t de ndan de e8 8-a 8uat!E Fe=< ac te-ne8< 6a;ter! Ban -a6 8uat eu -a6 >6prt De8or e6?ran pe care -a chnut att!

%+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 220/302

 Hell an% %amna'ion!1  Aa ;tau 8ucrur8e N-a ?r< o ; ter;p8te;c pentru a;ta< dn toate Der8e n6!!! ;crn ne6erncu8!Ah< de-ar rate8e 6eu ac Ce Ducuro; ar o;t e8 ; te Fad >n puterea 6ea Or te po6enet c 8-a cre=ut 6ort

"a!Mare pro;t a o;t (-a predat nden8or< ;ocotnd c aceta >

For ace repede de petrecane! A reut >n; ; u? e Dne ;nto;aco8o unde e! N-a dee ce p8cere o ;- ac< =u aa< cnd o au= ca6 ;cpat 8u6ea de unu8 ca du6neata< care- Fr 6ereu 8n?ura undenu- erDe oa8a! Nu e ForD< 6u8t n-o ; -o 6a Fr< ndc 6ne o; 6ort >n?ropat!

 8shaw! r;e eu dn toat n6a!Rdea6 6a 6u8t ca ;-8 nece;c ;-8 a< cu ?nd c Fo a8a

ceFa de;pre p8anu8 de 8upt a8 u8ed-aar8or! "ac reuea6 ;-8 enerFe=< poate c nu- Fa 6a da ;ea6a ce ForDete!

 Nu rde< eu ForDe;c ;ero; ;tr? e8!Cu6 ; nu rd cnd Fd c te 8au= cu atta nerunare Eu >n

 puterea du6ta8e Hada-de . char aa ; e< nu- >nchpu c 6 po da ?ata cu una cu dou!

Kndc et O8d Shatterhand cre= c 6-e rc Nu< de O8d Shatterhand a dat ade;eor doFad c a tra; pe ;oar

 pe a8 6a detep ca tne! "e a8te8< nc nu e neFoe ; ac Freo6care pentru e8Derarea 6ea< cc >n curnd For Fen trupe8e ne For;cpa pe to!

Iar eu > repet: pn ; Fn e8e< ;unte 6or!Atunc au ; ne r=Dune< ndc ;unt ;?ur c F For Dru!Ce >ncredere oarD hohot e8!R= So8da notr au ; F pun pe ?oan ca pe nte epur!Oho #arc nu -a cunoate eu Sta ;- ;pun eu ce-are ; ;e

>nt6p8e!

&n ;rt< ac Froa6 ;-8 aduc! Totu >8 >ntrerup;e nu6a ca ;-8a:1 Iadu8   D8e;te6u8 engle-"J.

%/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 221/302

 Nu- neFoe ;-6 ;pu< tu eu 6a Dne ca du6neata! A o;toarte ne;ocot ; F Fr >n F?una a;ta o adeFrat capcan!Mne< ce8 6a tr=u po6ne< For ;o; a notr F For >6pre;ura!

 Nu ;e pare ca6 >ndr=nea pre;upunerea pe care-o ac S

=ce6 c a6 o;t att de nepreF=tor ; ne Fr6 ;n?ur >n cur;<dup cu6 cre=@ n-a cut a8tceFa acu6 dect ;-6 atra? atena ;>n8tur6 pr6eda!

Aa =;e eu nedu6ert< ca o6u8 care- d ;ea6a c a cut o6are pro;te!

Aha< Dne c recunot du6neata ce 6are pcher et "ar nute >n?r de no! Ne-a6 Frt >n F?un ndc ac nu pute6 F=u pentru c pute6 ace oc r ; ;e =rea;c 8acra ;au u6u8! Mne>n; p8ec6< adc nu6a u6tate dn no< ce8a8 r6n ; ;e retra?6a adnc >n F?un< ca ; ;e adpo;tea;c 6a Dne! #e ur6 FnFte Fotr ;o8da@ dau Du=na >n ;tr6toare cad >n capcan ca nte D8e?! (a un capt > ateapt o parte dn u8ed-aar< 8a ce88a8t Fnce8a8 - prnd 8a 68oc >ntre dou ocur! E< ce 6a =c< ;tranc

;trate?e< nu.ta6 acu6 ce dorea6< totu 6 precu nep;tor:Aa ar < dac a ;?ur c ;o8da notr au ; ;e 8a;e pc8!Ba Dne c nu A6 aFut no ?r de a;ta! C8u=a Foa;tr< >n

care F-a >ncre=ut pro;tete< e o6u8 no;tru! E8 F-a ade6ent 8a D8toac@a6 o;t a;ear >n 8a?ru8 Fo;tru a6 pu; a6ndo p8anu8 8a ca8e! 1e=;n?ur c a reut! Tot aa Fa =Dut 6ne ; atra? trupe8e >n

F?un!Bne< dar du6neata et 68tar -ar treDu ; cu Deu8!(a; c 6-a6 u68t de;tu8 >nantea 8u ca ;- ct? DunFona!

Acu6 6-a6 ;turat! .-apo a6 eu per;pectFe 6a Dune! M >ntorc >nA6erca prot de oca=e ca ;-6 u6p8u Dne Du=unare8e! M-a6 8;atntenonat prn;< -a6 du; pe ;o8da de DunFoe ecu8u a6 atra;

>nadn; >ncoace pe rV?er-De cu ce8e tre e;cadroane a8e 8u! So8daaparn acu6 ecu8u< n-are dect ;- r;cu6pere paa 8or! Beu8 e >n puterea 6ea -o ;- p8tea;c ;cu6p 8Dertatea! AFe6 ac un en?8e=

%7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 222/302

cu trupe8e Foa;tre ;e a8 un a6ercan! A6ndo treDue ; dea o;u6 re;pectaD8 ca ;- 8a; 8Der! "ar cea 6a Dun captur pentru6ne et du6neata! Nu- cer Dan< c Faa! Tot ce-a pctut >6potrFa6ea a rate8u 6eu o ; ;pet acu6! . t pentru ce- ;pun cu

atta ;ncertate toate ace;tea Nu< char 6 6r!Ca ;- doFede;c c ;-a >nundat! Nu eL;t ;cpare pentru

du6neata!Atunc nc pentru en?8e=< nc pentru a6ercan nc pentru De!"e ce#entru c >ndat ce Fe aFea Dan >n 6n o ;- o6or ;au o ;-

 pu ;- o6oare ca ; nu te poat trda!T< da detept 6a et rn e8! Ce a6 de ?nd ;au ce o ; ac cu

e< nu te prFete! Ce-au ;-6 dea e de-aDa o ;-6 aun? de dru6!Ce 6 ateapt >n A6erca e 6portant!

1reo 6otenre cu6Fa >ntreDa eu aproape r Foe!"a< r;e e8 Fe;e8< neDnund c tu totu8! O 6otenre<

 prea;t6ate do6n! .-acu6< -a6 ;pu; 6a 6u8t dect treDua!Co8one8u8 r6ne 8a ec@ pe tne pe en?8e= F au 8a 6ne >n cort o; F 8e? att de =draFn< c o ; F 6ra Fo ce ;trance rn?h cure8e ;e ?;e;c >n pu;tu! Un 6o6ent< a6 ;- 6a ;pun ceFa ecu8u!

rV?er-De< > =;e e8 araDu8u< r6ne deoca6dat >n petera ta< pe ta do >n; > au cu 6ne! Sunt propretatea 6ea< dup cu6co8one8u8 > aparne! Te 8a; ; te >ne8e? cu e8 a;upra cond8or pentru

e8Derarea ;o8da8or!E6er< care ;ttu;e 8n? 6ne< au=;e ForD cu ForD ce-6

;pu;e;e tc8o;u8! Ace;ta 6 apuc pe 6ne de-un Dra< pe E6er dece88a8t Fru ; ne tra? dup e8!

Sta =;e ecu8! #ar ; ?ata cu aceta do< dar n-a6 ter6nateu cu tne!

Chpu8 Dtrnu8u 8u o eLpre;e a6enntoare< >ne8e;e c nu-Fa >n?du a6ercanu8u ;- pun p8anu8 >n ap8care! Nu- ForD< ncaa nu 6-era 6e rc de Me8ton< 6 te6ea6 >n; c Fo aFea une8e

%)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 223/302

nep8cer de ;uert< ceea ce era eLc8u; dac r6nea6 8a ec! 1aa nu-6 era >n nc un ca= >n pr6ede! "rept e c nu 6 putea6 D=u prea6u8t pe De< era6 >n; aproape ;?ur c eu cu E6er Fo6 ?; un pr8e de u?! . char dac acea;t ;peran nu ;-ar rea8=at@ 6a era

nnetou< -8 ta6 ce poate!Era6 conFn; c punctu8 ace8a a8D e8 era! Cu6 Fa proceda e8< aa

a procedat eu cu ;?uran! Gndur8e noa;tre ;e >nt8neau >n orce>6preurare!

Ute-8 pe nnetou< >6 opt E6er artnd dn och ;pre Fru8dea8u8u de dea;upra noa;tr! Rdca capu8 -8 =r! "e 8a >n86eaaceea prea ct un cop8! M 8nt! .ta6 c ;a8Farea noa;tr era;?ur!

Ce Fre ;-6 ;pu >8 au= eu pe a8a< >ntreDndu-8 cu 6rare peec!

Ceea ce pare ; nu t< un 8ucru pe care char dac-8 t< te ac c8-a utat!

Anu6e

C te a8 >n 8a?ru8 u8ed-aar8or< a8 cru e ;unt eu! Nu 8-a6 utat dee8!Atunc pentru ce te por ca cnd tu a porunc ac Cu ce drept

te ac tu ;tpn pe pr=oner notr Cne prnde pa;rea< a ace8ua e!Aceta do r6n ac 8a 6ne >6preun cu Deu8!

 Nu ad6t!!!Cne te >ntreaD dac ad6 ;au nu #e;te Fona 6ea nu po

trece&n ca=u8 de a< e ForDa de Fona 6ea< nu de a ta apo arat ;pre

6ne: Ace;ta e un tc8o; cu 6u8te cr6e pe contn! A Frut ; 6o6oare pe 6ne pe rate8e 6eu nu6a prntr-o 6nune a6 ;cpat!A6 dreptu8 ; 6 r=Dun!

Ind?nat< 6 apropa de e8 - ddu un pcor P6n8e 6-erau

8e?ateQ de-8 ro;to?o8 8a p6nt< ;tr?nd: Ne6erncu8e #entru ce acu= pe a8 de apte8e ta8e Tu et uncr6na8< nu eu Te ur6re;c de atta Fre6e< doar Fo pune 6na pe

%9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 224/302

tne ca ; te predau u;teCne rcn e8 ;rnd >n pcoare! Cu6 >ndr=net1ru ; ;e repead 8a 6ne< dar n-apuc ; ac un pa; cc E6er

> ddu e8 un pcor -8 trnt a6et 8a p6nt!

(ucrur8e ;e petrecu;er cu atta repe=cune< >nct n6en n-aFu;e;e t6p ; nterFn!

M >ntor;e acu6 ;pre ec< Frnd ; 6 u;tc< dar ace;ta 6opr cu un ?e;t!

S;t Nu Freau ;-aud n6c! Kaptu8 c te 8a; nepedep;t pentru ce -a cut ace;tu o6 > doFedete >ndeaun; ce prere a6 de;pre e8! Te-acut uc?a! Nu pot ; cred< ndc a chpu8 unu o6 cn;tt ncdecu6a8 unu cr6na8 pentru c un o6 ca Stpnu8 ?8oate >nar6ate nu poate preten cu un uc?a! Et cretn< nu- aa

"a!Atunc cunot Faa Mntutoru8u Fo;tru pe care no >8 crede6

 proet"a!

AFea do;pre=ece >nFce crora 8e =cea apo;to8! Unu8 dn e 8-a Fndut! .t cu6 >8 che6a

Iuda I;carotu8!Aa e! Un a;te8 de I;carot e o8a?ha;u8< cc 8-a Fndut pe

 pretenu8 ;tpnu8 ;u< Stpnu8 ?8oate >nar6ate! (-a Fndut 8-atrdat! #are ; F ura;c 6u8t ?ndu8 8u e ; F o6oare! &8 cuno;c! Eun uc?a! A doFedt-o char a=< cnd a >6pucat un o6 a8 cru preten

era! Nu Freau ; ac ace8a 8ucru cu Fo! Nu ;unte pr=oner 8u< ca 6e!

1re ;- ;pun pentru ce Frea ; 6 o6oare Nu< acu6 nu e t6p! Ce-o ; hotr;c cu Fo o Fe a8a 8a Fre6e!

Ca ; nu u?< o ; F pun ;uD pa= o ; F de;part< ca ; nu puteForD >ntre Fo! Kecare >n a8t cort! Beu8 r6ne >ntr-a8 6eu!

A Frea >n; ;- ;pun cteFa 8ucrur oarte 6portante care ;-doFedea;c!!! Nu acu6< nu acu6< 6 >ntrerup;e e8! Ma tr=u< cnd Fo6 aFea

%%2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 225/302

Fre6e 6a 6u8t< po ;-6 ;pu ce Fre!Che6 do Dedun 8e ddu >n oapt un ordn! Aceta ne

du;er pe 6ne pe E6er >n dou cortur derte! Bedunu8 Dtu un par >n p6nt< 6 8e? de e8 ;e du;e ; ;e ae=e >nantea cortu8u!

"e;prrea de ce do toFar a 6e 6-era ct ;e poate de nep8cut<dar n-aFea6 ce ace!

Se >ntuneca dn ce >n ce ;e cu noapte! "up ru?cunea de;ear< pa=ncu8 >6 adu;e cFa ;trop de ap@ de 6ncare n6c!TreDue ; F 6a ;pun c-6 8ua;er tot ce aFea6 >n Du=unare!

#rn crptura cortu8u F=u c >n 8a?r ;e aprn;e;er ocur< pecare 8e 8;a;er pe ur6 ; ;e ;tn?< >n aar de unu8 care treDua ;ard toat noaptea!

?o6otu8 ;e poto8 deFre6e@ Dedun ;e cu8car dn t6p ca ; ;e poat ;cu8a a doua = deFre6e< ndc treDuau ; pr;ea;c F?una!

"n cnd >n cnd< pa=ncu8 Fenea ca ; ;e >ncredne=e c ;unt totaco8o ; Fad dac-; Dne 8e?at! Eu 6eteu?ea6 6ereu 8a rn?h8ede 8a 6n< ;pernd c pn 8a =u 6 8e Fo putea de=8e?a! "ac

reuea6< putea6 ; 6 con;der ;a8Fat! "ar nu 6a era neFoe! #e 8a6e=u8 nop au= un =?o6ot uor >napoa cortu8u! #e;te tot o De=nde nu ;e putea Fedea n6c! Era6 >n; ;?ur c nnetou Fen;e!A;cu8ta!

Char8e< Char8e opt e8 char 8n? 6ne!Ac ;unt< 6ur6ura >n oapt!(e?at

"e 6n de pcoare >nc de par#a=ncu81ne dn cnd >n cnd!Cu6 ;e ace de F-au prn;& poFe;t pe ;curt ce ;-a >nt6p8at< pe ur6 >ncheat:Beu8 e >n cortu8 ecu8u< dar E6er nu tu unde e!

.tu eu< ndc a6 F=ut cnd 8-au du;! E >n partea cea8a8t a8a?ru8u!Rupe-6 repede 8e?tur8e! TreDue ; ne ?nd6 ;- ;a8F6 pe

%%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 226/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 227/302

Freun ;e6na8"a! S 6 ptu8 Fu8turu8u de tre or!"e=8ea?-6 ca ; te 8e? >n 8ocu8 6eu! 1o ace >n; aa ca ; po

de;ace 8e;ne rn?h8e de 8a 6n!

"up ce-8 8e?a< 6 ura tpt8 aar dn cort< ceea ce >6 u8e;ne< deoarece pn=a nu era toc6a 8a p6nt< ar nnetou de=noda;ern?h8e ca ;- ac 8oc de trecere< apo 8e 8e?a;e 8a 8oc! Era6 acu68Der< r ca pa=ncu8 ; ;6t ceFa!

(Der< ForDa Fne< cc aFea6 de ;trDtut o 6are parte dn 8a?r@ta6 >n; c n-ar reu n6en ; pun 6na pe 6ne!

R;r;e 8una< de ra=e8e e nu ;trDteau pn o; >n rp! Totuera de;tu8 8u6n ca ; pot de;8u ce ;e petrece >n uru8 6eu!

 Nc o 6care >n 8a?r! AraD dor6eau >n ?rupur 6 putea6;trecura uor prntre e8e!

M tra6 pe Durt ca arpe8e < dup Freun ;ert de or< era6aar dn 8a?r! M rdca >n pcoare r;u8a uurat!

Bedun treDue ; ;e ;6t >n 6are ;?uran cc nc nu ;e

?nd;er ; pun pa=nc 8a captu8 F?un! Aadar< o 6e de pa;pre apu;! N-apuca ; ac nc opt ;ute ?; ca8u8 prpont! &nc8eca!M ;6ea6 acu6 >n 8ar?u8 6eu< cc aFea6 ar6e8e 8u nnetou8e?ate de oD8ncu8 e!

O 8ua >n ?a8op drept >nante! (una era >n pr6u8 ptrar< dar8u6na era de;tu8 de puternc aproape< putnd ; Fd pn departe!"up un cea; de dru6< aun;e 8a ce dnt Do8oFan care duceau 8a

arr! TreDua acu6 ; ?;e;c 8a?ru8 no;tru< ceea ce era 6u8t 6a ?reudect pe c6p HDer!

(ua puca de ar?nt a 8u nnetou de;crca un ?8on< apo>nc unu8! A;cu8ta! "up o u6tate de 6nut >6 r;pun;er doudetuntur! 1eneau dn;pre apu;! O 8ua >ntr-aco8o ddu pe;te punt6p de ;o8da notr! Au=;er >6puctur8e < cre=nd c ;-a >ntor;

nnetou< tr6;e;er cFa oa6en >nantea 8u ca ;- arate dru6u8!

%%3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 228/302

+2- R.SCUM(.RAREA

Ce dn 8a?r 6 >nt6pnar cu ;tr?te de Ducure! &ntreDa dec8u=! Ser?entu8 Fen nu6adect! Nu prea dee8 >nrcoat!

.t cu6 a6 o;t prn (-a6 >ntreDat!"a< ;tpne< era6 de a!Cu6 ;e ace atunc c nu6a tu a ;cpatKndc nu de;c8eca;e6 ;-a ;perat ca8u8! A 8uat-o 8a u? cu

6ne!

H6!!! . tu ce-a cutA6 Fent ; raporte= ;uperor8or 6e ce ;-a-nt6p8at!#e ur6A6 pornt ; F cut6!Unde&n pu;tu8 Do8oFno;!

#entru ce toc6a aco8oKndc ne ?ndea6 c u8ed-aar ;-au a;cun; aco8o!"e ce nu 8e-a 8uat ur6aEra de pr;o;! #retenu8 tu Ben A;ra ;e du;e;e ; F caute!Aha< de aceea credea c e de pr;o;! Cu6 adc< dac ace unu8 o

apt Dun e de pr;o; ;-o 6a ac a8 Cudat 6otF AdeFratu86otF e a8tu8! Unde erau a;cun u8ed-aar >nante de-a ;e npu;t

a;upra noa;tr&n do;u8 Do8oFan8or!

%%,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 229/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 230/302

aduna ca! Ce de a erau att de u8u< >nct nu- Fen n6nu >n?nd ; ;e a dup e8! #u;e puca 8a och r ; 6 urne;c dn 8oc!

&n dentF n-aFea6 n6c cu e8< dn partea 6ea putea ; u?!Era >n; de preF=ut c< dac ne ;cap< ;e Fa duce de-a dreptu8 8a u8ed-

aar ; 8e dea de Fe;te< ceea ce treDua >6pedcat neaprat!Atepta6 ;-8 Fd c8are< deoarece Do8oFan acea 6ar >8

acopereau pentru 6o6ent! & =r capu8 u6er! Och u6ru8 drept!Se au= o detuntur< pe ur6 un pt c8reu8 per dn ra=a Feder6e8e!

(-a6 >6pucat! "uce-F de-8 rdca< =;e eu 8;nd ar6a o;!S-8 pan;e=e he6-u81< pe ur6 8e?a-8 nu-8 ;cpa dn och<

 porunc eu!#entru ce ;-8 8e?e Au= pe cneFa >n ;pate8e 6eu! O6u8 prea

; e cn;tt ;-a purtat ca un Ftea=! #entru o Dnua8 nu ;e >6pucun o6!

CuFnte8e ace;tea u;e;er ;pu;e >n 86Da en?8e= cnd >ntor;ecapu8 >8 F=u pe a8;u8 Hunter 8n? 6ne! O n6er;e Dne

Cu ce drept >6 ac du6neata oD;erFa 6 r;t eu enerFat!A doFe= de FnoFe a 8u"a!Atunc treDua adu; >n aa unu con;8u de r=Do< nu ;-8 udec

du6neata ; tra? >n e8 ca >ntr-un cne! 8shaw! Eu tu >ntotdeauna ce ac! O ; dau ;ocotea8 8u rV?er-

 De< nu du6ta8e! "ar nu >ne8e? ce te ace ; e aprarea unu trdtor!

 N-a putea ;-6 ;pu 6e"oFedete 6a >nt c e trdtor< oco8 e8 r;pun;u8!"oFada ;-a cut! A6 D?at eu de ;ea6< nu- ForD< >n u8t6u8

t6p c prea ;ttea de; de ForD cu e8 F uotea 6ereu@ acu6 Fdc > e cu 6are c8dur aprarea! Nu cu6Fa a un 6otF per;ona8

 Nu et che6at ;-6 cer ;ocotea8! Ce ac ce nu ac e treaDa

6ea Aa cre= du6neata 1re ;- ;pun eu de ce atta pretene cu1 He6 6edc 68tar!

%%/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 231/302

trdtoru8 ;ta*-ar ca6 ?reu!!!E a E o6u8 de 8e?tur dntre du6neata a8a Ben Ur pe

care Fre ;-8 ac ;cpat!

Acu6 6 ac ;-6 par ru pentru >ncrederea pe care -a6artat-o ;punndu- 8ucrur care 6 prFe;c att de aproape!

Atunc ;- par 6a ru cnd -o ;pune ce-a6 a8at de 8a a8!Ce anu6e >ntreD e8 curo;!C-8 cunot oarte Dne pe un ndFd cu nu6e8e de Tho6a;

Me8ton!Tho!!! 6a;!!! Me8!!! ton!!! Do8Doro; e8< ;perat!Cred c nu t?duet< nu- aa Sau poate a au=t nu6a de e8!!!&ntreDarea 6ea >8 punea pe ?ndur! Nu- >nchpua >n; c tu

6a 6u8t dect att! S t?dua;c< ar o;t o ?reea8< de aceear;pun;e:

 Nu =c c nu a6 au=t de e8! "ar ce te prFete pe du6neataKoarte pun< dup cu6 o ; Fe= >ndat! .t du6neata ce-a o;t

ace;t Tho6a; Me8ton"a< un e8 de cutreertor a8 1e;tu8u!Un a;a;n < pe dea;upra< un 6;8utor de cr!Tot ce ;e poate< dar nu 6 ntere;ea=!M 6r< ndc tu c cunot a6oa;a aacere de 8a Untah!O cunot du6neata >ntreD e8 r ;- dea ;ea6a c ;e

trdea=!

Aa< ne8!!! >ne8a;e -atunc 8a cr -a o;t prn;! S-a 8uat 8aceart cu uctor -a >6pucat pe-un oer do ;o8da! Sau Fre ;;pu c n-a o;t aa

M ;e pare c da< r;pun;e e8 cu o nep;are precut!A r;rt pe ur6 8a ortu8 Edard;< dup cu6 t!!!Ce 6 ntere;ea= pe 6ne< do6nu8e

Sta< c-o ; te ntere;e=e nu6adect< dup ce- Fo ;pune ce a6 pe n6! "ac nu 6-ne8< a o;t prn; aco8o dat pe 6na po8e deunu8!!! unu8!!! cu6 > =cea< do6nu8e

%%7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 232/302

O8d Shatterhand!Aa e< Dne =c O8d Shatterhand! Ir8ande= or ;coan< nu tu

 Dne! Nu< ?er6an! Un ndFd care- Fr na;u8 >n toate!

"a< da< r;are unde nc nu ?ndet! Sta c 6-a6 adu; a6nte deo a8t aacere >n care a o;t a6e;tecat ace;t O8d Shatterhand! Nu aFeaace;t Tho6a; Me8ton un rate pe care-8 che6a Harr care ;-a du; >nMeLc ; cu6pere o 6oe

A6 au=t eu!. nu tot O8d Shatterhand 8-a ?ont de-aco8oBa da!Tho6a; Me8ton aFea pare-6-;e un Dat< Jonathan< nu"e unde dracu t du6neata toate a;tea"n >nt6p8are< nu6a dn >nt6p8are!!! Jonathan Me8ton a >n;ot

 pe cneFa >n Europa de-aco8o >n Orent!"e unde!!! o t !!! pe a;ta!!! Do8Doro; e8!Tot dn >nt6p8are! A p8ecat dec cu un a6ercan pe care >8

che6a!!! >8 che6a!!! Nu t cu6 >8 che6a Nu! Nu M 6r< ndc ;-6 tae 6e capu8 dac nu-8 che6a ca pe

du6neata< adc S6a88 Hunter! E ;au nu e aa"e unde Fre ; tu eu Te-a ru?a >n; ; te poto8et cu

>ntreDr8e a;tea care 6 p8ct;e;c!#e 6ne nu< deoarece aacerea e ct ;e poate de ntere;ant! . t

de ce e att de ntere;ant Nu tu nc nu ;unt curo; ;-o a8u!Ba da< ndc acu6 Fne ce e 6a ntere;ant! Eu >n;u6 a6 ucat

un ro8 de;tu8 de 6portant >n che;ta a;ta ; Fe= de ce: pe 6ne nu 6chea6 Jone; c O8d Shatterhand!

O8d!!! Sha!!! ter!!!

"e ;pa6 de-aDa putu pronuna cuFntu8 ;e ddu >napo< ca cnd ar c=ut tr;netu8 8a pcoare8e 8u!"a< aa 6 chea6! cea adneaur c 6 a6e;tec >n treDur8e

%%)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 233/302

a8tora! #oate c 6 a6e;tec acu6 >n treDur8e du6ta8e a8e 8u a8aBen Ur!

 Nu D? de ;ea6 ;arca;6u8 6eu 6ur6ur ca-n netre:O8d Shatterhand!!!< du6neata et O8d Shatterhand!!! Cu neputn

O ; te conFn? 6a tr=u! &ntreaD-8 pe E6er< care 6cunoate de pe cnd cutreera6 a6ndo c6p8e 1e;tu8u! &ntreaD-8  pe rV?er-De< care te oarte Dne cne ;unt cu6 6 ;e =ce >nA6erca! Ce88a8t toFar a8 6eu nu e ;o6a8< nu-8 chea6 Ben A;ra< cnnetou!

n!!! ne!!! tou!!! repet e8 cu ?8a; >nDut! E8!!!< e8!!! e >ntr-adeFr

"ac a 6a au=t de no< atunc treDue ; t c ;unte6 pretennede;pr!

.tu! "ar ce cuta ac< >n Tun;&8 cut6 pe Tho6a; Me8ton!Kr-a!!! > ;cp r ; Frea!A6 o;t >nt >n E?pt@ a6 ?;t >n; >n 8ocu8 8u Tho6a; pe u8

;u Jonathan< ?ata ; p8ece >n Tun; ndc ne-a6 =; c nu ;e poate;a nu- ac o F=t tat8u ;u< a6 p8ecat no cu e8!

.!!! !!! !!!

. nu ne-a6 >ne8at! (-a6 ?;t pe Tho6a; Me8ton >n per;oanauDtu8u du6ta8e o8a?ha; a8a Ben Ur! K?du;e6 ;- ;punceFa ntere;ant@ e< aa- c 6-a6 nut de cuFnt

(a;-6 >n pace< do6nu8e Ce-6 pa; 6e de oa6en ta Eu

;unt S6a88 Hunter n-a6 n6c de-a ace cu du6neata!1ru ; p8ece< dar eu >8 apuca de Dra:Ma ;ta< te ro?< ne8! Cred c nu Fre ; a de-a ace cu 6ne< eu

>n; da! Re?ret< dar nu pot ; te 8a; ; p8ec! A6 ntena ; nu- daudru6u8< e c Fre< e c nu< pn ce nu Fo ForD cu tnru8 a6ercancare a p8ecat >ncoace cu o8a?ha; Me8ton< Freau ; ;pun a8a Ben

Ur! Nu-8 cuno;c!!! nu tu cne e!u . totu e o per;oan care nu poate ; nu te ntere;e=e

%%9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 234/302

deoarece purta ace8a nu6e! &8 chea6 tot S6a88 Hunter< ca pedu6neata!

 Nu ;e poateE Fe= Ce ;punea6 eu Te po6enet c te crede 8u6ea un

e;croc care ;e ;erFete de nu6e8e 8u! Nu cu6Fa > >nchpu c!!!&6 >nchpu c et adeFratu8 S6a88 Hunter ;unt ;?ur c o

 po doFed! .tu eu ce ;pun!"e unde t"n carnetu8 de note a8 du6ta8e!Carnetu8 Ce t du6neata de e8 N6en nu 8-a F=ut pn acu6

>n aar de 6ne!Ac te->ne8! (-a6 F=ut eu! . nu nu6a eu< c nnetou

E6er< odat cu 6ne! Nu te cred!. cu toate a;tea e-adeFrat! & a6ntet< nu- aa< c pe Fapor a

aFut aceea caDn cu nnetou No Froa6 ; t6 cne et ce et!

#e;te noapte nnetou ;-a precut c doar6e te-a F=ut cu ce ?r-a a;cun; portoe8u8 >n cur! Curo; cu6 e< -a 8uat chea dn Du=unar< a de;cuat curu8 a Fent cu portoe8u8 8a no! (-a6 cercetat<a6 F=ut ce e >n e8< pe ur6 nnetou ;-a du; 8-a pu; 8a 8ocu8 8u!1e= dec de ce ;unt conFn; c et FertaD8u8 S6a88 Hunter!

Aadar a6 o;t eut N-a o;t eut dee8< ndc nu ;-a 8uat n6c! Ne po >nFnu

nu6a c ;unte6 prea curo< atta tot! Nc de data a;ta n-o ; te eue;c< dac o ;- au -acu6a portoe8u8< dar nu >n ;o6n< ndc o; 6-8 da ;n?ur< de DunFoe!

#entru n6c >n 8u6eS nu =c ForD 6are! Nu-8 a6 8a 6ne< o >ntoar;e e8! (-a6 8;at >n cur< 8a ?ea6Dau8

dn Ghad;!A Un 8ucru att de preo; nu ;e d pe 6n ;trne! Te-a6F=ut >n u8t6u8 t6p ;condu-8 dn Du=unar punndu-8 apo ar 8a

%32

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 235/302

8oc! Ute ac< >8 ;6t!&8 Dtu cu de?etu8 >n pept< unde ta6 c e portoe8u8! Nu 6 atn?e ;tr? e8 ;e ddu cu un pa; >napo! Nu pot ;

;ur ;!!!

O ; ;uer a8te8e< ;ta ; Fe= acu6< > cur6a eu ForDa!M >ntor;e ;pre oer< care nu >ne8e?eau n6c< ndc

ForD;e6 en?8e=ete 8e ;pu;e cteFa cuFnte >n 86Da araD! Aceta>8 apucar de 6n -8 nur ;trn; pn ce- ;co;e portoe8u8 dn Du=unar! Ku du; apo de ;o8da< 8e?at Durdu trntt 8n? ;er?ent!Jonathan Me8ton nu ;e 6a putea >ndo acu6 c ta6 totu8!

Se 6punea o tactc de 8upt! EL;tau tre e;cadroane decaFa8ere! Kecare dn e8e aFea drept co6andant un kolaghasi< cptan< pe ur6 un 8ocotenent un ;uD8ocotenent! *nu cu e un 6c con;8ude r=Do< dup ce 8e poFe;t 6a >nt cu6 ;tau 8ucrur8e!

#r6u8 e;cadron ur6a ; ;e po;te=e ;uD co6anda cptanu8u 8antrarea F?une! Cu a8 do8ea Fo oco8 eu 6unte8e< ca ; 6 ae= 8ace88a8t capt a8 e! Ce8 de-a8 tre8ea ;e Fa >6pr >n dou ;e Fa urca

;u; pe 6unte< ca de-aco8o< 8a neFoe< ; poat tra?e o; >n Dedun! UndetreDua ; 6 po;te= eu ;e a8au ca tot aco8o era 8a?ru8 ;o8da8or8ua de e pr=oner p= acu6 de u8ed-aar! "ac reuea6 ;-e8Der6 >nt pe e< aFea6 un p8u; de o ;ut de oa6en!

. cnd ; d6 atacu8 >ntreD unu8 dn oer! Nu cred c o ; e un adeFrat atac< a6 r;pun; eu! #r6u8

e;cadron n-are a8tceFa de cut dect ;-8 >6pedce pe du6an ; a;

dn trectoare@ a8 do8ea 8a e8! Eu cu o parte dn ;o8da ne Fo6 npu;t6a >nt a;upra pa=nc8or ca ;- e8Der6 pe ca6ara= notr! Kr?8?e cteFa >6puctur nu o ; ;e poat< nu Fa >n; o 8upt propru-=;@ a notr ; nu ;e ?rDea;c ; >nceap atacu8 ; atepte pn >n u8t6u8 6o6ent! Intere;u8 no;tru nu e ;- ucde6 pe du6an<c ;- 8u6 pr=oner! #=-F pe ct ;e poate de Fr;are de ;n?e! Cu

ct For cdea 6a pun u8ed-aar< cu att o8o;u8 pae Fa 6a 6are<cc a8t6nter n-ar 6a aFea de 8a cne 8ua Dru8!TreDue >n; ; t6 dnante 6o6entu8 cnd > Fe ataca pe

%3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 236/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 237/302

 Nu departe de 6ne erau aduna 8a un 8oc ca@ o her?he8e>ntrea?! &n ;pate8e 8or< ;o8da nu erau 8e?a c nu6a p= de Freodou=ec de Dedun >nar6a! #e ur6 Fenea un 8oc 8Der< dup care>ncepea adeFratu8 8a?r!

Toat 8u6ea >n?enunchea;e ;e ru?a@ ;o8da pa=nc dea;e6enea! M >ntor;e 8a a notr 8ua cu 6ne tre=ec de oa6en!

S;t Nc un cuFnt 8e opt eu! Cu ct 6a pun ?8?e cu att pute6 Dru 6a repede! Sunt nu6a dou=ec de pa=nc@ nu- o6or<a6e - nu6a cu patu8 put< pe ur6 Fen ar >ncoace!ț ț

Intrar6 >n F?un! Se au=ea ?8a;u8 ;onor a8 ce8u care ;punearu?cunea pe ce8a8 nndu- ;onu8!

Aun;er6 8a 8ocu8 unde ;e a8au ca! Ne ;trecurar6 prntre e ne repe=r6 cu put8e rdcate ;pre araD! &n8e6nr de ;pa6! I=Dea6cu patu8 put unde n6erea6! "o< tre dntre e ;e de=6etcr o8uar 8a u? rcnnd!

Scu8a ca6ara=< ;unte 8Der ;tr?a eu ;o8da8or! "a u?a 8aca< 8ua ct pute dn e Fen dup 6ne!

Kecare dn ;o8da >nc8ec pe cte un ca8 >nc unu8 ;au do decp;tru! Ur6 o 6are >nF86ea8< apo pornr to >n ?a8op ;preerea de 8a captu8 ce88a8t a8 F?un! "n 8a?r ;e au=r rcnete deure ;pa6@ Dedun uta;er de ru?cune! #u;e;er 6na pe ar6e a8er?au =Dernd dup no! "e?eaDa! No ocupa;er6 toattrectoarea nu 6a aFeau pe unde e! "n u? a6 tra; o ;a8F oarD>n ur6< ceea ce- cu ; ;e dea >ndrt >n?ro=! Ge;tcu8au ur8au

netnd ce ; ac! Se au= >n; Focea ecu8u ;e poto8r! & F=ur6 pe Dedun >n?r6dndu-;e ;pre erea F?un! & >nt6pnar ac;a8Fe de puc< de a;e6enea a8te8e de ;u;< de dea;upra capete8or 8or! Unur8et de ure u6p8u trectoarea! Se adunar to >n 68ocu8 F?unnetnd >ncotro ;-o a!

Cnd a6 ;ocott c a ;o;t 6o6entu8< tr6;e pe unu8 dn

8ocotenen ca ;o8 de pace< dup ce > ;pu;e;e6 dnante ce are de cut!Oeru8 8utur >n Fru8 ;De o Dat;t a8D! #rn e8 >8 ru?a6 pe ec ;Fn ; ;e >ne8ea? cu 6ne< ?dundu- c >8 Fo 8;a pe ur6 ; ;e

%33

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 238/302

>ntoarc ne;uprat 8a a ;< cu conda ca >n t6pu8 tratatFe8or u8ed-aar ; ;tea 8nt ; nu >ncerce ; tra? >n ;o8da!

&8 F=u pe ;o8 cndu- 8oc prn >n?he;ua8@ trecur Freo =ece6nute apru ar >n;ot de ec! Aadar Dtrnu8 aFea >ncredere >n

cuFntu8 6eu Fenea 8a 6ne ne;8t de n6en! & e >n >nt6pnare<>ncruca Drae8e pe pept< 6 >nc8na adnc - =;e:

K DneFent< o< ec a8 u8ed-aar8or Ier n-a Frut ; 6 8a ;-ForDe;c ndc era6 pr=oneru8 tu< de aceea a6 u?t dn 8a?ru8 tuca ; te pot ru?a a;t= ca o6 8Der ; 6 a;cu8!

Te ;a8ut< r;pun;e e8 >nc8nndu-;e 8a e8! M-a ?dut dru68Der dup ce te Fo a;cu8ta ;per c te Fe ne de ?dua8!

"a! #o p8eca orcnd< r ; ;e atn? cneFa de tne< cu att 6a6u8t cu ct Fn ;- propun pace!

&n ;ch6Du8 Dru8u< nu- aa Nu! Nu ;e 6r e8! Nu pentru a;ta a Fent Fo< ; ne 8ua punu8

ce ne-a 6a r6a; dn tur6e8e cre=8e noa;tre Do?ate

1-a oD8?at< ur6a eu r ; au >n ;ea6 cuFnte8e 8u< ; p8t pae dr8e< dar n-a cut-o! E dec dreptu8 8u ; a cu de-a ;8a ceeace nu Fre ;- da de DunFoe! 1a treDu totu ;- da! Eu >n; n-a6Fent 8a Fo ca du6an< c ca preten o ; F >nF cu6 ; p8t Dru8r ; p?uD o ;n?ur Ft de-a Foa;tr!

A88ah e 6are 68o;tF "ac ForDe8e ta8e ;unt adeFrate< atuncet un preten nu du6an!

A6 ?rt adeFru8! .e=< ro?u-te< o; 8n? 6ne a;cu8t ce a6;- ;pun!

CuFnte8e ta8e ;unt p8cute ca 6ro;u8 8or8or care >6D8;6ea=aeru8! (ocu8 pe care te Fe ae=a tu Fa pr8e de odhn pentru trupu86eu!

 N ;e adu;er dou coForae ne ae=ar6 a6ndo!

Bedunu8 nu ;e prpete ncodat! "e6ntatea noa;tr aa6ndurora ne 6punea o pau=! &n t6p ce eu prFea6 F?una cu totce ;e petrecea >n ea< e8 nu- 8ua och de 8a 6ne! &n ce8e dn ur6 rup;e

%3,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 239/302

tcerea:Stpnu8 ?8oate >nar6ate 6-a ForDt de;pre tne< eend< >ncepu

ecu8! A6 a8at de 8a e8 de;pre toate apte8e ta8e eroce de cte a pt6t >n tnra ta Fa! M-a 6a ;pu; c et 6are 6eter >n tana

Frtore!Cu6 a;ta >ntreDa cu 6rare!Era 8e?at erecat >n cort! "e dou;pre=ece or a Fent pa=ncu8

;- ppe rn?h8e ca ; ;e >ncredne=e c n-a u?t! A tre;pre=eceaoar ;e 8u6na de =u tu tot aco8o era< ar acu6 te Fd 8Der ac8n? 6ne! Nu- a;ta Frtore

 Nc un e8 de Frtore! E ;?ur pa=ncu8 c a6 o;t eu =;e r;- dau Freo 86urre! 1e= tu atunc c era 6a Dne dac 6a;cu8ta a;ear< ndc a a8at 6u8te a >6pedcat o Fr;are de;n?e! A o;t Freunu8 dn oa6en t rnt

 Nu! Nc o6ortTo ;unt >n Fa!

Cu att 6a Dne! A6 dat ordn ;o8da8or ; tra? >n aer@ dactotu conForDrea 6ea cu tne nu Fa duce 8a Dun ;rt< ?8oane8enoa;tre For 6uca >n carnea Foa;tr! Nddue;c >n; c nu ne Fe ;8; 8;6 e6e8e trDu8u tu FduFe cop8a 8or oran! "ar a ;pune< preaFeneraD8e ec< cu6 ;ta Fo cu u8ed-aun

&n 6are du6ne! Cn aceta ne-au uc; cFa oa6en dn ce6a Fonc Fte a nea6u8u no;tru!

C.a;pre=ece! A88ah ; ard pe aun >n ocu8 adu8uSunt e 6a ;rac ;au 6a Do?a ca FoMa Do?a! Erau Do?a >nante< dar de cnd ne-au pert Fte8e<

deo;eDrea dntre aFutu8 no;tru a8 8or e 6a 6are! E n-au p?uDtn6c< ndc tur6e8e cre=8e aun8or > au pun8e 8a ;8a=ur8e

ad S8ana< unde nu e ncodat 8p; de ap!"e unde pn unde a aun; tu 8a o >ne8e?ere cu o8a?ha; a8aBen Ur

%3+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 240/302

E8 6-a propu;-o dup ce -a6 >6pre;urat! Nu ;e putea ;a8Fa a8te8Ba da! So8da 8u aFeau ar6e 6u8t 6a Dune ca a8e noa;tre -ar

o;t 8e;ne ; ucd 6u8 dntre a notr! "ar e8 a Frut 6a Dne ; ac

o >nFoa8 cu 6ne@ pe ur6 ;-a predat!Care era >nFoa8aS 6- dea >n 6n pe ;o8da care erau cu e8 pe ce pe care >

Fa 6a ade6en pe ur6!. ce- cerea >n ;ch6D(Dertatea 8u pe Stpnu8 ?8oate >nar6ate ndc Froa ;-

;toarc o ;u6 6are de Dan ca r;cu6prare!Tu nc nu t cne e o6u8 ace;taIuda I;carotu8< -a6 6a ;pu; doar!!!Ma 6u8t dect att@ > Fo poFe;t eu 6a tr=u< nu e t6pu8

acu6< deoarece Freau ; ac eu o >nFoa8 cu tne< 6u8t 6a Dun 6a o8o;toare pentru trDu8 tu! #rn ea Fe putea ;- >ndep8netdatora a de pa< r ; p?uDt cu n6c!

1orDete Urech8e 6e8e ;unt roaDe8e ta8e< o< eend& Fo ;pune 6a >nt ce cer eu de 8a tne: e8Derarea Stpnu8u

?8oate >nar6ate a en?8e=u8u care e acu6 pr=oneru8 tu! #e ur6 ;-6 preda pe o8a?ha; ; p8t Dru8 >ntre? care F ;e cere!

Acea;ta e cu neputn< eend!Sta ;-au= ce ;e d< dac te ;upu cond8or 6e8e! (a rndu8

tu< Fe pr6 >n ;ch6D a;pre=ece ;ute de c68e ;au Fa8oarea

ace;tora!.ecu8 6 prF 8un?< c8tn capu8 =;e cu >ndoa8:M te6 c n-a6 au=t Dne< eend te-a ru?a ;-6 6a ;pu o

dat ce-a ;pu; acu6!Cu p8cere 1e pr6 a;pre=ece ;ute de c68e ;au Fa8oarea

ace;tora!

Bne< Dne< >ne8e? eu< dar nu a6 dreptu8 ; cer n6c! Nu-8 a< nu cer totu ;e d! O ;- 86ure;c eu de ce! AFeFo >n trDu8 Fo;tru o e6ee tnr pe care o chea6 E8atheh

%3/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 241/302

"a! E cea 6a uDt dntre toate< dar A88ah< a pedep;t-o a6arnc@cop8au8 e nu poate Fedea 8u6na ;oare8u ndc a Fent pe 8u6e rFedere! "e aceea a pornt cu un Dtrn FeneraD8 >n pe8erna 8a un6or6nt ;nt ; ;e roa?e de A88ah ;- drua;c Federea cop8au8u

e! TreDue ; ;e >ntoarc >n curnd!Ke6ea ;e a8 8a no! A c=ut pe dru6 >n ?heare8e u8ed-aun8or

care 8-au uc; pe Dtrn au >n?ropat-o pe ea pn 8a ?t >n n;p!A88ah8 A88ah Ne8e?u A8 apte;pre=ece8ea uc; de e Atta

;n?e Fr;at cere r=Dunare! Cn S nu crue e o e6ee un cop8neFnoFat Ce ?ro=Fe S-o >n?roape-n n;p!!! ; Fn pe ur6 corD;- ;coat och cu cocur8e 8or a;cute!!!

Aa era ; ;e >nt6p8e dac A88ah nu ;-ar 68o;tFt de ea>ndreptndu-6 pa >ntr-aco8o ca ;-o ;cap de 8a o 6oarte att decu6p8t! "ar a6 6a cut >nc o apt care tu c o ; te Ducure: A6 pu; 6na pe Karad e8 A;ad!

Ma e Freunu8 cu nu6e8e ;ta Kndc nu poate ; e ecu8 u8ed-aun8or!

"e ce nuAr pentru 6ne o prea 6are ercre< 8a care n-a6 dreptu8 ;

n=u< poate pentru c ace;t ec nu e o6u8 care ; ;e 8a;e prn;!A &8 cre= >ntr-adeFr att de Ftea= Eu 8-a6 cuno;cut a8te8!

 No era6 doar tre< ar e pa;pre=ece totu -a6 8e?at r ; opunFreo >6potrFre< de erau >nar6a pn >n dn aFeau ca 6nuna!

O< A88ah< A88ah< > 6u8u6e;c dn adncu8 ;u8etu8u 6eu ;tr?

ecu8 ;rnd >n pcoare! Bucura n6 6e8e c acet cn ne8e?uau o;t prn e 6are< dar c nu6a tre n au o;t >n ;tare ;- prnd>6 pre8un?ete =8e8e Ce rune!!! ce rune pentru e S-6 poFe;tet 6e cu6 ;-a >nt6p8at< eend! Ma >nt >n; a Frea ; tu ce-acut cu e! I-a >6pucat

 Nu! Unu cretn nu- e >n?dut ; ucd nc char pe ce8 6a

>nFerunat du6an a8 ;u! Tre;c< ;unt Dne 8e?a pu ;uD pa=!Tre;c ;unt 8a tne Ce Fre ; ac cu e Spune-6< ;pune-6repede!!!

%37

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 242/302

Tre6ura de nerDdare ;-aud r;pun;u8!*- drue;c e!"e-aDa ;r ForDa -8 F=u c=nd >n ?enunch >n aa 6ea@

>6 apuc 6n8e aproape rcn de Ducure:

AdeFrat AdeFrat c 6- druetCu o ;n?ur conde: ; ac ce -a6 cerut adneaur!Kac!!! ac O< A88ah O< Maho6ed #a;pre=ece u8ed-aun!!!

 prntre e e ecu8!!! >n ;rt!!! > aFe6 >n 6n8e noa;tre!!!r=Dunare!!! Sn?e8e 8or ; cur? roae!!!

Sta =;e eu! Nu treDue ; F atn?e de Faa 8or!Ce-a ;pu; >ntreD u8ut! AFe6 de r=Dunat a;pre=ece 6or

uc de 6na 8or ;- 8;6 >n Fa Nu ;e poate Ar rde o 8u6e-ntrea? de no< ne-ar crede nte 8a nte ne6ernc care ;e 8a; Datocor r ; crcnea;c!

 N-are ; rd n6en cnd ;e Fa a8a c a renunat 8a o r=Dunareatt de ?ro=aF pentru una 6a o8o;toare!

Eend!!! ?ndete-te!!! ce cer tu nu ;e poate!

 Nu Atunc nu F 6a dau pe u8ed-aun!U c dac nu te de cuFnt nu ;unte6 nc no oD8?a ; ne

ne6 de ?dua8!Eu nu ut n6c! 1o uta c F a8a >n puterea noa;tr! (a

a6ndou capete a8e trector ;unt cte tre ;ute de ;o8da care nu FFor 8;a ; e a8 o ;ut dea;upra capete8or Foa;tre care au ordn ;tra? 8a cea 6a 6c 6care pe care a ace-o! Un ;e6n ; ac< unu8<

;n?ur F ;ecer unu8 dup a8tu8! E< ce-a de =; N6c! 1d eu c nu treDua ; ne Fr6 ac >n F?un!1roa ; ne prnde a c=ut ;n?ur >n cur;! & dau cnc

6nute de ?ndre! Aadar< repet: > cer ; 8e reda 8Dertatea en?8e=u8u Stpnu8u ?8oate >nar6ate ; ne >napoe= ar6e8e tot ce ne-a8uat! Ma departe: cer ;-8 preda pe o8a?ha; a8a Ben Ur@ >n

;ch6D F- drue;c pe u8ed-aun pr=oner 6e< cu conda ; F>nFo 8a p8ata Dru8u@ F 8a; ; e ne;tn?her dn F?un 68oce;c pacea >ntre Fo pa!

%3)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 243/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 244/302

dup ce 8ucrur8e ;-au 86urt! Atept6 dec ; F dea u8ed-aun preu8 r;cu6prr< pe ur6 ne da Fo nou ce ;e cuFne pae! #natunc< ;unte6 oa;pe t oD8?a ; 8upt6 cu pentru Fo!Intere;u8 no;tru e ca r?a=u8 pe care-8 Fo6 da u8ed-aun8or ; e ct

6a ;curt< aa c nu For aFea t6p ; ;e pre?tea;c de 8upt! . dac<totu< For >ncerca o a;te8 de neDune< no F ;r6 >n autor! Re=u8tatu8ar c -a6 n6c co6p8et< ;au< dac nu< ar r6ne att de pun c 8e-ar trece pota pentru 6u8t Fre6e ; ;e 6a a?ae de Fo!

Ce ;pu tu acu6< eend< 6 >ncrednea= o dat 6a 6u8t c neFre Dne8e c aa au ; ;e petreac 8ucrur8e!

Atunc te >nFoetEu< dn partea 6ea< dn toat n6a@ cunot oDceur8e trad8e

noa;tre t c nu pot hotr> n6c r con;66ntu8 Satu8u! 1oaduna dec pe Dtrn trDu8u ;- >ntreD pe e! "ar tu< a tu>ndreptrea ; hotrt un 8ucru att de 6portant Et ;trn de aranoa;tr a;tea ;unt 8ucrur care ne prFe;c nu6a pe no pe paa a8no;tru!

Stpnu8 ?8oate >nar6ate repre=nt ac pe pa@ ce ace e8 e Duncut ;unt ;?ur c Deu8 n-are ; =c n6c >6potrFa hotrr8or6e8e!

Eend< nu ne;ocote;c cuFnte8e ta8e< a >n; Ducuro; ; 8e aud dn ?ura Deu8u!

Koarte Dne< tr6te-8 ac ca ; 6 >ne8e? cu e8! Nu Fre 6a Dne ; 6er?e6 a6ndo 8a e8 #o ForD >n ace8a

t6p cu Satu8 no;tru! Cnd 8e Fe 86ur tu Dtrn8or 8ucrur8e< au ;te cread< pe 6ne poate nu< ndc prea 8 ;-ar prea ru6o;!

#ot p8eca dn 8a?r cnd Freau"a! N-a cut tu cu 6ne tot aaM pot >ncrede >n cuFntu8 tuJur pe DarDa #roetu8u< pe a 6ea< pe 6nturea ;u8etu8u 6eu

 pe a ;tr6o8or 6e c et 8Der ; p8ec cnd Fre!Bne! Sper c oa6en t For re;pecta ur6ntu8!&8 For re;pecta!

%,2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 245/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 246/302

+4- OMUL CU +/ DEGETE LA (ICIOARE

Bne>ne8e; c Dedun 6 >nt6pnar cu prFr o;t8e! .ecu8a8e;e un 8oc 6a >na8t< de unde putea F=ut de to ;tr?:

A;cu8ta< Fo u8ed-aar< ce a6 ; F ;pun! Ace;t eend ;trn<nu6t ara Ben Ne6;< ne aduce pace< Do?e onorur! Ne oerdarur pentru care F Fe Ducura ca 6e8u8 de arD ra?ed! I-a6?dut ; nu ;e atn? n6en de e8< ; p8ece ; Fn cnd Frea! E8 eeu eu ;unt e8! Sn?e8e 6eu e ;n?e8e 8u onoarea 8u e a 6ea! E

 pu; ;uD ocrotrea 6ea ca ;uD a Foa;tr! S ;e adune Satu8 ca ; a8ece 6are Ducure ce noroc nepreF=ut ne ateapt!

CuFnte8e 8u cur o adnc 6pre;e a;upra Dedun8or!Chpur8e 8or >ntunecate ;e 8u6nar< ;e au=r oapte< >ntreDr<eLc8a6a!

"eodat ;e au= un ?8a; a6enntor:

Sta Nu >n?du eu Ghauru8 era pr=oneru8 no;tru a u?t!Cer ; e 8e?at 6edat nut ;uD pa=!Ace8a care ;pu;e;e ace;te cuFnte nu era a8tu8 dect o8a?ha;

a8a Ben Ur< adc Tho6a; Me8ton! Ie dntre rndur Fen ; ;eae=e dr= >nantea 6ea! Era de;?urat 8a a de 8oFtura pe care -oddu;e E6er >n aun!

*-a6 6a ;pu;< ;e r;t e8 8a ec< c o6u8 ;ta >6 aparne!

Ce Fre ce ;pu tu nu 6 prFete@ eend e ;uD ocrotrea 6ea<r;pun;e ecu8!

%,%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 247/302

Eu 6 te6ea6 c< >n ura 8u< Me8ton Fa >ncerca ceFa >6potrFa6ea@ de aceea 8ua;e6 cu 6ne puca 8u nnetou o nea6 pre?tt<dar aa ca ; nu ;e Da?e de ;ea6!

SuD ocrotrea ta >ntreD e8 >nurat! Cu6 e ;uD ocrotrea ta pe

ce8 6a >nFerunat du6an a8 6eu Ne aduce Ducure De8u?! &nchee6 pace cu paa!#ace . >nFoa8a noa;tr cu6 r6neCade de 8a ;ne! 1e= tu c ;unte6 >nconura dn toate pr8e

de ;o8da! AFe6 de a8e; >ntre pace 6oarte!. Fo< 8a8or< a8e?e pacea . cne8e ;ta o ; ;cape nepedep;tE proteatu8 6eu!"a E Dne< ocrotete-8 acu6 dac poTra;e cu repe=cunea u8?eru8u pu6na8u8 de 8a Dru Fru ; 6-

8 >n? >n pept@ dar cu o 6care tot att de rapd > Fr patu8 put;uD DrDe cu atta putere< >nct ;e au= o pocntur< capu8 > c=u>ndrt pe ;pate ;e prDu 8a p6nt< >n Fre6e ce ;n?e8e > nF8 pe?ur!

& 6u8u6e;c< eend< c a >ndeprtat 8oFtura uc?toare care 6-ar cut ;-6 ca8c ur6ntu8 c Fe e neFt6at dn 8a?ru8 6eu!Mare pcat ar o;t pentru pru8 6eu a8D! A 6urt

&ntreDarea era pentru un u8ed-aar care ;e ap8eca;e a;upra 8uMe8ton -8 eLa6na cu D?are de ;ea6!

 Nu 6a 6c< dar nu pare ; e 6ort< r;pun;e e8!(e?a-8 Dne ca ; nu ac ar Freo n=Dte cnd ;-o detepta<

 porunc ecu8! Iar tu< eend< ntr >n cortu8 6eu< unde Fe ?; peStpnu8 ?8oate >nar6ate!

&8 ?; >ntr-adeFr pe De< dar 8e?at de un ;t8p!"u6neata ac!!! du6neata ac ;tr? e8 cu Ducure! Credea6 c

et 8e?at ca 6ne!Sunt 8Der< dup cu6 Fe= Fe du6neata 6edat 8Der ca

6ne!S8aF "o6nu8u Atunc n-a o;t pr=oneru8 8orBa a6 o;t< dar a6 reut ; u?!

%,3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 248/302

& poFe;t pe ;curt ce ;e >nt6p8a;e! M a;cu8ta cu 6are>ncordare< care cre;cu cnd a8 ce propuner > cu;e6 ecu8u 6otFe8e care 6 deter6na;er ; 8e ac!

Maa88ah Ce e8 de o6 et du6neata< do6nu8e ;pu;e e8 u8ut!

Cu6 adc< nu 6 aproD"n toat n6a Tot aa a cut eu!Bne! Acu6 ha ; 8e ForDet oa6en8or! Satu8 e adunat! Sau nu

FreTreDue Eu repre=nt ac pe pa au ; ;e >ncread >n cuFntu8

6eu!Aa e! "ac u ceFa< > aduc eu a6nte! Hade6!Ier6 dn cort! Bedun nu preau de e8 6ra c-8 reFedeau pe

 De 8Der! Btrn > cur 8oc 8n? e! #e Me8ton nu-8 F=u ncer!Bne>ne8e; c u8ed-aar erau oarte curo ; a8e re=u8tatu8

con;tur< de care depndea r=Dou8 ;au pacea< 6oartea ;au Faa! Se>n?he;ur ; e ct 6a aproape< nndu-;e >n; 8a o d;tanre;pectuoa;< cc 8a e Satu8 ;e Ducur de 6are ;t6!

";cur;u8 Deu8u > 6pre;on adnc pe to! "up ce ;r<ecu8 ;e rdc de o; r;pun;e:

CuFnte8e ta8e< ;tpne< au o;t ca trandar a cror 6rea;6>nFe;e8ete ;u8etu8! Ne >nFo6 8a toate propuner8e ta8e! Are cneFaceFa de =; S ;pun . ndc to tceau< ur6: "ac >n; ;unt>nFo cu ce8e ce-a ;pu; Stpnu8 ?8oate >nar6ate< Satu8 ; ;e rdce >n pcoare!

Cu toat Fr;ta 8or >nantat< Dtrn ;rr ;prnten de o; -6;trn;er 6n8e! #rFr8e >ncruntate de adneaur a8e Dedun8or 8uceaude Ducure!

Ce8 dnt 8ucru pe care-8 cu< u ;-8 de=8e? pe Detu8 E6er< a8ecru 6du8are erau a6orte! N ;e re;ttur apo ar6e8e tot ce n ;e8ua;e! &ntreDa de o8a?ha;! Ku;e;e du; >n cortu8 8u< 8e?at =draFn! &8

?; cu och de;ch! M uta 8un? 8a e8< apo e dn cort r ;-adre;e= un cuFnt!I-a6 8;at pe Dedun ;- ;tr6ute 8a?ru8 pe c6p 6-a6 du;

%,,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 249/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 250/302

(a drept ForDnd< aa era! #roDaD8 c- ddu;e ecu8 ;ea6a<cc >n?h n;u8ta r ; prote;te=e! M-a6 conFn; >n; >n ur6 c6otFu8 era a8tu8! "ar ; Frut ecu8 ; r;pund n-ar aFut cnd<cc rV?er-De -o 8u >nante!

Tu >ndr=net ; ;pu aa ceFa< tc8o;u8e ;tr? e8 nd?nat! TuForDet de trdare Cne 6a 6u8t ca tne poate acu=at de 6ncun trdare c c ecu8 ;-a purtat ru cu tne "ar cu6 te-a purtat tu cu6ne< care nu -a6 o;t a8at< c protector preten *-a6 o;t ca untat@ care 6-a o;t r;p8ata pentru Duntatea 6ea M-a atra; >n cur;<ca ; 6 da prn; >n 6n8e du6anu8u!

Mncun ;runtat =;e ne6erncu8 cu oDr=nce!Ce< 6 ac 6ncno;< cne Nu pe tne< c pe acea care au cutat ; te conFn? de ce a ;pu;

adneaur!Cne< pretenu8 6eu ara Ben Ne6; Aadar e un 6ncno;

A;cu8t tu< ecor< nepot ;trnepot de ne6ernc< care ard >n ocu8adu8u unde o ; te duc tu acu6< ce ;pu tu e o ne8e?ure! Et tot o

6ncun dn cap pn-n pcoare Cu6 a >n?dut A88ah ; ocrote;c pe-un tc8o; ca tne! O ; pun ; te ;pn=ure! (ua-8 de-ac pe ace;tIuda!!!

Sta nterFen eu! O6u8 ace;ta e a8 6eu! A6 dreptur 6a Fecha;upra 8u!

"ar nu 6a 6ar ca a8e 6e8e!Se poate! Ma a6 >n; o a8t rua8 cu e8!

 N-a dect< eu nu te >6pedc!Atunc poruncete ; e Dne p=t< ca nu cu6Fa ; u?!K r ?r< nu-6 ;cap e8< cne8e! (e?a-8 de ;t8pOrdnu8 u eLecutat cu ;trnce! &n Fre6ea a;ta< ecu8 MuDr

Ben Saa > =;e Deu8u:(-a nu6t pe cne8e ace;ta Iuda I;carotu8@ tot aa -a6 =; eu!

AFea Freun 6otF A o;t a de tne un trdtor#n acu6 nu< de nu tu dac n-ar cut-o pe ur6! "ar F-atrdat pe Fo dndu-F >n 6n8e 6e8e! Era du6anu8 no;tru@ Fen;e

%,/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 251/302

; ne Dru@ de aceea 6-a6 >nFot 8a propunerea 8u< ceea ce nu 6-a>6pedcat ;-6 dau ;ea6a c e un trdtor! A 6a cut >n; o a8tapt 6a urt!

Ce

(-a trdat pe >n;otoru8 pretenu8 8u care!!!Toc6a de;pre e8 Froa6 ; te >ntreD< > cur6a eu repede ForDa!

.tu cne e 6 te6 ; nu o;t c8tora a;ta per=ana 8u! Unde eacu6

Co8o< >n F?un!"u6ne=eu8e Nu 6a e n6en n F?un< ce8 pun dn ce >n

Fa! Atunc e!!! 6ort"a!A;a;natAa cred!"e o8a?ha;"e cne a8tu8Cu6 >8 che6a

 Nu tu! o8a?ha; nu- ;punea ncodat pe nu6e! & =cea nu6a4pretene5!

1o cu6 > ;puneaTu t c 8a no e oDceu8 cnd nu cunoate6 nu6e8e cuFa

;au e un nu6e ;trn pe care nu-8 pute6 pronuna ; d6 o6u8uace8ua o porec8 care ; ;e potrFea;c!

E<

Ace;tua > =cea6 A(L 'naGar s(a1!"e ce-8 porec8;er aa AFea >ntr-adeFr< cu6 ;e >nt6p8 8a

un oa6en< dou;pre=ece de?ete 8a pcoare"a! Cnd a6 >nconurat pe ;o8da< -a6 8e?at pe to nu6a pe

o8a?ha; pe pretenu8 8u nu! Unu8 dntr-a notr 8-a F=ut pe ace;tadn ur6 ;p8ndu-;e pe 6n pe pcoare a D?at de ;ea6 c

aFea cte a;e de?ete 8a un pcor!H6 Koarte ntere;ant pentru 6ne de 6are 6portan pentru!!!1 Tat8 a dou;pre=ece de?ete 8a pcoare!

%,7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 252/302

>n ;rt< ur6a eu hotrt! O ; F ;pun ceFa ce nc pretenu8u 6eu< Deu8< nu -a6 ;pu; >nc! A6 Fent ac ca ;-8 ;cap pe tnru8 ace8a de8a 6oarte!

Cu6< ta c o ; e o6ort >ntreD cu 6rare Deu8!

&n orce ca= Dnua6! Era ForDa de un p8an cr6na8 pu; 8a ca8e cu6u8t dDce! A;cu8ta!

(e poFe;t pe ;curt ce8e cuno;cute de 6ne! Cnd ;r< Deu8;tr? nd?nat:

Ce tc8oe< ce rutate ne6aau=t "ac F ?rDea poate c nuaun?eau 8ucrur8e pn ac 8-a6 putut ;a8Fa pe Detu8 Dat! "e cenu 6-a ;pu; char de-atunc de;pre ce e ForDa

 Nu cred c ar o8o;t 8a ceFa! Orct ne-a6 ?rDt< tot preatr=u ar o;t pentru Detu8 S6a88 Hunter!

. eu ;u;n c treDua ;-6 ;pu dn capu8 8ocu8u! Nu putea6! Ar treDut ;- ;pun 6a >nt c proteatu8 tu<

a8a Ben Ur< e un cr6na8< nu- aa"e;?ur

Era aFortu8 tu! & a6ntet de d;cua noa;tr de 8a BardoA6 >nceput ;- ForDe;c de e8! "e 8a ce8e dnt cuFnte< prn care>ncerca6 ;- =druncn >ncrederea pe care o aFea >n tc8o;u8 ;ta< te-a6nat< 6-a >nch; ?ura 6-a ;8t ; tac!

S nu tcut Et pretenu8 6eu < >n ce8e dn ur6< poate te-a a;cu8tat!

 Nu cred! Era prea nd?nat! . char dac 6-a a;cu8tat< tot

n6c nu cea6 pentru c nu 6-a cre=ut! "6potrF< 6rtur;rea6-ar putut duntoare!

(; capu8 >n o; tcu!Te-a ru?a< 6 adre;a eu acu6 ecu8u< ;-6 ;pu ce 6a t

de;pre 4tat8 a dou;pre=ece de?ete5! Se purta o8a?ha; ru cu e8"6potrF! Era doar >n ntere;u8 8u ; ;e poarte Dne cu

nenoroctu8< a cru >ncredere cuta ;-o ct?e< ca ;-8 aD 6a ;?ur >n6n! A8a8ter dup ru?cunea de ;ear< -a6 F=ut pe a6ndo>ndreptndu-;e ;pre 8ocu8 care de;prea 8a?ru8 no;tru de-a8 ;o8da8or!

%,)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 253/302

#e;te pun t6p a6 au=t o >6puctur ;8aD ca a unu reFo8Fer dnce8e 6tte8e cu a;e ?8oane! #e ur6 o8a?ha; a Fent ;-6 ;pun c pretenu8 8u ;-a >6pucat!

*-a ;pu; pentru ce

"a! cea c tnru8 ;-a >6pucat ndc > era dor de aca; ;e;tura;e de Fa!

*-a ;pu; pentru ce"ee8! &n ce8e cteFa =8e ct a ;tat cu no era Fe;e8< rdea

?8u6ea ne cea pe no ade;ea ; rde6!Atunc nu ;e potrFete cu ce ;punea o8a?ha;!"a< dar Fe= c ace;ta =cea c tnru8 >ncerca;e >nc de cteFa or

; ;e o6oare< de aceea nu-8 8;a un 6nut ; p8ece de 8n? e8! Acu6 >;cpa;e un 6o6ent - tr;e;e un ?8on >n n6!

. ce-a cut cnd a a8atA6 pu; ; ;e aprnd o c8e ne-a6 du; unde =cea 6ortu8!Era >ntr-adeFr 6ort N-a cutat ; te >ncredne= Nu< ndc 8e?ea noa;tr nu >n?due ; ne atn?e6 de un 6ort

;trn! S o;t unu8 de-a8 no;tru era a8tceFa! Aa< de ce ; ne ;purc66n8e de?eaDa

H6 A o;t >n?ropat"a< 8-a >n?ropat o8a?ha;! Nu 8-a autat n6en Nu! Tot ca ; nu ;e ;purce! "e a8te8 nc n-a cerut ;-8 aute!Cnd ;-a >nt6p8at a;ta

Ier! "up ce F-au adu; a notr 8e?a 8a 6ne a Fent o8a?ha;@ 6-a ;pu; c 6a are nu6a ; a;tupe ?roapa!

A F=ut tu rana cut de ?8on"a! G8onu8 n6er;e drept >n n6! #entru ce 6 >ntreD Sunt

att de 6portante a6nunte8e a;teaMa 6u8t dect > po >nchpu! TreDue neaprat ; Fd

6or6ntu8 te ro? ; 6 >n;oet! Ne >ndreptar6 >ntr-aco8o ur6a de De< nnetou E6er!"n cuFnte8e ta8e de adneaur< =;e pe dru6 ecu8< ;-ar >ne8e?e

%,9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 254/302

c nu a prea crede >ntr-o ;nucdere< adeFrat"a! Tnru8 nu prea de8oc d;perat< -apo< dup ce8e ce-a6 a8at

de;pre o8a?ha; >8 cred >n ;tare de orce! Nu-8 ;8Dea pe tnr dn och<ca cnd ar o;t pr=oneru8 8u!

Aun;e;e6 8a 8ocu8 unde era >n?ropat Hunter! Nu era un 6or6nt<cu6 ;-ar cuFent< c 6a 6u8t o ?r6ad de Do8oFan pu unu8 pe;tea8tu8 ca ; acopere cadaFru8@ atta tot! Me8ton nu- cu;e prea 6are Dtae de cap! Gr6ada de Do8oFan nu era 6are! &n cteFa 6nute >ddur6 8a o parte!

 Heavens! Ce a;e6nare ;tr? E6er< cnd F=u 6ortu8 8a a!Oh eLc8a6 nnetou!Maa88ah< 6nune du6ne=ea;c =;e Deu8! $;ta e o6u8 pe care

8-a 8uat cu tne >n Tun;!* ;e pare >ntr-adeFr att de 6are a;e6narea >8 >ntreDa eu!ELtraordnarToc6a a;e6narea a;ta 8e-a >n8e;nt p8anu8! S-8 cut6 6a >nt

>n Du=unare!

1=u;e6 6u8 6or >n Faa 6ea pe t6pu8 ct >6 cea6;tud8e 6edca8e< dar nc unu8 nu 6 6pre;ona;e att! 6Dea erct prea c doar6e! Nc nu-6 Fenea ; cred c e 6ort! Nu ?;r6n6c 8a e8! B?a >n; de ;ea6 c 6na ;tn? > e pan;at!

.t tu de ce e pan;at >8 >ntreDa eu 6rat pe ec!"a! A o;t rnt de un ?8on! Cnd -a6 >6pre;urat pe ;o8da ;-a

au=t o ;n?ur detuntur! Kr ; ;e te cne a tra; r ; pot

doFed< 6a tr=u< dac a o;t de 8a a notr ;au de 8a a Fotr! G8onu8a n6ert pe ;trn >n 6na ;tn? a et pe partea cea8a8t!

"e;cur6 Dandau8 eLa6nar6 rana! G8onu8 > ;6u8;e;e >ntrecere Fru8 de?etu8u 6are ta;e pa86a!

S cercet6 acu6 n6a< =;e nnetou!"e;cur6 c6aa 8a pept ne ap8ecar6 >n ace8a t6p!

nnetou nu >nFa;e 6edcn< era >n; tot att de Dun chrur? ca 6ne cunotea< pe de ro;t anato6a o6u8u! Nc o pctur de ;n?e>n uru8 rn!

%+2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 255/302

1rea rate8e 6eu ; Fad dac ?8ontu8 a o;t tra; cu 6na ;tn?6 >ntreD e8!

Cerceta >nde8un? po=a rn 6 >ncredna c nu putea ;nucdere 8a 68oc< deoarece ?8onu8 u;e;e tra;< cu ;?uran< dn a

cu ;tn?a! Apau8 >6 ur6rea ecare 6care! Cnd ;r< neutar6 unu8 8a a8tu8 cu ;uD>ne8e;!

O6ort< u ;n?uru8 cuFnt pe care-8 ;pu;e!. de n6en a8tu8 dect de Me8ton< adu?a eu! M-a6 >nchput

de 8a >nceput@ de a8te8 Fo! Uta cadaFru8O6u8 aFea >ntr-adeFr cte a;e de?ete 8a un pcor de 8a unu8

dn e8e 8p;ea un?ha! A8te ;e6ne pentru dentcarea cadaFru8u nuerau!

&8 >n?ropar6 de data a;ta cu6 ;e cuFne - cur6 o cruce dn Do8oFan ;uprapu< pentru 6nturea ;u8etu8u ace;tu tnr neerctuc; de 6n 6e8ea;c!

.ecu8 ne =or ; ne ;p86 cu n;p pe 6n pe oDra=< >n Fre6ece e8 6ur6ura o ru?cune pentru 6or!

Aa< acu6 nu ;e 6a ;purc n6en cnd ne-atn?e< =;e e8 dupce ;r! S ne >napoe6 >n 8a?r!

Ma ;ta ne8< 6 ru?a eu! Mor6ntu8 ;e a8 >n nutu8 u8ed-aar8or a8 cror ec et tu! &6 ?duet c nu ;e Fa atn?e n6ende e8

Jur pe A88ah #roetu8 8u< r;pun;e ecu8! Nu >ne8e? >n; de cete ntere;e= tu de 6or6ntu8 unu o6 care -a o;t ;trn pe care nc

6car nu 8-a cuno;cut!#entru c ;-ar putea ; 6a e de;ch; o dat pentru anu6te

cau=e pe care nu 8e pot ;pune acu6! M pot D=u pe 6rtura Foa;tr<a tuturor ce8or ac de a > >ntreDa eu pe ce8a8 dn uru8 6eu!

"a< r;pun;er e >ntr-un ?8a;!Bne! 1o6 ace un act pe care ;-8 ;e6ne=e 6a >nt ecu8

nutu8u unde ;-a petrecut cr6a< no tre< ca 6artor Stpnu8 ?8oate>nar6ate< ca repre=entant a8 autort8or< pentru ca actu8 ace;ta ; erecuno;cut oca8! Acu6< MuDr Ben Saa< te-a ru?a ;-6 6a

%+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 256/302

r;pun= 8a o >ntreDare: Unde ;unt 8ucrur8e 6ortu8uCa8u8 e 8a un 8oc cu a notr! Ar6e8e 8e-a 8uat o8a?ha;< dar< dup

ce 8-au du; 8e?at >n cortu8 8u< 6-au o;t adu;e 6e! 1 8e dau dac 8ecere!

. ce8e8a8te TreDue ; 6a e a8te 8ucrur< de p8d< ne8e< cea; 6runur pe care 8e a cneFa 8a dru6< pentru c n-a6 ?;t n6cdn toate a;tea 8a e8! S 8e 8uat tot o8a?ha;

 Nu tu! Nu >ntreDa eu 6rat! TreDue ; t!Eu nu -a6 8uat 8u o8a?ha; dect ar6e8e< >nFoa8a pe care o

cu;e6 cu e8 preFedea c ; nu 6 atn? de n6c ce e a8 8u!Atunc tot ce-a aparnut 6ortu8u ;e a8 8a e8#roDaD8< ndc nu cred ; >ndr=nt cneFa dntr-a 6e ; 8e

a!Bne< Fo6 Fedea >ndat! Acu6 ; p8ec6!"a< ; 6er?e6! Ce Fre Fo ; ace cu o8a?ha; cu 8ucrur8e

8u nu 6 prFete! I-a6 ?dut ; nu 6 atn? eu de e8e< dar nu ; 8e

p=e;c! "e a8te8< nc nu Freau ;-8 6a Fd >n och!Se nu de cuFnt< cc< >ndat ce aun;er6 8a 8a?r< ;e de;pr

de no ntr >n cortu8 8u< 8;ndu-ne ; ace6 ce Fre6 cu pr=oneru88u!

&8 ?;r6 pe ace;ta 8e?at 8a ;t8p p=t de do ;o8da! Cnd neF=u >ntoar;e capu8 >ntr-o parte< dndu-ne de >ne8e; c nu- pa; de no!

Ma;ter Me8ton< >ncepu eu< a6 Fent ;- pune6 cteFa >ntreDr

;per c Fe de;tu8 de cu6nte ; ne r;pun=!Tcu!&nta >ntreDare: cne era ;trnu8 care te-a >n;ot dn Tun; pn

ac Nc un r;pun;!Chea6-8 pe Da;tonad porunc eu unua dn ;o8da< ; Fede6<

 poate c-8 ace e8 ;- recapete ?rau8!"e data a;ta Me8ton ;e >ntoar;e ;pre 6ne ;tr? >nurat:S nu >ndr=net Nu ;unt att de perdut cu6 cre= tu A;t= tu

%+%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 257/302

6ne eu Ia a6nte ce- ;pun!!! 8shaw! Nu te 6a ace de r;! *-ar ca6 ?reu ;- pu >n

 practc a6ennarea! "e a8te8< te-a utat 8a o6u8 care ;t acu6 8n?6ne

&8 au= ;cond o >nurtur ;tranc!&n orce ca=< de nnetou< cpetena apa8or< treDue ; au=t<

ur6a eu!Repet >nurtura!Kaptu8 c ne a86 a6ndo ac< > aduce a6nte< cred< c aFe6 o

Feche rua8 a6ndo! 1o6 ForD >n; 6a tr=u de;pre ea< acu6 >cer ;ero; ;-6 r;pun= 8a ce te Fo >ntreDa! A< ute-8 pe Da;tonad a8no;tru & dau cuFntu8 6eu de onoare c de ecare >ntreDare rr;pun; Fe pr6 cte =ece 8oFtur 8a t8p< 6-a >ne8e; "ec< cne era;trnu8 de;pre care te-a6 >ntreDat

Se ut cercettor >n och 6e< ca cnd ar Frut ; ;e conFn?c ForDe;c ;ero;< pe ur6 =;e:

Ce te prFete pe du6neata

 N6c! M ntere;e= >n; 6a de aproape de e8!Aha 1re ; 6 prn= (a; c te cuno;c eu! Cne te ce p8anur

ur6ret Nc unu8< dect ; ;e dea ce -a6 ?dut dac nu r;pun=!

E< cne era ;trnu8Ba;tonad atepta nu6a un ;e6n! Me8ton F=u< de aceea ;e

?rD ; r;pund:

Ku8 6eu!"a Curo; #arc ecu8u -a ;pu; c e un preten!Un u nu poate un preten >n ace8a t6p TreDua ; te

;8Datc ta tot ce 6 prFeteH6 Ku!!! "e ce a p8ecat atunc aa de Dru;c Nu te 6a preace .t Dne c a 6urt! Nu ;e poate ; nu-

;pu; Dedun! Nu >ne8e?< ce 8-a cut ; ;e ?ndea;c 8a ;nucdere!Me8anco8a!!! #8ct;ea8a!!! 6a tu eu

%+3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 258/302

. pentru ca ; ;e ;nucd a Fent e8 toc6a dn A6erca ac AFrut ;- ac deo;eDta p8cere ; ;e o6oare ;uD och t

(a; ron8e! Ce r;pundere a6 eu pentru pro;ta pe care a cut-o

 Nu prea pare ; te 6pre;onat 6oartea 8u! Totu teco6pt6e;c dn n6! "up cu6 a6 au=t< ;-a >6pucat char >n aadu6ta8e!

"a< cu reFo8Feru8 ;u! Nu cu a8 du6ta8e1orDet pro;t Un cptan tun;an nu are reFo8Fer!"ar cu6 putea ; ;e >6pute cnd 6na ;tn? > era rntS-a >6pucat cu dreapta!1a ; =c aa #roDaD8 c -a 6otent toate 8ucrur8e!E8 6 prF ar cercettor< netnd unde Freau ;-aun?! Ne?ret c tot ce-aFea 8a e8 6 ;-a cuFent 6e!M Ducur< pentru c a Frea ; Fd eu ce-a r6a; de 8a e8! "ar

ndc 6n8e > ;unt 8e?ate o ; te ;cute;c de o;tenea8 o ;-

;cotoce;c ne8 Du=unare8e! N-a dectCuFnte8e erau ;pu;e cu 6ne rone >n ace8a t6p!"eerta Du=unare8e! &8 cuta prn hane< dar nu ?; a8tceFa

dect oDnute8e 8ucrur 6runte pe care 8e poart orcne 8a e8! N6cdn ce-ar putut aparne 8u S6a88 Hunter!

Ce ac 6utra a;ta< prea;t6ate ;r r;e Datocortor! "ac te-a

Fedea >n o?8nd a rde cu ;?uran de du6neata! . eu care tecredea6 6a detept Ute< do6nu8e< cu6 ;e >na8 o6u8

&6 ct;e de=a6?rea pe a@ 6-a6 recu8e; >n; repede a6r;pun; c-o nep;are precut:

A;ta- tot ce a ce-a aparnut u8u tu"a< =;e e8 rnnd!

Te p8n? atunc Un oer tun;an att de ;rac nu 6-a >nchput < precu6 Fd< nc ecoru8 nu prea a Fent prcop;t dnA6erca! Credea6 c -a econo6;t ceFa 8a S6a88 Hunter!

%+,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 259/302

(a S6a88 Hunter Ce t du6neata de S6a88 Hunter >ntreD e8 cu;pa6!

C e un tnr oarte ;6patc care > per6te ; F=te=e ne8Orentu8!

Orentu8. -a 8uat toFar de c8tore pe un a8t tnr tot att de

ntere;ant< pe care >8 chea6 Jonathan Me8ton< dac nu 6-ne8! Nu te >ne8e?!!!Aproape c nu >ne8e? nc eu! Credea6 c a6ndo tner< S6a88

Hunter Jonathan Me8ton< ;e a8 >n E?pt a8u acu6 c ace;ta dnur6 ;-a >6pucat ac >n aa du6ta8e!

&8 F=u tre;rnd! &ncepu;e< >n ;rt< ; prceap c nu dn>nt6p8are Fen;e6 >n Tun; c ta6 6a 6u8te dect -ar >nchput!

 N-a putea ; 6 86uret du6neata(6urete-te ;n?ur 6or6 e8!Bne< ; te a;cu8t! A< a ;ta .t ce 6-a6 ?ndt >n c8pa a;ta Nu

cu6Fa te-a >ne8at >n prFna per;oane pe care a 8uat-o drept u8du6ta8e

Un tat nu ;e >nea8 ncodat!Totu ;unt ca=ur! "e p8d: o 6are a;e6nare! Nu e ceFa rar!!!K--ar a dracu8u Fc8ena =Ducn e8! 1d eu c Fre ;-6 da o

8oFtur@ d-o ;prFete o dat =Ducn e8 >nurat!O 8oFtur Te-ne8< 6a;ter! "6potrF< te co6pt6e;c dn

;u8et! Ar o 6are 6n?ere pentru du6neata ; t c Datu8du6ta8e nu e ace8a care ;-a >6pucat c trete!

 Nu-6 Date capu8 cu pro;t Cu6 naDa > Fn >n ?nd ;tupdtde a;tea de prn ro6ane

Cu6 Sta ;- ;pun! Cte de?ete aFea ecoru8 du6ta8e 8a pcoare

ece< cte Fre ; aD TreDue c et >ntr-adeFr cnt ca ;-6 pu o a;te8 de >ntreDare!&ne8e;e c nu ta de ano6a8a 8u S6a88 Hunter< de aceea ur6a:

%++

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 260/302

&ntreDarea nu- char att de cudat precu6 ;e pare! "up cttu eu< S6a88 Hunter are< ;au aFea< cte a;e de?ete 8a ecare pcor!

Ce .a;e >ntreD e8 u8ut< prFndu-6 cu och ho8Da!"a! . ndc ;e6na att de Dne cu ecoru8 du6ta8e pentru

c nu te Fe ?ndt ;-8 cau 8a pcoare< -a cut de?eaDa n6 rea!A6 de=?ropat no cadaFru8 a6 F=ut c are dou;pre=ece de?ete >n8oc de =ece!

O >nurtur > ;cp de pe Du=e!"a< cudat< ur6a eu! HaDar n-aFea< nu- aa No a6 a8at-o dn

>nt6p8are! Un u8ed-aar 8-a F=ut de;cu8 8-a porec8t 4Tat8 ce8ordou;pre=ece de?ete5!

& ;tpn un rcnet de ure c8tn ne>ncre=tor dn cap!.< ur6a eu< nu te-a >ne8at nu6a >n prFna ce8u 6ort< c

a;upra e8u8u >n care a6 doFedt cu certtudne c tnru8 nu ;-a ;nuc;c a fos' omor+' ! G8onu8 a o;t tra; cu 6na ;tn?< pe cnd a 8u erarnt nu ;e putea ;8u de ea!

Cne ;-8 o6ort

Care era >n 6o6entu8 ace8a 8n? e8!Adc eu!"u6neata H6 .t< 6a;ter Me8ton< c ;-ar putea nate Dnue8#ro;t Cre=< >ntr-adeFr< c a o;t >n ;tare ;-6 o6or

 propru8 cop8 Nu- era cop8!Eu aa credea6!

u #oate c te >ne8 ac! "ar char aa ; e< cred c eto6u8 care nu ;-ar da >n 8tur de 8a o a;te8 de apt >n?ro=toare! &n;rt< ; =ce6 c nu! TreDue dec ; Fd care a8tu8 ar putea ! &6Fne acu6 >n ?nd a8tceFa! Cne -a ;cr; dn Tun; 8u S6a88 Hunter<care ;e a8a >n E?pt< c pretenu8 aFocatu8 Kred Murph >8 ateapt >nTun; Cred c t

 Nu< nu< nu rcn e8 >nneDunt!. nc pe unu8 Mu;ah BaDua6< 8a care treDuau ; ;o;ea;c nte;cr;or< nu-8 cunot

%+/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 261/302

 Nu< nu ur8 Me8ton cu och e dn orDte!Sau pe ?ea6Dau8 Ben Mara6a dn Ghad;< 8a care treDua ; ;e

a;cund Jonathan pn 8a >ntoarcerea du6ta8e >n Tun;Se ;6uc cu atta putere< >nct u ct p-ac ; doDoare ;t8pu8 de

care era 8e?at =Der cu ;pu6e 8a ?ur:Et un daFo8!!! dracu8 et!!! nu o6 Mn cu nerunare!!! nu6a

6ncun > e; dn ?ur ca ; 6 canonet! "e?eaDa o ; >ntreD< ccnu- 6a r;pund n6c< char de-ar ; 6 Dcuet pn 8a ;n?e!"u-te dracu8u 8a;-6 >n pace

&ne8e;e;e >n ;rt c tu tot! Ca ;-8 conFn? 6a Dne 6du;e ;- aduc ecoru8< pe care nu-8 F=u;e >nc de;pre care nu tac ;e a8 cu trupe8e noa;tre! Era6 ;?ur c ;e For da de ?o8< dar 6-a6>ne8at! Cnd -a6 pu; a >n a ;-au utat unu8 8a a8tu8 r ; ;punun cuFnt< ca cnd ;-ar >ne8e; 6a dnante!

Jonathan Me8ton ta c Fa da och cu tat8 ;u era pre?tt< arTho6a; Me8ton nu era o6u8 care ; nu- poat ;tpn ;ent6ente8e!

Se prFeau dec oarecu6 6ra c ;e Fd a6ndo 8e?a< dar nc

unu8 nu =;e n6c!E< F cunoate I-a6 >ntreDat eu! Ne?ret c ne cunoate6< r;pun;e Tho6a; Me8ton cu un rnet

de tru6!Aa Cu att 6a Dne! . cne e< ro?u-te< tnru8S6a88 Hunter< pe care 8-a >n;ot u8 6eu >n c8tore!Koarte Dne! . du6neata< tnere< a putea ;-6 ;pu cne e

do6nu8Tho6a; Me8ton< tat8 pretenu8u toFaru8u 6eu de c8tore<

r;pun;e e8 r ; ;e tu8Dure!BraFo Ke8ctr8e 6e8e &n ce prFete tc8o8e< F potrF de

6nune! 1 ;-ar putea da o doFad >n ;cr; pe care o a6< de a8te8!"a Care anu6e >ntreD Tho6a; Me8ton!

Ute-o =;e ;cond portoe8u8 dn Du=unar!Ce- a;taO ; a8 8a t6p! O ; F 6a art toate 8ucrur8e pe care 8e-a

%+7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 262/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 263/302

+,- 0N :ADI )UDA:AS

 Nu >ncpea nc o >ndoa8 c Tho6a; Me8ton >8 eu;e pe S6a88Hunter a;cun;e;e undeFa 8ucrur8e urate de 8a e8! TreDua cu orce

 pre ; 8e ?;e;c! M D=ua6 oarte 6u8t pe nte8?ena 8u nnetou E6er ca ;-6 e de autor! "eoca6dat treDua ; ace6 actu8 dedoFad de;pre a;a;narea tnru8u Hunter! Ca 6edc< eu era6 >ndrtut;-o ac< ar ca repre=entant a8 autort8or dn Tun; >8 aFea6 pe De!

Actu8 u ;cr; >n 86Da araD en?8e=< nd ;e6nat de no to!Era6 ;?ur c Fa Fa8aD8 orcnd orunde recuno;cut ca oca8!(a ;rt< eu< nnetou E6er a6 dort ; porn6 cercetr8e ca ;

de;coper6 8ocu8 unde a;cun;e;e Me8ton 8ucrur8e acte8e de8e?t6ae urate de 8a Hunter< dar ecu8 ne opr cu ur6toare8ecuFnte:

Sta c 6a e ceFa!Ce A6 >ntreDat eu 6rat!Eu a6 >ndep8nt cond8e pu;e de Fo< dar Fo >nc nu pe a8e

6e8e! &n ce prFnS n- preda pe u8ed-aun!*- Fo preda nu6a dac For ; ;e r;cu6pere< a8t6nter nu!Au ; Frea! #oruncete ;- aduc >n aa 6ea! 1o aduna Satu8

8e Fo ;pune u8ed-aun8or ce cere6 de 8a e!.ta6 c Fo6 aFea de du; o 8upt ?rea< dar aFea ; e 6a ?rea

dect 6-atepta6 eu! Aun8or 8 ;e pru eLa?erat preu8 de o ;ut dec68e pentru o Fa de o6< aceea a Dtrnu8u >ncepur ; ;e

%+9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 264/302

toc6ea;c< ;pernd c ne Fo6 6u8u6 cu 6a pun! "e-aDa cndF=ur c toc6ea8a e =adarnc ecu8 8e ;pu;e oarte ;ero; c dacnu ;e >nFoe;c > Fa >6puca pe to >nc >nante de 6e=u8 nop<cedar!

Ca ; nu ;e pard prea 6u8t t6p< do dn u8ed-aar ur tr66edat pn 8a u8ed-aun ca ; ;pun >ntre?u8u trD ce ;-a >nt6p8at ce hotrre ;-a 8uat! Tr6 nu r;cau n6c atunc cnd erau >n;rcnacu Freo 6;une puteau ; p8ece r ; 8 ;e ac Freun ru! Bedunre;pect acea;t trade!

Reu;e6 ; oDn de 8a ecu8 u8ed-aun8or >ntr-adeFr o ;ut dec68e pentru E8atheh! rV?er-De 6 a;?ur c nu Fa >n?du n6nu;-o tra? pe ;oar! Ke6ea Fen cu 4do6nu8 ;tpnu8 e5 ;-66u8u6ea;c ndc o ;cpa;e6 de 8a 6oarte pentru aFua care oatepta!

BrDatu8 e era oarte ;rac! N-aFea dect =drene8e de pe e8< adco c6a o Da;6a pe cap< totu 6 a;?ur de >na8ta 8u protece< ca cnd ar o;t cne te ce prn a8 Orentu8u!

Eend< =;e e8< tu 6-a ;cpat neFa;ta cop8u8 de 8a 6oarte a adu; Do?e >n cortu8 6eu Do?e pe care >nc nu o a6< nu-ForD! In6a 6ea e p8n de recunotn pentru tne! 1e ;uDocrotrea 6ea atta t6p ct te Fe a8a prntre no!

Era6 acu6 preten aar8or aFea6 patru ;ute de ;o8da cu no<aa c nu prea era neFoe de autoru8 proteca 8u< dar nu eL;t nc oapt o6enea;c< e ea ct de ne>n;e6nat< ; nu poat 8a un 6o6ent

dat de o8o; unua 6a puternc!Soarta 8u Tho6a; Me8ton era hotrt de pe acu6! 1a du; >n

Tun; Fa eLecutat ca trdtor! Ke8u8 6or depndea de pa! Soartau8u ;u Jonathan nu ;e putea t de 6a >nante! Cu6 >n; eraco6p8ce8e tat8u ;u< era de preF=ut c nc ca8ea 8u nu Fa  pre;rat cu trandar!

Re?reta6 dn ;u8et c ;o;;e6 prea tr=u ca ;-8 pot ;a8Fa pe Detu8 S6a88 Hunter de 8a 6oarte@ acu6 c ce do Me8ton nu 6a pre=entau perco8< a68a 1o?e8 ntra >n 6od cert >n po;e;a aFer ce

%/2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 265/302

;e cuFenea!Seara aFu 8oc o;pu8 pentru >ncheerea pc! Nu ;e aprn;er

ocur deoarece 8una 8u6na ca =ua!O;pu8 u >6De8u?at! U8ed-aar tar o ?r6ad de DerDec pe

care > rp;er pe;te =< de a;e6enea ;o8da aFeau proF= de;tu8e cue!

A?taa era 6are >n a6ndou 8a?re8e! Se poto8 >n; >ncetu8 cu>ncetu8 oa6en< ;tu 6u8u6< ;e cu8car ; ;e odhnea;c!

Me 8u nnetou n ;e ddu un cort ;peca8< >nante de-a 6cu8ca 6 du;e ; ac o n;pece ca ; Fd ce ac ce do Me8ton! Erau Dne p=< aa c 6 8nt! Cnd 6 >ntor;e 8a cortu8 6eu< F=u un Dedun cu8cat >n dreptu8 u! Era DrDatu8 E8athehe!

Ce ac ac 8-a6 >ntreDat eu 6rat!1e?he=< ;tpne! Nu e neFoe< du-te de te cu8c!Stpne< eu dac dor6 =ua< pot ; Fe?he= noaptea! Te-a6 8uat

doar ;uD ocrotrea 6ea!

 Nu a6 treDun de ea! Nu ;e te! Nu6a A88ah ;n?ur poate ; te! Sunt eu ;rac n-

a6 cu ce te r;p8t pentru Dne8e pe care 6 8-a cut! (a;-6 6car Ducura ; Fe?he= a;upra ta< att e tot ce pot eu ;- dau!

Bne< e S- ac hatru8! A88ah e cu tne pa=ncu8 pretenu86eu

&ntn;e 6na< pe ur6 ntra >n cort! CuFntu8 4preten5 era

 pentru Dedun o a8 o 6are ercre! nnetou era tot att de oDo;tca 6ne ndc nu dor6;e de atta t6p< aa c ador6r6 6edata6ndo!

#e 8a cea;ur8e tre de d6nea< au= pe cneFa ;tr?nd 8n?ua cortu8u 6eu:

Cne e &ndrt

A;cu8ta! nnetou ;e detepta;e e8!&ndrt repet ?8a;u8!Ier6 aar F=ur6 pe ;antne8a noa;tr ceFa 6a >nco8o

%/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 266/302

a;cu8tnd cu >ncordare! (una apu;e;e!Ce-a o;t >8 >ntreDa eu pe Dedun!Sttea6 8a u Fe?hea6< cnd a6 =rt un o6 trndu-;e ;pre

cort! (a ;o6aa 6ea o6u8 a 8uat-o 8a u?! A6 oco8t cortu8 a6 F=ut

>nc unu8 ;rnd o; u?nd dup ce88a8t!Or o;t nte an6a8e!Ce an6a8e Erau oa6en care Froau ; ;e ;trecoare >n cort ;

te o6oare! Nu cred@ ;unte6 doar >nconura nu6a de preten! Nu ;e te! Nu6a ;n?ur A88ah poate t "ar nu ace n6c< du-te

de te cu8c< Fe?he= eu pentru tne!Era6 conFn; c o6u8 > cu;e ;pa6 de?eaDa! "e aceea

 prere era nnetou! A6 ador6t repede< dar nu trecu nc un cea; ur6 tre= de o ?8?e ?ro=aF! A6 pu; 6na pe ar6e a6 et ardn cort! &n =are ;e =rea o ?ean de 8u6n! &ncepu;e ; ;e de;8uea;c Dne 8ucrur8e >n uru8 no;tru! Ce8 dnt pe care-8 F=u era ecu8< careFenea >n u? ;pre no!

#r=oner au u?t cu tre c68e ;tr? e8 a?tat!Care dn pr=oner Aun >ntreDa eu! Nu aun!Atunc Me8ton E drca dracu8u TreDue ; ne 8u6 dup e!!!

acu6< 6edat " ordn oa6en8or ; ;e a;t6pere c-6 ter? ur6e8e<;tr?a eu nect cnd > F=u pe ;o8da a8er?nd =pc de co8o pnco8o!

Ordnu8 r;un ca o DuDutur de tunet to >n8e6nr pe 8oc!1en E6er >6preun cu ecu8 at ce ne ;pu;e ace;ta dn ur6!

Cnd ;-au du; acu6 =ece 6nute ;antne8e8e ; ac ;ch6Du8<o8a?ha; nu 6a era! Jo; 8a p6nt =cea unu8 dn pa=nc< 6ort< cu un pu6na8 >npt >n n6!

Mortu8 e tot aco8o >ntreDa eu!

"a!Hade6 Nenoroctu8 =cea >ntn; 8a p6nt cu pu6na8u8 >npt >n pept

%/%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 267/302

 pn >n p8;e8e! N-apuca;e ; dea a8ar6a cc >8 8ua;er pe neateptate!Tnru8 Me8ton 8p;ea e8! "e aceea 8e treDu;er tre c68e!

nnetou nu >ne8e;e;e un cuFnt dn ce ForD;e6 no! M prF>ntreDtor - eLp8ca ce ;-a >nt6p8at! (; capu8 >n o; ;e ?nd

cteFa 6o6ente!Unu8 dn pa=nc e 6ort< dar unde e ce88a8tA u?t e8< r;pun;e Deu8 dup ce- t86c >ntreDarea!Atunc a o;t >ne8e; cu Me8ton< =;e apau8! "e aceea -a ;pu;

Me8ton c nu- aa de perdut cu6 cre= tu!Aa e< >ncuFna eu! Acu6 >ne8e? eu ce-a F=ut Dedunu8 no;tru!

Me8ton Froau ; ;e ure=e >n cort ca ; ne o6oare >n ;o6n! Au o;t>n; pu pe u? de e8!

TreDue ; ne 8u6 6edat dup e! "n nenorocre ne-au 8uatce8e 6a Dune c68e o ; 6 neFo ; ne ;erF6 de ce aFe6!

& ;pu;e Deu8u ; ne pun 8a d;po=e ce aFea 6a Dun< 8uar6 proF= ; ap pentru cteFa =8e ne pre?tr6 de dru6!

"e ce nu 8ua dect tre c68e cu Fo ne >ntreD Deu8!

Kndc p8ec6 nu6a no tre: E6er< nnetou eu!. eu nu Nu ;e poate! "atora > 6pune ; r6 cu trupe8e!Atunc n-ar 6a Dne ; Fn cFa oer ;o8da cu Fo Nc a;ta! #rea 6u8 n ne-ar nu6a o pedc! "ac 8u6 no

ce8e 6a Dune c68e pe care 8e aFe< ce8e8a8te au ; r6n >n ur6 tot n6c n-a6 cut! R6ne cu6 a6 hotrt! " ordn ; n ;e aduc

6a repede c68e8e!&n Fre6ea a;ta nnetou e;e dn 8a?r ca ; cercete=e ur6e8e!

1en ; ne ;pun c u?ar au 8uat-o ;pre apu;!Aadar ;pre Tun;< =;e Deu8! "e a8te8< era de preF=ut!Te-ne8! Kac prn;oare c nu! Ar prea pr6edo; pentru

o8a?ha;! &8 cunoate toat 8u6ea >n ora! "ac nu ?;ete 6edat un

Fapor< treDue ;-atepte poate aun; dn ur6 de-a notr!.t doar c aco8o aFea ntena ; ;e duc!O aFea< dar acu6 nu o 6a are! Atunc era a8t ;tuae! & atepta

%/3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 268/302

ecoru8< pe cnd acu6 >8 are cu e8! .te c E6er< nnetou eu neFo6 8ua dup e8 -8 Fo6 cuta >n Tun;< >nchpundu-ne c ;-a du; >ntr-aco8o! Cu ;?uran c ;-a >ndreptat ;pre unu8 dn portur8e ?o8u8uHa66a6et! E dru6u8 ce8 6a ;curt de ac 8a 6are!

#arc nnetou =cea c a 8uat-o ;pre apu;! Aco8o e Tun;u8!!! Nu 6 nduce e8 pe 6ne >n eroare! Me8ton a trt 6u8t Fre6e

 prntre Fntor prer8or oa6en 1e;tu8u< cunoate toateret8cur8e 8or< de nu e prea prceput ca ; 8e pun >n ap8care! 1rea ;ac un oco8 ca ; ne =pcea;c ;-8 cut6 >n dreca aceea! "upce Fa da de un 8oc petro; ca ; nu ;e 6a cunoa;c ur6e8e 8;ate de e8<o cotete ;pre 6a==!

Bne< Dne< dar >n Ha66a6et n-are de 8a cne 8ua Dan< pe cnd >nTun; da!

 Nu- treDue! Ma >nt are u-;u< pentru c nu 6-a Fent >n ?nd; - au a8 do8ea treDue ; aFut S6a88 Hunter o ;u6 de;tu8 de6are 8a e8!

Atunc cu6 ;e ace c n-a6 ?;t nc un ?o8o?an 8a Me8ton

I-a a;cun; < cu ;?uran< n-a p8ecat pn nu -a 8uat! A< ute cne-au adu; c68e8e! S 6er?e6!

Cnd F >ntoarce"up ce- Fo6 prnde pe u?ar! Nu ar6a cu atta ;?uran! Au c68e 6a Dune ca a8e Foa;tre

F-au 8uat-o cu 6u8t >nante!A;ta aa e! .-apo o ; perde6 t6p cu cercetr8e ur6e8or< pe

cnd e n-au de ce ; =DoFea;c! K >n; conFn; c >n ce8e dn ur6tot pune6 no 6na pe e! "ac nu ac< atunc >n A6erca!

Maa88ah #n aco8o Fre ; F duce#n o ; d6 de e!. dac nu reu ;- prnde ac trece prn Tun; >nante de-a

 p8eca

 Nu pute6 t 6a dnante! C68e8e 8e aduc >n orce ca= >ndrt!A;ta nu 6port< prncpa8u8 e ; pu 6na pe tc8o acea!Cunot dru6u8 pn 8a Ha66a6et

%/,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 269/302

 Nu< >8 Fo6 ?; >n;< deoarece aFe6 un Dun >ndru6ar: ur6e8e!Ace;tea ne For duce cu ;?uran aco8o unde ;unt e!

Totu n-ar ;trca ;- dau cteFa n;trucun! "ac o e >n 8nedreapt aun? 8a ad Budaa;< pe ur6 8a rune8e de 8a h6a de

aco8o pe;te deDe8u8 U;;a8at 8a 6are! Bedun pe care > Fe >nt8n >nca8e ;unt 6eeer< ;e8a;; u8ed-;ad< to oa6en panc care nu FFor ace n6c< 6a a8e; dac 8e ;pu c ;unte preten 6e!

Uta;e ;-6 a6ntea;c de >nc un trD< ceea ce ne-a prcnut >nur6 6u8t neca=! Ace;ta era u8ed-aun de 8a care ceru;er6 un pre der;cu6prare att de eLa?erat! & duceau Fte8e 8a p;cut pn 8-a adBudaa;< >n apropere de pun8e 6eeer8or! Kndc Deu8 nu-6 po6en;e de e< nc prn ?nd nu 6-ar trecut c o ; ne >nt8n6 cuace;t trD de oa6en r r=Duntor!

"up ce 8;ar6 >n ur6 pu;tu8 Do8oFno;< aa-=;u8 arr er6 8a e;< =rr6 ;pre 6rarea noa;tr< 8a o 6c deprtare de no<un Dedun care prFea =pct >n uru8 8u! Cnd ne F=u Fru ;-o a 8au?< dar ;e opr< dndu- ;ea6a c-8 pute6 aun?e repede< c8r cu6

era6!Cne era ce cuta e8 ;n?ur >n pu;tetatea a;ta ELp8caa a6

aFut-o 6edat@ cnd ne-a6 apropat de e8 a6 F=ut c o6u8 era>6Drcat >n unor6 de ;o8dat! Era unu8 dn caFa8ert notr!

Santne8a =;e E6er!A8tcneFa nu poate ; e< adu?a eu!Bne< dar ce caut ac

(-au tra; pe ;oar< tc8o Ca ;- 8a;e ; u?< Me8ton > Fa ?dut 6area cu ;area< pe ur6< cnd ;-a F=ut 8Der< ;-a de;cotoro;trepede de e8!

1a de capu8 8u ce-8 ateapt "e=ertare >n8e;nrea eFadr pr=oner8or@ cu ;?uran c Fa >6pucat! A Frea poate ;-8 ;cap

"epnde de attudnea 8u!

 Nu cred c o ; reuet!#oate c da! Beu8 nu-6 poate reu=a un hatr!Cu6 ne F=u 8n? e8< nenoroctu8 c=u >n ?enunch >ncepu cu

%/+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 270/302

?8a; p8n?tor:&ndurare< ertare< eend A6 o;t -aa de;tu8 de pedep;t!!!M ;e adre;a 6e< ndc 6 F=u;e 6a preten cu Stpnu8

?8oate >nar6ate! Kaptu8 c- recunotea ?reea8a doFedea c nu era cu

adeFrat att de tc8o; precu6 8-a cre=ut! Totu > =;e cu ?8a;a6enntor:

"e;tu8 de pedep;t Aa cre= tuW Et de=ertor< de=ertor >n t6pde r=Do! .t ce pedeap; ;e cuFne

Moartea&n aar de a;ta a >n8e;nt u?a unor pr=oner! #entru a;ta Fe

 Dtut cu Fer? >nante de-a >6pucat!.tu< eend 6ert orce pedeap;! Eend< te ro?!!! ;cap-6!!!

et preten cu Stpnu8!!!1o6 Fedea no! Spune-6 acu6 cu6 ;-au petrecut 8ucrur8e cu

 pr=oner!Era6 ;ch6Du8 a8 do8ea Eu 6-a6 ae=at o; 8n? o8a?ha;< pe

cnd ca6aradu8 ;e p86Da >n ;u; -n o; pe dnantea noa;tr nu

 putea au= ce-6 optea o8a?ha;!Ce- opteaS- dau >ndrt pachetu8!Care pachet#e care 6-8 ddu;e ; -8 p;tre=!Cnd"up ce-a >nch; Fo pe u8ed-aar >n F?un! Era6 no

 pr=oner cu e< dar eu nu ;ttea6 8a un 8oc cu ce8a8 ;o8da< c cuo8a?ha;< ndc era6 ordonana 8u! Cnd a F=ut e8 c te >ntorc cuecu8 >n cort< 6-a =; nect: 4Nu 6a e nc o ;peran< cne8e are ;- >6pace pe u8ed-aar cu Deu8 au ; 6 predea 8u!5 #e ur6 6-a>ntn; un pachet ca ;-8 a;cund ;-a du; u?a 8a ec ca ; ;e certe cu e8 pentru c a c=ut 8a >nFoa8 cu tne! Cnd 8-au adu; era Dtut 6r

8e?at! M-a ;pu; ; nu ;tau pe 8n? e8 ca ; nu F tu ;- e pachetu8!S-8 n >n; 8a 6ne pn ce 6 8-o cere e8!.t ce era >n pachet

%//

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 271/302

"a! cea c e un Coran or?na8 de 8a Mecca cu Freo cFacucur de 8a ?u8?u8 8u E8 OaD; dn 6o;cheea Sa-e;-Sd-e;-SahaD dn airoan!

Tot 8ucrur ;nte

"ar nu era adeFrat!Cred eu Cu6 a a8at c te-a 6ntTot de 8a e8! Cnd a6 o;t pe ur6 tr6; ca ;antne8 ;-8 p=e;c<

6-a ;pu; c >n pachet nu ;unt 8ucrur ;nte c Dan< oarte 6u8 Dan!cea c-6 d cnc 6 de patr dac-8 ;cap!

# n-aFea pachetu8 cu to Dan 8a tnecea c nu ;unt Dan c nte hrt pe care =arau8 o ; 8e

;ch6De >n Dan< >n Tun;< nu6a 8u! &n 6na a8tua n-au nc un pre<=cea e8! #e ur6 6-a ;pu; ; u? cu e8 >n Tun; ca ;-6 dea Dandup ce-o ;ch6Da hrt8e!

. ;u6a te-a orDt c n-a 6a tut ce acAa e< eend! Cnc 6 de patr!!!< ?ndete-te tu ce

>n;ea6n a;ta pentru un Det ;o8dat ;rac S-a urat pe Maho6ed pe

to a8 c o ; 6- dea cu6 o6 aun?e >n Tun;!Jur6ntu8 8u n-aFea nc un pre< ndc tc8o;u8 nu e

6u;u86an c un necrednco;< un p?n care nu crede >n n6c!S tut Eu 6-a6 >ncre=ut ca un pro;t >n ForDe8e 8u -a6

de=8e?at 6n8e! M-a cerut pe ur6 ;- dau cutu8!. ca6aradu8 ce88a8t ce cea >n Fre6ea a;ta N-a F=ut n-a au=t< ;racu8< n6c< ndc 6 >ne8e;e;e6 cu

o8a?ha; ; ;e de=8e?e de tot de-aDa dup ce-o Fen ;ch6Du8 ce88a8t! Nu ;-a nut >n; de cuFnt< ndc >ndat ce -a ;6t 6n8e 8Dere-a tat toate 8e?tur8e< dar ;-a precut c e tot 8e?at! #e ur6 a Fent ca6aradu8 6eu ;-a ae=at 8n? 6ne@ o8a?ha; ;-a repe=t atunc8a e8 -a >6p8ntat cutu8 >n pept!

. tu ce-a cut

A6 Frut ; p< dar n-a6 putut@ >6 8ua;e ;pa6a ?rau8! o8a?ha;a >ncercat ; 6 8ntea;c < cnd a F=ut c nu- 6er?e< a >nceput cua6ennr8e! E8 era 8Der cutu8 6eu >npt >n peptu8 ca6aradu8u!

%/7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 272/302

Ma Dun doFad >6potrFa 6ea nc c ;e putea! "ac nu u?ea6< era6 perdut! Ce era ; ac

"ar n-a p8ecat 6edat< nu- aa Nu! M-a pu; ;-8 atept tot aco8o dup o Fre6e ;-a >ntor; cu

tnru8 care a u?t! Cu6 a reut ;-8 a de unde era< nc acu6a nu tu! Ne-a6 du; pe ur6 tpt8 unde ;e a8au c68e8e< a a8e; tre dn e8e 8e-a6 du; de cp;tru o Ducat de dru6! Ne-a6 oprt e ;-au >ntor; >n8a?r< 8;ndu-6 pe 6ne 8n? c68e!

"e unde tA6 >ne8e; dn ForDe8e 8or! Erau ?ro=aF de 6no!S- ;pun eu de ce: Froau ; 6 o6oare dar n-au reut ; >ntre

>n cort ndc p=ea un Dedun 8a u!M-a6 >nchput eu cnd a6 au=t nte ;tr?te -a6 F=ut

Fennd >n u? >ndrt! A6 >nc8ecat to tre a6 pornt >n ?oan!1orDeau arDete >ntre e"a< 8a >nceput a6 au=t ce nu 8e-ar p8cut ;-aud! #e ur6 au

dat-o pe-o 86D dn care n-a6 >ne8e; nc un cuFnt!

.t unde Froau ; ;e duc&n Tun;! Nu cred! Au ; ;e duc e >n Tun; cnd -o Fedea tu patr.tu! M-au >ne8at ca nte ne6ernc! Cnd a6 aun; aproape de-

ac au de;c8ecat 6-au porunct ; de;ca8ec eu! #e ur6 au tDrt pe 6ne< 6-au 8uat ar6e8e< au >nc8ecat ar !!! du au o;t! AhEend< cne 6-a pu; ; 6 >ncred >n ForDe8e unu p?n!!!

 Nu >ncrederea >n e8 te-a du; 8a per=ane< c 8co6a ta neroad!"e ce n-a pat ca ; ne tre=et Ceea ce a cut tu e o cr6 >ndot!.-acu6 ce-a de ?nd

Cu6 Nu 6 are;te= >ntreD e8 u8ut! Nu! Eu nu ;unt nc ;uperoru8 tu< nc udector nc de 8a

 po8e! "u-te unde Fre< dn partea 6ea et 8Der!

Mu8u6e;c< eend Buntatea ta e 6a 6are ca pu;tu8 >ndurarea ta ;e >na8 dnco8o de cer! "ar unde Fre ; 6 duc N-a66ernde< n-a6 ap< nc Dan< nc ca8 nc c68! Cne ; 6

%/)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 273/302

 pr6ea;c Sunt u?ar 8a orce trD 6-a duce ; 6 adpo;te;c 6-arda repede pe 6na pae! o8a?ha; 6-a nenoroct nu 6a e ;cpare pentru 6ne!

 Nu o8a?ha;< c 8co6a ta! "ar ndc Fd c te cet de

apte8e ta8e pentru c a6 a8at de 8a tne une8e 8ucrur care 6ntere;ea=< o ;- art ca8ea pe care ;-o e ca ; te ac ar o6 detreaD! &ntoarce-te 8a Stpnu8 ?8oate >nar6ate ;pune- c te-a6tr6; eu! O ;- dau o ;cr;oare pentru e8< ru?ndu-8 ;- dea o pedeap; 6a uoar!

1orDe8e ta8e< eend< >6 uurea= n6a -6 6n?e ;u8etu8! Nu 6 8;a< eend< >ndur-te de-un pcto; ca 6ne!!!

A cu E6er >n en?8e=ete! Or >8 aut6 pe de-a-ntre?u8< or >88;6 >n p8ata "o6nu8u! O6u8 ;ta nu e ru< c ne;ocott! "ac ;e>ntoarce< nterFena ta o ;-8 ;cape de 6oarte@ >n ;ch6D o ; ;e taeurech8e ;au na;u8 o ;- 6a dea o Dtae Dun pe dea;upra o ;-8?onea;c ;ch8od dn ar6at! Ce ; ;e ac e8 pe ur6 .-apo< >8 pu pe De >ntr-o ;tuae nep8cut< ndc >8 aduc >n con8ct cu datora 8u!

S erte un de=ertor de hatru8 tu ; a8e ;o8da Se ace de ocar!Ct e de-ac pn 8a rontera a8?eran

"ac o a pe dru6u8 drept< adc unde nu ;e ?;e;c ;ate ae=r?o;podret< aun?e de;tu8 de repede< dar dac ne ca8ea ur6at decaraFane ;e poate a86enta< > treDue aproape dou=ec de ore!

CeFa ar6at rance= e pe-aco8o"a< >n TeDe;;a< 8a o deprtare de dou=ec patru de cea;ur de

unde ne a86 no acu6!Atunc eLpeda=-8 aco8o! & dau eu ceFa para8e@ n-are dect ; ;e

an?ae=e pe ur6 >n ar6ata rance=!Cu ace;te cuFnte< E6er ;coa;e pun?a de 8a Dru - arunc

araDu8u cteFa 6onede de aur!Cunot dru6u8 8a (he; >8 >ntreDa eu pe ace;ta dn ur6!

"a!Bne! Ia-o >ntr-aco8o du-te pe ur6 8a TeDe;;a@ e ora rance= nu- 6a poate ace n6en n6c! An?aea=-te >n ar6ata 8or< ndc

%/9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 274/302

a8t 6e;ere nu cred c t< 6a a8e; c ;unt Ducuro ; pr6ea;coa6en ct 6a 6u8! "e ac pn 8a TeDe;;a e dru6u8 caraFane8or< aac nu Fe duce 8p; de ap de-a8e 6ncr!

So8datu8 ;e 8u6n 8a a nu 6a ta ce ; ;pun de Ducure!

Cu6 n-aFea6 t6p ;- a;cu8t6 eLp8o=8e de recunotn< >8 8;ar6; ForDea;c ne F=ur6 de dru6!

Ur6e8e ;e cunoteau de;8ut@ de 8a o Fre6e D?ar6 de ;ea6 c;e aDteau ceFa 6a 6u8t ;pre Fe;t!

Curo; 6or6 E6er! No credea6 c For cot ;pre r;rt eau 8uat-o ;pre apu;!

&n orce ca= nu nentenonat! #roDaD8 c Me8ton cunoate undeFaun teren petro; >n care nu ;e >ntpre;c ur6e8e de aco8o d;pare r; t6 unde!

"e?eaDa@ n-o ;- reuea;c No 6er?e6 drept >nante! E au8uat-o ;pre apu;< pe ur6< cnd 8 ;e Fa prea c a ;o;t 6o6entu8<cote;c o au pe a8t parte! "ac nu ne aDate6 dn dru6< nu ;e poate ;nu d6 ar de ur6e8e 8or!

6ell! . a6 ct?at totodat un t6p preo;!nnetou ne-o 8ua;e ne8 >nante< aa c nu au=;e ce ForD;e6

no< era6 >n; ;?ur c ace8a 8ucru ?ndea e8!&ntr-adeFr &8 F=u oprndu-;e< de;c8ec< cercet cu 8uare-

a6nte ur6e8e< >nc8ec ar porn >n 8ne dreapt r ; ;e ute>napo!

Mer;er6 a;te8 >n ?a8opu8 c68e8or Fre6e de dou cea;ur!

E6er >ncepu ;- ca6 pard rDdarea cre=nd c ?re;e6 dru6u8! &8F=ur6 deodat pe nnetou oprndu-;e ar eLa6nnd 8ocu8! Cnd>8 aun;er6< ne art nte ur6e de c68e care treceau ac< pe ur6coteau ;pre r;rt!

E ;unt< =;e apau8! 1roau ; ne >ndru6e pe o ca8e ?ret! 8shaw!

O 8uar6 no ;pre r;rt ?;r6 >ntr-adeFr ar ur6e8e! &nFre6ea a;ta ;e >n;er! Ne oprr6 pe un c6p >ntn; ca ; popo;6 pe;te noapte! .ta6 c Me8ton ne-o 8ua;er >nante cu 6u8t ndc >6

%72

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 275/302

>nchpua6 c nu ;e opr;er dnadn; dn dru6 ca ; pun o ct 6a6are d;tan >ntre no e!

"ar de ce dracu ;-or ?rDnd aa ;pu;e E6er nedu6ert! Eu?;e;c c n-au de ce!

 Nu >ntreDa eu 6rat!Odat ce cred c ne-au >ndru6at ?ret!!!. c ne-a6 >ndreptat ;pre Tun;< daAa -or >nchpund e! Nu cred! Tho6a; Me8ton 6 cunoate pe 6ne pe nnetou!

.-o >nchpund< >ntr-adeFr< c ne-a >ne8at< dar nu6a pentru ;curtt6p! .te c nu poate ForDa dect de cteFa cea;ur< atta tot!

H6 Cre= c ;e ateapt e8 cu adeFrat ;-8 ur6r6Cu ;?uran< a8te8 nu -ar dat atta o;tenea8! "e a8t6nter<

dac nu era aa< a6 dat de 6u8t de e! #roDaD8 >n; c nu ;-au oprttoat noaptea dn 6er;!

Krate8e 6eu O8t Shatterhand are dreptate< >ncuFn apau8! Auc8tort r popa; ne-au 8uat-o >nante< ndc au c68e 6a Dune

ca a8e noa;tre! TreDue dec ; ?rD6 pa;u8!#u;tu8 era acu6 6a n;po;@ c-co8o cte un r de arD care ;e

>nde;ea dn ce >n ce! &n ;rt< =rr6 6oF8e< apo dea8ur >nFer=tecare ;e >ntndeau tot 6a 6u8t ;pre 6a=noapte r;rt!

A;ta treDue ; e ad Budaa;< =;e eu! &n do;u8 dea8ur8or ;ea8 rune8e de 8a E8 h6a pe care treDue ; 8e 8;6 >n ur6< apocoDor6 poFrnu8 deDe8u8u U;;a8at!

#arc era ForDa ; nu ;8D6 dn och ur6e8e< =;e E6er! Ne?ret@ ;unt >n; conFn; c Me8ton au 8uat-o eLact pe ace8a

dru6< ndc e ce8 6a apropat de coa;t!6ell! A< ute co8o pe ;tn?a nte c8re< =;e en?8e=u8 artnd

nte puncte a8De care ;e =reau Fennd ;pre no!&n curnd > putea6 de;8u 86urt! Erau >ntr-adeFr nte Dedun

c8r< oarte Dne >nar6a< dar nu preau ; aD de e8 ntendu6noa;e! Se oprr 8a Freo dou=ec de pa de no ne prFrcuro!

%7

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 276/302

/allam! >ncepu  eu! Nu cu6Fa e ad Budaa; co8o< dupdea8ur8e ace8ea

"a< r;pun;e ace8a care cea 6pre;a ; e conductoru8 8or!"n ce trD ;unte

Sunte6 r=Donc 6eeer Fen6 de 8a Fntoare de ?a=e8e! N-a6 aFut noroc ; d6 de Fnat ne >ntoarce6 acu6 8a ad< unde ne-a6 8;at tur6e8e 8a p;cut!

Cnd a pornt 8a FntoareA=-d6nea cnd ;e Feau =or8e 8a r;rt!1-a ru?a ;-6 r;punde 8a o >ntreDare: nu cu6Fa a F=ut nte

c8re< care aFeau nte c68e ;trance< ;trDtnd pun8e"a! Toc6a cnd ne pre?tea6 de p8ecare!S-au oprt ; ;tea de ForD cu FoS-au oprt< ndc -a6 pott ;- o;pt6@ =ceau >n; c nu prea

aFeau Fre6e de ;tat!. ct au =DoFt#n ce -au adpat c68e8e!

.t Fo cne erauUnu8 era o8a?ha;< 8-a6 recuno;cut dup >6Drc6nte< ce88a8t

un preten de-a8 8u< dar nu prea ; e 68tar!&ncotro ;e duceau(a E8 arouan aa =ceau! "ar Fo cne ;unteCunot tu pe rV?er-De< Stpnu8 ?8oate >nar6ate"a! E ocrottoru8 no;tru!

.t unde ;e a8 e8 acu6C8re ;puneau c a pornt cu 6u8t ar6at ; poto8ea;c

r;coa8a u8ed-aar8or< care ;-ar r=Frtt >6potrFa ;tpnr!Cu6 ;ta Fo cu eTr6 >n Dun >ne8e?ere@ nu6a cu u8ed-aun nu ne aFe6 Dne<

dar-ar A88ah ; nu 6a r6n pcor dn e

Sunt du6an notr ca a Fotr! No Fen6 acu6 de 8a De<care -a Drut pe u8ed-aun a >ncheat pace cu e!Maa88ah I-a Drut -a ertat pe ur6 In6a Deu8u e p8n de

%7%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 277/302

 Duntate >ndurtoare char cu du6an c c Fen de 8a e8@treDue ; atunc Fo ;upu de-a 8u!

Sunte6 preten 8u ce 6a Dun!"ac- aa< nu ne ace ;uprarea ; trece pe 8a no r ; F

o;pta dn 6ncrur8e noa;tre ; De dn =Foare8e noa;tre!Cu6 >8 chea6 pe ecu8 Fo;true8ad en Nar@ char eu ;unt!Aadar tu et ecu8 Fte8or 6eeer Atunc nu ;e poate ; nu

ace6 cn;te potr ta8e! "rept e c nc no n-aFe6 Fre6e de =DoFt<o ; ne u6p8e6 >n; Durduur8e cu ap dn =Foare8e Foa;tre!

. ; ?u;ta dn cproara pe care a6 Fnat-o er< nu- aa 1ro? ; pot cu 6ne 8a 7e' es /i;+ra1< ; ne ace cn;te ca;e!

.ecu8 porn >nante< no dup e8 oa6en 8u >nchend a8au8! N6en nu ForDea< deoarece< dup oDceu8 araD< treDua ;-atept6 ;ne adre;e=e e8 cuFntu8 6a >nt@ ceea ce nu ne >6pedca ; ne;ch6D6 prer8e >ntre no!

& t86c 8u nnetou cuFnte8e araDu8u! Apau8 6 prF o

c8p cercettor< pe ur6 6 >ntreD cu ?8a; ;c=ut:Cu6 > p8ace rate8u 6eu o6u8 ace;taH6 Nc nu-6 p8ace< nc nu-6 d;p8ace! "ar de ce 6 >ntreDO DarD dea; > acoper aa@ dar pentru nnetou DarDa e nu6a

un F8 prn care ;e poate Fedea!Aa . ce Fe=Bucura 8u c-8 >n;o6!

E doar oarte re;c! Ne-a pott 8a e8 e >ncntat c a6 pr6t! Nu< Ducura 8u e o Ducure rutcoa;! nnetou n-are >ncredere

>n e8!Eu cred c n-a nc un 6otF ; >n?rorat! Meeer ;unt< ce8

 pun >n t6pu8 de a< oa6en oarte panc!Krate8e 6eu n-are dect ; aD >ncredere >n e< nnetou Fa

Fe?hea!CuFnte8e apau8u 6 ca6 pu;er pe ?ndur! Era6 deprn; ;1 Ca;a oa;pete8u Pn! ed!Q!

%73

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 278/302

 pun Da= pe ForDe8e 8u< aa c 6 hotr ; u cu D?are de ;ea6!CoDorr6 dea8u8 ddur6 de o Fa8e >ntn;! Era ad

Budaa;! Un pru< ;ecat acu6< 6r?nea pe dreapta Fa8ea! Era de-aun; >n; ; ;ap ne8 ca ; da de ap Dun de Dut!

Aun;er6 8a un cot de unde ;e putea Fedea taDra coDan8or!IarDa era ac ?ra; >6De8u?a! Ct cuprndea cu ochu8< 6 dec68e< ca< o< Fac capre! #rea pune cortur nu6a o 6n deoa6en< ceea ce era de 6rare 8a attea Fte!

Cortur8e erau pe;e6ne a8e propretar8or Do?a@ Dedun 6a;rac dor6eau ;uD ceru8 8Der!

.ecu8 > >ndrept ca8u8 ;pre o ;tnc >n care ;e cea ode;ch=tur >n?u;t! "e;c8ec =;e:

Bun-;o;t ;trn8or pe 6e8ea?ur8e noa;tre! Ac e acoper6ntu8unde ne pr66 no oa;pe! #ot >nuntru F o;pta dn De8u?u8no;tru!

"e;c8ecar6 no! Och notr ;e de;tau 8a ru6u;eea Fte8or pe care 8e Fedea6 p;cnd panc pn departe! .ecu8 D? de ;ea6!

Ad6ra6 6a a8e; tre ca 6nuna de cea 6a pur ra;!Ar6;ar aceta< =;e e8 cu 6ndre< ;e tra? dn apa aFort a

#roetu8u preue;c 6a 6u8t dect toate tur6e8e cre=8e >ntre?u8uno;tru trD!

. ar ne pot >nuntru! Aadar ntrar6 >n crptura aceea de;tnc! Era 4Ca;a oa;pe8or5< dup cu6 > =cea ecu8! Cudat ca;Stnca era >na8t de Freo cnc=ec de co@ crpat< pn 8a u6tatea e

>n?u;t< de-aDa puteau trece do n prn ea! A8tur< 8a Freo =ece pa< nea o ap 86pede care prea ; e oarte Dun de Dut!

.ecu8 D? de ;ea6 c ne cod6 ; ntr6< aa c =;e cu ?8a; preteno;:

 Nu F ;! Crptura ;e 8r?ete >nuntru or6ea= omra((a1 >n care >ncap ce8 pun =ece oa6en! Ur6a-6!

&n?due ; ne >n?r6 6a >nt de c68e< a6 r;pun; eu!Cre= tu c nu ne cunoate6 no datora de ?a=d o ; F 8;61 #atru8ater Pn! ed!Q!

%7,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 279/302

an6a8e8e neadpate M apo;tro e8 ?nt! Au ;- adape oa6en 6e; au ; F u6p8e Durduur8e cu ap proa;pt!

 Nu 6a aFea6 >ncotro! Un reu= ar o;t con;derat drept on;u8t@ ndc pea >nante nu aFea6 nc un 6otF de oFa8!

"ac ar ;urFent ceFa >n peter< era6 doar tre n e8 unu8 ;n?ur<aa c 8-a6 ;8t ; >6part cu no pr6eda!

S ntr6 ac =;e nnetou cnd >8 F=u pe ec d;prnd prncrptur! 1rea rate8e 6eu ;-8 ur6e=e

"a!"ar dac une8tete ceFa >6potrFa noa;tr Ne 8u6 ar6e8e cu no!#entru ce atta codea8 nterFen E6er! .ecu8 oa6en 8u au

;- >nchpue c ;unte6 nte 8a rco! Hade6!!! dup e8Ar6e8e 8e p;tra;e6 8a no! Ct t6p >6 ;6ea6 >n ;pnare

 puca 6ea cu repete nu 6 te6ea6 de n6c< dar< Dne>ne8e;< de unatac Fc8ean nu 6 putea nc ea apra!

(a dreapta crptur ;e a8a un Do8oFan 6a a;cut< cu Fru8

>npt >n p6nt ca o ;tc8 >ntoar; cu ?ura-n o;! #rea ; cntrea;cce8 pun o ;ut dou=ec de oca8e! C ;ttea >npt cu Fru8 n p6nt<6 ;e pru 6e< ce- drept< cudat< dar putea ; e o ;6p8 >nt6p8are!

#trun=nd >n peter< F=ur6 c era >ntr-adeFr de;tu8 de>ncptoare! Era un e8 de dreptun?h aternut cu ro?on@ >n 68oc< peun coFora< o 6a; oa;< rotund< cu6 ;e Fede ade;ea >n cortur8e Dedun8or! Nu te putea rdca >n pcoare dect cnd te a8a >n 68ocu8

 peter< deoarece pere ;e >n?u;tau Dru;c! . era o rcoare!!! oadeFrat Dneacere dup un dru6 att de 8un? prn pu;tu ar!

.ecu8 ;e ae= 8a 6a; ne cu ;e6n ;-8 6t6! 1en un tnrcoDan cu cte un u8cor cu ap rece< pe care-8 deertar6 pn 8a und@un a8tu8 adu;e cuDuce< o pun? cu tutun un 8?hean cu 6an?a8!

.eu8 u6p8u cuDuce8e cu 6na 8u o deo;eDta cn;te pe care

ne-o cea< pu;e cte un crDune aprn; dea;upra< ne >ntn;e ecruacte un cuDuc =;e cu ?raFtate:S u66! Tutunu8 rdc nor paru6a care >na8 ;u8etu8 ;pre

%7+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 280/302

cer! &ndat au ; Fn 6ncrur8e!Tutunu8 nu era ru! Ku6a6 >n tcere< ndc ?a=da noa;tr

tcea! Nc n-apucar6 ; ;prF6 de u6at unu8 dn coDan adu;e o;trachn de cucu o pu;e pe 6a;!

Ce ;-aude cu rptura< Se86 >8 >ntreD ecu8!O aduc >ndat< ;tpne< r;pun;e Datu8 ;e >ndrept ;pre ere!Ma adu !!!Se >ntrerup;e cc Datu8 d;pru;e nu-8 6a putea au=!Se86 Se86 N-au= ;tr? ecu8! Nu- r;pun;e n6en! Sr >n pcoare< ;e repe= dup Dat

;tr?nd 6ereu: 4Se86 Se865 e dn peter! Nu-8 8;a Nu-8 8;a =;e apau8< de nu >ne8e;e;e ce ;punea

araDu8! A8er? 8a crptur< dar n-apuc ; aun? pn aco8o ;e au=o Duntur >n dreptu8 peter! CneFa r;turna;e Do8oFanu8 pe care-8F=u;er6 adneaur a;tupa;e crptura!

 Heigh)ho! ;tr? E6er ;rnd ca ar;!nnetou a Dnut ceFa< 6or6 apau8 ae=ndu-;e oarte 8ntt

8a 8ocu8 8u< ca cnd nu ;-ar >nt6p8at n6c!Eu nu =cea6 n6c! "e aar ;e au=eau ;tr?te de tru6!

TreDue ; o;t acu6 adunat o 6are 6u86e de araD >n aa peter<6u8t 6a 6u8 dect F=u;er6 no 8a Fenre!

M ;e pare c a6 c=ut >n capcan< =;e cu cud en?8e=u8< <ndc nu- r;pun;e n6c< adu?: "e ce dracu nu r;pun=

Koarte Dne ne-a cut "e ce n-a6 a;cu8tat de nnetou!!!

6or6 eu nect!6ell! N-aFe6 >n; nc un 6otF ; ne te6e6! Beu8 =cea c

6eeer n-au ; ne ac n6c!Et ;?ur c ;unt 6eeer# aa ;punea ecu8!.ecu8 ne-a 6nt! "ac era >ntr-adeFr un 6eeer nu ne atr?ea

>n cur;!Bne =c! Atunc ce trD e ;ta#roDaD8 u8ed-aun!

%7/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 281/302

#ro;t 8ucru Totu nu >ne8e? ce are cu no! Nu te cne ;unte6@nc 6car cu6 ne chea6 nu ne-a >ntreDat!

Ba ta oarte Dne! Me8ton au trecut pe-ac@ 6a 6u8t >nc: ;untconFn; c nc n-au p8ecat >nc!

 All %evils!"ac nu 6-ne8 nu cred ; 6-ne8 au dat ac pe;te

u8ed-aun 8e-au poFe;tt ce ;-a petrecut 8a arr >nFoa8a dntre ec; De! Au aruncat toat Fna pe no< Dne>ne8e;< 8e-au ;pu; cu6 nechea6 8e-au de;cr; >n toate a6nun68e per;oana noa;tr! Aunne-au et dnadn; >nante ne-au atra; >n cur;!

"e aceea au ae=at Do8oFanu8 cu Fru8 >n o;< ca ;-8ro;to?o8ea;c repede >n dreptu8 crptur!!!

A;ta nu< ndc a D?at de ;ea6 ur6e proa;pete! Bo8oFanu8;ttea de 6u8t aa cu6 8-a F=ut@ proDaD8 c a 6a ;erFt >n a8te d!

 Nu-ne8e? atta 6e8e dn partea ecu8u! A u6at cu no< a Dutcu no!!! ;unte6 dec oa;pe 8u< de care era per;ona8 r;pun=tor! Cu6> eLp8c apta 8u

C ta oarte Dne ce ;unte6< adc 4necrednco5 pe aceta po ;- >ne8 r ; te 6u;tre contna!

Aha< aa "ar Karad e8 A;ad =cea c e ecu8 u8ed-aun8or e8ad en Nur > ;pune e8 tot ec@ ;e pot ata ec 8a un ;n?urtrD

Kecare< proDaD8< a8 a8te ra6ur!Ce cre= de ;tuaa noa;tr< eL;t Freo pr6ede

"epnde! "ac Me8ton ;unt >nc ac< da! 1or ;tru ; 6o6or Fo6 att de Dne p= c ne Fa aproape 6po;D8 ;u?6!

Tu ce =c< ;unt ;au nu 6a ;unt ac Nu< ndc n-au t6p de perdut! Ac 8e arde p6ntu8 ;uD

 pcoare< pe cnd >n A6erca > ateapt o aFere enor6!

6ell! Tot de prerea a;ta ;unt eu! Toate Dune< dar cu6 e6no dn capcana a;ta#rn ret8c ;au eu ora! S-atept6 ca ; Fede6 6a >nt ce For

%77

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 282/302

ace acea care ne-au >nch; >n peter! Nu e neFoe! #ut8e ta8e >8 n pe du6an 8a d;tan! Ar treDu ;

;e duc prea departe ca ; nu- aun? ?8oane8e!Cu toate ace;tea< e ;unt 6u8 no pun char aa ; e<

ForDa e pe unde e6 no de acTot pe unde a6 ntrat! Bo8oFanu8 nu poate ; cntrea;c 6a

6u8t de o ;ut< o ;ut ceFa de oca8e! Tre oa6en Fonc ca no >8 potda 8a o parte!

Aa ar < dac a6 aFea un 8oc de unde ;-8 apuc6!O >ncercare nu ;trc!nnetou ne a;cu8ta >n tcere!Bo8oFanu8 nu poate c8ntt dn 8oc< =;e e8 acu6! No ; >ncerc6< ;tru E6er cu >ndrtnce!Era6 eu conFn; c nu Fo6 putea ace n6c< dar > cur6 pe

 p8ac! nnetou en?8e=u8 ;e ae=ar ;pate-n ;pate ;e opntr dnr;puter ; 6te Do8oFanu8! "e?eaDa!

S-8 8;6 dracu8u =;e E6er nect!

"e aar ;e au=r hohote Datocortoare!Ia au=-< ur6 e8 >ncudat! & Dat oc de no "ar 8a; c-o ; 8e

treac 8or pota de r;!!! 1d eu c ora n-aut@ ; >ncerc6 curet8cu8! Nu6a c nu tu cu6!!!

 Nu te prp< dra?u8 6eu! TreDue ; chD=uta Dne ce e de cut< >8ru?a eu!

(e;ne de =; Cu6 dracu ;- tra?e6 pe ;oar< cnd e ;tau aar

no ;unte6 prn >n cur; ca oDo8anKrate8e 6eu ar ace Dne ; atepte< =;e apau8 cu t8c! nnetou

are o dee care ;-ar putea ; o8o;ea;c 8a ceFa!Ce deeA D?at de ;ea6 rate8e 6eu E6er rcoarea u6e=ea8a dn

 peter

 Ne?ret c a6 D?at de ;ea6!Sunt pere u6e= Nu! Nu6a p6ntu8 de ;uD pcoare e u6ed< r;pun;e en?8e=u8<

%7)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 283/302

care rdca;e >n Fre6ea a;ta un co8 de ro?on ppa ;uD ea!A F=ut rate8e 6eu =Foru8 de 8n? crptur >ntreD 6a

departe apau8! "e aco8o Fne u6e=ea8a! Apa nu trece >n cantt att de6ar prn ;tnca petroa;< c prn n;p! Crptura treDue dec ; e

dea;upra n;pu8u ce8 pun tot att de 6are >n adnc ct e dea;upra!Atunc Do8oFanu8 de aar nu ;t pe ;tnc< c pe n;p ;tr?

E6er< 8u6nndu-;e 8a a!Aa crede nnetou! S ;p6 dec dede;uDt pn ce

 Do8oFanu8 ;e Fa 8;a de;tu8 de adnc ca ; pute6 trece pe dea;upra 8u!"ac ;p6 dede;uDt< cu6 =ce rate8e 6eu nnetou< >6 ddu

eu cu prerea< ;e ;8Dete unda6entu8< >n Fre6e ce ;p6 ;e prDuete Do8oFanu8 pe;te no! Ma n6ert ar ; ne ace6 8oc pe8n? e8 ;au pe ;uD e8!

&6pn;er6 ro?on8e coForau8 >n undu8 peter neapucar6 de ;pat! N-aFea6 a8tceFa dect cute8e noa;tre treaDa6er?ea aneFoe! "dur6 de petr a6e;tecat cu p6nt< pe care-8arunca6 de a6ndou pr8e crptur!

TreDua< Dne>ne8e;< ; 6 cu 6are D?are de ;ea6< ca ; nu ;eaud =?o6ot aar!

Trecu;e aDa o or dup prn= ?aura ;ocotea6 ;-o ;prF6toc6a 8a noapte< aa c nu ne =orea6! (u6n aFea6< cc dea;upra Do8oFanu8u r6nea o 6c de;ch=tur< nu >n; att ct ; poate treceun o6 prn ea!

%79

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 284/302

+7- O V1N.TOARE E6UAT.

Cu ct ;pa6 6a 6u8t< cu att pr6eda ca pere ;tnc ; ;enrue era 6a 6are!

Spa;e6 pn 8a o adnc6e de pe;te un cot< cnd au=r6 un?8a; ;tr?nd:

S Fn ara Ben Ne6;@ a6 de ForDt cu e8!Era ecu8!Eu >n 8ocu8 tu nc nu -a r;punde< =;e E6er cu d;pre!Sunt curo; ; Fd ce Frea@ poate c a8u 8ucrur care 6

ntere;ea=< r;pun;e eu!ara Ben Ne6; ;tr? ar ecu8!

Aadar< >6 cunotea nu6e8e!Ce Fre Nu Fe= c ;-a prDut Do8oFanu8 "e ce nu pu ;-8 dea8a o parte .t doar c ;unte6 ?rD!

M precea6 c nu tu n6c! No 8-a6 prDut dnadn; r;e e8!1o #entru ceCu6 Nu ?hcet o8a?ha; 6-a ;pu;< >nante de p8ecare< ; 6

ere;c 6a a8e; de tne! cea c et 6a a8 dracu8u char dectdracu8! Nu ?hcet nc acu6 de ce-a6 prDut Do8oFanu8

%)2

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 285/302

"e unde Fre ; ?hce;cKcea6 pe pro;tu8< ca ; nu- e rc de no ; cread c ne are

6a ;?ur 8a 6n!.t tu unde et acu6

&n 8a?ru8 6eeer8or< unde Fre ; u#e 6eeer ;- a dracu No ;unte6 u8ed-aun! Allah 6 G Allah Atunc ne-a 6ntBa F-a6 tra; pe ;oar AdeFrat c et ?haurSunt cretn!. toFar t tot aa"a!Aur; ; < cn ;purca O ; arde to >n ad ca nte

necrednco ce ;unte o8a?ha; ne-a ;pu; c a prn; pe 6a 6are8eno;tru ec a pu; ;-8 Dat cu Fer?8e! Ma ;punea c Stpnu8 ?8oate>nar6ate a tr6;< dup >nde6nu8 tu< do ;o8 8a u8ed-aun ca ; ceardrept r;cu6prare pentru a notr nu tu cte ;ute de c68e! TreDue; neDun ca ; cre= c ne Fo6 >nFo!

o8a?ha; -a ;pu; adeFru8! Chea6-8 >ncoa A aFea ceFa deForDt cu e8!

 Nu 6a e ac< a p8ecat!Atunc chea6-8 pe toFaru8 8u!A p8ecat e8! N-au ;tat dect pn ce ne-au poFe;tt ce ;-a

>nt6p8at cu a notr! Tr6 Deu8u n-au >ne8e; Dne ;-au du; 8aa8t ra6ur a trDu8u >n 8oc ; Fn >ncoace! Cnd a6 a8at cu6 ;tau

8ucrur8e< -a6 che6at ac< ar eu F-a6 et >nante< ca ; F atra? >ncur;! Acu6 ;unte n 6n8e 6e8e nu F dau dru6u8 pn ce nu Fe>ndep8n cond8e 6e8e!

Care ;unt a;teaO ;- ;pun eu 6a tr=u< dup ce-or ;o; 6a >nt tr6

 Deu8u! A6 ?dut 8u o8a?ha; ; F ucd pe to tre aa ar

treDu ; ac< nu nu6a pentru c ;unte nte ?haur ;purca< dar ndc a >ndr=nt ; F atn?e de 6a-6are8e no;tru! Totu ;untd;pu; ; F ert< dac ace ce o ; F cer! Nu Atunc ac o ; F

%)

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 286/302

 putre=ea;c oa;e8e Foa;tre ;purcate!&8 au= >ndeprtndu-;e! N-a putut ;pune dac 8;a;e pe cneFa

de pa=! &6 >ncorda au=u8< dar nu prn;e dect =?o6otu8 oDnut a8unu 8a?r!

 Ne F=ur6 de treaD >nante! Nu trecu 6u8t au= ar pe cneFa;tr?ndu-6!

Cne e >ntreDa eu!.ecu8! Tr6 Stpnu8u ?8oate >nar6ate au ;o;t char acu6!

Te >ntreD >nc o dat: Fre ; >ndep8net cond8e pe care 8e Fo pune "ac da< ;cpa de 6oartea prn >no6etare!

S 8e au=6A6 pu; 6na pe Fo ca ; F aFe6 o;tatc! Ce ;e Fa >nt6p8a

ecu8u no;tru oa6en8or 8u F ;e Fa >nt6p8a Fou! &8 o6oar pee8< F o6or6 no pe Fo!

 N-au ;- o6oare< dac p8te;c preu8 de r;cu6prare! N-o ;-8 p8tea;c! Kace6 ;ch6D de pr=oner! 1 e8Der6 pe

Fo Deu8 ;- e8Dere=e pe e!

 N-au ; Frea u8ed-aar!Cu att 6a ru pentru tne! Tu -a predat 8or! Mor e< 6ur

Fo! .tu c Fo< ?haur< aFe >ntotdeauna hrte de ;cr; prn Du=unare!A aa ceFa 8a tne

"a!.t ; ;cr"a!

Atunc ;- ;cr Deu8u o ;cr;oare!!"ar n-aFe6 8a no nc kalem1  nc hi(r !2

 Nu e neFoe< a6 eu kalen res+s3 8a 6ne!Ce ; ;cruC a o;t prn de no c r;punde pentru Faa ecu8u

no;tru! Cer ; ;e dea dru6u8 att 8u ct >n;otor8or ;!

1 Toc Pn! ed!Q!2 Cernea8 Pn! ed!Q!

3 Creon Pn! ed!Q!%)%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 287/302

. ce-6 oer >n ;ch6D1a drue;c Faa! Nu6a att . 8DertateaE< dn partea 6ea< -a putea ?du a;ta< dar nu tu ce o ;

=c 6a-6are8e no;tru! A pu; ;-8 Dat@ e o rune care nu ;e art e6a ?ro=aF dect 6oartea!

#arc =cea c ne ?duet Faa!K?due;c o ; 6 n de cuFnt! "e a;e6enea 8Dertatea<

ndc o ; F ;cot dn peter! #e ur6 ; hotra;c 6a-6are8e no;tru;oarta Foa;tr!

Trecu o Ducat de Fre6e< apo araDu8 >ncepu ar: Nu o ; hotra;c n6c pentru c nu e 8Der nu poate 8Der

dect dup ce Fo6 no! Stpnu8 ?8oate >nar6ate nu 8a; pe n6endn a Fotr 8Der pn nu te c ;unte6 no 8Der!

E adeFrat c a 8a tne dou put er6ecate dn care una >6puc6ereu< r ; ;e oprea;c a8ta pn 8a o deprtare de cteFa =8e dedru6

"a! . ?8oane8e a6ndurora nu dau ncodat ?re!Ma aFe nte p;toa8e 6tte8e pe care dac 8e ;ucet de un

uruD >6puc de a;e or una dup a8ta"a! "ar de 8a cne tM-au ;pu; adneaur tr6 Stpnu8u ?8oate >nar6ate! S 6

8e da pe toate 6e! Trece-8e prn ?aura de dea;upra Do8oFanu8u! Nc nu 6 ?nde;c "ac Fre ; 8e dau< pune ; >6pn?

 Do8oFanu8 8a o parte Fno ; ne >ne8e?e6!O ; te ;8e;c ; 8e da< dac nu Fre de DunFoe Nu6a ; po! Ne-a atra; 6e8ete >n cur; unu ne6ernc ca

tne nu- e >n?dut ;-6 poruncea;c!Trecu ar ctFa t6p< pe ur6 >ntreD dn nou:1re ; ;cr ;cr;oarea< or nu Fre

1reau!O ; -o dcte= eu!Bne< e< dar treDue ; 6 >ncredne= 6a >nt c tr6

%)3

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 288/302

 Deu8u ;unt >ntr-adeFr ac!& dau cuFntu8 6eu c da!Eu cred nu6a ce Fd cu och! M-a 6nt o dat < cne 6-a

6nt o dat< >n cuFntu8 ace8ua nu 6 6a pot >ncrede!

M n;u8< cneSpun ce ?nde;c!TreDue ; ;cr r ;- Fe=! Aa Freau eu N-a dect ; Fre< 6e nu-6 pa;!Tr;n-te-ar A88ah ; te tr;nea;c Et un cne >ndrtnc!!! I-a

 putea Fedea dac ar ac"a! (a ;tn?a 6ea e o 6c de;ch=tur 8n? Do8oFan< ; Fn >n

dreptu8 e o ;- Fd!Aduce- >ncoa ;- Fad(a porunca 8u< tr6 ur adu - =r prn de;ch=tur! Erau

>ntr-adeFr e!I-a recuno;cut 6 >ntreD ecu8!"a!

1e= dec c a6 ;pu; adeFru8! "ac 6 6a ac 6ncno;< o ; pun ; te Dcua;c pn 8a ;n?e!

 N-are a ace< tot 6ncno; r6! A ;pu; adneaur c pretenu8tu< o8a?ha;< cu >n;otoru8 8u< au p8ecat totu ;unt >nc ac!

. eu > ;pun c au p8ecatM-a 6ra .tu oarte Dne c a a8er?at 8a Fo ca ; ;e pun 8a

adpo;t de De!

 Nu e adeFrat Au p8ecat 6a departe! E aa cu6 ;pun! (e-a6 datchar un o6 care ;- duc pn 8a Ha66a6et! E< ;cr or nu ;cr

Scru!Ha< 8ua- pe ne6ernc ta do de-ac&6 aun;e;e6 ;copu8! A8a;e6 nu nu6a c Me8ton nu 6a erau

aco8o< c unde ;e du;e;er!

.ecu8 ;e apuc ;-6 dcte=e ;cr;oarea!Stuaa era aproape cara?hoa;! AraDu8< care nu ta ; ;cre< proDaD8 nc ; ctea;c< >6 dcta ce Frea e8! #unea cond care nu

%),

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 289/302

 puteau pr6te! Reeea c reu= p8ata r;cu6prr cereae8Derarea pr=oner8or r ; ;e oD8?e ; ne 8a;e >n Fa!

 Nota6 tot ce-6 dcta pe o oae dn carnet< dar< >n pau=e8e pecare 8e cea ca ; ;e ?ndea;c 8a ce treDue ; cear< ;cra6 repede pe

do;u8 o ce8e >nt6p8ate -8 ru?a6 pe De ; nu ;e >n?rea;c de no<deoarece ;pera6 ; pute6 u? >n cur;u8 nop< ; ne ur66 dru6u8 8aHa66a6et!

E< et ?ata >ntreD ecu8!"a!" >ncoa ;cr;oarea!& ;trecura oaa prn crptur! Ur6 o pau=! O eLa6na

 pe;e6ne< cc >8 au= =cnd cu 6rare:Ce e a;ta Nu ;unt ;8oFe care ;e pot ct!(a; c 8e cunoate e8 Deu8!Scr;e;e6 >n 86Da ?er6an t86c;e6 ce8e ce-6 dcta;e

araDu8 tot >n aceea 86D!"ac n-o putea ; 8e ctea;c pa?uDa e a ta< nu a 6ea!!! 6or6 e8!

O ; 8e ;pun oa6en8or unde ; ne tr6t r;pun;u8< ndc 6ne p8ec6! #n ce Fo t ce are de ?nd< nu F dau n6c de 6ncare de Dut!

"up ce p8ec< 6 cra ca un coar pe Do8oFan ;co;e o Ducat dn Fr< att ct ; pot Fedea Dne ce ;e petrece aar! Nu eranc o ;antne8 prn prea6! Socoteau proDaD8 c nu e neFoe de pa=nc! 1a8ea 6una de oa6en! Unde For o;t a;cun cnd a6 ;o;t

no< nu >ne8e?ea6< >8 F=u pe ec >n6nnd u8ed-aar8or ;cr;oarea  pe aceta p8ecnd!

Soare8e ;e 8;a;e pe dup dea8ur! Se >n;era! (una r;r;e 8u6na ca =ua!

 Ne apucar6 ar de ;pat@ de F=ut nu Fedea6< dar 8ucra6 pedDute! Groapa era acu6 adnc de Freo do co 8at de tre! S

o;t 6e=u8 nop@ ;pera6 ca pe;te un cea; ; e ?ata!Au= deodat un =?o6ot >nDut!E6er< ;tr?a eu!

%)+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 290/302

Ce Frennetou ce aceSe odhnete@ Fd c nu 6a arunc n;pu8!#entru "u6ne=eu #pe Fe= unde e!

O c8p 6 ;e pru c trece ct o Fence< apo E6er rcn>n?ro=t:

S-a nrut p6ntu8 pe;te e8"e tot Nu< > ;6t pcoare8e! Sta aco8o unde et< nu 6 >6pn?e c nu e

8oc!!!1o;e6 ;-8 dau 8a o parte!Repede< a8t6nter ;e >nDue< ?a6 eu! &n t6p ce nea6

6n8e pe u6er 8u E6er ;6 cu6 tra?e dn r;puter< pe ur6 >8au= ;tr?nd:

Cheer p!  &n ;rt< are pe unde ; r;u8e E< nnetou< Datu8e< ce- cu tne

U Era t6pu8!!! S-a prDut taFanu8 pe;te 6ne 6

;uoca;e!Scupa< ;trnuta ;cutura n;pu8 care- ntra;e >n och< >n na; -n

?ur! #e ur6 adu?:S-o 8u6 de 8a >nceput dar ; =or6< a8t6nter ne apuc =ua!S-a nrut char att de 6u8t n;p >8 >ntreDa eu!"a!Bne< acu6 8a;-6 pe 6ne >n a trec tu 8a ur6!

E a Se >6potrF E6er! Eu< nu tu N-aFur6 >ncotro< >8 8;ar6 pe e8 >nante! T6pu8 ne ?rDea!

"ac nu apuca6 ; e6 pn a ;e 8u6na de =u ne 8uau u8ed-auncu e ne-ar pu; ;uD o pa= ;tranc!

(ucra6 cu o >nr?urare o ?raD 8e;ne de >nchput<;ch6Dndu-ne cu rndu8! Acu6 ;pa6 eu< ar ce8a8 ddeau n;pu8 8a

o parte! Groapa ;e pre8un?ea oD8c >n ;u;< ;pre ere! S6 deodat o8oFtur ?ro=aF >n cea >n u6r! CeFa ?reu 6 >6pn?ea dn ;pate-6 ;trFea peptu8 de n;pu8 >ntrt tndu-6 re;praa! AFea6

%)/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 291/302

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 292/302

E6er era 6a pun =?rct 8a ForD< dar nc Ducura 8u nu era6a 6c!

"e unde F< o6u8e >ntreD e8 dup ce ;e 6a poto8! Te credea66ort< >n?ropat >n tune8 tu r;r dea;upra

M-a6 cut 8oc cu 6n8e< 6a c a putea =ce cu pcoare8e<r;pun;e eu r=nd! Ha< Fen ;u;< ce 6a ;ta

ADa acu6 D?ar e de ;ea6 ?roapa de;ch;!Sa8Fa!!! Sunte6 ;a8Fa Mur6urar e!S Fn acu6 ra 6e ;- a ar6e8e< =;e nnetou< ceea ce

cur6!Ier6 dn peter ne aruncar6 och pe;te c6pa >ntn;!

U8ed-aun dor6eau adnc!Ca ;au c68e >ntreD apau8!Ca< r;pun;e eu!M 8;a 8a p6nt >ncepu ; 6 tr;c ;pre 8ocu8 unde

F=u;e6 de cu =u tre ar6;ar prpon!Atepta-6 ac pn ce F Fo ace ;e6n< 8e opt eu! "ac ne-

ar ;6 ca pe to tre< ;-ar ;pera -ar >ncepe ; neche=e ; ;ore!M uta ar cu D?are de ;ea6 >n uru-6! Nu ;e tre=;e >nc

n6en >n 8a?r! Ca ; nu ;e ;pere ca 6 rdca >n pcoare 6apropa de e >ncet< ca cnd a o;t unu8 dn 8a?r!

Acu6 Fenea ce era 6a ?reu! Orce ca8 araD de ra; > are aa-=;a tan a 8u pe care ;tpnu8 an6a8u8u -o repet =8nc ca ; ;edeprnd cu ea! "e oDce e un Fer;et ;au o ;ur dn Coran  ndc o

a;te8 de ;ur nu ;e ;pune ncodat >nante de-a ;e ace ru?cuneanu6t $a'iha< 6 apropa de e< > 6n?a pe coa6 opt acea;tru?cune! Ca cu8r urech8e a;cu8tau 8nt!

& >neua unu8 dup a8tu8< ceea ce-6 8u pe;te o u6tate de cea;!Acu6 era ForDa ; ne aproF=on6 cu ap 6ernde! M uta >n uru-6! &n c8pa aceea e un Dedun dntr-un cort< >ntn;e Drae8e ctre

r;rt ;tr? cu ?8a; r;untor: Allah il Allah Scu8a 8a ru?cunea de d6nea< Fo<dreptcrednco8or< cc E8-I;rr< 8u6na ?a8Den a =8e< a r;rt

%))

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 293/302

&n 8a?r ;e produ;e o 6care! Bedun ;e deteptau! Nu 6a eraun 6nut de perdut! &ntr-o c8pt ur6 to tre >n a! #ornr6 >ntr-o?oan neDun ;pre ad< >n Fre6e ce Dedun prFeau >6petr de;pa6 >n ur6a noa;tr! "eodat =Ducnr ur8ete dn peptur8e tuturor

;e cu o ?8?e ca >n ad!Ca notr =Durau ca ;?eata! Cne n-a c8rt ncodat pe ca

araD proDaD8 c aceta ;unt 6u8 nu- pot da ;ea6a deuea8a ace;tor ca a pu;tu8u araD! Ce 6a Dun ca de cur;e nu 8e Fnnc 8a de?etu8 ce8 6c! C8rea6 >n rnd cu nnetou< a8 cru chp;tr8ucea de Ducure!

Char8eh< nu- aa c- aduc a6nte de $lger  a8 tu >6 ;tr? e8dn u?!

. tu de V+n'l < daErau< dup cu6 t< ar6;ar notr nden< care ne purta;er an

de-a rndu8 prn ;aFane pu;tur< dar =ece de aceta nu preuau ctunu8 ;n?ur dn ce do ar6;ar pe care > c8rea6 acu6!

Ce8eDre8e rune dn E8 h6a =Durau prn aa och8or notr! ADa

dup Freo or ne oprr6 dn ?oan< totu nc un ;trop de nduea8 nu;e Fedea pe pe8ea 8ucoa; a ar6;ar8or! TreDua totu ;- cru6<ndc aFea6 un dru6 de;tu8 de 8un? >nantea noa;tr!

"up a8t u6tate de cea;< nnetou >ntoar;e capu8 ;e ut >nur6!

"o c8re dup no!!! Ne ur6re;c< =;e e8!M uta eu! Aa era! Unu8 dn e o 8ua;e ;6tor >nantea

ce8u8a8t < de ?oneau pe ct puteau< deprtarea dntre e no era>nc de;tu8 de 6are!

Ga8op ;tr?a eu! TreDue ; ace6 aa ca ; ;e >ndeprte=e ct6a 6u8t unu8 de a8tu8!

. ar pornr6 >ntr-o ?oan neDun! Totu< pe;te o u6tate decea;< ce8 dnt nu ;e putea ; nu ne aun?!

"eodat apru >n =are un a8 tre8ea c8re! #r6ede nu era! Unu8;n?ur dntre no ar Drut cu uurn pe to tre!Trecu u6tatea de or! Terenu8 nu ;e ;ch6Da;e! N;p pe

%)9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 294/302

a8ocur o arD rar raF! Nu ne 6a uta;e6 de 6u8t >ndrt!Au=r6 un ?8a; >nurat >n ur6a noa;tr! Oprr6 Dru;c ca! Eraecu8< care rcnea ct putea:

 @+ lsLs, ;+ haram+;a, afr+si, afr+si!!! adc: ho8or< Dand8or<

ar6;ar 6e< ar6;ar 6eEra att de aproape< >nct nc nu era neFoe de puca 6ea cu

tra?ere 8un?< aun?ea cea8a8t< cu repete!Cnd F=u eaFa put >ndreptat ;pre e8 ;e opr ;tr? d;perat:M-a urat ar6;ar< 8u6na och8or 6e!!! 6a ;cu6p ca Faa!!!

"a-6- >napo!!!1no de - a -a6 r;pun; r=nd! Ut-te 8a puca a;ta a 6ea

de;pre care tu ;n?ur =cea c >6puc r ; ;e oprea;c r ;-o>ncarc! S Fede6 dac- ;unt >ntr-adeFr ca 6a ;cu6p dect Faa!

#entru ce 6 -a urat ur6 e8 r ; a >n ;ea6 a6ennarea6ea! Aa ac si*ia%ii1 8a Fo< ur ca oa6en8or

 Nu< ndc 8a no nu ;unt ec care > >nchd oa;pe 8e urc68e8e!

1 8e dau >ndrt! 1en cu 6ne >n taDr F 8e dau!Et un 6ncno; nu te cred! @il Gan %aknak   aur;t ;- e DarDa 1re ;-6 da ar6;ar

or nu Nc nu 6 ?nde;cAa Atunc -a ;o;t cea;u8 dn ur6 ;tr? e8 >ndrept puca

8u cu cre6ene ;pre 6ne!

Cu6 pu puca 8a och< tra? &8 a6enna eu ;ero;!(; repede ar6a o;< dar tre6ura de ure cea ;pu6e 8a ?ur!Recunot tu< nu- aa< c treDue ; 6- da >napo ;tr? e8 cu

?8a; r?ut!"6potrF< recuno;c c-6 prnd oarte Dne ca ; ct? t6pu8

 perdut dn prcna ta! .ta c-8 ur6r6 pe o8a?ha;! C te-a cre=ut >n

;tare ; ne opret te ert6< ndc nc Fu8turu8u nu- pa; de o 6u;cnetreDnc< >ntoc6a ca tne< care-8 >neap cre=nd c -a tat arp8e!1 Boer!

%92

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 295/302

Sunte ce 6a 6ar prot pe care -a6 >nt8n >n Faa 6ea ;ute de-aFotr nu ;unt >n ;tare ; Drue un ;n?ur ?haur Ftea=! "n prcna taa6 perdut un t6p preo; ar6;ar t ne For auta ; ct?6t6pu8 perdut! Char atunc cnd >6 dcta tu ;cr;oarea< ta6 c Fo6

8Der! I-a6 ;cr; Stpnu8u ?8oate >nar6ate!Cu6< a;ta -a ;cr;< nu ce -a6 cerut eu. aa< dar nu6a ca ; aD de ce rde!Aadar tr6 8u n-au ; ;e 6a >ntoarcBa da< >n;o de toat ar6ata Deu8u< ca ;- a de 8a Fo preu8

de r;cu6prare ; te pedep;ea;c pentru ce-a cut cu no! Allah 6 G Allah! . eu a6 o;t netreDncu8 care a tr6; ;cr;oarea

cu 6na 6ea1e= dec tu cu ct >ne8epcune ne-a >n=e;trat A88ah! Acu6

de;tu8 ForDre! N-aFe6 Fre6e de perdut!  Allah ;ekn ma Gak!  A88ah e cu tne

M precu c Freau ; p8ec!Sta ;tr? e8! Nu te 6t de-ac pn nu-6 da ca >ndrt!

1e= c nu ;unt ;n?ur!&n Fre6e ce ForDea6 no Fen;e ce88a8t c8re< ar ce8 de-a8

tre8ea ;e apropa;e e8 ur6at de a8 cFa! Nu ForD pro;t r;pun;e eu! Ca ;- art c nu ;unt o6 ru< >

8a; c68e8e Deu8u< ; ForDet tu ;n?ur cu e8 cnd Fa Fen< cc ;unta8e 8u! &n 8ocu8 8or< o ;- d6 no ar6;ar t< poate c o ; ;e>nFoa;c!

"a N-a ;-apuc ; Fe= a;ta#u;e puca 8a och cu un ?e;t u8?ertor tra;e! Nu -o putu;e6

8ua >nante< dar ;trun Dru;c ca8u8< care cu o ;rtur >n 8tur ?8onu8ddu ?re! 1ru;e ; 6 reped 8a e8< nnetou >n; u 6a ute dect6ne! &ndr=neu8 apa nu ?; de cuFn ;- ;trce un ?8on@ ;enpu;t 8a araD< >8 ro;to?o8 8a p6nt cu ca8 cu tot< trecu pe;te e8

;6ucnd >n treact puca dn 6na ce8u8a8t o =D de p6nt de-ocu ndr!6ell! Sp8endd Ad6raD8 eLc8a6 cu entu=a;6 E6er! Acu6

%9

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 296/302

8a dru6< ca ; ;cp6 de ce8a8"dur6 pnten ca8or o 8uar6 >n ?a8op! "up un t6p a6

>ntor; capu8 -a6 F=ut pe Dedun ?onnd dup no!Ma repede< =;e en?8e=u8< a8t6nter te po6enet c ne >6puc

 pe 8a ;pate! Or Fre ;- 8a >nadn; ; ;e apropeSta c o ; Fe= tu acu6< -a6 r;pun; eu 6-a6 oprt >n 8oc!Cnd ur de;tu8 de aproape ca ; 6 poat au=< ;tr?a:&napo< or tra?#e e< pe e rcnea ecu8 >nantnd!&napo F-a6 ;pu; Cne n-a;cu8t p8tete cu FaaSe oprr >n;p6nta< >n Fre6e ce no pornr6 6a departe!

Cnd a6 >ntor; capu8 -a6 F=ut ur6rndu-ne ar! .ecu8 > pu;e;e puca de-a cur6e=u8 pe a< toFaru8 8u de a;e6enea!

 Nu Froa6 ; rne;c pe n6en nc nu ta6 dac ar6;aru86eu era deprn; cu >6puctur8e@ de aceea de;c8eca< och tr;eunu8 dup a8tu8 dou ?8oane! Eectu8 u ce8 ateptat de 6ne! G8oane8en6err eLact unde nt;e6 eu! Sr6ar eaFa put8or patur8e ;e

=Dr cu atta Fo8en de peptur8e ce8or do araD< >nct > rdc de pea - ro;to?o8 8a p6nt!

 @+ ms-&(a, ;+ h-, ;+ mskana!  Adc: ce nenorocre< cedurere< ce a8e Au=r6 no pe araD tn?undu-;e! A;ta e pucaer6ecat care n6erete 8a o deprtare de =8e-ntre? de dru6!!! O ; neo6oare ?hauru8!!! (a;- ; p8ece!!! A88ah nu >n?due ca undreptcrednco; de-a8 8u ; e uc; de un necrednco; un Frtor!!!

.ecu8 ;e rdca;e de o;< ;e nea cu 6n8e de pntece ;e;tr6Da de durere!

&nc8eca pornr6 6a departe! Bedun r6a;er pe 8oc>nurnd ocrnd! &n curnd > perdur6 dn och!

S-or >ntor; >ntreD E6er!A Nu renun ecu8 att de uor 8a nte ca ca ta!

Ar treDu ; ter?e6 ur6a ca ; nu ne poat ?;!A6 perde prea 6u8t t6p nc n-ar o8o; 8a ceFa!Cu6 n-ar o8o; "ac ne perde ur6a< a6 ;cpat de e8!

%9%

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 297/302

 Nu cred! A au=t tu c Me8ton ;-a du; 8a Ha66a6et! .te c-8ur6r6 ;e For 8ua dup no! O ; ne ?;ea;c aco8o ca ; ne cearca >napo! Nu ;e 8a; e8 aa de 8e;ne p?uDa!

Mer;er6 >ntrea?a = r ; d6 de ur6e8e Me8ton8or@ nc nu ne

 p;a< de a8te8< cc ta6 de unde ;- 8u6! Sperana noa;tr era c nuFor ?;t 6edat un Fapor - Fo6 prnde >n Ha66a6et!

#opo;r6 pe;te noapte 8a poa8e8e 6un8or U;;a8at a doua =a6 pornt ar 8a dru6! "dur6 8a rune8e NaDhanah de Dedun de-atrDu8u ;e8a;;< care ne ddur >n ;ch6Du8 ctorFa pe;e de ar?nt proF= ct ; ne aun? pn 8a Ha66a6et! Seara aun;er6 8aMaha8ute-a;r< unde a6 r6a; pe;te noapte a doua = ;eara a6 pututaun?e< >n ;rt< 8a nta c8tore noa;tre< Ha66a6et!

#r6u8 6eu dru6 a o;t 8a ?es el)m+na<1 de 8a care a6 a8at  Dne>ne8e;< >n ;ch6Du8 unu Dac< c de patru =8e nu p8eca;e ncun Fapor dn port< aar de o coraDe cu pn=e a unu ne?u;tor!

Cu6 >8 chea6 >ntreDa eu!Mu;ah BaDua6< dn Tun;!

Era6 ;?ur c Me8ton ;e o8o;;er de pr8e ca ; tear? putna@totu >ntreDa 6a departe:

A 8uat coraDa ceFa c8tor ;au nu6a 6ar. 6ar c8tor!C"o!.t cne erau

"a! Unu8 era un o8a?ha; de-a8 pae ce88a8t un tnr dnA6erca!

Cnd a p8ecat coraDaA=-d6nea! C8tor ;o;;er cu pun >nante< -au Fndut 8a

repe=ea8 c68e8e ;-au urcat 6edat 8a Dord!Cre= c o ; 6a ancore=e coraDa undeFa >n dru6

 Nu! Mara era toat cu de;tnaa Tun;!. cnd poate aun?e aco8o1 Cptanu8 portu8u!

%93

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 298/302

Cu Fntu8 ;ta pre8nc< pe;te tre =8e!1e;tea 6 Ducura< ndc nu ne treDua 6a 6u8t de dou =8e cu

ar6;ar notr ca ; 6 >n Tun;< dec cu o = >nantea 8or!Se ntea >n; >ntreDarea: au ; deDarce Me8ton >n Tun; AFeau

totu ac po;D8tatea ; dea de un Fapor care ;- duc 6a departe dac nu For >nt8nt char >n dru6 Freunu8 ca ;- a 8a Dord!

"e aceea prere era E6er!#8ec6 6ne d6nea ;pre Tun; 6 >ntreD e8!"ac Fre tu!!! Sau a a8t propunere de cut"a! Et ;?ur< dup cu6 a ;pu;< c ecu8 o ; Fn pn ac

dup no ca ;- cear ca! N-ar 6a Dne ; ne de;cotoro;6 de eA dreptate! S 6er?e6 atunc pn 8a So86an! Ne e nderent

dac dor66 >n Freun pcto; de han ac< ;au >n aer 8Der!#8ecar6 char >n ;eara aceea dn Ha66a6et r6a;er6 pe;te

noapte >ntr-o ?rdn de 6;8n dn aproperea ore8u8u@ a doua = ne>ndreptar6 ;pre So86an< ar >n =ua ur6toare era6 >n Tun;< >nateptarea corDe! Ca > du;e 8a Bardo - 8;a 8a d;po=a Deu8u!

"up ;ocotea8a cptanu8u portu8u dn Ha66a6et< ar treDut; atept6 nu6a o = pn 8a ;o;rea corDe< dar trecu;er tre =8e>ncheate pn cnd coraDa ancor >n (a Gau8ette! Nc un c8tor nucoDor> >n port!

&n cptanu8 e nu 6 putea6 >ncrede@ 6 te6ea6 ; nu e >ne8e;cu Me8ton< dar n ;e oer un pr8e neateptat de care cuta ; 6o8o;e;c!

"up ce ancor coraDa< au= ?8?e pe punte F=u cu6 Dteau pe un Dat dn echpau8 Fa;u8u -8 ?onr cu hudue8 pe u;cat!

#rcna nu o >ne8e?ea6< ndc era6 prea departe de coraDe< dar>8 F=u >ntorcndu-;e p8n?nd ;pre Fa; a6ennnd cu pu6n >ntr-aco8o!

&8 8;a pe Dat ; ;e deprte=e 6 8ua dup e8! M cu pe

ur6 c trec repede pe 8n? e8! Batu8 >ntn;e 6na 68o?ndu-;e -6 ceru un Dac! (-8 ddu -8 >ntreDa ce e cu e8! "n ;pu;e8e 8u prcepu c- un ;o de 4#oa6 Dun5< cc< de n-aFea dect

%9,

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 299/302

 pa;pre=ece an< prea ; trecut prn 6u8te! Se an?aa;e >n t6pu8 dnur6 pe coraDe < ndc cu;e cne te ce n=Dte< u;e;e Dtut ?ont de cptan!

AFea nu6a 6ar or c8tor 8a Dord >8 >ntreDa eu!

AFea6 nu6a do< r;pun;e e8!Au deDarcat 8a Gau8ette Nu! A treDut ;- duce6 6a >nt >n n;u8a #ante88ara< unde au

coDort -au cu6prat hane europenet@ pe ur6 a6 pornt cu e ar pe 6are ne-a6 >nFrtt >n 8ar? pn ce-a Fent un Fapor 6are -a8uat!

Cu6 ;e nu6ea Faporu8 Nu tu!"e unde Fenea >ncotro ;e ducea Nc a;ta nu tu< ndc reX;u8 no;tru =cea c nu e treaDa 6ea!A;ta u tot ce-a6 a8at! 1 pute >nchpu c Dne nu 6-a prut!

#roDaD8 c tc8o aFeau ntena ;-o tear? >n A6erca ; pun6na pe 6otenre! TreDua >6pedca cu orce pre!

(e co6unca preten8or 6e ce a8a;e6 ne hotrr6 ; p8ec6 cu Faporu8 de-a doua = 8a Mar;8a< ar de aco8o 6a departe!

"up ce a6 tra; 8a unu8 dn ce8e 6a Dune hote8ur dn Tun;< >tr6;e pe nnetou pe E6er >n ora dup tr?ue8< ar eu r6;e;-6 ac cteFa note! "eodat ua ;e de;ch;e >n pra? apru Fechu8 Dunu8 6eu preten rV?er-De< care 6 8u de dup ?t 6 ;trn;e8a pept cu o Ducure de cop8!

"u6neata >n Tun; Cne ;-ar ateptat ; ne reFede6 att decurnd ;tr? e8!

Aa e< 6a curnd dect a6 cre=ut< -a6 r;pun; eu ;trn?ndu- 6na! "ar de unde a a8at c ;unte6 ac * ;-au artat ca pe care -a6 adu; cu no

"a< da< 6-a6 >nchput c n-au Fent ;n?ur ; ;e ae=e 8a 6ne

>n ?rad ta6 c a8tcneFa nu putea ;- adu;!Cu6 > p8acM 6a >ntreD "ac ;unt >ntr-adeFr de ra; pur< nc nu ;e pot

%9+

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 300/302

 preu >n Dan! N-a Frea >n; ;-6 ;pu 6e de unde > aMa tr=u! Spune-6 deoca6dat cu6 ;e ace c te-a >ntor; att

de curnd Credea6 c Fa treDu ; =DoFet 6a 6u8t pn ;e Faarana aacerea cu u8ed-aun!

S-a aranat 6a repede dect credea< ndc >n ur6a ;cr;ordu6ta8e a6 tDrt pe e nu 8e-a6 8;at Fre6e ; ;e >6potrFea;c!

&6 poFe;t atunc pe ;curt ce ;-a >nt6p8at! Cnd a pr6t;cr;oarea 6ea nu ;-a >ndot o c8p c Fo6 reu ; ;cp6 pe;tenoapte< dup cu6 > ;cra6 eu! A Frut >n; ; ne r=Dune a pornt6edat ;pre ad< ca ;- a prn ;urprndere! .ecu8 ;e 8ua;e dup no<>n;ot de ce 6a Dun r=Donc a ;< ar ce8a8 treDua ;- atepte pn ce ;e For >ntoarce de 8a Ha66a6et! Beu8< >6preun cu u8ed-aar< -a >nco8t pe ce r6a dn toate pr8e -a ;8t ; ;e predea!U8ed-aun au o;t neFo atunc ; p8tea;c preu8 de r;cu6prare<aacere care nu ;e putea ter6na dect >n nterFa8 de cteFa =8e 8acare nu 6a era treDun de pre=ena Deu8u! (;a;e dec aco8o doue;cadroane de ;o8da ;-a >ntor; cu re;tu8 trupe8or >n Tun;< unde a

a8at de ;o;rea 6ea hote8u8 8a care a6 tra;! S-a ?rDt ; Fn 6edat; 6 >6Dre=e< cu6 ;punea e8!

"eoarece treDua ; autentc6 acte8e de con;tatare a a;a;nr denttatea 8u S6a88 Hunter< ar no ne ?rDea6 ; p8ec6 ct 6arepede ca ; nu 8;6 t6p cr6na8u8u ;-aun? >nantea noa;tr >nA6erca< ;e cerea ; 8ucr6 r >ntr=ere! Beu8 cre=u aacerea de;tu8de 6portant ca ;-o ;pun pae< ceea ce cu! #e de a8t parte< eu

toFar 6e ne pre=entar6 char >n aceea = a6Da;adoru8u State8orUnte >n Tun; < pn ce nu ;e >n;era;e< aFea6 >n 6n docu6entecare duceau pe ce do Me8ton de-a dreptu8 8a ;pn=urtoare!

Seara ne-o petrecur6 8a pretenu8 no;tru Deu8< care nu ;e-ndura; ne 8a;e ; p8ec6! & ?du c 6 Fo >ntoarce >n curnd ;-8 Fd! Adoua = ;o; Faporu8 care treDua ; ne duc >n Mar;8a! rV?er-De ne

condu;e >n port@ 6a 6u8t >nc< ;e urc 8a Dord ca ; Fad dac ;unte6 Dne n;ta8a! Ne ;trn;er6 >nc o dat 6n8e Faporu8 ;e deprt de r6 pe

%9/

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 301/302

cnd no ne 8utura6 Dat;te8e >n ;e6n de Dun-r6a;!

Srtu8 Fo8u6u8u 9

Contnuarea a8tor aFentur o Fe a8a >n ur6toru8 Fo8u6 dn4Opere5:

R=Dunarea

%97

8/14/2019 Omul Cu 12 Degete

http://slidepdf.com/reader/full/omul-cu-12-degete 302/302


Recommended