+ All Categories
Home > Documents > Manual Tehnic Frigider

Manual Tehnic Frigider

Date post: 28-Nov-2015
Category:
Upload: ovidiu
View: 291 times
Download: 17 times
Share this document with a friend
68
1 Instrucþiuni de folosire APARATE FRIGORIFICE MBL 1822/1 Z MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA) MBT 2012/1812 IZS (HA) MBL 2021 CS (HA) MBL 2031/2033 C (HA) MBM 2031 C (HA) MBT 1822 Z/2022 CZ (HA) MBL 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA) MBM 1711/2, 1823 V (HA) 1821, 1822 V /(FR), BMBM 1822 V MBM 1811 F MTM 1721/2 V (HA) MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)
Transcript
Page 1: Manual Tehnic Frigider

1

Instrucþiuni de folosire

APARATE FRIGORIFICEMBL 1822/1 ZMBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)MBT 2012/1812 IZS (HA)MBL 2021 CS (HA)MBL 2031/2033 C (HA)MBM 2031 C (HA)MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)MBL 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA)MBM 1711/2, 1823 V (HA) 1821,1822 V /(FR), BMBM 1822 VMBM 1811 FMTM 1721/2 V (HA)MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)

Page 2: Manual Tehnic Frigider

2

Page 3: Manual Tehnic Frigider

3

Sumar

Instalarea aparatului - pag. 4Amplasarea ºi racordarea aparatuluiReversibilitatea (deschiderea) uºilorDescrierea aparatului - pag. 8Panoul de controlVedere de ansambluAccesorii, 31Pornirea ºi utilizarea aparatului - pag. 28Activarea aparatuluiCum puteþi folosi display-ul (doar pentru MBT 2012/1812 IZS (HA))Instalaþia de rãcireEver Fresh (pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA),BMBL 2022 CF (HA)).Utilizarea optimã a frigideruluiUtilizarea optimã a congelatoruluiRecipiente pentru gheaþãÎntreþinerea ºi curãþarea aparatului - pag. 43Deconectarea de la reþeaua electricã Curãþarea aparatuluiEvitarea formãrii mucegaiului ºi a mirosurilor neplãcuteFuncþia HolidayDecongelarea aparatului (pentru MBL 2031/3 C (HA), MBM 2031 C(HA), MBT 1822 Z/2022 CZ, MBL 1821/2 Z, 2021/2 C, BMBL 2021/2C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V FR, BMBM 1822 V, 1823 V (HA),MTM 1721 V (HA), 1722 V, MBL 1821/2 C)Înlocuirea becului interiorPrecauþii ºi sfaturi - pag. 48Siguranþa generalãScoaterea aparatului din funcþiuneEconomisirea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtorAnomalii ºi remedii - pag. 50Asistenþã - pag. 59Fiºe tehnice - pag. 60

Page 4: Manual Tehnic Frigider

4

Instalarea aparatuluiInstalarea aparatului

! Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În cazde vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu frigiderul,pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente.

! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii importante cu privire la instalare,folosire ºi siguranþã.

Amplasarea ºi racordarea aparatului

Amplasarea aparatului1. Amplasaþi aparatul într-un loc aerisit ºi fãrã umezealã;2. Nu obstrucþionaþi orificiile de aerisire din spatele frigiderului: compresorul ºicondensatorul emanã cãldurã ºi necesitã o bunã aerisire pentru a funcþiona în mod corectºi pentru a limita consumul de energie electricã;3. În acest scop, pãstraþi o distanþã între frigider ºi mobilier de cel puþin 10 cm (înpartea de sus) ºi de cel puþin 5 cm (lateral);4. Instalaþi aparatul departe de sursele de cãldurã (raze solare directe, aragaz).5. Pentru a menþine o distanþã optimã a produsului faþã de peretele posterior, montaþidistanþierele prezente în kit-ul de instalare urmând instrucþiunile de la paragraful aferent.

Nivelarea aparatului1. Instalaþi aparatul pe un plan rigid;2. Dacã pavimentul nu este perfect orizontal, echilibraþi frigiderul înºurubând saudeºurubând picioarele reglabile.

Conectarea electricãDupã transport, poziþionaþi aparatul vertical ºi aºteptaþi cel puþin 3 ore înainte de a-lconecta la reþea. Înainte de a introduce ºtecherul în prizã, asiguraþi-vã ca:

• priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale;• caracteristicile prizei sã corespundã sarcinii de putere a aparatului, indicate peeticheta autocolantã cu caracteristici din interiorul frigiderului (în partea de jos,stânga) - de ex. 150 W;

Page 5: Manual Tehnic Frigider

5

• tensiunea de alimentare sã corespundã valorilor indicate pe eticheta autocolantã cu

caracteristici (din partea de jos, stânga) - de ex. 220-240V;

• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul aparatului;

În caz contrar, apelaþi la serviciile unui electrician autorizat (a se vedea cap.

“Asistenþã”); nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.

! Dupã instalare, cablul de alimentare ºi priza de curent trebuie sã fie uºor accesibile.

! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.

! Cablul trebuie sã fie verificat periodic ºi înlocuit de electricieni autorizaþi (a se vedea cap.

“Asistenþã”).

! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se

respectã.

Page 6: Manual Tehnic Frigider

6

Reversibilitatea (deschiderea)Reversibilitatea (deschiderea)uºiloruºilor

Page 7: Manual Tehnic Frigider

7

Page 8: Manual Tehnic Frigider

8

Descrierea aparatuluiDescrierea aparatului

Panoul de controlpentru MBL 2021 CS (HA), MBL 2031/3 C (HA), MBL 1821/2 C, MBL2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA)

SelectorFUNCÞIONARE

FRIGIDERIndicator luminos

SUPER COOL

TastaSUPER COOL

TastaSUPER FREEZE

Indicator luminosALIMENTARE

Indicator luminosSUPER FREEZE

Selector FUNCÞIONARECONGELATOR

TastaSUPER COOL

TastaSUPER FREEZE

Panoul de controlpentru MBL 1822/1 Z

SelectorFUNCÞIONARE

FRIGIDERIndicator luminos

SUPER COOL

Indicator luminosALIMENTARE

Indicator luminosSUPER FREEZE

Selector FUNCÞIONARECONGELATOR

Page 9: Manual Tehnic Frigider

9

• Selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER este folosit pentru a regla temperatura dinfrigider (de la 1 la 5-pentru MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021 C (HA)).

este temperatura optimã înregistratã cu un consum energetic redus.

este funcþia Holiday (a se vedea cap. “Întreþinere ºi curãþare”).

întrerupe funcþionarea frigiderului.

• Tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) este folositã pentru a rãci rapid temperatura dinfrigider. O datã apãsatã, se aprinde indicatorul luminos SUPER COOL (a se vedea cap.“Pornire ºi utilizare”).

• Indicatorul luminos de culoare galbenã, SUPER COOL (rãcire rapidã): se aprinde laapãsarea tastei SUPER COOL.

• Indicatorul luminos de culoare verde, ALIMENTARE: se aprinde în momentulconectãrii aparatului la reþeaua de energie electricã.

• Tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã): este folositã pentru congelarea alimentelorproaspete. La apãsarea acesteia, se aprinde indicatorul luminos SUPER FREEZE (a sevedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

• Indicatorul luminos de culoare galbenã, SUPER FREEZE (congelare rapidã): seaprinde la apãsarea tastei SUPER FREEZE.

• Selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR este folosit pentru a regla temperaturadin congelator.

este temperatura optimã înregistratã cu un consum energetic redus.

opreºte aparatul, inclusiv frigiderul.

Cool Care Zone (a se vedea cap. „Utilizarea optimã a congelatorului”) – valabil doarpentru MBL 1822/1 Z

! Indicatoarele luminoase semnaleazã ºi creºterea excesivã a temperaturii din congelator (ase vedea cap. “Anomalii ºi remedii”).

Page 10: Manual Tehnic Frigider

10

Panoul de controlpentru MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)

TastaEVER FRESH

TastaSUPER FREEZE

SelectorFUNCÞIONARE

FRIGIDER Indicator luminosEVER FRESH

Indicator luminosALIMENTARE

Indicator luminosSUPER FREEZE

Selector FUNCÞIONARECONGELATOR

Idem Panoul de control de mai înainte, cu urmãtoarele precizãri:- acest model nu este prevãzut cu Tasta SUPER COOL – în locul acesteia existã

Tasta EVER FRESH:

• Tasta EVER FRESH (conservare în vid): este folositã pentru conservarea alimentelorproaspete, menþinând inalterabile aspectul, gustul ºi caracteristicile nutriþionale.

- acest model nu este prevãzut cu Indicatorul luminos de culoare galbenã,SUPER COOL – în locul acestuia existã Indicatorul luminos de culoare galbenã, EVERFRESH:

• Indicatorul luminos de culoare galbenã, EVER FRESH: se aprinde în momentulapãsãrii tastei EVER FRESH.

Page 11: Manual Tehnic Frigider

11

Panoul de controlpentru MBT 2012/1812 IZS (HA)

Display FRIGIDERALARME

SUPER COOL

SUPER FREEZE

EVER FRESH

Display CONGELATOR

Reglare temperaturãFRIGIDER

Reglare temperaturãCONGELATOR

COOL CARE ZONE

Page 12: Manual Tehnic Frigider

12

Panoul de controlpentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)

Display FRIGIDER ALARME

SUPER COOL

SUPER FREEZE

DisplayCONGELATOR

Reglare temperaturãFRIGIDER

Reglare temperaturãCONGELATOR

COOL CARE ZONE

Page 13: Manual Tehnic Frigider

13

ON/OFFApãsând aceastã tastã puteþi activa întregul aparat (atât compartimentul frigiderului cât ºial congelatorului). Ledul roºu indicã oprirea aparatului, iar ledul verde funcþionareaacestuia. Pentru întreruperea funcþionãrii aparatului, þineþi apãsatã tasta ON/OFF timp de2 secunde.

I CareGestioneazã activarea/dezactivarea funcþiei I Care (temperatura optimã cu un consumredus). Activând aceastã funcþie se aprind simultan Ledul AUTO ºi Ledul I CARE.

AlarmePermit semnalarea ºi gestionarea tuturor alarmelor aferente funcþionãrii produsului.Child Lock (Blocare tastaturã)Permite blocarea tastelor panoului de control evitându-se astfel activarea acestora de cãtrecopii, þinând apãsatã tasta ALARME timp de 2 secunde.

Reglarea temperaturii FRIGIDERULUI + ºi –Permite modificarea setãrilor de temperaturã a frigiderului; confirmarea temperaturiiselectate este indicatã pe display. Cu ajutorul acestor taste puteþi deselecta doarcompartimentul frigiderului (display-ul vizualizeazã ”- -„).

Reglarea temperaturii CONGELATORULUI + ºi –Permite modificarea setãrilor de temperaturã ale congelatorului; confirmarea temperaturiiselectate este indicatã pe display.

Display-ul FRIGIDERULUIIndicã temperatura stabilitã în compartimentul frigiderului sau dezactivarea acesteia (înacest caz display-ul vizualizeazã ” - -„).

Display-ul CONGELATORLUIIndicã temperatura stabilitã în compartimentul congelatorului.

COOL CARE ZONEPrin apãsarea acestei taste puteþi stabili 4 modalitãþi de funcþionare ale zonei Cool CareZone: Cãpºuni (-8OC), Îngheþatã (-12OC), Sticle (-18OC); dacã nici unul dintre cele 3simboluri nu este aprins, Cool Care Zone va funcþiona ca un compartiment obiºnuit decongelator.

Page 14: Manual Tehnic Frigider

14

Super CoolPermite activarea sau dezactivarea funcþiei SUPER COOL (rãcire rapidã). Display-ulfrigiderului vizualizeazã mesajul „SC”.

Super FreezePermite activarea sau dezactivarea funcþiei SUPER FREEZE (congelare rapidã).Display-ul congelatorului vizualizeazã mesajul „SF”.

Ever Fresh (pentru MBT 2012/1812 IZS (HA))Permite activarea sau dezactivarea funcþiei Ever Fresh. Ledul aprins indicã funcþionareasistemului de „vaccum”. Stingerea ledului vã indicã încheierea operaþiei ºi ermetizarearecipientului. Aprinderea unui led de culoare roºie vã indicã o anomalie.

HolidayPermite activarea sau dezactivarea funcþiei HOLIDAY (se aprinde LEDUL AUTO).

ICE PARTYPermite activarea sau dezactivarea funcþiei ICE PARTY (reduce temperaturacongelatorului astfel încât se obþin valorile necesare rãcirii unei sticle).

Page 15: Manual Tehnic Frigider

15

Vedere de ansamblupentru MBL 2021 CS (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Panoul de control

Suport detaºabil cucapac, compartimentpentru OUÃ

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Raft STICLE

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care•

Casete gheaþã Ice Care•

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

Compartiment pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

Page 16: Manual Tehnic Frigider

16

Vedere de ansamblupentru MBL 2031/3 C, 1821/2 C, MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021/2 C (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Panoul de control

Suport detaºabil cucapac, compartimentpentru OUÃ

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Raft STICLE

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care•

Casete gheaþã Ice Care•

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

Compartiment pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

Page 17: Manual Tehnic Frigider

17

Vedere de ansamblupentru MBM 2031 C (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Raft STICLE

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suport detaºabil cucapac, compartimentpentru OUÃ ºi cutieUNT*

Panoul de control

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care•

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

Casete gheaþã Ice Care•

Compartiment pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Page 18: Manual Tehnic Frigider

18

Vedere de ansamblupentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Raft STICLE•

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Cool Care Zone ºiCompartimentul de

CONGELARE

Casetã gheaþã Ice Care•

Casetã gheaþã IceCare•

Compartiment pentruCONSERVAREA

alimentelor

Compartiment pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Page 19: Manual Tehnic Frigider

19

Vedere de ansamblupentru MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 VInstrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Selector REGLARETEMPERATURÃ

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care•

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

Casete gheaþã Ice Care•

Compartimente pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Suport detaºabil cucapac, compartimentpentru OUÃ ºicutie pentru UNT*

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Raft STICLE•

Page 20: Manual Tehnic Frigider

20

Vedere de ansamblupentru MBM 1811 FInstrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Page 21: Manual Tehnic Frigider

21

Vedere de ansamblupentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

SelectorFUNCÞIONARECONGELATOR

SelectorFUNCÞIONARE

FRIGIDER

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casete gheaþã*

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

PICIOAREde reglare

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ ºicutie pentruUNT*

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Suporturidetaºabile pentruDIVERSEOBIECTE•

Raft STICLE•

Page 22: Manual Tehnic Frigider

22

Vedere de ansamblupentru MBT 2012/1812 IZS (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Becul interior (a se vedea cap.“Întreþinere”)

RAFTURI•

EVER FRESH•

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care•

COOL CARE ZONEºi compartiment de

CONGELARE

Casete gheaþã Ice Care•

Compartimente pentruCONSERVAREA

alimentelor

Compartimente pentruCONSERVAREA

alimentelor

PICIOAREde reglare

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Raft STICLE•

Page 23: Manual Tehnic Frigider

23

Vedere de ansamblupentru MTM 1721/2 V (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Raft STICLE•

Selector REGLARETEMPERATURÃ

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casete gheaþã*

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

PICIOAREde reglare

Page 24: Manual Tehnic Frigider

24

Vedere de ansamblupentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Raft STICLE•

SelectorFUNCÞIONARE

FRIGIDER

SelectorFUNCÞIONARECONGELATOR

RAFTURI•

CompartimentulFRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

Casete gheaþã*

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

PICIOAREde reglare

Page 25: Manual Tehnic Frigider

25

Vedere de ansamblupentru MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibilca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descriereacomponentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie.* Numai la anumite modele.

Suport detaºabilcu capac,compartimentpentru OUÃ

Suporturi detaºabilepentru DIVERSEOBIECTE•

Suport pentruCUTIILE DEBÃUTURÃ*

Raft STICLE•

PICIOAREde reglare

Compartimente pentruCONSERVAREA

alimentelor

Casete gheaþã Ice Care•

Casetã gheaþã Ice Care•

Cutii pentru FRUCTEºi LEGUME

EVER FRESH•

RAFTURI•

Panoul de control

Becul interior (a se vedea cap.

“Întreþinere”)

Compartiment pentruCONGELARE ºiCONSERVARE

Page 26: Manual Tehnic Frigider

AccesoriiAccesoriiRAFTURILE pot fi transparente sau tip grãtar. Acestea sunt detaºabile ºi reglabile pe înãlþime datoritãghidajelor (a se vedea figura), utile pentru susþinerearecipientelor sau a alimentelor de mari dimensiuni. Reglarea peînãlþime se poate face ºi fãrã a extrage în întregime raftul.

FRESH BOX* (nu este valabil pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)): pentru alimenteproaspete, ca de exemplu: carnea ºi peºtele. Compartimentul permite pãstrarea alimentelorpe o duratã îndelungatã – pânã la o sãptãmânã – graþie temperaturii scãzute (cea maiscãzutã din frigider) ºi a uºii transparente care le protejeazã împotriva fenomenelor deoxidare ºi înnegrire. Poate fi utilizat ºi pentru pãstrarea platourilor reci.

BREAKFAST BOX* (nu estevalabil pentru BMB 1811 F): acestdispozitiv este destinat alimentelorpentru micul dejun (unt, lapte,marmeladã, sucuri de fructe,sandviºuri etc.). Graþie formeicutiei, alimentele îºi menþinprospeþimea chiar dupã prima utilizare. Capacul cutiei poate deveni o tavã practicã (a sevedea figura). Cutia poate fi utilizatã ºi pentru carne sau scoasã din frigider dacã nu estefolositã.

WINE AREA* (numai pentru modelul MBL 2021 CS (HA)):acest dispozitiv este folosit pentru a pãstra la rece un numãr demaxim 3 sticle de vin (a se vedea figura). Aerul circulã liber ºirãceºte rapid conþinutul sticlelor. Dacã nu-l folosiþi, îl puteþirabata, mãrind astfel spaþiul disponibil.

Ever Fresh*: raft dedicat conservãrii alimentelorîn vid. Utilizând recipientele specifice va fiposibilã prelungirea duratei de conservare aalimentelor .

* Doar pentru anumite modele.

26

Page 27: Manual Tehnic Frigider

27

Filtru pentru eliminarea mirosurilor neplãcute*Anumite modele sunt echipate cu un filtru pentru eliminareamirosurilor neplãcute, pe cãrbuni activi ce asigurã o calitateîmbunãtãþitã a aerului din interiorul frigiderului. Filtrul estesituat în partea de jos, dreapta: pentru a-l activa, îndepãrtaþiadezivul corespunzãtor (a se vedea fig.).

Indicator TEMPERATURÃ*: vã indicã zona cea mai rece din frigider.

1. Verificaþi dacã mesajul “OK” estebine iluminat (a se vedea figura).

2. Dacã indicatorul este colorat într-unnegru închis, înseamnã cã temperatura este prearidicatã. În acest caz, este necesar sã rotiþiselectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER îndreptul unei valori mai ridicate (zonã mai rece) ºisã aºteptaþi aproximativ 10 ore pânã când temperatura se stabilizeazã.

3. Verificaþi din nou indicatorul; dacã este necesar, reglaþi încã o datã poziþiaselectorului. Dacã introduceþi o cantitate mai mare de alimente sau dacã deschideþi deseoriuºa frigiderului, este normal ca indicatorul sã nu afiºeze mesajul “OK”. Aºteptaþi cel puþin10 ore înainte de a modifica poziþia selectorului FUNCÞIONARE FRIGIDER.

* Numai pentru anumite modele.

Page 28: Manual Tehnic Frigider

Pornirea ºi utilizarea aparatuluiPornirea ºi utilizarea aparatului

Activarea aparatului ! Înainte de a pune în funcþiune aparatul, urmãriþi instrucþiunile cu privire la instalare (a se

vedea cap. “Instalare”).

! Dupã transport, poziþionaþi aparatul vertical ºi aºteptaþi circa 3 ore înainte de a-l conecta

la sursa de energie electricã pentru a-i asigura o bunã funcþionare.

! Înainte de a conecta aparatul la reþeaua electricã, curãþaþi compartimentele ºi accesoriile

cu apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu.

Pentru combine:

! Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului care activeazã

compresorul dupã aproximativ 8 minute de la punerea în funcþiune a acestuia. Acest

lucru se întâmplã de fiecare datã când se întrerupe curentul electric, în mod voluntar sau

involuntar (panã de curent).

1. Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului ;

2. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã indicatorul de culoare verde,

ALIMENTARE s-a aprins;

3. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei poziþii medii. Dupã câteva

ore puteþi introduce alimentele în frigider;

4. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul unei poziþii medii ºi

apãsaþi tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã): se va aprinde indicatorul de culoare

galbenã SUPER FREEZE.

- Acesta se va stinge când congelatorul va atinge temperatura optimã; în acest moment

puteþi introduce alimentele în congelator.

28

Page 29: Manual Tehnic Frigider

29

Numai pentru modelele Numai pentru modelele MBMMBM2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821,2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821,1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM1822 V, MTM 1721/2 V (HA):1822 V, MTM 1721/2 V (HA):Activarea aparatului1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã becul interior s-a aprins; 2. Rotiþi selectorul REGLARE TEMPERATURÃ în dreptul unei poziþii medii. Dupãcâteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

Reglarea temperaturiiTemperatura în interiorul compartimentului frigiderului se regleazã automat în bazapoziþiei selectorului termostatului:

1 -mai puþin receMAX /(5, în cazul modelelor MTM 1721/2 V (HA)) – mai rece.

Vã recomandãm sã stabiliþi o poziþie intermediarã. Pentru extinderea spaþiului ºi pentruîmbunãtãþirea aspectului estetic, acest aparat beneficiazã de o „zonã de rãcire” poziþionatãîn interiorul peretelui posterior din spatele frigiderului. Acest perete, pe durata funcþionãriiaparatului este acoperit cu particule de gheaþã sau picãturi de apã în funcþie de stareacompresorului (dacã este în funcþiune sau nu). Nu vã îngrijoraþi! Aparatul funcþioneazãnormal!

Numai pentru modelele MBTNumai pentru modelele MBT1822 Z/2022 CZ, MBT1822 Z/2022 CZ, MBT2012/1812 IZS (HA):2012/1812 IZS (HA):Activarea aparatului

Compartimentul congelatoruluiLa activarea aparatului (þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 sec.), compartimentulcongelatorului este reglat pe poziþia standard -18OC. Vã recomandãm sã activaþi funcþiaSUPER FREEZE (display-ul frigiderului vizualizeazã „SF”) pentru accelerarea rãcirii

Page 30: Manual Tehnic Frigider

30

compartimentului; o datã atinsã temperatura optimã, funcþia se dezactiveazã ºi puteþiintroduce în congelator alimentele de congelat.

Compartimentul frigideruluiLa activarea aparatului (þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 sec.), compartimentulfrigiderului este reglat pe poziþia standard +5OC. Vã recomandãm sã activaþi funcþiaSUPER COOL (display-ul congelatorului vizualizeazã „SC”) pentru accelerarea rãciriicompartimentului; dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

COOL CARE ZONELa activarea aparatului temperatura standard a acestui compartiment va fi de -12OC.

Cum funcþioneazã display-ul aparatuluiStabilirea temperaturilor:Dacã aparatul este pornit, display-ul congelatorului va indica temperaturile stabilite în acelmoment. Pentru a le modifica apãsaþi tastele + ºi – aferente compartimentului în care doriþisã schimbaþi temperatura. Orice apãsare a tastelor va mãri sau diminua temperatura cu ungrad ºi în mod egal numãrul barelor laterale aprinse. Temperaturile compartimentuluifrigiderului sunt: +8OC, +7OC, +6OC, +5OC, +4OC, +3OC, +2OC, iar cele ale congelatoruluisunt: -18OC, -19OC, -20OC, -21OC, -22OC, -24OC, -26OC.

Cu ajutorul tastei Cool Care Zone puteþi alege temperatura la care doriþi sãfuncþioneze acest compartiment; aceasta este reprezentatã prin simboluri în partea centralãa display-ului (Îngheþatã: -12OC, Fructe: -8OC, Alcoolice: -18OC); cele 3 simboluri stinseindicã funcþionarea acestui compartiment ca un compartiment obiºnuit de congelator.Temperaturile stabilite în mod automat sunt: +5OC pentru compartimentul frigiderului ºi -18OC pentru compartimentul congelatorului care, reprezintã temperaturile standardde conservare. Pentru zona Cool Care Zone se stabileºte în mod automat temperatura de -12OC. La activarea funcþiei „I Care” produsul regleazã automat temperaturile în bazacondiþiilor interioare ºi exterioare ale frigiderului, fapt semnalat de apariþia mesajuluiAUTO.Dacã este necesarã activarea funcþiei „I Care” cu temperaturi diferite de cele standard deconservare, va trebui, la activarea acestei funcþii, sã þineþi apãsatã tasta „I Care” ºi sãstabiliþi cu ajutorul tastelor + ºi – noile temperaturi. În aceste condiþii, noile temperaturistabilite sunt: 4O, 5OC ºi 6OC pentru compartimentul frigiderului ºi -18O, -19OC ºi -20OCpentru compartimentul congelatorului. Dacã este activã funcþia Holiday, nu puteþimodifica temperatura, dar produsul se poziþioneazã automat astfel: +12OC pentrucompartimentul frigiderului ºi -18OC pentru compartimentul congelatorului, fapt confirmatºi de apariþia mesajului AUTO.

Pentru activarea sau dezactivarea funcþiilor este suficientã apãsarea respectiveitaste, iar aprinderea/stingerea LEDULUI aferent va semnala starea de funcþionare.

Page 31: Manual Tehnic Frigider

31

Anumite funcþii (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, ICE CARE) suntincompatibile cu celelalte (Holiday, etc.), în acest caz trebuie sã þineþi cont de o prioritatedeja stabilitã, contribuind astfel la gestionarea optimã a produsului. Child LockPentru activarea acestei funcþii este necesar sã þineþi apãsatã tasta ALARM pentru 2 secunde; activarea blocajului tastelor este confirmatã de emiterea unui scurt semnal ºi deapariþia mesajului „CH” „LO” pe display-urile frigiderului ºi congelatorului; acest mesajva fi înlocuit ulterior de temperaturile stabilite anterior pentru frigider ºi congelator.Pentru dezactivarea funcþiei, þineþi apãsatã tasta ALARM 2 secunde – dezactivarea va ficonfirmatã prin emiterea unui scurt semnal ºi de vizualizarea mesajului „CH” „LO” pedisplay-urile frigiderului ºi congelatorului pentru 1 secundã.

! Display-ul CONGELATORULUI îndeplineºte ºi funcþia de semnalizator al unei creºterianormale de temperaturã în compartimentul congelatorului (a se vedea cap. „Anomalii ºiremedii”).

Numai pentru MTM 1811/2 F,Numai pentru MTM 1811/2 F,1712 F (HA), MBM 1811 F:1712 F (HA), MBM 1811 F:Activarea aparatului ! Înainte de a pune în funcþiune aparatul, urmaþi instrucþiunile cu privire la instalare (ase vedea cap. “Instalare”).! Înainte de a conecta aparatul la reþeaua electricã, curãþaþi compartimentele ºiaccesoriile cu apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu.! Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului care activeazã compresoruldupã aproximativ 8 minute de la punerea în funcþiune a aparatului. Acest lucru seîntâmplã de fiecare datã când se întrerupe curentul electric, în mod voluntar sauinvoluntar (panã de curent).1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã becul interior s-a aprins (selectorulFUNCÞIONARE CONGELATOR nu trebuie poziþionat în dreptul simbolului OFF)2. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR ºi FUNCÞIONARE FRIGIDER îndreptul unei poziþii medii. Dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

Reglarea temperaturiiTemperatura în interiorul frigiderului se regleazã automat înbaza poziþiei selectorului termostatului. min = valori mediimax = valori reduseVã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie intermediarã.

Page 32: Manual Tehnic Frigider

32

Sistem de rãcire Sistem de rãcire (pentru combine)Aparatul este dotat cu unul din sistemele de rãcire descrise mai jos: este important sã îlrecunoaºteþi ºi sã þineþi cont de funcþionarea acestuia pentru a asigura o bunã conservare aalimentelor.

No Frost (pentru MBL 2021 CS (HA) ºi MBM 1811 F)Se poate recunoaºte dupã orificiile de aerisire dispuse pepereþii posteriori ai compartimentelor. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece carecolecteazã umiditatea împiedicând formarea de gheaþã saubrumã: în frigider menþine nivelul de umiditate corect ºi,datoritã absenþei de brumã, pãstreazã prospeþimea alimentelor,iar în congelator evitã formarea de gheaþã, împiedicând decilipirea alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea efectuãriioperaþiilor de dezgheþare.

Nu conservaþi alimentele sau recipientele în contactdirect cu peretele refrigerent posterior, pentru a nu obturaorificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea de condens. Închideþi binesticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

Numai pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA):

Surround No FrostSistemul electronic de rãcire Surround No Frost poate firecunoscut dupã orificiile de aerisire dispuse pe peretelesuperior al compartimentului frigiderului. Sistemul SurroundNo Frost permite, graþie prezenþei numeroaselor orificii deaerisire, obþinerea unei circulaþii constante a aerului ºiuniformizarea temperaturii în interiorul compartimentuluifrigiderului prin intermediul unei ventilaþii omogene aacestuia. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece carecolecteazã umiditatea împiedicând formarea de gheaþã saubrumã: în frigider menþine nivelul de umiditate corect ºi, datoritã absenþei de brumã,pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în congelator evitã formarea de gheaþã, împiedicânddeci lipirea alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea efectuãrii operaþiilor de dezgheþare.

Nu conservaþi alimentele sau recipientele în contact direct cu peretele refrigerentposterior, pentru a nu obtura orificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea decondens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

Page 33: Manual Tehnic Frigider

33

AIR System (Ariston Integrated Refrigeration) - pentru MBL 2031/3 C (HA), 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA), MBL 1822/1 Z, MBM2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1822 Z/2022 CZ,MTM 1721/2 V (HA)Poate fi uºor recunoscut datoritãprezenþei, în partea de sus afrigiderului, a dispozitivului indicat(a se vedea figura alãturatã).Sistemul de rãcire permiteconservarea optimã a alimentelordeoarece regleazã temperatura înmod rapid la nivelul optim (deexemplu, dupã deschiderea uºii) ºidistribuie temperatura în mod omogen: aerul evacuat (A) se rãceºte când intrã în contactcu pereþii reci, iar aerul mai cald (B) este aspirat (a se vedea figura).Partea din spate poate fi acoperitã de brumã sau de picãturi de apã în funcþie de starea defuncþionare a compresorului (dacã este în funcþiune sau nu).

Static- pentru MBL 2031/3 C (HA), MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021/2 C (HA), MBL 1821/2 C, MBM2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MTM 1721/2 V (HA)

Modelele neprevãzute cu AIR System sunt prevãzute cu instalaþie de rãcire situatãpe peretele posterior al compartimentelor; ca urmare, acesta va fi tot timpul acoperit debrumã sau de picãturi de apã, în funcþie de starea compresorului (activat sau în pauzã).Ambele situaþii sunt normale. Dacã reglaþi selectorul pentru FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul valorilor mari, cufrigiderul plin ºi cu o temperaturã exterioarã ridicatã se poate întâmpla ca aparatul sãfuncþioneze continuu, favorizând astfel formarea excesivã de brumã (cu consum mare deenergie). Evitaþi acest lucru, reglând selectorul în dreptul unor valori mai mici (frigiderulva elimina bruma în mod automat). La aparatele echipate cu sistem static, aerul circulã natural: aerul mai rece coboarãdeoarece este mai greu. Iatã cum puteþi distrubui alimentele:

Alimente

Carne ºi peºte curãþat

Brânzeturi proaspete

Alimente preparate

Salam, pâine la pachet, ciocolatã

Fructe ºi verdeaþã

Ouã

Unt ºi margarinã

Sticle, cutii de bãuturã, lapte

Dispunerea alimentelor în frigider

Deasupra cutiilor cu fructe ºi legume

Deasupra cutiilor cu fructe ºi legume

Pe orice raft

Pe orice raft

În compartimentele de fructe ºi legume

Pe raftul specific

Pe raftul specific

Pe rafturile specifice

Page 34: Manual Tehnic Frigider

34

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA):

Sistem de rãcire No Frost Se poate recunoaºte dupã orificiile de aerisire dispuse pe pereþiiposteriori ai compartimentelor. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece care colecteazãumiditatea împiedicând formarea de gheaþã sau brumã: înfrigider menþine nivelul de umiditate corect ºi, datoritã absenþeide brumã, pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în congelatorevitã formarea de gheaþã, împiedicând deci lipirea alimentelorceea ce anuleazã necesitatea efectuãrii operaþiilor dedezgheþare. Nu introduceþi alimentele sau recipientele în contact cu peretele refrigerentposterior, pentru a nu obtura orificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea decondens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

Numai pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA):

Ever Fresh

Ever Fresh permite eliminarea aerului din recipientelerespective (în dotarea frigiderului). Acest fapt permiteprelungirea duratei de conservare a alimentelor menþinându-leintacte aspectul, caracteristicile nutriþionale ºi gustul.

Alimente

Alimente gãtite, în general

Felul principal de mâncare gãtit

Peºte proaspãt

Carne proaspãtã, crudã

Brânzã tare

Legume crude

Fructe proaspete

Biscuiþi uscaþi

Dulciuri cu cremã

Alte dulciuri

În condiþii normale

2 zile

2 zile

2-3 zile

3 zile

15 zile

5 zile

10 zile

180 zile

2 zile

5 zile

Cu Ever Fresh*

10 zile

10 zile

4-5 zile

9 zile

60 zile

21 zile

21 zile

365 zile

10 zile

20 zile

* Tabelul de mai sus este indicativ ºi face referire la conservarea în frigider, latemperaturi cuprinse între: 3 grade ºi 5 grade. Durata de conservare a alimentelordepinde de prospeþimea iniþialã a produselor, de modalitatea de preparare, de conservare ºide utilizarea corectã a dispozitivului Ever Fresh.

Page 35: Manual Tehnic Frigider

35

! Ever Fresh trebuie întotdeauna utilizat þinând cont de caracteristicile de perisabilitateale alimentelor care sunt introduse în interiorul recipientelor ºi de data expirãriiacestora. Conservarea repetatã a alimentelor în vacuum nu permite modificareaacestor caracteristici.! Pentru funcþionarea sistemului Ever Fresh, utilizaþi doar recipientele din dotareaaparatului. Nu folosiþi recipiente diferite.

Sistemul Ever FreshSistemul Ever Fresh poate fi activat/dezactivat cu ajutorul unui buton interior aflat peraftul frigiderului, o tastã externã de pe panoul de control ºi un selector prezent pe capaculrecipientelor.

Activarea ºi dezactivarea Ever Fresh:

1. Umpleþi recipientul. Verificaþi ca recipientul sã fie închisermetic;

2. Aplicaþi capacul recipientului;

3. Închideþi mânerele recipientului ºi înºurubaþi completselectorul prezent pe capac (poziþia închis - CLOSE).

Succesiv, rotind în sens contrar acelor de ceasornic, poziþionaþiselectorul pe VACUUM (a se vedea fig. A);

4. Apãsaþi butonul interior situat pe raft ºi poziþionaþi recipientulîn zona centralã (a se vedea fig. B);

5. Blocaþi recipientul trãgând butonul interior prezent pe raft (ase vedea fig. C);

6. Activaþi funcþia Ever Fresh cu ajutorul tastei prezente pepanoul de control (se aprinde indicatorul Ever Fresh).Sistemul necesitã circa 1 min. pentru a aspira aerul dinrecipiente. Aceastã fazã este însoþitã de un zgomot datorat uneifuncþionãri normale a Ever Fresh-ului;

7. O datã încheiatã faza de aspirare a aerului, indicatorul EverFresh se opreºte în mod automat;

8. Deblocaþi recipientul apãsând butonul interior prezent pe raft;

9. Scoateþi recipientul ºi rotiþi, în sens invers acelor de ceasornic,

selectorul în poziþia CLOSE în vederea prevenirii deschiderilor

Page 36: Manual Tehnic Frigider

36

accidentale (a se vedea fig. A). Absenþa aerului în interiorul

recipientelor este indicatã de o supapã poziþionatã în partea de

jos (a se vedea fig. D):

10. Pentru deschiderea recipientului, rotiþi în sens invers

acelor de ceasornic selectorul în dreptul poziþiei OPEN (a se

vedea fig. A): acest fapt va permite pãtrunderea aerului în

recipient ºi deschiderea acestuia. Pãtrunderea aerului în

recipiente va fi semnalatã de deplasarea supapei spre partea

de sus (a se vedea fig. E).

! Capacul recipientelor este prevãzut cu o supapã în formã circularã. Supapa poziþionatã în

jos (fig. D) indicã absenþa aerului în interiorul recipientelor. Supapa poziþionatã în sus (fig.E) indicã prezenþa aerului în interiorul recipientelor;

! Dacã dupã crearea vacuum-ului (instrucþiuni 1-9), supapa revine în partea de sus (a se

vedea fig. E) mai devreme de 3 zile, verificaþi corectitudinea închiderii ºi/sau integritatea

recipientului. Verificaþi, de asemenea starea de conservare a alimentelor înaintea repetãrii

operaþiilor de conservare în vid;

! În cazul defecþiunilor de funcþionare, dacã pompa rãmâne activã pentru o duratã

excesivã în raport cu starea normalã, funcþia Ever Fresh se dezactiveazã, iar indicatorul

Ever Fresh va lumina intermitent. Veþi fi avertizaþi de o astfel de defecþiune prin emiterea

unui semnal acustic. Pentru a anula alarma ºi pentru a relua funcþionarea corectã a

funcþiei Ever Fresh, dupã ce aþi controlat starea sistemului ºi poziþionarea recipientelor,

este necesarã apãsarea tastei corespunzãtoare de pe panoul de control; în acest mod ledul

Ever Fresh se va stinge ºi veþi putea reactiva funcþia. Funcþia Ever Fresh se dezactiveazã

când frigiderul nu este în funcþiune (OFF)

Page 37: Manual Tehnic Frigider

37

Utilizarea optimã a frigiderului Utilizarea optimã a frigiderului (pentru combine)

• Pentru a regla temperatura, folosiþi selectorul pentru FUNCÞIONARE FRIGIDER (ase vedea cap. “Descrierea aparatului”)/ reglaþi temperatura cu ajutorul display-ului(pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)).

• Temperatura se regleazã prin intermediul display-ului.

• Apãsaþi tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) pentru a reduce temperatura într-un intervalscurt (de exemplu, când umpleþi frigiderul introducând o cantitate mare de alimente).Funcþia se dezactiveazã automat dupã o perioadã de timp corespunzãtoare rãciriifrigiderului (NU ESTE VALABILÃ PENTRU MODELELE MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

• Introduceþi numai alimente reci sau recent cumpãrate, niciodatã calde (a se vedea cap.“Precauþii ºi sfaturi”).

• Amintiþi-vã cã valabilitatea alimentelor conservate în frigider este aceeaºi pentru celepreparate cât ºi pentru cele proaspete.

• Nu introduceþi lichide în recipiente fãrã capac: acestea ar determina creºterea umiditãþiiºi formarea condensului.

Pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA), MTM 1721/2 V (HA):Pentru stabilirea temperaturii, utilizaþi selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII (a se vedea cap. „Descrierea aparatului”) - numai pentru MTM 1721/2 V (HA)

• Introduceþi numai alimente reci sau recent cumpãrate, niciodatã calde (a se vedea cap.“Precauþii ºi sfaturi”).

• Amintiþi-vã cã valabilitatea alimentelor conservate în frigider este aceeaºi atât pentru celepreparate cât ºi pentru cele proaspete.

Utilizarea optimã a Ever Fresh-ului(pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA))În cele ce urmeazã puteþi gãsi norme aferente unei corecte utilizãri în ceea ce priveºtealimentele ºi sistemul Ever Fresh.

Recipientele Ever Fresh- Nu spãlaþi capacul recipientelor folosind maºina de spãlat vase;- În cazul în care conservaþi în interior recipiente lichide de anumite tipuri, respectaþinivelul maxim indicat pe acestea. Absorbþia lichidelor ar putea deteriora pompa EverFresh.

Page 38: Manual Tehnic Frigider

38

- Deschiderea repetatã a recipientelor în vid poate altera condiþiile de conservare aalimentelor;

- Înainte de utilizare, asiguraþi-vã cã recipientele nu prezintã deteriorãri vizibile încomponenþa acestora;

- Supapa recipientelor este prevãzutã cu un sistem de siguranþã. Dacã dupã crearea viduluisupapa revine în partea de sus mai devreme de 3 zile, va fi necesarã verificareacorectitudinii închiderii ºi/sau integritatea recipientului. Verificaþi, de asemenea stareaalimentelor înainte de a repeta operaþia de conservare în vid. A se vedea cap.„Activarea/dezactivarea funcþiei Ever Fresh”.

- Alimentele pot fi introduse în contact direct cu recipientul.

- Nu utilizaþi recipiente pentru nici un tip de coacere (microunde, cuptor, pe flacãrã etc.).

- Nu introduceþi recipientele în congelator.

Conservarea alimentelor în vid• Toate alimentele semipreparate ºi conservate în vid trebuie consumate conform indicaþieide pe ambalajul acestora referitoare la data expirãrii;

• Conservarea repetatã a aceloraºi alimente în vid nu modificã caracteristicile naturale deperisabilitate a acestora;

• Nu conservaþi în vid alimente congelate, decât dupã gãtirea acestora;

• Alimentele de conservat trebuie pregãtite imediat (tãiate în bucãþi, decojite, fierte etc.) ºitrebuie sã fie în perfectã stare de conservare;

• Alimentele perisabile, chiar ºi conservate în vid, trebuie reintroduse în frigider;

• Alimentele gãtite trebuie lãsate la rãcit înainte de conservarea în vid.

Igienã alimentarã

• Vã recomandãm sã eliminaþi ambalajul (din hârtie, carton, plastic etc.) alimentelor recentcumpãrate deoarece acesta poate fi purtãtor de bacterii, mirosuri neplãcute, etc;

• Protejaþi alimentele (în special pe cele uºor perisabile sau pe cele care emanã o aromãputernicã), astfel încât sã evitaþi contactul între acestea, eliminând astfel posibilitateacontaminãrii cu germeni/bacterii ºi rãspândirea mirosurilor în interiorul frigiderului;

• Conservaþi alimentele astfel încât aerul sã poate circula liber între acestea;

• Curãþaþi interiorul frigiderului fãrã a utiliza produse oxidante sau abrazive;

• O datã expirate, alimentele trebuie scoase din frigider.

• Pentru o mai bunã conservare, alimentele uºor perisabile (brânzeturi moi, peºte crud,carne, etc.) trebuie introduse într-o zonã mai rece a compartimentului frigiderului,deasupra cutiilor cu fructe ºi legume, în apropierea indicatorului de temperaturã.

Page 39: Manual Tehnic Frigider

39

Utilizarea optimã a congelatorului Utilizarea optimã a congelatorului (pentru combine)

• Pentru reglarea temperaturii, folosiþi selectorul FUNCÞIONARE

CONGELATOR (a se vedea cap. “Descriere aparat”).

• Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe,

chiar ºi numai în parte-acestea trebuie preparate ºi consumate în maxim 24 de ore.

• Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie sã fie introduse în apropierea celor

deja congelate, ci în compartimentul de sus - de CONGELARE ºi CONSERVARE - unde

temperatura este mai micã de -18O C (pentru a se congela rapid).

! Pentru a evita împiedicarea circulaþiei aerului în interiorul congelatorului, vã

recomandãm sã nu depozitaþi alimente/recipiente ce pot obstrucþiona orificiile de aerisire.

• Nu introduceþi în congelator sticle pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot

sparge.

• Cantitatea maximã/zi de alimente de congelat este indicatã pe eticheta cu

caracteristici din frigider (în partea de jos, stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.

! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã o defecþiune (panã de curent) la

reþeaua electricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în acest mod alimentele îngheþate ºi

congelate se vor pãstra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelãrii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã temperatura ambientalã coboarã sub 14

grade, temperaturile necesare unei conservãri corespunzãtoare nu pot fi atinse, iar perioada

de conservare va fi redusã.

Pentru MBL 2021 CS (HA):• Pentru a congela alimentele (dacã congelatorul este în funcþiune), procedaþi astfel:

- apãsaþi tasta SUPER FREEZE (de congelare rapidã). La aprinderea indicatoruluide culoare galbenã, puteþi introduce alimentele ºi închide uºa.

Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 de ore sau dupã ce se atinge temperaturaadecvatã (indicatã prin stingerea indicatorului luminos de culoare galbenã);

Page 40: Manual Tehnic Frigider

40

Pentru MBL 2031/2033 C (HA), 1821/2 C:Pentru a congela alimentele (dacã congelatorul este în funcþiune), procedaþi astfel:

- pentru cantitãþi mai mici decât cele indicate pe tãbliþã, apãsaþi tasta SUPERFREEZE (de congelare rapidã). Când indicatorul galben se aprinde, puteþi introducealimentele ºi închide uºa. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 de ore saudupã ce se atinge temperatura optimã (indicatã de stingerea indicatorului luminos,galben);- pentru cantitãþi mai mari decât cele indicate, þineþi apãsatã tasta SUPER FREEZE(de congelare rapidã) pânã când indicatorul luminos emite un semnal intermitent.Dupã 24 de ore, indicatorul nu va mai lumina intermitent iar semnalul luminos va ficonstant. Atunci puteþi introduce alimentele ºi închide uºa.

Dupã alte 24 de ore funcþia se va dezactiva automat iar indicatorul se va stinge.

Pentru MBM 2031 C (HA):Pentru a beneficia de un spaþiu în plus în compartimentul congelatorului, puteþi sã scoateþicutiile din locaºurile aferente (cu excepþia celui de jos ºi, eventual, a cutiei COOL CAREZONE la temperaturã variabilã), introducând alimentele direct pe sistemele de evaporare.

Pentru MBT 1822 Z/2022 CZ, MBT 2012/1812 IZS(HA), MBL 1822/1 Z:Reglaþi temperatura prin intermediul display-ului (cu excepþia modelelor MBL 1822/1 Z)COOL CARE ZONE reprezintã compartimentul ce permite conservarea, în cele maibune condiþii a anumitor alimente (fructe, îngheþatã ºi alcoolice); celelalte 2 compartimente (a se vedea Panoul de control) sunt adecvate conservãrii normale aalimentelor congelate. Pentru congelarea alimentelor în cel mai potrivit ºi sigur mod, trebuie sã procedaþi dupãcum urmeazã:

• Pentru cantitãþi mai mici (inferioare unei jumãtãþi din cantitatea indicatã pe etichetaaparatului): - dacã COOL CARE ZONE este activã, introduceþi alimentele în cele 2 compartimente de conservare cu atenþie, ca acestea sã nu intre în contact cualimentele existente; apãsaþi tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã; se aprindeLEDUL aferent) ºi închideþi uºa; funcþia se dezactiveazã automat la încheierea celor24 de ore sau la atingerea temperaturii optime (LEDUL se stinge);- dacã COOL CARE ZONE nu este activã, chiar ºi primul compartiment poate fiutilizat: introduceþi alimentele ºi urmaþi aceleaºi indicaþii ca în cazul precedent.

• Pentru cantitãþi mari (superioare unei jumãtãþi din cantitatea indicatã pe etichetaaparatului): - dezactivaþi COOL CARE ZONE ºi goliþi-o, þineþi apãsatã tasta SUPERFREEZE câteva secunde pânã când LEDUL aferent lumineazã intermitent. Suntnecesare 24 h pânã când congelatorul atinge temperatura corectã pentru congelareaoptimã. Dupã acest interval, LEDUL va lumina constant: introduceþi alimentele ºiînchideþi uºa. Dupã alte 24 h, alimentele vor fi congelate corect, iar funcþia se va

Page 41: Manual Tehnic Frigider

41

dezactiva automat (LEDUL se stinge); în acest moment alimentele pot fi transferateîn celelalte 2 compartimente (astfel încât sã puteþi utiliza compartimentul COOLCARE ZONE care, rãmas inactiv, funcþioneazã ca un compartiment obiºnuit deconservare).

COOL CARE ZONE

Este un compartiment special prezent în congelator ce permite selectarea ºistabilirea a 4 modalitãþi diferite de funcþionare în baza necesitãþilor ºi tipologiei dealimente de conservat în interiorul acestuia. Temperaturile selecþionabile sunt: -8OC, -12OC ºi -18OC ºi pot fi identificate pe panoul de control prin: cãpºunã, îngheþatã ºi sticlã.Cool Care Zone este prevãzutã cu un control independent de cel al celorlaltecompartimente interioare ale congelatorului; cu ajutorul panoului de control puteþidezactiva Cool Care Zone ºi o puteþi utiliza ca pe un compartiment obiºnuit alcongelatorului.

Utilizarea optimã a congelatorului (pentru MTM 1811/2F, 1712 F (HA), MTM 1721/2 V (HA) ºi MBM 1811 F)Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA):Temperatura în interiorul congelatorului se regleazã automat în baza poziþiei selectoruluitermostatului.

1 = valori mediiMax = valori reduse (mai frig)

Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie intermediarã.

• Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe, chiarºi numai în parte; acestea trebuie preparate ºi consumate în maxim 24 de ore.• Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie sã fie introduse în apropierea celor dejacongelate, ci deasupra grãtarului din compartimentul congelatorului, dacã se poate încontact cu pereþii laterali - unde temperatura este mai micã de -18O C (pentru a se congelarapid).! Pentru a evita împiedicarea circulaþiei aerului în interiorul congelatorului, vãrecomandãm sã nu depozitaþi alimente/recipiente ce pot obstrucþiona orificiile de aerisire.• Nu introduceþi în congelator sticle pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot sparge.• Cantitatea maximã/zi de alimente de congelat este indicatã pe eticheta cu caracteristicidin frigider (în partea de jos, stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã o defecþiune (panã de curent) la reþeauaelectricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în acest mod alimentele îngheþate ºi congelatese vor pãstra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelãrii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã temperatura ambientalã coboarã sub 14 grade,temperaturile necesare unei conservãri corespunzãtoare nu pot fi atinse, iar perioada deconservare va fi redusã.

Page 42: Manual Tehnic Frigider

42

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)ºi MBM 1811 F

este temperatura optimã la consumurireduse

întrerupe funcþionarea aparatului, inclusiv acompartimentului frigiderului

Recipiente pentru gheaþã Recipiente pentru gheaþã ICE CARE ICE CARE (pentru combine):Amplasarea acestor accesorii pe partea interioarã a uºii congelatorului, garanteazã o igienã

(gheaþa nu intrã în contact cu alimentele) ºi o ergonomie (pe durata decongelãrii, apa nu

pãtrunde în interiorul aparatului) îmbunãtãþite.

Instrucþiuni de utilizare:1. Extrageþi recipientul, împingându-l în sus.

Asiguraþi-vã cã recipientul este gol ºi introduceþi apã

prin orificiul indicat.

2. Nu depãºiþi nivelul recomandat (MAX WATERLEVEL). Excesul de apã obstrucþioneazã scoaterea

cuburilor (în acest caz, aºteptaþi ca gheaþa sã se

topeascã ºi goliþi recipientul).

3. Rotiþi recipientul la 90O: apa, în virtutea principiului vaselor comunicante, va umple

toate formele (a se vedea figura).

4. Închideþi orificiul cu capacul din dotare ºi poziþionaþi recipientul în locaºul

corespunzãtor, introducându-l mai întâi cu partea de sus, dupã care împingându-l în jos.

5. Când gheaþa va fi gata (în circa 8 ore), bateþi recipientul pe o suprafaþã durã ºi vãrºaþi o

micã cantitate de apã peste acesta în vederea desprinderii cuburilor (care vor fi scoase prin

orificiu).

Page 43: Manual Tehnic Frigider

43

Întreþinere ºi curãþare Întreþinere ºi curãþare (pentru combine)

Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a

aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului ;

2. Scoateþi ºtecherul din prizã.

! Dacã nu respectaþi aceastã procedurã, se poate declanºa alarma, dar acest fapt nu

reprezintã o anomalie. Pentru a readuce aparatul la funcþionarea normalã, este suficient sã

poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul valorii dorite. Pentru a

izola complet combina, procedaþi conform indicaþiilor de la punctele 1 ºi 2.

Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã

(pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), 2012/1812 IZS)

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a

aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Þineþi apãsatã tasta ON/OFF pânã la stingerea display-ului, cu excepþia LEDULUI

roºu al tastei ON/OFF;

Pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2,

1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1721/2 Z:

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a

aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

!!! Nu este suficientã poziþionarea selectorului REGLARE TEMPERATURÃ în dreptul

simbolului OFF (aparat oprit) pentru eliminarea oricãrui contact electric / nu este

suficientã poziþionarea selectorului de reglare a temperaturii în dreptul poziþiei • (aparat

oprit) pentru eliminarea oricãrui contact electric – numai pentru MTM 1721/2 V (HA).

Page 44: Manual Tehnic Frigider

44

Întreþinere ºi curãþare Întreþinere ºi curãþare (pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F)Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã aaparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului OFF;

2. Scoateþi ºtecherul din prizã.

Curãþarea aparatului• Exteriorul, interiorul ºi garniturile din cauciuc pot fi curãþate folosind un burete îmbibatîn apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu sau sãpun neutru. Nu folosiþi solvenþi, substanþeabrazive, înãlbitor sau amoniac.

• Accesoriile detaºabile pot fi lãsate la înmuiat în apã caldã ºi sãpun sau detergent de vase.Dupã spãlare, clãtiþi-le ºi ºtergeþi-le bine.

• Partea din spate a combinei atrage praful care poate fi aspirat folosind tubul rigid alaspiratorului (utilizând o vitezã medie). Procedaþi cu atenþie: înainte de a aspira praful,opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

Evitarea formãrii mucegaiului ºi a mirosurilorneplãcute• Aparatul este fabricat din materiale igienice care nu emanã mirosuri. Pentru apãstra aceastã caracteristicã, este necesar ca alimentele sã fie întotdeauna protejate,folosind recipiente închise. Astfel se evitã pãtarea alimentelor.

• Dacã doriþi sã opriþi aparatul pentru o perioadã îndelungatã de timp, curãþaþiinteriorul ºi lãsaþi uºile deschise.

Funcþia Holiday (nu este valabilã pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1811 F)Dacã plecaþi în concediu, nu este necesar sã opriþi combina, deoarece aceasta esteprevãzutã cu o funcþie care permite, cu un consum minim de energie, menþinereatemperaturii constante în frigider (15O C pentru conservarea fardurilor ºi a produselorcosmetice) ºi în congelator (la minimum, poziþia 1, pentru conservarea alimentelor).Pentru a activa aceastã funcþie, este necesar sã:

- poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul simbolului .

Se vor emite douã semnale scurte care vã vor confirma activarea funcþiei; dezactivareaacesteia va fi indicatã prin emiterea unui semnal.

Page 45: Manual Tehnic Frigider

45

Înlocuirea filtrului împotriva mirosurilor neplãcute(nu este valabil pentru modelul MBM 1811 F)Filtrul poate fi înlocuit dupã 6-8 luni de la activarea acestuia, duratã ce poate varia înfuncþie de natura alimentelor de conservat. Pentru indicaþii privind procurarea acestuia,contactaþi Service-ul autorizat (a se vedea cap. Asistenþã). Pentru înlocuirea acestuia,procedaþi conform fig. A ºi B:

Page 46: Manual Tehnic Frigider

46

Decongelarea aparatuluiDecongelarea aparatului! Urmaþi instrucþiunile conþinute în acest manual. Nu urgentaþi acest proces folosindinstrumente diferite de racleta din dotare deoarece se poate deteriora circuitul de rãcire.

Pentru MBL 2031/3 C (HA), 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA), MBT 1822Z/2022 CZ (HA), MTM 1721/2 V (HA), MBM 1811 F:

Decongelarea compartimentului frigideruluiFrigiderul dvs. realizeazã dezgheþarea automatã: apa este dirijatãîn partea din spate a frigiderului, printr-un orificiu de evacuare(a se vedea figura) de unde, cuajutorul cãldurii emanate, se evaporã.Singura intervenþie pe care trebuie são efectuaþi periodic constã încurãþarea orificiului de evacuare

pentru ca apa sã poatã circula fãrã obstacole.numai pentru MTM 1721/2 V (HA).

Decongelarea compartimentului congelatoruluiEliminaþi periodic bruma formatã cu ajutorul racletei din dotare. Dacã stratul este mai grosde 5 mm, este necesar sã efectuaþi manual operaþiile de mai jos:1. Cu o zi înainte apãsaþi tasta SUPER FREEZE pentru rãcirea alimentelor (se aprinde becul

de culoare galbenã) / poziþionaþi selectorul REGLARE TEMPERATURÃ în dreptulsimbolului OFF (numai pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V,FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V) / sau în dreptul poziþiei • (pentru MTM 1721/2 V (HA)).

2. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 h sau poate fi dezactivatã în orice momentapãsând din nou tasta SUPER FREEZE; în acest moment poziþionaþi selectorulFUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul poziþiei , amintindu-vã totodatãca aceastã funcþie întrerupe funcþionarea aparatului (nu este valabil pentru modelulMBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, MBM 1821, 1822 V, MBM 1822 V FR, 1823 V(HA), BMBM 1822 V ºi MBT 1822 Z (HA)). Numai pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA):þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 secunde pânã la stingerea display-ului cuexcepþia LEDULUI roºu.

3. Împachetaþi alimentele congelate în folii de hârtie ºi puneþi-le larece.

Lãsaþi uºa congelatorului deschisã pânã când bruma se va topi;puteþi accelera acest proces introducând în congelatorrecipiente pline cu apã caldã.

4. Curãþaþi ºi ºtergeþi bine congelatorul înainte de a repune înfuncþiune aparatul.

Page 47: Manual Tehnic Frigider

47

5. Anumite modele sunt dotate cu un sistem numit “DRAIN SYSTEM” care dirijeazã apaspre exterior. Introduceþi racleta din dotare în fanta din partea de jos a congelatoruluiºi aºezaþi un recipient (a se vedea figura) pentru a colecta apa evacuatã – nu estevalabil pentru modelele MTM 1721/2 V (HA).

6. Înainte de a introduce alimentele în congelator, aºteptaþi circa 2 ore pentru reluareacondiþiilor optime de conservare.

Înlocuirea beculuiPentru a înlocui becul din frigider, scoateþi mai întâi ºtecherul din prizã. Urmãriþiinstrucþiunile de mai jos:

1. Îndepãrtaþi protecþia conform indicaþiilor din figurã pentru a avea acces la bec;

2. Înlocuiþi-l cu unul similar, a cãrui putere sã fie egalã cu cea indicatã pe capacul deprotecþie (15 W sau 25 W; 10 W, în cazul modelelor MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

pentru MBL 2021 CS (HA) ºi MTM 1811/2 F, 1712 F (HA), MBT 2012/1812 IZS (HA),MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022CF (HA) ºi MBM 1811 F

pentru MBL 2031/3 C (HA), 2021/2 C, 1821/2 C, 1822/1 Z, BMBL 2021/2 C (HA), MBM 2031 C(HA), MBM 1711/2, 1821 V, 1822, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)

pentru MTM 1721/2 V (HA)

Page 48: Manual Tehnic Frigider

48

Precauþii ºi sfaturiPrecauþii ºi sfaturi! Aparatul a fost proiectat ºi construit conform normelor internaþionale de siguranþã. Acesteavertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.

Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare:-73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi modificãri succesive;- 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi modificãrisuccesive.

Siguranþã generalã

• Acest aparat de uz casnic a fost conceput pentru a fi folosit numai în interiorullocuinþelor;

• Astfel, acesta trebuie sã fie utilizat numai pentru conservarea ºi congelarea alimentelor ºinumai de persoane adulte, conform instrucþiunilor cuprinse în manual;

• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit,deoarece este foarte periculoasã expunerea acestuia la ploi ºi furtuni;

• Nu atingeþi aparatul când sunteþi desculþi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede;

• Nu atingeþi componentele de rãcire din interiorul acestuia: vã puteþi arde sau rãni;

• Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de cablu, ci trãgând de ºtecher;

• Este necesar sã scoateþi ºtecherul din prizã înainte de a efectua operaþiile de curãþare ºiîntreþinere. Nu este suficient sã poziþionaþi selectorul pentru REGLAREATEMPERATURII în dreptul simbolului OFF (aparat oprit) pentru a întrerupealimentarea cu energie electricã;

• În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în nici un caz în mecanismele interne, încercând sã-l reparaþi singuri;

• Nu utilizaþi, în interiorul celor douã compartimente, dispozitive sau instrumente diferitede racleta din dotare;

• Nu consumaþi cuburile de gheaþã imediat dupã ce le-aþi scos din congelator;

• Nu permiteþi copiilor sã se joace în apropierea aparatului - aceºtia nu trebuie sã se joacecu accesoriile aparatului;

• Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii!

Page 49: Manual Tehnic Frigider

49

Scoaterea din funcþiune a aparatului

• Refolosirea ambalajelor: respectaþi normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fiutilizate din nou.• Scoaterea din funcþiune a vechiului aparat: RESPECTAÞI LEGISLAÞIA ÎN MATERIEDE SCOATERE DIN FUNCÞIUNE. Aparatele frigorifice conþin, în zona de rãcire ºi în izolaþie, gaz izobutan ºi ciclopentan

care, dacã sunt eliminate în atmosferã pot deveni periculoase. EVITAÞI ASTFELDETERIORAREA ÞEVILOR.• Înainte de a scoate din funcþiune vechiul aparat, tãiaþi cablul de alimentare cu energieelectricã ºi îndepãrtaþi balamalele, pentru a nu putea fi utilizat de altcineva.NOTÃ: Aceste instrucþiuni sunt valabile numai în cazul în care aparatul vechi este dus lao groapã ecologicã.

Economisirea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtor

• Amplasaþi aparatul într-un loc rãcoros ºi bine ventilat, protejându-l de cãldura emanatãde razele solare ºi de alte surse de cãldurã.

• Pentru a introduce sau scoate alimentele, deschideþi ºi închideþi uºile cât mai repedeposibil.

! Fiecare deschidere a uºii înseamnã un consum de energie în plus.

• Nu supraîncãrcaþi aparatul: pentru a asigura o bunã rãcire a alimentelor, aerul trebuie sãcircule cât mai bine. Dacã împiedicaþi circulaþia aerului, compresorul va funcþionaîncontinuu.

• Nu introduceþi alimente calde: acestea determinã creºterea temperaturii ºi, în consecinþãobligã compresorul sã funcþioneze mai mult, ceea ce explicã consumul mãrit de energie.

• Dezgheþaþi aparatul dacã observaþi formarea gheþii (a se vedea cap. “Întreþinere”);grosimea stratului de gheaþã împiedicã rãcirea alimentelor, mãrind totodatã ºi consumulde energie.

• Curãþaþi ºi verificaþi eficienþa garniturilor: acestea trebuie sã asigure o închidere etanºã,altfel, aerul rece nu va fi pãstrat în interiorul aparatului (a se vedea cap. “Întreþinere”).

Page 50: Manual Tehnic Frigider

50

Anomalii ºi remedii Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca aparatul sã nu funcþioneze. Înainte de a apela la Asistenþã (a se vedeacap. ”Asistenþã”), verificaþi dacã problema nu poate fi remediatã de dvs., astfel:

Pentru MBL 1821/2 C, 2021/2 C, 2031/3 C, 1821/2 Z, 2021 CS,1811/2023 IS, BMBL 2022 CF (HA), BMBL 2021/2 C (HA):

Anomalii:1. Indicatorul de culoare verde,ALIMENTARE nu se aprinde

2. Motorul nu porneºte.

3. Indicatoarele sunt slab luminate.

4:a) Alarma s-a declanºat.

b) Alarma s-a declanºat, iar celedouã indicatoarele de culoaregalbenã se aprind

c) Alarma s-a declanºat, iar celedouã indicatoarele de culoaregalbenã împreunã cu cel verde seaprind

5. Indicatorul de culoare verdeALIMENTARE lumineazãintermitent

Cauze posibile/Rezolvare:1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu facecontact sau curentul este oprit de la reþeauaelectricã (panã).2. Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie amotorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).3. Scoateþi ºtecherul din prizã, dupã careintroduceþi-l din nou în prizã (cu excepþiamodelului MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).4:

a) Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult dedouã minute.

Alarma se opreºte la închiderea uºii. Nuaþi efectuat bine operaþia de oprire a aparatului(a se vedea cap.” Întreþinere”).b) Aparatul semnaleazã încãlzirea excesivã acongelatorului.

Verificaþi alimentele: este posibil sã fienecesarã aruncarea acestora. c) Aparatul semnaleazã încãlzirea periculoasã acongelatorului: va fi necesar sã aruncaþialimentele.b/c) În ambele cazuri congelatorul se va menþinela o temperaturã de 0O C, evitând recongelareaalimentelor.

Pentru a opri semnalul acustic:deschideþi ºi închideþi uºa frigiderului. Pentrustabilirea parametrilor de funcþionare normalã:poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARECONGELATOR în dreptul simbolului .(oprit) ºi reporniþi aparatul.

5. Aparatul nu funcþioneazã corect. ApelaþiService-ul.

Page 51: Manual Tehnic Frigider

51

6. Frigiderul ºi congelatorul nuasigurã temperaturile adecvate

7. În frigider alimentele se rãcescprea mult

8. Motorul funcþioneazã încontinuu

9. Ventilatorul AIR nu funcþioneazã(cu excepþia modelelor MBL 2021CS (HA), 2023 IS)

10. Aparatul emite prea multzgomot.

6:• Uºile nu se închid bine sau garniturile suntdeteriorate.• Uºile se deschid foarte des;• Selectoarele de FUNCÞIONARE nu suntpoziþionate în mod corect (a se vedea cap.“Descriere aparat”).• Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcateexcesiv.

7:• Selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER nueste poziþionat în mod corect (a se vedea cap.“Descriere aparat”)• Alimentele intrã în contact cu partea din spate afrigiderului.

8:• Aþi apãsat tasta SUPER FREEZE (congelarerapidã). Indicatorul galben SUPER FREEZEeste aprins în mod constant sau intermitent (a sevedea cap. “Descriere aparat”).• Uºa nu este bine închisã sau a fost frecventdeschisã ;• Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.• Grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 2-3 mm(a se vedea cap. “Întreþinere”).

9:• Uºa nu este bine închisã sau a fost frecventdeschisã (cu excepþia modelelor MBL 2021 CS(HA), 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)) ;• Ventilatorul AIR intrã în funcþiune automat înmomentul în care este necesarã reluareacondiþiilor optime de funcþionare încompartimentul frigiderului (cu excepþiamodelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS (HA),BMBL 2022 CF (HA)).

10:• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedeacap. “Instalare”).

Page 52: Manual Tehnic Frigider

52

• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiectecare vibreazã ºi emit zgomote;• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomoteuºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit:nu se indicã o defecþiune.

11:• Orificiul de evacuare al apei este obstrucþionat(a se vedea cap. „Întreþinere” - (cu excepþiamodelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS, BMBL2022 CF(HA), BMB 2021 C (HA))

12:• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru aevita formarea condensului în anumite zone aleaparatului.

11. În partea inferioarã a frigideruluise formeazã apã (cu excepþiamodelelor MBL 2021 CS (HA), 2023IS, BMBL 2022 CF (HA))

12. Temperatura în anumite pãrþiexterioare ale frigiderului esteridicatã

Page 53: Manual Tehnic Frigider

53

Anomalii:1. Display-ul nu este aprins

2. Motorul nu funcþioneazã

3. Display-ul este slab luminat

4. Alarma s-a declanºat, mesajulaferent apare pe display, ledulAlarme ºi becul din interiorulfrigiderului lumineazãintermitent

5. Alarma s-a declanºat, mesajulaferent apare pe display, ledulAlarme lumineazã intermitent

6. Alarma s-a declanºat, mesajulaferent apare pe display, ledulAlarme lumineazã intermitent

7. Frigiderul ºi congelatorul nuasigurã temperaturile adecvate

Numai pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), 2012/1812 IZS:

Cauze posibile/Rezolvare:1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu facecontact sau curentul este oprit de la reþeauaelectricã (panã).

2. Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie amotorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3. Scoateþi ºtecherul din prizã ºi reintroduceþi-l

4. Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult dedouã minute.

Alarma se opreºte la închiderea uºii sauprin apãsarea tastei RESET ALARM.

5. Aparatul semnaleazã o încãlzire excesivã acongelatorului. Congelatorul se va menþine la otemperaturã de circa 0 grade pentru a nu finecesarã recongelarea alimentelor, permiþându-vãastfel sã consumaþi alimentele într-un interval de24 h. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apãsaþitasta RESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarã pentruanularea mesajului de pe display, stingeþi ledulALARME ºi reluaþi funcþionarea normalã aaparatului.

6: Aparatul semnaleazã o încãlzire periculoasã acongelatorului: alimentele nu trebuie consumate.Congelatorul se va menþine la o temperaturã decirca 0 grade. Pentru a întrerupe semnalul acustic,apãsaþi tasta RESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarãpentru anularea mesajului de pe display, stingeþiledul ALARME ºi reluaþi funcþionarea normalã aaparatului.7:• Uºile nu se închid bine sau garniturile suntdeteriorate;

• Uºile se deschid foarte des;

• A fost stabilitã o temperaturã prea ridicatã (a sevedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

Page 54: Manual Tehnic Frigider

54

8. În frigider alimentele îngheaþã

9. Motorul funcþioneazã încontinuu

10. Aparatul este prea zgomotos

11. Semnalare anomalii

12. Mesaj pe display (ex.: F01)

• Frigiderul ºi congelatorul au fost umpluteexcesiv

8. A fost stabilitã o temperaturã prea scãzutã (a sevedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

9:

• Au fost activate funcþiile SUPER COOL ºi/sauSUPER FREEZE ºi/sau ICE PARTY

• Uºa nu a fost bine închisã sau a fost deschisã operioadã îndelungatã

• Temperatura mediului înconjurãtor este foarteridicatã

10:

• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedeacap. “Instalare”).

• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiectecare vibreazã ºi emit zgomote;

• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomoteuºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit:nu se indicã o defecþiune.

11. Defecþiuni în reþeaua electricã sau întreruperide scurtã duratã ale tensiunii de alimentare

12. Apelaþi Service-ul

Page 55: Manual Tehnic Frigider

55

Numai pentru MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MTM 1721/2 V (HA):

Cauze posibile / Rezolvare:1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu facecontact sau curentul este oprit de la reþeauaelectricã (panã).2:• Uºile nu se închid bine sau garniturile suntdeteriorate.• Uºile se deschid foarte des;• Selectorul REGLARE TEMPERATURà nueste poziþionat în mod corect • Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcateexcesiv.• Temperatura ambientalã atinge valori mai micide 14 grade.3:• Selectorul REGLARE TEMPERATURà nueste poziþionat în mod corect • Alimentele intrã în contact cu partea din spate afrigiderului.4:• Uºa frigiderului a rãmas deschisã• Ventilatorul AIR intrã în funcþiune automat în momentul în care este necesarã reluareacondiþiilor optime de funcþionare încompartimentul frigiderului5:• Uºa nu este bine închisã sau a fost frecventdeschisã• Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.• Grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 2-3 mm(a se vedea cap. „Întreþinere”)

6:• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedeacap. “Instalare”).• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiectecare vibreazã ºi emit zgomote;

Anomalii:1. Becul interior nu se aprinde

2. Frigiderul ºi congelatorul nuasigurã temperaturile adecvate

3. În frigider alimentele îngheaþã

4. Ventilatorul AIR nufuncþioneazã

5. Motorul funcþioneazã încontinuu

6. Aparatul este prea zgomotos

Page 56: Manual Tehnic Frigider

56

7. Temperatura în anumitepãrþi exterioare alefrigiderului este ridicatã

8. Peretele din spate (dincompartimentulfrigiderului) este acoperitcu brumã sau picãturi deapã

9. În partea inferioarã afrigiderului se formeazãapã

• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoarechiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu seindicã o defecþiune.

7:• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a evitaformarea condensului în anumite zone ale aparatului.

8:• Aparatul funcþioneazã normal

9:• Orificiul de evacuare al apei este obstrucþionat (a sevedea cap. „Întreþinere”)

Page 57: Manual Tehnic Frigider

57

Cauze posibile / Rezolvare:1:• ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact saucurentul este oprit de la reþeaua electricã (panã).Selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR estepoziþionat în dreptul simbolului OFF.

2:Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului (ase vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3:Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate.• Uºile se deschid foarte des;• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu estepoziþionat în mod corect • Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcate excesiv.

4. Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu estepoziþionat în mod corect

Anomalii 1. Becul interior nu seaprinde

2. Motorul nufuncþioneazã

3. Frigiderul ºicongelatorul nu asigurãtemperaturile adecvate

4. În frigider alimenteleîngheaþã

Pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F

5. Motorul funcþioneazãîncontinuu

6. Aparatul este preazgomotos

7. Temperatura înanumite pãrþi exterioareale frigiderului esteridicatã

5:Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent deschisãTemperatura exterioarã este foarte ridicatã.

6:Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea cap.“Instalare”).• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte carevibreazã ºi emit zgomote;• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare chiarºi atunci când compresorul este oprit: nu se indicã odefecþiune.

7:Temperaturile ridicate sunt necesare pentru evitareaformãrii condensului în anumite zone ale produsului.

Page 58: Manual Tehnic Frigider

58

Anomalii 1. Display-ul nu este aprins

2. Motorul nu funcþioneazã

3. Display-ul este slabluminat

4. Alarma s-a declanºat ºibecul din interiorulfrigiderului lumineazãintermitent

5. Alarma s-a declanºat ºimesajul aferent apare pedisplay

6. Alarma s-a declanºat ºimesajul aferent apare pedisplay

7. Simbolul alarmelorlumineazã intermitent,simbolul Ever Fresh sestinge, iar pe display aparemesajul aferent

8. Frigiderul ºi congelatorulnu asigurã temperaturileadecvate

Cauze posibile / Rezolvare:1 • ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact saucurentul este oprit de la reþeaua electricã (panã).

2 • Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie amotorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3 • Scoateþi ºtecherul din prizã ºi reintroduceþi-l

4 • Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult de douãminute. • Alarma se opreºte la închiderea uºii sau prin apãsarea

tastei RESET ALARM. O altã cauzã ar putea fi oprocedurã incorectã de oprire (a se vedea cap.„Întreþinere”)

5 • Aparatul semnaleazã o încãlzire excesivã acongelatorului. Congelatorul se va menþine la otemperaturã de circa 0 grade pentru a nu fi necesarãrecongelarea alimentelor, permiþându-vã astfel sãconsumaþi alimentele într-un interval de 24 h.

6 • Aparatul semnaleazã o încãlzire periculoasã acongelatorului: alimentele nu trebuie consumate.Congelatorul se va menþine la o temperaturã de circa -18grade C. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apãsaþi tastaRESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarã pentru anulareamesajului de pe display, stingeþi ledul ALARME ºireluaþi funcþionarea normalã a aparatului.

7 • S-a declanºat blocajul de siguranþã corespunzãtordispozitivului Ever Fresh pentru funcþionarea prelungitãa pompei de vacuum. Pentru reluarea corecteifuncþionãri, dupã verificarea sistemului Ever Fresh,apãsaþi de 2 ori tasta Reset Alarm (a se vedea cap.„Display”);• Verificaþi ca tubul aflat pe partea posterioarã a raftuluiEver Fresh sã fie corect conectat ;8 • Uºile nu se închid bine sau garniturile suntdeteriorate;• Uºile se deschid foarte des;

Page 59: Manual Tehnic Frigider

59

AsistenþãAsistenþãÎnainte de a apela Asistenþa:• Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia (a se vedea cap. “Anomalii ºi remedii”).• Dacã, dupã ce aþi efectuat toate verificãrile, aparatul nu funcþioneazã iar problemasesizatã de dumneavoastrã persistã, contactaþi Service-ul autorizat.Comunicaþi:

• tipul de anomalie;• modelul maºinii (Mod.);• numãrul de serie (S/N).

Aceste informaþii se gãsesc pe etichetaautocolantã din frigider, situatã în partea dejos, stânga.Nu apelaþi niciodatã la tehnicienineautorizaþi ºi refuzaþi înlocuirea pieselor de schimb care nu sunt originale.

9. În frigider alimenteleîngheaþã

10. Motorul funcþioneazãîncontinuu

11. Aparatul este preazgomotos

12. Semnalare anomalii

• A fost stabilitã o temperaturã prea ridicatã (a se vedeacap. „Pornire ºi utilizare”)• Frigiderul ºi congelatorul au fost umplute excesiv

9 • A fost stabilitã o temperaturã prea scãzutã (a se vedeacap. „Pornire ºi utilizare”)

10 • Au fost activate funcþiile SUPER COOL ºi/sauSUPER FREEZE ºi/sau ICE PARTY• Uºa nu a fost bine închisã sau a fost deschisã o perioadãîndelungatã• Temperatura mediului înconjurãtor este foarte ridicatã

11 • Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea cap.“Instalare”).• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte care

vibreazã ºi emit zgomote;• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare

chiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu se indicão defecþiune.

12 • Defecþiuni în reþeaua electricã sau întreruperi descurtã duratã ale tensiunii de alimentare.

Page 60: Manual Tehnic Frigider

60

- Fiºe tehnice -- Fiºe tehnice -

Page 61: Manual Tehnic Frigider

61

Page 62: Manual Tehnic Frigider

62

Page 63: Manual Tehnic Frigider

63

Page 64: Manual Tehnic Frigider

64

Page 65: Manual Tehnic Frigider

Judeþ

ALBA

ARAD

ARGEª

BACÃU

BACÃU

BIHOR

BISTRIÞA NÃSAUD

BOTOªANI

BRÃILA

BRAªOV

BRAªOV

BUCUREªTI / ILFOV

BUZÃU

CÃLARAªI

CARAª SEVERIN

CLUJ

CONSTANÞA

CONSTANÞA

COVASNA

COVASNA

DAMBOVIÞA

DOLJ

DOLJ

GALAÞI

GORJ

GORJ

GIURGIU

HARGHITA

HUNEDOARA

IALOMIÞA

IAªI

IAªI

MARAMUREª

MEHEDINÞI

MUREª

NEAMÞ

OLT

PRAHOVA

PRAHOVA

SÃLAJ

SATU MARE

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

TIMIª

TULCEA

VÂLCEA

VASLUI

VRANCEA

Unitatea Service

POLLSTAR COMPANY S.R.L.

S.C. FRIGOSERVICE S.R.L.

ACINST S.R.L.

MITTY ET CO.

PETROSTAR S.R.L.

S.C. TEHNOFRIG S.R.L.

S.C. AMIO ELECTRONIC

MARELVI IMPEX S.R.L.

ELESERV S.R.L.

MITREA PREST S.R.L.

VALTOCOM S.R.L.

MICADAN

TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.L.

TOTAL SERVICE

ELFRIG STAR 2002 S.R.L.

RIO SERVICE

DIMOS S.R.L.

INTERPRESTV S.R.L.

PRIMEX S.R.L.

DOMO S.A.

VIP GÃIEªTI

V&D ELECTROSYSTEM S.R.L.

MEGASTAR EXIM S.R.L.

ACROMID SERV S.R.L.

INIDAN S.R.L.

P.F. CÂRSTEA

MICADAN

FRIGO MAT

SUPER INSTAL S.R.L.

SERVIªTEF S.R.L.

ELMA IAªI

LIV SERVICE IAªI

POLUL NORD S.R.L.

P.F. BUZATU VIOREL

MACOM S.R.L.

FRIGOSERV

P.F. SÃVULESCU

MASTERS BUªTENI

TEO 93 S.R.L.

POLUL NORD S.R.L.

POLUL NORD S.R.L.

ANDASIL IMPEX

MARELVI IMPEX S.R.L.

VALOTIS COM S.R.L.

ELFRIG STAR 2002 S.R.L.

MPI SERVICE S.R.L.

ANDASIL IMPEX

ELECTROTERM SERVICE S.R.L.

P.F. LAZÃR AVRAM

Indesit Company SpaRomania Representative OfficeBusiness CenterBd. Basarabia 28A, et 3, sector 2022113 Bucureºti - Romania

Indesit Company Spa

Viale Aristide Merloni, 4760044 Fabriano/Italia

Tel.(0732) 6611

REÞEAUA DE SERVICE MICADANRECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL:

NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeauaROMTELECOM, costul unui apel este de tarif local)

Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, Bucureºti, cod poºtal: 023787.e-mail: [email protected], www.micadan.ro

Program: Luni - Vineri: 900-1800; Sâmbãtã: 900-1300

Page 66: Manual Tehnic Frigider

MANUAL DE INSTALAREªI UTILIZARE

APARATE FRIGORIFICE

Page 67: Manual Tehnic Frigider

!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªIUTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:

TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRIIPROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ:

- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CUTEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 OC, LIPSITDE CONDENS ªI UMIDITATE;

- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);

- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎNLIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSULNU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IARPRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ΪI ASUMÃDREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CEACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.

ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE

• Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor, este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamenteelectrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipalede colectare, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazãechipamente noi de acelaºi tip).

• Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºifuncþionalitatea acestora. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãrieipentru informaþii detaliate.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achiziþionarea de echipamentenoi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).

• Predarea, de cãtre utilizatori, a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice, la punctele de colectaremunicipale, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazãechipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoasecare pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în careDEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale.

• Simbolul alãturat (o pubela cu roþi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe unechipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul uneicolectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate.

Page 68: Manual Tehnic Frigider

68

NOTÃ:Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice aleproduselor fãrã o comunicare prealabilã.


Recommended