Home >Documents >Mangaierea sufletului. Valul de matase - Masha Alexandrovna sufletului. Valul de... ·...

Mangaierea sufletului. Valul de matase - Masha Alexandrovna sufletului. Valul de... ·...

Date post:04-Sep-2019
Category:
View:52 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Editor: Luminita Bratu Copertd: Flory Preda Tehnoredactare: Florenfa Sava Corectur5: Georgeta Nicolae

  Toate drepturile rezervate Editurii Prestige

  Copyright @ 2019 Editura Prestige

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a RomAniei ALEXANDROVNA, MASHA

  Vilul de mitase : mAngAierea sufletului / Masha Alexandrovna. - Bucuregti : Prestige, 20L9

  ISBN 978-6 06-8863-59 -7

  1.59.9

  sBN 978-606-8863-59-7

  Tel.: 0732.55.88.33 www edituraprestige. ro www. faceb o ok. com/edituraprestigeofi cial

  Masha Alexandrovna

  Q&rlZ"mfrtule -/-------\\-//-\\-/7-.\1.-/7-.\1-

  AA

  MANGAIEREA SUFTETUTUT

  -xlz-Pnesnce Bucuregti - 2019

 • %J/,* .%o*r'dr*r^*

  Tolerant nu devii, te NA$TI. Pilde pentru unul ce-aruncd cu Pietre:,,$i Pietrele

  au suflet". CAnd aPare spiritul de competilie, in fiinld se

  nagte Ura. Tabloul pe care-l Pictezieste dimensiunea in care

  vei trii.

  Ldsali caii liberi, nu-i inhhmali cu lanfuri de fier,

  cdci plAnge destinul 9i nu mai ai timp s-atingi subtrimul'- itt.ftitta lumii tot ce ai 9i pe deasupra sd 9i dai,

  cdci multe Rugi s-au implinit in spaliul 6sta Infinit' Ceea ce construieqti in afard igi are SdmAnli (ma-

  tricea) in tine. CAntdreful se opri o clipd la marginea drumului'

  Scoase un pumn de curmale din desag[, se-aqezd pe

  pimAnt gi dupd ce-gi mAncd pulinahrand se-ntinse pe-un

  petic de iarbd s-asculte cum cAntd firele de bambus'

  Cu o Singur5 lacrimd venitd din suflet poli umple

  golul lnimii. Nu stai decAt acolo unde !i-e locul'

  sA Nu PLANGI, FIINTA. il vot ARArA DRUMUL. PE URMA, MI-L VEI ARATA TU. NU

  EXISTA SFAR$IT, CI UN PERMANENT INCEPUT.

  LANTUL CE STA LA G,ATUL INTELEPTULUI STRALUCE$TE CU PUTERE.

  ZALELE-T SUNT AURITE. uANa-vn sE oPRE$TE AICI PENTRU o BINEMERITATA ODIHNA. DRUM BUN,

  CAIATORILOR PRINTRE CUVINTE !

  CUPRINS

  _1r:

  t 118 115

 • %r/* %rrrrd,,r*rr*

  NU JUDECA...

  lntr-o zi, la maestrul Tilopa a venit un om imbrdcat modest, cu picioarele goale gi cu privirea ritdcitX. Maestrul i-a oferit cele mai bune haine gi a pus in fafa lui cele mai alese bucate. Kundai, intr-un acces de gelozie, a strigat:

  - Acest om a fdcut foarte mult rHu, este un nelegiuit, poate a,gi Ucis. fl cunosc!

  Maestrul a privit trist ochii lui Kundai.

  - Cine egti tu sd judeci? $i p" tine te-am primit cu bralele deschise, degi eqti un Criminal!

  - Cine? Eu? - Da tu. - E o confuzie! Eu n-am ucis nici mdcar o muscd! - Confuzie este;n mintea ta (numai la mugte !i-e

  gAndul). Dar nu uita. t1i Ucizi Sinele ctipd de clipH, lHsAnd sd creascH-n tine seminte OtrHvite! $i asta e cea mai cumplitH Crimd care poate exista! Ignoranla ta!

  Kundai gi-a plecat capul in tdcere gi a p5rdsit incdperea.

  Afard, ploaia Dansa liniqtitd.

  %*tl*Maa - W"*[email protected]

  NOAPTE

  Statueta de Jad se oferi noplii ca o Ofrandd. Numai atunci prindea Viafd. CAnd Luna igi lHsa trena RegalX peste lume. Putea sX se miqte in voie. Igi trdia intens orele, dansAnd cu Balerina de Alabastru. Orologiul cel vechi privea linigtit la dansul lor lVlistic,

 • %fu,%wd,ro*nn

  VIATA

  Apa venea cu putere rnuqcAnd din malurile ostenite. Se-apleca pddurea sub biciul ei liliachiu' C6prioara igi gesi un adHpost lAngH trunchiul unui fag rupt. Probabil cH astdziVAndtorul n-o sd vinX (gAndea)'

  inchise ochii qi adulmecH aerul proaspdt 9i curat. TRAIA!

  Ml*a.d*tua- Wtu"*ryM

  lit\, IM

  IM rr,i.til

  .i*$

  # ffi #,I ;urit:lr i lJi

  LENT

  Clopotul de SticlH se migcaintre cele 33 de sunete ale sale. Copilulil atingea ugor, tnlelegAndu:i ritmul. Era un mesaj scurt gi magnetic, ce-gi disputa frecventa cu mare intensitate

  ,,,oil\,tu*$Ltt

 • i'

  %J/*,%*rr'dn **

  PASUL

  Diametral opus. O Piramidd gi-un punct luminos in capdt. M5-ndreptam cdtre el respirAnd ugurat6. Cor- pul parcd nu atingea pdmAntul. Levitam. Amintirile s-au ldsat gterse de pe Stampa Minlii. N-aveam nevoie de ele. Cdliluzaimi fdcea un semn discret cd sosise vre- mea. $i totuqi refuzam sd inleleg. Iubeam prea mult fluturii gi aceastd dimensiune pe care eram invitatd s-o pirdsesc. L-am privit pe Joshua gi, plAngAnd, i-am sPus:

  - Nu pot pleca! Te rog sd md inlelegi! Rdddcini- le-mi sunt prinse de umdr!

  10 11

  M*rl * mtula - %-/d/r"* lg,fudal

  CAUTARE

  Prins intre Regatul Tdcerii gi-o lume plind de zgo- mot, tAndrul Tanar-kanincerca sd-gi defineascd sunetul Matricei. Un Luntrag ce numdra rAnd pe rAnd existenfele, cu pas ugor. in cdutarea Iubirii. Acest Flaut neobosit ce-l atingea cu blAndele invdluindu-l uneori in Uitare.

 • FINETE

  Copilul st6tea aplecat contemplAnd apa. De fa inHlfimel ochilor, levita, adunAnd cu privirea, Corali. Marea il tmbrHliga Matern ldsAnd lacrimile ei sdrate qi pline de' aIge, sd-i spele obrajii purpurii. A1e18a, retd.it d nisilul auriu, cdffe cealaltd parte a tdrmului, urmdrind un Pescdrug ce transforma cu aripile-i nevHzute, forme eterice. Norii cHlHtoreau nestingheriti alunecAnd Angelic pe umerii Cerului. Un Pescar bdtrAn zdmbea, persecutAnd clipete intr-un punct fix. O femeie igi al5pta copilul sdrutAndu'i fruntea. Iar el, prindea cu mAnufele, Entitdfi nevHzute 9i lumi Pary- iele. Tot acest buchet spectral, lHsa sd se tntrevadd frumuselea ademenitoare a vidutrui. Aco1o, undev4la intervalul dintre 2 Aton+il cineva gi-a lAsat semnHtura:

  YHWH(YAHWEH)

  %*rl * ne4a - W-/e** lE/ed

  ASEMANARE

  Pe mHsufa din lemn de. Nuc, Sonia igi uitase mAnuqile. Misha le strAnse la piept ca pe-un copil. igi simlea inima frdngAndu-se in flori de curcubeu. Nu vreo patimd ascunsd ii mdcina tdmplele ci o dragoste ce-gi:avea sdlagul dincolo de granilele trupului. Sonia ii amintea de Natasha( r,narna lui). Aceiagi candoare, acelaqi zAmbet, aceiaqi finefe...

  12

 • %d/*,%*rrlro*r*

  APOTEOZA

  Sunetul Viorii igi indlld notele spirgAnd Apoca- liptic geamul de mdtase al formelor. Spectral. VibrAnd in aceiaqi direclie cu intregul Cor Universal al florilor de Cireg.

  MAinile Violonistului igi gdsird locul de gralie printre note. igi cauta Inima, atingAnd apoteotic arcugul ce nu-si gdsea linigtea, arcuindu-se dupd su- fletul Instrumentului.

  Era ca un surghiun molatec, o participare a tu- turor elementelor matematice in aceasti melodie secretd ce-gi avea locul intre buzele lui gi trupul ei.

  Un val protector de Mdtase ii cuprinse pe amAn- doi, formAnd un cerc elastic de sunete.

  inchise ochii. Doar aga putea si vadd cum vioara, in mAinile lui igi afla MAntuirea.

  Simfea cd puterile il pdrdsesc, cd se va pribuEi in propriul Abis mental, dar strdlucirea Perlei ii dddea forla sd invingd orice obstacol. Iar el era un cdl5tor ce se oprise cu Ingerii la un pahar de Ambrozie.

  Igi trdia Nemurirea.

  14 15

  MZ Z" mtula - %-fd/r"* lgldzrld

  NELINI$TE

  Trupul robust ascundea o sensibilitate transpa- rentd. Nu-i puteai afla secretul. Sufletul locuia intr-o odaie cu ugile inchise.

  Darul cu care fusese inzestrat era un Mugur fin ce astepta anotimpul Renasterii. Nu inlelegea obscurul lumii in care venise sd transceadd aceastd dimensiune grosier5. O zestre geneticd (a ZeiIor lumind) ii strd- pungea linigtea Atomilor, cdutAnd un loc de repaos. Dorea odihn5.

  Numai asa se putea Elibera, depdgindu-gi barie- rele, lpdrgAnd toate tiparele, fdrd teamd sau regrete.

  In spatele oricdrui devot( discipol) se afla un Maestru nevd,zut care-i cdlduzegte drumul, neatin- gAndu-l nici mdcar cu-o goaptd.

  Singura avere a unui om este Fructul pe care reugegte sd-l aduci la Maturitate.... in interior (cAnd vine vremea Roadelor).

  Nimic nu se termind. Reincepe, strAngAnd in de- saga existenlelor o vastd experientd. Bobul de grAu al Congtiinlei.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended