+ All Categories
Home > Documents > Jocuri de Pre Zen Tare

Jocuri de Pre Zen Tare

Date post: 08-Jun-2015
Category:
Upload: alexandra
View: 5,043 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
34
CIDDC CENTRUL DE INFORMARE $r DOCUMENTARE pRrVrND DREPTUR|TE COP|LULUI re6 I K ffi#tP unicef q@ United NationsChildren's Fund I II tI/ Hiidda Sarnen - SwEotSHSAVETHECH|LDEREN
Transcript
Page 1: Jocuri de Pre Zen Tare

C I D D C

CENTRUL DE INFORMARE $r DOCUMENTARE pRrVrND DREPTUR|TE COP|LULUI

r e 6I

K

ffi#tP

unicef q@United Nations Children's Fund

I I I

tI/ Hiidda Sarnen- SwEotSHSAVETHECH|LDEREN

Page 2: Jocuri de Pre Zen Tare

S['D8AR

irtroducere

L Jrcrrri de prezentare .

r J*rrri de cunoa$teret

l' Jxuri de afirmare

e Jmri de incredere

.huri de comunicare.

d e c o o p e r a r e . . 1 4 1

de solutionare a conllictelor . 179t

d e r e l a x a r e . . 2 1 5

cu parafuta. . 237

5

7

37

63

8{

97

Page 3: Jocuri de Pre Zen Tare

SnvrnoD[reERB

' A::asti carte este o culegere de jocuri scopul cd"rora este de a facilita lucrulrw{f-{'rir-:-:'r ce activeazd' in domeniul educaliei copiilor si tinerilor. Jocurile prezentate: * :':*-'::iuie niqte mijloace care pot fi folosite mecanic pentru atingerea obiectivelorr*:: -:i in cadrul grupului. Folosirea jocurilor cere o cunoagtere primara a grupuluii :r;erientd minimd in acest domeniu.

STRUCTURAstructura jocurilor este formata din gapte puncte: mdrimea

*"r:"-e pentru inlelegerea gi realizarea cu succes a jocurilor.

Evaluarea care uneori este necesard, iar uneori opfionala,:,-:- -rriportant. Evaluarea jocului de cdtre participanti ii face

Obiectivele sunt un ghid orientativ pentru facilitarea folosirii jocurilor.Procedura explica etapele desfdsurdrii jocurilor.

grupului, timp, mate-sine toate elementele

constituie un punctsri reflecteze desure

E de doritgrupului o

--:-tele sale in grup, contributia si obiectivele acestuia.\otele sunt un punct optional. Aici se includ variantele posibile ale jocului,

'::-- pentru animator, aspecte referitoare la alte puncte, anexe (desene, scheme, etc.)

CI.ASIIFICAREA JOCURIIORTraditional jocurile sunt folosite ca o formd de a petrece distractiv timpul, de-*: - atmosferd relaxatd. Ca experienli, in grup, jocurile sunt un factor important

' - -'ri ia sa. Mecanismele pe care le folosesc au la bazd anumite valori, stimuleazd--: anumit de relalii sau provoacd situalii concrete care rareori se evalueazi".Clasificarea jocurilor cuprinde noud" categorii care reies din situatiile sau car-

-- . : -c i le fundamentale ale grupului :Jocurile de prezentare: este vorba de un prim contact al grupului.

, *rile sd se desfdqoare intr-un mediu pldcut care ar oferi membrilor, "propiere si cunoastere.

Jocurile de cunoastere: cunoaqterea persoanelor este unul din primii paqi in::8a unui grup. Prin intermediul jocului grupul poate crea conditii pentru:-::erea reciprocd a membrilor.

Jocurile de afirmare: presupun dezvoltarea autoaprecierii fieci.rei persoane qi.:ea ei in cadrul grupului. Pentru aceasta, necesitdtile proprii trebuie recunos-.- exprimate.

Jocurile de incredere: construirea increderii presupune crearea unui climat favor-:' care cunoasterea qi afirmarea participantilor este inlocuita de incredere. incred--:esupune un grad avansat al relatii lor interpersonale intre membrii grupului.

@

Page 4: Jocuri de Pre Zen Tare

Jocuri le de comunicare: problemele de comunicare se af la la r iddcina multor

conf l icte. Dezvoltarea comunicdri i verbale, atdt ln exprimarea necesital i lor sau a sen-

t imentelor, cAt $i-n ascultarea act iva este parte componentd a acestui proces'

Ascultarea presupune nu numai inleiegere dar si deschidere la necesitatile celorlalli si

la compromis. Dezvoltarea formelor de comuni.care nonverbal[ presupune, de aseme-

nea, o multitudine de experiente pentru favorizarea relalii lor interpersonale 9i consol-

idarea grupului .Jocurile de cooperare: reprezinti depdsirea relalii lor competitive. Grupul poate

descoperi avantajele qi posibilitatile cooperirii pentru atingerea unui scop comun'

Jocurile de rezolvare a conflictelor: evolutia grupului poate avansa spre dez-

voltarea capacitalii de rezolvare de conflicte. Avansarea relalii lor interpersonale intre

membrii grupului presupune o situatie in care rezolvarea conflictelor nu trebuie sa fie

ceva ce trebuie evitat, ci rezolvat intr-o form[ creativd'

Jocurile cu paraquta: principala caracteristica a acestor jocuri este cd sunt

folosite pentru relaxarea grupului. Ele, de asemenea' includ aspecte de prezentare si

cooperare a participanlilor.

JOCUL CA INSTRUMENT DE RUPERE A REI.ATIILOR COMPETITIVE

in prezent suntem foarte influenlali de societatea orientatd spre competitivi-

tate si aceasta ne face sd ne orientim spre atitudini competitive gi in cadrul jocurilor'

Relatiile care se creeazd, in situalii le de joc pot fi transferate in alte situatii concrete

din viata cotidiana. Astfel se creeazi un cerc vicios in care competitivitatea este pe

prim-plan. In jocurile prezentate in aceastd carte accentul este pus pe relalii le de coop-

erare gi comunicare eficientd, care sunt menite si rupd raporturile competitive ce pot

aparea pe parcursul jocurilor in interiorul unui grup. Formularea condilii lor jocurilor

s-a ficut prin prisma excluderii caracteristicilor care margi'nalizeazd" persoanele 9i a

dinamicilor care duc la aparilia invingitorilor gi invingilor. In acest sens, rolul ani-

matorilor este foarte important in desf[gurarea cu succes a jocuriior' Ei vor fi per-

soanele care vor supraveghea derularea acestora, incercdnd sd rupd relalii le de com-

petitivitatea gi rivalitate ce pot aparea intre participanli. Pentru ruperea relalii lor

competitive in cadrul grupului trebuie s6 fie conqtientizati factorii care influenleazi

sau determini existenta unei structuri ierarhice interne. Pe misurd ce structun

grupului se va ierarhiza sau nu va favoriza exprimarea 9i afirmarea personali' con-

flictele care vor apdrea vor fi solulionate intr-o formd: competitiva'

Astfel jocul ca instrument de rupere a acestor relalii competitive trebuie:

- Sa ajute Ia constientrzarea unei situalii prin care'grupul trece incongtient-

sa fie un cdmp d.e experimentare a propriilor posibilitdli, a capacitSlilor- u c r l v u r l v q r l r l / u v v : \ r v r a "

sonale de comunicare, act iul l€, . . . care poate ajuta la af i rmarea personal i 9i colect iv

- Sa fie o experienln vitald care proporlioneazi elemente pentru rezolvarea

f l ictelor intr-o formi noud.Cu toate acestea animatorul nu trebuie sa uite cd subiectele jocurilor sunt

ticipantii gi ei vor fi cei care vor beneficia de desfdgurarea lor. Jocurile prezentate

sunt niste sabloane care trebuie urmate cu strictele. Activitdlile trebuie realizate il

un mediu placut qi destins care ar favortza exprimarea qi imaginalia participanlilor

Ie-ar permite sd modifice jocurile existente sau si inventeze 9i si construiasc6 alt'

noi in dependenl i de necesital i le grupului .

Speram ca jocuri le Prezentate va

neavoastra.

vor fi cu ad.evd.rat utilp,in activitatea d

Page 5: Jocuri de Pre Zen Tare

JOGI'RE DE PRtrZtsE3TARts

Sr.rnt niste jocuri foarte simple care permit un prim contact si o

inmii: :-=:e. Este vorba de niqte jocuri cu scopul de a afla numele qi o anumitd

Ir,*r -:=::st icd minima a f iecdrui part icipant.Cind part icipanti i nu se cunosc, acesta este primul pas pentru crearea

Il.m.;- i:'-ip ce lucreazd dinamic gi destins.De obicei, evaluarea nu este necesara. Ea poate f i fd.cutd doar pentru a

Jflrr"r,ir; -bserva la sfarsit diferenta intre aceasti formi de contactare cu un grup

fi: :-- i- l : tatea altor moduri de init iere a activitd.t i lor ori de a ne prezenta.

Page 6: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea gxrpuluiz / 0 - 3 O /azt(:cipa/4t(Timp:Materiale:

/5 naaafeat 4./1c

8fo*eetiveA permite cunoagterea numelor participantilor si a crea de Ia inceput o

atmosferS. pldcutd.

a cirorAnghel

sd aibd.

PrneedrrrEFiecare isi spune numele si doud catitali

denumire incepe cu aceleasi initiale ca- plicut Si amabil.

Fiecare vorbeqte cAnd ii vine rd.ndul, nutimp sd.-i memorizeze numele.

pozit ive, ce i l caracterizeazd,,si numele. De exemplu: Petru

prea repede, pentru ca ceilalt i

EvaluareSe poate incepe de exemplu cu intrebarea: Cum v-ati simtit fiind

a prezenta doud cali tat i de-ale voastre?"obligafi"

de a gdsi 9i de

Mirimea gr{rului! 1O -3O pazt&tpattti :Timp: /5 ,atins*

SbiectiveA insus.i numele participantilor in grup intr-o formi dinamici s.i integrantd.

Frocedur6Toli jucatorii stau intr-un cerc. Un jucdtor este

"locomotiva", simulAnd

sunete si miscd.ri respective, mergand in cerc pAnd. se opreste in fata unei persoane-si dacd ii cunoaste numele, il pronuntd tare, f5.cdnd simultan gesturile unui semaforcu bariere de la trecerea ciii ferate. Apoi se intoarce cu spatele spre participantsi il prinde de mAini, ca un nou vagon. Pornind impreund., se deplaseazd in cercpAnd. la un alt participant. Tot

"echipajul" strigi numele persoanei ce se integreazl

si isi continud drumui. Jocul se termind odata cu epuizarea numirului de jucdtori.

$foteln cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un numd"r l imitd

la capat detasAndu-se de cei lal t i .

nE

de "vagoane",

de f iecare data persoana de

Page 7: Jocuri de Pre Zen Tare

)

Miirirnea grrrpului:Timp:Materiale:

lO -3O fa.r*Aa*tti/5 ,44n44ie

ilcakle c4 c/ak( atai ata(t

d"%dt aaar6za( de pa.ztalpanli

' l I

t i

V ObieetivsA af la toate numele, a "anima"

$i a dest inde grupul.

c Procednrr6Jocul trebuie sd se desfdsoare intr-un ri tm rapid. Toli se aranjeazl fur

Gmr.:" -i.sand un scaun liber. Cel ce gede Ia stdnga acelui scaun, se ageazd, repede

W-r* i- spunAnd "sunt

indr[gostit"; urmitorul, la rAndul s5.u, ocupi scaunul l iber,

q r ^ 4 ^ 1 4 v v r

-r =:anga sa spundnd "-si iubesc"; urmdtorul ocupd: scaunul el iberat spundnd

*jr:. a spune cuiva"; cel ce urmeazd", agezAndu-se pe scaun, numegte persoana; -;nrele unei persoane din cerc, care fuge spre a se a$eza pe scaunul l iber.r*:--ruA persoane ce sed lAngd persoana chematd vor incerca (gingaq) si nu-i:r:a sd se scoale. Jocul continud, in ambele cazuri, cu persoana din stdnga

- ; - u i l i b e r .

rd

Timp:Materiale:

/5 taaas*

a/t4l4t

t a .

.nd

uleform tercl:za

)1 ' : .

0biec€ive-\ insugi rapid si dinamic numele tuturor participanlilor.

ProcedtnrdT,rt grupui se aranjeazl, in cerc. Cineva se ridicd. si-si spune numele:

: l"[ :hai". Apoi prezintA patru persoane ce ged la stAnga sa, incepAnd cur.- :ndepirtata: "Vasilci,

Ionel, Maria, Gheorge". Dupi ordinea in care au::=rentate, persoanele numite se r idicd gi se aqeazd" Ia loc, deodatd, creAnd

:-: unei cuti i cu surprize. Apoi, persoana din dreapta lui Mihdi, face

Note

Page 8: Jocuri de Pre Zen Tare

Mnrimea grupufui: l0 -30 fnvt<ccQal4fiiTimp: 15 ,441r44fe

| r' | $biectlveA insusi numele tuturor part icipanli lor '

E FroaedursTot grupul formeaza un cerc. Prima persoand iqi spune numele

"m6

numesc Nicu si md, m6ndnc6 aici", improvizAnd gestul, spre exemplu pe cap'

Urmhtoarea persoand spune "numele lui este Nicu 9i i l md'nAncd acolo"'

scdrpinAnd capul lui Nicu. Apoi continui cu propriul nume' Jocul se incheie

odatd cu inchiderea cercului.

Notein dependenld de mdrimea grupului, se poate repeta acliunea in sens

Invers.

MiirimeaTimp:

Materiale:

grrrprrlrrit / o - 3 o /a-ztaepaa{e/5 ,44rr4ste

44 z4h4 dz /dzr<p caa

nE

c/14 a4(2ct &atilaz (a"S"atr1

$bie*€fiveA insusi numele persoanelor part icipante'

Prepcedrrr&Jocul se desfd.$oari intr-un ri tm rapid. Tot grupui formeazd un cerc'

Cineva merge in centru, cu ruloul de h6"rt ie. O altd' persoanf din cerc spune

un nume qi respectivul individ trebuie si reuqeasci si spund alt nume' inain-

tea celui din centru. In caz contrar, "primegte' una (gingaqa) la cap 9i se

schimbh cu locuri le. Jocul continu6, persoana din centru numind pe altcineva'

Page 9: Jocuri de Pre Zen Tare

a

) .

1 e

Mirirnea grupului, /O-30 FazAcgati :Timp: /5 ,tcina* ;Materiale: ru44/. !

Obie*tiveA insusi numele tuturor jucdtori lor.

PrnseSu16Animatorul precizeazd. cd. scopul jocului este ca f iecare part icipant sd se

Jr-n:-:-re. asociind f iecarui nume cAte un gest. El iqi spune numele gi face ungry*: -e i-ar caractenza personalitatea (de exemplu: cAnta la chitarl sau doarme,

m,: ' Jocul e continuat de persoana din stdnga sau dreapta animatorului,

l*Ee:-'-ld toate numele gi gesturile anterioare. Jocul continud" pane au fost

sr*:=:rate toate persoanele. Dupa aceasta poate continua cu unele modif icd"ri .A::: :-: iorul face un gest ce caracterizeazd una dintre persoane. Grupul trebuies;ln-= 'minteascd numele. Persoana numitd. face acelaqi lucru.

^\nimatorul spune numele cuiva, iar grupul trebuie sd repete gestul

,t I :*-:- persOane.

NoteIn locul gesturilor se pot folosi calificative pe care $r Ie inventeazd. participanf,i.

t s

E

r c .l n e; , -

f , t - _

S E

v a .

Mirimea gnrpuluiz lO - 3O paztAc4bna,fiTimpr /5 d4n4ufeMateriale: o 6t&.?e, 4a4 c/4 du o&act

*(x..*:.(.((k,*K*0biectiv*A cunoaqte numele part ic ipant i lor. A ini t ia cunoaqterea reciprocA in

grupu lu i .

c ProcedtnrdJocul trebuie s5" se realizeze cdl mai repede posibi l . Mingea e foarte

-t;: :-:-te" gi "fr ige". Toti stau sau ged in cerc. Animatorul explici cd persoana

n* ;:-:- ie mingea trebuie sd se prezinte spun6.nd:- numele (cum i-ar pld"cea si i se spund.),- de unde vine,- nnele prefer in le ,- unele dor in le .Toate acestea trebuie facute cAt mai repede posibi l , pentru a nu se fr ige.

l :r+:-,. : ce s-a facut prezentarea, mingea e aruncatd mai departe. Jocul con-f i-r. - -: : : :ra cAnd toate persoanele se vor prezenta.

Page 10: Jocuri de Pre Zen Tare

grupului: lO -3O fazt(ZdpaafiMirimeaTimp:Materiale:

/5 nitz**

4.cda?te, cot qaa( ?t4ai /kf<a d"ecAtastadz*( tafu( a( paztccel 'o

nE

Sb$*ct*veA insusi numele tuturor qi a petrece distractiv o perioadS, de t imp.

Froce$urSJocul trebuie sd se desfdgoare cu rapiditate. Toate persoanele ged in

cerc. Animatorul (fara scaun) dd semnalul de incepere a jocului. Se apropie deo oarecare persoana din cerc si intreabd":

" i t i plac vecini i?". Dacd rdspunsul eru , persoana respectivd va trebui sd spuni numele persoanelor ce i-ar pldcea

sd vind lAngi ea. In t imp ce "vecini i

actuali" se schimbd cu locul cu "noii

veci-ni", persoana din centru incearcd. sd ocupe unul dintre locuri ie temporar l ibere.

Daca rdspunsul e "da", grupul se depiaseazd. cu un loc spre dreapta. Pe

mdsuri ce grupul inainteazd,, jocul se compiic6.. Cand urmdtoarea persoand vaspune

"da", grupul se va misca cu un loc spre stAnga. CAnd rdsund al trei lea"da",

se schimbd cu 2locuri spre dreapta. Apoi, respectiv Ia stAnga. Pe urm6,respectiv cu 3 la dreapta, etc. De f iecare dat5. persoana f6rd scaun (din cen-tru) continud jocu}.

Miirimea gnrpului: lO -3O laztddpaafii/5 at*zs*

44tta4c

V {s&ieetnveA insusi numele intr-o formd dinamicd.

I ql Frecedrur$Jocul trebuie si se

animatorul strigd" o cifr6.tiv de persoane qi acesteaApoi, persoanele se separi

Nep$eEste un joc foarte efectiv de prezentare pentru grupuri numeroase.

desfdqoare rapid. Tot i se pl imba pr in sala pana cAndTrebuie si se formeze grupuri din numdrul respec-

sd-qi spund numele in cadrul grupuri lor formate.qi se pl imbd din nou (acl iuni le se repetd).

Page 11: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupului3 lO -30 pnztco4ba"ltiTimp: /5 ,aAaateMateriale: 4caua4, ca w*( 64ai pkf&4 d^?iAt

asnfza( tatac a( paztucpan&loz

r/ O*tec*$veA insusi numele printr-un exercit iu de miscare.

? Proeedwr6Toti se ageaz6', formAnd un cerc. Animatorul (fara scaun) incepe jocul,

r: :- 'pi indu-se foarte repede de f iecare si spunAnd:- " ld"mdila - IamAith" $i persoana spune numele vecinului- "cireasd. - ciresicd." si persoana spune numele vecinului- "zarz6,r - z6,rzdtel" s.i persoana spune propriul nume.Dacd cineva greseqte, se schimbd cu locul cu persoana din

din dreapta.din stAnga.

centru 9i jocul

I

Existd. posibi l i tatea de a spune "cog

cu fructe", cand toti trebuie s6 ser*:--::-be cu locuri le, iar persoana din centru sd ocupe unul dintre locuri le tem-i{:: : : l ibere. Dupa ce toti s-au asezat, f iecare trebuie si spuna numele vecini lorM ,

Mirirnea grupuluis lO -3 O partddpa4fcTimp:Materiale:

/5 ,a+*an4caatae, cct cac&( daae psftrt dKAt

rdC -

e .

aanfza( tota( al pazt&qa/41/az. . . . . ; . . . . . . . .

Obieet$veA insusi numele participantilor si a crea o atmosfera distractiva.

Prn*edur&Jocul trebuie sA se deruieze rapid. EI este inceput de persoana fdr6

:. Ea se apropie de oricine si intreabh: "Ce mai faci?". Cealalta persoand"

.::-r ie: "Foarte bine". Mai departe, persoana care gedea, se scoali de pe

ii--: l-P ajunge la locul l iber. Acolo (stAnd in picioare) la prima intrebare se- i :

"cum te cheami?" sau

"De unde est i?" . In t imp ce se petrece aceasta,

- i ' sa se schimbe cu locuri le, ocupand scaunul l iber si astfel- : . : ; - in i t ia i . Dacd c ineva rdmane de 4-5 or i consecut iv in p ic ioare ,

- ? n ra i face t i " . To t g rupu l rdspunde "b ine" , sch imbandu-s i

: '* : --e ror l t inuat de persoana r6.masa fara scaun.

Page 12: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupuluis

Timp:Materiale:

l0 -30 pazrdodQ*ali15 mn4ktecc6ttt/4, c4 ctaa( azai caa(t d"e/'dt

asa6ra( tufa( de fuztAcPan{i

SbieativeA insuqi numele qi a dezvolta creativitatea jucd'torilor'

f cFt Procedura

Jocul trebuie sd se deruleze cu rapiditate. Toli se aqeazd' formand un

cerc. Jocul e inceput de persoana din st6.nga scaunului liber, prezentdndu-se, ,sunt . . .9 i vreau sd. f iu spr i j in i t de. . . (numind a l td persoand d in grup)" ' Apoi

demonstreaza modul in care persoana respectivi si meargd pind Ia scaunul liber

(dansand, agezdndu-se, sdrind etc.). Persoana numit[ poate recurge la ajutorul

celor din jur pentru a ajunge la locul liber, dac6 considerS. aceasta necesar'

Jocul e continuat de persoana de Ia st6.nga locului liber.

| r' | SbiectiveA insusi numele Part iciPanti lor '

E ProcedrrrdJocul trebuie s6 se deruleze cu rapiditate. Toli se aqeaz6', formdnd un

cerc. Animatorul e in centru, in picioare. EI se invartegte qi cu degetul indicd

spre cineva iar acela iqi spune numele siu si inci a 2 persoane precedente'

aratandu-Ie cu degetul. Cand greqeqte, trece in centru, continuand el jocul '

persoana din centru se poate miqca repede, incet, pl imbAndu-se, shrind etc'

X*rteJocul e prevazut a fi realizat inaintea unei alte activitati'

Page 13: Jocuri de Pre Zen Tare

nie

' I

) rl l

r

1

E

Timp: /5 64n4ute :Materiale: aA4.<. :

$&iectiveA insugi numele tuturor jucdtori lor si a dezvolta simtul r i tmului.

Frncedur6Toli stau, formAnd un cerc si animatorul bate r i tmul: o lovitura din

;:-nle pe picioare, apoi una din palme, apoi duce mana dreapta peste umdrul::ept, degetul mare privind in jos si aceeasi miscare o repetd cu stAnga. in:-:tp ce face miscarea cu mAna dreapta isi spune numele sd.u, iar cdnd repetd=-eea$i miscare cu mAna st6.ng6, spune numele unei alte persoane. Acea per-=-r:td menline r i tmul, repetdnd miscari le si prezentAnd urmdtoarea persoand." - --ui continui pAna ce toate persoanele sunt prezentate.

NoteRitmul si miscdri le pot f i schimbate, cu includerea picioarelor etc.

@MirimeaTimp:Materiale:

r. * r. lnt numiti . Ei stau, formAnd;-- :e trebuie aruncat. Jucdtorulr*:: , :-nd in cerc. Persoana numitdsu ::da, repetd"nd apoi actiuni le.gr r=- in tate.

grupului: lO -3O partAc4bal4tt/5 ,a<r*aa*

o caat7e, ea dotc 4an c,ut, o&kf 4ir4a/az

un cerc, iar o persoani sta in centru cu obiec-lanseazd obiectul in sus , spunAnd un nume,trebuie sd prinda mingea, inainte ca aceasta

Jocul continud pina ce toate persoanele sunt

?

SbiectiveA insuqi numele. A st imula precizia iansd.r i lor.

Prt**edur*Jocul trebuie sd" decurgh rapid. JucS.tori i nu pot sd sf ideze cercul dac6,un

i c it e ,u l .

Page 14: Jocuri de Pre Zen Tare

i uarmea gnrpului: lO -30 fazt&cpaate 1i timp. /5 raiaate :i Materiale: an4.uc 1

$biee€fv*A insusi toate numele.

t ""1 Fr$cedur$Jucatorul formeaza un cerc. Animatorul incepe, spunAndu-si numele.

Urmdtorui, din dreapta, continud., repetand numeie animatorului si spune ginumele sdu. Urmitorul repeta numele anterioare, adaugAnd-ul pe al siu.Grupul poate ajuta. Jocul continud pand. cAnd animatorul in cor, cu intreggrupul, repetd" numele tuturor.

NoteLa nume

fiecdruia. Pentru7-9 nume.

se poate adi:uga un gest ce caracterizeazl, personalitateagrupuri foarte numeroase, se pot repeta, de exemplu, ult imele

Mirimea gruprrlui:Timp:Materiale:

lO -30 pa,rt()c,rpaatelO 64n44fuCcaq+te, ce ct?tu( ,44ai ps{An &dt

nE

asafzu( tata( a( y'aztucpaa{i/oz

$bi*etErreA insusi numele tuturor. A crea o atmosferd. de destindere.

Froeedrx16Jucatorii formeaz1. un cerc. Animatorul se apropie de un jucitor,

intreband numele. Dupa aceasta i l intreabi: "Md iubeqti?". Cetdlalt ra,spunde:"Desigur ,

dar mai iubesc q i pe. . . " . Persoanele d in s tdnga q i d in dreapta per-soanei intrebate si numite se schimb6 cu locuri le. Cel ce nu va avea loc. vaincerca si se aqeze. Jocul e continuat de persoana rdmasa f ird. scaun.

Page 15: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupuluisTimp:Materiale:

lO -3O paztu4a*lti15 ,at*zz*cazlbca (oaaz6eze,

4deur/6 444 /Adia

czeaa+te eohzale), /azragi ck" (hprzt)

' . 'ol ta

{}biectiveA insugi numele tuturor prin intermediul unor elemente vizuale. A dez-

creativitatea gi expresivitatea plasticd (artistici.).

r l o

r $ i

6u.r o O! v b

cl Froeedus6Fiecare participant, in afard de faptui ca igi scrie numele gi cum i-ar

;-acea sd. f ie numit in grup, face o caricaturi, sau deseneazi ceva ce l-ar::prezenta. In timpul exercitiului participanfii nu pot sa discute intre ei si sd"-.- arate desenele. Dup6. aceasta desenele sunt afisate, iar participanlii incearcd... ghiceascd pe cine le reprezintd acestea.

-: NoteParticipanlii pot fi imparfili pe grupuri care vor trebui sd se reprezinte

,:tr-un obiect anumit.

Miirimea grupuluiz /O-3O pazfibcpatltc :Timp: lO aA<s*

ObiectlveA insuqi numele tuturor. A stimula creativitatea. A practica Iimbajul

{f ProceduriToti formeazd. un cerc. o persoani incepe, gesticuland cu mdini le, pen-

esplica grupului obiectul ce il va arunca (tot imaginar) persoanei a c6rei:- spune. Gesturile trebuie si. descrie dimensiunile si utilizarile obiectu--Receptorul"

descrie (cu mdini le) obiectul primit qi spune numele per-,Ce la care a primit obiectul $i-l transmite urmitorului participant.poate adauga schimbari acestui obiect.

Notetlbiectul primit poate fi numit. Corectitudinea presupunerii nu are

L ) " 1 , , - 4 .

a t o r .rn.de:

- v - '

3 . i ' a

Page 16: Jocuri de Pre Zen Tare

i uac-ea grupuruiz 10-30 pnzraepaa{e i Ii t*nz 20 4*44te i 1i M"t""iale: a arug j I

I

Vl $bieetive IA insusi numele tuturor.

II

E F r o c e d u r 6 . , fparticipanli i stau in picioare, formind un cerc. Animatorul incepe jocul,

Ilinand mingea intre picioare. Mergdnd cum poate' se apropie de alta persoana,

IprezentAndu-se. O transmite (fara a o atinge cu mAna). Jocul continud pAni

Itoate persoanele se Prezintd.

IW Notel* |

;";;;" grupuri numeroase se pot introduce cateva mingi.

I

Ii ",,,_.";;; ;;:;; i.,*"r","r, t Ii t*n2 /5 mtazte i Ii Materiale: a&44rc : I

IIl rt I G-triective I

A insusi numele tuturor, permitAnd un prim contact

II

L=l Froeedtra IGrupul se separa in doud pnrl i egale. Se formeaz6. 2 cetcuri concentrice. I

Persoanele din cercul interior stau cu fala la cele din cercul exterior. Ipersoanele din ambele cercuri se miqcd" in direcl i i opuse, in r i tmul unei muzi- Ici. La oprirea melodiei, perechile igi dau mdini le 9i spun'. 'Bund, sunt ". '" D"l1

Ice s-au prezentat, cei din centru spun

"oameni cdtre oameni"iroare e semnalul Ipentru ca muzica si reinceapd, schimband directi i le de miqcare. Jocul continud

Icu aceeasi dinamicd, pan6 se incheie o rotatie completa.

I

tert F{ote IEste un bun joc de prezentare pentru grupur i foarte nunleroase.

I

TIIT@ lIT

f

Page 17: Jocuri de Pre Zen Tare

Timp: /5 ,a'*as*

Sbf;ectiveA insusi numele tuturor si cateva date esentiale despre participanli.

Il 1

I

rADupa cdteva minute, animatorul pune in joc a doua

,:ui part icipant al cirui nume trebuie sd"-l spuna". Acesta la,. '--:rgea unei alte persoane pe care o numeste.

Apoi se lanseazd gi a treia minge. Fiecare spune.,:-rncd mingea o activitate care i i place sd facd.

minge, aruncdnd-orAndul sdu, aruncd

persoanei cdreia i i

NoteSe mai pot introduce mingi 9i cu alte intrebdri.

=j Froaedur$Toli participantii formeazd un cerc. Animatorul aruncS" prima minge,

- '-tpi ce si-a spus numele. Fiecare care o primeste, o va arunca iard.si, spunAnd:'-rnrele siu.

c e .o r .rzl-rparlr.ri11 t-l I

d"e mfzia<ea

Gbie*tiveA insusi numele tuturor intr-un mod distractiv si dinamic. A destinde

a . "-:ni grupul.

c ProcedurdAnimatorul invita grupul sA se a$eze jos, formand un cerc. Se explicS"

rr:-;":- i- t t l jocului ce constd. in a face mingea sa treacS. pe sub f iecare part ici-p.r* . . in cerc, impingAnd-o cu cdlcaiele sau vArful picioarelor. Animatorul-m. " ' . ' jocuI, transmitAnd mingea persoanei de la stAe la stAnga sau dreapta s&,

.:- ir .r- i "Ia-o

de-aici!". Persoana o primeste, repetAnd miscarea si spunAndri l- l ' ' t*: :s- propozit ie, cu numele persoanei urmdtoare. In acelasi t imp, animatorulm*- ' - ' . :e incd o minge, de data aceasta, in a l t i d i rect ie . Tot e l hot i rSste cdndl J e i , : : : : t j O C U I .

Page 18: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupuluiz /0 - 3 0 Pnvtc.Qar4{eTimp:Materiale:

M stu**ctiv*A insusi numele tuturor participantilor'

E FrscedrrrSinaintea jocului animatorul aduna numele tuturor participanfilor' El

amestece literele in numele fiecdrui participant in aga fei ca s5' fie posibil de

a le pronunla (ex: Marcela - Celamar). Dupi aceasta se pregdtesc f isele cu

numele noi ale participantilor. Toate fiqele se fixeazd pe tabla 9i se acoperi cu

hartie. Pe urmi fiqele sunt descoperite qi participanlii trebuie si gd'seasci

numele Ior pe tabld. Animatorul poate incepe jocul, cit ind noul sdu nume cu

voce tare.

aV c)biectiveA facilita cunoa$terea reciproca 9i a crea o atmosferS prieteneasca'

fs-l FrscedurdFiecare participant va scrie numele lui cu litere mari pe figa qi o va

lipi pe haind pe un loc vizibil. Participanlii creeazd un cerc 9i trebuie si memo-

rizeze numele colegilor. Dupi 5-10 minute, f iecare part icipant va scoate f isa

Iui si o va transmite pe cerc' in direc$ia acelor ceasornicului, p6nd' animatorul

nu-i va ruga si se opreascd. Participantii trebuie sd' rimdni cu' numele care

aparlin altor persoane. Li se dau 10 secunde pentru ca ei s5. giseascd purt''torii

adevdrafi ai numelor. Dupi 10 secunde, cei care au rdmas cu numele str i ine'

trebuie sd fugd iar restul trebuie s6-i prindi Si si- i adune in centrul cercului '

Rugati-i ca ei sa gfseasci persoana necesard'. Exercitiul se repetd pAni cAnd

fiecare participant nu va gti numele celorlalli participanli-

/5 - 20 d4ir4ate

/,4e, ptaazzo, o ta4/6, lAzfiz, cdz@cd

Page 19: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirirnea grupului:Timp:Materiate:

lO -30 fuztcccpaafc/5 -2O eatrsfu/dztce, cazthcd, o4dtc/

4 Sfuie*tfiv*A face cunogtint6 cu membrii grupului.

Fa"$*ed*$rdFiecare participant primeste cAte o foaie de hartie si o carioca. Ei tre-

. :e sd scrie numele lor in partea de sus a foi i , iar mai jos s5" completeze afir-' - - i : ia : "Eu sunt . . . " fo los ind 6 ca l i f icat ive (ex: eu sunt f rumos, deqtept ,--.: :rAnd, manager bun, .. .). Toate cali f icativele trebuie scrise intr-o coloni{6.:^:t icipanti i isi l ipesc pe piept foi le lor cu ajutorul scotch-ului. Dupa aceasta,-:rebuie sd citeascd reciproc inscript i i le. Ei nu trebuie sd. foloseasca muit:"-p. Dupd. ce jocul se termina foi le pot f i l ipite pe perete.

Mirimea grupuluiz /0 -30 /aztbzfna$iTimp: 3O ,ataz*

T::::::::: ..(f ft:*(:..?K: .:*..$&$ective- A st imula part icipanli i sa faca schimb de informatie.

Pre*eds,srEAnimatorul ldmureste grupului ca part icipanti i au posibi l i tatea d.e a crea

.-iercit iu propriu cu ajutorul cdruia ei vor putea afla mai multe informati iiespre al l i i . Rugali- i sd propunA intrebari le pe care ar dori sA le adreseze

: a^ti part icipanti. Spre exemplu:- bucate preferate- lucruri le care nu vd plac- cart i le care vd pasioneazd.- actori i preferati , prezentatori iPart icipanti i voteazd" intrebari le mai potrivite. Animatorul alege 5 sau

-':-ait te care au acumulat cel mai mare numir de voturi. Part icipanti i:1- - : - cate o coald de har t ie f l ip-char t s i car ioca. E i t rebuie sd-s i scr ie numele

: : : -Pa de sus a fo i i , in t rebar i le in par tea s tangd a fo i i s i raspunsur i le in: ' . : ' i i reapta. Foile se l ipesc part icipanti lor pe spate. Ei trebuie s6 se

.--e prin incapere si sa discute informatia cit i ta.

i 'a

o -

.sa'r.r1

L I€

r i i

ru i .nd

@

Page 20: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupuluisTimp:Materiale:

/0 -30 pazticcqar4|i30 ,44A4u14

t z . - t r . . / - . 1

ha'ztre {kP-cha'zL' cazibcd., 44nkl

V ci oamenii pot comunica efectiv qi fara cuvinte'$biectiveA demonstra

G'l Freeedur5Grupul se separa in perechi' Scopul acestui exerciliu

:tt:.:=t""^:::11tj^,".ipro.l'*J**Jrrrr.ilo. perechilor. Acest lucru trebuie fd'cut fdra cuvinte'

r - , - - : ^ ^ - . ^ ^ l ^ E r i o n o r o n 9 Y ' -

;H;;;"tii o"i folosi mimica, desene, semne' gesturi' semnale' Fiecare par-- - ^ - - ^ - L ^ l X ^ ' r n o r f o . o r r t l

ilil:;:'#';;;." aceasta 2-B minute de comunicare nonverbala cu partenerul^ ; ^ o o d n r i t

i;:1"iliffi;r:;ri!i participanliror posibilitatea ca ei s6 ghiceasca ce a dorit

si le spuni, pe cale nonverbali partenerul'

SvalurareP a r t i c i p a n l i i v o r f i i n t r e b a l i c A t d e m i n u l i o s e i s - a u d e s c r i s .

Mirimea grupulrris

Timp:Materiale:

lO -25 Pa'zfdcdqaa{i45 -60 ,4a44/e

t : . - t r . . / - - +ha:zt& 6&p - c{taw' caz(baa, 44akn

$biectiveA stimula partlcipantii s6-si identif ice calitali le qi neajunsurile lor'

tcr't Procedur&Participanti i trebuie sa scrie pe o coal6 de hart ie f l ip-chart l ista tutur-

or deprinderi lor pe care le posedi i i domenii ie in care doresc s5' se afirme'

Part icipanti i trebuie s6 se gdndeasca ia ceva ce ei pot s6 facd cel mai bine': ^ 1 ^ ^ i ^ ' r r r i n t o

Dup6 aceasta ei t rebuie sa-qi demonstreze deprinderea fd 'r6 a folosi cuvinte'

Restul grupului t rebuie s6 ghiceasci despre ce deprindere este vorba' Pe urmi

Iistele vor fi afigate pe perete 9i participantii Ie vor putea citi'

Eva$tlareSe pot discuta urmdtoarele probleme:

- n u m a r u l s i d i v e r s i t a t e a d e p r i n d e r i l o r p e c a r e l e a u p a r t i c i p a n l i i- oameni i au cal i tat i pozi t ive qi negat ive

- componenta totald, a deprinderi lor in grup

Page 21: Jocuri de Pre Zen Tare

i Mirimea grupulaiz /0-30 paztcc,lpnati :i ti-p | lO -45 cattzatu ii M"t""i"t., /dzta &re-c/azl, cauoca :

dlbieetiveA incuraja participantii s5" se cunoascd. mai bine.

Frocedur*Participantii trebuie sd se deseneze pe sine insugi pe o foaie de hArtie.

:;,a aceasta, ei trebuie sa-si gdseascd perechea, sd,-i ldmureascd desenul Si sd-i-. 'esteasc5. de ce primeste pl6cere, ocupdndu-se cu acest lucru specif ic. In con-- '-:are, f iecare pereche se unegte cu alta si repetd explicatia. Procedura se. :e repeta.

- NCIteDisculia se poate axa pe :- diversitatea lucrurilor pe care grupul ie face- existd" diferenla intre ocupatiile persoanelor de diferite sexe- ce au aflat participantii despre sine si ceilalti

Mirirnea gnrpuluiz lO -3O patrtdcdpaafttTimp: 45 -?O ,ot*as*Materiale: aaz* &fp-c/azt, caz4b&. 44otcl

( ObiectiveA ajuta participan$ii sd fie siguri in propriiie forte. A-i ajuta sd fie

srr i": - - .:-ti de propriile avantaj uri si neaj unsuri.

F ProcedurFRugati part icipanti i sd se deseneze in centrul unei foi de hArtie. In

pr:- ' de sus a foi i , in coltul stAng ei trebuie sd scrie cuvintele: "Ca persoand".h : ' ,- : ' -r- drept trebuie sd. scrie: "Ca lucrd"tor". Sub f iecare t i t lu part icipanli i@nP': --: sa scrie cAte 5 cuvinte care i i determind cel mai bine ca persoane saur@ . -.: : tori . Sub desen ei trebuie sd. scrie l ista lucruri lor care le piac gi peruilr-{ -: lot face bine. Desenul poate fi numit "Cele mai bune calitafi alerryr+ Deseneie se expun pe perete sau pe tabla. Part icipanti i trebuie sd ial@r:f,:-:-:a cu desenele afisate fara a discuta. Ei trebuie sd ghiceascd cui

: l - : : iecare desen. De-asupra deseneior care au fost corect ghici te se va:- " l :e le persoanei. Exerci t iu l este discutat de tot grupul. Se vor crea B

Page 22: Jocuri de Pre Zen Tare

categori i , in dependentS de urmatoarele cal i tal i : personale, profesionale si de

comunicare. Se vor analiza ideile de congtiin$a d.e sine, congtiinla de sine pozi'

t ivd., autoapreciere qi autoacceptare.

Hva6rxmreSe pot discuta urm6toarele probleme:- parerea despre sine este ceva neschimbator dar 9i ea se poate schim-

ba. De ce?- cum influenteazi autoaprecierea asupra ati tudini i fala de propria per-

soan5.? Fafa de alte persoane? Fafd' de lucru?- discutali deseneie- v-a fost u$or sa faceli exercit i i le?- ce noutati ati aflat despre sine 9i despre alte persoane?

NoteVariante:A. Participanlii pot descrie neajunsuriie lor 9i sd deseneze ceva ce nu

le place s6 faci.B. Participantii pot face lista a 5 lucruri pe care nu pot sd le facS

foarte bine. Desenul poate f i numit "Partea mea opus6".

C. Treningul "Educafie gender": participanlii pot face lista lucrurilor

care ii caractenzeazd ca barbali sau femei'

i rrrermea grrpului: lO -3O Pazrdcdpal4rii ti-n?, 30-60&razrei M"t"tiale: /aznz &p - clazt, caz"@ca

V] $bieetlveA face cunostintd cu membrii grupului'

|gl Sr*rcedwr&Participantii trebuie sd se separe pe perechi. Fiecare va primi carioca 9i

hart ie. Ei trebuie sd deseneze $ase obiecte foiosite de ei in ult imele S luni '

Rugati-i s6 aleagd" acele d.esene care vor ajuta celorlalti participanli sd' cunoasc6

ceva despre ei (ex.: cineva care se ocupd cu alpinismul va desena o sfoard' muzi-

cantul - un instrument muzical). Fiecare participant va avea posibilitatea s6

devina detectiv si sd ghiceascd cAt mai mult despre partenerul sdu. Rugali

perechile sd se prezinte reciproc.

FSo€eVariante:A. In loc de a desena obiecte, part ic ipant i i pot folosi 6 obiecte pe care

I

r

.&r:

g:

Page 23: Jocuri de Pre Zen Tare

-e au la ei (chei, pixur i , legi t imat i i ) . "Detect ivul" studiazd aceste obiecte pen-:ru a cunoaste ceva despre partener.

B. Separat i tot i part ic ipanl i i pe grupuri mici , dupi ce ei vor f i separal i peperechi. Desenele si obiectele de asemenea pot f i ar l tate intregului grup.

Timp:

Materiale:

2O -30 a/r'/4teldzta &/e - c/azi, eazl4ca

nu

l o r

r c a

l C a : -

I ;_.:-- -

O a = : i

m ' - - - -

e a " ar , - - - - - r i

r' ' SbieetiveA stimuia prezentarea part icipanli lor.

? Frocedur&Fiecare participant igi va alege un partener pe care nu-l cunoa$te prea

::e. Rugati parteneri i sa formeze un cerc sau un semicerc si si af le numele:,:, : . org&nizatia in care actteaz6.. De asemenea, ei trebuie sd afle 2-3 "secrete"

:€ rare nu Ie cunoaqte mai mult nimeni. Rugali part icipanti i si-gi prezinte:;: : :enerul si unul din "secretele" sale. Fiecare part icipant dispune de 50 - 60le -.ecunde pentru prezentare.

i Uernmea gnrputui: lO -3O paztd,4ba"{i :i Timpz 45 -60 aniaa* :i M"t."iale: hdztu /&?-&azt, [email protected] ;

Sbiee€*veA crea un mediu pr ietenos, a st imula increderea si s inceri tatea.

Procedusr*Participanti i se vor separa pe perechi. Ei vor discuta principalele

10 minute pentru persoand).ca un "rdu al vie! i i". Dupd"

parteneruiui sdu intregului

4:-re Si cele mai grele perioade din viat i (cAte

r:-- . : ia pr imita de la partener trebuie desenatd:: i . part ic ipant i i prezintd si lS.muresc viata

Page 24: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirirnea gnpuluisTimp:Materiale:

/0 -30 fazt(cqa.a&45 -6O atAaq*Aazfu &4-c/azt, cazrbca

sau

E

| , , a II V I E,$reCEIt/e

A percepe individual si colectiv modul in care oamenii igi vdd lucrul lorIocul in organizatie.

ProcedurdRugali part icipanli i sa se deseneze gi, de asemenea, si deseneze locul

lor in organizatie. Dupd aceasta, rugati- i si se organizeze in grupuri mici si sddescrie desenele lor. Stimulati disculi i le in grupuri le mici, folosind urm6toareleintrebdri:

- cum vi apreciali lucrul?- cum v-a!i adaptat?- s-a schimbat in ult imul t imp aceastd conceptie? De ce?- ce atitudine au fala de lucrul dumneavoastrA clienlii sau colegii?Grupele mici trebuie sd aducd Ia cunostinta part icipanfi ior rezultatele

lor si sd" prezinte concluzi i ie facute.

. . . . . .! Mirimea gn{rufuis lO -3O pa.zfkdpaafe :

i li-nt 45 -6O ,ataaa* ,

i ltateriale: /az* &p-c/azt, cnzcaca :

SfuiectiveA depista care teme, dupd pdrerea part icipanli lor, se vor discuta pe par-Iucrului in work-shopuri.

FrCIcedqsr6

Rugali participanfii sa se gAndeascd la urmd.toarele intrebari:- ce agtept eu de la acest eveniment?- ce imi va permite s5. obtin acest lucru?Fiecare part icipant va trebui sd giseascd 2 obiecte. Fiecare obiect tre-

buie sd. f ie asociat cu rdspunsul Ia una din intrebari le de mai sus ( 15 minute).Part icipanti i trebuie si aduca aceste scrisori si si le pund in fala animatoru-Iui. Fiecare part icipant trebuie sd" prezinte obiectele grupului, r ispunzind rapidIa intrebari le puse.

HvaEm*reIntrebati part icipanti i ce informatie cunosc unii despre al l i i? Au interese

comune? Ce obiecte sunt importante pentru lucrul grupului?

Vcursul

E

\--

@

Page 25: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea gruputui:Timp:Materiale:

lO -30 pa,zfa,epaa{e45 -6O ,atitzq*

/a*z /(rp-c/azt, cazlaca, ocatc/

{}biectiveA ajuta participanlii sa determine si sa clarifice expectativele lor pen-

un eveiment comun

-J Frocedur6Fiecare participant din grup va scrie pe o bucatd de hArtie un lucru pe

-are se agteaptS. sd-l primeasch de la work-shop. Rugali participanfii sa creeze

;rupuri din 4-5 persoane qi sa discute aSteptdrile acestora, fd.cdnd insemndri:-espre asemAnd.ri si deosebiri si limurind motivele. Fiecare grup va trebui sd" facd-:- dou5" colonife o listd a agteptdrilor sale. Colile mari de hArtie vor fi expuse:e perete sau pe tabl6, iar participanlii vor rdspunde Ia urmdtoarele intrebiri:

- cAt de reale sunt agteptdri le acestea?- au fost indreptit i te toate agteptdri le in t impul work-shopului?- ce factori au determinat acest lucru?- este necesar de a face compromisuri?

Miirimea gruputul:Timp:Materiale:

lO -3O pa?tde4ba"4e30 - 6O ,at*'rr*ldzttp /Ue - c/azt, caz(b.a,ruidp( de puzeataze, ccotctr,

r'

C

SbiectiveA stimula interacliunea grupului. A intelege aqteptd.ri le participanli lor.

Frocedur6Impdturit i o foaie de f i ip-chart in aqa fel ca atunci cdnd foaia va f i

=siacuta sd. se formeze patru patrate. in aceste p6.trate se vor scrie: : : ra toare le:

- pdtratul de sus din stdnga: Numele/departamentul/organizatia- pd"tratul de sus din dreapta: Imaginea proprie- patratul de jos din stAnga: De ce am nevoie- pdtratul de jos din dreapta: Ce pot propuneLdmuri l i part icipanti lor ca unul din mij loacele de inlelegere a imagini i

. - - pri i este desenarea sentimentelor, a emoli i lor, simpati i lor, viseior etc.- , : :rcipanti i trebuie si ia c6.te o foaie si o carioca qi sd. completeze foaia.- : :-tru aceasta vor avea 5 minute dupd care trebuie si se adune impreund.

'e-

r ) .u -i d

@

Page 26: Jocuri de Pre Zen Tare

Participanli i trebuie sd ldmureascidispozil ie cdte 2 minute.

grupuiui. Fiecare va avea Iadesenele lor

Hva$aeapeLa sfArsitul exercit iului se va face o

ini lor, cal i tdt i lor. Stabil i l i Iegdtura acestoralu i .

general izarecu scopuri le

a necesit i t i lor, imag-si mersul seminaru-

Mnrimea gnrputui: /0 - 20 fuztaAanleI

{

It

nl

I

TimprMateriale:

45 -60 "*aa*cdzrhca, /odz/ea,e, cU, znze, tacri'cte

S&*ec€iveA stimula constientizarea de cdtre participan-ti a propriei persoane 9i a

parteneri lor.

fel PreeedwraFiecare participant va avea o foaie de hArtie gi o carioca. Ei trebuie si

separe in dou5" foile printr-o linie perpendiculard gi sd scrie in partea de sus a

fiecarei jumatafi: "Acesta sunt eu!" gi "Acesta este vi i torul meu!". Part icipanti i

vor tiia fotografiile, cuvintele, deseneie -si frazele despre ei gi despre viitorul

lor. Pentru partea cu denumirea "Acesta sunt eu!", exemplele pot sd includd

trdsd"turi f izice, p6rt i ale corpului, haine, hobby, succese, tr isdturi ale per-

sonali tdl i i etc. Toate aceste lucruri trebuie sd f ie l ipite intr-un singur loc,

form6.nd un colaj. Part icipanfi i trebuie sd prezinte colajele lor grupului.

EvaiasareRugagi part icipanti i si prezinte colajele lor grupului. Intrebdri pentru

discutie:- au fost folosite simboluri pozit ive sau negative?- a mai folosit cineva simboluri asemdnitoare?

NsteVariante:1. Desena{i cu car ioca2. Taial i doud parl i in jumdtate, amestecal i - le qi apoi ghici l i ce parte

corespunde cu cealaltd".

@

Page 27: Jocuri de Pre Zen Tare

N/

i Uermea grupuluit /5 -4O /aztdqa+lri :! timps 20-30 /nr,/4te :i lt"t"tiale: caz&ca, 44otcl, /ai j

Sbfiee**veA stimula part iciparea individuald in activitatea grupului. A ajuta par-

: icipanti lor sd dezvolte abil i tat i le comunicative si de colectare a informatiei.

E Freeedur*Animatorul va face o l istd a persoanelor cunoscute sau care au o repu-

:atie rea. Lista trebuie sa f ie egald cu numdrul part icipanti lor. Celebrital i le pot=a includa personalitd.{i din diferite domenii. Dacd" animatorul cunoaqte bine:,art icipanfi i , poate sd asocieze f iecdruia un nume al unei personali tal i . Numele.e scriu pe foi care se iipesc participanlilor pe spate ia sosirea lor. Participanlii; ,ct sd. dea intrebd.ri la care se poate raspunde numai da" sau nu". Mai mult:-'.I se poate da nici o expiicatie. Exercitiul continud pini tofi sau aproape toli:art icipanti i au descoperit personali tatea celebrit i t i i sale.

Evalnsare- ce t ip de intrebhri a fost cel mai folositor?- au fost oare semnele neverbale de ajutor?- ce aflati despre ceilalli cu ajutorul acestui exercitiu?S A

a

!iiu lde)r -) c ,

v-l

i Uarmea gnrpufuiz lO -30 faztccqa4tc 1i Timpz 30 -4O 64i44te :! Materiale: /<4e, caztaca !

SfuieetiveA dezvoita energia grupului.

Procedrnr*Se prega.tesc fisele cu intrebd"ri:- ce poti face cel mai bine?- ce programe TV qi radio iti plac?- dacd. ai f i cAstigat 1000 de dolari cum i-a!i f i cheltuit- ce te face sd zambesti?- cel mai fericit moment din viata ta?- ai dori sa f i i altcineva? Cine?- ce te-a bucurat astizi cel mai mult?- cu ce te vei ocupa in urmatori i 10 ani?

L I t €

Page 28: Jocuri de Pre Zen Tare

- despre ce ai min{it in ultimul timp?- ce te st imuleazd" cel mai mult?- ce te frustreazS'?- cAnd ult ima datd: ai PlAns?- ce te-a indispus pe parcursul ult imei siptdmAni?

Participantii trebuie si creeze un cerc. Fisele trebuie puse pe podea' in

centrul cercului, cu fata in jos. Fiecare f isa are cdte o intrebare pe partea

opusj.. C6.nd va veni rdndul, fiecare participant trebuie sd ia fiqa Si sd incerce

s6 raspunda la intrebare cat se poate de sincer. Daci cineva se simte c6 nu

este in stare s6 raspunda la intrebare, spune "pas"

9i transmite f isa urmdtoarei

persoane. Unele din intrebd"ri vor provoca disculii. in dependenta de intrebare

discuti i le pot f i st imulate.

NoteAceasta joac6 funclioneazd. man bine daca animatorul

nea participd si rd.spunde la intrebari sincer. De asemenea,

tant ca caracterul intrebirilor si corespund!. grupului dat.

persoane introvertite, ele trebuie convinse sd participe.

grupului de aseme-este foarte imPor-

Daci in gruP sunt

i rretm"" grrpulun:i Timpr

i Materiale:

lO -25 pazttkLlaafti20 -3O ca&.qtearr,tt(a

$&iectiveA incuraja cunoaqterea reciprocd a part ic ipant i lor '

Pr*rcedwr*Participanlii trebuie sd creeze un cerc qi si se gAndeascd despre o

ocupalie pe care vor putea s6 o demonstreze prin intermediul pantomimei (ex.:

sport ivul poate imita fuga, muzicantul - interpretarea la un instrument) '

Fiecare participant trebuie sd imite ocupatia lui qi va incerca sd"-$i aminteasci

pantomima f iecdrui juc[tor. Animatorul spune cd" part icipanli i sunt gata si

inceapd exercifiul, d.ar pand atunci fiecare are un minut pentru a practica pan-

tomima sa. ln continuare, procedura este urmitoarea: o persoani bate din

palme, aratd pantomima lui, apoi iaragi bate din palme 9i spune numele unuia

din part icipanti, aratdnd spre d6:nsu1. Acesta continua, ardtand Ia alt part ici-

pant .

Page 29: Jocuri de Pre Zen Tare

1

a

e

Li

rie

i lglitlmea grupuluiz /5 -3O paz*.(aage :i timpz /5 - 20 64tuate :

:i Materiale: ah44tc :

Sb$ect*veA stimuia cunoasterea reciprocd a part icipanli lor.

FrocedurEParticipantii trebuie sd imite un animal. Pentru a se pregdti, partici-

:anti lor I i se oferd un minut. Ei formeazl. un cerc. Jocul poate f i inceput de,.nimator care se plaseazd in centrul cercului, imitAnd animaiui si ld"murind de-e a ales anume acest animal. Exercif iul este repetat de toti part icipanti i .

i Uermea gnryuruiz lO -3O faztcc,rpaati :i Timpz 2O auarcte :

i Materiale: /c4c, caztacn., acat?,/ ;

3 -

l -

rt

' $biectiveA relaxa grupul s.i a

-- : i lor sd vorbeascd. despre

permite cunoasterea reciprocd. A permite part ic i-sent imentele lor.

e oe - \ . .

' n t ) .

A S C A

r s Apan-

d inn t t i a' t : c i -

SrocedrnrELa intrarea in incapere, jucd.tori i primesc o f iqd, o carioca qi o bucatd

r- .cotch. E i t rebuie sd descr ie d ispozi l ia lor la moment . F iqa t rebuie l ip i ta de:-:: : cu scotch. Part icipanti i trec prin incdpere, privind f isa dispozit iei gi: - :-:nd intrebari. Dupa aceasta, part icipanti i trebuie sd formeze grupuri cu, ' :ori i care au dispozit ie asemdndtoare. Permiteti grupuri lor sd. discute intre

- -: Fiecare din ele poate scrie pe o f igA dispozit ia lui 9i sa o l ipeasci pe perete.

Ho€eBxerci t iu l poate f i var iat pr in intermediul scr ier i i a l tor lucrur i pe f iqe.

Page 30: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea grupului: lO -30 Pazt&c/an&'Timp: lO ,r4i/4ste

E sh3*c€f;veA separa participanlii in grupuri pe anumite criterii'

E Procedurdparticipanti i se separi in grupuri. Se alege domeniul (denumiri de f lori ,

pdsdri, rduri, td,r i , pe$ti etc.). Se pregitesc f iqeie cu denumiri gi se amestecd'

Participantii trebuie s5. aleagd c6.te o fiqa qi si gdseasci grupul sdu, ardtdnd

fiqele restului grupului.

...: frf*m"" gnrpurui: lO -4O /4.2t14444i ;t fi-ps 40 d.n4rute :

- i

i Materiale: lazaz &cp-clazt li a.z4t&,

$biectiveA ajuta participanlii sa mediteze despre propria lor via{6'

I el Frocedurf,Rugati fiecare participant s6 deseneze "copacul vietii":- RADACINILE reprezintd familia din care provenim si influenlele puter-

nice care ne-au format ca personalitate- TULPINA reprezintd viaga noastrd actualS: locul de lucru, familia,

organizalia, miscarea 'din care facem parte.- FRUNZELE reprezint| sursele noastre de informalie - presa,

televiziunea, cdrt i le, prietenii .- FRUCTELE reprezinl6, succesele noastre, proiectele 9i programele care

le-am organizat, grupuri le ce le-am format s, i materialele produse.- MUGURII sunt speranlele noastre pentru vi i tor '

radioul,

t@

Page 31: Jocuri de Pre Zen Tare

p

Mtuimea gnrputuiz lO -30 faztd,4baaft[ :Timp: 3O ,aaas* !Materiale: oun4tc :

r l

. ;

nd

3si

V] obieetiveA face schimb de informalii cu membrii grupului.

I eI PreeeduriParticipantii formeazd. grupuri de

buie sa-qi aminteascd" ceva din copilarierelatare se acordd" 3 minute.

NotePersoanele care povestesc trebuie incurajate.

Miirimea gnrputui: lO -3O /nzfrtc4ba*lie :Timp: 3O aaza* !Materiale: /az* 4z cazraca :

. . : . . . . . . . . . . .

ObiectiveA spori interactiunea grupului la nivel personal cAnd persoanele deja se

S U n O S C .

e I Prercedrrr*Fiecare participant va scrie pe trei foi de hdrtie caracteristicile per-

sonale sau trd"sd.turile fizice caracteristice care ii identifica. Participantii nu:rebuie sd semneze foi le. Acestea se aduni intr-o cutie. Fiecare trebuie s6:xtragd din cutie trei foi si sd gaseascd posesorul caracterist ici lor. Numele per-soanei gasite trebuie scris pe foaie. CAnd sunt gd"sifi toli participantii, foile pot: i cit i te intregului grup.

persoane. Fiecare participant tre-sd povesteascS. grupului. Pentru

Page 32: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea gnrputui z /0 -30 fa'ztA@a{i :Timpr 20 ?t4&44te iMateriale: 46ztce 9i caz4ocn :

brii

$biestiveA oferi fiec6rui participant posibititatea de a face cunoqtinld" cu mem-

grupului.

Procedrmdpana la inceputul exerciliuiui pregati{i descrieri scurte a fiecirui par-

ticipant (ex.: cineva ur6gte cravatele, cineva are titlu gtiinfific, cineva a cres-

cut intr-un mediu anumit etc.). Inscriel i descrierea pe hdrt ie si puneti-o in

cutie. participanlii trebuie sd ia cAte o descriere din cutie si sd' gdseascd per-

soana care corespunde descrieri i . CAnd parteneri i se gdsesc reciproc, ei trebuie

sd se prezinte. Dacd. grupui nu este mare si a rdmas t imp, f iecare part icipant

poate s6-gi prezinte Partenerul.

i rrrr*nea grrpurui! l0 -30 /aztde4ba/4/i ii t*nz 30 dur44tu :

i U"turiale: /t42, caztna', 4-cak/ j

tlbSe*t[veA afla lucruri noi despre membri i grupului.

Preicedrur&Fiecare part icipant va primi cAte o f iqa si va desena pe ea cAte un sim-

bol care se bazeazd pe interesele propri i . Part icipanli i vor l ipi f isele pe piept

gi se vor migca prin incapere pentru a examina fiqele celorlalti participanli fari

a da intrebdri. Fiecare va trebui sd gdseascd o persoani care are un simbol ce

corespunde, dupd pirerea personald, cu al sdu. Odata formate perechile, par-

t icipanli i pot sd discute despre simboluri le lor. Dupd aceasta, f iecare pereche

gdsegte o altd pereche. Grupul format din 4 persoane elaboreazd" simbolui s6u

qi i l prezintS" celorlalte grupuri cu o mici explical ie'

S{s€eAnimatorul t rebuie si se convingd, cd part ic ipant i i au inleles corect

nE

t

sul cuvAntu iu i "s imbol" .

Page 33: Jocuri de Pre Zen Tare

Mirimea gruputui: /0 -3O faztd.dpn"t&Timp:Materiale:

2O aaas*o ca,cetf ca caaztcf li qn ca

r -S -

i nl -

: ^i t i

n t

$biectiveA prezenta reciproc part icipanli i lntr-o atmosferd" energici.

FnocedurAParticipanlii se separd in doud grupuri egale. Fiecare grup va forma

-r. cerc (un cerc in interiorul celui lalt). Part icipanli i din cercul interior tre-: --e si se migte in direcl ia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direc{ie:'-:.si. Cercurile se miscd pAnd rdsund muzica. C6.nd muzica reincepe, partici-

- -.rt i i trebuie sd g6seascd, partenerul precedent qi am6ndoi si se ageze jos.--=:echile care se aqeazd" printre ultimele, vor trebui s6-si prezinte partenerii.. -:ul continud pAnd ce tol i part icipanti i s-au prezentat.

TimprMateriale:

/5 ,aaas*

fu li crLzaca

tn l -

e p tara

C E

)ar -rcire: d L r

Sbiec€iveA contribui la crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui

t o - : * shop .

Pro*edrerlParticipantii igi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o

;:, -,S&. Dupa aceasta, f iecare part icipant va extrage o f igi cu numele altui par--- -pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld, unde se

-: af i$a mesajele. Part icipanti i vor tr imite mesajele fara a-qi descoperi iden--,-::ea. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. in-,.-:1a zi se ftxeaz6. t impul in care persoanele trebuie sd. recunoascd cine este:,r-- - ' i r l secret.

: r l r -

Page 34: Jocuri de Pre Zen Tare

p

TimprMateriale:

2O ,aAaa*o ca,cetf ca naztcf li <n

15 ,aAaa*

fu gi cazr^caTimp:Materiale:

i 1 m -

iept:a ra

cepar-:ches a u

Sbie*tiveA contribui Ia crearea unei atmosfere prietenoase prin intermediul unui

, ' ' : ' rkshop.

Z FrocedrlrdParticipantii iSi scriu numele pe fise care apoi sunt introduse intr-o

..:osi. Dupa aceasta, f iecare part icipant va extrage o f igd cu numele altui par---.-pant, devenind amicul secret al acestei persoane. Se va face o tabld. unde se

,: af iga mesajele. Part icipanti i vor tr imite mesajele fara a-gi descoperi iden---:.1tea. Se poate face un concurs de creativitate pentru cel mai bun mesaj. In-,: :nra zi se frxeazd. t impul in care persoanele trebuie si recunoasci cine este. , . - - cu l sec re t .

V1 $biectiveA prezenta reciproc part icipanli i intr-o atmosferd energicS..

ProcedurflParticipanlii se separd in douA grupuri egale. Fiecare grup va forma

Lin cerc (un cerc in interiorul celui lalt). Part icipanli i din cercul interior tre-'cuie

sd se migte in directia acelor ceasului iar a celui din exterior - in direclierpus6. Cercurile se misci pAnd rd"suni muzica. CAnd muzica reincepe, partici-panlii trebuie si gdseascd. partenerul precedent si am6.ndoi s5. se ageze jos.Perechile care se ageaz6. printre ultimeie, vor trebui sd-si prezinte partenerii.Jocul continui p6.n6 ce tol i part icipanti i s-au prezentat.

Miirimea grpului: ?ttaa&nuttt. 35 pa.ztA,epaa$e

@


Recommended