+ All Categories
Home > Documents > INVENTARIERE PATRIMONIU

INVENTARIERE PATRIMONIU

Date post: 04-Jul-2015
Category:
Upload: morarasu-adrian
View: 586 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
23
DECIZIA NR DATA Noi,__________________in calitate de Presedinte al Consiliuliu de Administratie de la SC____________avand in vedere prevederile art. 9 din Legea Nr.82/1991 si Ordinul Nr.2388/din 18.12.1995 al Ministrului Finantelor emis in baza H G. 449/94 prin care se abroba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului societatilor, decidem constituirea Comisiei de Inventariere a tuturor elementelor patrimoniale din______________in urmatoarea componenta : 1.__________,__________________Presedintele comisiei 2. __________________________ Membru 3._____________________________Membru Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia mentionata mai sus, va solicita gestionarului o declaratie scrisa in care sa mentioneze locurile de pastrare a bunurilor in stoc, daca are bunuri date sau primite fara forme legale , daca detine bunuri care apartin tertilor , daca are plusuri sau minusuri in gestiune , daca detine bunuri pentru care nu s- a efectuat receptia , daca detine numerar sau alte documente de valoare pentru marfuri sau bunuri livrate si daca are documente de primire sau eliberare neoperate in evidente . Operatiunea de inventariere se va efectua asupra intregului patrimoniu ca : materii si materiale , piese de schimb ,obiecte de inventar ; carburanti pentru consum propriu ; - marfuri de orice natura; - imobilizari corporale- mijloace fixe ; - disponibilitati banesti in casa societatii , cecuri, ordine de plata si alte valori aflate in casierie; - imprimate cu regim special; disponibilitati aflate in conturi la banci prin confruntarea soldurilor cu extrasele de cont emis la banca ; - disponibilitati in valuta ; soldurile debitoare sau creditoare fata de clienti sau furnizori; soldurile debito.rilor sau creditorilor din operatiuni diverse . Listele de inventariere trebuie sa poarte semnaturile membrilor comisiei si gestionarului pe fiecare fila . Inventarierea va incepe pe data de____si se va termina pe data de
Transcript
Page 1: INVENTARIERE PATRIMONIU

DECIZIA NR DATA

Noi,_______________________in calitate de Presedinte al Consiliuliu deAdministratie de la SC______________________avand in vedere prevederile art. 9 dinLegea Nr.82/1991 si Ordinul Nr.2388/din 18.12.1995 al Ministrului Finantelor emis in baza H G. 449/94 prin care se abroba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului societatilor, decidem constituirea Comisiei de Inventariere atuturor elementelor patrimoniale din______________________________in urmatoareacomponenta :

1.____________,______________________Presedintele comisiei2. __________________________________ Membru3.___________________________________MembruInainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia mentionata mai sus, va solicita

gestionarului o declaratie scrisa in care sa mentioneze locurile de pastrare a bunurilor in stoc, daca are bunuri date sau primite fara forme legale , daca detine bunuri care apartin tertilor , daca are plusuri sau minusuri in gestiune , daca detine bunuri pentru care nu s-a efectuat receptia , daca detine numerar sau alte documente de valoare pentru marfuri sau bunuri livrate si daca are documente de primire sau eliberare neoperate in evidente .

Operatiunea de inventariere se va efectua asupra intregului patrimoniu ca :materii si materiale , piese de schimb ,obiecte de inventar ;carburanti pentru consum propriu ;

- marfuri de orice natura;- imobilizari corporale- mijloace fixe ;- disponibilitati banesti in casa societatii , cecuri, ordine de plata si alte valori aflate

in casierie;- imprimate cu regim special;

disponibilitati aflate in conturi la banci prin confruntarea soldurilor cu extrasele de cont emis la banca ;

- disponibilitati in valuta ;soldurile debitoare sau creditoare fata de clienti sau furnizori;soldurile debito.rilor sau creditorilor din operatiuni diverse .Listele de inventariere trebuie sa poarte semnaturile membrilor comisiei si

gestionarului pe fiecare fila .Inventarierea va incepe pe data de__________________si se va termina pe data de___________________cu concluziile comisiei asupra eventualelor nepotriviri fata destocurile scriptice , anumite bunuri a caror stare este necorespunzatoare sau orice alte constatari demne de sesizat Consiliului de Administratie .

CRAIOVA LA PRESEDINTE CA.

Page 2: INVENTARIERE PATRIMONIU

INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Intregul patrimoniu al societăţii comerciale precum si bunurile aparţinând altor unităţi care temporar se afla in păstrarea societăţii sau in custodie se inventariază in perioada stabilita .Membrii comisiei de inventariere stabiliţi prin decizie nu pot fi înlocuiţi sau revocaţi decât in cazuri cu totul speciale si numai prin dispoziţia scrisa a directorului intreprinderii, data la propunerea directorului economic.

Comisia de inventariere are obligaţia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul societăţii in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv.

Inainte de începerea operaţiunii de inventariere, comisia va cere gestionarului o declaraţie scrisa, conform modelului anexat.

Cu ocazia inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau parţial, precum si stocurile fara mişcare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la declasare.

Toate bunurile care se inventariază se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12), conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, secţii, ateliere, locuri de munca, pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, număr de cod), număr de inventar, unitate de măsura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice alta caracteristica care uşurează identificarea bunurilor respective.

Listele de inventariere intocmite pentru bunurile in custodie vor conţine pe langa elementele comune (felul mărfii,valoarea, cantitatea, etc.) numărul si data actului de custodie si a documentului de decontare (factura, dispoziţie de plata)

Pentru bunurile de prisos, fara mişcare, greu vandabile sau deteriorate se întocmesc liste de inventariere separate la care se anexează procesele verbale.

In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradări, declarate sau nedeclarate inainte de începerea inventarierii va cere gestionarului explicaţii scrise cu privire la cauzele acestora si va verifica realitatea susţinerilor gestionarului putând cere in acest scop relaţii si documente de la orice persoana din cadrul societăţii.

Pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa menţioneze daca toate bunurile au fost inventariate in prezenta sa, daca bunurile respective se afla in păstrarea si răspunderea sa, daca mai are bunuri care sa fi rămas neinventariate precum si eventualele obiectiuni pe care le

are de fãcut, pe care comisia are obligatia sa le analizeze mentionând la sfârsitul listei de inventariere concluzia la care s-a ajuns.

Listele de inventariere se semneazã pe fiecare fila de cãtre membrii comisiei de inventariere si de gestionar mentionandu-se si data inventarierii.

Determinarea plusurilor sau minusurilor se face direct pe listele de inventariere .

Page 3: INVENTARIERE PATRIMONIU

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeazã la verificarea minutioasa a exactitãtii si evaluãrii calculelor si totalizarilor din contabilitate, greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, concluziile si propunerile cu privire la cauzele plusurilor, lipsurilor, pierderilor si vinovatilor pentru acestea, precum si alte propuneri si masuri de aplicare a dispozitiilor legale.

In cazul in care comisiile de inventariere constata dezordine, materiale si bunuri aflate in afara locului de depozitare, vor consemna acestea in procesele verbale de inventariere, propunând masuri de tragere la rãspundere si la imbunatatire a folosirii spatiilor de depozitare.

ATENTIE: In cazul constatãrii unor minusuri sau plusuri in gestiune se va lua declaratie scrisa de la gestionari. Declaratia va fi semnata si de membrii comisiei de inventariere, se vor face propuneri conducerii societãtii pentru solutionarea celor constatate.

Administrator,

Page 4: INVENTARIERE PATRIMONIU

INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PENTRU INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv se face astfel:

1.Capital social - justificarea existentei acestui element se face pe baza eliberării unui certificat constatator la 31.12.2005 de către Registrul Comerţului.

2.1mobilizari necorporale (brevete, licenţe, know-how şi mărci de fabrică, programe informatice) - justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate

3.Imobilizări corporale (mijloace fixe) : evaluarea acestor elemente se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar , stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Bunurile de aceasta natura sunt:

Terenuri - se inventariază pe baza documentelor care atestă proprietatea acestora şi a schiţelor de amplasare.

Clădirile - se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.

Echipamente tehnice (maşini, utilaje si alte instalaţii de lucru), aparate si instalaţii de măsurare, control si reglare,mijloace de transport, animale, plantaţii, ' •■'- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane etc,- se inventariază fizic

Nota : Se va face distincţie intre bunurile de natura mijloacelor fixe si cele de natura obiectelor de inventar, astfel: un mijloc fix are o valoare de intrare mai mare de 1500 lei si o durata normala de utilizare mai mare de 1 an.

4. Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate, în leasing. în custodie , cu vânzare în consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile.

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactităţii datelor înscrise în listele de inventariere.

In caz de nepotriviri, unitatea deţinătoare este obligată să clarifice situaţia diferenţelor respective şi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de 5 zile de la primirea sesizării.

Page 5: INVENTARIERE PATRIMONIU

5. Imobilizări financiare

Sunt inventariate si evaluate:

• titluri de participare - pe baza Certificatului Constatator emis de Registrul Comerţului,pentru societatea la care sunt achiziţionate titluri (parti sociale, acţiuni, etc).

• împrumuturi acordate altor societăţi - pe baza scadentarului din contractile deimprumuturi

• garanţii plătite la furnizori - pe baza extraselor de cont trimise furnizorilor

6.Stocuri - stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat şi în listele de inventariere respective. Bunurile de aceasta natura pot fi:

• materii prime, materiale consumabile, mărfuri, ambalaje, etc.• formulare tipizate (facturi,fise de magazine, chitanţe, ordine de compensare etc.) aflate

in stoc la data inventarierii

Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec în liste separate, speciflcându-se persoanele care răspund de păstrarea lor.

Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate fără a se stânjeni desfacerea imediată a acestora.

Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către unităţile furnizoare, iar bunurile achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de unitatea cumpărătoare şi se înscriu în liste de inventariere separate.

Listele de inventariere se intocmesc pentru toate materialele inclusiv cele pentru care prezintă diferente (plus sau minus), cele fara de mişcare, cu mi]care lenta, degradate, inutilizabile, cu luarea notelor explicative.

In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradări nedeclarate înainte de începerea inventarierii, va cere gestionarului explicaţii scrise cu privire la cauzele acestora.

7.Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate.

8.Disponibilităţile aflate în conturi la bănci se inventariază pe baza extraselor de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucrătoare a anului, puse la dispoziţie de unităţile bancare şi unităţile Trezoreriei Statului, având ştampila oficială a acestora.

9.Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca model în anexa. Aceste extrase vor fi întocmite in conformitate cu soldurile clienţilor si furnizorilor asa cum rezulta ele din evidenta primara a societăţii, după

Page 6: INVENTARIERE PATRIMONIU

ce au fost puse de acord cu soldurile din evidenta contabila. Nerespectarea acestei proceduri,precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la reglementările legale privind inventarierea.

Diferentele constatate trebuie clarificate inainte de inchiderea bilanţului si soluţionate pe baza legala.

Administrator,

Page 7: INVENTARIERE PATRIMONIU

DECLARAŢIE DE INVENTAR

(Unitatea)

Subsemnatul..........................'.............gestionar al...................................numitprin decizia nr.......din data de..........................declar:

1. Toate valorile materiale si băneşti aflate in gestiunea subsemnatului se găsesc inincaperile (locurile)....................................................................................................

2. Posed (nu posed) valori materiale si băneşti aparţinând terţilor....................................

3. Am (nu am) cunostiinta de existenta unor plusuri sau minusuri in valoare (cantitate)de...................................................................................................................................

4. Am (nu am) eliberat valori materiale si băneşti fara documente legale.Beneficiar......................................Beneficiar.....................................................Beneficiar.........................................5. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentrucare s-au intocmit documentele aferente in cantitate de....................................................

6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidentaoperativa sau nu au fost predate la contabilitate........................................................

7. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate in gestiune, de lei.8. Ultimele documente de intrare sunt:..............................................................fel.........................................nr.........................din data de.................................fel.........................................nr.........................din data de.................................9. Ultimele documente de ieşire sunt:fel.........................................nr.........................din data de.................................fel.........................................nr..........................din data de.................................10. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de......................................pentru perioada....................................................................................................11. daca mai aveţi ceva de adăugat.....................................................................

Semanturi: DATA IN FATA NOASTRĂ Gestionar

Page 8: INVENTARIERE PATRIMONIU

SC……........

Proces verbal de inventariere

Incheiat azi.................... cu ocazia inventarierii obiectelor de inventar, amărfurilor si a mijloacelor fixe aflate in stoc la........................, in cadrul gestiunii

S.C.............................................gestionar.................................Inventarierea s-a efectuat conform art.8 din Legea Contabilităţii nr.82/1991 si a

Normelor Metodologice nr.2388/1995 privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

Comisia de inventariere formata din:1 Preşedinte..........................................2 Membra.......... .............................3 Membru..!.......................................

a procedat la inventarierea scriptica si faptica a tuturor obiectelor de inventar, amarfurilor si a mijloacelor fixe prin numărare, măsurare si cântărire.In urma inventarieri; s-au constatat următoarele:

1. listele de inventariere aferente conturilor- "Mărfuri" contin un nr. de................pagini si...........apariţii-„Mijloace fixe” contin un nr de……...pagini si ……..aparitii-„Obiecte de inventar” contin un nr de …….pagini si …….aparitii

Page 9: INVENTARIERE PATRIMONIU

SC

Proces verbal de inventarierecu ocazia inventarierii soldului conturilor privind drepturile de personal

salariale si creanţele ce decurg din acestea

La data de.........................conturile menţionate prezentau următorul sold:

421 "Personal remuneraţii datorate" =............................lei - 426 "Dreturi de personal neridicate" =.............................lei

- 4311 "CAS angajator" =..................................lei - 43ll.l"Fond.de risc" =...............................lei

- 4312 "CAS angajat "=................................lei - 4313 "Contribuţia asig.sănătate angajator" =..........................lei - 4314 "Contribuţia asig.sănătate angajat" =...........................lei

- 4371 "Fd.şomaj societate"=...................lei - 4372 "Fd.somaj angajat"=...............lei - 444 "Impozit salarii CM"=....................lei - 447 " Comision ITM"=..................lei

Anexam copie state de plata si centralizatorul salariilor aferent luniidecembrie...............

Director General , Director economi

Page 10: INVENTARIERE PATRIMONIU

SC

Proces verbal de inventariere

încheiat azi...............................cu ocazia inventarierii soldului numerarului aflatin caseria unităţii.

Subsemnatul , director economic in cadrul unităţii,am procedat la inventarierea numerarului aflat in caseria unităţii in prezenta d-ei (d-lui)

s-a constatat ca intre soldul contului 5311 "Casa in lei" si numerarul existent in caserie nu exista diferente, astfel:

Director Economic, Casier

Page 11: INVENTARIERE PATRIMONIU

s.c.

Proces verbal de inventariere

încheiat azi...........................cu ocazia inventarierii soldului 411 "Clienţi" si 419

"Clienţi creditori " conform normelor legale.

La data de..................... soldul conturilor se prezintă astfel:

- 411 "Clienţi"=..................................

- 419" Clienţi creditori" =.....................

conform balanţei anexate.

Director general Director Economic

Page 12: INVENTARIERE PATRIMONIU

s.c.

Proces verbal de inventariere

încheiat azi...........................cu ocazia inventarierii soldului 411 "Clienţi" si 419

"Clienţi creditori " conform normelor legale.

La data de..................... soldul conturilor se prezintă astfel:

- 401 "Furnizori"=.............................

- 409" Furnizori debitori" =...................

conform balanţei anexate.

Director general Director Economic

Page 13: INVENTARIERE PATRIMONIU

SC

CRAIOVA, JUD DOLJ COD FISCALJ16/ /

PROCES VERBAL DE INVENTARIEREîncheiat azi.................................

In urma inventarierii stocului de marfa din gestiunea magazinului situat in localitatea:str,.........................................................prin care s-au constatat următoarele:

stocul faptic conform listei de inventariere a fost in valoare de

- stocul scriptic conform raportului de gestiune a fost in valoare de

Diferenţa de.................................lei reprezintă diferente valorice din modificări,depreturi neinregistrate in raportul de gestiune.

Prezentul proces verbal s-a intocmit in doua exemplare, unul la gestionar in bazacăruia va corecta raportul de gestiune, si unul la compartimentul contabilitate pentru inregistrarea contabila a diferentelor constatate.

Gestionar, Comisia de inventariere

Page 14: INVENTARIERE PATRIMONIU

SC

CRAIOVA, JUD DOLJ COD FISCALJ16/ /

PROCES VERBAL DE INVENTARIEREîncheiat azi.................................

In urma inventarierii stocurilor de mijloace fixe si obiecte de inventar din gestiunea magazinului situat in localitatea:.....................................................................

str,.............................................prin care s-au constatat următoarele: - stocul faptic conform listei de inventariere a fost in valoare de…………..la mijloacele fixe si in valoare de…………….la obiectele de inventar.

- stocul scriptic conform raportului de gestiune a fost in valoare de………….la mijloacele fixe si in valoare de …………….la obiectele de inventar.

Diferenţa de.................................lei reprezintă diferente valorice din modificări,depreturi neinregistrate in raportul de gestiune.

Prezentul proces verbal s-a intocmit in doua exemplare, unul la gestionar in bazacăruia va corecta raportul de gestiune, si unul la compartimentul contabilitate pentru inregistrarea contabila a diferentelor constatate.

Gestionar, Comisia de inventariere

Page 15: INVENTARIERE PATRIMONIU

SCCUINR.REG.COM.TELNr. inregistrare…………..

SCRISOARE DE CONFIRMARE A……………….

CATRE………………………

Potrivit prevederilor articolului 8 din Legea Contabilitatii 82/1991 cu privire la inventarierea generala a patrimoniului si ale Ordinului nr. 2388/15.12.1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului va comunicam ca la data ………….figurati in evidentele noastre contabile cu urmatorul sold……..Va rugam sa ne restituiţi aceasta situaţie in termen de 5 zile de la data primirii,confirmati prin fax sau e-mail daca o acceptati.In caz de neconfirmare totala sau parţiala va rugam sa anexaţi o nota explicativa cuprinzând obiecţiile dumneavoastră.In cazul in care nu primim un răspuns din partea dumneavoastră in termenul specificat consideram soldul confirmat. Va anexam fisa analitica pe anul…………..

Va multumim, Compartimentul financiar contabil,

SC……………………….CF……………………….NR.REG.COM………….TEL……………………...

CATRE………………..

Confirm prezenta situatie,la……………..avand soldul de…………….

Director, Compartimentul financiar contabil,

Page 16: INVENTARIERE PATRIMONIU

Unitatea: LISTĂ DE INVENTARIEREData......................................................20..........

Gestiunea:MARFURI Pag.

Magazia: Loc de depozitare:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate Cod U/M Cantitate Preţ unitar

Valoare

Total pagină X X X

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar*)

Numele şi prenumele

Semnătura

Page 17: INVENTARIERE PATRIMONIU

Unitatea: LISTĂ DE INVENTARIEREData......................................................20..........

Gestiunea:MOBILIER, ECHIPAMENTE

Pag.

Magazia: Loc de depozitare:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate Cod U/M Cantitate Preţ unitar

Valoare

Page 18: INVENTARIERE PATRIMONIU

Total pagină X X X

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar*)

Numele şi prenumele

Semnătura

Unitatea: LISTĂ DE INVENTARIEREData......................................................20..........

Gestiunea:MIJLOACE FIXE

Pag.

Magazia: Loc de depozitare:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate Cod U/M Cantitate Preţ unitar

Valoare

Page 19: INVENTARIERE PATRIMONIU

Total pagină X X X

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar*)

Numele şi prenumele

Semnătura

Unitatea: LISTĂ DE INVENTARIEREData......................................................20..........

Gestiunea:OB. DE INVENTAR

Pag.

Magazia: Loc de depozitare:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate Cod U/M Cantitate Preţ unitar

Valoare

Page 20: INVENTARIERE PATRIMONIU

Total pagină X X X

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar*)

Numele şi prenumele

Semnătura


Recommended