Home >Documents >Harta ocupaţională a calificării universitare de ciclul ocupationala_IMDA.pdf autovehiculelor,...

Harta ocupaţională a calificării universitare de ciclul ocupationala_IMDA.pdf autovehiculelor,...

Date post:25-Jan-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N I E I MINISTERUL MUNCII,

  FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POS DRU 2007-2013

  Ins trumente Structu ra le 2007 - 2013

  O I P O S D R U Universitatea din Oradea

  1

  Harta ocupaţională a calificării universitare de ciclul II Bologna „Inginerie şi Management în Domeniul Autovehiculelor ”

  1. Obiectivele hărţii ocupaţionale Această hartă ocupaţională trebuie să stea la baza viitoarelor dezvoltări ale calificării „Inginerie şi Management în Domeniul Autovehiculelor”, calificare de nivel 7 EQF, dar şi să ofere, la acest moment, baza de pornire pentru proiectarea proceselor de formare aferente dobândirii acestei calificări universitare. În principal, ea trebuie să asigure:  o descriere a calificării în termeni de arii ocupaţionale de bază şi înrudite (matricea ocupaţiilor

  ţintă);  o statistică asupra numărului de angajaţi şi a răspândirii lor pe sectoare;  o prezentare a factorilor importanţi care influenţează şi vor influenţa în viitor calificarea şi

  ocupaţiile ţintă, inclusiv tendinţe şi impactul acestora asupra nevoilor de formare;  o succintă analiză ocupaţională, care să scoată în evidenţă principalele activităţi,

  responsabilităţi, cerinţe (psihologice, fizice, sociale), competenţe;  o analiză a oportunităţilor şi căilor de dezvoltare profesională, dar şi o prezentare a celor mai

  bune practici existente în cadrul profesiei;

  2. Descrierea calificării

  2. Descrierea calificării. Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor 2.1. Prezentare generală a calificării. (profesiei). Ingineria şi managementul în domeniul autovehiculelor este o activitate complexă, realizată de

  un specialist sau o echipă de specialişti, cu pregătire în domenii variate: ingineri mecanici, ingineri autovehicule rutiere, specialişti în echipamente auto, ingineri economişti, etc., a căror misiune constă în buna organizare a parcului auto astfel încât acesta să se încadrează în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei.

  Această ocupaţie necesită perfecţionare teoretică şi practică continuă, pentru a putea organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea să-şi menţină parametrii constructivi şi funcţionali şi să se încadreze în normele tehnice prescrise.

  Atingerea unui nivel de perfecţionare ridicat implică dobândirea de cunoştinţe teoretice relevante, precum şi învăţarea continuă, muncă desfăşurate activităţi independent şi necesită sarcini de coordonare şi supraveghere. Perfecţionarea la acest nivel indică faptul că persoana care a dobândit-o poate rezolva situaţii complexe demonstrând experienţă şi practică semnificative, raportate la o arie extinsă de situaţii de muncă.

 • UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N I E I MINISTERUL MUNCII,

  FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POS DRU 2007-2013

  Ins trumente Structu ra le 2007 - 2013

  O I P O S D R U Universitatea din Oradea

  2

  Specialistul în inginerie şi management în domeniul autovehiculelor îşi desfăşoară activitatea în ateliere de reparaţii auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, firme de transport, sau în staţii care efectuează inspecţii tehnice periodice,

  În funcţie de specificul proceselor de lucru prestate, acest specialist are următoarele îndatoriri: - stabileşte şi menţine relaţii profesionale de bună colaborare cu echipa, cu angajaţii din

  subordine sau cu clienţii, pentru creşterea productivităţii muncii şi a profitului; - utilizează tehnica de calcul din dotare; - organizează atelierul şi planifică activităţile angajaţilor din subordine - asigură procedurile de calitate a lucrărilor efectuate, formulează indicatori de măsurare a efi-

  cienţei procesului şi evaluează aplicarea procedurilor pentru realizarea indicatorilor de proces, - asigură protecţia mediului în procesul de muncă; - instruieşte personalul din subordine, pentru ca acesta să cunoască sarcinile de serviciu, legi-

  laţia muncii, legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă; - asigura managementul activităţilor de montare, reglare, verificare, întreţinere şi reparare a

  automobilelor şi acordă asistenţă tehnică la efectuarea acestora; - formulează obiective, coordonează şi gestionează resurse materiale şi umane pentru derularea

  proiectelor la scară medie; - aplică proceduri de autoevaluare şi de evaluare internă a eficienţei de proces şi de admi-

  nistrare a resurselor materiale şi umane alocate; - întocmeşte documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi pentru evidenţa lucrărilor

  realizate; Toate aceste activităţi influenţează în mod direct calitatea transportului rutier modern şi

  implicit calitatea vieţii sociale şi se pot încadra într-un nivel superior de responsabilitate. Codul ocupaţiilor din România, (COR), include ocupaţii specifice înrudite cu calificarea

  propusă astfel: IV.1.2. Subgrupa majoră 12 . Conducători de unităţi economico-sociale mari, IV.1.2.2.Grupa minoră 122. Conducători de compartimente, (secţie, serviciu, birou, laborator,

  etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari, Cu următoarele grupe de bază componente : 1226 – Conducători de transport, poştă şi telecomunicaţii,

  ocupaţiile fiind : -122606 – Inginer şef transporturi, -122612 - Şef atelier transporturi, -122668 – Şef garaj, -122675 – Conducător activitate de transport rutier,

  1227- Conducători de firme şi afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale, ocupaţiile fiind : - 122701 – Inginer şef firme şi afaceri şi alte servicii comerciale, - 122705 – Şef serviciu /Şef birou asigurări, IV.1.2.3.Grupa minoră 123 – Alţi conducători de compartimente, (secţie, serviciu, birou,

  laborator, etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari, Cu următoarele grupe de bază componente : 1233 – Conducători în activităti de vânzare şi marketing, ocupaţiile fiind : - 123307 – Manager marketing, ( tarife, contracte, achiziţii)

 • UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N I E I MINISTERUL MUNCII,

  FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POS DRU 2007-2013

  Ins trumente Structu ra le 2007 - 2013

  O I P O S D R U Universitatea din Oradea

  3

  1235 – Conducători în aprovizionare şi desfacere, ocupaţiile fiind : - 123506 – Manager achiziţii, - 123508 – Manager aprovizionare, IV.2.4. Subgrupa majoră 24. Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, IV.2.4.1. Grupa minoră 241. Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, Cu următoarele grupe de bază componente : 2413 – Specialişti în logistică, ocupaţiile fiind : - 241301 – Logistician gestiune flux, 2419 – Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificate în grupele de bază

  anterioare ocupaţiile fiind : - 241931- Responsabil proces, - 241933 – Referent de specialitate, TIR şi tranzite(studii superioare) IV.2.4.4. Grupa minoră 244. Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste, 2441 – Economişti, (exclusiv specialiştii statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)

  ocupaţiile fiind : - 244109 – Inginer economist,

  2.2. Procesul de formare

  In România calificarea de ’’Inginerie si management în domeniul autovehiculelor’’ se conturează la nivelul studiilor postuniversitare prin programe de mastere complementare .

  Aceastea asigură dezvoltarea unor cunoştinţe complementare celor dobândite la licenţă de către absolvenţii ciclului I ai domeniilor: Inginerie şi Managent, Ingineria Autovehiculelor şi nu numai, reprezentând ciclul II de studii universitare.

  Planul de învăţământ al programului de masterat specializarea Inginerie şi Management în Domeniul Autovehiculelor, conţine discipline de aprofundare, de sinteză şi de cunoaştere avansată având un conţinut corespunzător misiunii asumate, fiind corelat cu planul de învăţământ al specializărilor înrudite din cadrul domeniului, respectiv al studiilor universitare de licenţă, îndeosebi cu programele de studiu universitar de licenţă Inginerie economică în Domeniul Mecanic şi Ingineria Autovehiculelor. Disciplinele de studiu din planul de învăţământ asigură compatibilitatea cu cadrul naţional de calificări şi compatibilitatea cu planurile şi programele de studii similare din statele Uniunii Europene şi din alte state ale lumii. Pentru corelarea aptitudinilor absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii sunt dezvoltate programe de formare elaborate prin colaborarea univesitaţilor cu agenţii ecomici ca de exemplu:

  - Curs postuniversitar “Ingineria Proiectelor in Automobile” elaborat şi implementat de Renault Technologie Roumanie-RTR, Univesitatea ‚’ GH. Asachi’’ din Iaşi şi Univesitatea Tehnologică din Compiegne-Franţa, avand ca obiectiv Dezvol

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended