Home >Documents >H O T A R A R E NR 31 29 03 2010 privind... ANEXA 2 b La HCL nr. 31/29.03.2010 LISTA obiectivelor de...

H O T A R A R E NR 31 29 03 2010 privind... ANEXA 2 b La HCL nr. 31/29.03.2010 LISTA obiectivelor de...

Date post:11-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  ROMANIA JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL

  H O T A R A R E Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

  Directiei Apa - Canal pentru anul 2010

  Consiliul Local al municipiului Pascani judetul Iasi ; Avand in vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Pascani, in calitate de

  ordonator principal de credite si initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 6104/26.03.2010;

  In baza raportului comun nr. 6105/26.03.2010, intocmit de catre Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Unitatea de monitorizare a serviciilor publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; Avand in vedere Nota de fundamentare privind necesitatea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, intocmita de catre DAC Pascani, inregistrata sub nr. 861/17.02.2010, cat si nota de fundamentare pentru necesitatea executiei investitiilor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Pascani –propuneri pentru anul 2010 ;

  Avand in vedere rapoartele de avizare ale: • Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura,

  silvicultura, prestari servicii , comert si IMM-uri; • Comisia juridicǎ, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi cetǎţenesti din

  cadrul Consiliului local al municipiului Pascani; In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea bugetului de stat

  pentru anul 2010; Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi

  completată ; Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile HCL nr. 26/16.03.2010, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii ale municipiului Pascani pentru anul 2010; In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d), ale alin. (4), lit.a) si d) si ale alin. (6) lit. a) punct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTARASTE :

  Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Apa-Canal din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani pentru anul 2010, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2 Se aproba listele de investitii pentru anul 2010, conform Anexelor nr. 2a si 2b,

  parti integranta din prezenta hotarare.

 • 2

  Art. 3 Conducerea Directiei Apa Canal va duce la indeplinire prevederile prezentei

  hotarari.

  Art. 4 Serviciul administratie publica locala va comunica in copie prezenta Hotarire:

  - Institutia Prefectului judetului Iasi; - Primarului municipiului Pascani; - Directiei Apa Canal Pascani ; - Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

  primarului municipiului Pascani; - Mass-media.

  PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, Consilier, SECRETAR, COSTIN CLAUDIA MIRCEA ZUZAN Nr. 31 Din : 29.03.2010

 • ANEXA 2 b

  La HCL nr. 31/29.03.2010

  LISTA obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget

  investiţii în continuare din anul 2009 în anul 2010 preţuri decembrie 2009

  INV/C+M lei Denumirea obiectivului PREVEDERI 2010

  Nr. Data începerii execuţiei Valoarea Rest de Finanţate din: Cap a-

  Termen

  Crt .

  (luna,anul) Totală Executat Total Alte Total din care cităt i

  P.I.F.

  Nr. şi data acordului M.F. Nr. şi data actului de

  aprobare

  Iniţială Actualizat col. 5-9 Surse proprii

  Cre- dite inte rne

  Cre dite ban care

  Surse Const. Potrivit Legii

  alocaţii bugetare si alte surse

  col.10+11

  alocaţii buget local si alte

  surse

  transf. de la buget de stat

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Total 108.535.583 20.507.180 14.541.649 12.770.790

  8.275.000 3.700.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  8.275.000 3.700.000

  8.275.000 3.700.000

  0 0

  X X

  din care: A Lucrări în continuare

  104.622.216 11.772.219

  16.593.813 10.001.360

  6.885.000 3.100.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  6.885.000 3.100.000

  6.885.000 3.100.000

  0 0

  X X

  X X

  B

  Lucrări noi 3.123.367 2.769.430

  3.123.367 2.769.430

  600.000 600.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  600.000 600.000

  600.000 600.000

  0 0

  X X X

  C

  Cheltuieli de investitii (proiectare)

  790.000

  790.000

  790.000

  0 0 0 0 790.000

  790.000

  0

  X X

  3

 • 4

  Cap 63 02 – SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE

  104.622.216 11.772.219

  16.593.813 10.001.360

  6.885..000 3.100.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  6.885.000 3.100.000

  6.885.000 3.100.000

  0 0

  X X

  X X

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  1.

  Lucrări în continuare Racord apa potabila Lunca, Pascani

  104.622.216 11.772.219

  200.000 200.000

  16.593.813 10.001.360

  200.000 200.000

  6.885.000 3.100.000

  200.000 200.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  6.885.000 3.100.000

  200.000 200.000

  6.885.000 3.100.00

  200.000 200.000

  0 0

  0 0

  X X

  0 0

  X X

  Trim.IV 2010

  2. Reabilitarea sursei de apa de la Motca – Masura ISPA (cheltuieli neeligibile)

  31.996.083 854.062 854.062 0

  0

  0

  0

  854.062 854.062 0 X

  Trim.IV 2010

  3. 4. 5.

  Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani- Masura ISPA (cheltuieli neeligibile) Extindere retele apa in municipiul Pascani Cartie Sodomeni, Bosteni Contorizarea si dispecerizarea sistemului de alimentare cu apa

  58.474.180

  200.000 200.000

  100.000 100.000

  2.930.938

  200.000 200.000

  100.000 100.000

  2.930.938

  200.000 200.000

  100.000 100.000

  0

  0 0

  0 0

  0

  0 0

  0 0

  0

  0 0

  0 0

  0

  0 0

  0 0

  2.930.938

  200.000 200.000

  100.000 100.000

  2.930.938

  200.000 200.000

  100.000 100.000

  0

  0 0

  0 0

  X

  X

  X

  Trim.IV 2010

  Trim.IV 2010

  Trim. IV 2010

 • 5

  6. Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare oras Pascani, judetul Iasi

  13.651.953 11.272.219

  12.308.813 9.501.360

  2.600.000 2.600.000

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  2.600.000 2.600.000

  2.600.000 2.600.000

  0 0

  X

  Trim.IV 2010

  B 1. 2. 3.

  Lucrări noi Alimentare cu apa in sistem centralizat din sursa D.AC. Pascani a localitatii Blagesti – Pascani Realizare deviere conducta de aductiune in Pascani str.Soseaua Neamtului Alimentare cu apa cu apa str. Rozelor

  3.123.367 2.769.430 2.723.367

  2.369.430

  200.000 200.000

  200.000 200.000

  3.123.367 2.769.430

  2.723.367

  2.369.430

  200.000 200.000

  200.000 200.000

  600.000 600.000

  200.000

  200.000

  200.000 200.000

  200.000 200.000

  0 0

  0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0 0 0

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended