+ All Categories
Home > Documents > Grile Econometrie

Grile Econometrie

Date post: 30-Dec-2015
Category:
Upload: gheorghe-popa
View: 652 times
Download: 50 times
Share this document with a friend
59
econometrie management MULTIPLE CHOICE 1. Rolul moderatorului in cazul metodei Brainstorming nu consta in : a. stimularea creativitatii membrilor grupului b. crearea unei atmosfere deschise lipsite de inhibitii c. stoparea peroratilor inutile d. colectarea ideilor ce pot oferi solutii la problema discutata e. utilizarea listelor verificatoare ANS: E 2. Metoda Brainstorming este o metoda : a. ce are la baza ideea de sistem b. de gandire colectiva pentru a gasi solutii de perspectiva la problemele ce apar in activitatea curenta c. ce presupune deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate d. ce utilizeaza arbori de pertinenta e. ce utilizeaza liste verificatoare ANS: B 3. Activitatea de previziune incepe prin : a. invitarea de experti in domeniu b. stabilirea intervalului intercuartila c. realizarea de cercetari, documentare si culegere de date d. realizarea de anchete iterative e. organizarea de deplasari la firme din domeniu ANS: C 4. In cadrul metodei Delphi se reunesc :
Transcript
Page 1: Grile Econometrie

econometriemanagement

MULTIPLE CHOICE

1. Rolul moderatorului in cazul metodei Brainstorming nu consta in :

a. stimularea creativitatii membrilor grupuluib. crearea unei atmosfere deschise lipsite de inhibitiic. stoparea peroratilor inutiled. colectarea ideilor ce pot oferi solutii la problema discutatae. utilizarea listelor verificatoare

ANS: E

2. Metoda Brainstorming este o metoda :

a. ce are la baza ideea de sistem b. de gandire colectiva pentru a gasi solutii de perspectiva la problemele ce apar in

activitatea curentac. ce presupune deplasari la firme din acelasi domeniu de activitated. ce utilizeaza arbori de pertinenta e. ce utilizeaza liste verificatoare

ANS: B

3. Activitatea de previziune incepe prin :

a. invitarea de experti in domeniub. stabilirea intervalului intercuartilac. realizarea de cercetari, documentare si culegere de dated. realizarea de anchete iterativee. organizarea de deplasari la firme din domeniu

ANS: C

4. In cadrul metodei Delphi se reunesc :

a. mai multe metode cantitative de previziuneb. valorile organizatieic. analizele diagnosticd. intervalele cuartilee. experti , specialisti cu multa experienta, cercetatori

ANS: E

5. Etapa sintezei din cadrul metodei analizei si sintezei consta in:

a. descompunerea fenomenelor si proceselor economice in parti componente

Page 2: Grile Econometrie

b. generalizarea aspectelor particulare , analitice, simple in aspecte agregate , complexe

c. documentare si culegere a datelord. evaluarea fiecarui factor care influenteaza partile componente ale fenomenelor sau

ale proceselore. analiza mediului extern si intern

ANS: B

6. Care din urmatoarele nu este o metoda de analiza a mediului extern si intern care poate fi utilizata in cadrul metodei analizei si sintezei

a. analiza diagnosticb. analiza SWOTc. analiza STEPd. metoda de previziune DELPHIe. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER

ANS: D

7. Metoda interpretarii sistemice are la baza :

a. ideea de sistemb. conceptele de analiza si sintezac. documentarea si culegerea datelord. navigarea pe internete. modelul celor cinci forte al lui Michael PORTER

ANS: A

8. Un sistem este compus din:

a. intervale intercuartilab. un grup de expertic. subsisteme intre care exista relatii de interconditonared. metoda DELPHIe. metoda “ mainilor mature”

ANS: C

9. Tendinta integratoare a analizei sistemelor complexe este specifica metodei de previziune:

a. DELPHIb. interpretarii sistemicec. marilor tururid. mainilor maturee. listelor verificatoare

ANS: B

10. Practicarea cu suplete a analizei sistemelor complexe se refera la :

Page 3: Grile Econometrie

a. neutilizarea de practici rigide si de proceduri stricteb. orientarea spre problemele cheie ale organizatieic. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitated. utilizarea analizei SWOTe. utilizarea analizei diagnostic

ANS: A

11. Adoptarea unei organizari deschise , participative este specifica metodei :

a. Electreb. regresiei c. interpretarii sistemiced. trendului e. grafice

ANS: C

12. Metoda marilor tururi :

a. are la baza ideea de sistemb. presupune organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitatec. presupune parcurgerea etapelor de analiza si sintezad. se bazeaza pe o serie de date ordonate crescatore. consta in reunirea unui grup de experti in domeniul studiat

ANS: B

13. Metoda “mainilor mature” consta in :

a. analiza sistemelor complexeb. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitatec. parcurgerea etapelor de analiza si sintezad. anchete iterativee. culegerea informatiilor de la firme de specialitate si de la consultanti

ANS: E

14. Metoda de previziune a listelor verificatoare :

a. este o varianta a metodei “ mainilor mature”b. presupune parcurgerea etapelor analizei si sintezei c. are la baza analiza sistemelor complexed. implica intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizatee. consta in organizarea de dezbateri a unor echipe de lucru pentru a se gasi solutii de

perspectiva

ANS: D

15. In cadrul metodei listelor verificatoare are loc identificarea factorilor care se opun rezolvarii problemei.Acesti factori nu pot fi:

Page 4: Grile Econometrie

a. bariere politiceb. bariere economicec. bariere legislatived. bariere ale furnizorilore. bariere ale metodei SWOT

ANS: E

16. Metoda analogiilor se bazeaza pe:

a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc intr-o perioada anterioara,intr-o amploare diferita,intr-o societate diferita,in conditiile unei tehnologii diferite,dar care au trasaturi comune esentiale cu procesul sau fenomenul economic de previzionat

b. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizate care sunt cercetate comparativ

c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor problemed. tendinta integratoare a sistemelor complexee. organizarea de deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate

ANS: A

17. Metoda scenariilor consta in:

a. studiul proceselor sau fenomenelor economice similare care au avut loc intr-o perioada anterioara

b. observarea prezentului si stabilirea mai multor alternative in care procesele sau fenomenele economice pot evoluain viitor,denumite scenarii

c. reunirea unui grup de experti in vederea rezolvarii unor problemed. intocmirea de liste cuprinzand diferite aspecte ale problemei analizatee. analiza mediului intern si extern

ANS: B

18. Medoda scenariilor implica:

a. munca individualab. apelare la consultanti externic. munca in echipad. utilizarea metodei mediei mobilee. utilizarea functiei exponentiale

ANS: C

19. Scenariile trebuie sa :

a. fie pur optimisteb. fie pur pesimistec. considere numai aspectele favorabiled. considere numai aspectele nefavorabile

Page 5: Grile Econometrie

e. fie elastice si plauzibile

ANS: E

20. Obiectivul metodei jocurilor este:

a. de a identifica deciziile optime in conditii de incertitudine si interdependentab. de a intocmi scenarii privind evolutia proceselor si feneomenelor economicec. de a identifica fenomene economice similare care au avut loc intr-o perioada

anterioarad. de a intocmi liste cu zonele geografice in care se va studia fenomenule. de a identifica factorii care se opun rezolvarii problemei

ANS: A

21. Care din urmatoarele metode de previziune se bazeaza pe logica si matematici aplicate in economie

a. metoda Brainstormingb. metoda jocurilorc. metoda analogiilord. metoda listelor verificatoaree. analiza SWOT

ANS: B

22. Dilema prizonierilor este modelul renumit al metodei:

a. Delphib. analogiilorc. listelor verificatoared. Brainstorminge. jocurilor

ANS: E

23. Decizia optima a fiecarui jucator,in cadrul metodei jocurilor depinde de:

a. solutia propusa de consultanti externib. reactia celorlalti jucatoric. devalorizarea monedei nationaled. intocmirea de liste privind diferite aspecte ale problemei analizatee. organizarea mai multor deplasari la firme din acelasi domeniu de activitate

ANS: B

24. Evaluarea si determinarea variantei optime de previziune,in cazul metodei arborilor de pertinenta se realizeaza prin:

a. tehnica mediei mobileb. extrapolarec. tehnica coeficientilor de importanta

Page 6: Grile Econometrie

d. analiza sezonalitatiie. utilizarea functiei exponentiale

ANS: C

25. Metoda scorurilor este utilizata in cadrul metodei de previziune:

a. Delphib. listelor verificatoarec. marilor tururid. arborilor de pertinentae. analogiilor

ANS: D

26. Care din urmatoarele nu este o metoda calitativa de previziune:

a. metoda listelor verificatoareb. metoda Delphic. metoda scenariilord. metoda jocurilore. metoda mediei mobile

ANS: E

27. Care din urmatoarele este o metoda cantitativa de previziune:

a. Delphib. analogiilorc. trenduluid. listelor verificatoaree. jocurilor

ANS: C

28. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie:

unde:tY datele observatetF valorile previzionate

n – numarul de perioade de previziune

a.tttm FYE

b.tttm FYE

c. nFYE tttm )(

d. )( tttm FYE e.

n

FYE tt

tm

)(

Page 7: Grile Econometrie

ANS: E

29. Cu care din urmatoarele relatii se poate determina eroarea medie absoluta:

unde:tY datele observatetF valorile previzionate

n – numarul de perioade de previziune

a.

n

FYE tt

tm

b.tttm FYE

c. nFYE tttm )(

d. )( tttm FYE e.

n

FYE tt

tm

)(

ANS: A

30. Care din urmatoarele relatii reprezinta eroarea medie patrata:

unde:tY datele observatetF valorile previzionate

n – numarul de perioade de previziune

a. n

FYMSE tt

2

b.

n

FYMSE tt

c.tt FYMSE

d. 2tt FYMSE

e. n

FYMSE tt

2

ANS: A

31. Cu cat orizontul de prognoza este mai mare cu atat prognoza este mai:

a. precisab. exactac. incertad. detaliata

Page 8: Grile Econometrie

e. conforma cu realitatea

ANS: C

32. Aria de cuprindere a prognozelor nu poate fi:

a. la nivelul economiei nationaleb. la nivelul ramurilor economicec. la nivel mondiald. la nivelul agentului economice. la nivel Delphi

ANS: E

33. Care din urmatoarele nu se numara printre obiectivele prognozelor:

a. sa ilustreze tenditele evolutiei fenomenelor si proceselorb. sa aprecieze probabilitatea de realizare a evenimentelor in functie de conditiic. sa identifice alternativele de dezvoltare si sa evidentieze varianta optimad. sa prevada cu certitudine viitorule. sa ofere optiuni de corectie a erorilor

ANS: D

34. Orizontul de timp al planurilor este de regula:

a. cuprins intre o luna si cinci anib. de zece anic. de cincisprezece anid. de o zie. de o saptamana

ANS: A

35. Care din urmatoarele nu este principiu de rationalitate si coerenta al activitatilor previzionale:

a. limitarea incertitudinii si a riscului la maximum posibilb. stabilirea unui orizont de timp rezonabilc. evaluarea costului dezvoltarii prin cuantificarea permanenta a raportului

cost/eficentad. aplicarea metodei anchetei iterativee. fundamentarea scenariilor pe cerintele pietei

ANS: D

36. Programul este un instrument previzional:

a. cu un orizont de timp de 10-15 anib. utilizat in cadrul metodei Delphic. foarte detaliatd. utilizat cand nu exista date disponibile din trecute. utilizat cand exista date disponibile din trecut

Page 9: Grile Econometrie

ANS: C

37. Metodele si tehnicile cantitative de previziune sunt preferate cand:

a. nu exista date din trecutb. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana

neschimbata in viitorc. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se

modifice in viitord. relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se modifice in viitore. exista date din trecut dar se asteapta ca relatiile dintre variabile sa se modifice in

viitor

ANS: B

38. Metodele si tehnicile calitative de previziune sunt preferate cand:

a. nu exista date din trecutb. exista date cu privire la trecut si relatia dintre variabile se asteapta sa ramana

neschimbata in viitorc. nu sunt disponibile date din trecut si relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se

modifice in viitord. relatiile dintre variabile sunt de asteptat sa se modifice in viitore. exista date din trecut dar se asteapta ca relatiile dintre variabile sa se modifice in

viitor

ANS: C

39. Metodele calitative de previziune se bazeaza pe:

a. metode si tehnici logice si exacteb. bugetele anualec. mediana valorilor seriei de timpd. intuitia,experienta si flerul specialistuluie. programarea lineara

ANS: D

40. Metodele cantitative de previziune se bazeaza pe:

a. metode si tehnici logice si exacteb. bugetele anualec. mediana valorilor seriei de timpd. intuitia,experienta si flerul specialistuluie. programarea lineara

ANS: A

41. Oportunitatea:

Page 10: Grile Econometrie

a. este etapa in procesul managementului strategic b. este o sansa de a realiza ceva la momentul potrivit adecvat situatiei si reprezinta un

cadru favorabil actiunilorc. este sinonima cu hazardul sau intamplaread. este data de produsul intre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a

acestuiae. este data de costurile esecurilor

ANS: B

42. Amplitudinea riscului se estimeaza prin referire la:

a. oportunitatib. previziunea oportunitatilorc. costurid. metoda de previziune Delphie. utilizarea resurselor existente

ANS: C

43. In previziunea oportunitatilor este necesara organizarea ideilor in tabele care trebuie sa cuprinda:

a. beneficiul care poate fi obtinutb. costurilec. probabilitatea de aparitie a oportunitatilord. orizontul de timpe. toate cele de mai sus

ANS: E

44. Oportunitatea este inversul:

a. toate cele de mai susb. costuluic. deciziilor strategiced. beneficiuluie. riscului

ANS: E

45. Care din urmatoarele este un pas de lucru in previziunea oportunitatilor:

a. evidentierea activitatilor care se pot dezvolta in viitor prin utilizarea resurselor existente

b. elaborarea scenariilorc. formularea strategieid. metoda Delphie. pregatirea scenariilor

ANS: A

Page 11: Grile Econometrie

46. Riscurile se prolifereaza:

a. din 2 in 2 anib. mai usor decat oportunitatilec. invers proportional cu orizontul de timpd. fara costurie. cu o probabilitate egala cu 1

ANS: B

47. Decizia manageriala pe baza arborilor de pertinenta:

a. trebuie insotita de o analiza a costurilor de oportunitateb. trebuie insotita de metoda scenariilorc. se bazeaza pe studiul seriilor de timpd. este o metoda cantitativa de prognozae. indica probabilitatea de aparitie a riscului

ANS: A

48. Pe nivelul „0” al unui arbore de pertinenta vertical cu 4 nivele, de regula se afla:

a. probabilitatea risculuib. coeficientii de importanta atasati resurselorc. obiectivul principald. amplitudinea risculuie. orizontul de timp

ANS: C

49. Arborele de pertinenta vertical cel mai des utilizat contine:

a. cinci scenariib. patru nivelec. un tabel cu patru coloaned. diverse valori ale amplitudinii risculuie. coeficientii de importanta calculati prin produsul dintre amplitudinea riscului si

probabilitatea de aparitie a acestuia

ANS: B

50. Principalele componente ale unui arbore de pertinenta vertical nu sunt reprezentate de:

a. obiectivul principalb. amplitudinea risculuic. obiectivele secundared. mijloacele de realizaree. resursele

ANS: B

51. Care din urmatoarele nu poate fi componenta a seriilor de timp:

Page 12: Grile Econometrie

a. trendulb. componenta ciclicac. componenta sezonierad. toate cele de mai suse. coeficientul de importanta

ANS: E

52. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatieiT+C+S+E=F se face:

Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:T – trendulC – factorul ciclicS – factorul sezonierE –eroareaF – valoarea previzionata

a. prin multiplicareb. prin aditiec. prin metoda scorurilord. cu ajutorul coeficientilor de importantae. cu functii de regresie

ANS: B

53. Agregarea componentelor unei serii de timp conform relatieiTxCxSxE=F se face:

Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:T – trendulC – factorul ciclicS – factorul sezonierE –eroareaF – valoarea previzionata

a. prin multiplicareb. prin aditiec. prin aditied. cu ajutorul coeficientilor de importantae. cu functii de regresie

ANS: A

54. Metoda extrapolarii se utilizeaza in:

a. cadrul metodei „marilor tururi”b. cadrul metodei interpretarii sistemicec. previzionarea fenomenelor care isi mentin ritmul si directia de dezvoltare pe o

perioada mai lunga de timp

Page 13: Grile Econometrie

d. aprecierea tehnicilor utilizate de jucatori in metoda jocurilore. calculul coeficientilor de importanta in metoda arborilor de pertinenta

ANS: C

55. Cea mai renumita functie de productie este functia:

a. Gompertzb. logisticac. exponentialad. Delphie. Cobb-Douglas

ANS: E

56. In formula functiei de productie Cobb-Douglas rezultatul activitatii de productie depinde de urmatorii factori:

a. capitalul si managementulb. capitalul si forta de muncac. pamantul si forta de muncad. managementul si forta de muncae. pamantul si fondurile fixe productive

ANS: B

57. Functia de productie Cobb-Douglas este data de relatia:

unde: Q – rezultatul productieiA – factor de proportionalitateL – numarul personalului C – mijloace fixe in functiuneα, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C

a. Q = A ·L·αb. Q = A·C·αc. Q = A·L·βd. Q = L·Ce. CLAQ

ANS: E

58. Functia Cobb-Douglas care considera influenta progresului tehnic este data de relatia: unde: Q – rezultatul productieiA – factor de proportionalitateL – numarul personalului C – mijloace fixe in functiuneα, β – exponenti ce indica elasticitatea lui Q in raport cu L si C

Page 14: Grile Econometrie

λt – ritmul mediu anual de crestere al lui Q sub influenta progresului tehnnic.

a. tAeQ b. LAQ c. CQ d. teCLAQ e. teQ

ANS: D

59. Care dintre functiile managementului definite de Henri Fayol (1916) nu se refera la actiuni de prefigurare a viitorului :

a. prevedere (planificare)b. organizarec. coordonared. comanda (antrenare)e. control

ANS: D

60. Care este rolul previziunii in managementul organizatiei?

a. sa fundamenteze actiunile strategice ale organizatieib. sa asigure un cadru adecvat desfasurarii activitatilorc. sa specializeze personaluld. sa extinda utilizarea metodelor si tehnicilor stiintificee. sa utilizeze specialisti in fundamentarea strategiilor

ANS: A

61. Care sunt instrumentele de previziune in activitatea manageriala?

a. prognozab. programarea, planificarea si bugetareac. prognoza, programarea, planificarea si bugetaread. bugetareae. planificarea

ANS: C

62. Care dintre principiile de rationalitate si coerenta care stau la baza previziunilor este exprimat eronat ?

a. stabilirea unui orizont de timp rezonabilb. limitarea incertitudinii si riscului la minimum posibilc. evaluarea costului prin cuantificarea permanenta a raportului cost/eficientad. fundamentarea scenariilor pe cerintele pieteie. asigurarea coerentei si continuitatii prin elaborarea unui scenariu-cadru general

ANS: B

63. Care dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la abordarea previziunii in practica manageriala?

Page 15: Grile Econometrie

a. rezultatele previziunilor se utilizeaza in procesul de luare a deciziilor pentru a planifica actiunile

b. previziunile trebuie sa aproximeze in limite rezonabile evenimentele ce vor avea locc. nu intotdeauna previziunile conduc la actiune,dar au un rol important in deciziid. previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loce. se bazeaza numai pe cunostinte aprofundate in matematica

ANS: E

64. Stiinta viitorului sau futurologia nu are in aria de activitate :

a. cercetarea noilor ipoteze si teorii privind dezvoltarea viitoare a pamantuluib. studiul civilizatiei umane si elaborarea prognozelor socio-culturalec. previziunea dezvoltarii economice pe termen mediud. previziunea dezvoltarii economice pe termen scurte. estimarea variabilelor organizatiilor in perioadele viitoare

ANS: E

65. Elementele componente ale activitatii de cercetare si culegere a informatiilor pentru elaborarea previziunilor sunt :

a. orizontul previziuniib. natura informatiilorc. gradul de incredered. toate cele de mai suse. nici unul dintre cele de mai sus

ANS: D

66. Care din urmatorii pasi de lucru nu se aplica in previziunea oportunitatilor ?

a. evidentierea activitatilor care urmeaza sa dispara si de ceb. evidentierea activitatilor care se pot dezvolta in viitor prin utilizarea resurselor existente

sau prin modificarea acestora intr-o maniera rezonabilac. evidentierea ideilor care promoveaza noi directii de dezvoltared. organizarea ideilor in tabele cu scopul de a etala intregul set de posibilitati viitoaree. excluderea probabilitatilor atasate fiecarei variabile

ANS: E

67. Riscul in previziune reprezinta :

a. calculul probabilitatii de aparitie a risculuib. calculul amplitudinii risculuic. eroarea de a nu include un element de riscd. calculul riscului de neincasare a banilore. produsul dintre amplitudinea riscului si probabilitatea de aparitie a riscului

ANS: E

68. La baza deciziilor strategice se afla :

a. controlul mediului intern

Page 16: Grile Econometrie

b. controlul mediului extern apropiatc. controlul mediului extern indepartatd. previziunea, care ia in considerare riscurile si oportunitatile strategicee. controlul presiunilor salariatilor

ANS: D

69. Care din urmatoarele surse de date nu pot fi utilizate in previziune ?

a. publicatii oficiale guvernamentaleb. anuarul statistic al Romanieic. reviste de specialitated. informatii obtinute din conversatiie. internet

ANS: D

70. Informatiile cele mai costisitoare necesare in previziune sunt cele obtinute din urmatoarea sursa:

a. reviste de specialitateb. carti din bibliotecac. istoricul organizatieid. site-uri de specialitate din surse “on-line”e. publicatii oficiale

ANS: D

71. Metoda analizei si sintezei nu cuprinde:

a. descompunerea in parti componente a fenomenelor si a proceselor economice si studierea partilor componente

b. evaluarea actiunii factorilor care influenteaza partile componentec. eliminarea sistemului de legaturi cauzale care exista intre factorii care influenteaza partile

componented. comparatia cu fenomene sau procese similaree. generalizarea aspectelor particulare in aspecte agregate, complexe

ANS: C

72. Care dintre urmatoarele principii nu este specific metodei interpretarii sistemice?

a. orientarea catre problemele cheie, strategice ale organizatieib. adoptarea unui stil de analiza participativa a fenomenelor complexec. tendinta integratoare a analizei fenomenelor complexed. utilizarea unor proceduri rigide, urmate cu strictetee. viziunea sistemica

ANS: D

73. Principalul dezavantaj al metodei « marilor tururi » este:

a. subiectivismulb. schimbul de experientac. deplasarea la diferite surse de informatiid. observarea diferentelor intre organizatii

Page 17: Grile Econometrie

e. colectarea informatiilor

ANS: A

74. Principalul dezavantaj al metodei “mainilor mature” este:

a. costul ridicat pentru plata consultantilorb. alegerea consultantilorc. selectarea sfaturilor primate de la consultantid. comunicarea problematicii organizatiei consultantilore. stabilirea experientei consultantilor

ANS: A

75. Care este principalul avantaj specific metodei Delphi ?

a. utilizeaza experti cu calitati profesionale diferiteb. consta in reunirea unui grup de experti avand cunostinte vaste in domeniul studiatc. consta in sesiuni de discutii conduse de organizatord. consta in discutii pana la atingerea consensuluie. utilizeaza un material de studiu pregatit de organizator

ANS: D

76. In scopul atingerii consensului in aplicarea metodei Delphi se utilizeaza:

a. media aritmetica simpla si media aritmetica ponderatab. media artimetica si medianac. mediana si cuartileled. siruri de numeree. intervale de incredere

ANS: C

77. Metoda “Brainstorming” nu se caracterizeaza prin :a. este o metoda de gandire colectivab. este o metoda a dezbaterilor euristicec. este o metoda prin care sunt antrenate discutiile in grup organizatd. este o metoda care stimuleaza expunerea de idei intr-un climat de colegialitate si de

apreciere reciprocae. presupune iteratii si timp de reflexie necesar expertilor

ANS: E

78. Metoda listelor verificatoare nu cuprinde :

a. intocmirea listei cu zonele geografice in carb. analiza listei si eliminarea zonelor geografice care nu sunt compatibile cu problema in

studiuc. analiza aprofundata a zonelor eliminate din listad. naliza factorilor care se opun rezolvarii problemei in studiue. identificarea factorilor care influenteaza pozitiv fenomenul studiat

ANS: C

79. Metoda analogiilor consta in:

Page 18: Grile Econometrie

a. culegerea informatiilor despre situatii sau fenomene similare cu problema in studiub. identificarea si cuantificarea diferentelor dintre situatiile si fenomenele similare si

problema in studiuc. previziunea problemei in studiu pe baza informatiilor culese privind situatii sau fenomene

similared. corectia previziunilor in functie de diferentele cuantificatee. toti pasii de lucru mentionati mai sus

ANS: E

80. Care dintre urmatoarele caracteristici nu sta la baza identificarii si selectarii scenariilor ?

a. numarul scenariilor nu este limitatb. sa fie elastice si plauzibilec. sa fie pur optimiste sau pur pesimisted. sa fie stimulative si provocatoaree. sa echilibreze aspectele favorabile cu cele nefavorabile

ANS: C

81. Scenariile au, de regula, forma :

a. tabelarab. graficac. de chestionard. descriptiva, ca un text scrise. standard

ANS: D

82. Care din urmatoarele etape de lucru este specifica metodei scenariilor ?

a. analiza mediuluib. pregatirea scenariuluic. formularea strategieid. toate cele de mai suse. nici una din cele de mai sus

ANS: D

83. Care dintre urmatorii pasi de lucru nu face parte din etapa de pregatire a scenariilor ?

a. selectarea vectorilor schimbarii si proiectarea contextului scenariilorb. identificarea scenariilorc. elaborarea scenariilord. identificarea elementelor cheie, de schimbare a cursului evenimentelore. formularea strategiei

ANS: E

84. Metoda jocurilor se utilizeaza pentru previziunea celor mai bune decizii intr-un mediu competitiv in situatii de interdependenta cu factori externi. Care din urmatoarele carecteristici nu este specifica metodei jocurilor ?

Page 19: Grile Econometrie

a. jucatorii aleg strategiile prin examinarea rationala a informatiilor disponibile, prin actiuni proprii si corelat cu asteptarile din partea celorlalti jucatori

b. jocurile reprezinta un set nedefinit de posibile cursuri ale actiunilorc. jocurile reprezinta preferinte identificabile ale fiecarui jucator intre posibilele rezultate ale

unui jocd. jocurile se bazeaza pe logica si matematici aplicate in economiee. jocurile constau intr-un plan de actiuni care trebuie sa fie urmat de participantii numiti

jucatori

ANS: B

85. Metoda arborilor de pertinenta verticali se utilizeaza pentru previzionarea modificarilor in sistem pe diferite nivele si presupune parcurgerea mai multor pasi de lucru. Care din urmatorii pasi nu este specific metodei ?

a. stabilirea necesitatilor viitoareb. determinarea obiectivelor viitoarec. elaborarea variantelor sau posibilitatilor viitoared. previzionarea modificarilor structurale orizontalee. evaluarea posibilitatilor si determinarea variantei optime

ANS: D

86. Care dintre urmatoarele principii nu este adecvat reprezentarilor grafice utilizate in previziune?

a. sa fie realizate pe o scala, astfel incat sa prezinte clar varietatea fenomenului respectivb. sa aiba un titlu clar, care sa reflecte esenta fenomenului cercetatc. sa fie evidentiate aspectele principale, „cheie”d. sa fie sarace in informatii si sa ocupe cat mai mult spatiue. scala sa fie clara si realizata corect

ANS: D

87. Cererea de ciocolata pe segmentul de piata detinut de SC CARTIER SRL in ultimele saptamani se prezinta in tabelul de mai jos:

Saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8Cererea (RON) 300 300 200 300 400 600 300 500

Care este cererea de produse previzionata pentru perioada urmatoare, respectiv, saptamana 9, cand n = 6 perioade, utilizand mediile mobile ?

a. 362 RONb. 350 RONc. 383 RONd. 466 RONe. 300 RON

ANS: C

88. Cantitatea de cartofi consumata la restaurantul ASCENDENT in ultimele zile este de:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7Consum (kg) 5 8 6 4 7 6 9

Page 20: Grile Econometrie

Care este consumul de cartofi previzionat pentru ziua 8, cand n=3 perioade, utilizand mediile mobile ?

a. 6,42 kgb. 6,33 kgc. 6,00 kgd. 6,00 kge. 7,33 kg

ANS: E

89. Consumul de vopsea lavabila la firma de constructii TURNUL a avut in ultimul an un trend constant de 30 tone vopsea, factorul ciclic fiind 2 si factorul sezonier 4. Utilizand agregarea aditiva, care este consumul de vopsea lavabila previzionat pentru anul in curs?

a. 30 toneb. 32 tonec. 36 toned. 60 tonee. nu se poate determina

ANS: C

90. Vanzarile de cisme de cauciuc ale firmei PROTECT au avut un trend constant in ultimul trimestru al anului de 1000 perechi, factorul ciclic fiind de 1,5 si factorul sezonier de 1,25. Utilizand agregarea prin multiplicare, care va fi volumul vanzarilor firmei in trimestrul urmator?

a. 1000 perechib. 1875 perechic. 1500 perechid. 1250 perechie. nu se poate determina

ANS: B

91. In previziuni eroarea inseamna:

a. o greseala de calculb. o greseala de interpretarec. diferenta dintre valoarea previzionata pesimista si valoarea previzionata optimistad. diferenta dintre datele observate si datele previzionatee. nici una de mai sus

ANS: D

92. Extrapolarea euristica este:

a. o metoda de previziune bazata pe simpla prelungire in viitor a tendintelor manifestate in trecut

b. o metoda de previziune a fenomenelor care isi mentin ritmul de dezvoltarec. o metoda de previziune a fenomenelor care isi mentin directia de dezvoltared. o metoda de previziune care nu tine cont de modificarile previzibilee. o metoda de previziune care tine cont de tendintele perioadei precedente si de modificarile

previzibile in viitor

Page 21: Grile Econometrie

ANS: E

93. In urma cu 3 ani societatea comerciala “ PROGRESUL” a achizitionat o linie de fabricatie computerizata care a avut ca efect cresterea calitatii produselor, reducerea costurilor si cresterea productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In anul investitiei, productia realizata a fost de 6000 bucati. Utilizand metoda de previziune prin extrapolare mecanica, care va fi productia anului curent ?

a. 6000 bucatib. 6720 bucatic. 7526 bucatid. 7000 bucatie. Nu se poate determin

ANS: C

94. In urma cu 2 ani societatea comerciala “ PROGRESUL” a achizitionat o linie de fabricatie computerizata care a avut ca efect cresterea calitatii produselor si reducerea costurilor si cresterea productivitatii, ducand la un ritm mediu anual de crestere a productiei de 12 %. In urma finalizarii negocierilor cu un nou client segmentul de piata va creste anul viitor cu un coeficient k=1,10. In anul investitiei productia realizata a fost de 5000 tone.Utilizand metoda de previziune prin extrapolare euristica, care va fi productia anului viitor?

a. 5000 toneb. 5600 tonec. 6272 toned. 6899 tonee. Nu se poate determina

ANS: D

95. Firma BRAVOS cu activitate in constructii de drumuri investeste intr-un utilaj performant. Pentru a recupera investitia in 4 ani, si-a propus ca “tinta” atingerea unui profit net de 1200 mii Euro, stiind ca in anul de baza (de punere in functiune a investitiei), profitul acumulat este de 400 mii Euro. Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul anual ?

a. 200 mii Eurob. 400 mii Euroc. 300 mii Eurod. 100 mii Euroe. Nu se poate determina

ANS: A

96. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei regresiei?

a. cand se stabileste o relatie cauzala intre variabileb. cand datele observate urmeaza o functie liniara de tipul Y = a +bxc. cand relatia dintre x si Y este directad. cand relatia dintre x si Y este inversae. cand nu se foloseste metoda celor mai mici patrate

ANS: E

Page 22: Grile Econometrie

97. Cand se stabileste o relatie cauzala intre variabile si datele observate urmeaza o functie liniara, in previziune se utilizeaza:

a. functia de regresieb. functia exponentialac. functia hiperbolicad. functia logaritmicae. functia semilogaritmica

ANS: A

98. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica metodei de previziune prin programare liniara?

a. problema poate fi expusa in termeni numericib. problema permite alegeri intre cursurile alternative ale evolutiei actiunilorc. se identifica restrictii asupra factorilor implicatid. problema trebuie sa permita exprimarea intr-o forma standardizatae. factorii implicati nu sunt intr-o relatie liniara

ANS: E

99. Carei metode de previziune ii este specifica urmatoarea abordare: „solutia optima se afla la restrictia care delimiteaza zona fezabila”?

a. metoda extrapolariib. metoda interpolariic. metoda regresieid. metoda programarii liniare graficee. nici unei metode de mai sus

ANS: D

100. Metoda SIMPLEX este o metoda de rezolvare aritmetica iterativa ce poate fi utilizata in probleme cu orice numar de necunoscute si restrictii si este specifica:

a. metodei extrapolariib. metodei programarii liniarec. metodei interpolariid. metodei regresieie. nici unei metode de mai sus

ANS: B

101. In rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizeaza o metoda care consta in calculul a doi indicatori: de concordanta si de discordanta. Care este aceasta metoda?

a. metoda regresieib. metoda SIMPLEXc. metoda ELECTREd. metoda trenduluie. nici una din cele de mai sus

ANS: C

102. Care din urmatoarele utilizari nu este specifica metodei normarii?

Page 23: Grile Econometrie

a. pentru masurarea eforturilor efectuate pentru obtinerea unui efectb. se aplica atunci cand intre costuri, activitati sau produsele rezultate nu exista o relatie

directac. ca instrument de reglare a utilizarii eforturilor si efectelord. reprezinta limite maxime admisibile privind utilizarea resurselore. reprezinta limite minim admise privind efectele propuse a se obtine

ANS: B

103. Echilibrarea balantei materialelor intre necesitati si resurse nu se realizeaza prin:

a. micsorarea necesitatilor prin reproiectarea produselor si tehnologiilor in scopul reducerii consumurilor materiale

b. micsorarea necesitatilor prin inlocuirea materialelor cu unele care au calitate superioarac. reducerea stocurilor prin implementarea sistemului JITd. cresterea resurselor prin casarea unor capacitati de productiee. cresterea resurselor prin cresterea gradului de utilizare a capacitatilor cu efect sporirea

productiei

ANS: D

104. Care dintre urmatoarele elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor?

a. numarul de variabileb. omogenitatea datelorc. certitudinead. elasticitatea cereriie. competitia

ANS: C

105. Care dintre urmatoarele erori nu conduce la lipsa acuratetei in previziunea pe termen scurt si mediu?

a. optimismulb. inconsistentac. actualitatead. utilizarea bugetarii anualee. ancorarea

ANS: D

106. Pentru ca o previziune sa fie „buna” nu trebuie sa indeplineasca urmatorul obiectiv:

a. numarul de parametrii sa fie mareb. erorile pentru validarea previziunii sa fie micic. reziduurile medii sa fie zero pe perioada de estimared. modelul ales sa fie usor de aplicat si de explicate. media pentru validarea erorilor previzionate sa fie zero sau cel putin mica

ANS: A

107. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru manageri?

a. o activitate care apatine contabililor

Page 24: Grile Econometrie

b. stabileste clar obiectivele care trebuie realizatec. defineste activitatile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectiveled. stabileste care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivelee. stabileste relatia dintre activitati si obiectivele strategice pe termen lung

ANS: A

108. Care dintre urmatorii factori nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

a. modificari ale cererii si oferteib. restrictii privind mediul inconjuratorc. utilizarea a noi resurse materiale sau energeticed. mentinerea structurii actuale a organizatieie. introducerea de noi tehnologii

ANS: D

109. Analiza critica a raportului de previziune urmareste 

a. gradul de optimism al previziunilorb. prezentarea, continutul tehnic si calitatea generala a raportuluic. daca contine tabele si diagramed. numarul de modele matematice aplicatee. numarul de restrictii utilizatenumarul de restrictii utilizate

ANS: B

110. Procesul de aprobare a alocarilor de resurse financiare strict necesare reprezinta:

a. prognozab. programarea, planificarea si bugetareac. prognoza, programarea, planificarea si bugetaread. bugetareae. planificarea

ANS: D

111. Instrumentul de previziune care studiaza sistematic viitorul considerat camp de actiune si anticipeaza evolutia probabila a proceselor si fenomenelor, pornind de la realizarile perioadei precedente, de la tendintele conturate si considerand, cu un anumit prag de incertitudine, modificarile previzibil a avea loc este:

a. prognozab. programarea, planificarea si bugetareac. prognoza, programarea, planificarea si bugetaread. bugetareae. planificarea

ANS: A

112. Instrumentul de previziune care studiaza anticiparea actiunilor viitoare pe secvente in timp si spatiu, avand durata si resursele posibile in scopul realizarii unui obiectiv este:

a. prognozab. programarea, planificarea si bugetarea

Page 25: Grile Econometrie

c. prognoza, programarea, planificarea si bugetaread. bugetareae. programarea

ANS: E

113. Stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative capabile sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung, reprezinta:

a. un principiu de rationalitate si coerenta in activitatea de previziuneb. o tehnica de previziunec. o anumita abordare in previziuned. o metoda generala in previziunee. o instructiune obligatorie in previziune

ANS: A

114. Una din urmatoarele afirmatii privind previziunile este corecta:

a. previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si trebuie sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile

b. previziunile trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea locc. previziunile nu trebuie sa aproximeze evenimentele in limite rezonabiled. previziunile trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si nu trebuie sa

aproximeze evenimentele in limite rezonabilee. previziunile nu trebuie sa fie absolut identice cu evenimentele ce vor avea loc si nu trebuie

sa aproximeze evenimentele in limite rezonabile

ANS: A

115. Amplitudinea si probabilitatea de aparitie sunt elemente ale:

a. certitudiniib. incertitudiniic. risculuid. strategieie. viitorului

ANS: C

116. Unul dintre urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se supraestima importanta riscurilor “rare”, dar neplacute, avand consecinte defavorabile:

a. rasturnarea mijlocului de transport a marfiib. cantitatea de produse incarcate in containerc. calitatea conforma cu specificatiile tehniced. dimensiuni conform negocierilore. termene de livrare conform contractului

ANS: A

117. Unul dintre urmatoarele exemple demonstraza tendinta de a se subestima sau chiar sa se ignore riscurile comune, cunoscute, chiar daca riscul indus are consecinte grave:

Page 26: Grile Econometrie

a. inundatiib. neverificarea instrumentului de plata a marfiic. incendiid. seismee. blocaje politice

ANS: B

118. Amplitudinea riscului se masoara prin:

a. timpb. ecuatii matematicec. costd. volume. numar

ANS: C

119. Tehnica de previziune care presupune indeosebi sfaturi este:

a. tehnica marilor tururib. tehnica mainilor maturec. tehnica Delphid. tehnica brainstorminge. abordarea sistemica

ANS: B

120. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 1 7 2 6 4 5Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este mediana?

a. 64b. 62,66c. 63,5d. 61e. 64,2

ANS: D

121. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 1 7 2 6 4 5Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 1:

a. 64b. 61c. 33d. 38

Page 27: Grile Econometrie

e. 45

ANS: E

122. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 1 7 2 6 4 5Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 2:

a. 33b. 45c. 60d. 61e. 67

ANS: D

123. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 1 7 2 6 4 5Punctaj 33 45 60 61 67 88 94

Cat este quartila 3:

a. 88b. 45c. 60d. 61e. 94

ANS: A

124. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

Ce reprezinta punctajul 48 ?

a. mediab. medianac. quartila 1d. quartila 3e. mediana si quartila 2

ANS: E

125. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

Page 28: Grile Econometrie

Ce reprezinta punctajul 24 ?

a. mediab. medianac. quartila 1d. quartila 3e. quartila 2

ANS: C

126. In urma aplicarii primei runde in cadrul metodei Dephi s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Expert 3 10 7 2 6 4 5 9 8 11 1Punctaj 19 23 24 40 41 48 67 69 85 86 90

Ce reprezinta punctajul 85 ?

a. mediab. medianac. quartila 1d. quartila 3e. quartila 2

ANS: D

127. Urmatoarele date reprezinta incasarile zilnice ale unui hotel de 3 stele cu 22 camere:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7Incasari Euro 275 375 450 475 475 525 400

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie absoluta?

a. 61b. 63,5c. 64,3d. 65e. 66,2

ANS: C

128. Urmatoarele date reprezinta incasarile zilnice dintr-o saptamana ale unui magazin de vanzare patiserie:

Ziua 1 2 3 4 5 6 7Vanzari RON 360 390 340 300 350 310 260

Utilizand media in previziunea vanzarilor, care este eroarea medie?

a. 0b. 30c. 34,29d. 35e. 33

ANS: A

Page 29: Grile Econometrie

129. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei producatoare de vopsele:

Luna 1 2 3 4 5 6Volumul aprovizionarii in mii RON 9 10 12 11 18 24

Ce reprezinta 14 mii RON?

a. mediab. medianac. eroarea medie absolutad. quartila intaie. quartila a doua

ANS: A

130. Urmatoarele date reprezinta volumul aprovizionarii in primele 6 luni ale firmei producatoare de vopsele:

Luna 1 2 3 4 5 6Volumul aprovizionarii in mii RON 9 10 12 11 18 24

Ce reprezinta 11,5 mii RON?

a. mediab. medianac. eroarea medie absolutad. quartila intaie. quartila a doua

ANS: B

131. Ft+1= Yt + (1 - ) Ft este forma functiei utilizate in previziuni:

a. functia exponentiala uniforma simplab. functia exponentiala uniforma simpla prin metoda Brown cu un parametru c. functia exponentiala uniforma simpla prin metoda Holt cu doi parametriid. functia de regresiee. functia putere

ANS: A

132. Utilizarea functiei de regresie in previziuni consta in stabilirea unei relatii cauzale intre variabile, datele observate urmand o functie liniara de tip y=a+bx in care variabila dependenta este:

a. yb. xc. ad. be. z

ANS: A

Page 30: Grile Econometrie

133. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele principale referitoare la productie sunt:

Produs consum pe pereche  masini ore materiale  ore manopera mpghete piele 4 4 1cizme cauciuc 2 6 1Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la minimum 10 perechi pe saptamana. Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru cizme.Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?

a. 4x1 + 2x2 100b. 4x1 +6x2 180c. x1 + x2 40d. x1 20e. x2 10

ANS: B

134. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele principale referitoare la productie sunt:

Produs consum pe pereche  masini ore materiale  ore manopera mpghete piele 4 4 1cizme cauciuc 2 6 1Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la minimum 10 perechi pe saptamana. Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru cizme.Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata? a. 4x1 + 2x2 100b. 4x1 +6x2 180c. x1 + x2 40d. x1 20e. x2 10

ANS: E

135. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele principale referitoare la productie sunt:

Page 31: Grile Econometrie

Produs consum pe pereche

  masini orematerial

e  ore manopera mpghete piele 4 4 1cizme cauciuc 2 6 1Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la minimum 10 perechi pe saptamana. Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru cizme.Sa se indice care din urmatoarele restrictii este eronata?

a. 4x1 + 2x2 100b. 4x1 +6x2 180c. x1 + x2 40d. x1 20e. x2 10

ANS: C

136. O firma produce incaltaminte de protectie (ghete de piele si cizme de cauciuc). Datele principale referitoare la productie sunt:

Produs consum pe pereche  masini ore materiale  ore manopera mpghete piele 4 4 1cizme cauciuc 2 6 1Total pe saptamana 100 180 40

Pentru a se previziona productia saptamanala prin programare lineara, se considera principalele date stipulate in contracte: ghetele sunt limitate la maximum 20 perechi pe saptamana, iar cizmele la minimum 10 perechi pe saptamana. Din calcule financiare rezulta un profit de 0,30 ROL pe pereche pentru ghete si 0,40 ROL pentru cizme.Sa se indice care din urmatoarele functii obiectiv este corecta?

a. max (0,3 x1 + 0,4 x2)b. min (0,3 x1 + 0,4 x2)c. min (4 x1 + 2 x2)d. max (4 x1 + 6 x2)e. max ( x1 + x2)

ANS: A

137. Unul din urmatoarele instrumente utilizate in activitatea manageriala nu este instrument de previziune:

a. Prognoza,b. Programarea,

Page 32: Grile Econometrie

c. Controlul,d. Planificarea,e. Bugetarea,

ANS: C

138. Activitatile previzionale se bazeaza pe principii de rationalitate si coerenta, dintre care unul se regaseste in afimatiile de mai jos:

a. stabilirea unui orizont de timp rezonabil care sa permita elaborarea de scenarii alternative capabile sa fundamenteze strategii si politici de dezvoltare economica a firmei pe termen mediu si lung,

b. asigurarea unui cadru organizational adecvat pentru desfãsurarea activitãtilor,c. specializarea si pregãtirea continua a personalului angajat,d. extinderea utilizãrii metodelor si tehnicilor stiintifice in management,e. implicarea intensã a specialistilor in fundamentarea, atat a strategiei si politicii de

ansamblu a intreprinderii, cat si a planurilor si a programelor,

ANS: A

139. „O modalitate, un procedeu sau un ansamblu de procedee, cu ajutorul caruia se realizeaza cercetarea, analiza, cunoasterea si descrierea realitatii obiective in scopul anticiparii, initierii si organizarii unei actiuni viitoare” este o definitie generala a:

a. activitatii de previziune,b. metodei de previziune,c. prognozei,d. planificarii,e. tratarii viitorului,

ANS: B

140. Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la „oportunitate”. Indicati eroarea!

a. este o sansa de a se realiza ceva la momentul potrivit, adecvat situatiei,b. reprezinta un cadru favorabil actiunilor,c. este inversul riscului,d. este asociat cu hazardul sau cu intamplarea,e. se prolifereaza mai greu decat riscul,

ANS: D

141. „Asociat cu hazardul sau cu intamplarea, tehnic definit ca un produs intre amplitudinea hazardului si probabilitatea de aparitie” este:

a. Incertitudinea,b. Riscul,c. Certitudinea,d. Oportunitatea,e. Probabilitatea,

ANS: B

Page 33: Grile Econometrie

142. Culegerea datelor in previziune nu se refera la:

a. conturarea clara a domeniului studiat si a fenomenelor de previzionat,b. acumularea de informatii, cifre, previziuni similare,c. recerea datelor pe fise sau procesarea electronica si stocarea lor in fisiere,d. indicarea sursei, perioadei la care se refera datele si a observatiilor cercetatorului,e. acumularea de cunostinte si informatii generale,

ANS: E

143. Etapa analizei din cadrul metodei “analiza si sinteza” nu cuprinde:

a. descompunerea in parti componente a fenomenelor si a proceselor economice si studierea partilor componente

b. evaluarea actiunii factorilor care influenteaza partile componentec. determinarea sistemului de legaturi cauzale care exista intre factorii care influenteaza

partile componented. comparatia cu fenomene sau procese similaree. generalizarea aspectelor particulare in aspecte agregate, complexe

ANS: E

144. Etapa sintezei din cadrul metodei “analiza si sinteza” cuprinde:

a. descompunerea in parti componente a fenomenelor si a proceselor economice si studierea partilor componente

b. evaluarea actiunii factorilor care influenteaza partile componentec. eliminarea sistemului de legaturi cauzale care exista intre factorii care influenteaza partile

componented. comparatia cu fenomene sau procese similaree. generalizarea aspectelor particulare in aspecte agregate, complexe

ANS: E

145. Metoda de previziune care presupune o evolutie in viitor constanta si se asteapta ca eroarea sa fie mica este:

a. metoda reprezentarii grafice,b. metoda analizei si sintezei,c. metoda mediilor simple,d. metoda scenariilor,e. metoda arborilor de pertinenta,

ANS: C

146. Seriile de timp sunt compuse din urmatoarele elemente, din care unul este eronat. Indicati eroarea !

a. interpolarea,b. variatii ciclice,c. componenta sezoniera,

Page 34: Grile Econometrie

d. reziduu,e. media mobila,

ANS: E

147. Metoda de previziune in care intervine un coeficient K, rezultat al estimarilor specialistilor cu privire modificarile tendintei fenomenului analizat, este:

a. extrapolarea mecanica,b. extrapolarea euristica,c. metoda mediilor simple,d. metoda mediilor mobile,e. interpolarea,

ANS: B

148. Alegerea constantei si alegerea previziunii initiale, naïve F(1,0) sunt specifice metodei:

a. functia exponentiala uniforma simpla,b. functia putere,c. functia exponentiala cu doi parametri,d. functia exponentiala pentru b> 1,e. functia exponentiala pentru 0<b<1,

ANS: A

149. Valoarea data constantei α este importanta in analiza sensitivitatii previziunilor, α fiind elementul de balance intre datele previzionate si ultimele observatii. Afirmatia este valabila pentru:

a. functia exponentiala uniforma simpla,b. functia putere,c. functia exponentiala cu doi parametrii,d. functia exponentiala pentru b> 1,e. functia exponentiala pentru 0<b<1,

ANS: A

150. “Dreapta de regresie minimizeaza suma patratelor diferentelor verticale, sau a erorilor pentru datele observate yi”. Afirmatia este specifica:

a. metodei celor mai mici patrate,b. metodei Holt cu doi parametric. metodei Brown cu un parametrud. functiei exponentiala uniforma simplae. functiei putere

ANS: A

151. Functia Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + ; unde, a, b, c, d coeficientii functiei liniare este specifica:

a. functiei de regresie simpla

Page 35: Grile Econometrie

b. functiei exponentialec. functiei de regresie multiplad. functiei logaritmicee. functiei semilogaritmice,

ANS: C

152. Normele de munca, de consum ale mijloacelor fixe si obiectelor muncii nu cuprind:

a. consum de materii primeb. consum de utilitatic. consum de manopera directad. costuri pentru mentenantae. consum de echipamente

ANS: D

153. O balanta a materialelor cuprinde la capitolul necesitati suma de 172 mii RON, din care: materiale pentru productie 40 mii RON, materiale pentru investitii 22 mii RON, materiale pentru export 56 mii RON si materiale pentru fondul pietei interne 34 mii RON. Pentru echilibrarea balantei este necesar sa se prevada:

a. stocuri la sfarsitul perioadeib. stocuri la inceputul perioadeic. resurse din importd. resurse din produse refolosibilee. resurse din rezerve

ANS: A

154. Pentru echilbrarea balantei de 172 mii RON la capitolul resurse nu se cuprinde:

a. stocuri la inceputul perioadei: 20 mii RONb. resurse din import: 48 mii RONc. resurse din produse refolosibile: 12 mii RONd. resurse din rezerve: 92 mii RONe. stocuri la sfarsitul perioadei: 20 mii RON

ANS: E

155. In practica previziunilor se intalnesc urmatoarele situatii, dintre care una este eronata. Indicati eroarea!

a. evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu un grad ridicat de acuratete,b. evenimente sau fenomene care pot fi greu previzionate,c. evenimente sau fenomene care nu pot fi previzionate,d. evenimente sau fenomene care un grad scazut de acuratete,e. evenimente sau fenomene care pot fi previzionate cu certitudine,

Page 36: Grile Econometrie

ANS: E

156. Curba clopot a lui Gauss (distributia normala) poate fi un instrument util in:

a. observarea distributiei erorilor sau a reziduurilor,b. aprecierea gradului de predictibilitate a fenomenelor,c. aprecierea numarului de elemente (variabile),d. aprecierea omogenitatii datelor,e. observarea elasticitatii cererii,

ANS: A

157. Dintre urmatoarele afirmatii privind sistemul economic de tip firma una este eronata. Identificati eroarea!

a. o multime de elemente de natura patrimoniala,b. o multime de conexiuni, relatii,c. o multime de capabilitati strategice,d. nu are proprietatea de autoreglare,e. are un caracter probabilistic,

ANS: D

158. Care dintre urmatoarele obiective nu defineste importanta previzionarii bugetului pentru manageri?

a. o activitate care apatine contabililorb. stabileste clar obiectivele care trebuie realizatec. defineste activitatile care trebuie derulate pentru a se atinge obiectiveled. stabileste care sunt resursele necesare pentru a realize obiectivelee. stabileste relatia dintre activitati si obiectivele strategice pe termen lung

ANS: A

159. Previziunea care estimeaza cererea viitoare a pietei prin anticiparea reactiilor cumparatorilor este:

a. previziunea in marketing,b. previziunea personalului,c. previziunea productiei,d. previziunea aprovizionarii,e. previziunea financiara,

ANS: A

160. Din etapa de monitorizare, evaluare si control al previziunilor nu face parte activitatea:

a. previziunile se analizeaza si se evidentiaza diferentele constatate,b. se procedeaza la urmarirea sistematica a desfasurarii activitatii economice

anticipate printr-un sistem de control si analiza,

Page 37: Grile Econometrie

c. observare nemijlocita a fenomenelor si proceselor economice,d. realizarea unei previziuni exacte,e. realizarea unei previziuni exacte,

ANS: D

161. Rezultatele previziunii se prezinta in:

a. raportul de previziune,b. tabele,c. grafice,d. scenarii,e. oportunitati,

ANS: A

162. Raportul de previziune cuprinde o serie de capitole enumerate mai jos, dintre careunul este eronat. Indicati eroarea!

a. modele aplicate si previziunile obtinute,b. metoda brainstorming,c. concluzii si evaluare,d. referinte si anexe,e. componenta echipei de previziune (daca previziunile se realizeaza de un colectiv)

ANS: B

163. Senzitivitatea in cadrul metodei de previziune a mediei mobile poate fi ajustata prin:

a. utilizarea erorii medii patraticeb. modificarea valorii lui n-numarul de perioade aferente datelor istoricec. metoda interpolariid. determinarea parametrilor a si be. determinarea unei relatii cauzale intre variabile

ANS: B

164. Trendul unei serii de timp reprezinta:

a. evolutia pe termen lung a variabilei studiateb. influenta anotimpurilor asupra consumului de energie termicac. volumul cererii de imbracaminte in functie de modad. eroarea care influenteaza variabilae. datele observate ale unei serii de timp

ANS: A

165. Care din urmatoarele nu este componenta a seriilor de timp:

a. trendulb. componenta ciclicac. componenta sezonierad. dreapta de regresiee. eroarea

Page 38: Grile Econometrie

ANS: D

166. Metoda celor mai mici patrate se utilizeaza pentru:

a. calculul eroriib. determinarea erorii medii patratec. determinarea componentei sezoniered. agregarea componentelor seriei de timpe. estimarea parametrilor curbei de regresie

ANS: E

167. Metoda celor mai mici patrate consta in:

a. extrapolarea variabileib. minimizarea sumei patratelor diferentelor dintre seria de date statistice si seria de date

ajustatec. interpolarea datelord. calculul erorii medii absolutee. calculul erorii medii patrate

ANS: B

168. Extrapolarea mecanica reprezinta:

a. extrapolarea bazata pe simpla prelungire in viitor a tendintelor manifestate in trecutb. extrapolarea in care fata de tendintele perioadei precedente se introduc elemente corectivec. extrapolarea cu ajutorul sporului mediu anuald. extrapolare cu ajutorul ritmului mediu anuale. extrapolarea cu factori euristic

ANS: A

169. Metoda de estimare a trendului se bazeaza pe unele din activitatile de mai jos;1.alegerea tipului de functie2.estimarea parametrilor curbei3.interpolarea 4.extrapolare5.calculul elementelor cheieCare din combinatiile de mai jos reprezinta activitati in cadrul metodelor de estimare a trendului

a. 1,2,3b. 2,3,4c. 1,2,4d. 3,4,5e. 1,2,5

ANS: C

170. Coeficientul K utilizat in cadrul metodei extrapolarii euristice este un rezultat al:

a. unei previziuni pesimisteb. unei previziuni optimistec. aplicarii metodei celor mai mici patrated. estimarilor parametrilor dreptei de regresie

Page 39: Grile Econometrie

e. estimarilor specialistilor cu privire la modificarile tendintei fenomenului

ANS: E

171. Vinzarile de apartamente ale unei agentii imobiliare s-au ridicat in anul curent la 250.000 USD.Din analiza vinzarilor din ultimii 5 ani rezulta un spor mediu anual de 25.000 USD.Avand in vedere ca puterea de cumparare in anul viitor scade cu un coeficient K = 0,82 cat sunt vinzarile previzionate pentru anul viitor tinand cont de factorul euristic?

a. 250.000USDb. 270.500 USDc. 200.000 USDd. 280.000 USDe. 300.000 USD

ANS: B

172. Analiza de sensibilitate permite:

a. compararea datelor previzionate cu cele actuale,realeb. extrapolarea vanzarilor si cheltuielilor variabilec. evidentierea iesirilor(variabilelor previzionate) in functie de flexibilizarea variabilelor de

intrared. utilizarea metodei celor mai mici patratee. previziunea in marketing

ANS: C

173. Zona fezabila delimitata in cadrul metodei grafice de rezolvare a unei probleme de programare lineara reprezinta:

a. media ponderata a valorilor previzionateb. combinarea datelor previzionate prin diferite metodec. analiza erorilor sistematiced. aria de pe grafic care nu contravine nici unei restrictiie. alegerea unei variante dintr-o multitudine de variante posibile

ANS: D

174. Metoda simplex de rezolvare a problemelor de programare lineara se utilizeaza cand functia obiectiv:

a. are 2 variabileb. este de tip ARIMAc. este Cobb-Douglasd. este calitativae. are 3 sau mai multe variabile

ANS: E

175. Programare lineara poate fi utilizata atunci cand toti factorii implicati sunt intr-o relatie :

a. exponentialab. linearac. de uniformizared. de masurare a acuratetei previziunii

Page 40: Grile Econometrie

e. de actualizare a previziunilor

ANS: B

176. In metoda grafica de rezolvare a unei probleme de programare lineara,pe cele doua axe ale graficului se reprezinta:

a. factorul euristicb. punctul de maximc. cele doua variabiled. punctul de minime. eroarea medie

ANS: C

177. In termen matematici, problema de programare lineara implica:’

a. extrapolarea mecanicab. calculul erorii medii absolutec. calculul abaterii medii patrated. stabilirea obiectivului care poate fi maximizat sau minimizate. extrapolarea euristica

ANS: D

178. Metoda normarii este utilizata pentru:

a. stabilirea tehnologiei de obntinere a produselorb. previzionarea profituluic. rezolvarea grafica a problemelor de programare linearad. construirea modelelor seriilor de timpe. masurarea eforturilor umane,materiale si financiare efectuate pentru obtinerea unor efecte

determinate

ANS: E

179. Corelarea dinamica a resurselor cu necesitatile se realizeaza cu ajutorul:

a. balantelorb. functiei Cobb - Douglasc. programarii lineared. extrapolariie. interpolarii

ANS: A

180. Care din urmatoarele sunt componente ale balantelor:

a. parametrii de regresieb. restrictiilec. resursele si necesitatiled. mediile mobilee. scenariile

ANS: C

Page 41: Grile Econometrie

181. Echilibrarea balantelor inseamna a:

a. minimiza functia obiectivb. gasi solutii pentru ca necesitatile sa fie acoperite de resursec. maximiza functia obiectivd. calcula parametrii de regresiee. elimina restrictiile

ANS: B

182. Care din urmatoarele componente nu pot face parte din Balanta de plati externe:

a. exportul de marfurib. importul de marfuric. omisiuni si erorid. cont de capitale. extrapolarea cu ajutorul sporului mediu anual

ANS: E

183. Previziunea in marketing estimeaza:

a. cererea viitoare a pietii prin anticiparea reactiilor cumparatorilorb. functiile de productiec. eroarea medie patratad. eroarea medie e. eroarea medie absoluta

ANS: A

184. Care din cele 5 functii de mai jos nu este functie a managementului dupa Fayol?

a. de previziuneb. de organizarec. de coordonared. de personale. de antrenare (comanda)

ANS: D

185. Care din cele cinci functii de mai jos nu este functie a intreprinderii?

a. de cercetare-dezvoltare,b. de coordonare,c. comercialã,d. de productie,e. de personal.

ANS: B

186. Amplitudinea riscului in previziune inseamna:

a. costuri,b. strategie,

Page 42: Grile Econometrie

c. probabilitate,d. eroare,e. aprecieri,

ANS: A

187. “Observarea datelor din ultima perioada sau ultimele perioade de timp din trecut si ignorarea datelor istorice; daca o noua observatie apare, cea mai veche este ignorata”. Afirmatia se refera la metoda de previziune:

a. metoda reprezentarii grafice,b. metoda analizei si sintezei,c. metoda mediilor simple,d. metoda mediilor mobile,e. metoda arborilor de pertinenta,

ANS: D

188. Pentru a creste productia destinata exportului firma de confectii VIOLETA a achizitionat un utilaj performant cu un credit bancar care trebuie restituit dupa 3 ani, desi firma avea un profit acumulat de 100 mii Euro. Planul de afaceri previzionat prevede obtinerea unui profit net la finele anului 5 de 800 mii Euro. Utilizand metoda de previziune a interpolarii, care va fi profitul acumulat la finele anului 3 ?

a. 100 mii Eurob. 500 mii Euroc. 520 mii Eurod. 140 mii Euroe. nu se poate determina

ANS: C

189. Care din urmatoarele functii este functia putere ?

a. btaeY , pentru 0<b<1

b. tabY , pentru 0<b<1

c. batY d.

bxaY e. nici una din cele de mai sus

ANS: C

190. Cand se stabileste o relatie cauzala intre variabile, datele observate urmeaza o functie liniara, de tipul: y= a + bx ; unde : y= variabila dependenta ; x= variabila independenta ; a, b= coeficientii sau parametrii functiei. Coeficientul b se numeste:

a. parametrul de uniformizare,b. coeficientul de panta,c. constanta regresiei,d. seria de timp,

Page 43: Grile Econometrie

e. factorul sezonier,

ANS: B

191. Functiile de productie Cobb-Douglas se utilizeaza pentru calculul unor indicatori de mare utilitate in economie, dintre care unul este eronat. Indicati eroarea!

a. productivitatea medie,b. productivitatea marginala,c. PIB pe locuitor,d. elasticitatea productiei in functie de capital,e. elasticitatea productiei in raport cu munca,

ANS: C

192. Care dintre urmatoarele elemente nu influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor?

a. numarul de variabileb. omogenitatea datelorc. certitudinead. elasticitatea cereriie. competitia

ANS: C

193. Elementele care influenteaza sistematic gradul de predictibilitate a fenomenelor si proceselor din mediul afacerilor sunt cele enumerate mai jos, din care unul este eronat. Indicati eroarea!

a. numarul de elemente (variabile),b. omogenitatea datelor,c. disponibilitatea,d. elasticitatea cererii,e. competitia,

ANS: C

194. Planificarea strategica se realizeaza pe orizontul de timp:

a. de peste 5 ani,b. de o lunac. de o saptamanad. pe orizontul de timp foarte scurt,e. de o zi

ANS: A

195. Analiza de sensibilitate nu permite:

a. evidentierea iesirilor (variabilelor previzionate) in functie de flexibilizarea variabilelor de intrare,

b. reevaluarea si rectificarea datelor,c. luarea in considerare a noi variabile in functie de variatia mediului,d. actualizare rapida a previziunilor adaptate la modificarile induse de strategia

Page 44: Grile Econometrie

firmei,e. realizarea unei previziuni exacte,

ANS: E

196. Care din urmatorii factori care influenteaza realitatile din economie, nu conduce la necesitatea previziunilor flexibile:

a. introducerea de noi tehnologiib. modificari ale cererii si ofertei pe piatac. dinamica cursului de schimb valutard. parametrii de regresiee. dinamica ratei dobanzii bancare

ANS: D

197. Care din urmatoarele nu sunt cuprinse in raportul de previziune?

a. metodele de culegere a datelor de previziune utilizateb. modelele aplicate si previziunile obtinutec. rezumatuld. sursele de datee. cheltuielile cu amortizarea utilajelor si cladirilor

ANS: E

198. Evaluarea previziunilor consta in:

a. extrapolarea mecanicab. masurarea si compararea datelor previzionate cu cele actuale, realec. estimarea trenduluid. previzionarea cu functia exponentialae. extrapolarea euristica

ANS: B

199. Care din urmatorii este un indicator microeconomic?

a. Produsul national brutb. Produsul intern brutc. Produsul national netd. Cifra de afacerie. Venitul national creat

ANS: D

200. Care din urmatorii este un indicator macroeconomic?

a. cifra de afacerib. valoarea adaugatac. produsul intern brutd. venitul globale. profitul

ANS: C


Recommended