Home >Documents >Grile Dr Procesual Complet

Grile Dr Procesual Complet

Date post:05-Apr-2018
Category:
View:231 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  1/29

  1. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii inprocesul civil?

  a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce aravea legatura cu pretentia dedusa judecatiic. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire lacateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.

  Ans:a

  2. Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil?

  a. principiul oficialitatii;

  b. principiul disponibilitatiic. principiul umanismului

  Ans:b

  3. Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata?

  a. Constitutie si codul de procedura civilab. Codul civilc. Codul de procedura civila

  Ans:a

  4. Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ aljudecatorului ?

  a. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre unavocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cuprivire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces;b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesarepentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivescc. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumiteimprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei,chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  2/29

  Ans:b

  5. Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o altapersoana in proces, impotriva vointei partilor?

  a. principiul aflarii adevaruluib. principiul disponibilitatiic. principiul rolului activ al judecatorului.

  Ans:b

  6. Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor explicatii orale cuprivire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o invoca in sustinereapretentiilor si apararilor lor?

  a. disponibilitatiib. nemijlocirii;c. rolului activ al judecatorului

  Ans:c

  7. In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitateaintroducerii in proces a altor persoane?

  a. principiul rolului activ al judecatoruluib. principiul aflarii adevaruluic. principiul dreptului la aparare.

  Ans:a

  8. In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care lereglementeaza?

  a. norme generale si norme speciale;b. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu zisa;c. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme deprocedura propriu zisa.

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  3/29

  Ans:c

  9. De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si recuzareajudecatorilor?

  a. norme de organizare judecatoreascab. norme de competentac. norme de procedura propriu zisa.

  Ans:a

  10. Care sunt elementele actiunii civile?

  a. interesul, calitatea procesuala;b. partile, obiectul, cauzac. capaciatatea procesuala

  Ans:b

  11. Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile?

  a. licit, posibil, determinatb. posibil;c. determinat.

  Ans:a

  12. Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare?

  a. constituie titluri executorii;b. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt;c. nu pot fi puse in executare silita.

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  4/29

  Ans:c

  13. Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare?

  a. dupa procedura contencioasa;b. dupa procedura necontencioasa

  Ans:b

  14. Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii?

  a. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil;b. dreptul de a renunta doar la judecata;c. dreptul de a ataca hotararea

  Ans:a

  15. Ce obiect poate avea actiunea in constatare?

  a. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului;b. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de faptc. realizarea unui drept.

  Ans:a

  16. Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc in raportulinstantei cu partile?

  a. acuzatoriala;b. inchizitoriala;c. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente deprocedura inchizitoriala.

  Ans:c

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  5/29

  17. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilorcauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale?

  a. Judecatoria;b. Tribunalul;c. Curtea Europeana a Drepturilor Omului

  Ans:b

  18. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea saudesfacerea adoptiei?

  a. Judecatoria;b. Tribunalul;

  c. Curtea de apel.

  Ans:b

  19. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea sub interdictie,declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane?

  a. Judecatoria;b. Tribunalul;c. Inalta Curte de Casatie si Justitie.

  Ans:a

  20. Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in materie deexpropriere?

  a. Judecatoria;

  b. Tribunalul;c. Inalta Curte de Casatie si Justitie.

  Ans:b

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  6/29

  21. Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica?

  a. numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatiesi Justitie;b. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie siJustitie;c. Ministrul Justitiei.

  Ans:b

  22. Unde se judeca cererile de stramutare?

  a. in camera de consiliu;b. cu citarea partilor;

  c. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a ordonat, faracitarea partilor, suspendarea judecarii pricinii.

  Ans:a

  23. Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare?

  a. se da numai motivat;b. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinarec. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea cererii destramutare sa fie refacute

  Ans:b

  24. Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta?

  a. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 10 zile de la

  pronuntare;b. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 5 zile de lacomunicare;c. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate

  jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei adevenit irevocabila.

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  7/29

  Ans:c

  25. Unde se judeca conflictul de competenta?

  a. in sedinta publica;

  b. in camera de consiliu;c. cu citarea partilor.

  Ans:b

  26. Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta?

  a. poate fi atacata numai odata cu fondul;

  b. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare;c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare.

  Ans:c

  27. Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta?

  a. va suspenda, dar numai la cererea persoanei interesate, orice procedura;b. va suspenda din oficiu orice alta procedura;c. va suspenda numai in cazurile prevazute de lege.

  Ans:b

  28. Care sunt participantii in procesul civil?

  a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii siaparatorii;b. organul de executare, procurorul;c. martorii, expertii, interpretii, aparatorii

  Ans:a

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  8/29

  29. Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?

  a. supletiv;b. imperativ;c. dispozitiv.

  Ans:b

  30. Cum este coparticiparea procesuala?

  a. facultativa;b. obligatorie;c. obligatorie, cand dispune legea.

  Ans:c

  31. De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un proces?

  a. numai de un tert interesat;b. de una din parti;c. de instanta, din oficiu.

  Ans:a

  32. Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?

  a. in fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor;b. numai in fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor;c. in fata instantei de apel cu invoirea partilor.

  Ans:c

  33. Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din parti?

  a. numai in fata primei instante;

  b. in apel neconditionat;c. in recurs, conditionat.

  Ans:b

  34. Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen?

  a. atrage respingerea ca tardiva a cererii;b. atragere judecarea separata a cererii;

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  9/29

  c. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judeceimpreuna

  Ans:c

  35. Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces?

  a. prin moartea celui care care l-a dat;b. daca cel care l-a dat a devenit incapabilc. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catrereprezentantii mandantului incapabil.

  Ans:c

  36. Pe cine priveste incompatibilitatea?

  a. numai pe judecatori;b. pe procurori;c. pe grefieri.

  Ans:a

  37. Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea?

  a. poate fi atacata cu recurs ;b. poate fi atacata separat in termen de 15 zile;c. poate fi atacata doar odata cu fondul

  Ans:c

  38. Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile?

  a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat inlimitele sale interne si extere;b. exercitat cu buna-credintac. exercitat in limitele sale interne si externe

  Ans:a

  39. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta?

  a. sunt anulabile;b. sunt nule;c. pot fi rectificate.

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  10/29

  Ans:b

  40. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cucapacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal?

  a. sunt anulabile;b. sunt nule;c. nu pot fi confirmate

  Ans:a

  41. De ce norme este reglementata compunerea completului de judecata?

  a. de organizare judecatoreascab. de competenta;

  c. de procedura propriu zise

  Ans:a

  42. Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea?

  a. este obligat sa se abtina;b. poate declara ca se abtine;c. nu poate declara ca se abtine

  Ans:b

  43. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea deinterventie in interes propriu?

  a. instanta va respinge cererea de interventieb. instanta va suspenda judecarea cererii de interventiec. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit

  Ansc

  44. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea ingarantie?

  a. instanta va respinge cererea de chemare in garantie;

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  11/29

  b. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantiec. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit.

  Ans:c

  45. Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in garantie?

  a. respingerea ca tardivab. judecarea separata, indiferent de vointa partilorc. judecarea impreuna, daca partile o consimt

  Ans:c

  46. De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept?

  a. numai de parat pana la prima zi de infatisareb. de reclamant pana la prima zi de infatisarec. de parat pana la inceperea dezbaterilor

  Ans:a

  47. Ce incidente este specific compunerii instantei?

  a. incompatibilitatea;b. exceptia de necompetenta materiala;c. exceptia de necompetenta teritoriala

  Ans:a

  48. Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil?

  a. atunci cand legea prevede expres;b. in cauzele cu minori;c. atunci cand procurorul ierarhic superior dispune astfel

  Ans:a

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  12/29

  49. Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?

  a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursulzilei;

  b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimitein acest termen prin posta recomandat;c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in caresrviciile instantei functioneaza

  Ans:c

  50. Cum opereaza nulitatea?

  a. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut expres de lege;b. nu trebuie sa fie numai expresa putand fi si virtuala;c. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege.

  Ans:c

  51. Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente?

  a. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat;b. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a

  cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel;c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul.

  Ans:c

  52. Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile?

  a. interesul si calitatea procesuala;b. partile, obiect si cauza;c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitateaprocesual si calitatea procesuala.

  Ans:c

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  13/29

  53. De cine trebuie justificata calitatea procesuala?

  a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitateaprocesuala pasiva;b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitateaprocesuala pasivac. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesualapasiva.

  Ans:b

  54. Cum este actiunea in revendicare?

  a. in realizare;b. in constatare;c. in constituire de drepturi.

  Ans:a

  55. Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizareadreptului?

  a. inadmisibila;b. prematura;c. nefondata.

  Ans:a

  56. In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa?

  a. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fi

  solutionat;b. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia defapt si motivarea in drept;c. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiardaca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesarpentru o solutionare completa a cuazei.

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  14/29

  Ans:b

  57. Judecatorul este incompatibil daca?

  a. este sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o;b. este sotul avocatului uneia din parti;c. a fost martor in aceeasi pricina.

  Ans:c

  58. Judecatorul este incompatibil daca?

  a. a pronuntat sentinta atacata cu apel;b. este fratele avocatului uneia din partic. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu.

  Ans:a

  59. In ce forma se face cererea de interventie principala?

  a. se face printr-o simpla petitie;b. se face in forma ceruta pentru cererea principala;c. are cuprinsul stabilit expres de lege.

  Ans:b

  60. De cine se invoca nulitatile absolute?

  a. pot fi invocate din oficiu si de instanta;b. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea primeiinstante, sub sanctiunea nulitatiic. sunt acele nulitati expres prevazute de lege

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  15/29

  Ans:a

  61. Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni nulitatea prevazuta laart. 105 alin. 2 C. pr. civ.?

  a. ca nulitatea sa fie expres prevazuta de lege;b. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta;c. actul sa fi produs partilor o vatamare

  Ans:c

  62. Ce caracter au normele de procedur civil care prevdcompunerea instantei?

  a. imperativ;b. dispozitiv;c. functie de exceptia invocat

  Ans:a

  63. Ce reglementeaz normele de procedur propriu- zise?

  a. atributiile instantelor judectoresti ntre ele n functie degradul de ierarhie;b. modul de judecat a cauzelor civile si de punere nexecutare a hotrri lor judectoresti si a altortitluri executoriic. delimiteaz atributiile instantelor judectoresti fat deatributiile organelor de executare silit

  Ans:b

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  16/29

  64. n ce se clasific normele de procedur propriu-zise?

  a. norme de procedur contencioas, norme de procedurnecontencioas si norme de executare silitb. norme de executare silit direct si indirectc. norme de procedur pentru procedura de drept comun sipentru procedurile specia

  Ans:a

  65. Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedur civil n ce se clasific?

  a. norme de procedur contencioas si necontencioas

  b. norme generale si norme speciale;c. norme imperative si norme dispozitive;

  Ans:b

  66. Ce conditii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea actiunii civile?

  a. cel care introduce actiunea s poat dovedi numaiexistenta dreptului ce-l pretindeb. s justifice: dreptul subiectiv ce a fost nclcat saunesocotit; s manifeste un interes;capacitatea procesual;calitatea procesual;c. s fac dovada numai a calittii procesuale si a capacittiiprocesuale

  Ans:b

  67. Ce se ntelege prin obiect al actiunii civile?

  a. ceea ce se cere prin actiunea respectiv, pretentiareclamantului, constatarea unui drept, protectia unorinterese pentru realizarea crora calea justitieieste obligatorie etc.;b. n toate cazurile obiectul se reduce la plata unor sume

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  17/29

  de bani ce reprezint prestatia nerealizat;c. se refer numai la obligatia impus de instant debitorului si nscris nhotrrea judectoreasc ca o obligatie de a face

  Ans:a

  68. Ce conditii trebuie s ndeplineasc obiectul actiunii civile?

  a. licit, posibil si determinat sau determinabilb. determinabil n functie de criteriile stabilite de prti la

  ncheierea raportului juridic dedus judectiic. posibil si determinat sau determinabil

  Ans:a

  69. Care este cauza actiunii civile?

  a. temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pecare una dintre prti l valorific mpotriva celeilalte prti;b. ceea ce se cere prin actiunea respectiv, pretentiareclamantului;

  c. plata unor sume de bani ce reprezint prestatianerealizat a reclamantului

  Ans:a

  70. Care sunt conditiile cauzei?

  a. s existe, chiar dac lipseste dreptul la actiune

  b. existe, s fie real, s fie Iicit si moralc. s fie determinat pentru a putea s apar n dispozitivul hotrrii si s permit executarea silit a acesteia

  Ans:b

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  18/29

  71. Cum trebuie s fie dreptul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile?

  a. trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege, s nu fie ilegal,imoral sau s contravin ordinii economice sisociale; s fie exercitat n limitele sale externe si interne;s fir exercitat cu bun-credint; s fie actualb. s fie actual ntruct nu se poate intenta o actiune preventiv;c. nu trebuie s fie recunoscutsi ocrotit de lege dac serefer la protectia si aprarea intereselor minorului si alepersoanelor puse sub interdictie

  Ans:a

  72. Cum trebuie s fie interesul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile?

  a. poate s fie material si moral;b. s fienscut si actual; s fie legitim; s fie personal c. s fie licit si determinat sau determinabil

  Ans:b

  73. Ce nseamn capacitatea procesual?

  a. aptitudinea general a persoanelor de a dobndi siexercita drepturi si de a-si asuma obligatii, n planprocesual pentru a valorifica n justitie dreptulsau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul;b. aptitudinea persoanelor de a avea drepturi si obligatiicivilec. aptitudinea persoanelor de a avea numai drepturi nplan procesual pentru a valorifica n justitie interesul

  n legtur cu care s-a nscut litigiu

  Ans:a

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  19/29

  74. Ce presupune calitatea procesual?

  a. aptitudinea prtilor din proces de a avea drepturi si obligatii n plan procesual;b. existenta unei identitti ntre persoana reclamantuluisi persoana c are este titular al dreptului subiectiv nraportul juridic dedus judectii si ntre persoana prtuluisi cel obligat n acel raport juridic;c. dreptul reprezentantilor legali de a sta n proces n loculpersoanelor lipsite de capacitate procesual de exercitiu

  Ans:b

  75. Cum se poate face transmiterea calittii procesuale?

  a. numai pe cale legalb. pe cale legal si conventionalc. calitatea procesual nu se poate transmite

  Ans:b

  76. Dup scopul material urmrit de reclamant actiunea civil n ce se clasific?

  a. actiuni reale, actiuni personale si actiuni mixteb. actiuni n realizarea dreptului, actiuni n constatareadreptului, actiuni n constituirea de drepturic. actiuni principale, actiuni incidentale;

  Ans:b

  77. Care este situatia la care se refer cazurile de incompatibilitate?

  a. situatia n care judectorul se afl n relatie de rudeniesau de prietenie cu una din prtile din procesb. situatia n care instanta unde judectorul functioneazca magistrat nu este competent s judece

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  20/29

  c. situatia n care judectorul a pronuntat o hotrre ncauza respectiv si nu poate lua parte la judecataaceleiasi pricini n apel sau n recurs si nici n caz derejudecare dup casare sau n situatia n care judectorula fost martor, expert sau arbitru n aceeasi cauz;

  Ans:c

  78. La cine se refer incompatibilitate ?

  a. judector;b. judector si procurorc. judector, procuror, expert sau arbitru;

  Ans:a

  79. De cine poate fi invocat incompatibilitatea?

  a. de partea interesat; de instant din oficiu; de procurorb. de instant din oficiu;c. de procuror

  Ans:a

  80. Pentru a fi parte n proces,o persoan ce conditii trebuie s ndeplineasc?

  a. s dovedeasc c i s-a nclcat un drept;b. s pretind un drept; s aib calitate procesual;s justificeun interes;s aib capacitate procesual;

  c. s justifice interesul n introducerea si sustinerea actiunii

  Ans:b

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  21/29

  81. Cum poate fi interventia tertilor n proces?

  a. numai principal;b. numai accesoriec. principal sau accesorie

  Ans:c

  82. Cum poate fi fcut cererea privind chemarea n judecat a altei persoane care ar putea s pretind aceleasi drepturi ca si reclamantul ?

  a. de oricare dintre prti;b. numai de reclamantc. numai de prt;

  Ans:a

  83. De cine se depune cererea privind artarea titularului dreptului?

  a. att de reclamant ct si de prtb. numai de reclamant

  c. numai de prt

  Ans:c

  84. Ce se ntmpl dac reprezentantul prtii n proces (persoan fizic sau juridic) nu facedovada calittii sale?

  a. instanta va anula actele fcute de reprezentantul care nu poate

  face dovada calittii saleb. instanta poate admite actele de dispozitie fcute cu o procurGeneralc. instanta poate acorda un termen pentru remedierea acestorlipsuri si dac nu au fost nlturate, cererea va fi anulat;

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  22/29

  Ans:c

  85. Cnd mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte?

  a. au un reprezentant comunb. obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comun ori dacdrepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauz;c. au pornit mpreun o actiune indiferent dac au un drept sau oobligatie comun;

  Ans:b

  86. Ce cuprinde competenta material?

  a. numai competenta material functionalb. numai competenta material procesual;c. competenta material functional si competenta materialprocesual

  Ans:c

  87. Cum poate fi competenta materiala?

  a. competent teritorial de drept comun, competent teritorialalternativ sau facultati v si competent teritorial exclusivsau exceptional;b. competent generalc. competent material;

  Ans:a

  88. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala?

  a. norme dispozitiveb. norme imperative ns n functie de organul la care se

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  23/29

  redac. imperative;

  Ans:c

  89. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala?

  a. norme de la cre partile se pot abate cu incuviintarea instantei;b. norme imperativec. norme dispozitive;

  Ans:b

  90. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala?

  a. norme imperativeb. norme dispozitivec. imperative sau dispozitive in functie de instanta la carese refera;

  Ans:a

  91. De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erorijudiciare savarsite in procesele penale ?

  a. judectoriilor;b. tribunalelorc. curtilor de apel;

  Ans:b

  92. De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentruincuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine ?

  a. judectoriilor

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  24/29

  b. tribunalelorc. curtilor de apel

  Ans:b

  93. Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil?

  a. la intanta in circumscriptia careia se afla bunul imobilb. la instanta domiciliului reclamantuluic. la intanta domiciliului paratului;

  Ans:a

  94. Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante?

  a. la instanta domiciliul prtuluib. la oricare din instantele n circumscriptiile crora se afl imobilul,indiferent dac n acea circumscriptie se afl sau nu si domiciliul prtuluic. la instanta domiciliului sau resedintei prtului, dac acestease afl in vreuna din aceste circumscriptii, iar n caz contrar, laoricare din instantele n circumscriptiile crora se afl imobilul.

  Ans:c

  95. Cand exista conflict de competenta?

  a. cand doua sau mai multe instante se declara competente sajudece aceeasi pricinab. cnd dou sau mai multe instante, prin hotrri irevocabiles-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricinc. cnd acel conflict apare ntre o instant judectoreasc si unorgan fr activitate juridictional;

  Ans:b

  96. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instantejudecatoresti?

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  25/29

  a. de instanta superioara aflata in conflicb. de instanta superioara celei in fata careia a aparut conflictulc. de instanta superioara si comuna intantelor aflate in conflict

  Ans:c

  97. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca siun organ cu activitate

  a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei inConflictb. de Inalta Curte de Casatie si Justitie;c. de Curtea de apel in raza creia se afl judectoria sau

  tribunalul aflat n conflict.

  Ans:a

  98. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza conflictul decomptenta?

  a. recursului in termen de 5 zile de la comunicareb. recursului in termen de 5 zile de la pronuntarec. nici unei cai de atac;

  Ans:a

  99. n situatia in care una dintre prti are dou rude sau afini pana la gradul al patruleainclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de cerere poate fi

  formulata?

  a. incompatibilitate;b. recuzare;c. stramutare

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  26/29

  Ans:c

  100. Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au afinitate?

  a. inainte de inceperea oricrei dezbaterib. in orice stare a pricinii;c. numai de ctre procurorul de la Parchetul de pe langa InaltaCurte de Casatie si Jutitie;

  Ans:a

  101. Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuialalegitima?

  a. Inalta Curte de Casatie si Justitieb. instanta imediat superioarac. instanta la care se afla dosarul

  Ans:a

  102. De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa?

  a. de procuror;b. de instanta din oficiu;c. de catre parat

  Ans:c

  103. Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat declinarea decompetenta?

  a. la data ramanerii irevocabile a hotarariib. la data pronuntarii ei;c. la data mentionata in hotarare

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  27/29

  Ans:a

  104. Hotararea de declinare a competentei are putere de lucru judecat?

  a. da fta de toate instntele:b. nu;c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste

  Ans:c

  105. Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator necompetent?

  a. sunt nule in totalitata lorb. sunt nule numai daca a cauzat partii o vatamarec. sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia probelor careraman castigate cauzei si care nu vor fi refacute de instantacompetenta decat pentru motive temeinice

  Ans:c

  106. Ce se intelege prin prorogarea competentei?

  a. situatia n care o instant nu este competentab. situatia n care o instant competent sa solutionezecererea cu care a fost sesizat de ctre reclamant, devinecompetent s solutioneze si cereri care,in mod normal, sunt decompetenta altei instante;c. situatia in care instanta isi declina competenta in favoarea alteiinstante;

  Ans:b

  107. Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta?

  a. in cazul declinarii competentei;

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  28/29

  b. n cazul delegrii instantei;c. in cazul conflictului de competenta

  Ans:b

  108. Ce inseamna conexitatea?

  a. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dacsolutionarea lor este de competenta unor instante de gradediferite;b. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini cese afl naintea aceleiasi instante sau instante deosebite,de acelasi grad, n care sunt aceleasi prti sau chiar

  mpreun cu alte prti si ale cror obiect si cauz au ntre

  ele o strns legtur;c. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dacsolutionarea lor este de competenta unor instante de gradediferite ns n cauzele respective sunt aceleasi prti

  Ans:b

 • 8/2/2019 Grile Dr Procesual Complet

  29/29

Embed Size (px)
Recommended