Home >Documents >Ghidul asociatiilor de proprietari - inaap.ro inaap.pdf · PDF fileIn cladirile de locuit...

Ghidul asociatiilor de proprietari - inaap.ro inaap.pdf · PDF fileIn cladirile de locuit...

Date post:08-Feb-2018
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Ghidul asociatiilor de proprietari(varianta)

  Proiect inaap 2005

  CUPRINS:

  I. Definitii .................................................................................................... 2

  II. Administrarea condominiilor................................................................ 3

  1. Constituirea Asociatiei de proprietar.................................................... 3

  2. Structura organizatorica....................................................................... 5

  2.1. Adunarea generala.......................................................................... 52.2. Comitetul executiv........................................................................ 62.3. Presedinte....................................................................................... 92.4. Comisia de cenzori.......................................................................... 102.5. Secretarul comitetului executiv....................................................... 112.6. Contabilul Asociatiei de proprietari................................................. 112.7. Casierul Asociatiei de proprietari.................................................... 11

  3. Dizolvarea Asociatiei de proprietari...................................................... 114. Patrimoniul Asociatiei de proprietari.................................................... 12

  III. Managementul Asociatiei de proprietari............................................... 13

  1. Administratorul...................................................................................... 142. Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din intretinerea,repararea si exploatarea condominiilor....................................................... 16

  IV. Drepturile si obligatiile proprietarilor.................................................... 21

 • 2

  I. Definitii:

  Conform Legii nr. 114 din 11.10.1996 Anexa 2

  1. Bloc de locuinte, cladire, condominiu - o proprietate imobiliara din care uneleparti au alte destinatie decit cea de locuinta, respectiv apartamente proprietateindividuala, iar restul este proprietate comuna indiviza.

  2. Spatiu, respectiv apartament, - o parte dintr-o cladire destinata locuirii, in regimde proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna,constituie o unitate de proprietate imobiliara.

  3. Proprietate comuna - toate partile dintr-o cladire aflata in proprietate, care nusunt apartamente si care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii dinacea cladire. Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietariiapartamentelor individuale, conform cotelor calculate.

  Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna, ca:terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta,acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii,tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele, instalatii ale cladirii aflate infolosinta comuna cu care a fost inzestrata cladirea in timpul constructiei sau cu care a fostdotata mai tirziu de catre proprietari, ca de exemplu; canale pluviale, paratrasnete, antene,instalatii de telefonie, instalatii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire siconducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pina la punctele de distributiedin apartamentele individuale.

  4. Cota-parte - cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietateindividuala, din proprietatea comuna, si este inscrisa in actul de proprietate. In situatia incare cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi calculate pentrufiecare apartament, corespunzator cu raportul dintre suprafata locativa a fiecaruiapartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.

  5. Fondatori - orice persoana juridica, inclusiv statul, o institutie a administratieipublice locale, o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna, care sau innumele careia se infiinteaza un condominiu si care prin vinzare sau orice alta forma detransfer ofera spatii, respectiv apartamente intr-un bloc de locuinte pentru proprietariiindividuali.

  6. Proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului, - persoana sau grupul depersoane care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un bloc delocuinte/condominiu.

  7. Asociatie de proprietari - organizatia proprietarilor tuturor apartamentelordintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.

  8. Acord de asociere - actul care consfinteste hotarirea proprietarilor de a se asocia,dupa inregistrarea proprietatii in cartea funciara.Cheltuieli comune - cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei, care sunt legatede proprietatea comuna sau care nu pot fi inregistrate pe fiecare locuinta.

 • 3

  II. Administrarea condominiilor

  Conform H.G. nr.400 din 04.02.2003 Anexa 2 la normele metodologice.

  Administrarea condominiilor are ca obiect utilizarea cladirilor in scopul pentru careau fost construite, in conditiile mentinerii pe toata perioada de existenta a performantelorfunctionale, tehnice i calitative pentru care acestea au fost realizate.

  In acest scop activitatea de administrare a condominiului trebuie sa asigure: a) mentinerea in siguranta a cladirii potrivit prevederilor legale si aducerea lacunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in cladire despre starea acesteia din punct devedere al sigurantei la actiuni seismice;

  b) functionarea in bune conditii a tuturor instalatiilor si partilor de constructii aleimobilului;

  c) aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in cladire despreconditiile generale de functionare a instalatiilor si dotarilor cladirii, precum si despreregulile de folosire a instalatiilor si dotarilor care se utilizeaza in comun;

  d) stabilirea conditiilor in care pot fi realizate serviciile de intretinere si dereparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale cladirii, atit la partilecomune, cit si la cele folosite in exclusivitate, care pot perturba folosinta normala apartilor comune;

  e) aducerea la cunostinta, prin afisare la loc vizibil, tuturor persoanelor carelocuiesc in cladire despre modul de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea siintretinerea cladirii, precum si a cheltuielilor ce decurg din alte plati efectuate, inclusivcele pentru reparatia capitala a cladirii -constructii si instalatii. Lista de plata a cotelor decontributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, care se afiseaza, se intocmeste conformprevederilor normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii inpartida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin ordinulministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, publicat in m. of. 20 din 15 ianuarie 2002;

  f) preluarea sau reconstituirea cartii constructiei potrivit prevederilor legale sievidentierea tuturor modificarilor aduse, in conditiile legii, la partile comune ale cladirii.

  Schimbarea destinatiei locuintelor si/sau a spatiilor cu alta destinatie decit cea delocuinta, situate in cladiri colective, se poate face numai cu acordul proprietarului cladiriisau al asociatiei de proprietari si, in mod obligatoriu, cu aprobarea proprietarilor cu carese invecineaza pe orizontala si pe verticala, indiferent daca proprietarul care intentioneazasa faca aceasta schimbare este sau nu este membru al asociatiei de proprietari.

  1. Constituirea Asociatiilor de proprietar

  Conform H.G. nr.400 din 04.02.2003.

  Asociatiile de proprietari se constituie prin hotarirea a cel putin jumatate plus unudin numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decit cea delocuinta din cadrul unui condominiu.

  In cladirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de

 • 4

  proprietari pe fiecare tronson sau scara, daca proprietatea comuna aferenta tronsonului oriscarii poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune petronsoane sau pe scari.

  Pentru a se stabili daca este posibila defalcarea tehnica a consumurilor sirepartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari, precum si modalitatea acesteidefalcari/repartizari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicatii -electricitate,gaze naturale, apa sau altele asemenea -cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare autilitatilor pe tronsoane sau pe scari.

  Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si raporturile cucelelalte asociatii de proprietari constituite in cladire.

  In adunarea de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari,in care se vor cuprinde precizari cu privire la:

  a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei deproprietari;

  b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;c) mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari;

  venituri si cheltuielid) membrii asociatiei de proprietari, drepturile i obligatiile acestora;e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de

  proprietari;f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale,

  penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat sistemul propriu depenalizari, in conditiile legii.

  Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari seconsemneaza intr-un proces-verbal intocmit in do

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended