Home >Documents >func¥£ii - pmb. cadrul gestiunii liberalizate-privatizate si controlate (Cartea verde a...

func¥£ii - pmb. cadrul gestiunii liberalizate-privatizate si controlate (Cartea verde a...

Date post:19-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • \ : .\

  !

  CONSILIUL GENERAL ţ,\L _M~NICIPIULUI BUCUREŞTI} /. ," HOT ARARE -,... ;'i; t[;./1 -

  . ~f ~

  pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr. 339/2009 privind Înfiinţarea Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice

  (AMRSP) şi apT9ţ>area statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii"" şi a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv

  ale acestei instituţii publice

  Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice, Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, conform art. 11 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009;

  Văzând raportul Comisiei pentru utiiităţi publice, al Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

  În aplicarea prevederilor art. 11 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 privind ÎQfiinţarea Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP)' şi aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei institutii publice; . ..... ..

  În confor~itate cu: ;"--' ~ _ . -. Legea -: cad~u nr. 330/2009 privind ş~rlzarea unitară a personalului

  platit din fonduri publice;''') . - Hotărârea C.G.M.B. nr. 7/27.01.2010 pentru punerea În aplicare a Legii -

  cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice În instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti;

  - Legea privind Codul Muncii nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Legea_ servLciuluide_ alimentar.ecu _ap~__şict~ __caD~IiZ.9[ELnJ..~41!~.9_0_6.1._C;;_u modificările şi completările ulterioare;

  - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 'Ctl modificările şi completările ulterioare;

  - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; - Legea serviciului· public de alimentare cu energie termiGă nr. 325/2006; Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa

  decizi-onală În administraţia publică;

 • În temeiul prevederilor art. 36 ?!in. (1), art 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 61 fi1in. (5) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările. ulterioare; -

  _. CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCURESTI

  HOTĂRĂşTE Art. I Anexa 1 la Hotărârea _C.G.M.S. nr. 339/2009 se modifică ŞI se

  completează conform anexei 1 la pr~zenta hotărâre. Art. II Art. 5 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 se modifică şi va avea

  următorul cuprins: "Art. 5 Se aprobă organigrama cu un număr total de 60 de posturi din care

  9 posturi de conducere şi statul de funcţii, conform anexelor 2 şi 3 la prezenta hotărâre".

  Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 rămân neschimbate.

  Art. IV Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. V Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

  Municipiului Bucureşti şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Această hotărâre a fost aprobată În şedinţa a Consiliului General.al Municipiului Bucureşti din data de .

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  MURG CĂLIN

  Bucureşti,

  Nr. ....

  SECRETAR GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCURESTI

  TUDOR TOMA

 • COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA .etaj: 4, cam. 3 >.-

  tel.: 305 55 00 in\. 1403, 1:404 .

  PDCŞCD''''Ţt=r\.L... .L... 11'1 l-l CRUCEANU ELENA

  !~. f:Sl-P (

  l;:.avoraB-H--:> NefavorabIl Amânat, cu următoarele amendamente:

  AVIZ

  Privind proiectul de hotărâre privind Înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de

  . organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 şi art. 54 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia· publică locală republicată,cu modificările şi cO~Plet~r~'e ulteriQar~ Comisia Juridică şi de Disciplină, Întrunită În şedinţa din

  CX- ,lOy, OU>JO .. ~ A •• A"data :., a analizat Proiectul de hotarare pnvlnd Infllnţarea -Autorităţii-pentru_Suprayegherea şipr9tecţia Animalelor Bucureşti - ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice

  În urma dezbaterilor, Comisia hotărăşte avizarea proiectului de hotărâre:

  . j' 1.)-.- r;;IiiZ/ cer fl{6 ~"=lrU

  ( rctlt. .ee.> ?:' ..c~/1~.

  '.... '.' .. I I .. ./'I f / •

  1.' /

  sEaRIfT~Rtf17~~~7-RMEN i II /'-i'V

  Splaiul Independenţei nr. 291- 293, sector 6,Bucureşti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

  http://www.bucuresti-primaria.ro

 • Anexa nr. Iia HCGMB nr. din .

  ~~.;_.

  STATUTUL Autoritatii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

  CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERA LE Forma juridica, scop si subordonare

  Art. 1 Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) este o autoritate de reglementare, organizata ca institutie publica autonoma, neguvemamentala, non proflt, de interes local si utilitate publica a municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare, care va prelua atributiile de reglementare a serviciilor publice prevazute de Legea servicilor comunitare de utilitati publice nr. 5112006 .

  Art. 2 Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice are calitatea de autoritate de reglementare tehnica, avand atributiile conform contractului de concesiune incheiat cu SC Apa Nava Bucuresti, subrogandu-se in drepturile si obligatiile ARBAC prevazute de acest contract, respectiv contractelor de gestiune a serviciilor comuni tare de utilitate publica conform aIi. 4.

  Art. 3 Sediul AMRSP este in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 41, se

 • 2

  ,." .. i.

  incheiate cu operatorii, monitorizeaza si realizeaza coordonarea aplicarii acestora, pentru ca serviciile sa respecte prevederile acestora. Institutia efectueaza, de asemenea, studii, analiie, prognoze, consultanta si expertize pentru crearea prin mecansime de piata a conditiilor necesare reducerii costUlilor la utilizator, a serviciilor publice utilizate, asigura expertiza tehnica a disputelor dintre operatori si utilizatori si gestioneaza baza de date privind aceste servicii publice.

  Art. 7 Institutia functioneaza sub coordonarea Primarului General conform Legii Administratiei Publice 'Locale nr.215/2001;· repi.tblicata', tu modificarile" si completarile ulterioare si "ac .• - competentelor si atributiilor prevazute de Legea nr. 51/2006 si de legislatia locala specifica fiecarui serviciu prevazut la art. 4, avand calitatea de Autoritate Publica de Reglementare in conditii de independenta, echidistanta si echilibru fata de utilizatori si ·operatori, cat si fata de autoritatea publica locala stabilite prin prezentul statut.

  Art. 8 In intelesul prezentei hotarari termenii si notiunile de mal JOs se definesc dupa cum ulmeaza: a) autoritate de reglementare competenta - persoana juridica autonoma care se angajeaza prin

  Contract fata de PARTI sa emita dispozitii obligatorii intr-un domeniu de activitate (DEX), respectiv: ANRSC, ANRE, ARR si AMRSP, Autoritate de Reglementare a Administratiei Publice Locale, (Art. 1 din Legea 51/2006).

  b) activitate de reglementare - ansamblu de norme juridice aplicabile intr-un anumit domeniu, respectiv monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor la nivelul utilizatorilor in cadrul gestiunii liberalizate-privatizate si controlate (Cartea verde a SIG)

  ~) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaza direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii, detinatorul unei proprietati imobiliare (cladire, bloc de locuinte, condominium) si a unui contract de fumizare;

  d) servicii aferente - servicii comuni tare de utilitati publice, conform art. 4

  Principii Generale

  Ar:t,·9. lu activ.itatţ~.sa,AMRSP va urITIariaplicarea urmatoarelor principii si reguli de. functionare, esentiale pentru serviciile publice de interes local: a) continuitatea fiecarei fomle de serviciu public din punct de vedere cantitativ si calitativ; b) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor; c) aplicarea acelorasi reguli tuturor utilizatorilor; d) asigurarea sanatatii publice si calitatii vietii utilizatorilor de servicii publice; e) recurgerea sistematica la concurenta in domeniile monitorizate si reglementate, conform legii; f) asigurarea transparentei activitatii proprii fata de utilizatori; . g) obtinerea celui mai bun raport cantitate/calitate/cost a serviciilor prestate de catre operatori; h) eficienta adminstrativa in domeniul monitorizat si reglementat conform legii

Embed Size (px)
Recommended