+ All Categories
Home > Documents > FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de...

FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de...

Date post: 19-Feb-2018
Category:
Upload: lekien
View: 228 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
14
ROLAND BARTHES NEUTRUL NOTE DE CURS LA COLLEGE DE FRANCE 1977 -1978 Text stabilit, adnotat gi prezentat de Thomas Clerc Traducere de Alexandru Matei ffu**ot
Transcript
Page 1: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

ROLAND BARTHES

NEUTRUL

NOTE DE CURS

LA COLLEGE DE FRANCE

1977 -1978

Text stabilit, adnotat gi prezentat

de Thomas Clerc

Traducere de Alexandru Matei

ffu**ot

Page 2: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

11

17

27

)-7

51

54

59

Cu prins

enerRlA LA TRADUcenen lru LTMBA nouAruA

enernlA LA EDtTtA rRRrucrzA

N EUTRU LNote de curs Ia Colldge de France

9EDTNTA DrN 18 FEBRUARIE 1e78

PRELIMINARIIIntertext / 27

1) in loc de epigrafe / 33a) Joseph de Maistre; b) Tolstoi; c) Rousseau;d) Portretul lui Lao-Tzi ficut de el insugi

2)Argument / 373) Proceduri de pregdtire, de expunere / 41

a) Biblioteca; b) Figuri -,,Neutrulin treizeci de figuri"4) DORINTA DE NEUTRU / 48

a) Pathos; b) Firul tiios al doliului / 49

BUNAVOINTA1) Benevolentia / 51

2) Uscatd gi umedd / 523) Emolie gidistan!5 / 53

O BOS EALA1) FarS-loc / 552) Ceea ce obosegte / 57

SEDTNTA DrN 2s FEBRUARTE 1e78

OBOSEALA (continuare)

3) Justelea oboselii / 594) Oboseala ca munci, joc, creafie / 59

a) Oboseala ca munci; b) Oboseala ca joc;c) Oboseala ca crealie

Page 3: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

62

74

Lr N r STEA1)Sileoqitaceo / 622) A dejuca rostirea / 64

a) A ticea ca tactici monden6; b) A ticea ca obligatiea unei,,morale" interioare: tecerea scepticului

3) Linigtea ca semn / 694) A dejuca linigtea / 71

DELICATETEA1) Principiu de delicatele / 74

2) Sc6nteierile delicatelii / 76a) MigalS; b) Discretie

'EDINTA

DrN 4 MART,E 1978Supliment I

D E L ICATEJEA(contlnuare)c) Supliment, gi nu redundanti; d) Politetea ca

96ndire a celuilalt, considerare a (9i consideratiefati de) alteritate e) Metaforizare

3) Delicatele gi socialitate / 83a) Delicatetea ca obscen social; b) sobr-ul, indrdgostitul;c) Gingdgia. Ultimul cuv6nt (provizoriu) asupra delicatetii

SOMNUL1) Degteptarea neutrd / 872) Utopia de somn / 883) Somn, iubire, bundvoinld / 92

AFTRMATTA1) Limbd gi discurs / 932) Afirmalia gi limba / 953) Afirmalia gidiscursul / 964) Stinghereli, eschive, coreclii zadarnice / 98

SEDTNTA DrN 11 MARTIE 1978Supliment llCU LOAREA

'l) lncolorul: doud referinle / 105

2)lnterpretdri / 106a) Bogdlie / sirdcie; b) FaIi / dos; c) Origine; d) Moar;

e) lndistinctie

79

79

6/

93

102'105

Page 4: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

110

124135

141

149154

163

ADJ ECTIVU L1) Adjectiv gi neutru / 1 10

2) Calitatea ca energie / 1 12a) lntemeierea lucrului, a numelui; b) Calitateaca dorintd

3) Agresiunea prin adjectiv / 115a) Adjectivul depreciativ; b) Adjectivul laudativ:complimentul; c) Refuzul adjectivului

4) A da concediu adjectivelor / 1 18a) Discursul indrSgostit; b) Sofittii; c)Teologia negativi;d) Orient

5)Timpul adjectivului / 122

9EDTNTA DIN 18 MARTTE 1978Supliment lllIMAGINI ALE NEUTRULUI

1) lmagini depreciative / 135a) lngrat; b) Fugar; c) VituiU d) Flasc; e) lndiferenUf ) Josnic

2) Neutrul ca scandal / 140

MAN IA1)Stdrri / '142' a) M6nie; b) Suferinta / a-Ii fi riu; c) Existenta minimali2),,Patho-logia" / "147

tEDTNTA DtN 25 MARTTE 1978Supliment IV

ACTIVU L N EUTRU LU I

1)Activ / 1542)Trisituri / 155

a) A-corectarea = abtinerea de la a corecta;b) Contaminarea = indiferenta de a fi contaminaUc) Non-palmares; d) Raport cu prezentul; e) Banalitate;f) Slibiciune; g) Forti; h) Relinere; i) Stupizenie

3) Portretul chinezesc / 161

IDEOSFERELE1)Trisdturi / 164

a) Consistenti: b) P6rghia: c) Manie2) ldeosferd ti putere (sacrificiu pe altarul modei) / 167

Page 5: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

175177

195

217

223

230

239241

3) Sinceritatea / 1704) Perpetuitatea / 17"1

9EDTNTA DrN 1 APRtLtE 1978SuplimentV

coNSTil NTA1) Con$tiinla ca drog: domnulTeste / 178

a) Dl. Teste; b) H.B.; c) Diferenle ii identititi2) Eulval6rian ca imaginar / 185

a) Paradoxul; b),,Sensibilitatea"; c) Imaginarulca crizd

tEDTNTA DtN 2e APRtLtE r978RASPUNSUL

1) Rdspunsul ca formd / 1952) Rispunsuri pe l6ngi / '199

a) Pleciri, fugi, tdceri, uitiri; b) Devieri; c) lncongruente3) O alti logicS, un alt dialog / 206

gEDINTA DrN 6 MAt 1978

RITU RILE1)Riturile publice / 2172) Ritul privat / 2'193) Pulin simbolic / 2204)Litera / 22"1

CON FLICTU L

1) Banalitatea noliunii / 2232) Conflictul codificat / 2243)Eschive / 2264) Conflictul ca semnificalie / 227

oscrLATrA1) lmagini ;i etimologii / 2302)Timpulvibrat / 235

9EDTNTA DrN 13 MAt 1978SuplimentVl

RETRAGEREA1) Gestul / 241

a) Rousseau; b) Swedenborg; c) Proust

Page 6: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

)64

282

287

2BB

292

303

2)Organizarea / 25O3) Sitio / 2534)Vitanuova (Dante: Nova) / 258

a) Fantasma: caracterul sdu constituant: radicalitatea;b) Bitrinetea; c) Denudarea

'EDTNTA

DIN 20 MAI 1978

AROGANTA1) Anorexia / 2652) Frenezia occidentalS / 2673) Evidentd, interpretare / 2694) Conceptul / 27A5) Memorie / uitare / 273

6) Unitatea - toleranla / 2757) Scriitura / 280

PANORAMA1) Abolirea timpului: visul / 283

2) Abolirea suferin!ei: calmul alcyonian / 284

'EDTNTA

DrN 27 MAI 1978SuplimentVll

PANORAMA (contlnuare)

3) Memoria suverand 1 2884) Locul de peste tol / 29"1

KAIROS1) Kairos sofist 9i kairos sceptic / 293

a) Sofi$ti; b) Sceptici; c) Cele doui kairos-uri

2)Validitate gi adevdr / 295

3) Ambivalenta kairos-ului / 2964)Satori / 298

a) in c6mpul ralionalitdtii, al empirismului;b) Dincolo de c6mpul rationalit;tii; c),,Asta e"

5) Perisabilul / 302

WOU-WEI1)Vointa de a trdi / 3032)Wou-wei / 3043) Figuri ale Occidentului / 305

a) Leonardo da Vinci vdzut de Freud; b) Printul Andrei;c) John Cage

Page 7: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

312

319

334

342

350

354

4) Sacrul / 3085) A se abtine / 309

a) Abstinenta dieteticd; b) Abstinenta patetici;c) Abstinenta pironiani

SEDTNTA DrN 3 tUNIE r978WOU-77Fl (continuare)

6) Apatia / 312a) Tao: imaginea oglinzii; b) Pyrrhon; c) Apatia politici

7) A se aSeza / 316a) Tao; b) ln zen

ANDROGINUL1) Sexul cuvintelor / 319

a) Neutrul lingvigtilor; b) De la limbd la discurs2) Androginul / 326

ANEXA

rNTEN S TTAT|L E

1) Neutru, structurS, intensitate / 3342) Apofazdgiaferezd / 3363) Schimbdrile de nume / 3374) Minimalismul / 339

A-Tr LUA CONCEDTU1) Epochd,echilibru / 342

a) Epochd (1pdchein); b) Echilibru2)Concediu, derivit / 344

FRICA1) Frica / 3502) Angoasa / 3523) Rugdciunea / 353

REZUMAT

Page 8: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

N EUTRU L

CURS LA COLLTCT OT FRANCE

Catedra de Semiologie literard

Page 9: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

Preliminarii

1. BUNAVOTNTA

2. OBOSEALA

3. LtN|STEA

4. DELTCATETEA

5. SOMNUL

6. AFTRMAT|A

7. CULOAREA

8. ADJECTIVUL

9. IMAGINILE NEUTRULUI

10. MANIA

1 1. ACTIVUL NEUTRULUI

12. IDEOSFERELE

13. CONSTilNTA

14. RASPUNSUL

15. RITURILE

16. CONFLICTUL

17. OSC|LATIA

18. RETRAGEREA

19. PANORAMA

20. AROGANTA

21. KAIROS

22. WOU-WEI

23. ANDROGINUL

Page 10: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

27

$edinla din lSfebruarie 1978

PRELIMINARII

In acest an nu vom avea seminarl: numai un curst

flnut de mine, timp de doud ore,vreme de treispreze-

ce sdptimdni. Intre cele doui ore, o patzd. de weo 10

minute. Succesiunea siptlmdnilor va fi intrerupti de

vac nta de Pagti, cu alte cuvinte nu vom avea cursuri

simbetele de pe 8, 15 qi22 aprilie.

Acest curs: Neutrul sau mai degrabi: DorinTa de

Neutru.

INTERTEXT

Nu vom gisi aici o bibliografie despre ,,Neutru",degi o astfel de bibliografie este posibih, de vreme ce

aceasti nofiune gine de mai multe discipline (grama-

ticl, logici, filosofie, picturl, drept interna;ional etc.).

lAceasti indicalie se referi la seminarul din anul precedent,

intitulat ,,A gine un discurs". Referinlele la opera lui RolandBarthes vor fi fXcute dupi cum r:l,meazil: la cele cinci volume

de CEuores compl?tes (Opere complete), edilia din 2002, conformnotelor de subsol din original; acolo unde citatele sunt;i ex-

trase din lucriri traduse in limba romini' vom indica gi re-ferinla existenti in limba romdni, dar ne vom rezerva dreptulde a produce propria noastri traducere. Ele vor fi notate con-

form ediliei originale, cu sigla OC insoliti de numirul tomuluiin cifri romani (n. trad.).

Page 11: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

E vorba doar de o listI de texte a cdtor lecturd. a mar-cat, in diverse moduri, pregdtirea acestui cursl.

ANGELUS 5ILESIU52

- CAlatorul heruvimic,traducere, note, postfagi deIoana Pdrvulescu, Bucuregti, Humani tas, i9g7 .

BACHELARD

- Dialectigue de la durde,Paris, PU$ 1950.

BACON (Francis)

- De la dignitd et de I'accroissement des sciences siEssais de morale et politigue,in CEuvres complites, 2 vol.,Paris, Charpentier, 1 843.

- Noul Organon, traducere de N. Petrescu si M.Florian, studiu introductiv de A1. Popescu, Bucuresti,Editura Acaderniei R.P.R., 1957.

- Eseuri sau sfaturi politice ;i morale, trad., note sistudiu introductiv de Armand Rosu, Bucuregti, Edi-tura $tiinfficd,t969.

- Cele dou,i ctirli despre ex.celenfd ;i progresul curcoas-

terii divine;i urnane,trad., note si comentarii de DanaJalobeanu si Grigore Vida, Bucuresti, Humaniras,2012.

lAcest intertext a fost distribuit auditorilor in timpul primu-lui curs. Barthes a intrebuinlat si alte texte care vor fi indicate peparcurs, in notI. De altfel, unele dintre operele menlionate in lis-t^ care urmeazl n-au fost exploatate mai deloc, ca de pildd celeale lui Lessing sau Martial. in pr"r.rrt"rea cursrrlui (OC[p. 533), Barthes anunld, in legiturl cu bibliografia despre Neutru,ci ,,graficul acestor inflexiuni s-a realizat printr-un corpus carenu putea fi exhaustif'.

2 Vom oferi cdte o ediqie in limba romini (singr.rra sau, daciexisti mai multe, cea care ni se pare cea mai buni) in locul celorin limba francezi.,ori de cite ori aceasta existi (n. trad.).

28

Page 12: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

BAUDELAIRE

Jurnale intime. Paradisurile artificiale, trad. de

Claudiu Soare, Bucuregti, Pandora-M, 2002.

BENJAMIN (Walter)

- Ilumindri, trad. Catrinel Plegu, Cluj-Napoca,Idea Design&Print, Cluj -Napoc a, 2002

- Mythe et oiolence, Paris, Denodl, coll. Lettresnouvelles,1971.

BLANCHOT

- L' E n tr e ti e n infi.ni, Paris, Gallim ar d, 79 69 .

- Cartea care'Ira sdfie,trad.de Andreea Vlidescu,Bucuregti, Est,2005.

BOHME

Koyr6 (Alexandre), Fi I o zofi a lui J a ko b B d h m e, tr ad.

de Roxana gi Sorin Biias,u, Bucuregti, Humanitas,2000.

CAGE (John)

- Pour les oiseaux,Paris, Belfond,7976.

DIONISIE AREOPAGITUL (Sfantul)

- Opere complete qi Scoliile Sfantului Maxint Mdr-turisitorul,trad., introd. gi note de P. Dumitru Stiniloae,ediqie ingrijitn de ConstanJa Costea, Bucuregti,Paideia,L996.

,DIOGENES, LAERTIOS

- Despre ,uiefile ;i doctrinelefilosofilor, trad. C.I.Balmug, studiu introductiv 9i comentarii de Aram M.Frenkian, Iagi, Polirom, 1 997.

29

Page 13: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

ECKHART (Maitre)

Lossky (Vladimir), Th1ologie ndgatiwe et Connais-sance de Dieu chez Maitre Eckhart,Paris,\&in, 1960.

FICHTE

- Mdthode poar arriver d Ia vie bienlteureuse, Paris,Ladrange,1845.

FREUD

- O amintire din copildrie a lui Leonardo da Vinci,inSigmund Freud, Opere esen1iale,vol.10, trad. gi noteintroductive de Vasile Dem. Zamfirescu, Bucuresti,Trei,2010.

GIDE

Cahiers Andrd Gide, Cahiers de Ia Petite Darne, IK1 94 5 - 1 9 5 l,Paris, Gallim ard, 1977 .

HEGEL

- Prelegeri de istoriafilozofiei,trad.de D.D. Rogca,Bucuresti, Editura Academiei Republicii PopulareRomine,1963.

LESSING

- Dramaturgie de Hambourg,Paris,DidieA 1869.

MAISTRE (Joseph de)

- ,Serile de la Sankt-Petersburg",in Istorie ;i pro-viden/d,traducere gi edilie de Tatiana-Ana Fluieraru,Bucuresti, A nastasia, L997.

- Emil Cioran,Exerciyii de admirayie. Eseuri $por-tretertrad. de Emanoil Marcu, Bucuresti, Humanitas,2072.

30

Page 14: FRANCE 1977 - cdn4.libris.ro - Roland Barthes.pdf · - Confesiunile unui opioman englez,trad.de Corneliu Ridulescu, Iagi, Polirom, 2070. ROUSSEAU - Visdrile unui hoinar singuratic,trad.

31

- Te x tes c h o is is e t prds en tds par E. M. Ci oran,Monaco,Ed. Du Rocher, L9571.

MARTIAL

- CEuares complites, vol. I, Epigrammes, Paris,

Garnier,1885.

MICHELET

- La Sorciire, Paris, Hetzel-Denfi,7862.

PASCAL

- Cugetdri, trad. de Maria gi Cezx lvinescu,Oradea, Aion,2000.

- Cugetdri,trad. de George Iancu Ghidu, Bucuregti,

Ed. $tiin1ificd,7992.

QUINCEY (Thomas de)

- Confesiunile unui opioman englez,trad.de CorneliuRidulescu, Iagi, Polirom, 2070.

ROUSSEAU

- Visdrile unui hoinar singuratic,trad. 9i prefagd' de

Mihai $ora, Bucuregti, Editura Grai gi Suflet -Cultura Na;ionali, 799 6, ediye bilingvn.

scEPTlcll

Brochard (Yictor), Les Sceptigues grecs, Paris, \&in,1959 (1dre ed.t887).

Kojdve (Alexandre), Essai d'une histoire raisonnde de

Ia philosopbie paienne,vol. III, Paris, Gallimard, 1973.

lTraduceri in limba romdnn dinJoseph deMtistre: Consi'deralii asupra Franfei. Eseu asupra princi.fiului generator al con-

stitusiilor politice gi al altor institulii omene;ti, trad. de $erbanVelescu, pref. de Mihai Sorin Ridulescu, Bucuregti, Albatros,2000 (n. trad.).


Recommended