+ All Categories
Home > Documents > Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele...

Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele...

Date post: 28-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
25
ROMANIA JUDETUL 1A$I CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul $tefan cel Mare §i Sfint, nr.69, cod.700075, Iagi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; nwnsicc.ro Anexa nr.2 la HCJ nr. (0.( CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judetean Iagi in vcderea ocupšrii postului de manager la Scoala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi Perioada de management este de 5 ani, incepatid cu data incheierii eontractului de management. Capitolul I. Tipul institutiei Tipul institutiei publice de culturš Scoala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi, denumitš in continuare institutia: asezimint cultural. $coala Popularš de Arte 'Titel Popovici" lasi este o institutie publicš, cu personalitate juridicš, aflatš in subordinea Consi liului Judetean lasi, $i desfšsoarš activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/2007 privind instituiiile fi companiile de spectacole sau concerte, precum $i desfasurarea activitdiji de impresariat artistic, cu modificarile completarile ulterioare, prevederile Ordonamei de Urgenta a Guvernului nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea destasurarea asezaminte1or culturale, a prevederilor Ordinului Ministrului CuIturii si Cffitelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamente1or-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale, cu alte reglementšri in vigoare cu prevederile Regulamentului de organizare $i funetionare. $coala Popularš de Arte "Titel Popovici" la$1 are sediul in imobilul situat in Municipiul la$1, str. Mihail Sturza nr. 43. Finantarea $colii Populare de Arte „Titel Popovici" lasi se realizenš din venituri proprii gi din subventii acordate de la bugetul local, prin bugetul ordonatorului principal de credite Consiliul Judetean lasi. Obiectivele Scolii Populare de Arte "Titel Popovici" iagi rezultš din atributiile principale stabilite prin Ordonanla Guvernului nr. 21/2007 privind si cornpaniile de spectacole sau concerte, precum desfasurarea activitdiji de intpresariat artistic, cu modificarile completarile ulterioare a Regulamentului de organizare $i functionare, $i anume: pAstrarea prin programele de $colarizare a specificului zonal $1 al cerintelor populatiei pe carc o descrve$te; - instruirea educatia in domeniul artistic, al meseriilor traditionale $i modeme; formarea profesionalš a adultilor; - conservarea, valorificarea si transmiterea valorilor morale, artistice $i tehnice ale comunitštii locale, ale patrimoniului cultural national $i universal cAtre išnšra generatie; JUDETULIA.$1 coNSILIt'L ItiDETEANIA$ 1 Arna la t rea N. 2 -67MA1 P71 1
Transcript
Page 1: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

ROMANIA

JUDETUL 1A$I

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul $tefan cel Mare §i Sfint, nr.69, cod.700075, Iagi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; nwnsicc.ro

Anexa nr.2 la HCJ nr. (0.(

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judetean Iagi in vcderea ocupšrii postului de manager la Scoala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi

Perioada de management este de 5 ani, incepatid cu data incheierii eontractului de

management.

Capitolul I. Tipul institutiei

Tipul institutiei publice de culturš Scoala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi,

denumitš in continuare institutia: asezimint cultural. $coala Popularš de Arte 'Titel Popovici"

lasi este o institutie publicš, cu personalitate juridicš, aflatš in subordinea Consi liului Judetean lasi,

$i desfšsoarš activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/2007

privind instituiiile fi companiile de spectacole sau concerte, precum $i desfasurarea activitdiji de

impresariat artistic, cu modificarile completarile ulterioare, prevederile Ordonamei de Urgenta

a Guvernului nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea destasurarea asezaminte1or

culturale, a prevederilor Ordinului Ministrului CuIturii si Cffitelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea

regulamente1or-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale, cu alte reglementšri

in vigoare cu prevederile Regulamentului de organizare $i funetionare.

$coala Popularš de Arte "Titel Popovici" la$1 are sediul in imobilul situat in Municipiul la$1,

str. Mihail Sturza nr. 43.

Finantarea $colii Populare de Arte „Titel Popovici" lasi se realizenš din venituri proprii gi din subventii acordate de la bugetul local, prin bugetul ordonatorului principal de credite Consiliul

Judetean lasi.

Obiectivele Scolii Populare de Arte "Titel Popovici" iagi rezultš din atributiile principale

stabilite prin Ordonanla Guvernului nr. 21/2007 privind si cornpaniile de spectacole sau

concerte, precum desfasurarea activitdiji de intpresariat artistic, cu modificarile completarile

ulterioare a Regulamentului de organizare $i functionare, $i anume:

— pAstrarea prin programele de $colarizare a specificului zonal $1 al cerintelor populatiei pe

carc o descrve$te;

- instruirea educatia in domeniul artistic, al meseriilor traditionale $i modeme;

formarea profesionalš a adultilor;

- conservarea, valorificarea si transmiterea valorilor morale, artistice $i tehnice ale

comunitštii locale, ale patrimoniului cultural national $i universal cAtre išnšra generatie;

JUDETULIA.$1 coNSILIt'L ItiDETEANIA$ 1

Arna la t rea

N.2-67MA1 P71

1

Page 2: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

- stimularea creativitštii 5i talentului populatiei deservite;

- invštarea 5i promovarea me5te5ugurilor $i indeletnicirilor traditionale;

- cultivarea valorilor autenticititii creatiei populare contemporane artei interpretative

neprofesioniste in toate genurile-muzicš, coregrafie, teatru etc;

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international;

- participarea Ia proiecte cu finantare europeanš 5i intemationalš.

- introducerea de forme altemative online, modemizarea studioului audio-video pentru

diverse programe 5i activitšti cullurale.

- parteneriat cu Universitetea din Arte „George Enescu" pentru toate programele

cducationale.

Capitolul 11. Misiunea institunei Misiunca Scolii Populare de Arte „Titel Popovici" la5i este de a mentine gi creoe nivelul

invštšmAntului artistic in domeniul educatiei permanente, al culturii traditionale al creatiei

populare, asiguthnd eetštenilor judetului la5i posibilitatea de a invšta la orice vfirsta, intr-un cadru

educational, organizat in alte forme decat cele specifice sistemului national de invlitšmant.

Capitolul Hl. Date privind evolutille economice qi socio-culturale specifice comunitštii in care

institutia 15i destijoarš activitatea

1a5u1, capitala Moldovei in acela5i timp, unul dintre cele mai mari ora5e ale larii, centru

universitar, Olintific 5i cultural din Romšnia, cu o populatie estimatš la aprox. 371000 locuitori (fn

2018), se bucurš de o viatš culturalš intensš, sustinutš de numeroase institutii publice de culturš,

universitšti, dar $i de entitšti non-guvernamentale de profil.

Bogata traditie culturalš acumulatš confeth orgului o identitate proprie si un grad de

civilizatie ce face ca acesta sa apartinš nemijlocit spatiului cultural european. Prin mo5tenirea

culturalš prin actuala diversitate, lanil este un puternic centru cultural national, asigurfind

locuitorilor ora5ului o ofertš culturalš diversificatš.

la5u1 concentreaza institutii publice de spectacole sau concene importante, precum Teatrul

National „Vasile Alecsandri", Filarmonica „Moldova", Teatrul pentru Copii $i Tineret

„Luceaffirul", Ateneul Tštšra5i, Opera Romfinš la5i, Casa de Culturš a Studentilor

De asemenea, adevArate puncte de referintš ale vietii culturale ie5ene sunt

muzeale: Complexul Muzeal National „Moldova" cu sediul in Palatul Culturii (Muzeul de Istorie a

Moldovei, Muzeul aiin(ei Tehnicii „aefan Procopiu", Muzeul de Artš, Muzeul Etnografic al

Moldovei), Muzeul Literaturii Romfinc la5i (Casa „Vasile Pogor", Casa Memorialš „Otilia

Cazimir", Muzeul Teatrului, Bojdeuca „Ion Creangš", Casa Memorialš „George Topfirceanu",

Casa Memorialš „Nicu Gane", Casa Memorialš „Mihai Codreanu", Casa Memorialš „Mihail

Sadoveanu", Casa „Dosoftei", Muzeul „Mihai Eminescu", Casa Memorialš „Vasile Alecsandri"

- Mirce5ti, Casa Memorialš „Costache Negruzzi" - Trifeni), Muzeul de Istorie Naturalš al

Universitštii „A.I.Cuza"la5i, Colectia Muzealš a Mšnastirii „Golia", Colectia Muzealš a Biscricii

„Trei lerarhi", Colectia Muzealš a Manšstirii „Galata", Colectia Muzealš a Mitropoliei, Muzeul

Municipal Pa5cani - Arheologie 5i etnografie, Muzeul Viei $i Vinului - Hfirlšu 5.a.

la5u1 este un important centru universitar, aici fiind concentrate un numar foarte mare de

institutii de invštšmšnt superior, de stat sau particulare: Universitatea „Al.I.Cuza", Universitatea

Tehnicš „Gh. Asachi" la5i, Universitatea de Medicinš 5i Farmacie „Gr. T. Popa", Universitatea de

aiinte Agricole Medicinš Veterinarš „Ion lonescu de la 13rad", Universitatea de Arte „G.

2

JIT1-11:1,1A$1 C‘'SS11.11!L IliDETFANIA$1

AnexS la ttrrea Nr

Lt2u6. MAL 62,1

Page 3: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Enescu" Universitatea „Petre Andrei" din Ia$i, Universitatea „Spiru Haret", Institutul Teologic

Romano-Catolic, Universitatea Apollonia din lasi, etc.

Un rol important in viatš culturalš a la5iului o joaca centrele culturale, dintre carc

mentionšm: Centrul Cultural Francez, Institutul Gšethe, Consiliul Britanic, Centrul Cultural al

Americii Centrale 5i de Sud etc.

Plecand de la toate aceste premise si de la obiectivele principale ale Consiliul Judelean lasi,

$coala Popularš de Arte „Titel Popovici" organizeazš 5i desfš5oarš activitšti de educatie

pennanentš in toate domeniile artistice (muzical, artš plasticš, teatru, coregrafie, mass-media etc.) 5i

de insusirc a meseriilor, a mestesugurilor si artelor traditionale si modeme, avand ca elevi cetateni

ai judetului din toate categoriile sociale, religioase, etnice si de toate varstele.

Pentru realizarca obiectivelor si activitštilor sale specifice, $coala Popularš de Arte „Titel

Popovici" colaboreazš cu institutii de specialitate, organizatii neguvemamentale, persoane

juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice din judetul la$i, farš a exprima nici un fel de

interesc de grup (ctnice, pol itice, religioase a.).

Capitolul IV. DEZVOLTAREA SPECIFICA A INSTITUTIEI

Documente de referintš, necesare analizei:

• organigrama regulamentul de organizare 5i functionare ale institutiei - prevšzute in

anexa nr.1;

• statul de functii al institutiei - prevšzut in anexa nr. 2;

• bugetul aprobat al institutiel pe ultimii trci ani, care poate fi consultat la sediul $i pe site-

ul institutiei.

IV.1. Scurt istoric al instituliei, de la intlintare pinš in prezent:

IV.1.1. Istoric $colile populam de arte din Romšnia au fost infiintate cu scopul de a pregiti artisti

interprefi, creatori populari, de a initia masele largi in tainele artei interpretative in cat mai multe

domenii ale artei.

Scopul acestui sistem de invštšmant a fost acela de a da posibilitatea celor interesati de a se

initia dezvolta in diferite domenii artistice, in primul rand in localitštile unde nu existau institutii

specializate in acest scop, deci in orase 5i localitšti mai mici, dar cu posibilitšti 5i cerinte in aceastš

directie. Astfel, ora5e mai mari din tarš au infiintat Conservatoare de Muzicš, de Artš dramaticš,

sau $coli de Arte Frumoase, care in decursul anilor, in deceniile dintre cele douš ršzboaie mondiale

au dat roade si au devenit intr-adevar $coli Populare.

Unnare a unei Hotarari a Consiliului de Ministri ia fiintš la lasi (anul 1954) $coala popularš

de artš. Primul director al a fost profesoara de pian Felicia Puiu-Gherman, care a inchegat un

colectiv de profesori, printre care muzicieni remarcabili: vioara - A.Garabet, G.Sarbu, L. Popovici,

violoncel — S.Sfeclš, pian Tit Tamavschi, J. Iticovici, V. Campeanu, canto - surorile Stanca

Smaranda Ciuhodaru, Rudi Ledeanu, Bernadeta Simon, teorie si solfegii — lonescu-Pascani, D.

Chiriac, istoria muzicii-C.Georgescu, Sorin Vanatoru.

La catedra de arte plastice au activat: pictorii Viorica Balan, Costache Agafitei, Adrian

Podoleanu, Elena Nicoarš, Lucrelia Dumitrascu •ilioreanu,Petru Ignat,Ghitš Leonard, Bogdan

Barleanu, lonel si Tatiana Ganju, Stelian Horia Juncu etc.

3

JI:DETIll. I A.1•1 CONSILIUL JUDETEANIA$1

Anc1 0 la twisfrea Nr Wri-

L2 6. MAI AQZ1

Page 4: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Teatrul era reprezentat de actorii Manole Rodi Foca, Dionisie Vitcu, Emil Coseru, la balet lon Baitenciuc $i Paul Robert. Au mai activat la muzicš Vasile si Ileana Spštšrelu, Mihai Babii, Vasile Gavris la chitarš, Alexandru Herman, Constantin Georgescu si Sanda Georgescu la istoria muzicii, Aurora Brosteanu la canto si muzicš usoarš.

$coala popularš de artš a functionat in fosta $coalš Israelitš din str. Anastasie Panu nr. I I (astšzi demolatA). Programele de invštšmant erau elaborate dupš modelul celor de la liceele si gimnaziile de artš, cu o anumitš specificitate $i functionalitate in urmštoarele domenii: clasa de muzicš, arte plastice, coregrafie, artš dramaticš, artš popularš. invatamintul artistic a avut de la inceput un cominut profesional si metodic la nivelul exigentelor scolilor de anš in general. in primele decenii au functionat aici, ca profesori, personalitšti artistice didactice iesene; compozitorul Sorin Vinštoru, eminentul muzician Achim Stoia, pictorii Costache Agafitei si Adrian Podolcanu, profesorul coregraf Tudorel Stanescu si multi alti specialisti, care, impreunš cu discipolii lor, au conferit acestei scoli un meritat prestigiu national. De-a lungul timpului, multi absolventi au trecut la institutiile superioare de artš, devenind artisti profesionisti.

in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš de actorul lon Lascar, precum de alte personalitšti — Valeriu Burlacu, Geoge Macovei, Adina Popa, Costel Popa, Sergiu Tudose s.a.

De asemenea scoala a fost onoratš $i de activitatea criticului de artš Claudiu Paradais, a pianistei de exceptie lulia Dinu, iar Stanca Ciuhodaru a descoperit vocea celei care a cantat pe scenele lumii, Nely Miricioiu.

in perioada care ne referim la clasele de canto au mai lucrat profesorii: Dionisie Ilas, care preda cantul popular, fiind preocupat de fenomenul folcloric local: Corina Chiriacesu-Gavris, transferatš de la Opera Romanš, cu o voce de exceptie; Mioara Cortez-David se impunea prin prestatia vocii $i talentului sau; Silvia Tomovici, care s-a dovedit a fi un talent profesor de exceptie. Au activat deasemenea Dumitru Popovici, dirijor al Orchestrei Doina Moldovei; forrnatii de acompaniament, muzicš popularš, conduse de Alexandru Stahiescu $i Maria Maniu, titularii claselor de acordeon; formatia de estradš pregatita de Mihai Babii; formatille de muzicš usoara jazz, coordonate de compozitorul Titel Popovici, multe formatii camerale constituite din profesori instrumentisti profesonisti. 0 prezentš remarcabilš in corpul profesoral a fost Simona Bacanu, profesoara de pian pe mana cšreia, la clasa de pian, s-au perindat de-a lungul timpului sute de elevi. Un maestru al imaginii la clasa de film si fotografie a fost lon Matei Agapi. Catedra de arte plastice la sectia de graficš a fost coordonatš de Agneta Covrig, artš decorativa — Gabriela Moga Lazšr, Anica Bodescu, Elena Nicoarš, graficienii Drago$ Pštrascu $i Grig Bejenaru, pictorii Ghitš Leonard, Bogdan Barleanu, Valeriu Gonciariuc, lon Ginju etc.

La conducerea scolii, rand pe rand s-au perindat directorii: Felicia Puiu-Gherman, Claudiu Paradais, Sorin Vanatoru, Wilhelm Romila, Rodica Dobos, Stelian Horia Juncu, lulia Dinu, Maria Maniu, Titel Popovici, Silvia Tomovici, Traian Mocanu.

Fiecare dintre acestia, intr-un timp mai lung sau mai scurt, au contribuit la dezvoltarea, afirmarea mersul inainte al scolii, dupš stiinta, putinta $i dšruirea de care au fost animati, expresia calitatii de conducštor manifestandu-se in perioadele mai bune sau mai putin bune, de crestere sau descrestere inregistrate de potentialul $colii. in anii 1980-1990, starea de austeritate economica (principiul autofinantšrii) extensiunea totalitarismului ideologic a influentat in sens negativ

populare de artš. Aceasta insš nu a putut modifica scopurile strategice de pregštire artistici in sine a scolilor de atare gen. Parodoxal, „Cantarea Romanier, manifcstare de masš, dincolo de mobilurile ideologice ale epocii, a avut un rol important In animarea interesului pentru artš, in selectarea celor mai talentati, precum In formarea unor iubitori de artš, cu o temeinicš pregštire in

4 JUDFIIILIA$1

CONS11.1111-112DETEAN 1A$1

Ancx! in VArea

Vt ~

23244,..

Page 5: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

domeniul limbajelor specifice. in sens didactic sau in directie valoricš, actiunea socialš avea o finalitate pozitivš.

Munca acestor profesori talentati, personalitšti ale cultural, nu a fost $i nu trcbuie uitatš. Dupš anii '90, $coala a fost vitregitš de un spatiu adecval, flind astšzi intr-un sediu impropriu. Cu toate acestea, $coala a reusit sš instruiascš peste 220 de cursanti, plAtitori de taxe.

$coala este profitabilš din punct de vedcre artistic (cu un palmares de sute de diplome, actiuni culturale, spectacole, expozitii), i$i cere dreptul la existentš prin cei care au activat la catedrele ei (multi trecuti in lumea umbrelor) dar prin cei ce astšzi continuatori de prestigiu ca Romeo Luchian, Dorin Lehaci, Alina Anghelinei, Oana Vfirgšnici etc, dovedesc dragoste pentru frumosul ce-$i are locul bine stabilit, acolo sub cupola Artei. Un colectiv care a renšscut din propria cenusš.

IV.1.2. Prezent Managementul institutiei este bazat atilt pe conservarea, valorificarea, transmiterea catre

tfinšra generatie a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitštii locale, ale patrimoniului cultural national si universal, cat si pe deschiderea eštre nou, prin modernizarea sectiilor existente, dezvoltarea relatillor nationale internationale cu institutii similare din stršinštate si implicarea $colii in proiecte de anvergurš.

Un obicctiv prioritar a fost si ršmine amenajarea si dotarea cu cele mai noi si modeme materiale didactice a salilor de la clasele de canto popular, dcsign vestimcntar, actorie, canto muzica usoara, canto clasic, pictura, orgš, chitarš, clarinet, saxofon, cinematografie precum studioul audio-video cu: computere, televizoare, dvd-playere, retroproiectore, instrumente muzicale, manuale modeme, table magnetice, statie de amplificare pentru concerte, intemet (fibrIt opticš si wireless), montarea unui scene pentru clasa de actorie, amenajarea unei sali de spectacole $1 festivitati, achizitionarea de costume populare pentru elevi si profesori. Organizarea institutiei s-a bazat atat pe reinnoirea sectiilor existente prin aplicarea unor programe modeme adapiate tinerei generatii, cat si pe infiintarea unor sectii noi — sculpturš, cinematografie, precum studioul audio-video

Politica de deschidere a scolii a promovat tinerele talente, prin organizarca unor festivaluri si concursuri intemationale de muzica usoarš, jazz, muzicš instrumentala, clasica, pictura, iconografie, sculpturš, design vestimentar si mestesuguri care sa puna in valoare cultura ieseanš si sa o promoveze in lume.

Stabilirea si alocarea bugetului a fost aprobatš anual de catre Consiliul de Administratie al scolii si inaintata Consiliului Judetean la$i si s-a realizat in concordanta directa cu nivelul de importanta al ficcarei proiect educ,ativ-cultural. Aceasta icrarhizare a cheltuielilor pe grupc dc activitati, in functie de importanta obiectivelor care au fost atinse, a reprezentat o componenta a managementului institutiei.

Institutia a initiat un protocol de colaborare cu Directia Generalš de Asistentš Socialš $i Protectia Copilului — centrul Bucium 1n vederea predšrii de cursuri aplicative teoretice in artele sculpturii. Clasa de sculpturš a fost dotatš cu toate echipamentele necesare desfšsuršrii in conditii optime a procesului educativ-instructiv.

1n acest sens a fost fAcutš o selectie a copiilor cu aptitudini ce urmeazš aceste cursuri constAnd in ore teoretice si practice, numšrul lor flind in crestere. Activitatea se desfAsoarš in spatii amenajate special in Centrul de copii Bucium.

5

JUDT-1121, IUDETEAS IA$1

Anvz3ln Itrrea

N r

L.10 2gt

Page 6: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Catedra de mass-media jurnalism a promovat permanent cele mai importante evemimente

culturale realizfind materiale cum ar fl: festivalul FILIT lasi 2019, Noaptea muzeelor, Tirgul de

Cršciun, vernisaje si expozitii, actiunile desfšsurate de Consiliul Judetean lasi.

La inceputul anului 2020 a fost semnat §i un parteneriat cu Ateneul National din lasi, in

vederea promovšrii activitštilor culturale a de arte prin diferite expozitii, spectacole online

precum cel realizat cu ocazia Zilei Dragobetelui de 24 Februarie sau cel de Ziva Femeii de 8 Martie

actiuni culturale stradale. Pornind de la ideea cd $coala Popularš de Arte „Titel Popovici" reflectš necesitštile de

initiere perfectionare artisticš pe nivelul sšu de competentš cerutš de viata socialš a zonei, este

necesar sš subliniem cš in modul sšu de operare, scoala se bazeazš pe o elasticitate de adaptare a

ofertei educationale la cerintele imediate, cfit gi pe un cuantum semnificativ de creativitate reflectatš

in alcštuirea programelor analitice, corespunzštor fiecšrei disciplineln parte.

Continuatoare fidelš a traditillor invštšmfintului artistic, $coala Popularš de Arte lasi si-a

adus cu prisosintš contributia la instniirea si fonnarea talentelor, multe dintre acestea ajungfind la

poarta consacrarii, devenind nume de prestigiu pe intreg mapamondul.

IV.I.3. Personalul, Conducerea gi Catedrele Conducerea $colii Populare de Arte Popovici" lasi este asiguratš de un manager

(director), sprijinit de un contabil-sef.

STRUCTURA ORGANIZATORICA Structura organizatoricš a institutiei este formatš din catedra de Muzicš (muzicš usoarš,

jazz, muzicš populartt, canto classic, canto popular, orgš, saxofon, clarinet etc.), catedra de Artc

plastice (picturš, sculpturš, design vestimentar, artš decorativš etc.), catedra de Actorie, Coregrafie,

Mass-media, compartimentul Financiar-administrativ.

Analiza statului de func

PERSONAL 2015 %

2016 %

2017 %

2018 %

2019 %

2020 %

Num6rul posturlior 19 19 19 20 23 24

/00% 100% /00% 100% /00% /00%

Catedra MUZICA 9 9 9 9 10 10

47,37% 47,37% 47,37% 45% 43,48% 41,67%

Catedra ARTE 3 3 3 3 4 3

PIASTICE 15,79% 15,79% 15,79% 15% 17,39% 12,5%

Catedra ACTORIE, 3 3 3 3 3 5

COREGRAFIE, MASS- 15.79% 15. 79% 15.79% 15% 13,04% 20,84%

MEDIA

Compartiment 3 3 3 4 5 5

FINANCIAR — 15, 79% 15, 79% 15, 79% 20% 17,39% 20,84%

ADMINISTRATIV

Manager I 1 I I I I

Juniqui. tAsi CONSILII:LJUDEIEAN I A$I

Anc kliejefircu

Nr —Mg4

Lt.,2 5, MAI. A(121

6

Page 7: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

PERSONAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NtimAr de personal la 31 decem brie

19 19 19 20 23 24

- de conducere 2 2 Z 2 2 3

- de execwie 17 / 7 17 18 21 21

Scurtš descriere a posturilor din institutie pe anul 2020:

Total posturi: 24, din care:

» Personal/funciii de conducere - 3

➢ Personal/functii de execulie — 21

Nr.

Crt.

FUNCTIA St tul ii (i rad/ Treaptš Nr. de

posturi de conducere de executie

1 Director Manager S 11 I

2 Profesor pictura S Debutant 1

3 Profesor design vestimentar S Debutant 1

4 Profesor vioara S Debutant I

5 Profesor acordeon S Debutant I

6 Profesor muzica usoarti si jazz S Debutant I

7 Profesor coregrafie S II 1

8 Profesor sculptura S Debutant I

9 Profesor orga S Debutant 1

10 Profesor actorie S Debutant I

11 Profesor chitara S Debutant I

12 Profesor percutie M Debutant I

13 Profesor saxofon S Debutant 1

14 Profesor pian S Dcbutant 1

15 Referent catedra trompetit S Debutant 1

16 Referenl pictura naiva S Debutant I

17 Referent de specialitate S Debutant I

18 Referent de specialitate muzica M Debutant 1

19 Referent S Debutant 1

20 Contabil-sef Economist S 11 1

21 Administrator M I I

22 Referent economic S Debutant I

23 Ingrijitor M I I

24

$ef serviciu

artistic Profesor S 11 I

Total 24

7 JUDET131.. I /41

CONSILIULJUDUTEAN

AneNt In 11^,1, 5ren Nr

2P1,14 _

Page 8: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Scurtš descriere a posturilor din institutie pe anul 2021:

Total posturi: 28, din care:

Personal/funciii de conducere - 3

r Personal/func de execu ie — 25

Nr.

Crt.

FUNCTIA Studii Grad/ Treaptš Nr. de

post uri de conducere de executie

I Director Manager S II I

2 Profesor pictura S Debutant I

Profesor design vest. S Debutant I

i

~~ Profesor vioara S Debutant I

5 Profesor acordeon S Debutant 1

6 Profesor muzica usoara si ja•z S Debutant 1

7 Profesor coregrafie S II 1

8 Profesor sculpturš S Debutant I

9 Profesor orgš S Debutant I

10 Profesor actorie S Debutant 1

11 Profesor chitara S Debutant 1

12 Profesor percutie M Debutant 1

13 Profesor saxofon S Debutant 1

14 Profesor pian S Debutant I

15 Profesor trompeta S Debutant I

16

Referent artistic

(cinematografie) S 111

17

Referent (meatesugurt

traditionale) M Debutant

18

Profesor muzica de

divertisment M Debutant

19 Referent artistic/coregraf S Debutant

20 Contabil-sef Economist S 11 I

21 Administrator M I I

22 Referent economic M IA 1

23 Ingrijitor M I

24 $ef serviciu

artistic Profesor S II

25 Consilier S 111

26 Inspector resurse umane S II

27 Muncitor calificat M;G III

28 Operator imagine sunet S II

Total 28

JUDEMI. CONSILIt t l-WDETEAN IA51

Anni% la t reu

"•1

Auw.

8

Page 9: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Alte informatii privind managementul resurselor umane din institutie

in ceea ce priveste managementul resurselor umane, s-a recurs la motivarea personalului

didactic $i nedidactic prin incurajarea orientArii profesionale, participarea la eAt mai multe

festivaluri si manifestAri culturale, artistice din tarš $i strAinštate, participarea la programe de

perfectionare profesionalš, acordarea de grade profesionale stabilirea drepturilor salarialc in

confonnitate cu legislatia in vigoare. 1n ceea ce priveste analiza raporturilor contractuale civile se

observA un numAr relativ constant de contracte incheiate in perioada raportatš.

Conducerea institutiei

Conducerea institutiei, conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 189/2008, privind

managementul institutiilor publice de culturš, aprobatil cu modificAri si completAri prin Legea nr.

269/2009, este incredin(atš unui director, care incheie cu autoritatea — Consiliul Judetean lasi un

contract de management. Potrivit acelorasi acte normative, directorul executš obligatiile asumate

prin contractul de management potrivit termenilor si conditiilor acestuia si cu respectarea

prevederilor legale.

in activitatea sa, managerul este asistat de organe colegiale, dupA cum urmeazA:

a) un consiliu administrativ;

b) un consiliu profesoral;

c) un consiliu de specialitate a sefilor de catedrA;

d) in executarea contractului de management, managerul poate fi asistat de o echipš

managerialš formatA din specialisti si/sau experti.

Managerul asigurš indeplinirea unnAtoarelor atributii principale:

a) elaboreagt si propune spre aprobare autoria(ii proiectul de buget al institutiei;

b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institu(iei, conform prevederilor

contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de

credite pentru bugetul acesteia;

c) selectenl, angajeazA si concediazA personalul salariat, in conditiile legii;

d) negociazA clauzele contractelor de muneš, in conditiile legii;

e) negociazA clauzele contractelor incheiate conform prevederilor codului civil sau, dupš

caz, conform legilor speciale;

f) dispune, in functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor,

mentinerea, diminuarea sau cresterea drepturilor salariale ale acestora, precum si alte

mAsuri legale ce se impun;

g) reprezintš institutiaIn raporturile cu teriii;

h) incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, in limitele de competenta stabilite

prin contractul de management.

Managerul poate indeplini si alte atributii stabilite prin contractul de management, prin

regulamentul de organizare functionare a institutiei sau prevAzute de lege.

in exercitarea atributiilor sale, directorul scolii este ajutat de un contabil-sef, numit prin

concurs, conform legii, cu acordul Consiliului Judetean lasi.

Contabilullef coordoneazA activitatea compartimentelor: financiar-contabil, casierie,

administrativ, compartimentului publicitate a personalului de intretinere, indeplinind urmAtoarele

atributii principale:

9

JUDE:1111.1A51 CONS11,1; 1 1. JUDETEAN 1A$1

Nnta3 la kfiArtrea

Anll

Page 10: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

• exercitš controlul financiar preventiv propriu, prin viza de control financiar preventiv

propriu, in conformitate cu prevederile O.G. nr.I 19/1999 privind auditul intem si

controlul financiar preventiv, cu modificarile si completdrile ulterioare;

• organizeaza raspunde de efectuarea inregistarilor financiar-contabile;

• organizeazš $i raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului

instituliei;

• propune masuri pentru imbunštštirea activitštii financiar-contabile a institutiek

• participš in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei,

repartizarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al institutiei, aprobat de Consiliul

Judetean 1a§i, pcntru achizitii, patrimoniu §i resurse umane.

Activitatea directorului este sprijinitš de un Consiliul de Administratie, organ colectiv de

conducere cu caracter deliberativ, de Consiliul de specialitate a,refilor de catedre si de Consiliul

Profesoral.

Consiliul de Administralie al $colii Populare de Arte „Titel Popovici" este numit prin

decizia Directorului nr.1 din 1.02.2021 avind urmštoarea componentš:

Director interimar Vlad Baba

Contabil Geantimir Diana

Prof. Maricel Maxim

Prof. $tefan Neagu

Reprezentant al Consiliului Judetean - consilier Lšcramioara Ursu

Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt:

a) analizeazš si aprobš programele de activitate ale $colii Populare de Arte, hotšrand

directiile de dezvoltare ale acesteia;

b) aprobš proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii

acestuia de cštre ordonatorul principal de credite, iar dupš avizarea lui, defalcarea pe activitšti

specifice;

c) aprobš taxele de scolarizare, la propunerea Managerului

d) aprobš colaboršrile $colii Populare de Arte cu alte institutii din tarš si din strainatate

e) supune anual aprobirii Consiliului Judetean lasi Statul de functii si Organigrama

institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia;

f) aprobš Regulamentul de Ordine Interioarš al institutiek

g) analizeazš si propune modificari ale Regulamentului de Organizare si •unctionare si ale

structurii organizatorice ale institutiei;

h) analizeazš si aprobš mšsuri pentru perfectionarea si premierea salariatilor, potrivit legii;

i) valideaza situatia scolara a elevilor la sfarsitul fiecarui semestru si dupa examenele de

evaluare ale elevilor;

j) unnareste buna gospodšrire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei,

luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupš caz,

pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

k) stabileste modul in care se utilizeazš bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri

extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

1) aproba criteriile dc acordare a calificativelor anuale;

m) stabileste numarul de elevi la clasa;

10

L And,

JODFIVI. 14$1 CONSILli JUDETF.AN IASI

Anna la rt.) 1".1

67mAl 11.121 Jitit

Page 11: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

n) aprobš, Ia propunerea managerului, la inceputul fiecArui an de activitate structura si

nonnarea personalului de specialitate din institutie pentru fiecare curs in parte;

o) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru, ale comisiei de inventar, de casare

a obiectelor de inventar si ale comisiei de disciplina din institutie, alte hotarari necesre pentru buna

desfasurarc a activitatii institutiei.

Consiliul de Administratie se intnineste ori de cate ori este necesar.

Consiliul Profesoral este compus din profesori si salariati ai institutiei in calitate de invitati.

Consiliul Profesoral gi cel de Specialitate a $efilor de CatedrA se intrunesc la inceputul si sfarsitul

fiecarui semestru sau ori de cate ori directorul scolii considera necesar; se pronuntš asupra

programelor scolare anuale, a planificarilor semestriale, a planului de activitati scolare, pedagogice,

alte activitati educative. La Consiliul profesoral participi obligatoriu toti profesorii cu normš de

bazA. Ca invitati pot participa profesorii de la plata cu ora, reprezentati ai Consiliului Judetean

Consiliul profesoral dezbate problemele fundamentale ale scolii populare stabilind strategia anualš

a institutiei, precum modalhAtile ducerii la indeplinire a acesteia prin:

• organizarea si buna desfasurarea procesului de invAtAmint si cšile de perfectionare ale

acestuia;

■ analiza nivelului invAlAmintului destAsurat si a calitAtii productiilor artistice;

■ analiza disciplinei in scoala popularš, a frecventei yi a situatiei la InvApturiš a elevilor;

• prelucrarea si aducerea la cunostinta profesorilor a principiilor hotArAri, legi dispozitii ale

forurilor superioare care implicš direct sau indirect institutia.

Periodic, au loc intalniri ale Consiliol de Specialitate a &filor de Catedrd ce reprezintš

catedrele de muzia, actorie, arte plastice, coregrafie, cinematografie, artš traditionalš $i se pronuntš

asupre programei scolare anuale.

IV.2. Criterii de performantA ale institutiei in ultimii cinci ani:

Nr. crt.

Indicatort de performantš

2016 2017 2018 2019 2020

I. Cheltuieli pe 318.986 413.753 (1217445 + 301313 (1553380 + (1507445 + beneficiar - 136923)/ 437 274370) / 441 302580) 1439 (subventie + venituri- cheltuieli de capital)Inr. de beneficiari

= 3162 = 4.102 = 4.123

2. Fonduri

nerambursabile atrase (Iei)

0 0 0 0 o

3. Nurrar de activitati specifice

48

4. NumAr de aparitii media

20 25 18 27 21

(fArš comunicate de presa)

11 JUDETUL IA*1 CONS11,10. JUDETF.AN IA51

Annt, Int.Vr6tca

1 1t„,i MAI. 20f,'1

Page 12: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

5. Numar de beneficiari neplštitori

13 20 22 17 12

6. Numar de beneficiary plAtitorin

367 418 415 424 427

7. Numar de

expozitit/Numar de evenimente/Nu mar de reprezentatii/Fr

ecventa medie zilnicš

8. Numar de proiectefactiuni culturale

40 43 48 40 10

9. Venituri proprii din activitatea de baza

194.150 289.440 301.313 274.370 302.580

IO. Venituri proprii din alte activitati

0 0 0 0 0

6. Sapte ani de acasd, muzia populard expozitie de artel plasticd 7. Sinestezii, muzia fi artd, cuvdniul scris, Casa Pogor 8. Scoala de vard, picturd, grafica, Comari - tabdrei de crealie plasticd si artd decorativa,

Galeriile Dana 9. Organizarea expozifiei concurs de artd plasticet Nicolae Tonitza 10.Relansarea festivaluIui national de muzicd usoard Teiul de Aur 11.Dragobetele- festival de muzicd populard, Casa Studemilor

Detaliere obiective rezulate aneptate

Nr crt.

Proiect Obiectiv Rezultat

12 JUDE1121.1ASI

r ONSIL11.11.11JDETEAN FA$1

Artexl lo VtrArca Ni

Anut Ltgit§' M!" 1.. Jtia.

IV.3. Scurtš

descriere a

patrimoniului

institutiei

(sediu, spatii,

dotš ri etc.)

$coala

Popularš de Arte

" Titel Popovici"

are sediul in

imobilul

inchiriat situat in

Municipiul lasi,

cu sediul in str.

Mihail Sturza nr.

43.

IV.4.Lista

programelor

proiectelor desfisurate in ultimii trei ani.

I. Forum czdtural, muzica, poezie, recitaluri in cartierele 1asului 2. Anotimpuri, expozilie de picturd fi arttl decorativd, Casa Studemilor lasi 3. Zilele culturale ale lasului, recital de muzicd, poezie, Casa Pogor

4. Graficd satiricd - expozi(ia de graficd, Casa Pogor S. Perle aIe muzicii clasice, liduri, camonete, Casa Pogor

Page 13: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Ridicarea nivelului cultural al

cartierelor marginase sarace

a orasului lasi. Promovarea culturii

in spirit civic in zone care nu s-au

bucurat de astfel de evenimente

pana acum.

Organizarea unor forumuri culturale cc isi

propun diseminarea culturii, muzicii si poeziei in canierele marginase sau

defavorizate ale orasului Obiectivul

acestor evenimente este de a atrage

persoanele aflate in sferele socio-

economice dezavantajate gi de a face mai

usor accesul la arta cultura pentru

aceste persoane.

Forum cultural, muzicš, poezie,

recitaluri in

cartierele lasului

Promovarea valortficarea

artistilor gi a artei vizuale din

Judetul

Anotimpuri, expozitie de picturš si artš decorativš,

Ateneul Tštšrasi

Organizarea unei expozilii de picturš

arta decorativa organizatš in incinta

Ateneului Tatarasi intitulata

„Anotimpuri".

Zilele culturale ale

lasului, recital de muzicii, poezie,

expozitii, Casa Pogor

Valorificarea culturii artei

moldovenesti si nationale. Oferirea

unui prilej lesenilor de a petrece

timp delectandu-se cu frumosul

artei si literaturii.

Evenimente organizate cu ocazia Zilelor

Culturale ale orasului lasi. Simpozioane,

recitale de pezie, expozilit de ana si multe

alte activitšti ce se vor desfšsura in Casa

Pogor de pe istoricul deal Copou al

capitalei Moldovei.

Dragobetele- festival

de muzicš popularš, Casa Studentilor

Promovarea valorilor autohtone st a

mitologiei populare romfinesti.

F.chivalentul dacic al zilei

intemationale Valentine's Day va fi

serbat in stil tipic romfinesc prin

participarea lesentior la concerte de

muzicš popularš.

Punerea in scena a unui festival de muzica

popularš la Casa Tinereului cu ocazia sarbštorii de Dragobete la 24 februarie.

Un astfel de concert este necesar pentru

restaurarea valorilor traditionale

romfinesti intr-o perioada in care consumerismul exacerbat a impus o serie

de sarbštori reprezentative pentru alte

culturi.

Perle ale muzicii clasice, liduri,

cantonete, Casa l'ogor

Organizarea unor concerte de muzica

clasicš, liduri, cantonete si alte opere ale

maestrilor clasici in incinta Casei Pogor.

Oferirea publicului tesean amator

de culturš si muzicit a unei

oportunitati de a asculta si bucura

de mari opere ale muzicii clasice

intemationale.

$apte ani de acasš, muzieš popularš

expozitie de artil plasticš

Imbmarea de evenimente cuituraie,

muzica populara gi expozitii de artš

plastica cu o temš comuna intr-un singur

spectacol intitulat 4apte ani de acasa".

Evenimentul se va desfasura in incinta

Scolit Populare de Arte.

Evenimentul va oferi un prilej de a

aminti publicului despre vaJorile si importanta unci educatii bine

fficutš, cat si de a rememora cu

nostalgie compilišria si spiritul

popular tipic moldovenesc.

Sinestezii, muzicš si artš, cuvantul scris,

casa Pogor

Organizarea unui simpozion pe teme

literare, muzicale si artistice organint la

Casa Pogor

Publicul va putea participa la

discutii organizate, expuneri asupra

unor teme literare gi artistice cit si

la un exercitiu de extindere a

orizonturilor culturale prin muzica.

13

JUDE111 1.1A$1 wourEAN IA51

Ane x5 latielrea

Page 14: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

8. Scoala de variš,

picturš, gralicš,

Cotnari — tabšrš de

creatie plasticš $i

artš decorativš,

Galeriile Dana

Coordonarea unei scoli de varš la Cotnari,

cu teme legate de pictura si grafica

precum $i organizarea unei tabere de

creatie plastieš si artš decorativš la

Galeriile Dana. Evenimentul isi propune

descoperirea, educarea dar si promovarea

artistilor ce vor participa la acest

eveniment.

Tinerii artisti din lasi cfit si din alte

localitati vor avea ocazia de a

participa la o scoalš de varš ce va

oferi atfit cursuri educationale efit $i

oportunitatea de a isi expune arta

creatš in cadrul unei expozitii

ulterioare gazduita de o prestigioasš

galerie de artš.

9. Relansarea

festivalului national

de muzicš usoarli

Teiul de Aur

Promovarea si organizarea prestigiosului

festival national de muzicš usoara Teiul

de Aur desfšsurat la lasi.

Publicul va putea viziona o nouš

editie a festivalului Teiul de Aur si se va putea delecta cu muzicš

usoarš romfineascš de calitate $i de

interpretii participanti la concurs.

10. Organizarea

expozitiei concurs

de artš plasticš

Nicolae Ton itza

Organizarea unei expozitii•concurs de artš

plasticš ce ii poartš numele faimosului

pictor $i gratician romfin Nicolae Tonitza

Artistii ieseni vor participa la un

concurs urmat de o expozitie al

carei scop este promovarea artei

locale si ridicarea standardelor

artistice prin artistii concurenti la

acest eveniment.

IV.5.Programul III illi III a I rcalizat pe ultimii 5 ani

I. Pentru anul 2016 a fost alocat un buget de 48 mii lei pentru realizarea urmatoarelor

ro rame culturale: Nr.

Crt.

Denumi rea

programului,

proiectului

cultural

Nivel de

interes

Grup tintš

Descriere sumarš a

programului/proiectului

Rezultate asteptate Locul

1 Ritmuri pe

portativ

Elevii scolii si membrii

comunitštii

locale

Manifestare muzical•

coregraficš in colaborare

cu Teatrul Luceafšrul

Cresterea prestigiului

scolii.

Acomodarea elevilor cu

scena, lansarea tinerelor

talente

Teatrul

LuceaParul

2 lasul tn artele

vizuale

Elevii

scoliiicadrele

didactice din

municipiul lasi

si comunitatea

localš

Expozitie de artš plasticš,

cu tema „lasul de ieri si de azi" in colaborare cu

Casa Corpului Didactic

ISJ lasi si Liceul de Artš

„O.Bancilš" lasi

Readucerea pe simeze a

lasultd si a noutlitilor

contemporane,

stimularea creativitšlii,

dezvoltarea sensibilitštii

si a viziunii artistice,

cunoasterea orasului lasi

de cštre toti participantii

$i spectatorii

Galeria „Ion

Neagoe', Casa

Corpului

Didactic

JUDET11. I AS,I

14 CONSILItt JUDETEANIA$ 1

nexl Arca

m to, 242,1,,

Page 15: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

3 Festivalul de

coregrafie

„Tudorel

Stinescu" — editia 1

Elevii scolii

Comunitatea

localš $i

nationalš

Manifestare complexa.

Demonstratii de dans si coregrafie

Cresterea prestigiului

scolii.

Stimularea progresului

scolar prin valorificarea

efectului stimulator a

contactului cu receptorii

de frumos

Palas

4. Festivalul

national de

muzieš usoarš

„T. Popovici"

editia a 11-a

Comunitatea

localš si nationalš

Elevii scolii

Manifestare complexa.

Concerte de muzicš

usoarš si romantš

Cresterea prestigiului

scolii pe plan national

Promovarea valorilor

locale pe plan national

Palas

5 Masti

traditionale

Elevii scolii si membrii

comunitštii

locale

Expozitie de masti

populare, lasi.Focsani,

Botosani, Suceava a

clasei de arte decorative

Dezvoltarea creativitštii

si a deprinderilor in

producerea de obiecte

decorative, vestitnentare

si dezvoltarea gustului

estetic in randurile

elevilor $i a spectatorilor

Sala de

expozilii a

scolii

Casa Carlii

6 Festivalul de

percutie

„Tanditricš•,

editia 1

Comunitatea

locala si nationalš

Elevii scolii

Concert de percutie Stimularea progresului

scolar.

incurajarea competiliei.

Cresterea prestigiului

scolii.

Casa de

Culturš Mihai

Ursachi

7 Comunitatea

locala si nationala

Elevii scolii

Concerte de muzica

usoarš, jazz si recitaluri

Continuitatea si Palas

permanentizarea acetui

festival in memoria celui

care 1-a demarat,Titel

Popovici. lansarea

tinerelor talente,

valorificarea

personalitatilor muzicale

2. Pentru anul 2017 a fost alocat un buget de 48 mii lei pentru realizarea urmatoarclor

programe culturale: Nr.

Crt. Actiunea Entitatca implicatš in realizare

1. Mksti traditionale — expozitie de masti

traditionale cu participarea scolilor similar din

tarš.

Scoala Populara de arteTttel Popovict" last.

Consiliul Judelean lasi.

Central de creatie 15popular lasi.

2.

Spectacol de teatru Comtnedia dell'arte

$coala popularš dc arte"Titel Popovici" lasi

Casa de Cultutt a Studentilor lasi

3 Expozitie de picturš — graficš, desen

Casa Cartii lasi, Palas Mall, Casa de Culturš „Mihai

Ursachi"

4

Muzica si ...noi $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

1 5

JUDF11_11.1A$1 CONS11.11g. JUDETEANIA$1

AricA5 la ,tr Arca Nr

L Al101

1 ,„Z,6. MAI

Page 16: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

5

"De zilele lasului"....expozitie icoane si artš

decorativš.

$coala popularš de artiTitel Popovici" lasi.

Primaria lasi. Consiliul Judetean lasi.

5 lasul in artele vizuale $coala popularš de ane"Titel Popovici" lasi

Casa de Cultura "Mihai Ursachi"

6 Romanie, tarš dulce!

$coala popularš de arte'Titel Popovici" lasi.

Casa de cultura a Studentilor

Rapsozii Chisinaului- Rep. Moldova

7 Recital de pian-interpretare lucrari de pian a

copiilor si adolescentilor modalitate de

incurajare si stimulare a elevilor clasei de

pian.

$coala popularš de arte"Titel Popovici - lasi.

Casa Pogor.

8 Blues pentru lasi festival de muzica usoarš $i

jazz

$coala populara de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa de cultura Studentilor.

9 Colinde, colinde - spectacol de Craciun 1n

locatii stabilite in lasi.

$coala popularš de arte'Titel Popovici - lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi".

10 Daruri si traditii

$coala 16populara de arte"Thel Popovici" lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi

11 Serbare de Craciun $coala populara de arte'Titel Popovici"lasi

12 Panicipare in cadrul Targului Mestesugarilor $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi

13 lama pe ulitš- expozitie de picturš $coala popularš de arte"Thel Popovici" lasi

14 "Pe aripile muzicii". Spectacol de muzica

popularš Scoala populara de arte"Titel Popovici" lasi.

15 Recital de pian $coala populara de arte"Thel Popovici" lasi.

Casa Pogor.

16 Unirea Principatelor - spectacol de muzicš

usoarš si popularš.

$coala populara de anesTitel Popovici" lasi.

Casa Municipalš -Mihai Ursachi"

17 Junimea ieseana - emisiuni realizate de

studioul T.V.Arte a scolii.

$coala populara de arte"Titel l'opovici" lasi.

Editura Junimea.

Biblioteca "Mihai Eminescu"

18 Mihai Eminescu in grafica modema $coala popularil de arte"Titel Popovici" lasi

19 Seara de romante- spectacol realizat cu elevii

clasei de muzicš popularš. $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

20 Recital de saxofon si percutie $coala popularš de arte"Thel Popovici" lasi

21 -Ritmuri" - spectacol al clasei de

Sullatori, clarinet si sax.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Biblioteca Ghe. Asachi.

22 "Martisor 2017" Palatul de culturš Ungheni,

Republica Moldova, recital al clasei de

muzica usoara $i popularš.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

$coala de muzica Ungheni.

23 "De ziva Ta" expozhie de artš decorativa si picturš - Casa cartii lasi

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa carlii lasi

24 8 martie prin ochi de copil

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi

Casa de Cultura "Mihai Ursachi"

25

Flori de primavara - spectacol de muzicš

usoarš si populara

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi"

16

JUDETta. 1A$1 CONSILItt JUDETE.AN 1A$1

AnoiN lo Itertca tt■ f

. MAI 2/121

Page 17: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

r IDETI.51, 1A.1 rt)NS1101. 1 1.. JUDETFANIA$1

A ne 1r, ktra Nr

1.2,6. MAL ALZI

26 "Armonii pascale" - spectacol traditional - Casa tineretului lasi

Scoala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

27 Festivalul Intemational "Muzica oraselor

Europei"

Vinnila - Ucraina

$coala popularš de Arte „Titel Popovicilasi

Ansamblul folclorice "Rapsodia"

Instructor coregraf: $tefan Neagu

28 Master classe "Coregrafie dans popular

romfinesc"

Vinnila - Ucraina

$coala popularš de Arte „Titel Popovici"lasi

Ansamblul folclorice "Rapsodia"

Instructor coregraf: Stefan Neagu

29 Festivalul Intemational al Educatiei $coala popularfi de Arte „Titel Popovicilasi

Primaria Municipiului lasi

30 Ziva portilor deschise SPA

Scoala popularš de Arte „Titel Popovici"la.si

Inspectoratul Scolar ludetean

31 Festivalul International al Educatiei

Forum cultural, muzicš, poezie, recitaluri in

cartierele lasului

$coala popularš de Arte „Titel Popovicilasi

Primšria Municipiului lasi

32

Festivalul Intemational "Muzica oraselor

Europer

$coala popularš de Arte ,Titel Popovicilasi

Ansamblul folclorice "Rapsodia"

Instructor coregraf: Alexandra Neagu

33 "Flori de mai" - productie si evaluare - canto

popular $i instrumentisti

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Palatul Copiilor lasi.

34 Pestivalul de coregrafie „Tudorel Stšnescu" - editia l

Scoala popularš de arte"Titel Popovici" lasi

Palas Mall

35 "Muzica si ....noi" - Valorificarea muzicii

romAnesti - interpretare.

$coala popularš de arte'l'itel Popovici" lasi.

Liceul Octav Bancilš lasi.

36* Vestimentatia "Cucuteni" expozilie si parada

modei cu vesminte realizate elevii clasei de

design vestimentar.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa cartii lasi.

37.

"Virtuozii" - spectacol al formatiei de

saxofoane.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi"

38. "Naturš staticš"- expozitie de picturš si graficš. -Casa Pogor

$coala popularš de arte -Titel Popovici - lasi.

Casa Pogor.

39. Festivalul de interpretare -Titel Popovici"

edilia a-111-a.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Tineretului $i Studenlilor lasi.

40. Sinestezii, muzicš si artš, cuvAntul scris, casa

Pogor

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Pogor

41. Oraficš satiricš - expozitia de graficš

$coala popularš de arte'Titel Popovici" lasi.

Casa de Cultura Mihai Ursachi lasi

17

Page 18: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

42. Portile Unirii - tabarš de sculptura, Ungheni,

Republica Moldova

Scoala popularš de arteTitel Popovici" lasi.

$coala de muzica si arte plastic Ungheni. Consulatul

roman Balti.

43 Caravana artelor - spectacole de muzica

populara si usoarit tn Republica Moldova,

Ungheni, Balti, Soldšnesti, Hotin, •dinet,

Chisinšu.

$coala populara de arle -Titel Popovici" lasi.

Consulatul roman Balti.

Consiliul Judelean lasi.

Primariile oraselor.

44 Festivalul de percutie „Tandšricš", cditia 1

$coala popularti de arte"Titel Popovici" lasi Palas Mall

45 Expozilie de picturš dedicatš Centenarului de

100 de ani de la terminarea Primului Razboi

Mondial - portrete ale membrilor Casei

Regale, imagini de pe front

$coala populara de arte"Titel Popovici" lasi

Uniunea Artistilor Plastici filiala lasi

3. Pentru anul 2018 a fost alocat un buget de 48 mii lei pentru realizarca urmatoarelor

programe culturale:

Nr.

Crt. Actiunea Entitatea implicatš in realizare

1. "Pe aripile muzicii". Spectacol de muzicš

popularš - Golia lasi $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

2. Unirea Principatelor - spectacol de muzica

usoatii si popularš.

$coala populara de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi"

3. Junimea ieseana - emisiuni realizate de

studioul T.V.Arte a scolii.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Editura Junimea.

Biblioteca -Mihai Eminescu"

4. Seara de romante- spectacol realizat cu elevii

clasei de muzica popularš. $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

5. Oameni de seama expozitie fotodocumentara

"Centenar"

Muzeul Municipal lasi

Casa de Culturš Pascani

6. "De ziva Ta" expozilie de arta decorativa si

picturš - Casa carlii lasi.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa cartii lasi.

7. Flori de primšvarš - spectacol de muzicš

u,soarš si popularš

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipala "Mihai Ursachi"

8. "Ritmuri" - spectacol al clasei de

Suflatori, clarinet si sax.

$coala popularš de arte'Titel Popovici" lasi.

Biblioteca Ghe. Asachi.

9.

Festivalul Intemational al Educatiei $coala popularti de Arte „Titel Popovici"lasi

Primaria Municiplului lasi

10

Festivalul lntemational al Educatiei $coala popularš de Arte „Titel Popovici"lasi

Primaria Municipiului lasi

11. "Poezia la lasi" $coala populara de Arte „Titel Popovici"lasi

Primaria Municipiului lasi

12. "Poezia la lasi" $coala populara de Arte „Titel Popovicilasi

Primaria Municipiului lasi

18

IASI z1.11:1/1417:AN IASI

Aqc x A r c a

Nr

L„Z6..! P1.41yR

Page 19: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

13. "Poezia la lasi" $coala popularš de Arte ,Titel Popovicilasi

Primaria Municipiului lasi

14• Festivalul Intemational al Educatiei $coala popularš de Arte „Titel Popovicilasi

Primaria Municipiului lasi

15. -Flori de mai"- productie $i evaluare - canto

popular $1 instrumentisti

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi. Palatul Copiilor lasi.

16. "Muzica si ....noi" - Valorificarea muzicii

romanesti - interpretare. $coala popularš de arte"Titel Popovici" la$1.

Liccul Octav Bancilš lasi.

17. Vestimentatia "Cucuteni" expozitie si parada modei cu vesminte realizate elevii clasei de

design vestimentar.

$coala popularš de arte-Titel Popovici - la$1. Casa cartii lasi.

18. "Virtuozii" - spectacol al formatiei de saxofoane.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi. Casa Municipala "Mihai Ursachi"

19. "Natura statice- expozipc de picturš $1

graficš. - Casa Pogor $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Pogor.

20. Masti traditionale - expozitie de mš.$ti

traditionale cu participarea Folilor similar din tarš.

$coala populara de arteaTitel Popovici" lasi. Consiliul Judelean Iasi.

Central de creatie popularš lasi.

21. "Crizantema de aur-Tirgoviste participš elevi

ai scolii. $coala Inmaneazš un premiu"Titel Popovici" editia a-IV-a

Scoala popularš de arte"Titel Popovici - la$I. Primaria municipiului Tirgoviste

22. Memorial Foto al comunitšlii evreilor de

origine romanš-ediutre album.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" la$1. Asociatia romanilor din Israel.

Consiliul Judetean lasi. Directia pt.culturš lasi. Muzeul Literaturii lasi.

23. lasi Muzik STAR spectacol de muzicš rock.

$coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi. Fortnatii din tara.

Consiliul Judetean lasi.

24. "De zilele lasului"....expozitie icoane si artš

decorativa.

$coala populara de ane"Titel Popovici" la$1. Primaria lasi

Consiliul Judetean lasi.

25. Colinde, colinde - spectacol de Cršciun in

locatii stabilite in Igi. $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipalš -Mihai Ursachi".

4. Pentru anul 2019 a fost alocat un buget de 50 mii lei pentru realizarea urmatoarelor programe culturale:

Festivalul National Crizantema de Aur (s-au alocat 30 mii lei) gi Romanie Dulce Tarš ( s-au

alocat 20 tnii lei).

5. Pentru anul 2020 a fost alocat un buget de 45 mii lei pentru rcalizarea urmitoarelor programc culturale, dar fiind an pandemic spectacolele nu s-au putut realiza, astfel suma de 45 mii lei a fost redireetionatš cštre ordonatorul de credite.

19

;

JeDf11.9.1A.$ 1 CONSILIMJUDETEAN I A

AntitS In litirre3

Vr

MAI. 2g

Page 20: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Nr. Crt.

Actiunea Entitatea implicatš In realizare

1. Seratit Bach $coala populara de artenTitel Popovici" lasi.

2. Armonii pascale $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipala "Mihai Ursachi"

3.

Flori de Mai $coala populara de arteTitel Popovici" lasi. Editura Junimea.

Biblioteca "Mihai Eminescu"

4. Ofranda Sunetului

$coala populara de arte"Titel Popovici" lasi.

5. Rapsodii de toamnš Muzeul Municipal lasi

Casa de Cultura Pascani

6. larna pe ulitš $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa cartii la.si.

7. Vremea colindelor $coala popularš de arte"Titel Popovici" lasi.

Casa Municipalš "Mihai Ursachi"

8. Blues pentru lasi —editia VI-a $coala populara de arte"Titel Popovici" iafi.

Biblioteca Ghe. Asachi. u "Crizantema de aur" $coala populara de Arte ,Titel Popovici"lasi Primaria Municipiului lasi

Capitolu IV. SARCINI PENTRU MANAGEMENT (2021 - 2026)

A) Managementul va avea urmštoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

I .

realizarea programelor cultural-educative anuale;

elaborarea unor programe curriculare pentru fiecare disciplinš predatš-Invštatš-evaluata;

crearea de evenimente in concordantš cu sfirbfitorile romanesti europene;

coordonarea fiearei catedre/sectii in concordanta cu legile/regulamentele specifice scolilor

populare de arte;

eficientizarea activitštii didactice din scoali;

infiintarea unei clase de cinematografie;

infiintarea unei noi clase de coregrafie;

infiintarea unei clase de mestesuguri traditionale;

— functionalitatea studioului foto-video pentru a promova activitatea institutiei.

2. indeplinirea tuturor obligatiilor care derivš din aprobarea proiectului de management si in

conformitate cu ordinele/dispozitiile/hotšrfirile autoritatii. respectiv cele previzute in legislatia in

vigoare si in reglementšrile carc privesc functionarea institutiei;

3. transmiterea cštre autoritate, conform dispozitillor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.

189/2008 privind managementul institutillor publice de cultura, cu modificarile si completarile

ulterioare, denumitš in continuare ordonanta de urgentš, a rapoartelor de activitate $i a tuturor

comunicšrilor necesare JUDETI.(1,1A$1

coNSILII JUDETEAN 1A.$1

AnnA laltea

,\ 1.,2.6. MAI. laii

20

Page 21: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

JUPETI.:1. I A..$1 AiDETEAN 14$1

Ancati lo IttiVIreo Nr "Wsi —

I.„2 6 . MAL

I ) promovarea pe plan national international a valorilor artistice autohtone si universale din

domeniul artelor spectacolului; 2) cresterea accesului publicului la spectacole gi concerte; 3) asigurarea diversificšrii ofertei culturale; 4) asigurarea promovArit inovatiei, precum gi a noilor metode de comunicare a actului artistic;

5) sarcini specifice.

1) concordanta cu strategiile culturale $i educativ-fonnative stabilite de autoritatea in subordinea cšreia functioneazš;

2) oferirea de produse $i servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul cresterit gradului de acces si al participArit cetštenilor la via(a

culturalš; 3) conservarea, cercetarea, protejarea, transmitcrea, promovarea $i punerea in valoare a culturii

traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;

4) educatia permanentš $i formarea profesionalš continuš de interes comunitar in afara sistemelor formale de educatie;

5) organizarea de evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, tfirguri, seminare $i altele asemenea;

6) sustinerea expozittilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de carti

si publicatii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiintific; 7) promovarea turismului cultural de interes local; 8) conservarea, cercetarea punerea in valoare a mestesugurilor, obiceiurilor traditillort

9) organizarea de cursuri de educatie civicš, de educatie permanentš fonnare profesionalš continuš;

10)organizarea de rezidente artistice; 1 I ) organizarea de servicii de documentare infortnare comunitarš.

Capitolul VI. STRUCTURA $I CONTINUTUL PROIECTULUI DE MANAGEMENT

SUBCAPITOLUL I: Proiectul intocmit de candidat este limitat la un numfir de 50 pagini + anexe (format A4,

marginile paginii: stinga 2,5 cm, dreapta 2 cm, sus 2 cm, jos 2 cm, spatierea intre rfinduri de 1,5, alinierea textului: justified, font Times New Roman cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bazš dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizand obligatoriu diacriticele specifice limbii romfine; numerotare pagini: in josul paginii, numšrul paginilor centrat) trebuie sš confinš punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltšrii institutiei pe durata proiectului de management. in intocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definitillor prevšzute in ordonanta dc urgentš.

in evaluarea proiectului de management se va urmšri modul in care oferta candidatului rispunde sarcinilor formulate in baza prevederilor art. 12 alin. (I) din ordonanta de urgentš, avind

B)

C)

21

Page 22: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

in vedere urmštoarele prevederi, care reprezintš totodatš $i criteriile generale de analizš si notare a

proiectelor de management: a) analiza socio-culturalš a mediului in care igi desfAsoarš activitatea instittnia $i propuneri privind

evolutia acesteia in sistemul institutional existent; b) analiza activitštii institutiei in functie de specific, propuneri privind imbunštštirea acesteia;

c) analiza organizšrii institutiei si propuneri de restructurare si/sau de reorganizare, dupš caz;

d) analiza situatiei economico-financiare a institutiei; e) strategia, programele planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei

publice de culturš, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a evolutiei economico-financiare a institutiei publice de culturš, cu o estimarc a

resurselor financiare ce ar trebui alocate de cštre autoritate, prccum a veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie sA continš solutii manageriale concrete, in vederea functionšrii si dezvoltšrii instituilei, pe baza sarcinilor formulate de autoritale.

SUBCAPITOLUL 11:

A)Analiza socioculturalš a mediului in care i§i desfš§oarš activitatea institutia §i propuneri privind evolutia acesteia in sistemul institutional existcnt:

organizatii, grupuri informale (analiza factorilor interesa(i) care se adreseazš aceleiasi comunitšti; 2.analiza SWOT (analiza mediului intern si extem, puncte tari, puncte slabe, oportunitA(i,

amenintšri); 3.analiza imaginii existente a institutiei propuneri pentru imbunštštirea acesteia; 4.propuneri pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetšri, alte surse de informare); 5.grupurile-tintš ale activitš(ilor institutiei pe termen scurt/mediu; 6.profilul beneficiarului actual.

B)Analiza activitštii institutiei si propuneri privind imbunštitirea acesteia: I .analiza programelor si a proiectelor institu(iei; 2.concluzii: 2.I.reformularea mesajului, dupš caz; 2.2.descrierea principalclor directii pentru indeplinirea misiunii.

C)Analiza organizšrii instituliei si propuneri de restructurare §i/sau de reorganizare, dupš caz: I .analiza reglementArilor interne ale institutiel si a actelor normative incidente; 2.propuneri privind modificarea reglementšrilor Inteme, 3.analiza capacitštii institutionale din punctul de vcdere al resursei umane proprii siisau extemalizate; 4.analiza capacitAtii institutionale din punct de vedere al spatiilor si patrimoniului institutiei, propuneri de imbunštštire; 5.viziunea proprie asupra utilizšrii institutiei delegšril, ca modalitate legalš de asigurare a continuitštii procesului managerial.

22 JuDF,TIR. Insi ef )NS11.111.11.11)1ITEAN IASI

Annt lo Itešsttrca

L2,6, MAI. išgi .,„

Page 23: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

D)Analiza situafiei economico-financiare a institufiei: Analiza financiarš, pe baza datelor cuprinse In caietul de obiective:

1.analiza datelor de buget din caietul de obiective, dupš caz, completate cu infommtii

solicitate/obtinute de la institutie:

1.I.bugetul de venituri (subventii/alocatii, surse atrase/venituri proprii);

1.2.bugetul de cheltuieli (personal; bunuri §i servicii din care: cheltuieli de intretinere, colaboratori;

cheltuieli de capital);

2.analiza comparativš a cheltuielilor (estimate §i, dupš caz, realizate) in perioada/perioadele

indicatš/indicate in caietul de obiective, dupš caz, compleiate cu informatii solicitate/obtinute de la

institutie:

Nr.

crt. Programul/proiectul Devizul estimat Devizul realizat

Observatii, comentarii,

concluzii

(I) (2) (3) (4) (5)

Total: Total: Total:

3.solutii si propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuiclilor

institutiei:

3.I.analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bazš, specificš institutiei (in functie de

tipurile de produse/servicii oferite de institutiile de culturš - spectacole, expozitii, servicii

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum §i pe categorii de bilete/tarife

practicate: pret intreg/pret redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu mentionarea

celorlalte facilitšti practicate;

3.2.analiza veniturilor proprii realizate din alte activitšti ale institutiei;

3.3analiza veniturilor realizate din prestšri de servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu alte

autoritšti publice locale;

§i propuneri privind gradul de cresere a surselor atrase/veniturilor proprii in totalul

veniturilor:

4.1.analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

4.2.analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

4.3.analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subventie/alocatie;

4.4.ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decit contractele

individuale de muncš (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte §i conven(ii civile);

4.5.cheltuieli pe beneficiar, din care:

(a)din subventie;

(b)din venituri proprii.

23

Jt.Thinn. CONSI 1 . 1111_JUDETEANIA$1

Anm lo kgirco Nr

Page 24: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

E)Strategia, programele gi planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a

instituliei, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru intreaga perioadš de management:

I .viziune;

2.in isiune;

3.obiective (generale si specifice);

4.strategia culturalš, pentru intreaga perioadš de management;

5.strategia si planul de marketing;

6.programe propuse pentru intreaga perioadš de management;

7.proiectele din cadrul programelor;

8.alte evenimente, activitšti specifice instituliei, planificate pentru perioada de management.

F)Previzionarea evoluliei economico-financiare a institufiei publice de culturš, cu o cstimare a

resurselor financiare ce ar trebui alocate de cštre autoritate, precum a veniturilor institutiei

ce pot fi atrasc din alte surse

I .Proiectul de buget de venituri 6i cheltuieli pe perioada tnanagementului:

Nr.

Crt. Categorii 2021 2022 2023 2024 2025

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

i.

TOTAL VENITURI, din care

I .a. venituri proprii, din care

1.a.1. venituri din activitatea de baza

I.a.2. surse atrase

1.a.3. alte venituri proprii

I .b. subvenlii/alocalii

I .c. alte venituri

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care

2.a. Cheltuieli de personal, din care

2.a.1. Cheltuieli cu salariile

2.a.2. Alte cheltuieli de personal

2.b. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din

care

2.6.1. Cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii

2.b.3. Cheltuieli pentru reparaiii

curente

2.b.4. Cheltuieli de intretinere

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri $i

servicii

2.c. Cheltuieli de capital

24 • JUD••UI. IA51 • coNSILIVI...11.11JETEAN 1A$1

Ancx3 la

Ami, 1,6 Z ;

Page 25: Iagi...2021/06/08  · in anii '70 — '80 o altš generatie a preluat stafeta la catedrele amintite. Istoria artelor era asigurata de Horia Stelian Juncu, catedra de teatru era condusš

Am luat la cunostintn de acest inscris oficial Si imi

asum responsabilitatca asupra Icgalitalli

DIRECTIA JURIDICA Director Executiv,

Gabriela A,(1 NGULESEI

2.Numšrul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 1-a sediu in afara sediului

3.Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobatš 2021-2025:

Nr. crt.

Denumirea programului, proiectului cultural

Descrierea sumarš a programuluit proiectului

Rezultate asteptate

imi asum in totalitatc responsabilitatea

corectitudinii si solidar cu

intocmitorul inscrisului.

$EF SERVICIU, Radu Gabriel APETREI

,t\

imi asum responsabilitatea pentru

fundamentarea corectiludinca, Icgalitatca

intocmirii acestui inscris

consilier Maria HALIP

25

JUDF.Tkil. I ASI CONSII,I1 I t. numpiAs 1A $1

Anc 5 In 1CirtIrca

An-

uing . MALzgQ71.


Recommended