+ All Categories
Home > Documents > Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

Date post: 09-Dec-2015
Category:
Upload: andramanea26541
View: 487 times
Download: 28 times
Share this document with a friend
Description:
foaia de observatie
5
u.M.F.,,CAROL DAV|LAT. BUCURE9TI FAcULTATEA DE MEDtctruA oEruranA CATEDRA DE PARODONTOLOGIE lntocmit de: Cadru didactic C Ver$a_ Serod _ TeIe,foa Prdesia FOAIE DE OBSERVATIE , A BOLNAVUTUI PARODONTOPAT Nr-_-eta- . l.Itnnele +i ptenwelc Adr@ Motivele prmersrii trimisde Antecedente hered+cdatecafe Anteoedsnte personale iiziolqgice Gnrya sarrguirxl___Tip cofistituli{Dual ttrut sistedelui Eanffi (ddtflbeat /sew;hilibret] CondiFr deviqg Si de orurc{ Feiul alimenta$ei (dieti, alimm*e p,referate, consistea$, felut uastieafiei] Istoriaul bolii par&nrale (&rt wolu[ie; tratsment) *Fflrqviaaie:he,petig€pidanicil, glV-,polioanelir$,$.8, _ Aftc{iuni bacttridbei pncuraoa+ ubemr6& frUaor_rar{ XE g.r. Afeqiud cardio-vasctfure; .ceqg?sitatc, r*r*--= r#im ffis6 mimrdic ruselar'"l (#{{rr(FYassursrcl 94ggtalG, EilA-- arltmii, cardioptie fsckcric6, fficS miocardic (P9- qF) --.-__, yahmtqftE Ebree, g AfecprrrEi ssuguiE$ tsrenUe aEua / caotlicE, ryeeui, lcrrcope*ie, t,o,t,bocit@esic, oegulopatit, *rdmrc-tcmffigce $.a. ",. _ - __*_- Af*Fruri Effipiratodi: siardte, tron*te, de brc$ ;;---' q$*ri_ digestve: Ieuiurd precaacer&Es ate oEvftIfii ao^l*istitE, rccrea$tA,.apedEcitil, f.&^ =, , Aftctirlai me6olise: di&e* uatedrt i@. rahitisru, hipocaioe,$eig tlpovitacrinoze, oste@onoae s.E. Afte$uni atesisreffirht ryrps:rcvtatdt Td&cuq c6lit Afocruui eacoceiae: sotiy$s.n, nl6td*sn+ frtp.adsr.,id-q-rrl ac,rctmegaliq nloerooEfiicim, h:ircorticisnr c.* Afeqirltri r:ro-genitele:IRAr irtrepfii rdaara v.1nq'.rce;-1ue+ erof"l f1; _ 4{equnilooo-motorii; gio, *r,&s*diffi afediY*.ale teganne$tetoE ci ale muc*sseloc ifficgi ;fi*"r% nnicoze, dtrEstite, pggdaraq=Effi Efr&a ';'E=;e=E!.a. Alergii: E Tratamente diore Aaalire de laborator : heoratotogiffi VSI{, TS, TC, T Hosiell, T ed* E.a. _ bimhimiw.; glieraiq cil@i€, trsnsastmze, eiectrofirreaq creantn+E@ ligids totale, colecterot trigliccride, erameo& urinl p.a E:camen cito-bacteciclogic Exgmeae :ce#cale de srciali@ Exareae eo:r-rn{emer$arc: RX Ivlocels d+ sgldiu F{rr$EieEi
Transcript
Page 1: Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

u.M.F.,,CAROL DAV|LAT. BUCURE9TIFAcULTATEA DE MEDtctruA oEruranA

CATEDRA DE PARODONTOLOGIE

lntocmit de:

Cadru didactic

C

Ver$a_ Serod _TeIe,foa Prdesia

FOAIE DE OBSERVATIE,

A BOLNAVUTUI PARODONTOPAT

Nr-_-eta-

. l.Itnnele +i ptenwelcAdr@Motivele prmersrii

trimisdeAntecedente hered+cdatecafe

Anteoedsnte personale iiziolqgiceGnrya sarrguirxl___Tip cofistituli{Dual ttrut sistedelui Eanffi (ddtflbeat /sew;hilibret]CondiFr deviqg Si de orurc{Feiul alimenta$ei (dieti, alimm*e p,referate, consistea$, felut uastieafiei]

Istoriaul bolii par&nrale (&rt wolu[ie; tratsment)

*Fflrqviaaie:he,petig€pidanicil, glV-,polioanelir$,$.8, _Aftc{iuni bacttridbei pncuraoa+ ubemr6& frUaor_rar{ XE g.r.Afeqiud cardio-vasctfure; .ceqg?sitatc, r*r*--= r#im ffis6 mimrdicruselar'"l (#{{rr(FYassursrcl 94ggtalG, EilA-- arltmii, cardioptie fsckcric6, fficS miocardic(P9- qF) --.-__,

yahmtqftE Ebree, gAfecprrrEi ssuguiE$ tsrenUe aEua / caotlicE, ryeeui,lcrrcope*ie, t,o,t,bocit@esic, oegulopatit, *rdmrc-tcmffigce $.a. ",. _ - __*_-Af*Fruri Effipiratodi: siardte, tron*te, de brc$ ;;---'q$*ri_ digestve: Ieuiurd precaacer&Es ate oEvftIfiiao^l*istitE, rccrea$tA,.apedEcitil, f.&^ =, ,Aftctirlai me6olise: di&e* uatedrt [email protected], hipocaioe,$eig tlpovitacrinoze, oste@onoae s.E.Afte$uni atesisreffirht ryrps:rcvtatdt Td&cuq c6litAfocruui eacoceiae: sotiy$s.n, nl6td*sn+ frtp.adsr.,id-q-rrlac,rctmegaliq nloerooEfiicim, h:ircorticisnr c.*Afeqirltri r:ro-genitele:IRAr irtrepfii rdaarav.1nq'.rce;-1ue+ erof"l f1; _4{equnilooo-motorii; gio, *r,&s*diffiafediY*.ale teganne$tetoE ci ale muc*sseloc ifficgi ;fi*"r% nnicoze, dtrEstite, pggdaraq=Effi Efr&a

';'E=;e=E!.a.Alergii: E

Tratamente diore

Aaalire de laborator : heoratotogiffi VSI{, TS, TC, T Hosiell, T ed* E.a. _bimhimiw.; glieraiq cil@i€, trsnsastmze, eiectrofirreaq creantn+E@ligids totale, colecterot trigliccride, erameo& urinl p.a

E:camen cito-bacteciclogic

Exgmeae :ce#cale de srciali@Exareae eo:r-rn{emer$arc: RX

Ivlocels d+ sgldiu F{rr$EieEi

Page 2: Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

Qbicciuri vicioase: respirafie orallt, nrixt.l.

-2

clcgttrtiIic infantiltr. obiecte intre olnll,

onicofagia 5.a.

Adcnopatie : local i zarc

Exarrtcn A fM: inspcc{ic:

palparc:

ausculta[ic:_.___.

Mucoasc: jugaltr, palatin5, lingualS

I-imba Frenuri: labiale. lingualc

--. ----*- - ----{AbccsHiperplazjeHipertrofic gingiCongeslie / stad.Migriri sec.Edcnta{.iiI{ipcrestczieLacune cuneif.Lcziuni carioase

I..eziuni carioascLacune qrncif.!IiperestezieEdcnta[iiMigr5ri sec.Congcstie I staziFlipertrofie gingiHiperplazicAllnac

Analiza ocluz:rlil: contacte prcmature in ItC / IM.intedcren{e in - propuisie .-*__

- Iateralit^ateabraziuncparan r,cliiTffiir*l ircteile.ea dinf i iot

Anomalii - dento-rnaxilare - in plan sagital. transvcrsal qi verfical

- dento-alveoiare - incongrucn[i cu inghesuire / spafiere __.- dcntarc iz.olatc - numar. voturn. forrn[. poziFe. erup[ic. structff.rl

t4rqt(,t7

la:-^-^-.:^. - l^-r^lr/rd.Brlrj:).ru, uuurrli4l

chirurgicil

protetic

ocluz-ie

ortodontic

Circumstan{e etiopatogcnice generale qi Iocale:

Iliegnostic parodont al

Page 3: Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

li'f A1' Lj ir PAtr ODol'rl'A i, iN AI NTF. I)b.']'R,r\T A N,:l I i'I'[Indrci dc plar:i

:.+ : : - " v..l-.' 7T{: -:rFi-arfxrtxji -+11,J.-*',*.-;

4 s o t el

:F{$rxD(

,7;:;,i'}\",;''I\\. i ./t' I / \ La--'-L'-,-..:{:1--':J.1-

I [-'--llL_ i

I

it-.it.-___,'

i__i

L- __.'

I---l

lnrlci dc tartru:

Indicj de singcrarc;

iJ/---\lz \z' -.)rz-iJ1---234567

Parodontornetria

PJan dc tratarncrrtl-'-

--- -T- - - lir; --- 1i--:-.------- -.1--- ..-- -.- -..-+ -=----- --+;'r lE _ _ity _ _- -l! - --__-_-_l

Page 4: Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

4-

SITATUS P, ARODCNT4L..DLJPi. TT.TATAh,fl ENTIudici de placi:

I'ndici de sSngerarc:

Tratameete:

[:]

Lli_lL]

Page 5: Foaia de Observatie a Bolnavului Parodontopat

AIqEX&LA FCATA DB OBSERVATIE

NR...........................DIN DATA DEA PACIENTULUI.pRrvrND co NS rMiA rvraxiur- ;NFo RM}ri C o i i o na,r ;; Ci; ; ; ); 0 0; ;;' ; ;|I5,cap 3, art.649/650

Declar ca am fost interogat asupra afecliunilor generale enuntate anterior gi cdsunt de acord cu cele consemnate.

Sunt de acord si beneficiez de tratamentul efectuat in Clinica Universitard deParodontologie de citre studen[i, asistali de cadre didactice.

Am luat la cunogtiintd de diagnostic, planul de tratament, etapele 9i succesiuneaintervenfiilor terapeutice gi sunt de acord cu acestea, cu posibilitiiile gi limiteletratamentului .

De asemenea sunt de acord cu materialele folosite si tarifele in vigoare.Am inleles tot ceea ce medicula discutat cu mine, am pus intrebiri gi am inleles

rdspunsurile.Sunt de acord cu cele consemnate mai sus gi sunt congtient cd orice preten[ie

sau revendicare ulterioard este nuld gi neaveniti. Consimt la toate acestea, subscriu gisemnez:

Numele gi prenumele in clar al pacientului sau apa(indtorului

Semndtura


Recommended