+ All Categories
Home > Documents > FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE...

FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE...

Date post: 23-Nov-2019
Category:
Upload: others
View: 86 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
7
Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti -20t6-
Transcript
Page 1: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Mihail UDROIU

FISE DE PROGEDURA PENALAt

Partea generale

Universul JuridicBucuregti

-20t6-

Page 2: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Cuprins

Figa nr. 1. Procesul penal - procedurile penale ........ 11

Fiqa nr.2. Principiile procesului pena1........ .......'.....'. 15

Fiqanr.3.Participan!iiinprocesu1penal.Organe1ejudiciare'...

Figa nr. 4. Pdrlile qi subieclii procesuali principali.. --.-----.............46

F\a nr. 5. Participanlii in procesul penal. Avocatul ...............'.... 60

Fiqa nr.5. Acliunea penald........ -----.-------..71,

Figa nr.8. Competenfa. Forme ......'........100

Fiqa nr. 9. Verificarea competenfei de cdtre organele judiciare. Lipsa de competenld

a organelor judiciare .----.....-...'......124

Figa nr. 10. Prorogarea de competenld ......................132

Figa nr. L1. Incompatibilitatea organelor judiciare.... ---------------...1,42

Figa nr. 12. Strdmut area cauzelor penale ..................156

Fisa nr.13. Teoria generald a probelor.. -------.............166

Fisa nr. 14. Declarafiile suspectului gi inculpatului .................. .....................'181

Fipa nr. 15. Declarafiile persoanei vdtdmate .............193

Figa nr. L6. Declaraliite pdrfii civile qi pdrfii responsabile civilmente ..........205

Fipa nr. 18. Procedee probatorii de descoperire gi ridicare a probelor .........226

Fisa nr. 20. Supravegherea tehnic6....... ---..-...-...........243

fiqa nr.21. Metode speciale de cercetare ..................253

Fiqa nr. 22. inscrisurile. Mijloacele materiale de prob[ ..............269

Figa nr. 23. Identificarea persoanelor qi a obiectelor ...................273

Page 3: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Cuprins

Figa nr. 24. ConstatHrile gi expertizele ......................277

Figa nr. 25. Categorii speciale de expertize sau lucriri medico-legale ............ ................299

Figa nr. 27. Arestarea preventivi ................ .............907

Figa nr.28. Arestul la domiciliu ............946

Figa nr. 31. Mdsurile asiguritorii. Restituirea lucrurilor. Restabilirea situafiei anterioare...............418

Figa nr. 33. Sancfiunile procesual penale .........,.......443

Page 4: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

PROCESULFI$A nr. L

PENAL - PROCEDURILE PENALE

Procesul penal

r' arepatrufaze

2. camera preliminari- cu procedura dejudecatl prevlzuti denoul Cod de

procedurd penald;

3. judecata: debuteazlla momentul inceperiijudecdfii, dupdtrecerea cauzei princamera preliminard,respectiv sesizarea

instan{ei cu acordulde recunoaqtere avinovifiei, gi are ca

moment final pro-nunfarea hotdrAriidefinitive;

4. executarea hoti-rArilor definitive:incepe cu primele acte

de punere in exe-

cutare a hotdrAriijudecdtoregti defi-nitive qi se finalizeazh,cu sesizarea organuluijudiciar de executare.

1. unnirirea penali:are ca moment delebut ordonanla derncepere a urmlririipenale gi ca momentinal trimiterea sauretrimiterea in'udecatd;

/ ordinea activitililor judiciare procesuale in cadrul fazelor procesului penal este prestabilitd deiege;

/ nu este necesar ca procesul penal si treacd prin toate fazele procesuale.

PARTEA TEORETICA

-*1 1*-

Page 5: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Procesul penal - procedurile penale

Faza urmdririi penale - trei etape procesuale:

1.. etapa de investigare a faptei (odatdcu inceperea urmdririi penale pAnd lacontinuarea efectudrii urmdririipenale fafi de suspect/punerea ftrmiqcare a acfiunii penale);

2. etapa de investigare a per-soanei (dupd continuarea efec-tudrii urmdririi penale fald desuspect/punerea in migcare aacfiunii penale);

3. etapa rezolviriicauzei de cdtre

Procuror.

Faza camerei preliminarc - doud etape procesuale:

L. judecata in camerapreliminard;

2. solu,tionarea contestafiei formulate impotrivaincheierii judecdtorului de cameri preliminard.

Faza judecd[ii - itoud etape procesuale:

2. judecata in apel (singura cale ordinari de atac).

Faza executdrti - itoud etape procesuale:

2. solufionarea clii (ordinare) deatac a contesta,tiei.

1. judecata in primd instanf5;

1. punerea in executare a hotdrArii penalegi, dacd este cazuf modificdri ce ar puteainterveni in cursul executirii;

r'Procespena1+proceduriinfazadeexecutare(deexemplu:contesta,tia1aexecu."ffi

Perea executdrii pedepsei etc.) + proceduri in cadruI cdilor extraordinare de atac.proces penal + cauzd penald (obiectul procesului penal: fapta gi incadrarea juridicd a acesteia,precum gi persoana acuzatd).

PARTEA TEORETICA

,,'.rzi ',Wi ltwe'

Page 6: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Figa nr. 1

2. Solufiide

netrimiterein judecati

b. Renun(arela urm[rirea

penal5

Proceduride confirmare

|udecitor de cameripreliminari

PARTEA TEORETICA.' ,13,'

'. ' . '.. !] .l ' .]':1..,,.. ''. ' '.. '.1

Page 7: FISE DE PROGEDURA PENALA Partea generale de procedura penala. Partea... · Mihail UDROIU FISE DE PROGEDURA PENALA t Partea generale Universul Juridic Bucuregti-20t6-

Procesul penal - procedurile penate

@ C"" vor fi fazele gi etapele procesului penal in urma admiterii clii extraordinare de atacprevizute de art. 466-469 NCpp?

/-A

\&, Este posibild in faza de executare reindividualizarea pedepsei inchisorii? Dar reindivi-dualizarea unei mdsuri educative neprivative de libertate?

@ ot" judecdtorul de camerh preliminari competen(e dupd finalizarea procesului penal?

PARTEA TEORETICA,",1.4"',

*Wsc : , s{ffi


Recommended