+ All Categories
Home > Documents > EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

Date post: 06-Apr-2018
Category:
Upload: rodica-darie
View: 229 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
44
EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - PREMISĂ FUNDAMENTA LĂ PENTRU PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI Evolutia conceptului de "securitate si sanatate în munca" Securitatea, în opinia Academiei Române, înseamna a fi la adapost de orice pericol, protectie sau aparare, iar sanatatea reprezinta starea unui organism în care functionarea tuturor organelor se face în mod normal si regulat. Din conjugarea acestor doi termeni, aplicati unui sistem de munca a luat nastere expresia "securitate si sanatate în munca" care s-a transformat ulterior  într-un concept amplu si complex. Preocuparile statelor pentru crearea unui mediu de munca sigur si salubru au crescut odata cu intensificarea eforturilor de dezvoltare economica, sociala si morala si, cu certitudine, si functie de nivelul de civilizatie atins, respectiv de respectul pe care fiecare tara l-a acordat drepturilor fundamentale ale omului, între care si cel la protectie în munca. Astfel, ca o consecinta a revolutiei industriale si a numarului mare de accidente produse, în 1917 s-a creat Asociatia pentru Prevenirea Accidentelor în
Transcript

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 1/44

EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

ÎN MUNCĂ - PREMISĂ FUNDAMENTALĂ PENTRU

PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI

Evolutia conceptului de "securitate si sanatate înmunca"

Securitatea, în opinia Academiei Române, înseamna a fi laadapost de orice

pericol, protectie sau aparare, iar sanatatea reprezinta stareaunui organism în care

functionarea tuturor organelor se face în mod normal si regulat.Din conjugarea

acestor doi termeni, aplicati unui sistem de munca a luatnastere expresia

"securitate si sanatate în munca" care s-a transformat ulterior într-un concept

amplu si complex.

Preocuparile statelor pentru crearea unui mediu de munca sigursi salubru au

crescut odata cu intensificarea eforturilor de dezvoltareeconomica, sociala si

morala si, cu certitudine, si functie de nivelul de civilizatie atins,

respectiv derespectul pe care fiecare tara l-a acordat drepturilorfundamentale ale omului, între

care si cel la protectie în munca.

Astfel, ca o consecinta a revolutiei industriale si a numaruluimare de

accidente produse, în 1917 s-a creat Asociatia pentruPrevenirea Accidentelor în

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 2/44

Canada, iar în 1931 a aparut lucrarea lui Henrich care a pusbazele conceptiei

moderne a securitatii.[40]

Lucrarea lui Bird si Germain privind controlul pierderilor,aparuta în 1966, a

 însemnat o contributie semnificativa la dezvoltarea conceptuluide securitate în

munca.[12]

Evolutia reglementarilor legale în domeniul protectiei

salariatilor în munca

din diferite tari, confirma faptul ca legatura între respectareadrepturilor

fundamentale ale omului (între care si protectia în munca) sinivelul de dezvoltare

economica sau chiar regimul politic, nu a fost întotdeauna liniarbiunivoca.

Doua evenimente majore ce au avut loc pe plan internationalau însemnat,

practic, recunoasterea preocuparilor statelor pentru domeniulde interes, si anume:

Finalizarea în 1949, dupa aproximativ 10 ani de studiu, decatre Organizatia

Internationala a Muncii a "Regulamentului tip de securitate,pentru uzul

guvernelor si al industriasilor", document elaborat dereprezentantii a peste

70 de state. Documentele elaborate ulterior s-au referit lanorme de sanatate

si securitate în munca, la organizarea serviciilor sociale si demedicina

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 3/44

muncii, la reglementari privind riscuri specifice a carorimportanta a crescut

odata cu complexitatea proceselor tehnologice si cu evolutia

stiintei sitehnicii în general. Agricultura a reprezentat un domeniu caruiai s-a acordat

atentie sporita, datorita riscurilor specifice generate demecanizare, de

utilizarea substantelor chimice (în special a pesticidelor) si devolumul mare

de activitati derulate.

In 1950 au fost enuntate principiile integrarii complete asanatatii si

securitatii în munca, de catre Comitetul mixt al OrganizatieiInternationale a

Muncii si Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Recunoscândnecesitatea

absoluta a aplicarii acestor principii, Comitetul mixt arecunoscut importanta

organizarii serviciilor de medicina a muncii ca element de bazaa promovarii

globale a sanatatii fizice si mentale în munca, inclusiv prin

disciplineleconexe cu impact direct asupra accidentelor de munca(psihologia,

ergonomia etc).

Dupa cel de al doilea razboi mondial, pe fondul actiunilorOrganizatiei

Natiunilor Unite de promovare a drepturilor fundamentale aleomului, al

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 4/44

activitatilor Organizatiei Internationale a Muncii si OrganizatieiMondiale a

Sanatatii de constientizare a consecintelor negative

determinate de lipsa de masuride prevenire a accidentelor de munca si a îmbolnavirilorprofesionale, preocuparile

statelor în domeniu s-au intensificat prin stabilirea ca obiectivmajor al politicii

nationale în diferite state europene, a "protectiei omului înprocesul muncii"

precum si prin cercetarea si dezvoltarea de activitati stiintificeprivind sanatatea si

securitatea în munca.

Zonele geografice în care s-au dezvoltat cu prioritate acestepreocupari sunt

 în principal zonele ocupate de sta 21521n137v tele puternicindustrializate, cu o democratie

consolidata, cu economii puternice si care pot asiguraimplementarea obiectivelor

politice în economia reala.

Statele din aceste zone si-au propus si au realizat un programbogat de

standardizare si elaborare de norme în domeniu (constituindpentru realizarea

acestui scop organisme specializate), care au urmarit sirealizarea unor echivalente

a actelor normative nationale sau zonale.

De la crearea sa, în 1919, Organizatia Internationala a Muncii

(O.I.M) a

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 5/44

elaborat si adoptat un numar mare de conventii si recomandariinternationale de

munca, cu referiri la securitatea si sanatatea în munca a

lucratorilor, precum si unnumar mare de instructiuni practice si publicatii tehnice în acestdomeniu. Acestea

cuprind un evantai de exceptie de definitii, principii, obligatii,responsabilitati si

drepturi, precum si indicatii tehnice, toate acestea fiindrezultatul opiniei

consensuale a partenerilor sociali din statele membre O.I.M.

In acest sens, trebuie mentionate conventiile O.I.M. nr.115 din1960 privind

protectia contra radiatiilor, nr.135 din 1971 privindreprezentantii lucratorilor,

nr.136 din 1971 privind benzenul, nr.139 din 1974 privindcancerul profesional,

nr.148 din 1977 privind mediul de munca (poluarea aerului,zgomot si vibratii),

nr.155 din 1981 privind securitatea si sanatatea lucratorilor,nr.161 din 1985

privind serviciile de sanatate în munca, nr.162 din 1986 privind

azbestul, nr.167din 1988 privind securitatea si sanatatea în munca înconstructii, nr.170 din 1990

privind produsele chimice, nr.174 din 1993 privind accidenteleindustriale majore,

nr.176 din 1995 privind securitatea si sanatatea în mine.

Directiile de elaborare si implementare de reglementari aucontinuat în zona

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 6/44

altor activitati cu rate mari de accidente de munca si îmbolnaviri profesionale

precum constructiile si activitatile portuare.

Pas cu pas, concentrarea eforturilor pentru prevenireaabuzurilor flagrante si

pentru normalizarea conditiilor de munca cu predilectie înramurile economice cu

rate importante privind accidentele de munca si îmbolnavirileprofesionale, s-au

coagulat într-o actiune atotcuprinzatoare având ca scopintroducerea de norme de

securitate si sanatate (inclusiv igiena) în munca, în toatesectoarele economice si la

toate profesiile.

Este evident însa, ca activitatile cele mai eficiente au avut si auloc în tarile

cu o democratie consolidata si o economie dezvoltata, faptrelevat punctual si de

decalajul între elaborarea unor conventii internationale îndomeniu si ratificarea

acestora de catre diferite autoritati nationale.

Uniunea Europeana (U.E.) constituie organizatia cea mai activade integrare

multisectoriala a statelor semnatare ale tratatelor deconstituire, în domeniile

economic, social, politic, al drepturilor cetatenesti si al relatiilorexterne.

Ca etape importante în constituirea si functionarea Uniunii

Europene

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 7/44

amintim Tratatul de la Paris din 1951, de constituire aComunitatii Europene a

Carbunelui si a Otelului, Tratatul de la Roma din 1957, de

constituire aComunitatii Economice Europene bazata pe libera circulatie amarfurilor,

serviciilor si fortei de munca (Piata Comuna), "Actul UnicEuropean" din 1987,

adoptarea " Directivei Cadru" în 1989 si a primelor trei directivespecifice si

 Tratatul de la Maastricht din februarie 1992 de înfiintare aUniunii Europene.

In 1974 prin decizia Consiliului Comunitatii a fost creatComitetul

Consultativ pentru securitate, igiena si protectia sanatatii lalocul de munca, forum

privilegiat de consultare a partenerilor sociali, privind lansareaunor programe de

actiune în domeniul sanatatii si securitatii în munca si deelaborare de masuri

legislative.

Revizuirea Tratatului de la Roma, prin "Actul Unic European" si

introducerea articolelor 100A si 118A a însemnat constituireabazei juridice

specifice a pietei interne si realizarii securitatii si sanatatii înmunca.

Prin "Actul Unic European" s-a convenit ca dezvoltarea politicilor

armonizate sa fie realizata prin reglementari tehnice si

standarde si ca în domeniul

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 8/44

sanatatii si securitatii în munca se impune "armonizareareglementarilor referitoare

la sanatate si securitate în munca pe baza unui nivel ridicat de

protectie" (art.100A; directivele derivate se refera la asigurarea unui nivelridicat de securitate al

produselor) si stabilirea "cerintelor minime în scopul securitatiisi protectiei

sanatatii salariatilor în timpul muncii" (art. 118A; directivelederivate sunt

directive "sociale" si se refera la aspecte ce vizeaza îmbunatatirea progresiva a

conditiilor de munca).

Directivele de securitate a produselor, derivate din art.100A, auca obiectiv

protectia utilizatorilor fata de riscurile ce pot sa apara lautilizarea produselor si

stabilesc cerintele de securitate pe care trebuie sa le îndeplineasca produsele,

informatiile ce trebuie sa le însoteasca pentru libera circulatie sicomercializare în

U.E, precum si procedurile pe care producatorul sau

comerciantul trebuie sa leurmeze pentru a certifica îndeplinirea conditiilor obligatoriicerute si pentru a le

putea identifica cu marca "CE".

Astfel s-a creat baza juridica specifica asigurarii securitatii sisanatatii în

munca a lucratorilor, sistemul legislativ instituit având caracterde "sistem de

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 9/44

prescriptii minimale" ce lasa libertate statelor membre de aimpune reguli mai

severe decât cele legiferate prin dreptul comunitar.

Pentru începerea aplicarii art.118A, s-a lansat în 1987 cel de alIII-lea

program de actiune în domeniu, având de aceasta data uncaracter imperativ pentru

toate tarile membre. Obiectivele acestui program au fost:

- îmbunatatirea continua a securitatii si sanatatii muncitorilor în

domenii

multiple,

- protejarea lucratorilor împotriva riscurilor de accidentare înmunca si

 îmbolnaviri profesionale,

- contributia, prin realizarea Pietei Unice, la garantarea unui bun

nivel de

securitate si sanatate în munca.

Strategia Comisiei s-a bazat pe adoptarea, la 12 iunie 1989, aDirectivei

Cadru 89/391/CEE, directiva de baza a Uniunii Europene ce areca obiectiv

acoperirea tuturor aspectelor privind securitatea si sanatatea înmunca si asigurarea

unui nivel de protectie ridicat si egal tuturor lucratorilor dinStatele membre.

Din aceasta directiva au decurs toate directivele particularecare contin

cerinte minime de securitate si sanatate pentru domeniispecifice.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 10/44

Principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru se referala:

. prevenirea aparitiei riscurilor profesionale;

. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate,

. odata evaluate, combaterea acestor riscuri la sursa,

. adaptarea muncii la om, actionând asupra conceptiei,organizarii si

metodelor de lucru,

. realizarea acestor obiective tinând seama de progresul tehnic,

. înlocuirea a ceea ce este periculos prin ceea ce este mai putinsau deloc

periculos,

. prioritatea masurilor de protectie colectiva si recurgerea laprotectia

individuala numai în cazul riscurilor reziduale,

. instruirea adecvata în domeniul securitatii si sanatatii înmunca.

 Totodata s-au adoptat documente de referinta cu impact îndomeniu precum

"Carta sociala europeana" si "Programul de actiune referitor la

punerea în aplicarea Cartei Comunitare a drepturilor sociale fundamentale alemuncitorilor".

"Noua abordare" reprezinta un sistem european pentruarmonizarea

reglementarilor nationale si se bazeaza pe hotarârea ConsiliuluiEuropei cu privire

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 11/44

la o noua conceptie în domeniul armonizarii tehnice si astandardizarii.

In vederea realizarii pietei libere, începând din 1986 U.E.

 îndeplineste treifunctii importante: de administrare (împreuna cu AELS -Asociatia Economica a

Liberului Schimb), de standardizare (asigurata de CEN -Comitetul European de

Standardizare, CENELEC - Comitetul European de Standardizare în Electrotehnica

si ETSI - Institutul de Standardizare Europeana în Telecomunicatii) si de evaluare

a conformitatii (asigurata de EOTC - Organizatia Europeanapentru Testare si

Certificare).

Standardele europene, prescurtate EN, aprobate de CEN sauCENELEC se

implementeaza ca standard national de catre membrii CEN siCENELEC care au

obligatia de a retrage orice standard national contradictoriu.

Aspectele care privesc securitatea si sanatatea utilizatoruluiunui produs nu

pot fi lasate la latitudinea producatorului, iar cerinteleexprimate de utilizatori

trebuie completate cu performantele care confera produsuluicalitatea de protectie

si acestea sunt inserate în standardele de securitatea muncii.Conformitatea

produselor cu aceste standarde este atestata prin certificare.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 12/44

Calitatea de protectie trebuie obligatoriu certificata pentru a nupermite

proliferarea pe piata a unor produse în masura sa afecteze

securitatea si sanatateautilizatorului.

Principiile pentru aprecierea riscului echipamentelor tehnice aufost stipulate

 în Standardul European armonizat EN 1050-1996, standard detip A (fundamental

de securitate), elaborat de CEN pe baza mandatului dat deComisia Europeana si

AELS.

Continutul standardului sustine cerintele esentiale de securitatedin Directiva

Masini (89/392/CEE) si din directivele de amendare a acesteia(89/398/CEE si

93/44/CEE).

Cerintele de baza privind securitatea echipamentelor tehnice aufost

explicitate în standardul european EN 292-1/1991 preluat castandard român SR

EN 292-1/1996 - Securitatea masinilor. Concepte de baza,principii generale de

proiectare. Partea I: Terminologie de baza, metodologie si înstandardul european

EN 292-2/1991 amendat A1 în 1995 si preluat ca standardnational SR EN 292-

2+A1:1998: Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii

generale de

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 13/44

proiectare. Partea II: Principii si conditii tehnice.

Un alt standard de securitate important în domeniu este SR EN954-1-

Securitatea masinilor. Securitatea sistemelor de comanda amasinilor industriale.

Principii generale de proiectare, cerinte de securitate, încercari.

Ergonomia, igiena industriala si medicina muncii -discipline în

sprijinul securitatii si sanatatii în munca

Una din concluziile Congresului International de Ergonomie(Strasburg,

1970) a fost ca obiectul ergonomiei este acela de a elabora cuajutorul diverselor

discipline stiintifice care o compun, o baza de cunostinte care, în perspectiva

aplicarii, trebuie sa determine o mai buna adaptare la om amijloacelor tehnologice

de productie si a mediului de munca si viata.

Cele trei concepte esentiale folosite în cadrul ergonomiei sunt:

- Tema oricarei lucrari de ergonomie este sistemul Om - Masinasau Oameni -

Masini.

- Procedeul utilizat este multidisciplinar si se bazeaza pe studiipsihologice,

psihosociologice, medicale, tehnice etc, ce se combina si secompleteaza

reciproc.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 14/44

- Obiectivul de atins este îmbunatatirea conditiilor de munca si, în acest sens,

sunt necesare modificari ale sistemului de munca în vederea

asigurariisecuritatii si sanatatii lucratorilor concomitent cu asigurareastarii de confort

 în munca si a eficientei.

Ergonomia reprezinta "analiza conditiilor de munca ce se referala spatiul

fizic al muncii, temperatura ambianta, zgomot, iluminat,vibratii, pozitii de lucru

pierdere de energie, sarcina mentala, oboseala nervoasa,sarcina de munca si orice

poate pune în pericol sanatatea lucratorului si echilibrul saupsihologic si nervos."

Ergonomia mediului de munca reprezinta partea ergonomieicare studiaza

si îmbunatateste relatiile între om si factorii de mediu ce auincidenta asupra

acestuia, conditionându-i starea de sanatate si confort. Practic,domeniul sau de

aplicare este acela de confort la locul de munca.

Prin studiul si analiza sistemului de munca si a conditiilor demunca pot fi

identificate acele masuri care sa determine o adaptare maximasi eficienta a

executantului în mediul sau de munca.

Principiile fundamentale ale ergonomiei sunt:

- Mijloacele de munca trebuie adaptate la om.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 15/44

- Confortul în munca nu este un lux, ci o necesitate.

- Grupurile de lucratori ce se vor analiza vor include si cazurilespeciale

(persoanele cu handicap, foarte înalte sau foarte scunde etc.)

- Conditiile bune de lucru favorizeaza o functionare buna.

- Conditiile de munca se refera si la continutul muncii, precum sila

repercusiunile pe care acesta le are asupra sanatatii si vietiiparticulare si

sociale ale persoanei.

- Organizarea muncii trebuie sa cuprinda participarealucratorilor în toate

aspectele care îi privesc.

Aplicarea acestor principii de ergonomie determina sistimuleaza un

comportament sigur din partea lucratorului, cu efecte pozitiveasupra eficientei

muncii sale.

Igiena industriala are ca obiect studiul mijloacelor si ametodelor de evitare

a îmbolnavirilor si a oricaror forme de alterare a sanatatii, ce îsiau originea în

mediul de munca.

Asociatia Americana de Igiena Industriala defineste igienaindustriala drept

stiinta si arta de a recunoaste, a evalua si a controla acei factoride mediu sau

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 16/44

tensiuni emanate sau provocate de locul de munca si care potdetermina

 îmbolnaviri, alterari ale sanatatii si bunastarii în munca si pot

determina efectenegative semnificative asupra lucratorilor sau comunitatii.

In literatura de specialitate agentii contaminanti sunt clasificati în:

a) Contaminanti chimici:

- dupa forma de agregare: gaze, vapori, pulberi, fum, particule,

ceata

- dupa efectele asupra organismului uman: nocivi, iritanti,corozivi,

axfisianti, toxici, pneumoconiotici, cancerigeni, teratogeni,mutageni.

b) Contaminanti fizici: mecanici (zgomot si vibratii), termici(caldura si

frig), radiatii (ionizante si neionizante).

c) Contaminanti biologici: microorganisme, microbi, virusuri,ciuperci,

paraziti.

Ca tehnica de prevenire a riscurilor în munca, igiena industriala

are unputernic caracter preventiv si cuprinde urmatoarele etape:

1. Identificarea agentilor contaminanti;

2. Determinarea (masurarea) expunerii la agenti contaminanti(concentratie/

intensitate, timpul de expunere, numar de persoane expuse).

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 17/44

3. Evaluarea riscului de expunere, comparând valorile deexpunere cu

valorile de referinta.

4. Luarea masurilor de corectare a situatiei întâlnite, daca estecazul.

5. Controale periodice ale eficientei masurilor preventiveadoptate, a

expunerii la agenti si controlul periodic al sanatatii.

Ceea ce diferentiaza igiena industriala de medicina si psiho-

sociologia

muncii este caracterul eminamente tehnic al igienei. Medicinamuncii, ajutata de

psiho-sociologia muncii realizeaza controlul si supraveghereadirecta a starii de

sanatate fizica si mentala a lucratorului, evitându-se afectareaacesteia de catre

factorii de risc prezenti în mediul de munca.

Medicina muncii are ca obiect pastrarea si restabilirea sanatatiilucratorilor

 în munca.

Actiunea medicului de medicina muncii, în momentul în care a

stabilitefectul biologic al unui agent contaminant asupra organismuluiunui lucrator poate

fi aceea de a îndeparta executantul de la locul de munca undeeste expus sau de a

elimina expunerea.

 Termenul " sanatate" în literatura de specialitate are diferiteconotatii, dupa

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 18/44

cum urmeaza:

în conceptia medicala, din punct de vedere:

- somato-fiziologic, înseamna lipsa îmbolnavirii, bunastareacorpului si a

organismului,

- psihic, înseamna legatura în organismul uman între corp sispirit,

- sanitar, înseamna a pastra, a mentine sau a recuperasanatatea colectiva

(nu cea individuala),

în conceptia sociala, din punct de vedere:

- politico-legal, reprezinta un drept al populatiei,

- economic, este mai rentabil sa investim în activitati preventivedecât sa se

astepte aparitia îmbolnavirilor,

- sociologic, sanatatea si boala sunt fenomene sociale,

în conceptia Organizatiei Mondiale a Sanatatii, reprezintabunastarea

fizica, mentala si sociala si nu numai absenta bolii.

Utilizarea termenului sanatate în munca se limiteaza ladomeniul muncii

desi, este evident faptul ca nu se poate delimita cu usurintainterfata între domeniul

profesional si extraprofesional întrucât exista o interferentacontinua între acestea.

Securitatea nu trebuie sa se limiteze numai la locul de munca,

ci trebuie

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 19/44

aplicata "securitatea si în afara muncii", mentinând o atitudinepozitiva si de

respect a securitatii atât în întreprindere, cât si în afara

acesteia.Trinomul securitatea în munca, igiena industriala siergonomia

reprezinta fundamentul prevenirii accidentelor de muncasi îmbolnavirilor

profesionale.

Aceste trei elemente nu trebuie sa reprezinte un "accesoriudemontabil" al

procesului si sistemului de munca si nu pot fi optionale, nici dinpunct de vedere

conceptual si nici din punct de vedere operativ

Se va considera o buna aplicare a trinomului în practica,masura în care

acesta este inseparabil de procesul si sistemul de munca.

Securitate integrata, integrala si maxima

Securitatea integrata reprezinta un mod de concepere siaplicare a

securitatii într-o organizatie, prin care se aloca functia de

securitate personalului,metodelor, cladirilor si echipamentelor tehnice, proceselor siproduselor. [46]

Potrivit criteriilor clasice, functia de securitate este exercitatade catre o

persoana - numit responsabil de securitate - sau grup depersoane constituite întrun

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 20/44

compartiment (departament). Originea acestei situatii esteconceperea

organizarii muncii si faptul ca functiunile firmei erau diferite

(cercetare-dezvoltare,comerciala, productie, personal, financiar-contabila).Functiunea referitoare la

securitatea în munca s-a luat separat în considerare, ca si cumobiectivele firmei ar

fi distincte si nu ar exista o dependenta directa între productie,costuri si securitate

 în îndeplinirea obiectivului prioritar de eliminare a accidentelorsi incidentelor.

Noul concept de securitate integrata considera securitatea cafiind parte

inseparabila si inerenta a tuturor proceselor de munca realizatede personalul unei

organizatii. Lucratorul desemnat pentru activitatea de preveniresi cea de protectie

sau, dupa caz, departamentul de securitate capata noi valente,fiind considerat un

mijloc de sprijin pentru activitatile de formare, de diseminare ainformatiilor de

securitate, de evaluare, de promovare si supervizare asecuritatii în munca. De

asemenea, joaca un rol important în participarea si implicarealucratorilor în

integrarea securitatii si sanatatii în munca la toate niveleleorganizatorice ale

firmei.

Securitatea trebuie integrata, în baza studiilor, în conceperea

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 21/44

echipamentelor, în organizare, în procedee si în metodele demunca.

Securitatea integrala este un concept dezvoltat de Fundatia

MAPFRE dinSpania si definit de catre aceasta prin Declaratia de la Nicoya:

"Securitatea este o tendinta naturala a omului catre cel maimare grad de

certitudine posibil în îndeplinirea obiectivelor sale si înprevenirea faptelor sau

fenomenelor pe care le estimeaza ca fiind negative pentru el însusi."

Securitatea Integrala este caracterizata de urmatoareleorientari:

- Cautarea binelui comun, la nivelul întregii societati în cel maiamplu sens

universal al acesteia.

- Consideratia dinamica, ce determina actualizarea sapermanenta si

adaptata specificului diverselor tari si comunitati.

- Perspectiva integratoare a Securitatii cu diferitele componenteale

sistemelor sociale si functiuni si calitati orientate catreeficacitatea

sociala si a întreprinderii.

- Interactiunea si coordonarea între diferitele riscuri care potafecta

sistemul în cauza.

- Tratarea speciala si specializata a cazurilor de riscuri deimportanta mare

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 22/44

calitativa si/sau cantitativa.

- Focalizare integrala aplicata diferitelor discipline, care includtehnici

preventive, de asistenta, reparatorii si recuperatorii.

Securitatea Integrala constituie delimitarea programatica apozitiei si

actiunilor întreprinderii fata de riscuri, în care se iau înconsiderare toate efectele

ce se pot produce asupra tuturor activelor ce intervin în

 întreprindere (personal,

materiale, tehnologie, imagine, finante etc., consumatori,vecini, mediu

 înconjurator), din cauza tuturor pericolelor posibile, dinperspectiva diferitor

planuri de observatie a sistemului întreprinderii, care înconvergenta lor confera

sensul global care caracterizeaza Securitatea Integrala.

In opinia specialistilor Fundatiei Mapfre, aplicarea SecuritatiiIntegrale întro

organizatie se concretizeaza în definirea, implementarea sigestiunea Sistemului

de Securitate Integrala care cuprinde urmatoarele faze:1. Introducere - Consideratii generale privind bazele în careorganizatia

realizeaza sistemul.

2. Scop si obiective - Expunerea de motive si obiectivelefundamentale

urmarite.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 23/44

3. Descrierea organizatiei - Prezentarea de informatii necesarecu privire la

organizatie care sa faciliteze întelegerea documentului.

4. Domeniul de aplicare - Expunerea aspectelor siparticularitatilor ce

privesc sistemul: economice, legale, sociale, tehnice si altele.

5. Analiza riscurilor - studiul riscurilor, ordonate pe zone, care seinclud în

sistem.

6. Continutul sistemului de organizare si gestionare a securitatiiintegrale.

6.1. Declaratii ale organizatiei.

- Politica de Securitate Integrala.

- Responsabilitati si functiuni.

6.2. Mijloace de organizare si gestiune integrala.

- Programul general. Mijloace si planificare comune.

- Structura organizatorica.

- Reglementari si norme.

- Mijloace tehnice structurale comune.

6.3. Program de actiuni specifice (pe fiecare domeniu de risc).

- Reglementari si norme specifice.

- Actiuni tehnice materiale.

- Mijloace umane.

- Supervizare si control.

- Formare în securitate.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 24/44

- Comunicare si informare.

- Actiuni în caz de urgenta.

- Cercetarea accidentelor.

Securitatea maxima, în opinia specialistilor români, reprezintaobiectivul

managementului securitatii si sanatatii în munca, în conditiileconcrete ale

activitatii agentului economic. Acestia considera ca unmanagement modern al

securitatii si sanatatii în munca trebuie sa adopte ca obiectiv si,implicit, ca

strategie securitatea maxima, sa impuna tuturor nivelurilorierarhice - de

conducere si de executie - asumarea si deplina implicare înactiunile de prevenire a

accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale.[25]

Strategia securitatii maxime cuprinde toate activitatile ce sedesfasoara într-o

organizatie si toti lucratorii indiferent de pozitia acestora înierarhia organizatorica.

Acestia trebuie sa participe activ la prevenirea si combaterea

riscurilor.Managementul securitatii maxime (MSM) trebuie conceput caun sistem de

management de firma care sa vizeze cooperarea permanenta atuturor lucratorilor

pentru a îmbunatati securitatea si sanatatea în munca, înscopul reducerii la maxim

posibil a cazurilor de accidente si îmbolnaviri profesionale.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 25/44

Elementele care formeaza MSM sunt urmatoarele:

1. Politica organizatiei în raport cu securitatea si sanatatea înmunca.

2. Strategia "riscuri minime" realizata prin prevenirea aparitieifactorilor de

risc de accidentare si îmbolnavire profesionala si orientarecontinua spre

securitate.

3. Prevenirea riscurilor profesionale.

4. Programele de îmbunatatire a securitatii si sanatatii înmunca.

5. Sursele informationale ale programelor de îmbunatatire asecuritatii si

sanatatii în munca.

6. Conducerea proiectelor de îmbunatatire a securitatii si

sanatatii în munca

(responsabil de proiect si grup de lucru).

7. Cuantificarea obiectivelor strategiei securitatii.

8. Atitudinea managerului.

9. Metodele si mijloacele MSM.

Indiferent de atributul pe care specialistii îl atribuie securitatii -integrata,

integrala, maxima -, securitatea în munca în UniuneaEuropeana trebuie asigurata

pentru milioane de lucratori si, din aceasta perspectiva, estenecesar un

management eficient al securitatii si sanatatii în munca care sapromoveze

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 26/44

 îmbunatatirea conditiilor de munca si a calitatii vietiilucratorilor.

Obiectivul general al securitatii si sanatatii în munca

Eliminarea tuturor accidentelor si îmbolnavirilor profesionale cuajutorul

prevenirii reprezinta obiectivul general al securitatii si sanatatii în munca. Acest

obiectiv cuprinde, de asemenea, reducerea consecintelor încazul producerii

accidentelor si/sau îmbolnavirilor profesionale. Prevenireatrebuie sa cuprinda

toate situatiile care afecteaza sau pot afecta integritateasistemului de munca si

continuitatea proceselor de munca.

Actiunea preventiva cuprinde ansamblul de mijloace umane,tehnice,

economice si organizatorice cu efect pozitiv în rezultatulurmatoarei ecuatii:

Pericol/Risc + Imprejurari favorizante =Accident/Incident [46]

Aplicând acestei ecuatii principiile generale de prevenire aleDirectivei

Cadru, se pot determina urmatoarele obiective de urmarit:

- eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecintelorpotentiale la

sursa,

- eliminarea sau modificarea împrejurarilor favorizante învederea scaderii

probabilitatii de producere,

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 27/44

- prevederea de masuri si mijloace adecvate pentru a face fatasituatiilor de

urgenta.

Pentru obtinerea unei eficiente cât mai mari a actiuniipreventive într-o

organizatie este absolut necesara coordonarea adecvata acunostintelor si

informatiilor pe care le pot aduce cele patru discipline destudiu: igiena industriala,

ergonomia, psiho-sociologia muncii si medicina muncii.

Aspecte privind stadiul actual al securitatii sisanatatii în munca

Scurt istoric

Activitatea de protectie a muncii în România are o istorie depeste 100 de ani

si a evoluat în strânsa legatura cu dezvoltarea industriala care, înca de la sfârsitul

secolului al XIX-lea, a atras dupa sine primele manifestari aleacestei activitati.

Anul 1874 consemneaza aparitia si intrarea în vigoare a uneilegi ce

reglementeaza aspecte de sanatate în munca, "Legea sanitara",iar în 1894 intra în

vigoare "Regulamentul pentru industriile insalubre" care poatefi considerat primul

act normativ în domeniul securitatii si sanatatii în muncadeoarece cuprindea

dispozitii obligatorii privind munca femeilor si tinerilor,

prevenirea accidentelor de

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 28/44

munca si a îmbolnavirilor profesionale.

O activitate sustinuta de aplicare a masurilor de prevenire aaccidentelor de

munca si a bolilor profesionale s-a desfasurat între anii 1920 si1940 de catre

"Serviciul de Igiena Industriala", organism care a functionat încadrul Casei

Centrale a Asigurarilor Sociale.

Dupa cel de al doilea razboi mondial s-a înfiintat un sistem

guvernamental

de institutii cu atributii exprese în domeniu: în 1949 s-a înfiintatConsiliul pentru

Protectia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii siPrevederilor Sociale,

organism care cuprindea reprezentanti ai ConfederatieiGenerale a Muncii, ai

Consiliului de Stat al Planificarii, ai Ministerului Invatamântuluisi responsabili cu

protectia muncii.

Un moment remarcabil îl constituie adoptarea în 1965 a "Legiinr. 5/1965 cu

privire la protectia muncii" care a reusit, într-o anumita masuraca, prin efectele ei,

sa se apropie în etapa respectiva de standardele europene înmaterie, sa contureze

cadrul organizatoric si legislativ necesar derularii activitatii deproductie în conditii

de securitate si sanatate în munca.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 29/44

Ulterior, în 1966, a luat fiinta un organism independent alstatului, Comitetul

de Stat pentru Protectia Muncii, cu o structura organizatorica pe

doua niveluri:central si teritorial, care a manifestat preocupari deosebitepentru pregatirea

specialistilor în acest domeniu.

Dupa decembrie 1989, transformarile intervenite în viataeconomica si

sociala a României si tranzitia spre o economie de piata audeterminat aparitia unor

probleme noi, ca de exemplu: cresterea rapida a numarului deagenti economici,

aparitia sectorului privat, cresterea somajului, intensificareafenomenului de

eludare a legilor, cresterea rolului partenerilor sociali(patronate, sindicate) ce au

impus modificarea structurii si continutului legislatiei privindsecuritatea si

sanatatea în munca.

Astfel, înca din anul 1990 s-au întreprins masuri pentrurevizuirea

reglementarilor din domeniul protectiei muncii pentru a crea unnou sistem

legislativ al carui principiu fundamental sa fie armonizarea cuprevederile

directivelor Uniunii Europene, cu cele ale conventiilor sirecomandarilor

Organizatiei Internationale a Muncii. Tot în anul 1990 a fostreproiectata structura

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 30/44

organizatorica si functionala a institutiei protectiei muncii,aceasta fiind integrata

 în cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Ca urmare a ratificarii, la 5.04.1993, a Acordului European, careinstituia o

asociere între România si Uniunea Europeana în vedereaacceptarii ulterioare a

tarii noastre ca membru cu drepturi depline al U.E. s-a începutun proces lung de

armonizare a legislatiei nationale cu cea comunitara.

Reglementari legale

La nivel european, preocuparile privind asigurarea unui mediude munca

sigur si sanatos s-au concretizat în cuprinderea în acquis-ulcomunitar a unui mare

numar de directive europene în domeniul securitatii si sanatatii în munca. O mare

parte dintre acestea au fost transpuse recent în legislatiaromâna, determinând

modificari importante ale modului de abordare a problematiciiprevenirii la nivel

de întreprindere.Astfel, angajatorii vor trebui sa respecte noi cerinte desecuritate si sanatate

ale lucratorilor, armonizate cu cele de la nivel european, careau ca obiectiv

principal îmbunatatirea continua a conditiilor de munca.

Legislatia privind securitatea si sanatatea în munca este ocomponenta a

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 31/44

sistemului national de reglementari, care stabilesteresponsabilitatile institutiilor

implicate, cadrul de înfiintare si organizare a activitatii în

domeniu si asigurarespectarea principiilor de prevenire a accidentelor de munca sibolilor

profesionale. Caracteristica ei fundamentala este aceea ca seafla într-un proces de

armonizare cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Constitutia României, afirmând dreptul la protectie sociala, facereferire si la

masurile de securitate si igiena a muncii, iar Codul Munciicuprinde prevederi care

se refera la protectia vietii si a sanatatii lucratorilor.

Prin transpunerea Directivei Cadru (89/391/CEE) în Legeanr.90/1996 a

Protectiei Muncii, republicata, si în Normele Generale deProtectie a Muncii au

fost preluate principiile prevenirii, precum si o serie de masuricare vizau

 îmbunatatirea securitatii si sanatatii în munca. Legea 90/1996 sinormele

metodologice de aplicare a acesteia, au reglementat, pe operioada de 10 ani, cadrul

organizatoric al protectiei muncii si atributiile organismelorstatului privind

coordonarea si controlul acestei activitati.

Sistemul piramidal de reglementari, format din Legea

nr.90/1996, Normele

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 32/44

metodologice de aplicare ale acestei legi, Normele Generale deProtectie a Muncii

si normele specifice de securitate a muncii, a fost integral

abrogat prin adoptareaLegii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, ale careiprevederi au intrat în

vigoare la 01 octombrie 2006.

Noul sistem de reglementari transpune integral prevederiledirectivelor

europene din domeniul securitatii si sanatatii în munca, dupacum este evidentiat în

Anexa 1.

Institutii cu atributii în domeniul securitatii sisanatatii în munca

Legea nr.319/2006 prevede faptul ca Ministerul Muncii,Solidaritatii

Sociale si Familiei elaboreaza politica si strategia nationala îndomeniul securitatii

si sanatatii în munca, în colaborare cu Ministerul SanatatiiPublice si prin

consultarea cu alte institutii cu atributii în domeniu.

De asemenea, legea stipuleaza ca Inspectia Muncii reprezintaautoritatea

competenta în ceea ce priveste controlul aplicarii legislatieireferitoare la

securitatea si sanatatea în munca.

Inspectia Muncii îsi desfasoara activitatea în baza Legii nr.108/1999,

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 33/44

republicata si a Regulamentului de organizare si functionare aInspectiei Muncii,

aprobat prin H.G. 767/1999 si exercita atributii de autoritate de

stat în domeniulmuncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca.

In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza în fiecare judet si în

municipiul Bucuresti inspectorate teritoriale de munca, unitaticu personalitate

 juridica.

Obiectivele acestei institutii sunt urmatoarele:

- controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile demunca,

securitatea si sanatatea în munca, la protectia salariatilor carelucreaza în

conditii de munca deosebite si a prevederilor legale referitoarela asigurarile

sociale;

- informarea autoritatilor competente despre deficientele legatede aplicarea

corecta a dispozitiilor în vigoare;

- asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor pentruprevenirea riscurilor

profesionale si a conflictelor sociale;

- initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii siSolidaritatii Sociale

pentru îmbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi

acte legislative

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 34/44

 în domeniu.

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Socialereprezinta

autoritatea competenta în domeniul asigurarii pentru accidentede munca si boli

profesionale si are atributii pentru:

sprijinirea activitatii de prevenire a angajatorilor;

reabilitarea medicala si, dupa caz, psihologica, precum sicompensarea

victimelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale;

raportarea catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale siFamiliei a

situatiilor deosebite care necesita îmbunatatireareglementarilor în domeniu.

Sub coordonarea metodologica a Ministerului Muncii siSolidaritatii Sociale

se afla si Institutul National de Cercetare - Dezvoltarepentru Protectia

Muncii, care fundamenteaza stiintific masurile de îmbunatatirea activitatii de

securitate si sanatate în munca si promoveaza politica stabilita

pentru acestdomeniu.

Organizarea activitatii de protectie si a celei deprevenire în

 întreprindere

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea

lucratorilor în

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 35/44

toate aspectele legate de munca. Astfel, acesta trebuie saorganizeze activitatea de

protectie si cea de prevenire în functie de dimensiunea unitatii,

de nivelul de risc deaccidentare si îmbolnavire profesionala, precum si de modul deorganizare

teritoriala a activitatii.

La firmele cu un efectiv de pâna 50 de lucratori se poatedesemna o persoana

(sau mai multe) pentru a se ocupa de activitatile de protectie sia celor de

prevenire.

In cazul agentilor economici cu un numar mai mare de 50 delucratori

trebuie organizat serviciu propriu de protectie si prevenire.

In toate situatiile, pentru probleme care depasesc capacitateafirmei se poate

apela la servicii externe sau la persoane abilitate. În cazul încare un angajator

apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat deresponsabilitatile sale în

domeniu.Prevenirea riscurilor profesionale

Sistemele de securitate reprezinta un ansamblu de dispozitive(suporti

tehnici) si procedee (suporti logici) care actioneaza asuprasistemelor de munca

pentru a le creste siguranta. Pentru ca un sistem de securitatesa fie integrat în

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 36/44

sistemul de munca este necesar a se aplica "principiulproximitatii": cu cât se

actioneaza mai de "aproape" asupra riscului, cu atât mai

eficace va fi prevenireaacestuia. Termenul "aproape" se refera la proximitatea fizica,temporala si

conceptuala.

Principiul proximitatii în prevenire înseamna concepereasecuritatii

sistemului odata cu acesta, adica înca __________din faza deproiectare.

Strategia generala a prevenirii riscurilor profesionale cuprindetrei etape

principale:

a) Identificarea riscurilor.

b) Evaluarea riscurilor.

c) Controlul riscurilor.

Securitatea în munca presupune studiul si identificareariscurilor

profesionale care pot produce vatamari sau afectari ale stariide sanatate ale

lucratorilor.

Riscul reprezinta probabilitatea producerii, într-o anumitaperioada de timp,

a unui eveniment nedorit, negativ si cu efecte negative dinpunct de vedere

economic, precum: avarii, accidente, vatamari, îmbolnaviri,

catastrofe, incendii etc.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 37/44

O componenta de baza a activitatii de prevenire a accidentelorde munca si

 îmbolnavirilor profesionale într-un sistem este evaluarea

riscurilor din sistemulrespectiv.

Evaluarea nivelului de risc/securitate în munca pentru un sistemde munca

(loc de munca, un atelier, o sectie sau o întreprindere) permiteierarhizarea

riscurilor în functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta aresurselor pentru

masurile prioritare.

Exista o multitudine de metode de evaluare a riscurilor. Unadintre acestea,

propune evaluarea nivelului de risc/securitate în munca, prinidentificarea tuturor

factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificareadimensiunii lor pe baza

combinatiei dintre doi parametri: frecventa si gravitateaconsecintei maxime

previzibile. Se determina astfel niveluri de risc partiale pentrufiecare factor de

risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistemanalizat (loc de

munca).

Acest principiu de evaluare a riscurilor este prevazut înstandardele

internationale si europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-

1/1991 si EN 1050/96) si

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 38/44

constituie conceptul de baza pentru diferite metode de evaluarea riscurilor, cu

aplicabilitate practica. Astfel, standardul românesc SR EN 292-

1/1996, preluatarmonizat dupa standardul european corespondent, prevede cafactorii ce trebuie

luati în considerare la aprecierea riscului sunt probabilitateaproducerii unei leziuni

sau afectari a sanatatii si gravitatea maxima previzibila aleziunii sau a afectarii

sanatatii.

Obligativitatea evaluarii riscurilor la locurile de munca esteimpusa de

legislatia româna actuala (Legea securitatii si sanatatii înmunca) si aceasta îi

revine angajatorului care trebuie sa evalueze riscurile pentrusanatatea si

securitatea salariatilor, în vederea stabilirii masurilor deprevenire.

Evaluarea riscului are scopul de a determina daca estenecesara o reducere a

riscului sau daca securitatea a fost atinsa în sistemul de munca.

Daca este necesarao reducere a riscului, trebuie selectate si aplicate masuri desecuritate adecvate, iar

 în timpul acestui proces iterativ, proiectantul trebuie sa verificedaca, în urma

aplicarii noilor masuri de securitate, nu s-au creat pericolesuplimentare. La

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 39/44

aparitia unor pericole suplimentare, acestea trebuie sa fieadaugate listei pericolelor

identificate si reluata procedura de evaluare a riscului.

Controlul riscurilor reprezinta obiectivul principal almanagementului

riscurilor profesionale si presupune eliminarea, substituirea saureducerea acestora.

De obicei, prin controlul riscurilor se întelege un aspectparticular al acestora

- controlul tehnic, care spre exemplu, trebuie sa stabileascadaca echipamentul

tehnic este sigur, adica are capacitatea de a-si îndeplini functia,de a fi transportat,

instalat, reglat, întretinut, demontat si casat în conditiile si înperioada precizata în

cartea tehnica, fara cauzarea de leziuni sau de afectare asanatatii.

Managementul riscurilor profesionale

Pericolul reprezinta sursa unei posibile leziuni sau afectari asanatatii

angajatilor în timpul lucrului. In fapt, este caracteristica unuisistem/ proces/

echipament/ element cu potential de afectare a sistemului demunca sau a unor

elemente ale acestuia.

Pe de alta parte, riscul de accidentare si îmbolnavireprofesionala reprezinta

o combinatie între probabilitatea si gravitatea unei posibile

leziuni sau afectari a

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 40/44

sanatatii într-o situatie periculoasa.

Managementul riscurilor profesionale cuprinde analiza,evaluarea si

controlul riscurilor profesionale. Analiza presupune identificareapericolelor si

estimarea riscurilor corespunzatoare riscurilor identificate.Evaluarea presupune o

 judecata de valoare asupra riscului estimat iar controlulreprezinta, de fapt, luarea

de decizii cu privire la masurile de prevenire necesare pentrudiminuarea si

eliminarea riscurilor, verificarea realizarii acestora sireevaluarea riscului rezidual.

Managementul riscurilor profesionale reprezinta esentaprevenirii

accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale, întrucâtare o focalizare

orientata spre pericolele si riscurile existente la locul de munca.

Anumite pericole au un caracter general pentru sunt prezente în multe din

activitatile economice si, dintre acestea, se mentioneaza:

- caderi de la înaltime sau la acelasi nivel;- caderi, proiectari de materiale, obiecte,

- manipulare inadecvata a maselor,

- incendii, explozii,

- contact, inhalare, ingerare de substante,

- pericole asociate montarii, operarii, întretinerii, repararii,demontarii de

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 41/44

instalatii si echipamente tehnice,

- transport cu vehicule in incinta sau în exteriorul unitatii,

- electricitate, zgomot, vibratii, radiatii,

- iluminat necorespunzator,

- temperaturi scazute sau prea ridicate etc.

Scopul managementului riscurilor este stabilirea masurilor deprevenire care

pot anula posibilitatea accidentarii sau îmbolnavirii

profesionale, eliminândpericolul la sursa, reducându-i probabilitatea de producere saudiminuându-i

consecintele nedorite.

Managementul riscurilor trebuie sa fie un proces continuuaplicat

echipamentelor tehnice de la faza de conceptie si pâna lademolarea, distrugerea

sau scoaterea din uz a acestora.

Principalele etape în managementul riscurilor sunt:

1. Descrierea situatiei analizate (întreprindere, sectie, atelier,loc de munca).

2. Identificarea pericolelor.

3. Determinarea cauzelor (estimare/calcul probabilistic) si aefectelor

(estimare/ calcul al consecintelor).

4. Estimarea/ calculul riscului (estimare calitativa si/saucantitativa).

5. Evaluarea riscului.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 42/44

6. Controlul riscului (se decide daca riscul este acceptabil saudaca se iau

masuri preventive).

Masurile preventive care se adopta în general, sunturmatoarele:

modificari de proiectare fizica,

prevederea sau modificarea unor sisteme de detectie, controlsi securitate,

revizuirea procedeelor de lucru,

modificarea conditiilor de lucru, a echipamentelor tehnicesau a materialelor,

intensificarea verificarilor, reglajelor si întretineriiechipamentelor tehnice,

o mai buna informare, instruire, formare si perfectionare apersonalului,

o mai buna comunicare si coordonare.

Metodele utilizate pentru evaluarea riscurilor, în functie derezultatele ce se

pot obtine, se clasifica în metode cantitative si calitative.

Metodele cantitative se pot utiliza si în forma calitativa, iarmetodele

calitative în forma semi-cantitativa.

Cele mai utilizate metode calitative pentru analiza riscurilorsunt:

Analiza preliminara a pericolelor (preliminar hazard analysis,PHA).

Ce s-ar întâmpla daca? (What if?).

Lista de verificare (check-list).

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 43/44

Analiza securitatii muncii (job safety analysis, JSA).

Indicele de foc si explozie al lui Dow.

Indicele de foc, explozie si toxicitate al lui Mond.

Analiza pericolelor si operabilitate (hazard operabilityanalysis, HAZOP).

Analiza modurilor de a gresi si a efectelor (failure, mode andeffects

analysys, FMEA).

Analiza modurilor de a gresi, a efectelor si criticitatii (failure,mode, effects

and criticity analysis, FMECA).

Cele mai utilizate metode cantitative pentru calculul frecventeice se

utilizeaza în analiza riscurilor sunt:

. Analiza arborelui de greseli (fault tree analysis, FTA).

. Analiza arborelui de efecte (event tree analysis, ETA).

. Tehnici de evaluare a fiabilitatii umane (human realiabilityassessment,

HRA).

Indiferent de metodele utilizate, un management eficient alriscurilor

profesionale este acela care realizeaza protectia sanatatii sisecuritatea lucratorilor

la locurile de munca, prin eliminarea sau, acolo unde nu esteposibil acest lucru,

diminuarea expunerii la riscuri profesionale.

8/3/2019 EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE sI SĂNĂTATE

http://slidepdf.com/reader/full/evolutia-conceptului-de-securitate-si-sanatate 44/44

O situatie ideala, reprezentata de "zero riscuri" în sistemul demunca, este

greu de realizat. Totusi, preocuparile unor întreprinderi pentru

realizarea "starii debine" în munca, ori a "bunastarii" la locul de munca audemonstrat faptul ca este

posibila atingerea unui nivel înalt al prevenirii, prin eliminareaori reducerea la

minim a riscurilor "clasice". Aceste întreprinderi au reusit sa-sifocalizeze atentia

asupra unor abordari moderne ale noilor riscuri, precummanagementu


Recommended