+ All Categories
Home > Documents > EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA...

EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA...

Date post: 13-Apr-2018
Category:
Upload: ngonguyet
View: 230 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 20 /20
EVALUAREA CAPACIT EVALUAREA CAPACIT Ă Ă ŢII ŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA PRIVIND NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA PRIVIND MANAGEMENTUL GLOBAL AL MANAGEMENTUL GLOBAL AL MEDIULUI MEDIULUI Evaluarea Evaluarea tematic tematic ă ă a a conserv conserv ă ă rii rii biodiversit biodiversit ă ă ţii ţii , , schimb schimb ă ă rilor rilor climatice climatice şi şi degrad degrad ă ă rii rii solurilor solurilor în în România România BRASOV, 10 BRASOV, 10 - - 11 FEBRUARIE 2005 11 FEBRUARIE 2005
Transcript
Page 1: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

EVALUAREA CAPACITEVALUAREA CAPACITĂĂŢII ŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA PRIVIND NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA PRIVIND

MANAGEMENTUL GLOBAL AL MANAGEMENTUL GLOBAL AL MEDIULUIMEDIULUI

EvaluareaEvaluarea tematictematicăă a a conservconservăăriiriibiodiversitbiodiversităăţiiţii, , schimbschimbăărilorrilor climaticeclimatice şişi

degraddegradăăriirii solurilorsolurilor înîn RomâniaRomânia

BRASOV, 10BRASOV, 10--11 FEBRUARIE 200511 FEBRUARIE 2005

Page 2: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CONVENŢIA PRIVIND CONVENŢIA PRIVIND

DIVERSITATEA BIOLOGICDIVERSITATEA BIOLOGICĂ Ă (CDB)(CDB)

AdoptatAdoptatăă la Rio de Janeiro la Rio de Janeiro înîn 19921992RatificatRatificatăă de de RomâniaRomânia prinprin LegeaLegea nr. 58/1994nr. 58/1994

Coordonator: Dan Gabriel MANOLELIDan Gabriel MANOLELIEchipa: Marius NISTORMarius NISTOR

NicolaeNicolae G GÂLDEANÂLDEAN Dan COG Dan COGĂĂLNICEANULNICEANU

Page 3: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CE ESTE BIODIVERSITATEACE ESTE BIODIVERSITATEA??

BiodiversitateaBiodiversitatea include include diferitelediferitele componentecomponente a a ceeaceeacece curentcurent numimnumim: NATURA.: NATURA.

•• ConformConform art. 2 CDBart. 2 CDB:: DiversitateaDiversitatea biologicbiologicăă înseamnăînseamnăvariabilitateavariabilitatea organismelororganismelor vii din vii din toatetoate surselesursele, , inclusivinclusiv, , printreprintre altelealtele, a , a ecosistemelorecosistemelor terestreterestre, marine , marine şişi a a altoraltor ecosistemeecosisteme acvaticeacvatice şişi a a complexelorcomplexelor ecologiceecologicedin care din care acesteaacestea facfac parteparte; ; aceastaaceasta include include diversitateadiversitatea înîncadrulcadrul speciilorspeciilor, , dintredintre speciispecii şişi a a ecosistemelorecosistemelor..

Page 4: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

COMPONENTELE BIODIVERSITATIICOMPONENTELE BIODIVERSITATIICOMPONENTELE BIODIVERSITATII

DIVERSITATEA DIVERSITATEA GENETICGENETICĂĂ

DIVERSITATEA DIVERSITATEA ECOSISTEMICECOSISTEMICĂĂ

DIVERSITATEA DIVERSITATEA SPECIFICSPECIFICĂĂ

Page 5: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

STRUCTURA IERARHICSTRUCTURA IERARHICĂ Ă A BIODIVERSITA BIODIVERSITĂĂŢIIŢII

Populaţie/Specie

Biosferă

Biocenoză

Biom

Ecosferă

Ecosistem

Complex de ecosisteme

DIVERSITATEA DIVERSITATEA GENETICGENETICĂĂ

DIVERSITATEA DIVERSITATEA SPECIFICSPECIFICĂĂ

DIVERSITATEA DIVERSITATEA ECOSISTEMICECOSISTEMICĂĂ

Page 6: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

EtapeEtape in in elaborareaelaborarea sisi implementareaimplementareaCDBCDB

19871987 -- UNEP a deciUNEP a deciss constituirea unui grup de lucru adconstituirea unui grup de lucru ad--hoc, hoc, format din experţi care să coroboreze toate programele si format din experţi care să coroboreze toate programele si conventiileconventiile având ca obiect având ca obiect biodiversitateabiodiversitatea;;19911991-- Grupul de lucru Grupul de lucru a a propus textul Convenţiei privind propus textul Convenţiei privind Diversitatea BiologicDiversitatea Biologicăă, adoptat la conferinţa de la Nairobi, adoptat la conferinţa de la Nairobi;;1992 1992 -- ConvenţiaConvenţia privindprivind DiversitateaDiversitatea BiologicBiologicăă (CDB) a (CDB) a fostfostsemnatsemnată ă la la Rio de Rio de JaneiroJaneiro de 150 de 150 conducconducăătoritori de de guverneguverne;;1993 1993 -- CDB a CDB a intratintrat in in vigoarevigoare;;2000 2000 –– CDB CDB a a fostfost completatcompletată ă de de ProtocolulProtocolul de la Cartagena de la Cartagena privindprivind securitateasecuritatea biologicbiologicăă;;2002 2002 -- SummitulSummitul privindprivind DezvoltareaDezvoltarea DurabilDurabilăă de lade laJohannesburg (CDB +10);Johannesburg (CDB +10);2004 2004 –– ss--au au desfasuratdesfasurat 7 COP7 COP--uriuri care care completeazacompleteaza sisi dezvoltadezvoltatextultextul CDB;CDB;2010 2010 –– ObiectivulObiectivul propuspropus: : reducereareducerea semnificativsemnificativăă a a pierderilorpierderilorde de biodiversitatebiodiversitate la la toatetoate nivelurilenivelurile..

Page 7: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

OBIECTIVELE MAJORE ALE CDBOBIECTIVELE MAJORE ALE CDB

•• ConservareaConservarea componentelorcomponentelor diversitdiversităăţiiţiibiologicebiologice

•• UtilizareaUtilizarea durabildurabilăă a a acestoraacestora

•• ImpImpăărţirearţirea echitabilechitabilăă a a beneficiilorbeneficiilor

Page 8: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

PRINCIPALELE CERINŢE ALE CDBPRINCIPALELE CERINŢE ALE CDB

1.1. AdoptareaAdoptarea de de mmăăsurisuri generalegenerale pentrupentru conservareconservare2.2. UtilizareaUtilizarea durabildurabilăă a a componentelorcomponentelor diversitdiversităăţiiţii

biologicebiologice3.3. AsigurareaAsigurarea mijloacelormijloacelor de de implementareimplementare a CDBa CDB4.4. PromovareaPromovarea cercetcercetăăriirii, , educaţieieducaţiei, , informinformăăriirii şişi

participparticipăăriirii publiculuipublicului5.5. IdentificareaIdentificarea şişi monitorizareamonitorizarea componentelorcomponentelor

biodiversitbiodiversităăţiiţii, , efectuareaefectuarea evaluevaluăăriirii de impact de impact asupraasuprabiodiversitbiodiversităăţiiţii

Page 9: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CERINŢA PRINCIPALA 1CERINŢA PRINCIPALA 1

ADOPTAREA DE MADOPTAREA DE MĂĂSURI GENERALE SURI GENERALE PENTRU CONSERVAREPENTRU CONSERVARE

•• ElaborareaElaborarea sisi adoptareaadoptarea de de strategiistrategii, , planuriplanuri şişi programeprogramenaţionalenaţionale

•• RealizareaRealizarea uneiunei integrariintegrari sectorialesectoriale eficienteeficiente•• AdoptareaAdoptarea mmăăsurilorsurilor pentrupentru cooperarecooperare•• ConservareConservare in situin situ ((ariiarii protejateprotejate şişi mmăăsurisuri specialespeciale de de

conservareconservare))•• ConservareConservare ex situex situ ((grgrăădinidini zoologicezoologice şişi botanicebotanice, , bbăăncinci de de

gene)gene)•• RefacereRefacere şişi reconstrucţiereconstrucţie ecologicecologicăă

Page 10: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CERINŢA PRINCIPALA 2CERINŢA PRINCIPALA 2

UTILIZAREA DURABILUTILIZAREA DURABILĂ Ă A A COMPONENTELOR DIVERSITCOMPONENTELOR DIVERSITĂĂŢII ŢII

BIOLOGICEBIOLOGICE

•• IntegrareIntegrare sectorialsectorialăă –– adoptareaadoptarea de de deciziideciziiintegrateintegrate

•• ValorificareaValorificarea durabildurabilăă a a resurselorresurselor biologicebiologice•• PromovareaPromovarea practicilorpracticilor tradiţionaletradiţionale•• AccesulAccesul la la resurseresurse geneticegenetice (OMG (OMG –– ProtocolulProtocolul

de la de la CartagenaCartagena))•• GestionareaGestionarea speciilorspeciilor strainestraine

Page 11: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CERINŢA PRINCIPALA 3

ASIGURAREA MIJLOACELOR DE IMPLEMENTARE A CDB

•• CreareaCrearea sisi dezvoltareadezvoltarea cadruluicadrului juridicjuridic adecvatadecvat

•• CreareaCrearea sisi dezvoltareadezvoltarea cadruluicadrului instituţionalinstituţional adecvatadecvat

•• AdoptareaAdoptarea sisi aplicareaaplicarea de de instrumenteinstrumente economiceeconomice

stimulativestimulative

•• IdentificareaIdentificarea sisi asigurareaasigurarea resurselorresurselor financiarefinanciare

•• AccesulAccesul la la tehnologietehnologie sisi transferultransferul de de tehnologietehnologie

Page 12: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CERINŢA PRINCIPALA 4CERINŢA PRINCIPALA 4

PROMOVAREA CERCETPROMOVAREA CERCETĂĂRII, EDUCAŢIEI, RII, EDUCAŢIEI, INFORMINFORMĂĂRII ŞI PARTICIPĂRII PUBLICULUIRII ŞI PARTICIPĂRII PUBLICULUI

•• AdoptareaAdoptarea sisi aplicareaaplicarea de de programeprograme pentrupentru educareeducare şişi

instruireinstruire ştiinţificăştiinţifică

•• PromovareaPromovarea cercetcercetăăriirii şişi a a schimbuluischimbului de de informaţiiinformaţii

•• InformareaInformarea şişi conştientizareaconştientizarea publiculuipublicului

•• ParticipareaParticiparea publiculuipublicului la la procesulprocesul de de deciziedecizie privindprivind

conservareaconservarea sisi utilizareautilizarea durabiladurabila a a componentelorcomponentelor

diversitatiidiversitatii biologicebiologice

Page 13: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CERINŢA PRINCIPALA CERINŢA PRINCIPALA 55

IDENTIFICAREA ŞI MONITORIZAREA IDENTIFICAREA ŞI MONITORIZAREA COMPONENTELOR BIODIVERSITCOMPONENTELOR BIODIVERSITĂĂŢII, EFECTUAREA ŢII, EFECTUAREA EVALUEVALUĂĂRII DE IMPACT ASUPRA BIODIVERSITRII DE IMPACT ASUPRA BIODIVERSITĂĂŢIIŢII

•• RealizareaRealizarea unuiunui Program Program NaţionalNaţional de de TaxonomieTaxonomie

•• RealizareaRealizarea unuiunui Program Program NaţionalNaţional de Monitoringde MonitoringIntegratIntegrat

•• InventariereaInventarierea componentelorcomponentelor biodiversitatiibiodiversitatii

•• ConstituireaConstituirea de de bazebaze de datede date

•• ElaborareaElaborarea de de proceduriproceduri pentrupentru EvaluareEvaluare de Impacde Impacasupraasupra MediuluiMediului (EIM)(EIM)

Page 14: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

STADIUL ACTUAL AL STADIUL ACTUAL AL APLICARII CDB IN APLICARII CDB IN

ROMANIAROMANIA

Page 15: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CADRUL CONCEPTUALCADRUL CONCEPTUALCADRUL CONCEPTUAL

1996 1996 -- StrategieStrategie privindprivind ProtecţiaProtecţia MediuluiMediului1996 1996 -- StrategiaStrategia NationalNationalăă şişi PlanulPlanul NaţionalNaţional de de AcţiuneAcţiunepentrupentru conservareaconservarea biodiversitbiodiversităăţiiţii şişi utilizareautilizarea durabildurabilăă a a componentelorcomponentelor acesteiaacesteia ((actualizataactualizata in 2000)in 2000)1999 1999 -- StrategiaStrategia NaţionalNaţională ă pentrupentru DezvoltareDezvoltare DurabilDurabilăă2000 2000 -- StrategiaStrategia pepe termentermen mediumediu (2001(2001––2004) 2004) privindprivindProtecţiaProtecţia MediuluiMediului1995 1995 -- PlanPlan NaţionalNaţional de de ActiuneActiune pentrupentru ProtecţiaProtecţia MediuluiMediului((actualizatactualizat in 2003)in 2003)

CompletatCompletat sisi dezvoltatdezvoltat cu cu PLAMPLAM sisi PRAMPRAMCompletatCompletat cu cu AGENDA LOCALA 21AGENDA LOCALA 21

Page 16: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CADRUL LEGISLATIVCADRUL LEGISLATIVCADRUL LEGISLATIV

ConventiaConventia privindprivind DiversitateaDiversitatea BiologicaBiologica a a fostfost ratificataratificata prinprin::LegeaLegea nr. 58/1994nr. 58/1994

ProtocolulProtocolul de la de la CartagenaCartagena privindprivind BiosecuritateaBiosecuritatea, , ratificataratificata prinprin::LegeaLegea nr. 59/2003nr. 59/2003

CadrulCadrul juridicjuridic general la general la nivelnivel nationalnational::LegeaLegea protectieiprotectiei mediuluimediului nr. 137/1995nr. 137/1995

DirectiveleDirectivele HabitateHabitate sisi PasariPasari ((UEUE):):OUG nr. 236/2000 OUG nr. 236/2000 sisi LegeaLegea nr. 462/2001nr. 462/2001

AlteAlte ConventiiConventii internationaleinternationale cu cu relevantarelevanta in in domeniuldomeniul biodiversitatiibiodiversitatii::ConventiaConventia CITES CITES –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 69/199469/1994ConventiaConventia RamsarRamsar –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 5/19915/1991ConventiaConventia de la de la BernaBerna –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 13/199313/1993ConventiaConventia de la Bonn de la Bonn –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 13/199813/1998ConventiaConventia EuropeanaEuropeana a a PeisajelorPeisajelor –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 451/2002451/2002ConventiaConventia EspooEspoo –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 22/200122/2001ConventiaConventia de la de la AarhusAarhus –– ratificataratificata prinprin LegeaLegea 86/2000 86/2000

Page 17: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

CADRUL INSTITUTIONALCADRUL INSTITUTIONALCADRUL INSTITUTIONAL

Page 18: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

MinisterulMinisterul SSăănnăăttăăţiiţiiLacuriLacuri s săărate şi rate şi suprassuprasăăraterateRegiaRegia ApelorApelor MineraleMineraleIzvoareIzvoare mineraleminerale

AdministraţiaAdministraţia NaţionalNaţională ă ApeleApeleRomâneRomâne

Ape Ape subteranesubteraneDomeniulDomeniul Public Public alal CJ si CLCJ si CLEcosistemeEcosisteme cavernicolecavernicoleMLPATMLPATEcosistemeEcosisteme urbane urbane sisi ruraleruraleMAPDRMAPDREcosistemeEcosisteme agricoleagricoleMMGA, MAPDRMMGA, MAPDREcosistemeEcosisteme acvaticeacvatice ((MareaMarea NeagrNeagrăă))MMGA, MAPDR (MMGA, MAPDR (apeleapele de de muntemunte))EcosistemeEcosisteme acvaticeacvatice (ape (ape interioareinterioare))

MMGA MMGA pentrupentru celecele din din ariileariileprotejateprotejate

EcosistemeEcosisteme alpine, alpine, altelealtele decâtdecâtpajiştilepajiştile

MAPDRMAPDREcosistemeEcosisteme de de tiptip pajiştepajişte

MMGAMMGAEcosistemeEcosisteme forestiereforestiere incluseincluse înîn ariileariileprotejateprotejate

MAPDRMAPDREcosistemeEcosisteme forestiereforestiereINSTITUŢIAINSTITUŢIACATEGORIA DE ECOSISTEMECATEGORIA DE ECOSISTEME

Page 19: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

parţialparţial MAPDRMAPDRSpeciiSpecii strstrăăineine invaziveinvazive

MAPDR MAPDR SpeciiSpecii de plante şi animale de de plante şi animale de interesinteres agricolagricol şi şi zootehniczootehnic

MAPDR, MMGAMAPDR, MMGASpeciiSpecii de plante şi animale de plante şi animale dindinfloraflora şi şi faunafauna spontanspontanăă, de , de interesinteres economiceconomic

NiciNici o o institutieinstitutie!!SpeciiSpecii „„ssăălbaticelbatice”, din flora ”, din flora şişifauna fauna spontanspontanăă, care , care nunu suntsuntcuprinsecuprinse înîn ariileariile protejateprotejate sausauînîn zonelezonele agricoleagricole

MMGA; Academia MMGA; Academia RomâRomânnăă((ComisiaComisia MonumentelorMonumentelor NaturiiNaturii) )

SpeciiSpecii „„ssăălbaticelbatice”, din flora ”, din flora şişifauna fauna spontanspontanăă protejateprotejate sausaucuprinsecuprinse înîn ariileariile protejateprotejate

INSTITUTIAINSTITUTIACATEGORIA DE SPECIICATEGORIA DE SPECII

Page 20: EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE ÎN ROMÂNIA …natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/Presentation.CBD.Ro.pdf · variabilitatea organismelor vii din toate sursele, ... ROMANIA.

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!


Recommended