Home >Documents >ELAINE RACO CHASE - ... larg, sperând ca instruc]iunile citite s` se transforme ca prin vraj`...

ELAINE RACO CHASE - ... larg, sperând ca instruc]iunile citite s` se transforme ca prin vraj`...

Date post:17-Jul-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ELAINE RACO CHASE

  Mesaje speciale

  ALCRIS

  giannijollys

 • Capitolul 1

  Când telefonul ]ârâi \ntr-o vineri, cu cinci minute \nainte de sfâr[itul programului. Roxanne ezit` doar o frac]iune de secund` \nainte de a ridica receptorul.

  Vocea ei aspr`, de contralt`, \ntâmpin` cu un salut amabil persoana de la cel`lalt cap`t al firului.

  – Domni[oar`... domni[oar` Murdoch, sunt Leah, Leah Chang. Of, \mi pare a[a de r`u de treaba asta. Eu... eu tocmai am \nceput lucrul cu dumneavoastr` [i acum... acum eu... eu am f`cut a[a o \ncurc`tur` cu toate. V` rog, v` rog, \mi mai da]i o [ans`?

  Cuvintele tinerei femei erau amestecate, rostite rapid [i sacadat. Degetele sub]iri se strânseser` nervos pe telefonul ro[u. – Calmeaz`-te, Leah! ceru Roxanne, tonul vocii ei confor-

  mându-se comenzii date. Trei cute verticale \i marcau netezimea frun]ii, \n timp ce

  \ncerca s` deslu[easc` natura zgomotelor neobi[nuite care se auzeau.

  – Unde e[ti?

  giannijollys

 • – La Spitalul Universitar, Camera de gard`, r`spunse ea, puncând fiecare declara]ie cu o r`suflare tot mai precipitat`.

  Apoi Roxanne o auzi punând deoparte receptorul. – Vrei, te rog, s` a[tep]i un minut? Vorbesc cu [efa mea.

  Crezi c` nu [tiu c` toate chestiile alea afurisite sunt distruse? – Ce-ai stricat, Leah? – P`i, domni[oar` Murdoch, pentru moment se pare c` totul

  – gâfâi din nou studenta la Universitatea din Minnesota, apoi sughi]` – dar, potrivit rezultatului de la radiografie, este vorba despre bra]ul stâng [i glezna dreapt`.

  Roxanne se cutremur`. |n ciuda aerului cald care venea din- spre sursa de c`ldur` de pe podeaua de lemn, un fior rece \i tra- vers` [ira spin`rii, f`cându-i umerii s` tremure pe sub jacheta de la costumul gri de jerse.

  – Cum Dumnezeu s-a \ntâmplat asta? – Ninge [i este ghea]` pe jos [i mi-am pierdut echilibrul când

  \ncercam s` prind autobuzul ca s` vin la lucru, bomb`ni Leah. Este vina mea. Eram \n \ntârziere [i alergam, [i nu purtam ghete, [i acum...

  – Ai nevoie de num`rul de \nregistrare ca salariat, pentru asigurare? o \ntreb` [efa ei.

  – Nu, nu! Nu asta e problema pentru care am sunat. Domni[oar` Murdoch, ar trebui s` transmit un mesaj la ora

  [ase, numai c` voi purta ghips \n loc s`... Vocea tinerei femei se pierdu iar`[i pentru a discuta cu o

  persoan` al`turat`. – Leah, Leah! Roxanne reu[i s` capteze din nou aten]ia angajatei sale. – Nu te teme. Voi g`si pe cineva care s` transmit` mesajul.

  Tu colaboreaz` cu medicul [i relaxeaz`-te. Munca de la serviciu te va a[tepta.

  Ea zâmbi când auzi oftatul de u[urare. – Cum r`mâne cu transportul t`u \napoi acas`?

  6 MESAJE SPECIALE

 • – L-am sunat pe prietenul meu. Tod vine s` m` ia. Trebuia s` mergem \n weekend-ul `sta, de Anul Nou, la schi, dar acum...

  Smiorc ìala re\ncepu, \nso]it ̀acum [i de o simfonie de sughi]uri. – M` \mping de aici. |mi pare \ntr-adev`r r`u, domni[oar`

  Murdoch. Eu... eu trebuia s` fi fost mai atent`. Ultimele silabe ale cuvântului sc`deau \n intensitate pe m`sur`

  ce se dep`rta [i se pierdur` cu totul de pe linia telefonic`. Roxanne arunc` o privire ceasului de forma celor din clase-

  le de [coal`, ce atârna deasupra u[ii de la birou. Mai avea \nc` o or` pân` la [ase, \nc` treizeci de minute ca

  s` g`seasc` un \nlocuitor pentru Leah Chang. Degetele ei \ndemânatice r`sfoiau dosarul plin cu numere

  de telefon, \nainte de a forma num`rul pentru o persoan` feminin` de la Beta Haouse.

  Dup` opt apeluri lungi, \n final r`spunse cineva. – A[ vrea s` vorbesc cu Suzie Lewis. – |mi pare r`u, a plecat \n vacan]` \n Florida. – Dar Debbie Capshaw? veni \ntrebarea plin` de speran]` a

  Roxannei. – Potrivit listei din buletinul membrilor din conducere, ea

  este acum \n Valea Indian`. Se auzea cum unghiile lucioase ale Roxannei b`teau nervos

  suprafa]a aspr`, de lemn, a biroului, \n timp ce \ntreba despre alte zece studente. Fu teribil de sup`rat` când descoperi c` stu- dentele care erau angajatele ei \n mod constant plecaser` din Twin Cities, \n c`utarea soarelui din sud sau a }`rii Minunate a Schiului din timpul iernii.

  – Este vacan]a de Cr`ciun, doamn`, cu patru zile \nainte de Anul Nou! bomb`ni agasat` femeia. Ai noroc c` am ridicat recep- torul. Eu sunt angajat` doar s` fac cur`]enie [i s` strâng mizeria pe care o las` fetele astea, nu s` r`spund la telefon pentru ele!

  |nc` o dat`, Roxanne Murdoch \[i sim]ea urechea asaltat` de bomb`neli nepoliticoase [i auzi o plesnitur` seac`.

  ELAINE RACO CHASE 7

 • – S` trecem la planul B! murmur` ea [i o lu` de la \nceputul alfabetului, sunând la diferite grupuri teatrale ale c`ror membri ea \i angajase deja.

  Dup` ce \nregistr` o succesiune de telefoane f`r` r`spuns, ajungând la sfâr[itul dosarului, Roxanne realiz` inutilitatea efor- turilor sale. Ultima s`pt`mân` a anului p`rea a fi cea \n care Mineapolis era cel mai pu]in populat.

  Ochii ei c`prui [i ageri privir` limbile ceasului, care continu- au s` tic`ie cu precizie minutele, \nainte de a se fixa pe posterul \nr`mat de pe peretele \mpodobit cu o plant` de caria, nord- american`. O goril` de genul King-Kong care \mbr`]i[a cu o mân` uria[` un clovn zâmb`re], iar cu cealalt` ]inea ni[te baloane colorate, rânjea din poz` la Roxanne. Pe foaia tip`rit` se putea citi:

  Când vre]i s` trimite]i un mesaj demn de re]inut, suna]i agen]ia „Salut`ri [i Felicit`ri“. Alege]i din mai mult de o sut` de piese originale, profesionale, nostime, muzicale. Garant`m s` livr`m orice ne permite legea, timp de dou`zeci [i patru de ore din dou`zeci [i patru, trei sute [aizeci [i cinci de zile pe an.

  Cuvântul „Garant`m“ c`p`ta dimensiuni uria[e \n mintea Roxannei.

  Zâmbetul care-i arcui buzele pline se putea \ntâlni [i \n ochii ei. |n cei patru ani de când devenise un impresar de renume [i pornise activitatea la firma „Salut`ri [i Felicit`ri“, nu se pierduse niciodat` siguran]a comenzilor. De ce?! Firma ei era mai de \ncredere de Po[ta Statelor Unite – n-o oprea nici ploaia, nici z`pada, lapovi]a sau grindina... [i nu era s` rateze tocmai acum, se gâmdi ea.

  Ap`sându-[i palmele pe mas`, Roxanne se ridic` din scaunul ro[u. „Punem \n ac]iune alternativa pentru cazuri urgente!“ Comanda ei rostit` cu glas tare c`zu pe umerii singurei per- soane care popula micul ei birou – ea!

  Era adev`rat, ea nu transmisese personal un mesaj de peste

  8 MESAJE SPECIALE

 • doi ani. Dar la \nceput, \n timpul acelor zile am`râte când se confrunta cu \ndoielile [i ne\ncrederea, Roxanne \[i croise dru- mul cântând printre sute de baloane, dansase [i jonglase tot felul de salut`ri \n postura de clovn, [i \ncurcase circula]ia prin mai multe restaurante, costumat` \n goril`. A fost când spiridu[, când un iepura[ de Pa[te, o zân` de botez, un tort dansator de anivers`ri [i cam nou`zeci la sut` dintre personajele de desene animate Disney.

  Tot ceea ce i-a trebuit a fost o atitudine curajoas`, o doz` bun` de \ncredere \n for]ele proprii [i o piele groas`, ca s` reu[easc` s` treac` peste riscul de a da gre[ sau sentimentele ini]iale de jen`. Fiecare mesaj fusese livrat \n bune condi]ii, amuzant, f`r` a fi lipsit de bun-gust [i f`r` a fi ilegal. Standerdele ei morale erau ridicate [i felicit`rile erau \n mod cert ]inute minte mai mult decât orice carte po[tal` care se cump`r` cu duzinile.

  Afacerea a lua amploare datorit` unui articol ap`rut \ntr-un ziar, unui program de interviuri la televiziunea local`, \n[tiin]`rilor verbale [i câtorva anun]uri publicitare.

  |n ciuda economiei fluctuante, se pare c` oamenii erau mai mult dect dornici s`-[i satisfac` nevoia de amuzament prin firma „Salut`ri [i Felicit`ri“.

  Roxanne devenise un director des`vâr[it. Ea \[i petrecea timupl cerând noi tipuri de mesaje [i anun]uri satirice, proiec- tând noi modele de costume, \nregistrând casete cu r`spunsuri inteligente la telefon pentru diferite persoane, iar acum lucra la ob]inerea licen]ei pentru ideile sale. |n aceste zile, studen]ii de la colegiu, actori [i actri]e din localitate, precum [i modelele care pozau pentru reclame comerciale veneau la \ntâmpinarea cererior de astfel de mesaje.

  Con[tient` de cât este ora, Roxanne str`b`tu cu pa[i mari camera, spre dosarul cu c`r]i de vizit` ce atârna la vedere. R`sfoi paginile \nvelite \n coper]i de plastic, reinformându-se despre

  ELAINE RACO CHASE 9

 • comenzile ce avuseser` loc, \n timp ce ea se distrase de Cr`ciun cu familia la Chicago. Un aer de seriozitate \i marc` tr`s`turile, fiind bine cunoscut faptul c` majoritatea vacan]elor ei erau serbede, iar aceasta nu f`cuse excep]ie. Era recunosc`toare pentru s`pt`mânile care urmau [i pentru care se \nregistraser` mai multe comenzi importante decât fuseser` prev`zute \n acest registru dezam`gitor.

  Luni fusese \nregistrat doar un singur balon cu felicit`ri pen- tru aniversarea zile de na[tere, mar]i [i miercuri nimic, ieri fusese livrat un alt balon tip felicitare. Se pare c` felicit`rile aniversare fuseser` comenzile de baz` ale acesti ultime s`pt`mâni din an. Vocea suav` a Roxannei se modula pe o scar` muzical`, \nc`lzindu-se pentru a cânta „La mul]i ani!“, \n timp ce se \mbr`ca \ntr-un costum de mod` veche, de mesager al Vestului.

  Tonul dulce al cântecului „La mul]i ani!“ i se poticni \n gât atunci când descoperi c` sarcina lui Leah Chang pentru mesajul de felicitare fusese de a dansa din buric.

  Pleoapele Roxannei se strânser` puternic, apoi se deschiser` larg, sperând ca instruc]iu