+ All Categories
Home > Documents > Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

Date post: 20-Jun-2015
Category:
Upload: synoida
View: 1,343 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
70
1 DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULUI RESPIRATOR APARATULUI RESPIRATOR
Transcript
Page 1: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

11

DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULUI RESPIRATORAPARATULUI RESPIRATOR

Page 2: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

22

METODE ŞI TEHNICI METODE ŞI TEHNICI IMAGISTICE DE EXAMINAREIMAGISTICE DE EXAMINARE Radiografia pulmonarăRadiografia pulmonară - permite examinarea unor - permite examinarea unor

detalii structurale de fineţe, oferind cea mai mare detalii structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea cantitate de informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie văzută ca principala procedură de investigaţie ea trebuie văzută ca principala procedură de investigaţie a organelor intratoracice cu calitatea de document.a organelor intratoracice cu calitatea de document.

Radiografia digitalăRadiografia digitală – a contribuit la sporirea calităţii – a contribuit la sporirea calităţii informaţiei.informaţiei.

Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două planuri:planuri:

- - de faţă –de faţă – incidenţa postero-anterioară, incidenţa postero-anterioară, - - de profilde profil,, - în unele situaţii sunt necesare şi - în unele situaţii sunt necesare şi proiecţii obliceproiecţii oblice - pentru - pentru

degajarea anumitor câmpuri degajarea anumitor câmpuri

Page 3: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

33

Radioscopia pulmonarăRadioscopia pulmonară Este Este iradiantă şi subiectivă. iradiantă şi subiectivă.

Tomografia convenţionalăTomografia convenţională - - permite studiul unor procese permite studiul unor procese patologice inaparente pe patologice inaparente pe imaginea standard şi permite imaginea standard şi permite studiul proceselor intrabronşice. studiul proceselor intrabronşice.

Radiofotografia medicalăRadiofotografia medicală (MRF) - (MRF) - imagini pe filme de imagini pe filme de dimensiuni mici.dimensiuni mici.

ScintigrafiaScintigrafia – are în – are în principal două obiective:principal două obiective:

studiul perfuzieistudiul perfuziei –se folosesc –se folosesc trasori conţinând techneţiu 99m trasori conţinând techneţiu 99m injectabil intravenos se bazează injectabil intravenos se bazează pe intensitatea fixării în ţesutul pe intensitatea fixării în ţesutul parenchimatos,parenchimatos,

studiul ventilaţieistudiul ventilaţiei – se – se administrează inhalator pe administrează inhalator pe mască de gaze radioactive mască de gaze radioactive (xenon, kripton)- se urmăreşte (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în ţesutul pulmonar.difuzarea în ţesutul pulmonar.

Page 4: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

44

Tomografia computerizată şi I. R. MTomografia computerizată şi I. R. M utlizate în investigarea organelor utlizate în investigarea organelor intraparenchimatoase mai ales pentru intraparenchimatoase mai ales pentru studiul proceselor tumorale pleuro-studiul proceselor tumorale pleuro-pulmonare şi al unor afecţiuni pulmonare şi al unor afecţiuni mediastinalemediastinale,, C.T a înlocuit tomografia C.T a înlocuit tomografia plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM., plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM., I.R.M are în prezent aplicaţii destul de I.R.M are în prezent aplicaţii destul de limitate.limitate.

Angio-C.T.Angio-C.T. reconstrucţia 3D C.T. şi reconstrucţia 3D C.T. şi angio-I.R.Mangio-I.R.M.–.– completează investigaţiile. completează investigaţiile.

Page 5: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

55

Page 6: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

66

Bronhografia Bronhografia – este – este investigaţia cu investigaţia cu substanţă de contrast substanţă de contrast iodată, de regulă un iodată, de regulă un produs iodat liposolubil produs iodat liposolubil a lumenului a lumenului bronşic.Tehnica pune bronşic.Tehnica pune în evidenţă dispoziţia în evidenţă dispoziţia şi ramificaţia arborelui şi ramificaţia arborelui bronşic, modificările de bronşic, modificările de calibru sau calibru sau întreruperile întreruperile continuităţii lumenului continuităţii lumenului prin obstacole prin obstacole organice-exemplu organice-exemplu bronşiectazia, bronşiectazia, respectiv în tumorile respectiv în tumorile bronhopulmonare.bronhopulmonare.

Page 7: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

77

Pasaj baritat esofagianPasaj baritat esofagian – – util în util în elucidarea rapoartelor anatomice ale unor elucidarea rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni mediastinale. formaţiuni mediastinale.

Ecografia transtoracicăEcografia transtoracică - pentru - pentru peretele toracic, diafragme, extremităţie peretele toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, cord şi vasele mari şi mediastinului, cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile pleurale minime, evidenţiază colecţiile pleurale minime, elucidează, rapid, neiradiant, structura elucidează, rapid, neiradiant, structura imaginilor (lichid, solid,mixt) din mediastin, imaginilor (lichid, solid,mixt) din mediastin, intrapleural.intrapleural.

Page 8: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

88

ANATOMIE RADIOLOGICĂANATOMIE RADIOLOGICĂ Imaginea normală postero - anterioarăImaginea normală postero - anterioară: - este formată : - este formată

din elemente toracice ale din elemente toracice ale conţinătoruluiconţinătorului şi şi conţinutului conţinutului toracictoracic..

Conţinătorul toracic este reprezentat de;Conţinătorul toracic este reprezentat de; părţi moi toracice - musculatura toracelui în special din părţi moi toracice - musculatura toracelui în special din

muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot parazita imaginea toracică.pot parazita imaginea toracică.

scheletul osos - pe radiografie corect examinată se scheletul osos - pe radiografie corect examinată se evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din câmpurile pulmonare;câmpurile pulmonare;

diafragm - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat diafragm - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat deasupra deasupra

Page 9: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

99

Page 10: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1010

Pe o imagine radiografică Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă nu se pun în evidenţă elemente elemente parenchimatoase mici - parenchimatoase mici - unitatea terminală a unitatea terminală a parenchimului parenchimului alveola .alveola . Acestea, tributare Acestea, tributare bronhiolei vor forma bronhiolei vor forma acinulacinul,, care la rândul lor care la rândul lor vor forma lobulul vor forma lobulul pulmonar, ca o unitate pulmonar, ca o unitate morfo-funcţională morfo-funcţională tributară unei bronhiole tributară unei bronhiole perilobare care este o perilobare care este o ramificaţie a unei bronhii ramificaţie a unei bronhii de gradul IV. Acinul este de gradul IV. Acinul este vizibil doar în stări vizibil doar în stări patologice . patologice .

Page 11: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1111

Imaginea normală în incidenţa de Imaginea normală în incidenţa de profilprofil

Page 12: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1212

Semiologie radio-imagisticăSemiologie radio-imagistică În urma agresiunii exo sau endogene se produc În urma agresiunii exo sau endogene se produc

modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-alveolare, în interstiţiu, la nivelul patului vascular alveolare, în interstiţiu, la nivelul patului vascular sau cavitatea pleurală. În urma acestor sau cavitatea pleurală. În urma acestor modificări se rupe echilibrul normal determinând modificări se rupe echilibrul normal determinând apariţia de apariţia de opacităţi,opacităţi, hipertransparenţe sau hipertransparenţe sau imagini mixte.imagini mixte.

Imaginile radiotransparenteImaginile radiotransparente – – constau din constau din creşterea transparenţei pulmonare.Aceste creşterea transparenţei pulmonare.Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizateimagini pot fi circumscrise sau localizate

Imaginile mixteImaginile mixte – hidro-aerice - se datorează în – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei spre necroză sau evacuare a special evoluţiei spre necroză sau evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea cu aer. unui proces patologic şi înlocuirea cu aer.

Page 13: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1313

Sindroame radiologice pleuro- Sindroame radiologice pleuro- pulmonarepulmonare

1.1.SSindromul de indromul de umplere alveolarăumplere alveolară – – dispariţia aerului din dispariţia aerului din alveole şi înlocuirea alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de cu lichid exudat de natură natură inflamatorie inflamatorie sau alergică sau sau alergică sau proliferarea celularăproliferarea celulară. .

Page 14: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1414

2.2.SSindromul bronşicindromul bronşic se caracterizează prin obstrucţii ale se caracterizează prin obstrucţii ale

lumenului bronşic, duce la resorbţia lumenului bronşic, duce la resorbţia aerului din teritoriul tributar bronşiei aerului din teritoriul tributar bronşiei ce duce la apariţia unei opacităti ce duce la apariţia unei opacităti retractile, pot avea mecanisme retractile, pot avea mecanisme diferite:diferite:

- opacitate retractilă prin - opacitate retractilă prin obstrucţie bronşică obstrucţie bronşică cauzată de cauzată de mecanism mecanic (corp străin, mecanism mecanic (corp străin, cancer bronhovascular, cancer bronhovascular, adadeenopatii)nopatii),, reflexă (spasm) sau reflexă (spasm) sau prin hipoventilaţie alveolară prin hipoventilaţie alveolară (intoxicaţii cu morfină, barbiturice, (intoxicaţii cu morfină, barbiturice, decubit dorsal prelungit). Semnele decubit dorsal prelungit). Semnele radiologice tipice constau în funcţie radiologice tipice constau în funcţie de mărimea bronşiei obturate din –de mărimea bronşiei obturate din –deplasarea organelor mediastinale deplasarea organelor mediastinale spre opacitate- în radioscopie se spre opacitate- în radioscopie se observă pendularea inspiratorie a observă pendularea inspiratorie a mediastinului, ridicarea cupolei mediastinului, ridicarea cupolei hemidiafragmului micşorarea hemidiafragmului micşorarea spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie de vecinătate.de vecinătate.

Page 15: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1515

colapsul de cauză colapsul de cauză pleuralăpleurală, atelectazie , atelectazie pasivă – se pasivă – se întâlneşte în întâlneşte în pneumotorax, colecţii pneumotorax, colecţii pleurale , pleurale , toracoplastie.toracoplastie.

Page 16: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1616

colapsul prin compresiune, colapsul prin compresiune, atelectazia atelectazia compresivă – apare în jurul unei opacităţi compresivă – apare în jurul unei opacităţi (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau transparenţe (bula de emfizem)transparenţe (bula de emfizem)

colapsul prin fibroză pulmonară colapsul prin fibroză pulmonară cicatricealăcicatriceală , atelectazie cicatriceală - în , atelectazie cicatriceală - în cicatrici tuberculoase postsupurative.cicatrici tuberculoase postsupurative.

colapsul prin creşterea tensiunii colapsul prin creşterea tensiunii superficiale la nivelul pereţilorsuperficiale la nivelul pereţilor alveolari alveolari - atelectazia adezivă; boala membranelor - atelectazia adezivă; boala membranelor hialine a nou-născutului prin lipsa hialine a nou-născutului prin lipsa surfactantului, sau pneumopatiile post-surfactantului, sau pneumopatiile post-iradiere.iradiere.

Page 17: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1717

33. . Sindromul interstiţialSindromul interstiţial îngroşarea ţesutului îngroşarea ţesutului

interstiţial pulmonar,ce interstiţial pulmonar,ce poate fi produsă prin poate fi produsă prin edem interstiţial de edem interstiţial de diferite cauze, fie prin diferite cauze, fie prin proliferarea anormală proliferarea anormală celulară sau tisulară, în celulară sau tisulară, în cadrul unor cadrul unor granulomatoze granulomatoze interstiţiale, fibroze sau interstiţiale, fibroze sau afecţiuni interstiţiale afecţiuni interstiţiale maligne. Caracteristic: maligne. Caracteristic: topografia difuză, fără topografia difuză, fără sistematizare, sistematizare, conturarea netă, conturarea netă, densitatea slabă, lipsa densitatea slabă, lipsa tendinţei de confluare, tendinţei de confluare, evoluţia lentă. evoluţia lentă.

Page 18: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1818

44. . Sindromul vascularSindromul vascular - modificări date de - modificări date de vasularizaţie ce apar în olvasularizaţie ce apar în oliigghhemie, hiperemie, emie, hiperemie, hipertensiune pulmonară.hipertensiune pulmonară.

55. . Sindromul pleuralSindromul pleural

- - Pleurezia Pleurezia -- apare în colecţiile lichidiene apare în colecţiile lichidiene pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, care urcă laterotoracic, descriind o curbă a care urcă laterotoracic, descriind o curbă a cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu delimitare difuzdelimitare difuzaa. In funcţie de cantitatea de . In funcţie de cantitatea de lichid apare şi deplasarea mediastinului în lichid apare şi deplasarea mediastinului în partea opusă. partea opusă.

Page 19: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1919

Page 20: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2020

Pleurezia închistatăPleurezia închistată - - Se poate produceSe poate produce in in marea marea cavitate, interlobar,cavitate, interlobar, mediastinalmediastinal, , diafragnatic.diafragnatic.

Page 21: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2121

Simfiza Simfiza pleuralăpleurală– – rezultatul unui rezultatul unui proces fibros proces fibros sau exudativ ce sau exudativ ce are ca rezultat are ca rezultat lipirea foiţelor lipirea foiţelor pleurale. pleurale.

Page 22: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2222

Pneumotoracele Pneumotoracele - pătrunderea - pătrunderea aerului în marea aerului în marea cavitate pleurală. cavitate pleurală. HidropneumotoraHidropneumotoracelecele – apare când – apare când pe lângă aer pe lângă aer pătrunde şi lichid – pătrunde şi lichid – aspectul radiologic aspectul radiologic constă din imagine constă din imagine opacă bazală cu opacă bazală cu nivel superior nivel superior orizontalorizontal

Page 23: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2323

Tumorile pleuraleTumorile pleurale

- pot fi benigne (de excepţie) sau maligne - pot fi benigne (de excepţie) sau maligne (cel mai frecvent mezoteliomul), primare (cel mai frecvent mezoteliomul), primare sau secundare. Radiologic apar ca imagini sau secundare. Radiologic apar ca imagini opace rotunde sau ovalare, unice sau opace rotunde sau ovalare, unice sau multiple, alipite peretelui toracic sau multiple, alipite peretelui toracic sau pediculate.pediculate.

C.T. Ultrasonografia, sunt examene ce C.T. Ultrasonografia, sunt examene ce aduc informaţii suplimentareaduc informaţii suplimentare..

Page 24: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2424

Page 25: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2525

Dignosticul imagistic al Dignosticul imagistic al bronhopatiilorbronhopatiilor

Bronhopneumopatia Bronhopneumopatia cronică obsructivă cronică obsructivă – – varietate de manifestări varietate de manifestări clinice, având ca substrat clinice, având ca substrat procese spastice, procese spastice, inflamatorii şi inflamatorii şi degenerative ale degenerative ale bronhiilor, în care se bronhiilor, în care se poate asocia şi emfizemul.poate asocia şi emfizemul. Aspectul radiologic este Aspectul radiologic este variat , important în variat , important în evaluarea gravităţii stării evaluarea gravităţii stării prezente este cu privire la prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi circulaţia (perfuzia) şi ventilaţia proprii cazului ventilaţia proprii cazului investigat.investigat.

Page 26: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2626

BronşiectaziileBronşiectaziile dilaţiile prelungite ale bronhiilor unele dintre ele dilaţiile prelungite ale bronhiilor unele dintre ele

congenitale (malformaţii structurale), altele se congenitale (malformaţii structurale), altele se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc rezistenţa pereţilor). rezistenţa pereţilor). RadiologicRadiologic modificările sunt modificările sunt în regiunile bazale, ca formaţiuni opace liniare în regiunile bazale, ca formaţiuni opace liniare cu contururi neregulate, când bronhiile sunt cu contururi neregulate, când bronhiile sunt golite de conţinut apar zone de transparenţă golite de conţinut apar zone de transparenţă crescută, liniare şi inelare grosolane; în fazele crescută, liniare şi inelare grosolane; în fazele de supuraţie pot fi observate imagini hidroaerice, de supuraţie pot fi observate imagini hidroaerice, create de staza conţinutului purulent din create de staza conţinutului purulent din cavităţile dilatate.C.T-examen cavităţile dilatate.C.T-examen ce ce completează completează examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .

Page 27: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2727

Page 28: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2828

Corpii străini traheo-bronşiciCorpii străini traheo-bronşici

dau imagini radiologice produse de dau imagini radiologice produse de bronhostenoză, caracterizate de modificări bronhostenoză, caracterizate de modificări statice - poziţie înaltă a diafragmului, statice - poziţie înaltă a diafragmului, deplasarea mediastinului de aceeaşi deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, scăderea transparenţei pulmonare, parte, scăderea transparenţei pulmonare, micşorarea cutiei toracice, şi modificări micşorarea cutiei toracice, şi modificări dinamice –radioscopic deplasarea dinamice –radioscopic deplasarea mediastinului de partea bolnavă cu mediastinului de partea bolnavă cu ascensionarea diafragmului de partea ascensionarea diafragmului de partea respectivă.respectivă.

Page 29: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2929

Cancerul primitiv traheo- bronşicCancerul primitiv traheo- bronşic

––îşi are originea în epiteliul mucoasei bronşice îşi are originea în epiteliul mucoasei bronşice de diferite grade dimensionale. Recunoaşte de diferite grade dimensionale. Recunoaşte următoarele forme principale:următoarele forme principale:

cancerul bronhiilior maricancerul bronhiilior mari – forma proximală, – forma proximală, centrală sau hilară,centrală sau hilară,

cancerul bronhiilor micicancerul bronhiilor mici – forma distală sau – forma distală sau periferică,periferică,

cancerul alveolar sau bronhiolo-alveolarcancerul alveolar sau bronhiolo-alveolar - - singura formă adevărată de cancer pulmonar.singura formă adevărată de cancer pulmonar.

Page 30: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3030

Cancerul bronhiilor mariCancerul bronhiilor mari

Cancerul intrabronşicCancerul intrabronşic – prezintă semne – prezintă semne date de prezenţa tumorii şi semne date de prezenţa tumorii şi semne indirecte. În stadiu incipient nu sunt semne indirecte. În stadiu incipient nu sunt semne radiologice evidente, eventual tomografia radiologice evidente, eventual tomografia poate identifica prezenţa unei formaţiuni poate identifica prezenţa unei formaţiuni vegetante intrabronşice. Obstrucţia vegetante intrabronşice. Obstrucţia parţială a bronhiei poate da la început parţială a bronhiei poate da la început sporirea transpareţei pulmonare (permite sporirea transpareţei pulmonare (permite obstrucţia parţială patrunderea aerului mai obstrucţia parţială patrunderea aerului mai puţin evacuarea lui), apoi când obstrucţia puţin evacuarea lui), apoi când obstrucţia este completă se instalează atelectazia.este completă se instalează atelectazia.

Page 31: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3131

Cancerul extrabronşicCancerul extrabronşic Cancerul masiv Cancerul masiv

al hiluluial hilului dă o dă o imagine opacă, imagine opacă, densă, de forma densă, de forma semicirculară sau semicirculară sau semiovală semiovală omogenă cu omogenă cu contururi regulate contururi regulate si nete suprapusă si nete suprapusă peste hil. Apare peste hil. Apare modificarea hilului modificarea hilului – decelabilă mai – decelabilă mai ales CT – traduce ales CT – traduce apariţia apariţia adenopatiei adenopatiei tumorale.tumorale.

Page 32: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3232

Cancer bronhogen „ramificatCancer bronhogen „ramificat”- in cea mai ”- in cea mai mare parte este acoperită de hil şi se mare parte este acoperită de hil şi se evidenţiază cu predominanţă prelungirile evidenţiază cu predominanţă prelungirile invazive pe calea limfaticelor.invazive pe calea limfaticelor.

Cancer lobar- Cancer lobar- „ pneumonia canceroasa” „ pneumonia canceroasa” constituie dezvoltarea progresivă a uneia din constituie dezvoltarea progresivă a uneia din formele descrise anterior până la prinderea unui formele descrise anterior până la prinderea unui lob.lob.

Studiul Studiul computer tomograficcomputer tomografic este indicat este indicat pentru evidenţierea rapoartelor tumorii cu pentru evidenţierea rapoartelor tumorii cu organele mediastinale şi al unor detalii organele mediastinale şi al unor detalii structurale inaparente pe radiografiestructurale inaparente pe radiografie

Scinitgrafia Scinitgrafia de perfuziede perfuzie evidenţiază evidenţiază modificărie circulatorii consecutive evoluţiei modificărie circulatorii consecutive evoluţiei cancerului; poate releva natura malignă a unor cancerului; poate releva natura malignă a unor mase opace; cu agresivitate mai redusămase opace; cu agresivitate mai redusă

Page 33: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3333

Cancerul bronhiilor miciCancerul bronhiilor mici ( periferic sau distal)( periferic sau distal)

se dezvoltă din epiteliul se dezvoltă din epiteliul bronhiilor de calibru mic bronhiilor de calibru mic sau bronhiolelor. sau bronhiolelor. RadiologicRadiologic – opacitate – opacitate rotundă sau ovalară rotundă sau ovalară omogenă, cu contururi omogenă, cu contururi nete, cu sediul şi nete, cu sediul şi dimensiunile variabile dimensiunile variabile dispusă in plin dispusă in plin parenchim pulmonar parenchim pulmonar fără legături aparente cu fără legături aparente cu hilul. În evoluţie, hilul. În evoluţie, opacitatea pierde opacitatea pierde netitatea şi regularitatea netitatea şi regularitatea contururilor datorită contururilor datorită infiltrării vecinătăţii pe infiltrării vecinătăţii pe calea limfatică, la nivelul calea limfatică, la nivelul hilului apare adenopatia.hilului apare adenopatia.

Page 34: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3434

O formă particulară a cancerului periferic este O formă particulară a cancerului periferic este

cancerul vârfului tumora Pancuast- Tobiascancerul vârfului tumora Pancuast- Tobias

Page 35: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3535

Cancerul alveolar (bronhiolo-alveolar-Cancerul alveolar (bronhiolo-alveolar-parenchimatosparenchimatos) ) Radiologic opacităţi Radiologic opacităţi numeroase, de dimensiuni diferite,de numeroase, de dimensiuni diferite,de formă neregulată similare cu focarele de formă neregulată similare cu focarele de bronhopneumonie. bronhopneumonie.

Sarcomul pulmonarSarcomul pulmonar – Este tumoră – Este tumoră malignă rară cu originea în structurile malignă rară cu originea în structurile conjunctive caracterizată prin evoluţie conjunctive caracterizată prin evoluţie rapidă şi poate atinge dimensiuni rapidă şi poate atinge dimensiuni considerabile. Radiologic apare ca o considerabile. Radiologic apare ca o opacitate rotundă sau ovalară unică opacitate rotundă sau ovalară unică situată in parenchim aparent indemn.situată in parenchim aparent indemn.

Page 36: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3636

Tumori maligne secundareTumori maligne secundare Metastaze hematogeneMetastaze hematogene de la tumori primare de la tumori primare

localizate localizate in piele, os, sân, tiroidă, ovare, rinichi, in piele, os, sân, tiroidă, ovare, rinichi, testicultesticul – reprezintă primul filtru pentru emboliile – reprezintă primul filtru pentru emboliile acestor tumori; al doilea filtru pentru emboliile acestor tumori; al doilea filtru pentru emboliile tumorale au provenienţă din tumorale au provenienţă din organele tubului digestiv organele tubului digestiv vehiculatevehiculate prin calea venei porte; şi al treilea filtru în prin calea venei porte; şi al treilea filtru în cazul tumorilor maligne pulmonare. cazul tumorilor maligne pulmonare. RadiologicRadiologic se se manifestă sub aspecte variate ca număr, dimensiuni. manifestă sub aspecte variate ca număr, dimensiuni. Metastazele micronodulareMetastazele micronodulare se manifestă cu se manifestă cu contururi şterse sau nete diseminate neregulat in contururi şterse sau nete diseminate neregulat in ambele câmpuri pulmonare.Aceaste metastaze mai ambele câmpuri pulmonare.Aceaste metastaze mai poartă numele de poartă numele de carcinoză miliarăcarcinoză miliară..

Page 37: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3737

Page 38: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3838

Metastazele macronodulareMetastazele macronodulare

Page 39: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3939

Metastaze limfogeneMetastaze limfogene întâlnite în evoluţia întâlnite în evoluţia tumorilor maligne ale sânului, tumorilor maligne ale sânului, mediastinului şi pleurei produc opacităţi mediastinului şi pleurei produc opacităţi liniare dispuse pe traiectul interstiţiului, liniare dispuse pe traiectul interstiţiului, predominant perihilar şi spre baze.predominant perihilar şi spre baze.

Page 40: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4040

Diagnosticul imagistic al proceselor Diagnosticul imagistic al proceselor

inflamatorii acute pulmonareinflamatorii acute pulmonare Pneumonia acută bacterianăPneumonia acută bacteriană:: În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice

vor fi oglinda celor morfopatologice.vor fi oglinda celor morfopatologice. Faza de congestie alveolarăFaza de congestie alveolară – pereţii alveolari îngroşaţi – – pereţii alveolari îngroşaţi –

radiografic prezintă drept corespodent radiografic prezintă drept corespodent voalul difuzvoalul difuz.. Faza de hepatizaţie roşieFaza de hepatizaţie roşie – pe lângă pereţii alveolari – pe lângă pereţii alveolari

îngroşaţi apare exudatul seros; care treptat ocupă îngroşaţi apare exudatul seros; care treptat ocupă alveolele ce au mai puţin aer – radiografic apare alveolele ce au mai puţin aer – radiografic apare opacitate de intensitate medie ,opacitate de intensitate medie ,

Faza de hepatizaţie cenuşieFaza de hepatizaţie cenuşie – scade opacitatea în – scade opacitatea în intesitate când alveolele conţin un rest fluid şi începe să intesitate când alveolele conţin un rest fluid şi începe să reintre aerul- radiografic reintre aerul- radiografic opacitate neomogenăopacitate neomogenă –se –se trece la faza de resorbţie,trece la faza de resorbţie,

Faza de rezorbţie şi vindecare completăFaza de rezorbţie şi vindecare completă când dispare când dispare edemul alveolar şi restul fluid- radiografic se constată edemul alveolar şi restul fluid- radiografic se constată treptat transparenţa pulmonară normală. treptat transparenţa pulmonară normală.

Page 41: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4141

Page 42: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4242

BronhopneumoniileBronhopneumoniile Fenomenele inflamatorii Fenomenele inflamatorii

sunt axate pe o bronhiolă sunt axate pe o bronhiolă care are lumenul obstruat, care are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se in jurul ei aflându-se concomitent toate stadiile concomitent toate stadiile procesului pneumonic. procesului pneumonic. Radiografic se constată :Radiografic se constată :

prezenţă de noduli prezenţă de noduli bronhopneumonicibronhopneumonici

desen bronhovascular desen bronhovascular accentuat la nivel hilar accentuat la nivel hilar dând hilului un aspect dând hilului un aspect difuz difuz

ganglionii hilari pot fi ganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil tumefiaţi realizând un hil maremare

Page 43: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4343

Supuraţiile pulmonareSupuraţiile pulmonare

Este caracterizat din Este caracterizat din punct de vedere al punct de vedere al evoluţiei prin doua etape evoluţiei prin doua etape distincte :distincte :

înainte de vomica înainte de vomica purulentă când apare purulentă când apare aspectul unei pneumonii aspectul unei pneumonii segmentare având o segmentare având o intensitate mare a intensitate mare a opacităţii.opacităţii.

după vomică după vomică realizând imaginea mixtă realizând imaginea mixtă hidroaerică hidroaerică

Page 44: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4444

Pneumonia acută interstiţiaPneumonia acută interstiţiallăă

Deteminată de virusuri ce interesează primordial Deteminată de virusuri ce interesează primordial interstiţiul . Modificările interstiţiare duc la :interstiţiul . Modificările interstiţiare duc la :

creşterea intensităţii şi dimenisunilor hilului, care creşterea intensităţii şi dimenisunilor hilului, care prezintă contururi şterse,prezintă contururi şterse,

voaloare circumscrisă a unei zone pulmonarevoaloare circumscrisă a unei zone pulmonare,, desen pulmonar accentuat realizând aspect in desen pulmonar accentuat realizând aspect in

reţea, reticulonodularreţea, reticulonodular,, prezenţă de cordoane hilare terminate în prezenţă de cordoane hilare terminate în

măciucă ( prin atelectazie) - C.T-măciucă ( prin atelectazie) - C.T- în pneumonia în pneumonia interstiţialăinterstiţială

Page 45: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4545

Page 46: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4646

Diagnostic imagistic al bolilor Diagnostic imagistic al bolilor pulmonare cronicepulmonare cronice

IInfecţia secundarănfecţia secundară produsă produsă prin reactivarea unor leziuni prin reactivarea unor leziuni vechi, primarevechi, primare

Tuberculoza Tuberculoza pulmonarăpulmonară

Ciclul infecţiei Ciclul infecţiei tuberculoase in tuberculoase in organism are două organism are două cicluri distincte :cicluri distincte :

infecţia primarăinfecţia primară caracterizată prin : caracterizată prin :

- - afect primarafect primar

- - limfangitălimfangită

- - adenopatieadenopatie

Page 47: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4747

Tuberculoza primarăTuberculoza primară

1. 1. afectul primar radiologicafectul primar radiologic apare ca o opacitate nodulară omogenă apare ca o opacitate nodulară omogenă între 0,2 -2 cm Posibilităţile de evoluţie: între 0,2 -2 cm Posibilităţile de evoluţie:

resorbţie completăresorbţie completă, cu revenirea la normal a transparenţei pulmonare, cu revenirea la normal a transparenţei pulmonare calcificarecalcificare, când conturul devine neregulat cu intensitate mare, când conturul devine neregulat cu intensitate mare exulcerare cu apariţia cavernei primareexulcerare cu apariţia cavernei primare.. fibrozare şi încapsularefibrozare şi încapsulare cu formare de tuberculoame cu formare de tuberculoame extinderea la un întreg lobextinderea la un întreg lob.. 2.2. limfangita limfangita – opacităţi liniare discrete ce se interpun între afectul – opacităţi liniare discrete ce se interpun între afectul

primar şi adenopatie .primar şi adenopatie . 33. . adenopatiaadenopatia – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea cu – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea cu

contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral. contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral.

Cele trei elemente realizează complexul primar bipolar. Cele trei elemente realizează complexul primar bipolar. Evoluţia Evoluţia complexului primarcomplexului primar poate fi: vindecare prin calcificări, persistenţa poate fi: vindecare prin calcificări, persistenţa adenopatiei, disadenopatiei, diseeminare miliară, diseminare în focare Simon, pleurezie minare miliară, diseminare în focare Simon, pleurezie sero-fibrinoasă, pneumonie cazeoasă.sero-fibrinoasă, pneumonie cazeoasă.

Page 48: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4848

A). Vindecare cu calcificari hilare, B). Adenopatie hilară A). Vindecare cu calcificari hilare, B). Adenopatie hilară dreaptă, C). Diseminare miliară cu adenopatie, D). Noduli dreaptă, C). Diseminare miliară cu adenopatie, D). Noduli Simon,E). Pleurezie exudativă, F). Pneumonie cazeoasăSimon,E). Pleurezie exudativă, F). Pneumonie cazeoasă

Page 49: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4949

Complicaţiile primoinfecţiei Complicaţiile primoinfecţiei tuberculoasetuberculoase

pot fi la nivel bronşic (fistule pot fi la nivel bronşic (fistule adenobronşice, stenoză bronşică, adenobronşice, stenoză bronşică, atelectazie), la nivelul pleural pleurezia tbc atelectazie), la nivelul pleural pleurezia tbc precum si la nivel pulmonar atelectazii, precum si la nivel pulmonar atelectazii, pneumonii cazeoase.pneumonii cazeoase.

Complicatiile generalizate se pot produce Complicatiile generalizate se pot produce pe cale limfogenă, bronhogenă pe cale limfogenă, bronhogenă (pneumonia pseudolobară) şi (pneumonia pseudolobară) şi hematogenă- generalizată = granulie tbc; hematogenă- generalizată = granulie tbc; localizată noduli Simon, Ashoff.localizată noduli Simon, Ashoff.

Page 50: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5050

Complex primar complicat 1) epituberculoză de lob Complex primar complicat 1) epituberculoză de lob mijlociu drept, 2)mijlociu drept, 2) aspect triunghiular de aspect triunghiular de epituberculoză, 3,4) aspecte de vindecareepituberculoză, 3,4) aspecte de vindecare..

Page 51: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5151

Complicaţiile bronşice ale complexului primar: 1. cavernă Complicaţiile bronşice ale complexului primar: 1. cavernă ganglionară dreaptă după fistulă ganglio- bronşică cu foare ganglionară dreaptă după fistulă ganglio- bronşică cu foare de bronhopneumonie, 2. atelectazie lob superior faţă şi de bronhopneumonie, 2. atelectazie lob superior faţă şi profilprofil

Page 52: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5252

Caverna tuberculoasăCaverna tuberculoasă

aspectul radiologic este pe unul dintre elementele complexului aspectul radiologic este pe unul dintre elementele complexului primar cu caractere de cavernă rigidă, cu dinamică lentă, primar cu caractere de cavernă rigidă, cu dinamică lentă, urmată de instalarea de noi focare de disurmată de instalarea de noi focare de diseeminaminare re

Page 53: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5353

1.Infiltratele precoce1.Infiltratele precoce iau naştere din iau naştere din focarele focarele apicale de diseminare hematogenă Simonapicale de diseminare hematogenă Simon.. Se Se constată că nodulii calcari stelaţi şi bine constată că nodulii calcari stelaţi şi bine conturaţi capătă un halou inelar de intensitate conturaţi capătă un halou inelar de intensitate mică cu contur şters, cu tendinţă la extindere mică cu contur şters, cu tendinţă la extindere periferică. Acest proces poate interesa mai mulţi periferică. Acest proces poate interesa mai mulţi noduli ce pot conflua şi dau naştere la noduli ce pot conflua şi dau naştere la infiltratul infiltratul nodular apicalnodular apical. .

2.Infiltrat rotund precoce subclavicular 2.Infiltrat rotund precoce subclavicular Assman Assman : :

Este sub forma de focar exudativ dispus în Este sub forma de focar exudativ dispus în segmentul dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia segmentul dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia este de rezorbţie parţială sau evoluţia obişnuită este de rezorbţie parţială sau evoluţia obişnuită a focarului cazeos.a focarului cazeos.

Tuberculoză pulmonară Tuberculoză pulmonară secundarăsecundară

Page 54: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5454

Infiltrat precoce rotund retroclavicular AssmanInfiltrat precoce rotund retroclavicular Assman

Page 55: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5555

3.Infiltratul nebulos periferic3.Infiltratul nebulos periferic Raedeker Raedeker este este mai frecvent fiind un proces întins de alveolită mai frecvent fiind un proces întins de alveolită exudativă intricată de leziuni de proliferare dând exudativă intricată de leziuni de proliferare dând aspect neomogen; radiologic apare ca opacitate aspect neomogen; radiologic apare ca opacitate ce cuprinde în întregime un segment, de regulă ce cuprinde în întregime un segment, de regulă dorsal sau apical cu structră neomogenă.dorsal sau apical cu structră neomogenă.

4. Infiltratul pneumonic segementar4. Infiltratul pneumonic segementar este mult este mult similar cu precedentul cu deosebirea că prinde similar cu precedentul cu deosebirea că prinde un segment sau mai multe.un segment sau mai multe.

5.Infiltratul perihilar precoce5.Infiltratul perihilar precoce – este rezultat al – este rezultat al unei fistule adenobronşice cu aspect de alveolită unei fistule adenobronşice cu aspect de alveolită exudativă nesistematizată.exudativă nesistematizată.

Page 56: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5656

PneumoconiozelePneumoconiozele:: Sunt cauzate de inhalarea timp îndelungat a unor Sunt cauzate de inhalarea timp îndelungat a unor

particole fine, solide, dispersate sub formă de praf, a particole fine, solide, dispersate sub formă de praf, a căror denumire este legată de natura particolelor căror denumire este legată de natura particolelor inhalate. Bioxid de siliciu- silicoză, antracit- antracoză. inhalate. Bioxid de siliciu- silicoză, antracit- antracoză. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii.

- stadiul 0 cu opacităţi liniare reticulare - stadiul 0 cu opacităţi liniare reticulare -stadiul I cu opacităţi liniare plus micronoduli-stadiul I cu opacităţi liniare plus micronoduli -stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă vârful şi bazele -stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă vârful şi bazele

pulmonarepulmonare -stadiul III, opacităţile micronodulare confluează dând aspect -stadiul III, opacităţile micronodulare confluează dând aspect

pseudotumoralpseudotumoral Complicaţia majoră este grefarea infecţiei tuberculoase pe plămânul Complicaţia majoră este grefarea infecţiei tuberculoase pe plămânul

deja afectat realizând silicotuberculoza. deja afectat realizând silicotuberculoza.

Page 57: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5757

Page 58: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5858

Diagnosticul imagistic al Diagnosticul imagistic al mediastinuluimediastinului

Adenopatiile Adenopatiile mediastinale mediastinale tutummoraleorale

Limfogranulomatoza Limfogranulomatoza malignă Hodgkinmalignă Hodgkin se se caracterizează prin caracterizează prin adenopatii tumorale adenopatii tumorale mediastinale bilaterale mediastinale bilaterale cu lărgirea unilaterală cu lărgirea unilaterală a mediastinului. a mediastinului.

Page 59: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5959

Limfosarcomul mediastinalLimfosarcomul mediastinal dă lărgirea mediastinului dă lărgirea mediastinului bilateral cu contur poliarcubilateral cu contur poliarcuaat sau contur liniar; opacitate t sau contur liniar; opacitate cu aspect de butoi a mediastinului.cu aspect de butoi a mediastinului.

Page 60: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6060

Reticulosarcomul mediastinalReticulosarcomul mediastinal seamănă cu seamănă cu limfosarcomul mediastinal.limfosarcomul mediastinal.

Limfomul mediastinalLimfomul mediastinal recidivant malign recidivant malign BrillBrill Symmers evidenţiază adenopatii uni Symmers evidenţiază adenopatii uni sau bilateralesau bilaterale..

Adenopatii din limfoleucozeAdenopatii din limfoleucoze dau: dau: adenopatii unilaterale; bilateral izolate.adenopatii unilaterale; bilateral izolate.

Adenopatiilei mediastinale maligne Adenopatiilei mediastinale maligne metastaticemetastatice implică în mod obligatoriu implică în mod obligatoriu prezenţa in antecedente a unui cancer prezenţa in antecedente a unui cancer primar: cancerului bronşic, esofagian, primar: cancerului bronşic, esofagian, mamar şi gastric. mamar şi gastric.

Page 61: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6161

Adenopatii mediastinale inflamatoriiAdenopatii mediastinale inflamatorii Tuberculoză gangliobronşicăTuberculoză gangliobronşică

este o formă tumorală a este o formă tumorală a tuberculozei tuberculozei

Sarcoidoza gangliobronşiceSarcoidoza gangliobronşice..

pulmonară sau boala Besnier pulmonară sau boala Besnier – Boeck – Schaumann – Boeck – Schaumann mediastinale inflamatorii acute mediastinale inflamatorii acute

Adenopatiile sindromuluiAdenopatiile sindromului LLööffgrenffgren debutează cu erupţie debutează cu erupţie cutanată urmată de artralgii şi cutanată urmată de artralgii şi adenopatii. adenopatii.

Adenopatia din tuberculoza Adenopatia din tuberculoza secundară secundară

Page 62: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6262

Bolile mediastinale Bolile mediastinale neganglionareneganglionare

Page 63: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6363

Lojile mediastinale anterioareLojile mediastinale anterioare – sunt situate anterior – sunt situate anterior de marginea anterioară a traheei ,împărţită în trei de marginea anterioară a traheei ,împărţită în trei subdiviziuni:subdiviziuni:

--AnteriosuperioarăAnteriosuperioară unde se găseşte guşa toraciă unde se găseşte guşa toraciă --AnteromijlocieAnteromijlocie unde se regăsesc tumorile timice, unde se regăsesc tumorile timice,

teratoamele şi anevrismele aortei ascendente şi ale teratoamele şi anevrismele aortei ascendente şi ale sinusului Valsalva.sinusului Valsalva.

--AnteroinferioarăAnteroinferioară unde este sediul chistelor pericardice, unde este sediul chistelor pericardice, tumori solide precum lipomul şi fibromul.tumori solide precum lipomul şi fibromul.

Loja mediastinalăLoja mediastinală mijlociemijlocie situată între cele două situată între cele două planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor. posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor.

Loja mediastinală posterioarăLoja mediastinală posterioară – situată posterior de – situată posterior de trahee, conţine tumorile neurogene, anevrismele aortei trahee, conţine tumorile neurogene, anevrismele aortei descendente toracice, guşa plonjantă posterioară, descendente toracice, guşa plonjantă posterioară, tumorile esofagiene şi o serie de tumori rare tumorile esofagiene şi o serie de tumori rare (meningocelul etc.).(meningocelul etc.).

Page 64: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6464

Diagnostic imagistic al patologiei Diagnostic imagistic al patologiei diafragmaticediafragmatice

Diafragmul entitate anatomică ce separă Diafragmul entitate anatomică ce separă toracele de abdomen .toracele de abdomen .

1 )Anomalii congenitale1 )Anomalii congenitale: diafragmul poate : diafragmul poate prezenta formă de arcuri, sau o buclă prezenta formă de arcuri, sau o buclă antero-mediană dreaptă.antero-mediană dreaptă.

2)Relaxarea diafragmatică2)Relaxarea diafragmatică – poziţie înaltă – poziţie înaltă a hemidiafragmului- poate fi congenitală a hemidiafragmului- poate fi congenitală sau dobândită (în paralizia de nerv frenic sau dobândită (în paralizia de nerv frenic traumatic, prin eforturi)traumatic, prin eforturi)..

Page 65: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6565

Page 66: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6666

3)Hernia 3)Hernia diafragmaticădiafragmatică caracterizată prin caracterizată prin ascensionarea ascensionarea intratoracică a unui intratoracică a unui organ abdominal, care organ abdominal, care se poate produce prin se poate produce prin hiatusul esofagian, hiatusul esofagian, prin punctele de prin punctele de minimă rezistenţă şi minimă rezistenţă şi posttraumatic.posttraumatic.

Examenul nativ pune Examenul nativ pune în evidenţă imagini în evidenţă imagini aerice sau hidroaerice aerice sau hidroaerice situate intratoracicsituate intratoracic

Page 67: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6767

Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte exact segmentul herniat exact segmentul herniat

Page 68: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6868

Hernia hiatalăHernia hiatală

Page 69: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6969

4)Interpoziţia freno-hepatică de colon 4)Interpoziţia freno-hepatică de colon transverstransvers – sindrom Chilaiditi- radiologic – sindrom Chilaiditi- radiologic se evidenţiază imagini aerice se evidenţiază imagini aerice subdiafragmatice, hemidiafragm drept subdiafragmatice, hemidiafragm drept ascensionat, irigografia tranşează ascensionat, irigografia tranşează diagnosticul.diagnosticul.

Page 70: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7070


Recommended