+ All Categories
Home > Documents > Detectorul de praf DUMO si aplicatiile saleSper cã veþi gãsi utile aceste informaþii. Pentru o...

Detectorul de praf DUMO si aplicatiile saleSper cã veþi gãsi utile aceste informaþii. Pentru o...

Date post: 06-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
SYSCOM 18 - Soluþii complete pentru automatizãri industriale Stimaþi colaboratori, Începând cu anul acesta, Syscom 18 a devenit distribuitorul companiei SINTROL, producãtor premium în domeniul pe care îl reprezintã: detectoare de praf. Compania are o vastã experienþã de piaþã ºi o tradiþie de zeci de ani în producþie ºi distribuþie. Sper cã veþi gãsi utile aceste informaþii. Pentru o mai bunã cunoaºtere a acestor aplicaþii, vã rog sã studiaþi documentul alãturat, pe care vã invit sã îl consultaþi. Detectorul de praf DUMO si aplicatiile sale .minerit .metalurgie . industria lemnului . industria prelucrarii bumbacului . industria textila . industria tutunului . industria alimentara . industria chimica si farmaceutica . industria hartiei . unitati spitalicesti Firma Sintrol pune la dispoziþia celor interesaþi un detector de praf destinat atât spaþiilor industriale, cât ºi a zonelor cu activitate medicalã: hale de producþie, spaþii de depozitare, spaþii intraspitaliceºti, zone în care lipsa prafului este obligatorie etc. Principalele avantaje conferite de sistem sunt: . preþul de cost scãzut . uºurinþa în utilizare . nu necesitã întreþinere specialã. Sintrol DUMO (prezentatã în fig. 1) monitorizeazã Particulele Totale Suspendate (TSP) în aer, funcþionând pe principiul determinãrii triboelectrice a prafului. Poate determina concentraþii de praf mai mici de 1 mg/m 3 pentru dimensiuni ale particulelor de pânã la 0.3 μm minimum. Rãmân în continuare la dispoziþia dumneavoastrã pentru informaþii suplimentare. Nu ezitaþi sã mã contactaþi! Vã mulþumim. Biochimist Sorin Vucea, Suport tehnic ºi vânzãri Mobil: 0722 126 204 E-mail: [email protected] Fig. 1 1
Transcript
Page 1: Detectorul de praf DUMO si aplicatiile saleSper cã veþi gãsi utile aceste informaþii. Pentru o mai bunã cunoaºtere a acestor aplicaþii, vã rog sã studiaþi documentul alãturat,

S Y S C O M 1 8 - S o l u þ i i c o m p l e t e p e n t r u a u t o m a t i z ã r i i n d u s t r i a l e

Stimaþi colaboratori,

Începând cu anul acesta, Syscom 18a devenit distribuitorul companieiSINTROL, producãtor premium îndomeniul pe care îl reprezintã:detectoare de praf. Compania are ovastã experienþã de piaþã ºi o tradiþiede zeci de ani în producþie ºidistribuþie.

Sper cã veþi gãsi utile acesteinformaþii. Pentru o mai bunãcunoaºtere a acestor aplicaþii, vã rogsã studiaþi documentul alãturat, pecare vã invit sã îl consultaþi.

Detectorul de praf DUMOsi aplicatiile sale

.minerit .metalurgie . industria lemnului . industria prelucrarii bumbacului

. industria textila . industria tutunului. industria alimentara

. industria chimica si farmaceutica

. industria hartiei . unitati spitalicestiFirma Sintrol pune la dispoziþia celor interesaþi un detector de praf destinat atât spaþiilor

industriale, cât ºi a zonelor cu activitate medicalã: hale de producþie, spaþii de depozitare,spaþii intraspitaliceºti, zone în care lipsa prafului este obligatorie etc.

Principalele avantaje conferite de sistem sunt:. preþul de cost scãzut. uºurinþa în utilizare. nu necesitã întreþinere specialã.

Sintrol DUMO (prezentatã în fig. 1) monitorizeazã Particulele Totale Suspendate (TSP) înaer, funcþionând pe principiul determinãrii triboelectrice a prafului. Poate determinaconcentraþii de praf mai mici de 1 mg/m3 pentru dimensiuni ale particulelor de pânã la 0.3µm minimum.

Rãmân în continuare la dispoziþia dumneavoastrã pentru informaþii suplimentare. Nu ezitaþi sã mã contactaþi!

Vã mulþumim. Biochimist Sorin Vucea,

Suport tehnic ºi vânzãriMobil: 0722 126 204

E-mail: [email protected]

Fig. 1

1

Page 2: Detectorul de praf DUMO si aplicatiile saleSper cã veþi gãsi utile aceste informaþii. Pentru o mai bunã cunoaºtere a acestor aplicaþii, vã rog sã studiaþi documentul alãturat,

S o l u þ i i c o m p l e t e p e n t r u a u t o m a t i z ã r i i n d u s t r i a l e

2

Pentru a veni în întâmpinareacerinþelor clienþilor noºtri dinþarã, am deschis filiale în 8oraºe:Cluj, Constanþa, Galaþi,Mediaº, Oneºti, Oradea,Ploieºti, Reºiþa.

SYSCOM 18 SRL. Calea Plevnei 139B . Sector 6 . Bucuresti . România . 060011. Tel.: 021-310 26 78 . 021-310 26 79Mobil: 0040 - 722 126 204Fax: 021-316 91 76 . 021-316 91 79 . 021-310 26 80E-mail: [email protected]: www.syscom.ro

Înfiinþatã în 1991, Syscom 18 este un nume binecunoscut în domeniul automatizãrilor industriale ºi alsistemelor de mãsurã din România, furnizând servicii „la cheie” ºi asigurând proiectare, livrareechipamente, producþie dulapuri, elaborare software, instalare, pif, teste, aprobãri. Dispunând de o halãde producie ºi de un laborator metrologic acreditat, Syscom 18 a dezvoltat numeroase proiecte în industriapetrolului ºi a gazelor naturale, dar ºi în industria cimentului, ceramicã, farmaceuticã, metalurgicã,alimentarã sau cea a tratãrii apelor etc. În cei 20 de ani de activitate, Syscom 18 a ajuns sã aibã peste 800de clienþi în România, Orientul Mijlociu ºi Asia Centrala. Echipamentele livrate sunt produse de firmerenumite, respectând standarde superioare de calitate. Syscom 18 a semnat contracte de distribuþieexclusivã cu peste 50 de firme din Europa, SUA sau Japonia. Are cca. 150 de angajaþi, filiale în þarã ºi unvolum total de vânzãri de aproximativ 22 milioane euro (2007). Syscom 18 este certificatã ISO 9002 din1998 (ISO 9001/2004) ºi ISO18001, ISO14001 din 2006. Este atestatã SNP PETROM, INSEMEX, INM. Estemembrã a ASRO, AAIR, ATTIS, ARGPL ºi ROLAB.

Toate acestea constituie o garanþie pentru abordarea profesionistã a oricãrui proiect de automatizare.

Aparatul este dotat cu 3 tipuri de ieºiri:. în semnal unificat 4 – 20 mA. pe relee (x2). comunicaþie serialã.

Aparatul este dotat cu 2 alarme: una la nivelde alertã ºi o alarmã de nivel înalt.Funcþionarea normalã (nivel „normal”) estestabilitã la începutul monitorizãrii, nivelelede alertã ºi alarmã înaltã fiind stabilite întimpul punerii în funcþiune. Toate stãrile suntindicate ºi prin intermediul unor LED-uri(verde, galben ºi roºu). Uºurinþa la utilizareface ca acest dispozitiv sã fie ideal acolounde funcþionarea în regim anormal a unuiproces conduce la o creºtere a cantitãþii de praf, cu efecte negative asupra sãnãtãþii personaluluioperator sau a funcþionãrii normale a utilajelor.

Ariile de utilizare sunt:. minerit. metalurgie. industria lemnului. industria prelucrãri bumbacului. industria textilã. industria tutunului. industria alimentarã. industria chimicã ºi farmaceuticã. industria hartiei. unitãþi spitaliceºti.

Alte caracteristici: este construit din inox ºi aluminiu ºi alimenteazã la 12 VDC. Funcþioneazãpe un domeniu de temperaturã situat între -200 ºi 600 Celsius.


Recommended