Home >Documents >Deficitestructuralein economia romaneasca ...media. Deficitestructuralein economia...

Deficitestructuralein economia romaneasca ...media. Deficitestructuralein economia...

Date post:15-Nov-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Deficite structurale in economia romaneasca – deficitul bugetar si

  deficitul de cont curent

  Ionut Dumitru

  Presedintele Consiliului Fiscal si Economist Sef Raiffeisen Bank*

  3 Decembrie 2012

  *Opiniile exprimate in aceasta prezentare sunt opinii personale ale autorului, fara a fi neaparat si opiniile oficiale ale institutiilor cu care este asociat

 • I. Deficitul bugetar structural

 • � Reducerea deficitului structural foarte ridicat (de la 9.3% din PIB in 2009 la obiectivul pe termen mediu – 2014 - de 1% din PIB), stimularea cresterii economice potentiale prin realocarea resurselor bugetare catre infrastructura si implementarea in ritm alert a reformelor structurale (in primul rand in zona companiilor de stat), cresterea substantiala a eficientei cheltuielilor bugetare si reechilibrarea financiara a sistemelor de asigurari sociale.

  PrincipalelePrincipalelePrincipalelePrincipalele provocariprovocariprovocariprovocari la la la la adresaadresaadresaadresa finantelorfinantelorfinantelorfinantelor publicepublicepublicepublice

  � Provocarile principale la adresa sustenabilitatii fiscal-bugetare: � veniturile bugetare foarte scazute (evaziune fiscala foarte ridicata) � deficitul cronic de natura structurala al sistemelor de asigurari sociale (in

  primul rand al sistemului public de pensii) � deficitele cvasi-fiscale din sectorul companiilor de stat � eficienta foarte scazuta a cheltuielilor bugetare � lipsa prioritizarii si planificarii multianuale a investitiilor publice � disciplina financiara foarte scazuta la nivelul autoritatilor locale � cresterea substantiala a capacitatii de absorbtie a fondurilor UE.

 • DeficitulDeficitulDeficitulDeficitul public public public public efectivefectivefectivefectiv sisisisi deficituldeficituldeficituldeficitul structuralstructuralstructuralstructural

  -2.0

  -3.6

  -4.4

  -3.2

  -4.4

  -4.7

  -3.5

  -2.0

  -1.5

  -1.2 -1.2

  -2.2

  -2.9

  -5.7 -5.5

  -2.8 -2.4

  -2.0 -1.7 -1.8 -2.0 -1.9

  -1.3 -1.3

  -2.4 -2.3

  -4.4 -5.3 -6.1

  -5.0

  -1.9 -1.4

  -1.0

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  Nota: Nota: Nota: Nota: ZonaZonaZonaZona hasuratahasuratahasuratahasurata desemneazadesemneazadesemneazadesemneaza perioadaperioadaperioadaperioada in in in in care outputcare outputcare outputcare output----gapulgapulgapulgapul a a a a fostfostfostfost pozitivpozitivpozitivpozitiv ((((economiaeconomiaeconomiaeconomia a a a a crescutcrescutcrescutcrescut pestepestepestepeste potential) potential) potential) potential)

  Sursa: Estimarile Comisiei Europene, metodologia ESA95

  � AtunciAtunciAtunciAtunci candcandcandcand economiaeconomiaeconomiaeconomia crestecrestecrestecreste pestepestepestepeste potential (output gap potential (output gap potential (output gap potential (output gap pozitivpozitivpozitivpozitiv) se ) se ) se ) se inregistreazainregistreazainregistreazainregistreaza un un un un excedentexcedentexcedentexcedent bugetarbugetarbugetarbugetar ciclicciclicciclicciclic iariariariar deficituldeficituldeficituldeficitul efectivefectivefectivefectiv

  esteesteesteeste maimaimaimai micmicmicmic decatdecatdecatdecat deficituldeficituldeficituldeficitul structural structural structural structural ���� risculrisculrisculriscul ca ca ca ca decidentiidecidentiidecidentiidecidentii sasasasa implementezeimplementezeimplementezeimplementeze politicipoliticipoliticipolitici expansionisteexpansionisteexpansionisteexpansioniste prinprinprinprin crestereacrestereacrestereacresterea cheltuielilorcheltuielilorcheltuielilorcheltuielilor

  publicepublicepublicepublice pepepepe bazabazabazabaza unorunorunorunor veniturivenituriveniturivenituri temporaretemporaretemporaretemporare (de (de (de (de naturanaturanaturanatura ciclicaciclicaciclicaciclica))))

  � PoliticaPoliticaPoliticaPolitica fiscalafiscalafiscalafiscala discretionaradiscretionaradiscretionaradiscretionara prociclicaprociclicaprociclicaprociclica a a a a anulatanulatanulatanulat rolulrolulrolulrolul de de de de stabilizatorstabilizatorstabilizatorstabilizator al al al al cicluluicicluluicicluluiciclului economic al economic al economic al economic al stabilizatorilorstabilizatorilorstabilizatorilorstabilizatorilor automatiautomatiautomatiautomati....

  -9.0

  -6.8

  -8.8 -9.3-10

  -8

  -6

  1 9

  9 5

  1 9

  9 6

  1 9

  9 7

  1 9

  9 8

  1 9

  9 9

  2 0

  0 0

  2 0

  0 1

  2 0

  0 2

  2 0

  0 3

  2 0

  0 4

  2 0

  0 5

  2 0

  0 6

  2 0

  0 7

  2 0

  0 8

  2 0

  0 9

  2 0

  1 0

  2 0

  1 1

  2 0

  1 2

  p

  2 0

  1 3

  p

  2 0

  1 4

  p

  Sold bugetar ciclic

  Deficit bugetar efectiv

  Deficit bugetar structural

 • SSSStarea financiartarea financiartarea financiartarea financiaraaaa a sistemelor de asigura sistemelor de asigura sistemelor de asigura sistemelor de asiguraaaari sociale este foarte precarri sociale este foarte precarri sociale este foarte precarri sociale este foarte precaraaaa

  -2.4 -2.6

  -3.6

  -2.3

  0.0

  0.9 0.9 1.5

  0.4

  -0.5

  0.0 0.2 0.1

  -1.5

  -3.6

  -4.6 -4.1

  -3.8

  -2.0

  -3.6 -4.4

  -3.2

  -4.4 -4.7

  -3.5

  -2.0

  -1.5 -1.2 -1.2

  -2.2 -2.9

  -5.7

  -6.8 -5.5

  -4.9

  -2.8 -2.4

  -2.0

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  �Este necesara prudenţă maximă în abordarea eventualelor creşteri de cheltuieli de asistenta sociala şi/sau posibilelor diminuări ale cotelor de contribuţii sociale în anii următori. �Este obligatorie o strategie pe termen mediu şi lung de reechilibrare financiară a sistemelor de asigurări sociale, în special prin extinderea bazei de impozitare.

  -9.0

  -6.8

  -10

  -8

  1 9

  9 5

  1 9

  9 6

  1 9

  9 7

  1 9

  9 8

  1 9

  9 9

  2 0

  0 0

  2 0

  0 1

  2 0

  0 2

  2 0

  0 3

  2 0

  0 4

  2 0

  0 5

  2 0

  0 6

  2 0

  0 7

  2 0

  0 8

  2 0

  0 9

  2 0

  1 0

  2 0

  1 1

  2 0

  1 2

  T 2

  2 0

  1 2

  p

  2 0

  1 3

  p

  2 0

  1 4

  p

  Deficit sisteme de asigurari sociale (% din PIB)

  Deficit bugetar (% din PIB)

  Sursa: Comisia Europeana, metodologia ESA95

 • Rata de Rata de Rata de Rata de suportsuportsuportsuport ((((NumarNumarNumarNumar contributoricontributoricontributoricontributori////numarnumarnumarnumar de de de de pensionaripensionaripensionaripensionari, %), %), %), %)

  250.0

  300.0

  350.0

  400.0

  CrestereaCrestereaCrestereaCresterea rateirateirateiratei de de de de ocupareocupareocupareocupare esteesteesteeste crucialacrucialacrucialacruciala pentrupentrupentrupentru a a a a imbunatatiimbunatatiimbunatatiimbunatati stareastareastareastarea financiarafinanciarafinanciarafinanciara a a a a sistemuluisistemuluisistemuluisistemului de de de de pensiipensiipensiipensii

  0.0

  50.0

  100.0

  150.0

  200.0

  250.0

  C Y

  N L IE ES LU M T EL C Z FI P L

  A T

  B E

  FR SK D E

  P T SI LV E E IT LT H U

  B G

  D K

  R O

  2010

  2060

  Sursa: Comisia Europeana

 • NumarNumarNumarNumar bugetaribugetaribugetaribugetari ((((inclusivinclusivinclusivinclusiv companiicompaniicompaniicompanii cu capital cu capital cu capital cu capital majoritarmajoritarmajoritarmajoritar de stat) la 1000 de stat) la 1000 de stat) la 1000 de stat) la 1000 locuitorilocuitorilocuitorilocuitori

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  AparentAparentAparentAparent, Romania are , Romania are , Romania are , Romania are putinputinputinputin bugetaribugetaribugetaribugetari in in in in comparatiecomparatiecomparatiecomparatie cu cu cu cu standardelestandardelestandardelestandardele europeneeuropeneeuropeneeuropene, , , , dardardardar…………

  NumarNumarNumarNumar bugetaribugetaribugetaribugetari la 1000 la 1000 la 1000 la 1000 locuitorilocuitorilocuitorilocuitori

  Sursa: International labour organization (ILO), date aferente anului 2008

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

 • 20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  State owned companies General Government sector

  Raportul dintre salariatii din sectorul public si numarul total de salariati din economie (%)

  Companii de stat Sector guvernamental

  …in …in …in …in raportraportraportraport cu cu cu cu numarulnumarulnumarulnumarul de de de de contribuabililorcontribuabililorcontribuabililorcontribuabililor la la la la bugetbugetbugetbuget, , , , numarulnumarulnumarulnumarul bugetarilorbugetarilorbugetarilorbugetarilor esteesteesteeste foartefoartefoartefoarte maremaremaremare

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  D e

  n m

  a rk

  N o

  rw a

  y

  R o

  m