+ All Categories
Home > Documents > Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Date post: 21-Dec-2015
Category:
Upload: ana-dogot
View: 52 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
drept comercial
83
1.Notiune si obiectul dreptului comercial. Dreptul afacerilor reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale ce apar intre persoane in legatura cu desfasurarea activitatii de intreprinzator ,precum si raporturilor ce apar in cazul interventiei statului in aceasta activitate. Obiectul dreptului afacerilor reprezinta relatiile ce apar in legatura cu activitatea econmica aducatoare de profit intre persoanele fizice si juridice care au calitatea de intreprinzator: -raporturile ce apar in legatura cu dobindirea, mentinerea si incetarea calitatii de intreprinzator, inclusiv relatii corporative(inregistrarea intreprinzatorilor, relatiile ce apar in :interiorul intreprinzatoriilor persoane juridice, in legatura cu reorganizarea si lichidarea intreprinzatoriilor persoane juridice, precum si cu incetarea activitatii intreprinzatoriilor persoane fizice); -relatiile ce aparin activitatea de intreprinzator si in obtinere de profit(incheierea si executarea diferitelor contracte comerciale, extragerea,cultivarea si producerea de bunuri, executarea lucrariilor si prestarea serviciilor); -relatii ce apar intre autoritatiile publice si persoanele care au calitatea de intreprinzator 2.Izvoarele dreptului comercial Prin izvor de drept în sens formal se subînţelege sistemul de acte normative aranjate într-o anumită ierarhie după forţa lor juridică. Sunt considerate izvor al dreptului afacerilor actele normative cu prevederi care reglementează raporturile dintre întreprinzători. După forţa lor juridică, actele normative au următoarea ierarhie: Constituţia, legile (organice şi ordinare), ordonanţele şi hotărârile Guvernului, actele Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, actele autorităţilor publice centrale (ministere, departamente etc), actele autorităţilor publice locale şi actele corporative. Uzanţele comerciale ca izvor al dreptului afacerilor. Uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deşi neconsfinţită de legislaţie, este general recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade îndelungate într-un anumit domeniu al raporturilor civile. Pornind de la dispoziţiile art.4 din Codul civil, uzanţa se aplică numai în cazul în care nu există norme juridice care să reglementeze raportul juridic respectiv şi uzanţa nu contravine legii , ordinii publice sau bunelor moravuri. Uzanţele comerciale sunt aplicate mai frecvent în raporturile juridice cu element de extranietate 3.Principiile dreptului comercial. Principiile generale ale dreptului sunt acele idei directoare extrase din dispoziţia Constituţiei sau deduse pe cale de interpretare, cum sunt: principiul legalităţii; principiul egalităţii în faţa legii principiul neretroactivităţii legii
Transcript
Page 1: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

1.Notiune si obiectul dreptului comercial.Dreptul afacerilor reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale ce apar intre persoane in legatura cu desfasurarea activitatii de intreprinzator ,precum si raporturilor ce apar in cazul interventiei statului in aceasta activitate.Obiectul dreptului afacerilor reprezinta relatiile ce apar in legatura cu activitatea econmica aducatoare de profit intre persoanele fizice si juridice care au calitatea de intreprinzator: -raporturile ce apar in legatura cu dobindirea, mentinerea si incetarea calitatii de intreprinzator, inclusiv relatii corporative(inregistrarea intreprinzatorilor, relatiile ce apar in :interiorul intreprinzatoriilor persoane juridice, in legatura cu reorganizarea si lichidarea intreprinzatoriilor persoane juridice, precum si cu incetarea activitatii intreprinzatoriilor persoane fizice);-relatiile ce aparin activitatea de intreprinzator si in obtinere de profit(incheierea si executarea diferitelor contracte comerciale, extragerea,cultivarea si producerea de bunuri, executarea lucrariilor si prestarea serviciilor);-relatii ce apar intre autoritatiile publice si persoanele care au calitatea de intreprinzator 2.Izvoarele dreptului comercialPrin izvor de drept în sens formal se subînţelege sistemul de acte normative aranjate într-o anumită ierarhie după forţa lor juridică. Sunt considerate izvor al dreptului afacerilor actele normative cu prevederi care reglementează raporturile dintre întreprinzători. După forţa lor juridică, actele normative au următoarea ierarhie: Constituţia, legile (organice şi ordinare), ordonanţele şi hotărârile Guvernului, actele Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, actele autorităţilor publice centrale (ministere, departamente etc), actele autorităţilor publice locale şi actele corporative.Uzanţele comerciale ca izvor al dreptului afacerilor. Uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deşi neconsfinţită de legislaţie, este general recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade îndelungate într-un anumit domeniu al raporturilor civile. Pornind de la dispoziţiile art.4 din Codul civil, uzanţa se aplică numai în cazul în care nu există norme juridice care să reglementeze raportul juridic respectiv şi uzanţa nu contravine legii , ordinii publice sau bunelor moravuri. Uzanţele comerciale sunt aplicate mai frecvent în raporturile juridice cu element de extranietate3.Principiile dreptului comercial.Principiile generale ale dreptului sunt acele idei directoare extrase din dispoziţia Constituţiei sau deduse pe cale de interpretare, cum sunt:

principiul legalităţii; principiul egalităţii în faţa legii principiul neretroactivităţii legii principiul exercitării dreptului cu bună credinţă

Acestea sunt principiile de drept, deoarece rezultă din Constituţie şi răspund unor nevoi care se impun în viaţa juridică. Odată stabilite, aceste principii pot contribui la crearea şi aplicarea viitoare a unei norme juridice.1

Principiile generale ale dreptului civil. De asemenea, sunt aplicabile în dreptul comercial şi principiile generale ale Dreptului civil, dintre care menţionăm: principiul recunoaşterii mai multor forme de proprietate, a egalităţii lor juridice, principiul inviolabilităţii proprietăţiiprincipiul libertăţii contractuale

. Principiile speciale ale dreptului afacerilor. Dreptului afacerilor îi sînt caracteristice şi cele mai progresiste principii ale dreptului civil, cum ar fi cel al inviolabilităţii proprietăţii private ,al libertăţii de a contracta, al poziţiei de egalitate a subiectelor raporturilor civile. Principiul libertăţii activităţii de întreprinzător- potrivit cărora piaţa, libera iniţiativă economică şi concurenţa loială sunt factorii de bază ai economiei, precum şi faptul că statul asigură libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător. Această libertate presupune posibilitatea subiectului de a-şi alege forma de organizare a activităţii, genul de activitate, de a stabili preţul la bunurile şi serviciile sale în scopul obţinerii unor beneficii..Principiul concurenţei loiale, prin care concurenţa este decretată ca un factor de bază al economiei statului şi stabileşte că statul se obligă să asigure protecţia concurenţei loiale, ceea ce constă în adoptarea unor măsuri de protejare a întreprinzătorilor împotriva acţiunilor ilegale şi dăunătoare ale concurenţilor şi împotriva acţiunilor autorităţilor publice.

1

Page 2: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Principiul inviolabilităţii investiţiilor persoanelor fizice şi juridice deoarece investiţii pot fi nu numai lucrurile asupra cărora se instituie un drept de proprietate, ci şi drepturile, tehnologiile, inovaţiile, ideile de afaceri şi alte valori incorporale. 4.Notiunea si elementele activitatii de intreprinzator Activitatea de întreprinzător reprezintă activitatea de producere şi comercializare a mărfurilor, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, care este desfăşurată din proprie iniţiativă, în nume propriu şi pe risc propriu, dar şi sub răspundere patrimonială proprie, de către persoanele fizice şi cele juridice, ce sunt organizate în corespundere cu legislaţia în vigoare, cu scopul prioritar de a-şi asigura o sursă de venit permanentă.Elementele caracteristice activității de întreprinzător.Activitatea independentă presupune libertatea întreprinzătorului în alegerea obiectului viitoarei activităţi şi a metodelor de lucru, inadmisibilitatea imixtiunii în afacerile private. Întreprinzătorul activează din propria voinţă şi în interesul său propriu.Activitatea din proprie iniţiativă este activitatea care se exercită prin propriul spirit de întreprinzător şi propria ingeniozitate. Iniţiativa trebuie să fie raţională, întemeiată, reală şi legală. Nimeni nu poate fi obligat să practice activitatea de întreprinzător.Activitatea în nume propriu este desfăşurată de întreprinzător sub denumirea de firmă proprie, dacă este persoană juridică cu scop lucrativ, iar de întreprinzătorul individual sub numele său, care trebuie să fie inclus în denumirea de firmă. Denumirea de firmă şi numele individualizează întreprinzătorul în activitatea sa.Activitatea pe riscul propriu şi sub răspunderea patrimonială proprie. Riscul activităţii de întreprinzător, spre deosebire de alte noţiuni juridice ale riscului, poate fi definit ca activitatea acestuia pe piaţă, în condiţiile incerte referitoare la posibilul câştig sau pierdere, când cel care ia decizia, nefiind în stare să prevadă faptul dacă va obţine profit sau va suferi pierderi, trebuie, totuşi, să opteze pentru una din deciziile optime.Activitatea în scopul asigurării unei surse de venit permanent. Activitatea de întreprinzător presupune obţinerea sistematică a unei surse de venit, ca rezultat al unei activităţi continue, şi nu ocazionale.5.Genurile activitatii de intreprinzator-Producerea mărfurilor este acel tip de activitate economică cu caracter general, care are ca obiect transformarea materiilor prime şi a materialelor în produse noi cu o valoare mai mare.-Executarea lucrărilor este activitatea economică prin care întreprinzătorul se obligă să îndeplinească, într-un termen stabilit, o anumită lucrare, fie din propriul material, fie din materialul beneficiarului. Acestea sunt lucrări de construcţii, montaj.-Prestarea serviciilor este acel gen de activitate economică destinată satisfacerii necesităţilor persoanelor fizice şi juridice prin acordarea diferitelor servicii: consultative, de transport, de asigurare, de deservire socială etc.-Comercializarea mărfurilor şi produselor. Tot spectrul de produse şi servicii sunt destinate, în general, consumatorilor. Comercializarea mărfurilor poate fi făcută direct şi nemijlocit de către producător prin magazine sau depozite angro proprii ori prin intermediari (firme de distribuţie).6. Tipurile activitatii antreprenorialeActivităţile interzise. în această listă se includ activităţile care pot să aducă un profit material şi pentru care este prevăzută o pedeapsă penală sau administrativă.Activităţile monopol de stat sunt desfăşurate exclusiv de organe ale statului sau de persoane juridice constituite de stat. Activităţile monopol natural. Prin monopol natural legiuitorul desemnează situaţia în care producerea, transportarea, comercializarea, procurarea mărfurilor şi grupurilor de mărfuri fungibile, precum şi prestarea anumitor tipuri de servicii, în virtutea unor factori de ordin natural, economic sau tehnologic se află sub controlul direct al unuia sau al mai multor agenţi economici.Activităţile supuse licenţierii. Activităţile de întreprinzător supuse licenţierii sunt stabilite la art.7 din Legea nr.451/2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.Activităţile practicate în baza patentei de întreprinzător. Activităţile de întreprinzător care pot fi desfăşurate în baza patentei de întreprinzător sunt stabilite la anexa nr.l a Legii nr.93/1998 privind patenta de întreprinzător.Activităţile care pot fi practicate fără autorizaţii speciale. întreprinzătorii persoane fizice şi persoane juridice pot desfăşura genurile de activitate care nu sunt supuse licenţierii fără vre-o autorizaţie sau permisiune specială dacă alte legi nu stabilesc altfel.7.Caracteristica generala a obligatiilor intreprinzatorului

Page 3: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Obligaţia întreprinzătorilor de a obţine licenţe pentru activităţile supuse licenţierii. Din momentul înregistrării de stat, întreprinderea poate să desfăşoare orice gen de activitate, cu excepţia celor interzise de lege. Este prevăzută o listă a tipurilor de activitate a căror practicare este permisă doar întreprinderilor de stat, de exemplu, tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor naţionale, tipărirea valorilor mobiliare, confecţionarea ordinelor şi medaliilor. Mai sunt şi genuri de activitate pentru practicarea cărora este nevoie de obţinerea unor acte suplimentare, cum este licenţa.Obligaţia de ţinere şi organizare a contabilităţii Toate persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv reprezentanţele şi filialele întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, prin art. 2 al Legii contabilităţii, nr. 113 din 27.94.20072, urmează să ţină evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.Obligaţia întreprinzătorului de a desfăşura activitate în limitele concurenţei loiale. Prin legi speciale sunt stabilite limitele în care trebuie să se manifeste libera concurenţă, precum şi consecinţele pe care le au încălcările acestor limite legale. În acest sens Legea cu privire la concurenţă stabileşte bazele organizatorice şi juridice ale protecţiei concurenţei, măsurile de prevenire, limitare şi reprimare a activităţii monopoliste şi a concurenţei neloiale, este orientată spre dezvoltarea relaţiilor de concurenţă pe pieţele de mărfuri ale Republicii MoldovaObligaţia de a contribui cu taxe şi impozite la cheltuielile publice Capacitatea statului de a-şi realiza funcţia socială, economică, funcţia de respectare a ordinii de drept, funcţia ecologică şi alte aspecte ale vieţii statale în mare măsură depinde de mărimea veniturilor de care dispune şi care formează bugetul de stat. Iar formarea bugetului, după cum se ştie, are loc prin recepţionarea veniturilor provenite din impozitarea contribuabililor şi din alte plăţi ale populaţiei. Cadrul normativ al Republicii Moldova prevede că subiectele impunerii sunt: persoanele fizice şi juridice indiferent de statutul lor. De aici rezultă că şi întreprinzătorii sunt supuşi impozitării. Una din obligaţiile întreprinzătorilor, stabilită în Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 945/1992, este „onorarea obligaţiilor la buget”, ceea ce înseamnă plata în termen a impozitelor şi taxelor.Obligaţia întreprinzătorului de a nu polua mediul înconjurător Conform art. 32 din Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr. 1515/1993, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi să întreprindă un şir de măsuri de protecţie a apelor, aerului, solului şi subsolului. Conform art. 59, Constituţia R.M., protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean.

8.Activitatiile licentiale Licenţa se eliberează pe un termen de un an, pentru următoarele genuri de activitate:1.activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;2.importul alcoolului etilic, importul şi (sau) comercializarea angro a producţiei alcoolice şi a berii importate;3.importul şi (sau) prelucrarea tutunului, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a produselor din tutun;4.comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun.Licenţa se eliberează pe un termen de 3 ani pentru activităţile de:-fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;

Licenţa se eliberează pe un termen de până la 25 ani pentru activităţile de: -producerea şi (sau) furnizarea, transportarea, distribuirea energiei electrice; -furnizarea şi (sau) transportarea, distribuirea gazelor naturale.

Pentru toate celelalte genuri de activităţi licenţele se eliberează pe un termen de cinci ani.9.Obligatia intreprinzatorului de a obtine licenta Din momentul înregistrării de stat, întreprinderea poate să desfăşoare orice gen de activitate, cu excepţia celor interzise de lege. Este prevăzută o listă a tipurilor de activitate a căror practicare este permisă doar întreprinderilor de stat, de exemplu, tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor naţionale, tipărirea valorilor mobiliare, confecţionarea ordinelor şi medaliilor. Mai sunt şi genuri de activitate pentru practicarea cărora este nevoie de obţinerea unor acte suplimentare, cum este licenţa.

2

Page 4: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Licenţa -act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.Camera de Licenţiere este organul de stat abilitat cu eliberarea licenţelor. Ea efectuează următoarea activitate:-eliberează, reperfectează, reînnoieşte licenţele, eliberează copii şi duplicate ale acestora, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;-organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere;-asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere;-remite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;-ţine dosarele de licenţiere şi registrul de licenţiere;-comandă şi păstrează formularele de licenţă;-generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi prezintă Guvernului propunerile respective;-prezintă Guvernului dări de seamă anuale privind activitatea sa.Procedura de obţinere a licenţei. Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere respectivă personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată de persoana care depune: a) declaraţia, ce conţine:-denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;-genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă;-asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi pentru veridicitatea documentelor prezentate.b) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;c) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.Licenţa conţine:-denumirea autorităţii de licenţiere;-seria, numărul şi data eliberării licenţei;-denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă întreprindere sau organizaţie, persoană juridică sau fizică ori numele, prenumele şi adresa titularului de licenţă persoană fizică;-data şi numărul certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP al persoanei fizice;-genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;-termenul de valabilitate a licenţei;-semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea-ştampilei acestei autorităţi.Sfera de acţiune a licenţei. Licenţele eliberate de Camera de Licenţiere sunt valabile pe întreg teritoriul R.M. În afara hotarelor R.Moldova licenţa este valabilă în corespundere cu acordurile internaţionale la care Moldova este parte.Termenul de valabilitate al licenţei. Licenţa se eliberează pe un termen de un an, pentru următoarele genuri de activitate:-activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;-importul alcoolului etilic, importul şi (sau) comercializarea angro a producţiei alcoolice şi a berii importate;-importul şi (sau) prelucrarea tutunului, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a produselor din tutun;-comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun.

Licenţa se eliberează pe un termen de 3 ani pentru activităţile de:

Page 5: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

-fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;

Licenţa se eliberează pe un termen de până la 25 ani pentru activităţile de:-producerea şi (sau) furnizarea, transportarea, distribuirea energiei electrice;-furnizarea şi (sau) transportarea, distribuirea gazelor naturale.

Pentru toate celelalte genuri de activităţi licenţele se eliberează pe un termen de cinci ani.10.Activitati monopol de statActivităţile monopol de stat sunt desfăşurate exclusiv de organe ale statului sau de persoane juridice constituite de stat. Monopolul de stat este definit ca situaţie în care un număr limitat de agenţi economici sunt învestiţi de către autorităţile administraţiei publice cu dreptul exclusiv sau cu drepturi exclusive de desfăşurare a unei anumite activităţi aducătoare de profit. Se consideră monopol al statului domeniile de activitate, prin intermediul cărora organele respective ale administraţiei publice îşi exercită funcţiile legate de apărarea şi securitatea statului, precum şi cele în care sînt produse şi comercializate anumite tipuri specifice de mărfuri (servicii) Potrivit Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art. 10 alin.(3), numai întreprinderilor de stat li se permite să desfăşoare următoarele activităţi legate de :

- supravegherea şi tratamentul bolnavilor care suferă de narcomanie, boli contagioase periculoase şi deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermatovenerice infecţioase precum şi de boli psihice în forme agresive şi eliberarea avizelor corespunzătoare;

- efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile a capacităţii de muncă, precum şi a examenelor şi controalelor medicale periodice şi preventive decretate ale cetăţenilor;

- tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de periculoase;- confecţionarea ordinelor şi medaliilor;- producerea emblemelor ce confirmă achitarea impozitelor şi taxelor de stat;- prestarea serviciilor poştale (cu excepţia poştei exprese), confecţionarea timbrelor poştale;- producerea şi comercializarea tehnicii militare speciale şi de luptă, a substanţelor explozive (cu

excepţia prafului de puşcă), precum şi producerea oricăror feluri de arme;- evidenţa de stat, înregistrarea de stat şi inventarierea tehnică (inclusiv paşaportizarea) a bunurilor

imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate şi administrarea acestor bunuri;- imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, imprimarea valorilor mobiliare de stat;- efectuarea lucrărilor astronomo-geodezice, gravimetrice, a lucrărilor în domeniul hidrometeorologiei.

11.Activitati monopol natural Prin monopol natural legiuitorul desemnează situaţia în care producerea, transportarea, comercializarea, procurarea mărfurilor şi grupurilor de mărfuri fungibile, precum şi prestarea anumitor tipuri de servicii, în virtutea unor factori de ordin natural, economic sau tehnologic se află sub controlul direct al unuia sau al mai multor agenţi economici.Lista activităţilor monopoluri naturale este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.582/1995 cu privire la reglementarea monopolurilor. Astfel de activităţi sunt:

- activităţi legate de căile ferate magistrale cu zonele lor de protecţie, instalaţiile de cale, construcţiile de arbă şi serviciile de exploatare a acestora;

- activităţi legate de staţiile şi punctele de tiraj pentru prelucrarea tehnologică şi trecerea garniturilor de tren (materialului rulant);

- activităţi legate de gările feroviare;- activităţi legate de autostrăzile, construite din contul bejetelor republican şi locale, cu zonele de

protecţie, construcţiile de arbă şi serviciile de întreţinere şi exploatare a acestora;- activităţi legate de căile nevigabile naturale şi artificiale, cu sistemele de navigaţie şi condiţiile

navigabile asigurate;- activităţi legate de porturile fluviale, instalaţiile portuare, debarcaderele şi danele de acostare de

folosinţă generală pe căile de comunicaţie pe ape naturale, cu serviciile de întreţinere şi exploatare a lor;- activităţi legate de întreprinderile pentru toate tipurile de transport în comun, cu exepţia taximetrilor;- activităţi legate de reţele magistrale de telecomunicaţii;- activităţi legate de reţele de televiziune şi radiodifuziune pentru difuzarea radioprogramelor de stat:- activităţi legate de reţele publice de radiodifuziune prin fir;- activităţi legate de reţele de telecomunicaţii internaţionale;

Page 6: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

- activităţi legate de reţeaua de difuziune a presei periodice.- activităţi legate de în complexul termico-energetic:- activităţi legate de întreprinderile staţionare de producere a energiei electrice şi termice, conectare la

sistemul energetic unic;- activităţi legate de reţelele electrice de toate tensiunile şi reţelele termice magistrale ale sistemului

energetic unic;- activităţi legate de reţelele de gaze şi obiectivele sistemului unic de gazificare, transportul prin

conducte.- activităţi legate de întreprinderile şi organizaţiile, care exploatează reţelele şi comunicaţiile de

aprovizionare cu energie termică, conductele de apă şi canalizare;- activităţi legate de serviciile pentru colectarea gunoiului şi curăţirea zăpezii;- activităţi legate de întreprinderile pentru prestarea serviciilor rituale;- activităţi legate de întreprinderile pentru înmormîtarea substanţelor radioactive (noxelor) şi a altor

substanţe dăunătoare.- activităţi legate de aeroporturile, complexele de construcţii şi mijloace tehnice ale aeroporturilor,

sistemelor de dirijare a circulaţiei aeriene, de comunicaţie dintre navele aeriane şi de asigurare a securităţii decolării şi aterizării aeronavelor.12. Obligatia intreprinzatorului de a desfasura activitate in limetele concurentei loiale

Concurenţa ca o liberă competiţie între agenţii economici care oferă pe o piaţă determinată produse sau servicii ce tind se satisfacă nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată în scopul de a asigura existenţe sau expansiunea comerţului.

Condiţii pentru existenta concurenţei Pentru ca întreprinzătorii să-şi manifeste comportamentul concurenţial, trebuie să existe un mediu adecvat, şi anume cel al economiei de piaţă, care implică existenţa unor condiţii specifice, cum ar fi:

- liberalizarea comerţului (activităţii de întreprinzător); Potrivit acestei condiţii, fiecare întreprinzător este în drept să-şi aleagă domeniul de activitate, având deplina libertate de a produce şi/sau de a vinde mărfurile, de a presta serviciile cerute de piaţă. Această condiţie îşi are fundamentul juridic în dispoziţii constituţionale, potrivit cărora piaţa şi libera iniţiativă economică... sunt factori de bază ai economiei (art.9), iar statul trebuie să asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător (art.126). în acord cu ele, au fost elaborate dispoziţii legale privind dreptul întreprinzătorului persoană fizică de a-şi desfăşura activitatea fără a constitui o persoană juridică (Codul civil, art.26) şi de a încheia orice act juridic neinterzis de lege şi dreptul întreprinzătorului persoană juridică de a practica orice gen de activitate neinterzis de lege (art.60).

- existenţa unui număr suficient de agenţi economici privaţi. Această condiţie îşi are originea în principiul constituţional de libertate a activităţii de întreprinzător, conform căruia legiuitorul permite persoanelor fizice a se înregistra ca întreprinzător individual şi a participa la constituirea unor persoane juridice cu scop lucrativ ca să desfăşoare activităţi economice aducătoare de profit.

- liberalizarea preţurilor şi tarifelor. Conform art.6 alin.(6) din Legea nr. 845/1992, întreprinzătorii sunt în drept să stabilească, în mod independent, preţurile şi tarifele la producţia fabricată sau la serviciile prestate în bază de contract cu partenerii. Prin art.9 alin.(4) lit.a) din legea nominalizată, autorităţilor publice li se interzice să încheie acorduri sau să dea dispoziţii privind majorarea, reducerea sau menţinerea preţurilor şi tarifelor care conduc la limitarea concurenţei.

- asigurarea unui cadru legal. care să prevină şi să sancţioneze concurenta ilicită, în absenţa unor reglementări legale de prevenire a practicării ilicite a activităţii de întreprinzător s-ar ajunge la denaturarea funcţionării economiei de piaţă;

Principiile de bază ale concurenţei Statul asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea

drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale.

Este interzis întreprinderilor să-şi exercite drepturile în vederea restrîngerii concurenţei şi lezării intereselor legitime ale consumatorului.

Preţurile la produse se determină în procesul liberei concurenţe, pe baza cererii şi ofertei, dacă legea specială nu prevede altfel.13.Persoana fizica-subiect al dreptului commercial

Page 7: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Conform legislaţiei în vigoare, persoana fizică este omul privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii. Persoana fizică are dreptul să practice activitatea de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitatea de întreprinzător individual .Pentru ca persoana fizică să fie recunoscută ca subiect al dreptului comercial, trebuie să dispună de capacitatea juridică care, la rândul său, se împarte în capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. Conform art. 18 al Codului civil al R.M. – capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile se recunoaşte, în egală măsură, tuturor persoanelor fizice. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare la momentul naşterii şi încetează odată cu moartea. Spre deosebire de capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu presupune aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a exercita drepturile civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le exercita. Capacitatea de exerciţiu apare la 18 ani. Pornind de la dispoziţiile Codului civil al R.M., se permite practicarea activităţii de întreprinzător, până la atingerea vârstei de 18 ani, în trei cazuri, şi anume: conform art. 20 al Codului civil al R.M. minorul dobândeşte prin căsătorie capacitatea deplină de exerciţiu. Al doilea caz este atunci când este recunoscută capacitatea de exerciţiu deplină a minorului care a atins vârsta de 16 ani, dar care lucrează în baza unui contract de muncă sau cu acordul părinţilor, tutorilor, curatorilor, practică activitatea de întreprinzător (cazul al treilea).

Specific pentru recunoaşterea statutului de întreprinzător al individului constituie faptul că persoana fizică trebuie să fie înregistrată la organele de stat competente.

Fără înregistrarea de stat, desfăşurarea activităţii de întreprinzător este interzisă şi se sancţionează administrativ şi penal. Capacitatea persoanei fizice înregistrate ca întreprinzător individual are un spaţiu mai extins decât până la înregistrare.

Conform art. 26 Cod Civil al R.M., persoana fizică are dreptul să practice activitatea de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.

Indiferent de faptul că legislaţia în vigoare conţine dispoziţii ce reglementează în mod diferit aceleaşi relaţii, putem menţiona că persoana fizică, ca întreprinzător individual, poate desfăşura activitatea de întreprinzător doar dacă:- a înregistrat o întreprindere individual;- a înregistrat o gospodărie ţărănească;- a dobândit patenta de întreprinzător.

14. Activitate in baza de patenta de intreprinzatorPatenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.Titular al patentei de întreprinzător poate fi orice cetăţean al R.Moldova, cetăţean străin sau apatrid, cetăţenia persoanei care solicită patenta neavând nici o importanţă. O cerinţă semnificativă, în cazul patentei de întreprinzător, este principiul stabilirii de domiciliu, adică locuirea permanentă pe teritoriul R.M. O altă cerinţă faţă de titularul de patentă este corespunderea abilităţii personale cu cerinţele de calificare necesare pentru practicarea genurilor de activitate indicată în patentă. Un aspect important pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în temeiul patentei este lipsa necesităţii de înregistrare a activităţii sau de primire a licenţei. Mai mult decât atât, titularul de patentă nu cade sub incidenţa cerinţelor ce presupun prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, de ţinere a evidenţei contabile şi financiare, de efectuare a operaţiunilor şi decontărilor de casă.În baza patentei de întreprinzător se pot desfăşura numai activităţile care sunt indicate în anexa legii cu privire la patenta de întreprinzător, nr. 93/1998.Pentru a obţine patenta de întreprinzător, persoana fizică trebuie să se adreseze cu o cerere la Inspectoratul fiscal teritorial de la domiciliu sau din locul în care intenţionează să desfăşoare activitatea (sau Primăriei, dacă în localitate nu există oficiu al inspectoratului fiscal). La cerere se anexează următoarele acte: actul ce confirmă calificarea solicitantului de patentă; autorizarea autorităţii publice locale; actele ce confirmă dreptul asupra mijlocului de transport care va fi utilizat în activitatea de întreprinzător; contractul de locaţiune sau actul de proprietate; contractul de asigurare obligatorie şi bonul de plată a taxei pentru patentă. Activitatea de întreprinzător individual în baza patentei de întreprinzător este impozabilă în felul următor – în fiecare lună titularul patentei plăteşte o taxă fixă pentru patentă. Această plată conţine următoarele impozite: impozitul pe venit, taxa pentru utilizarea resurselor naturale, taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de transportare a călătorilor, precum şi deducerile în bugetul de stat al asigurărilor sociale.Titularul patentei de întreprinzător are următoarele obligaţii:

Page 8: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

-să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţia publice locale;-să respecte drepturile şi interesele consumatorului;-să respecte cerinţele legale impuse celor care desfăşoară genul de activitate respectiv, inclusiv normele sanitare, antiincendiare;-să afişeze patenta sau copiile ei autentificate de notar vizibil în locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător persoana fizică.La practicarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător deţinătorul patentei nu este în drept să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii, să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală a cărei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale.Încetarea activităţii în baza patentei de întreprinzător se efectuează în baza următoarelor condiţii:-expirarea termenului pentru care a fost eliberată;-renunţarea titularului de patentă;-pierderea capacităţii de muncă;-decesul titularului de patentă;-aplicarea faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative.Răspunderea titularului de patentă pentru obligaţiile asumate. Titularul de patentă răspunde pentru obligaţiile asumate în activitatea de întreprinzător cu tot patrimoniul său, excepţie făcând bunurile care, potrivit legii, nu pot fi urmărite .Impozitarea titularului patentei. Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriuluiTaxa pentru patenta de întreprinzător. Taxa lunară pentru patentă este prevăzută în anexa Legii privind patenta de întriprinzător nr. 93/1998 şi se percepe în cuantumul stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum stabilit, specificat în rubrica „Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol” din anexa sus menționată.15. Intreprinzatorul individual-subiect al dreptului comercialÎntreprinderea individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.Intreprindere individuală este activitatea persoanei fizice, întreprinzător individual este persoana fizică, cu capacitate deplină de exerciţiu, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzătorcare practică activitatea de întreprinzător în nume propriu şi din cont propriu, administrează personal afacerile, emite independent decizii, asigură întreprinderea cu cele necesare şi poartă răspundere pentru rezultatele eiÎntreprinzătorul individual se prezintă în raporturile juridice civile ca persoană fizică, însă asupra activităţii de întreprinzător se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ, dacă din lege sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel. Întreprinzătorul individual este în drept să practice orice activitate neinterzisă de lege.Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual, la oficiul teritorial al Camerei în a cărui rază de desevire se află sediul acestuia (viza de domiciliu), se depun următoarele documente:1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de Camera Înregistrării de Stat; 2. buletinul de identitate a fondatorului sau reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege; 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare. Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în condiţiile prevăzute mai sus. Oficiul teritorial al Camerei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a întreprinzătorului individual. Decizia de fondare a întreprinderii individuale trebuie să conţină:-datele de identificare a fondatorului: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul, numărul actului de identitate;-denumirea de firmă a întreprinderii. Conform prevederilor art. 14 alin.(5) din Legea nr. 845/1992, în firma întreprinderii individuale trebuie să se includă cuvintele: „întreprindere individuală” ori prescurtat „Î. I.” şi numele, cel puţin, a unui posesor. De pildă, „Întreprinderea individuală Rotaru” sau „Î.I. Rotaru”;-sediul întreprinderii, care poate fi domiciliul fondatorului ori un local închiriat sau cumpărat;

Page 9: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

-data înfiinţării întreprinderii, care este data înscrierii ei în Registrul de stat;-genul de activitate a întreprinderii;-condiţiile lichidării întreprinderii.Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:-persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual; -persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a  practica activitate de întreprinzător; -în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional. În asemenea cazuri, oficiul teritorial al Camerei adoptă decizia de a refuza înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual.Întreprinderea individuală poate utiliza munca salariaţilor. Aceştia, producând şi comercializând mărfuri, prestând servicii, devin reprezentaţii fondatorului, îi creează drepturi şi obligaţii, iar în cazul în care încalcă drepturile consumatorului, răspunderea în faţa clientului o poartă fondatorul. Întreprinderea este obligată să plătească toate impozitele şi taxele prevăzute de legislaţie. Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale întreprinzătorului, care este obligat să ţină evidenţa contabilă a veniturilor obţinute din această activitate, precum şi evidenţa cheltuielilor suportate. Evidenţa va fi ţinută numai pentru mărfurile şi producţia destinată activităţii economice, dar nu şi pentru cele destinate uzului personal. Fondatorul întreprinderii individuale răspunde nelimitat pentru obligaţiile întreprinderii individuale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor care nu pot fi urmărite. Ea îşi încetează activitatea la data radierii sale din Registrul de stat, pentru care fapt fondatorul depune o declaraţie, indicând data la care încetează să activeze ca întreprinzător. 16. Gospodarie taraneasca-subiect al dreptului comercialGospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietatea privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Gospodăria ţărăneasca se poate constitui şi dintr-o singura persoană fizică.Dreptul la constituirea gospodăriei ţărăneşti îl au persoanele fizice care au atins vârstă de 18 ani, dispun de capacitate de exerciţiu deplină şi posedă teren cu drept de proprietate privată. O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospodării ţărăneşti.Pentru constituirea gospodăriei ţărăneşti persoana fizică trebuie să depună o declaraţie de constituire semnată de fondator şi de potenţialii membri ai acesteia în formă autentică.În declaraţia de constituire a gospodăriei trebuie să se indice:A)denumirea completă şi abreviată a gospodăriei;B)sediul gospodăriei;C)numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al potenţialilor membri ai ei, gradul de rudenie al acestora cu fondatorul;D)numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor în proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;E)componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în proprietate comună membrilor gospodăriei.Denumirea gospodăriei ţărăneşti va conţine cuvintele: gospodărie ţărănească, numele fondatorului şi sediul gospodăriei.Sediul gospodăriei ţărăneşti este în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în a cărei Primărie este înregistrată. Gospodăria ţărăneasca va fi înregistrată de către fondatorul ei la Primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în a cărei hotare el deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă Primăriei alese de fondator.Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă Primăriei:A)declaraţia de constituire;B)copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor;C)copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul Primăriei;D)bonul de plată, pe contul Primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.

Page 10: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

În decursul unei săptămâni din ziua prezentării documentelor, Primăria înregistrează gospodăria ţărănească, efectuând înscrieri de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a înregistra gospodăria.Decizia motivată a Primăriei privind refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească se remite fondatorului în scris.Administrarea gospodăriei ţărăneşti este efectuată de fondatorul ei, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, de unul dintre membri ei care a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei.Pot fi membri ai gospodăriei ţărăneşti, în afară de conducător, următoarele persoane apte de muncă: soţul (soţia), părinţii, copiii, inclusiv adoptivi, fraţii, surorile şi nepoţii lui care au atins vârsta de 16 ani. Primirea în gospodăria ţărăneasca se face cu acordul membrilor ei, iar ieşirea se face la cerere şi nu necesită acordul celorlaltor membri ai ei.Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să participe prin muncă personală la activitatea gospodăriei şi să respecte alte prevederi ale legislaţiei. În cazul în care nu a participat prin muncă personală la activitatea gospodăriei în decursul a 3 ani consecutivi, membrul gospodăriei ţărăneşti urmează să fie exclus3.Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept să vândă, să dăruiască sau să înstrăineze în alt mod cota sa din bunurile comune exclusiv membrilor gospodăriei sau altor persoane, care nu erau, dar au devenit membri ai gospodăriei. În același context, membrii gospodăriei ţărăneşti au dreptul prioritar faţă de alţi membri ai familiei conducătorului ei de a procura cota ce se înstrăinează din bunurile comune. Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să informeze ceilalţi membri ai ei şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului de gospodărie privind comercializarea cotei sale din bunurile comune, precum şi preţul ei de vînzare. În cazul în care membrii gospodăriei ţărăneşti şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului refuză să procure cota ce se înstrăinează din bunurile comune sau în cazul în care aceştia nu-şi îndeplinesc, în decursul unei luni de la data informării lor privind înstrăinarea cotei, intenţia de a o procura, membrul care înstrăinează cota este în drept să ceară separarea ei în modul stabilit la art.20 din Legea nr 1353/2000.17.Persoana juridica-subiect al dreptului comercialPersoane juridice de drept public sunt: statul, unităţile administrativ-teritoriale, alte autorităţi publice. Deşi sunt în drept să participe la raporturi juridice civile, ele nu au calitatea de întreprinzător şi nu desfăşoară afaceri în nume propriu.Dacă sunt de un interes public major, activităţile se decretează ca monopol de stat şi se permite a fi desfăşurate exclusiv de către întreprinderile de stat sau chiar de organele statului. întreprinderile de stat se constituie de către Guvern sau, prin delegare a împuternicirilor, de către autorităţile publice centrale, aplicându-se prevederile Legii privind întreprinderea de stat. De asemenea, statul poate constitui sau participa la constituirea unor alte persoane juridice, cum ar fi societăţile comerciale pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată. Având calitatea de fondator, asociat sau acţionar, statul se supune tuturor normelor juridice pe care le-a stabilit pentru aceste tipuri de persoane juridice.Unităţile administrativ-teritoriale sunt în drept să înfiinţeze şi să gestioneze întreprinderi municipale care să desfăşoare activităţi de întreprinzător de interes public local. De asemenea, ele au dreptul să participe la constituirea de societăţi comerciale pe acţiuni şi cu răspundere limitată dacă în acest sens decide consiliul local.Unele operaţiuni economice ale statului şi ale altor persoane juridice de drept public sunt de aceeaşi natură juridică ca şi activitatea de întreprinzător, ca, de exemplu, arendarea bunurilor ce le aparţin, transmiterea dreptului de prospecţiune şi explorare a resurselor naturale, în cazul concesiunilor acordate investitorilor, acordarea de credite, prin Banca Naţională a Moldovei, băncilor comerciale.Persoana juridică de drept privat.Divizarea persoanelor juridice de drept privat în societăţi comerciale şi necomerciale este cunoscută legislaţiilor dreptului continental de la apariţia primelor codificări. Această clasificare are la origine scopul pe care şi-1 propun fondatorii la constituirea persoanei juridice:.Persoane juridice cu scop lucrativ sunt societăţile comerciale ,întreprinderile de stat şi municipale, cooperativele de producţie şi cooperativele de. Fondatorii societăţilor comerciale urmăresc scopul de a obţine beneficii din activitatea societăţii şi a le împărţi între ei cu titlu de dividend. Acelaşi scop, în principiu, este urmărit şi de fondatorii întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi de membrii cooperativelor de întreprinzător şi a cooperativelor de producţie. Altfel spus, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt constituite şi gestionate de fondatori, asociaţi, membri, acţionari pentru obţinerea anumitor

3

Page 11: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

foloase materiale. Acestui scop îi este dedicată întreaga viaţă socială a acestor persoane juridice, din care considerent, legiuitorul a interzis donaţiile dintre ele.Persoanele juridice cu scop lucrativ iau naştere (dobândesc calitatea de subiect) prin înregistrare de stat şi înmatriculare în Registrul de stat al întreprinderilor, fapt demonstrat de certificatul de înregistrare, eliberat de Camera înregistrării de Stat. La data constituirii, persoana juridică cu scop lucrativ dobândeşte dreptul de a desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire, inclusiv activitatea de întreprinzătorPersoana juridică cu scop nelucrativ (necomercial) se fondează pentru satisfacerea intereselor spirituale, profesionale, culturale, ştiinţifice, sociale etc, ceea ce necesită mijloace materiale, inclusiv băneşti, obţinute din cotizaţiile de membru, din donaţii, dar şi din activităţi economice aducătoare de profit. Prin urmare, în anumite condiţii, şi persoanele juridice cu scop nelucrativ au dreptul, cu titlu de excepţie, să desfăşoare activitate de întreprinzător. în acest sens, poate desfăşura numai activitatea prevăzută de lege şi de actul de constituire. în dezvoltarea acestei dispoziţii, legiuitorul determină că organizaţiile necomerciale sunt în drept să desfăşoare orice activitate neinterzisă de lege care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut sau care decurg din ele. Dacă o astfel de activitate este supusă licenţierii, organizaţia necomecială o va putea desfăşura doar după ce va obţine licenţă. Venitul realizat de organizaţia necomercială din activitatea de întreprinzător nu poate fi împărţit între membrii ei, ci este destinat realizării scopurilor propuse, membrii neavând drepturi patrimoniale transmisibile faţă de ea.Persoanele juridice care nu au scop lucrativ sunt organizaţii necomerciale, constituite în formă de asociaţii, instituţii, fundaţii, sindicate, patronate, partide, asociaţii religioase uniuni de persoane juridice etc.18.Notiunea si natura juridica a societarii comercialeSocietatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultateDupă natura lor sau după prevalenţa elementului personal ori a celui material, societăţile comerciale se împart în două categorii: societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri.-Societăţile de persoane se constituie dintr-un număr mic de persoane, pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce, a calităţii personale ale asociaţilor. Fac parte din această categorie – societatea în nume colectiv şi societatea în comandită.-Societăţile de capitaluri se constituie dintr-un număr mare de asociaţi, impus de nevoile capitalului social, fără să prezinte interes calităţile personale ale asociaţilor. Elementul esenţial îl reprezintă cota de capital investită de asociat. În această categorie intră de exemplu, societăţile pe acţiuni19.Clasificarea societatii comercialeCele mai des întâlnite criterii de clasificare a societăţilor comerciale sunt:1.După natura lor sau după prevalenţa elementului personal ori a celui material, societăţile comerciale se împart în două categorii: societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri.Societăţile de persoane se constituie dintr-un număr mic de persoane, pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce, a calităţii personale ale asociaţilor. Fac parte din această categorie – societatea în nume colectiv şi societatea în comandită.Societăţile de capitaluri se constituie dintr-un număr mare de asociaţi, impus de nevoile capitalului social, fără să prezinte interes calităţile personale ale asociaţilor. Elementul esenţial îl reprezintă cota de capital investită de asociat. În această categorie intră de exemplu, societăţile pe acţiuni.2.Societăţi în care asociaţii au o răspundere nelimitată şi societăţi în care asociaţii au o răspundere limitată.În societatea în nume colectiv asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii, pe când în societatea pe acţiuni şi în societatea cu răspundere limitată, asociaţii răspund până la concurenţa aportului lor.În privinţa societăţii în comandită răspunderea asociaţilor este diferită în funcţie de categoria acestora, astfel, asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii, iar asociaţii comanditari numai în limita aportului lor.3.După structura capitalului social şi modul de împărţire a acestuia, societăţile comerciale se clasifică în două categorii: societăţi în care capitalul social se divide în părţi de interes (de ex. SRL) şi societăţi în care capitalul se împarte în acţiuni (de ex. SA).4.Societăţi care emit titluri de valoare şi societăţi care nu pot emite asemenea titluri. În prima categorie intră societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată, în categoria a doua intră societăţile în nume colectiv şi în comandite.

Page 12: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

5.În raport de provenienţa capitalului societăţile pot fi, societăţi cu capital autohton şi societăţi cu participare străină. 20.Functiile societatii comercialea)Functia de organizare a societatii comerciale se manifesta in doua aspect: o structurare a societatii care,in calitate de persoana juridical , are organe proprii,organizate intr-o anumita ierarhie, si o structurare a patrimoniului in scopul desfasurarii activitatii de intreprinzator si realizarii de beneficii.Fundamentul acestei functii il reprezinta vointa asociatiilor, exprimata in actul de constituire si in hotaririle adunarii generale.Forme de manifestare a functiei de organizare reprezinta si crearea filialelor si reprezentantiilor, admiterea si excluderea asociatiilor, organizarea fortelor umane si material ale societatii pentru executarea de operatiuni economice profitabile, executarea altor operatiuni care privesc viata societatii.b)Functia de concentrare a capitalului. Desi formarea unui patrimoniu distinct de cel al asociatiilor este specific tuturor persoanelor juridice, necesitatea acestuia este mult mai mare in societatiile comerciale, care reusesc ca, prin adunarea miciilor economii ale mai multor personae , sa concentreze in miinele lor mijloacele necesare pentru initierea si desfasurarea de afaceri.Cuantumul cap.social se determina da catre fondatorii in functie da forma de societate, de cerintele legii, de genul de activitate precum si de dimensiunile afacerii.Societatea comerciala se constituie cu-n capital social concret , avind concomitant obligatia de a pastra active, libere de obligatii, in valoarea egala capitalului social. Ca o manifestare a functiei de concentrare serveste si emisiunea de actiuni sau obligatiuni.c)Functia de garantare a drepturilor creditoriilor. Inzestrarea soc.comerciale cu anumite bunuri la fondare are ca scop formarea bazei ei material. Activitatea de intreprinzator implica anumite riscuri, iar in cazul in care se produc , primele jertfe ale insucceseului sunt fondatorii ca initiatori ai activitatii.Bunurile transmise cu titlu de aport la capitalul social indeplinesc, pe linga functia de concentrare a capitalului si acea de fundament al raspunderii material a societarii pentru obligatiile asumate fata de terti. Cu cit capitalulu social este mai mare cu atit este mai mare increderea tertiilor in societate.d)Functia de satisfacere a intereselor economice si sociale ale membriilor. Esenta societatii comerciale consta in scopul comun al asociatiilor, obtinerea de beneficii, pentru care acestia isi unesc bunurile si desfasoara activitatea aducatoare de profit.e)Functia lucrative este un indiciu al faptului ca soc.comerciala se constituie in scopul desfasurarii unei activitati social-utile, contribuind astfel la cresterea valorii patrimoniului , adica la cresterea valorii adaugate.21.Condiţii generale de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ.1. Fondatorii societăţii comerciale Constituirea societăţilor comerciale poate fi efectuată de către persoane fizice şi juridice, sunt consideraţi fondatori persoanele fizice şi juridice care au luat decizia de a o înfiinţa. La constituirea unei societăţi comerciale pot participa persoane fizice şi juridice care nu sunt interzise prin lege sau hotărâre judecătorească. În conformitate cu legislaţia în vigoare, fondatori pot fi cetăţeni ai R.Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, persoane juridice naţionale şi străine, statul şi unităţile administrativ-teritoriale. a)Persoanele juridice cu scop lucrativ. b)Persoanele juridice fără scop lucrativ. c) Persoanele juridice de drept public. 2. Elaborarea, aprobarea şi autentificarea actelor constitutiveConstituirea persoanelor juridice poate fi divizate condiţional în două etape:

1. etapa contractuală(consensuală);2. etapa de înregistrare.

Etapa contractuală (consensuală)Etapa contractuală este etapa iniţială şi ea poate fi divizată în următoarele perioade :¤ elaborarea actelor constitutive;¤ aprobarea actelor;¤ autentificarea (semnarea) lor.Elaborarea şi aprobarea actelor constitutive Punctul de plecare în constituirea unei întreprinderi este întocmirea actelor constitutive ale unei societăţi. Prin utilizarea termenului de act de constituire legiutorul desemnează atît actele unipersonale(declaraţiile de constituire), cît cele pluripersonale (contractele). La o analiză a actului de constituire, se disting 4 caractere juridice, care ilustrează că actul este solemn, plurilateral, cu titlul oneros şi comutativ.a)Caracterul solemn al actului de constituire se autentifică notarial.

Page 13: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

b)Caracterul plurilateral de regulă, societatea se constituie din mai multe persoane care doresc să lucreze în interes propriu, implicând activitatea şi bunurile acestora.c)Caracterul onerosal fiecare asociat înţelege să devină membru al viitoarei entităţi colective în scopul - vădit patrimonial - de a obţine o cotă predeterminată din câştigul prezumabil sau, altfel spus, din „foloasele ce ar putea deriva" şi care trebuie împărţite intre ei.d)Caracterul comutativ. rezultatele economice ale activităţii desfăşurate în comun se pot concretiza nu numai în beneficii, ci şi în eventuale pierderi.e)Caracterul comercial este determinat de obiectul de activitate al viitoarei societăţi care desemnează activitatea de întreprinzător preconizată de societate şi care trebuie să fie indicat în actul de constituire..Condiţiile generale cerute pentru valabilitatea actelor de constituirea) Condiţiile de fond- Capacitatea. Se are în vedere că toate persoanele care semnează actul de constituire trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu. - Consimţământul. trebuie: a) să emane de la o persoană cu discernământ; b) să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice; c) să nu fie viciat.- Obiectul contractului de societate. Obiectul contractului de societate (după dreptul comun) constă în prestaţiile la care s-au obligat părţile contractante Obiectul societăţii constă în genul activităţilor de întreprinzător pe care urmează să le realizeze societatea.- Cauza contractului de societate trebuie să fie reală, licită, morală şi în concordanţă cu regulile de convieţuire socială. b)Condiţiile de formă şi conţinutul actului constitutiv. autentificat notarial. c) Condiţiile specifice de valabilitate.: aportul fondatorilor; intenţia de a colabora în vederea desfăşurării activităţii comerciale (affectio societatis); obţinerea şi împărţirea beneficiilor. Conţinutul actului de constituire. Clauzele obligatoriiale actului de constituire sunt cele indicate în normele legale:1)Clauzele privind identificarea fondatorilor..2)Clauzele privind individualizarea viitoarei societăţi comerciale. 3)Clauzele privind caracteristicile societăţii comerciale privesc obiectul de activitate al societăţii, durata activităţii, 4)Capitalul social.5)Clauzele privind drepturile şi obligaţiile fondatorilor societăţii comerciale. 6)Clauzele privind structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii. 7)Clauzele privind modul de reprezentare. 8)Clauzele privind reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii. 9)Clauzele privind filialele şi reprezentanţele societăţilor comerciale. Alte clauze stabilite de lege. pentru fiecare formă de societate legea stabileşte clauze specifice, care trebuie incluse în actul de constituireClauzele facultative. În actul de constituire se pot include şi clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare. Formarea capitalului social. fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în mărimea şi în termenele stabilite de actul de constituire, la formarea capitalului social Aporturile fondatorilor trebuie să fie exprimate în lei Aportul în numerar. Aportul se va considera în bani, Aportul în natură la capitalul social are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul civil Capitalul social nu trebuie identificat cu patrimoniul societăţii. Societatea comercială are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociaţilor sau acţionarilor şi care nu se confundă cu capitalul social. El este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial , care aparţin societăţii, privite ca o sumă de valori active şi pasive strâns legate între ele. Sensul economic al noţiunii de patrimoniu include numai latura activă, adică totalitatea de drepturi (bunuri corporale şi incorporale), deţinute de societate, fiind utilizat mult mai frecvent.1.Drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale;2.Dreptul asupra clientelei şi vadului comercial;3.Drepturile de autor şi drepturile conexe etc. 22.Fondatorii societăţilor comerciale.Constituirea societăţilor comerciale poate fi efectuată de către persoane fizice şi juridice. sunt consideraţi fondatori persoanele fizice şi juridice care au luat decizia de a o înfiinţa. Fondatorii semnifică persoanele care îşi asumă riscul în contextul organizării unei afaceri. Anume fondatorul este cel care determină

Page 14: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

obiectivele unei afaceri, fiind persoana care, având iniţiativa constituirii unei afaceri, se angajează să reunească capitalul necesar constituirii şi potenţialul personal, precum şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în acest scop.La constituirea unei societăţi comerciale pot participa persoane fizice şi juridice care nu sunt interzise prin lege sau hotărâre judecătorească. În conformitate cu legislaţia în vigoare, fondatori pot fi cetăţeni ai R.Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, persoane juridice naţionale şi străine, statul şi unităţile administrativ-teritoriale. Pentru ca persoana fizică să fondeze o societate comercială, ea trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu. adică la 18 aniCalitatea de asociat decurge din următoarele elemente:- participă la actele constitutive ale viitoarei entităţi, ca fondator;- îşi rezervă dreptul la dividende, care reprezintă o cotă determinată din beneficiul societăţii;- îşi asumă riscurile pentru eventualitatea unor pierderi intervenite în activitatea comună;- răspunde în limitele statutare sau legale pentru datoriile faţă de creditorii sociali.Persoana juridică fondator al societăţii comerciale.a)Persoanele juridice cu scop lucrativ. Societăţile comerciale pot participa la constituirea unor alte societăţi comerciale dacă nu le este interzis prin lege sau prin act constitutiv. b)Persoanele juridice fără scop lucrativ. la asociaţiile obşteşti asociaţia obştească are dreptul să desfăşoare de sine stătător activitate economică productivă şi altă activitate de întreprinzător, precum şi cu ajutorul întreprinderilor persoane juridice create în acest scop.

c) Persoanele juridice de drept public. În numele statului, în calitate de fondatori ai societăţilor comerciale apar autorităţile publice determinate de legislaţie.

23. Actul de constituire al societăţii comerciale.Elaborarea, aprobarea şi autentificarea actelor constitutiveConstituirea persoanelor juridice poate fi divizate condiţional în două etape:

3. etapa contractuală(consensuală);4. etapa de înregistrare.

Etapa contractuală (consensuală)Etapa contractuală este etapa iniţială şi ea poate fi divizată în următoarele perioade :¤ elaborarea actelor constitutive;¤ aprobarea actelor;¤ autentificarea (semnarea) lor.Elaborarea şi aprobarea actelor constitutive Punctul de plecare în constituirea unei întreprinderi este întocmirea actelor constitutive ale unei societăţi. Prin utilizarea termenului de act de constituire legiutorul desemnează atît actele unipersonale(declaraţiile de constituire), cît cele pluripersonale (contractele). La o analiză a actului de constituire, se disting 4 caractere juridice, care ilustrează că actul este solemn, plurilateral, cu titlul oneros şi comutativ.a)Caracterul solemn al actului de constituire se autentifică notarial. b)Caracterul plurilateral de regulă, societatea se constituie din mai multe persoane care doresc să lucreze în interes propriu, implicând activitatea şi bunurile acestora.c)Caracterul onerosal fiecare asociat înţelege să devină membru al viitoarei entităţi colective în scopul - vădit patrimonial - de a obţine o cotă predeterminată din câştigul prezumabil sau, altfel spus, din „foloasele ce ar putea deriva" şi care trebuie împărţite intre ei.d)Caracterul comutativ. rezultatele economice ale activităţii desfăşurate în comun se pot concretiza nu numai în beneficii, ci şi în eventuale pierderi.e)Caracterul comercial este determinat de obiectul de activitate al viitoarei societăţi care desemnează activitatea de întreprinzător preconizată de societate şi care trebuie să fie indicat în actul de constituire..Condiţiile generale cerute pentru valabilitatea actelor de constituirea) Condiţiile de fond

Capacitatea. Se are în vedere că toate persoanele care semnează actul de constituire trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu.

Consimţământul. trebuie: a) să emane de la o persoană cu discernământ; b) să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice; c) să nu fie viciat.

Page 15: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Obiectul contractului de societate. Obiectul contractului de societate (după dreptul comun) constă în prestaţiile la care s-au obligat părţile contractante Obiectul societăţii constă în genul activităţilor de întreprinzător pe care urmează să le realizeze societatea.

Cauza contractului de societate trebuie să fie reală, licită, morală şi în concordanţă cu regulile de convieţuire socială. b)Condiţiile de formă şi conţinutul actului constitutiv. autentificat notarial. c) Condiţiile specifice de valabilitate.: aportul fondatorilor; intenţia de a colabora în vederea desfăşurării activităţii comerciale (affectio societatis); obţinerea şi împărţirea beneficiilor. Conţinutul actului de constituire. Clauzele obligatoriiale actului de constituire sunt cele indicate în normele legale:

a) Clauzele privind identificarea fondatorilor..b) Clauzele privind individualizarea viitoarei societăţi comerciale. c) Clauzele privind caracteristicile societăţii comerciale privesc obiectul de activitate al societăţii, durata

activităţii, capitalul social.d) Clauzele privind drepturile şi obligaţiile fondatorilor societăţii comerciale. e) Clauzele privind structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii. f) Clauzele privind modul de reprezentare. g) Clauzele privind reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii. h) e)Clauzele privind filialele şi reprezentanţele societăţilor comerciale.

Alte clauze stabilite de lege. pentru fiecare formă de societate legea stabileşte clauze specifice, care trebuie incluse în actul de constituireClauzele facultative. În actul de constituire se pot include şi clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare. Formarea capitalului social. fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în mărimea şi în termenele stabilite de actul de constituire, la formarea capitalului social Aporturile fondatorilor trebuie să fie exprimate în lei Aportul în numerar. Aportul se va considera în bani, Aportul în natură la capitalul social are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul civil Capitalul social nu trebuie identificat cu patrimoniul societăţii. Societatea comercială are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociaţilor sau acţionarilor şi care nu se confundă cu capitalul social. El este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial , care aparţin societăţii, privite ca o sumă de valori active şi pasive strâns legate între ele. Sensul economic al noţiunii de patrimoniu include numai latura activă, adică totalitatea de drepturi (bunuri corporale şi incorporale), deţinute de societate, fiind utilizat mult mai frecvent.

1. Drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale;2. Dreptul asupra clientelei şi vadului comercial;3. Drepturile de autor şi drepturile conexe etc.

24.Înregistrarea societăţilor comerciale.prin înregistrarea de stat se înţelege certificarea din partea organului înregistrării de stat, a creării, reorganizării ori lichidării întreprinderii sau organizaţiei, precum şi a modificărilor şi completărilor din documentele de constituire a acestora. înregistrarea de stat reprezintă certificarea (recunoaşterea) din partea statului, prin intermediul organelor abilitate, a legalităţii elaborării actelor de constituire şi aprobare a acestora.Organul de înregistrare şi registratorul. Unica instituţie publică care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuează, în numele statului, înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, este Camera Înregistrării de Stat. Procedura înregistrării. Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:

a) cererea de înregistrare după modelul aprobat de Cameră;b) actul de constituire al societăţii comerciale care urmează să fie înregistrată;c) actele de identitate ale fondatorilor. persoană fizică, va prezenta buletinul de identitate, iar persoană

juridică, se va prezenta actul de constituire a acesteia şi copia de pe certificatul ei de înregistrare;d) actul de identitate al managerului principal al societăţii;e) bonul de plată a taxei de timbru şi a taxei de înregistrare.f) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-parţi în capitalul social al societăţii

în mărimea şi în termenul prevăzut de legislaţie.

Page 16: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează în termen de 5 zile, după caz, următoarele documente:

decizia de înregistrare a persoanei juridice nou create, certificatul de înregistrare, extras din Registrul de stat, actele de constituire, după caz, contract, statut, decizie de fondare;

decizia de înregistrare a filialei sau reprezentanţei, însoţită de certificatul de înregistrare şi regulamentul filialei sau reprezentanţei;

decizia de refuz; ştampila persoanei juridice (filialei sau reprezentanţei).

Principala funcţie a Camerei este ţinerea Registrului de stat al întreprinderilor..Inregistrarea modificarilor

Schimbarea denumirii Schimbarea administratorului Schimbarea sediului Modificarea capitalului social Schimbarea asociaţilor Schimbarea (completarea) genurilor de activitate

25.Suspendarea activității societăților comerciale.Persoana juridică la decizia fondatorului, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.Decizia fondatorului privind suspendarea activităţii persoanei juridice, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Fondatorul este obligat, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii, care în termen de 2 luni de la publicarea avizului respectiv sunt în drept să înainteze întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei creanţele sale.

Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:a. prezentării de către fondator a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a

conturilor; b. predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat; c. expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.

Pentru înregistrarea suspendării(reluării) activităţii la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

1. cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

2. hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii; 3. actele de constituire; 4. copia avizului de suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova; 5. certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul

public naţional la situaţia din data adoptării deciziei de suspendare a activităţii 26. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor societăţilor comerciale.. Drepturile asociaţilor mai sunt clasificate în drepturi individuale şi drepturi colective.Drepturile individuale fundamentale sunt:

a)Dreptul la egalitatea tratamentului care constituie premisa tuturor celorlalte drepturi şi obligaţii ale asociaţilor. Orice clauză care ar afecta egalitatea de tratament a asociaţilor este lovită de nulitate.

b)Dreptul la beneficiu este dreptul asociatului de a obţine o cotă-parte din beneficiul realizat de societate, prin efectuarea actelor comerciale.

c) Dreptul de participare la împărţirea finală a patrimoniului. d)Dreptul de participare la conducerea şi activitatea societăţii. Acest drept se exprimă prin posibilitatea de

participare la elaborarea voinţei sociale, respectiv participarea la adoptarea deciziilor şi hotărârilor adunării generale, dreptul de a fi ales în organele de conducere şi de control ale societăţii.

e) Dreptul de informare şi controlul asupra gestiunii societăţii, când se consideră că organele societăţii îşi îndeplinesc necorespunzător sarcinile.

Page 17: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

f) Dreptul de transmitere, cedare şi donare a părţilor sociale poate fi exercitat în condiţiile legii, fără a atinge drepturile celorlaltor asociaţi. Obligaţiile asociaţilor sunt îndatoririle ce le revin acestora faţă de societate. Principalele îndatoriri ale asociaţilor sunt:a) Să depună şi să completeze aportul la care s-au angajat. Mărimea şi tipul aportului este prevăzută în actul de constituire, limita pentru unele tipuri de societăţi fiind prevăzută de lege. b) Să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii. Secretul comercial constituie un element important la obţinerea beneficiului de către societate. c) Să nu facă concurenţă societăţii. d) Să participe la suportarea pierderilor şi să răspundă pentru obligaţiile asumate de societate. Această obligaţie se corelează cu dreptul la beneficiu. e) Să nu folosească bunurile societăţii în interes propriu sau în folosul unor terţi. f) Să nu comită fapte nedemne. Această obligaţie este de natură să asigure onorabilitatea firmei şi de a atrage încrederea agenţilor economici şi a clientelei. g) Să nu se amestece fără drept în administraţia societăţii. 27. Organele de conducere ale societăţilor comerciale.Centrul motor vital al funcţionării societăţii comerciale este alcătuit din organele societăţii comerciale. Societatea îşi manifestă voinţa prin organele sale: adunarea generală a asociaţilor, administratorii şi cenzorii. Adunarea generală a asociaţilor este forma de organizare a societăţii constituită din totalitatea asociaţilor care participă la elaborarea şi exprimarea deciziei şi hotărârii voinţei sociale în proporţii cu valoarea aportului la capitalul social. Adunarea generală este organul suprem de conducere şi de decizie a societăţii comerciale şi este compusă din membrii acesteia, fie asociaţi, fie acţionari. Adunarea generală a societăţii pe acţiuni are atribuţia să decidă atât asupra problemelor obişnuite (ordinare), cât şi asupra unor probleme deosebite, care privesc existenţa societăţii. Adunarea generală ordinară se convoacă cel puţin o dată pe an, de regulă, după expirarea exerciţiului financiar. în actul de constituire poate fi prevăzută convocarea mai frecventă a adunării generale ordinare. Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este nevoie. Curs de drept comercial. Adunarea generală are următoarele atribuţii: aprobă statutul societăţii, hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social, aprobă regulamentul consiliului societăţii, alege membrii consiliului, aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii comisiei de cenzori, confirmă organizaţia de audit, hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiei, aprobă normativele de repartizare a profitului societăţii, decide cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, hotărăşte cu privire reorganizarea şi lichidarea societăţii.Convocarea adunării generale. Iniţiativa de convocare. Adunarea generală se convoacă la iniţiativa organului executiv în temeiul deciziei consiliului societăţii. De asemenea, poate fi convocată la cererea comisiei de cenzori, la cererea oricărui acţionar, în temeiul încheierii instanţei judecătoreşti. Decizia de convocare a adunării generale este emisă de organul executiv. Adunarea asociaţilor se desfăşoară la sediul societăţii, dacă actul constitutiv nu a prevăzut altfel.Administrarea societăţii comerciale. Administrarea este o formă de executare a atribuţiilor de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra patrimoniului, precum şi asupra săvârşirii actelor de administrare şi gestiune în vederea atingerii obiectului şi scopului social. Prin administrarea societăţii comerciale trebuie înţeleasă conducerea activităţii acesteia potrivit normelor legale, contractului şi statutului propriu pentru obţinerea rezuln ţaţelor urmărite. Legislaţia R.M. numeşte în mod diferit administratorul, de exemplu, director, director general, manager, în cazul organului executiv unipersonal, sau comitetul de conducere, consiliul de administraţie, daci este vorba de organul colegial. Administratorii sunt desemnaţi, de regulă, prin actul de constituire a societăţii sau printr-un act suplimentar (proces-verbal al adunării general decizie). În cadrul unei societăţi comerciale pot fi desemnaţi unul sau mai mulţi admnistratori, aceştia din urmă formând un consiliu de administraţie sau comitet de conducere. Calitatea de administrator o pot avea atât persoanele fizice (cetăţenii RM, cetatea străini, apatrizi), cât şi persoanele juridice .Persoana fizică, pentru a dobândi calitatea de administrator, trebuie să dispună de capacitatea de exerciţiu deplină. Legea nu obligă ca administratorul societăţii să fie neapărat asociat, permiţând şi persoanelor terţe să obţină acest statut. Excepţie de la regula data este cazul societăţilor în comandită, în care calitatea de administrator o au numai asocia comanditaţi. Funcţia de administrator nu poate fi dobândită de o persoană care nu poate fi fondator: funcţionarii publici, procurorii, judecătorii, lucrătorii organelor Ministerului de

Page 18: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

interne, deputaţii, miniştrii, Preşedintele R.M. etc. De asemenea, nu pot deţine această funcţie persoanele care au comis infracţiunile prevăzute de Codului penal.În societăţile de persoane şi în societăţile de capitaluri asociaţii sunt liberi să stabilească durată mandatului administratorului. Activitatea administratorului este în principal remunerată, În vederea exercitării funcţiilor sale, administratorul dispune de un şir de atribuţii : organizează evidenţa contabilă şi statistică, asigură păstrarea actelor şi registrelor societăţii emite ordine şi dispoziţii, creează condiţii de muncă pentru angajaţii societăţii, reprezintă societatea în raport cu terţele persoane, de asemenea exercită şi alte drepturi care nu sunt incluse în competenţa altor organe.Principalele obligaţii ale administratorului sunt: să aducă la îndeplinire hotărârile adunării generale, să ţină evidenţa contabilă, să întocmească raportul financiar, să convoace adunarea generală, să ia parte la adunările societăţii, să păstreze documentele societăţii comerciale, să urmărească efectuarea de către asociaţi a vărsămintelor necesare.Funcţia de administrator încetează prin expirarea termenului mandatului, revocarea, renunţarea, decesul sau incapacitatea administratorului. Cenzorii societăţii comerciale. În societăţile de persoane care au un număr mic de asociaţi şi care se bazează pe încredere reciprocă, controlul se exercită de aceştia, cu excepţia celor care au calitatea de administratori. în societăţi de capitaluri controlul gestiunii societăţii se exercită de către cenzori. Cenzorii sunt persoanele investite de către adunarea generală sau prin actul constitutiv cu controlul gestiunii societăţii.Cenzorii pot fi desemnaţi din rândurile asociaţilor, precum şi din rândul terţelor persoane, obligatoriu fiind faptul ca ei să dispună de calificarea necesară, adică să fie specialişti în contabilitate, finanţe sau economie. Ei sunt numiţi în funcţie pe un termen de la 2 până la 5 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Nu pot fi desemnaţi în calitate de cenzori membrii consiliului, administratorii şi contabilii societăţii.Cenzorii exercită controlul obligatoriu al activităţii economico-financiare a societăţii. Controalele date pot fi efectuate din iniţiativa proprie a cenzorilor.Cenzorii au dreptul să fie informaţi despre activitatea societăţii. În acest scop, participă la adunările administratorilor fără drept de vot şi au dreptul să obţină informaţie despre mersul afacerilor comerciale, să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă registrele sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut corect, să controleze dacă bilanţul şi contul de pierderi sunt legal întocmite, să convoace adunarea asociaţilor, să participe cu drept de vot consultativ la şedinţele organului executiv al societăţii şi la adunarea generală. În urma efectuării controlului, ei întocmesc un raport pe care îl prezintă adunării generale a societăţii. Atribuţiile cenzorilor le poate exercita o companie de audit.28. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului societăţii comerciale.Patrimoniul, cuprinde ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic al societăţii. El se reprezintă ca o totalitate de drepturi şi obligaţii legate între ele sau ca o reunire a mai multor asemenea totalităţi, fiecare dintre ele având un anumit regim juridic. Societatea comercială are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociaţilor sau acţionarilor şi care nu se confundă cu capitalul social. El este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care aparţin societăţii, privite ca o sumă de valori active şi pasive strâns legate între ele.Acesta este sensul juridic al noţiunii de patrimoniu, deoarece include latura activă (drepturile) şi pe cea pasivă (obligaţiile). Sensul economic al noţiunii de patrimoniu include numai latura activă, adică totalitatea de drepturi (bunuri corporale şi incorporale), deţinute de societate, fiind utilizat mult mai frecvent. În activul patrimoniului societăţii comerciale pot fi evidenţiate următoarele bunuri:Bunurile corporale sunt cele care au existenţă materială, aspect şi sunt percepute cu simţurile omului (o casă, un autoturism). Bunurile incorporale sunt cele care au o existenţă abstractă, imaterială, ce nu cad sub simţurile noastre. Bunurile mobile. Mobile se consideră acele bunuri care nu au o aşezare fixă şi stabilă, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul, fie prin ele însele, fie cu concursul unei forţe străine, cum sunt: animalele, lucrurile separate de sol etc.Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o aşezare fixă şi stabilă, după cum sunt: pământul, clădirile şi, în general, cele legate de sol, care nu pot fi mutate din loc în loc, fără să-şi piardă valoarea lor economică (o casă, un teren etc.). Mijloacele economice sunt compuse din totalitatea activelor materiale şi băneşti, care servesc la desfăşurarea activităţii întreprinzătorului.

Page 19: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Mijloacele fixe sunt bunuri materiale care iau parte la mai multe cicluri de producţie, consumându-se treptat şi transferându-şi parţial valoarea asupra produselor fabricate, pe măsura utilizării lor (amortizare).Mijloacele circulante sunt bunuri destinate să asigure continuitatea producţiei şi circulaţia mărfurilor. Bunurile sau drepturile incorporale care fac parte din patrimoniul societăţii comerciale sunt:

1. Drepturile asupra numelui comercial (firma), asupra emblemei şi altor semne distinctive;2. Drepturile asupra mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu, brevetelor de invenţie, denumirilor

geografice şi indicaţiilor de provenienţă;3. Drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale;4. Dreptul asupra clientelei şi vadului comercial;5. Drepturile de autor şi drepturile conexe etc.

29.Capitalul social. Funcţiile capitalului social.Formarea capitalului social. O etapă indespensabilă în constituirea societăţii comerciale este formarea capitalului ei social. Conform Codului civil al R.Moldova, fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în mărimea şi în termenele stabilite de actul de constituire, la formarea capitalului social. Aporturile fondatorilor trebuie să fie exprimate în lei Aportul în numerar. Aportul se va considera în bani, dacă actul de constituire nu prevede altfel. El se depune la un cont bancar provizoriu, deschis special pentru constituirea societăţii comerciale. Codul civil al R.M. prevede că, la data înregistrării societăţii comerciale, fiecare asociat este obligat să verse în numerar cel puţin 40% din aportul subscris, dacă legea sau statutul nu prevede o proporţie mai mare.Aportul în natură la capitalul social are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul civil. Bunurile, transmise ca aport la capitalul social, pot fi transmise cu titlu de proprietate sau în folosinţă. Ele se consideră transmise cu titlu de proprietate, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Creanţele şi drepturile nepatrimoniale nu pot constitui aport la formarea capitalului social al societăţilor cu răspundere limitată şi al societăţilor pe acţiuni Dacă a fost transmis cu drept de proprietate, bunul iese din patrimoniul fondatorului şi intră în cel al societăţii, care va purta riscul pieirii lui fortuite. La dizolvarea societăţii, asociatul nu poate avea dreptul să i se restituie bunul, decât valoarea lui.Transmiterea bunurilor în folosinţă suportă un regim juridic deosebit. Valoarea lor nu intră în capitalul social, ultimul cuprinzând numai valoarea dreptului de folosinţă. Astfel, de exemplu, dreptul de folosinţă poate fi acordat societăţii pe baza unui contract de închiriere sau de împrumut, aportul asociatului constând în contravaloarea lipsei de folosinţă.Aporturile în natură aduse de asociaţi la constituirea societăţii sunt supuse, unei evaluări obligatorii. 30.Noţiunea şi formele reorganizării societăţilor comerciale.Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea sediului. Reorganizarea este o operaţiune juridică complexă de transmiterea drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o persoană juridică existentă la o persoană juridică succesoare, care există sau care ia naştere prin reorganizare.Reorganizarea poate fi benevolă, precum şi forţată. Reorganizarea benevolă se efectuează în baza hotărârii generale a societăţii, cu acordul majorităţii asociaţilor. Reorganizarea forţată poate fi efectuată în temeiul hotărârii instanţei de judecată sau organului administrativ competent (Consiliul Concurenţei). Reorganizarea cuprinde, cel puţin, două persoane juridice şi produce efecte creatoare, modificatoare ori de încetarea lor. Nu pot fi supuşi reorganizării întreprinzătorii individuali, deoarece ei, fiind persoane fizice, dispun de calităţile personalităţii umane şi nu pot fi transformaţi într-o altă formă. Pentru modificarea formei privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, persoana fizică este în drept să constituie o societate comercială sau să devină asociat al unei societăţi sau cooperative. Formele reorganizării societăţilor comerciale

1. Reorganizarea prin fuziune a persoanelor juridice 2. Reorganizarea persoanelor juridice prin dezmembrare 3. Reorganizarea persoanelor juridice prin transformare

31.Fuziunea societăţilor comerciale.Fuziunea este o operaţiune prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale. Ea are două forme: absorbţia şi contopirea.

Page 20: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Absorbţia constă în înglobarea de către o societate, a unei sau mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa. Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.Contopirea constă în reunirea a două sau mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa pentru constituirea unei societăţi comerciale noi. Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică care se înfiinţează.Procedura de reorganizare prin fuziune parcurge următoarele etape:

Pregătirea contractului de fuziune; Aprobarea contractului de fuziune de către organele supreme ale societăţilor participante la fuziune; Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la iniţierea reorganizării; Informarea creditorilor şi publicarea avizului cu privire la fuziune; Înfăptuirea inventarierii; Transmiterea actelor necesare înregistrării fuziunii; Înregistrarea fuziunii.

Societăţile comerciale, în cazul fuziunii prin contopire, precum şi prin absorbţie sunt obligate să elaboreze un proiect al contractului de fuziune. Contractul dat constituie un act juridic civil, bi sau multilateral, este întocmit în formă scrisă şi urmează a fi semnat de către părţile participante la fuziune. Specific contractului dat este faptul că în urma executării lui, o parte (în cazul absorbţiei) sau ambele părţi, în cazul contopirii, îşi încetează existenţa sa în calitate de persoană juridică, formând o nouă persoană juridică.Proiectul contractului de fuziune, conform art. 74 al Codului civil al R.M. trebuie să cuprindă:

Forma (felul) fuziunii; Denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune; Fundamentarea şi condiţiile fuziunii; Patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare; Raportul valoric al participanţilor; Data actului de transmitere, care este aceeaşi pentru toate persoanele juridice implicate în fuziune.

În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice datele de identitate ale noii societăţi comerciale, numele candidatului în funcţia de administrator şi în alte organe. La proiectul contractului de fuziune prin contopire trebuie să se anexeze ca parte componentă proiectul actului de constituire a noii societăţi. La proiectul contractului de fuziune prin absorbţie trebuie să se anexeze actul de constituire a societăţii absorbante şi propunerile de modificare făcute în legătură cu absorbţia. În hotărârea privind aprobarea contractului de fuziune trebuie să fie prevăzute toate momentele ce ţin de constituirea şi administrarea noii societăţi, de transmiterea întregului patrimoniu şi de radierea societăţilor care se dizolvă.Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la iniţierea reorganizării în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată. Înregistrarea începerii procedurii reorganizării se face la oficiul teritorial al Camerei care a efectuat înregistrarea de stat a întreprinderii reorganizate. Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea "în reorganizare".Informarea creditorilor., prevede organul executiv al persoanei juridice participante la reorganizare este obligat să informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz privind reorganizarea în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al R.M. Creditorii pot în termen de două luni de la publicarea ultimului aviz să ceară persoanei juridice care se reorganizează garanţii în măsură în care nu pot cere satisfacerea creanţelor. Inventarierea. Transmiterea patrimoniului se efectuează în baza unui act de predare-primire în care sunt arătate activele şi pasivele societăţii. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie trebuie să conţină dispoziţii cu privire la succesiunea întregului patrimoniu al persoanei juridice reorganizate în privinţa tuturor drepturilor şi obligaţiilor faţă de toţi debitorii şi creditorii acesteia, inclusiv obligaţiile contestate de părţi. După expirarea a 3 luni de la ultima publicaţie a avizului privind fuziunea, organul executiv al persoanei juridice absorbite sau al persoanei juridice participante la contopire depune, la organul care a efectuat înregistrarea de stat, o cerere prin care solicită înregistrarea fuziunii. La cerere se anexează: proiectul contractului de fuziune;

Page 21: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare; actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare; actele de constituire ale persoanei juridice nou-create; documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor,

după caz; autorizaţia de fuziune, după caz; actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz; copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.32.Dezmembrarea societăţilor comerciale.Dezmembrarea este o operaţiune tehnico-juridică de reorganizare, prin care o societate comercială se împarte în două sau mai multe societăţi comerciale independente sau prin care dintr-o societate comercială se separă o parte, formând o societate comercială independentă.Dezmembrarea persoanei juridice se face prin divizare sau separare. Divizarea este o procedură de reorganizare prin care societatea comercială se divizează în două sau mai multe societăţi comerciale, creând astfel noi societăţi. Divizarea persoanei juridice are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe persoane juridice care iau fiinţă. Separarea este o operaţiune juridică de reorganizare prin care din componenţa unei societăţi comerciale care nu se dizolvă şi nu-şi pierde personalitatea juridică se desprind şi iau fiinţă una sau mai multe persoane juridice. Separarea are ca efect desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane juridice care nu-şi încetează existenţă şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau fiinţă. Dezmembrarea societăţii comerciale se produce în baza unui plan aprobat de adunarea generală. Procedura de reorganizare prin dezmembrare parcurge următoarele etape:

Negocierea şi elaborarea planului de dezmembrare; Aprobarea lui de către organul suprem; Informarea Camerei Înregistrării de Stat; Informarea creditorilor; Inventarierea; Prezentarea actelor necesare; Înregistrarea dezmembrării.

Pentru ambele forme de dezmembrare, societatea comercială trebuie să elaboreze proiectul planului de dezmembrare. Proiectul planului se întocmeşte în formă scrisă şi la el se anexează proiectele actelor constitutive ale viitoarelor societăţi comerciale constituite ca rezultat al dezmembrării.Proiectul planului de dezmembrare trebuie să cuprindă:

Forma (felul) dezmembrării; Denumirea şi sediul persoanei juridice care se dezmembrează; Denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice care se constituie în urma dezmembrării sau

cărora li se dă o parte din patrimoniu; Partea de patrimoniu care se transmite; Numărul de participanţi care trec la persoana juridică ce se constituie; Raportul valoric al participanţilor; Modul şi termenul de predare a participanţiunilor persoanelor juridice cu scop lucrativ care

se dezmembrează şi de primire a participaţiunilor de către persoanele juridice cu scop lucrativ care se constituie sau care există, data la care acestea dau dreptul la dividende;

Data întocmirii bilanţului de repartiţie;

Page 22: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Consecinţele dezmembrării pentru salariaţi.După ce a fost elaborat proiectul planului de dezmembrare, el urmează să fie aprobat prin hotărârea adunării generale a societăţii care se dezmembrează. Proiectul dezmembrării se aprobă de adunarea generală a participanţilor cu 2/3 din numărul total de voturi, dacă actul de constituire nu prevede o majoritate mai mare. Adunarea generală a participanţilor cu majoritatea indicată mai sus aprobă actul de constituire a noii persoane juridice şi desemnează organul executiv.În decurs de 30 zile după luarea hotărârii privind aprobarea planului de dezmembrare organul executiv trebuie să informeze Camera Înregistrării de Stat despre intenţia de divizare. Organul executiv al societăţii comerciale aflate în proces de reorganizare este obligat să informeze toţi creditorii cunoscuţi şi să publice în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al R.M. hotărârea de reorganizare. dezmembrarea presupune necesitatea efectuării inventarierii şi întocmirii actului de transmitere a patrimoniului de la o societate la alta.Organul executiv al persoanei juridice ce se dezmembrează depune, după expirarea a 3 luni de la ultima publicare privind dezmembrarea, o cerere de înregistrare a dezmembrării la organul care a efectuat înregistrarea de stat şi o alta la organul care va efectua înregistrarea de stat a persoanei juridice care se constituie sau unde este înregistrată persoana juridică la care trece o parte din patrimoniu. La cerere se anexează proiectul dezmembrării, semnat de reprezentanţii persoanelor juridice participante, şi dovada oferirii garanţiilor, acceptate de creditori, sau a plăţii datoriilor. La cererea depusă organului ce va efectua înregistrarea de stat a persoanei juridice care se constituie se anexează, de asemenea, actele necesare înregistrării persoanei juridice de tipul respectiv. După prezentarea actelor organul de înregistrare le verifică şi dacă corespund cerinţelor legale, se face înregistrarea divizării în felul următor: mai întâi se înregistrează societăţile constituite prin divizare şi mai apoi se radiază societăţile dizolvate (în cazul dezmembrării prin divizare), iar în cazul dezmembrării prin separare – mai întâi se înregistrează noua societate, care preia bunurile şi documentele de la societate reorganizată, după care registratorul înscrie modificările din actele de constituire ale societăţii care s-a reorganizat.Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.33.Transformarea societăţilor comerciale.Reorganizarea întreprinderii pe calea transformării se înţelege schimbarea formei juridice de organizare a întreprinderii, întreprinderea existentă îşi continuă activitatea, dar într-o altă formă, şi nu poate fi vorba despre o transmitere a drepturilor şi obligaţiilor. Această transformare se realizează prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii.O altă cerinţă ce se impune în acest sens este faptul, că transformarea persoanei juridice trebuie să întrunească şi condiţiile prevăzute de lege. Pentru forma juridică de organizare în care se transformă. Persoana juridică îşi continuă activitatea cu aceleaşi drepturi şi obligaţii patrimoniale pe care le avea pînă la transformare. Procedura de transformare implică următoarele operaţiuni: elaborarea actului de constituire al societăţii în care se transformă; informarea asociaţilor despre transformare şi aducerea la cunoştinţa lor a proiectului actului de

constituire; convocarea şi desfăşurarea adunării generale a asociaţilor; adoptarea hotărârii de transformare şi formare a organelor specifice societăţii în care se transformă; informarea creditorilor despre transformare, publicarea anunţului în Monitorul Oficial prezentarea actelor necesare pentru înregistrarea transformării.

Hotărârea privind reorganizarea societăţii comerciale prin transformare urmează să fie luată de către adunarea generală a societăţii care urmează a fi supusă transformării. se stabileşte ordinea de schimbare a cotelor de participare a fondatorilor; se confirmă statutul societăţii care urmează să fie reorganizată; se confirmă actul de predare-primire.

Page 23: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Mai apoi se notifică Camera Înregistrării de Stat privind intenţia de transformare. prevede că în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare organul executiv este obligat să informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz privind reorganizarea în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al R.M. Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a transformării. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a transformării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza actului de transmitere, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin transformare. Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat34.Dizolvarea societăţilor comerciale.Dizolvarea societăţii comerciale reprezintă o etapă în procesul de încetare a personalităţii juridice, formată dintr-un ansamblu de operaţiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societăţii în cauză.Dizolvarea nu trebuie înţeleasă ca o desfiinţare imediată a persoanei juridice. Persoana juridică va continua să existe, deoarece ea trebuie să îndeplinească operaţiile de lichidare a patrimoniului dobândit în timpul existenţei sale. Dizolvarea are ca efect imediat numai încetarea raporturilor dintre asociaţi generate din contractul de societate. Dizolvarea societăţii priveşte acele operaţiuni care declanşează procesul de încetare a existenţei societăţii comerciale şi asigură lichidarea patrimoniului social. Faţă de aceste trăsături specifice se poate afirma că societatea comercială intră temporar într-o stare de dizolvare odată ce au apărut cauzele

Expirarea termenului stabilit pentru durata ei; Atingerea scopului pentru care a fost constituită sau imposibilitatea atingerii lui; Hotărârea organului ei competent; Hotărârea judecătorească; Insolvabilitatea sau încetarea procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare; Persoana juridică cu scop lucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant; Dizolvarea poate fi voluntară, la iniţiativa societăţii, şi forţată, la decizia instanţei de judecată.

Dizolvarea voluntară intervine în cazul expirării termenului stabilit în actul de constituire, atingerii scopului propus, imposibilităţii atingerii scopului propus, adoptării hotărârii, în acest sens, de către adunarea generală.Expirarea termenului stabilit pentru durata activităţii societăţii comerciale Societatea comercială fiind constituită, poate activa pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă strict indicată în actul de constituire. Societatea se dizolvă la expirarea termenului prevăzut în actul de constituire. Dacă în contractul de societate se prevede durata existenţei societăţii, înseamnă că la expirarea termenului contractual societatea se dizolvă. Atingerea scopului pentru care a fost constituită sau imposibilitatea atingerii luiSocietatea urmează să-şi înceteze activitatea în situaţia în care ea şi-a atins scopul. Societatea, de asemenea, poate să se dizolve în cazul imposibilităţii atingerii scopului. Imposibilitatea dată este determinată de suportarea unor pierderi neaşteptate, deoarece activitatea de întreprinzător presupune întotdeauna un risc comercial.Hotărârea organului ei competentSocietatea comercială se dizolvă în baza hotărârii adunării asociaţilor, întrucât constituirea societăţii comerciale se bazează pe voinţa asociaţilor manifestată prin actul constitutiv, deci ei pot decide şi dizolvarea societăţii. Voinţa asociaţilor privind dizolvarea societăţii se manifestă în cadrul adunării asociaţilor care exprimă voinţa socială. Hotărârea judecătorească Societatea comercială se dizolvă în baza hotărârii judecătoreşti, atunci când dizolvarea nu se poate realiza prin hotărârea adunării generale. Conform art. 87, Cod civil al R.M., instanţa de judecată dizolvă persoana juridică, dacă:

Constituirea ei este viciată; Actul de constituire nu corespunde prevederilor legii; Nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare; Activitatea ei contravine ordinii publice.

Efectele dizolvării. Indiferent de modul în care se realizează, dizolvarea societăţii produce anumite efecte. Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichidării şi interdicţia unor operaţiuni comerciale noi. Această interdicţie, de a angaja operaţiuni comerciale noi, se explică prin starea în care se află societatea. Prin dizolvare, s-a consumat prima fază a procedurii care are drept rezultat final încetarea existenţei societăţii

Page 24: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

comerciale. Din moment ce a fost dizolvată, societatea nu poate decât să continue realizarea operaţiunilor comerciale aflate în curs, fără să mai poată începe alte operaţiuni noi. Activitatea societăţii nu mai este normală, care să urmărească realizarea de profit, ci o activitate orientată spre lichidare.35.Lichidarea societăţilor comerciale.Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de încetare a existenţei societăţii comerciale. Lichidarea societăţii presupune anumite operaţiuni privind lichidarea patrimoniului societăţii, care, în final, să ducă.la încetarea personalităţii juridice a societăţii.Lichidarea societăţilor comerciale constituie un ansamblu de operaţiuni, având ca scop încheierea afacerilor aflate în curs de desfăşurare, la data dizolvării societăţii, transformarea activului şi împărţirea între asociaţi a sumelor de bani rămase după efectuarea plăţilor.Procedura de lichidare este guvernată de următoarele principii:

1) Lichidarea este prevăzută în favoarea asociaţilor Prin contract (per a contrario) lichidarea nu poate interveni la cererea creditorilor (nici sociali, nici personali ai asociaţilor).

2) Personalitatea juridică a societăţii subzistă pentru nevoile lichidării Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru necesităţile lichidării până la terminarea acesteia, ceea ce înseamnă că societatea are în continuare un patrimoniu propriu separat de cel al asociaţilor

3) Lichidarea societăţii este obligatorie Lichidarea societăţii după ce aceasta a fost dizolvată este un principiu obligatoriu. Lichidatorul Lichidatorul poate fi persoana desemnată de către adunarea generală a societăţii sau de către instanţa de judecată în vederea efectuării operaţiunilor de lichidare a societăţii comerciale. lichidatorul poate fi orice persoană fizică majoră cu capacitate deplină de exerciţiu, care are cetăţenia, să aibă studii superioare; să posede cunoştinţe în domeniu şi să fie înregistraţi în calitate de întreprinzător individual.Din momentul în care lichidatorul a fost numit în funcţie, el urmează să informeze Camera Înregistrării de Stat despre desemnarea sa, prezentând hotărârea respectivă şi comunicând datele de identitate, cu prezentarea modelului de semnătură. Îndată după preluarea funcţiei, lichidatorul împreună cu administratorul face şi semnează inventarul şi bilanţul în care constată situaţia exactă a activului şi pasivului. Intrarea în funcţie a lichidatorului desemnează momentul preluării responsabilităţii de la administrator. Lichidatorul are aceleaşi împuterniciri, obligaţii şi responsabilităţi ca şi administratorul.Drepturile şi obligaţiile lichidatorului În desfăşurarea operaţiunii de lichidare, lichidatorii au următoarele drepturi:

Valorifică creanţele; Transformă în bani bunurile societăţi; Execută şi termină operaţiunile de comerţ;

Lichidatorii au următoarele obligaţii: Să facă un inventar şi să încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii; Să păstreze patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au încredinţat de administratori; Să întocmească un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea lor cronologică; Să satisfacă cerinţele creditorilor.

Procedura de lichidare Procedura de lichidare implică următoarele operaţiuni:

Intrarea lichidatorului în funcţie şi primirea patrimoniului societăţii. administratorii trebuie să fie înlocuiţi prin lichidatori sau pot fi numite persoane terţe în calitate de lichidatori.

Informarea creditorilor. lichidatorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în două ediţii consecutive, un aviz despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 zile, îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor .După publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova referitor la lichidarea persoanei juridice, se instituie un termen de 6 luni de prezentare a creanţelor.

Elaborarea proiectului de lichidare și satisfacerea creanţelor. În termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor, lichidatorul este obligat să întocmească un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei juridice recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în instanţa judecătorească.Acest proiect bilanţului de lichidare se prezintă spre aprobare organului sau instanţei care a desemnat lichidatorul.Dispoziţia alin.(3) art.93 din C. civ. R.Moldova obligă lichidatorul să depună o cerere prin care să ceară instanţei intentarea procesului de insolvabilitate dacă din proiectul bilanţului rezultă un excedent al pasivului

Page 25: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

faţă de active. Cererea trebuie depusă în termen de cel mult o lună de la data când a fost stabilit starea de insolvabilitate. Lichidarea activului și pasivului. Există pretenţii prioritare, pretenţii constatate, pretenţii înaintate în termenul stabilit la dala publicării hotărârii de lichidare şi pretenţii înaintate după expirarea acestui termen.Pretenţiile prioritare sunt considerate acele creanţe care au fost garantate prin gaj sau ipotecă şi ele sunt satisfăcute din obiectul gajat sau ipotecat. Pretenţiile constatate sunt pretenţiile respinse de comisia de lichidare, dar admise prin hotărârea instanţei în urma acţiunii depuse de creditor. Alte pretenţii sunt cele înaintate în termen şi recunoscute de comisia de lichidare. Pretenţiile înaintate după expirarea termenului stabilit vor fi satisfăcute numai după satisfacerea celorlalte pretenţii.Creanţele creditorilor faţă de întreprinderea ce se lichidează se execută din contul bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine:a) creanţele cetăţenilor faţă de care debitorul este răspunzător de prejudicierea sănătăţii lor sau în legătură cu moartea, pe calea capitalizării plăţilor respective pe unitate de timp; b) creanţele lucratorilor din întreprinderea ce se lichidează privind plata salariului pentru perioada de până la 6 luni precedente luării hotărârii de lichidare;c) achitarea cu bugetul public naţional pentru perioada de până la un an precedent luării hotărârii de lichidare; d) alte creanţe ale creditorilor.Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) începe executarea creanţelor creditorilor din ziua aprobării procesului-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, listei creanţelor înaintate şi rezultatului examinării lor.După ce au fost satisfăcute pretenţiile creditorilor, următorul pas este repartizarea activelor persoanelor juridice..

Radierea societății comerciale. Radierea persoanei juridice din registrul de stat unde a fost înregistrată constă într-o înscriere în registru a operaţiunii de excludere a subiectului de drept şi încetarea existenţei acestuia. După radierea persoanei juridice fată de aceasta nu pot fi înaintate nici un fel de cerinţe şi acţiuni civile sau de altă natură, Pentru radierea persoanei juridice lichidatorul este obligat să depună o cerere la organul de stat care deţine registrul în care a fost înregistrată persoana juridică dizolvată şi anexează la aceasta actele necesare.Camera Înregistrării de stat trebuie prezentate următoarele acte: cererea de radiere; bilanţul de lichidare aprobat de proprietar şi autentificat de notar; actele de constituire a persoanei juridice care se lichidează, în original; actul de confirmare a achitări integrale cu bugetul de stat eliberat de inspectoratul fiscal; actul de confirmare a închiderii conturilor bancare eliberat de băncile în care persoana juridică a avut conturi; actul de predare spre nimicire a ştampilelor persoanei juridice eliberat de Comisariatul de poliţie din teritoriul în care îşi are sediul; copiile avizelor din Monitorul oficial în care au fost publicate avizele de lichidare.Lichidatorul va efectua următoarele acţiuni: va deschide contul bancar pe numele persoanei juridice; va solicita persoanelor care au primit activele persoanei juridice întoarcerea sumelor de bani sau a bunurilor primite cu titlu parte din active în limita celor necesare pentru stingerea datoriei, iar în caz de necesitate va iniţia un proces judiciar de încasare forţată; va cere debitorului persoanei juridice a cărei procedură de lichidare s-a redeschis să restituie datoria, iar dacă acesta nu va dori, lichidatorul va intenta proces de judecată.36.Notiunea si modalitatiile insolvabilitatiiInsolvabilitate- situatia financiara a debitotrului caracterizata prin incapacitatea de a-si onora obligatiile de plata, constatata printr-un act judecatoresc.Modalitatiile de realizare a proceduriiinsolvabilitatii. Insolvabilitatea se depaseste printr-un process judiciar-complex care combina in special procedura de observatie, procedura de insolvabilitate care continue cu procedura de restructurare sau cu procedura falimentului sau cu alte procedure stabilite de lege.Modalitatiile de realizare a procedurii de insolvabilitate este:-procedura falimentului este procedura de insolvabilitate concursala si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii patrimoniului pentru acoperirea pasivului-procedura da restructurare este una din procedurile de insolvabilitate care se aplica debitorului si care presupune intocmirea ,aprobarea, implimentareasi respectarea unui plancomplex de masuri in vederea remedierii financiare si economice a debitorului si achitarii datoriilor acestuia conform planului de plata a creantelor.37. Subiectii insolvabilitatii

Page 26: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Subiectele supuse procedurii de insolvabilitate sunt persoanele care nu-si onoreaza obligatiile ajunse la scadenta din incapacitatea de plata sau de supraindatorarea si sunt cele impotriva carora se intenteaza procesul de insolvabilitate.Subiecti ai procedurii insolvabilitatii pot fi:-persoanele juridice de drept privat(societatiile comerciale, intreprinderile de stat si municipal, cooperativele, societatiile necomerciale, organizatiile nonguvernamentale)-persoanele fizice(intrep.individuale, gosp.taranesti,titular de patentada intreprinzator)Nu pot fi subiecti ai procedurii insolvabilitatii:-statul si unitatiile administrative-teritorial-persoanele juridice de drept public(parlamentul, curtea, instantele judecatoresti)-banciile comerciale38.Administratorul si lichidatorul insolvabilitatiiAdministratorul insolvabilitatii reprezinta persoana desemnata pentru supravegherea si/ sau administrarea debitorului in perioada de observatie in procesul de insolvabilitate sip e durata restructurarii.Lichidatorul insolvabilitatii reprezinta persoana fizica desemnata de catre instant de insolvabilitate sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii falimentului si a procedurii simplificite a falimentului.39. Continutul si desfasurarea procesului insolvabilitatiiInsolvabilitate- situatia financiara a debitotrului caracterizata prin incapacitatea de a-si onora obligatiile de plata, constatata printr-un act judecatoresc.Procedura de insolvabilitate se deschide in temeiul cererilor introductive ale persoanelor indreptatile daca sunt indeplinite cerintele date ,instant de insolvabilitate dispune deschiderea procedurii precum si masurile necesare pentru cunoasterea situatiei debitorului.Intentarea procesului de insolvabilitate- procedura incepe in baza unei cereri introduce la instant de judecata daca exista:-temei general-situatie financiara caracterizata prin incapacitatea de a-si executa obligatiile pecuniare-temei special- consta in supraindatorarea-situratie financiara a debitorului a carui raspundere este limitata prin lege la valoarea patrimoniului sau.Admiterea cererii-cererea se depune la instant competent atit de debitor cit si de creditor. La primirea cererii judecatorul verifica daca acesta intruneste toate conditiile despre admitere , instant adopta imediat o incheiere in cel mult 3 zile de la data depunerii. Prin incheierea consemnata instant de insolvabilitate dispune punerea sub observatie a debitorului si desemnarea unui administrator provizoriu si aplicarea masuriilor de asigurare.Perioada de observatie-o prima masura in aceasta peroada este desemnarea administratorului provizoriu. In aceasta perioada debitorul poate sa-si continue activitatiile curente sis a efectueze plati catre creditorii cunoscuti.Masurile de asigurare sunt legate de sechestrarea bunurilor debitorului si corespondentei comerciale.Notificarea prin incheiere a masuriilor de asigurare- instant de insolvabilitate dispune administratorului sa notifice imediat despre aplicarea masuriilor de asigurare in toate registrele publice.Executarea masuriilor de asigurarein functie de desemnarea termenului care nu va putea depasi 45 de zile lucratoare, al desemnarii administratorului, acesta va intocmi un raport despre masurile de asigurare.40.Deschiderea procedurii insolvabilitatii si efectele deschiderii proceduriiPrin deschiderea de intentare a procedurii de insolvabvilitate , instant de insolvabilitate da apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu.Prin aceasta hotarire dreptul debitorului de a administra si de a dispune de bunurile incluse in masa debitoare este transmis administratorului insolvabilitatii.Dupa intentare administratorul trebuie sa intocmeasca un inventor al tuturor bunuriilor corporale si incorporale care apartin mesei debitoare.Administratorul va intocmi si va supune adunarii creditorilor in termenul stabilit de instant de insolvabilitate ce nu poate depasi 100 de zile de la data deschiderii procedurii , un raport asupra starii economice si a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului.Daca se va concluziona ca activitatea debitorului poate fi redresata in baza unui plan, administratorul va trebuie sa prezize ce plan el recomanda, la adunarea de reportare creditorii pun in discutie raportul administratorului si adopta una din hotariri:a)de intentare a procedurii de restructurare a debitoruluib)de intentare a procedurii de faliment

Page 27: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

41. Faliment Falimentul reprezinta procedura de insolvabilitate concursala colectiva si egalitara care se aplica in vederea lichidarii patrimoniului pantru acoperirea pasivului.Procedura falimentului consta dintr-un ansamblu de acte juridice si operatiuni care priveste:-hotarirea de intentare-stabilirea mesei active-efectuarea lichidarii bunuriilor din averea debitorului-distribuirea sumelor de bani realizate din lichidarea bunuriilor-incheierea procedurii falimentului Cazuri de aplicare a procedurii falimentului-debitorul nu si-a declarat intentia de a se restructura sau este decazut de dreptul de a propune un plan.-nici unul din participantii la procedura nu a propus un plan al procedurii de rstructurare sau nici un plan nu a fost acceptat.-obligatiile de plata si celelalte sarcini nu sunt indeplinite in conditiile planului.-adunarea creditorilor a aprobat raportul administratorului insolvabilitatiiin care se prpune intrarea debitorului in faliment42. Procedura de restructurare-se aplica debitorului si care presupune intocmirea, aprobarea, implimentarea si respectarea unui plan complex de masuri in vederea remedierii financiare si economice a debitorului si achitarii datoriilor conform unui plan a creantelor. Durata planului nu va depasi 3 anide la data confirmarii(+2) Formalitati privind administrarea si aprobarea planului: Administratorul va admite si va supune adunarii creditorilor( nu poate depasi 100 zile de la data deschiderii procedurii) un plan vizavi de redresarea activitatii economico-financiare a persoanelor juridice. Adunarea creditorilor urmeaza sa aprobe planul sau sa’l respinga. In cursul realizarii planului debitorul are dreptul sa’si conduca activitatea sub supravegherea administratorului insolvabilitatii In indeplinirea planului debitorului ii revin urmatoarele obligatii :-activitatea debitorului treb redresata conform planului, creantele si drepturile creditorilor trebuiesc modificate asha cum au fost prevazute in plan.-sunt legate de masurile organizatorice, economice, financiare menite la insanatosirea activitatii debitorului. Procedura accelerata de restructurare- procedura prin care debitorul dupa o perioada de observatie intra direct in procedura de restructurare. Operatiuni intreprinse privind procedura accelerata de restructurare:-depunerea cererii-intentarea procedurii acclelerate-aprobarea proiectului-confirmarea planului procedurii-incetarea procedurii43.Procedura simplificata a falimentului- este procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului dupa o peroada de observatie si dupa intentarea procedurii de insolvabilitate Procedura simplificata se aplica debitorilor care se incadreaza in urmatoarele categorii :-intreprindere individuala-gospodarie taranesca-titularii patentei de intreprinzatori-persoanele juridice care nu detin nici un bun in patrimoniul lor ori ale caror bunuri sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor -debitorii care nu sunt indreptatitzi sa beneficieze procedura de restructurare Instanta de insolvabilitate va dispune :-ridicarea dreptului de administrare al debitorului-desemnarea lichidatorului-predarea in cel mult 5 zile lucratoare a gestiunii patrimoniului de la debitor la lichidator de notificarea intentarii procedurii de insolvabilitate. Dupa preluarea functiei lichidatorul face si semneaza inventarul in care constata situatia exacta a activului si pasivului, dupa ce instanta de insolvabilitate aproba aportul final al lichidatorului acesta va trebui sa satisfaca distribuirea finala a tuturor fondatorilor din patrimoniul debitorului.

Page 28: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Prin incetarea procesului debitorul se descarca de obligatiile pe care le avea inainte de intrare in procedura a falimentului.44Specificul sociatatiilor de personaeSocietatea de personae cuprinde societatea in nume colectiv si societatea in comandita. Societatea în nume colectiv drept societate comercială ai cărei membri practică, în conformitate cu actul de constituire, activitatea de întreprinzător în numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteiDin definiţia dată rezultă caracterele acestei societăţi:a)asocierea are la bază încrederea deplină a asociaţilor, societatea fiind constituită intuitu personae, adică asociaţii, înfiinţând societatea, au în vedere persoana coasociaţilor. În caz de deces, retragere, declarare a incapacităţii sau a dispariţiei fără veste a unui membru-persoană fizică, de insolvabilitate, deschidere a procedurii de reorganizare, de lichidare a membrului-persoană juridică, societatea poate să-şi continue activitatea, dacă este prevăzut de actul de constituire sau dacă hotărârea privind continuarea activităţii se adoptă în unanimitate de către membrii rămaşi.b) capitalul social este divizat în participaţiuni, care nu sunt reprezentate prin titluri (certificate);c)obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor membrilor.Societatea în nume colectiv poate fi examinată în trei faze diferite:1.Faza constituirii;2.Faza funcţionării;3.Faza dizolvării şi reorganizării societăţii. ., societatea în comandită este societatea comercială în care, de rând cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă, în limita aportului depus, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia.Din definiţie rezultă următoarele caractere ale societăţii în comandită:A)Asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaţilor comanditaţi şi comanditari. Societatea în comandită este o societate intuitu personae;B)Societatea în comandită este compusă din două categorii de asociaţi, a căror răspundere pentru obligaţiile sociale este diferită: asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, asociaţii comanditari răspund în limita aportului lor;C)Capitalul social este divizat în participaţiuni care nu sunt reprezentate prin titluri (certificate).45.Specificul societăţilor în nume colectiv.societatea în nume colectiv drept societate comercială ai cărei membri practică, în conformitate cu actul de constituire, activitatea de întreprinzător în numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia.societatea în nume colectiv este definită ca o societate constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multor persoane, care pun în comun mai multe bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.Societatea în nume colectiv poate fi examinată în trei faze diferite:1. Faza constituirii;2. Faza funcţionării;3. Faza dizolvării şi reorganizării societăţii. Constituirea societăţii în nume colectiv Societatea în nume colectiv se constituie potrivit regulilor generale stabilite de Codul civil al Republicii Moldova referitoare la constituirea societăţilor comerciale, precum şi a Legii privind înregistrarea pers.jur şi întreprinzătorilor individuale.Actul de constituire al societăţii în nume colectiv se încheie în formă autentică şi, pe lângă clauze trebuie să mai indice:a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor;b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui participant la capitalul social;c) răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor;d) procedura de adoptare a hotărârilor de către asociaţi;

Page 29: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

e) procedura de admitere a noilor asociaţi;f) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.

Asociaţii. numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice. O persoană fizică sau juridică poate fi asociat numai al unei societăţi în nume colectiv.Firma societăţii. Având calitatea de persoană juridică, societatea în nume colectiv are o firmă proprie ca atribut de identificare, sub care îşi exercită activitatea de întreprinzător şi sub care semnează. Denumirea societăţii în nume colectiv trebuie să includă sintagma în limba de stat „societate în nume colectiv” sau abrevierea „S.N.C.”, şi numele sau denumirea asociaţilor. Capitalul social. Actul constitutiv (contractul de societate) trebuie să indice cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii în nume colectiv şi modul depunerii aporturilor. Totodată, actul constitutiv trebuie să prevadă mărimea şi modalitatea de modificare a contribuţiei fiecărui participant la capitalul social, precum şi răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor.Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Membrii societăţii în nume colectiv au anumite drepturi şi obligaţii care derivă din calitatea de asociat dobândită prin participarea la constituirea societăţii sau în alte condiţii prevăzute de Codul civil.Drepturile asociaţilor:dreptul de a participa la luarea deciziilor, dreptul de administrare şi reprezentare,dreptul la beneficii, dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi lichidarea societăţii Obligaţiile asociaţilor. obligaţia de efectuare a aportului promis. Asociaţii trebuie să aducă în societate bunurile care formează obiectul aporturilor lor, obligaţia de participare la pierderile societăţii. Pierderile societăţii în nume colectiv se repartizează între membrii participaţiunilor la capitalul social. Răspunderea asociaţilor. membrii societăţii în nume colectiv poartă răspundere subsidiară solidară şi nelimitată pentru obligaţiile societăţii.Retragerea asociatului din societatea în nume colectiv. Membrul societăţii are dreptul să se retragă din ea cu condiţia informării celorlaltor membri cu cel puţin şase luni până la data retragerii. Excluderea asociatului din societate. membrul societăţii poate fi exclus din societate dacă ceilalţi membri cer, din motive întemeiate prin unanimitate de voturi, instanţei de judecată excluderea lui.Decesul sau reorganizarea membrului societăţii în nume colectiv. În cazul decesului sau reorganizării asociatului, succesorii acestuia pot deveni asociaţi cu acordul tuturor membrilor, dacă actul de constituire nu interzice.Dacă succesorii nu sunt acceptaţi în calitate de asociaţi, societatea este obligată să le plătească partea din activele nete, determinată la data decesului sau reorganizării, proporţională părţii din capitalul social, deţinute de asociatul decedat sau reorganizat.Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în nume colectivÎn afară de dreptul comun privind dizolvarea, societatea în nume colectiv se dizolvă dacă în ea rămâne un singur membru. Ultimul membru rămas al societăţii are dreptul ca, în termen de 6 luni, să reorganizeze societatea, în modul prevăzut de Codul civil al R.Moldova.46.Specificul societăţii în comandită.societatea în comandită este societatea comercială în care, de rând cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă, în limita aportului depus, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia. Constituirea societăţii în comandită Societatea în comandită se constituie potrivit regulilor generale stabilite de Codul civil al Republicii Moldova referitoare la constituirea societăţilor comerciale.Conform legislaţiei în vigoare, asociaţi ai societăţii în comandită pot fi atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. Firma societăţii în comandită trebuie să includă numele sau denumirea comanditaţilor şi sintagma în limba română „societate în comandită” sau abrevierea „S.C.”. Dacă nu sunt incluse numele sau denumirea tuturor comanditaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma „şi compania” sau abrevierea „şi Co”.

Funcţionarea societăţii în comandită Conducerea societăţii în comandită se exercită de către comanditaţi, comanditarii neavând dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii în comandită, să o

Page 30: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

reprezinte fără procură, să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu administrarea sau reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei obişnuite. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Comanditaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii societăţii în nume colectiv.Drepturile comanditaţilor:Dreptul de a participa la luarea deciziilor, ce rezultă conform căruia conducerea societăţii în comandită se exercită prin acordul unanim al membrilor, cu excepţia când actul constitutiv prevede cazurile în care hotărârile se vor adopta cu majoritatea voturilor;Obligaţiile comanditaţilor. asociaţii societăţii în comandită au: obligaţia de efectuare a aportului promis. Asociaţii trebuie să aducă în societate bunurile care formează obiectul aporturilor lor. Pierderile societăţii în comandită se repartizează între membrii ei proporţional participaţiunilor la capitalul social, dacă actul de constituire sau acordul părţilor nu prevede altfel.Răspunderea pentru obligaţiile societăţii. Obligaţiile societăţii în comandită sunt garantate cu patrimoniul social şi răspunderea nelimitată, solidară şi subsidiară a comanditaţilor. Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în comandită În afară de cazurile generale de dizolvare a societăţii comerciale societatea în comandită se dizolvă, dacă nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a şase luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau n-a acceptat un alt comanditat sau comanditar.Societatea în comandită poate fi reorganizată în societate pe acţiuni, în societate cu răspundere limitată sau în cooperativă. În cazul reorganizării, comanditaţii continuă, în termen de trei ani, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile apărute până la reorganizare-47.Noţiunea şi constituirea societăţii cu răspundere limitată.Societatea cu răspundere limitată (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Societatea cu răspundere limitată cu un asociat unic. societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de către o singură persoană. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o societate comercială, indiferent dacă asociatul este o persoană fizică sau juridică. Statutul său juridic nu poate fi în nici un caz confundat cu statutul juridic al întreprinzătorului individual. Societatea poate avea ca asociat unic o persoană fizică sau juridică. Contractele încheiate între asociatul unic şi societatea sa, reprezentată de el, vor fi întocmite în scris. Societatea cu răspundere limitată cu un asociat unic dobândeşte personalitatea juridică din momentul înregistrării acesteia la Camera Înregistrării de Stat.

Constituirea societăţii cu răspundere limitatăActul de constituire al societăţii este contractul de constituire sau statutul. Persoana juridică constituită de către un singur fondator activează în baza statutului aprobat de acesta. Societatea cu răspundere limitată se constituie prin actul de constituireSocietatea este supusă înregistrării de stat la Camera Înregistrării de Stat în modul şi în termenul stabilit de lege. Cererea de înregistrare a societăţii şi actele necesare înregistrării se depun de către fondatori (fondator) sau de către persoanele împuternicite în temeiul legii. Asociaţii. Societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de persoane fizice sau juridice care trebuie să aibă capacitatea civilă de exerciţiu. Soţii pot fi asociaţi într-o societate cu răspundere limitată. Obligaţiile asociatului a) să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite în actul de constituire; b) să nu divulge informaţia confidenţială a societăţii;c) să comunice imediat societăţii despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii.Firma societăţii se compune dintr-o denumire în limba de stat deplină „Societate cu răspundere limitată” sau abreviată „SRL”.Obiectul de activitate al societăţii trebuie să fie licit şi moral. Poate fi obiect al societăţii orice activitate economică.Capitalul social. Actul de constituire trebuie să prevadă mărimea capitalului social care trebuie să nu fie mai mic de 5400 lei şi care urmează să fie vărsat în sumă de cel puţin 40% până la înregistrarea societăţii, iar restul – în termen de jumătate de an după înregistrarea acesteia.Aporturile asociaţilor. Capitalul social se constituie din aporturile asociaţilor în numerar şi în natură. Pînă la data înregistrării de stat a societăţii, fiecare fondator va trebui să verse în numerar în contul societăţii cel

Page 31: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

puţin 40% din suma aportului subscris, dacă legea sau actul de constituire nu prevăd o proporţie mai mare. Fiecare asociat va trebui să verse integral aportul subscris în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţiiActul de constituire al societăţii poate prevedea evaluarea aportului în natură nemijlocit de către adunarea generală a asociaţilor, fără antrenarea evaluatorului, iar în cazul divergenţelor dintre asociaţi asupra sumei evaluării - transmiterea dreptului de evaluare unui evaluator independent.Părţile sociale ale asociaţilor societăţilor cu răspundere limitată reprezintă o fracţiune din capitalul ei social stabilit în funcţie de mărimea aportului la acest capital. Asociatul deţine o parte socială. Părţile sociale pot avea mărimi diferite şi sunt indivizibile, dacă în actul de constituire nu-i prevăzut altfel.Transmiterea părţilor socialePărţile sociale pot fi transmise în mod liber soţului, rudelor şi afinilor, în linie dreaptă, fără limită, şi în linie colaterală, până la gradul doi inclusiv, de asemenea între asociaţi şi societăţi, dacă în actul de constituire nu este prevăzut altfel. Excluderea din societatea cu răspunderea limitată a unui asociat este posibilă la cererea adunării generale, a administratorului sau a unor asociaţi. Asociatul se exclude din societate prin hotărîre judecătorească.Asociatul exclus din societate nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul societăţii, dar are dreptul numai la o sumă de bani ce reprezintă valoarea contabilă a părţii sociale la data excluderii, dacă hotărîrea judecătorească nu prevede altfel. Asociatul exclus din societate răspunde pentru pierderi şi are dreptul la beneficiu pînă la data excluderii sale. Plata beneficiului se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea beneficiului sau de la data-limită de adoptare a unei astfel de hotărîri.

48.Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată.Organele societăţii cu răspundere limitată sunt adunarea generală, consiliul societăţii, administratorii şi cenzorii.Adunarea generală reprezintă forma de organizare care permite elaborarea şi exprimarea prin decizii şi hotărâri a voinţei sociale în ansamblul societăţii comerciale. Totodată, reprezintă cel mai important organ de conducere, care este constituit din totalitatea asociaţilor.Asociaţii se convoacă de către administrator în adunări generale ordinare cel puţin o dată pe an.  Data şi locul desfăşurării adunării generale ordinare a asociaţilor se stabilesc de către administrator, dar aceasta poate avea loc nu mai devreme de 30 de zile şi nu mai tîrziu de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Adunarea generală extraordinară se convoacă de către consiliul societăţii sau de către administrator din proprie iniţiativă, precum şi la cererea scrisă a unuia ori mai multor asociaţi, care deţin cel puţin 10% din voturi, ori a cenzorului.Membrii şi preşedintele consiliului societăţii se desemnează de adunarea generală a asociaţilor pe un termen de un an, dacă actul de constituire nu prevede altfel, şi pot fi eliberaţi oricînd.  Administratorul poate fi desemnat în calitate de membru al consiliului, însă nu de preşedinte al acestuia. Consiliul societăţii se constituie din cel puţin 3 persoane. Membru al consiliului societăţii nu poate fi persoana căreia, prin lege sau prin hotărîre judecătorească, i se interzice să deţină funcţia de administrator.Administratorii societăţii cu răspundere limitatăSocietatea cu răspundere limitată este administrată de către organul executiv. Organul executiv poate fi atât colegial (comitet de conducere, direcţie, consiliu de administrare), cât şi unipersonal (director, preşedinte, administrator).Administratorul este ales de către adunarea generală a asociaţilor şi se subordonează acesteia. Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu. Nu pot fi administratori persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru excrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin orice forme, precum şi prin alte infracţiuni şi care nu şi-au ispăşit pedeapsa. Administratorul poate face toate operaţiile pentru aducere la îndeplinire a obiectului societăţii, în afară de restricţiile stabilite prin actul constitutiv. Administratorul societăţii poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societăţii, inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociaţilor.În cazul desemnării mai multor administratori, ei răspund solidar, dacă prin hotărîre judecătorească nu s-a stabilit altfel. Organul de control Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii societăţii şi acţiunilor administratorului, adunarea generală a asociaţilor poate desemna unul sau mai mulţi cenzori dintre asociaţi sau dintre terţi. Dacă numărul asociaţilor depăşeşte 15, desemnarea cenzorului este obligatorie. Numărul de cenzori se stabileşte prin actul de constituire al societăţii.Cenzorul se desemnează pentru o perioadă de 3 ani şi oricînd poate fi eliberat.   Nu

Page 32: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

pot fi cenzori:a) administratorul şi membrii consiliului societăţii;     b) rudele sau afinii pînă la gradul al IV-lea inclusiv ori soţul administratorului; c) persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu

Cenzorul primeşte o indemnizaţie fixă, determinată de adunarea generală a asociaţilor. În cazul în care cenzorul nu a fost desemnat, fiecare sau unul dintre asociaţii care nu sînt administratori ai societăţii se învestesc cu dreptul de control. Cenzorul este obligat să controleze activitatea economico-financiară a societăţii după încheierea exerciţiului financiar, verificînd rapoartele financiare şi efectuînd inventarierea bunurilor societăţii. Cenzorul este obligat să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă a constatat fapte care contravin legii sau actului de constituire şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii societăţii. Administratorul este obligat să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare efectuării controlului. Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate societăţii sau asociaţilor prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligaţiilor ce îi revin. 49.Societatea pe acţiuni – noţiunea şi constituirea.societatea pe acţiuni este societatea comercială al căre capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.Constituirea S.A. Procedura de constituirea a societăţii pe acţiuni cuprinde mai multe etape: I. I.Prima etapă are un caracter preparator care cuprinde:1. întocmirea contractului de societate;2. subscrierea acţiunilor de către fondatori;3. ţinerea adunării constitutive.II. A doua etapa este destinată dobândirii personalităţii juridice, lucru ce se realizează prin înregistrarea de stat a societăţii pe acţiuni. Intocmirea contractului de societate   a) numele, prenumele, numerele actelor de identitate ale fondatorilor, domiciliul lor, precum şi alte date despre fondatori necesare pentru a fi înscrise în Registrul de stat al comerţului;     b) denumirea întreagă şi cea prescurtată a societăţii care se înfiinţează,  sediul ei;     c) scopul şi obiectul de activitate al societăţii;     d) mărimea prezumtivă a capitalului social;     e) clasele şi numărul de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii;     f) caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii;     g) suma, modul şi termenele de plată ale acţiunilor achiziţionate de fondatori;     h) modul şi termenele de înfiinţare a societăţii, obligaţiile fondatorilor şi răspunderea acestora;     i) lista fondatorilor împuterniciţi să depună cererea de înregistrare a societăţii;     j) modul şi termenele de pregătire şi de ţinere a adunării constitutive;     k) modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de înfiinţare şi înregistrare a societăţii. II SUBSCIEREA FONDATORILOR LA ACŢIUNILE PLASATE LA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI Pentru constituirea societăţii, fiecare fondator este ţinut să contribuie la formarea patrimoniului societăţii. De aceea, în contractul de societate trebuie să se arate aportul fiecărui fondator. Fondatorii sunt obligaţi să achite acţiunile subscrise în valoare deplină până la convocarea adunării constitutive, transferând sumele necesare la un cont provizoriu, deschis special în acest scop. Fondatorii care au făcut aporturi nebănesti la capitalul social al societăţii în volum incomplet răspund solidar, în limita părţii neachitate a acestor aporturi, pentru obligaţiile societăţii apărute după înregistrarea ei de stat. II. Înregistrarea societăţii pe acţiuniDupă soluţionarea de către adunarea constitutivă a tuturor chestiunilor ce vizează constituirea societăţii pe acţiuni se va proceda la înregistrarea societăţii, societatea este supusă înregistrării de stat în modul stabilit de legislaţie”. Înregistrarea de stat a societăţii este obligatorie până la începerea activităţii economice şi se efectuează în concordanţă cu Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întriprinzătorilor individuali. Societatea se consideră înfiinţată la data înregistrării ei de stat. Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia. În Registrul de stat vor fi înscrise următoarele date de identificare a societăţii:- denumirea completă şi prescurtată a firmei; - forma societăţii; - durata societăţii; - sediul societăţii etc. Înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii se efectuează în termen de 15 zile de la data prezentării documentelor necesare şi cuprinde:

Page 33: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

    a) recunoaşterea valabilităţii subscrierii la acţiuni;     b) atribuirea numărului de înregistrare de stat fiecărei clase de acţiuni plasate;     c) efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare.În cazul constatării unor inexactităţi în documentele depuse, Comisia Naţională a Pieţei Financiare notifică despre acest fapt societatea cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului cu indicarea modului de înlăturare a inexactităţilor constatate. Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii, este obligată să asigure întocmirea registrului acţionarilor şi efectuarea în el a primelor înscrieri privind acţionarii, reprezentanţii lor legali sau deţinătorii nominali de acţiuni. 50.Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni.    a) adunarea generală a acţionarilor;    b) consiliul societăţii;     c) organul executiv; d)comisia de cenzoriAdunarea Generală – organul suprem de conducere al Societăţii pe AcţiuniAdunarea generală a acţionarilor este depozitarea voinţei sociale şi, în consecinţă, organul suprem de conducere al societăţii. Ea este aceea care numeşte celelalte organe, stabileşte limitele în care ele urmează să-şi desfăţoare activitatea şi exercită controlul asupra acestora. Adunarea generală a acţionarilor este compusă din totalitatea acţionarilor care participă la formarea voinţei în proporţie cu valoarea aportului la constituirea capitalului social; ea adoptă hotărârea, adică elaborează şi exprimă voinţa socială, în mod colegial, pe baza principiului majoritar.Tipurile adunării generale. Legea reglementează două feluri de adunări generale – adunarea generală ordinară şi adunarea generală extraordinară. Adunarea generală ordinară se întruneşte de cel puţin o dată pe an la termenul prevăzut de lege, de statutul societăţii sau de adunarea generală. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă, atunci când este necesar de a se hotărî chestiuni urgente ce ţin de competenţa acesteia, de organul executiv al societăţii în temeiul deciziei consiliului societăţii, luate din iniţiativa consiliului societăţii sau la cererea comisiei de cenzori a societăţii. Dreptul de a participa la adunarea generală. Participarea la adunarea generală constituie un drept al tuturor acţionarilor, dreptul de a participa la adunarea generală îl au toţi acţionarii societăţii. Acţionarii au dreptul de a participa la adunarea generală chiar şi atunci când, cu privire la problemele supuse dezbaterii, există conflict de interese. Desfăşurarea adunării generaleŞedinţa adunării generale se ţine în ziua, ora şi locul indicate în înştiinţarea privind convocarea adunării. Lucrările adunării generale a acţionarilor sunt conduse de preşedintele adunării, acesta fiind preşedintele consiliului societăţii sau o altă persoana aleasă de adunarea generală.Dacă la adunarea generală a acţionarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot, se va constitui şi o comisie de numărare a voturilor a cărei componenţă numerică şi nominală se va aproba de adunarea generală. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puţin 3 persoane. Dreptul de vot este un drept al acţionarului distinct de dreptul de a participa la adunarea generală. Nu toţi participanţii la adunarea generală au şi dreptul de a vota hotărârile adunării. Acţionarii societăţilor pe acţiuni sunt adesea prea numeroşi pentru a-şi putea exercita în mod eficient drepturile ce implică conducerea şi administrarea societăţii prin adunări generale ale acţionarilor. Atribuţiile consiliului societăţii. privind societăţile pe acţiuni, consiliul societăţii are următoarele atribuţii exclusive: decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor; aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii; încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii etc.Membrii consiliului societăţii pot fi aleşi atât dintre acţionari, cât şi din rândul persoanelor străine de societate. Totuşi, potrivit legii, acţionarii societăţii trebuie să constituie majoritatea în consiliul societăţii, dacă statutul nu prevede altfel (art.66 alin.3 din Legea privind societăţile pe acţiuni).Potrivit legii privind societăţile pe acţiuni - nu poate fi ales ca membri ai consiliului societăţii persoana care: este membru al cinci consilii ale altor societăţi înregistrate în Republica Moldova. Durata mandatului de membru al consiliului societăţii, Deşi legea permite realegerea unui membru al consiliului societăţii de un număr nelimitat de ori, în scopul asigurării unui control cât mai eficient din partea acţionarilor asupra activităţii membrilor consiliului, durata mandatului membrilor este limitată de lege la un an.

Page 34: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Acţionarii sunt cei care au dreptul de a vota membrii consiliului societăţii. Lista persoanelor care candidează pentru funcţia de membru al consiliului societăţii se întocmeşte de consiliu la propunerea acţionarilor. Consiliul societăţii este condus de preşedintele acestuia, care se alege din rândurile membrilor consiliului de către adunarea generală a acţionarilor. preşedintele consiliului poate renunţa la funcţia sa, dându-şi demisia. Organul executiv al Societăţii pe Acţiuni “societatea comercială nu îşi poate traduce manifestările de voinţă în fapte pozitive decât prin instrumentarea unor persoane fizice capabile de acţiuni materiale”. Organul executiv al societăţii asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, deciziilor consiliului societăţii şi este subordonat:    a) consiliului societăţii; şi b) adunării generale a acţionarilor. Organul executiv al societăţii funcţionează în baza legislaţiei şi a statutului, iar în cazul când adunarea generală stabileşte, şi în baza regulamentului organului executiv, organul executiv: aprobă structura organizatorică a societăţii; elaborează, aprobă şi realizează programul de activitate a societăţii; aprobă statul de funcţii ale salariaţilor societăţii; 51.Cooperativa de producţie Cooperativa este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii corporative, în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale.Cooperativa este o formă de asociere liberă în care mai multe persoane organizează activităţi de producţie, de distribuţie, prestări de servicii şi de credit, bazată pe principiul întrajutorării. Membrii cooperativei nu sunt salariaţi, ei, ca şi asociaţii societăţilor comerciale, sunt în drept să participe la conducerea societăţii, dar spre deosebire de societăţile comerciale, membrii cooperativei sunt obligaţi să participe nemijlocit cu munca proprie în activitatea cooperativei. De asemenea, cooperativei îi este caracteristică egalitatea în drepturi a membrilor la conducerea ei (un membru – un singur vot) şi repartizarea profitului indiferent de cota de participare.În actul constitutiv al cooperativei poate fi prevăzută participarea persoanelor juridice ca membri fondatori. Membrul colectiv, că şi oricare membru al cooperativei, dispune de un singur vot în cadrul organelor de conducere a cooperativei. Tipuri de cooperative:

cooperativa de producţie; cooperativa de întreprinzător; cooperativa de consum.

Cooperativa de consum nu constituie persoană juridică cu scop lucrativ.Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane, în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi alte activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia, denumite în continuare cotă de participare.Cooperativa constituie o persoană juridică cu scop lucrativ. Cooperativa de producţie poate fi constituită de către persoane fizice care au atins vârsta de 16 ani, dar în număr nu mai mic de 5. Constituirea cooperativei are loc de către adunarea constitutivă. Adunarea de constituire are următoarele împuterniciri: alege organele de conducere a cooperativei; desemnează persoana care va îndeplini formalităţile înregistrării de stat a cooperativei, precum soluţionează şi alte probleme ce ţin de constituirea şi începutul activităţii cooperativei.Hotărârile în cadrul adunării constitutive se iau cu votul a 2/3 din numărul total de fondatori. La adunarea constitutivă fiecare fondator are dreptul la un singur vot. Cooperativa dispune de un sigur act de constituire care este statutul. Statutul cooperativei de producţie trebuie să conţină următoarele clauze:

denumirea şi sediul cooperativei; scopul şi obiectul cooperativei; condiţiile şi modul de primire în cooperativă şi de excludere din cooperativă, precum şi temeiurile şi

procedura de excludere; modul de participare prin munca personală a membrilor cooperativei la activitatea acesteia; modul de retribuire a muncii membrilor cooperativei; mărimea minimă a cotei de participare, condiţiile şi termenele de depunere a aporturilor în contul acesteia,

responsabilitatea pentru încălcarea obligaţiilor privind depunerea acestora, precum şi modul de evaluare a activităţii lor în natură în contul cotei;

aporturile membrilor cooperativei în capitalul social, modul şi termenele de depunere a acestora;

Page 35: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

modul de reprezentare a cooperativei; modul de înstrăinare a cotei de participare; competenţa adunării generale şi modul de convocare a acesteia, cvorumul şi alte condiţii de validitate a

hotărârilor adunării; competenţa, componenţa, modul de alegere şi funcţionare a consiliului cooperativei, comisiei de revizie,

preşedintelui cooperativei şi altor organe de conducere ale cooperativei; modul de formare a capitalului social şi a rezervelor cooperativei; modul de distribuire a profitului net între membrii cooperativei; modul de acoperire a pierderilor de bilanţ ale cooperativei; lista întreprinderilor afiliate, filialelor şi a reprezentanţilor cooperativei; modul de reorganizare şi lichidare a cooperativelor.

O condiţie obligatorie pentru crearea cooperativei de producţie este formarea capitalului cooperativei. Capitalul social al cooperativei este format din aporturile aduse de către membrii cooperativei. În calitate de contribuţie pot servi mijloacele băneşti şi bunurile. Aportul în natură în contul cotei de participare poate fi transmis cooperativei cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinţă. Contribuţiile în contul cotei de participare pot fi făcute în rate, în termenul stabilit de statutul cooperativei, care nu poate depăşi un an de zile. Fiecare dintre aceste rate va fi cel puţin de 25% din mărimea cotei de participare. Membrii cooperativei de producţie dispun de următoarele drepturi:

să participe la conducerea societăţii, la adunările generale, să aleagă şi să fie aleşi în organele cooperativei; să participe cu munca proprie la activitatea cooperativei; să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii cooperativei; să ceară convocarea adunării generale extraordinare sau a şedinţei consiliului cooperativei; să beneficieze de plăţi din profitul net al cooperativei; să beneficieze de facilităţi şi avantaje prevăzute pentru membrii cooperativei; să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa de participare; să aibă acces la orice informaţie privind activitatea cooperativei; să se retragă liber din cooperativă; să primească valoarea de participare, precum şi alte plăţi prevăzute de statut; să primească, în caz de lichidare a cooperativei, o parte din patrimoniul rămas după satisfacerea pretenţiilor

creditorilor; Paralel cu drepturile indicate mai sus, membrii cooperativei dispun de un şir de obligaţii:

să depună taxa de intrare şi cota de participare în termenele şi mărimile prevăzute de statut; să informeze cooperativa despre orice modificare a datelor personale, introduse în statutul cooperativei; să poarte răspundere materială în conformitate cu legislaţia muncii; să respecte alte prevederi ale legislaţiei, statutului şi regulamentelor cooperativei, precum şi să execute

hotărârile organelor ei.Organele de conducere ale cooperativei sunt:

adunarea generală a membrilor cooperativei; consiliul de observatori al cooperativei; comitetul de conducere al cooperativei; comisia de revizie a cooperativei.

Adunarea generală este organul suprem al cooperativei şi este formată din membrii cooperativei. Adunarea generală poate fi ordinară şi extraordinară. Adunarea generală ordinară se convoacă de preşedintele cooperativei la decizia consiliului cooperativei şi se desfăşoară în termenul stabilit de statutul cooperativei, însă nu mai târziu de 2 luni după expirarea exerciţiului financiar.Consiliul cooperativeiDacă numărul membrilor cooperativei depăşeşte 50 de persoane, în cadrul cooperativei obligatoriu se constituie consiliul cooperativei. Consiliul cooperativei se alege de către adunarea generală pe un termen de până la 3 ani, fiind format din cel puţin 3 persoane. Consiliul cooperativei are următoarele împuterniciri:

adoptă decizii privind convocarea adunării generale; adoptă decizii privind admiterea noilor membri; aprobă valoarea de piaţă a aporturilor în natură aduse de către membri; aprobă normativele de retribuire a muncii în cooperativă; prezintă adunării generale propuneri privind aderarea la uniunile de cooperative sau retragerea din ele;

Page 36: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

prezintă adunării generale avizul despre raportul financiar anual al cooperativei.Preşedintele cooperativeiAdministrarea curentă a cooperativei se efectuează de către preşedintele cooperativei. Preşedintele cooperativei se alege de către adunarea generală pe un termen de 4 ani. În competenţa sa intră rezolvarea următoarelor probleme:

asigurarea îndeplinirii hotărârilor adunării generale; asigurarea ţinerii evidenţii contabile a activităţii cooperativei; încheierea şi rezilierea contractelor individuale de muncă cu membrii şi salariaţii cooperativei; reprezentarea cooperativei în relaţiile cu terţele persoane.

Preşedintele cooperativei este responsabil în faţa consiliului cooperativei şi nu poate fi membru al consiliului cooperativei.Comisia de revizieControlul asupra activităţii economico-financiare a cooperativei de producţie se efectuează de către comisia de revizie. Comisia de revizie se creează din cel puţin 3 persoane. Membri ai comisiei de revizie pot fi atât membrii cooperativei, cât şi persoanele terţe. Ei se aleg pe un termen de până la 3 ani. Comisia de revizie este în drept se efectueze atât controale ordinare (anuale) ale activităţii cooperativei, cât şi extraordinare.52. Cooperativa de întreprinzător.vine să reglementeze relaţiile de întreprinzător în sfera agricolă. Cooperativa este obligată să livreze (presteze) cel puţin 50 la sută din volumul total al producţiei (serviciilor) proprii membrilor săi şi/sau să procure (să beneficieze) de la membrii săi cel puţin de 50 la sută din volumul total al producţiei procurate (serviciilor primite) de către cooperativă. Constituirea cooperativeiCooperativa de întreprinzător se constituie prin contractul de constituire şi statut. Cooperativa de întreprinzător se formează cu respectarea formalităţilor şi regulilor generale pentru crearea unei societăţi comerciale, dar prezintă unele reguli proprii. Aceste reguli specifice cooperativei de întreprinzător se referă la numărul membrilor, obiectul cooperativei de întreprinzător, capitalul social, aporturile membrilor, statutul cooperativei de întreprinzător. Cooperativa de întreprinzător parcurge următoarele etape de fondare: încheierea contractului constitutiv; transmiterea cotelor de participare la capitalul social; convocarea adunării constitutive; înregistrarea de stat a cooperativei.Actele de constituire a cooperativei

a) Firma cooperativei de întreprinzător cuprinde denumirea deplină a cooperativei, cu sintagma „cooperativa de întreprinzător”, precum şi cea prescurtată „C.I.”. Sediul cooperativei se consideră sediul organului ei executiv.

b) Genurile de activitate ale cooperativei pot fi: de prelucrare, de prestări de servicii, de economii şi împrumut, precum şi alte tipuri de activitate. Genul de activitate trebuie să fie licit şi moral.

c) Termenul de activitate a cooperativei poate să fie unul determinat sau nedeterminat. d) Membrii cooperativei pot fi persoane fizice şi juridice, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau

apatrizi cu drept de reşedinţă în R.Moldova, cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitatea de întreprinzător. Numărul membrilor fondatori ai cooperativei nu poate fi mai puţin de 5 persoane

e) Capitalul social al cooperativei se formează din capitalul propriu şi din capitalul împrumutat. Capitalul propriu al cooperativei se constituie din capitalul social, capitalul suplimentar, rezervele cooperativei, profitul nerepartizat, din subvenţii, donaţii, sponsorizări, precum şi din alte sume primite cu titlul gratuit. Mărimea capitalului social al cooperativei trebuie să fie egală cu valoarea cotelor, inclusiv a părţilor lor nevărsate ale tuturor membrilor şi membrilor asociaţiei ai cooperativei.

f) Aporturile în capitalul social. Drept aporturi în capitalul social pot servi mijloacele băneşti şi patrimoniul nebănesc (bunuri). Cesiunea şi transmiterea părţilor socialeMembrul cooperativei este în drept să vândă sau să cesioneze cota sa ordinară sau preferenţială altui membru sau unui membru asociat al cooperativei în modul stabilit de legislaţie sau statutul cooperativei. Cesiunea cotei ordinare unui terţ se admite doar cu acordul consiliului cooperativei care trebuie să fie dată în termen de o lună de la data depunerii concomitente a cererii de cesiune sau a cererii de procurare de către un terţ a acestei cote.Ieşirea din cooperativă. Retragerea din cooperativă se efectuează în baza depunerii cererii către consiliul cooperativei, care o va examina în termen de o lună de zile de la data depunerii. În decizia consiliului se vor indica obligaţiile patrimoniale reciproce ale membrilor cooperativei şi ale cooperativei legate de restituirea

Page 37: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

valorii cotei, precum şi termenele executării acestora. Din momentul depunerii cererii, membrul cooperativei pierde dreptul de a fi membru al consiliului, al comisiei de revizie sau preşedinte al cooperativei. Dacă cererea de ieşire din cooperativă este depusă cu, cel puţin, 3 luni până la expirarea anului financiar curent, membrul cooperativei pierde calitatea de membru din prima zi a anului financiar următor. Excluderea din cooperativă. Excluderea unui membru din cooperativă se efectuează prin decizia consiliului acesteia. Această atribuţie poate fi atribuită şi adunării generale, dacă consiliul nu este constituit şi acest fapt este prevăzut în statutul cooperativei. Membrii consiliului, ai comisiei de revizie, ai comisiei de arbitraj şi preşedintele cooperativei pot fi excluşi din cooperativă numai prin hotărârea adunării generale. Art. 30 din Legea privind cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001 prevede următoarele temeiuri de excludere, şi anume: persoana n-a avut dreptul să fie membru al cooperativei, adică nu corespunde cerinţelor prevăzute; n-a preluat în decursul a 12 luni consecutive relaţiile economice cu cooperativa, după ce i-a fost suspendat dreptul de vot al membrului; comite încălcări în continuu după expirarea termenului rezonabil stabilit de consiliul cooperativei pentru înlăturarea acestora, fiind avertizat în scris de către consiliu cooperativei despre executarea sau neexecutarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale; este concomitent şi membru al altei cooperative de profil similar, dacă, conform statutului, aceasta contravine intereselor cooperativei.Transmiterea cotei pe cale succesoralăStatutul cooperativeitatutul cooperativei, trebuie să conţină următoarele clauze:

mărimea minimă a capitalului propriu al cooperativei; drepturile, obligaţiile şi răspunderea cooperativei, a membrilor şi membrilor ei asociaţi; condiţiile şi modul de obţinere şi de retragere a calităţii de membru şi membru asociat al cooperativei; mărimea minimă şi modul de efectuare a aporturilor în contul cotelor iniţiale şi suplimentare, precum şi a

cotei preferenţiale; modul de evaluare a aporturilor nebăneşti în capitalul social; modul de înstrăinare a cotelor; lista organelor cooperative, competenţa, modul de formare şi durata mandatului acestora; modul de votare la adunarea generală şi date privind numărul de voturi; modul de formare şi utilizare a rezervelor cooperativei; lista întreprinderilor afiliate; modul de contestare a deciziilor organelor cooperativei şi de soluţionare a litigiilor dintre membrii

cooperativei, dintre aceştia din urmă şi cooperativă; temeiurile şi modul de reorganizare şi lichidare a cooperativei.

Drepturile membrilor cooperativeiMembrii cooperativei dispun de următoarele drepturi:

să participe la adunarea generală, să aleagă şi să fie aleşi în organele cooperativei; să aibă acces la informaţiile privind activitatea cooperativei prevăzute de lege sau statutul cooperativei; să beneficieze de rabaturi (adaosuri) cooperatiste, precum şi, după caz, de cote bonus şi de dobândă la

împrumutul acordat de către ei cooperativei; să procure, în mod preferenţial, cotele ordinare (părţile acestora) care se cesionează, dacă acest privilegiu

este prevăzut de statutul cooperativei; să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota lor ordinară (o parte a acesteia), precum şi să iasă din

cooperativă la expirarea anului financiar, în modul stabilit de actele legislative, de statutul şi regulamentele respective ale cooperativei;

să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota ordinară (o parte a acesteia) în cotă preferenţială sau în împrumut acordat cooperativei;

să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota preferenţială (o parte a acesteia) sau împrumutul acordat cooperativei în cota lor suplimentară;

să întreprindă alte acţiuni neinterzise de actele legislative sau statutul cooperativei.Funcţionarea cooperativei de întreprinzătorOrganele cooperativei de întreprinzător sunt următoarele: adunarea generală, consiliul, preşedintele cooperativei şi comisia de revizie. Adunarea generală este organul de eliberare şi de decizie a cooperativei de întreprinzător. Ea exprimă voinţa socială şi ia hotărâri în problemele esenţiale ale activităţii cooperativei de întreprinzător.53. Caracterizarea particularităţilor î ntreprinderilor de stat.

Page 38: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

„Activitatea de întreprinzător a statului” este acea formă a activităţii de întreprinzător care se desfăşoară prin intermediul întreprinderilor constituite de:

organele de stat, care conform legislaţiei sunt împuternicite să gestioneze proprietatea statului (întreprinderea de stat);

organele autoadministrării locale (întreprinderea municipală).Întreprinderile, în general, precum şi cele de stat, în particular sunt considerate complexe patrimoniale, adică obiecte şi nu subiecte ale dreptului civil.Având patrimoniul său propriu, distinct de cel de stat, întreprinderea de stat poartă răspundere pentru obligaţiile sale în limita acestui patrimoniu, iar statul nu are nici o răspundere pentru obligaţiile întreprinderii. De asemenea, întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului.Din momentul înregistrării de stat, întreprinderea capătă drepturi de persoană juridică. În denumirea sa trebuie să se includă sintagma în limba de stat „Întreprindere de stat” sau abrevierea „Î.S.”, principalul gen de activitate şi cuvintele „Republica Moldova”. Ca orice altă persoană juridică, întreprinderea de stat are dreptul să deschidă filiale şi reprezentanţe. Cu acordul fondatorului şi a organului care exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol, întreprinderea are dreptul să intre în componenţa asociaţiilor, concernelor, consorţiilor şi altor asociaţii de stat ale întreprinderilor, în baza contractelor încheiate cu alţi agenţi economici. Fondatori ai întreprinderii de stat pot fi Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, alte autorităţi administrative, pe care Guvernul, în calitate de proprietar al patrimoniului de stat, le-a investit cu atribuţii de fondator al întreprinderii.Actele constitutive ale întreprinderii de stat sunt decizia fondatorului privind înfiinţarea întreprinderii de stat şi statutul acesteia, aprobat de fondator. Statutul-model al întreprinderii de stat este aprobat de către Guvern.Statutul trebuie să conţină următoarele date:

1. Firma, inclusiv abreviată, şi sediul întreprinderii;2. Data şi numărul deciziei fondatorului privind înfiinţarea întreprinderii, sediul fondatorului;3. Genurile de activitate;4. Durata întreprinderii (dacă durata nu este indicată, se consideră că întreprinderea a fost constituită pe o

durată nelimitată);5. Componenţa bunurilor transmise în gestiune întreprinderii şi mărimea capitalului social;6. Planul şi mărimea terenului ocupat de întreprindere;7. Răspunderea întreprinderii pentru obligaţiile sale;8. Organele de gestiune şi control, competenţa lor, modul de constituire şi de desfăşurare a activităţii;9. Modul de repartizare şi utilizare a beneficiului, precum şi de acoperire a pierderilor;10. Modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.

Patrimoniul întreprinderii de stat este format din bunurile transmise întreprinderii în gestiune de către fondator. Întreprinderea este obligată să păstreze, să utilizeze raţional şi să sporească bunurile de care dispune şi să le asigure. Ea nu poate fără autorizaţia fondatorului să dea în arendă sau în gaj proprietatea transmisă ei în gestiune operativă. De asemenea, întreprinderea nu poate participa cu bunurile sale la activitatea structurilor nestatale, precum şi să investească mijloace în alte state.Mărimea capitalului social şi procedura modificării lui se stabilesc în statutul întreprinderii. Capitalul social se formează din:

1. Depunerile materiale ale fondatorului;2. Investiţiile capitale din contul subvenţiilor şi beneficiului;3. Bunurile transmise în mod gratuit;4. Alte surse neinterzise de lege.

Statutul poate prevedea constituirea unui fond de rezervă.Fondatorul are următoare atribuţii:

a) aprobă statutul întreprinderii, modificările şi completările acestuia;b) stabileşte indicii economici ai întreprinderii;c) promovează o politică tehnică unică în cadrul ramurii;d) desemnează membrii consiliului de administraţie şi managerul şi îi eliberează din funcţie;e) transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător managerului,

în baza contractului (acordului).Organele de conducere ale întreprinderii de stat. Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul managerului – şeful de întreprindere, numit prin concurs sau al consiliului de

Page 39: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

administraţie. Statutul întreprinderii poate prevedea constituirea consiliului de administraţie, care este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului ,organul de conducere poate fi unipersonal sau colegial.Managerul întreprinderii de stat este numit prin contract (acord) de către fondator. Managerul are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă;b) acţionează fără procură în numele întreprinderii;c) reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de

justiţie, având dreptul să transmită aceste împuterniciri şi altor lucrători ai întreprinderii;d) asigură executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;e) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;f) prezintă fondatorului (consiliului de administraţie) propuneri privind schimbarea componenţei,

reconstrucţia, lărgirea, reutilizarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea operativă a întreprinderii;g) asigură folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor primite în gestiune operativă;h) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea necalitativă a obligaţiilor stabilite în

contract.Consiliul de administraţie este compus din: managerul întreprinderii, reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. De asemenea, pot fi incluşi şi reprezentanţii ministerelor, departamentelor, altor organizaţii, specialişti în domeniul de activitate a întreprinderii, în economie şi drept. Preşedintele consiliului de administraţie şi membrii lui, cu excepţia reprezentanţilor colectivului de muncă, sunt confirmaţi de către fondator.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale ale întreprinderii;b) ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;c) soluţionează, de comun acord cu fondatorul, problemele referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi

alte uniuni şi ieşirea din ele;d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor;e) prezintă fondatorului raportul anual cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii sau, după

caz, rezultatele auditului independent al activităţii economico-financiare;f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator;g) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului întreprinderii, reorganizarea şi

lichidarea întreprinderii.Membrul consiliului se revocă de către organul care l-a confirmat sau ales, dacă:

a) încalcă legislaţiab) a expirat termenul împuternicirilor;c) în caz de lichidare a întreprinderii;d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Răspunderea membrilor consiliului de administraţie este solidară faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea hotărârilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, statutul întreprinderii şi Regulamentului consiliului de administraţie. Membrul consiliului care a votat împotriva unei astfel de hotărâri este scutit de „repararea” prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. De asemenea, este absolvit de răspundere membrul consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţă, dacă în decursul a 7 zile după ce a aflat sau trebuia să afle despre o asemenea hotărâre, a înmânat preşedintelui consiliului de administraţie un protest în scris. Membrul consiliului de administraţie poate fi scutit de prejudiciile cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiunilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii sau unei alte informaţii, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele unui risc normal de producţie sau gestiune. Demisia sau destituirea membrului consiliului de administraţie nu-l scuteşte de obligaţia de „reparare” a prejudiciilor cauzate din vina lui.Activitatea de întreprinzător a întreprinderii. Întreprinderea poate practica orice genuri de activitate prevăzute în statutul ei, cu excepţia celor interzise de legislaţie.Preţurile la producţia sa, lucrările şi serviciile sale se stabilesc în baza cererii şi ofertei de pe piaţă, iar în

cazurile prevăzute de actele normative – preţurile şi tarifurile sunt reglementate de stat. 54. Caracterizarea particularităţilor î ntreprinderilor municipale.

Întreprinderea municipală este persoana juridică constituită în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale care, prin utilizarea ei judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii,

Page 40: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului şi realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. Ea este în drept să practice orice gen de activitate neinterzis de lege. Întreprinderea municipală poate să practice anumite genuri de activitate ce constituie monopol de stat numai în baza licenţelor eliberate, conform prevederilor legale.Fondatorul întreprinderii municipale este organul autoadministrării locale, care o înzestrează cu bunuri. Dacă pentru crearea şi activitatea întreprinderii sunt necesare terenuri sau alte resurse naturale, hotărârea privind crearea întreprinderii poate fi adoptată numai dacă fondatorul prezintă avizul pozitiv al organului teritorial de expertiză ecologică. Întreprinderea se consideră constituită din momentul înregistrării de stat, în baza legislaţiei în vigoare. Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente de constituire: hotărârea fondatorului privind înfiinţarea întreprinderii şi statutul întreprinderii aprobat de fondator.Statutul întreprinderii trebuie să conţină următoarele clauze:1.denumirea hotărârii fondatorului privind aprobarea statutului întreprinderii, numărul şi data adoptării ei. 2.denumirea (firma) întreprinderii şi sediul întreprinderii (în firmă se foloseşte cuvântul „municipal(ă)”);3.scopurile şi genurile de activitate ale întreprinderii;4.mărimea şi componenţa patrimoniului, trecut din proprietatea municipiului respectiv la balanţa întreprinderii nou-create (fondul statutar sau capitalul social);5.modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de fondul statutar, precum şi schimbarea lui, sursele de formare a patrimoniului întreprinderii, forma de repartizare a venitului (beneficiului net) şi de acoperire a pierderilor;6.principiile de instituire şi activitate a organelor administrative şi de control ale întreprinderii, competenţele lor;7.modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:

1. Cotele băneşti şi materialele fondatorului (capitalul social);2. Veniturile obţinute din comercializarea producţiei;3. Prestarea lucrărilor, serviciilor, precum şi altor genuri de activitate;4. Veniturile aduse de valorile mobiliare;5. Creditele băncilor şi ale altor creditori;6. Investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale;7. Veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea concursurilor, loteriilor şi altor activităţi

similare;8. Vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi juridice;9. Alte surse, neinterzise de legislaţia în vigoare.

Din momentul fondării, întreprinderea poartă răspundere, pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul său. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către conducătorul (managerul) acesteia, numit şi eliberat din funcţie de fondator, în baza contractului individual de muncă. În contractul respectiv se stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, inclusiv modul în care conducătorul îşi exercită atribuţiile de întreprinzător, limitele drepturilor de folosinţă şi gestiune a patrimoniului, genurile de activitate autorizate în beneficiul fondatorului, relaţiile reciproce financiare, răspunderea (materială) pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiilor sale.Activitatea de întreprinzător a întreprinderii. Întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii de sine stătător.Preţurile producţiei, fabricate de întreprinderile municipale care deţin monopolul pe piaţa de mărfuri şi resurse, sunt reglementate de către stat.Dacă pe parcursul activităţii sale întreprinderea efectuează lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, atunci acestea se execută pe bază contractuală sau în modul determinat de legislaţie.Controlul asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii este exercitat de fondator. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia de cenzori sau cenzorul întreprinderii ori de către o organizaţie de audit, autorizată în acest scop printr-un contract special.Lichidarea şi reorganizarea întreprinderii se înfăptuiesc, conform legislaţiei în vigoare, în temeiul deciziei fondatorului. Instanţa de judecată poate hotărî lichidarea întreprinderii, dacă s-a stabilit falimentul întreprinderii sau recunoaşterea caducităţii actelor de constituire a întreprinderii.55.Noţiunea şi elementele contractului.

Page 41: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice.Orice contract este un act juridic, însă nu orice act juridic este un contract.a) părţile sunt libere să contracteze sau să nu contracteze. Nimeni nu poate fi silit să încheie un contract decât în cazurile prevăzute de lege sau dacă o asemenea obligaţie a fost asumată benevol. în prezent cazurile în care subiecţii sunt obligaţi să încheie contacte sunt puţin numeroase. De regulă, această obligaţie este dictată de interese publice, în vederea ocrotirii părţii mai slabe din punct de vedere economic;b) libertatea contractuală presupune posibilitatea de a alege orice fel de contract, atât prevăzut de lege (contracte numite), cât şi contracte ce nu sunt prevăzute de lege (nenumite) sau complexe;c) părţile sunt libere să determine prin voinţa lor clauzele pe care urmează să le cuprindă contractul şi efectele pe care trebuie să le producă. Legea doar în anumite cazuri (de regulă, în interes public) poate prescrie conţinutul unor clauze pentru anumite categorii de contracte. Dacă conţinutul clauzelor este prevăzut în norme dispozitive (supletive), părţile pot, prin acordul lor, să înlăture aplicarea acestor norme sau să stabilească un conţinut diferit de cel stipulat în lege;d) numai părţile înseşi prin acordul lor pot modifica sau rezolvi un contract valabil încheiat.Libertatea contractuală, ca şi orice altă libertate, nu poate fi nelimitată. Limitele sunt impuse de lege în vederea ocrotirii intereselor altor indivizi şi ale societăţii în întregime. În literatură s-a menţionat că limitarea libertăţii contractuale urmăreşte:a) protejarea părţii mai slabe a contractului, care începe la etapa încheierii contractului şi se finalizează prin executarea lui sau prin răspunderea pentru neexecutare;b) apărarea intereselor creditorilor. În ţările cu economia în tranziţie această finalitate se învederează, spre exemplu, în protejarea băncilor care acordă credite „firmelor-fantomă”, pe de o parte, precum şi a cetăţenilor care au încredinţat fondurile lor băneşti unor instituţii creditare similare, pe de altă parte;c) apărarea intereselor statului, care reprezintă într-o formă concentrată interesele societăţiiLegea stipulează că părţile contractante pot încheia în mod liber contracte şi pot stabili conţinutul lor în limitele normelor imperative de drept . Contractele sau clauzele contractuale care contravin normelor imperative sunt nule. Normele imperative, prin sine înseşi, constituie limitări ale libertăţii contractuale, deoarece reprezintă reguli obligatorii de la care părţile nu pot deroga.Ordinea publică este totalitatea dispoziţiilor legale imperative de drept public şi de drept privat ce urmăresc ca finalitate apărarea instituţiilor şi valorilor fundamentale ale societăţii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi dezvoltarea economică a ţării. Este necesar a face deosebire între noţiunea de ordine publică în dreptul civil de noţiunea desemnată prin aceeaşi sintagmă - ordine publică - în dreptul penal.- ordinea publică economică, care, la rândul său, se manifestă sub două aspecte - ordinea publică de protecţie destinată să protejeze partea mai slabă a contractului (consumatorii, împrumutătorii etc.) şi ordinea publică de dirijare, având ca scop promovarea intereselor statului în diferite domenii ale activităţii (politica preţurilor, politica monetară etc.). De exemplu, sunt ilicite contractele încheiate cu încălcarea reglementărilor valutare;- ordinea publică socială, care cuprinde, între altele, măsurile luate de stat pentru protecţia intereselor salariaţilor în contractele de muncă, a locatarilor în contractele de închiriere a imobilelor etc.Bunele moravuri. Această noţiune, ce diferă de la o ţară la alta în funcţie de tradiţiile istorice, specificul naţional, religios etc., reprezintă regulile de morală socială considerate ca fundamentale pentru ordinea societăţii. Bunele moravuri, spre deosebire de normele juridice, nu sunt edictate în dreptul pozitiv, ci îşi găsesc reflectarea în reprezentările general recunoscute în societate despre comportamentul cuvenit, care s-au constituit pe parcursul dezvoltării sociale, fiind, totodată, influenţate de principiile generale ale dreptului şi de jurisprudenţă.56 Condiţiile de fond şi de formă ale contractelor comerciale. Validitatea contractului presupune mai mult decât o simplă analiză a mecanismului de formare a acordului de voinţă; ea presupune examinarea, de sine stătătoare, contractului îi sunt aplicabile normele cu privire la actul juridic. Condiţiile esenţiale ale contractului sunt: capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza.Cercetarea validităţii contractului presupune, aşadar, examinarea capacităţii părţilor contractante - persoane fizice ori persoane juridice - atât sub aspectul capacităţii de folosinţă, cât şi sub acela al capacităţii lor de exerciţiu. Presupune, de asemenea, o cercetare de conţinut a contractului, privind în special ceea ce este definitoriu pentru orice act juridic, deci şi pentru orice contract - voinţa juridică. Aici avem în vedere nu atât

Page 42: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

mecanismul întâlnirii ofertei cu acceptarea, cât conţinutul ofertei şi acceptării, care, reunite, formează ceea ce numim acordul de voinţă.După cum este cunoscut, voinţa juridică interesează prin două laturi esenţiale: consimţământul- ca hotărâre de a te obliga juridiceşte şi ca manifestare a acestei hotărâri - şi cauza sau scopul actului juridic.Consimţământul nu poate fi cercetat, în el însuşi, rupt de ceea ce se află dincolo de manifestarea exterioară; el nu poate fi examinat fără a se lua în considerare voinţa internă - element de ordin psihologic ce poate explica, fundamenta sau, uneori, infirma, manifestarea exterioară de voinţă. Este aşa-numita problemă a raportului dintre manifestarea de voinţă şi voinţa internă în actele juridice.În strânsă dependenţă de acest raport se află materia viciilor de voinţă, care exprimă, într-o anumită formă, neconcordanţele dintre voinţa internă şi manifestarea acestei voinţe.Pe de altă parte, cel de-al doilea element al voinţei juridice – cauza sau scopul actului juridic - vine să precizeze limitele care ţărmuresc întinderea voinţei interne, păstrând din cuprinsul obiectiv, deosebit de bogat şi complex, al acestei voinţe, numai ceea ce este relevant din punct de vedere juridic. Tot ceea ce trece dincolo de hotarul trasat de cauza sau scopul actului juridic intră în sfera simplelor motive de ordin psihologic, care nu prezintă interes din punctul de vedere al analizei formării valabile a actului juridic. Bineînţeles că validitatea contractului va fi condiţionată de caracterul licit şi moral al cauzei sau scopului său.Pentru validitatea contractului nu este suficientă o voinţă juridică valabilă sub toate laturile sale, emanată de la o persoană capabilă: este necesar ca, în plus, contractul să aibă un obiect determinat, licit şi moral.Forma contractului constă în modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă făcută cu intenţia de a crea, modifica sau a stinge un raport juridic. Contractul poate avea formă simplă, notarială, asimilată celei notariale, verbală, tacită.Momentul încheierii contractului este acela în care se întâlnesc oferta şi acceptarea, şi deci este format acordul de voinţă. Importanţa determinării momentului încheierii contractului se manifestă sub următoarele aspecte:a) în funcţie de momentul încheierii contractului se apreciază capacitatea părţilor de a contracta;b) în raport cu acest moment se pot constata cauzele de nulitate a contractului, inclusiv existenţa viciilor de consimţământ;c) momentul încheierii contractului constituie criteriul după care se va stabili legea aplicabilă în caz de conflict de legi în timp;d) momentul încheierii contractului este punctul de plecare al tuturor efectelor acestuia, dacă legea sau părţile nu fixează alt termen;e)momentul încheierii contractului constituie momentul din care încep să curgă anumite termene legale şi convenţionale, cum este, de exemplu, termenul de prescripţie extinctivă;f) în cazul unei oferte făcute mai multor persoane şi care a fost acceptată succesiv de mai mulţi destinatari, numai primul contract va fi considerat valabil încheiat;g) momentul încheierii contractului determină şi locul încheierii acestuia.Determinarea acestui moment se face în funcţie de două ipoteze: contractul se încheie între prezenţi - părţile se află în acelaşi loc, faţă în faţă; contractul se încheie între absenţi - părţile se află în locuri diferite, iar contractul se încheie prin corespondenţă.Încheierea contractului între prezenţi. Stabilirea momentului încheierii acestor contracte nu pune probleme deosebite. Momentul încheierii contractului va fi acela în care ofertantul şi acceptantul, aflându-se faţă în faţă, cad de acord asupra încheierii contractului. În mod similar se determină momentul încheierii contractului prin telefon, deoarece părţile îşi percep direct şi nemijlocit declaraţiile de voinţă.Determinarea momentului încheierii contractului prin telefon se face asemănător cu încheierea contractului între prezenţi. Regulile încheierii contractului între prezenţi se aplică, prin analogie, contractul fiind considerat perfectat dacă ofertantul şi acceptantul au căzut de acord asupra încheierii sale.Încheierea contractului între absenţi. Dificultatea stabilirii momentului încheierii contractului constă în faptul că momentul manifestării acceptării de către destinatarul ofertei nu coincide cu acela al cunoaşterii acceptării de către ofertant. În legislaţiile diferitelor ţări, în reglementările internaţionale, precum şi în doctrină s-au conturat mai multe sisteme. Unul din sisteme este cel al emisiunii acceptării, potrivit căruia contractul se consideră încheiat în momentul acceptării ofertei. Se consideră că acordul de voinţă al părţilor s-a format de îndată ce destinatarul ofertei şi-a manifestat acordul cu oferta primită, chiar dacă nu a comunicat acceptarea sa ofertantului.

Page 43: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Sistemul emisiunii este criticabil din cel puţin două puncte de vedere: mai întâi, pe baza lui, nu se poate stabili cu siguranţă, momentul încheierii contractului; în al doilea rând, nu oferă nici o certitudine, întrucât, înainte de a fi expediat acceptarea către ofertant, acceptantul poate, oricând, reveni asupra ei.Acest sistem cunoaşte, la rândul său, două varietăţi: sistemul emisiunii propriu-zis, şi sistemul expedierii acceptării: contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său pozitiv. Potrivit acestui sistem se consideră drept moment al încheierii contractului momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său afirmativ, prin scrisoare sau telegramă, chiar dacă aceasta nu a ajuns la cunoştinţa ofertantului. Nici acest sistem nu oferă suficiente garanţii cât priveşte certitudinea încheierii contractului, deoarece este posibil ca, până la ajungerea la destinaţie a corespondenţei, expeditorul să o retragă. Sistemul prezintă, de asemenea, dezavantajul că ofertantul nu ia cunoştinţă de încheierea contractului decât mâi târziu, când a primit corespondenţa privind acceptarea ofertei.Un alt sistem este cel al recepţiei acceptării. Potrivit acestui sistem contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea parvine ofertantului. Şi acest sistem cunoaşte două varietăţi: sistemul recepţiei propriu-zis, care consideră contractul încheiat în momentul în care acceptarea a ajuns la ofertant, indiferent de faptul dacă acesta a luat sau nu cunoştinţă de conţinutul ei. Sistemul este raţional. El prezintă un singur dezavantaj, şi anume acela că se consideră că încheierea contractului a avut loc, deşi ofertantul nu cunoaşte că a avut loc acceptarea. Obiecţia este însă mai mult teoretică, de îndată ce, de cele mai multe ori, primirea acceptării marchează însăşi cunoaşterea ei de către ofertant.Legislatorul nostru a adoptat sistemul recepţiei acceptării. Contractul se consideră încheiat în momentul primirii acceptului de către ofertant. Acest sistem este recunoscut de doctrină ca fiind cel mai raţional. El este consacrat în reglementările internaţionale în materie al Convenţiei Naţiunilor Unite de la Viena din 1980 asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri).Un ultim sistem este sistemul informării. În acest sistem se consideră că momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat efectiv cunoştinţă de acceptare. Sistemul informării, în forma sa integrală, este susceptibil de obiecţii. Astfel, dacă legăm încheierea contractului de cunoaşterea efectivă de către ofertant a conţinutului ofertei se creează posibilitatea existenţei unui comportament arbitrar din partea ofertantului, care, spre a evita încheierea contractului, refuză să deschidă corespondenţa primită de la acceptant. La aceasta se adaugă şi incertitudinea ce există cu privire la momentul în care ofertantul a luat, efectiv, cunoştinţă de acceptare. De aceea, pe bună dreptate, în practică se consideră că simpla primire de către ofertant a corespondenţei expediate de acceptant naşte o prezumţie relativă că ofertantul a luat cunoştinţă de acceptare.Un aspect legat de momentul încheierii contractului este cel ce ţine de momentul din care contractul produce efecte. În mod normal, contractul produce efecte şi dă naştere drepturilor şi obligaţiilor părţilor în momentul încheierii lui. În literatura juridică s-a remarcat că, totuşi, nimic nu se opune ca părţile să convină că clauzele contractului încheiat se vor aplica şi raporturilor care s-au constituit între ele până la încheierea contractului. De exemplu, în cazul în care un furnizor a livrat o marfă, iar destinatarul a primit-o, fără ca între părţi să existe un contract, părţile pot perfecta un contract de vânzare-cumpărare, care se va aplica raporturilor existente deja între ele.57.Contractul de vînzare – cumpărare comercial.Vânzarea-cumpărarea este acel contract prin care una din părţi (vânzătorul) transmite celeilalte părţi (cumpărătorul), în schimbul unei sume de bani numită preţ, un drept de proprietate asupra unui lucru anume, sau asupra unei universalităţi juridice – cuprinzând drepturi şi obligaţii.Pentru a fi valabil încheiat, contractul de vânzare-cumpărare comercială trebuie să întrunească condiţiile generale de validitate :Capacitatea părţilor de a contracta;Consimţământul valabil exprimat;Obiectul contractului;Cauza contractului.1. Capacitatea părţilor contractanteCapacitatea de a încheia contracte poate fi definită ca fiind acea parte a capacităţii juridice a persoanei ce constă în aptitudinea generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii civile, precum şi de a-şi exercita drepturile şi asuma obligaţiile prin încheierea de acte juridice civile.Capacitatea de a încheia acte juridice civile este concepută prin două elemente: capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu.a) Capacitatea de folosinţă este aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii.

Page 44: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Capacitatea de folosinţă este recunoscută pentru toate persoanele fizice, indiferent de rasă, naţionalitate, religie, grad de cultură, origine socială. În ceea ce priveşte persoana juridică, capacitatea de folosinţă diferă în raport de obiectul de activitate. Deoarece scopul diferă de la o persoană juridică la alta, capacitatea de folosinţă nu va fi aceeaşi pentru toate persoanele juridice, variind în funcţie de specialitatea fiecăreia.b) Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile, încheind acte juridice civile.Dacă orice persoană fizică are capacitate de folosinţă, capacitate de exerciţiu are numai persoana cu maturitate psihică suficientă pentru a-şi da seama de consecinţele actelor juridice pe care le încheie.Între aceste două categorii - capacitatea de folosinţă şi capacitate de exerciţiu - există următoarele legături: ambele sunt elemente ale capacităţii civile şi formează împreună conţinutul acesteia; capacitatea de folosinţă este premisa necesară, obligatorie dobândirii capacităţii de exerciţiu.2. Consimţământul părţilorPrin consimţământ se înţelege manifestarea exteriorizată de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic. Pentru a produce efecte juridice, consimţământul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să existe;

să emane de la o persoană capabilă, care are discernământ, adică să fie conştient şi capabil de a concepe însemnătatea efectelor produse de contract, deliberând în cunoştinţă de cauză, să dorească apariţia acestor efecte; să fie făcut cu intenţia de angajament juridic, şi nu în glumă (jocandi cauze) sau cu rezervă mentală (reservatio mantalis) cunoscută de cealaltă parte sau sub condiţie potestativă pură. (angajamentul urmând să fie executat la liberul arbitru al părţii care îl exprimă); să fie precis şi dar exprimat în exterior, încât să poată ajunge la conştiinţa persoanei (părţii) carea îi este adresat (voluntas in mente retenta intu efficit). Forma de exteriorizare poate fi diferită (scrisă, verbală, tacită); să nu fie afectat de vicii de consimţământ (eroare, dol, violenţă). Trebuie remarcat faptul că legiuitorul nu enumeră viciile de consimţământ la condiţiile de valabilitate a actului juridic , ci la nulitatea acestuia.Art.763(4) al Codului civil al Republicii Moldova enumeră situaţiile în care se consideră că bunul este predat cu vicii, şi anume: - vânzătorul predă numai o parte a bunului; - vânzătorul predă un alt bun; - vânzătorul predă bunul într-o cantitate mai mică decât cea convenită; - când bunul transmis este viciat parţial. Excepţie face cazul când viciul nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării bunului. 3. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare comercialăPentru ca un contract de vânzare-cumpărare comercială să fie considerat valabil încheiat este necesar ca obiectul contractului să existe şi să îndeplinească condiţiile cerute de lege.Bunul să fie determinat sau determinabil, licit şi posibil. Vânzarea comercială nu este valabilă decât dacă părţile cad de acord „asupra lucrului şi asupra preţului”. Dar pentru a exista acest acord este necesară determinarea lucrului vândut, adică stabilirea acestuia de către părţi. Necesitatea determinării bunului vândut reiese din mai multe considerente. Corecta apreciere a naturii, cantităţii şi naturii bunului dă posibilitate ca părţile să poată confirma executarea deplină şi corespunzătoare condiţiilor enunţate la realizarea consimţământului. Astfel, determinarea bunului în contractul de vânzare-cumpărare priveşte stabilirea naturii, cantităţii şi calităţii bunului. Bunul să fie in proprietatea vânzătorului. Odată ce prin contractul de vânzare-cumpărare comercială se produce transmisiunea dreptului de proprietate, este firesc că această transmisiune urmează a fi făcută de la proprietar. Preţul contractului. Preţul este obiectul prestaţiei cumpărătorului constând într-o sumă de bani, care după aprecierea pârtilor constituie valoarea bunului vândut. Stabilirea preţului sub forma unei sume de bani este de esenţa vânzării. Dacă înstrăinarea bunului se face nu pentru bani, dar în schimbul altui lucru, pentru stingerea unei obligaţii sau în schimbul unei alte prestaţii, contractul nu mai poate fi calificat vânzare-cumpărare.Moneda naţională, leul, este unicul instrument de plată pe teritoriul Republicii Moldova.Pentru valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, preţul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - să fie fixat într-o sumă de bani; - să fie determinat sau determinabil; - să fie sincer şi serios; - să nu contravină dispoziţiile legale imperative referitoare la regimul preţurilor.a. Preţul trebuie să fie fixat într-o sumă de bani.Pentru calificarea contractului încheiat drept contract de vânzare-cumpărare comercială, iar în unele cazuri şi pentru valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare preţul trebuie să fie fixat in bani.b. Preţul trebuie să fie determinat sau determinabil.

Page 45: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Preţul este determinat dacă cuantumul lui este stabilit de comun acord între părţi în momentul încheieri contractului. Când preţul este convenţional, ar putea fi fixat numai de vânzător ori de cumpărător. În marile unităţi comerciale, de regulă, preţul bunurilor este fix, stabilit de vânzător; în anumite situaţii, vânzătorul poate hotărî reduceri de preţuri. De vreme ce preţul a fost determinat de părţi, el nu va putea fi modificat ulterior unilateral, ci doar prin acordul lor.c. Preţul trebuie să fie serios şi sincer. Pentru încheierea valabilă a contractului de vânzare-cumpărare comercială se cere, pe lângă condiţiile mai sus arătate, ca preţul să existe, să fie sincer şi serios.Preţul este sincer atunci când cuantumul lui, menţionat în contract, este acela convenit în realitate de părţi; este un preţ real şi nu fictiv sau simulat.Preţul este fictiv (simulat) atunci când părţile nu intenţionează să-1 ceară, respectiv să-1 plătească; când din actul secret rezultă că el nu este datorat.Dacă preţul este fictiv, acel contract va fi nul ca vânzare-cumpărare comercială deoarece îi lipseşte un element esenţial - preţul; dacă însă părţile au urmărit în realitate transferul bunului, suntem în prezenţa unii liberalităţi (în absenţa preţului) adică a unui contract de donaţie deghizată, dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea donaţiilor.În cazul în care părţile s-au înţeles să treacă în contract un preţ inferior celui convenit, în mod obişnuit, dar fără ca preţul să devină derizoriu, ne aflăm în prezenţa unei deghizări parţiale a preţului, contractul de vânzare-cumpărare este valabil. Deghizarea parţială urmăreşte, de regulă, fraudarea fiscului.d. Preţul să nu contravină dispoziţiilor legale imperative la regimul preţurilor.Uneori, în condiţiile economiei de piaţă şi mai ales în perioada de tranziţie către aceasta, legiuitorul poate interveni şi stabili prin dispoziţii imperative plafoanele maximale ale preţurilor la unele produse pe considerente de politică socială în vederea protejării cetăţenilor împotriva abuzurilor unor comercianţi sau producători ce urmăresc realizarea unor profituri disproporţionat de mari sau acoperirea unor pierderi datorate proastei organizări a producţiei şi muncii.4. Cauza contractului de vânzare-cumpărare comercialăCauza contractului de vânzare-cumpărare comercială este un element constitutiv în structura sa şi o condiţie de valabilitate a acestuia.Partea care se obliga (debitorul) are în vedere realizarea pe de o parte, a unui scop direct (imediat), iar pe de altă parte, atingerea unui scop indirect (mediat).Scopul imediat este un element constant al contractului fiind determinat în prealabil pentru diferite categorii de acte juridice. În cazul contractului de vânzare-cumpărare comercială transmiterea dreptului de proprietate, de către vânzător are drept cauză achitarea preţului de către cumpărător, şi invers.Forma contractului de vânzare-cumpărare: verbală, scrisă şi solemnă (în dependenţă de natura bunului).Obligaţiile vânzătorului:• a suporta cheltuielele de predare a bunului, dacă contractul nu prevede altceva;• a asigura transmiterea dreptului de proprietate;• a transmite bunul în termenul stabilit în contract sau în alt termen ce reiese din contract;• a preda şi accesorile bunului odată cu predarea acestuia;• a preda odată cu bunul şi toate documentele referitoare la bun;• a garanta în caz de evicţiune;• a primi preţul bunului;• a preda bunul fără vicii materiale sau de natură juridică;• a înlătura viciile bunului vândut;• a conserva bunul vândut;• să transmită bunul în asortimentul şi ambalajul stipulat în contract.Obligaţiile cumpărătorului:• a plăti preţul bunului;• a primi bunul şi a verifica calitatea lui;• a suporta cheltuielile de primire şi transportare a bunului;• a confirma faptul recepţionăm bunului şi corespunderea asortimentului şi a ambalajului stipulat în contract.Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărareContractul de vânzare-cumpărare cu amănuntul: este o vânzare unde întreprinderea de comerţ cu amănuntul se obligă să-i transmită în proprietate consumatorului mărfuri de calitate adecvată, să-i ofere informaţii şi

Page 46: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

servicii prevăzute de contract, să-i asigure o deservire la nivel, iar consumatorul se obligă să-i plătească preţul stabilit pntru acest bun sau bunuri. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare cu amănuntul îl constituie bunuri procurare pentru folosinţă personală, casnică sau familie.Vânzarea de probă sau la vedere: se consideră încheiat din momentul realizării acordului de voinţă între părţi şi produce efecte după ce cumpărătorul, în urma probării bunului, a dat răspuns pozitiv.Vânzarea-cumpărarea cu pact de răscumpărare: est o vânzare supusă unei condiţii rezolutorii exprese care constă în facultatea pe care şi-o rezervă vânzătorul de a răscumpăra bunul vândut, într-un anumit termen, restituind preţul şi cheltuielile făcute de cumpărător, reluarea operând cu efect retroactiv atât împotriva cumpărătorului cât şi împotriva terţilor dobânditori de drepturi asupra bunului vândut.Vânzarea-cumpărarea la licitaţie: se caracterizează prin aceea că bunul care urmează a fi vândut este pus în vânzare în mod public şi cu respectarea unor proceduri speciale, fiind vândut aceluia care oferă preţul cel mai favorabil. Vânzarea-cumpărarea la licitaţie este încheiată prin adjudecarea bunului de către adjudecător ultimului ofertant. Proba vânzării se face prin ânscrierea în registrul adjudecătorului a numelui sau a denumirii adjudecatarului şi a ofertei acestuia, iar dacă lipseşte o asemenea înscriere, se admite proba cu martori. Vânzătorul şi adjudecatarul unui bun imobil, după încheierea licitaţiei trebuie să întocmească contractul de vânzare-cumpărare în termen de 10 zile la cererea celeilalte părţi.Vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial: este o vânzare unde vânzătorul se obligă să dea în proprietate cumpărătorului întreprinderea în calitate de complex patrimonial unic, cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor inalienabile. Prin întreprindere ca complex patrimonial se are în vedere totalitatea elementelor care asigură funcţionarea întreprinderii conform scopului său de activitate, precum şi cele ce se determină de către părţi ca fiind inseparabile de întreprindere. Specific pentru contractul dat este faptul că vânzarea întreprinderii ca un complex patrimonial este întoteauna însoţită, pe de o parte, de cesiunea creanţelor vânzătorului către cumpărător, iar pe de altă parte, de preluarea datoriilor vânzătorului de către cumpărător.Vânzarea-cumpărarea la bursele de mărfuri: este contractul înceiat în incinta bursei de către intermediarii autorizaţi ai bursei, conform regulelor comerţului de bursă şi uzanţelor bursiere sub supravegherea unei autorităţi. Bursa este o piaţă organizată - deoarece tranzacţiile se realizează conform unor principii, norme şireguli bursiere, şi dematerializată - deoarece aici nu se comercializează bunuri prezente la locul contractării, ci pe baza unor documente reprezentative care atestă dreptul de proprietate asupra mărfii. Aici se comercializează numai anumite categorii de mărfuri: determinate generic, fungibele, standardizate, depozitabile, să aibă un grad redus de prelucrare. La bursele de mărfuri nu se comercializează bunuri imobile, obiectele proprietăţii intelectuale şi drepturile patrimoniale, încheierea tranzacţiilor se face de către agenţii bursei: brokeri - care încheie tranzacţii în numele şi pe seama clientului ori în nume propriu dar pe seama clientului şi dealer- care încheie contracte în numele şi pe seama sa în scopul revânzării Ia bursă.58.Contractul de mandat comercial.Prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obliga sa acţioneze in numele si pe contul mandantului.Efectele contractului de mandat 1. Obligatiile mandatorului:-sa execute imputernicirea ca un bun comerciant-să prezinte tertilor persoane imputernicirea sa-să instiinteze pe mandat despre executarea mandatului2. Obligatiile mandatului-să puna la dispozitia mandatorului mijloacelor necesare pentru executarea mandatului-este tinut de achitarea remuneratiei cuvenita -sa restituie cheltuielile facute de mandator pentru executarea mandatuluiPluritatea de mandatori este situatia ori de cite ori prin acelasi mandat (imputernicire) au fost desemnate mai multe persoane in aceasta calitate, obligatia acestora vor fi divizibile.Conditia de baza pentru valabilitatea executarii mandatului in aceasta forma juridica reprezinta acceptarea actiunilor in vederea executarii mandatului de catre toti mandatarii.Încetarea contractului de mandat. Prin îndeplinirea functiei sale juridice , îndeplinirea termenului renuntarea mandatorului precum si decesul mandatorului sau a mandatului.59.Contactul de leasing.

Page 47: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Prin contractul de leasing locatorul se obligă la cererea locatarului să-i asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, achiziţionat sau produs de locator, cotra unei plăţi periodice, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, de a face să înceteze raporturile contractuale.Caracterele juridice: sinalagmatic dar poate fi şi multilateral, consensual, cu titlu oneros, comutativ, patrimonial, translativ de drepturi, încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de executare succesivă, principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi.Părţile contractului de leasing sunt:- locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător;- locatarul, persoană fizică sau juridică ce practică sau nu activitate de întreprinzător;- vânzătorul, persoană fizică sau juridică ce întruneşte condiţiile generale cu privire la încheierea convenţiilor.Obiecte al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege, terenurile agricole, bunurile consumptibile, obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate. Forma este scrisă.Preţul denumit rată de leasing cuprinde:- suma care recuperează integral sau aproximativ valoarea bunului la momentul procurării lui;- suma plătită locatorului pentru rambursarea credetului şi plata dobânzii, dacă locatorul nu a folosit mijloace proprii pentru finanţarea investiţiei;-rata de leasing precum şi alte cheltuieli prevăzute în contract.Termenul - se încheie pe un termen determinat dar nu mai mic de un an de la data intrării lui în vigoare. Locatorul are dreptul:- să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de drepturile care rezultă din contractul de leasing;- să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă de terţi, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;- să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau restituirea bunului, în cazul în care locatarul încalcă în mod esenţial clauzele contractului;- să îmbine calitatea de locator cu cea de vânzător dacă contractul nu prevede altfel;- să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară;- să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă locatarul încalcă esenţial clauzele contractului; locatarul-persoană juridică a decis să se dizolve sau împotriva lui este intentat proces de insolvabilitate.Locatorul este obligat:- să nu intervină în alegerea bunului şi/sau a vânzătorului făcută de locatar, dacă contractul nu prevede altfel;- să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare a bunului;- să nu opereze modificări în contractul de vânzare-cumpărare fără acordul locatarului;- să dea locatarului contrac plată bunul său în posesiune şi folosinţă temporară;- să încheie din însărcinarea locatarului, contract de vânzare-cumpărare cu vânzătorul, să plătească preţul bunului şi să încredinţeze locatarului executarea obligaţiilor sale privind recepţionarea bunului;- să primească bunul la expirarea contractului, dacă locatarul nu-şi exercită dreptul de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul;- să garanteze locatarului folosinţa liniştită a bunului;- să respecte dreptul locatarului de a opta pentru achiziţionarea bunului, prelungirea contractului ori restituirea bunului.Locatarul are dreptul:- să aleagă independent bunul şi/sau vânzătorul, ori să încredinţeze locatorului această alegere;- să formuleze vânzătorului cerinţe ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare;- să refuze recepţionarea bunului ce nu corespunde condiţiilor din contract şi să suspende plata către locator a ratei de leasing până când va fi eliminată încălcarea clauzelor contractuale;- să execute înainte de termen obligaţia plăţii ratei de leasing şi să cumpere bunul dacă contractul nu prevede altfel;

Page 48: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

- să achiziţioneze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu titlu de proprietate, să prelungească contractul de leasing ori să restituie bunul dacă contractul nu prevede altfel;- să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă bunul nu a fost furnizat în termenul stupulat în contract; dacă bunul nu corespunde calităţii, ansamblului de piese şi de accesorii ori clauzelor contractuale.Locatarul este obligat:- să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau la vânzătorul lui, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare;- să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de formulare a cerinţelor ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare;- să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de vânzare-cumpărare;- să asigure, pe durate contractului, integritatea bunului, menţinerea în stare de funcţionare şi folosiră lui numai în conformitate cu clauzele contractuale;- să suporte toate cheltuielile de tansport, recepţie, montare, demontare, exploatare, întreţinere, păstrare, deservire tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte cheltuieli aferente, dacă contractul nu prevede altfel;- să plătească ratele de leasing în modul şi în termenul stability în contract;- să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului şi a modului de exploatare a bunului obiect al contractului de leasing;- să-1 informeze pe locator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terţ;- să restituie la expirarea contractului, bunul în starea stipulată în contract, luându-se în considerare uzura normală, în cazul în care nu-şi va exercita dreptul de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul.Încetarea contractului de leasing: în caz de expirare, în caz de reziliere cu acordul părţilor şi alte circumstanţe prevăzute de lege. Conţinutul contractului de leasing:- părţile contractate;- descrierea bunului ce face obiectul contractului de leasing;- valoarea de intrare a bunului;- valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;- termenul contractului;- dreptul de opţiune a locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale.

60.Contractul de franciză.Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor (în engleză franchiser) îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat (în engleză franchisee), dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri.AvantajeBeneficiarul unei francize are avantajul de a exploata o marcă de prestigiu, și de a intra pe o piață concurențială folosind tehnici de producție, comercializare și marketing perfecționate în timp, și cu un grad înalt de rentabilitate.Probabil cel mai important avantaj pentru francizat este achiziționarea sau utilizarea unui produs sau serviciu consacrat.De obicei, în faza de demarare a afacerii, resursele de capital ale unui întreprinzător sunt destul de limitate. Capacitățile de împrumut de fonduri ale întreprinzătorului sunt, de obicei, foarte reduse. Formarea unei relații cu o afacere în franciză îi permite francizatului aspirant să își îmbunătățească abilitatea de a obține asistență financiară.DezavantajePrincipalul dezavantaj este dat de costurile francizei. Pe lângă taxa de acordare a francizei și redevențele anuale, care diminuează profitul beneficiarului, acesta trebuie să mențină permanent un anumit standard de calitate.

Page 49: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Contractul de franciză Franciza este una dintre operațiunele folosite pe scară largă în comerțul internațional. În contractul de franciză participă două persoane: pe de o parte, francizorul sau concedentul și, pe de altă parte, beneficiarul sau concesionarul. Obiectul contractului este format din concesiunea unei mărci de fabrică sau de serviciu, împreună cu asistența tehnică și toate cunoștințele necesare pentru exploatarea acesteia. Cunoștințele transmise pot avea atât natură industrială cât și comercială întrucât în desfășurarea activității sale, beneficiarul francizei poate fi atât producător cât și distribuitor.Pentru desfășurea contractului, francizorul trebuie să îi furnizeze partenerului său elemente de engineering și know-how privind amenajarea și organizarea întreprinderii, elemente de marketing cuprinzând metodele, mijloacele și tehnicile de comercializare a produsului sau serviciului, și mijloacele pentru pregătirea profesională a personalului. Francizorul este ținut să acorde asistență tehnică pe toată durata de desfășurare a contractului de franciză.61. Notiune,conditiile si functiile concurentei.Concurenţa ca o liberă competiţie între agenţii economici care oferă pe o piaţă determinată produse sau servicii ce tind se satisfacă nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată în scopul de a asigura existenţe sau expansiunea comerţului.Condiţii pentru existenta concurenţei Pentru ca întreprinzătorii să-şi manifeste comportamentul concurenţial, trebuie să existe un mediu adecvat, şi anume cel al economiei de piaţă, care implică existenţa unor condiţii specifice, cum ar fi:- liberalizarea comerţului (activităţii de întreprinzător); Potrivit acestei condiţii, fiecare întreprinzător este în drept să-şi aleagă domeniul de activitate, având deplina libertate de a produce şi/sau de a vinde mărfurile, de a presta serviciile cerute de piaţă.

- existenţa unui număr suficient de agenţi economici privaţi. Această condiţie îşi are originea în principiul constituţional de libertate a activităţii de întreprinzător, conform căruia legiuitorul permite persoanelor fizice a se înregistra ca întreprinzător individual şi a participa la constituirea unor persoane juridice cu scop lucrativ ca să desfăşoare activităţi economice aducătoare de profit.

- liberalizarea preţurilor şi tarifelor. - întreprinzătorii sunt în drept să stabilească, în mod independent, preţurile şi tarifele la producţia fabricată sau la serviciile prestate în bază de contract cu partenerii

- asigurarea unui cadru legal. care să prevină şi să sancţioneze concurenta ilicită, în absenţa unor reglementări legale de prevenire a practicării ilicite a activităţii de întreprinzător s-ar ajunge la denaturarea funcţionării economiei de piaţă; Funcţiile concurenţeiSe poate spune că funcţiile concurenţei sunt următoarele:1.Facilitează ajustarea autonomă a cererii şi ofertei, în toate"domeniile activităţii economice.Concurenţa stimulează preocupările pentru creşterea, diversificarea, îmbunătăţirea calităţii ofertei de mărfuri, pentru adaptarea ei la dinamica cerinţelor cererii.2. Stimulează realizarea progresului ca atare, în accepţiunea sa generală, dar mai ales a progresului tehnico-economic.Concurenţa oferă firmelor un puternic motiv de a dezvolta produse performante şi de a descoperi metode de a produce cu un cost mai scăzut. Concurenţa conştientizează pe întreprinzători, cât şi pe investitori că trebuie să-şi asume responsabilitatea aducerii pe piaţă a produselor respective, de a le oferi la preţul fundamentat de ofertă, în raport cu cerinţele reale ale pieţei..Pentru un agent economic producător, condiţia de a reuşi pe o piaţă concurenţială o constituie anticiparea, identificarea şi rapida adaptare a ideilor novatoare.Prin concurenţă se realizează un proces continuu de "primenire" în rândul agenţilor ce acţionează pe piaţă. Prin competiţia continuă între agenţii economici, concurenţa deschide perspective de profituri pentru toţi participanţii la jocul pieţei, favorizându-i pe cei buni şi foarte abili, şi izolându-i pe cei slabi, pe cei care nu reuşesc să se adapteze la cerinţele pieţei.3. Impiedicarea realizării profitului de monopol de către agenţi economici, asigurând o alocare raţională a resurselor intre variantele utilizarii lor solicitate de piata, asugurand repartizarea profiturilor proportional cu contribuţia efectivă a agenţilor economici în procesul de producţie şi distribuţie a mărfurilor.4.Mecanismul concurential asigură plasarea preţurilor la niveluri reale, favorizând raţionalizarea costurilor ca mijloc de sporire a profiturilor, altfel spus concurenţa contribuie din plin la reducerea preţurilor de vânzare..

Page 50: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

5.Concurenţa are un rol direct asupra psihologiei agenţilor economici,alimentând optimismul acestora, stimulându-le creativitatea, făcând ca ei să se preocupe în permanenţă de eficienţa, de maximizarea profitului şi implicit de satisfacerea în condiţii bune a nevoilor de consum.62. Protectia consumatoriilor in relatiile de afaceriÎn noţiunea de protecţie a consumatorului intr ă: protecţia vieţii, asănătăţiişi a securităţii consumatorilor; protecţia intereselor economiceale consumatorilor şi protecţia juridică,Mai mult, legea interzice expres producerea, importulş produselor falsificate sau contraf ăcute. In RM functia data o indeplineste CENTRUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVADrepturile consumatorilora) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs saude a li se presta un serviciu care ar putea săle prejudicieze viaţa, sănătateasau securitatea ori săle afecteze drepturileşi interesele legitime;b) de a fi informaţi complet, corectşi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătur ăcu acestea săcorespundăcât mai bine nevoilor lor, precumşide a fi educţi în calitatea lor de consumatori;c) de a avea acces la pieţe care le asigur ăo gamăvariatădeproduseşi servicii de calitate;d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitateanecorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind, în acest scop,mijloace prevăzute de lege;e) de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, înscopul apăr ării intereselor lor. Obligaţiile operatorilor economici:Obligaţii producători: săr ăspundăpentru prejudiciul actualşi cel viitor cauzat deprodusul cu defect, precumşi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat alprodusului cu defect cu o acţiune sau o omisiune a unei ter ţe persoane;– săpunăpe piaţănumai produse sigureşi, dacăactele normativeîn vigoare prevăd, acestea săfie testateşi/sau certificate;– săpunăpe piaţănumai produse care respectăcondiţiile prescrisesau declarate;– săopreascălivr ările, respectiv săretragăde pe piaţăsau de laconsumatori produsele la care organele abilitate sau specialiştii proprii auconstatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, dacăaceastă măsur ăconstituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconfor-mităţile respective;– să asigure, atât pe durata de fabricaţie, câtşi dupăscoaterea dinprogramul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egalăcu durata mediede utilizare, calculatăde la data vânzării ultimelor produse, direct sau printer ţi abilitaţi, piesele de schimb aferenteşi service-ul necesar produselor de folosinţăîndelungatăObligatii distribuitori– săse asigure căprodusele oferite spre comercializare sunt sigureşi respectăcondiţiile prescrise sau declarate;– sănu comercializeze produse despre care deţin informaţii sauconsider ăcăpot fi periculoase;– săanunţe, imediat, autorităţile publice competente, precumşiproducătorul despre existenţa pe piaţăa oricărui produs de care aucunoştinţăcăeste periculos;– săretragăde la comercializare produsele la care organele abilitatede lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise saudeclarate, dacăaceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;– săasigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpultransportului, manipula rii, depozităriişi desfacerii produselor.Obligaţii prestatorii de servicii:– ăfolosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produseşiproceduri sigure şi, dupăcaz, dacăactele normative în vigoare prevăd,acestea săfie testateşi/sau certificate,şi săanunţe imediat existenţa pepiaţăa oricărui produs despre care au cunoştinţăcăeste periculos;– săpresteze numai servicii care nu afecteazăviaţa, sănătatea sausecuritatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;– sărespecte condiţiile prescrise sau declarate, precumşi clauzeleprevăzute în contracte;– săasigure, la prestarea serviciilor, condiţiile stabilite deproducător, de actele normative în vigoare, precumşi cele specificedesf ăşur ării activităţii;– săr ăspundăpentru prejudiciul actualşi cel viitor cauzat deserviciul defectuos prestat.

Page 51: Copiute Examen - Drept Comercial.[Conspecte.md]

Recommended