+ All Categories
Home > Documents > CONTABILITATEA IMOBILIZ ĂRILOR - econ.ubbcluj.rovictor.muller/Download/CF CIG Curs si Sem... ·...

CONTABILITATEA IMOBILIZ ĂRILOR - econ.ubbcluj.rovictor.muller/Download/CF CIG Curs si Sem... ·...

Date post: 08-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
44
1 Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR Active imobilizate 1. Obiective 2.Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare 3. Depreciere 4. Active imobilizate corporale 4.1. Terenuri, amenajari de terenuri 4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii 4.3. Imobilizari in curs si avansuri pt.imobilizari
Transcript

1

Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

Active imobilizate

1. Obiective

2.Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

3. Depreciere

4. Active imobilizate corporale

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

4.3. Imobilizari in curs si avansuri pt.imobilizari

2

1. Obiective

1. Identificarea categoriilor de imobilizări în cadrul unei entităţişi a importanţei pe care o au în derularea activităţii;

2. Evaluarea şi contabilizarea op. cu activele imobilizate;

3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de amortizare

4. Cunoaşterea şi stăpânirea mecanismul ajustării valorii şireevaluării imobilizărilor;

5. Prezentarea în situaţiile financiare anuale a informaţiilorprivind imobilizările conform criteriilor de recunoaştere şievaluare;

6. Rezolvarea aplicaţiilor cu caracter practic privindimobilizările

Delimitari

Un activ reprezintă:� o resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute� de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare

pentru entitate.

Activele imobilizate sunt deţinute de o entitate pe o perioadă mai mare de un an

Se recunosc în situaţiile financiare anuale, daca îndeplinescurmătoarele cerinţe:� posibilitatea de a contribui la beneficiile viitoare ale entităţii sub

forma fluxurilor de trezorerie sau echivalente de trezorerie, şi� imobilizarea să aibă determinat un cost credibil.

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

3

clasificareaactivelor imobilizate după natura economico-financiară :

a. imobilizări necorporale;b. imobilizări corporale;c. imobilizări în curs de execuţie, necorporale şi corporale, d. imobilizări financiare.

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluarea. La intrarea in entitate- La valoare de intrare (contabila)

a. Achizitionate cu titlu oneros - Pret de cumparare, cost de achizitieb. Obtinute din productie proprie – cost de productiec. Aduse ca aport in natura – valoare de aport

d. Primite cu titlu gratuit – valoare de utilitatee. Prin leasing operational - valoare rezidualaf. Prin leasing financiar – minim dintre valoarea justa si valoarea

actualizata a platilor minime de leasingg. Prin subventii guvernamentala – la valoarea subventieih. Schimb de active – valoare justa

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

4

evaluareb. La data inventarierii valoare actuala, de utilitate, de inventar

� Imobilizari amortizabile – valoare contabila neta� Titluri imobilizate

� cotate – curs mediu al ultimei luni

� necotate – valoare posibila de negociere

� IAS valoare recuperabila VR = max[PNV,VU]VC-VR= pierdere de valoare

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

evaluarec. la inchiderea exercitiului financiar ( la bilant) valoare bilantiera

� Valoare actuala de inventar > valoare contabila neta => plus valoare� Valoare actuala de inventar < valoare contabila neta => minus valoare

� Amortizare – depreciere ireversibila� Ajustare pentru pierdere de valoare – depreciere reversibila

� Valoare reziiduala� Valoare reevaluata�

d. la iesirea din entitate - la valoarea de intrare

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

5

Prezentarea in situatiile financiare

a) în bilanţ, imobilizările sunt prezentate la valori substractive, dupădeducerea mărimii deprecierii ireversibile şi reversibile din valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, şi

b) în notele explicative la situaţiile financiare anuale, respectiv, Nota 1 „Active imobilizate”prezentate în valori brute, cu indicarea modificărilor ca urmare a intrărilor şi ieşirilor acestora încursul exerciţiului financiar, precum şi cu prezentarea ajustărilorîn cursul exerciţiului.

2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare

6

7

Activele imobilizate, utilizate de o manieră durabilă, se depreciază, îşipierd din valoare, datorită uzurii fizice sau morale, impunându-se ajustarea valorii acestora pentru a putea fi recunoscute în situaţiilefinanciare anuale.

Ajustarea valorii activelor imobilizate trebuie privită sub două aspecte:1. ajustare permanentă, definitivă, ireversibilă - amortizare, şi2. ajustare provizorie, reversibilă temporară – ajustare pentru

depreciere (pierdere de valoare).

Pentru menţinerea activelor imobilizate:-lucrări de întreţinere şi reparaţii, -lucrări de modernizare care necesită un tratament contabil diferit.

terenurile nu se supun deprecierii ireversibile

3. Depreciere

Depreciere ireversibila Amortizarea� valoare de amortizat� durata de utilizare

� durata normala de functionare� durata de viata utila

� metode de amortizare� liniara

� accelerata� degresiva

� fara influenta uzurii morale

� cu influenta uzurii morale

� insumarii cifrelor� pe unitate de produs sau numar ore functionare

3. Depreciere

8

Contabilitatea amortizarii280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” P281 “Amortizări privind imobilizările corporale” P

Conturi rectificative ale valorii imobilizarilor amortizabileSe detaliaza in conturi operationale de gradul II, pe fiecare element

6811 “Cheltuieli de exploatare privind = %amortizările şi provizioanele” 280 “Amortizări privind

imobilizările necorporale”281 “Amortizări privind

imobilizările corporale”

3. Depreciere

Depreciere reversibila – ajustari de valoarecorectii care au în vedere reducerile valorii activelor individuale,

determinate la data bilanţului, indiferent dacă reducerea este sau nu definitivă.

Pierderea de valoare a imobilizărilor necorporale este considerată cheltuialăîn momentul determinării lor, de obicei la data bilanţului, şi venit în situaţiarevenirii la valoarea înaintea deprecierii provizorii.

29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoarea imobilizarilor”

290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie

296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor fin

3. Depreciere

R !

9

1. Contabilizarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilornecorporale, conform situaţiei întocmite, la sfârşitul unui ex. financiar:

6813 „Cheltuieli de expl. privind = 2912 „Ajustări pentrudeprecierea

ajustările pentru deprecierea imobiliz.” construcţiilor”

2. Diminuarea sau revenirea pierderii de valoare a imobilizărilorcorporale, în ex. financiare următoare anului N, se vor reflecta ca şivenituri :

2911 „Ajustări pentru deprec. terenurilor= 7813 „Venituri din ajustăripentruşi a amenajărilor de terenuri” depreciereaimobilizărilor”

3. Depreciere

��MecanismulMecanismul ajustărilorajustărilor pentrupentru deprecieredepreciere::

��RecunoaRecunoaşştereaterea deprecierilordeprecierilor : 6813 = 2912: 6813 = 2912

��DerecunoaDerecunoaşştereaterea deprecierilordeprecierilor : 2912 = 7813: 2912 = 7813

10

11

12

Definitie: Un activ corporal este o resursă care poate fi încadrat încategoria imobilizărilor corporale, dacă :� a) sunt deţinute de o entitate /întreprindere) pentru a fi utilizate în

producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriateterţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, şi

� b) este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.� c) RO au valoarea mai mare decât limita prevăzută de reglementările

legale în vigoare (în prezent, valoarea minimă pentru încadrarea unuiactiv în categoria imobilizărilor corporale este de 1.800 lei).

Recunoastere in situaţiile financiare anuale ca activ atunci când:� a) este posibilă generarea către entitate (întreprindere) de beneficii

economice viitoare aferente activului, şi� b) costul activului poate fi măsurat credibil.

4. Active imobilizate corporale

13

� Structură : � A. Terenuri şi amenajări de terenuri ;� B. Construcţii� C. Înstalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; � D. Mobilier, aparatură birotica, echipamente de protecţie a valorilor

umane şi materiale şi alte active corporale

4. Active imobilizate corporale

�Regimuri de amortizare a imobilizărilor corporale admise înRomânia

�A. Amortizarea liniară; �B. Amortizarea degresivă;�C. Amortizarea accelerată;

Operatii cu imobilizari corporale

intrare utilizare iesire

•Achizitii

•Regieproprie

•Donatie

•Subventii

Modernizare

Reparatiicapitale

Reparatiicurente

Intretinere

consumabile

Vanzare sidescarcaredin gestiune

Casare bun integral/partial amortizat

14

Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: � Terenuri;� Amenajări de terenuri;

În contab. analitică terenurile pot fi evidenţiate peurmăt. grupe:

� Terenuri agricole; � Terenuri fără construcţii; � Terenuri cu zăcăminte, � Terenuri cu construcţii, etc.

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

�Amortizare:�Terenurile nu se amortizează, le pot fi supuse ajustărilorpentru depreciere�Amenajările de terenuri se amortizează pe perioade hotărâtede consiliul de administraţie sau responsabilului cu gestiuneapatrimoniului;

� Conturi operaţionale utilizabile: �211 ”Terenuri şi amenajări de terenuri”

� 2111 ”Terenuri”� 2112 ”Amenajări de terenuri”

�2811 “Amortizarea amenajărilor de terenuri”�2911 “Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi deprecierilor

de terenuri ”

�6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizareaimobilizarilor”

�6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentrudeprecierea imobilizărilor”

�7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

� Prezentare în bilanţ: VCN = Sd211- Sc2811 - Sc2911

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

15

Exemplu:

Se achiziţionează terenuri de la terţi ( persoane juridice) având preţuride cumpărare făra TVA 19%, care se achită prin virament bancar.

Achizitie teren

Achitare contravaloare teren 119.0005121=404

19.0004426

100.0002111

119.000404=%

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

Exemplu:

Se recepţionează amenajarea unui teren (cale de acces) executată înregie proprie, pentru care s-a stabilit un cost efectiv de producţie de 18.000.000 lei, din care 6.000.000 lei a fost înregistrată ca imobilizarecorporală în curs la finele exerciţiului financiar precedent (N-1). Duratade amortizare, hotărâtă de consiliu de administraţie este de 10 ani, după care se derecunoaşte din contabilitate.

amenajare in cursamenajare in curs

receptie amenajareamortizarea amenajarii

scoatere din functiune 18.0002112=28115)

(N+1, N+10)

1.8002811=68114)

(N+1)18.000231=21123)

(N+1)12.000722=2312)

(N-1)6.000722=2311)

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

16

Exemplu:

Se vând terenuri, cu încasare în numerar, având preţ de vânzare fărăTVA 15.000 lei, TVA 19%, a căror valoare de intrare în patrimoniu a fost de 12.000 lei.

Vanzare terenuri

Descarcare din gestiune

Incasare contravaloare 17.850461=53113)

12.0002111=65832)

2.8504427

15.0007583

17.850%=4611)

4.1. Terenuri, amenajari de terenuri

� Contabilitatea sintetică a acestor imobilizări corporale se ţine pecategorii, iar contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, prin care se înţelege obiectul singular sau complexulde obiecte cu toatedispozitivele şi acesoriile acestuia, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitate, o funcţie distinctă.

� Pot fi amortizate: Liniar , Degresiv , Accelerat� Conturi operaţionale utilizabile:

� 212 ” Construcţii”

� 213 ” Instalaţii tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, şi plantaţiilor ”

� 2131 “Echipamente tehnologice”� 2132 “Aparate si instalatii de masurare , control si reglare”� 2133 ”Mijloace de transport”� 2134 “ Animale si pasari”

� 281 “Amortizarea ……..”� 290 “Ajustări pentru deprecierea ………………

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

17

Exemplu :Se subscrie şi se aportează efectiv la capitalul social o clădire la o valoare de aport de 800.000 lei, care se amortizează liniar în 10 anidupă care se demolează .

Subscriere capital social

Aport la capital socialTransformare capitalului socialAmortizare cladire 9 ani

Descarcare din gestiune 800.000212=28125)

100.0002812=68114)

800.0001012=10113)

800.000456=2122)

800.0001011=4561)

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

Se vinde o clădire la un preţ negociat fără TVA de 1.000.000 lei,TVA 19%.Valoarea contabilă brută a acestei clădiri este de 900.000 lei, amortizareaînregistrată până la data vânzării este de 700.000 lei.

Vanzare cladire

Descarcare din gestiune

700.0002812

200.0006583

900.000212=%2)

190.0004427

1.000.0007583

1.119.000%=4611)

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

18

Se casează următoarele categorii de imobilizări corporale completamortizate: 1) Echipamente tehnologice

- valoare de intrare în aptrimoniu:450.0002) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare

– valoare de intrare în patrimoniu: 250.000

Casare imobilizari corporale

250.0002132

450.0002313

700.000%=2813

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

La o cladire in valoare de 100.000 lei se realizeaza o modernizare in valoare de 10.000 lei prin adaugarea unui nou corp de cladiri si o reparatie capitala privind infrastructura in valoare de 5.000 lei, reparatii curente in valoare de 1.000 lei

Modernizare 212= 404 10.000Reparatii 628 = 401 6.000

4.2. Mijloace fixe, modernizari, reparatii

19

� Avansurile pentru imobilizari- sume acordate anticipatfurnizorilor/antreprenorilor de bunuri/lucrări de naturaactivelor imobilizate conform contractelor.

� Imobilizările corporale în curs -investiţiile neterminateefectuate în regie proprie sau antrepriză, evaluate la cost de producţie/achiziţie, reprezentând valoarea de deviz al investiţiei

� Imobilizările necorporale în curs - costul de producţie/achiziţie al imobilizărilor necorporale nefinalizate până la sf. ex. financiar

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

� Recunoaştere:Avansurile şi imobilizările corporale şi necorporale încurs se recunosc ca imobilizări corporale, respectiv, necorporale cu ocazia:

- recepţiei, - dării în folosinţă- punerii în funcţiune

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

�Conturi operaţionale utilizabile: �231 “Imobilizări corporale în curs”�232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”�233 “Imobilizări necorporale în curs”�234 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”

20

Imobilizările în curs

-nu se amortizează, dar- pot fi ajustate pentru depreciere, dacă valoarea de

inventar (la sf.ex) este mai mică decât costul de producţie/achiziţie.

Conturi operaţionale utilizabile: � 2931 “Ajustări pentru deprecirea imobilizărilor

corporale în curs de execuţie ”� 2932 “Ajustări pentru deprecirea imobilizărilor

necorporale în curs de execuţie ”

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

Se contactează execuţia unei clădiri în antrepriză pentru care se acordă un avans de 200.000 exclusiv TVA. Valoarea totală a lucrărilorfacturate de antreprenor este de 500.000 lei şi TVA 19%. Decontărilese fac prin viramente bancare.1. Acordare avans % = 5121 238.000

232 200.000

4426 38.0002. Receptie cladire % = 404 595.000

231 500.000

4426 95.000

3. Decontare furnizor 404 = % 595.000

232 200.0004426 38.000

5121 357.000

4. Punere in functiune cladire 212 = 231 500.000

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

21

� În cazul unor operaţiuni similare vizând imobilizărilenecorporale, se vor utiliza conturile :� 233 “Imobilizări necorporale în curs”� 234 “Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

Se realizează în regie proprie o hală industrială pentru care se efectuează cheltuieli cu: materiale de construcţii 350.000 lei, salarii 100.000 lei; asigurările şi protecţia socială35.000 lei; amortizarea mijloacelor de transport 15.000 lei; lucrări executate de terţi100.000 şi TVA 19%.Se recepţionează hala industrială la un cost de producţie egal cu totalul cheltuielilor efectuate.

1. Cheltuilei cu materiale 6028 = 3028 350.0002. Cheltuieli cu salarii 641 = 421 100.0003. Cheltuieli cu asigurarile 645x = 43x 35.0004. Cheltuieli cu amortizarea 6811 = 2813 15.0005. Cheltuieli cu lucrari de la terti % = 401 119.000

628 100.0004426 19.000

6. Receptie hala 231 = 722 600.000 7. Punere in functiune hala 212 = 231 600.000

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

22

În cazul unor operaţiuni similare vizând imobilizările necorporale, se vorutiliza conturile specifice:

� 233 “Imobilizări necorporale în curs”� 721 “Venituri din producţia de imobilizări necorporale”

Mecanismul ajustărilor pentru depreciere:

� Recunoaşterea deprecierilor: 6813 = 2931 sau2932

� Derecunoaşterea deprecierilor: 2931 = 7813sau

2932

4.3. Imobilizari in curs siavansuri pt.imobilizari

De citit din carte

3.3. Evidenţa operativă şi analitică a imobilizărilorreevaluarea

23

5 Contabilitatea imobilizărilor necorporale

Definiţie: Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative

Recunoastere : - dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică;

- costul activului poate fi evaluat în mod credibil;

Structură : A. Cheltuielile de constituire;B. Cheltuielile de dezvoltare;C. Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, contracte şi activele similare cu excepţia celor create de entitate;D. Fondul comercial; E. Alte imobilizări necorporale

5.1. Structura şi criteriile de recunoaştere a imobilizărilor necorporale

5.2. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Definiţie: Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii)

Amortizare: maximum 5 ani

Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

Conturi operaţionale utilizabile: 201”Cheltuieli de constituire”2801 “ Amortizarea cheltuielilor de constituire”6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

imobilizărilor”

Prezentare în bilanţ: VCN = Sd201- Sc2801

24

Exemplu – chelt. de constituire

Exemplu:

Asociatul unic al X SRL depune în casierie un avans de 1.500 lei cheltuit integral pentru constituirea societăţii. După începerea activită-ţii asociatul îşi retrage avansul depus. Se amortizează în cinci ani (N; N+4) după care se derecunosc in contabilitate.

Rezolvare:

1. depunere numerar 5311 = 4551 1.5002. achitare chelt. de constituire 201 = 5311 1.5003. restituire numerar 4551 = 5311 1.5004. amortizarea chelt. de constituire 6811 = 2801 300

(N, N+4)5. scoaterea din evidenţă (N+4) 2801 = 201 1.500

5.3. Cheltuieli de dezvoltare

Definiţie: Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizări.

Amortizare: durata contractului sau durata de utilizare, după caz (dacă este mai mare de 5 ani trebuie justificată)

Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

Conturi operaţionale utilizabile: 203”Cheltuieli de dezvoltare”2803 “ Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”2903 “Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”6812 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

Prezentare în bilanţ: VCN = Sd203- Sc2803 - Sc2903

25

Exemplu – chelt. de dezvoltare

Exemplu:

Se primeşte factura privind un studiu de dezvoltare aferent lansării unuiprodus: valoarea studiului 50.000 lei, TVA 19%. Factura se achită ulterior prin bancă. Perioada de amortizare este de 5 ani. La expirarea perioadei de amortizare cheltuielile de dezvoltare sunt scoase din evidenţă.

Rezolvare:

1. Înregistrarea facturii: % = 404 59.500203 50.000

4426 9.500

2. Achitarea facturii 404 = 5121 59.500

3. Amortizarea anuală 6811 = 2803 10.000

4. Scoaterea din evidenţă 2803 = 203 50.000

5.4. Contabilitatea concesiunilor….

Definiţie: Concesiunile, brevetele, licenţele mărcile comerciale şi alte active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale, la valoare de aport (justă), costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.

Amortizare: durata contractului de concesiune, utilizare, protecţie

Conturi operaţionale utilizabile: 205 ”Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active

similare“

2805 “Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

2905 “Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”

7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

Prezentare în bilanţ: VCN = Sd205- Sc2805 - Sc2905

26

Exemplu – concesiuni, brevete….

Exemplu:

Se concesionează un zăcământ de substanţe minerale utile pentru o perioadă de 10 ani, preţul concesiunii fiind negociat la 2.000.000 lei, iar redevenţa anuală la 200.000 lei. Să se înregistreze amortizarea anuală, începând cu exerciţiul financiar N, plata prin virament bancar a redevenţei anuale şi scoaterea din evidenţă a concesiunii la expirarea contractului de concesiune.

Rezolvare:1. Înregistrarea valorii concesiunii: 205 = 167 2.000.0002. Înregistrarea amortizării anuale: 6811 = 2805 20.0003. Achitarea redevenţelor anuale: 167 = 5121 20.0004. Scoaterea din evidenţă: 205 = 2805 2.000.000

Mecanismul ajustărilor pentru depreciere:

Recunoaşterea deprecierii 6813 = 2905Derecunoaşterea deprecierii 2905 = 7813

27

5.5. Contabilitatea fondului comercial

Definiţie: Fondul comercial apare, de regulă , la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoare ajustă, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.

Se poate concretiza în:

1. O diferenţă pozitivă din achiziţia unei afaceri, calculată principial ca diferenţă între costul de achiziţie al afacerii (mai mare) şi valoare ajustă a activelor datoriilor identificabile (mai mici), la data achiziţiei afacerii Dacă fondul comercial este tratat ca un activ, ca urmare a achiziţiei de către o societate a acţiunilor unei alte societăţi se amortizează de regulă:

a) într-o perioadă de maximum 5 ani; b) într-o perioadă mai mare dar care să nu depăşească durata de

utilizareeconomică a activelor, cu condiţia prezentării şi justificării acestei

situaţii în notele explicative

2. O diferenţă negativă din achiziţia unei afaceri, calculată principial ca diferenţă între valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei afacerii (mai mare) şi costul achiziţiei afacerii (mai mic)

5.5. Contabilitatea fondului comercial

Se recunoaşte ca venit: 1. la data achiziţiei afacerii, pentru partea din valoare sa care depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate;

2. în mod sistematic, pe durata de viaţă a activelor amortizabile, pentru partea din valoare sa care nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate

Conturi operaţionale utilizabile: 207 ” Fond comercial“

2701 ” Fond comercial pozitiv “2702 ” Fond comercial negativ “

2807 “Amortizarea fondului comercial”2905 “Ajustări pentru deprecierea fondului comercial”6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

imobilizarilor”6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru

deprecierea imobilizărilor”7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea

28

Prezentare în bilanţ: VCN = Sd2071- Sc2807 - Sc2907sau

VCN = Sd2075

Mecanismul ajustărilor pentru depreciere:Recunoaşterea deprecierii 6813 = 2907

Derecunoaşterea deprecierii 2907 = 7813sau 2075 = 7813

5.5. Contabilitatea fondului comercial

5.6. Contabilitatea altor imobilizări necorporale

Definiţie: În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează programele informatice create de unitate sau achiziţionate de terţi pentru necesităţile de proprii utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.

Amortizare: durata estimată de utilizare

Conturi operaţionale utilizabile: 208 ”Alte imobilizări necorporale”2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale”2908 “Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale”6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

Mecanismul ajustărilor pentru depreciereRecunoaşterea deprecierii: 6813 = 2908Derecunoaşterea deprecierii: 2908 = 7813

Prezentare în bilanţ: VCN = Sd208- Sc2808 - Sc2908

29

Exemplu – alte imob. necorporale

Exemplu:

Se achiziţionează un program informatic având un cost de achiziţie 6000 lei plus TVA 19%; durată de utilizare 3 ani, după care se scoate din evidenţă.

Rezolvare:1. achiziţia programului informatic: % = 404 7.140

208 6.0004426 1.140

2. amortizarea anuală a programului: 6811 = 2808 2.000

3. scoaterea din evidenţă: 2808 = 208 6.000

�Sunt generate de reevaluarea imobilizărilor, de regula imobilizari corporale la valoarea justă de la data bilanţului

�În contabilitatea curentă rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale se contabilizează cu ajutorul contului

105 “Rezerve din reevaluare”

6. Reevaluarea imobilizărilor

30

Reevaluarea imobilizărilor corporale poate afecta:

� În conturile bilanţiere:� Valoarea brută a imobilizărilor corporale (D/C 21x)� Amortizarea imobilizărilor corporale (D/C 281x)� Rezervele din reevaluare (D/C 105)

� În conturile de rezultate:� Alte cheltuieli din exploatare (D 6588), dacă o descreştere de valoare nu

poate fi “compensată” de o rezervă din reevaluările precedente� Alte venituri din exploatare (C 7588), dacă o creştere de valoare trebuie

să “compenseze” o cheltuială precedentă din reevaluare

Reevaluarea imobilizărilor

�V reeval > V contab.neta� R.initiala ⇑⇑⇑⇑ rezerva reev.� R.ulterioara (descrestere, ch.) ⇑⇑⇑⇑ venit, rezerva

�V reeval < V contab.neta� R.initiala ⇑⇑⇑⇑ cheltuiala� R ulterioara (crestere, rezerve) ⇓⇓⇓⇓ rezerva reev.,

cheltuieli

31

Tratamentele contabileale rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale:

�Metoda recalculărilor proporţionale a valorilor contabile anterioare (cost istoric, amortizări)

�Metoda substituirilor valorilor contabile anterioare cu valoarea justă (de la data reevaluării)

Exemplul 1: REZERVE DIN EVALUARE

-1.07.N-3 achiziţie mijloc de transport,cost de achiziţie 100.000 lei,TVA 19%, amortizare liniara, durată normală de utilizare de 5 ani. -reevaluari (valori juste, ţinând cont de uzura fizică şi morală).

- 31.12.N-2 la valoarea de 105.000 lei, - 31.12.N-1 la valoarea de 30.000 lei

Înregistrări contabile în exerciţiul financiar N-31) Achiziţionarea mijlocului de transport:

% = 404 “Furnizori de imobilizări” 119.0002133 “Mijloace de transport” 100.0004426 “TVA deductibilă” 19.000

2) Înregistrarea amortizării aferente exerciţiului financiar N-3[(100.000 lei : 5 ani ) x 6 luni/12 luni = 10.000 lei]

6811 “Cheltuieli de exploatare = 2813 “Amortizarea instalaţiilor, 10.000 privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport, zărilor animalelor şi plantaţiilor”

32

Înregistrări contabile în exerciţiul financiar N-2

1) Înregistrarea amortizării pentru ex. financiar N-2[(100.000 lei : 5 ani ) x 12 luni/12 luni = 20.000 lei]

6811 “Cheltuieli de exploatare = 2813 “Amortizarea instalaţiilor, 20.000 privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport,

zărilor animalelor şi plantaţiilor”

2) Înregistrarea diferenţei din reevaluare: - metoda recalcularii proportionale- metoda substituirii valorii contabile

(R vcn/vcv=105.000:70.000=1,5)

Înainte de După Diferentereevaluare reevaluare .

a) Valori contabile brute 100.000 lei 150.000 lei 50.000 b) Amortizări cumulare 30.000 lei 45.000 lei 15.000 c) Valori contabile nete (a-b) 70.000 lei 105.000 lei 35.000

2133 “Mijloace de transport”= % 50.000105 “Rezerve din reevaluare” 35.0002813 “Amortizarea instalaţiilor 15.000

mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor

a. Metoda recalculărilor proporţionale:

33

MRPVal.contabila bruta si amortizarea N-2

2133 . 100.000 50.000

150.000

2813 . 10.000 20.00015.00045.000

b. Metoda substituirilor valorilor contabile:

Înainte de Dupăreevaluare reevaluare diferente

a) Valori contabile brute 100.000 lei 105.000 lei 5.000 b) Amortizări cumulare 30.000 lei 0 lei 30.000 . c) Valori contabile nete (a-b) 70.000 lei 105.000 lei 35.000

% = 105 “Rezerve din reevaluare” 35.0002133 “Mijloace de transport” 5.000 2813 “Amortizarea instalaţiilor, 30.000

mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor”

34

MSVal.contabila bruta si amortizarea N-2

2133 . 100.000

5.000105.000

2813 . 30.000 10.000

20.000 30.000

Calcul amortizare

Cost achizitie 100.000 Am anuala 100.000: 5 20.000N-3 ½ am 10.000N-2 am 20.000Val.cont.neta 70.000

Reevaluare 105.000 DUram Am anuala 105.000:3,5 30.000

N-1 am 30.000Val.cont.neta 75.000

DUN 5 ani: ½ N-3, N-2, N-1,N,N+1, ½ N+2,

35

Înregistrări contabile în exerciţiul financiar N-1

1) Amortizarea aferenta exerciţiului financiar N-1:

6811 “Cheltuieli de exploatare = 2813 “Amortizarea instalaţiilor, 30.000 privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport,

zărilor animalelor şi plantaţiilor”

2) Înregistrarea diferenţei din reevaluare, (descrestere)Metoda recalcularii proportionale (30.000 : 75.000=0,4)

Înainte de Dupăreevaluare reevaluare diferente

a) Valori contabile brute 150.000 lei 60.000 lei - 90.000b) Amortizări cumulare 75.000 lei 30.000 lei - 45.000 c) Valori contabile nete (a-b) 75.000 lei 30.000 lei - 45.000

Întrucât această “descreştere” are corespondent într-o rezervă din reevaluare anterioară 35.000, se va utiliza cu prioritate această rezervă iar diferenţa neacoperită, de 10.000 lei (45.000 – 35.000), va afecta rezultatul exerciţiului curent.

% = 2133 “Mijloace de transport” 90.000105 “Rezerve din reevaluare” 35.000

6588 “Alte cheltuieli de exploatare” 10.0002813 “Amortizarea instalaţiilor, 45.000

mijloacelor de transport,

animalelor şi plantaţiilor”

36

MRPVal.contabila bruta si amortizarea N-1

2133 . 100.000 90.00050.000 60.000

2813 . 45.000 10.000

20.00015.000 30.000 30.000

Metoda substituirii valorii contabile

Înainte de Dupăreevaluare reevaluare diferente

a) Valori contabile brute 105.000 lei 30.000 lei - 75.000b) Amortizări cumulate 30.000 lei - 30.000 c) Valori contabile nete (a-b) 75.000 lei 30.000 lei - 45.000

Înregistrarea contabilă ar fi:

% = 2133 “Mijloace de transport” 75.000105 “Rezerve din reevaluare” 35.0006588 “Alte cheltuieli de exploatare” 10.0002813 “Amortizarea instalaţiilor, 30.000

mijloacelor de transport,animalelor şi plantaţiilor”

37

MSVal.contabila bruta si amortizarea N-1

2133 . 100.000 75.000

5.00030.000

2813 . 30.000 10.000 30.000 20.000

30.000

Exemplul 2 REZERVE DIN REEVALUARE

clădire nereevaluată anterior, val.intrare 500.000 lei, la sf.ex.N-1

Am. cumulată 50.000 lei, DNU 50 ani.

Reevaluare (valori juste, ţinând cont de starea fizică a clădirii).la sf.N-1 400.000 lei,

la sf. N, 528.000 lei

În exerciţiul financiar N-1

diferenţa din reevaluare – scaderea valorii clădirii, V intrare 500.000 Amortizare 50.000 V.cont.neta 450.000

V reevaluata 400.000

38

Metoda recalculărilor proporţionale (R=400.000 : 500.000= 0,8)

Înainte de Dupăreevaluare reevaluare diferente

a) Valori contabile brute 500.000 lei 400.000 lei -100.000b) Amortizări cumulare 50.000 lei 40.000 lei - 10.000c) Valori contabile nete (a-b) 450.000 lei 360.000 lei - 90.000

Întrucât clădirea reevaluată nu are înregistrată anterior nici o rezervă din reevaluare, întreaga “descreştere” de valoare va afecta rezultatul ex.N-1

% = 212 “Construcţii” 100.0002812 “Amortizarea construcţiilor” 10.0006588 “Alte cheltuieli de exploatare” 90.000

Înregistrări contabile în exerciţiul financiar N

1) Înregistrarea amortizării aferente exerciţiului financiar N:(400.000 lei : 50 ani = 8.000 lei)

6811 “Cheltuieli de exploatare = 2812 “Amortizarea 8.000 privind amortizarea imobilizărilor” construcţiilor”

2) Înregistrarea diferenţei din reevaluare, (creştere), valoarea netă reevaluată 457.600 lei, valoarea contabilă netă 352.000 lei (400.000 – 48.000).

39

Metoda recalculărilor proporţionale, (R=457.600:352.000=1,3)

Înainte de Dupăreevaluare reevaluare diferente

a) Valori contabile brute 400.000 lei 520.000 lei 120.000b) Amortizări cumulare 48.000 lei 62.400 lei 14.400c) Valori contab. nete (a-b) 352.000 lei 457.600 lei 105.600

în N-1 s-a înregistrat o cheltuială curentă din reevaluare de 90.000 lei, în N, aceeasi sumă se va înregistra la venituri curente din reevaluare iar

surplusul va fi o rezervă din reevaluare.

212 “Construcţii” = % 120.0007588 “Alte venituri din exploatare” 90.000105 “Rezerve din reevaluare” 15.600 2812 “Amortizarea construcţiilor” 14.400

7. Contabilitatea imobilizărilor financiare

Definiţie: sume investite în titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni, etc) sau în creanţe financiare cu exigibilitate mai mare de un an, generatoare de venituri financiare, sub forma dividendelor, dobânzilor, etc.

Evaluarea iniţială: cost de achiziţie sau valoare determinată de dobândire aacestora;În situaţiile financiare consolidate pot fi recunoscute la valoarea justă,

Structură: A. Titluri (acţiuni) deţinute în entităţi afiliate; B. Titluri (acţiuni) deţinute în entităţi neafiliate; C. Titluri puse în echivalenţă (interese minoritare in alte

entităţi) D. Alte titluri imobilizate; E. Creanţe imobilizate (generate de regulă de împrumuturi

acordate entităţilor afiliate şi neafiliate)

! Imobilizările financiare nu se amortizează, dar pot fi supuse deprecierii, dacă

Valoarea de inventar < Valoarea contabilă

40

3.7.2. (A) Acţiuni deţinute în entităţile afiliate

Definiţie: sunt titluri de participare la capitalul entităţilor (societăţilor) prin care se deţine majoritatea drepturilor de vot

Recunoaştere:

În contabilitatea curentă: la valoarea determinată conform contractului de dobândire

În bilanţ: la valoarea efectiv eliberată (proporţia în care titlurile dobândite au fost puse efectiv la dispoziţia dobânditorului)

Conturi operaţionale utilizabile: A 261 “Acţiuni deţinute în entităţi afiliate”P 2691 “Vărsăminte de efectuat pt. acţiunile deţinute în entităţi

afiliate”P 2961 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute în

entităţi afiliate”6863 “Chelt.financiare pt. ajustările de pierderea de valoare a IF”7863 “Venituri financiare pt. ajustări de pierderea de valoare a IF”

Prezentare în bilanţ:

VCN = Sd261- Sc2691 - Sc2961

Exemplu – acţiuni la entităţile afiliate

Exemplu

Se achiziţionează în ex. N pachetul majoritar de acţiuni dintr-o societate în valoare de 400.000 lei, eliberate în proporţie de 75% care sunt achitate prin bancă. Valoarea de inventar la sf. ex.N este 380.000 lei. În ex.N+1 se eliberează şi restul acţiunilor care se achită prin virament bancar. Valoarea de inventar la sf. ex. N+1 este 410.000 lei.

Rezolvare:

În exerciţiul financiar N: 1. Achizitie titluri 261 = % 400.000

5121 300.0002691 100.000

2. Constituire ajustare 6863 = 2961 20.000

În exerciţiul financiar N+1

3. Achitare rest 2691 = 5121 100.0004. Anulare ajustare 2961 = 7863 20.000

41

3.7.2 (B) Contabilitatea intereselor de participare

Definiţie: Interesele de participare reprezintă drepturile sub formă de active şi alte titluri cu venit variabil deţinute în capitalul altor entităţi asociate. O deţinere

de : până la 10% reprezintă interese minoritare; între 10%-20% reprezintă investiţie strategică; între 20%-50% reprezintă posibilitatea exercitării unei influenţe

semnificative

Tratament contabil – similar acţiunilor deţinute în entităţile afiliate

Conturi operaţionale utilizabile: 263 “Interese de participare”2692 “Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare”2962 “Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare”

PrezentarePrezentare îînn bilanbilanţţ::

VVCN = Sd263CN = Sd263-- Sc2692 Sc2692 -- Sc2962Sc2962

3.7.2 (C) Contabilitate titlurilor puse în echivalenţă

Titlurile puse în echivalenţă apar numai în situaţiile financiare anuale consolidate şi reprezintă, de regulă, interese minoritare evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (intră în obiectul de studiu al contabilităţii consolidate)

Cont operaţional utilizabil:264 “Titluri puse în echivalenţă”

42

3.7.2 (D) Contabilitatea altor titluri imobilizate

Definiţie: reprezintă titlurile de participare necalificate ca fiind acţiuni în entităţi afiliate sau interese de participare

Tratament contabil: similar acţiunilor deţinute în entităţi afiliate, respectiv, intereselor de participare

Conturi operaţionale utilizabile: 265 “Alte titluri imobilizate”2693 “Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare”2963 “Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate”

PrezentarePrezentare îînn bilanbilanţţ::

VVCN = Sd265CN = Sd265-- Sc2693 Sc2693 -- Sc2963Sc2963

3.7.2 (E) Contabilitate creanţelor imobilizate

Definiţie: creanţele imobilizate reprezintă împrumuturi acordate entităţilor afiliate, entităţilor în care există interese de participare, altor entităţieconomice, precum şi garanţiile, depozitele depuse de o entitatepentru terţi;

Substructură: • Împrumuturi acordate entităţilor afiliate; • Împrumuturi acordate entităţilor în care există interese de participare;• Împrumuturi acordate altor entităţi pe termen lung; alte creanţe imobilizate;

43

Se contabilizează:

� Valoarea nominală (Vn) a creanţelor imobilizate în conturile operaţionale: � 2671 “Sume datorate de entităţile afiliate”

� 2673 “Creanţe legate de interesele de participare”� 2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”� 2678 “Alte creanţe imobilizate”

� Dobânzile percepute (Dp)pentru crenţele imobilizate neîncasate până la fineleexerciţiului financiar, în conturile operaţionale: � 2672 “Dobânda aferentă sumelor datorate de entit.afiliate”

� 2674 “Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare”� 2676 “Dobânda aferentă împrum.acordate pe t. lung ”� 2678 “Dobânda aferentă altor creanţe imobilizate”

PrezentarePrezentare îînn bilanbilanţţ::

VCN =Vn + Dp - Apv

Exemplu – alte imobilizări financiare

Exemplu

O societate comercială acordă, prin virament bancar, la data de 1.01.N un împrumut unei entităţi afiliate, în sumă de 100.000 lei pentru o perioadă mai mare de 2 ani, cu dobândă de 10%pe an, care se va încasa odată cu rambursarea împrumutului. La sf. ex. N împrumutul acordat este depreciat cu 5%. La 31.12.N+1 se încasează integral împrumutul acordat entităţii afiliate şi dobânda aferentă.

Rezolvare:

În exerciţiul financiar N: Acordare împrumut 2671 = 5121 100.000Dobânda de încasat 2672 = 766 10.000Constituire ajustare 6863 = 2964 5.000

În exerciţiul financiar N+1:Dobânda de încasat 2672 = 766 10.000Încasare rată 5121 = % 120.000

2671 100.0002672 20.000

Anulare ajustare 2964 = 7863 5.000

44

� Toate celelalte tipuri de creanţe imobilizate ar urma tratamente contabile similare, desigur, adecvate enunţurilor.

� În contabilitatea entităţilor afiliate s-ar înregistra:

În exerciţiul financiar N: 1. 5121 = 1661 100.0002. 666 = 1685 10.000

În exerciţiul financiar N+1:4. 666 = 1685 10.0005. % = 5121 120.000

1661 100.0001685 20.000

Conturi specifice utilizate: 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”


Recommended