Home >Documents >Cenzurat Anul LIII Blaj, la 21 August · PDF file sune şi nouă !... Dela Reuniunea Mariană...

Cenzurat Anul LIII Blaj, la 21 August · PDF file sune şi nouă !... Dela Reuniunea Mariană...

Date post:05-Dec-2019
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Anul LIII Blaj, la 21 August 1943 Cenzurat

  P R O P R I E T A R - D I R E C T O R

  AUGUSTIN P O P A

  Redacţia şi administraţia BLAJ, JUD. TÂRNAVA MICĂ

  I N S E R A T E

  Cl. regulamentului de a- plicare a tarifului comer­

  cial, categoria V.

  R E D A C T O R

  DUMITRU NEDA

  F o a i e î n s c r i s ă î n Reg is t ru ) de P u b l i c a ţ i i a l T r i b . T â r n a v a - M i c *

  s u b N r . 2—1938

  ABONAMENTE Pe un an . . . 300 Lei Pe 6 l u n i . . . 180 Lei Pentru străinătate 900 Lei

  Foaie i i i ser ieeasssă-pei i t îcâ — Apare în f i e care Sâmbătă

  Cu îndrâsneala tinereţii chinuite de vraja culmilor, un tinăr îl agrăieşte pe Mântuitorul: „Invăţătorule, ce să fac pentru ca să moşte­ nesc vieaţa de veci?" Privirea blândă a lui Isus, care pătrunde până în adâncurile sufle­ tului, îl învălue pe îndrăzneţul tinăr, iar gla­ sul răsună domol: Tu ştii porunci le : „Să nu ucizi, să nu fi desfrânat, să nu fu r i . . . "

  Cu o mândrie sfântă în atitudine, tină- rul răspunse: „Invăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţele mele". Farmecul tinereţii ' seninătatea privirii, curăţenia sufletească îţ mişcară pe Isus care — „privindu-l îl îndrăgi''.

  Măgulitoare observaţie pentru sufletul acela înfrumseţat de comorile harului. Obser­ vaţia aceas ta intenţionat păs t ra tă de evan- $Iist în paginile Cărţii Sfinte, rezolvă toa tă / roblema tineretului", problemă veşnic nouă

  Ji veşnic arzătoare. Isus, privind pe tinărul din Evangelie il

  iubi, şi în el iubi pe toţi fraţii lui de sbucium şi de ideal, pe toţi fraţii lui logodiţi cu pis­ curile săruta te de zăpezile imaculate ale curăţiei.

  Isus îi iubeşte pe tineri pentru vieaţa care clocoteşte ca un vulcan în toată fiinţa lor fragedă şi pură, pentru sufletul acela mare în care mustesc a tâ tea primăveri promiţă­ toare, pentru mireasma vieţii lor care neu­ tralizează cu puterea ei, miesmele grele ale stârvurilor presărate pe toate drumurile vieţii noastre din valea durerilor.

  Hristos şi tineretul: două mari realităţi care se doresc împrumutat şi-şi aparţin. Hri­ stos este 'Capul tineretului, căci în EI se con­ centrează toa tă plinătatea şi toa tă frumuse­ ţea pe care un tinăr şi-o ia ca ideal al vieţii sale.

  Tineretul aparţine în întregime lui Isus, cu toată sbuciumata lui fiinţă, cu toate avân- turile, dorurile, nizuinţele lui, cu tot nestăvi­ litul iureş de energie şi de dăruire. Singurul care-i poa te împlini dorinţele, care-i poate d a aripi idealului ce-1 torturează cu chemă- ''•e-i nestăvilite, care poate adăpa sufletul l u i setos de adevăr şi de lumină este Hristos.

  Tinărul simte nevoia activităţii, La vârsta Ţ H freamătă în suflet toate pădurile mari- 0 r înfăptuiri şi murmură tainic izvoarele tipa- 'e!°r vieţii de mâne. Suflet veşnic neodihnit, VeŞnic preocupat , suflet ga ta să pună umă- |,u' acolo unde greul este mai m a r e : aşa e

  n a rul . Şi idealul lui este Hristos, veşnic ^odihnitul reformator al lumii, tinărul care, la t . d e a n i , săvârşeşte cea mai neasemuită

  0 r m â : mântuirea lumii. ^Tinărul este frate cu eroismul. înălţimile

  ««ente, i e Şi pure îl atrag cu chemările lor in-

  -> neprevăzutul cu toate riscurile, su-

  de prof. Simion 1. Cr i şanu

  ferinţa cu aureola ei de mucenicie găsesc ecou în sufletul lui. Tinărului îi place să înfrunte, să lovească pieptiş, să cucerească fiecare fortăreaţă din vieaţă prin luptă şi încleştare, prin eroism.

  Ori, cel mai mare erou, cel mai mare luptător, cel care a avut de înfruntat cele mai muite dificultăţi şi care le-a biruit pe toa te , dând luptei şi jertfei nimbul supremei dăruiri şi mireasma iubirii fără margini, este Isus.

  Tinărul este entuziast şi optimist Toate îi surând, toate primăverile lui îl mână spre noui orizonturi, spre noui cuceriri, spre idea­ lul care-I orbeşte cu lumina lui. Peste toată v iea ţa lui par 'că Dumnezeu a semănat dm belşug mireasma bucuriei.

  Şi aici, Hristos îi este model şi tărie. In vălmăşagul de pat imi r în clocotul de ură şi răzbunare, Isus a rămas senin şi vesel, îndrăgostit de idealul căruia i-a dăruit vieaţa.

  Tinărul e chinuit de adevăr. II caută mereu cu toată nizuinţa fiinţei, cu toată pa­ tima vârstei. — Singurul care îl poate da, pentrucă îl are, singurul care îl poate impune este Acela care a putut spune: „Eu sunt A d e v ă r u l . . . "

  Tinărul caută o cale prin pustiul vieţii, în tuneca t şi trist, o cale sigură şi uşoară, o cale dreaptă spre împărăţia vieţii. — Şi din paginile cărţii dătătoare de lumină şi vieaţă un glas se desprinde, duios şi chemător: „Eu sunt Calea".

  Tinărului îi place vieaţa. Tot ce-i fru­ mos îl încântă, tot c e i curat îl atrage, tot ce-i plăcere îl robeşte. Ca un flutur ar vrea să t reacă din floare în floare, să culeagă tot nectarul vieţii.

  „Eu sunt Vieaţa" — trăiţi din mine! Iată frumuseţea veşnic nouă şi veşnic veche, iată vieaţa care nu ucide, şi pe care o poţi sorbi cu tot nesaţul tinereţii: Isus.

  Hristos şi tineretul! Două realităţi care-şi aparţin. Problema tineretului, problema edu­ caţiei, chinuitoarea problemă a educaţiei, nu­ mai prin această formulă poate fi rezolvată: dând pe Hristos tineretului, pe Hristos aşa cum ni-1 prezintă Cărţile Sfinte, (nu pe un Hristos indiferent, apatic, şters) şi dând tine­ retul lui Hristos ca să-1 educe EI în lumina vieţii, a faptelor şi a jertfei sale răscumpă­ rătoare .

  Un gând curat şi sincer către fraţii mei care trudesc în slujba grea a educaţiei:

  Tineretul nostru a bătători t căi străine şi nu 1-a cunoscut şi deci nu 1-a urmat pe Isus. Acuma încep să se trezească, după ce s'au adăpat la alte izvoare, şi vin la „Izvorul vieţii". Să-1 primim cu dragostea Tatălui din

  pildă şi să-i propunem Adevărul, să-i arătăm Calea, să-i dăm Vieaţa: să-l aruncăm în braţele lui Hristos.

  Vremurile sunt grele şi absenţa noastră ar putea fi socotită t r ădare . . . — Par 'că s 'aude mustrarea Iui Isus: „Vai vouă..." Să nu n e sune şi nouă ! . . .

  Dela R e u n i u n e a M a r i a n ă din T â r - n ă v e n i . In calea sa ascendentă, spre mărirea lui Dumnezeu şi desăvârşirea sufletească, a membrelor sale, Reuniunea Mariană din Târ- năveni increstează la răbojul ei încă o nobilă realizare. In dorinţa vie de a vedea vechiul locaş de închinare cât mai potrivit scopului dumnezeesc pe care-1 slujeşte, a hotărît r e ­ pararea radicală şi zugrăvirea din nou in te­ rioară şi exterioară a Bisericii. In acest scop,, pentru crearea de fonduri a aranjat în seara zilei de 6 Iunie o cină de convenire, cu tom­ bolă, la care s'a realizat un venit net de 150.000 Lei. Din aceas tă sumă cu 70.000 Lei s'au acoperit cheltuielile avute cu lucrările dela vechea Biserică, iar 50.000 s'au donat pentru noua Biserică în construcţie.

  Cu restul de 30.000 Lei s'a crezut că aceştia nu pot fi fructificaţi mai cu folos de cât venind în ajutorul celor săraci şi al celor ce sufăr. Şi astfel, din aceştia s'au trimis 10.000 pentrn Palatul Invalizilor, iar cu cei ce au mai rămas s'au cumpărat alimente şi vin pentru ca în ziua Rusaliilor să fie distri­ buite de către Conducerea Mariană răniţilor dela Spital.

  Menţionăm cu aces t prilej frumoasa com­ portare a credincioşilor noştri, ca şi spiritul de dăruire şi de solidaritate dovedit. (Cores­ pondent):

  Discuţii cafehefice Răspuns la întrebarea Nr. 600-1943 a Insp dc Turda şi Nr. 18527/1943 a Inspecl. de Alba

  Mă b u c u r din suflet c â n d a u d că or ­ g a n e l e ş co la re de con t ro l s ă ses i zează d e p l ânge r i l e p reo ţ imei p e n t r u p r e a p u ţ i n e l e o r e de rel igie şi f ixa rea lor nepo t r i v i t ă c u înal tu l s c o p pe c a r e îl au . Mă b u c u r r î n t r u cât v ă d în a c e a s t ă ses i za re u n s e m n e ă s e doreş te ca re l ig ia s ă poa tă fi î n v ă ­ ţ a t ă de toţi fiii n e a m u l u i şi că se v a face tot ce este n e c e s a r ca re l igia să p o a t ă îi p r o p u s ă cât m a i t eme in ic t u tu ro r cop i i lo r r o m â n i . Mă mi ră , î n să , faptul că O r g a n e l e Ş c o l a r e de cont ro l , î n mu l t e l e lor inspec ţ i i , n u s ' au sesizat de la s ine , s ă v a d ă că e o r u ş i n e ce să î a c e c u s tud iu l rel igiei , a- d e c ă cu p r o p u n e r e a învă ţă tu r i lo r desp re . D u m n e z e u .

  Conducă to r i i n e a m u l u i au iost t o t ­ d e a u n a conşt i i de m a r e l e rol al re l ig ie i în c o n d u c e r e a Ţări i . D e aic i î ap tu l c ă p e C o r o a n a Ţăr i i a u p u s Sf. C r u c e şi a n

  Numărul 34

 • i

  Pai». 2 U N I R E A

  s c r i s : „Nihil s i n e D e o " . Din a c e a s t ă con­ ş t i in ţă i s v o r ă s c dec l a r a ţ i i c a ce lea de ma i jos , ca r i s ' a r p u t e a î n ş i r a pe coaie m u l t e

  „Fiul meu. Teodos i e şi voi cinst i ţ i lor şi dulci lor m e i Domni , c a r i veţi îi în u r m a n o a s t r ă Domni i şi b i ru i to r i ai Ţăr i i a c e ­ s te ia , să v ă î n v ă ţ s ă a v e ţ i

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended