+ All Categories
Home > Documents > Bolfa Ovidiu

Bolfa Ovidiu

Date post: 08-Jul-2018
Category:
Upload: alina-hangea
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 8

Transcript
 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  1/18

   

  ANALIZA CONCURENŢILOR LAS.C. MARIO TRADING PREST S.R.L.

  COORDONATOR: ABSOLVENT:

  PROFESOR LIPAN PĂUNIŢA BOLFĂ OVIDIU

  LICEUL TEHNOLOGIC ’’ LIVIU REBREANU ” MAIERUJUDEŢUL : BISTRIŢA- NĂSĂUDFILIERA : TEHNOLOGICĂPROFIL: SERVICII

  SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  2/18

   

  Ar!"#$%

  Fiecare firmă „luptă” cu alte firme (concurente) care produc şi

  oferă produse ce satisfac nevoi asemănătoare. Concurenţii se potgrupa în concurenţi direcţi şi concurenţi indirecţi. Concurenţii direcţimai sunt cunoscuţi drept „concurenţi la nivelul industriei” sau aimediului concurenţial al unei firme.

  Am ales această temă, Anali!a concurenţei pe piaţă la ".C.

  #A$%& '$A%* +$"'” "$-” întruct consider că anali!aconcurenţei este foarte importantă pentru /ună desfăşurare aactivităţii unei entităţi economice, între această şi societăţile care

   produc şi oferă produse ce satisfac nevoi asemănătoare fiind o luptăcontinuă”, de aceea este nevoie de o cercetare de piaţă ce are ca

  o/iectiv pregătirea strategiei comerciale şi de mar0eting. Aşadar esteesenţial ca societatea comercială pe care am ales1o pentru a îi

   pre!enta activitatea, „#ario 'rading +rest” "$- să identificecompetitorii şi să le cunoască punctele tari şi pe cele sla/e pentru a1şiconstrui avanta2ul concurenţial şi a se diferenţia pe piaţă.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  3/18

   

  Capitolul %. Pr#$%'r#' #$#r'() ' S.C. *MARIO TRADINGPREST” S.R.L

  ".C. #ario 'rading +rest” "$- este o societate cu răspundere

  limitată înfiinţată în anul 3445, cu un capital social de 678.888 lei, ceare ca principal o/iect de activitate comerciali!area cu amănuntul şi

   producţia de mărfuri te9tile, încălţăminte, îm/răcăminte, 2ucării ișaccesorii. 

  &/iectul de activitate al ".C. #ario 'rading +rest” "$-include şi:

  1 prestarea de servicii de transport cu mi2loace proprii şi înc;iriate<

  1 activitate de import1e9port, repre!entanţă comercială, intermediere

   pe /a!ă de concesionare<1 activitate de reclamă, licitaţii pu/licitare, organi!are de e9po!iţii,relaţii pu/lice<

  1 activităţi cu caracter social pentru personalul propriu.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  4/18

   

  &dată cu trecerea anilor, agenţii economici au remarcat faptul căa cola/ora cu societatea comercială „#ario 'rading +rest” "$-repre!intă o afacere profita/ilă, att datorită preţurilor convena/ile(segmentul de piaţă fiind alcătuit att din populaţie cu venituri medii

  ct şi mici şi mi2locii) şi al produselor de /ună calitate, ct şi datorităserio!ităţii cu care lucrea!ă.Afacerea este în e9tindere şi este profita/ilă datorită următorilor

  factori:1 Costuri reduse de fa/ricaţie<

  1 esfacere directă către consumatori a unei părţi din producţia o/ţinută(apro9imativ 67=), prin reţeaua maga!inelor proprii<1 Cererea mare de mărfuri te9tile în oraşul >ucureşti şi !onele limitrofe<1 Accesi/ilitatea cumpărătorilor cu venituri scă!ute la oferta de produsea firmei<

  1 iversitatea modelelor de fa/ricaţie şi adapta/ilitatea lor la tendinţele pieţei<1 +osi/ilitatea testării directe şi rapide a gusturilor cumpărătorilor<1 $elaţii de afaceri cu întreprinderi foarte mari care a/sor/ o pondereaprecia/ilă din oferta firmei (apro9imativ 57=)

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  5/18

   

  C'+,%(!( II. A$'(,&' %!/,!(!, 0$0!r#$1,'( '( 2,r"#,S.C *MARIO TREDING PREST” S.R.L.

  & trăsătură de /a!ă a economiei de piaţă o repre!intăconcurenţa, motiv pentru care aceasta este cunoscută şi su/ numele deeconomie concurenţială. 9istenţa şi de!voltarea concurenţei este oe9presie a manifestării li/erei iniţiative, întreprin!ătorii de!voltndactivităţile pe care le consideră ca fiind profita/ile.

   Ansamblul raporturilor de interacţiune în care intra agenţiieconomici în lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare şi a pieţelor de desfacere formează sistemul relaţiilor de concurenţă.

  Concurenţa propriu1!isă se desfăşoară însă între

  întreprinderi în calitatea lor, de ofertanţi (vn!ători). aîm/racă forma luptei pentru cucerirea pieţei, întreprinderileconcurente străduindu1se ca purtătorii cererii (clienţii) să leac;i!iţione!e produsele. +entru atingerea acestui o/iectiv,fiecare concurent caută să satisfacă nevoile clienţilor încondiţii superioare celorlalţi ofertanţi.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  6/18

   

  A(##r#' 3', '4'$%'5!(!, 0$0!r#$1,'(

  Alegerea /a!ei avanta2ului concurenţial depinde deun număr de factori e9terni companiei însăşi şi decaracteristicile cerute acesteia.

  ?n element important al alegerii strategice a /a!eio/ţinerii unui avanta2 concurenţial, este costul implicat înmenţinerea avanta2ului concurenţial.Factorii care contri/uie la alegerea /a!ei avanta2uluiconcurenţial:

  1 Caracteristicile companiei.

  1 lasticitatea cererii în funcţie de preţ.1 Completivitatea /a!elor avanta2ului concurenţial.1 Costurile pentru reali!area şi menţinerea unui

  avanta2 concurenţial.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  7/18 

  M/'(,%)1, /# #4'(!'r# ' 2#r%#, /# +r/!# 6, #r4,0,,' 0$0!r#$1#, 

  & privire de ansam/lu asupra economiei mondiale asfrşitului de secol permite evidenţierea următoarelortendinţe: diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei demărfuri pe fondul creşterii gradului de penetrare a

   progresului te;nic, mondiali!area pieţelor, creştereae9igentelor clienţilor. @n acest conte9t, calitatea produselor

  şi serviciilor s1a impus ca factor determinant alcompetitivităţii firmelor. Conceptul general de calitate seutili!ea!ă în diferite domenii, printre care se afla şi cel al

   producţiei de mărfuri şi servicii.

  C$,/#r'1,, #$#r'(# +r,4,$/ 0'(,%'%#' +r/!#(r 6, #r4,0,,(r 

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  8/18 

  M/'(,%)1, /# r#'(,&'r# ' '$'(,, 0$0!r#$1,'(# (' SC*MARIO TRADING PREST” S.R.L.

  @n calitatea sa de componentă a mediului, firma „#ario'rading +rest” intra într1un ansam/lu de relaţii prin intermediulcărora îşi orientea!ă şi finali!ea!ă activitatea economică. Cu uniiagenţi ai mediului, firma se află în relaţii de piaţă, în vreme ce cualţii se află în relaţii de concurenţă.  +entru reali!area unei /une anali!e concurenţiale "C„#A$%& '$A%* +$"'” "$- tre/uie să ai/ă în vedereurmătoarele elemente ale cadrului economic:

  rivalitatea între concurenţii e9istenţi

  produse su/stitui/ile furni!orii cumpărătorii concurenţii potenţiali

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  9/18 

  CAPITOLUL III. S%r'%#,,(# "#/,!(!, 0$0!r#$1,'(

  @n conte9tul creşterii interdependentelor dintrecomponentele mediului e9tern, firma nu mai poate fi privităca un organism simplu, avnd ca unic o/iectiv ma9imi!area

   profitului. a este un organism comple9, care se confruntă

  cu o multitudine de o/iective contradictorii ce ţin de tacticaşi strategia de!voltării şi de satisfacerea intereselorconsumatorilor, proprietarilor şi a managerilor, interese care

   pot fi uneori divergenţe. Firmele au astfel comportamentediferite şi în funcţie de numărul lor depinde şi puterea loreconomică de a influenţa piaţă.

   Pentru a avea succes pe piaţa orice firmă trebuie să

  încerce să-şi diferenţieze oferta.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  10/18

   

  D,2#r#$1,#r#' 2#r%#,

   ste acţiunea de concepere a unui set de diferenţe

  relevante pentru a deose/i oferta firmei de cea aconcurenţilor.  #odalităţile de diferenţiere a ofertei sunt următoarele:1 +rin produse<1 +rin servicii<1 +rin imagine<1 +rin comportamentul personalului<

  1 +rin po!iţionarea ofertei.+entru a1şi diminua riscurile, orice afacere tre/uie să

  caute, încă de la început, răspunsuri la o serie de între/ărilegate de oferta sa.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  11/18

   

  Pr/!!(@n optică de mar0eting, componentele ce definesc un produs pot fi grupate

  în felul următor: Componente corporale:

  1 Formă, ga/arit, capacitate<1 *reutate şi densitate<1 +utere instalată<1 $e!istenta la acţiunea factorilor de mediu<1 Culoare, design<

  1 Am/ala2 etc. Componente acorporale:1 enumirea şi marca<1 %nstrucţiunile de utili!are<1 +rotecţia legală prin /revet, licenţa de fa/ricaţie sau comerciali!are<

  1 +reţul

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  12/18

   

  Pr#1!( 

  ?n mod simplu de a sta/ili cel mai /un preţ ar fiîntocmirea unei liste de control care să conţină răspunsuri la

  următoarele între/ări:1 & listă cu preţurile practicate de concurenţă<1 9istă un preţ al pieţei acceptat de ma2oritatea firmelorconcurenteB1 Cat de mult se aşteaptă să depindă volumul vn!ărilor de

   preţurile practicateB1 Ce politica de preţuri intenţionea!ă firma să adopteB

  1 "ă accepte preţul pieţei<1 "ă practice un preţ mai mare dect concurenţa<1 "ă practice un preţ mai mic dect concurenţa<1 "ă practice preţuri diferite, pentru fiecare segment de piaţă

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  13/18

   

  C'(,%'%#' 

  Calitatea repre!intă totalitatea atri/utelor şi caracteristicilorunui produs său serviciu care au influenţă asupra capacităţii acestuiade a satisface nevoi e9primate sau implicite.

  ?na din cele mai importante instrumente de diferenţiere aofertei prin produs o constituie performanta calitativă. #a2oritatea

   produselor se plasea!ă pe unul din cele patru niveluri de performanţă:

  scă!ută, medie, înaltă şi superioară. +erformanţa calitativă se referă lanivelul la care funcţionea!ă caracteristicile primare ale produsului.Firma tre/uie să1şi gestione!e performanta calitativă, avnd

  la dispo!iţie pentru acesta trei strategii. @m/unătăţirea permanentă a produsului (duce adesea la renta/ilitatema9imă şi la o/ţinerea celei mai mari cote de piaţă)< #enţinerea calităţii produsului la un nivel dat< iminuarea treptată, în timp, a calităţii produsului (acest mod de a

   proceda aduce adesea pre2udicii profita/ilităţii pe termen lung).

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  14/18

   

  D,4#r,%'%#' r%,"#$%'() 

  & altă modalitate de diferenţiere a ofertei firmei faţă de cea a

  concurenţilor o constituie lărgimea gamei sortimentale oferite.  +reocuparea pentru diversificarea sortimentului se faceremarcată mai ales la firmele de comerţ cu ridicată şi cu amănuntul,cu toate că şi unii producători, mai ales cei care au optat pentrutipurile de producţie de serie mică şi individuală, manifestă această

   preocupare.1 *amă de produse şi serviciile angrosistului presupune

  oferirea unei linii complete şi stocuri suficiente pentru livrareimediată. Angrosiştii tre/uie să urmărească:

  1 umărul de linii oferite şi păstrarea celor mai profita/ile<

  1 "erviciile ce contea!ă cel mai mult în consolidarea relaţiilorcu clienţii.1 *ama sortimentală a detailistului presupune sta/ilirea

  gamei sortimentale oferite în funcţie de aşteptările de cumpărare ale pieţei ţinta

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  15/18

   

  M/'(,%)1, /# +r#$%'r# 6, ,$2r"'r# 

  +entru a scoate în evidenţă produsul său serviciul,

   pentru a1i crea o imagine ct mai /ună, firmele se preocupăîn mod deose/it de o serie de elemente de identificare careau rolul de a le diferenţia de altele similare, întlnite pe

   piaţă. Aceste elemente constituie şi un mi2loc eficient de pre!entare şi informare a clienţilor.

   umele produsului este elementul esenţial deidentificare. -a alegerea numelui se impune respectarea maimultor cerinţe:1 "ă sugere!e care sunt principalele avanta2e ale produsului<

  1 "ă sugere!e principalele caracteristici ale produsului<1 "ă fie uşor de pronunţat, de remarcat, de reţinut etc<1 "ă fie suficient de distinctiv<1 "ă poată fi rostit cu uşurinţă în mai multe lim/i etc.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  16/18

   

  Pr"4'r#' +# +,'1) ' 2#r%#, +r+r,, 

  @n pre!ent, firmele se confruntă mereu cu e9igente noi alecumpărătorilor şi cu o concurenţă în creştere, care are drept ţintăclienţii acesteia pe care încearcă să îi atragă spre produsele proprii.

  +romovarea cuprinde ansam/lul acţiunilor şi mi2loacelorutili!ate pentru informarea cumpărătorilor, pentru tre!irea interesuluifaţă de produs şi faţă de marcă, pentru stimularea deci!iei decumpărare.

  %nstrumentele de promovare pe care le poate utili!a firma sunt: +u/licitatea< +romovarea vn!ărilor<

   $elaţiile pu/lice

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  17/18

   

  A$'(,&' S7OT

  F'0%r,, 0$0!r#$1,'(, '$'(,&'1, 8$ '0%,4,%'%#' /#'+r4,&,$'r#

  A%!!r,9;

  S()3,0,!$, 9-; I"+r%'$1' 2'0%r,(r '$'(,&'1,

  R,/,0'%) M#/,# S('3)

  *radul de acces la furni!ori

  iversitatea furni!orilor 

  Fidelitatea furni!orilor 

  +o!iţia în cadrul negocierilor cu furni!orii

  Condiţiile financiare de aprovi!ionare

  Capacitatea de plată a intrărilor 

  Capacitatea de aprovi!ionare

  Capacitatea de stoca2 a intrărilor 

  $itmicitatea aprovi!ionării

  Anali!a "D&' este un re!umat al anali!ei reali!ate în care se pre!intă atuurile şi slă/iciunile(deficienţele) activităţii interne a întreprinderii în raport cu oportunităţile si ameninţările(piedicile) e9istente în mediul e9tern acesteia.

 • 8/19/2019 Bolfa Ovidiu

  18/18

   

  T%'( 0r +#$%r! '+r4,&,$'r#

  F'0%r,, 0$0!r#$1,'(, '$'(,&'1, 8$ '0%,4,%'%#' /#/#2'0#r#

  A%!!r,9;

  S()3,0,!$, 9-; I"+r%'$1' 2'0%r,(r '$'(,&'1,

  R,/,0'%) M#/,# S('3)

  Cota de piaţă

  Cota relativă de piaţă

  *radul de saturaţie al pieţei

  $itmul de creştere a vn!ărilor 

  Fidelitatea consumatorilor 

  Calitatea relaţiilor cu clienţii

  Calitatea produselor 

  Calitatea serviciilor 

  +rofita/ilitatea activităţii

  T%'( 0r +#$%r! /#2'0#r#

  T%'( 0r #$#r'(


Recommended