+ All Categories
Home > Documents > anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu...

anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu...

Date post: 18-Dec-2020
Category:
Upload: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
40
anul XXIII 1/2016
Transcript
Page 1: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

anul XXIII 1/2016

Page 2: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

6164

6-03

5_LB

_Tec

hnik

_Ele

ctri

cian

ul_2

10x2

97_R

umae

nien

• C

D-R

om •

ISO

39

• C

MY

K •

yi:

18.11

.201

5

DU

: 20.

11.2

015

Ro

Tehnologii smart, digitalizare atotcuprinzătoare, conectare inteligentă: descoperiți diversele oportunități din sectorul iluminatului și tehologiei pentru controlul clădirilor. Live la Light + Building, spectacolul noutăților tehnice. Where modern spaces come to life.

[email protected]. +40 722 45 42 25

Experimentați tehnologia.Construiți-vă viitorul.

13. – 18. 3. 2016 Frankfurt am Main

Târgul Nr. 1 mondial pentru iluminat și clădiri inteligente

Page 3: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 3

CCUUPPRRIINNSS

10 Sisteme moderne pentru cablarea circuitelor senzorilor øi actuatoarelor de la LAPP KABEL

EEDDIITTOORRII::

CCRROOSSSSPPOOIINNTT ss..rr..ll..

AARRTTEECCNNOO BBUUCCUURREEØØTTII ss..rr..ll..

021332, BUCUREØTI, Sector 2Sos. Mihai Bravu, nr. 110,

Bl. D2, sc. B, ap. 64tel/fax: 021-252 74 28www.electricianul.ro

[email protected]

CU COLABORAREA: CCNNRRII

Comitetul Naflional Român de Iluminat

SSIIEEAARRSocietatea de Instalaflii Electrice

øi Automatizæri din România

RREEDDAACCTTOORR TTEEHHNNIICCOO--ØØTTIIIINNfifiIIFFIICCProf. dr. ing.

NICULAE MIRA

RREECCEENNZZOORRII ØØTTIIIINNfifiIIFFIICCIIProf. dr. ing. ØERBAN LAZÆR

Prof. dr. ing. DORIN BEUProf. dr. ing. OVIDIU CENTEA

Prof. dr. ing. IOAN BORZAProf. dr. ing. JEAN IGNAT

Prof. dr. ing. ANTONIU DOMØAConf. dr. ing. DANIEL POPESCU

Ø. l. dr. ing. MIRCEA ROØCAØ. l. drd. ing.

SILVIU GHEORGHE

TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆCRISTINA CHIVÆRAN

GGRRAAFFIICCÆÆ CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTÆÆMIHAI CHIVÆRAN

AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR BBAAZZAA DDEE DDAATTEEILEANA MOANfiÆ

DDIIRREECCTTOORR MMAARRKKEETTIINNGGMIHAI MATEESCU

DDIIRREECCTTOORR EEDDIITTOORRIIAALLMIHAI MATEESCU

DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALLDORU PETRESCU

II..SS..SS..NN.. 11222233 -- 77442266CCOOPPYYRRIIGGHHTT 11999966

AARRTTEECCNNOO BBUUCCUURREEØØTTIIc

20 BOSCH prezintæ: Detecflia integratæ øi precisæ a incendiilor în doar câteva secunde

6 LIGHT+BUILDING Frankfurt, 13-18 martie 2016

28 Interviu cu Florentina Totth, Preøedinte Schneider Electric România øi Republica Moldova

30 Interviu cu domnul Dan Vætæjelu, preøedinte Asociaflia Românæ pentru Iluminat - ARI

8 SIEMENS oferæ softstarterul pentru orice aplicaflie – SIRIUS 3RW44

22 Interviu cu domnul Dorin Beu, preøedintele CNRI

4 Noile încærcætoare USB øi læmpi de veghe de la Legrand

32 Program pentru sisteme de încærcare a autovehiculelor electrice de la MENNEKES

19 Grupul Fegime îøi consolideazæ poziflia pe piafla româneascæ

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

EEVVEENNIIMMEENNTT

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

31 Bosch transformæ oraøele în oraøe inteligente

SSMMAARRTT CCIITTYY

34 Consideraflii cu privire la sistemul de iluminat de panicæ

IILLUUMMIINNAATT

38 Producerea energiei regenerabile – tot mai la îndemânæ

38 RABO: Cum poate fi scæzut consumul de energie al clædirilor?

SSUURRSSEE RREEGGEENNEERRAABBIILLEE

14 MICRONIX PLUS prezintæ: FLIR Systems – cea mai bunæ alegere pentru mentenanflaechipamentelor industriale

26 ROHDE & SCHWARZ prezintæ: R&S Scope Rider: primul osciloscop portabil, pentruutilizæri mobile, având performanflele unui instrument de laborator

16 Mæsurarea radiafliei solare pentru monitorizarea performanflei centralelor solare

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

12 WAGO prezintæ: PFC100 Controller - mai mic dar mai puternic

MMÆÆSSUURRÆÆRRII ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

18 MARECHAL ELECTRIC prezintæ: STUDIOTECH AUDIOVISUAL ENGINEERING – sistemecomplete øi securitate vizualæ pentru studiouri øi vehicule

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE

AACCTTUUAALLIITTAATTEE,, IINNTTEERRVVIIUU

Page 4: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

4 ELECTRICIANUL 1/2016

Lampæ de veghe cu luminæ desiguranflæ

Aceastæ lampæ inovatoare poate fiutilizatæ nu doar ca lampæ de veghe, ciøi ca lanternæ. Oferæ opfliunea de„luminæ caldæ” sau „luminæ rece”, cu ointensitate ajustabilæ a luminii atuncicând este folositæ ca lampæ de veghe.

În cazul în care are loc o cædere detensiune, face singuræ comutarea de pebeneficiul “confort” cætre beneficiul“siguranflæ”: se aprinde în mod automatLED-ul cu luminæ rece la intensitatemaximæ øi poate fi astfel utilizatæ calanternæ în situaflii de urgenflæ, cu oautonomie minimæ de 2 ore.

Lampæ de veghe cu senzor øivariator

Având o formæ rotundæ, simplæ øiplæcutæ, ce se încadreazæ perfect înorice tip de spafliu, aceastæ lampæ øtiebine sæ se adapteze mediului: senzorulzi/noapte activeazæ øi dezactiveazæautomat LED-ul cu luminæ caldæ înfuncflie de intensitatea luminoasæ dinîncæpere, pentru un plus de confort øi

pentru economie de energie. De ase-menea, lampa beneficiazæ de funcflia dereglare a intensitæflii luminoase, prinsimpla apæsare a lentilei.

Încærcætor de reflea USB

Cu un design minimalist, dispo-nibil în variantele de culoare alb øi

negru, acest încærcætor oferæ o adaptareesteticæ în orice ambient øi face siguræøi uøoaræ încærcarea dispozitivelormobile atât acasæ øi la birou, cât øi întimpul cælætoriilor.

Încærcætorul, în mod similar celordouæ læmpi de veghe, poate fi folositcu orice tip de prizæ: standard german,francez/belgian, italian.

Încærcætor auto dual USB

Compact øi ergonomic, de culoareneagræ, asiguræ o încærcare rapidæatunci când eøti în maøinæ, pentru aræmâne mereu conectat. În plus, oferæo creøtere a gradului de confort prinfaptul cæ are douæ porturi, permiflând oîncærcare simultanæ.

Pentru un acces facil la informaflii,pe ambalajul fiecærei fiøe se gæsescinstrucfliuni simple de folosire øi uncod QR care face trimitere cætre video-ul de prezentare a principalelor bene-ficii oferite de respectivul produs.

MMaaii mmuullttee ddeettaalliiii ssuunntt ddiissppoonniibbiillee ppeewwwwww..lleeggrraanndd..rroo

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

pprreezziinnttææ:: NNooiillee îînnccæærrccæættooaarree

LLeeggrraanndd,, ssppeecciiaalliissttuull gglloobbaall îînn iinnffrraassttrruuccttuurrii eelleeccttrriiccee øøii ddiiggiittaallee,, llaannsseeaazzææ ppee ppiiaaflflaa ddiinn RRoommâânniiaa nnooii ffiiøøee ccuu ffuunnccflfliiuunnii mmuullttiippllee øøiiiinnoovvaattooaarree.. AAcceesstteeaa ssuunntt ccrreeaattee ssææ ooffeerree uunn nniivveell ssuuppeerriioorr ddee ccoonnffoorrtt øøii ssiigguurraannflflææ,, ffiiiinndd îînn ttoonn ccuu eevvoolluuflfliiaa tteehhnnoollooggiieeii,, fflleexxiibbiillee øøiiccoommppaattiibbiillee ccuu ttooaattee ttiippuurriillee ddee pprriizzee..

IInntteelliiggeennttee øøii pprraaccttiiccee,, ccuu uunn ddeessiiggnn mmiinniimmaalliisstt mmeerreeuu aaccttuuaall øøii ppoottrriivviitt îînn oorriiccee ttiipp ddee ssppaaflfliiii,, nnooiillee ffiiøøee ddoovveeddeesscc îînnccææ oo ddaattææ ccææaatteennflfliiaa llaa ddeettaalliiii mmaarrccaa LLeeggrraanndd aadduuccee vvaallooaarree aaddææuuggaattææ îînn vviiaaflflaa ddee zzii ccuu zzii aa ffiieeccæærruuii uuttiilliizzaattoorr..

UUSSBB øøii llææmmppii ddee vveegghhee

Page 5: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

Tehnologieinovatoare pentru confortul și siguranța ta

ÎNCĂRCĂTOR REȚEA USB

ÎNCĂRCĂTOR AUTO DUAL USB

LAMPĂ DE VEGHE CU SENZOR ȘI VARIATOR

LAMPĂ DE VEGHE CU LUMINĂ

DE SIGURANȚĂ

Află mai multe despre noile fișe pe www.legrand.ro

Funcțiuni multiple

Tehnologie LED

Compatibile cu toate prizele

Design minimalist

Page 6: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

6 ELECTRICIANUL 1/2016

EEVVEENNIIMMEENNTT

Graflie combinafliei dintre tehno-logia iluminatului øi cea a ser-viciilor inteconectate pentru

clædiri, firmele expozante pot prezentaun spectru integrat de produse øiservicii, care aduc o contribuflie deci-sivæ la exploatarea la maxim a poten-flialului de economisire a energiei clæ-dirilor.

Light+Building oferæ o perspectivælargæ asupra clædirilor, atât din punctulde vedere al arhitectului ce are pers-pectiva globalæ asupra construcfliei câtøi din cel al specialistului responsabilde întreg echipamentul electric al uneiclædiri.

Peste 2500 de firme expozante laLight+Building sunt cele care aduc înfafla a aproape un sfert de milion devizitatori, noutæflile tehnologice apæ-rute în cei doi ani scurøi de la ultimaediflie a expozifliei.

LUMINALE sau artailuminatului

LUMINALE este evenimentulcentral pentru locuitorii øi vizitatoriioraøului Frankfurt pe timpul expoziflieiLight+Building. Sub sloganul „Light +Building goes City!” LUMINALEumple præpastia dintre oraø øi expo-ziflia Light+Building øi, cu aceastæ oca-zie, zone øi spaflii din cele mai diferiteale oraøului Frankfurt devin locul deexpunere a unor soluflii de iluminat

LLIIGGHHTT++BBUUIILLDDIINNGG FFrraannkkffuurrtt,, 1133--1188 mmaarrttiiee 22001166

LLiigghhtt++BBuuiillddiinngg eessttee cceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttææeexxppoozziiflfliiee mmoonnddiiaallææ ccee ccoommbbiinnææ îînn mmooddffeerriicciitt aarrhhiitteeccttuurraa ccuu tteehhnnoollooggiiaa ddiinnddoommeenniiiillee iilluummiinnaattuulluuii,, iinnggiinneerriieeiieelleeccttrriiccee øøii aauuttoommaattiizzæærriiii ccllææddiirriilloorr øøiipprreezziinnttææ ssoolluuflfliiii ppeennttrruu rreedduucceerreeaaccoonnssuummuulluuii ddee eenneerrggiiee øøii ccrreeøøtteerreeaaccoonnffoorrttuulluuii îînn ccllææddiirrii..LLaa aacceeaassttææ eeddiiflfliiee,, ttooaattee sseeggmmeenntteelleeddoommeenniiuulluuii vvoorr ffii rreepprreezzeennttaattee,, ddee llaa tteehhnnoollooggiiaa iilluummiinnaattuulluuii ccuu LLEEDD,, eenneerrggiiaaddiinn ssuurrssee rreeggeenneerraabbiillee ccuu ppaannoouurriiffoottoovvoollttaaiiccee,, eelleeccttrroo--mmoobbiilliittaattee((aauuttoommoobbiill eelleeccttrriicc)),, ppâânnææ llaa uuttiilliizzaarreeaaiinntteelliiggeennttææ aa eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee pprriinn ssmmaarrttmmeetteerriinngg ((ccoonnttoorriizzaarree iinntteelliiggeennttææ)) øøiissmmaarrtt ggrriidd ((rreeflfleeaa iinntteelliiggeennttææ))..

Page 7: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 7

EEVVEENNIIMMEENNTT

originale. Clædirile gærii centrale a ora-øului, ale unor muzee, clædirea bursei,staflii de metrou, zone industriale de pemalul râului Main, poduri, clædirilemicului centru istoric al oraøului, suntde nerecunoscut la lumina imaginatæde proiectele unor arhitecfli a cærorfantezie îmfrumusefleazæ spafliul în mij-locul cæruia omul îøi desfæøoaræ activi-tatea. Solufliile de iluminat oferite cuocazia evenimentului LUMINALE re-inventeazæ arhitectura oraøuluiFrankfurt øi aduc pe durata unei sæp-tæmâni, bucuria luminii în ochiitututor privitorilor.

Ca øi pânæ acum, øi anul acestaLUMINALE se va derula pe parcursulîntregii sæptæmâni de desfæøurare aexpozifliei øi va face din Frankfurtmetropola internaflionalæ a luminii.

LUMINALE 2016 se deruleazæîntr-un an în care revoluflia produsæ îniluminat de LED, proces oarecumneobservat dar cu implicaflii majorepentru noi tofli, este din ce în ce maievidentæ. Mica joncfliune semicon-ductoare care emite luminæ, fenomendescoperit la începutul anilor '60, îøiaratæ acum valoarea. Cercetærile asiduedin ultimii ani au fæcut posibilæ reali-zarea de LED-uri a cæror luminæ cunuanfle de culoare diferite sæ poatæoferi confort vizual oamenilor. Con-trolul fin al intensitæflii luminoase aLED-ului a fæcut posibilæ realizareaunor corpuri de iluminat cu perfor-manfle deosebite în reglaj.

Iar în ceea ce priveøte consumul øidurata de viaflæ, LED-ul depæøeøtetoate celelalte surse de luminæ artifi-cialæ.

Corpurile de iluminat cu LED suntpreferate acum pentru numeroasesoluflii de iluminat, de la cele arhitec-turale la cele rezidenfliale.

Vechiul bec cu incandescenflæ, oferælumina cea mai apropiatæ de cea solaræpentru ochiul nostru dar este pe cale sædevinæ istorie în ultimii ani. Eficienflasa redusæ îl eliminæ treptat de pe opiaflæ în care eficacitatea øi consumulenergetic redus joacæ un rol central.

La LUMINALE øi la Light+Building de la Frankfurt din acest an,aceastæ evoluflie va fi certificatæ cusiguranflæ anul acesta.

Mihai Mateescu

Page 8: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

8 ELECTRICIANUL 1/2016

Softstarterele SIRIUS 3RW30 øi3RW40 deservesc motoare asin-crone cu puteri în domeniul

1,5…250 kW, iar softstarterul 3RW44asistæ motoare de pânæ la 710 kW(conectarea motorului la bornele apa-ratului se face în 3 conductoare) saupânæ la 1200 kW (conectarea moto-rului cu aparatul se realizeazæ în 6 con-ductoare ).Tensiunea nominalæ delucru este 200...690 Vca.

Curentul absorbit de motor circulæprin grupærile de semiconductoare(grupuri de tiristori-antiparalel pefiecare din faze) pe durata pornirii(pânæ la momentul atingerii cupluluide desprindere) øi prin contactele deforflæ ale contactoarelor de by-passintegrate în softstarter (pe durata func-flionærii la turaflie nominalæ øi cuplunominal).

EExxeemmpplluu ddee aapplliiccaaflfliiee pprraaccttiiccææ::ddiissppoonniibbiilliittaattee mmæærriittææ,, vveerrssaattiilliittaatteeaaaapplliiccaaflfliieeii øøii aa mmoottooaarreelloorr ddeesseerrvviittee

Un furnizor important de serviciidin industria petrolieræ a transmis ur-mætoarea solicitare:

„Avem un echipament de electro-alimentare øi acflionæri electrice tipcontainer, deservit de cætre un gene-rator electric; tabloul general de dis-

tribuflie are 2 plecæri importante: ta-bloul electric de utilitæfli øi tablouelectric de acflionæri electrice al mo-toarelor electrice (în total 10 motoareIE2).

Dorim ca tabloul de acflionæri sæocupe un spafliu cât mai mic, iar acflio-nærile principale sæ fie pregætite func-flional, astfel încât sæ deserveascæ 3tipuri de motoare electrice (de exem-plu 22, 37 øi 45 kW), færæ intervenfliiulterioare în tablou sau intervenfliapersonalului calificat.

Repunerea instalafliei în stare defuncflionare sæ fie posibilæ în lipsa unuielectrician automatist sau inginer auto-matist, într-un timp cât mai scurt.“

11 ssiinngguurr ssooffttssttaarrtteerr ppooaattee ppoorrnnii 33mmoottooaarree,, ccee ddeesseerrvveesscc 33 aapplliiccaaflfliiiiddiiffeerriittee…… eessttee ooaarree ppoossiibbiill??

Soluflia propusæ øi transpusæ înpracticæ a fost combinaflia de aparatealcætuitæ astfel:

• separator 3NP52 accesorizat cubloc supraveghere øi semnalizare fuzi-bili integrat 3RV1, echipat cu siguranflefuzibile ultrarapide 3NE (asiguræ pro-tecflia la scurtcircuit øi suprasarcinæ ainstalafliei);

• contactor de linie 3RT (asiguræsepararea galvanicæ vizibilæ);

ooffeerrææ ssooffttssttaarrtteerruull ppeennttrruu oorriiccee aapplliiccaaflfliiee ––SSIIRRIIUUSS 33RRWW4444MMoottoorruull aassiinnccrroonn ttrriiffaazzaatt ccuu rroottoorruull îînnssccuurrttcciirrccuuiitt ppooaattee ffii ddeesseerrvviitt,, ccuurreessppeeccttaarreeaa ccoonnddiiflfliiiilloorr ddee eexxppllooaattaarree,,aalleeggâânndd uunnaa ddiinn sscchheemmeellee ddee ppoorrnniirreeccoonnssaaccrraattee::•• ppoorrnniirree ddiirreeccttææ;; •• ppoorrnniirree ddiirreeccttææ ccuu rreevveerrssaarreeaa sseennssuulluuiiddee rroottaaflfliiee;;•• sstteeaa--ttrriiuunngghhii..CCoonnddiiflfliiiillee ddee eexxppllooaattaarree ssuunntt ssppeecciiffiiccaatteeîînn ffiiøøaa tteehhnniiccææ aa mmoottoorruulluuii,, ppuussææ llaaddiissppoozziiflfliiee îînn mmoodd uuzzuuaall ddee ccæættrreeffaabbrriiccaannttuull mmoottoorruulluuii.. ÎÎnn pprraaccttiiccææ,, ttoottuuøøii,,îînnttââllnniimm ssiittuuaaflfliiii îînn ccaarree sscchheemmaa ddeeppoorrnniirree ddiirreeccttææ ssaauu ppoorrnniirreeaa sstteeaa--ttrriiuunngghhii nnuu rreepprreezziinnttææ cceeaa mmaaii ppoottrriivviittææssoolluuflfliiee..AAlleeggeerreeaa sscchheemmeeii ddee ppoorrnniirree ccuussooffttssttaarrtteerr ooffeerrææ oo ppoorrnniirree øøii oopprriirreeuuøøooaarrææ,, eelliimmiinnâânndd aassttffeell øøooccuurriilleettrraannssmmiissee mmeeccaanniissmmuulluuii ssaauu mmaaøøiinniiiiaannttrreennaattee.. AAcceesstt aassppeecctt ccoonndduuccee llaammæærriirreeaa dduurraatteeii ddee vviiaaflflææ aa mmoottoorruulluuii øøii aammaaøøiinniiii mmeeccaanniiccee aannttrreennaattee..SSooffttssttaarrtteerreellee lliimmiitteeaazzææ vvaallooaarreeaaccuurreennttuulluuii ddee ppoorrnniirree øøii aa ccuupplluulluuii ddeeppoorrnniirree aallee mmoottoorruulluuii,, eelliimmiinnææfflluuccttuuaaflfliiiillee ddee tteennssiiuunnee îînn ttiimmppuull ppoorrnniirriiiiøøii rreedduuccee ssoolliicciittaarreeaa rreeflfleelleeii eelleeccttrriiccee,,mmæærriinndd ssttaabbiilliittaatteeaa rreeflfleelleeii eelleeccttrriiccee.. UUnnaavvaannttaajj aall lliimmiittæærriiii ccuurreennttuulluuii ddee ppoorrnniirreeaall mmoottoorruulluuii eessttee aalleeggeerreeaattrraannssffoorrmmaattoorruulluuii ((ssaauu,, îînn lliippssaa rreeflfleelleeii,, aaggeenneerraattoorruulluuii)) ccuu ppuutteerree nnoommiinnaallææ mmaaiimmiiccææ,, rreezzuullttaattuull ffiiiinndd oo eeccoonnoommiieessuubbssttaannflfliiaallææ..

Prezentarea generalæ a familiei de aparate SIRIUS 3RW30,3RW40, 3RW44

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE

Page 9: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 9

• softstarter SIRIUS 3RW44 (asi-guræ pornirea øi oprire linæ, protecflia lasuprasarcinæ a motorului conectat);

• cheie de selecflie 3SB (asiguræselecflia tipului de motor conectat).

PPuunneerreeaa îînn ooppeerrææ øøii ppaarraammeettrriizzaarreeaaaapplliiccaaflfliieeii

SIRIUS 3RW44 este un softstarterevoluat, capabil sæ deserveascæ cerinfleextinse, dintre care enumeræm:

• protecflie la suprasarcinæ motor;• control cuplu;• breakaway pulse;• slow speed;• frânare în c.c.;• frânare combinatæ;• încælzire motor; • limitare de curent reglabilæ;• pornire stea-triunghi.Aparatul dispune de un microcon-

troler programabil, dotat cu 4 intræridigitale øi 3 ieøiri digitale pe contact dereleu liber de potenflial, o intrare determistor PTC øi un contact basculantde semnalizare, specializat în comu-taflie.

SIRIUS 3RW44 este capabil prinadæugarea modulului de comunicaflie(Profibus DP sau Profinet) sæ ofere ladistanflæ datele øi valorile afiøate local

pe LCD (jurnal de erori, listæ de eveni-mente, valori mæsurate).

Parametrizarea se poate realiza prinintermediul butoanelor disponibile pepanoul frontal al softstarterului sau dinPC, cu aplicaflia de parametrizare SoftStarter ES2007.

S-au alocat intrærile dedicate co-menzilor de start pentru Motor1,Motor2, Motor3.

S-au precizat datele specificemotoarelor.

S-au parcurs în continuare etapelepunerii în funcfliune øi s-au efectuatprobele în sarcinæ.

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEE

PPee iinntteerrnneett,, llaa aaddrreessaa wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//ssiirriiuuss ssee pprreezziinnttææ ssiisstteemmuulluull mmoodduullaarrSSIIRRIIUUSS..

SSiieemmeennss ppuunnee llaa ddiissppoozziiflfliiee ggrraattuuiitt aapplliiccaaflfliiaa SSiimmuullaattiioonn TTooooll ffoorr SSooffttssttaarrtteerrss ((SSTTSS))..SSooffttwwaarree--uull ggeenneerreeaazzææ ccoodduull ddee pprroodduuss,, ddaatteellee ddee ppaarraammeettrriizzaarree øøii rreepprreezzeennttæærriillee

ggrraaffiiccee aallee aaccflfliioonnæærriiii sseelleeccttaattee..AApplliiccaaflfliiaa SSTTSS eessttee ddiissppoonniibbiillææ aaiiccii::hhttttppss::////ssuuppppoorrtt..iinndduussttrryy..ssiieemmeennss..ccoomm//ccss//wwww//eenn//vviieeww//110011449944991177BBiirroouull llooccaall SSiieemmeennss ooffeerrææ ssuuppoorrtt tteehhnniicc ddee ssppeecciiaalliittaattee ppeennttrruu aa iiddeennttiiffiiccaa øøii aalleeggee

aappaarraattuull ppoottrriivviitt aapplliiccaaflfliieeii ddvvss..MMaaii mmaarree nnuu îînnsseeaammnnææ mmaaii bbuunn,, ccii ddooaarr mmaaii ssccuummpp!!

Page 10: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

10 ELECTRICIANUL 1/2016

În trecut, fiecare senzor era cablat distinct din câmp øipânæ la dulapul electric aferent. Pentru fiecare senzor activtrebuia trimisæ cel puflin alimentarea pe douæ fire (+/-) øi unconductor destinat semnalului. Dacæ senzorul era precablat,trebuia sæ existe o cutie de derivaflie amplasatæ în câmppentru a permite conectarea. Pentru testarea sau schimbareasenzorului trebuiau scoase capetele terminale ale cabluluisenzorului din øirul de cleme. Timpul alocat schimbærii unuisenzor era destul de mare øi trebuiau folosifli oameni cu cali-ficarea necesaræ.

Primul pas care s-a fæcut pentru micøorarea timpului deintervenflie øi diminuarea costurilor de instalare a fost folo-sirea cutiilor de distribuflie øi a cablurilor Master. Tofli sen-zorii dintr-o zonæ sunt conectafli la o cutie care asiguræ ali-mentarea fiecæruia øi care preia semnalele care trebuie trimisecætre dulapul de automatizare. Conectarea senzorilor/

actuatoarelor la cutia de distribuflie se face prin intermediulunor conectori M8 sau M12 care asiguræ un grad de protecflieextrem de ridicat (IP 65/IP 67). Cutiile pot sæ semnalizezestatusul senzorilor pentru o mentenanflæ uøoaræ. Atunci cândexistæ incertitudini referitoare la funcflionarea unui senzor,este suficient sæ se scoatæ mufa acestuia din priza aferentæ acutiei øi sæ se introducæ mufa unui senzor de test. Inclusivprocesul de înlocuire a senzorului defect este redus la maximøi nu mai necesitæ personal înalt specializat deoarececonectorul nu poate fi introdus decât în poziflia corectæ.

Cutia de distribuflie este conectatæ cu dulapul electricprin intermediul unui cablu master. În acest fel, spre cutiade distribuflie se duc, pe trei conductori, tensiunea de ali-mentare, +/- øi PE care sunt distribuite cætre tofli senzoriiprin conexiunile gata executate în cutie.

Sæ presupunem ca avem de conectat 8 senzori în câmp.În sistemul vechi, pentru 8 senzori avem nevoie de 3 x 8 =24 conductori. Folosind o cutie de distribuflie cu 8 sloturi,avem nevoie pentru conectare de 3 conductori pentrualimentare øi PE øi 8 conductori pentru semnal, adicæ întotal un numær de 11 conductori. Se economisesc astfel unnumær mare de conductori care, translatat în costuri, repre-zintæ o economie. Este de remarcat øi economia de mano-peræ la instalarea sistemului, fiindcæ este nevoie doar de uncablu în loc de 8 cabluri, implicit se micøoreazæ numærul depresetupe, etichete de cablu øi manopera aferentæ la con-fecflionarea tabloului electric.

Cablurile master sunt din start concepute øi realizatespecial corespunzætor acestui scop.

Lapp Group oferæ trei tipuri de cablu master care suntgândite sæ corespundæ cu cutiile de distribuflie pe care Lapple oferæ. Structura acestora este de tip 3x0,75 + 4x0,34 sau3x1 + 8x0,5 sau 3x1 + 16 x 0,5. Izolaflia conductorilor esterealizatæ din polipropilenæ (PP) iar mantaua exterioaræ estedin poliuretan (PUR). Clasa de flexibilitate 6 permite uti-lizarea acestor cabluri chiar øi în aplicaflii de tip lanfl portcablu. În acelaøi timp, mantaua exterioaræ, confecflionatæ dinPUR, este rezistentæ la abraziune øi o gamæ largæ de sub-stanfle chimice.

Flexibilitatea mare uøureazæ procesul de pozare. Mate-rialele de izolaflie nu conflin halogeni, deci aceste cabluri pot

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

SSiisstteemmee mmooddeerrnnee ppeennttrruu ccaabbllaarreeaa cciirrccuuiitteelloorrsseennzzoorriilloorr øøii aaccttuuaattooaarreelloorr

Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

EEvvoolluuflfliiaa tteehhnnoollooggiiiilloorr øøii iinnttrroodduucceerreeaa ssiisstteemmeelloorr aauuttoommaattee ddee rreeggllaarree ddee îînnaallttææ ccoommpplleexxiittaattee aa ccoonndduuss llaa mmooddiiffiiccaarreeaa ccoonncceepptteelloorrrreeffeerriittooaarree llaa ccaabbllaarreeaa cciirrccuuiitteelloorr ddeessttiinnaattee sseennzzoorriilloorr øøii aaccttuuaattooaarreelloorr..

NNuummæærruull ttoott mmaaii mmaarree ddee sseennzzoorrii nneecceessaarrii ssuupprraavveegghheerriiii ttuuttuurroorr ppaarraammeettrriilloorr ccoonnssiiddeerraaflflii eesseennflfliiaallii îînnttrr--uunn pprroocceess tteehhnnoollooggiicciimmppuunnee ffoolloossiirreeaa uunnuuii ssiisstteemm fflleexxiibbiill ddee ccaabbllaarree ccaarree ssææ ppeerrmmiittee uuttiilliizzaattoorruulluuii oo mmeenntteennaannflflææ uuøøooaarrææ,, mmaannooppeerrææ mmiinniimmææ ddee iinnssttaallaarree øøiissiigguurraannflflææ îînn ffuunnccflfliioonnaarree..

Page 11: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

fi folosite øi în zone cu posibile aglomeræri de persoane. Analiza iniflialæ, din faza de proiectare, trebuie sæ flinæ

cont de toate costurile punerii în fucfliune a instalafliei, demateriale øi de manoperæ, dar trebuie sæ facæ øi o analizæpertinentæ asupra costurilor de mentenanflæ. În funcflie deprocesul de producflie, opririle accidentale pot generapierderi economice deosebit de mari iar în unele cazuri potdeclanøa avarii care pericliteazæ viafla oamenilor sau sænæ-tatea mediului.

Produsele oferite de Lapp Group garanteazæ cele maiînalte performanfle tehnice øi siguranfla deplinæ în ex-ploatare.

Urmætorul pas în cablarea senzorilor øi actuatoareloreste folosirea sistemelor de magistrale de date. Un articolulterior va trata aceastæ problematicæ.

SSppeecciiaalliiøøttiiii LLaapppp KKaabbeell RRoommaanniiaa vvææ ssttaauu llaa ddiissppoozziiflfliieeppeennttrruu oorriiccee iinnffoorrmmaaflfliiii..

CCAABBLLUURRII ØØII AACCCCEESSOORRIIII

Page 12: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

12 ELECTRICIANUL 1/2016

Diverse variante într-oconstructie compactæ

Cu gama PFC100, WAGO oferæun automat programabil excelent echi-pat, la un raport cost-beneficiu convin-gætor. Noul membru al familiei PFCconfline multe caracteristici în aceeaøi

construcflie compactæ: un procesorrapid flancat de mai multe memorii dedate, un sistem de programare cuCoDeSys 3, sistem de operare Linux,precum øi mai multe interfefle pentru asprijini cele mai variate protocoale decomunicaflie.

Creøtefli abilitateacompetitivæ cu automateleprogramabile WAGO dinseria PFC100!

La fel ca PFC200, care a fostdesemnat Produsul Anului 2015 decætre cititorii revistei Elektronik, Ger-

mania, PFC100 combinæ cele mai buneaspecte ale Linux øi tehnologia decontrol într-un singur dispozitiv.Acest controler compact (PLC) poatefi utilizat în mod flexibil în industriade proces øi, de asemenea, în sectoarelede inginerie mecanicæ dar øi în clædiri.

Avantajele dumneavoastræ cuautomatele programabileWAGO PFC 100

• Planificare economicæ a proiec-tului folosind software-ul e!COCKPIT- echipare completæ øi versatilæ.

• Reducerea costurilor datoritæspafliului redus.

• Protecflie a investifliilor datoritæsolufliei scalabile.

• Securitate IT, datoritæ mecanis-melor de criptare SSL / TLS, VPN øifirewall.

Planificarea aplicafliei -modernæ, economicæ øieficientæ

Automatele programabile din seriaWAGO PFC100 pot fi conectateperfect în software-ul e!COCKPIT dela WAGO, care permite efectuareaconfigurafliilor hardware, programareade software, simularea øi vizualizareaunor sarcini complexe. Interacfliuneadintre software-ul de programare øiautomatul programabil WAGOPFC100 oferæ platforma idealæ pentruinginerie avansatæ øi intuitivæ, bazatæ peCoDeSys 3. Acest lucru permitereducerea timpului de dezvoltare totaløi conectarea on-line mai rapidæ a echi-pamentelor øi sistemelor de auto-matizare. Sunt disponibile numeroasebiblioteci cu funcflii øi module prefa-bricate, care asiguræ economii supli-mentare de timp. Automatele progra-mabile din seria WAGO PFC100 su-portæ protocoale de comunicaflieprecum ModbusTCP Client/Server sauo comunicaflie TCP/UDP open-source.Pe lângæ alte funcflii, interfafla serialæsprijinæ protocolul Modbus RTU.

Automatele programabileWAGO PFC 100 - echipatecorespunzætor

Echiparea automatului programabilWAGO PFC100 este impresionantæ: înfuncflie de variantæ, automatul pro-gramabil poate avea douæ interfefleEthernet, precum øi o interfaflæ RS-232/RS-485 sau un comutator DIP.Porturile Ethernet pot fi, de asemenea,utilizate ca switch-uri pentru a crea o

topologie de linie. Un avantaj supli-mentar este faptul cæ acestea pot fi con-figurate individual, astfel încât, se potobfline douæ reflele separate. Slotul decard microSD trebuie menflionat înaceastæ listæ. Acesta oferæ funcflionalitæflisuplimentare, cum ar fi posibilitateastocærii imaginilor de mari dimensiunipentru vizualizare în pagina de web.

Economii de cost datoratespafliului redus

Datoritæ dimensiunii compacte, instalarea automatelor programabilePFC100 øi a sistemului I/O aferentpoate fi efectuatæ pe o øinæ suport într-un mod ce conservæ spafliul extremde mult. Acest lucru reduce dimen-siunea panoului de comandæ, care, larândul sæu, duce la economii de costuriprin acumularea de spafliu de instalare,precum øi cresterea potenflialului pentruconstruirea unor sisteme complexe într-un spafliu mai mic.

Automatele programabile WAGO

PPFFCC110000 CCoonnttrroolllleerr -- mmaaii mmiicc ddaarr mmaaii ppuutteerrnniicc

MMÆÆSSUURRÆÆRRII ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

Page 13: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 13

MMÆÆSSUURRÆÆRRII ØØII AAUUTTOOMMAATTIIZZÆÆRRII

PFC100 oferæ un avantaj suplimentardatoritæ funcflionalitæflii lor cuprinzæ-toare; dispozitivele auxiliare, de exem-plu, nu sunt necesare, automatul pro-gramabil defline propriul server webpentru vizualizarea în HTML. LegæturaVPN poate fi stabilitæ în mod direct dela automatul programabil WAGOPFC100. Aceasta reduce costurile supli-mentare de investiflii.

Investiflie protejatæ pentruviitoare cerinfle

Nu în ultimul rând, automateleprogramabile WAGO PFC100 repre-

zintæ o soluflie inteligentæ pe termenlung în automatizare, datoritæ interfefleifacile pentru utilizator. Alte puncteforte includ cablare simplæ øi capacitateade permutare a modulelor I/O, careasiguræ timp scurt de instalare, extin-dere, înlocuire øi prevenirea erorilor.

Având în vedere multiplele varianteale tuturor controlerelor din seriileWAGO PFC øi interfeflele lor diferite,suntefli pregætifli pentru sarcini viitoare- atât în sisteme de inginerie mecanicæcât øi în tehnologiile de fabricaflie øi deproces. Sistemul scalabil WAGO-I/O-SYSTEM permite automatizarea de lanivelul de echipamente individuale lasisteme complexe. O gamæ largæ depeste 400 de module I/O diferite oferæcel mai înalt grad de flexibilitate øifuncflionalitate. Adaptarea la sarcininoi sau modificærile sarcinilor existentepot fi uøor de realizat.

Securitatea IT prin criptareSSL

Va putefli proteja datele împotrivaîncercærilor de acces neautorizat! Decând reflelele sistemelor industriale au

fost conectate la Internet, sistemele decontrol sunt mai vulnerabile la atacuriinformatice. Automatele programabileWAGO PFC100 oferæ pachetecomplete de securitate, formate dinSSL/TLS, SSH, VPN øi un firewall.Având în vedere acest nivel ridicat deprotecflie, automatele programabileWAGO PFC100 (750-8100, 750-8101si 750-8102) minimizeazæ efectele acce-sului neautorizat asupra sistemului încauzæ). Protecflia integratæ cu parolæ øicomunicaflia securizatæ protejeazæ îm-potriva accesului la funcflii, conflinut deprogramare, precum øi introducerea demalware.

IInnffoorrmmaaflfliiii ssuupplliimmeennttaarree::WWAAGGOO KKoonnttaakktttteecchhnniikk GGmmbbHH && CCoo.. KKGG RReepprreezzeennttaannflflaa RRoommâânniiaa:: SSttrr.. NN.. CCaarraammffiill nnrr.. 2266,, BBll.. DD11,, aapp.. 77,, SSeeccttoorr 11,, BBuuccuurreeøøttii,, RRoommâânniiaaTTeell:: ++4400331144221188556688;; FFaaxx:: ++4400331144221188556699;; MMoobbiill:: ++4400775533993344330000 iinnffoo--rroo@@wwaaggoo..ccoomm;; wwwwww..wwaaggoo..ccoomm

Soluflia de automatizare rezidenflialæ se bazeazæ pe unsistem wireless (protocol Z-Wave), în care o centralæ con-troleazæ tofli senzorii distribuifli. Astfel, sistemul este ne-invaziv øi uøor de instalat.

Centrala se conecteazæ prin cablu Ethernet, putând fiaccesatæ de pe orice calculator, tabletæ sau telefon mobil ceare drepturi de acces. De asemenea, centrala asiguræ funcfliide e-mail, SMS sau notificæri în aplicafliile gratuite pentru

tablete øi smartphone-uri (pentru toate sistemele deoperare).

Soluflia este destinatæ atât locuinflelor (apartamente saucase), cât øi magazinelor, localurilor, show-room-urilor sausediilor de firmæ.

Mai multe detalii despre ce se poate face (control cen-tralizat, scenarii automate, monitorizare consumuri) gæsiflila casa.imperialelectric.ro [4].

Putefli gæsi toate produsele înmagazinul on-line, la cel mai micprefl din România.

De asemenea, la sediul nostrudin Bucureøti avem un showroomîn care putefli vedea întreaga soluflieîn funcfliune.

CCaassaa iinntteelliiggeennttææ FFIIBBAARROO

Page 14: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

14 ELECTRICIANUL 1/2016

MMiiccrroonniixx PPlluuss SSRRLL,, ddiissttrriibbuuiittoorr FFLLIIRR SSyysstteemmss,, ooffeerrææ ggaammaacceeaa mmaaii llaarrggææ ddee ccaammeerree tteerrmmooggrraaffiiccee ppeennttrruu iinnssppeeccflfliiaaiinnssttaallaaflfliiiilloorr eelleeccttrriiccee øøii aa ssiisstteemmeelloorr mmeeccaanniiccee,, ddee llaa cceeaa mmaaiiaacccceessiibbiillææ ((FFLLIIRR TTGG116655)) llaa cceeaa mmaaii ppeerrffoorrmmaannttææ ((FFLLIIRR TT11KK))ccaammeerrææ ddee tteerrmmoovviizziiuunnee ddiinn lluummee..

Camerele de termoviziune sunt instrumente idealepentru detecflia defectelor care pot sæ aparæ lainstalafliile electrice øi la echipamentele mecanice,

deoarece ele devin vizibile pentru operator, fiind simplu deidentificat. Dispozitivele termografice, pe lângæ utilizarea lorlargæ în cadrul programelor de mentenanflæ predictivæ, auînceput sæ fie utilizate intensiv øi ca detectoare de potenflialefocare de incendiu, datoritæ posibilitæflii de monitorizare 24/24a unei suprafefle de interes, oferind simultan o imagine a zoneiscanate øi valori de temperaturæ pentru orice punct vizualizat.

Utilizarea unei camera de termoviziune în aplicafliileindustriale prezintæ numeroase avantaje:

• O imagine termograficæ oferæ mult mai multe infor-maflii în comparaflie cu o singuræ valoare de temperaturæ in-dicatæ de un termometru færæ contact, în infraroøu;

• Investigaflia se face de la distanflæ, în siguranflæ, færæ aface contact fizic cu echipamentul inspectat;

• Operatorul poate salva imaginile øi analiza ulterior cuajutorul programelor software specializate, inclusiv rea-lizarea unui raport al inspecfliei;

• Imaginile preluate de operator sunt radiometrice, adicæse poate afla o valoare de temperaturæ în orice punct demæsuræ din imagine;

• O imagine este întotdeauna mult mai simplu de inter-pretat.

FLIR Systems a lansat în ultima perioadæ mai multecamere de termoviziune, oferind utilizatorilor atât posibi-

litatea de a achizifliona un echipamentfoarte accesibil øi performant (FLIRTG165 øi FLIR C2), cât øi de a satisfacecele mai exigente cerinfle prin utilizareacelui mai performant sistem cu rezoluflietermicæ HD (FLIR T1K).

FLIR TG165 este o cameræ termo-graficæ compactæ, robustæ, uøor de uti-

lizat, la prefl de termometru IR, de-venind în scurt timp de la lansare un best-

seller. FLIR TG165 are tot ce este necesarpentru efectuarea rapidæ a unei scanæri îndomeniul infaroøu:

- afiøeazæ imaginea termalæ a echipa-mentului investigat;

- are integrat un termometru IR pentrumæsurarea temperaturii;

- salveazæ imagini termale, cu infor-maflia de temperaturæ (spot central).

Specificaflii tehnice

MMææssuurraarree øøii aaffiiøøaarreeDomeniu de temperaturæ: -25 ... + 380ºCPrecizie: +/- 1.5°C sau 1.5% din indicaflie;Setare emisivitate: 0.10 ... 1.00 ajustabilæ;Mæsurare temperaturæ: Spot central (D:S = 24:1);Timp de ræspuns: 150 milisecunde;Câmp vizual (FOV): 50° x 38.6°;Rezoluflie IR: 80 x 60 pixeli;Sensibilitate termicæ: 150mK;Salvare imagine: format BMP cu valoarea de tempe-

raturæ; Memorie: card SD 8Gb.

GGeenneerraallDimensiuni: 186 x 55 x 94 mm;Ecran: LCD TFT 2 inch, rezoluflie 176 x 220 pixeli;Alimentare: acumulator Li-Ion 3.7V, 2600mAh (8 ore

utilizare continuæ);Memorie: card SD 8Gb;Domeniu temperaturæ de operare: -10 ... 45°C;Rezistenflæ la impact: cædere de la 2 m.Noul sistem termografic de buzunar FLIR C2 este

primul echipament din lume echipat cu 2 camere ce permite

FFLLIIRR SSyysstteemmss –– cceeaa mmaaii bbuunnææ aalleeggeerree ppeennttrruummeenntteennaannflflaa eecchhiippaammeenntteelloorr iinndduussttrriiaallee

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

Page 15: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 15

simultan vizualizarea în domeniul infraroøu (termal) øi îndomeniul vizibil.

Dimensiunile liliputane ale camerei de termoviziuneFLIR C2 (12x8x2.4cm) permit operatorului sæ o pæstrezetot timpul cu el, în buzunar, pentru a fi gata în orice mo-ment sæ o utilizeze acolo unde este necesar.

Chiar dacæ acest model este foarte compact, cu greutatede numai 130g, FLIR C2 beneficiazæ de performanfleapropiate de cele ale instrumentelor profesionale: sistem deafiøare MSX în timp real, sensibilitate mai micæ de 0,1ºC,câmp larg de vedere, înregistrare radiometricæ a imaginilortermale, ceea ce permite analiza lor ulterioaræ cu ajutorulprogramelor specializate.

FLIR C2 este idealæ pentru o gamæ foarte largæ deaplicaflii, beneficiind de un raport performanflæ/prefl extremde bun, fiind o alternativæ accesibilæ la pirometrele utilizateîn activitatea de inspecflie a instalafliilor industriale sau a

clædirilor, oferind operatorilor specializafli o imagine cuinformaflii de temperaturæ pe fiecare spot de mæsuræ.

Camerele termografice FLIR C2 au fost conceputepentru utilizatorii începætori, dar øi pentru cei avansafli,fiind foarte simplu de utilizat. Camera video integratæpermite efectuarea scanærilor mai repede øi mai uøor iarnoua funcflie MSX este capabilæ sæ genereze o imagine defoarte bunæ calitate în care se pot identifica øi cele mai micidefecte. În plus, unghiul de vizare mai larg, ecranul color demari dimensiuni øi cu un contrast foarte bun, construcfliarobustæ ce asiguræ o protecflie totalæ în cazul cæderiiaccidentale, funcfliile de analizæ multiple øi imagineaexemplaræ, asiguræ camerelor FLIR C2 un avantajsubstanflial în fafla oricærui produs concurent.

wwwwww..tteerrmmoovviizziiuunnee..rroo wwwwww..mmiiccrroonniixx..rroo

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

UUnn uurriiaaøø ccoommpplleexx ssoollaarr uurrmmeeaazzææ ssææ ffiiee ccoonnssttrruuiitt ddee CChhiinnaa îînnddeeøøeerrttuull GGoobbii,, ccaarree vvaa ggeenneerraa eelleeccttrriicciittaattee ccââtt ssææ aalliimmeenntteezzeeppeessttee uunn mmiilliioonn ddee ggoossppooddæærriiii aannuuaall.. PPoottrriivviitt ddaatteelloorr IIEEAA,, ddaattffiiiinndd rriittmmuull iinnvveessttiiflfliiiilloorr cchhiinneezzee îînn eenneerrggiiee rreeggeenneerraabbiillææ,, aacceeaassttææflflaarrææ vvaa ddeeppææøøii UUnniiuunneeaa EEuurrooppeeaannææ,, SSUUAA øøii JJaappoonniiaa llaa ccaappiittoolluullpprrooiieeccttee vveerrzzii ppâânnææ îînn aannuull 22003355..

Cea mai mare fermæ solaræ a Chinei va reduceconsumul de cærbune cu 4,26 milioane tone anual – acestaeste unul dintre scopurile declarate ale proiectului. Uzinauriaøæ va fi amplasatæ pe un teren viran din provinciaQinghai, din nord-vestul Chinei. Øase turnuri solare vor firidicate aici, iar energia captatæ øi generatæ de acestea vasuplini nevoile energetice pentru mai bine de un milion degospodærii, pe durata întregului an; totodatæ, va reduceemisiile de dioxid de carbon cu peste 20 milioane tone,scrie Science Alert.

În prima fazæ, douæ din cele øase turnuri vor fi instalate(fiecare cu o capacitate de producflie de 135 MW). De ener-gia produsæ de ele vor beneficia 452.000 de cæmine. Pro-iectul se bucuræ de o susflinere solidæ din partea autori-tæflilor, dar øi a multor entitæfli øi companii din domeniul

energiei din China øi nu numai: existæ parteneri americaniai investifliei, spre exemplu BrightSource Energy, dinOakland, care construieøte în deøertul Mojave din Califor-nia o uzinæ similaræ, de foarte mare capacitate. Proiectuleste unul dintre cele øapte parteneriate americano-chinezeîn domeniul energiei anunflate de preøedintele americanBarack Obama încæ din 2009.

CChhiinnaa vvaa ccoonnssttrruuii oo uuzziinnææ ssoollaarrææ ppee 22..550000 ddeehheeccttaarree îînn ddeeøøeerrttuull GGoobbii

Page 16: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

16 ELECTRICIANUL 1/2016

De ce mæsurarea precisæ a radiafliei solare încentralele PV a devenit o necesitate?Promovarea accentuatæ în urmæ cu câfliva ani a produ-

cerii energiei electrice pe baza energiei solare a avut carezultat o dezvoltare rapidæ a domeniului. Datoritæ acestuimod de promovare, investifliile erau profitabile chiar øi încondifliile în care nu s-a pus accent pe performanfleleparcurilor fotovoltaice.

Schimbærile produse ulterior în politicile de promovare adomeniului ne obligæ sæ ne concentræm atenflia asupra ex-ploatærii centralelor la eficienfla lor maximæ. Aceastæeficienfla maximæ poate fi atinsæ numai prin monitorizareaperformanflelor pe baza calculærii raportului de perfor-manflæ, care, la rândul sæu, permite planificarea lucrærilor deîntreflinere cu o precizie ridicatæ. Astfel se reduce la minimdurata de funcflionare cu performanfle reduse øi creøte efi-cienfla în exploatare.

Mæsurarea cu precizie a radiafliei solare este una dintrecele mai importante cerinfle pentru calculul precis al rapor-tului de performanflæ.

De ce piranometrele cu termopilæ suntinstrumentele care asiguræ mæsuræri aleradiafliei solare cu cea mai mare precizie?Suntem deseori întrebafli, de ce sæ utilizæm piranometre?

De asemenea, se pune întrebarea care este beneficiul unuipiranometru faflæ de o celulæ de referinflæ, care deseori faceparte din sistemul de monitorizare livrat împreunæ cu inver-toarele?

Celulele de referinflæ au proprietæfli similare cu cele alepanourilor PV, dar chiar øi în cazul unor etalonæri cores-punzætoare, vor prezenta aceleaøi dezavantaje în privinflatemperaturii, a spectrului øi a deteriorærii. Din aceste mo-tive, ele nu vor putea furniza o mæsurare precisæ a radiaflieisolare disponibile în diversele condiflii. În funcflie de apli-caflie øi de modul în care se calculeazæ energia, se pot con-stata numeroase diferenfle.

Sunt cunoscute numeroase avantaje ale piranometrelorfaflæ de celulele de referinflæ. Dintre acestea amintim urmæ-toarele:

PPiirraannoommeettrruull ffuurrnniizzeeaazzææ oo mmææssuurraarree iinnddeeppeennddeennttææ,,pprreecciissææ aa rraaddiiaaflfliieeii ssoollaarree ttoottaallee ddiissppoonniibbiilleeÎn funcflie de tehnologie (siliciu amorf, film subflire

CdTe sau celule cu triplæ joncfliune etc.) øi materialulferestrei celulei/panoului, celulele PV au ræspunsuri spec-trale diferite. Ca urmare a schimbærii pozifliei soarelui (masade aer), a poluærii, a umiditæflii, norilor etc., spectrul solar lanivelul solului variazæ considerabil. Piranometrele mæsoarætot spectrul solar în domeniul lungimilor de undæ de la 0,3la 3 micrometri, furnizând o mæsurare integratæ a energieisolare de unde scurte disponibile în orice condiflii.

PPiirraannoommeettrreellee ssuunntt ccllaassiiffiiccaattee øøii eettaalloonnaattee ppee bbaazzaassttaannddaarrddeelloorr IISSOOPiranometrele sunt acele instrumente care au fost folo-

site pentru mæsurarea radiafliei solare de peste 80 de ani.Baza de date globalæ despre radiaflii solare este bazatæ pemæsuræri efectuate cu piranometre. Factorul de etalonare apiranometrului este de asemenea foarte stabil în timp.Clasificarea performanflelor este definitæ de ISO 9060, iarmetodele de etalonare de ISO 9847.

TTiimmppuull ddee rrææssppuunnss aall uunnuuii ppiirraannoommeettrruu eessttee mmaaii lluunnggddeeccââtt cceell aall uunneeii cceelluullee ddee rreeffeerriinnflflææAvantajul în acest caz este dat de faptul cæ piranometrul

integreazæ în timp, de regulæ între 5 øi 20 secunde. Acestlucru înseamnæ cæ schimbærile bruøte, de genul nori trecætori,pæsæri øi avioane, nu vor produce vârfuri sau cæderi tranzitoriiîn datele mæsurate. În cazul folosirii unor intervale deeøantionare de 20 de secunde sau mai mult, un piranometruva furniza valori integrate corecte pe parcursul unei zile.

PPiirraannoommeettrruull nnuu ddeeppiinnddee ddee ttiippuull cceelluulleeii PPVV În cazul folosirii unor celule PV diferite în cadrul unei

centrale, trebuie folositæ o celulæ de referinflæ diferitæ pentrufiecare tip de celulæ PV, dar cu un singur piranometru se potmonitoriza toate tipurile de celule.

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

MMææssuurraarreeaa rraaddiiaaflfliieeii ssoollaarree ppeennttrruummoonniittoorriizzaarreeaa ppeerrffoorrmmaannflfleeii cceennttrraalleelloorr ssoollaarree

MMoonniittoorriizzaarree cceennttrraallææ PPVV ccuu ppiirraannoommeettrree

Page 17: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 17

UUnn ppiirraannoommeettrruu ppooaattee aavveeaa uunn ccooeeffiicciieenntt ddee tteemmppeerraattuurrææffooaarrttee mmiicc Influenfla temperaturii asupra piranometrelor poate sæ

ajungæ pânæ la valoarea de 1 % pentru o variaflie de 70 °C atemperaturii (în funcflie de tip). Aceastæ valoare este multmai micæ decât cea a panourilor PV øi a celulelor de refe-rinflæ.

SSppeecciiffiiccaaflfliiiillee cceelluulleelloorr PPVV ssuunntt oobbflfliinnuuttee îînn ccoonnddiiflfliiii ddeetteessttaarree ssttaannttaarrddiizzaattee ((SSttaannddaarrdd TTeesstt CCoonnddiittiioonnss))Performanflele celor mai multe panouri PV øi celule de

referinflæ sunt precizate pentru condiflii de testare stan-dardizate. Aceste condiflii cuprind o temperaturæ a mediuluiambiant de +25°C, o radiaflie globalæ de 1000 W/m2, o masæde aer de 1,5 øi lipsæ vânt. Radiaflia globalæ în timpul testeloreste mæsuratæ cu un piranometru. Aceste condiflii suntfoarte departe de cele din lumea realæ. În schimb, mæsurærileefectuate cu un piranometru vor aræta întotdeauna perfor-manflele reale.

CCeelluulleellee ddee rreeffeerriinnflflææ ((øøii ppaannoouurriillee PPVV)) ssuunntt mmaaii aaffeeccttaatteeddee ppoolluuaarree ddeeccââtt ppiirraannoommeettrreelleeSe spune cæ piranometrele trebuie curæflate foarte des, cel

puflin acest lucru este recomandat pentru performanfleoptime. Totuøi, celulele de referinflæ, cu suprafafla lor platæ,sunt mult mai afectate de depuneri decât cupola emisfericæ apiranometrelor.

CCaallccuulleellee rraappoorrttuulluuii ddee ppeerrffoorrmmaannflflææ ssaauu cceellee aallee iinnddiicceelluuii ddee ppeerrffoorrmmaannflflææ ssuunntt mmaaii pprreecciissee îînn ccaazzuullffoolloossiirriiii uunnuuii ppiirraannoommeettrruuÎn cazul în care calcularea raportului de performanflæ

(PR) sau a indicelui de performanflæ (PI) se bazeazæ pedatele precise øi independente obflinute de la un pira-nometru, rezultatele sunt mai relevante decât acelea care seobflin pornind de la o celulæ de referinflæ, care are o preciziemai micæ øi aceleaøi defecte inerente pe care le are panoulînsuøi. Un piranometru (în funcflie de tip) poate mæsura cu oprecizie de pânæ la 1%.

CCuumm uuttiilliizzææmm ppiirraannoommeettrreellee ccuu tteerrmmooppiillææ ppeennttrruummææssuurraarreeaa rraaddiiaaflfliieeii ssoollaarree llaa cceennttrraalleellee PPVV ??Numeroase invertoare pentru sisteme

PV au o intrare atât pentru piranometre,cât øi pentru celule de referinflæ. În lipsaunor astfel de intræri se pot utiliza cusucces data loggerele din gama Kipp &Zonen pentru piranometrele seriei CMP,serie care cuprinde atât piranometre cuprefluri accesibile, cât øi unele dintre celemai performante instrumente la nivelmondial, de exemplu CMP 22. O solufliecare satisface cerinflele unei monitorizæride calitate este cea bazatæ pe pirano-metrul CMP10, care are øi avantajul cæpractic nu are nevoie de întreflinere.

Anul acesta Kipp & Zonen îøi extindeoferta de instrumente solare cu o gamæcompletæ de radiometre noi, numite

inteligente. Aceste instrumente, seria SMP, oferæ atât ieøirianalogice amplificate, cât øi o ieøire serialæ RS-485 cuposibilitate de conectare directæ la un sistem de achiziflie dedate (PLC, RTU, calculator). Aceastæ gamæ include deasemenea un piranometru inteligent, cu cerinfle minime dementenanflæ, øi anume, piranometrul SMP10.

CCââttee ppiirraannoommeettrree ssææ ffoolloossiimm ppeennttrruu oo cceennttrraallææ??În cazul sistemelor de dimensiuni mai mari este im-

portantæ demonstrarea eficienflei sistemului. Folosirea maimultor piranometre scade probabilitatea de a pierde date încazul defectærilor sau întreflinerilor.De exemplu, în cazulfolosirii a douæ piranomentre – deseori montate pe catargemeteorologice împreunæ cu senzori de vitezæ a vântului,direcflie a vântului øi temperaturæ – acestea sunt amplasate îndouæ locuri opuse ale centralei. În acest fel se obflin mæ-suræri øi mai precise ale condifliilor medii din zona centralei.În cazul în care diferite pærfli ale centralei PV funcflioneazæla unghiuri diferite, trebuie folosit cel puflin un piranometrupentru fiecare parte.

CCuumm ttrreebbuuiiee mmoonnttaatt ppiirraannoommeettrruull??Piranometrele folosite pentru calcularea randamentului

sau a raportului de performanflæ (PR) trebuie montate înacelaøi plan cu panoul sau colectorul. Radiaflia mæsuratæ înacest fel este numitæ radiaflie globalæ înclinatæ. În cazul uneistaflii meteorologice radiaflia globalæ este întotdeauna mæsuratæcu un piranometru montat øi orizontalizat cu precizie.

UUnnddee ttrreebbuuiiee mmoonnttaatt ppiirraannoommeettrruull??În cazul folosirii unui singur piranometru, acesta poate

fi montat aproximativ în centrul amplasamentului. Lafolosirea a douæ piranometre, cea mai bunæ soluflie este cea amontærii în douæ locuri opuse ale centralei PV. În funcflie dedimensiunea øi forma centralei, locurile de montare trebuiesæ fie cât mai departe unul de celælalt, de exemplu, unul înpartea de nord, iar celælalt în partea de sud. În cazul în carepiranometrul este inclus într-o staflie meteorologicæ, catar-gul nu trebuie sæ umbreascæ piranometrul sau panourile. Înacest caz, pentru evitarea umbrelor, amplasarea în partea denord a centralei ar fi cea mai bunæ alegere, în cazul emisfereinordice.

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

Page 18: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

18 ELECTRICIANUL 1/2016

Drum trasat în Africa deNord

Când a creat Studiotech Belgia,în 1990, Rudolf Mecs a pariatasupra potenflialului Africii de

Nord øi nevoilor în infrastructuraaudiovizualæ. Prin intermediul saloa-nelor specializate, aceastæ intuiflie s-adovedit corectæ pentru cæ astæzi socie-tatea contabilizeazæ mai mult de 1250de instalaflii la activul sæu, atât în Belgia

cât øi în Africa de Nord. Posturi deteleviziune (Maroc, Benin, Mali,Niger, Libia si altele) apeleazæ laStudiotech pentru a concepe øi instalasisteme audiovizuale complete, fixe øimobile øi pentru a le forma personalulutilizator al acestora. Odatæ cu dezvol-tarea unui nou vehicul utilitar, con-ceput de Angelino Filipelli, respon-sabil tehnic Studiotech Belgia, RudolfMecs urmæreøte o nouæ oportunitatecomercialæ în Guineea.

Model de dinamism øi solufliide înalt nivel

Chiar dacæ la prima vedere nu pareevident, toatæ infrastructura estegânditæ øi analizatæ. Pe baza unuicamion Iveco Daily de aproape 7 metrilungime, Angelino Filipelli a realizatintegrarea unui grup electrogen øibranøarea siguræ, conform exigenflelorîntâlnite la fafla locului. Cu ajutorulunor filtre øi grile de ventilaflie, grupul

pprreezziinnttææ::

SSTTUUDDIIOOTTEECCHH AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL EENNGGIINNEEEERRIINNGG ––ssiisstteemmee ccoommpplleettee øøii sseeccuurriittaattee vviizzuuaallææ ppeennttrruu

ssttuuddiioouurrii øøii vveehhiiccuulleeSSttuuddiiootteecchh BBeellggiiaa ccââøøttiiggææ îînn mmoodd ffrreeccvveenntt nnooii ccoonnttrraaccttee îînn AAffrriiccaa ddee NNoorrdd ppeennttrruulliivvrraarreeaa ddee ssoolluuflfliiii ddee ddiiffuuzzaarree nnuummeerriiccææ ddee ttoopp aattââtt ppeennttrruu iinnssttiittuuflfliiii ppuubblliiccee ccââtt øøiippeennttrruu IIMMMM--uurrii ssaauu mmuullttiinnaaflfliioonnaallee.. AAjjuuttaattææ ddee cceeii 2255 ddee aannii ddee eexxppeerriieennflflææ øøii ddeeiimmppllaannttæærriillee ddiinn EEuurrooppaa,, AAffrriiccaa øøii AAuussttrraalliiaa,, aacceeaassttææ ssoocciieettaattee iinntteeggrraattooaarree îînn iinnggiinneerriieeaauuddiioovviizzuuaallææ lluuccrreeaazzææ ccuu ffuurrnniizzoorrii ddee mmaarree ccaalliittaattee øøii ooffeerrææ oo mmaarree fflleexxiibbiilliittaatteecclliieennflfliilloorr ssææii.. SSeeccuurriittaatteeaa eelleeccttrriiccææ pprreeddoommiinnææ ppuutteerrnniicc îînn ddeezzvvoollttaarreeaa aavvâânndd ccaaddeessttiinnaaflfliiee ppiiaaflflaa aaffrriiccaannææ.. CCuumm aa ggaassiitt îînnssææ SSttuuddiiootteecchh ssoolluuflfliiii ffiiaabbiillee øøii ppaarrtteenneerrii ppeemmææssuurrææ??

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE

Page 19: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 19

este protejat de praf. O sondæ øi o protecflie a acoperiøuluicontribuie la reglarea temperaturii în interiorul vehiculului,chiar sub un soare torid. Vehiculele de energie permitracordarea posturilor TV øi radio în deplinæ siguranflæ grafliea patru prelungitoare pe cadru independente, poziflionate laspatele camionului.

Branøare controlatæ

Specialist al puterilor mari øi al condifliilor de exploatareextreme, MARECHAL ELECTRIC a fost ales deStudiotech pentru flexibilitatea solufliilor sale, compactitateadulapurilor rezultate øi uøurinfla de branøare. Echipeleformate pe øantier de Studiotech au înfleles imediat interesulutilizærii sistemului cu întrerupætor direct integrat în prizæ,sistemul DECONTACTORTM al lui MARECHALELECTRIC. DECONTACTORTM securizeazæ inter-venfliile øi suportæ numeroase cicluri de manevre færæ pier-derea performanflei. Alt avantaj al prizei electrice DS3MARECHAL® 50A: flexibilitatea sa, soluflia putând fireexploatatæ pe alte camioane sau vehicule mobile.

Modularitate øi versatilitate

Priza de curent DS3 posedæ numeroase configuraflii demontaj ce permit clientului Studiotech sæ securizeze in-stalafliile atât asupra prelungitoarelor de cablu cât øi asupradulapurilor electrice sau ploturilor de alimentare mobilæ.Cu o securitate integratæ de rupere instantanee, prizaMarechal îøi permite sæ existe astæzi prin ea însæøi, færæîntrerupætor-secflioner. Ea câøtigæ astfel în compactitatepentru a se insera în compartimentele dedicate dulapurilorde pe partea lateralæ a camionului.

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

MMaarreecchhaall EElleeccttrriicc SSttuuddiiootteecchh ssaa--nnvvSSeeddiiuu SSoocciiaall:: Houtweg 7, B-1130 Bruxelles5, avenue de Presles AAccttiivviittaattee:: inginerie, distribuflie,F-94417 Saint Maurice Cedex instalare, punere în funcfliune,UUzziinnaa:: 2 rue Denis Papin – servicii dupæ vânzare pentru Z.I. de la Maine echipamente audiovizualeF-76150 Maromme profesioniste øi broadcast.iinnffoo..ddee@@mmaarreecchhaall..ccoomm PPrrooiieeccttee llaa cchheeiiee::1250 instalafliiwwwwww..mmaarreecchhaall..ccoomm realizate.AAggeenntt MMaarreecchhaall GGmmbbHH:: IImmppllaannttæærrii:: Belgia, Ungaria,EEllvvaa SSeerrvv ssrrll Polonia, Franfla.Str. Învingætorilor 35, S3, RReeflfleeaa:: Algeria, Maroc, Australia.030921 BucureøtiMobil:0723954263

Începând cu data de 25 ianuarie 2016, în poziflia deDirector General al grupului Fegime România, a fostnumit Costin Cuneøteanu.

Cu o experienflæ de aproape 20 de ani în domeniul ilu-minatului øi echipamentelor electrice, Costin Cuneøteanuîøi propune sæ poziflioneze grupul Fegime România ca celmai mare operator de pe piafla de profil din România, prinunificarea activitæflilor comune ale membrilor grupului øimaximizarea valorii serviciilor oferite furnizorilor øiclienflilor fiecærui membru.

Costin Cuneøteanu a ocupat succesiv funcflii de con-ducere în cadrul departamentelor de marketing øi devânzæri din cadrul diviziei de iluminat a companiei PhilipsRomânia, contribuind la dezvoltarea strategicæ øi opera-flionalæ a acesteia.

Grupul Fegime opereazæ la nivel european în 18 flæri øiînglobeazæ peste 230 de distribuitori de echipamenteelectrice, însumând o cifræ de afaceri de 4.7 miliarde Euroøi 10% cotæ de piaflæ.

În România, Fegime este compus din trei distribuitoride echipamente electrice, Consolight, Levirom øi PowerElectric, reprezentând 8% din piafla româneascæ de profil,cu o cifræ de afaceri de 37 milioane Euro øi peste 200 deangajafli.

GGrruuppuull FFeeggiimmee îîøøiiccoonnssoolliiddeeaazzææ ppoozziiflfliiaappee ppiiaaflflaa rroommâânneeaassccææ

Page 20: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

20 ELECTRICIANUL 1/2016

Detecflia incendiului la sursæ

Folosind algoritmi inteligenflipentru camerele de supra-veghere video, AVIOTEC

poate detecta fumul øi flæcærile deîndatæ ce acestea intræ în raza de ac-fliune a camerei, în loc sæ aøtepte cafumul sæ ajungæ la detectorii de fum deultimæ generaflie. Prin detecflia incen-diilor la sursæ, øi nu la nivelul tavanului,camerele video pot declanøa alarma îndoar câteva secunde, în timp ce detec-toarele de fum fixe sesizeazæ o situafliede alarmæ în câteva minute. SistemulAVIOTEC se bazeazæ pe algoritmi in-teligenfli pentru a distinge între incen-diile reale øi interferenfle, cum ar fireflexii, miøcæri sau lumini de fundal.Acest lucru garanteazæ o detecflie foartesiguræ, aproape færæ nicio alarmæ falsæ.Sistemul AVIOTEC asiguræ o detecfliesiguræ, doveditæ în toate testeleefectuate în caz de incendiu (de la testulîn caz de incendiu nr.1 pânæ la testul încaz de incendiu nr. 8), conformcerinflelor standardului EN54.

Sistemul video AVIOTEC de de-tecflie a incendiilor poate fi compusdintr-o singuræ cameræ video, ajun-gând pânæ la un sistem în reflea cu ca-mere video distribuite, având o consolæcentralæ øi un sistem de management.

Folosind tehnologia Bosch de trans-codificare dinamicæ, sistemul poatetransmite alarme la un panou dealarmæ în caz de incendiu deja existentsau le poate transmite prin intermediulEthernet la un centru de monitorizare,sau chiar la un dispozitiv mobil pre-cum un iPad. Primind imagini video decalitate HD în timp real, pompierii auo mai bunæ înflelegere a situafliei defapt, chiar înainte de a ajunge la faflalocului.

Combinæ siguranfla øisecuritatea

Camerele video sunt uøor de insta-lat øi necesitæ foarte puflinæ mentenanflæîn comparaflie cu detectorii de fum øiflæcæri de ultimæ generaflie. Utilizareacamerelor video PoE (Power overEthernet - cu alimentare printr-unsingur cablu Ethernet) poate elimina

necesitatea unor surse de alimentareindividualæ øi a unor cabluri de ali-mentare, fæcând sistemul AVIOTEC øimai rentabil din punct de vedere alcosturilor. Sistemul AVIOTEC poatefi utilizat øi pentru locafliile foarte miciøi dispersate, cum ar fi centralele elec-trice øi posturile de semnalizare undenu se justificæ instalarea unor panouride detecflie a incendiilor.

Divizia Bosch Security Systemseste un furnizor de top la nivel mon-dial de produse, soluflii øi servicii desecuritate, siguranflæ øi comunicare. Înanul fiscal 2014, peste 12.400 deangajafli au generat vânzæri în valoarede 1,5 miliarde de euro. Obiectivulnostru este acela de a proteja viefli,clædiri øi bunuri. Portofoliul de pro-duse include supraveghere video, de-tectarea intruziunilor, detectarea in-cendiilor øi sisteme de evacuare cu asis-tenflæ vocalæ, precum øi control de ac-ces øi sisteme de gestionare. Sistemeleaudio øi de conferinflæ profesionalepentru transmiterea vocii, a sunetelorøi a muzicii completeazæ gama deproduse. Bosch Security Systemscreeazæ øi produce aceste produse înpropriile fabrici din lumea întreagæ.

PPeennttrruu iinnffoorrmmaaflfliiii ssuupplliimmeennttaarree,,aacccceessaaflflii wwwwww..bboosscchhsseeccuurriittyy..ccoomm

DDeetteeccflfliiaa iinntteeggrraattææ øøii pprreecciissææ aa iinncceennddiiiilloorr îînnddooaarr ccââtteevvaa sseeccuunnddee

BBoosscchh SSeeccuurriittyy SSyysstteemmss pprreezziinnttææAAVVIIOOTTEECC,, oo nnoouuææ ssoolluuflfliiee ppeennttrruuddeetteeccflfliiaa ssiigguurrææ øøii ttiimmppuurriiee aa iinncceennddiiiilloorrîînn mmeeddiiii ddiiffiicciillee.. PPoorrnniinndd ddee llaatteehhnnoollooggiiaa ccoonnssaaccrraattææ aa ccaammeerreelloorrvviiddeeoo BBoosscchh øøii ddee llaa AAnnaalliizzaa VViiddeeooIInntteelliiggeennttææ BBoosscchh ((IIVVAA)),, ssiisstteemmuull ddeeddeetteeccflfliiee vviiddeeoo aa iinncceennddiiiilloorr ppooaatteeccoommpplleettaa tteehhnnoollooggiiiillee ddee ddeetteeccflfliiee aaiinncceennddiiiilloorr ddee uullttiimmææ ggeenneerraaflfliiee,,ppeerrmmiiflflâânndd ddeetteeccflfliiaa ttiimmppuurriiee aa ffuummuulluuiiøø aa ffllææccæærriilloorr îînn mmeeddiiii îînn ccaarree aacceesstteetteehhnnoollooggiiii nnuu ppoott ooffeerrii ttiimmppii ddee rreeaaccflfliieessaattiissffææccæættoorrii,, ccuumm aarr ffii ccllææddiirrii ccuu ttaavvaanneeîînnaallttee ssaauu zzoonnee uummeeddee øøii ccuu mmuulltt pprraaff..DDee aasseemmeenneeaa,, AAVVIIOOTTEECC ppooaattee ffiiuuttiilliizzaatt îînn mmeeddiiii îînn ccaarree nnuu eexxiissttææ aalltteessoolluuflfliiii,, ddee eexxeemmpplluu,, ffaabbrriiccii ddeecchheerreesstteeaa ssaauu ffaabbrriiccii ddee hhâârrttiiee,,hhaannggaarree ssaauu zzoonnee ffooaarrttee îînnttiinnssee cceenneecceessiittææ mmoonniittoorriizzaarree..

SSIISSTTEEMMEE DDEE SSEECCUURRIITTAATTEE

Page 21: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 21

ÎÎnn ppeerriiooaaddaa 1122 -- 1144 ooccttoommbbrriiee 22001166

va avea loc la SINAIA

A 51-a CONFERINfiÆ INSTALAfiII

IInnssttaallaaflfliiii ppeennttrruu îînncceeppuuttuull mmiilleenniiuulluuii IIIIIIorganizatæ de: ASOCIAfiIA INGINERILOR DE INSTALAfiII DIN ROMÂNIA,

în colaborare cu SOCIETATEA DE INSTALAfiII ELECTRICE ØIAUTOMATIZÆRI DIN ROMÂNIA

Deschiderea øi lucrærile Conferinflei vor avea loc la Cazinoul din Sinaia.În cadrul acestei conferinfle se vor prezenta referate de sintezæ referitoare la creøterea performanflei energetice a clædirilor øi ainstalafliilor aferente.- Prevederile Legii nr. 372 privind performanfla energeticæ a clædirilor.- Mæsuri de reabilitare termicæ a clædirilor øi instalafliilor aferente, activitatea de auditare energeticæ.- Contorizarea sistemelor de încælzire øi de alimentare cu apæ rece øi caldæ la clædirile de locuit.- Autorizarea specialiøtilor de instalaflii, mæsuri pentru asigurarea calitæflii în proiectare, execuflie øi exploatare.- Utilizarea energiei solare øi geotermale pentru încælzirea øi prepararea apei calde de consum în clædirile civile.În cadrul conferinflei se vor organiza mese rotunde cu teme de importanflæ deosebitæ, la care vor participa personalitæfli din domeniulinstalafliilor din flaræ øi din stræinætate. Firmele participante vor putea prezenta referate privind echipamentele, materialele, sistemele øi serviciile oferite.Cu ocazia Conferinflei de Instalaflii se va organiza la Cazinoul din Sinaia o expoziflie de materiale øi echipamente pentru instalaflii.

PPeennttrruu rreellaaflfliiii ssuupplliimmeennttaarree::

AAssoocciiaaflfliiaa IInnggiinneerriilloorr ddee IInnssttaallaaflfliiii ddiinn RRoommâânniiaa,,Secretariatul General ARTECNO, Øos. Mihai Bravu nr. 110, Bl. D2, Sc. B,Ap. 64, Sector 2, Cod: 021332, Bucureøti;Tel: 021-2524840; 0722/351.295; 0744/339.608;e-mail: [email protected]; [email protected]øedinte: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

SSoocciieettaatteeaa ddee IInnssttaallaaflfliiii EElleeccttrriiccee øøii AAuuttoommaattiizzæærrii ddiinn RRoommâânniiaaTel: 021-252.48.34; 252.42.80/160; e-mail: [email protected]; Preøedinte executiv SIEAR:Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA

Page 22: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

22 ELECTRICIANUL 1/2016

IINNTTEERRVVIIUU

RReeppoorrtteerr:: Care sunt în prezentactivitæflile curente ale CNRI, pentrucæ am fost plæcut impresionafli de celevæzute øi anume cursurile de pregætirederulate la Facultatea de Instalaflii dinBucureøti. Este important ca specia-liøtii sæ cunoascæ aceste preocupæri.

DDoorriinn BBeeuu:: Principalele eveni-mente ale domeniului iluminatului deanul acesta (2015 - anul internaflional alluminii) au fost Light Forum, dinmartie de la Bucureøti, organizat deGOVNET, o platformæ de întâlnire acelor din iluminat, CNRI øi ARI, cutofli actorii din iluminat, øi apoi, înseptembrie, evenimentul LUMEN laSibiu, un eveniment deosebit.

Lumen 2015 s-a dorit un evenimentcomplex, o combinaflie de conferinflecare au început de la istoria ilumi-natului øi au culminat cu viitorul ilu-minatului. Pentru aceasta am adusspeakeri din stræinætate, care sæ aibæ oimagine de ansamblu asupra ilumina-tului. Unul din principalii vorbitori afost Wolfgang Bommel, care este

fostul preøedinte al Comisiei Interna-flionale pentru iluminat - CIE øi care aavut o prezentare despre viitorul ilu-minatului, dar l-am avut øi peAbraham Haim, care a vorbit desprece înseamnæ iluminatul øi sænætatea øicare sunt cercetærile din acest domeniu.L-am mai avut ca vorbitor pe un regi-zor, Ian Ceny, realizatorul unui film,The City Dark. Este prima datæ cândam beneficiat de o bursæ din parteaamabasadei SUA, bursæ ce ne-a permissæ-l aducem pe regizorul american înRomânia øi sæ-øi prezinte filmul, unfilm despre ce înseamnæ poluarea lu-minoasæ, ce efecte are asupra oame-nilor, animalelor øi cu o viziune deviitor, printre alte efecte tratate fiind øicele asupra astronomilor. În ultima zide la LUMEN am avut øi o masæ ro-tundæ cu arhitecflii, în cadrul cæreia amtratat barierele în ceea ce priveøte ilu-minatul din partea arhitecflilor, a pri-mæriilor, cauzele pentru care nu avemun iluminat de calitate în România. Defapt, aceasta este problema centralæ cu

CCoonnffeerreennflfliiaarr llaa uunniivveerrssiittaattee TTeehhnniiccææ ddiinnCClluujj--NNaappooccaa,, ddiirreeccttoorr aall LLaabboorraattoorruulluuii ddeeIInnggiinneerriiaa IIlluummiinnaattuulluuii ddiinn ccaaddrruull aacceesstteeiiUUnniivveerrssiittææflflii,, ccuu ddooccttoorraatt îînn iilluummiinnaattuullnnaattuurraall øøii ssttaaggiiii ddee cceerrcceettaarree llaaUUnniivveerrssiittææflfliillee ddiinn LLiivveerrppooooll,, BBaarrcceelloonnaa,,HHeellssiinnkkii øøii GGrreennoobbllee,, uunnddee aa lluuccrraatt llaapprrooiieeccttee eeuurrooppeennee ddee cceerrcceettaarree ppee tteemmaaiilluummiinnaattuulluuii nnaattuurraall,, ttuubbuurrii ddee lluummiinnææ øøiissiisstteemmee ddee vviittrraarree..IInniiflfliiaattoorr øø pprreeøøeeddiinnttee aall CCoonnvveennflfliieeiiRRoommâânnee ddee IIlluummiinnaatt 22001111.. AA ppaarrttiicciippaatt llaammaaii mmuullttee pprrooggrraammee eeuurrooppeennee ddeeeeffiicciieennflflææ eenneerrggeettiiccææ,, pprriinnttrree ccaarree““EEuurrooppeeaann EEffffiicciieenntt RReessiiddeennttiiaall LLiigghhttiinnggIInniittiiaattiivvee ““ ((EENNRRLLIINN))..PPrrooiieeccttaanntt øøii ccoonnssuullttaanntt llaa ppllaannuull ddeeiilluummiinnaatt ggeenneerraall aall mmuunniicciippiiuulluuii CClluujj--NNaappooccaa øøii îînn ccaaddrruull aallttoorr 3366 pprrooiieeccttee ddeeccllææddiirrii ddee mmaarree aannvveerrgguurrææ ((wwwwww..ccnnrrii..rroo))..DDiinn 22001133 PPrreeøøeeddiinnttee aall CCoommiitteettuulluuiiNNaaflfliioonnaall RRoommâânn ddee IIlluummiinnaatt.. PPrreeøøeeddiinnttee aall CCoonnssiilliiuulluuii RRoommâânn aallCCllææddiirriilloorr VVeerrzzii -- RRoommaanniiaann GGrreeeennBBuuiillddiinngg CCoouunncciill RRooGGBBCC((wwwwww..rrooggbbcc..oorrgg)).. CCoo--oorrggaanniizzaattoorr ccuu LLaauurreenntt CChhrrzzaannoovvsskkii aalleevveenniimmeennttuulluuii LLUUMMEENN!! ddiinn sseepptteemmbbrriiee22001155 ((wwwwww..lliigghhttiinnggssiibbiiuu..eeuu))..CCooeeddiittoorr aall rreevviisstteeii ssttiinnflfliiffiiccee IInntteerrnnaattiioonnaallJJoouurrnnaall ooff SSuussttaaiinnaabbllee LLiigghhttiinngg IIJJSSLL((wwwwww..lliigghhttiinnggjjoouurrnnaall..oorrgg)) ccuuUUnniivveerrssiittaatteeaa KKyyuunngg HHeeee ddiinn SSeeuull,,CCoorreeeeaa ddee SSuudd..

IInntteerrvviiuu ccuu ddoommnnuullDDoorriinn BBeeuu,, pprreeøøeeddiinntteellee CCNNRRII

Page 23: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 23

care ne-am confruntat la nivelulColegiului Diretor al CNRI. Øi anume,ce e de fæcut pentru a avea un iluminatde calitate în România. Øi când ziciluminat de calitate, un prim lucru carear trebui sæ fie aplicat la noi ar fi res-pectarea standardelor europene înmaterie de iluminat, care nu se res-pectæ, nu sunt cunoscute. În spatele lorse ascunde o muncæ de ani a comu-nitæflii din iluminat, ca aceste standardesæ fie agreate de tofli cei din iluminat.Tot la LUMEN am avut øi o expozifliede iluminat, de istorie a iluminatului øio expoziflie de design de aparate de ilu-minat. Avem øi la noi aparate de ilu-minat dar care suferæ de un design de-ficitar øi de aceea ar trebui sæ aparæ onouæ generaflie de designeri care sæschimbe designul aparatelor de ilu-minat.

Am participat øi la evenimentul dela Sinaia, Conferinfla de acolo dinoctombrie.

Felul în care s-au desfæøurat lucru-rile pânæ acum aratæ cæ avem problemecu întinerirea specialiøtilor din ilu-minat, cu pregætirea lor øi multe dinpreocupærile noastre au fost legate deaceste aspecte; am reuøit sæ creæm onouæ profesie, specialistul în iluminat.Am reuøit introducerea în codul ocu-paflional a unei noi meserii, cea despecialist în iluminat, care are de acum,din noiembrie 2015, øi un standardocupaflional, unde se precizeazæ cetrebuie sæ øtie un specialist în iluminat,ce competenfle are. Am derulat astfelun program de cursuri în ultimii 2 ani,care au structurat clar noua meserie.Am avut øi oameni care ne-au ajutat înacest proiect øi cred cæ am reuøit.

Practic noi cu asta ne ocupæm, sæfacem cursuri la care sæ aducem toflioamenii interesafli în iluminat. Suntimplicafli în iluminat nu numai ingineride instalaflii, sunt implicafli øi arhitecfli,designeri, avem øi economiøti uneori.În firmele din România sunt diverøispecialiøti care au însæ nevoie deaceastæ formare profesionalæ, sæ înfle-leagæ despre ce este vorba. În contextulunei schimbæri substanfliale a dome-niului iluminatului, a trecerii de lailuminatul tradiflional, cel cu læmpi cudescærcare, la cel cu LED, noi ne pro-punem sæ aducem cât mai mulflioameni specialiøti în iluminat øi, înacelaøi timp, sæ deschidem iluminatul

cætre alte specializæri. În acest sens amrealizat parteneriate cu OAR, cuBRCG øi cu alte asociaflii interesate dedomeniul iluminatului, care pot fi deastronomi, de fizicieni, oameni intere-safli de iluminat.

Profitæm de faptul cæ 2015 a fostun an special, anul internaflional alluminii!

RR:: Cum vedefli piafla de iluminatartificial din România, pe trei paliere:

- latura tehnicæ a ei - surse, aparate,echipamente, sisteme de iluminat îngeneral;

- nivelul reglementærilor, legislaflieide profil;

- nivelul specialiøtilor din acestdomeniu - factorul uman deci.

DDBB:: Legat de piafla de iluminat arti-ficial din România, eu væd acestdomeniu în plinæ schimbare, de laclienfli øi pânæ la furnizori øi distri-buitori, toatæ lumea este orientatæ cætresoluflii cu LED. Pe lângæ aceasta, asis-tæm øi la o schimbare de mentalitate,pentru cæ sistemele cu LED oferæ øiøansa unui sistem de control rapid, decare nu puteam beneficia la sistemeleanterioare, respectiv læmpile cu fluor øicele fluorescente, cærora le trebuie

circa 20 minute sæ ajungæ la 100%parametri. La LED pot sæ schimbculoarea luminii, opfliune pe care nu oaveam. La iluminat stradal, asistæm înRomânia la mai multe încercæri aleunor firme de a face sisteme de controlpentru un întreg oraø, pentru o în-treaga comunitate øi asta înseamnæmult. Noi trecem de la un sistem deiluminat public vechi, cel de pânæ în1989, cu carenfle mari, cu zone marislab sau deloc iluminate, la unul cuexcese de iluminat, în perioada campânæ în 2010... vedem în anumite oraøeexcese øi stâlpi øi cu 8 aparate de ilu-minat, ceea ce este totuøi cam mult. Înprezent, începem sæ avem sisteme deiluminat care sæ fie gândite øi econo-mice øi adaptabile. Sisteme de controlal iluminatului rutier nu au existatpânæ acum la noi, sisteme care særeducæ nivelul luminanflei pe drumurisau în parcæri dupæ ora 12 noaptea.Deci asistæm la o schimbare.

La iluminatul interior avem încæ odiscrepanflæ mare între lucrærile pentrufirmele private unde, în special datoritæasiguratorilor, avem soluflii de calitate.În lucrærile pentru clædirile de stat, deexemplu, avem situaflii în care ilu-minatul este de slabæ calitate øi în care

IINNTTEERRVVIIUU

Page 24: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

24 ELECTRICIANUL 1/2016

IINNTTEERRVVIIUU

normele de iluminat nu sunt respec-tate. Dau aici exemplu iluminatul dinøcoli, cel de urgenflæ de exemplu, desiguranflæ, cum era el cunoscut întrecut. Lumea nu øtie cæ existæ unstandard european, 1838/2014, tradusîn limba românæ. CNRI a fæcut aceastætraducere pentru cæ în trecut acestestandarde nu se gæseau în limba ro-mânæ øi erau traduse de persoane neca-lificate. Acum, ne uitæm la clædirilepublice øi vedem în continuare ieøirilede urgenflæ inscripflionate cu IEØIREsau EXIT, în loc sæ fie incripflionate cusægefli øi eu aici væd cæ ar fi enorm demulte de fæcut la clædirile acesteapublice, pentru ca ele sæ fie aduse lanivelul standardelor din 2015, în ceeace priveøte iluminatul de urgenflæ. Nicinu îmi doresc sæ mæ gândesc la ce s-arputea întâmpla într-o øcoalæ dacæ areloc un incendiu øi nu avem iluminat deurgenflæ. Nu zic cæ asta ar fi soluflia, dars-ar putea limita numærul de victimedacæ am avea un iluminat de urgenflæcorespunzætor.

Tot vorbind despre piaflæ, eu amconstatat cu tristefle cæ nu a existat for-mare profesionalæ în domeniul ilumi-natului øi vorbind despre cei care øi-auterminat studiile acum 10 ani, situafliade atunci nu se poate compara cu ceade acum. Dacæ iau de exemplu cursulmeu de acum 10 ani, nici un sfert din elnu mai poate fi folosit acum øi aceastadin cauza schimbærilor produse deLED.

Noile standarde, eficienfla energe-ticæ, toate acestea au schimbat totaliluminatul, dar pânæ acum nu a fostpus la punct un curs cu toate acesteevoluflii. Ceea ce am constatat dinpæcate este cæ oamenii nu lucreazæ cuprograme de calcul øi nu respectæstandardele din iluminat. Atunci sepune bineînfleles problema ce fel deiluminat vând firmele din iluminatcând oamenii lor nu øtiu standardele øinu cunoasc programele øi oferæ olampæ echivalentæ!

Dacæ se vor instala læmpi de ilu-minat stradal cu temperatura deculoare de 6500 Kelvin, oamenii vor fifoarte nemulflumifli, nu numai astro-nomii! Se øtie cæ lumina albastræ scadesecreflia de melatoninæ! Existæ unstandard european Blue Light Hazard,deci lucrurile acestea trebuie explicateøi clarificate pentru a avea soluflii de

calitate, ceea ce noi la CNRI ne dorimsæ facem. Nu mæ aøtept la schimbæri depe o zi pe alta, dar vedem schimbæri øiproducætori øi la noi, care trebuie sæînfleleagæ importanfla iluminatului, adesignului sistemelor de iluminat.

Putem lua exemplul din Poloniaunde firmele au înfleles importanfladesignului, sesizând o oportunitate peo piaflæ dominatæ pânæ nu demult decâteva firme, ce trebuie folositæ în modprofesional. Aceste schimbæri trebuiefæcute cu profesionalism, ne dorim noiøi o profesionalizare a iluminatului îngeneral, domeniu unde tofli cred cæ sepricep øi arhitecflii au o opinie, desig-nerii au o opinie, dar pânæ la urmætrebuie sæ urmæm modelul european,cæci ai lucræri de artæ dar majoritatealucrærilor sunt lucræri funcflionale, carerespectæ standardele. O salæ de clasæ aunei øcoli e o lucrare funcflionalæ, unbirou are un iluminat funcflional, unhotel, un restaurant, sunt lucræri deartæ unde elementul estetic este impor-tant dar øi acolo trebuie sæ existe uniluminat de urgenflæ, pentru toalete,care trebuie sæ respecte standardele.

RR:: Ce obiective de viitor are CNRIøi ce propuneri øi prioritæfli; fiind oechipæ tânæræ øi ambiflioasæ are energiade a împinge lucrurile øi a îmbunætæflisituaflia domeniului?

DDBB:: Dacæ anul trecut (2014 N.R.)am avut Conferinfla de iluminat a CIEde la Manchester, unde CNRI a fostreprezentat, anul 2016 este mai særac îneveniment, cu execepflia expoziflie de laFrankfurt, Light+Building, la care, lafiecare 2 ani, toatæ comunitatea diniluminat nu numai din Romania ci øidin întreaga lume se duce la Frankfurtpentru a vedea ce se întamplæ. Probabildin acest motiv sunt mai pufline eve-nimente de profil naflionale în 2016cæci Light+Building, eveniment inter-naflional, adunæ pe tofli cei interesafli.

Vom fi øi noi prezenfli la Light+Building dar înaintea acestui eveni-ment vom organiza, la Bucureøti, oadunare generalæ a CNRI, pe 25februarie, la ora 17: urmeazæ sæ vedemlocul, dar în mod tradiflional o flinem laFacultatea de Instalaflii. Ne dorim sævinæ tofli membrii CNRI øi sæ facemraportul anual, sæ discutæm proiectelede viitor ale CNRI øi sæ continuæm ceam început, formarea profesionalæ øitraducerea de standarde øi redactarea

lor. Ele nu apar din senin aøa cum ne-am obiønuit noi, în fapt ele apar dupæ operioadæ de consultæri, tocmai pentruca oamenii sæ poate sæ cunoacæ schim-bærile øi eventual sæ le modifice. Darpentru asta trebuie sæ ne implicæm,sunt în total vreo 7 comitete tehnice,care se implicæ în redactarea acestorstandarde. Unele standarde se redac-teazæ la nivelul CIE øi apoi se transpunîn standarde europene, dar pentru astatrebuie ca membrii noøtri sæ fie pre-zenfli în comitetele tehnice ale CIE.Øtiu cæ asta înseamnæ costuri mari, careîn general sunt suportate fie de univer-sitæfli, fie de firme, dar aøa se întâmplæpeste tot în lume. La Conferinfla de laManchester am fost singurul reprezen-tant al CNRI øi nu pot acoperi toatecomitetele tehnice. Ungaria de exem-plu a fost reprezentatæ de 10 specialiøtiîn aceste comitete tehnice øi normal cæ,atunci când ai atâflia delegafli, pofli aco-peri toate comitetele tehnice øi pofli sæai informaflii din interior, pentru cæ unstandard e de obicei o înøiruire de ideicare poate sæ paræ seacæ dacæ nu fli seexplicæ ce este în spatele ei. Aceastaeste din punctul nostru de vedere etapaurmætoare, în care membrii noøtritrebuie sæ se implice activ în realizareaacestor standarde øi sæ nu fim pasivi,am primit standardul, îl traducem, øicu asta am terminat activitatea. Im-plicarea noastræ trebuie sæ fie din mo-mentul redactærii standardului, mediulde afaceri, tofli sunt interesafli de acestestandarde. Atenflie de exemplu cæ noifolosim standarde de iluminat de pevremea læmpilor cu incandescenflæ. Semai pot aplica aceste standarde acumla LED? E un alt mod de a ilumina!Standardele ræmân valabile în ceea cepriveøte cerinflele. Nivelul de iluminareræmâne acelaøi. Avem însæ problemelegate de redarea culorilor cu LED. ÎnSUA deja s-au modificat standardelelor legate de sursele de luminæ, dar înEuropa nu suntem de aceeaøi pærere,dar ca sæ ai un cuvânt de spus trebui sæai parte de multe cerecetæri în spate, casæ pofli sæ emifli o pærere avizatæ, altfelræmânem la nivel de opinii pe care nule pofli susfline prin lucræri.

Vrem sæ avem de anul viitor orevistæ de specialitate. Vechea revistæ,Ingineria Iluminatului, o revistæ øtiin-flificæ, sæ se transforme în InternaflionalJournal of Sustainable Lighting, o

Page 25: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 25

revistæ realizatæ de Laboratorul de Ingineria Iluminatuluidin Cluj, împreunæ cu coreenii de la Universitate din Seul.Va fi, repet, o revistæ øtiinflificæ, pentru a ridica niveluløtiinflific al domeniului, asta vis-a-vis de altæ abordare, ceeace o sæ facem în viitor. Væ mai pot spune cæ între 26 øi 28septembrie 2016 va avea loc la Cluj o conferinflæ, ALAN2016 – Artificial Light At Night, legatæ de efectul luminiiartificiale pe timpul nopflii asupra oamenilor, animalelor,insectelor, plantelor. E o altæ abordare legatæ de efecteleiluminatului øi dacæ totul merge bine, vom avea parte despeakeri foarte interesanfli. Conferinfla va avea loc la Cluj, laUniversitatea Tehnicæ, e o premieræ pentru Româniaimplicarea într-un asfel de proiect internaflional pe o temæcare stârneøte polemici, discuflii. Din acest punct de vedereva fi foarte interesant, cæci vom avea øi punctul de vedere alactiviøtilor, care de multe ori sunt extrem de combativi, øivom avea o discuflie foarte lungæ vis-a-vis de lumina albastræøi de LED-urile de proastæ calitate. Pe de altæ parte, va fiprezentæ industria, cu diverse soluflii, dar øi mediul politic,cæci sunt flæri în care deja avem legislaflie de reducere apoluærii luminoase øi totdeauna voi da exemplul Franflei,unde se opreøte iluminatul arhitectural dupæ ora 1 noaptea.Mi se pare o mæsuræ de bun simfl sæ reduci iluminatularhitectural øi cel al panourilor publicitare cu LED dupæ oanumitæ oræ. O sæ vedem cæ temæ va da naøtere la discufliiimportante în urmætorii ani, unde panourile publicitare vorgenera plângeri din partea locuitorilor.

Nu existæ un standard european în domeniul publicitæfliistradale cu panouri luminoase. Existæ 2 abordæri. Pe de oparte se discutæ despre nivelul de iluminare în apropierea pa-nourilor, cu intensitæfli luminoase de pânæ la 20-30 de lucøi înapropierea lor. Este o discuflie lungæ despre genul acesta de

abordæri în funcflie de mediul luminos înconjurætor. Eu aø prefera o abordare mai puflin tehnicæ care sæ

prevadæ oprirea acestor panouri dupæ ora 10 sau 11 noaptea.Eu nu væd rostul lore dupæ o anumitæ oraæ. S-ar putea însaca ele sæ creeze mai multe probleme..

Ar mai fi un aspect øi anume al iluminatului panourilorluminoase cu inscripflii ale farmaciilor cu culoare verde, carenu ar trebui sa existe la mai puflin de 100 metri deintersecflie. Când te apropii de o intersecflie øi vezi o luminæverde te întrebi dacæ nu este lumina unui semafor...În multeflæri din Europa este interzis sæ ai astfel de semnale dinamiceîn apropierea semafoarelor.

La trecerile de pietoni de asemenea ar trebui sæ existe uniluminat dedicat. Este vorba de un iluminat asimetric,montat înfafla trecerii de pietoni care sæ ilumineze pietenii øisæ-i facæ mult mai vizibili. Dar nu numai la treceri depietoni dar øi la sensurile giratorii din mediul rural înspecial, unde sunt de exemplu panouri de iluminat încentrul intersecfliei iar stræzile intersecfliei au nivele deiluminat diferite. Este greu de observat un biciclist deexemplu. Existæ un standard, 13201, ce prevede date pentruiluminatul acestor alei pentru bicicliøti. La noi, în cazul încare exista aceste alei , ele nu sunt øi iluminate.Bicicliøtiisunt expuøi dacæ nu sunt væzufli. Se fac piste pentrubicicliøti dar nu øi iluminatul adecvat pentru ele.

Revenind la trecerile de pietoni la øcoli de exemplu, artrebui sæ existe un program naflinal pentru iluminatulzonelor din jurul øcolilor aøa cum a fost în Franfla deexemplu. Iluminatul trebuie extins øi în apropiereatrecerilor de pietoni, pentru cæ în cazul copiilor trebuie sæ-ivezi pe copii din momentul în care se pregætesc sætraverseze.

IINNTTEERRVVIIUU

BBIILLEETTEE GGRRAATTUUIITTEE LLAA CCEEBBIITT HHAANNNNOOVVEERR 22001166

Cel mai mare târg la nivel mondial al industriei digitale, CeBIT Hanovra,îøi va deschide din nou porflile în perioada 14 - 18 martie 2016. Øi în acest anpunem la dispoziflia membrilor øi partenerilor noøtri un contingent de biletede intrare gratuite. Putefli intra în posesia acestora accesand link-ul:hhttttpp::////wwwwww..cceebbiitt..ddee//pprroommoo??22bbrrccqq

Page 26: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

26 ELECTRICIANUL 1/2016

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

R&S Scope Rider de la Rohde&Schwarz este remarcabil atât în labo-rator cât øi pe teren. Cu o ratæ de achi-ziflie de 50.000 de eøantioane pe se-cundæ, un convertor A/D pe 10 bifli,dezvoltat special de Rohde&Schwarzøi o læflime de bandæ maximæ de 500MHz pentru canalele de intrare analo-gice, acest osciloscop portabil surcla-seazæ detaøat instrumentele compara-bile existente.

R&S Scope Rider integreazæ cincifuncflii pentru a oferi un nivel de versa-tilitate maxim, care nu se întâlneøte lanici un alt instrument din categoria sa.Echipamentul se bazeazæ pe un oscilo-scop de înaltæ performanflæ, ce are unsistem de trigherare digital de mareprecizie, 33 funcflii automate de mæsu-rare, mascæ-test øi un mod de lucru detip diagramæ XY. În plus, R&S ScopeRider poate funcfliona ca: analizorlogic cu opt canale digitale suplimen-tare, analizor de protocol cu capacitæflide trigherare øi decodare, logger dedate precum øi ca multimetru digital.Aceastæ varietate de funcflii face caechipamentul sæ poatæ realiza o gamælargæ de tipuri de mæsurætori.

Osciloscopul portabil este primulinstrument echipat cu un ecran capa-citiv de mari dimensiuni, permiflândastfel ca operarea sa sæ fie la fel de in-tuitivæ ca în cazul unei simple tabletePC. De asemenea, este dotat cu bu-toane mari pentru a putea fi utilizat øicu mænuøi precum øi cu un buton rota-tiv multifuncflional pentru ajustareafacilæ a parametrilor. Utilizatorii potciti uøor în orice moment rezultatelemæsurætorilor, deoarece toate informa-fliile privind mæsurætorile sunt afiøateîn mod explicit pe ecran.

Carcasa certificatæ IP51 a echipa-mentului asiguræ o operare siguræ chiarøi în cazul lucrului în medii adverse øi

oferæ protecflie împotriva riscurilor demediu, cum ar fi praful sau apa care sepoate scurge pe acesta. Osciloscopulportabil a trecut toate testele mecanicefæcute în conformitate cu standardelemilitare. Instrumentul complet izolatoferæ maxim de siguranflæ øi îndepli-neøte cerinflele definite în IEC 61010-1CAT IV pânæ la 600 V øi pentru CATIII pânæ la 1000 V.

În plus faflæ de cardul micro SD, in-strumentul este dotat cu porturi USBøi Ethernet pentru stocarea facilæ øitransferul datelor rezultate în urmamæsurætorilor. R&S Scope Rider are,de asemenea, o interfaflæ integratæWLAN. Aceasta poate fi configuratæca un hotspot, permiflând controlul in-strumentului de la distanflæ prin inter-mediul unui smartphone, tabletæ PCsau laptop. Pentru aceasta, este sufici-entæ doar existenfla unui web-browserpe dispozitivul mobil, nefiind nevoiede software sau aplicaflii suplimentare.

Datoritæ autonomiei de lucru pebateria încorporatæ de 4 ore cât øi a gre-utæflii reduse de numai 2.4 kg, R&SScope Rider oferæ utilizatorilor un grad

RR&&SS SSccooppee RRiiddeerr:: pprriimmuull oosscciilloossccoopp ppoorrttaabbiill,,ppeennttrruu uuttiilliizzæærrii mmoobbiillee,, aavvâânndd ppeerrffoorrmmaannflfleellee

uunnuuii iinnssttrruummeenntt ddee llaabboorraattoorr

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz pprreezziinnttææ pprriimmuulloosscciilloossccoopp ppoorrttaabbiill ccaarree aattiinnggeeppeerrffoorrmmaannflfleellee uunnuuii oosscciilloossccoopp ddeellaabboorraattoorr ddee îînnaallttææ ccllaassææ.. RR&&SS SSccooppeeRRiiddeerr ccoommbbiinnææ cciinnccii iinnssttrruummeennttee îînnttrr--uunnssiinngguurr eecchhiippaammeenntt ccoommppaacctt,, ddeessiiggnnuullssææuu rroobbuusstt ffææccâânndduu--ll iiddeeaall aattââtt ppeennttrruuaaccttiivviittææflflii ddee iinnssttaallaarree îînn ddoommeenniiuullccoommuunniiccaaflfliiiilloorr mmoobbiillee ccââtt øøii ppeennttrruulluuccrræærrii ddee îînnttrreeflfliinneerree îînn tteerreenn..IInnssttrruummeennttuull eessttee ddoottaatt ccuu oo iinnttrraarreeiizzoollaattææ øøii ccuu iinntteerrffeeflflee ddee ccoommuunniiccaaflfliiii..OOsscciilloossccooppuull îînnddeepplliinneeøøttee ssttaannddaarrddeelleeCCAATT IIVV øøii ppooaattee rreeaalliizzaa mmææssuurræættoorrii îînniinnssttaallaaflfliiiillee ddee jjooaassææ--tteennssiiuunnee ddee ppâânnææ llaa660000 VV..

Page 27: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 27

ridicat de flexibilitate atât în timpuloperafliilor de instalare sau întreflinereplanificate cât øi în intervenflii în situafliide urgenflæ. Noul osciloscop portabilpætrunde dincolo de domeniultradiflional de aplicabilitate din ingi-neria electricæ, putând fi utilizat cu suc-ces într-o arie largæ de alte industrii.Tehnicienii øi specialiøtii pot utilizaosciloscopul portabil øi pentru a avea o

înflelegere claræ a stærii diferitelor insta-laflii electrice, ale sistemelor complexesau a componentelor.

Echipamentul are o gama largæ deaplicabilitate, de la achiziflia de date demæsurare în instalaflii industriale sau deproducflie, la repararea dispozitivelorde acflionæri electrice de la bordulnavelor sau efectuarea analizei datelorrezultate în urma unui test drive la ve-

hicule. R&S Scope Rider este mai bineadaptat la nevoile unor astfel de sarcinidecât orice alt osciloscop din clasa sa.

R&S Scope Rider este disponibil îndouæ variante: cu patru canale sau cudouæ canale, acesta din urmæ cu unmultimetru digital, cu læflimi de bandæde 60 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350MHz øi 500 MHz. În momentul intro-ducerii pe piaflæ a echipamentului vor fidisponibile opfliuni de trigherare øi dedecodare pentru I2C, SPI, UART, RS232, RS 422 øi RS-485.

R&S Scope Rider mæreøte porto-foliul de echipamente din gama ValueInstruments, aceasta cuprinzând echi-pamente de mæsuræ øi control de înaltæcalitate la un prefl accesibil. R&S ScopeRider este disponibil atât direct laRohde&Schwarz cât øi la distribuitorisub denumirea de produse R&SRTH10xx.

PPeennttrruu mmaaii mmuullttee iinnffoorrmmaaflfliiii vviizzii--ttaaflflii:: hhttttpp::////wwwwww..22--mmiinnuutteess..ccoomm//

RRoohhddee && SScchhwwaarrzz RRoommâânniiaa SS..RR..LL..BBdd.. EErrooiiii SSaanniittaarrii,, nnrr.. 8899,, SSeeccttoorr 55,, TTeell // FFaaxx:: ++4400 2211 441111 2200 1133;; ++4400 2211 441100 6688 4466EEmmaaiill:: rrss--rroommaanniiaa@@rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoommwwwwww..rroohhddee--sscchhwwaarrzz..ccoomm

Compararea TME permite indicarea simul-tanæ a caracteristicilor tehnice ale diferitelorproduse. Astfel putefli vedea cu uøurinflæ dife-renflele dintre articole specifice færæ a fi nevoiesæ le parcurgefli individual. Acum cumpæræturilela tme.eu vor fi øi mai uøoare. Nu întârziafli øicomandafli chiar azi.

O descriere detaliatæ a comparafliei este dis-ponibilæ la Ajutor (www.tme.eu).

TME este o firmæ de familie, veche deja de ogeneraflie, care existæ din 1990. Totul a începutde la un mic magazin de elemente electronicepentru service øi mica producflie, înfiinflat laLódz, în Polonia, de fraflii Adam øi ZbigniewKuczynski. TME este astæzi unul dintre cei maimari distribuitori de elemente electronice,electrotehnice, automaticæ industrialæ øi echi-pamente de atelier din Europa. Firma are maimult 500 de angajafli în sediul central dinPolonia øi în societæflile subsidiare din alte flæri.

Deservim câteva zeci de mii de firme din 128 de flæri øiexpediem 2800 de colete pe zi. Printre cele 160.000 deproduse pe care le oferim îi vefli regæsi pe majoritateafabricanflilor importanfli de componente electronice.

Lilianna Dàbrowska(+48) 42 645 554 08

[email protected], [email protected]

CCoommppaarrææ pprroodduusseellee TTMMEE!!

MMÆÆSSUURRAARREE ØØII TTEESSTTAARREE

Page 28: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

28 ELECTRICIANUL 1/2016

RReeppoorrtteerr:: Care este poziflia gru-pului Schneider Electric pe piafla deechipamente electrice øi de automa-tizæri din România?

FFlloorreennttiinnaa TTootttthh:: SchneiderElectric, specialistul mondial în mana-gementul energiei, cu operafliuni înpeste 100 de flæri, oferæ echipamente øisoluflii pentru mai multe piefle finale,deflinând, la nivel global, poziflii delider în domenii precum energie øi in-frastructuræ, industrie, clædiri comer-ciale øi rezidenfliale øi centre de date.Aceste piefle sunt responsabile pentru72% din consumul de energie la nivelmondial, ceea ce implicæ un potenflialfoarte ridicat în domeniul eficienfleienergetice, Schneider Electric avândoportunitatea de a ajuta companiile øipopulaflia sæ-øi optimizeze consumul øisæ-øi reducæ impactul asupra mediului.

Acest potenflial important în zonade eficienflæ energeticæ este prezent øiîn România, ceea ce înseamnæ cæSchneider Electric are øi pe plan localoportunitatea de a face diferenfla øi de aajuta consumatorii sæ profite la maxi-mum de resursele lor energetice.Astfel, subsidiara din România se nu-mæræ printre primii jucætori din pieflelepe care le adreseazæ, înregistrând anualcreøteri ale afacerilor.

RR:: Care sunt datele care carac-terizeazæ activitatea grupului în 2014în România? (Cifræ de afaceri, numærde angajafli, proiecte majore în care esteimplicat etc.)

FFTT:: La nivel global, grupulSchneider Electric øi-a majoratvânzærile cu 6,6%, la aproape 25miliarde de euro în 2014 comparativ cu

2013, iar profitul net al grupului acrescut cu 2,8%, pânæ la aproape 2miliarde de euro. În România, amînregistrat o creøtere sustenabilæ de laun an la altul, iar în 2015 ne aøteptæmca acest trend sæ continue øi sæ seconsolideze.

Echipa Schneider Electric s-a extinsconstant, în special odatæ cu deschi-derea centrului de suport clienfli dinBucureøti, în 2011, iar în prezent amajuns la un numær de 275 de angajafli.De asemenea, avem în continuareoferte de joburi atractive øi programede internship pentru tinerii talentafli.

În ceea ce priveøte proiectele com-paniei, unul dintre cele mai recente øiimportante este cel dezvoltat pentrumarele retailer Carrefour. În cadrulacestui proiect, am implementat solufliide eficienflæ energeticæ atât în cele 94 de

IINNTTEERRVVIIUU

FFlloorreennttiinnaa TTootttthh aarree oo eexxppeerriieennflflææ îînnvvâânnzzæærrii,, mmaarrkkeettiinngg øøii mmaannaaggeemmeennttggeenneerraall,, ccaarriieerraa ssaa ddee ppâânnææ aaccuumm ffiiiinnddlleeggaattææ îînn ssppeecciiaall ddee iinndduussttrriiaa IITT&&CC..AAnntteerriioorr aacchhiizziiflfliieeii AAPPCC ddee ccæættrreeSScchhnneeiiddeerr EElleeccttrriicc,, FFlloorreennttiinnaa TTootttthh aaccoonnssttrruuiitt oorrggaanniizzaaflfliiaa llooccaallææ AAPPCCRRoommâânniiaa,, ooccuuppâânndd ffuunnccflfliiiillee ddee ddiissttrriiccttmmaannaaggeerr ((22000033--22000077)),, ccoouunnttrryy mmaannaaggeerrRRoommâânniiaa ((22000077--22000088)) øøii ccoouunnttrryymmaannaaggeerr RRoommâânniiaa øøii BBuullggaarriiaa ((22000088--22000099)).. UUlltteerriioorr,, TTootttthh aa ffaaccuutt ppaarrttee ddiinneecchhiippaa ddee ttoopp mmaannaaggeemmeenntt aaSScchhnneeiiddeerr EElleeccttrriicc RRoommâânniiaa,, aavvâânnddrreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa ggeessttiioonnæærriiii mmaaii mmuullttoorrddiivviizziiii:: IITT,, PPoowweerr SSoolluuttiioonnss && SSeerrvviicceess,,BBuuiillddiinnggss øøii EEnneerrggyy..DDee llaa 11 ffeebbrruuaarriiee 22001144 ooccuuppææ ffuunnccflfliiaa ddeepprreeøøeeddiinnttee aall ssuubbssiiddiiaarreeii ddiinn RRoommâânniiaa aaSScchhnneeiiddeerr EElleeccttrriicc..NNuummiirreeaa FFlloorreennttiinneeii TTootttthh llaaccoonndduucceerreeaa oorrggaanniizzaaflfliieeii llooccaalleemmaarrcchheeaazzææ ddoouuææ pprreemmiieerree ppeennttrruuSScchhnneeiiddeerr EElleeccttrriicc RRoommâânniiaa:: pprriimmaa øøiicceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttææ eessttee ccææ,, llaa 1177 aannii ddeellaa îînnffiiiinnflflaarreeaa ssuubbssiiddiiaarreeii llooccaallee,, llaaccoonndduucceerreeaa aacceesstteeiiaa eessttee uunn rroommâânn,,uurrmmâânndd tteennddiinnflflaa ggeenneerraallææ ddiinn ccaaddrruullggrruuppuulluuii,, iiaarr cceeaa ddee--aa ddoouuaa eesstteeiinnvveessttiirreeaa pprriimmeeii ffeemmeeii îînn aacceeaassttææffuunnccflfliiee..

IInntteerrvviiuu ccuu FFlloorreennttiinnaa TTootttthh,, PPrreeøøeeddiinntteeSScchhnneeiiddeerr EElleeccttrriicc RRoommâânniiaa øøii

RReeppuubblliiccaa MMoollddoovvaa

Page 29: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 29

IINNTTEERRVVIIUU

supermarketuri, cât øi la nivelul întregiireflele de hypermarketuri Carrefourdin România. Astfel, au fost generatepentru Carrefour o serie de beneficii lanivel de business, precum reducereacheltuielilor operaflionale prin scædereaconsumului de energie electricæ, redu-cerea cheltuielilor de capital prin scæ-derea costurilor de cablare, instalare øioperare asociate cu sistemele integratede clædiri, creøterea valorii activelor,asigurarea unei valori sustenabile øi aunor costuri reduse pe durata cicluluide viaflæ a clædirii. Alte beneficii auvizat creøterea confortului øi a sigu-ranflei utilizatorilor øi reducerea impac-tului asupra mediului.

RR:: Care sunt intenfliile pentru piaflaromâneascæ pentru fiecare sector deactivitate?

FFTT:: Pentru piafla din România, nepropunem ca în acest an sæ lansæm noiproduse øi soluflii în toate sectoarele încare activæm. De asemenea, avem înplan extinderea echipei din Bucureøti,atât în zona de servicii oferite clien-flilor, cât øi la nivelul altor departa-mente.

RR:: Care sunt domeniile cheie încare grupul Schneider Electric esteinteresat în viitor (Data Center, SmartGrid, Green Building etc.)?

FFTT:: Schneider Electric acordæatenflie fiecærei piefle în care activeazæ.Va exista, într-adevær, un interes mairidicat legat de domeniile care seestimeazæ cæ vor înregistra o dezvol-tare mai accentuatæ în perioada urmæ-toare, cum ar fi clædirile verzi saurefleaua inteligentæ.

În contextul în care clædirilepublice, comerciale øi rezidenfliale suntresponsabile de 38% din consumul deenergie în Europa, utilizând mai multeresurse energetice chiar øi decât mij-loacele de transport (33%), reglemen-tærile Uniunii Europene pun o pre-siune din ce în ce mai mare asuprastatelor membre în zona de eficienflæenergeticæ la nivelul clædirilor.România are încæ mult de recuperat laacest capitol, pentru a atinge obiectivulUE ca toate clædirile noi sæ aibæ con-sum de aproape 0 energie pânæ în 2025.Solufliile de management al energieioferite de Schneider Electric, destinateatât clædirilor noi, cât øi celor existente,asiguræ economii rapide de energie øireduceri de costuri øi contribuie, înacelaøi timp, la creøterea semnificativæa valorii unei clædiri.

Un potenflial important existæ øi înceea ce priveøte reflelele inteligente,

transformarea reflelei electrice în smartgrid reprezentând una dintre cele maimari provocæri din domeniul energiei.În urmæ cu nu foarte mult timp,refleaua electricæ din România avea ungrad de eficienflæ de doar 30%, ceea ceimplicæ un potenflial foarte mare deîmbunætæflire, dar care necesitæ sumeimportante de capital pentru tehno-logiile disponibile. Schneider Electriceste pregætitæ sæ livreze echipamenteleøi solufliile necesare pentru a trans-forma refleaua electricæ într-o refleainteligentæ, eficientæ øi siguræ.

Centrele de date reprezintæ un altdomeniu cu un potenflial imens deeconomisire a energiei. Sectorul IT&Cconsumæ pânæ la 10% din energiaelectricæ din lume, iar un singur centrude date poate consuma mai multæenergie electricæ decât un oraø dedimensiuni medii. O mare parte aacestei energii este eliberatæ sub formæde cælduræ în atmosferæ, contribuind laîncælzirea globalæ øi localæ. În prezent,existæ peste trei milioane de centre dedate la nivel mondial, iar o serie derapoarte din domeniu estimeazæ cæemisiile combinate de dioxid de carbondin aceste centre de date vor depæøi înnumai cinci ani emisiile întregii indus-trii a transportului aerian. De aceea,sunt absolut necesare soluflii de eficienflæenergeticæ în centrele de date. Expertizaglobalæ a Schneider Electric în acestdomeniu este valorificatæ în cadrul anumeroase proiecte de centre de dateverzi, cel mai recent fiind dezvoltareaprimului centru de date cu impactecologic pozitiv din lume, în Suedia.

Page 30: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

30 ELECTRICIANUL 1/2016

RReeppoorrtteerr:: Stimate domnule preøe-dinte, ce obiective îøi propune ARI,asociaflie relativ recent înfiinflatæ (areun an de la creare)?

DDaann VVæættææjjeelluu:: ARI îøi propune særeprezinte, din punct de vedere eco-nomic, pe cei care lucreazæ în dome-niul iluminatului, pentru cæ nu existæîn prezent o reprezentare a acestorspecialiøti în fafla autoritæflilor. Noisuntem reprezentanflii mediului eco-nomic, am spus asta de la început, øinoi suntem cei care vrem sæ „resus-citæm“ øi mediul academic, pentru acrea øi asigura viitorul domeniuluiiluminatului. În momentul de faflæ,specialiøtii din iluminat sunt tot maipuflini øi tot mai puflin pregætifli. Færæoameni tineri nu o sæ putem face ilu-minat de calitate în România.

RR:: Deci avefli obiective complexe,legate în primul rând de pregætireaoamenilor. Cum acflionafli în acest sens,pentru atingerea acestor obiective?

DDVV:: Suntem deja în legæturæ cuMinisterul Administrafliei, cu Ministe-rul Economiei, cu Ministerul Educafliei

pentru discuflii privind reglementærileîn domeniu.

Facem deja lucrul acesta øi pepartea academicæ, unde intenflionæm sæcreæm burse pentru specializare îniluminat. Pentru studenflii cu preocu-pæri în iluminat.

R: Ce probleme sesizafli pe piaflaromâneascæ în ceea ce priveøte echi-pamentele de iluminat? Care sunt im-pedimentele pe care le avefli în prezentlegate de reglementæri?

DDVV:: Piafla este reglementatæ, doarcæ aceste reglementæri nu se respectæ.Standardele øi legislaflia din domeniunu se respectæ øi nu existæ un for lanivelul guvernului care sæ urmæreascærespectarea acestor norme. Aceastaeste principala problemæ. Øi o pro-blemæ secundaræ este necunoaøtereaacestor reglementæri de cætre entitæflileachizitoare. Aici vorbim øi despreautoritæflile publice øi despre celeprivate øi despre cetæfleni. Cetæflenii nuau informafliile necesare pentru a-øialege o sursæ de luminæ corectæ øipentru asta facem eforturi øi aceasta

este o altæ direcflie a noastræ de reali-zare a unor ghiduri pentru achiziflia deechipamente de iluminat. Ghidulpentru persoane fizice va fi gata înprima parte a lui 2016 iar celelalte o sæfie gata ulterior. Vom avea ulterior unghid pentru achiziflia echipamentelorde iluminat stradal, urmând øi alteghiduri pe alte domenii de specialitate.

RR:: În privinfla iluminatului stradal,ce probleme sesizafli?

DDVV:: Cred cæ în privinfla sistemuluide iluminat stradal, trebuie schimbatæmentalitatea øi orientarea sæ fie aøa cumprevede øi standardul, dupæ rezultate.

Atâta timp cât nu se mæsoaræ rezul-tatele, nu o sæ avem un iluminat corect.

Øi este vorba aici øi de educaflie,pentru cæ iluminatul este o chestiunesubiectivæ øi o privim fiecare aøa cumconsideræm cæ ar fi OK pentru noi.Dacæ existæ standard însæ, el se poateaplica, se poate verifica øi poate fi oreferinflæ. Pentru asta ne luptæm noi, sæavem standarde ca referinfle øi rezul-tatele sæ poatæ fi verificate conform custandardele.

DDaann VVæættææjjeelluu eessttee DDiirreeccttoorr GGeenneerraallaallffiirrmmeeii FFLLAASSHH LLIIGGHHTTIINNGG SSEERRVVIICCEESS..EEssttee mmeemmbbrruu ooffiicciiaall aall DDiivviizziieeii 44LLiigghhttiinngg aanndd SSiiggnnaalllliinngg ffoorr TTrraannssppoorrtt ddiinnccaaddrruull CCIIEE ((CCoommmmiissssiioonn IInntteerrnnaattiioonnaalleeddee ll’’EEccllaaiirraaggee)),, ddiinn ppaarrtteeaa RRoommâânniieeii,,mmeemmbbrruu îînn ccoommiitteettuull tteehhnniicc AASSRROO//CCTT224400 TTeehhnniiccaa IIlluummiinnaattuulluuii,, DDiirreeccttoorrDDiivviizziiaa 44..11.. ((IIlluummiinnaattuull ccææiilloorr ddeecciirrccuullaaflfliiee aauuttoo,, ppiieettoonniilloorr,, cciicclliiøøttiilloorr øø..aa..))îînn ccaaddrruull CCNNRRII ((CCoommiitteettuull NNaaflfliioonnaallRRoommâânn ddee IIlluummiinnaatt)),, VViicceepprreeøøeeddiinntteePPaattrroonnaattuull SSeerrvviicciiiilloorr PPuubblliiccee ddiinnRRoommâânniiaa,, SSeerrvviicciiuull ddee iilluummiinnaatt PPuubblliicc.. ÎÎnn aannuull 22001100 aa iinniiflfliiaatt rreeaalliizzaarreeaa AAssoocciiaaflfliieeiiRRoommâânnee ppeennttrruu IIlluummiinnaatt ((AARRII))..

IInntteerrvviiuu ccuu ddoommnnuull DDaann VVæættææjjeelluu,, pprreeøøeeddiinntteeAAssoocciiaaflfliiaa RRoommâânnææ ppeennttrruu IIlluummiinnaatt -- AARRII

IINNTTEERRVVIIUU

Page 31: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

Mobilitate, energie,securitate øi infrastructuræconectate

• Iluminarea inteligentæ cu auto-reglare economiseøte energie;

• O substructuræ pentru oraøeleinteligente: platforma de softwareBosch IoT Suite;

• Stræzi mai sigure øi condus plæcutdatoritæ automobilelor conectate.

Tehnologiile Bosch fac posibilæ co-nectivitatea nu doar în case øi aparta-mente, ci øi la nivelul oraøelor. În ca-drul edifliei CES a acestui an, furni-zorul de servicii øi tehnologie prezintæmodul în care s-ar desfæøura lucrurileîntr-un oraø inteligent. În cinci pro-iecte pilot, Bosch lucreazæ intenspentru a transforma viziunile viitoruluiîn realitate. Pânæ în anul 2050 øasemiliarde de oameni vor locui în oraøe.„Oraøele inteligente îmbunætæflesc atâtcalitatea vieflii locuitorilor cât øi efici-enfla economicæ a oraøelor. Din acestmotiv dorim sæ facem oraøele mai inte-ligente”, a declarat Directorul GeneralExecutiv (CEO) Bosch, Dr. VolkmarDenner, în cadrul conferinflei de presæa companiei, susflinutæ la CES 2016 înLas Vegas. Aceste eforturi se vor con-centra asupra mobilitæflii, infrastruc-turii, energiei øi securitæflii.

Indiferent dacæ se pune problemaconectærii diferitelor tipuri de tran-sport – precum trenuri, autobuze øicar-sharing (serviciul de utilizare încomun a autoturismelor) – sau agestionærii semafoarelor øi iluminærii înoraøe, scopul, a afirmat acesta, este de a

oferi locuitorilor oraøului o mai bunæcalitate a vieflii, øi astfel, mai multconfort øi siguranflæ, conservând tot-odatæ resursele. Cel mai bun exempluîn acest sens este iluminarea automatæ:dacæ strada este pustie, intensitatealuminilor este redusæ, însæ imediat ceapar oameni, intensitatea luminilorcreøte. Acest principiu este similarcelui acflionærii anumitor scæri rulante,care încep sæ se miøte odatæ ce oameniipæøesc pe ele. De asemenea, se pre-conizeazæ faptul cæ imobilele inteli-gente, care îøi vor ajusta automat tem-peratura, calitatea aerului øi iluminarea,vor deveni o normæ la nivel mondial.

Prin platforma Bosch IoT Suite,compania pune la dispoziflie piatra detemelie a oraøelor inteligente. Aceastareprezintæ o platformæ de softwarecare integreazæ toate funcfliile necesareconectærii dispozitivelor, utilizatorilorøi serviciilor – inclusiv reflelele elec-trice, iluminarea, semafoarele øi vehi-culele. De asemenea, este posibilæ co-nectarea întregii infrastructuri, precumtransportul public sau parcærile aco-perite, pentru a permite controlul inte-ligent prin intermediul IoT Suite.

Un singur clic øi vehiculul îøiva gæsi singur locul deparcare

Mobilitatea reprezintæ pulsuloricærui oraø. Însæ din ce în ce maimulte conurbaflii sunt în pericol deblocaj – ceea ce poate confirma orice

conducætor auto care a petrecut oreîntregi blocat în ambuteiaje sau încer-când sæ gæseascæ un loc de parcare.Bosch sprijnæ oraøele inteligente øivehiculele conectate în identificarealocurilor libere de parcare øi a meto-delor de a ajunge la acestea. Companiaajutæ conducætorii auto sæ-øi parchezeautomobilele. În curând tot ce va finecesar pentru ca automobilele sæ îøigæseascæ singure drumul cætre parcærileacoperite este atingerea unui buton.Odatæ intrate în parcæri, vehiculele vorintra øi ieøi din spafliile de parcare înmod independent. Conducætorii autovor trebui doar sæ acflioneze cu degetulaplicaflia respectivæ.

Punctele de încærcare abateriilor fac parte dinInternetul tuturor lucrurilor

Conducætorii auto ai vehiculelorelectrice sau plug-in hibride utilizeazædeja aplicaflii de localizare a unui punctdisponibil pentru încærcarea bateriilor.Øi aceasta nu este tot: încæ un singurclic øi vor putea plæti pentru curentulelectric pe care îl consumæ. Bosch a co-laborat cu un fabricant de autovehiculepentru a dezvolta o astfel de aplicaflie,iar acum o pune la dispoziflia conducæ-torilor auto care deflin vehicule elec-trice. Aplicaflia acoperæ aproape toatepunctele publice de încærcare dinGermania, puncte de încærcare din alteflæri fiind adæugate periodic.

wwwwww..bboosscchh..rroo

SSMMAARRTT CCIITTYY

BBoosscchh ttrraannssffoorrmmææ oorraaøøeellee îînn oorraaøøee iinntteelliiggeennttee

DDrr.. VVoollkkmmaarr DDeennnneerr,, DDiirreeccttoorruull GGeenneerraallEExxeeccuuttiivv ((CCEEOO)) BBoosscchh:: „„OOrraaøøeellee iinntteelliiggeennttee

îîmmbbuunnæættææflfleesscc ccaalliittaatteeaa vviieeflfliiii llooccuuiittoorriilloorr..””

ELECTRICIANUL 1/2016 31

Page 32: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

32 ELECTRICIANUL 1/2016

AAttââtt îînn ccaalliittaattee ddee ddeezzvvoollttaattoorr aall pprroodduussuulluuii ddeeffiinniitt ddeeUUnniiuunneeaa EEuurrooppeeaannææ ccaa øøtteecchheerr ssttaannddaarrdd ddee TTiipp 22 ppeennttrruu ssttaaflfliiiilleeddee îînnccæærrccaarree eelleeccttrriiccææ ppeennttrruu aauuttoommoobbiillee eelleeccttrriiccee ccââtt øøii îînnccaalliittaattee ddee ffuurrnniizzoorr ddee vvâârrff aall aacceessttoorr ssttaaflfliiii ddee îînnccæærrccaarree,, ffiirrmmaaMMEENNNNEEKKEESS ddiinn GGeerrmmaanniiaa pprreezziinnttææ „„PPrrooggrraammuull ppeennttrruu ssiisstteemmeeddee îînnccæærrccaarree eelleeccttrriiccææ aa aauuttoovveehhiiccuulleelloorr hhiibbrriiddee ccaarree rreessppeeccttæænnoorrmmeellee ddee flflaarrææ,, oorriiccaarree aarr ffii cceerriinnflfleellee ssppeecciiffiiccee rreeggiioonnaallee““aapplliiccaabbiillee ddee llaa ssttââllppiiii ddee îînnccæærrccaarree,, llaa ssttaaflfliiiillee ddee îînnccæærrccaarreeaapplliiccaattee ppee ppeerreettee øøii ppâânnææ llaa nnooiillee ccuuttiiii aapplliiccaattee ddee ppeerreetteeAAMMTTRROONN,, ccaa ssoolluuflfliiii ccaarree ttrreebbuuiiee ddooaarr ccoonneeccttaattee eelleeccttrriicc îînnssttrruuccttuurrii ccoommpplleexxee ddee iinnffrraassttrruuccttuurrææ..

Stafliile de încærcare se folosesc în domeniul privat,parflial public øi public. Domeniul privat cuprindegarajele, parkingurile øi locurile de parcare ale locu-

inflelor de tip uni- sau multifamiliale.

Domeniul parflial public cuprinde locurile de parcare saugarajele subterane ale hotelurilor, bæncilor, centrelor co-merciale, restaurantelor. Stafliile de încærcare Mennekes suntprecablate, astfel încât sunt funcflionale imediat dupæ mon-tajul în refleaua electricæ localæ, respectiv dupæ punerea înfuncfliune de cætre electrician.

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

pprreezziinnttææ::

PPrrooggrraamm ppeennttrruu ssiisstteemmee ddee îînnccæærrccaarree aaaauuttoommoobbiilleelloorr eelleeccttrriiccee

-- rreessppeeccttææ nnoorrmmeellee ddee flflaarrææ oorriiccaarree aarr ffii cceerriinnflfleelleessppeecciiffiiccee rreeggiioonnaallee --

Page 33: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 33

AAPPAARRAATTAAJJ EELLEECCTTRRIICC

Domeniul public cuprinde staflii de încærcare care suntproiectate individual în funcflie de parametrii dafli. Acestestaflii, cu aplicabilitate în domeniul public, sunt legateprintr-o interfaflæ la un software care este diferit la fiecareoperator. Aceste staflii de încærcare se monteazæ de cætrefurnizorul de energie electricæ øi de cætre operator, înspafliile publice de parcare iar la proiectarea lor se impunedialogul dintre producætor øi operator.

Stâlpii de încærcare øi stafliile de încærcareaplicate pe perete pentru diferite sisteme deconectare

SSiisstteemmuull MMeennnneekkeess ((TTiipp 22)) eessttee ddeeffiinniitt ppeessttee ttoott îînnEEuurrooppaa ccaa ffiiiinndd SSttaannddaarrdd..

În Europa, începând cu 2017, toate autovehiculele elec-trice vor fi echipate în exclusivitate cu acest sistem. Pânæ înanul 2017, pe piafla europeanæ se vând de asemenea auto-vehicule electrice având un alt sistem de conectare (Tip 1).

Stâlpii de încærcare Mennekes sunt montafli în locurile deparcare øi sunt echipafli cu douæ prize de încærcare TIP 2pentru alimentarea simultanæ a douæ vehicule electrice.Opflional se pot echipa suplimentar cu douæ prize schuko,pentru încærcarea bicicletelor sau a motocicletelor electrice.

Stafliile Wallbox de încærcare sunt aplicate pe perete saupe stâlpi øi sunt echipate cu o singuræ prizæ Tip 2 sau, caalternativæ, cu un cablu fixat pe staflia de încærcare, echipatfiind fie cu priza Tip 2 fie cu priza Tip 1. Aceastæ alter-nativæ este mai comodæ pentru utilizator, deoarece nu îi maieste necesar un cablu de alimentare separat. Totuøi stafliilede încærcare cu prizæ Tip 2 sunt universal utilizabile, spredeosebire de stafliile de încærcare care au un cablu de ali-mentare fixat pe staflie. Aceste soluflii sunt mai flexibile,deoarece la staflia de încærcare se pot conecta atât vehiculeelectrice cu conectorul Tip 2 printr-un cablu separat cât øimaøini hibride cu conectorul de Tip 1 printr-un cablu adap-tor separat.

În mod special pentru Italia øi Franfla, stafliile de încær-care Mennekes sunt echipate cu prize de încærcare Tip 2 cuShutter (clapete), deoarece acolo sunt valabile prin legecondiflii mai stricte de protecflie împotriva atingerii acci-dentale (potrivit standard IPXXD).

Numeroase posibilitæfli de echipare

În funcflie de capacitatea autovehiculului electric, stafliilede încærcare Mennekes acoperæ o plajæ de puteri între 3,7 øi22 kW.

Page 34: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

34 ELECTRICIANUL 1/2016

IILLUUMMIINNAATT

1. PREMIZE

Normativul I7/2011 abordeazæ solufliile de alimen-tare a sistemelor de iluminat de siguranflæ/secu-ritate în douæ capitole distincte, respectiv:

• "5.6. Sisteme de alimentare cu energie electricæ pentruservicii de securitate. Exemple de servicii de securitate sunt:... iluminatul de siguranflæ/securitate";

• "7.23.12.1 Corpurile de iluminat de tip autonom(executate conform SREN 60598-2-22) se alimenteazæ pecircuite din tablourile de distribuflie pentru receptoare nor-male. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurilede iluminat pentru iluminatul normal".

Acelaøi Normativ, pentru sistemul de iluminat de secu-ritate împotriva panicii, impune o cerinflæ specialæ, care estecumulativæ celor prevæzute tuturor sistemelor de iluminatde siguranflæ/securitate respectiv, pe lângæ cerinfla: "7.23.9.2.Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cucomandæ automatæ de punere în funcfliune dupæ cædereailuminatului normal" se impune øi cerinfla: "7.23.9.3. Înafaræ de comanda automatæ a intrærii lui în funcfliune, ilu-minatul de securitate împotriva panicii se prevede øi cucomenzi manuale din mai multe locuri accesibile perso-nalului de serviciu al clædirii, respectiv personalului instruitîn acest scop. Scoaterea din funcfliune a iluminatului desecuritate împotriva panicii trebuie sæ se facæ numai dintr-un singur punct accesibil personalului însærcinat cuaceasta".

Sistemul de iluminat împotriva panicii, parte a ilu-minatului de securitate, are rolul de a evite panica øi sæasigure nivelul de iluminare care sæ permitæ persoanelor sæajungæ în locul de unde calea de evacuare poate fi iden-tificatæ.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune, în spafliicu suprafaflæ mare øi sau cu multe persoane, realizarea unuinivel de iluminare de minim "10% din nivelul de iluminarenormat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx".

Aceastæ valoare a iluminærii se poate realiza cu maimulte corpuri, amplasate corespunzætor, pe seama uneidimensionæri similare cu cea pentru sistemul de iluminatnormal din spafliul respectiv.

Fluxul necesar a fi instalat în respectivele corpuri estemult superior celui emis de corpurile de iluminat tip lumi-nobloc, utilizate, de regulæ, pentru a marca o ieøire, traseulcæilor de evacuare, prezenfla hidranflilor.

Corpurile de iluminat ale sistemului de iluminat împo-triva panicii se integreazæ printre cele ale sistemului deiluminat normal (se monteazæ pe acelaøi tavan), dar nu suntcomune cu acestea.

Dacæ corpurile de iluminat cu care se realizeazæ sistemulde iluminat de securitate împotriva panicii sunt cu sursæinclusæ øi alimentate de pe acelaøi circuit cu corpurile sis-temului de iluminat normal, la un defect pe circuitul res-pectiv sistemul de iluminat de panicæ intræ automat înfuncfliune, indiferent de starea corpurilor de iluminatnormal.

CCoonnssiiddeerraaflfliiii ccuu pprriivviirree llaa ssiisstteemmuull ddeeiilluummiinnaatt ddee ppaanniiccææ

Jan Ignat, Universitatea Tehnicæ “Gheorghe Asachi” din Iaøi, Facultatea de Construcflii øi Instalaflii, Departamentul de Ingineria Instalafliilor; Expert tehnic øi Verificator de proiecte MLPAT

Tub fluorescent de 18-58 Woperare normalæ sau de rezervæ

Invertor universal pentru balastelectronic sau convenflional

Balast electronic230 V50 H

zL

NL N

L1

230 V AC

1

Page 35: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

În spaflii în care existæ posibilitatea instaurærii panicii seimpune ca, atât timp cât sunt persoane în respectivul spafliu,cu caracter preventiv, o persoanæ instruitæ sæ punæ în funcfliesistemul de iluminat împotriva panicii, cu aparate decomandæ accesibile numai acestuia øi din puncte neafectatede prezenfla persoanelor aflate în stare de panicæ.

2. TIPURI DE CORPURI DE ILUMINAT

Corpurile de iluminat pentru sistemele de iluminat desiguranflæ/securitate pot fi:

a) luminobloc - acesta este echipat cu sursæ de luminæcare emite un flux luminos suficient pentru a marca o ieøire,traseul cæilor de evacuare, prezenfla hidranflilor etc., fiind øietichetat cu indicaflii specifice. Lampa acestui corp este ali-mentatæ NUMAI de la sursa inclusæ, aflatæ în regim per-manent de încærcare.

Aceste corpuri nu se pot utiliza în cazul în care:- se impune un nivel de iluminare ridicat øi pe suprafefle

relativ mari;- se impune øi comanda manualæ.b) corp de iluminat cu kit de emergenflæ - se utilizeazæ

pentru a realiza nivele de iluminare ridicate øi pe suprafeflerelativ mari sau mari (sæli de spectacole, spaflii comercialeetc.).

Corpul de iluminat cu kit de emergenflæ are øi posibili-tatea alimentærii læmpii direct de la sursa de bazæ, princomandæ manualæ (L1), fig 1.

Alimentarea læmpii, prin comanda manualæ se face de laaceeaøi fazæ, din considerente de siguranflæ (defectareakitului).

În condiflii normale este exclusæ posibilitatea aplicæriisimultane a tensiunii de la cele douæ surse (baterie/invertor-sursa de bazæ).

Corpul de iluminat cu kit de emergenflæ poate fi echipatøi cu 2 læmpi, în douæ variante:

a) una alimentatæ numai de la sursæ de securitate inclusæ,iar a doua numai de la sursa de bazæ, fig.2, comandatæmanual (L1);

b) una alimentatæ de la sursa de securitate inclusæ øi de lasursa de bazæ comandatæ manual (L1), iar a doua lampæ este

alimentatæ numai de la sursa de bazæ, comandatæ manualprin acelaøi aparat (L1), fig.3.

Cu acest corp se pot realiza nivele de iluminare diferite,valoarea X, prin comandæ manualæ, când sursa de bazæ estedisponibilæ øi mai mic X/2 când se trece pe sursa de secu-ritate inclusæ.

La realizarea sistemelor de iluminat de securitate nu sepot folosi corpuri de iluminat færæ kit de emergenflæ, deoa-rece numai acesta asiguræ cerinflele cumulative (I7/2011) :

a) punere în funcfliune de la întreruperea iluminatuluinormal conform tab. 7.23.1.;

b) comandæ automatæ de punere în funcfliune dupæcæderea iluminatului normal;

c) comanda manualæ.

3. NECESITATEA COMENZII MANUALE ASISTEMULUI DE ILUMINAT ÎMPOTRIVAPANICII

Comanda manualæ a corpurilor de iluminat ale siste-melor de securitate se impune numai pentru cel împotrivapanicii øi pentru veghe.

Aceastæ cerinflæ pentru sistemul de iluminat împotrivapanicii este necesaræ deoarece:

• în spafliile cu multe persoane (salæ de conferinfle,amfiteatre, spaflii comerciale) în cazul acflionærii aparatuluide protecflie al circuitului care alimenteazæ corpurile deiluminat normal, sistemul de iluminat împotriva panicii nuintræ în funcfliune dacæ corpurile lui de iluminat sunt ali-mentate printr-un alt circuit.

Ca urmare, atât timp cât sunt persoane în spafliul res-pectiv øi componenta naturalæ a iluminatului nu asigurænivelul de iluminat normat, se impune sæ fie în funcfliunesistemul de iluminat de securitate împotriva panicii;

• pentru un spafliu cu suprafaflæ mare, dar færæ persoanemulte øi doar ocazional prezente (depozit de materiale),

ELECTRICIANUL 1/2016 35

IILLUUMMIINNAATT

Tub fluorescentoperare normalæ sau de rezervæ

Tub fluorescentoperare normalæ sau de rezervæ

starter

starter

balast

Invertor universal pentrubalast electronic sau

convenflional

LN

N L

L1230 V AC

2

Tub fluorescent de 18-58 Woperare normalæ sau de rezervæ

Tub fluorescent de 18-58 Woperare normalæ sau de rezervæ

Invertor universal pentrubalast electronic sau

convenflional

Balast electronic

230 V50 H

zL

N

L N

L1

LN

230 V AC

3

Page 36: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

36 ELECTRICIANUL 1/2016

IILLUUMMIINNAATT

dacæ corpurile de iluminat sunt alimentate de pe un altcircuit decât cel pentru iluminatul normal, din considerentede securitate a persoanei (sæ nu i se inducæ starea de panicæ)se impune ca la intrarea în respectivul spafliu sæ fie co-mandatæ intrarea în funcfliune a sistemului de iluminat desecuritate împotriva panicii, dacæ componenta naturalæ ailuminatului nu asiguræ nivelul de iluminat normat.

4. COMANDA MANUALÆ

44..11..RReessttrriiccflfliiii

Comanda manualæ de punere sub tensiune a unor surse/læmpi, conform I7/2011, art 7.23.9, se realizeazæ cu urmæ-toarele cerinfle, pornind de la premiza siguranflei acesteia øi aincertitudinii reacfliei adecvate a persoanelor expuse stærii depanicæ :

a) de cætre personal instruit acestui scop;b) din mai multe locuri pentru punerea în funcfliune øi

dintr-un singur loc pentru scoatere de sub tensiune;c) locurile sunt accesibile numai personalului instruit în

acest scop.

44..22.. CCoonnddiiflfliiii îînn ccaarree eessttee nneecceessaarrææ

Comandæ manualæ este necesaræ când sunt persoane înspafliul respectiv, indiferent dacæ este zi sau noapte, dacæiluminatul normal este disponibil.

Evident, aceastæ comandæ nu se impune dacæ compo-nentæ naturalæ a iluminatului asiguræ nivelul normat, pentrupanicæ. Conform normativului iluminatul de securitateîmpotriva panicii, are rolul de a evita panica determinatæ delipsa luminii.

Pentru fiecare clædire øi spafliu al acesteia, în care se im-

pune sistem de iluminat de panicæ, proiectantul va stabili, încaietul de sarcini pentru expoatare/cartea construcfliei, pro-cedura de intervenflie a personalului instruit pentru acflio-narea, prin comandæ manualæ, a sistemului de iluminat îm-potriva panicii, în funcflie de specificul activitæflilor dinspafliul/spafliile clædirii.

Dacæ sunt mai multe spaflii, cu comandæ manualæ proprie(de aceea prevederea "din mai multe locuri accesibile")atunci personalul instruit va comanda numai iluminatul depanicæ din spafliile în care sunt persoane care desfaøoaræ oactivitate.

44..33.. PPoossiibbiilliittææflflii ddee rreeaalliizzaarree

Comanda manualæ de punere în funcfliune, din maimulte puncte, prevæzutæ în normativ, este necesaræ dacæ:

• în clædire/clædiri ale unui obiectiv sunt mai multe spafliipentru care se impune sistem de iluminat împotriva panicii;

• spafliul/spafliile au suprafefle mari, numærul de corpuride iluminat este mare øi sunt alimentate de la mai multecircuite.

Cerinfla fundamentalæ Siguranfla øi accesibilitate în func-flionare/acflionare, care impune un numær cât mai mic deintervenflii pentru un anumit scop, ar trebui sæ-i determinepe proiectanfli sæ prevadæ comanda din mai multe puncte/locuri numai în cazul existenflei mai multor spaflii la unobiectiv.

Zonarea comenzii manuale pentru un acelaøi spafliu NUse justificæ în cazul sistemului de iluminat de securitateîmpotriva panicii.

Puterea necesaræ pentru asigurarea nivelului de ilumi-nare împotriva panicii, existenfla sursei de securitate, suntpremize care permit alimentarea corpurilor de ilumintîmpotriva panicii, dintr-un spafliu, de la un singur circuit.

Comanda manualæ din mai multe puncte nu este impusæde timpul în care trebuie efectuatæ comanda manualæ, carear impune distanfle determinate, comanda manualæ fiind cucaracter preventiv.

44..44.. SScchheemmee ddee ccoommaannddææ

Schema care sæ permitæ comandæ manualæ, localæ mul-tiplæ pentru punerea sub tensiune øi comanda manualæ unicædintr-un singur loc se poate realiza în mai multe variante, înfuncflie de tipul de aparat pentru comandæ øi numærul spa-fliilor pentru care se realizeazæ.

Aparate pentru comanda manualæ pot fi:• întrerupætoare manuale, bistabile, folosite pentru co-

manda manualæ a corpurilor de iluminat normal;• butoane de comandæ, bistabile, cu autoreflinere.În fig.4 se prezintæ schema pentru comanda manualæ cu

butoane, normal deschise, cu autoreflinere pentru comandalocalæ (Bp) de punere sub tensiune din mai multe locuri øiunicæ cu boton normal închis (Bo) pentru scoatere de subtensiune. Schema este similaræ dacæ se folosesc întreru-pætoare manuale bistabile.

• contactoare, comandate prin buton pornit/oprit.În fig.5 se prezintæ schema pentru comanda unui corp/

grup de corpuri cu butoane monostabile, normal deschise,

corp/grup decorpuri cu kitde emergenflæ

corp/grup decorpuri cu kitde emergenflæ

corp/grup decorpuri cu kitde emergenflæ

Bp

BpL

NL

B

B

LNLNL

Bp

B

Bo

B - Borna fazæ pentrucomandæ manualæ

NL

LC10A/1N

L

4

NLL

B - Borna fazæ pentrucomandæ manualæ

C10A/1N

corp/grup decorpuri cu kitde emergenflæ

Bp

Bp

K2

K1

K

B

5

Page 37: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

ELECTRICIANUL 1/2016 37

din mai multe puncte (Bp) prin intermediul unui contactorK. Impulsul de punere sub tensiune este automenflinut decontactul normal deschis k2 al contactorului. Scoaterea desub tensiune se realizeazæ cu butonul Bo, normal închis.

Dacæ este necesaræ comanda pentru mai multe spaflii/grupuri este necesaræ cîte o schemæ pentru fiecare spafliu/grup.

5. SCENARII DE MANEVRÆ

Succesiunea de comenzi, a personalului instruit în acestscop, depinde de tipul de aparate cu care se realizeazæ co-menzile manuale.

Dacæ se folosesc butoane sau întrerupætoare bistabile,fig.4, succesiunea de comenzi este urmætoarea: se acflioneazæbutoanele sau întrerupætoarele bistabile pentru a le trece pepoziflia închis, pentru spafliile care justificæ aceastæ acfliune.Aceastæ operaflie se poate desfæøura la momente diferite, înfuncflie de momentul în care se impune punerea în funcflie asistemului de iluminat împotriva panicii, din fiecare spafliu.

Scoaterea din funcflie se poate face øi individual dacæ înspafliul respectiv nu mai sunt persoane (de exemplu, nu maisunt activitæfli didactice în unul din amfiteatre).

Scoaterea din funcflie globalæ se face prin acfliunea asuprabutonului/ întrerupætorului normal închis Bo.

Dupæ aceastæ operaflie trebuie readuse pe poziflia deschistoate butoanele (Bp)/întrerupætoarele care au fost acflio-nate/se aflæ pe poziflia închis.

Dacæ se folosesc botoane pornit/oprit øi contactor, pu-

nerea sub tensiune se face prin acfliunea unui Bp, iar scoa-tere de sub tensiune prin acflionarea Bo. În aceastæ variantænu mai este necesaræ reacflionarea Bp, dupæ acflionarea Bo.

6. CONCLUZII

Aplicarea prevederilor Normativului I7/2011, cu privirela comanda manualæ a sistemului de iluminat împotrivapanicii, impune proiectanflilor realizarea urmætoarelorcerinfle:

• realizarea schemei electrice de comandæ, iar la nivel dedetalii, pe planuri, sæ se evidenflieze:

- locul/locurile în care sunt amplasate aparateleelectrice pentru comanda manualæ localæ, accesibilenumai persoanei instruite în acest scop;

- locul în care este amplasat aparatul electric pentrucomanda manualæ centralæ accesibil numaipersoanei instruite în acest scop;

• elaborarea, pentru cartea tehnicæ a construcfliei, ascenariului de manevre pentru comanda manualæ a siste-mului de iluminat împotriva panicii, pentru persoana/leinstruitæ/e în acest scop;

• desemnarea, de cætre beneficiar, a persoanei/lor carevor executa comanda manualæ a sistemului de iluminatîmpotriva panicii, persoanæ/e instruitæ/e în acest scop;

• realizarea sistemului de iluminat împotriva paniciiimpune dimensionare luminotehnicæ øi utilizarea corpurilorde iluminat cu læmpi cu kit de emergenflæ care permitcomanda manualæ.

IILLUUMMIINNAATT

EnergoBit a inaugurat în 2015 cel mai mare parc foto-voltaic cu sistem de tracking pe douæ axe din România.Noua tehnologie folositæ la Miroslava, judeflul Iaøi, per-mite rotirea panourilor fotovoltaice în funcflie de pozifliaSoarelui, maximalizând producflia de energie.

Parcul, construit pe o suprafaflæ de 5 hectare, echipatcu 4.200 de panouri fotovoltaice, are o putere totalæ de 1MW øi va asigura atât iluminatul stradal al comunei cât øialimentarea øcolilor, a grædiniflelor, a primæriei øi a insti-tufliilor publice cu energie electricæ.

EnergoBit a realizat în numai 5 luni instalarea siste-mului fotovoltaic (sistem de tracking, panouri, inver-toare), refleaua electricæ internæ, sistemele de curenfli slabi(supraveghere video, efracflie, control acces, incendiu,transmisii date, SCADA), racordul de medie tensiune laSEN inclusiv construcfliile civile (clædire cu instalafliileaferente, drumuri øi amenajæri interioare, împrejmuire,fundaflii trackere).

wwwwww..eenneerrggoobbiitt..rroo

EEnneerrggooBBiitt aa iinnaauugguurraatt pprriimmuull ppaarrcc ffoottoovvoollttaaiicc ccuussiisstteemm ddee ttrraacckkiinngg ddiinn RRoommâânniiaa

Page 38: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

38 ELECTRICIANUL 1/2016

Drumul spre o planetæ mai curatæ trece prin laborator.La Institutul de Cercetæri de Inginerie Electricæ se testeazætot felul de echipamente pentru producerea energieiregenerabile cu aparaturæ care mai existæ doar în StateleUnite. Sunt testate panouri fotovoltaice, turbine de apæ, devânt øi echipamente electrice.

Aici se testeazæ panourile fotovoltaice cu aparaturæ deultimæ generaflie. In laboratorul de surse regenerabile deenergie, o imprimantæ 3D performantæ creeazæ piese înminiaturæ pentru eoliene.

Producætorii pot sæ îøi testeze echipamentele în acestelaboratoare pentru a le îmbunætæfli. La Institutul deCercetæri în Inginerie Electricæ vin companii care vor sæ-øilanseze produsele pe pieflele importante din Asia.

România este pe locul trei în Uniunea Europeanæ întreflærile cele mai puflin dependente de importurile de energie.Øi suntem unul dintre cele 9 state membre care øi-au atinsdeja nivelul pentru energia din surse regenerabile stabilitpentru anul 2020. Øi asta încæ de acum 2 ani.

Toate flærile din ONU s-au angajat, la sfârøitul anuluitrecut, sæ reducæ emisia de carbon øi sæ menflinæ creøtereatemperaturii globale sub 2 ˚C.

SSUURRSSEE RREEGGEENNEERRAABBIILLEE

PPrroodduucceerreeaa eenneerrggiieeii rreeggeenneerraabbiillee –– ttoott mmaaii llaa îînnddeemmâânnææ

Sectorul construcfliilor contribuie cu 40% la consumulfinal de energie øi este responsabil pentru 36% din emisiilede CO2. Potenflialul de reducere a consumului de energieeste semnificativ, ceea ce duce øi la o diminuare a costurilorde întreflinere.

„Potenflialul de reducere este imens, în special prinmæsuri de creøtere a eficienflei energetice øi a producfliei deenergie din surse regenerabile, færæ a menfliona aspectele ceflin de încælzirea globalæ”, se aratæ într-un comunicat alRomanian Association of Building Owners (RABO).RABO reuneøte mai mulfli investitori în clædiri comercialedin România.

În plus faflæ de utilizarea solufliilor tehnologice deeconomisire a energiei, este recomandatæ adoptarea unorpolitici adecvate privind standardele în construcflii, destabilire a preflurilor energiei electrice øi stimulente finan-ciare. Potrivit RABO, eficienfla energeticæ în clædiri øi spafliiimobiliare comerciale este o prioritate politicæ în care UEintenflioneazæ sæ investeascæ fonduri masive. Pentru acestlucru, existæ deja trei surse de finanflare.

In primul rând, fonduri structurale în valoare totalæ de40 miliarde de euro pentru proiecte de reducere a emisiilorpoluante. Apoi, sunt programe finantafle direct de ComisiaEuropeanæ, cum ar fi Orizont 2020, cu un buget disponibilde 196 milioane de euro în perioada 2016-2017.

Cel mai consistent este Fondul European de InvestifliiStrategice (cunoscat ca Fondul Juncker), cu fonduri totalede 350 miliarde de euro.

În plus, Banca Europeanæ de Investiflii a lansat o infliativæde finanflare privatæ pentru eficienfla energeticæ, care bene-ficiazæ de minimum 480 milioane de euro.

Sursa: Wall Street

RRAABBOO:: CCuumm ppooaattee ffii ssccææzzuutt ccoonnssuummuull ddeeeenneerrggiiee aall ccllææddiirriilloorr??

Page 39: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

Ediția

a II-a

manualul de INSTALAȚII

Manualul de Instalațiireprezintă ediția a II-a a celei mai ample lucrări tehniceapărute după anul 1990, fiind singura de acest tip îndomeniul instalațiilor pentru construcții.

Pentru comenzi vă rugăm să completați formularul on-line:www.artecno.ro/manual. Livrare imediată din stoc.

Informații suplimentare la tel./fax: 021.2524840, 021.2527428. ARTECNO BUCUREȘTI SRL

ENCICLOPEDIA TEHNICĂ DE INSTALAȚII

Page 40: anul XXIII 1/2016...Motorul asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit poate fi deservit, cu respectarea condifliilor de exploatare, alegând una din schemele de pornire consacrate:

Conectorii 3M ™ Crimplok ™ + asigură montajul rapid şi ușor a fibrelor de 250/900 µm multi-mode şi single-mode fără joncţiune, gel sau adeziv, fiind utilizaţi în aplicaţii de cablare structurată şi FTTP, pentru interior şi exterior de la -40°C până la 75°C.Conectorii sunt compatibili SC cu un element care asigură mecanic fibra. Pentru instalare, fibra este tăiată, inserată în conector şi asigurată folosind 3M™ Crimplok™ + Protrusion Setting Tool, iar vârful fibrei este polişată cu 3M™ Crimplok™+ Nano Finishing Tool. Acest obiect foloseşte un disc de polişare şi un mecanism care polişează printr-o singură răsucire.

www.3M.com/ro

3M Communication Market Division

Sistem de conectorizare mecanică3M™ Crimplok™+


Recommended