+ All Categories
Home > Documents > AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a...

AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a...

Date post: 27-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
Gregorian Bivolaru profesor de yoga ____-_G>n€___ AJovisme despee frumrlsefe ---.---€>a9--_- SHAMBALA Bucuregti,2019 1
Transcript
Page 1: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

Gregorian Bivolaruprofesor de yoga

____-_G>n€___

AJovisme despee

frumrlsefe

---.---€>a9--_-

SHAMBALABucuregti,2019

1

Page 2: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

Dragi cititori,Penti'u a veni in inlampinarea acelora dintre voi care

aspird se inleleage aqa cum se cuvirc $i si aprofundeze

asoectete importante ce sunl prezentate in aceast]i c'rte'a iost conceput un Closar care conune explicaliile tuturor

termenilor semnificativi care apar in paginile sale'

Astfel, daci vefi intitni anumili termeni ce sunt marcalr inpaitea djn dre;pta-sus Printr-o stelufi (de exemPlu, eros-)'

aceasta jnseamnA ca puteli gdsi $i consulta o necesara

explicatie in ertenso ; respectivilor termeni in Glosarul

care se afld la finalul acestei ci4i. in cazul unor expresii ce

sunt insi formate din doud sau mai multe cuvinte care sunt

exDlicate in Glosar, eviden$erea aceslora se va face prin

ad;uqarea unei stelule in partea din dreapta-sus a ullrmului

cuvdit al expresiilor respecflve, intocmai precum in cazul

termenilor si;pt, dar, io Plus, ele vor fi Si subliniate (spre

exemplu,

Tehnoredactzrc 6i copeif.a': Gabriela Popa

Corecture text lnlieta TeodorescucotetnntotiDian Vatu.MariaButulescqCristianRidrlescu

Descriere! cIP a Brbliotecii Nelioasle a RomerieiBIVOI,ARU, GREGORIANAforisme despre f!'umusel€ / Gregorian Bivolaru -Bucure$ti: Editura Shambala, 2019

rsBN 978-606-918-080-8

821A5.1

@ Shambala 2019

Toate drepturiie asupra acestei lucrari aPartinEdituTii SHAMMI,A

2

(upuinsIntroducere

Aforisme despre frumusele

Glosar de termeni .............................................109

37

Page 3: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--

*Frumuselea*fizicd tmpeascd ceeste lipsite de iubi-re*, ce este lipsitide bunitate*, ce estelipsiti de dumneze-iettile virtufi, ce estecomplet lipsiti deintelepciune* esteadeseori o ispititoaremomeal5: te atrage,te inhali, adeseori teinlinfuie, iar uneorite gi nenorocestedacd nu egti atent,lucid Si inlelept.

Aforisme d espre ftu m u sete 35

*Frumuselea*estetice veritabild,puri ce este atentcontemplati aducein fiinli o delicioasiuitare de sine, pro-voacd euforice stlride reverie, ba chiar'

Senereaze minunateclipe de fericire*.

*Pe o singuri ideemisterioasd ce esteexpresia intelepciu-nii* absolute dum-nezeieqti li care estein mod dumnezeiesc

Page 4: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

36 Gregorian B ivo [a ru

insufleliti este creat qi al-cdtuit tot Macrocosmosul,gi numai pe ea poate se seintemeieze: Frumuselea*dumnezeiasce supremd qichiar Perfectiunea dum-nezeiascS- Nlr e-rxisti o alt;idee dumnezeiasci la felde frumoase* qi perfecti,a$a cum nu existi altcevala fel de desSvergit precumeste in vegnicie AdeyirulUltim Dumnezeiesc*.

* Natura in totalitatea eieste exclusiv frumoase*;chiar qi uratenia ei aparen-ti este totdeauna mult maiplicuti decat nu conteazace fiumusele* artificiah.Frumusetea* artificiaE neapare dincolo de aparenl€ca fiind o excesive adulareegotict, Personali a tru-pului*; iar cine se aduleaziiD felul acesta suporti tot-deauna consecintele.

* Frumusetea*, chiardeplini, ce este inse com-plet lipsiti de anumiteAtribuG Dumnezeieqti,

Aforisme despre frumuse!e 37

-=.-iV:---4*,:--=-e*:.-ti6*_--*€6F--*l5tF*

cum ar fi lubirea*, Buneta-tea*, Erosul* Pur, Umorulstenic, Compasiunea, esteintocmai Precum o Pari:atunci cand se coace preamult, cade din pom, iarapoi se strice.

* Frumuselea* de tot fe-lul ce este deplne se asea-

mini cu rachiul blut decel infelept in mod atent,lucid $i cu mdsuri deschideapoi apetitul qi face si aPa-r; bucuria de a trii. Atuncicand este baut Peste md-surI, rachiul imbati qi, intimp, chiar imbolniveqte.

*Frumusefea* deplinia trupului* minunat, vital

$i armonios al femeii estepentm un birbat virilgi putemic ceea ce estemagnetul puternic Pentruceva din fie.

* Mandria femeilor nueste o simple pudoaiesevere sau doar dragostede datorie, ceci adeseoriaceasta este preful inalt Pe

Page 5: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

38 Gregorian Bivo la tu-d.ga_+-'.{!n_<.1*t*.

care amorul lor proprluil pune pe frumuset.ea*lor trupeascd.

*Femeile ce sunt ex-tmordinar de frumoase*ne apar ca fiind cea maifrlmoasd* jumitate alumii.

*Atunci cand scriiceva intr-un mod inspi-rat despre o femeie ceeste foarte frumoasi*,este in prealabil necesar

si-!i inmoi pana in cu-lorile paradiziace alecurcubeului $i apoi sd-li presari dndurile cupulberea de pe aripilefluturilor.

*Frumusefea* de-plind a trupului* esteintocmai precum ofloare al cerei parfumtainic este lubirea*,Erosul* Pur, Armonia*,Bundvoinla Si Bunrta-

* Fili bldnzi qi ingi-duitori cu toati lumea,

Af orisme d espre fru m use Ie 39

- rE$_ - rae -.e --=-&6---$lln--t6-dar nu la nesfargit gi cuvoi iniivi; frumuselea*puri, inefabild* a su-fletului* transpare dinstarea de umilinfi, darmai ales din credinlzputemice in Dumnezeu*pe care o manifestim.

*O femeie ce estefoarte frumoasi* htrup* place ochilor; o fe-meie ce este foarte fru_moasi* la trup* 9i foarte

buni la suflet* placetotodate 9i inimii;una este un giuvaericealaftA este o imenslcomoara, nesfersiti ceni se oferi si care netransformi liuntric.

*Frumusefea* de-plini a trupului* esteimperios necesai se

fie legati de o mare $iconstante bundtate*,ceci altfel, psihiculcel urdt o estompea-zi, o diminueazi qi oinvinge.

Page 6: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

QJosoc de tetmenilonvin 7 .l,orvinul ULTIM DUMNEZETESc

Cuvantul ,adeve/' este conex cu latinescul oeritd.s. in greacaveche, pentru cuvantul 'adever' existd termenul aletheio(etimologic vorbind, acesta are iflt,elesul de ,neuitare", pentruci rezulti diD compunerea cuvantului leth€ (uitare) cu particulade negatie a, dar este intuebuinlat cu sensul de

'realitate'l,,adevdr dezvehit").

Adevdrul afirme sau evidenliaza o corespoldenti sau oanumitd oglindire care face posibiE cunoaqterea autenticd.Cunoaqterea adevdrului evidenliazi de fiecare dati un anumitproces de intrare in st are de rezonantd. oclrLtd,@ intre conqtiinlasubiectului cunoscetor ti realitatea, fiinta sau obiectul pe careaceasta vrea sd o cunoascd. Acest proces ii permite fiinfeiumane se descopere, in felul acesta, chiar in universul sdulduntric, care este Adevirul referitor la acea fiintd, acel obiectsau aspect. Adevirul Ultim sau Adevirul Dumnezeiesc la careau la un moment dat acces anumite fiin1e umane, datodlitransformdrii lor spirituale rodnice, este, se poate spune,veFnic, solid, revelator, misterios, indlFtor, inefabil, durabil,stabil, Si el evideniiazd totodati fidelitatea indescriptibild,enigmaticd a unei sui generii alianle care apare intre fiinlaLrmana respeclivit $i Dumnezeu Tatal.

in viziunea celor intelepti, nu se poate vorbi riciodatddespre un Adevdr Ultim Dumnezeiesc care se fie strdin dePrincipiul Suprem. Pentru a infelege aceastd afirmalie, estenecesar si enunlem succint ce este in realitate PrincipiulSuprem. Principiul Slprem este Originea originilor, Unitatea

109

Page 7: AJovisme despee frumrlsefe despre frumusete - Gregorian Bivolaru.pdf34 Gregorlan B ivo [a ru--fr+-.-4EAE-.tE+ -_€.-_-..r,t:FJ!'.*--*Frumuselea* fizicd tmpeascd ce este lipsite de

110 cregorian B ivo [a ru

cea fdr5 inceput, Etemul Absolut sau, altfel spus, DumnezeuTatel, care Se afle atat dincolo de Manifestare, cet $i dincolode Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostaza a luiDumnezeu Tatil, care Se situeazd dincolo de orice inlelegercobi$nuite $i care, totodat5, este non-dual (lipsit de dualitate).in viziunea ma.ilor inlelepfi, el are o importantd metaflzicifundamentald. Prin urmare, se poate spune ce PrincipiulSuprem este ceea ce inleleplii Orientului numesc Brahmor(Dumnezeu), Cel ce existe dincolo de orice distinclie, fiind inmod absolut necondilionat. Atunci cand se vorbe$te despreAdev5rul Dumnezeiesc ca atare. se face intotdeauna, in modinevitabil, referintl directi la Principiul Suprem, cici, inafara P ncipiului Suprem, nimic - fird exceplie - nu delineproprid seu fundament. Aceastd refedrc la P ncipiul Supremoriginar impfice, in mod necesar, faptul ce este important caorice relatie a noastrd cu Adeverul Dumnezeiesc si treacdprin recunoaqterea subordon5rii noastre fale de imperativeleobiective, tainice ale imuabilelor legi principiale ti supraumane.Iate de ce se spune ci numai Adevirul Ultim, atunci cand esterevelat in propriul nostru univers huntric, ne face cu adevdratse devenim liberi din punct de vedere spiriiral. Apostolul Ioansubliniaze acest aspect fundamental in EDonghelio sa, atuncicand citeazi cuviltele lui lisus:

"Cunoa$te{i Adeverul $i atunci

Adevdrul ve va elibera:Dupd cum $tim, Principiul Suprem este Unul qi el este Unic.

Asa cum ne putem da seama cu u$urinfi, in realitate, nu pot se

existe niciodatd doue Pdncipii Supreme, caci, chiar dace, prinreducere la absurd, am presupune ci ar putea exista o asemeneaaltenativa, atunci unul l-ar exclude feri indoiah pe celilalt.Pentru acelea$i r4iuni, se inlelege aproape de la sine ca nueste cu putin!5 sA exist€ doud

"Absoluturi' sau doue ,,Totud".

Tot a$a, este imposibil se existe doud sau mai multe Infinitud.in conformitate cu aspectele pe care le-am prezentat anterior,

c losa r de termeni 111=-?e:=----=€g,+-.-..+E-:ne putem da astfel seama, chiar qi intuitiv, cd $i Adeverul Ultimsau, altfel spus, Adevarul Dumnezeiesc este intotdeauna Unul;tocmai de aceea se poate vorbi de caracterul unic al AdeveruluiUltim, cici, in esenla sa, el este fere incetare absolut identic cuPrincipiul Suprem, care este nediferenliat de aceastd Unitateoriginad. Adeverul anrmd sau evidentiazi o co.espondenfi sau

o anumitd oglindirc care face posibill cunoaqterea autenticd.Cei infelepli aflrmi ci, de fapt, Adevdrul Ultim nu a fost

qi nu va fi weodati o crealie a congtiinlei umane. AdevlrulDumnezeiesc are in veqnicie o existenld enigmaticd ce se

sustine prin ea insdqi, independent de noi. Rolul nostru, caretotodati constituie una dintre menirile noastre fundamentale(pe primul loc 6ind cunoa$terea directd $i nemijlociti, inpropriul nostm univers huntric, a Realitelii lui DumnezeuTatdl), implicd prin urmare si cunoa$tem prin revelalie directaqi nemijlocite Adevdrul Dumnezeiesc.

Este, de asemenea, esential si ne dim seama cr, in afaraacestei cunoagteri (prin revelafie, directa $i nemijlocite)in propriul nostru univers lSuntric a Adeverului UltimDumnezeiesc. in fiecarc dinhe noi subziste doar eroarea.Pentru unele fiinfe umane, acest aspect este dificil de intelesla prima vedere, dar dacd analizim cu atenlie ceea ce amexpus anterior, ne putem da seama cu ugurint6 cd numai p ncunoaqterea directe Si nemijlocite in propriul nostnr universliuntric a Adevirului Ultim Dumnezeiesc putem elimina stareade eroare in care {Ie aflim cu totii, firi excepfie, atata timp catnu am ajuns sd cunoattem prin revelatie directd Si nemijlocitdAdeverul Ultim Dumnezeiesc. Abia atunci cand in fiinlanoastra incepe sa se reveleze in mod gradat Adevdrul UltimDumnezeiesc, noi ieqim din gre$eald gi ne indrcptdm, pentruci in fiinla noastrd apare pentru prima oard sclipi.ea mi.incd,esenliah a Luminii eteme a Adevdrului Ultim Dumnezeiesc,care ne conferd accesulla adevirata cunoa$tere, ce ne permite


Recommended