Home >Documents >Activitatea Departamentului Protec¥£ia profesiei, informare ... CONSILIULUI...¢ ...

Activitatea Departamentului Protec¥£ia profesiei, informare ... CONSILIULUI...¢ ...

Date post:25-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.

  (între Congresul avocaților 2016 și Congresul avocaților 2017)

  CUPRINS:

  Cap. Pag.

  I Cuvânt înainte

  II

  Activitatea Consiliului U.N.B.R. și a Comisiei Permanente (ședințele organelor de conducere a profesiei la nivel național).

  III Conținutul activității Consiliului U.N.B.R.

  1

  Activitatea Departamentului Protecţia profesiei, informare şi relaţii publice. Apărarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat

  2

  Activitatea Departamentului pentru perfecţionarea legislaţiei profesiei şi legătura cu Parlamentul şi alte organele şi instituţiile centrale cu atribuţii în domeniu. Relații instituționale

  3

  Activitatea Departamentului pentru coordonarea activităţii Casei de Asigurări a Avocaţilor. Punerea în aplicare a Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

  4

  Activitatea Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare. Îmbunătățirea organizării și a activității din cadrul sistemului asistenței judiciare. Aplicarea efectivă a prevederilor art. 76 – 77, art. 84 din Legea nr. 51/1995, republicată

  5 Activitatea Departamentului Afaceri europene, cooperare internațională şi programe în 2016

  6 Perfecționarea reglementărilor profesionale din domeniul legislației secundare privind profesia de avocat.

  7. Departamentul Secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnico-administrative

  1

 • IV Proiecte inițiate de U.N.B.R.

  1 Proiectul sărbătoririi Zilei Europene a Avocaților

  2 Proiectul ROLLI

  3

  Proiect referitor la realizarea studiului privind perspectivele evoluției profesiei de avocat în următorii 10 ani (fost ”Avocatura 2025”)

  4 Proiectul de îmbunătățire a organizării și funcționării INPPA

  5 Perfecționarea pregătirii profesionale continue a avocaților.

  6

  Proiectul privind îmbunătățirea organizării comisiilor de disciplină. Regulamentul de organizare şi funcționare a comisiilor de disciplină

  7 Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român

  8 Proiectul HELP

  9 Accesarea fondurilor europene

  V

  Activitatea I. N. P. P. A.. Examenul de primire în profesia de avocat. Formarea profesională inițială și continuă în cadrul I. N. P. P. A.

  VI Coordonarea activității Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare - A.E.G.R.M. a U.N.B.R.

  VII Direcții de politică profesională. Probleme actuale

  1

  Aspecte privind funcționarea Consiliului U.N.B.R.. Provocări privind desfășurarea Adunărilor Generale ale barourilor. Necesitatea perfecționării reglementărilor profesionale.

  2 Comunicarea barourilor și a U.N.B.R. cu comunitatea profesională și societatea.

  3 Avocatul și accesul la justiție.

  2

 • PROIECT1

  I. Cuvânt înainte Potrivit Statutului său legal, configurat de atribuțiile prevăzute de Legea nr.

  51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare, Legea nr. 51/1995) în Raportul său de activitate prezentat Congresului avocaților, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) trebuie să examineze rezultatele obținute de organele profesiei organizate la nivel național prin mijloace de evaluare comune.

  Raportul prezintă activitatea Consiliului U.N.B.R. între Congresele avocaților, colectează și analizează cifre cantitative și calitative privind realizarea Proiectelor de politică profesională decise, inițiate sau în curs de realizare, explică liniile directoare, planurile de acțiune și opinia Consiliului cu privire la probleme punctuale aflate pe agenda sa de lucru și evoluția generală a profesiei. Raportul este astfel parte a unui proces continuu și dinamic de informare a forului de conducere a profesiei și de evaluare a realizării deciziilor anterioare ale acestuia, puse în practică de organele profesiei - de la toate nivelele - și de entitățile care își desfășoară activitatea în cadrul sau sub coordonarea U.N.B.R..

  Raportul își propune și să definească problemele și să identifice domeniile de acțiune pentru posibile îmbunătățiri și schimb de opinii cu privire la funcționarea sistemului organizatoric al profesiei de avocat. Consiliul trebuie să identifice și să propună mijloace de dezvoltare a impactului pe care activitatea avocaților trebuie să îl aibă cu privire la evoluția societății, să identifice modalități concrete de îmbunătățire a funcționării organelor profesiei de la nivel național și ale Barourilor, având în vedere nevoile specifice unei organizații profesionale cu atribuții de ordin legal.

  Raportul nu are pretenția de a fi exhaustiv și nu cuprinde toate informațiile relevante pentru elaborarea și finalizarea sa. Ca și în cazul rapoartelor anterioare și Raportul din acest an a încercat să abordeze subiectele de analiză, ținând cont, mai presus de toate, de prioritățile și obiectivele de politici profesionale fundamentale stabilite de Congresele anterioare.

  Dincolo de realități și analize referitoare la prezentul profesiei, Raportul semnalează tendințele principale, evoluțiile și aspectelor comune ale politicilor profesionale ale barourilor din România, în consens cu politicile publice din domeniile în care avocații desfășoară activitatea profesională: aplicarea legii de către entitățile sistemului autorității judecătorești, mediul de afaceri, relațiile dintre cetățeni și instituțiile publice etc.

  1 Proiectul de Raport este întocmit de Președintele U.N.B.R. pe baza rapoartelor întocmite de Vicepreședinții U.N.B.R. în legătură cu Departamentele pe care le coordonează (anexele A și B, parte integrantă din prezentul Raport). La redactarea Capitolelor III.2 și III.3, Președintele U.N.B.R. a conlucrat cu Vicepreședinții de resort, potrivit mențiunilor din prezentul Raport. Prezentul Proiect este întocmit în baza informațiilor și comunicărilor primite la U.N.B.R. până la data de 10 martie 2017. Anexele menționate în Raport (cu excepția anexelor A și B) se transmit în format electronic (pe suport CD). După avizarea sa de către Comisia Permanentă din 22 martie 2017, proiectul va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului din 23 martie 2017. Împreună cu completările sau corecțiile decise de Consiliul U.N.B.R., Raportul aprobat de Consiliul U.N.B.R. se supune spre dezbatere Congresului avocatilor. Proiectul de Raport se dă publicității și se comunică Decanilor barourilor pentru ca avocații din fiecare barou și reprezentanții acestora desemnați ca membri ai Congresului să cunoască în prealabil materialele Congresului (cu rezervele menționate mai sus). 3

 • Raportul reflectă strânsa legătură dintre situația economică, starea demografică, evoluția mediului social-cultural, organizarea și funcționarea sistemului judiciar și a sistemului administrației publice la nivel național, dar și la nivel local și activitatea organelor profesiei, a avocaților. Numai o lectură activă a prezentului raport poate permite analize și formularea de concluzii; datele prezentate nu pot fi interpretate în mod pasiv una după alta, ci doar prin prisma comentariilor ulterioare. Dezbaterea Raportului permite și facilitează schimbul de experiență dintre barouri, schimbul de bune practici, identificarea standardelor de referință pentru diferite domenii de evaluare a activității în profesie și permite transferul de informații între organele profesiei și entitățile organizate în cadrul U.N.B.R.. Se asigură astfel transparența decizională și premisa activității în cadrul legal al adoptării măsurilor potrivite pentru interesul general al profesiei.

  În perioada analizată în Raport a continuat activitatea de implementare de reforme fundamentale instituționale și legislative. S-au realizat mutații de esență în raporturile dintre sistemul judiciar și cetățeni, instituții și entități economice. Toți acești factori au avut și au impact asupra activității avocaților, dar și asupra raporturilor dintre avocați și mediul politic și cetățeni.

  Viața demonstrează că sunt încă distorsionate standardele de independență profesională reală în raport de independența economică reală a avocaților și a barourilor. Mediul în care trăiesc și profesează avocații cunoaște standarde de viață reală influențate decisiv de nivelul salariului brut mediu anual, de nivelul veniturilor reale ale celor care nu sunt angajați în muncă. Mediul socio-economic oferă o imagine de ansamblu pentru standardele de măsurat în cifre economice, sociale, demografice sistemul de protecție socială în general și de protecție prin lege, în special. Ele sunt diferite în diferitele zone ale țării, în mediul rural față de mediul urban etc.

  În consecință, sunt diferențe substanțiale între barouri, între avocați, în condițiile unei piețe a serviciilor juridice dezvoltată asimetric la nivelul întregii țări, a existenței unor zone economice slab dezvoltate mai ales acolo unde mono-industriile tradiționale au eșuat, inclusiv în planul accesului la clientelă și posibilitățile clientelei de acces l

of 121

Embed Size (px)
Recommended